Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. . Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. Art. precum ºi contabilii. Art. . . precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . proprietate a gestionarului sau a unor terþi. din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. .Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. Dacã în cursul urmãririi penale. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Art. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. 8.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. 9. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. Art. 10. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. . 6. 5. LexNavigator(TM) .Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã. instigator sau complice. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. angajaþii cu atribuþii de control financiar. pãstrare ºi eliberare de bunuri. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. În raport cu cele arãtate în dovadã. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. fie integral. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar. nu pot face operaþii de primire. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. Art. fie pentru o sumã determinatã. . 7. dupã caz.

organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . 10 alineatul ultim. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. 16. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. 11. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. la încredinþarea gestiunii. sã elibereze gestionarului. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. Cel care constituie garanþia va declara.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. . 15. în cazuri justificate. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. a garanþiei integrale în numerar. Pentru garanþia depusã.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Art. Art.5 % pe an. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. dacã a mai constituit alte garanþii. Pentru angajaþii temporari. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. în aceste cazuri. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. din cauza altor reþineri. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. .Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. gestionarul este obligat sã le depunã. Art. Art. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. în termen de cel mult 10 zile. 14. procedându-se atunci când este cazul. în scris. Dacã. . iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. 13. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. .Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Organizaþia socialistã este obligatã. potrivit articolului 20. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. 12. . ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1. .Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . Art. alþii decât cei prevãzuþi la art. Art. dupã caz.

gestionarul sau terþul garant. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori.Dacã gestionarul nu constituie. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. Art. gestionarului. Art. ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. dacã aceasta nu este posibil. 21. .În vederea constituirii garanþiei suplimentare. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. 19. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. Art. în întregime sau în parte. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar. din cauza altor reþineri.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. în caz de necesitate.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. dupã caz. În acest din urmã caz. LexNavigator(TM) .Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . 18. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. În cazul în care. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. organele de specialitate. . În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. se va proceda conform articolului 13. Art. este necesarã completarea garanþiei în numerar. care va consulta. în urma recalculãrii. 20.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. În cazul în care. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. . garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. dupã caz. în termen de cel mult 10 zile. dupã caz. în urma recalculãrii. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. . se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. Art. b) organizaþiei socialiste. nu completeazã sau nu aduce. 17. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. . diferenþa se va elibera. la desfacerea contractului sãu de muncã.

Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art. în cazurile prevãzute de lege. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. în limita garanþiei neconstituite. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar.Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. 29. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. .Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. deºi aceasta era necesarã. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. Art. asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. Art.Angajaþii rãspund material. . ei rãspund integral.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. 24. Art. . fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei. disciplinarã. de la ultima inventariere. administrativã.-1969 Art. . studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. 23. de un delegat sau de o comisie. . în solidar cu acesta.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã.Rãspunde integral angajatul care. penalã sau civilã. . 26. Art. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. . 27.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie. 25. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. LexNavigator(TM) . Art. dupã caz. 28. fãrã predare de gestiune între schimburi. 22. potrivit dispoziþiilor legale.Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. . b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. Art. în gestiunea în care s-a produs paguba. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor.

Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. Art. de cãtre gestionar. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. 35. cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. dupã caz.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. Art. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. prin hotãrâre judecãtoreascã. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor.La constatarea unei pagube în gestiune. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa. cu prilejul verificãrii sau. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul.Nedeclararea în scris. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale.Rãspunde. 32. ulterior. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. Art. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. în limita valorii bunurilor dobândite. Art. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. . în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. Art. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. . 31. angajamentul scris constituie titlu executoriu. . 34. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. De asemenea. Dacã.Angajatul care primeºte. . rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. 30.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. Art. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. . .Orice persoanã privitor la care. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. 33. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. Art. 36. .

Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. . cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. Art. 39. Art. mai înainte de începerea oricãrui control. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare. . În acelaºi termen. . ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. la angajarea lor.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. Nu se pedepseºte acela care. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. potrivit articolului 10 alineatul 4. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38.-1969 la 3 ani. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. 37. LexNavigator(TM) .Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. Art. . 38.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. Art. . Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. 41. 40. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. în conformitate cu prevederile prezentei legi. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti.

fiecare în cadrul atribuþiilor sale. art.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . 2. 1.Furtul prevãzut de art. .Incendiul prevãzut de art. . 1.Infracþiunile economice prevãzute de art.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. avându-se în vedere prevederile prezentei legi. 196. 228 alin. 525 ºi 527. prevãzute de art. Art. distrugerea ori degradarea. 1.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. 21. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului. în sectoarele lor de activitate. 537 ºi 538. condiþiile de încredinþare a gestiunilor. 401. . cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. art.Falsificarea de monedã. 353-356 inclusiv. . I din prezenta listã. 3 inclusiv ºi art. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. 42. LexNavigator(TM) . 250 ºi 251. 44. 5 inclusiv. . 412. . tâlhãria.Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. 391 ºi 392. 4. 385. . 236.Tâlhãria prevãzutã de art. 366. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste.-1969 Art. 529-534 inclusiv. 240. 20 ºi 268 alin. 1: . constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor. . 245. . . 2 pct. . . Art.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. .Falsul în acte prevãzut de art. .Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art. 402 ºi 406 alin.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. . 3. Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. art. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc. 352. . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Abuzul de serviciu prevãzut de art. 207. . 43.Abuzul de încredere prevãzut de art. 1. . 536 alineatul 1. 268 alin. . 1.Furtul.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. 283-286 inclusiv. ANEXÃ Art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. 2. de titluri de credit public. privitor la membrii cooperatori. 268 alin. 231 alin. 524. 242. 184-186 inclusiv. 17. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. 209 alin. .Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. .Remuneraþia injustã prevãzutã de art.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art.Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 227. mãrci.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 268 alin.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. sã reglementeze.Delapidarea prevãzutã de art. .

Abuzul de încredere prevãzut de art.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art.Tâlhãria prevãzutã de art. prevãzute de art.Furtul. 160-165 inclusiv ºi art. . 214.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. 256.-1969 . 536 alin. . . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. . 295-297 inclusiv.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . 249. LexNavigator(TM) . 545 combinat cu art. prevãzut de art. .Tãinuirea prevãzutã de art.Înºelãciunea prevãzutã de art. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . 221. 213. 155-157 inclusiv. 167.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. prevãzute de art.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. 264. 234. II din prezenta listã.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 4 ºi art. . . . înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. . 356-360 inclusiv. 3. . abuzul de încredere. 208 ºi 209. . . 215.Falsificarea de monede.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. 289 ºi 291. 227-229 inclusiv ºi 231. 563 alin. . . tâlhãria. art. 254 ºi 255. prevãzutã de art. 218.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 224.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. 273-276 inclusiv. 562 combinat cu art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 225. 288.Distrugerea prevãzutã de art. .Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. .Favorizarea infractorului prevãzutã de art. 217 alin. Art. .Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. . gestiunea frauduloasã. prevãzute de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. . 539 ºi 540.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice. 2: . 170.Delapidarea prevãzutã de art.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art.Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 282 ºi 283. . II din prezenta listã. 549 ºi 550. 246 ºi 248. 211. timbre sau de alte valori prevãzutã de art. 551. .Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. 223.Înºelãciunea prevãzutã de art.Furtul prevãzut de art.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful