P. 1
legea 22 gestionarului

legea 22 gestionarului

|Views: 7|Likes:
Published by Daniela Alecsa

More info:

Published by: Daniela Alecsa on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

10. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. .Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. 6. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. nu pot face operaþii de primire. 5. Art. . pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. Art. Dacã în cursul urmãririi penale. . .-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. 9. 7. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. Art. fie pentru o sumã determinatã.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. 8.Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar. .Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. pãstrare ºi eliberare de bunuri.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. fie integral.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. angajaþii cu atribuþii de control financiar. dupã caz.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã. În raport cu cele arãtate în dovadã. . din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. instigator sau complice. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. Art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . LexNavigator(TM) . precum ºi contabilii. Art. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar.

. 16. la încredinþarea gestiunii.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. dacã a mai constituit alte garanþii.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. Art. sã elibereze gestionarului. Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. 14.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. Art. . Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. dupã caz. 13. Organizaþia socialistã este obligatã. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. a garanþiei integrale în numerar.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1. în aceste cazuri. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. potrivit articolului 20. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. . . Art. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. . Art. 10 alineatul ultim. Cel care constituie garanþia va declara.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. 15. în cazuri justificate. din cauza altor reþineri.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. gestionarul este obligat sã le depunã. 12. 11. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. Art. procedându-se atunci când este cazul. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . în termen de cel mult 10 zile. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. . Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . în scris.5 % pe an. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. Pentru angajaþii temporari. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. Dacã. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. alþii decât cei prevãzuþi la art. Pentru garanþia depusã.

în caz de necesitate. dacã aceasta nu este posibil. . Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. în urma recalculãrii. . nu completeazã sau nu aduce. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. 19. . În cazul în care. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. 17. care va consulta. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia.Dacã gestionarul nu constituie. în termen de cel mult 10 zile. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . . Art. gestionarul sau terþul garant. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. Art. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia.Pentru bunurile imobile constituite garanþie.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. În cazul în care. . în urma recalculãrii. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. organele de specialitate. dupã caz. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. 18. 21. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. gestionarului. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. dupã caz.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. Art. LexNavigator(TM) . este necesarã completarea garanþiei în numerar. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. în întregime sau în parte. dupã caz. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. În acest din urmã caz.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. din cauza altor reþineri.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. la desfacerea contractului sãu de muncã.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. diferenþa se va elibera. b) organizaþiei socialiste. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. se va proceda conform articolului 13. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. Art. 20. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului.

în limita garanþiei neconstituite. 22.Rãspunde integral angajatul care. Art. dupã caz. în gestiunea în care s-a produs paguba. potrivit dispoziþiilor legale. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. deºi aceasta era necesarã. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale.Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. 24.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 .Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. de la ultima inventariere. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã. ei rãspund integral. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. 26. . În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. . studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. Art. Art. 27. penalã sau civilã. de un delegat sau de o comisie. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. fãrã predare de gestiune între schimburi. . 23.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. .Angajaþii rãspund material. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . 25. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei. Art. 28. 29. administrativã. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. disciplinarã.-1969 Art. în cazurile prevãzute de lege. Art. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie. LexNavigator(TM) . fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. în solidar cu acesta. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. . Art. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. .

aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. . în limita valorii bunurilor dobândite. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. Art. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. prin hotãrâre judecãtoreascã. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. 36. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. ulterior. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã.Orice persoanã privitor la care. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. de cãtre gestionar. Art. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale.La constatarea unei pagube în gestiune. 30.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . 35. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. . în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. Art. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. 31. .Angajatul care primeºte. Dacã. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului.Rãspunde. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7. cu prilejul verificãrii sau. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. . potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Art. . c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. Art. . cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. Art. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. angajamentul scris constituie titlu executoriu. 33. Art. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . dupã caz.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. .Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. De asemenea. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral.Nedeclararea în scris. 34. 32.

Nu se pedepseºte acela care. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. Art. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. 40.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. . în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. . 38. Art. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. . Art. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. mai înainte de începerea oricãrui control. în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. 37. la angajarea lor. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire.-1969 la 3 ani. Art. potrivit articolului 10 alineatul 4. 41. .Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . În acelaºi termen. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. în conformitate cu prevederile prezentei legi. LexNavigator(TM) .Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. . b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. 39.

1. I din prezenta listã. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. 227. 17. art. 228 alin. prevãzute de art.Falsificarea de monedã. 537 ºi 538. . 44. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. . în sectoarele lor de activitate. 1: . 245. . înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc.Tâlhãria prevãzutã de art. 21. de titluri de credit public. . LexNavigator(TM) . . condiþiile de încredinþare a gestiunilor. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. art. 5 inclusiv. 412. 2.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 2. 1.Incendiul prevãzut de art. .Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 240. 268 alin. mãrci. . 236. 207.Furtul. distrugerea ori degradarea. 525 ºi 527.Remuneraþia injustã prevãzutã de art. . . 3.Delapidarea prevãzutã de art. . precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 529-534 inclusiv. avându-se în vedere prevederile prezentei legi.Furtul prevãzut de art. . 196.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. fiecare în cadrul atribuþiilor sale. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. 20 ºi 268 alin. sã reglementeze. .Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. 43. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 524.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art.Infracþiunile economice prevãzute de art. 2 pct. . constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor. . 242. privitor la membrii cooperatori.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. 184-186 inclusiv. 1.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. 1. 42. . 366.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 352. 391 ºi 392.Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. 250 ºi 251. ANEXÃ Art. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. 268 alin.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art. 268 alin.Abuzul de serviciu prevãzut de art. 3 inclusiv ºi art. . Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. 401. .Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii.Falsul în acte prevãzut de art. 4. 209 alin. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului. Art. 402 ºi 406 alin. 1.Abuzul de încredere prevãzut de art.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . tâlhãria. . cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 231 alin. . .-1969 Art.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. . 536 alineatul 1. Art. 353-356 inclusiv. . 283-286 inclusiv. 385. art.

prevãzute de art. 227-229 inclusiv ºi 231. 563 alin. 256.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. . . tâlhãria.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. 215. 246 ºi 248. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. . 2: . . prevãzutã de art.Delapidarea prevãzutã de art. 539 ºi 540. 208 ºi 209.Distrugerea prevãzutã de art. .Favorizarea infractorului prevãzutã de art. .Furtul prevãzut de art. . 264.Tãinuirea prevãzutã de art. 234. II din prezenta listã. 551. 223. 225. 549 ºi 550.Falsificarea de monede. . . 167.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. . .Furtul.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice. 282 ºi 283. prevãzute de art.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art.Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. prevãzute de art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. .Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 545 combinat cu art. timbre sau de alte valori prevãzutã de art. 3.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. .Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. 155-157 inclusiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . 254 ºi 255. . . 289 ºi 291. II din prezenta listã.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. . . art. 295-297 inclusiv.Înºelãciunea prevãzutã de art. înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. Art. 211. 224.Înºelãciunea prevãzutã de art.-1969 . 4 ºi art. 356-360 inclusiv. . abuzul de încredere. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. . gestiunea frauduloasã. 288. prevãzut de art. 217 alin. 214.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. 213. 3.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. 218. 170. 249. . . .Tâlhãria prevãzutã de art. 273-276 inclusiv. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. . 536 alin. 221. 562 combinat cu art.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. . LexNavigator(TM) .Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art.Abuzul de încredere prevãzut de art. . 160-165 inclusiv ºi art.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->