Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã. angajaþii cu atribuþii de control financiar. . instigator sau complice. cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. pãstrare ºi eliberare de bunuri. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. 9. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. fie integral. . LexNavigator(TM) . 10. . dupã caz. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. 6.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. Art. pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. precum ºi contabilii.Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. Dacã în cursul urmãririi penale. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. .Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Art. În raport cu cele arãtate în dovadã. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. Art. . nu pot face operaþii de primire. 8. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare.Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. 5.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. proprietate a gestionarului sau a unor terþi.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. 7. fie pentru o sumã determinatã. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa. angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari. Art. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. Art. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . . Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.

Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie.5 % pe an. 16. Art. Pentru garanþia depusã. sã elibereze gestionarului. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. Organizaþia socialistã este obligatã. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1. în aceste cazuri. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. în cazuri justificate. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. Art. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. Cel care constituie garanþia va declara. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. alþii decât cei prevãzuþi la art. dupã caz. procedându-se atunci când este cazul. din cauza altor reþineri.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . . iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. . În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. a garanþiei integrale în numerar. dacã a mai constituit alte garanþii. gestionarul este obligat sã le depunã. Art. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. .Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. 11. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. 12. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv. 15. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. Dacã. 10 alineatul ultim.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Pentru angajaþii temporari.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. 14. . .Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. . Art. în scris. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) . Art. potrivit articolului 20. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. în termen de cel mult 10 zile. Art. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. 13. la încredinþarea gestiunii.

În cazul în care. dupã caz. b) organizaþiei socialiste.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. Art.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. la desfacerea contractului sãu de muncã.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. 17. 19. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. . în urma recalculãrii.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. . Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã. În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. în întregime sau în parte. dupã caz. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. dacã aceasta nu este posibil. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate.Dacã gestionarul nu constituie. nu completeazã sau nu aduce. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar. este necesarã completarea garanþiei în numerar.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie. dupã caz. În cazul în care. în caz de necesitate.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . organele de specialitate. gestionarului. diferenþa se va elibera. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. 21. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. Art.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. gestionarul sau terþul garant. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. Art. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. 18. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. în termen de cel mult 10 zile. LexNavigator(TM) . se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. . pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. în urma recalculãrii. evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. Art. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. Art. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. din cauza altor reþineri. se va proceda conform articolului 13. este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. . precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. În acest din urmã caz. care va consulta. . 20.

în solidar cu acesta. 27. . ei rãspund integral. asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. 26. 23. 29. 25. de un delegat sau de o comisie. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie.-1969 Art. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. potrivit dispoziþiilor legale. disciplinarã. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. . Art. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. Art. Art. trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã.Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate.Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. în gestiunea în care s-a produs paguba. 24.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. Art. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art. penalã sau civilã. . . precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste. de la ultima inventariere. dupã caz. . fãrã predare de gestiune între schimburi. 28. studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. .Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. în cazurile prevãzute de lege. . în limita garanþiei neconstituite. 22.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei. LexNavigator(TM) . . deºi aceasta era necesarã. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare.Angajaþii rãspund material. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. Art. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei.Rãspunde integral angajatul care.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. Art. administrativã. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare.Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã.

Art. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. angajamentul scris constituie titlu executoriu. De asemenea. Art. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. Art. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7. Art. Art. . deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. 31. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. . rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. 30. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent.Rãspunde. cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã.-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. . Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. . în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare. Art. în limita valorii bunurilor dobândite. 33. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . Art. cu prilejul verificãrii sau. ulterior. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune. . dupã caz. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa.Angajatul care primeºte.Orice persoanã privitor la care.Nedeclararea în scris.La constatarea unei pagube în gestiune. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. de cãtre gestionar. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. 36. al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. prin hotãrâre judecãtoreascã. Dacã. .Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. 35. 34. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. . 32. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .

Art.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. Art. declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit. 39. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. . Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat. în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. 40. Nu se pedepseºte acela care. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. . Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi. Art. În acelaºi termen. categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. 38. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari. Art. LexNavigator(TM) . de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. 37.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .-1969 la 3 ani. . b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. 41. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. . plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare. potrivit articolului 10 alineatul 4. la angajarea lor. . în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. mai înainte de începerea oricãrui control.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . în conformitate cu prevederile prezentei legi. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari.

Abuzul de serviciu prevãzut de art. constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor.Furtul. 236. .Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 43.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 240. .Infracþiunile economice prevãzute de art. 1. .Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. 196. LexNavigator(TM) . 268 alin. 4. 21. 1. art. 537 ºi 538.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. 352. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. 42. 402 ºi 406 alin.Abuzul de încredere prevãzut de art. 3 inclusiv ºi art. 228 alin. . art.Delapidarea prevãzutã de art. . 536 alineatul 1. 2 pct. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art. de titluri de credit public.-1969 Art. 20 ºi 268 alin. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 184-186 inclusiv.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. 391 ºi 392. . Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. fiecare în cadrul atribuþiilor sale. prevãzute de art. 1. tâlhãria. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. . distrugerea ori degradarea.Falsificarea de monedã. 529-534 inclusiv. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala .Furtul prevãzut de art. . 5 inclusiv.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. 2. 283-286 inclusiv. Art. 1. 3. 207. 366.Incendiul prevãzut de art.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . . 385. . . Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului. . 1. 209 alin.Falsul în acte prevãzut de art. 2. 242. . .Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. avându-se în vedere prevederile prezentei legi. privitor la membrii cooperatori. . I din prezenta listã. . sã reglementeze. . . 524. 17. 353-356 inclusiv. . în sectoarele lor de activitate. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. 250 ºi 251. . . Art. art.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 268 alin. Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. 44. 227. 401.Remuneraþia injustã prevãzutã de art. 412. Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate. 268 alin. 245. ANEXÃ Art. cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 231 alin. .Tâlhãria prevãzutã de art. condiþiile de încredinþare a gestiunilor. mãrci. 1: .Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. 525 ºi 527.

Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. 4 ºi art. . . prevãzute de art.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . 214.Furtul prevãzut de art. înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. 221.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. LexNavigator(TM) . 282 ºi 283. 225. 356-360 inclusiv. .Falsificarea de monede. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. 256. . prevãzut de art. prevãzute de art. 264. . .Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. . 211.Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. . 273-276 inclusiv. 224. 249. 234.Tãinuirea prevãzutã de art. 551. Art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. 167. . 218. abuzul de încredere. 562 combinat cu art. 208 ºi 209.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. 3. .Tâlhãria prevãzutã de art. 246 ºi 248. 539 ºi 540. 289 ºi 291. 160-165 inclusiv ºi art. art. .Delapidarea prevãzutã de art. 254 ºi 255. II din prezenta listã. 155-157 inclusiv. gestiunea frauduloasã. 295-297 inclusiv.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art.Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. . 3.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. 217 alin. .Înºelãciunea prevãzutã de art. 215.Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. .Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. . II din prezenta listã. . 213. . 227-229 inclusiv ºi 231.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art.Furtul. . timbre sau de alte valori prevãzutã de art. 2: . . . 170. tâlhãria. .Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 288.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art.Distrugerea prevãzutã de art. prevãzute de art.-1969 . prevãzutã de art. 223.Abuzul de încredere prevãzut de art. 536 alin.Înºelãciunea prevãzutã de art.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. . 545 combinat cu art. 563 alin.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. . .Favorizarea infractorului prevãzutã de art.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice. . 549 ºi 550.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful