Sunteți pe pagina 1din 8

IV. AUDITUL FINANCIAR

VERIFICAREA ŞI CERTIFICAREA

BILANŢULUI CONTABIL

I. Principii şi reguli cu caracter general:

1.

Auditul financiar – concept, tipuri de audit financiar.

2.

Imaginea fidelă; criterii de apreciere.

3.

Riscurile în auditul financiar.

4.

Pragul de semnificaţie; definiţie, rol.

5.

Normele de referinţă în auditul financiar.

6.

Asemănări şi deosebiri între auditul financiar şi controlul financiar.

II. Misiunea

de

bază

în

auditul

financiar:

verificarea

şi

certificarea situaţiilor financiare:

1. Auditul statutar: definiţie, rol şi obiective.

2. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit pentru verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.

3. Faza iniţială:

acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit;

orientarea şi planificarea lucrărilor de audit;

planul de misiune.

4. Faza executării:

aprecierea controlului intern;

controlul conturilor;

examenul situaţiilor financiare.

5. Faza concluziilor:

evenimente posterioare închiderii exerciţiului;

chestionarul sfârşitului lucrărilor;

scrisoare de afirmare;

nota de sinteză.

6. Raportul de audit:

rol;

conţinut şi structură;

tipuri de opinie;

situaţii care conduc la formarea unei alte opinii decât opinia fără rezerve;

modele ale raportului de audit.

 

7. Documentarea

lucrărilor

de

audit:

dosarul

exerciţiului

şi

dosarul permanent.

 

III.

Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit:

 

1. Misiuni speciale de audit.

 

2. Examenul informaţiilor financiare previzionale.

 

3. Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare.

 

4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite.

5. Misiuni de compilare a informaţiilor financiare.

 

IV.

Normele de comportament în auditul financiar:

1. Principii fundamentale.

 

2. Independenţa în audit.

3. incompatibile

Activităţi

cu

practicarea

de

independenţă

a

auditului.

VI.

Controlul de calitate al serviciilor de audit.

 

VII.

Organizarea şi exercitarea auditului în România.

 

VIII.

Organisme naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul auditului financiar.

IX.

Standardele internaţionale de audit.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Toma Marin – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

3. Legea nr. 133/19.03.2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de Audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României nr.

230/5.04.2002.

4. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2002.

6. Stoian Ana şi Ţurlea Eugen – Auditul financiar–contabil, Bucureşti, Ed. Economică, 2001.

7. Ghiţă Marcel, Mareş Valerică Auditul performanţei finanţelor publice, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2002.

8. Boulescu Mircea, Mareş Valerică, Ghiţă Marcel – Control fiscal şi auditul financiar, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2003.

9. Florea Ion, Florea Radu, Macovei Corina Ionela, Berheci Maria – Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

10. Chiţu-Gisberto Alberta, Ioanăş Corina – Auditul în instituţiile publice - Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

11. Chiţu-Gisberto Alberta, Chiţu Andrei, Pitulice Mihai – Studii de caz privind auditul public intern, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

12. Culegere de Teste grilă, exerciţii, întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2006.

V. EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

A ÎNTREPRINDERII

1. Definiţia, necesitatea şi esenţa evaluării economice şi financiare a întreprinderii.

2. Relaţia valoare contabilă, valoare justă şi valoare de piaţă; definiţii, caracteristici, mod de determinare.

3. Clasificarea evaluărilor, diferenţele dintre evaluările contabile, administrative şi cele bazate pe expertiză şi diagnostic.

4. Bilanţul contabil – punct de pornire în evaluarea întreprinderii; bilanţul economic – instrument de calcul pentru evaluarea întreprinderii.

5. Diagnosticul de evaluare: juridic, comercial, tehnic, tehnologic şi de exploatare; organizare, management şi resurse umane.

6. Rolul diagnosticului financiar-contabil în evaluarea economică şi financiară a întreprinderii; obiective, mijloace de realizare, procedee de lucru.

7. Sinteza diagnosticelor evaluării întreprinderilor; rolul şi utilitatea ei.

8. Componentele fundamentale ale evaluării întreprinderii: activul net corijat şi capacitatea beneficiară.

9. Metodologia determinării activului net corijat al unei întreprinderi.

10. Abordarea prin patrimoniu în evaluarea întreprinderii.

11. Metodologia

determinării capacităţii beneficiare a unei

întreprinderi.

12. Metode de determinare a ratei de actualizare; tehnici de actualizare şi de capitalizare.

13. Abordarea pe baza performanţelor în evaluarea întreprinderii.

14. Evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate (cash-flow).

15. Abordarea combinată în evaluarea unei întreprinderi: patrimoniu şi contabilitate.

16. Metode de evaluare a întreprinderilor în dificultate.

17. Structura raportului de evaluare.

18. Regulile de conduită profesională în activitatea de evaluare a întreprinderii.

BIBLIOGRAFIE:

1. Cartea expertului evaluator, Bucureşti, Ed. CECCAR, Ediţia a II- a, reeditată în 2005.

2. Toma Marin – Iniţiere în evaluarea întreprinderii, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

3. Toma Marin - Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi lichidare, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2005.

4. Feleagă Niculae, Malciu Liliana – Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională, Bucureşti, Ed. CECCAR,

2005.

5. Culegere de Teste grilă, exerciţii, întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2006.

VI. CONTROL FINANCIAR

1. Conceptul de control financiar:

- Controlul financiar – funcţia conducerii;

- Obiectul şi formele controlului financiar.

2. Metode de exercitare a controlului financiar:

- Sistemul metodologic de control financiar; procedee şi tehnici de control financiar (studiu general prealabil; controlul documentar contabil; controlul faptic; controlul total şi prin sondaj);

- Stabilirea răspunderilor ca modalitate de finalizare a controlului financiar. Răspunderea: disciplinară, contravenţională, materială şi penală.

3. Controlul financiar propriu: Controlul financiar de gestiune:

obiective, tehnici de exercitare, actele de control financiar de gestiune, valorificarea constatărilor.

4. Controlul financiar fiscal exercitat de Ministerul Finanţelor Publice:

- Obiectivele controlului financiar de stat;

- Direcţia generală a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale; organizarea şi atribuţiile; programarea şi organizarea activităţii de control financiar de stat; actele de control financiar de stat; valorificarea constatărilor controlului financiar de stat;

- Garda Financiară: organizare, atribuţii, exercitarea controlului.

5. Curtea de Conturi:

- Organizarea, personalul şi conducerea;

- Controlul ulterior. Procedura de exercitare;

- Atribuţii jurisdicţionale.

BIBLIOGRAFIE:

1.

Boulescu

M.,

Ghiţă

M.

Control

financiar,

Bucureşti,

Ed.

Eficient, 1997.

 

2.

Boulescu M., – Curtea de Conturi tradiţie şi actualitate, Bucureşti, Expertconsult, 1993.

3.

Florea I. şi Florea M. – Control economico-financiar, Bucureşti, CECCAR, 2000.

4.

Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 269/2005.

5.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/02.10.2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 712/2003, aprobată prin Legea nr. 132/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372/2004.

6.

Hotărârea Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 12/2004.

7.

Ordonanţa Guvernului nr. 91/02.10.2003 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 101/2005, aprobată prin Legea nr. 154/20.05.2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 452/2005.

8.

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 116/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

9.

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 799/2003.

10.

Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată prin Legea nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 168/1999.

11.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 320/2003.

12.

Regulamentul

privind

organizarea

şi funcţionarea Gărzii

Financiare,

publicat

în

Monitorul

Oficial

al

României

nr.

299/1992.

13.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 130

bis/27.02.2003.

 

14.

Popeangă Petre şi Popeangă Gabriel – Control financiar şi fiscal, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2004.

15.

Boulescu Mircea, Mareş Valerică, Ghiţă Marcel – Control fiscal şi auditul financiar, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2003.

16.

Culegere de Teste grilă, exerciţii, întrebări şi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed. CECCAR, 2006.