Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala - Text prelucrat de UltraTech Group

Buletinul Oficial 132 18-nov.-1969

LEGEA Nr. 22 din 18/11/69 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor organizaþiilor socialiste Emitent: Marea Adunare Naþionalã apãrutã în Monitorul Oficial nr. 132 din 18/11/69 CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor CAPITOLUL 3 Garanþii CAPITOLUL 4 Rãspunderi CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale ANEXÃ CAPITOLUL 1 Dispoziþii generale Art. 1. - Gestionar, în înþelesul prezentei legi, este acel angajat al unei organizaþii socialiste care are ca atribuþii principale de serviciu primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinþã sau deþinerea, chiar temporarã, a unei organizaþii socialiste, indiferent de modul de dobândire ºi de locul unde se aflã bunurile. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc funcþiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeºte, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste funcþii sunt denumite, în cuprinsul prezentei legi, funcþii de gestionari. Art. 2. - Sunt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele bãneºti sau orice alte valori.

CAPITOLUL 2 Condiþii privind angajarea gestionarilor Art. 3. - Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit ºcoala generalã sau o ºcoalã echivalentã ºi are cunoºtinþele necesare pentru a îndeplini aceastã funcþie. În funcþie de complexitatea gestiunilor, de natura ºi valoarea bunurilor ºi cunoºtinþelor ce le implicã gestionarea lor, ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc: a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sã fi absolvit liceul ori o ºcoala profesionalã în specialitatea corespunzãtoare gestiunii sau o ºcoalã echivalentã ºi sã aibã un anumit stagiu în munca de gestionar; b) categoriile de gestiuni pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi de cel care a împlinit vârsta de 18 ani. Art. 4. - Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile pevãzute în lista anexã la prezenta lege, chiar dacã a fost graþiat. Nu poate fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar cel aflat în curs de urmãrire penalã sau de judecatã
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

cel care a sãvârºit vreuna dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. 8. pentru garantarea faþã de organizaþia socialistã. . . Organele miliþiei sunt obligate sã comunice aceste relaþii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii. LexNavigator(TM) . conducãtorul organizaþiei socialiste va hotãrî asupra angajãrii sau trecerii în funcþia de gestionar. 9. Prin "sãvârºirea infracþiunii" se înþelege comiterea oricãreia dintre faptele prevãzute în lista anexa.-1969 pentru sãvârºirea vreuneia dintre infracþiunile prevãzute în lista anexã. instigator sau complice.Conducãtorii organizaþiilor socialiste. cu respectarea condiþiilor prevãzute în prezenta lege. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie ºi constituirea unor garanþii suplimentare. Aceastã dovada poate fi cerutã de la ultimul loc de muncã ºi de organizaþia socialistã care ar urma sã facã angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar.Organizaþiile socialiste sunt obligate sã cearã organelor miliþiei relaþii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeazã sã fie angajaþi sau trecuþi în funcþii de gestionari. . angajarea sau trecerea în funcþia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalþi gestionari.În cazul în care gestiunea este încredinþatã mai multor persoane. .Gestionarul are obligaþia de a constitui o garanþie în numerar. Art.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. .Angajaþii sezonieri sau temporari pot fi gestionari. sa comunice dovada prevãzutã în alineatul 1. pãstrare ºi eliberare de bunuri. Dacã în cursul urmãririi penale. a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar. b) obligaþii asumate de terþi faþã de organizaþia socialistã de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar. Organizaþiile socialiste sunt obligate sã elibereze sau. pe care legea le pedepseºte ca infracþiune consumatã sau ca tentativã.Cel ce urmeazã a fi angajat sau trecut în funcþia de gestionar va prezenta o dovadã eliberatã de organizaþia socialistã în care a fost anterior încadrat. Cel cãruia i s-a suspendat condiþionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare ºi 2 ani de la expirarea acestui termen. 7. cu excepþia acelora care sunt încadraþi în unitãþi mici determinate de ministere ºi celelalte organe centrale. proprietate a gestionarului sau a unor terþi. . precum ºi contabilii.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . natura acestora ºi dacã ele au fost acoperite. din care sã rezulte dacã a produs pagube avutului obºtesc. Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor gestionate. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia. dupã caz. Art. 5. constând din: a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinþã îndelungatã. Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 2 . Art. fie pentru o sumã determinatã. nu pot face operaþii de primire. al judecaþii sau dupã condamnare a intervenit amnistia. 6. în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. angajaþii cu atribuþii de control financiar. fie integral. precum ºi participarea la comiterea acestora ca autor. Art. CAPITOLUL 3 Garanþii Art. În raport cu cele arãtate în dovadã. 10.

12. Art. 10 alineatul ultim. organizaþia socialistã se va despagubi din LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Garanþia în numerar va fi depusã de cãtre organizaþia socialistã la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni. gestionarul este obligat sã le depunã. garanþii în numerar sub minimul prevãzut în articolul 12 sau scutirea de garanþie. 14. ratele din contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute. din cauza altor reþineri. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot extinde. precum ºi ratele la care se referã articolul 13 alineatul 2. a garanþiei integrale în numerar.Copyright © UltraTech Group Pagina 3 . Organizaþia socialistã este obligatã. Pentru gestionarii retribuiþi pe bazã de cotã procentualã. . Cel care constituie garanþia va declara. 11. 16.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . în scris. cu excepþia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. Ministerele ºi celelalte organe centrale pot stabili. Art. Pentru angajaþii temporari. Dacã. în funcþie de complexitatea gestiunilor ºi de natura ºi valoarea bunurilor. înscriindu-se într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. . . Art. . Art. Nu este obligat sã constituie garanþie cel care înlocuieºte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinþeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 zile pânã la numirea unui gestionar.-1969 Garanþia suplimentarã prevãzutã la alineatul precedent poate fi constituitã ºi în numerar.Garanþia în numerar se reþine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din câºtigul mediu pe o lunã. Pentru garanþia depusã. Art. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni acordã o dobândã de 1.Garanþia în numerar va fi de minimum un salariu ºi de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului.Constituirea garanþiei se face prin contract încheiat în scris. se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii. Carnetul de consemnare va fi pãstrat de organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia.Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc. în funcþie de natura ºi valoarea bunurilor. iar cel maxim cu câºtigul mediu pe 3 luni. în termen de cel mult 10 zile. procedându-se atunci când este cazul. cuantumul garanþiilor în numerar între limitele prevãzute în articolul 12. 15. Aceeaºi persoanã nu poate constitui garanþii pentru mai mulþi gestionari. sã elibereze gestionarului.5 % pe an. potrivit articolului 20. în situaþia în care nu a cauzat o pagubã sau când paguba a fost acoperitã în întregime. Garanþiile reciproce între gestionari nu sunt admise. Garanþiile suplimentare se constituie înainte de încredinþarea gestiunii. în cazuri justificate.Garanþia în numerar ºi dobânda aferentã pot fi ridicate de cãtre gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncã sau la trecerea într-o funcþie pentru care nu se cere garanþie. precum ºi pentru angajaþii sezonieri. cuantumul minim al garanþiei în numerar va fi echivalent cu câºtigul mediu pe o lunã. carnetul de consemnare în care au fost înscrise sumele depuse drept garanþie va fi trecut la noul loc de muncã. Când gestionarul a cauzat o pagubã în gestiune la locul sau de muncã ºi aceasta nu se acoperã integral în termen de o lunã de la obþinerea titlului executoriu definitiv. 13. În cazul transferãrii gestionarului într-o altã funcþie pentru care de asemenea se cere garanþie. în aceste cazuri. obligaþia de a constitui garanþii în condiþiile prezentului capitol ºi asupra altor categorii de angajaþi care mânuiesc bunuri. dacã a mai constituit alte garanþii. carnetul de consemnare împreunã cu o comunicare cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni în care sã se arate cã titularul are dreptul sã ridice garanþia. Art. dupã caz. alþii decât cei prevãzuþi la art. la încredinþarea gestiunii. . ea nu va putea depãºi valoarea bunurilor încredinþate. .

evaluarea se face de organizaþia socialistã în favoarea cãreia este constituitã garanþia. la desfacerea contractului sãu de muncã. LexNavigator(TM) . se va proceda conform articolului 13.Dacã gestionarul nu constituie. În cazul în care bunurile mobile nu au preþ de vânzare cu amãnuntul. organizaþia socialistã va cere inscripþia ipotecii. În situaþia în care sumele depuse drept garanþie au fost ridicate. . 18. Orice micºorare a garanþiei atrage obligaþia reîntregirii de îndatã a acesteia. în urma recalculãrii. Bunurile mobile se evalueazã la 50 % din preþul de vânzare cu amãnuntul. este necesarã constituirea sau completarea garanþiilor suplimentare. precum ºi în specificul ºi valoarea bunurilor gestionate. . din cauza altor reþineri. În cazul în care. pe baza cererii acesteia ºi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. care se va dipune pe baza cererii ºi a contractului de garanþie. . este obligat sã înºtiinþeze de îndatã organizaþia socialistã. dupã caz. gestionarul sau terþul garant. 19.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . În cazul în care bunurile constituite garanþie sunt urmãrite silit de alþi creditori. diferenþa se va elibera. în caz de necesitate. gestionarului. el rãmâne obligat sã acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garanþie.Garanþiile vor fi recalculate periodic în funcþie de schimbãrile intervenite în salariul tarifar al gestionarului. privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispoziþiile din legislaþia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncã. în termen de cel mult 10 zile.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . ratele în contul garanþiei în numerar nu pot fi reþinute ºi nici nu sunt depuse în condiþiile articolului 13. În situaþia în care terþul garant n-a fãcut aceastã înºtiinþare. pentru motive ce nu sunt imputabile angajatului. în întregime sau în parte. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. dispoziþiile articolului 13 aplicându-se în mod corespunzãtor. gestionarul este obligat sã reintregeasca garanþia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din câºtigul mediu lunar. Art.Casa de Economii ºi Consemnaþiuni are obligaþia sã elibereze sumele depuse drept garanþie. Art.Pentru bunurile imobile constituite garanþie. . 20. organele de specialitate. ºi nu vor putea fi înstrãinate fãrã înºtiintarea prealabilã a organizaþiei socialiste. Art. de organizaþia socialistã pentru a se despãgubi. dupã caz: a) titularului carnetului de consemnare. pe baza comunicãrii fãcute de organizaþia socialistã ºi a prezentãrii carnetului. garanþiile corespunzãtoare potrivit articolului 19 alineatul ultim ºi articolului 20 alineatul ultim sau dacã. imobilele se evalueazã în conformitate cu dispoziþiile legale privind modul de stabilire a despãgubirilor pentru terenurile ºi construcþiile care trec în proprietatea statului prin expropriere. în urma recalculãrii. Art. b) organizaþiei socialiste. care va consulta. 17. dupã caz. dacã aceasta nu este posibil. se procedeazã la trecerea sa în altã funcþie ori. Bunurile mobile constituite garanþie rãmân în folosinþa gestionarului sau a terþului garant. procedându-se la modificarea corespunzãtoare a contractului de garanþie. dupã caz. 21. aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalculãrii. este necesarã completarea garanþiei în numerar. Art.-1969 garanþia în numerar constituitã în favoarea sa. În cazul în care.În vederea constituirii garanþiei suplimentare. În acest din urmã caz. nu completeazã sau nu aduce. Dacã garanþia în numerar depusã este mai mare decât garanþia recalculatã.

.Angajaþii rãspund material. Dacã nu se poate determina mãsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . în limita garanþiei neconstituite. . fãrã a se fi întocmit acte legale de constatare. în gestiunea în care s-a produs paguba. de un delegat sau de o comisie.Rãspunde integral angajatul care.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. despãgubirea se repartizeazã ºi proporþional cu timpul lucrat de fiecare.-1969 Art. ei rãspund integral. dupã caz. se constatã o pagubã fãrã a se putea stabili cã aceasta s-a produs în absenþa gestionarului. organizaþia socialistã în favoarea cãreia s-a constituit garanþia suplimentarã are drept de preferinþã asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garanþie.Când paguba în gestiune a fost cauzatã de gestionar împreunã cu alt angajat al organizaþiei socialiste.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . 22. studii ºi stadiu prevãzute în articolele 3 ºi 38. 25. LexNavigator(TM) . .Gestionarul rãspunde integral faþã de organizaþia socialistã pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. despãgubirea se repartizeazã între cei în cauzã proporþional cu câºtigul mediu al fiecãruia pe ultimile 3 luni. fãrã predare de gestiune între schimburi. în cazul pagubei constatate într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulþi angajaþi sau în schimburi succesive. CAPITOLUL 4 Rãspunderi Art. 23. 29. . trecerea sau menþinerea unei persoane în funcþia de gestionar farã respectarea condiþiilor de vârstã. administrativã. În cazul în care urmãrirea silitã a fost pornitã de mai mulþi creditori. Aceeaºi rãspundere o are ºi cel vinovat de nerespectarea dispoziþiilor prevãzute în capitolului III. potrivit codului muncii ºi prevederilor prezentei legi. precum ºi a dispoziþiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale.Angajatul cu funcþie de conducere precum ºi orice alt angajat vinovat de angajarea. disciplinarã. Art. 28. . asistenþa tehnicã de specialitate pentru verificarea calitativã a bunurilor ori a prestat o asistenþã tehnicã necorespunzãtoare. a adus pagube organizaþiei socialiste prin aceea cã: a) nu a asigurat gestionarului. penalã sau civilã. Art. Art. Art. precum ºi nesolicitarea asistenþei tehnice de specialitate la primirea bunurilor. .Garanþiile suplimentare se urmãresc silit pe baza contractului de garanþie ºi a titlului executoriu definitiv obþinut împotriva gestionarului. nesocotind îndatoririle sale de serviciu. Art. 26. potrivit dispoziþiilor legale. de la ultima inventariere. 24. în solidar cu acesta.Încãlcarea dispoziþiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã. pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infracþiuni. în cazurile prevãzute de lege. în condiþiile privind creanþele garantate prin ipotecã sau gaj prevãzute de dispoziþiile legale referitoare la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. atrag rãspunderea gestionarului în condiþiile alineatului 1. . 27. rãspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar. Art. .Gestionarul rãspunde integral ºi în cazul în care atribuþiile sale fiind exercitate. fiecare în mãsura în care a contribuit la producerea pagubei. deºi aceasta era necesarã. b) nu a luat mãsurile necesare pentru pãstrarea bunurilor în condiþii corespunzãtoare. Primirea bunurilor în cantitãþi inferioare celor înscrise în actele însoþitoare sau cu vicii aparente.

de cãtre gestionar.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . Dacã. Art. din momentul constatãrii insolvabilitãþii acestuia.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . Art. Art. b) neluarea sau luarea cu întârziere a mãsurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajaþilor aflaþi în subordinea sa. provenite în orice alt mod decât acela arãtat în articolul 35.Nedeclararea în scris. potrivit dispoziþiilor legale cu privire la executarea silitã a creanþelor bãneºti ale organizaþiilor socialiste împotriva persoanelor fizice. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune. cu prilejul verificãrii sau. Art. în termenul prevãzut de dispoziþiile legale. se vor lua mãsuri de asigurare ºi urmãrire asupra oricãror bunuri aparþinând gestionarului ºi persoanelor care rãspund în condiþiile prezentului capitol. ulterior. 31. dacã fãrã încãlcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. d) neefectuarea inventarierilor la termenele ºi în condiþiile legii. dupã caz. angajamentul scris constituie titlu executoriu. a plusurilor din gestiunea sa despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã. . . în limita valorii bunurilor dobândite. care nu se pot acoperi din garanþia în numerar. prin hotãrâre judecãtoreascã. 32. De asemenea. . 35. pãstreazã ºi elibereazã bunuri fãrã a avea calitatea de gestionar în înþelesul articolului 1 rãspunde integral. 30. în termen de 30 zile de la data când a cunoscut aceastã împrejurare.Angajatul care primeºte. în limita valorii pagubei rãmase neacoperite de autorul direct al ei. 36. aceastã persoanã constatã cã nu datoreazã sau cã datoreazã numai în parte suma pentru care ºi-a luat angajamentul. . cã acesta a fost luat pentru o sumã nedatoratã. 33.Orice persoanã privitor la care. c) neluarea mãsurilor necesare pentru stabilirea ºi acoperirea pagubelor în gestiune. validitatea angajamentului va înceta în întregime sau în parte atunci când organizaþia socialistã sau organul de jurisdicþie competent constatã. Organul de jurisdicþie competent poate suspenda executarea angajamentului. . Art. Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a avut consecinþe grave. .-1969 c) a dat gestionarului dispoziþii greºite sau contrare legii. cunoscând cã acesta gestioneazã astfel de bunuri. e) nerespectarea oricãrei alte îndatoriri de serviciu.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. aplicindu-i-se în mod corespunzãtor prevederile prezentului capitol. ea va putea face cerere de desfiinþare a angajamentului la organul de jurisdicþie competent.La constatarea unei pagube în gestiune. pedeapsa este închisoare de la 6 luni LexNavigator(TM) . al soluþionãrii unei cauze care are legãturã cu angajamentul. în situaþia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei.Rãspunde. deºi a fost avertizat în scris ºi motivat cã nu-ºi îndeplinesc atribuþiile în mod corespunzãtor. . Art.Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an. cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane într-o funcþie de gestionar sau din subordinea gestionarului fãrã avizul prevãzut în articolul 7. s-a constatat cã a dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obºtesc ºi cã le-a obþinut în afara obligaþiilor de serviciu ale gestionarului. 34. persoana rãspunzãtoare poate sã-ºi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. Mãsurile de asigurare se încuviinþeazã de organul de jurisdicþie competent sã soluþioneze litigiul. Art. se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni.În vederea despãgubirii organizaþiei socialiste pentru pagubele cauzate în gestiune. rãspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei.

40. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiþi de cãtre conducãtorii organizaþiilor socialiste de obligaþia constituirii de garanþii suplimentare.Înstrãinarea bunurilor mobile constituite garanþie potrivit articolului 10. se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an. de comitetele executive ale consiliilor populare judeþene ºi al municipiului Bucureºti. ministerele ºi celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregãtire ºi stagiu pentru funcþiile de gestionari.Angajaþii-mandatari au obligaþia de a constitui garanþii. cuantumul garanþiilor ºi al ratelor. fãrã înºtiinþarea prealabilã a organizaþiei socialiste. b) sã constituie sau sã aducã în termen de un an garanþii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III. Pentru organizaþiile socialiste de interes local care nu sunt coordonate de un organ local de specialitate al administraþiei de stat. cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia ºi Administraþia Localã. pentru care funcþia de gestionar poate fi îndeplinitã ºi în alte condiþii de studii decât cele prevãzute la articolul 3 alineatul 1. Gestionarii în funcþie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligaþi. în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei legi. în conformitate cu prevederile prezentei legi. mai înainte de începerea oricãrui control.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. LexNavigator(TM) .Ministerele ºi celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puþin complexe sau de valori mai mici din mediul rural. instrucþiuni prin care vor stabili: funcþiile de gestionari. extinderea obligaþiei de a constitui garanþii ºi asupra altor categorii de angajaþi. Miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite. . categoriile de gestiune la care se referã articolul 3 alineatul 2 ºi articolul 38. . Nu se pedepseºte acela care. condiþiile de pregãtire profesionalã prevãzute în indicatoarele de stagiu ºi studii ale funcþiilor respective ºi sunt corespunzãtori. în condiþiile stabilite de acord cu conducãtorii organizaþiilor socialiste. . în cuantumul ºi condiþiile stabilite prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. Art. Art. precum ºi alte mãsuri de executare a prezentei legi. 37. CAPITOLUL 5 Dispoziþii tranzitorii ºi finale Art. în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi. la angajarea lor. . declarã plusurile despre a cãror cantitate sau valoare are cunoºtinþã.Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizaþiilor socialiste se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri. dispoziþiile alineatului 2 se vor aduce la îndeplinire. În acelaºi termen. 41. Art. 38. dupã caz: a) sã completeze în termen de 3 ani garanþia în numerar.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . potrivit articolului 10 alineatul 4. 39. plafoanele valorice ºi condiþiile în care este obligatorie constituirea de garanþii suplimentare.Gestionarii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiþiile de studii prevãzute la articolul 3 pot fi menþinuþi dacã au îndeplinit.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .-1969 la 3 ani. În cazul neîndeplinirii obligaþiilor prevãzute în alineatul precedent se aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile articolului 21. Art.

Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. 3 inclusiv ºi art. 412. . avându-se în vedere prevederile prezentei legi. 145/1960 privind rãspunderea materialã a gestionarilor din organizaþiile socialiste. . Militarii în termen numiþi gestionari nu sunt obligaþi sã constituie garanþii. precum ºi orice alte dispoziþii contrare. art. 44. 268 alin. înºelãciunea sau abuzul de încredere sãvârºite în paguba avutului obºtesc. 242.Se recomandã organelor centrale ale organizaþiilor cooperatiste ca. . 1: . tâlhãria. 268 alin. . 402 ºi 406 alin. 536 alineatul 1. 352. 1. . 2 pct.Provocarea de pericol public prevãzutã de art. 283-286 inclusiv.Falsul în acte prevãzut de art. condiþiile de încredinþare a gestiunilor.Incendiul prevãzut de art. Art. 524. 1. . 385.Abuzul de încredere prevãzut de art. de titluri de credit public. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Decretul nr. 184-186 inclusiv.Tãinuirea sau favorizarea infractorului prevãzute de art.Abuzul de serviciu prevãzut de art. în cazul în care se referã la vreuna din infracþiunile arãtate mai sus. . 21. .Infracþiunile economice prevãzute de art. privitor la membrii cooperatori.-1969 Art. 1. 268 alin. . 240. art.Tâlhãria prevãzutã de art. I din prezenta listã. 353-356 inclusiv. în sectoarele lor de activitate. Art.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art. 5 inclusiv. 391 ºi 392. 228 alin.Catastrofa publicã prin stricarea mijloacelor de comunicaþie prevãzutã de art. mãrci. 231 alin. LexNavigator(TM) . . . 1. 537 ºi 538.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. . 196. 227.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . .Furtul prevãzut de art. . 250 ºi 251. fiecare în cadrul atribuþiilor sale.Prezenta lege intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii. 245. art. . distrugerea ori degradarea. 209 alin. constituirea de garanþii ºi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor. 236. timbre ºi hârtii timbrate prevãzutã de art. 42.Furtul.Întrebuinþarea de act fals prevãzutã de art. prevãzute de art. ANEXÃ Art.Falsificarea de monedã. cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege. 20 ºi 268 alin.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului. 17. 3. 525 ºi 527. Numirea militarilor în funcþii de gestionari se face în condiþiile stabilite prin instrucþiuni ale organelor centrale prevãzute în alineatul precedent. Ministerului Afacerilor Interne ºi Consiliului Securitãþii Statului se reglementeazã prin dispoziþii speciale. .Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov.Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului Ministerului Forþelor Armate. 43. . 366. 1. .Remuneraþia injustã prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. sã reglementeze. 2. 2.Infracþiunea de omisiune prevãzutã de art. 529-534 inclusiv. 207. . Rãspunderea materialã a personalului Ministerului Forþelor Armate.Delapidarea prevãzutã de art.Darea ºi luarea de mitã prevãzute de art. 401. . . 4.

563 alin. . 356-360 inclusiv. . 264. 254 ºi 255.Text prelucrat de UltraTech Group Buletinul Oficial 132 18-nov. . 221. .Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art. gestiunea frauduloasã.Falsificarea de monede. 549 ºi 550. 211.Luarea ºi darea de mitã prevãzute de art. LexNavigator(TM) . 224. 170. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct.Lege 22 18-11-1969 Marea Adunare Nationala . . 288. . . . art.Favorizarea infractorului prevãzutã de art. prevãzut de art. 155-157 inclusiv. 227-229 inclusiv ºi 231. II din prezenta listã. 562 combinat cu art.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . . 4 ºi art.-1969 . . 536 alin. . . II din prezenta listã.Înºelãciunea prevãzutã de art. prevãzute de art. .Abuzul de încredere profesionalã sãvârºit în paguba avutului obºtesc. înºelãciunea ºi distrugerea în paguba avutului obºtesc. 208 ºi 209.Tâlhãria prevãzutã de art.Primirea de foloase necuvenite prevãzutã de art.Tãinuirea prevãzutã de art. tâlhãria. . Art. . . 249.Înºelãciunea prevãzutã de art. . 539 ºi 540.Abuzul de încredere prevãzut de art.Furtul. 225. 3.Infracþiunile contra securitãþii statului prevãzute de art. timbre sau de alte valori prevãzutã de art.Falsul ºi uzul de fals prevãzute de art. prevãzute de art. 234.Neglijenþa în serviciu prevãzutã de art.Infracþiunile contra pãcii ºi omenirii prevãzute de art. 167. abuzul de încredere.Infracþiunile la regimul stabilit pentru anumite activitãþi economice.Furtul prevãzut de art.Infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate prevãzute de art. . 215.Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor ºi cel contra intereselor obºteºti. prevãzutã de art.Înºelãciunea în convenþii prevãzutã de art. 289 ºi 291. 545 combinat cu art. 282 ºi 283. 214. 273-276 inclusiv. . . 256. 246 ºi 248.Distrugerea prevãzutã de art. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate sub pct. . prevãzute de art. . . .Infracþiunea de nedenunþare prevãzutã de art. 213.Tãinuirea în paguba avutului obºtesc. 160-165 inclusiv ºi art. 217 alin. 223. în cazul în care se referã la vreuna dintre infracþiunile arãtate mai sus. 2: . 3. 295-297 inclusiv.Distrugerea de acte sãvârºitã în paguba avutului obºtesc prevãzutã de art. 218.Gestiunea frauduloasã prevãzutã de art.Delapidarea prevãzutã de art. . 551.