P. 1
legea 22 gestionarului

legea 22 gestionarului

|Views: 7|Likes:
Published by Daniela Alecsa

More info:

Published by: Daniela Alecsa on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

fie pentru o sumã determinatã. pãstrare ºi eliberare de bunuri. Dacã în cursul urmãririi penale. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. . . în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. LexNavigator(TM) . Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. . Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. 9.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. angajaþii cu atribuþii de control financiar. precum ºi contabilii. 7.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. Art. .Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. În raport cu cele arãtate în dovadã. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. fie integral. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. . . în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. dupã caz. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. nu pot face operaþii de primire. instigator sau complice. 5. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar.Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. 6.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. 10. Art.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. Art. angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. 8. Art. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. Art. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. CAPITOLUL 3 Garanþii Art.

carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. Organizaþia socialistã este obligatã. Art.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. Dacã. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. în cazuri justificate. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. Art. Pentru garanþia depusã. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. Art. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . potrivit articolului 20. procedându-se atunci când este cazul.5 % pe an.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. gestionarul este obligat sã le depunã. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. din cauza altor reþineri. sã elibereze gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. . iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. 11. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. 15. 14.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. 16. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. 13. în termen de cel mult 10 zile. . 12. Art. Cel care constituie garanþia va declara. . Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. dacã a mai constituit alte garanþii. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. . Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. dupã caz. în scris. a garanþiei integrale în numerar. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. alþii decât cei prevãzuþi la art. 10 alineatul ultim. Pentru angajaþii temporari. la încredinþarea gestiunii. . .Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. în aceste cazuri. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. Art. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. Art. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv.

este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. Art. nu completeazã sau nu aduce. organele de specialitate. 19. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. diferenþa se va elibera. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. gestionarul sau terþul garant. LexNavigator(TM) . 17. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. 21. este necesarã completarea garanþiei în numerar. Art. b) organizaþiei socialiste. în termen de cel mult 10 zile. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. 20. În cazul în care. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. gestionarului. . se va proceda conform articolului 13.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. în întregime sau în parte. . în urma recalculãrii.Dacã gestionarul nu constituie. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. Art. dupã caz.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. dupã caz. Art. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. .Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. În acest din urmã caz.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. la desfacerea contractului sãu de muncã. Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. dupã caz. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. . . este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. Art.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. dacã aceasta nu este posibil. în caz de necesitate. din cauza altor reþineri. În cazul în care. care va consulta.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. în urma recalculãrii. ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. 18. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar.În vederea constituirii garanþiei suplimentare.

. . despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. Art. 29. în limita garanþiei neconstituite. 26. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. . 22. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. 25. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. în solidar cu acesta. 23. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art. . disciplinarã. ei rãspund integral.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã.Angajaþii rãspund material. LexNavigator(TM) . se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. .Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. dupã caz. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. fãrã predare de gestiune între schimburi. 27. Art. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. .Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. în gestiunea în care s-a produs paguba. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. 24. . Art. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. Art. 28.Rãspunde integral angajatul care. asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. de la ultima inventariere. Art.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. . În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. în cazurile prevãzute de lege.-1969 Art. deºi aceasta era necesarã. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. Art. penalã sau civilã. administrativã.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. de un delegat sau de o comisie. potrivit dispoziþiilor legale. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive.

Art. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. 30.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . . pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. ulterior.Angajatul care primeºte.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Nedeclararea în scris. Art. Dacã. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. prin hotãrâre judecãtoreascã. 35. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei. Art. Art. 31.La constatarea unei pagube în gestiune. . Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. cu prilejul verificãrii sau. Art.Orice persoanã privitor la care. . în limita valorii bunurilor dobândite. De asemenea. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) .Rãspunde. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. 34. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. 32. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. . angajamentul scris constituie titlu executoriu.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. . în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. 33. cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. Art.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. . din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. dupã caz.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . 36. de cãtre gestionar. Art. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa.

fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. LexNavigator(TM) . Art. . ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. În acelaºi termen. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. 38.-1969 la 3 ani. . precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. Art. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. Art. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. 39. . dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . în conformitate cu prevederile prezentei legi.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit. potrivit articolului 10 alineatul 4. 41. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38. la angajarea lor. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. Art. . extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. Nu se pedepseºte acela care. mai înainte de începerea oricãrui control. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. . 40. 37. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat.

524. condiþiile de încredinþare a gestiunilor.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 2. . în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus.Delapidarea prevãzutã de art. 240. 385. tâlhãria. LexNavigator(TM) . . 402 ºi 406 alin. 366. 1. .Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor. 353-356 inclusiv. ANEXÃ Art.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. 268 alin. 536 alineatul 1.Abuzul de serviciu prevãzut de art.Falsul în acte prevãzut de art. 17. 21. 207. 20 ºi 268 alin. mãrci. 245. 525 ºi 527. 227. distrugerea ori degradarea. 3 inclusiv ºi art. 268 alin. 242. 43. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. sã reglementeze. . Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. . Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. 5 inclusiv. I din prezenta listã. . 529-534 inclusiv. . 42. 283-286 inclusiv. Art. prevãzute de art. 2 pct. 209 alin. 537 ºi 538. .Incendiul prevãzut de art. . 1. avându-se în vedere prevederile prezentei legi. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. 268 alin. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. . în sectoarele lor de activitate. . 44. 412. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . art.Remuneraþia injustã prevãzutã de art.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art.Tâlhãria prevãzutã de art. 231 alin. 196. 401.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. . de titluri de credit public.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. 3. .Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art.Furtul.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. 391 ºi 392.-1969 Art. 1. 1. . fiecare în cadrul atribuþiilor sale. Art. . . privitor la membrii cooperatori. . 250 ºi 251. cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. art. . . 184-186 inclusiv. .Infracþiunile economice prevãzute de art.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Furtul prevãzut de art. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. art.Falsificarea de monedã. 1. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului.Abuzul de încredere prevãzut de art.Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. 2. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. 352.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. 236. . 228 alin. 4. 1: .Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art.

Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 167. . 4 ºi art. 215.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 225. prevãzute de art. 549 ºi 550. .Înºelãciunea prevãzutã de art. 2: .Delapidarea prevãzutã de art.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 223. . . 246 ºi 248.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. .-1969 . II din prezenta listã. Art. . . timbre sau de alte valori prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. 289 ºi 291. 256. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 208 ºi 209. tâlhãria.Falsificarea de monede.Tâlhãria prevãzutã de art.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. 227-229 inclusiv ºi 231. LexNavigator(TM) .Furtul.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. .Distrugerea prevãzutã de art.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. 221. 160-165 inclusiv ºi art. . în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 254 ºi 255. prevãzut de art. 3. . 295-297 inclusiv. 536 alin. 539 ºi 540. 264. 249.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. art. prevãzute de art. II din prezenta listã. 551. . .Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. . 211. 356-360 inclusiv. 214.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . . .Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 288. 224. 155-157 inclusiv. 170. 562 combinat cu art. . . . 3. prevãzute de art.Înºelãciunea prevãzutã de art. . înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. 282 ºi 283.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. 218. abuzul de încredere.Favorizarea infractorului prevãzutã de art.Abuzul de încredere prevãzut de art. 545 combinat cu art. 217 alin. prevãzutã de art.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. . . gestiunea frauduloasã. 213.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 563 alin.Furtul prevãzut de art. . . .Tãinuirea prevãzutã de art. 273-276 inclusiv.Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. . 234.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->