Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. 9. fie pentru o sumã determinatã.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. 7.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Dacã în cursul urmãririi penale. 10. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. Art. angajaþii cu atribuþii de control financiar. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar. Art. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. . . .-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã. Art. 6. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. Art. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. 8. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. Art. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. precum ºi contabilii. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. nu pot face operaþii de primire. fie integral. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. În raport cu cele arãtate în dovadã. LexNavigator(TM) . plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. dupã caz. instigator sau complice. .Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. pãstrare ºi eliberare de bunuri. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. 5. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. .Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.Conducãtorii organizaþiilor socialiste.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane.

potrivit articolului 20. 11. la încredinþarea gestiunii. Art. a garanþiei integrale în numerar. 15. Cel care constituie garanþia va declara. . dupã caz. dacã a mai constituit alte garanþii.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii. Art. . cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. . Art. Art. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. 13.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. 12. Pentru garanþia depusã. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. alþii decât cei prevãzuþi la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise.5 % pe an. în scris. Art. Pentru angajaþii temporari. Art. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. . ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. în termen de cel mult 10 zile. din cauza altor reþineri. .Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. 10 alineatul ultim. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. gestionarul este obligat sã le depunã.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. Dacã. sã elibereze gestionarului. procedându-se atunci când este cazul. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. 16. . în cazuri justificate. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. Organizaþia socialistã este obligatã. iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. în aceste cazuri. 14.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar.

care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. în caz de necesitate. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. gestionarul sau terþul garant. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. . garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. . imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. 21. 19. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. se va proceda conform articolului 13. 18. . Art. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. LexNavigator(TM) . în termen de cel mult 10 zile. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. . este necesarã completarea garanþiei în numerar. Art. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. nu completeazã sau nu aduce. Art. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. În acest din urmã caz. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. dupã caz. în urma recalculãrii. care va consulta. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. gestionarului. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. dupã caz.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. b) organizaþiei socialiste. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. din cauza altor reþineri. diferenþa se va elibera. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. 17. Art. la desfacerea contractului sãu de muncã. dupã caz. organele de specialitate. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. în urma recalculãrii. dacã aceasta nu este posibil. în întregime sau în parte. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. În cazul în care. 20. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã. . Art. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. În cazul în care. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare.Dacã gestionarul nu constituie.

Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. Art. Art. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. 26. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã. de un delegat sau de o comisie. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. 25. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie. 24. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. 28. ei rãspund integral. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. dupã caz. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. în solidar cu acesta. . în gestiunea în care s-a produs paguba.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente. potrivit dispoziþiilor legale.Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. 22. deºi aceasta era necesarã. 27. în cazurile prevãzute de lege. de la ultima inventariere. Art. fãrã predare de gestiune între schimburi. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. Art. . atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. Art. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. disciplinarã. penalã sau civilã. administrativã. . . asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 29. 23. LexNavigator(TM) .Angajaþii rãspund material. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art.Rãspunde integral angajatul care.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . în limita garanþiei neconstituite. . Art. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei.-1969 Art. . se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. .

. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. 33.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. 36. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. Art. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. . Art. dupã caz. De asemenea.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. . s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. Art.Angajatul care primeºte. 30. . Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . . în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. Art. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. Art. 35. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. prin hotãrâre judecãtoreascã.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune.Rãspunde. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.Nedeclararea în scris. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. . Art. Dacã. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. angajamentul scris constituie titlu executoriu.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. Art. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. 32. ulterior.La constatarea unei pagube în gestiune. cu prilejul verificãrii sau. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. în limita valorii bunurilor dobândite. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. de cãtre gestionar. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã.Orice persoanã privitor la care. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 34. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. 31. .

Art. LexNavigator(TM) . condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. Art. 37. la angajarea lor.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 39. 38. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit.-1969 la 3 ani. mai înainte de începerea oricãrui control. . în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. . categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38. .Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . . în conformitate cu prevederile prezentei legi. . Art.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. 40. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. Art. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. 41. Nu se pedepseºte acela care. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. potrivit articolului 10 alineatul 4. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. În acelaºi termen. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi.

. . Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. . . 240.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. 245. avându-se în vedere prevederile prezentei legi. cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 385. 529-534 inclusiv.Delapidarea prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. 250 ºi 251. 227. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. 3 inclusiv ºi art. 353-356 inclusiv. 1. în sectoarele lor de activitate. 283-286 inclusiv. 401. . 1.-1969 Art. mãrci. . prevãzute de art. Art. . condiþiile de încredinþare a gestiunilor.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 525 ºi 527.Infracþiunile economice prevãzute de art. 412. . 536 alineatul 1. 2. 1. .Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art.Remuneraþia injustã prevãzutã de art. ANEXÃ Art. . 2 pct.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. . 1: . Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului. 268 alin. . Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr.Furtul. Art. . 524. 391 ºi 392. 207.Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. 21. 42. LexNavigator(TM) . 1. 242. art. 537 ºi 538. . . 366. 184-186 inclusiv. 43. de titluri de credit public. 1. 2. . precum ºi orice alte dispoziþii contrare.Abuzul de încredere prevãzut de art. . 352.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art. .Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art.Tâlhãria prevãzutã de art. constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. fiecare în cadrul atribuþiilor sale. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. art. privitor la membrii cooperatori. tâlhãria. 268 alin. 17. 20 ºi 268 alin.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . .Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. I din prezenta listã.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 .Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 44. art. 209 alin. 236. 228 alin.Falsificarea de monedã. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. 196.Furtul prevãzut de art. 402 ºi 406 alin. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc. 4. distrugerea ori degradarea.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art.Falsul în acte prevãzut de art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Incendiul prevãzut de art. 3.Abuzul de serviciu prevãzut de art. 5 inclusiv. . 231 alin. 268 alin. . sã reglementeze.

prevãzute de art. 254 ºi 255. 289 ºi 291. .Distrugerea prevãzutã de art.Favorizarea infractorului prevãzutã de art.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. 214.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . 208 ºi 209.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. tâlhãria. 2: .Furtul.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . . 256.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. timbre sau de alte valori prevãzutã de art. 218. .Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. .Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. II din prezenta listã. . 356-360 inclusiv.Înºelãciunea prevãzutã de art.Delapidarea prevãzutã de art. 155-157 inclusiv. 170.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. 3. . 562 combinat cu art. 234. . II din prezenta listã. 549 ºi 550. 246 ºi 248. 4 ºi art.Tâlhãria prevãzutã de art. înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. .Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. . 536 alin.Abuzul de încredere prevãzut de art. 223. 551. 160-165 inclusiv ºi art. 221.Înºelãciunea prevãzutã de art. . 288.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . . gestiunea frauduloasã. prevãzutã de art. . 539 ºi 540. 213. abuzul de încredere. 273-276 inclusiv. 545 combinat cu art. art. 3. . .Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. 167. . 563 alin.Tãinuirea prevãzutã de art.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. . 264. . 225.-1969 . . LexNavigator(TM) . 217 alin. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 295-297 inclusiv. .Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art.Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. 224.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. prevãzute de art.Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. . 282 ºi 283. . prevãzut de art. 211. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. Art.Falsificarea de monede.Furtul prevãzut de art.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. prevãzute de art. 227-229 inclusiv ºi 231. . 249. 215.