Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CUSTODIE

Prezentul contract s-a incheiat intre urmatoarele parti: S.C. .. cu sediul in , str. . nr. ., tel/fax , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J.././, cod fiscal RO ., cont nr. .. deschis la .., reprezentata legal prin Director General in calitate de PROPRIETAR/CUSTODE si S.C................................................................ cu sediul in ................................... str.................................nr........................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J......................, cod fiscal R ......................, cont nr......................... deschis la........................................, reprezentata legal prin............................................ in calitate de PROPRIETAR/CUSTODE . OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie lasarea marfii/produselor in pastrarea custodelui si anume................... TERMENUL CONTRACTULUI Perioada de valabilitate a prezentului contract este de......................, de la data semnarii acestuia si pana la expirarea termenului, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional cu acordul ambelor parti. OBLIGATII PROPRIETARUL 1. sa lase in custodie marfa; 2. sa notifice intentia de preluare a marfii de la custode cu 24 de ore inainte; 3. sa reclame toate lipsurile cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la data preluarii marfii; 4. sa respecte programul de lucru al custodelui.

1. 2. 3. 4.

CUSTODELE sa preia marfa; sa reclame diferentele cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la receptia marfii; sa se ingrijeasca de bunurile preluate in custodie ca un bun proprietar; sa elibereze marfa la solicitarea proprietarului. CLAUZE GENERALE

1. ambele parti se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prezentei conventii; 2. in caz de forta majora ambele parti sunt exonerate de raspundere; 3. partea care invoca forta majora trebuie sa notifice in scris aparitia cazului de forta majora in termen de 3 zile de la aparitia sa, notificarea fiind insotita de certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei; 4. eventualele litigii care se pot ivi in legatura cu executarea si interpretarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil litigiul va fi dedus spre solutionare instantei judecatoresti competente; 5. rezilierea contractului se va face prin acordul ambelor parti ; 6. prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte;

Incheiat astazi...................................

PROPRIETAR

CUSTODE

S-ar putea să vă placă și