Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. 5.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. 10. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. LexNavigator(TM) . a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. . fie pentru o sumã determinatã. Art. 8. 6. . precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. precum ºi contabilii. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . fie integral. angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. angajaþii cu atribuþii de control financiar. Art.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. instigator sau complice. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. 7. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar.Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. Art. nu pot face operaþii de primire. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. pãstrare ºi eliberare de bunuri.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. 9. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. În raport cu cele arãtate în dovadã. Dacã în cursul urmãririi penale.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. . Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. Art. Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. dupã caz. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. Art.

Art. Art.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. procedându-se atunci când este cazul. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. Art. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. . a garanþiei integrale în numerar. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. în cazuri justificate. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. . 15.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 16. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii.5 % pe an. 12. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. în scris.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. Pentru garanþia depusã. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. sã elibereze gestionarului.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. . 11.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. . Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. Organizaþia socialistã este obligatã. la încredinþarea gestiunii. dacã a mai constituit alte garanþii. din cauza altor reþineri. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. Art. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. Art. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. 14. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. 10 alineatul ultim. în aceste cazuri. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. Dacã. dupã caz.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . potrivit articolului 20. Pentru angajaþii temporari. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. 13. Art. . alþii decât cei prevãzuþi la art. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. Cel care constituie garanþia va declara. gestionarul este obligat sã le depunã. .Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . în termen de cel mult 10 zile.

ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. în urma recalculãrii. dupã caz.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. se va proceda conform articolului 13. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. este necesarã completarea garanþiei în numerar. 21. 18. Art. Art. Art. În cazul în care. ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. gestionarului. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. dupã caz. . în urma recalculãrii.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . nu completeazã sau nu aduce. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. . din cauza altor reþineri. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. organele de specialitate.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. În acest din urmã caz. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. 19. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. Art.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. gestionarul sau terþul garant. la desfacerea contractului sãu de muncã. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. Art. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. dacã aceasta nu este posibil. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. dupã caz. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. . . 20.Dacã gestionarul nu constituie. în termen de cel mult 10 zile. b) organizaþiei socialiste. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. . Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. LexNavigator(TM) . În cazul în care. diferenþa se va elibera. în caz de necesitate. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. 17. în întregime sau în parte. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. care va consulta.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie.

precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. . potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. 29. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. 26.Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. potrivit dispoziþiilor legale. Art. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. Art. fãrã predare de gestiune între schimburi. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice.Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. LexNavigator(TM) . asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. Art. . precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. deºi aceasta era necesarã. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate. în cazurile prevãzute de lege. 28.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . 24. în gestiunea în care s-a produs paguba. Art. de un delegat sau de o comisie. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969 Art. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. . Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. . în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei. dupã caz. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. 23. de la ultima inventariere.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . disciplinarã. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. . despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. Art. 22. administrativã. ei rãspund integral.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã. în solidar cu acesta.Rãspunde integral angajatul care. 27. . a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. în limita garanþiei neconstituite. penalã sau civilã. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie. Art.Angajaþii rãspund material. . 25.

Art. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. 36. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. Art. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave.Rãspunde.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. . în limita valorii bunurilor dobândite. Art. prin hotãrâre judecãtoreascã. 30. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. 32. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. . 34. dupã caz. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. . d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent. ulterior. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã.Orice persoanã privitor la care. de cãtre gestionar. Art. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune.Angajatul care primeºte. . provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. 31.Nedeclararea în scris. Art. Art. cu prilejul verificãrii sau.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 .-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. Dacã. .La constatarea unei pagube în gestiune. De asemenea. Art. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. . se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . 35. 33. cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. angajamentul scris constituie titlu executoriu. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei.

în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. Art. . Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. În acelaºi termen. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. potrivit articolului 10 alineatul 4.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. 38. . în conformitate cu prevederile prezentei legi. . 39. Art. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. mai înainte de începerea oricãrui control. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. 40. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. la angajarea lor.-1969 la 3 ani. 37. LexNavigator(TM) . 41. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. . pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. Art.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. Nu se pedepseºte acela care. Art. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. . de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti.

Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. . .Furtul prevãzut de art. art.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc. Art. 250 ºi 251. LexNavigator(TM) . . 242.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. prevãzute de art. 1. 227. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. sã reglementeze.Infracþiunile economice prevãzute de art. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. ANEXÃ Art. 524. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. 385. avându-se în vedere prevederile prezentei legi. 525 ºi 527. 236.Delapidarea prevãzutã de art. 3 inclusiv ºi art.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. 43. 412.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. . 536 alineatul 1. . 1. 44. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 2 pct. 353-356 inclusiv.-1969 Art. . cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 3. art. .Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 228 alin. art. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. . 402 ºi 406 alin. 20 ºi 268 alin.Incendiul prevãzut de art. Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. 196.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . . 352. 1.Furtul. . Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului.Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. . . 529-534 inclusiv. 1. în sectoarele lor de activitate. 268 alin.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art. 391 ºi 392. 537 ºi 538. 268 alin. 17. 2. . 2. . 184-186 inclusiv. 401. 209 alin. . condiþiile de încredinþare a gestiunilor.Abuzul de serviciu prevãzut de art. 5 inclusiv. .Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. I din prezenta listã.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art.Falsificarea de monedã. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. privitor la membrii cooperatori.Remuneraþia injustã prevãzutã de art. 1: . . 268 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. 366. 245. distrugerea ori degradarea.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. fiecare în cadrul atribuþiilor sale. constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor.Tâlhãria prevãzutã de art. . 240. .Falsul în acte prevãzut de art. 1. de titluri de credit public. tâlhãria. Art. . mãrci.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . 231 alin. 42. . 4. 207.Abuzul de încredere prevãzut de art. 283-286 inclusiv. 21.

Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . 211. 551. II din prezenta listã.Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. LexNavigator(TM) . . 4 ºi art. .Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. .Falsificarea de monede. .Furtul. 562 combinat cu art.Înºelãciunea prevãzutã de art. . gestiunea frauduloasã. 273-276 inclusiv. 221. 213. . Art.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. . prevãzute de art. . . 160-165 inclusiv ºi art. prevãzutã de art. . .Tâlhãria prevãzutã de art. 545 combinat cu art. .Furtul prevãzut de art. timbre sau de alte valori prevãzutã de art. 224. 214.Înºelãciunea prevãzutã de art. prevãzute de art.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. 170. 167.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. 3. 225. .Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice. . înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. II din prezenta listã. . 208 ºi 209.Abuzul de încredere prevãzut de art. 254 ºi 255. art.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art. 289 ºi 291. 3. 215. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 295-297 inclusiv. . . 264.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. prevãzute de art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Delapidarea prevãzutã de art. 282 ºi 283.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. tâlhãria. 249. 2: .Favorizarea infractorului prevãzutã de art.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. .Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. prevãzut de art. 246 ºi 248. 227-229 inclusiv ºi 231. 256. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. .Tãinuirea prevãzutã de art. 536 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . 155-157 inclusiv. 288. 539 ºi 540. .Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. . 549 ºi 550. . 356-360 inclusiv.-1969 . 223.Distrugerea prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 234. abuzul de încredere.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. .Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 218. 217 alin. 563 alin.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. .Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful