Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAIE

Agenia Naional de Administrare Fiscal

privind venitul asigurat la sistemul public de pensii


pentru anul

600

Declaratie rectificativ
Se completeaza cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume

Iniiala tatlui

Cod numeric personal:

Prenume Banca Strada Numr

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Jude/sector

Cont bancar (IBAN)

Localitate Telefon

Cod potal Fax E-mail

II. DATE PRIVIND NCADRAREA N CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

II.1 ntreprinztor titular al unei ntreprinderi individuale; II.2 membru al unei ntreprinderi familiale; II.3 persoan fizic autorizat s desfoare activiti economice; II.4 persoan care realizeaz venituri din profesii libere; II.5 persoan care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual la care impozitul pe venit se determin pe baza datelor din evidena contabil n partid simpl;

III. VENIT BAZA LUNAR DE CALCUL AL CONTRIBUIEI DE ASIGURRI SOCIALE*)

Luna 1. Ianuarie 2. Februarie 3. Martie 4. Aprilie 5. Mai 6. Iunie 7. Iulie 8. August 9. Septembrie 10. Octombrie 11. Noiembrie 12. Decembrie TOTAL

Venit baz de calcul

*) Venitul baz de calcul nu poate fi mai mic de 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i nici mai mare dect echivalentul a de cinci ori acest ctig.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod de identificare fiscal

Strada

Numr

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Jude/Sector

Localitate

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

Declar c nu sunt asigurat al sistemului public de pensii conform art.6 alin.(1) pct.I-III i V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i nu beneficiez de niciuna din categoriile de pensii acordate n sistemul public de pensii; Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil

Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare Data:

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.03.03


Instruciunidecompletareaformularului Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii cod14.13.03.03 1.Depunereadeclaraiei nconformitatecuprevederileart.296^21alin.(1)dinCodulfiscal,declaraiasecompleteazisedepunede ctre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelorjuridiceinternaionalelacareRomniaesteparte,dupcaz,respectiv: a)ntreprinztoriititulariaiuneintreprinderiindividuale; b)membriintreprinderiifamiliale; c)persoanelecustatutdepersoanfizicautorizatsdesfoareactivitieconomice; d)persoanelecarerealizeazvenituridinprofesiilibere; e) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual, la care impozitul pe venitsedeterminpebazadatelordinevidenacontabilnpartidsimpl. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I IIIi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrilei completrile ulterioare, precumi cele care beneficiaz de una din categoriile de pensii acordate n sistemul public de pensii nu au obligaia depunerii declaraiei. Declaraia se completeaz n dou exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent iar copia se pstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia. Declaraia se depune, pe suport hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimiresauprincelelaltemetodeprevzutedelege. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. Declaraia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distan ca metod alternativ de depunere a declaraiilor, n conformitate cu prevederile legale.n acest caz, data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia pe portal, astfel cum rezult din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a informaiilor, cu condiia validrii coninutului declaraiilor, conform art. 83 alin. (3^1) din Ordonana Guvernului nr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. 2Organulfiscalcompetent Organul fiscal competent este organul fiscal n a crui raz teritorial se afl adresa unde contribuabilul i aredomiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu. 3.Modificareadeclaraiei 3.1. Declaraia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificat de contribuabili din proprieiniiativ,prindepunereauneideclaraiirectificative. 3.2. Declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular cai declaraia care se corecteaz, bifndusecuXcsuaaflatpeprimapaginaformularului. 3.3. Declaraia rectificativ se completeaz nscriinduse toate datelei informaiile prevzute de formular, inclusivcelecarenudiferfadedeclaraiainiial. 4.Completareadeclaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind corect, completi cu buncredin informaiile prevzute de formular. Declaraia se semneaz dectrecontribuabilsaudectremputernicit. Anexanr.2

n rubrica Anul se nscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completeaz declaraia (de exemplu:2012). CasetaDeclaraierectificativsebifeazcuXnsituaiancaredeclaraiaesterectificativ. CapitolulI.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Senscrieadresadomiciliuluisauadresaefectiv,conformlegii. Codnumericpersonalsenscriecodulnumericpersonalalcontribuabilului,atribuitconformlegii. n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicit, se va nscrie codul numeric personal al contribuabiluluipecarelreprezint. Banca,Contbancar(IBAN)senscriedenumireabnciiicodulIBANalcontuluibancaralcontribuabilului. Capitolul II. DATE PRIVIND NCADRAREA N CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII Sebifeazcsuacorespunztoarecategorieidecontribuabililasistemulpublicdepensii,dupcaz. CapitolulIII.VENITBAZLUNARDECALCULALCONTRIBUIEIDEASIGURRISOCIALE Venitul baz de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest ctig. Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii n cursul anului fiscal, rubrica venit bazdecalculsecompleteazncepndculunapentrucaresedatoreazcontribuiadeasigurrisociale. CapitolulIV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz cu datele de identificare a mputernicitului, numai n cazul n care obligaia de declarare a veniturilor se ndeplinete de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor art.18 din Codul de procedurfiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.

Instruciunidegestionareaformularului Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii cod14.13.03.03 1. n conformitate cu prevederile art.296^25 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul al contribuiilor sociale se realizeaz prin depunerea de ctre contribuabil a formularului 600 Declaraie privind venitul asigurat la sistemulpublicdepensii,laorganulfiscalcompetent. Gestionarea declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se face de ctre structurile implicatenadministrareaimpozituluipevenitdincadrulorganelorfiscalecompetente. 2.Declaraiileprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensiiseprelucreaziseefectueazverificride coerenadatelordeclaratedecontribuabiliprinfunciileaplicaieisuport,cumarfi: a)verificriprivinddateledeidentificareacontribuabililor; b) se verific dac valoarea nscris la rubrica venit baz de calcul se afl ntre limitele prevzute de lege, respectiv ntre 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stati echivalentulade5oriacestctig. 3. Declaraiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaz de ctre organul fiscal competent,pemsuraprimiriiacestora. 4.Formularuloriginal,nformathrtie,searhiveazladosarulfiscalalcontribuabilului. Anexanr.3

Caracteristiciledetiprire,moduldedifuzare,deutilizareidepstrareaformularului Denumire:"Declaraieprivindvenitulasiguratlasistemulpublicdepensii" 1.Cod:14.13.03.03 2.Format:A4/t2 3.U/M:seturi 4.Caracteristicidetiprire:setipretepeambelefee. 5.Sedifuzeazgratuit. 6. Se utilizeaz la declararea veniturilor care reprezint baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale, conformlegii. 7.Sentocmetendouexemplaredecontribuabilsaudemputernicitulacestuia,dupcaz. 8.Circul: originalul,laorganulfiscalcompetent copia,lacontribuabil. 9.Searhiveazladosarulcontribuabilului. Anexanr.4