Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. fie pentru o sumã determinatã. LexNavigator(TM) . al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. Art. precum ºi contabilii. Dacã în cursul urmãririi penale. . nu pot face operaþii de primire.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. 7. . Art. angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. pãstrare ºi eliberare de bunuri. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. Art. 6. În raport cu cele arãtate în dovadã. Art. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. instigator sau complice.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã.Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. 10. . din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. . 8. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. . sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. 5.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . angajaþii cu atribuþii de control financiar. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. dupã caz. fie integral. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. . natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã. Art. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. 9. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar.

Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie. procedându-se atunci când este cazul. Cel care constituie garanþia va declara. sã elibereze gestionarului. gestionarul este obligat sã le depunã. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. Art. 10 alineatul ultim. în aceste cazuri.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. Organizaþia socialistã este obligatã. . precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu.5 % pe an. Art. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. 16. la încredinþarea gestiunii. Art. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. . în termen de cel mult 10 zile. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. 12. . în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. dacã a mai constituit alte garanþii. Art. . cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. dupã caz. în scris.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. 13. potrivit articolului 20. 15. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. Art. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. din cauza altor reþineri. Pentru garanþia depusã. a garanþiei integrale în numerar. alþii decât cei prevãzuþi la art. Art. în cazuri justificate.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . 11. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. Dacã. . . Pentru angajaþii temporari. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. 14.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime.

19. Art. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. nu completeazã sau nu aduce. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. dupã caz. . la desfacerea contractului sãu de muncã. Art. 20. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. organele de specialitate.Dacã gestionarul nu constituie. 18. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. 21. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. în urma recalculãrii. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. b) organizaþiei socialiste. LexNavigator(TM) . dupã caz. . de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. . Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã. . dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. În cazul în care. gestionarul sau terþul garant. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. Art. în caz de necesitate. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. care va consulta. . gestionarului.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. în urma recalculãrii. 17. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. Art. dacã aceasta nu este posibil. în întregime sau în parte. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. În cazul în care. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. dupã caz.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Art.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. în termen de cel mult 10 zile. este necesarã completarea garanþiei în numerar. din cauza altor reþineri. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. În acest din urmã caz. ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. se va proceda conform articolului 13.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. diferenþa se va elibera.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar.

Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului.Rãspunde integral angajatul care. 25. 24. . în gestiunea în care s-a produs paguba.Angajaþii rãspund material. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . potrivit dispoziþiilor legale. administrativã. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului.Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Art. asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. . b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. Art. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. 26. 29. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art. . Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. 23.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. de la ultima inventariere. dupã caz. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. .-1969 Art. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. 22.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate. Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei. în limita garanþiei neconstituite. în solidar cu acesta. LexNavigator(TM) . penalã sau civilã. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. 28. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã. fãrã predare de gestiune între schimburi.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. Art. disciplinarã. Art. în cazurile prevãzute de lege. ei rãspund integral. . . deºi aceasta era necesarã. . studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. . 27.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. de un delegat sau de o comisie. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. Art.

în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. . ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. . de cãtre gestionar. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. 36.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Rãspunde. De asemenea. . . cu prilejul verificãrii sau. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune. Art. Art. Art. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri.La constatarea unei pagube în gestiune. Art. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. 30. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. Dacã. . 32. în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . care nu se pot acoperi din garanþia în numerar.Orice persoanã privitor la care. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. ulterior. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. Art. . cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . în limita valorii bunurilor dobândite.Nedeclararea în scris. prin hotãrâre judecãtoreascã. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. 31. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei. 35. .În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. 33. Art. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. 34. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.Angajatul care primeºte. dupã caz. angajamentul scris constituie titlu executoriu. Art. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia.

Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat. . precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. Art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Art.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi. 39.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. . Art. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. potrivit articolului 10 alineatul 4. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. . 41. Art. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. 38. În acelaºi termen. . Nu se pedepseºte acela care. 37. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. mai înainte de începerea oricãrui control. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. LexNavigator(TM) . în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. la angajarea lor. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. 40. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21.-1969 la 3 ani. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. în conformitate cu prevederile prezentei legi. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. .

Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. 352. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 236. . 537 ºi 538. fiecare în cadrul atribuþiilor sale. . . 21. 43. 1. LexNavigator(TM) . 240. 2. Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. în sectoarele lor de activitate. 529-534 inclusiv.Abuzul de încredere prevãzut de art. 250 ºi 251. de titluri de credit public. . constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor. Art. I din prezenta listã. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. 268 alin. 391 ºi 392. condiþiile de încredinþare a gestiunilor. 385. . timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. 3. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. 402 ºi 406 alin.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 44. Art. art.Infracþiunile economice prevãzute de art. 184-186 inclusiv. 1.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art.Furtul.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii.Tâlhãria prevãzutã de art.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art. 412. 3 inclusiv ºi art.Abuzul de serviciu prevãzut de art. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii.Furtul prevãzut de art. ANEXÃ Art.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. art.Incendiul prevãzut de art. 525 ºi 527.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art.Delapidarea prevãzutã de art. 245. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 2. 209 alin.-1969 Art. 1. . .Remuneraþia injustã prevãzutã de art. . sã reglementeze. . 268 alin. avându-se în vedere prevederile prezentei legi.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . privitor la membrii cooperatori. 42. 227. . 5 inclusiv. 353-356 inclusiv. prevãzute de art. distrugerea ori degradarea. . 20 ºi 268 alin. 268 alin.Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. 283-286 inclusiv. 1: .Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art.Falsul în acte prevãzut de art.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art.Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. . 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. . Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. . 17. . tâlhãria. 524. 228 alin. mãrci.Falsificarea de monedã. cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 366. 2 pct. 196.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . . . 1.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art. . . 401. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. art. 207. 536 alineatul 1. . . 242. 1. 231 alin. . 4. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului.

155-157 inclusiv.Abuzul de încredere prevãzut de art.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. 213. 217 alin.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. . . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. 234. 221. 2: . 214. .Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. Art. . prevãzute de art.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art.Falsificarea de monede. timbre sau de alte valori prevãzutã de art. LexNavigator(TM) . . .Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. 225.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 160-165 inclusiv ºi art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . 3.Tãinuirea prevãzutã de art. tâlhãria. 539 ºi 540.-1969 . II din prezenta listã. 282 ºi 283. gestiunea frauduloasã. 167. . 273-276 inclusiv. 215. 227-229 inclusiv ºi 231. art. . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 224. II din prezenta listã.Furtul prevãzut de art. . prevãzutã de art. prevãzute de art.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. .Înºelãciunea prevãzutã de art. . 551. . 254 ºi 255. înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. 3.Favorizarea infractorului prevãzutã de art. . 246 ºi 248.Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. . .Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 562 combinat cu art. 256. prevãzute de art.Tâlhãria prevãzutã de art.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 170. .Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. 264.Delapidarea prevãzutã de art.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. 536 alin. .Furtul.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . 208 ºi 209.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. . .Distrugerea prevãzutã de art. . 4 ºi art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 223. 288. 289 ºi 291. 563 alin. . 218. 545 combinat cu art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Înºelãciunea prevãzutã de art. 211. 249. . 549 ºi 550. prevãzut de art. 356-360 inclusiv.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. . . 295-297 inclusiv. abuzul de încredere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful