Sunteți pe pagina 1din 3

Guang Huai Fang Shi - C Major

Arranged by Handoyo Visit http://www.handoyomia.com


C Em Dm G Am F
3

Moderate

:4 4
c

let ring " $

B BB B B BB B B
C ! " ! ! ! " !

h = 65

Em

B BB B B BB B B
! # ! ! ! ! ! ! !

Dm

B B B B B B B B B BH B B
$ ! # " ! $ ! " # $ # !

let ring ! $

BB B B BBB B BB B B B
G

! $

BBBBBBBBBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB B B B B B


G Am Em " $ ! " ! " ! ! ! $ $ 1. ! ! ! ! $ ! ! # ! # # # ! # " # ! ! # ! ! ! # ! !

F
7

let ring " $

B B B B B B B B B B B B B B
C ! " # " " ! $ # $ ! # " # ! "

B B B B B B B B B B B B B B B B B
F G $ # ! # " ! $ # $ $ ! ! ! ! $ ! !

Page 1/3

2. F G C

let ring #

B BB B BB BB B BB BB BBR BRB B B B B B B B B B B B B BB
$ ! # " ! $ # $ $ Em ! ! ! $ ! ! " $ ! # ! " ! ! ! " $ " $ ! "

I I

B B B B B B B B BB B B BBB B BBB
G $ $ ! " ! ! ! $ ! ! $ G ! $ ! " ! ! # !

Am
12

let ring " !

BBB BBBBB B BBBBBBBBBBBB BBB BBBBBBBBBBBBBBB B B B B B B B B B B BB BB B


F C F # ! # # # " # ! ! G # ! ! ! ! ! $ # " # " # & # $ $ ! ! ! " ! ! # ! $ $ # " $ # " ! # $ $ C ! ! ! ! ! " ! #

15

let ring $ $ !

B B B B B B BBB B B B B B B BB BBBBBBBBB B B B B BB B B BBB BB B BB B B BBBB B BB B BBB


C Am Em F " ! ! ! $ ! ! $ G ! $ ! ! ! " ! # " ! ! # # ! # & # $ ! C # ! ! ! $ $ & $ & $ & ' & & & $ $ ! " ! $ ! ! # !

Dm
18

let ring " !

B B BBBBB B B B BB B B B
# $ # ! # " $ ! ! $ ! ! #

B B B BH B B B BH B
" $ ! " ! ! ! " !

Em

H H B BB B B BB B B
! # ! ! ! ! ! ! !

Page 2/3

Dm
21

let ring $ !

B BB BBBB BB B B B
# " ! $ ! " # $ # !

1.

BB B B BBB B BB B B B
H
! $ ! ! ! ! $ ! ! ! $ ! !

2.

H BB B A B B BBB B BB B A B B
G C ! $ ! ! ! ! $ ! ! ! $ ! ! !

" ! #

Page 3/3