Sunteți pe pagina 1din 24

GUYERiUI

N OT A I { I G I

MinisterulEconomiei, Come4uluigi Mediului de Afa erl


Agente pentrulmplementarca Paoiectelor 9i Paogramelor hbepdnderiilici 9i Miilocii

DECrzrA Nr.L.q..din..l:...??..#J.?.....
Pettru aprobarer Chidului Aplicantului ProgramulMihail Kogilniceanupentru intreprinderi mici 6i mijlocii Avdnd in vedereptevederile: -Legii bugetuluide statpe a rJ2}l2 nr.293l2}ll -art. 25 din Legea . 346/2004privind stimutarca infiintArii $i dezvolttuii intreprinderilor mici qi mijlocii.cu modificdLrile compleririle uherioare; 5i

- Ordonartei programului deUrgenla a Guvemului nr.60/201I privind aprobarea Kogilniceanu pentru penrru ,,Mihail Kogilniceanu intreprinderi i Mici Mici gi Miilocii"; 5i Mijlocii";
- rlotar.mt Hotiir_ erii oe de Uuvem Guvemff. 06I/20l 682/20I 1 pntruaprobarea I pentru aprobarea Normelor Normelor Mtodologice Metodologice de aplicare a Ordonanlei de urgenlb a Guvemului nr. 60/2011 privind aprobareaprogramului

pentu intreprindeli ,,lvlihailKogdlniceanu mici ti mijlocii,, -ad.3 lit. a) din Houtrdrea Guvemului nr. 65/2009 privindinfiinlarea, organizalea 9i proiectelor programelor pntu Inplementarea qi pentru intreprinteri lTcJigial:9 4qe4iei Mici 5i Mijtocii, republicati
ln temeiul Fevederilor art. 5 alin. (3) din Hotdrdrea Guvemuluinr. 65/2009privind infiinfarea,organizarea proiectelor gi lirnclionarea Agenliei pentruIrnplementarea ti Programelor pentruintreprinOeri Uici qi Vijtocii, republicatE, PregedinteleAgenliei pntru Implementarea proiectelor qi programelor p{ntru Intreprindri Mici ti Mijlocii emite prezenta DECIZIE

PRE$EDINTE Cristian IIAIDUC

BUCURESTT S ,t r . p o t e r a g i ,n r . 1 1 , s e c-tio *r4 , Te| : 02I - 335. 26. 20; r 3 5 . 2 6 . s 2 , r a x , o i i _ rs e .r ' i . i i i u i " i po , r n , rr . .o

Ghidul aplicantuluiin cadrul Prograrnului Mihail Kog5lniceanu pentruinteprinderi mici qi mijlocii 1. ObiectivulProgramului l.lProgamul Mihail Kogilniceanu pentruintreprinderimici qi mijlocii, denumitin continuare Program,este un program ca.reare ca obiectiv facilitarea accesuluiinteprinderilor mici pi jlocii la garantt*eqi creditare,prin acordarea mi. unei linii de credit cu dob6ndasubvenlionata pa{ial de stat. $i, dupAcaz,gaiautate Progamul urlnire$te: D facilitareaaccesuluila finanfare a IMM-urilor: > mentinerea activitefii ti a locurilor de muncaexistente in randul LM.M. si suitinerea competitiviu.ilii economice a acestora; reducerea arieratelordatoratestatuluide citre sectomlI.M.M.: rcducerea maseimonetarein numeraf,care,in preznt,circule nestinghedtd in economia nefiscalizatE. Progr.amul este- implementat d proiectelot $i l:1 .cetre Agentia pentru Implementarea Prog*rmeror pentru lntepnndri _ Mici 9i Mijlocii, detrumita in continuare Agenlia, in conformitatecu prvederile: ) Hotirfii Guvemuluinr. 65/2009privind_ infiinlarea, organizarea !i func[ionarca Agenfii pentru Inplemntareaproiectelor gi programilor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii, cu modificArileqi completdrileulterioare; > Legii ff. 346/2004pdvind stimulareainiinfdrii gi dezvoltArii intreprinderilor mici 9i mijlocii, cu modificirile gi complettuileulterioare; > Odonanlei de urgentea Guvemllui nr. 60/2011privind aprobarea programul Mihail Kogdlaiceanu pntru inteprinderi rnici qi mijiocii, publicati in partea MonitomlOficial al Romdlliei, I, ru. 460din 30 iunie201l; ) Hotdrfii Guvemului nr. 6g21201 I pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Ordonanleide urgentda Cuvemului nr. 60/2011 privind apiobarea Programului Mihail Kog6lniceanu pentu intrepdnderi mici qi mijlocii, publicarE in Moritorul Oficial al Romaniei,parteaI, nr. 489 din 8 iulie 2011 l.3.PrezentulGhid instituie o scheme transparentide ajutor de minimis. AcordareaaJutoarelor de minimis in cadrul programuluiseva faci numai cu respectarea pri"_a .i,rto",rf a" pr:vdzut de RegulamentulCE nr. 1.998/2006privinA ".ii"iiiio. aplicareail. 87;ili;jt" Iurumi_s Tralatut privind aiutoareled midmis, publicat in Jumalul Ofrcia a Uniunii Europenenr. L379t28.12.2001i. Prezenta. schemanu intra sub incidentra obligaliei de notificare cdtre Comisia BuroDeand. in contoflrnat cu Drevedenle Regulanentului CE nr. 199g/2006 gga privindaplicarea art. d739i din Tratatul privindajutoarele de minimrs. Schema seaplicdpe intreg teritoriul Romaniei,in toatecele g regiuni de dezvoltare.

Actualul an. l0? dinTrabnitprivindFudcJionda Uniu.ii Eubpeno Actualul.n I08 dinTdtatulprivindFunclion@ Uniuii Enropene Actualul art.107dinTratahlprivindFunqiondea U.iunii Euro!de Actualul an. 108 dinTraratul privindFuclion@a UniuniiEnopene

2. Bugetul Progrimului 2.1 Bugeh! alocal. Progamului pentru anul bugetar2012, aprobatprin anexanr. 3l35\4l2j la Legea.n.293/2011 a bugetuluide statpe anul 2012, cu modihcfile gi completirile ulterioqre, este de 70.000 mii lei gestionali de Agenfie pentru acordarea de alocalii financiare nemmbursabile I.M.M. -urilor sub forma de plata pa4iali a dobAnzii aferentecreditului contactatin condiliileOUG 60/201Isi HG 682/2011. 2.2 Prin implementarea Programuluiin anul 2012 se estimeazd acordarea de ajutor de minimis unuinumir de minim 12000 de beneficiari. 3. BeneficiariiProgramuluil 3.1. Pot beneficieL de facilitatile acordate pdn program, I.M.M._urile5care, la data aprob rii creditului,indeplinesccumulativurmetoaxele cdterii: a) nu se afl6 in diflcultate in sensul pct. 9 din ComunicareaComisiei _ Liniile directqare plyr! ajutorul de stat penAu salvaxea intreprinderilor aflatq in Si restructurarea ":3ytur" dificultate (2004/'C244102),publicate in Jumalul Oficial al Uniunii Europene,seria C, nr. 244D dir.l octombrie2004r b) in cazul in care a fost emisi o decizie de recupemrea unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executat6, creanta fiind integralrecupente; c) nu se afle in fitigiu, in calitate de parari, cu Ministerul Finanlelor publice, Ministprul Economiei,Come4uluiSi Mediului de Afaceri $ institutia de credit partenere; d) suma ajutoarr:lorde minimis de care au beneficiat intr-o pedoaddde 3 ani fiscali (2 ani fiscali anterioriplus anul curent),luandin calcul inclusiv ajutorul acordatin bazaprogramului, nu dep4e;te echivalentulin lei a 200.000euro, respectivi00.000 euro in cazul I.rra.la.-uttoi careiti desftL$oari activitateain sectorulhansDortului rutier: e) nu figureazi cu crediterestartein bazadeiate a CentraleiRiscurilor Bancare (C.R.B.); f) nu figureazd-cu-incidente majorecu cecuri gi bilete la ordin in ultimele 12 luni in baz4de datea Centraleilncidentelorde plafi (C.I.p.); lor nu s-a deschisprocedwainsolvenlei,in temeiul prevederilor Legii nr. FI j11ry6:1 d)/zuuo.pnvlnd proceduarnsolvenfei, cu modificirile gi completdrile ulterioare; b), prezrtrtd de credit finantaloare garanfii coht;rale pentru cel pulm 40% din .instituliei valoareacreditului: i) au minimum 2 ani d activitateconsecutivi; j) efectueazd cheltujeli eligibile.conform pcr.5 3.2 (l) Nu beneficiazade prevederileprogramului I.M.M.-urile care au desliqurat gi/sau . vor desflL$raactivitAi din sectoruVdomeniul: a) intemedieri financiareqi asigurari: gl - lntermediere monetarA; 642 - Activitili ale holdingurilor; fl3 - Fondurimutuale$i alte eDtitAF financiaresimilare; 649 - Alte activitifi de intemedieri financiare,exclusiv activitdli de asigurdri $i tbnduri de pensiil 651 - Activited de asigurtui; 652 - Activitafi de reasigurare;
r c@fom-rgii m 34520M cu modi'c,riresi compre*nle ulrenoa. - pr'n,tnliepnndere s rnlerge oricetoma de orgdr@ a uei acrilirEi @ron,c<I' Eurdad pobirr hp,lor i; \,soaes, raca adeii hpredecomeq. in ,".;"r .lji.., i. p.,". i" _",:,r" *

l'! o"i("'i"i"ii"iiii.*";.r* e.;*i".t'i* t .r ff:$:A'frIIl:;';fi'ff:#,flT'hitrJTff;:trli#fi"c

653 - Activitdli ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurdri sociale); 661 - Activitei auxiliare intermedierilor financiare, cu excepfia activitiilor de asigwiri qi fondwi de pensii; 662 - ActivitEli auxiliarede asiguriri gi fonduri de pensii; 663- Activilili dr admiristrare a fondwilon b) traMactii imobiliarer 681 - Cumpdrarea qi vanzaxea de buMi imobiliare goprii; 682 - lnchiriereagi subinchirierea bunurilor imobiliarc proprii sauinchiriate; 681- ActiviEli inrobiliare pe baza de comision saucontrail; c) 920- AcriviLilidejocui de norocSipariui;

d) producliesau comercializare de armament, mrmilii, explozibili,tutun, alcool, substanle aflatesub contrclnafional, plante, substanle gi preparate stupefiante qi psihotrope:

ll0_ - Fabricarea biuturilor (cu excepliaclasei ttOl - produciiade bAuturi ricoritoare nealcoolice; producfiade apemineraleqi alte apeimbuteliate); 1200- Fabricarea produselordin tutun; 2540 - Fabricarea arrnamentului qi munitiei; 2051 Fabricarea explozivilo4 4635- Come4cu ddicata al produselordin tutun: 4639 - Comertcu ridicatanespecializat de prcdusealimentarc, bAuturi$i tutun; 4725 - Come4cu arnanuntul al bauturilor,in magazine specializate; 4726 - Comertcu amanuntulal produselordin tuhrn,in rnagazine specializate; e) de normele europene.pentaucare nu se poate acorda ajutor de minimis in ^exclus cooJormitate cu prevederile Regulamentului (CE)nr. 1.99g/2006 al Comi;ieidin 15 decembrie 2^0_0q n:lltd e. AliTrea art. 87 ti 88 din Trarat ajutoarclor de minimis, publicat in Jumplul Oficial al Uniunii Europene, seriaL, nr. 3?9 din 2g decembrie 2006..".oectiv: activitdtide pescuit$i acvacultura. previizute de Regulamentul'(CE) nr. 104/2000 _I. al Consiliului din 17 decembrie1999 pri;ind organizareacomune a'pielelor in sectorul produselor pescare$ti Si de acvacultura; lI. activit?ili legatede produclia primaxda produseloragricole, aqacum sum enumerate in anexaI la Tratatulprivind funclionarea Unirurii Europenel III. activitnlide procesare gi marketing al produseLor agricole, agacum sunt enumeratp in anexaI la Tratahrlpdvind funclionarea Uniunii Europene, i-nurmjtoarel" cazur l. candcuantumulajutorului estestabilit pe bazapretului saua cantitilii produselor . de acest ,to""TlT11: sau_luse pe o.gduceto,ii piald de operarodi nrimln econornici -sau respectivi; 9:]i este condilionat 2. cani ajutorul de a h pa4ial integal cedat proau"atonfo. p.i_.i (fermieri); IV. activit?tlirs6dE legateuE de Expuft expo( carre citrc stale state1e-4e te4e sau sau stale statemembre, membre,gi 9i anume ajutoarele legate djrecl d: exportate, de ciearea funclionareu *"i .qetJ de distribufie sau d;-J;;;1{r" fi pentm :alit4ile saupentm alte cheltuieli cur.ente legatede activitateade exDort:

Y; "]l]_"*\

O:.11* utiliz5riiprodusetor nalionale in detrimentul celorimportate;

,#; i::j**Pl"^f,o_:c11l:-9:njili:\ridinr0decembrie?010il,il-"j;;"de;ffi facilitareainchiderii minelor de cdrbune necompetitive (2010/7i7ruE);


(2) Nu pot beneficia de Alocalii FinanciarcNerambursabile in cadrul prognmului operatorii

:t;T::T1I

uf:]il" jwr1f1t9r c*" uctiuea,a in ,""toJ uqu .o;co1gng"i "arionire,,

vII. ajutoarel pentru achizilionarea vehiculelorde transportrutier de marl6 acordate careaucaobiectdeactivirate prestarea ae serviciidetransport rutierde :f:t:ll.j-"::1-i"i mafia conra cosl.

cumular pepaxcursul uttimitor 3 anifiscati (2 ani?iscari preciAen6 :::,1"p.:,"T_" llmi.r. 9i ztl|ulrtscalln il cus). ajutoare de minimis

(fie din surse publicenationale, fre din surse comunitare) in valoare totalade 200.000 ewo, echivalentul in l"l. Op"iutoriilconornr"i car" vor dep6li acestpmg prin insumarea Alocaliei Financiare N"rurnl;;;ii" acodate Drin

Programcu alte ajutoarede minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot benefrciade finantrerc numai pendh atingerea plafonului de 200.000euro,echivalentulin lei. 4. Tipurile de ajutor lhanciar 4.1 Agenfia administrcazd, gestioneazd $ demlazi direct saupdn intemediul organizafiilor ori instituJijlor de drcpt pdvat programele de incurajare stimulara a i;fiinFrii $i $i dezvolarii intreldnderilor mici ti mijlocii, finantatede ia bugetulde stat la nivel naliqnal gi la nivel local, prin intermediulOficiilor Tedtoriale pentruintreprinderi Mici Mijlocii 9i ti Cooperalie,denumitein continuareOTIMMC 5i asigurnmanagementul finan;iar ;i/sau tebnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Lgii m.346i2004 privind stimulareainfiinldrii 9i dezvoltirii inteprinderilor rnici 9i mijlocii, cu modificdrile qi complet2irile ulterioare, caxehanspunein legislalia nalion;lA Recomandarea CE m. 361 din data6 mai 2003,publicata in Jumalul Oficialal UEnr. Ll24 din datade 20 mai 2003. Iotre AgrnJie ii organizaliiteori instituliile de drept p vat (institurii de credit) se incheie convenlii de colaborare in bazacdreiase va trece la derularia programelor.Instituliilq de credit seleclionate au calitateade ageirliede implementara ajuto-arelor acordate:Albha Bank, BancaComercialdCarpatic4 BancaTransilvania,Banciost, BRD Croop" So"f.ie Gercrale, CEC BANK, Garanti Bank, OTp Bank Rom6nia S.a., pro Criait S;nk, Unicredit Tidac Bank. 4.2 Progamul con$e in acordareaunei linii de credit, in valoare maximi de 125.000 lei/I.M.M./an, cu urmatoarele facilitati: a). dobdnda pa4ial subvenfionat6- subvenlia acordatl l.M.M.-urilor in cuantum de acordate in conditiile prevazutein OUG 6O/2d1 l si iHG HOTARARE Nr. 682 din 6 iulie 2011pentruaprobarea Normelormerodologice de aplicarea Ordonanlei de urgentd a Guvemului ff. 60/i011 privind aprobareapro"grarnului Mifrail KogehiceanupentruinAeprinderimici si miilocii b) gannliiin numele sunrlui acordate fi in conrul de F.l\.C.C.l.M.M., in calilare demandarar al Ministerului Finantelor publice, pentru creditele contactate d" b*"f.i"rii J;ilI;l'; respect?i, condigiileprogamului gi se incadreazd in normele $i procedunleinteme ale lnsuruluror oe credll.carantiain numele seacorda li in conrulstatului numaiin situalia in care beneficiarulprogramuluinu dispunede garanlii suficientepentruacce.u.;;iini"i o" creoit. Perioada de rambusarc a creditelorcu.dobdndi subvenio;ati fi, du;; .ua.u g*uop" A" ,tut estede maximumun an de la dataacorddriiliniei de credit. prevdzute in OUG 60/2011si HG 682/201I Ia momentulaprotrariipreltmgirii S.Cheltuieli eligibite Sumele fase din linia de credit pot fi utilizate numaiDentru: ) chelruieli privindaprovDionarea. productia. desfacerea; ) cheltuieli privind executarea de luirdri giAauprestarea de servicii, D cheltuieli privind constituire4 prelucrareu" uaiorifr"."u rto";ior; > alte tipud de cheltuieli necesaridesffqurdriiactMtefi c;;;tq > cheltuieli cu salariilefi alte cheltuieli asimilate; > plata impozitelor, taxelor, contdbutiilor 9i a altor sume datorarc bugelului generalconsolidat F alte costuride operare

calcutali.pentru creditete in tei,darnumaimultde6,5% peandin Ttl:19"1,919"banda sordulsumerutitizate din linia de credit

': pe.perioadade valabilitate a prceramului i"l".g:l*ei ei in litnita -t-::.$ Dugetrur ^tl1i alocat acestuia. IMM -ul solicitant trebuind sa respecte criGriile de eligibilitate
liniei de credit.

6. Procedura de inscrierein program 6.1. De.mararea imllementirii Fogramului seva facein termende lo zile lucrdtoarc de la data comunicirii pe site-ul www.aippimm.ro a inceperii procesului de f*"gi.t *" sevordestasura "*fir"l'i, campanii rPdxr sv deluv.uds informare pnvrre 'a cuprivire cu la iacilititile raclllralre acord[te acordPte l_-^Tff-;Ijllll "T: i" *l-ip.g"rJri 6.2. Inscrireain piogmm fi solicitarcaacordului de principiu pentru acordarea subventieide dobandase fac on line Desire-ul wr* aiopimm.ro,confo.- p-""a*ii J" fnr".t";i l;1;; inregistrarea 9; in RegistrulUnic Etec6nic, aprobata pdn decizia pregedintelui Agenler. '"ii;;;;';rgetului 63. Inscriereaon line se desfla$oara in sesiue continua p6"6 l, alobat programului. 6.4. Solicitantul trebuie si completeze on line formularul de inscrierein program,opllunep ,, Accesare linie ctedit" Aplicatia software va geneta automat solicitantului un mesaj de confirmare a etectudrii iffegistrtuii, cu nunarul de iuegishare oblinut qi cu aatete coresfunzatioar;, ;";d;'rilj; c5te acesta. 6.5. ln cazulin carebeneficiarul doreqte prelungirea liniei de credit,acesta trebure seaolce on rrnepe srre-ulwww.atppirpm.ro. completdnd formularul de inscriere. opliunea.. prelungire linie credif'. Aplicalia software va ginera automat solicitannrlui * -"rli L efectuerii imegistrdrii, cu nurnerul de iruegistrare "*frrnrfi " io.".p*a*", completate "brtr* ;i;^;;; de cdtreacesta.

inscrierea in proram, indiferent deopliune, vorfi analizate $i selectate fji:::.l.,lgi:,T,lp ln rrmrta ougenrlut alocat progmmului.
in ordireainscrierii on line in aplicalie, 7. Etapa I de evsluare 7.1. (l) in cadrul Agenliei se constitui^,U_nitatea de Coordonaxe,Selecie, Evaluarg gi Conaadare a Programului, denunita U-CSEC,al nu-t;; uo,turi 9i f".*L", . prefedintelui responsabilitali "dr"i vorfi stabiliteprin decizia Agenliei.

(2) in cadruloTIMMc r"

*TLi;x:::xltryJi.T#."ffi :s.:.i:ixlffiffiliii;'t,toun*'tort
7.2. UPSECdin cadrul OTIMMC verifica fornularul de inscriere in progam gi indeplinlrea crireriilor de eligibilitate previzute la afi. I alm. (t lit. a) " qi ) 'ueritca O, if lf , ir"il'*-.* Si Ia art. 3 4lin. (3). din Ordoranta de ulgenla a Guvemului *. OOIZO1 f,'iespecilu' se faptut ca solicitanlii: " a) nu se afl6 in dificultate in sensulpct. 9 din Comunicaxea Comisiei _ Liniile directqare ajutorul de srat penbu salvaxea qi restructurarea intreprindentor aflatq in Tpgt"t" !l]i"q

"o".tttoi"

rl"-tt"t* ;"-i,;;;;;;;'S;i""tie,

Evatuare ti contract*e,

dificulrare_t2o04/C 244102), publiciein Jumalut Cif.i"f J U"t*ii"rri"i"i",

,";;i,l; 2,1412 din I octombrie2004; b) in cazul in care a fost emisi o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva !or, aceasta a fost deja executati,creanlafiind integal recupeEtii c) nu-s: afli in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerut Finanrelorpublice, _ Ministerul Eco-nomiei, Come4uluiqi Mediului de Afaceri.giinstitulia de crediip"i"*ra, " d) sumaajutoarelorde minimis de care au beneficiai intr_op"riouaa a" : uoi fiscati (2 ani fiscali anterioriplus anul curent),lu6ndin calcul inclusiv ajutorirl acordat in bL programqtui, nu depe$e9re echivalenhrlin lei a 200.000euro, respectivi00.000 eu. f" I.V.'I . *iif"" carei$i desletoari activitateain sectorultansportului rutier; ""^f i) au minimum 2 ani de activitateconsecutivi:

j) respectiprevederilealin. (2). " in ti faptul ci solicitanlii nu activeaze " (3) ....... sectoarele/domeniile: intermedied financiare gi asigurdri, tranzacliiimobiliare, activitdli..dejocuri de noroc ii pariuri, Foduclie sau comercializarede amament, munitii, explozibili, tutun. abool, produseenergetice deflnite potrivit Legii nr. 571/2003privind Cofui fiscal, cu modificdrile fi aomplctirite ulterioare, subitanle aflati sub contxolnarional,pla{ te, stupefiante$i psihotrope,activiufi de inchiriere leasing,activitili de p'"p*.". ,i ll"Tf !i protectie qi rnveslrgarc activitdlile exclusede nomele europene,pentm care nu se poate ii acordaajutor de minimis in conformitatecu prevederileRegulamentot"i 1CE)*, 1.99g/2006

l,::lr::jll mininis,
?006 2006." "

l:in JumaluLOficial al Uniunii Europene, publicat seria L, nr. 379 din 2g decem$de

dy-pT"^2-096. plind ailicarea art.i"7ri 88diniratatajutoaretor de

UPSECdin cadrul OTIMMC va vedfica existenlatuturor documentelor va evaluadin pqnct li de-vedere administraliv documenralia $i al eligibiUlalii depusa de catresoiicitanr. 7.3. In urma verificdrilor, UPSEC din cadrul OTMMC, poate lua decizia de acceptarein Progam, caz in care tmnsmite solicitantului ,,notificareaprivind acordul de principiu pentru subvenliade dobanda"{Anexa t la prezentulghid). prin aceastinotificare, solicitantului i se aoucela cunostfnfd ce in temen de 5 zile luo6toare de la primirea acesteia are obligalia sAse prezintela sediulbdncii selectate in cadrul programr,luiin vederea acoderii liniei de credit. De asmenea, acestaare la dispozitie 60 de zile de la primirea notificarii pentru a depungla institulia de credir documntalia completi in vederea ivaluarii acesteia qi contractdriiliniei de credlt. ln cazut in care termenul de 60 de zile nu estercspectat,notificarea prirnitA pri{ind acordul.deprincipiu pentru subvenliade dobandd iqi va pierdevalabilitatea,implicit inscderea societ?uii i'l Pm$am nu va mai fi validi, solicitantul avandinse drcptul la o noudinscriere in Program. 7.4. Daca, pd]r,lerificerile efectuate, r"--1o.l.3la neindeplinireacondi(iilor prevazute prrn dispoziliile ouc 60/20119i ale HG 6s2l2011,upsEa din cadrul'oTtMMc degide solicitarii I.M.M. penru subvenfionarea dobdnzii in cadrul programului.Deqizia :.jl=-g:Ti morivareapentrucare solicitantul estecomideratneeligibil, precuni qi -.:,I^*!Tq": cale de atac"rp":oe. prevdzutede lege. Daca sult necesarcclarificari, OTIMMC le va solicita aplicantului printr-o Scrisoarede solicitare ctarificdri. Completdrile solicitate se depu+ la OTIMMC in 48 de orede la intriinlare. ?.5. In toatecazurile, deciziase comunicd solicitantului in cel mult 30 de zile de la data mesajului de confrmarc a efectuArii inregistr,ariioI1 line, prevEzutla pct. o.+. qi e.S din p-rezentul ghid. Legii nr.554/2004 j::*_",:115 a contenciosului adminishativ, in situalia in :Olspoziliite care soucrrantut se consideri vaEmat intr_un drept al sdu sau intr_un interes legitim prin pim$ea decizii.derespirgere de la UpSEC, acestaare drcptul d" u.rn" f..oceo*u pr"lrar.rU in aceste situatii. " 7.6. Solicitantul se poate adresaOTIMMC, formulAnd o contestalie, in termen de l0 zile calendaristice de la data pimiii decizieide respingere. 7.7. Contestafia seformuleazi in scrisSiva cu;rin;e: - datelede identificareale solicitantului: - obiectulconteslariei: - motivele de fapt de drept pe care seintemeiazA li contestatia; - dovezilepe careseintemeiazA; - senrnatura reprezentantului legal!i ,lampila. 7.8. contestaliilor, se va constitui o Comisie de contestaliedin cadrul _Pnau ^solutionarea

foTTti d{r membrii care nuauparticipat la evaluarea J.";;;;G, IJIITYC, 7.9. Termenulde solulionare

esle de l0 zile lucratoare d" l" l;;-;;;i", ' Comunicarea solulionerii contestaliei seva lu"" prin fux suup.in ernali-

contest4liei.

7.10.In ulma evaluaxilor, UPSEC din cadrulOTIMMC hansmite siptdmanalcAft UCSEC dincadrul AIPPIMMlistele cuLM.M.-udle progam. eligibile in 7.11,UCSECdin cadrulA.I.P.P.I.M.M. va centraliza listelecu l.M.M._urile elisibilein programgi dupl verificareaincadrdriiin limita bugenrluiprogramului, le va iansnqite instituliilor decreditfinanfatoare. 7.12,Transmiterea listelorcu I.M.M.-udleeligibilein program la institufiade creditseva f4ce continuu pana h epuizarea bugetului programului.

8. Etapa a II a de evaluare 8.1. Evaluareain vedereaaprobirii acordirii liniei de credit va fi efectuati de ciltre institutia de credit aleasi de solicitant dintre instituliile de credit selectate in cadful Programului.Evaluareaseva face conformnormelor intertreale acesteia cu resDectarea prevederilor OUG 60/2011,HG 682/2011 gi conventiei de colaborare semnate de AIPPIMM cu institutia de credit. 8.2. Instituliile de credit partenere vor face propdile lor analize,in conformitatecu nomele proprii de creditare pentru acordareacreditului bancar din surseleacestora vor infolma $i Beneficiarulti Agenlia asuptadecizieide a acorda./respinge credinrl. 8.3. Institulia u.J. ruJrrlu9rou! de !rqr! credit parteneri pdlErlclit poarc poatesoltcila solicita c,ompletarea completarea dosaruluide dosarulur de credt credit cu cu documenlele docum prevdzutein normelesaleinteme de creditare.in cazul in care clientul prezintddocumenthtie (acord6n-d asistenp 9i consultanldgratuitd),iar daci aiest fapt nu se va realiza in termenulde 60 de zile mentionatla pct. 7.3. saunu existeposibilitateade remediere, va comunica,in soris, atat solicitantului cat $i Agenliei cAso[citarea a fost respinsd. 9. Efectuarea plifilor 9.1... B-eneficiadiprogramului prevtzu,ti la ?.11 vor deschideun cont cuent la instituti4 de c:eltfinarlatoare selectata pentu derularea operaliunilorde i[castui $i plati. 9.2. Beneficiarul creditului va efectuatrageri din linia de credit in urma unei soticitiri sqrise adresate institutiei de credit finanlatoare, frrA sAdepi;easci in niciun momentplalbnul maxim

nrcorcspunzetoare sauincompleu, iNtitufia de creditpartenera va solicitaremedierea acespeia

credir trnanlatoare a\gnz lzl tragerile din plafoncu respecrprea 1Tl_1t:,,t1":1-fl: le , . 5 dir prezennrl oesmaFllor prevdzute la punctul
ghid-Rambusarea sau,dupdcaz.reintreeirea plalonulur se va puleafacepe parcusulperioadei de derulare a conn"actului de credit.T:pate sumeletrase$i nerambursate devin scadente la dataexpir6xiivalabilitnlii liniei de credit. 9.3. Dob6ndaaferentaliniei de credit se calcr.rleaze de la datautilizarii gi pti la rambursprea ' integala a creditului $i seplatelt lunar astfel: a) maximum 70% din dobanda calculatA" dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumlor linia de credit acordatA, se achiti instituriei de.credit finanlatoare de qAte :9t14: Jr M.E.C.M-A., prin A.I.P.P.I.M.M., in limitasumelor aprobate anualcu aceasti destinalie; b) minirnum 30% din dob6ndacalculati de institutia de creait frnanlatoare se achitii lunar acesteia de cdnebeneficiarul progamului. 9.4. Liniile de credit acordaledi catre institulia de credit finanfatoarevor avea pentru plata funal .a dobanzii aceeali dati scadenti stabiliti prin contlactele de lnct beneficiarii programului.in cazul in carebeneficiarii programuluioo u"t ita "."dit "iaG "u tu ,"uO"nga part"u de dobande pe care o datoreazd,subventia ae aouiaa <htorata Je ,tut, in programului,pe luna rgspctivi nu seacordd. "onaitiit" 9,5. DaA panAla carA.I.p.p.l.M.M- estein$iinlatd de c5treinstitutia de credit linanlatoarccu privire la situatia beneficiarilor programului care achitat partea de dobdndd, si-au valoarea oooaoz|| suDvenlronate ce unneazAa fi virati de A.I.P.P.I.M.M. institutiei de credit

finanlatoare, precum gi data pena la care A.I.p.p.l.M.M. va vira Dartea de dobandi subvenlionate sunt stabilitepdn convenliade colaborare incheiati intre A.I.p.p.I.M.M.cu fiecareinstitufie de credit ftranlatoare. 9.6. In vedereaviririi in contul institulii de credit finanlatoarea subvenliei de dobdnd6, institutia de credit va transmitela A.l.p.p.I.M.M. umatoarele documente: a) situatia cu beneficiarii prograrnului,carc au indeplinit obligaliile contractului de credit, sumeleafererte subvenlieide dobdndi ce urmeazi a fr virate de i6tre A.I.p.p.I.M.M. qi sotdui sumelorutilizate din linia de credit: b) sumarulcontractuluide credit careconline cheltuielile efechatede beneficiarulprogramului din linia de credit; c) extasul lunar de cont aferentliniei de credit. 9.7.. Ia prima solicitare de subventiede dob6ndapentru fiecare beneficiar al progamului, institufia de credit va tansmite formularul de inscriere in program! sennat gtampilat de 9i beneficiarulprogramului,9i o copiea contractuluide credit. lo.Raportareaajutoarelorde minimis (l)subvenlia de dobendtr reprezint6un ajutor de minimis. Acordareaajutoarelorde minimis in cadrul prcgramului se va face nurnai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis previzute de Regulamentul (CE) nr. 1.99812006, (2) Pro$arnul prin care se acordaajutorul de minimis prevdzut la alin. (l) nu intli bub inciclentaobligaliei de notificaxe cAfie Comisia EuropeanA, in conformitate cu prevedqrile Regulamennrlui (CE) . 1.998/2006. (3) Raportarea gi monitorizaxeaajutoarelor acordate in baza programului se fac in conformitatecu legislatia ewopeandgi cu prevederileRegulamentului pivind procedurilede m^omtorizar:a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul preqedintelui Consiliplui Concurenlei nr. 17512007. (4) Fumizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., pistreaz[ evidenF detaliatAa . ajutoarcloracordate in bazapro$amului pe o duratade 10 ani di ra datala careurtima alooare spcificda fost acordata in bazaacestuia. Aceasti evidentatuebuie saconlina toateinformali e necesare penfu a demonstra respctarca conditiilor impusede legislatiaeuopeandin domeliul aiutorului de stat. (5) A.I.P.P.I.M.M. are obligalia de a supraveghea permanentajutoarcleacordate,aflatp in derulare,qi de a dispwre mdsurile care se imnun in cazul irr" ci.ii conaitiilo. impuse prin prezentle nome metodologice sau prin legislalia nationali ofi europeani apticabili la momenhrlrespectiv. (6) AI.P.P.I.M.M. arc obligatia de a transmite Consiliului Concurenfei, in tbrmatul di in termnul j)rerezulde Regulamentul privird procedurile de monitorizare a ai"a*"f". A" lt"i. pusIn aprcarepnn urdmut preSedirtelui consiliuluiconcurenlei ff. 175/2007. roaledarele $i info_maliilenecesare pntrumonitorizarca ajutoarelorde statla nivel national. (7) In cazul in carc exista indoieli serioase cu privire la daie'le transmise ae qetre A.I.P.PI.M.M., Consiliul Concurenlei poatesd solicite Aateli informalii suplimentare dupi 9i, caz,sAii solicite acsteia s6facdverificiri la fata locului. (8) A.I.P.P.I.M.M. bformeazdin scris.prin intemediul norificariide acordde prinqipiu dob6nzii.. operatoriieionomici beneficiaricu 6vire ia pragutmaxip at Tl11-.,1b":iti:.** aJutorurul lr la caracterul de minimis al acestuia, in confomitate cu prevedg le Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

^"11),1j1-L_t Y-Y prcpna raspundere a opmtomlui economic. ca esrerespeclatti regulacumulului.,erp""ti, ajutorul acordatin bazaprogramului,impreundcu-suma "a iotali a ajitoarelor Je minimis prilnite pe parcursulultimilor 2 ani fiscali qi in anul fiscal in curs,din surs'e ale statului,ale autodtdiilor

va acorda ajurorul deminimis dupa ce\erifica. pebaza dectararioi pe

localesaudin surseeuropene, nu depd$eqte plafonul echivalentin lei al sumeide 200.000euro. respectiv100,000euroin sectorultransDortului rutier. (10) Operalorii economici beneficiari de ajutor in cadrul programului vor line o evidenF specifice a ajutoarelor primiie conform programului, a altoi schemede minimis qi a alitor ajutoarede stat.Acestiasunt obligali sd arhivezeevidenlaspecifici gi si o pdstreze o perioadi de 10ani. (11) Beneficiarii subvenliei de dobanddau obligalia de a raporta efectele paxticiptuii _ la Progam c6tre UMCR din cadrut OTIMMC, pentru o perioadd'de 3 ani, incepdnd cu anul umAtor acorddrii subvenlieide dob6ndd, prin completarea qi transmiterea prin polti saufax, cu confirmarc de prirnire, a formularului de raportare (Anexa 5 B) in contbrmitate cu angajamentul de .apofiare(Anexa nr. 5A). perioadade transmitere a formularului de raportare tehniceeste-l-30 aprilie a arului umdtor expirtuii exerciliului financiarde referin{d. In cazul neindeplinirii acesteiprevederi,operatorul economianu va mai putea benehcia de niciunrrl*dintre programele de finanlaredin bugetulAgenliei pentruo perioadade 3 ani. (12) Pe bazadatelorti informaliilorfimizare aJ p.t t.C.C.t.lf.M. instituliile de crgdit 9i partene.e,A.LP.P.I.M.M., in calitate de autoritate de implementare,in cuprinsul rapornrlui anual cu privire fi efecteleFograrnului, evalueazi condili'ile de acordarea _la-desft5urarea facitt{ilor in cadrulprogamului pentruultimelJl 2 luni de implementare antenoare. ll. Molitorizarea, controlul qi recuperarea ajutorului de minimis (1) Monitorizarea $i controlul beneficiarilor programului se va face de cat,e oliciile teritoriale pentm intreprinderi mici gi mijlocii gi cooperalie, denumite in continqare O.T.I.M.M.C., aflate in subordinea pe bazaprocedurii de raportare, _A.I.p.p.l.M.M., monilorizarefi control pentruprogramele finanlatede la Bugetulde Stat. (2) In cazul in care, in urrna controalelo! efectuatesau la sesizaiea organelorde coqtol abilitate ale statului, se constata cA au ffcut declaralii incompt"te gllsau .beneficiarii neconforme cu penhu a obline credit subvenliomrcu doUaorii la credit, se Si _realitatea recupereazitotal saupa4ial ajutoml de minimis acordat. (3) In cazul in care,ulterior acorddrii subventieide dobandi, seconstatii cd au fost incilgate cordiliile prcvbzutede legislalia in domeniulajutorului de minimis, LI.l.f.i.M.U. calcul(aza sumeledatorateqi emite deciziade recuperu a acestomconform prevederilor HG 6g2120ll,

**perare in mateda ajutorutui destatqi in conformirate cu iegisla;ia privind lf_l"j]llt::.* at$orul de stat-

(4) Deciziade rccuperare intocmiti de A.I.P.P.I.M.M., prin careseindividualEeazd surnele de exprimatein monedanalionala,consriruietitiu de creanp qi cuprrnOe etemeqtete Tclperat actului administrativfiscal prevIzute de OrdonantaGuvemului *. SiliOOi'pnvina - CoOUae procedura fiscal6republicatacu modificarile ulle.ioar. $i complet-drile (J) br termen de 15 zile de la dataintocmirii,decizia de recuperare secomunicidebitorului. care are de_ a efectua plata sumelor datoratein termen de 30 ;"-;i;;'i; _obtigayia H; com]llucani.cectzlet de recuperare. in contulindicatin cuprinsul acesteia. (6) Decizia.derecuperare constituietitlu exe",rto"iulu erpl.*"u ;".-"nului de platd. (7) Deciziile de rccuDemrc se Dot contesta -la -organul emitent, in condiliile Legii contenciosului administrativnr. 554/2b04, cu modificdrile"qicompi",iriil "ir".i"*". -^(8) Tidul executoriuprevdzurla art. 12 alin. (4) di" oJ.";i;;;;;;ii a cuve-ului nr. 60/2011,impreuni cu dovadacomunicarii catre debirorul il;i;, J;;*"aza de indata organelor..fiscale comptente ate AgenfieiNationalede Administrare Fiscah, in vederea recuDerarii. (9) Recuperarea ajutorului de mimmis se realizeazdconform prevedenlor art. 12 ^ din Ordonanta de ugen16a Guvemuluinr. 60/2011.

12. Confrdentislitrt justifcative depusede cEire solicitantriin ca&ul Programului 12,1. Documentele confidentiale, meEbEiiOTIMMC ti UCSECavendoblig4ia de a nu in acsta cIfrc terfe pennane,cu excep]iacazului in lenlonate fumizate organelor abilitate alestatului itr exercitarea ahibutiilorcele revin. 122. Agentia9i OTIMMC suntautorizate si publice,in orice form6 gi
infrEtul, bformaliile refritoarela mmele beneficiarului, suma gVsau dobdndi acordate, aSezarea geografictr a proiechrlui(localitatea$ij;de!ul). Subvenliei

Notilicare privind acordul tle principiu pentru subventie dobanda de Denumire solicitant: CodUnic deImegistrare: Nr. deinregisftare la ORC:
Adresasolicitant: Judetul: Codpostal: Nr. telefon: Nr. fax: Adresade email:

Ordonator tertie decredite OTIMMC

Responpabit Birou Im lementaxo Progranie Si Proiecte I tru IMI\iI

yd llsumnrn Va instiintam ca aveu aveti oollgatn obligatia ca in termen de 5 zile lucratoarede lf lj primirea pr notificari sa contactatiInstitutia Bancara, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..in ve<br# acordarii li qedit solicitate, avandla dumneavoastra urmatoarcle documente : Formularulde inscriercin aplicali Anexa I (Notificmeprivind acorduldeprincipiu pentrusubventia <le dobandb. Anexa2 (Dclaratia privind incadrara Intreprinderiiin categoria IMM), Anexa3 (Calculul intreprinderilor partener si legate), dupacaz Anexa4 (Derlantia pe propderaspundere).

De asemene4 aveti la dispozitie 60 dezile de la primirea prezentei notificaripenrru a

institutita de credit selectata de dumneavoastra in formularul de inscrierein aolicatiein progamului documentatia completa solicitata de aceasta, in vedereaevaluarn aceste
contractarii liniei de credit. In cazul in care termenul de 60 de zile nu este respecrar,pre notificarea primita privind acordul de principiu pentru subventia de dobanda isi va o

valabilitate4 implicit inscrierea societatii dumneavoastra in program nu va mai fi valida. insadreptul Ia o nouainscriere in prosram.

programului Conform OUG 60/2011 privindaprobarea Mihail Kogalniceanu penfu intreprideri mici si mijlocii,cheltuielile programului eligibilein cadrul Mihail Kogalniceanu pentrulN uri sunt: cheltuieliprivind aprovizionarea, productia, desfacerea: clneltuieli privind executarea de lucrad si/sauDrestarea de servicii: cheltuieli privindconstituirea. prelucrarea, vaiorificarea stocurilot alteripuridechelruieli necesare desfasurarii acri!itatiicurente: cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate; plata impozitelor,taxelor,contributiilor si a altor sumedatorate busetului consolidat; altecosturide operare. Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea a.; de minimis in cadrulProgramuluiseva facenumai cu respectarea criteriilor privind aj de minimisprevazute de Regulamntul CE nr. 199g/2006 privind aplicarea art. iOl qi t0 din Tratatulajutoarelorde minimis (ale Tratatuluiprivind Functionarea Uniunii Europene) pu licat in Jumalul Oficialal UniuniiEuropene nr.L37gl2g,12.2006.
Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui opemtor ecolomic, cumulat pe par ultimilor 3 ani fiscali consecutivi(2 ani fiscali precedentisi anul fiscal in curs). fie din

publicenationale, fie din surse comunitarc, estein valoare totalade 200.000 euro,echi lei-

Beneficiariisubventiei de dobanda au obligatiade a raportafecteleparticiparii la program UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadade 3 ani, incepandcu anul urmanr subventieide dobanda, prin completarca si transmiterea prin post6 sau fax, cu primire, a formularului prevazut in anexa 5.B la ghidul aplioantului , in contbrmi angajamentul de raportare(anexanr. 5,A). perioadade transmitere a formularujui de tehnica este l-30 aprilie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de

atre larii rde cu

DECLARATIE privind lincadr.area lntreprinderii in categoriaintreprinderilor mici 9i mijlocii I. Datede identiliure a iltreprinderii Denumirea intreprinderii Adresasediuluisocial Codulunicdeinregisrrare NumeleSifrmctia (Pregedintelui consiliuluide administralie, Directoruluigeneral sauechivalent) II. Tipul intrepridderii

nr, 2

situalia
fectuate

m. Date utilizate

ntru a sestabili

rinderiir

Exercitiul financiar dereferinfdr Cifta de afacerianuald nete mii lei/rniieuro

llEprindere mici miilocie saumare)

Important:Precizalida"a,fag G exerciliul financiar anterior,datelefinanciare auinregistratmodificeri cazseva completa ! Da (in acest $i se caredetermineincadrarea intreprinderiiintr-o alti atatao declaBliereferitoare la categorie (respectiv microintreDrindete. exerciliul fi nanciaranterior Declarpe prop a rispundere cd dateledin aceastideclarafie gi din anexe suntconibrmecu reali Reprezentantul legalnmputemicituloperatorului economicl Numele.. Semnatura $tampila

lDarle suntcarculate in conformitate ou Legeanr. 346/2004privind stimuhreainfiint.rii si de^oltarii rnrreprin Simiilocii, cu modificirile qi cornpleterile ultetioae. oediu^anuarde sarariati,ci6.a de afacerianuah nete acriveltoraresunt ei cere :,P:1._:^"lXll:-':-:]nndrul ulrimrr exerciriu financiar, nporrate

in situalile nnan:il;;;;il;;;;ffiru;H1fi:.H:ffX I

rcererile toatecelelaltedocumente $i vor fi semnate de acari penoani(reprezenta.r legal sauimputermct).

CALCULUL
pentru intreprinderile parlenerc saulegate Seclirnile crre trebuie incluse,dupi ca.z; - secliunaA, daci iftreprinderei solicitanti arecel pulin o intrepfindere partgnera (precum$i fi$adilionale); - sectiunea B dac6intreprinderea solicitantiiestelegat[ cu cel putin o intreprinpere (precum!i fi'e adi{ionale). Calculul Perioadade referinli - anul 2010 Numirul mediuanual l. Dateterinteprinderii solicitantesaudin situaliile financiare anuale consolidare (se vor introduce dateledin tabelulBl din 2. Datelecumulatev in modpropo4ional aletuturor inheprinderilor partenere, dace estecazul(sevor int oducedateledin 3- Datele cumulate aletuturor inneprinderilor (dac6 - dacd legare" exisl.d) nu au fostdejaincluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (sevor introduce datele din rabelul B2 din secti anuali nettr

nr. 3

Daleleinclusein sectiunea "Total',din tabeltrebuieinhoduse in tabelul.Date utilizaGpenru a I categoria intreprinderii"din Anexam.2 la prezentulghid.

sun cere si activere.robre ukimur uromur exerciriu exercitiu nnanciar nnanciai -*".," ," :"lTs'iift-:.^1: :11Tl:11"t.letn raporiate in situari'e nn;;i;-;il ;ilil;;j;ff'"1i"Ji,"6. ",",".,,,'. , r" nou lifii4are datelecu privir ta numjrut mediuanualde salariali,cifia ""totale determini de afacerianuali neta!i activele
fi sdechrnp Fopria r5spl,,,dere. z Datelein'eprinderii, inclusiv numed meditreual de satdiari, sut detrminare p bazasiluatilor linanciare darelorint arindoii sar! atunci cand est cazul. pe baza situaliiror n"*"; il;;;dlire are inr.pri sihraliilor financiare l anuale consolidare tn careinaeprinderea esteinclusd.
!ra

1 Darlec'i privne ta nurnirul nediu anualde r

Scc$unea A

Intrepritrderipartenere

Jos.

Penlru fiTar-e intreprinderepentru care a fost complehte "fi$a de parteneriat,, (cate o fiSr penuu _ a intreprinderii solicitanteqi e.arteneri pentru orice intreprindere panenera a oric5rei l:care.in9ep:rndere intreprinderilegate,ale cirei date nu au fost inci inclusi in situaliile financiareanuare consot ale aceleiintreprinderilegate), dateledin aceastd fiqi de parteneriat tre'buie sdfie intodusein tabeh demai 1. Date de idetrtilicare ti date linatrciare Dreliminare TabelulA.1 Nunele sau denunirea iutreprinderii rteneri - Datede identifrcare Numirul Adresa Cod uDic de Numele mediu $i sediului inregistrare prenumele anualde social pregedintelui salariali consiliului de rdministratie, director gener&l sau echivalent Cifra de sfaceri anuali Deta (mii leVmii )

TI$ADEPARTENERIAT
l. Date de identilicrre a itrtreprinderii

Denumirea intreprinderii Adresa sediului socirLl Codulunic de inregistare Numele, prenumele $i functia

Pt

2. Date referitoare la itrtreprinderea legati Perioadade - anul2010 I{umirul mediu anualde salariati13

aDuaEneti (mii lei/mii

mii lei/ mii

NOTA: Acestedate rezultd din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolid dacd ex-ist5..La acestea seadaugd,intr-un procent de 100%dateleintreprinderilor caresuntlegate d aceasta Inrepflndere partenerd, dacedateledin conturileconsolidate ale intreprinderilor legateau deja incluseprin consolidare in conturile intreprinderii partenere.Daci estenecesar, ,,?-uJeuJ '' ----l intrep nderii legate"pentruintreprinderile "fifa iare nu au fostincd inclusep.in consoliiaii,. 3. Calcululproporlional a) lndicati exact propo4ia detinuti5 de intreprindereasolicitantd (sau de intreprinderea intermediul cereia $e stabile$te legdtwa de partene at), in intreprinderea partenerd.la cate acast'e fite: lndicaJi,de asemenea, propo4ia dEi.@d ace*ra capitalulsocialal infeprinderii solicitante (sauin intreprinderea legaE) b) lntroduceti in lab.jlul d" .ui jo.,"@a r.i j ri dintreprocentele Ia oare sefacereferire la lit. a) la datel;iniroduse in rabelui de la pct.Z. ". Tabeluldepa eneriat-A,2 Numirul mediuanual Valoarcrezultati in urmaapliaarii cluimaimare procent la datele introduse in tabelul dela Dct.l. Acestedatesevor introduce in TabelulA. I Cifra de afaceri anuald neti (mii

i prin refere
din

(mii lev mii )

," * **iarenuale consolidar 'uxu4! nu cxsra exisg oarc priviRl numarur datepnvn'r numerulde personal' pe calculul si face pdn "-t "*" cumularea darelor "r*l* de ia intep;naeare ilgatei . a Active totalereprezidnactiveimobitizate + acrivcirculanre + cheltuieliin avans sProcnt din-capitalulsocialsaudin drepturilede.votdelinute,.oricare didre aceste procente este ' marftare- La acqsta rrebuie cumulati propo4iadolinuti de fiecareintreprindere ieg",ern **"Si t"""p"i"a"i. p"i""*:

Sec{iunea B

INTREPRINDERI LEGATE
I)etermitrarea situatieiaplicrbileitrtrepritrderiicaresoliciti incailrarea in categoria -1. iDtreprinde-rilor mici ti mijlocii: tr Caznl I : lnheprinderea solicitantd anuale line situalii financiare consolidate sauesteinclusein situa;iilefinanciare amuale consolidate aleunei alteintreprinderi(tabelulB 1). tr Cazul2: lntrepiinderea solicitanti sauunaori mai multeintreprinderilegate nu intocn ori nu este/nu suntiflclusd/incluse in situaliilefinanciareanuale ionsolidat;(tabelul B2).

NOTA:
Dateleintreprinderilorlegatecu intrepdnderea solicitanti derivadin situaliile financiare uale9i .. . .in din alte dateale acestora, consolidate dacdestecazul.La acestea se adaugd mod proportiot datele oricirei eventuale elrinderi pafenere a acelei intreprinde legate,sltuat[ imediat in a ^int sau in amonte, daci nu a fost dejainclusdprin consolidaree. 2. Metode de calcul pentru liecare caz Cazul1: Situa{iile financiare anuale consolidate rprezintA baza de calcul. Seva comDleta maijos.

Bl de lul Bl

Numirul mediu Cifra de afacerianuali arualdesalariafi? netd

ActiYetotale (mii lei/ nii Q

,'Total"din Dateleintroduse in sectiunea tabelulde mai sussevor introducela pct. I din tabelul ,,Calcululpentru tipurile de ihfiepfindeli partenetesaulepate,,. IdentiJicarcd ihtreprinderilor incluseprin consolidarc ndereslegati Adresasediuluisocial Cod unic de (denrmire/date de inregistrar idetrtificare)

qi prenu Numele Pretedintelui consiliului de administra{ie, Directorgeneral echivalent

" *H,,'i,JfiTflil'Jf,ti',1'*y""

7 in cazul in care-insitusliile fnlrciae duate onsolidar u exhta dateprivind nundrul de personat, .3l@lur se face darelo.de la intreprinde.ilelegate.

* 146/2004 privhd srimurarea inninlarii rntrpnnderiror eideaortarea mici$i

NOTA: partenere aleuneiintreprinderi legate, care nu aufostinci _intreprinderile


afrefle acestora $i o "fiSi de parteneriat,'trebuie addugate la secliunea A. Crzd 2: Psntru fiaarcinheprinderclegati (inclusiv prin intermediulaltor inljreprinderi lee completao "fi5a privind legftua dintre inneprinderi" se vor adiuga dateledin situaliilJ 9i atruale alerutuor intreprinderilor princompletarea legate. tabelului 82 ie maiios. Tabelul82 Numirul mediu aDualde salariati
Cifra de afaceri anu.li nettr

se va

ii lei/ mii Q

*) Atasati c6te privffi o "fi$a


NOTA
Dalelerezultate in secliunea "Total', din tabelulde mai sr_rs sevor introducela DCt. 3 din tabelul pentru tipurile de intrepinderi partenercsaulegale,,(p.ivind intreprinderite tetate) Reprezentantul legalnmputemicituIoperatorului economics

Numele. Funcfia:
Semndtura

$tampila

Data smrL4rii:......

oceMile

9i roaiceleldtE ddmcni. vor ti semaie de ac@ri !Els@(r!,@idr

legaleu tbputemicn)

privild lgilura di re itrtreprinderinr. ......,....... din tabelul82, Fecliutrea B . , (nunar penuuIntrepnndeflle legate carenu suntinclusein situatiilefinanciare anuale conso 1. Dete de identifc.re . itrtreprinderii Denumirea intreDrirderii

rr$A

Adresa sediului social


Codulutric de imegistrare Numele,prenumele Si functia

2.DatereferitorrelNintrepritrdere Perioadade Numirul hediu anu&lde sslariatie

Dateletrebuieintroduse in tabelul82 din sectiunea B. NOTA: anualeqi din alte date aferenteacestor4 consolidatedaca este cazul. La acpsrea se aoau in mod propo4ionaldateleoricerei eventuale intreprinderipanenere ale inheprinderii l"gu,", ,rtuuU ediatin

f"sdeja inct,r.s"in^situaliiLe.inancl(anuale conso 1*#"t::Tn:*T:"3^g:1:::l Acesr tip deinheprinderi partenere suntconsiderate cafiind intreprinaoi
Ji,""ilun"n"." inheprinderea solicitanti. Datele aferente "u acestora gi ,,figa depanieriar,,t in "iuiji*.oAuse A.
Reprezentantul legal/imputemicituloperatorului economicro Numele. $tampila

v Ir crzul in carein sit'atiile financiar anualeconsolidate nu en$n datep.ivind numirul --..-" --'1" medip'anualde salariati, fa{ prin cumularea darlorde la intreprinderile lesat l0 cererile toateclelalte docrmentevor fi semnate $i de aceari persoana (reprezentant legal sq,u i.mputemicit)

ANf,XA nr. 4

Declaratie pe propria rispundere Subsemnatul/Subsernnata ......................... ide;tificar/identificatd cu actut de iqentitate seria............, nr- ................, eliberat de ......................... la datad" ...........,,....., cu domipiliul in I o c a 1 i t 4 t e a . . . . . . . . . . . . . . . . . s t r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n r . . . . . . . . .b . .l.. . . ; . . . .s ., c. ........-ap. ........., sectorul/judelul ..............................., in calitatede reptezentant lesal al declar pe propria respundere ce toate informatiiletrm]iite ql consemnate in prezenta cereresuntcorecteSicomplete. Inteleg cd oriceomisiune sauincorectitudine in piezentarea informatiiror in scopul de a oblineavantaje pecuniare pedepsiti este conform legii. ce, activit?ilile pentrucaresolicitfinantarea prin prezentut prograln nu fac P;.,"^,:.f,f:t11 fl"ndere oDrec[I atrurajutor destat. Declar pepropria fAspundere c6in ultimiiJ (nei)ani I nu ambeneficiat deajutordestatqi deaiutoare deminimisl ambeneficiat de urmdtoarele ajuroare di star)i deajutoare de minimis: Fomra ajutorului stat Fumizorul de ajutoruluide stal Actulnormativ in baza ciruia a beneficiat de

TOTAL conf:11?te cu.prerrederile@ It Tmtatului CEpublicat in Jumalul Olicial al Comisiei Europene OJL379l200L.
Declar pepropda rlispundere cA:

107 108ale

sau administrare sDeciala. . intrepdndet eanu areactivitililesuspendate saua-lte situaliisimilare reglemenrate delegp. . intreprinderea nua beneficiar deajutoare ilegale2. o nu se afl6 in dificultatein sensulpct. 9 din Comunicarea Comisiei_ Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea gi restructura,"u int."p.ind";iio;Etf;;;-i; :95-u_ritare (2004/C dificultate publicate 244,/02), in Jurnatul Oficialal Uniuniig".op""i, ,.rlu C, i,i+ij f.. din 1 octombrie 2004; . in cazul in care a fostemisA o decizie de recuperare a unui ajutorde statimpot va lor, flceasta a fost dejaex.ecuate, creanta fiind integralrecuperatd: . nu se alld in litigiu, in calitatede,per4i,.cu publice, Ministerul MinisterulFinantelor Economiei, Come(ului ti MediuluideAfaceri9i instituli"d" . nu figureazd "."lit;;;;".;; cu credite restante in baza dedatea Centralei Riscurilo; Bancare (C.R.B.);

ul.d p.o:.gyf de executar silird,reorganizare judiciara, T",.",p,r]*:l-.-1 ll ::, dizolvare. in lichidare faliment, Incnroere operallonatd.

H:l:i::T*::Tl*i^"jl':j,"::::**i Centralei hcidentelor dephli (C.I.p.);


I s^:.:^1.',9:1 *lTl:l

laordin in urtimere si bilete 12runi in baza a iredate

"n.",0.,, 1*"y:::,:*ly:..;;;;;ii;ii;;;."#;;i;1il::"i"Tr#xl;l'ifiiffil1flf:,;::i:1ffi:

anut fiscatincurssi 2 anianreriori soricitdrii cerqii dennantare li: ajutor desrat-nou.;us in api;;; pll,L,. r" lil..:'Fl-'T:TT* ";;;;";;;;;;riii.,

::::TTli:T.lyl'oupaautorizarearoroecatr"a";r"ri;r"i-*,p."i-;;;;;;#;;i;i:iili;jl;

procdura insolvenlei, ln Ep^qiya sociltarii nu s-a deschis

. .

va przenta insituliei de credit finanlaioare garanliicolaterale valoara credifirtuii arcminimum 2 anidactivitate conscutivi; va folosicreditut penauefectuarea cheltuielilor eligibileconform Art Dr60/201I

85/2006 privind procdum insolvenpi,cu modificdrile9i completirile

prevededlor cel pulln

aliniatul(2)

Semndtura autorizatiiSi $ampilasolicitantului3

Datasernnirii

To3tecrdledepus pentruacesr progran vor fi sennatede acee{ripasoani autorizatn sA

ANEXA r . 5 A

AI\GAJAMENT

) c u .t./c.I. legaulmputemicit al S.C. .............,........ cu sediul io -........................, oblig prin -gjl"d sErapodez efecteleparticipirii la progamului Mihail Kogilni u pentru mici Si mijlocii citre Unitatea Monitorizare,Control gi Raportare din'car OTIMMC...... perioada de 3 (trei) ani, incepend cu anul urmetoracordidi jubventiei de do pnn tlansmiterga prin pogi sauprin fax a formulamluiprevizut in anex; h acestan Semnitura.................. infreprinderea) Dataintocmirii.......,.,,.........,,,... Semnitura... $tampila .....(rDmele autorizatsi Si firnctia semnatarului

AI{EXA FORMULAR DE RAPORTAREI

5B

Perioada penLru rapoatare:anul ........... Uatele de identificar(: a operarorului economrc - _: Denumirea operatorului e"onoaia....._ Adresa. Datainregistreriioperatorului economic.

pRocRAMUL r4rrrArr, xoclr,mcno.fiE#Nnu iNrn*rumnnr'rcr grlr (Se completeaza toate rubricile in limba roma"a,
prf"iil"lii-*"* I

CodpoEtal
'

inneds,ui ;om".,",;, - i- qr rvqPo Idz' A;;;;;;) I:;13 codul:1,1",,1ii$lra,e unicde inregisrr.. taupi"-i..in anut bugetur ......;;;;;;i H..:::,::"l 1f.qq-"t subvenliei de dobandd s-aefectuat ii peiioaou,
I)ate de raportlre I

............-.

;;;;";ii ;;.

...:.;;, -ffiffix"lifi;:;';ili,'lT.1"1"u'u*.l* - r"r'


-fifi'trli:fi"illiii'-f"red";;i;;';i;;: " -;;,
- Cre$krea numarulu, d" in"t tuiia" anrr - fonderea "onrru"," "iui. diversifi ciiriiproduselor ""I".itr... v6nd

. ........ . ...... .... .........,.re, !l!: ft d1"""1 . : ...... ;

-"Jt"p".,"""r i"ir'a" an" i ano... ........." -iHff lffilg:,'n"ai" ".


q ",*"ruiaei *o-i

-y,:f::l s""* :rlr,"l"i - varoarea ".", .",,"t11"ii"#ii1'L|::::l:,(jl subvenleii dedobenda: ............... lei;
- Kenurbttttatea ozo capiErlului aneaial r pmfit brut/Capital angajar | ...............; - lvfarj? y" &utddjn^ven z.e.i ..-.-.....................
'" ."

cod .AEN)

. . . _ . . . . . . . .c . .u .. d. o m i c i l i u l loc in . . ,s a r .'. . . . . . .'" ......... * sctofuyiudetul scroruujuderur ........... . ;- :^,;:^::';l l: !1 ....-"sc. ....-.!ap. . r" c.-,"il;;;il ;;;i ;i ;;#;l;i oeclar pe prcpriaraspundere "Ji",. ca toateirlrormallile fumizate consemnate ii in prezentul fo corecte $l complete. Regezentantul legalr'imputernicituI operatorului economic2 Numele...... Funclia:.........-....... . Sernnetuaa.._.. Darasemrdrii:.-..... .. ........ $tampila

:::TI"rr**"11,111; ' m . . . . . . . . . . . . . . ,e l i b e r a t ;^ de

. . . . . . . . . . . . . -.. . . .... . . . . . " ta a . l" aa d*a d-"

- ..........-, iientificavidentificate -'--^--"'-*!4 ! cu s i ractul uur u de e r identi u s n l r l a r serra

Secomplneazapentru urmarorii I anjbuserari i rcerenreeiroatecerr:rarrea"",*",",".i,#'lij'rlj":tT::tr?1fi::ffiff:l3j:,"T

'