P. 1
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

|Views: 40|Likes:
Published by Titu Nicu
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Titu Nicu on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. reparaţiilor. 1. precum şi lucrărilor de modernizare.se comporte în condiţii de exploatare normale. modificare. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. conform parametrilor proiectaţi. 1. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. Controlul calităţii Controlul calităţii. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. Interpretând relaţia. transformare. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor.00 dacă tr → 0.4. Conform legii privind calitatea în construcţii. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. în exploatare. consolidare şi de reparaţii ale acestora. rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. unde tf este timpul de funcţionare nominală. precum si construcţiile provizorii. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. unde µ este rata reparaţiilor. a.3. Notată cu (∆t). denumite in continuare construcţii. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă.3. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament.

mod de utilizare. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. b. protecţia mediului ambiant. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. experţi cu calitatea în construcţii.). condiţiile de confort termic. a execuţiei lucrărilor. destinaţie. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. etc. regulamente. utilizatorii. responsabilităţi. exploatare şi postutilizare a acestora. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. siguranţa la foc. execuţie. verificatori de proiecte. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. precum şi după considerentele economice. Legea 18/1990 privind fondul funciar. d) verificarea proiectelor. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. acustic. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. grad de risc sub aspectul siguranţei. Pentru utilizatorii industriali. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). cercetători. Conform legii. cerinţelor de confort şi siguranţă. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. responsabili tehnici cu execuţia. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor.mecanice. economia de energie şi respectiv. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. siguranţa în exploatare. sunt prevăzute în mod expres în lege. proprietarii. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. proiectanţi. . b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor.

Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. care se fac numai pe . f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. desfiinţare parţială. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice.proprietar. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. legal desemnaţi de aceştia. extindere.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. j) postutilizarea construcţiilor. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. în scopul menţinerii cerinţelor. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. consolidare. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . transformare. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. g) activitatea metrologică în construcţii. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. precum şi la lucrări de reparaţii. h) recepţia construcţiilor.

rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. .5. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. pe baza unei fundamentări tehnice asumate. cercetări. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. construcţiilor şi turismului. b.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. demontare şi demolare a construcţiilor. studii. Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti . urbanism şi amenajarea teritoriului. lucrări publice. În cazul în care. experimentări sau încercări. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. izolare parţială sau evacuare a construcţiei.în vederea determinării în orice stadiu. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. 1. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. .să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . după caz. reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare. Raportul cuprinde . .teste de încărcare.documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. . .analiză statistică. în scris.plotare computerizată. .experienţa anterioară.analiza deteriorării.măsurători şi modelări computerizate. Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.domeniile de examinare detaliată. expertul tehnic de calitate atestat. Etape Planificarea Obiective . .stabilirea măsurilor tehnice optime . evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei. . . . la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi. Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . . . Tabelul 1.prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.comportamentul structurii.1 Obs. .să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive.prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale .teste non-distructive.inspecţie vizuală (la faţa locului).teste fizico-chimice.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. Despre măsurile propuse. .condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei. care sunt obligaţi să le pună în aplicare.înregistrare foto-grafică.eşantioane selectate. .analiza structurală. investitorului. acesta le va aduce în cunoştinţă. Operaţiuni .sau pagube materiale). . . Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: . execuţie şi exploatare.1. Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

etc. c. funcţional. g.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale.). .propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic.următoarele piese scrise şi desenate: a. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora. e. f. copia după actul de atestare a inginerul expert.dacă. relaţiile cu mediul construit).dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice. tehnologic. diferenţe de temperatură.descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. precum şi datele obţinute prin sondaje. releveele de arhitectură şi structură. în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop. . economic. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. . d.. tasări ale terenului de fundare.motivul efectuării expertizei. .descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. releveele degradărilor şi avariilor. . (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: .dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). b. etc. coroziune. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului. tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. etc. . decopertări.rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*). breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. economice. al încadrării în mediul construit. Memoriul tehnic precizează: .încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. .. . planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei. .

explozii.releveelor construcţiei.se execută de unităţi autorizate. interpretarea rezultatelor. . se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. .Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . ş. 1941-1963.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton. . elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. . după .). rezultatele obţinute. rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: .Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. ornamente.releveelor de degradări şi avarii.a. măsurători cu ultrasunete. .construcţiei. defectsoscopie ultrasonică). (+) Precizări . Evaluarea se face pentru sistemul structural. mortar. degajări de noxe. 1964-1981. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. calcane. . .Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. parapeţi. în ansamblu şi în detaliu.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care. în funcţie de următoarele criterii: . etc. radiografiere. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.).se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. .perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. în urma intervenţiei sale. măsurători pe carote. pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori.

sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi). cuplaţi sau nu. 1. . . conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). înălţimea totală a construcţiei. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. . . Explicitare: . Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. .1981).sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). individuali sau cuplaţi. a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor. în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali.sistem dual. de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). . Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. .numărul de niveluri sau. preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. sistem tip pereţi.6. lucrând separat. . construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale.sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii.clasa de importanţă a construcţiei. sistem flexibil la torsiune.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total).zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani).sistemul structural. după caz. Sistemul are două variante de realizare: . sistem pendul inversat.sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. .

. Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. idem îmbinate cu cuie. .b.cadre necontravântuite. . conectate cu cuie şi buloane. . cu sau fără legături mecanice între straturi.zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat. . . . structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură).structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite). .zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn .şarpante îmbinate cu buloane. Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. . d. c. 1.structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat.structuri de tip pendul inversat. . pereţi din lemn cu feţe încleiate.console.cadre contravântuite excentric. ferme cu îmbinări prin chertare. de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. . . şarpante îmbinate cu inele. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). .cadre îmbinate cu dornuri sau buloane.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri. . Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .cadre contravântuite centric.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri).7.zidărie simpă / nearmată.arce cu 2 sau 3 articulaţii. Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte.

clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. II. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. . pentru construcţiile existente care prezintă: . IV.repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă.I. III. muzee. etc. altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă.şcoli cu diferite grade. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă. construcţii agricole. .spitale. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. . creşe. aziluri de bătrâni. Clădirile de tip curent. sedii poliţie. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. . măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: .8. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice. 1. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: .penitenciare. . care nu aparţin altor categorii. explozivi şi alte substanţe periculoase).nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. . b. clădiri care conţin gaze toxice. Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. locuinţe unifamiliale. . rigiditate).clădirile din patrimoniul naţional.

2.1.4.1 1. 1.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare.1. 1. comerţ. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire. 1.1.4. beton armat sau metal Structură din lemn.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie. beton armat sau metal Structură din lemn.3.3. beton armat sau metal . 1. 1. Extras din Anexa nr. c.1..1. 1. chirpici.1. 1.1.1. 1.1.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie.2. execuţie şi exploatare a construcţiilor. .1. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente. Proiectarea se face în corelare cu: . paiantă. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie.2.1 Simbol 1 1. paiantă.2. demolarea totală a construcţiei.4. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri.2.exploatarea. Lucrarea Nr. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I . depozitare Structură din zidărie. 1.1. .2. 1. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2).3.3. chirpici. 1.3.3.3. 1.2.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 . 1. 1.

...4..................ecartament normal infrastructură suprastructură ..5.......4.................... 85 50 ........ 2................ CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ...........................2. 50 35 ............4.......................5......... ..........................................3..5...................... Platforme de foraj marin ...........3..........5.......................... inclusiv industriale.... .......1............ Pereuri ...... beton armat sau metal Structură din lemn. Ecartament îngust.1.....14....din metal ............3.1...1........ ..1................ ocrotirea sănătăţii.... 1............. CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate ............. miniere Linii de tramvai .........2..5.......... 2.......... centrale electrice de termoficare (CET)....5............. agricole şi forestiere 55 ..... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE)...............2..........1..... ............... centrale termice (CT) .... ........... 2.... 1. ....................... 2....... Centrale hidroelectrice....... 60 50 40 ..... 2 2... 2......4....... 2......4............. administrative Structură din zidărie...................4.............. ....... 100 55 60 ....1.1...1........ .. 2..... 2... 20 40 ............ 2.........2...................1..1......... Coşuri de fum .......4............... 2...1.............4... tip şopron . 15 .......................... .................. paiantă..1..... .... 2........2......... staţii de transformare.....8.......3 2...... asistenţă socială..2.....1.4......4.. Căi de rulare din beton armat sau metal . ............... 2.....1........1......1 ...... 100 25 ....... 2........... 2.... 100 100 ....... clădiri pentru învăţământ.......................1........ Peroane acoperite descoperite . 30 .....1.... 2........ anrocamente) ....3............... 2................ cultură şi artă..6........ CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale ..din beton armat ............. 60 ..4..... pământ stabilizat GRUPA II....... chirpici...... 1........ Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri............ ştiinţă.1........5....... 2......... 2.....1.........................3...5....1. cultură fizică şi agrement...........cu închidere parţială.... 2......1.......1.....1...... Clădiri de locuit...........4.................2........................ 2............1..din zidărie .. ..............

......pământ .. învăţământ. beton armat..4......7........3. 2........4.....1... 2.......4.....................6....2 1........ oţel .zidărie. Ziduri de sprijin de orice natură ............................. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere....1.. cu îmbrăcăminte din macadam..........5... 90 ..3.. beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare..8..........2... 20 35 50 .2......4..5..5........ transporturi cu caracter civil.... pasarele....1 2... ... ţeavă protecţie . cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b...........3. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton.... Poduri....2.. cultură........ semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule . artă.. 2.8.8......2.... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.... Instalaţii electrice de forţă .... 2....... crt....1.lemn .............8...2..... 20 60 100 30 80 100 ...... Rezervoare şi bazine ... 2.2. 2.. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton..........4........2.... marcaje....... transp...................3....2......... 100 ........2......2........4. .....3... 2..cu îmbrăcăminte din balast a. Suprastructură Poduri.....2..... parcaje.....2.. .2.... 2...6......... tuneluri A.......cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat .......1.....1.....3.aeriene sau aparente .... Infrastructură Poduri.. metal B...5.5................4....4. ocrotirea sănătăţii...4........... 2. parapete.. viaducte. Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt. 2...îngropate ......... 2...................4.5.........2.... 2. 2.. Extras din Anexa Nr..1. apeducte. comerţ.1......6...... borne.... beton armat........ 10 25 50 35 85 70 ... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr..............5.......4.............5... 2............. .. beton armat......... .. 2...6.4......... .. beton..2.... cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit. ştiinţă. 2. 2.4..5. canal... 2.. ..... ........1......5..........1. Tunele .5..... beton pretensionat............. 30 50 20 ....... metal .... 2....în tub.. beton pretensionat.............. cultură fizică.2....

Şarpantă din lemn ... 2..... . 15 .............. 25 20 35 60 5 3 35 40 ...... 15 .2.... .... Izolaţii termice ............. 25 ...... 1..... 45 25 .. Tâmplărie din lemn şi metalică... ........ 10..... Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic..... 20 ......... 10 ...... 30 . 5.....1............... olane ...... 10 20 50 3 2 ........... Balcoane din beton armat .. Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite ..1....... ...... uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad ................. Placaje ceramice .. Izolaţii hidrofuge la terase .... ..2..... ...... 15 ........7... 35 ...... 35 ..... 50 - 55 7......5.......................... 38 ..pentru depozitare 1.......6.......... 2...........7..... 5 10 55 ....................... .. 3 6 40 ..... 40 22 . 40 .... 15 ...8..3...1............................. 2. 3.....9. 2. . Elemente de finisaj la pereţi exteriori ....... 5....... ..... Învelitori din ţiglă.. 10 ..... 40 .... 30 35 ........4...... gresie .. 40 ..................... piatră....7.. 4.. 3. ........ 50 30 ................... 1.................. 15 . 1. 50 .. Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie . 1..... 4 8 45 ......... 3.......... 45 40 50 ..... 80 ...1......8. ..........3.1.....................................1... 8 ............. 2... 20 20 30 55 5 3 .................................................. 1........ Din parchet sau duşumea . 45 .1 .. 5. 13 13.......4. 1............ 2. .... 7..3.. 7....

... Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC ..... Radiatoare din tablă ...... 15 7 .............. 17........ 17...2.. 16 8 ......... 50 12 ...9.. 20 ....... ..8. Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile...........1...... Ascensoare (motor.............. 15 . 17....... Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită............... Cap............ . 15 20 25 7 - 25 ......13.... 17........ 15 .. 16.. beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton............ 15 25 30 10 20 20 ... 14.. 15 23 25 8 20 15 ...... 20 .. etc.. întrerupătoare... Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare ...... 13... 13.. .9... ... 55 13 ...............3. beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99..... 20 .2..... ..... deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice.. 2........1.....1.....1..1........... 17............ 50 11 .. troliu.. 15.4..... 15... Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize... Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior...... beton armat Inspecţia construcţiilor din beton.. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton. Izolaţii conducte .. cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat .. 25 . 17... ......13.. II...... 18 10 .......

Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. tratarea betonului. etc. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. sursa de apă de amestecare. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. data şi ora la care s-au luat probe.2. Exemple: nume producător / furnizor.. echipamente şi materiale necesare). 2. betonarea. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. agregate. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. descărcarea. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. ca parte a controlului de conformitate. adaosuri. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. Controalele efectuate au în vedere: . Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. HG 925/95 şi HG 766/97. aditivi. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. compactarea. etc.* control de conformitate. la cererea investitorului.

oţel. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. . metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei. măsuri de compactare beton. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. înălţime maximă de cădere a betonului. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. agregatelor. cofrajelor.4. 2. recepţia calitativă a betonului. . compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate.defecte de suprafaţă (pori. armăturilor.calitatea: cimentului. dimensiune distanţieri. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. curăţirea armăturilor de impurităţi.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. aditivilor. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . .. durata între etapele de amestecare. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor. tratarea rosturilor înainte de turnare. după caz. asigurarea cu personal instruit. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. viteza de turnare. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . aditivi. condiţii de transport beton. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării.defecte (ştirbiri locale. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. adaosurilor. descărcare şi turnarea betonului. agregate. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm.controlul în timpul transportului.3. segregări. 2.

La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. diametrul acestora şi modul de fixare. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare.producătorul. d. poziţia cofrajelor golurilor. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. proiectantului. e. b. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. abaterile constatate. c. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. poziţia . astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. f. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. poziţia. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. distanţele dintre etrieri. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. calitatea sudurilor. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. iar după caz. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. în termen de maxim 48 ore.

comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. etc. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. etc. goluri. investitor şi constructor. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. . dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. segregat. tronson. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. g. intemperii.). diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior. pereţi. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. poziţia elementelor verticale (stâlpi. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive.). poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. probele de beton prelevate.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. ora începerii şi terminării betonării. poziţia golurilor. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. dimensiunilor şi formei cofrajelor. distanţa între diferite elemente. temperatura mediului. locul unde a fost în lucrare. evenimentele intervenite (întreruperea turnării. rosturi de betonare. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. în cazurile în care se solicitată de proiectant. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. consemnările din condica de betoane. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. personalul care a supravegheat betonarea. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. etc. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior.

Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. 2.2. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat. explozii. efectul de rafală al acţiunii vântului. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. execuţie.). Fig. protecţii.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. efectul microundelor. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . acţiunea cumulată ploaie-vânt. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. inundaţii catastrofale. se vor stabili măsuri de remediere. mediul coroziv. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. etc. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.5.1. tencuieli.

2.3. Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig.2. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .Fig.2.

Fig. Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan. China) în urma seismului din 14 mai 2008 .4.2.

Fig.5.2. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .

2. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .6.Fig.

în urma . Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare.când există doar epruvete sau carote.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I).5. eventual dimensiunea maximă a agregatului. de regulă. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi.metoda nedistructivă combinată (III). Dhahran. . în primii 2-3 cm.Fig.când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. . . transfer. . din elementul de încercat. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. sub 60 de zile.metoda ultrasonică de impuls (II). . de vârste. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. I. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14.1 sau 20cm. Turnurile Khobar. în limitele garantate de precizia metodei. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular.când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. de la suprafaţa elementului.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie. etc. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: . Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: .2.

.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca.o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. . . Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9.distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m. cu un minim de 5 măsurători valabile. . Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri. .evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm). Tehnica de încercare . . pentru evitarea lor.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia. rosturi). pentru evitarea lor.pregătirea unei zone de încercare constă în: .evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare. .evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase. . la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii. . . . fisuri. . . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85.se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . .se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment. 1mm grosime. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: .distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice. II.se îndepărtează praful rezultat prin suflare.impactului.

.la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare.prin transmisie la suprafaţă.la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces.modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală.proprietăţi elasto-dinamice ale betonului. .II. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei.prin transmisie directă. proiect. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric. .la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive.alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig.II. respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. Tehnica de măsurare . sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: . .3). .rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune). între emiţător şi receptor.prin transmisie diagonală (fig. Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.1). Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton.defecte din elemente sau structuri.la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. . . .. expert sau comisie de expertizare. În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: . .2). când au loc modificări importante ale vitezei de propagare.II.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse. .omogenitatea betonului în lucrare. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. .

Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă.3.II.numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: .pentru control prin sondaj a calităţii betonului . îndesită ulterior prin reţele secundare.Fig.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. Numărul de puncte ales este de 3-6.2 Fig.II.II. . alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări. Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se . .1. Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm. . .pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni.minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia. Fig.

determinarea orientării degradărilor. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului.5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier.determinarea extinderii acestor zone. urmare a solicitărilor seismice. grinzi... forţe tăietoare. Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. . . Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o . a poziţiei şi adâncimii lor. .. Note: . torsiune. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. Determinarea zonelor degradate structural presupune: . vaselina siliconică.+45ºC şi umiditate până la 90%. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. plastilină). deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului.determinarea intensităţii degradărilor structurale. Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul. . forţe axiale. .întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare.obţine o precizie a trasării de ±1cm.Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. diafragme.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. în grinzi şi stâlpi.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. pe drumul fizic cel mai scurt.Determinarea fisurilor. pe elemente. Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului. Aparatura şi tehnica de măsurare . . cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor.

). ca de exemplu radiografia. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile. pe ambele direcţii de încercare. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. III. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive. fiind mai mici în zona presupusă degradată. În zonele degradate. la 10-15cm. Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat.II. Grinzile se încearcă de regulă. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant.II.4. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig.4.direcţie). timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. fig.

în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul.este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică.nu obligă la cunoaşterea maturării betonului. Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: . . . beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta. Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.compresiune pe de altă parte. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: .aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. .

a. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă. III.1.1.Cap. infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte. efectul exploziilor. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . tasări ale terenului de fundare. Exemple: Fig. acţiunea seismică. etc. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii.3.

1.c. Deteriorare zidărie exterioară Fig.Fig.3.1.b.3. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .

Fig.3.3.1.d. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.1.e.Cedarea zidăriei .

3.2.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.3.(a) (b) Fig.08) .3.Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.

inundare) Aiud 2005 . Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.4.Fig.3.

Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.3.7.08) .Fig.6.5.3. Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.3. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.

instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.3. precipitaţii.08 .08.8.Fig.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren.

generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30.a. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.9.10.3.06 Fig.3.06.Fig. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .b.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .3.Ansamblu construit din zidărie Germania. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .10.

În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3.3.1. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . Nr. respectiv. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. Tabel 3. Fig. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante. Biserica Ovidenia – Odobeşti.1.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. Constatarea naturii şi gradului de avariere. În cazul cutremurelor. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii.11. Crt. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur.

Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.dacă există deplasare. stabilirea încercă rilor de laborator.examinări şi inspecţii la faţa locului.în măsura în care este posibil.prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator. . 3. .2.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat. . de patrimoniu.1. . urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată. Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante. efectuarea testelor in-situ. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: .încercări şi investigaţii de laborator. 3. Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn .2. creştere deformare).3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 .prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. se reface tencuiala. . . . Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. .ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici.refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat. Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită.

rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare. pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. sau cel puţin parţială a structurii. 20x. relevee şi secţiuni). .2.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. detalii de fundaţie. prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete. sursa lor.vârsta. . . condiţii de mediu şi vârste asemănătoare.informaţii despre structuri similare. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: .. 3. 3. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: . săpături în anumite secţiuni).lupă binoculară.denumirea corectă şi întreagă.2. .3. cu mărire de 10.aparat foto de calitate. referinţe proprii. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. Sunt utile şi desenele originale (planuri.lupă de mână. cu compoziţii. . detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. . inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară).2.localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. la . elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. . Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile.informaţii despre materialele folosite.oglindă.tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării. . date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere. .lanternă electrică puternică. .planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic. atunci când accesul la structură este limitat. etc. la scară. .

. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. cuţit.faţa locului.ciocan mic. Dacă se inspectează fundaţiile. . adâncime aparentă. săruri de topire a zăpezii. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. . decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire).echipamente de control şi teste nedistructive. Tabel 3. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună. .4. dacă este posibil. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. deschiderea fisurii. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. echer metalic. continuitate. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie. . 3. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei.2. .2. ruletă de 4m. De remarcat că după ploaie. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb.camera video cu rezoluţie bună. Dacă este posibil.aparat de măsurat deschiderea fisurilor. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3.echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii.2. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. suprafaţa pe care se întind. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. .

Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. texturii. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color.0-10. pe o peliculă foto. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie.0 2. Mişcări. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. chimice.5. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator.1 mm se descriu ca foarte fine. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice.1-0. la nivel de îmbinări. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare. c.2.0 1. .0-2. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate.0-5. culorile nu vor fi cele reale.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. bacteriologice. 3. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice.Descrierea fisurii [mm] 0. . b. cu observaţia că. etc.tipuri diferite de lianţi. de regulă. d. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.5 05-1.0 5.

Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă.3.2. analiză istoric. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 .5% din suprafaţă. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. Tabel 3. dar nu tot Totală. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat.3. mai mult de 20%. uneori cu probe provenind din structura de zidărie. ale naturii deteriorării. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.2. etc.7.6. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3. max.3. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici.

biologice sau de altă natură). chimice. în vigoare. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. fizice. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. structura granulometrică a agregatului din mortar. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. 2.3. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. densitate aparentă. natura liantului. chimice. 3. Cu privire la starea de degradare a structurii. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. porozitate aparentă. (Lucrarea III). Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. raport agregat liant (pentru mortar). în exploatare. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. 3. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. cu valoare de patrimoniu. biologice).

2. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural).soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în . aerisiri fundaţii. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate.2. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile.interiori suprafeţe pictate. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi. mucegaiuri. Tabelul 3.3. 3.1. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a.rigole de colectare a apelor meteorice. în funcţie de rezultate. corespunzătoare / măsurători în stratul de .soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în .2. A. etc. 3. . Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.1-3. Investigaţiile decurg conform §3. .derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat.3. Tabelul 3. după aplicare.1. tratamentele se aplică local + zone adiacente.2. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze. Tratamente asupra agenţilor biologici A.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă.) a.dren de adâncime.7. Intervenţii pe suportul cu pictură murală A. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora.4 centralizează tipurile de umidităţi. .revizuire acoperiş.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate . b.

) a. B2. A4. c. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. Intervenţii preliminare a. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare).b. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. microscoape portabile. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. etc. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. se aplică prin pensulare. lupă. A3. B. zonele degradate se consemnează pe releveu. b. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. b. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. b. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). licheni. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. . alge. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. c.

B6. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. B3. B5. pe diferite zone. . fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă .1. substanţe grase) B. cercetarea zonei tratate. fum. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. praf fixat prin carbonatare. fum.B8.2. presarea stratului de culoare impregnat. b. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. bride metalice). dibluri. prin presare pe un material protector (folii plastic. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. B. Curăţirea depunerilor (praf. cercetarea zonei tratate. Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a. presarea stratului de culoare impregnat. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. b. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă.B7. c. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. grunduri ale repictărilor a secco). B9. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . săruri solubile. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. . hârtie japoneză). curăţirea depunerilor de praf. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse.b. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. fumului şi voalurilor insulare albe.9.9. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. Curăţirea depunerilor neaderente (praf. B4. prima impregnare a zonelor desprinse. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport.

iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. oului. Curăţirea răşinilor a. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. cetone.3.9. curăţirea cleiului animal. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. gumei arabice.10.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. B. Curăţirea uleiurilor animale.9. B. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare.5.8. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. caseinei.9. B. B. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. tempera grasă . agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. alcooli. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare.9. B. b. Curăţirea substanţelor grase.7). b.4. b. B. b. amidonului utilizaţi ca fixativi a. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice.9. verni. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede.9.6. uleiuri a. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B.

b. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. b. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. solvenţi şi concentraţii.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. cu pensule moi. B.11. . curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii.a. B. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. B. tip Wishab. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice. timpi de acţiune. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă. b. teste de curăţire → stabilire metodologie. În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. după caz. după caz. în timp bine determinat). cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. alcooli.14. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu).preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu.13. Stabilizarea sărurilor a. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. B. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). b. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a.12. . b. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. amine – în diferite combinaţii. voaluri şi / sau cruste a.

impregnarea prin injectare.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. plombe.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. pregătirea zonelor.îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. impregnarea prin pensulare. intonaco şi de preparaţie). . mortare necorespunzătoare. impregnarea prin pulverizare. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . . . . . ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. demontarea elementelor . . mortarelor necorespunzătoare. . . preparaţie de var). . .plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare.intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. .îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare. rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. înlocuirea elementelor de zidărie.curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. crăpăturilor. . . D.chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial).impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). măsuri de protecţie. . depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .tivirea marginilor stratului suport.chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio. .chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). .C.efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio.chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund. îndepărtarea reparaţiilor.consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare.chituirea lacunelor la nivel ariccio. glet. curăţirea marginilor stratului suport. cercetarea zonei tratate. curăţirea depunerilor aderente. lacunelor.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. plombelor. fracturat. asigurarea stratului suport. fisurilor).pregătirea zonei pentru injectări.

.de zidărie. fisurilor chituite la nivelul picturii.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: . din planul secund. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . .reversibilitatea materialelor puse în operă.montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. detalii în lumină directă şi razantă.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. Tipurile de fotografii sunt: a. crăpăturilor.integrarea cromatică a lacunelor. (În acest mod. imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului). E. . . . Fotografiile se execută alb-negru. .integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”. pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. . în lumină razantă. . analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. b. în lumină directă şi razantă.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. de original. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. color sau digital. detalii în lumină directă şi razantă.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice. crăpăturilor. F.

Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu). .scara desenului: 1:50. relevee cu identificarea elementelor tehnologice. *Planuri . volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială.traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. de patrimoniu Pe plan mondial.cote altimetrice. 1:20. relevee la scară* cu marcarea degradărilor. . Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. 1:5. sau de alte tipuri dacă este cazul. Documentaţia desenată (acţiuni suport) a.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie. b. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). detalii în lumină directă şi razantă. d.c. G. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. vizibile pe suprafaţa picturilor murale. . . 1: 10.

crăpăturilor (degradări ascunse).Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor.metoda de recul (sclerometrul Schmidt. Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: .metoda prin penetrare sau smulgere.metode acustice. . Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. . Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice. la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). (C2685). Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare. .metode mecanice sau de duritate superficială. Obs. ceramice din perioade istorice cât mai largi. Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate. C26-85). .metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă.

aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . . frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: . coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. În funcţie de preciziile cerute.degradări superficiale I. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. mortar suport. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. în funcţie de condiţiile de lucru. pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice.numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10.se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III.Metoda de recul . În primul caz. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. mijloc. 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. se metodele: curbei liniare. . Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune. . Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile.degradări majore – risc de prăbuşire IV. . vârf de perete).degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II.

vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. . a b Fig. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. crăpături). de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă). Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor.a şi b. natura agregatului. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. . a mortarului de zidărie. identificarea factorilor de deteriorare chimică. Migraţia umidităţii. Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. raportul a/c al liantului folosit în mortare. III 1. . III. metodele chimice şi metodele fizico-chimice. liantul folosit.1. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: .determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. fisuri.

5:1 – 3.0:1. . în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură. microprelevări din zone deteriorate. ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante. . . . Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. / agregat. bucăţi sau granular.carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă.carote (întregi sau sfărâmate). deplasările laterale. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. .analize termice neizoterme. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. tăierile . fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite.microscopie electronică cu baleiaj. după modul de prelevare din structură: .microscopia optică. se va evita inducerea de fisuri. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. 2. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie .aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. crăpături sau ruperi ale carotelor.analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu. Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. resturi de carote.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. . secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate.

Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. . Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. daltă. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului.neuniforme şi deteriorările carotelor. raportul liant / agregat. tipul de liant şi de agregat utilizat. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. etc. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie.

nituire.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate. . .aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură. .alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale. 4. . IV.Cap. . . Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4.alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente.respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate.mod de comportare al structurilor. . şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate. .proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul).2. . Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: .calitatea execuţiei întregii structuri metalice. .verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor. Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: .respectarea condiţiilor de depozitare.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice. .tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat. specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza. . implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare. .ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare. .1.

Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . . de către personal de specialitate. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15.. 12.Brazilia. modul de comportare al îmbinărilor.SUA: → Roswell.1. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. investitorului.prăbuşire antenă tv.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive. sucţiunilor exterioare şi . Anglia. 4. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice. În funcţie de situaţiile sesizate. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. → podul Tacoma. SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. proiectantului. de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului.8 m diametru. stăvilare. după caz. New Mexico . construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. Responsabilităţile revin. conform reglementărilor în vigoare. interioare. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate. Olanda.4. respectiv 6. tabliere metalice.5mm grosime.3. executantului.

. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.). (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ.1.a b c Fig.2.4.4. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie. Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).

4.2. (c) colaps turn 1. (b) aspect faţade. .a b c d Fig. (d) colaps turn 2 .Anglia. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial.

3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b.). prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig.a.4. (a) . coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig.3. 4. a b Fig.). 4.4. executat şi întreţinut.

4. Coroziune marină în zone costiere (a) dig.Rusia (Sokolovo. (b) structură hală metalică . . întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). .(b) Fig.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei. → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă. 4.

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. executanţi. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. pe toata durata de existentă asupra tuturor . proiectanţi. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. corelată cu activitatea de întreţinere. complementare. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. proprietari. 352 din 10 decembrie 1997. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. utilizatori.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. Urmărirea curentă se efectuează. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor.perioade metode. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. administratori. 1. Partea I nr. c.

cel puţin de nivel mediu. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. de către personal tehnic de specialitate atestat. după caz. lucrări publice. sub toate formele. lucrări publice. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. conform legii. periodice. pe categorii de lucrări si de construcţii. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. urbanism şi amenajarea teritoriului. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. urbanism şi amenajarea teritoriului.construcţiilor. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. . proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. asigură. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. personalul necesar. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice.

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. inclusiv jurnalul evenimentelor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. b) sa efectueze urmărirea curentă. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. . 2. c) lucrări de modernizare.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. b) elaborează. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. pe baza de contract cu proprietarul. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. inclusiv extinderi. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . b) lucrări de refacere.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale.

inclusiv înlocuirea unor piese uzate. pe baza comenzii proprietarului. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. straturi de uzură. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. ca rezultat al expertizării tehnice.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi.partea existentă . Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. . în conformitate cu prevederile legale. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. straturi şi învelitori de protecţie . cât şi local. Lucrările de modernizare se realizează. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. calitatea acestora. pe parcurs şi la recepţie.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . dacă este cazul.finisaje. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. reparare sau consolidare. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări.

luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. urbanism şi amenajarea teritoriului. . Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. lucrări publice.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale.

Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. ing. . Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. . Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. .CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. . generally.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei.corecţia albiei majore. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. .săpăturã până la cotele din profilele transversale.finisarea umpluturilor.consolidarea taluzurilor.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. Lucrările de terasamente au constat în: . sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal.realizare şi aşternerea de material geotextil. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. by a national program financed by EBRD. 2. Thus. . Asachi Iaşi. componentã a Coridorului IV Pan – European. the development of security in transportations. . .ing Proca Gabriela Ecaterina. .dr. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. 1.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Lucrările de apărare au constat în: .protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. on objects and physical stages.

Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. . udarea suprafeţelor cu furtunul). 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. finisarea prin greblare repetatã). încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. 125. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . Plan amplasament pod CF km 45+703 3. . Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. .000 m3.Fig 1.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). . 1000 m2.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. înierbarea taluzului. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. Depozitarea a fost fãcutã diferit. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. respectiv.

500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. udarea suprafeţelor cu furtunul. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. Consolidarea şi fundarea pilelor. transportul pãmântului vegetal. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. .Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. înierbarea suprafeţei.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. sortare. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. împrãştirea pãmântului vegetal. taluzuri de 1:1. . Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. transportul în locurile de depozitare stabilite.5. . Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata.. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. încărcare. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.1/3. dupã nivelarea finalã. 4. . eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: .. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. scarificarea mecanicã a platformei. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului.06 mm) mai mare decât 90%.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.2/90 şi 7582/91. SURSE DE POLUANŢI 4.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. . . strângerea în grãmezi a materialului rezultat.. cota superioarã a depozitului.de alta în lungul râului Prahova. încãrcarea în mijloace de transport. 4. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. udarea suprafeţelor cu furtunul. compactarea umpluturii. înierbarea suprafeţei. lãţime 3 m. sfãrâmarea bulgãrilor.

a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. E.1a 1.1b 1. 4. HG nr. 4. etapele controlului calitãţii. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. E B.pr.pr.executant P . 273/1994). după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. reparaţiile curente ale utilajelor. HG nr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. verbal PVRC .proiectant 3 B. pe stadii fizice. Crt. verbal de recepţie calitativã PVT . Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .1 1.3 II 2. E . O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. P B.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . E B. 272/1994. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. 5.261/1994.1c 1. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. organizarea de şantier. Lucrãri care se controleazã. E Nr. E B. dar care. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). HG.pr. Nr.

3 2. *** *** *** *** Construcţii. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.6 3. ISPCF.4 3. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. E B. E B. E B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.5 3.2 2. CONCLUZII PV PVRC PV PV B.. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. E. E. Matrix Rom.2 3. Bucureşti.2.4 2. E B.. E B.3 3. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. P B. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. Ed. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii .7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. P B. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina.1 3. E B. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. E. E B.5 III 3.

Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie.004-2000 Proiectare şi execuţie. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Construcţii din lemn. Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 .

G.G.G.G.4 din Legea 50/1991 H. si certificarea acesteia H. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.Proiectare şi execuţie.G. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente .actualizarea Amenzi la art. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod. 498/2001 .

Asachi Iaşi. . in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. .ing Proca Gabriela Ecaterina.consolidarea taluzurilor. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1.dr. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. .săpăturã până la cotele din profilele transversale. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. .corecţia albiei majore. by a national program financed by EBRD. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. on objects and physical stages. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. Lucrările de apărare au constat în: . . ing. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. . cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. 1.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Lucrările de terasamente au constat în: . . generally. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. 2. Thus.finisarea umpluturilor. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. .realizare şi aşternerea de material geotextil.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. . the development of security in transportations. componentã a Coridorului IV Pan – European.

Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. 1000 m2.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. înierbarea taluzului. Depozitarea a fost fãcutã diferit. 125. .Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. respectiv. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm).Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. udarea suprafeţelor cu furtunul). . transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. finisarea prin greblare repetatã). Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.000 m3. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor.Fig 1. . LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. .Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca.

praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.. dupã nivelarea finalã. încãrcarea în mijloace de transport. lãţime 3 m. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. udarea suprafeţelor cu furtunul. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate.1/3. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: .2/90 şi 7582/91. compactarea umpluturii. 4.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. udarea suprafeţelor cu furtunul. împrãştirea pãmântului vegetal. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. înierbarea suprafeţei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. transportul pãmântului vegetal. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. înierbarea suprafeţei. cota superioarã a depozitului. . transportul în locurile de depozitare stabilite. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.5. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500.06 mm) mai mare decât 90%. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. . Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.. . O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca.. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului..Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. scarificarea mecanicã a platformei.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. SURSE DE POLUANŢI 4.de alta în lungul râului Prahova. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. 4.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. sortare.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. încărcare. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. taluzuri de 1:1. . . . Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. Consolidarea şi fundarea pilelor. sfãrâmarea bulgãrilor.

P B. pe stadii fizice. verbal de recepţie calitativã PVT . E .1c 1. Crt. HG nr. organizarea de şantier. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. reparaţiile curente ale utilajelor. Nr.pr. dar care.executant P . HG.proiectant 3 B. E Nr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. 4. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.pr. E B.261/1994.3 II 2. 273/1994). Lucrãri care se controleazã. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . E B. verbal PVRC . 4. E B. 5. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). E.pr. etapele controlului calitãţii.1 1. HG nr.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu.1b 1.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.1a 1. 272/1994.

5 III 3. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. *** *** *** *** Construcţii. Ed. E B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. E B. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI... E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi.6 3. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E. E B.3 2. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. Matrix Rom. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.1 3.2 2. ISPCF. P B. E B. E.4 3. E B.4 2. P B.5 3.3 3. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale.2. E. E B.2 3. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. E B. Bucureşti.

1. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. . terasa superioarã a râului Bahlui. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Cluj. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã.Iaşi. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. In the same program were included the railway stations: Timişoara.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. Craiova and Constanţa.8 m. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. Universitatea Tehnicã „Gh. finalizat în 1948. Dr. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. Univ. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Craiova şi Constanţa. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. Ing. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. Cluj. Drd. clădirea principalã. realizatã în perioada 1868-1970. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi .

casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. cu compartimentare rarã. Gara Iaşi. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. 2. . Construcţia corpului central de lungime 133. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. stâlpi. continuã sub reazeme. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. rezemate direct pe elementele structurale. sculptatã. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã.0 m. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. Cluj. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Constanţa. Activitatea seismicã. Fundaţia este de tip fundaţie directã.Foto 1.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. Timişoara. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. Craiova în circuitul european. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. rigidã. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme.

au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale.5. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare. Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0. repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0. Foto 2. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. Suplimentar. circa 1000 de intervenţii.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3).00 şi a tencuielilor recente . Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. (Foto 2).Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii.

Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0. pe traseul conturului. dus-întors. .3. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig.00 m din planul iniţial. deschideri transversale şi în sens longitudinal.1).

Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .1.Fig.

Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. nota epocii şi destinaţia construcţiei. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. ventilare şi condiţionarea aerului. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. După prelucrarea măsurătorilor. longitudinalã şi in secţiuni diferite. respectiv faianţã în spaţii comerciale. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. sanitare şi apã-canal.00 ) variază pe direcţie transversalã. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului.399 . 4. Astfel. . 220V şi 380V . indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. Astfel. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. case de bilete. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. spaţii comerciale. săli de aşteptare. încălzire.

Gabriela Ecaterina.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. [4]. Bucureşti. 2002 [2]. construcţia trebuie tratatã sistemic. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. 5. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. Proca. agrozootehnice şi industriale. ca un tot unitar. după un program stabilit de proiectantul de specialitate. Matrix Rom. Ed. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. Construcţii. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. social-culturale. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . BIBLIOGRAFIE [1]. [3]. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã.

. Iaşi. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance. Dr. air conditioning and water – sewage. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. Drd. Must have in view that. steel supplementary frames. . station’s building was realized at the end of XIX century. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical.Building station is a historical monument from C category. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. 2. as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. repairing roofs structure made generally by wood elements.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. Sibiu and Suceava. intérieur . Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. in these must be kept all architectural details and paintings. Eng. . Ph. Oradea.1 Suceava . shown in technical projects as Romanian low recommend.des fonctions extérieures et esthétiques. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. repairing and repainting elements. a lot of buildings. Proca Cristina. . At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. 1. location (geotechnical and earthquake aspects). being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. As history could be mentioned the following: . Arad.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls. By example. heating and ventilations. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. à Arad et à Alba-Iulia. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). are historical monuments.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration). Cluj. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU.Contractor Austrian Company Strusberg. 2. à Suceava Burdujeni. Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. Buzau.

. .Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. . Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. . This station was built on the IV th Corridor.Masonry repair works. .Changing all works made by wood with new ones. with new modern ones at interior and exterior.Modernizing all installation by changing them. Rehabilitation works had in view: . 2.Ensuring the water drainage with a new pipes’ system. including the roof’s structure. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration).Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918. being attentive to keep the aspect as historic monument. . 3). .In 2000 year begun the rehabilitation works.

realizing new powerful waterproofing system.As rehabilitation works can be mentioned: . water. repairing and changing installations – electrical. and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2). Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated .Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. .Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure . using supplementary Steel frames (Photo 1).Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass.Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4).ditches (Photo 3). Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .

Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . Arad reached the second place in the country. realizing new RC floors. Repairing an RC floor 3.85 years from Great Union. opened in 1858. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations.3 Arad Railway Station The railway station. set the northern point to the central axis of the town Arad. 7). Nowadays the railway station is rehabilitated. after Bucharest. The location of railway station is shown in Photo 5. new finishing and changing all installations systems (Photo 6. the problem being limited at: adjusting functionality. With its 96 km of railway. 2.

The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Craiova and Constanţa. The total length or central building is of 133. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. It is declared historical monument. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. Iaşi station contain specific constructional works on structure. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. were included 113 rooms. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity.3. Cluj. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). 3.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. Italy. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project. Photo 8 Iaşi Railway Station. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance. named the main building was built in 18681970. height of ground floor and two levels. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging . Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”.8 m. were the main reasons of damages on structure and furnishings.Roman.

importance. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. and to guarantee a European quality. Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. air conditioning. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . changing damaged structural elements of roof. References [1] *** Normativ P100/1992. introducing new installations (heat. [2] *** Normativ P2/85. Photo 9 Foundations’ System 4. electricity). utilities and aesthetical issues. introducing RC restraints. shirting structural walls using RC protections. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). walls situate at ground floor are wet. water – ditches. type of structure. and. All rehabilitation’s projects had in view: location. RC binding over windows and doors. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). gas. [3] *** Legea 10/1995.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). resistance capacity and security in exploitation. 5. .

A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. but not yet ready to be exploited. masonry and reinforced concrete structures. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. and a superstructure realized by a steel compact profile. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. 1. constructional works must be repaired in local programs or national ones. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. in negative sense [1]. As static plan. those being in rehabilitation process.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. A special attention must be done for those having a metallic super structure. where the damages were remarkable. especially those serving in transportation area. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. Another motive can be for new constructional works. after Romanian regulations. leaned against RC piles. a metallic super-structure must be verified each year. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. 2. Case Study. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. Technically. . over Aiudelul River. Even flood is a special charge. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. KM 413+223. respectively at foundations’ level. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. all built constructions. Generally.

Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. Photo 1 Photo 2 . the situation of silt deposits after water’s retreating. The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections.Were begun topographically measurements after an organized schedule.

Reconstitution of the status and tracing geodesic network. with automatic data registration system. 3.6 Km length (Figure 1). respectively the total station Leica TC 705. Figure 1 Geodesic Network .Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3). .Acknowledgement of field. Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. city of Aiud. Aiudel River. Were effectuated on location: . 2.

S12 and S13). and 4 are points’ station for binding (S2. checking the infrastructure elements (the underground plate). S6). All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. respecting technical regulation for topographically works in built areas. . constructed area near the bridge location and all details for bridge. All registered data were processed using SiPreg. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect . Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self.0 m co ta pe cap ac= 245. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C . (Figure 2).Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. S5. S9. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . the river’s sides and river’s bed. scale 1:500. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1.F. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7.Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. The global precision obtained was of 3.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. el. S8.44 cm for plan and 0. .99 cm for heights.Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. AutoCad and Office software. 4. S3. S10. S11.

The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. 2005 [2] * * * Legea nr. 1056/2005 Vio-Top/ MT . Sept.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions. References [1] * * * Raport MAI.

b. metale alcaline. stabilitatea generalã a acestora. etajele având destinaţia locuinţe. . Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. specific 1 Conferenţiar Dr. Prezenţa montmorillonitului. .60..E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. în imediata apropiere a Bahluiului.criteriul de plasticitate.com . Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979. La parter. Orizontul inferior.74%.. Al.002 mm de 40%. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . Fe.planşee prefabricate din beton armat.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43. . Orizontul superior. E-mail: gabriela_proca@yahoo.. . la toate cele 7 scări.47%.. procent ridicat de Ca.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor. . tasări inegale ce pot afecta.32. în lipsa unor intervenţii rapide. Universitatea Tehnicã Iaşi.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. Ing. fracţiunea argiloasã 25. Structura a fost realizatã după cum urmează: . mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. sunt amplasate spaţii comerciale..29%. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. 2.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. . .67. indicele de contracţie umflare de 0. .fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. 1.36.. suprabetonate.Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G.fracţiune finã sub 0. .grinzi prefabricate din beton armat. la traveele marginale. . Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent.indice de plasticitate 53%. . din zidărie de beton uşor. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri.Compoziţia chimicã: SiO2 52. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite.indice de activitate 1.

loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie.. 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3. . 3.. . 15 cm la o presiune de 1. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. tasările au valori de 8 ..în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active..la umiditatea naturalã. 2. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. tasările sunt de 1 . . tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. .terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie. după 1977. 3 cm pentru o presiune de 2. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast. .5 daN/cm2.în stare inundatã. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos.6b.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu. 2.. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: .5 .se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate.00 m de la cota ternului amenajat. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã.. . 0 daN/cm2. unde.

Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului. se remarcã fisuri verticale de cca. în traveea marginalã. Fisurile. Astfel.. inegale. în elementele de compartimentare.. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. prezente la fiecare nivel. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. podestul casei scării. însă specifice unei tasări suplimentare..X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. vizibile la nivelele superioare ale clădirii. 2).4. la nivelele superioare (VII. spre bulevard. 1 mm .4 mm (Foto 1. Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. pereţi din zidărie. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3).. Începând cu toamna anului 2003.

Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. b. sunt: a. Ĩn faţadã. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . la mijlocul deschiderii. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). (foto5). se observã fisuri verticale pe grinzi. respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. la mijlocul deschiderilor acestora. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. în zona de rezemare pe stâlpi. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5.: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. sezoniere. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului.

d. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. pentru zona analizei de faţã. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. subsolul se inundã. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. şi abia în prezent. c. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã.la o distanţã de cca. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. Datorita acestui efect. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. Astfel. inegale ale construcţiei. 30 m. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. de asemenea. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. apa acţionează asupra particulelor. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta.

II. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare. Bloc SC4.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. având în vedere cã lucrările au costuri ridicate. EDP. Ed. Accidente şi avarii în construcţii. ICPROM Iaşi 1978 . . . Tehnicã. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate. şa. vol.. 2003 [4] * * * DDE. cadre lamelare. Bibliografie: [1] Păunescu M. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. Bucureşti.efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. UTI. Bucureşti. în timp util. 1982 [2] Tologea S.luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã.. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. .. Geotehnicã şi fundaţii. .

an appropriate technology by using low energy consumption. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. natural or industrial water cannot affect the support structurally. Recommendations are looking for: adequately composition of blocks.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . can be used the following methods. . etc. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks.Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. applied to composition of finishing solutions: . maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. appropriate solution for roofs and foundations. After applied one or both methods. Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. 1.

inner or outer walls). should allow: mass transfer inside support elements structure (e.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost.32% x 10-5 cm/s by vibration). the interaction of components having mostly a physical nature. structural continuity in support – protection mortar system (barrier). competitive quality coefficients (over 80%). For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. coefficient of perviousness to water 0. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e.1. Experiments . 2. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). Constructions works require. and of wet finishing – support system durability. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. made of mortar and cement. b) Superficially moistened sections (cca. Impermeable Mortars By definition. but. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. which include the sand grains. applicable. The barrier. on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. support imperviousness – hydrophobia. in certain operation situations. The experimental mechanical tests. The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. allowing mortar to follow support micromovements.2 …0. influencing its properties. protection ensured by a moist finishing variant). moderate resistances. It makes the fundamental support of the mortar structure.g. 2.g. mortars are composite materials. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars. or impermeable mortars.

number of specimens.20 3. siloxane cycles 85 kg or. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement .15 mm).1.385 kg. max. and the statistic interpretation of data. i.e.13 Consistency [cm] 3. 97.00 91. In the Tables 1 and 2 there are presented.12 Apparent porosity [%] 3. 2.86 Perviousness coefficient [10-5 0. siloxane cycles in solution. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars.67 Water retaining capacity. w / c .00 3. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) .50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1. 2.2. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3.90 11.00 [%] Witness mortar 2. the equipment.23 86.20 m/s] Witness mortar 2. 1% of cement mass.93 2.193 kg.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.54 5. sand -965 kg. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound.5). in a centralized way. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology.1.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate. The testing started from a maximum value of the amount of admixture.98 2.3.40 . have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.2.14 13.85 kg. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1. siliconic admixture 1% of cement mass is: a. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).32 0.

3.96 0. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior. The small pores. 2. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative.10 244. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores. 2.20 52. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1.1…0. Lower density as compared to cement mortars without admixtures.00 2. Thus. is.3 Interpretation of Obtained Results 50. besides capillary ascension. respectively.1 Fresh Mortars 1.50 277. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than .28 270. the obtained values being higher than the admissible 90% limit. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca. Water retention capacity.Rt [daN/cm2] Rt.00 247. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost. with placing vibration. 2 mm) moistened.3. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass. The perviousness. of its value. respectively. recommending them for applications in the protection against water corrosion. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. porosity is lower by comparison.e. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate.24 50.3 mm communicate among themselves. In the mortar with admixtures. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar. including them in category of viscous mortars.e. 14% of apparent porosity.53 299. K. they are similar in value to the cement mortar without admixture. i.uniformly dispersed in cross –section.. similarly as in the case of capillary ascension.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors. with the maximum diameter of 1 mm.31 59. which has the physical significance of a speed [cm/s].60 0. [%] 2.00 255. with a diameter under 0.i immersion [daN/cm2] Rt. the pores containing no water. i. In section the lacunary areas of 0. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained.61 279.58 295. 3.2 and 2 mm non. determined by absorbing layer method.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc. 90% and 97%.63 248. As compared to cement mortar.83 71.58 69. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures.79 4.

non toxically waste. 3. ..5 CST.. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: . The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements.397..70.. . obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber. Thus..HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1.REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955.those found at 28 days. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER.. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support. keeping its in dry conditions the supports..957 [G/CM3]. 3. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles.80 [CST]. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation. . UNDER 40±2.0..952.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure. .5.1. PH.7 [%].13971.2. in the mean time..10.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED. such as an of increasing waterproofing qualities and. 3. CONTENT OF SIO2. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures.VISCOSITY: 2. Thus. UNDER: 0. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3..DENSITY: 0.

WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS.0 .5.1.0 18 7.042 30 30 45 45 3..SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .. THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .CONSUMPTION [G/CM2] .PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2..1.0…1.026 0. AFTER TREATMENT .8. INITIAL 50 5 2. INITIAL 25 25 3 10 .8 DRY 0.5…2.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1.9 25 6..DENSITY[G/MM ] .3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.WATER’S CONTENT [%] 1. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40.

SIO GROUPS 2. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION. AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN.2. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. SUPPORT. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. WHICH CAN RESULT. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. 3. CH3 GROUPS. THE SUPPLEMENTARY WATER. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME.

CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. D IS THE SOLUTION’S DENSITY.3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . 4. THUS. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME.4.

THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. Ph. D.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. 2000. Matrix.. mortar porosity reduction. sealing character of admixtures leads to: a. b. B. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. References [1] Proca. Gabriela. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. C. Siliconi în construcţi. AFTER TREATMENT. residual products (siloxane cycles) in construction. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. FOR THE SITUATION (B) AND (C). The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture).THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. Gabriela. Technical University Iasi. as barriers system protective solutions. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. The hydrophobic.Rom. Gabriela. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION. Ed. repeated freezing – thawing cycles).– toxic silico – organic. [3] Proca. Thesis. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. Bucureşti.. [2] Proca. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. c. 1993. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. Invention licensee A 01064/2000 . THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE.

1991 . Gabriela. DUBLIN. Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE. IRELAND.[4] Proca.

DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. Universitatea Tehnicã „Gh. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. infrastructura nu a mai fost întreţinută. 1. ing. porţiuni de linie au dispărut chiar. univ. dr. . the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. arbori şi arbuşti. linia s-a degradat. de Uniunea Europeană. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. ing. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. ing. studii geologice.Vegetaţia. (Foto1).Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. drd.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. conf. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. După întreruperea lucrărilor. ca şi pe viaducte. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele.

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

reabilitare tronson CF Vâlcea. 1982.Vâlcele. podeţe. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. în secţiune. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. viaducte. Matrix Rom Bucureşti. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. a liniei de cale. 2002 . Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. V. Ed. [4] * * * Caiet de sarcini. Referat Doctorat. M. în lungime şi transversal). Bibliografie [1] Păunescu. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). Gabriela. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. 5. poduri. suprastructura căii ferate. 2005. tuneluri. Bucureşti. UT Iaşi. 4. execuţia de poduri. 2002. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. tuneluri (remedieri).. Construcţii. construcţii si instalaţii. Mihaela. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. Pop.la fiecare 25 m sau mai puţin. potrivit situaţiei din teren. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei. ISPCF. [3] Proca. Bucureşti. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. [2] Proca.

Asachi” Iaşi” 1. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. Rezultatele.1). SC 5.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. paralel cu râul Bahlui. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. Proca Gabriela Ecaterina. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. superficial cu soluţie siliconică clasică. ing. Datoritǎ acestui fapt. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei.1). dr. 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia.SC 9 S C4 w FIG. Universitatea Tehnică „Gh. univ.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. în zona de colţ. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. 2. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică.

soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin .2). Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. 2 stâlpi ai cadrului lamelar. 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă. 3. 4 zone tratate superficial la exterior.a spre Sud. cu soluţie siliconică. (fig. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. 1% din masa cimentului. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv. Legenda 1. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic .efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice.suprafeţele exterioare au fost periate.c.

la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit.. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. . se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate. .stropire. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”. Deci. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile. se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. în trei straturi consecutive. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei. la un interval de 15 minute. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului..+3000C. cu caracter impermeabil. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . după care este drenată imediat spre exterior. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. Tencuielile interioare.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. In condiţiile de exploatare menţionate.

3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. din structura peretelui. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. Fig.polimerilor. b . Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale . din condens). 3 grupuri SiO Fig. Legenda: 1 suprafaţă suport. realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig. în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp.suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic.suport netratat. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°.3).4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. 2 grupuri CH3. apa (tehnologică.

. local. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . dreapta. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. săruri metalice ale acizilor organici. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. . Rezistenţele termice medii au fost de 0. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. jos. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant. orientatǎ spre S . s-a obţinut o economie de energie de 30%. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. Ca observaţie.. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. La lucrările de reabilitare efectuate. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5. stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. flexibile şi rezistente la abraziune. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ. Experimental. indiferent de condiţiile meteorologice.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm.hidrofobizare. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). respectiv 2.10 ani. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive.

soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. Siliconi în construcţii.04. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor.04. 2. Matrix Rom. 119466 B1/29.05 Impermeabilizări cu siliconi. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . Bucureşti.3.Proca.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. Referinţe 1. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ.Proca. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. Gabriela. Brevet de invenţie 119461 B1/29. Gabriela. 3.05. 1999. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic.

construcţiilor si turismului. publicat în Monitorul Oficial al României. 1430/2005 Rectificat de . Ordinul ministrului lucrărilor publice. nr. cu modificările ulterioare. se abrogă. . Panduri nr. Nr. 3. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial.430. Construcţiilor si Turismului. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. Art. nr.La data publicării prezentului ordin. 1. cu modificările si completările ulterioare. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. Ministrul transporturilor. ministrul transporturilor. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Construcţiilor si Turismului Ordin nr. 5 alin. 4 din Legea nr.Ministerul Transporturilor. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 231 din 8 aprilie 2002. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art. 26 august 2005. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. republicată. transporturilor si locuinţei nr. Bucuresti. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. republicată.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Partea I nr. republicată. 1. Partea I. Gheorghe Dobre Bucuresti. îsi încetează aplicabilitatea. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. . prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 1. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. (2) din Legea nr. republicată. 825 bis abonament. iar ordinul ministrului transporturilor. (4) din Hotărârea Guvernului nr. în temeiul art. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. . 2. Partea I. cu modificările ulterioare. sos. 1. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Art. II alin. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. Partea I.

precum si executanţi . Legea nr. (2) din Legea nr. nr. privind: procedura de autorizare. 1 la Lege. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. nr. republicată în Monitorul Oficial al României. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . Partea I. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. II alin. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. 487 din 31 mai 2004. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. (2) Potrivit Legii. II alin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 2. .descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. investitori.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. va fi denumită Lege. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. 3. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. publicată în Monitorul Oficial al României. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. (2) din Legea nr. Partea I nr. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. oraselor. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. respectiv ale comunelor. proiectanţi. 933 din 13 octombrie 2004. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . secţiuni si articole. Partea I. II alin. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.administraţia publică locală. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. nr. (2) din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

conform modelului "ghiseului unic". în raport cu interesul si protecţia solicitantului.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. 37 si art. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. municipală. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local. protecţia mediului si sănătatea oamenilor).si autorităţile administraţiei publice locale (comune. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. (3) Potrivit Legii. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. orăsenească si. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. protecţia civilă. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. 53. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia.în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . securitate la incendiu.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . în toate fazele. în condiţiile prevăzute la art. respectiv. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. municipii. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . are efecte în plan social. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. în numele solicitantului. orase. c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii.atât la nivelul certificatului de urbanism. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local. pe tipuri de construcţii. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. potrivit prevederilor Legii se instituie. respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. aprobate potrivit legii. pe întreg parcursul procesului de autorizare. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii.

căi ferate. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. consiliile judeţene. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. (2) Lista actelor normative menţionate la alin.). direcţii generale. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. (1). precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. 4 si art. drumuri. aprobate potrivit legii. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. redactarea acordului unic. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . servicii. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. în numele investitorului. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate.Temeiul juridic . necesare în vederea emiterii acordului unic. al administraţiei publice.compartimente organizate ca departamente. 2. 6. autostrăzi etc. 6 alin. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. este prezentată în Anexa nr. 4. (2) În sensul prevederilor art. obţinerea. (2) din Lege. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). al amenajării teritoriului si urbanismului.). 1 la prezentele norme metodologice. privind: 1. ocupând si suprafeţe din extravilan. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. gaze. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. aflate în vigoare. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. 3. după caz. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. cu avizul primarului comunei interesate.A. 4 din Lege. 4 din Lege. municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. alimentări cu apă. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art.U. 5. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate . birouri. În temeiul dispoziţiilor art. după caz.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. al proprietăţii funciare.

) . (2) din Lege. precum si emiterea certificatelor de urbanism. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. cu acordul ministerelor de resort. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. al municipiului Bucuresti. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). 45 alin. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. atribuţiile.U. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare.A. cu valoare de aviz conform. urbanismului si construcţiilor. după caz.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. al municipiului si al orasului. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. La orase si comune. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. de regulă din domeniile arhitecturii. obţinute de acestea pe plan local. (2). (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . (2) Potrivit prevederilor art.A. potrivit legii. 2 alin. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii.U. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. 7.construire/desfiinţare. precum si cele privind securitatea la incendiu. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . după caz. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. potrivit prevederilor art. (3) si (4) din Lege. (2) Relaţiile funcţionale. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. întocmirii si emiterii acordului unic. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. în numele solicitantului. (1) din Lege. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. 45 alin. respectiv al primăriei. al sectorului municipiului Bucuresti. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. b) Comisia de Acorduri Unice (C. protecţia civilă.

spre stiinţă. 45 alin. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. orase sau municipii. după caz. din competenţa de emitere a acestora. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. în numele investitorului. i) asigurarea transmiterii către primari. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . (1). spre stiinţă. necesare în vederea emiterii acordului unic. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. conform prevederilor art. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. b) obţinerea. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. legal aprobate. h) asigurarea transmiterii către primari. a actelor emise. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. a actelor emise. după caz. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. în conformitate cu prevederile art. orasului sau municipiului.specialitate primarilor de comune. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. f) stabilirea. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. 16 alin. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 15 alin. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. legal aprobate. (1) si (2) din Lege. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. e) redactarea acordului unic. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). orase sau municipii. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. (1). a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism.

(1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. se emite în conformitate cu prevederile art. 7 alin. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. potrivit prevederilor art. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. potrivit legii. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. 1 din Lege. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. asa cum sunt menţionate la art. primarul . potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. accidente tehnice. 7 alin. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. în condiţiile art. (1) se pot emite. (16) din Lege. 7 alin. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. (3) Pentru aplicarea prevederilor art.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. (10) din Lege. (16) din Lege. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. (4) Desfiinţarea (demolarea. să fie definitivată pe parcursul. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. în condiţiile Legii. sau la încheierea executării lucrărilor. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. 3 din Lege. 7 alin. 1 la Lege. (2) În mod similar. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. potrivit prevederilor art. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. 10 din Lege. în conformitate cu prevederile art. urmând ca documentaţia necesară. lucrările de construcţii menţionate la alin. (16) din Lege. în baza dispoziţiei primarului. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. agricole sau de orice natură. dezafectarea. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. 7 alin. potrivit legii. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. industriale. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. precum si a oricăror amenajări. calamităţi.

(3) Potrivit prevederilor art. (1) din Lege. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. cu modificările ulterioare. după caz. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin.1 . 11 alin. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. 11 alin. nu este necesară emiterea acestui act. din Lege.000. (17) din Lege. (2) Potrivit prevederilor art. completată cu planul topografic sau cadastral. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). după caz. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. (3) În înţelesul prevederilor art. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. 3 lit. 7 alin. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti.orice persoană fizică sau juridică interesată . 11 alin. 7 alin. 2 la Lege. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. (3) din Lege.000 sau 1:10. economic si tehnic al imobilului. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. (1) lit.teren si/sau construcţii. 10/1995 privind calitatea în construcţii.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. după caz -. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. implicit cu privire la siguranţa publică. cu indicarea imobilului . (1) si (4). ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. 941/2004. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. (16) din Lege. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . a) din Lege."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. specificate la art. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art.1. e si j).trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F. în condiţiile prevederilor art. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora. iar în lipsa acestuia. 6 alin. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. 1:2. care nu modifică structura de rezistenţă. determinate în conformitate cu prevederile .

1 la Lege.3 care se prezintă în trei exemplare). conform listei avizelor si acordurilor necesare. (2) În conformitate cu prevederile art. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. avizele si acordurile obţinute de solicitant.8. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F.C.P. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. aviz sanitar. necesare emiterii acordului unic.A.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1.) (două exemplare).C.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. inclusiv referatele de verificare si. În această situaţie. de la emitent).D.9 .2 si F. potrivit prevederilor art.O. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare .E. referatul de expertiză tehnică . stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si. 77 alin. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P. întocmit în baza prevederilor anexei nr. cuprinde aceleasi documente menţionate la alin."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). document care se eliberează. 2.8. după caz. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .) . comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). cu excepţia fiselor F. (5) Potrivit Legii. după caz.persoană fizică sau persoană juridică . emitentul asigură plata taxelor la . precum si. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. studiile cerute prin certificatul de urbanism. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. la cerere. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). cerute prin certificatul de urbanism.piese scrise si desenate . 1 la Lege. b) în situaţia în care. (7). care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.9 .întocmit în baza prevederilor Anexei nr. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire . a)-f) (adaptate scopului).A.semnate si stampilate în original (două exemplare). o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. (1) lit. (2) din Lege. contra cost. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care. documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare. după caz."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut.. precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului.A. 8 alin. oricărui solicitant . precum si avizele specifice (aviz circulaţie. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă.

canalizare. telecomunicaţii. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. c) în situaţia în care. utilizând formularul-model F. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare.3. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. salubritate. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. (2) Arhitectul-sef al judeţului. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării.2. potrivit legii. inclusiv pentru restricţiile impuse de . se utilizează formularul-model F. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. împreună cu acordul unic. a primarilor de orase sau municipii. respectiv al Municipiului Bucuresti. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. 6 alin. b) atât pentru certificatul de urbanism.o singură casierie. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. transport urban. electricitate. (6) din Lege. după caz. utilizând formularul-model F. pentru toate categoriile de construcţii. (3) Arhitectul-sef al judeţului.4. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. utilizând formularul-model F. gaze. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). după caz. termoficare. sintezele acestora se anexează documentaţiei. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. La nevoie. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă.

(ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. după care acestea se returnează emitentului.5) se transmit instituţiilor avizatoare. aferente domeniilor lor de activitate. o dată cu certificatul de urbanism. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului. (2) Fisa tehnică .C. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.8.1) se definitivează astfel: 1. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef.8. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic. 2. protecţia civilă.D. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F. în rubricile rezervate. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale).A. 5 alin. după completare si definitivare. din cadrul structurilor de specialitate. precum si cele privind securitatea la incendiu. protecţia civilă. protecţia . protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. o dată cu certificatul de urbanism. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. în termen de 10 zile de la primire. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. o dată cu certificatul de urbanism. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare). se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane.. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor.E. (1) din Lege. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane.8.. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). P. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. 2 la prezentele norme metodologice.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . se pot actualiza pe cheltuiala acestora.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. după caz).O. 4. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. în termen de 10 zile de la primire. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu.8.A.2-F. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. constituite potrivit prevederilor art. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. contra cost. 3.8. P.1F.. prin grija emitentului.

b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. d) Ministerul Apărării Naţionale . c) Ministerul Transporturilor. Serviciul Român de Informaţii. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.E. în conformitate cu legislaţia specifică. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. ori dacă natura investiţiei o impune. potrivit legii. după caz. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor .A.civilă../P. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special.D.A. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. În acest scop. serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.ISC -. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. organismele centrale sau.C. alte instituţii similare. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. după caz. reabilitări. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. prin organismele abilitate. indiferent de valoare. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr. Construcţiilor si Turismului. cuprinse în listele aprobate. 1. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . potrivit legii. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. după caz.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. f) alte organisme . s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. orasului ori municipiului. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. ordine publică si siguranţă naţională. este în obligaţia solicitantului. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. care nu are organizate structuri de specialitate. Ministerul Administraţiei si Internelor.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate. .Statul Major General. înaintea depunerii cererii de autorizare.care gestionează orice alt tip de restricţie. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. după caz.centrale sau locale . consolidări. 2 la prezentele norme metodologice . documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene.O. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. urmând a le anexa la documentaţia P. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. e) Ministerul Agriculturii. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului./P.

privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire.A. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene. 3.A. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism .după caz. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. obligaţie a investitorului. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1.4 se menţine. În situaţia în care.A. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. P.A.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.D.A. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic.O. P.. nominalizate în certificatul de urbanism. în documentaţie se vor prezenta si piesele .P.scrise si desenate . acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. potrivit prevederilor art.D. se verifică. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.. care cuprind: 1. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. 1 la Lege. 1 la Lege. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.).D. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii. precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie.. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii .ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P. construcţiilor si instalaţiilor. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. b) avizele si acordurile legale necesare. întocmite de proiectantul lucrărilor.C. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie). 2. de verificatori de proiecte atestaţi.).C. în condiţiile legii. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr. aviz sanitar.8.C.A. (6) În situaţia în care. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. 2. 3 la prezentele norme metodologice . inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. prin specificul lor. P. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F.E.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei. 1 la Lege. de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii.

în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. adăposturi pentru animale. este prezentat în Anexa nr. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. (2) Fisele tehnice. rezervoare de combustibil lichid si gazos. cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. evacuări etc. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. alimentare cu gaze.există concordanţă tehnică. după caz: alimentare cu apă. cu regim de înălţime P. fose vidanjabile. comemorative. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. după caz). de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor. garaje. padocuri. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. (4) Fisele tehnice însoţite. împrejmuiri de păsuni. grajduri pentru animale mari. pătule. religioase.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. fântâni individuale. publicitare. alimentare cu energie electrică.). P+1E. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . sportive. etc. 4 la prezentele norme metodologice. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. După avizare. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor .). oboare. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. după caz. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. 21 se obţin de către solicitant. circuri ambulante. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. telecomunicaţii. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. anexate certificatului de urbanism. fânare.pe tipuri de construcţii. politice. magazii. platforme de furaje. alimentare cu căldură. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). soproane. aniversare. . potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. iarmaroace. pe proprie răspundere. protecţia civilă. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. tabere de corturi si rulote.vizat spre neschimbare . hambare. pătule. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. realizate din fondurile persoanelor fizice. canalizare.

fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. în colective tehnice de specialitate si se semnează. 24 alin. sub sancţiunea legii penale. (6) din Lege. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. prevăzute la art. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. 6 alin. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 22 alin. conductori-arhitecţi. (2) Potrivit prevederilor art. precum si. potrivit prevederilor art. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. 9. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. coroborate cu dispoziţiile art. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. (1) lit. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. tehnicieni) constituiţi. 1 la Lege.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. ingineri. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. a). 5 la prezentele norme metodologice. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. în mod obligatoriu. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. c) din Lege. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în condiţiile legii. subingineri. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. potrivit prevederilor art. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în acest scop. proiectantului si proiectului. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . 9 din Lege. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . pentru: a) concesionarea de terenuri. republicată. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi.instituţii de învăţământ superior de specialitate. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. (1) lit.

(2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F..Z.).U. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului).T. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.A. iar specificul obiectivului (funcţiune. studii de specialitate: de circulaţie. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate. actul având un caracter de informare. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.1) se procură.) nu permit realizarea investiţiei. după caz. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus. contra cost.A. emitentul poate cere suplimentar. cursuri de apă. ori P. P.U. expertize: 1.C. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar.Z.) ori de detaliu (P.). expertize tehnice.. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism.) ori de detaliu (P.D.A.. surse si gospodării de apă. zone cu trafic aerian. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii.). după caz.G.U. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art.G.D. protejarea monumentelor istorice.Z. urmând ca. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului.U. relaţii de vecinătate etc.T.J. consolidări.Z. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.N. de produse petroliere.A.U.D. staţii meteo. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.U.J.interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil . emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P. istoric. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale. accesibilitate. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. P. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei.U.teren si/sau construcţii. reţele electrice si de telecomunicaţii.). avize. si R. P. căi ferate si navigabile. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P. 4 din Lege actele menţionate la art. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării. după aprobare.).T.U. P.. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.).G. după caz. drumuri. aprobate potrivit legii. (3) La depunerea cererii-tip. 15.A. de la emitent si se completează cu datele solicitate.U. 2. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc.T.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia.. b) completarea. de amenajare peisagistică. magistrale de transport de gaze. 3. (3) În situaţii deosebite.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

A. care se efectuează de structurile de specialitate. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. în egală măsură. (3) Obţinerea. (1) se emit de instituţiile descentralizate. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. 42. b) transmiterea. protecţia civilă. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. coroborate cu prevederile art. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. la sediul administraţiei publice locale. 1 la Lege. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate.) sau de desfiinţare (P. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. în numele investitorului. după caz. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. protecţia mediului.teren si/sau construcţii . ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. conform legii.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. potrivit Legii. (5) În temeiul prevederilor art. în vederea emiterii acordului unic. 9 din Lege si ale Legii nr. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. în conformitate cu prevederile art. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul .D.A. (6) În situaţia prevăzută la alin. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. după caz. asa cum rezultă din Anexa nr. 7 alin. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . 22. atât semnatarilor autorizaţiei. (9) din Lege.C. republicată. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator. protecţia civilă. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. prin grija structurii de specialitate. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. se realizează prin grija emitentului.).

administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. 10/1995 privind calitatea în construcţii. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. după caz). în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul. 3.U. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii.) este abilitată să emită acordul unic. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii. după caz.. (1). precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege.A. procedând după cum urmează: 1. 2..C.U. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil). la solicitarea acestuia.A.D. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor.) sunt conduse de arhitectul-sef. acest fapt se va motiva în scris.C. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. altele decât cele necesare emiterii acordului unic.A. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C. b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse)..O. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului.). proiectantul sau consultantul. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.U. (2) Pentru avizare. în calitate de presedinte. P.U. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare).U.A. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie.U. . în vederea emiterii Acordului Unic. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. La solicitarea membrilor Comisiei. 2. precum si. după caz.E. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei.A.A. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. P. obţinute prin grija emitentului.potrivit Legii nr.A. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. sau de înlocuitorul de drept al acestuia.

dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului. protecţia circulaţiei. Primăria Municipiului Bucuresti. prin completarea formularului-model F. în vederea obţinerii acordului unic.4. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.12. energie termică etc. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. în conformitate cu documentaţia prezentată.U. după caz. ocupări temporare de spaţii publice. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. rezultate din aplicarea normelor generale si locale.). care nu au constituite structuri de specialitate.si se contrasemnează de arhitectul-sef. după caz.).U. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. folosirea unor elemente de reclamă etc. b) consiliul judeţean. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate.). grupuri sociale. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. staţionări ale utilajelor. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice .A.). acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. (4) Acordul unic. precum si în . cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.3.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.13. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. municipale.presedintele consiliului judeţean sau primar. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare.). . treceri temporare sau săpături în spaţiile publice.1-F.U.13. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. canalizare.). autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. executarea unor drumuri provizorii. ale municipiilor. oraselor ori municipiilor. dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. închideri de drumuri publice.A. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate.A. după caz. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. grupuri sanitare. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene.

Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia.8. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. împreună cu fisele tehnice.. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. P. .. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. (prezentată în formularul-model F. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.). ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. după caz). (4) Potrivit prevederilor art. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. la pct. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE". (1)... autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc. titlul de proprietate asupra imobilului.13.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. împuterniciţi în acest scop.O.8. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu.1-F. menţionaţi la alin.13. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat. numele si prenumele solicitantului..cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare.D. 49 alin. valoarea lucrărilor autorizate. 4 din Lege. codul numeric personal si adresa.". precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.16) .pe toate piesele scrise si desenate componente. (2)-(4). potrivit competenţelor prevăzute la art..A. 69. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. P. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.2 si F.4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. constituie documentul martor al autorizării. potrivit prevederilor legale. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei. 215/2001. e) măsurile de securitate la incendiu.C.. 70 si 116 din Legea nr. lucrările autorizate. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente).A. după caz. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare..E.

D. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. cu consultarea investitorului/beneficiarului. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare.. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. .P. complexitatea lucrărilor autorizate. b) durata de execuţie a lucrărilor. o singură dată pentru cel mult 12 luni. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. potrivit Legii. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. 50. autorizaţia împreună cu celelalte acte . care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. documentaţii etc. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. managerului de proiect. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. În această situaţie. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise.P. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. a). după caz. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. proiectantului. potrivit legii. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public.sau de desfiinţare . . stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. după caz. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare.A.A. de cel mult 12 luni de la data emiterii. . o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. pe baza datelor înscrise în cerere .avize. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .C. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. (3) Durata executării lucrărilor.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. acorduri. sau consultantului. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate.

(1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi autorizaţii. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) În situaţiile prevăzute la alin. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). după caz. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei. în condiţiile legii. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.a expirat. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. valabilitatea certificatului de urbanism.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). fără luarea măsurilor de conservare. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. c) modificarea condiţiilor. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. a numelui si prenumelui solicitantului. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării).

). autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate.terenurile fără construcţii. menţinerea. (4) din Lege. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. urmând să dispună. îmbunătăţiri funciare. c) terenuri aparent libere . locuri de joacă pentru copii. pot fi: a) terenuri ocupate . anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. alunecări de teren). numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. căi de comunicaţie. republicată. într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. cu modificările si completările ulterioare. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. 18/1991. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. (2) În vederea realizării prevederilor alin. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu".terenurile fără clădiri. inclusiv amenajările aferente. reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. (2). (1) din Lege. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei.inclusiv zonele de protecţie aferente -. aprobate prin ordin comun. lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. în condiţiile Legii si ale art. 2 alin. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. în general. potrivit prevederilor art. precum si construcţii si amenajări . respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. de orice fel (supraterane ori subterane). în conformitate cu prevederile Legii. pe lângă oprirea executării lucrărilor. potrivit legii. se înţelege teren si/sau construcţii. după caz. potrivit Legii. inclusiv amenajările aferente. din această categorie făcând parte. 90-103 din Legea fondului funciar nr. b) terenuri libere . (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. (4) Pe terenurile din extravilan. în funcţie de destinaţie si utilizare.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. clasificate potrivit legii. (1). 28 alin.

dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. 2 din Hotărârea Guvernului nr. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. f) din Lege. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. (2) În conformitate cu prevederile art. autorizate în condiţiile Legii. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. se pot concesiona terenuri destinate construirii. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. numai construcţii cu caracter provizoriu. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. 11 alin. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. (2) din Lege. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. (1). se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. în interes privat. 11 lit. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. 13 alin.tonete.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. potrivit legii. cărţilor si florilor .00 m2. (2) din Lege. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. (1). b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. în condiţiile prevederilor art. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. 15 din Lege. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) În condiţiile legii. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. c) montarea/instalarea . în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.speciale.

Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. POT. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări.în întregul său. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor.A. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. . (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. cu rol de martor". (3) Se încadrează în prevederile alin. după caz. si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. după caz. legal aprobate. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. ori aspectul construcţiei). (1). aliniament. verificate în condiţiile legii. (1). care se execută la construcţii existente. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). relevee de fundaţii etc. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. În aceste condiţii. ori de a opri lucrările. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . CUT.P. potrivit legii. emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii.C.normativele de specialitate. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate. incluzând modificările supuse autorizării. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire.). cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

cât si cele care se asigură de solicitant. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. cerute prin certificatul de urbanism. a) din Legea nr. cu 0. se suportă de solicitant. în conformitate cu Structura devizului general. Cota de 0. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". în valoare echivalentă cu o cotă de 0. 1. 10/1995 privind calitatea în construcţii. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei.1 .179/2002. subcapitolul 5. răspunderi. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia. concomitent cu plata prestaţiilor. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. 267 alin. .1.1. (8) din Lege. 2 din această lege.1. (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. (14) lit.Construcţii si instalaţii. 5.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 30 din Lege. fără a se depăsi suma datorată. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. cu modificările ulterioare. (1)-(5) din Lege. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. potrivit prevederilor alin.Alte cheltuieli. 44/2004. 571/2003 privind Codul fiscal. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. 1. care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism.o cotă de 0. 27 alin. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii .179/2002. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general.1% din valoarea lucrărilor autorizate. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. (2). coroborată cu prevederile pct.15% pe zi de întârziere. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii.15% pe zi de întârziere. 40 alin. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . (1) din Legea nr. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. b si a lăcasurilor de cult. 138 alin.Organizare de santier. fără a se depăsi suma datorată.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 3 lit. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. cu excepţia celor prevăzute la art. 7 alin. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. pct. subcapitolul 4. 571/2003 privind Codul fiscal.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane.ISC . care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.Cheltuieli pentru investiţia de bază. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

respectiv valoarea amenzii contravenţionale.potrivit prevederilor art. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 26 alin. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. privind: a) emiterea autorizaţiilor. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". 27 alin. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. (3) din Lege. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. după caz. 7 la prezentele norme metodologice. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. (2) si (4) din Lege. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . (1) lit. potrivit competenţelor stabilite de Lege. potrivit prevederilor art. (2) Arhitectul-sef al judeţului. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. (1). contravenţii . potrivit legii. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. 6. (2) Potrivit prevederilor art. (6) din Lege.potrivit prevederilor art. 24 din Lege sau. 26 din Lege. cu modificările si completările ulterioare. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. potrivit competenţelor stabilite de Lege. prin organele proprii cu atribuţii de control. 2/2001. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. a). (3) Potrivit prevederilor art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. controlul statului în amenajarea teritoriului. 29 din Lege. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. 27 alin. prezentat în Anexele nr. faptele contravenţionale prevăzute la art. 215/2001. în corelare cu prevederile art. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . 35 alin. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. (4) Potrivit dispoziţiilor art.

care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. în vederea executării lucrărilor. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă./P. modernizări. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. consolidări. cu toate intervenţiile asupra acesteia. la loc vizibil. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). care a stat la baza emiterii autorizaţiei). recepţia la terminarea lucrărilor.17 si F. prin grija inspectorului de santier.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. După recepţie.A.A. diriginte de santier autorizat. potrivit prevederilor Legii nr. ca reprezentant al beneficiarului. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia.D. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. responsabil tehnic cu execuţia atestat. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). 2. b) Amplasarea. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. Cartea tehnică se completează în continuare. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă.C. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. emise în toate etapele realizării ei . beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. modificări. 2. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. a Panoului de identificare a investiţiei . prin obligaţia beneficiarului. ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. pe toată durata existenţei acesteia. conform prevederilor legale. pentru execuţia obiectivului de investiţii. după caz.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor.

cu modificările si completările ulterioare. 571/2003. după caz. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul). în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii. (1) si (2) din Legea nr. (14) lit. 65. 71 lit. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară.D. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor.A./P. 571/2003 privind Codul fiscal. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268 alin. în vederea impunerii.Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX .C. 8 la prezentele norme metodologice.). în vederea impunerii. asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. 571/2003 privind Codul fiscal. inclusiv cele prevăzute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. b) din Legea nr. la data recepţiei la terminarea lucrărilor.A. a). în conformitate cu prevederile Legii nr. cu modificările si completările ulterioare.19. (14) lit. În acest scop. în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. 62 privind CAPITOLUL II . c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. 44/2004. 39 din Lege.se pot prezenta documentele doveditoare necesare. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor . se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. c) si d) din Legea nr. 267 alin. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. potrivit prevederilor legale în vigoare. potrivit prevederilor . ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. se emite de autoritatea teritorială competentă. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. în conformitate cu prevederile art. pct. (2) După realizare. 571/2003 privind Codului fiscal. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. Data dobândirii clădirii. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si ale art.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. precum si valoarea finală a investiţiei . Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. 267 alin. cu modificările si completările ulterioare. în condiţiile prevederilor art.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). cu modificările si completările ulterioare.

b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. 43 alin. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate.). (2) Pe durata execuţiei. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. la toate nivelurile. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. sau. potrivit legii. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. (1) lit.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. 22 alin. a). c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. (1) lit. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. societăţile comerciale. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. 45 alin. potrivit legii.toate specialităţile . prin organele proprii special abilitate. care decurg urmare procedurii de autorizare. proiectantul are. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. Pe durata execuţiei. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. totodată. după caz. la solicitarea membrilor acesteia.A. (2) Proiectantul. potrivit legii. (3) lit a). au obligaţia de a proceda la . b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.U. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. b) si art. potrivit Legii. (3) În condiţiile prevederilor alin. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. (4) Regiile autonome. potrivit prevederilor art. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. verificat de specialisti atestaţi. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. corespunzător cerinţelor de calitate. extras din acesta. în vederea soluţionării lor de către proiectant. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. stabiliţi de investitor. 8 alin. potrivit prevederilor art.art.

5. după caz. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. 3. 2. programe de formare specializată în administraţia publică. cu durata minimă de 180 de ore. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. în vederea realizării acestei exigenţe. planul cadastral pentru fiecare localitate. cu titlu gratuit. 4. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. primăriei . precum si pentru alte persoane interesate.la nivel central sau zonal .ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. după caz. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. f) telefonie. pe bază de protocol. b) canalizări. după caz. de regulă. (6) Reţelele tehnico-edilitare. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. cu studii superioare de lungă durată. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. d) termoficare. în vârstă. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. e) transport si distribuţie gaze naturale. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. respectiv sector al municipiului Bucuresti. programe de specializare postuniversitară. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. se reprezintă pe un plan (scara 1:500. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. c) transport si alimentare cu energie electrică. potrivit prevederilor legale. din intravilanul fiecărei localităţi. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. programe de perfecţionare de scurtă durată. de până la 90 de zile. de 2 ani. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată.inventarierea. alte persoane interesate. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. (6). din cadrul unor asociaţii. extras din planul topografic de bază sau. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. programe de formare specializată în administraţia publică. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. de un an. după cum urmează: 1. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . cu diplomă de licenţă sau echivalentă. de până la 30 de ani.

arhitecturii si construcţiilor. aprobat prin Legea nr. în conformitate cu prevederile legii.... se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat.. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost.. respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. (3) Prin excepţie de la prevederile art.1 Pag. 2... la utilizare.. pe tipuri de lucrări de construcţii. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent).... 47 alin.. (1). si presedintele consiliului judeţean.. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal. respectiv. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului. (6) În situaţia în care. . CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F.V. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie. 1 Catre. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene. 571/2003.A..... (1) si art.. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor.. c) valoarea taxelor.... (9) Anexele Nr.. pe bază de convenţie încheiată între primari. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. în calitate de emitenţi.. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii. prin formaţia de bază.urbanismului si construcţiilor care. 32 alin. b) termenele de virare a taxelor colectate. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. inclusiv T. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente. contra cost. arhitecturii si construcţiilor.. c) la nivelul consiliilor judeţene. certificatele de urbanism. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. se pot implica în această activitate. 3.. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege..

...... bl............................................... ........ ....Primarul comunei .......................................... ... dupa caz: ......................................Primarul General al municipiului Bucuresti . CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------............. sectorul ............................... ...................... Anexez(3): ............................. ap.................................................. strada .............................................. solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul ....... ........... ....teren si/sau constructii .............. nr.........reprezentant al firmei (persoana juridica)... cod postal ........ ............................... sc. republicata..........in judetul ....................................... satul ................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................ cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei..... Pag........ 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile ........................... orasul ................Primarul municipiului ................... ap......... in calitate de ..... 2) Pentru persoana fizica .Primarul sectorului .. ................... ...................................persoana fizica sau ...................... sectorul .. municipiul orasul .. SEMNATURA Data ... sediul comuna satul .................... . Pentru persoana juridica ......................................... bl.......situat in judetul .. . ............................ 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ........se completeaza cu date privind domiciliul acesteia... ..... ............................... sc......... 50/1991................................................................. ............. al municipiului Bucuresti ...................................... et......................... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): .....................Primarul orasului ........... ........... comuna cod postal ......... Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de .............. ................................ sau identificat prin(3) .................. strada ............................ In conformitate cu prevederile Legii nr.......... e-mail ................................ telefon/fax ...... nr... ....... et................................. ___________ *) Se completeaza......................Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) .....................................................se completeaza cu date privind sediul social al firmei...............

noi si extinderi. parcuri.. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. parcelari. reparare.fisa bunului imobil.1.1. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel.000. reconstruire. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire. concesionari. 4. balastiere. precum si a instalatiilor aferente acestora.1. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. sau .. de distributie a energiei electrice si/sau termice. comasari. sau ... e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice... F. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice..se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. privind cai de comunicatie.. din .. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4. Doamnei/Domnului .1.. modificare. Lucrari de construire .. . partaje.. 4.1. reconstruire. conservare. indiferent de valoarea lor.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .): 4. f) lucrari.5. exploatarilor de cariere.vanzari. i) cimitire . retele si dotari tehnico-edilitare.5... c) lucrari de construire. cumparari. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.2. tonete.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata. noi capacitati de producere.4. inclusiv la cele din zonele lor de protectie.3. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . conform enumerarii de la pct. 1:2000 sau 1:10. de transport. consolidare. Lucrari de desfiintare . dupa caz: .plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.. 4. general cunoscute. modificare. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.elemente de reper. chioscuri. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari.1.2. Alte scopuri. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta... consolidare. sonde de gaze si petrol.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza.. b) lucrari de construire..numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol... modernizare si reabilitare. precum si orice alte lucrari. Arhitect-sef Nr.. . amenajari de spatii verzi. restaurare. Cereri in justitie. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. casute sau rulote.1. dezmembrari. sau .1:500. cabine. corpuri si panouri de afisaj... extindere. g) organizarea de tabere de corturi. precum si alte exploatari. protejare. reconstruire. sau . 4. cesionari.. reparare. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. 4. prospectiunilor geologice. firme si reclame. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice... succesiuni etc. 4. extindere.. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. d) imprejmuiri si mobilier urban. stabilite conform legii.4... extindere..

............ comuna cod postal ..... ............................. .... (1) lit................ *) Se completează............................... Pentru imobilul ............ referitoare la cererea nr........ inaintata de(1) ... e-mail .............. orasul ........................al orasului ..... ......... et... sc........... din .................. ........................ va rugam sa ne comunicati avizul dvs............ ap........................................situat in judetul ...................... .............................................. et....................... după caz: ... .................... din ....... strada ........................... sediul comuna .. .............. Catre...... domiciliul(2) municipiul cu ------------........PRIMAR*) ... .... Avand in vedere cererea nr........ sectorul ...... . In conformitate cu prevederile art.............................................. .. municipiul orasul ..... ............................... Anexam(3) ..................... sectorul ...............in judetul ............... ARHITECT SEF (numele si prenumele.................. pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1)......... ............................................. F......... .... .......al municipiului .................................................. strada ......... a) din Legea nr..........al comunei ................. in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei......... (2) Adresa solicitantului................... ...... nr.............. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................ telefon/fax .....S........ ............ PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ............................. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism..... In scopul(4) .in judetul ....... nr............3 ROMANIA JUDETUL ................ pentru eliberarea certificatului de urbanism.... ................................. cod postal ........ bl..................................... (3) Date de identificare a imobilului.............. nr.. din ......... ................................................ bl.............. 4 alin.............. ap. sc... COMUNEI Primar Nr............... din ........ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... sau identificat prin(3) .................... orasul ..................... . 50/1991............ sediul comuna satul .... Urmare adresei dvs...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------....................... semnatura) L............ republicata..... satul ...........teren si/sau constructii ........................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...........

...... Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare................situat in judetul ... semnatura) (numele si prenumele.. ... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .... CONSILIULUI JUDETEAN .......... comuna cod postal ........................ ........................................................ strada ........................................ semnatura) L. domiciliul(2) municipiul cu ------------....... nr......... din ..........................satul .............................. sc. ...................... pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ........... ...... .... bl.. satul .. Doamnei/Domnului Arhitect sef ..... et..................................... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic......... In scopul(4) .... după caz...................... .. ......... et.................. e-mail ...................................4 ROMANIA JUDETUL .... nr............................... .......................................... ............ din ....... cod postal . ...... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente.. ... telefon/fax . ............................... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism. cod postal . sau identificat prin(3) .............. orasul .... sectorul .......................................................S......................................................... ..... ................................................ ............................ sediul comuna satul ........................ sectorul ....... bl.in judetul ........... strada ... economic si tehnic ale imobilului.... .......................... ............................................... ap..... ap.................... sectorul ........ Urmare cererii inregistrata cu nr.. ap.. ........... (2) Adresa solicitantului.................................. COMUNEI Primar Nr......... municipiul orasul ...................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................. (3) Date de identificare a imobilului....................................... (numele si prenumele.................................. telefon/fax ................................... ... SECRETAR...................... e-mail ....... se emite urmatorul AVIZ(5) ...................... Pentru imobilul .. et....... strada .. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele................................ ........... nr............................ bl. F. sc.......................... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului............... .............teren si/sau constructii ......... precum si din hotărârile consiliului local.. Catre... sc.............. PRIMAR........................... rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate...

... .................. In scopul(4) ...... ....... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.......S...... sectorul ...................... bl............. strada .... nr....................... ........in judetul .............. ap..... PRIMAR... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) .... strada ..................... din ... sau identificat prin(3) .......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...................... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente.............................................. va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei................ satul ............... municipiul orasul ........... satul .. ap.............. orasul .....................................situat in judetul ..teren si/sau constructii ............situat in judetul ................................. ............................... sectorul ................... ...................................................... ap........... comuna cod postal ..... et...... nr.... F...5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ....................Pentru imobilul ...... ....... ................................................ ...... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............................. ..... comuna cod postal ..........teren si/sau constructii .................... sc.......... municipiul orasul ............................... semnatura) L............................ 50/1991......................................... (3) Date de identificare a imobilului.. se emite urmatorul AVIZ(5) ....... ................................................. et..... din .. bl..................................... e-mail ........... republicata........... et....... sau identificat prin(3) .......... Arhitect sef Nr........... telefon/fax .................. Doamnei/Domnului PRIMAR*) ............. sediul comuna satul .... bl................................................. ..... ................ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului......... ............................... sectorul .............................. sc..... Urmare cererii dvs.............. .. nr... ..................... (2) Adresa solicitantului................. Pentru imobilul ... In conformitate cu prevederile Legii nr..... .... nr... semnatura) (numele si prenumele... ....... Depusa pentru(4) ............... ................ ... domiciliul(2) municipiul cu ------------... SECRETAR......... ....... sc................................................... strada ................ (numele si prenumele..................... cod postal ........... ........ (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism........................................

............ ................................ ...... Urmare cererii adresate de(1) .... ................./...................................... după caz: ............. precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.teren si/sau constructii .............. e-mail .................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................. 1... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .. sectorul ........................al comunei .... .. republicata....................................... ap................................................. In conformitate cu prevederile Legii nr................. bl... ...................................... et....................... ..................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr....... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism......... ap.......... economic si tehnic ale imobilului....S.............. sau identificat prin(3) ................ .. comuna cod postal ..................... (2) Adresa solicitantului... (3) Date de identificare a imobilului....... bl.......................... ..... REGIMUL ECONOMIC ......................... sc........................ semnatura) L...... cod postal ......................./............................... REGIMUL JURIDIC ....1 Pag.................................. ..................................................... .............. Presedinte Nr..... .................. ..........al orasului .............. strada .............. ..... nr...................6 ..... . ................... 2..... ..................................situat in judetul ........ sediul comuna satul ............ 20.............................. municipiul orasul ... din ............... ......... et................. ....in judetul ........ din ... (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic...... F... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.............. inregistrata la nr........ telefon/fax .al municipiului ........... ......... ...................................................................................... sc...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... 50/1991.......................................... nr............. .......................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..................... . ARHITECT SEF (numele si prenumele........... nr..... orasul .................................................. strada ............................ satul .... din ........................... *) Se completează.. sectorul .................. cu privire la imobil. se CERTIFICA: Pentru imobilul ....... faza PUG/PUZ/PUD....................................................... ..........

............................................................................................................................................................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c...........................1........ ................................ ......................... .............. 4.....2................ ............................................................................................................................................................................ ................. .......................................3............ Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .. ............................................................................ ...... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........................................................................................................ ................. ....... ....... Studii de specialitate: ................................................................................ .................................................................................. .............................................. ................................ .............................. ............. ..... .......................................................... ..... ........................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .............................. ................................................................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.............................................. .. ............ ..............................................................................................................2.. 2 3........................................ ........................................................................... d........................................................ ......... .......... Pag................................................... REGIMUL TEHNIC ................................................................................ Alte avize/acorduri: ..................................................................................... .......................... ..................................................................................................................................1......... d...................................................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag............. .............................................................................

... Transmis solicitantului la data de .. PRESEDINTE. .. semnatura) L.... conform chitantei nr.................. semnatura) (numele si prenumele......... (3) Date de identificare a imobilului......... după caz.............. republicata....6 .... din ............. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..........S......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........ 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.... semnatura) (numele si prenumele... ........... luni de la data emiterii............ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. ARHITECT SEF (numele si prenumele................ (numele si prenumele. ......... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ........ direct/prin posta. SECRETAR GENERAL... din . .................... .............. un alt certificat de urbanism.................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr............. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila..................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ....................... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului.................. solicitantul urmand sa obtina.... pana la data de .. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .......... .......... conform chitantei nr........ e............. lei. formulată în cerere.............. F............ ...........................S............ SECRETAR GENERAL..... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............ Pag..... ARHITECT SEF (numele si prenumele..................... semnatura) L.......... din ................ .... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului....... . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........ PRESEDINTE... ... ..... (2) Adresa solicitantului.............. lei.......... ...2 Pag.... in conditiile legii................................. (numele si prenumele........ ..... semnatura) Achitat taxa de: ........................................... Achitat taxa de: ..... Dupa aceasta data........................ din ...............

..................... bl............ ...... ................................... cod postal ................... .....teren si/sau constructii ....... inregistrata la nr........ ................................. nr.. nr....... satul ......................................./......................... REGIMUL JURIDIC ...................................................... e-mail .................................... telefon/fax ........ domiciliul(2) municipiul cu ------------............................................................. 1....................... ap.. (2) Adresa solicitantului........................./.................................................. orasul .. 20...................................Urmare cererii adresate de(1) ............... ............................................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... In conformitate cu prevederile Legii nr....................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .................................................... comuna cod postal ............................ sau identificat prin(3) ........................................................................... ............... sediul comuna satul ........... nr................................................................... sectorul ..... .................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ......... municipiul orasul ............................................................................................................................................ .............. .................................................. ............................................. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. . ....... ....................... .......... ............... bl.................................................................................. ap............................................................. se CERTIFICA: Pentru imobilul ............................................. ........ 50/1991............... et................................................................................................................................................ ............... REGIMUL TEHNIC .............. ...................... ...................................... ......................................................... republicata.. REGIMUL ECONOMIC ..... 2 3.... ............. .................situat in judetul ................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............... formulata in cerere.............. ..................................................................................... sc...... faza PUG/PUZ/PUD. strada ........................................................................................................................................................................... ......................................in judetul . (3) Date de identificare a imobilului............. ................ din .................... sectorul ........ ...... 2.......... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.. et............................. sc............................... ................................................ Pag............................................ strada .................. ............................................................................................................ ..........

. ........................... ........2.. .......................... ..................................S....... ............................... d... ....................................................................................... ...................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .................................... .................. ................................... PRIMAR GENERAL.. ............................ semnatura) semnatura) L......... e....... ....................................................................................... luni de la data emiterii................................................... Alte avize/acorduri: .................. ......................... ..................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c...... ...... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.................... Studii de specialitate: ...................................................... ..... ARHITECT SEF ............. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........... (numele si prenumele...............4.......1................................................................... ................................ ..... ....................1.................................... ................................... .............................. .................................................................. d......... .......................................................................................... ............................................................... (numele si prenumele................................................................................................................................2......... ........................................................... ................................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ... ..... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag....... ... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ...3...... SECRETAR GENERAL.............. ...........................................

..................... inregistrata la nr........ ........ 50/1991.......... e-mail ...................... .... municipiul orasul .... solicitantul urmand sa obtina... ap. telefon/fax .. dupa caz................ ...... ........ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..situat in judetul ..... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......... In conformitate cu prevederile Legii nr..... .......... ........................... din ... . semnatura) semnatura) L............................................. satul .......................... nr.... ............... ............... . orasul .... ap.. semnatura) Achitat taxa de: ..... sau identificat prin(3) ........ cod postal ......... (numele si prenumele............................................. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... 20.............. comuna cod postal .............. ...........(numele si prenumele.... direct/prin posta.. bl......... lei................. bl..................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..... sc.......................... .................. sc..... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.... et......... din .. ........................... ... strada .................... et.. PRIMAR GENERAL............ strada ......... pana la data de .. (numele si prenumele......6 . Urmare cererii adresate de(1) ......... se CERTIFICA: Pentru imobilul ......... sediul comuna satul ........... conform chitantei nr.... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ... sectorul . Primar Nr.. .. SECRETAR GENERAL... Transmis solicitantului la data de ............. Pag... ................ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila......... republicata........ din .... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... un alt certificat de urbanism. .................... din ..............3 Pag......... republicata........... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .. Achitat taxa de: ............ din ............... lei......in judetul . sectorul .......... in conditiile legii... conform chitantei nr......... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ................ ARHITECT SEF (numele si prenumele.......nr............. domiciliul(2) municipiul cu ----------------. Dupa aceasta data.....teren si/sau constructii ...........S................... F.... ...........................

...... (2) Adresa solicitantului............................................................ 4................................................................................................................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c....................................................... .............................. ............ ........................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ../............................................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c........................................ faza PUG/PUZ/PUD....... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului................./................................................................................................................ ............................................... .............. 2 3......................................................................................................................................2. .............. (3) Date de identificare a imobilului.............. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei ................................. ..... ............................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ................... REGIMUL ECONOMIC .......................................................... nr.................................................................................................................................................................................1................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr......................................................... .................................................................................................... .................................................................... 2.......................................... REGIMUL TEHNIC ..................... Pag...... ........ formulata in cerere......... 1................................................... ..................................................................... ................... ................................ ....................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................................................................................... ........................................................................................ REGIMUL JURIDIC .............................................................

....... d................... ..... Dupa aceasta data............................ . (numele si prenumele..................... ..................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ... .......... solicitantul urmand sa obtina... dupa caz......3.... Pag......................1....................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ... lei... din ............. ................................................................................................................................ .............. in conditiile legii.. conform chitantei nr........ ............................. .. (numele si prenumele........................................... .... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.......................... ARHITECT SEF (numele si prenumele....................................................................... semnatura) semnatura) L.................................................................................. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........ ....................... luni de la data emiterii... ............................. SECRETAR..........................................................2........................................................................................................ ... .......................................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............................ semnatura) Achitat taxa de: .............. e........................ ..... .... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................................................................... SECRETAR........... ..... .. ........................................ PRIMAR.Pag......................................... pana la data de ........................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..... ....... ............................ Studii de specialitate: ............................. ............ un alt certificat de urbanism...... .......................................... d.. ....S..... .......................................... .... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........................................................................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ......... .................. .... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr......... republicata.. ..................................................................... ........ Alte avize/acorduri: . .... PRIMAR.................................. .................................. .........

...... (3) Date de identificare a imobilului....... In conformitate cu prevederile Legii nr.../............. et.. sectorul ... ......................../...................... direct/prin posta........ ..................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.............................. nr..... ..................................... et........... bl............................ Achitat taxa de: ..... REGIMUL ECONOMIC ................. REGIMUL JURIDIC ............ din ..................................................................... ................... .................................. sc........................................................................ din ... . ap...............in judetul .......... strada ............ ................................. 50/1991.......... inregistrata la nr........ sc.................... faza PUG/PUZ/PUD............... comuna cod postal ........... telefon/fax ............... sectorul .................situat in judetul ............... (numele si prenumele......... nr............. semnatura) semnatura) L............... 2...... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................................. cod postal ....... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ..................6 ................... ....... ....................... domiciliul(2) municipiul cu ------------.... se CERTIFICA: Pentru imobilul ... .... 20...... din . ................ F.......................................... ....................(numele si prenumele.. (2) Adresa solicitantului.........................................................teren si/sau constructii ........................................................................ sau identificat prin(3) ... ARHITECT SEF (numele si prenumele................................................. lei....... satul ............ .......... orasul .. conform chitantei nr...... ... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr..................... nr..................... bl........ sediul comuna satul ........ Transmis solicitantului la data de .... ...... ............. e-mail .................................................. ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ........ ....... ... ap........................ republicata....... ............ COMUNEI Primar Nr.... ............... strada ................ 1 ROMANIA JUDETUL ........... ...............................S.................. din .................................................. 1.................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................................4 Pag........... Urmare cererii adresate de(1) .................... municipiul orasul .... ...... ........

......... ... ................... ................... .................................................................................... REGIMUL TEHNIC .......1.......................................................3.............................................................................. ......................................... d.. .......................................... .................................................................. ................................................................................................................1..... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ... . .Pag............................ ...... Studii de specialitate: ...........................................................................................................2..................... .......... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.......................... ................................................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c........................................................ ...................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .......................................... formulata in cerere............................................................... d......... .......... ................................. ........................................ 2 3..................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ......................... .............................. Alte avize/acorduri: ................ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.......... ................................................................................................................................................................................................................................ .................. ............................................................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d................. ............................. 4......................................... ..................................... ... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.2..................................................................... ..............................

.. semnatura) Achitat taxa de: .................................................................... SECRETAR.......... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .. Primarul*) ..................... din ......................... .......... ........................... F.. pana la data de ........ din .......7 Pag....... ...... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. .............. (numele si prenumele... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . in conditiile legii............ semnatura) semnatura) L........ (numele si prenumele...... lei.............. ....... SECRETAR............ ................................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .. solicitantul urmand sa obtina................... 1 Catre................... (numele si prenumele....... ...... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.............. dupa caz....... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............................. conform chitantei nr. un alt certificat de urbanism....... ..................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ..................................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... Pag................... semnatura) semnatura) L............. Dupa aceasta data...... Achitat taxa de: .. ........................................... Presedintele Consiliului judetean ................... .................S.......................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.......... PRIMAR..................... ... republicata........ ..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. (numele si prenumele. PRIMAR....... lei................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .............S........ luni de la data emiterii......... .. e. dupa caz.......... Transmis solicitantului la data de .......... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr...... conform chitantei nr...... direct/prin posta........ .......................

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

..................................................2................... 481/2004 privind protectia civila...... .................... 2.3......1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi........................................... 4.................. ............Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr............................ 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii.................Certificatul de urbanism (copie) ......... Inaltime ... ........................ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2. DATE GENERALE 1...... 2. 4.......4........................................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare......... semnatura) L...................................... ............................................... ......S. 2. (nume..........................................Decizia nr.............................. 177 din 22................... 2....... m2 2. (3) ... m.................... vizate spre neschimbare........... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ...................................... Suprafata desfasurata ..........Titlul asupra imobilului (copie) .. .....................Planuri de situatie si de incadrare in zona...... . ........................................ .....doua exemplare.................................. Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ........... ............. Continutul documentatiilor .................................. INTOCMIT(2) L. ..............5...... m2 2.......... elaborator(1) ...................................................... 3............................................. ............... 5...................... Tipul constructiei .... .................................3........... prenume......................................................S....... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila................ MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ...................................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ...1. anexa la CU.......Legea nr.......................... Data: ............... I.....structura .. numar niveluri .............................................. ............................................. Proiect(1) nr.. .... Baza legala .. ...... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............... ..... .. Numar de salariati (daca este cazul) ............ Pag.11.................................................. Beneficiar(1) ..... . precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)......................................................

........................ Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) .................. .. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ....... F............................ (4)........... ......................................................................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului...... (2) De către proiectant .. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1...E............ 4. (3) De către avizator..... etc........ .................... Beneficiar(1) .......... potrivit prevederilor legale)...................... 481/2004.............. lei..... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.............. 602/2003............................... 1............Cod fiscal.................... ........... (4) De către avizator............... aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.. III.............................. ................ mai pot fi depuse: .....................Sectiune caracteristica ............................. .C.................................................................... 25 lit..... (CONT CURENT BANCA............ ....8 .......................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .............. 3........... 2.................. 3.................................................................Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate).... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu..................... ................ ...... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ...................... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete...............................4 Pag.. se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art............. 4 alin........................ CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii....................... ....... .................................cu numele..) IV................... ............................................................ (2)]...... Dupa caz........................................... ...Memoriu tehnic general.................. 1 (1).. ........... II.Certificat de inmatriculare......................... c) Modalitatea de achitare a taxei ........................ d) din Legea nr...Dovada privind achitarea tarifului de avizare........................................ prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.. elaborator(1) ........ Proiect(1) nr...... abilitat/autorizat în domeniu.. Denumire(1) ...... (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art...... 4 alin.....doua exemplare...................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ......................................................... CONT C..Conform prevederilor art.......................... .............. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"......................... ....

..................... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ....................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare...... Data: ......................... regim de inaltime ................... INTOCMIT(2) L. .......... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............ 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare.......................... I.....................S.......... (nume.................. ..........Legea nr.................... 137/1995 privind protectia mediului.....................S............. Modul de incalzire al spatiilor ................ alte date .................................... .................. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului .................... ... suprafata spatii verzi ....... ....................................... .......... prenume......................................Legea nr...... (3)..Hotararea Guvernului nr......... ...Hotararea Guvernului nr............................. Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).............. ..................: 3.. Modul de depozitare al deseurilor .................... 4........ 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru .......... cai de acces .... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate......... numar de locuri de parcare ..................... 5............ 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu............... Evacuarea apelor uzate in . .......................... 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr................. 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere.....2......Legea nr............................................. republicata....... DATE GENERALE 1.... 78/2000 privind regimul deseurilor......................... ......... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).........Hotararea Guvernului nr....Legea nr......... semnatura) L..... adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.............. Pag......... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ........................ suprafata construita ...................... ....................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ....................Legea nr............ 243/2000 privind protectia atmosferei............. suprafete betonate.. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri....................... ...............

. plumbului.. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania. II.Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) .Hotararea Guvernului nr.... incarcarea. . a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. dupa caz: .Ordinul MAPPM nr......Hotararea Guvernului nr. .. norme. ordine de ministru.... conform Ordinul MAPM nr. dioxidului de azot si oxizilor de azot.. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita.... cauzata de evacuarea unor substante periculoase.. . benzenului. . 128/2002 privind incinerarea deseurilor. 2. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2.. . .Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr.Ordinul MAPM nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 3 II. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea..Hotararea Guvernului nr.. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr..Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) ... .. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. .. Pag..Dovada de plata a tarifului conform anexa nr.Hotararea Guvernului nr.. V din Ordinul MAPM nr.5). monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator.2 din Ordinul MAPM nr.. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ. .. 210/2004.... 210/2004. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. . descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina. . 210/2004. ...Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente...).Ordinul MAPM nr. 210/2004.Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. . CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa .Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica. norme ale administratiei locale etc.reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane.. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.Ordinul MAPM nr.. . 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.Ordinul MAPPM nr.Hotararea Guvernului nr.. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Continutul documentatiilor .Ordinul MAPM nr.. . .. 3.

.... 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr............................ INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: .............................................. cu regim special de protectie sau de restrictii ....................................... .............................. (2) De către proiectant ......... (3) De către avizator............................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone .G............................ potrivit prevederilor legale)....................... de construire) ......... F...................... ----------------------------------------------------------------------------------------------III....................................... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse...............cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.......................................................................................................... (4) De către avizator.Conform prevederilor HG nr..................... dupa caz IV................... pentru aprobarea unor norme privind conditiile de .... zgomotului si vibratiilor ...................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .. abilitat/autorizat în domeniu......in contul curent al institutiei emitente........................................................... descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ...................... 1 (1)......... ....................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ........................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ........ ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ...... poluantilor in aer ......................................................... 860 modificat cu OM nr..... (4)................................ subsolului .......fie respectate conditiilor impuse de H............................................in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului .................................5 Pag........ depozitarea deseurilor .......... radiatiilor ................................................ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ......................... .............. .................................................................. 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu ................cu numele.............................................................................................8 .................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia .......... 188/2002 ............. (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar..... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"....................................... . ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la .........

................. Beneficiar(1). 3.................... 3. elaborator(1) .......Certificatul de urbanism (copie) ... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului. 2........ 5.................. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): . INTOCMIT(2) L.. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare................. 2............................................... Partea I nr.......S.......... .................................................. publicat in Monitorul Oficial................... ............ .........S................................. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1......................................... 4....................... 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor... constructie........ 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar................................................ 4.......................... a locuintei................... (3)................ . .... ..............G............................. ......................... 114/1996 republicata............ 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare.............................................................................. anexa nr......... Continutul documentatiilor .... amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea............................. semnatura) L........................................................................................................................................................................ ...............H...................................................... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) .................... Amplasament(1) ....................................................... prenume................. Pag................... Proiect(1) nr................. .......... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ......................................... DATE GENERALE 1................. I........Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr.............. Data: ................ ................. Baza legala .................................... (nume..................................... 2...............R............................................ si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman............... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)................................................................................... 181 din 18 martie 2002.......Legea nr......................................................... nr....1.......... .............. Denumire(1) ..... ............ 2...................................................... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ....

. sediul comuna satul .Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism).......Cod fiscal...... Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ......R...............cu numele.... ap........... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. (4) De către avizator..........2001........ 625 din 06..Certificat de inmatriculare... ...... 625 din 06................... orasul ............ prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.....R............... Presedintele Consiliului judetean ... H.. .........Conform Ordinului ministrului sanatatii nr....... ........ .Acordul vecinilor.. ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .......... abilitat/autorizat în domeniu..... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ......... lei.........in judetul .............Studiu de impact asupra starii populatiei. H................ . ... e-mail .. (2) De către proiectant ............... bl......... sc...................Schite sau planuri intocmite conf.Dovada privind achitarea tarifului de avizare..............) IV. ..Hotararea judecatoreasca definitiva.... ......07................. 1 Catre............................ II........................ INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: . ....... nr.................... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de .Titlul asupra imobilului (copie) ............. (CONT CURENT BANCA.. .................... ......................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"...... (3) De către avizator.............. ........................... .....Autorizatia de exercitare a unei activitati independente............cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului..... mai pot fi depuse: .9 Pag....Actul constitutiv al societatii.. anexa 2................ III.. sectorul ......... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.... strada ............ ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ....................... et................. c) Modalitatea de achitare a taxei .................................... nr.....E.. ...... ............................. telefon/fax .... .. Dupa caz.......2001...............G....... 190/2000.. ............C.................. potrivit prevederilor legale).................................................... anexa 2................ .... ............ ....... 3........ vizate spre neschimbare...G......... ................ cod postal ............... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------...... F...................... nr.....Memoriu tehnic intocmit conf. CONT C..... etc......................07...

.... sectorul .............. ........ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect......................... ap.........PAC/PAD/POE" ........................... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): .......... 2.................................. .............Primarul orasului . 2 Verificarea proiectului (PAC...... ........ | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3. din ...............................Primarul sectorului ........D.................................. 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1........./P............... este de .............................. nr. a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr............... .............. ........................... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P............ satul ..................... et............ .... |6..................arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura. |4............. Cartea funciara(3) ------------------..... .. ... ..... in doua exemplare....... republicata........................ comuna cod postal ........................ strada ......................... .............................................. dupa caz: ........... ................. Certificatul de urbanism nr. Pag................................ respectiv de ........ Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii.......................A......... din . cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ...arhitect cu drept de semnatura... ......... Fisa bunului imobil sau nr................. municipiul orasul ...... ......C..............In conformitate cu prevederile Legii nr....... compus din: ............ respectiv de .......................... (copie) 3...A.....................Primarul General al municipiului Bucuresti ................... in conformitate cu prevederile Legii nr... republicata........... ......anexat prezentei................ al municipiului Bucuresti .. republicata.situat in judetul .......................................teren si/sau constructii ........ PAD).. a fost luat in evidenta Filialei teritoriale . luni/zile..... Anexez prezentei cereri: 1............ In valoare de(5): ............. ............. inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr................................ |5.... sc...................... ___________ *) Se completeaza...................... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul .. in conformitate cu prevederile Legii nr........ | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor............ .................Primarul municipiului .......Primarul comunei ...................................... ... in conformitate cu prevederile Legii nr... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.............................. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2... bl........................ ....... 50/1991.............. ........ solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii .......

............................................................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect...... .......................persoana fizica sau ........... ...................................... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ........................... se completeaza cu date privind sediul social al firmei........... ..................................... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ......... * ........ .. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura. (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil.... Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia........ autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare........ in functie de: ................................................................ ... ................................................................. .. data elaborarii........................... ............................................ (4) Se inscrie: denumirea lucrarii.... (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare............................... precum si cu datele de identificare a proiectantului............. ............................................................ ...... ................... 6....... .......... ori .... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate. (2) Pentru persoana fizica.... precum si numarul certificatului de verificator............... Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism................................ .............. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism.................... capacitatea si categoria lucrarilor.. .... 7....... .............. ........................... 5...................................reprezentant al firmei (persoana juridica)...................... cu precizarea denumirii acesteia.................................. dupa caz.suprafata construita desfasurata a constructiilor........................... Pentru persoana juridica................. se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.......................... dupa caz....... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii.......4............. in vederea emiterii Acordului unic: ............ Data ........... (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste..... .................... .. .... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei........... altele decat cele cuprinse in acordul unic: ....................valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente............ Pag.......................... din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului............

reparare. precum si alte exploatari. reparare. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare.1. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. i) cimitire . de distributie a energiei electrice si/sau termice. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. balastiere. precum si orice alte lucrari. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. 1. amenajari de spatii verzi.Cheltuieli pentru investitia de baza. reconstruire. sonde de gaze si petrol. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. consolidare. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. modificare. exploatarilor de cariere. corpuri si panouri de afisaj. restaurare. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . conservare. d) imprejmuiri si mobilier urban. 44/2004. pct. a documentelor de plata . stabilite conform legii. 5. privind cai de comunicatie. subcapitolul 4. extindere. subcapitolul 5. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. extindere. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. consolidare. .Alte cheltuieli.179/2002. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. protejare. in conformitate cu Structura devizului general. 138 alin. comunicate anterior de emitent.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente. noi capacitati de producere. precum si a instalatiilor aferente acestora.1. g) organizarea de tabere de corturi. casute sau rulote. retele si dotari tehnico-edilitare. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.noi si extinderi. 7. firme si reclame. Cap. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. parcuri.Organizare de santier. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap. Pag.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. tonete. cabine. .1. . extindere. 571/2003 privind Codul fiscal.Constructii si instalatii. chioscuri. 2 .1 . indiferent de valoarea lor. modernizare si reabilitare. de transport.** NOTA: . modificare. in copie. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza.179/2002. 1 . Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. b) lucrari de construire. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. aprobate prin Hotararea Guvernului nr.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. prospectiunilor geologice. coroborata cu prevederile pct. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . f) lucrari. c) lucrari de construire. in conformitate cu Structura devizului general. reconstruire. Lucrari de constructii. reconstruire. 1. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.

..................... desfiintate ... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente..................................... c) Procentul de ocupare a terenului ...........mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ .. propuse ............... de ........................desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .. garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi........ • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ..% propus ..............[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi...... rezultate ............... din care: existente . e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ..DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ................................. de .POT3): existent .... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag.. 5 Cap..........CUT: existent ....... 3 .............................. g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr. mentinute ........ m fata de limita de proprietate din .. mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .............. alei... parcaje.....% d) Coeficientul de utilizare a terenului ............................ f) Numarul de corpuri de cladiri ..... platforme..... m fata de limita de proprietate din . propus ......... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .. m fata de limita de proprietate din .. m..........................

. 2 cam.. Nr........ Nr....... locuri ....... . CORP . [] invatamant Nr.. • Constructii pentru sport.....*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP . locuri . +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP .. [] cultura Nr... CORP ......... locuri ... +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse . • Constructii pentru comert...... paturi .... 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr. [] alimentatie publica Nr....... camere . locuri ... .. sali de clasa . Nr.. recreere6) .. 3 cam..... de personal .... de personal . CORP .. CORP .. proceduri ... de personal .. 4 cam... 5 cam... CORP ... din care cu: 1 cam. Nr... [] hoteliere Nr.. +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP .. locuri ..... CORP ..... ... Pag....... consultatii .. CORP ....... de personal ....... .. [] servicii Nr............... CORP .. [] culte Nr..... [] administrative si financiare Nr.... Nr.... alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr.. grupe .. CORP .. .. Nr....

.... platforme: suprafata carosabil ...... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................ Suprafata construita desfasurata .................. 7) ....................... de personal ................. [] spatii verzi suprafata ............. ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr.................................................... ........ locuri .. de personal .................. 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85......... Suprafata construita desfasurata ....................................................... 5) Se introduce "X" în casetă. 6) Se introduce "X" în casetă............................................ [] arbori mentinuti Numar ........ locuri ........În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică)..... m2 p) Modul de evacuare a deseurilor .... numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila. . s) Masuri de protectie a mediului ... 525/1996........................... după caz: numele si prenumele ori numele firmei...... m2. ....... INTOCMIT7) Data ........................ [] depozitare Nr..................... • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse............................... t) Alte caracteristici specifice .................................. COMUNEI Primar ... [] recreere Nr.................................................................. locuri ............... ...... luni/zile.......................... Durata estimata a executarii lucrarilor este de . suprafata pietonal .. r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ...................................................... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr..................................... m2 [] parcaje Nr.......... necuprinse in categoriile de mai sus: .................... ............1 0 ROMANIA JUDETUL ...................... m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar ...... se precizează datele de identificare.. m2 n) Drumuri...................................................................... l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr.............................. [] arbori plantati Numar ................................... locuri ..................În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia............ F..[] sport Nr...... ................ alei.............................. ........................

.......... denumirea investiţiei/lucrărilor............................... et.............. ......................................... 50/1991................ telefon/fax ... (3) Date de identificare a imobilului..... republicata... nr.. Doamnei/Domnului Arhitect sef ..................... ....... Pentru imobilul ........... ...................... nr..... ... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........................................................ din ...................................................................... Arhitect sef Nr. orasul ........................... nr.................. ....situat in judetul .................................... comuna cod postal ............................................ strada . ...............Nr......................... ...............in judetul ....................... sediul comuna satul ........ In conformitate cu prevederile Legii nr............ Urmare cererii inregistrata cu nr.. .............. ....... domiciliul(2) municipiul cu ------------.......................................................... SECRETAR.......... sc. ... ........... e-mail ..................... et................. din .............. In vederea executarii lucrarilor de(4) ....................... sectorul .................. satul ............... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei........... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...... (numele si prenumele.............. F.... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................. din ...... municipiul orasul ...... (2) Adresa solicitantului...... sc..teren si/sau constructii .............................. ..... .................. (numele si prenumele........................ semnatura) semnatura) L......................... ap.............. CONSILIULUI JUDETEAN .. Urmare cererii dvs.............................. sau identificat prin(3) ........ Catre........ bl................................1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ... ... din ........... cod postal ....................................... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ....S................................... PRIMAR.......... (4) Se înscriu categoriile de lucrări. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) .......... ........... bl. .. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.............. pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ...... ... ap. strada .............................. capacitatea si alte elemente definitorii...................... .............. sectorul ....

....... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente........... (2) Adresa solicitantului. ................................. sediul comuna satul .... strada .... sc.. după caz: ............... .......... cod postal ....... ......... domiciliul(2) municipiul cu -----------........ sc............. .............................. telefon/fax ............................ ap............................................. din .................1 2 ROMANIA ...........al comunei ................ ........... strada .........teren si/sau constructii ...... et............ et....... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................................situat in judetul .... sc..... sediul comuna satul ................. ......... ...................domiciliul(2) municipiul cu -----------......... ................ sectorul ............. bl........... ..................... . F.... nr......... .. .................. ap.. cod postal ............... *) Se completează.......................... ........................... sau identificat prin(3) . comuna cod postal . ap............ ........ semnatura) L........ ........... (5) În cazul avizului nefavorabil........... ARHITECT SEF (numele si prenumele.................................. ........................... (4) Se înscriu categoriile de lucrări..... Pentru imobilul ...... e-mail ............. nr..................................... bl.....S...............in judetul ... .. denumirea investiţiei/lucrărilor................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.................. se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)............................................... ............... se emite urmatorul AVIZ(5) ........................ nr................................. (autoritatea emitenta) Nr......................................... capacitatea si alte elemente definitorii.. strada ............................................... (3) Date de identificare a imobilului.........in judetul ................ ACORD UNIC nr.............. In vederea executarii lucrarilor de(4) .............................. orasul .................................................... et..... e-mail ...................... sectorul ......... telefon/fax . sectorul ............................................... .......... satul ... orasul . ........................................... din ...al municipiului ......................... ....................... municipiul orasul . .................... bl........... Urmare cererii adresate de(1) ............................. ....al orasului ....................................

................................ .... ........................... strada ........................... după caz) si planurile topografice............... nr................. dupa caz ........ situate in judetul . ..................... et............................................................ din ..... (numele si prenumele................................ 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ................................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.... ................................................... ................................................ F..se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile .. Urmare cererii adresate de(1) ..... . sc. ........................................................................... 20...... e-mail ........ ......................................... semnatura) semnatura) LS.................................... comuna cod postal ........................ ...... (2) Adresa solicitantului...... continand avizele favorabile ....................... .................. ............................................. Presedinte Nr............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..........................................................................................in judetul ......................................... municipiul orasul ............ sediul comuna satul ............................ bl...................................... ................................ .......... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .... .......................................................................... telefon/fax ............. .................................................................. (3) Date de identificare a imobilului (nr................................ PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele.. satul .............. ap..... .............. sc.. inregistrata la nr..1 Pag. sectorul ............................................. ..................................... ................... sectorul . et.................................... ... Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil.. In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare..............fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor................................ ap...................... cod postal ....... bl.......................................... sau identificat prin(3) ................................................................ .. .................................. .............. nr... domiciliul(2) municipiul cu -----------.................. In conformitate cu prevederile Legii nr... orasul ...... 50/1991..................................... din .......................... din . ......1 3............................................ republicata................................................ strada ......................................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia....................

.......... cadastral ........... ................. respectiv de ... ... nr....................... Cartea funciara(4) ------------------...... 24 alin....... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ........ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ..... (1).......................... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei..................................... ................................... ............... cu sediul in judetul ..... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.............................. municipiul/orasul/comuna ......... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art... in temeiul | | prevederilor art.... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............. luni/zile de la data emiterii............. 2. republicata. 50/1991.... 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...... prin trimiterea instiintarii conform . | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B........ . nr... bl................. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate......................................... D........ ..... ap.... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)........... ap.. republicata......... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A..... sectorul/satul ..... C................... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE....... ....... . ....... ...............in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr... ...................... Fisa bunului imobil sau nr.. comuna cod postal .......teren si/sau constructii ................ sc......... in conformitate cu prevederile Legii nr.... municipiul orasul ......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie..... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.. (1) din Legea nr............. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F................arhitect cu drept de semnatura. cod postal ..........situat in judetul ..... | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....lucrari in valoare(5) de .............VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE... elaborat de . republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului...... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate......... sc...... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise....pe imobilul . ..................(6): ..... .. et............ ..................... 28 alin..... et.................. sectorul ... ............ bl........................ dupa caz... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. respectiv art.................. Pag.. strada ........... strada ......... 20 din Legea nr........................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ......... satul .

. Bucuresti.. a fost achitata conform chitantei nr. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. PRIMAR.. 3 .. 5. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. odata cu convocarea comisiei de receptie.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ..formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. 8 la Normele metodologice).... Pag... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ... din ........ semnatura) semnatura) L.. (numele si prenumele.. .. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. sa sisteze executarea lucrarilor.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. precum si Directia judeteana pentru cultura.............. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. La inceperea executiei lucrarilor. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. potrivit legii...... pietre cioplite sau sculptate....... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... 14... ceramic etc. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ..S. 10. in vederea impunerii... La finalizarea executiei lucrarilor.. materialele care nu se pot recupera sau valorifica...in perfecta stare . ca urmare a realizarii investitiei.. (numele si prenumele...... precum si de protectie a mediului...... Sa pastreze pe santier . potrivit normelor generale si locale.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie..... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. insotita de . culte si patrimoniu cultural national.. . fundatii. oseminte....... vizate spre neschimbare.. (. ancadramente de goluri..... 8... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. pe toata durata executarii lucrarilor. SECRETAR. 3.. 7..18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. inventar monetar.... 12.. Sa transporte la .... 11... potrivit legii........ Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu...1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.. 6.. 9. 4.. Toate constructiile proprietate particulara se declara........ sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora...) exemplar(e) din documentatia tehnica... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... Bucuresti....... In cazul in care.. pe care la va prezenta la cererea organelor de control... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor... pe parcursul executarii lucrarilor. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.... 13.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".).

............ 50/1991.................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ...............In conformitate cu prevederile Legii nr..... .................................... lei.... după caz............................. solicitantul urmand sa obtina................ precum si alte date extrase din PAC/PAD......... conform chitantei nr.................................. .............................. ... in conditiile legii. (6) Se completează cu nr......... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.. proiectului si data elaborării...1 3..... (numele si prenumele..... Dupa aceasta data.. din ........... ..................... ............... ... (5) Valoarea lucrărilor... ........... SECRETAR GENERAL..... ...................... direct/prin posta............. sediul comuna satul .... .................... .. inregistrata la nr........ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........... din ............... sectorul .. pana la data de ....... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... ....2 Pag.. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr... et. (3) Denumirea lucrării.. Urmare cererii adresate de(1) ... republicata................................................................. orasul ............................. republicata..... e-mail ........................ 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr................. ............ semnatura) semnatura) L......in judetul ........................ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.......... PRESEDINTE............ telefon/fax .......... sc.. domiciliul(2) municipiul cu ------------...... (2) Adresa solicitantului........ ........................ Achitat taxa de: ..S............... o alta autorizatie de construire/desfiintare....... ap. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) . înscrisă în cererea de autorizare.... In conformitate cu prevederile Legii nr................................................................. (numele si prenumele..... ............ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.. din . Transmis solicitantului la data de .... .................................. 20................................ strada ........ declarată de solicitant..... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.. nr. bl... din ....... cod postal ............................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele...... F.......

............ ........... in temeiul | | prevederilor art...... (1) din Legea nr....... sc....... 50/1991......in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr............... sc............ 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A........... Cartea funciara(4) ------------------------------------..............................................arhitect cu drept de semnatura...... et. bl. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ....................... comuna cod postal ........... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. respectiv art.... Pag.......... sectorul/satul ... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate......... ... Fisa bunului imobil sau nr. municipiul/orasul/comuna ............................ 2.... . ap... cu sediul in judetul ....... .. 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........................... luni/zile de la data emiterii..... sectorul ...... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. strada . elaborat de .................................... ... cod postal ... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)............... municipiul orasul ......................pe imobilul ....... 24 alin......lucrari in valoare(5) de .......... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .............. strada .......17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.........VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art..... (1)....................situat in judetul ..................(6) ...................... respectiv de .................................. satul ..... . DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ............... .....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie........ C............... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. nr...................... nr... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE...... ..... in conformitate cu prevederile Legii nr............. ap.......... .... ..... 20 din Legea nr.. et........... 26 alin....... .........teren si/sau constructii .................... cadastral ... .............. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.... ................. bl......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ............... ........................ ... D.. republicata............. republicata.......... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... .............18) la Inspectoratul in Constructii al .. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.... dupa caz... ....

... vizate spre neschimbare... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA . precum si Directia judeteana pentru cultura. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . 13....... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. La inceperea executiei lucrarilor. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. 7. sa sisteze executarea lucrarilor. inventar monetar. (.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. semnatura) L. 9. potrivit legii... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.... 14. 6... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.... La finalizarea executiei lucrarilor. 5. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate..... SECRETAR. ca urmare a realizarii investitiei.... Sa transporte la ... pietre cioplite sau sculptate. fundatii.. pe toata durata executarii lucrarilor..... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 3...... Sa pastreze pe santier ... odata cu convocarea comisiei de receptie... republicata.. din .. culte si patrimoniu cultural national.) exemplar(e) din documentatia tehnica.... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului... 11... precum si de protectie a mediului.. Bucuresti. Bucuresti. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ... ancadramente de goluri..)... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului....... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr....1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 12. . sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0. 8.... 8 la Normele metodologice)...... .. a fost achitata conform chitantei nr. pe parcursul executarii lucrarilor. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.judetului/mun.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. Pag..in perfecta stare ........ materialele care nu se pot recupera sau valorifica. (numele si prenumele... 4. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..... 10.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.... semnatura) (numele si prenumele.. insotita de ...... PRIMAR...... potrivit normelor generale si locale. oseminte..... In cazul in care..S... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. Toate constructiile proprietate particulara se declara. in vederea impunerii. potrivit legii. ceramic etc.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.

.......................... bl... lei............................ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr............... precum si alte date extrase din PAC/PAD.... .... Primar Nr......... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil........ ..... strada ................. direct/prin posta............................................................... In conformitate cu prevederile Legii nr.... Urmare cererii adresate de(1) ... sectorul .................................. ARHITECT SEF (numele si prenumele......................... după caz. din .. .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila....................AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ........................ domiciliul(2) municipiul cu ------------.................... ap...................................... (2) Adresa solicitantului.. ....................... (3) Denumirea lucrării............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......................... declarată de solicitant......... 20...........................3 Pag.................... o alta autorizatie de construire/desfiintare................... Dupa aceasta data........................... ... Achitat taxa de: ................................ din . (numele si prenumele........ SECRETAR GENERAL............. semnatura) (numele si prenumele.. sc......... sediul comuna satul ... inregistrata la nr........ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei....................... .............. din ................................ ........................................................................... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ........................ PRIMAR GENERAL.. Transmis solicitantului la data de . ...................... semnatura) L.........1 3....in judetul ................. ............................................ cod postal ... .... pana la data de ........... et..... ............. nr..... solicitantul urmand sa obtina............ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ............. orasul ....... republicata............................................................ din ....... proiectului si data elaborării...... înscrisă în cererea de autorizare......................... in conditiile legii... conform chitantei nr.... e-mail ..... (6) Se completează cu nr........................................ 50/1991........................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............................................. .................................................................... ............ ........... telefon/fax ..... .......S... (5) Valoarea lucrărilor...... ... ............... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .......................... ................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.......... F.........

. (1) din Legea nr. et.... ap..... 24 alin..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... . cadastral ......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .............. ........... 20 din Legea nr. strada ............. sectorul ... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... nr..lucrari in valoare(5) de .. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..... sectorul/satul ........ et.... C... comuna cod postal . ... Pag..(6) .. nr....1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. ........... republicata. ........ municipiul/orasul/comuna .......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .. bl................ 3. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...... . in conformitate cu prevederile Legii nr... Bucuresti........ Fisa bunului imobil sau nr... ........... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ....................................... sc. luni/zile de la data emiterii.. ......... respectiv art. in temeiul | | prevederilor art......................... .. ..... republicata.... sc............ Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.... elaborat de ...... .... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).19) la Inspectoratul in Constructii al ..... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .........18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun........... satul ............ bl. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii...situat in judetul .......pe imobilul .. ................ (1)...... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. ap.. 50/1991..teren si/sau constructii .......... dupa caz.. Cartea funciara(4) ------------------------------------. cu sediul in judetul .... municipiul orasul .. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate......... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei... strada .... 2..... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........................ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. D....arhitect cu drept de semnatura........ .... respectiv de .VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE...... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.. cod postal . Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate....in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr... 26 alin.... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.....

..... 9. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului....... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. SECRETAR. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). odata cu convocarea comisiei de receptie. vizate spre neschimbare..... ... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. ca urmare a realizarii investitiei. 6....... (numele si prenumele. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. 11... ...). Toate constructiile proprietate particulara se declara.. 5.. Bucuresti..... In cazul in care. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. precum si de protectie a mediului.. 14. solicitantul urmand sa obtina.in perfecta stare . semnatura) (numele si prenumele... precum si Directia judeteana pentru cultura............. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie... potrivit normelor generale si locale. (..... ancadramente de goluri... 10. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... din .. republicata...judetului/mun... PRIMAR...... La finalizarea executiei lucrarilor. sa sisteze executarea lucrarilor... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. Pag. a fost achitata conform chitantei nr.. inventar monetar....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.. fundatii. pana la data de .. materialele care nu se pot recupera sau valorifica.... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. in conditiile legii. Sa transporte la ........ potrivit legii... 13... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . pe parcursul executarii lucrarilor.. in vederea impunerii.... Dupa aceasta data. oseminte... insotita de . potrivit legii.. 8.. La inceperea executiei lucrarilor..S.. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu... semnatura) L...... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. pe toata durata executarii lucrarilor.......... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. ceramic etc. pietre cioplite sau sculptate... 12.... o alta autorizatie de construire/desfiintare.... 4.......... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor..... .. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . culte si patrimoniu cultural national..) exemplar(e) din documentatia tehnica. 7. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.... . Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . Sa pastreze pe santier ... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 8 la Normele metodologice).

(numele si prenumele........ . lei.. ....... direct/prin posta.... ARHITECT SEF (numele si prenumele..................... .............................................in judetul ..1 3.................. descrierea concisă a lucrărilor autorizate.................................................... .................. (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil................................. .... Urmare cererii adresate de(1) ... ..... e-mail ................................................... Achitat taxa de: ...........................teren si/sau constructii ....................... (2) Adresa solicitantului................. strada .............. COMUNEI Primar Nr. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. ................................ inregistrata la nr........ republicata.................... ............ după caz..... proiectului si data elaborării..... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei................ ....... (6) Se completează cu nr.. In conformitate cu prevederile Legii nr............................situat in judetul .... conform chitantei nr...... declarată de solicitant.............. cod postal ............ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................... . sectorul . 50/1991............... din ..................... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......... ................................................................... municipiul ... .... nr........ domiciliul(2) municipiul cu ------------...pe imobilul .......................... orasul ................................................................... 20... (3) Denumirea lucrării........ SECRETAR GENERAL......................... precum si alte date extrase din PAC/PAD........................4 Pag..... ...................... înscrisă în cererea de autorizare.... ..... semnatura) (numele si prenumele............. sc................... ......................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............................................. Transmis solicitantului la data de .. bl... din .................................................... ................................ et..... din ...................................................... sediul comuna satul ................ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr....................................................... ........................ telefon/fax .. (5) Valoarea lucrărilor...............................................S........... semnatura) L. ap.................................. din ...... 1 ROMANIA JUDETUL .......................................PRIMAR....... F........ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ........................

.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate..VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE. (1). nr.....lucrari in valoare(5) de ..... .... cod postal ... municipiul/orasul/comuna ..... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A..... respectiv de ....19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun............ TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1... nr. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ...... elaborat de .... Bucuresti... strada .......... C... et.. Pag..18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... ap....... dupa caz... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.....autorizatia de construire si documentatia . .... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. comuna cod postal .. bl....... sc............. 3.............. (1) din Legea nr.. strada . et... Cartea funciara(4) ------------------------------------.. satul .... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de . . 2... in temeiul | | prevederilor art... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0. ...1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. bl..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate........... in conformitate cu prevederile Legii nr................. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.....orasul . privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. ... odata cu convocarea comisiei de receptie............................................... cu sediul in judetul .............. .. D..arhitect cu drept de semnatura.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate......... Sa pastreze pe santier .. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.. 24 alin....... .. sectorul/satul .. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ....... sectorul ...17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei............. respectiv art..... cadastral .. sc..... 26 alin.... ...........in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr........ Bucuresti...... .. ... .. luni/zile de la data emiterii......... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. republicata. ............vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie. 50/1991. republicata...in perfecta stare .. 4..... ap........(6) .................. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .. Fisa bunului imobil sau nr..... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate....... 20 din Legea nr. .

... 9.. 11. Dupa aceasta data. 5... semnatura) L......... PRIMAR... semnatura) (numele si prenumele.. La inceperea executiei lucrarilor.. semnatura) (numele si prenumele.. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. Toate constructiile proprietate particulara se declara. pana la data de .. .. 6.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. potrivit legii....... insotita de ... ... culte si patrimoniu cultural national... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... Pag... a fost achitata conform chitantei nr... impreuna cu avizele si acordurile obtinute..... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".. 7.vizata spre neschimbare.. precum si Directia judeteana pentru cultura. semnatura) . 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. din ...... pe parcursul executarii lucrarilor... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. SECRETAR GENERAL. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele..) exemplar(e) din documentatia tehnica. SECRETAR... pe toata durata executarii lucrarilor.. oseminte.). la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ..... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).... precum si de protectie a mediului.. 10..... potrivit legii... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. 8........... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. ancadramente de goluri. 13..S. (numele si prenumele. ceramic etc. vizate spre neschimbare. Sa transporte la ...... PRIMAR.. inventar monetar. in conditiile legii.. ...... La finalizarea executiei lucrarilor. o alta autorizatie de construire/desfiintare. In cazul in care............. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... materialele care nu se pot recupera sau valorifica.... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. in vederea impunerii..... pe care la va prezenta la cererea organelor de control... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... sa sisteze executarea lucrarilor.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . 14. republicata.. fundatii.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. 12. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .. (numele si prenumele... 8 la Normele metodologice).. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. potrivit normelor generale si locale.. ca urmare a realizarii investitiei.. pietre cioplite sau sculptate.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin... (.... solicitantul urmand sa obtina..

.... (2) Adresa solicitantului.................................. . ............. din .................................... (5) Valoarea lucrărilor.......... ......... Pentru imobilul ......... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............ orasul ....... după caz....................................... bl................................ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.............................. sc.................... satul .... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte.............. sectorul ......in judetul ......L.. nr..situat in judetul ...................... comuna cod posta .. Fisa bunului imobil sau nr..................... et..... et....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.......1 4 Pag................... 1 Catre.... Transmis solicitantului la data de ................teren si/sau constructii ...... sc... republicata............. ................................. (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil...... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .. (3) Denumirea lucrării...................... Cartea funciara(3) ------------------....... declarată de solicitant................................ Anexez prezentei cereri: . nr.......................................... Presedintele Consiliului judetean ..... din ............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..... municipiul orasul ................ proiectului si data elaborării........... ....... .... înscrisă în cererea de autorizare......... telefon/fax .............. ... ...... bl...... Achitat taxa de: ... ........ domiciliul(2) municipiul cu ------------........ F............... (6) Se completează cu nr................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................ .................. solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr.... .S... e-mail ................... strada ....... ap............. strada ...... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) . 50/1991....... precum si alte date extrase din PAC/PAD................... direct/prin posta................ Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .. sectorul ................. In conformitate cu prevederile Legii nr.... conform chitantei nr................ cod postal ........ ap................ ............ lei... sediul comuna satul . *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........

........ .. 20.......Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD .. (2) Adresa solicitantului. ......Primarul orasului ............ ..... | .....1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr....... .... in original. din ........ după caz: . precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare.... din data de ...... | | ... | | ........| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.. 20............. din .................. | | Arhitect sef*).... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr............Primarul municipiului......Autorizatia de construire/desfiintare nr.... din ...... ____________ *) Se completează.....| | | |Nr..... | | ....... din data de ......Primarul comunei ............................... | | Arhitect sef.. .................. 20. SEMNATURA Data ... 20.................... din data de ........ din ............... ............... | | ........ ....| | | |Nr.... .... al municipiului Bucuresti .............Primarul sectorului .Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr.. ...............prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr............. F...... ...| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef...Primarul General al municipiului Bucuresti .. .......... (3) Date de identificare a imobilului.... (1) Numele si prenumele solicitantului........... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii...............dupa caz .......

.... F...................... | | Arhitect sef.1 7 Catre......... din ... ... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr.. din ..............1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr..... ....... | | Arhitect sef*).. 20..... F...... ... din ........ ....... 20............| | | |Nr...| | | |Nr......... | | .............+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului..... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului..... din .......... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN .........................| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef. 20.............. | | ..... | | ..... | | ...... ...| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.... 20.

......................... ................... sediul(2) comuna satul ............ ap............................................. .......... cadastral Semnatura.................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări................. nr.. ............. ............... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)......... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte.... strada ........................S...... Subsemnatul(1) ...... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare............................ emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ........................ . ............. (5) Se aplică sigiliul.... .............. F.......................... ............ comuna cod postal ............................................... sc........ în cazul persoanelor juridice........................ cod postal ........................... lei........... sc...... et...Primarul comunei ....... nr.. după caz: ....teren si/sau constructii ...... orasul ................... .................... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)....... municipiul orasul ........ Cartea funciara ------------------....... sau al reprezentantului persoanei juridice .. sectorul .............Primarul orasului ............... in valoare de ............ satul ............... sectorul ......(5) Data ... din ....................... cu numărul si data înregistrării la emitent...... ............... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează...... .................................. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr........................................ e-mail ...... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ................ .... et....... ap....................................... L........PRIMARUL*) ........... ................inclusiv calitatea acestuia)............Primarul sectorului . (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.............................. .............................. 20................................... ora .......Primarul general al municipiului Bucuresti .................. ......... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .................... bl.......... al municipiului Bucuresti ...............................Primarul municipiului ................ ..... strada ............ domiciliul(2) municipiul cu -----------..in judetul ..... telefon/fax .. ......................... bl.................................... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării..........situat in judetul ....1 8 Catre.................. Fisa bunului imobil sau nr...............................

..... et....... sc.....inclusiv calitatea acestuia).. et.............. 20..... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr. e-mail .................................. Fisa bunului imobil sau nr..................in judetul ... in valoare de .................. in copie dovada achitarii cotei de 0.. bl............................ vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .................... domiciliul(2) municipiul cu -----------.................. ............ sectorul .......... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............. nr................ municipiul orasul ... lei.... Subsemnatul(1) ........................................ cadastral Anexez....INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ....(5) L................ cod postal ....... .... republicata. ......... domiciliul(2) municipiul cu ------------..... .. ........ Aduc la cunostinta Ca la data de(4) . strada . emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .........1% din valoarea lucrarilor autorizate............................... ap............. ................................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte....... .............................................................................. F........... ora ....................... orasul ................................ din ............ bl.......................... ..................... sectorul .. (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)...................................................................................... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.. comuna cod postal . orasul .................... (5) Se aplică sigiliul.................... ......................................... sediul(2) comuna satul ..... nr................ ...... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.................................................. ...... Semnatura......situat in judetul ................ .. sc........... Subsemnatul(1) ..................in judetul .......................................... INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI .. Cartea funciara ------------------................... 50/1991............ ..............................S.......... sau al reprezentantului persoanei juridice .....................................1 9 Catre........... telefon/fax .. • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări....... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)...... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.... Data ................. ap.............. satul ........teren si/sau constructii ........ ......................... in conformitate cu prevederile Legii nr........ strada ......... în cazul persoanelor juridice.................................. ....

................................ precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si. cu completările ulterioare.................... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării............. .. cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii................... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ............ ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ............ Cartea funciara ------------------... . e-mail ........................................................ et.... cod postal ...sediul(2) comuna satul ... Fisa bunului imobil sau nr... precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora.................... ... respectiv....... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)..S.... nr.......... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr........... comuna cod postal . ....... ........ au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .......... bl.... Data ................... ...inclusiv calitatea acestuia)...... nr.......................... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie. ..................... ANEXA Nr...... strada ..................................... . 20....... sectorul ....... Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare............... satul ...... sc.......................... cadastral Semnatura........... bl.................... .............. et.......................teren si/sau constructii .... din ............ ......(5) L... sc....Legea nr.............. . telefon/fax ............................. ora . acte normative complementare .... sau al reprezentantului persoanei juridice ...aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice................ ap... .... municipiul orasul ................. • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ............................. lei....... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării.......................... ..... in valoare de ...... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul................. sectorul ..................... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice. în cazul persoanelor juridice...................................................................................... ..situat in judetul ............................. ap.. strada ........ .............................. (5) Se aplică sigiliul....... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)..........

.Legea nr. 34/N/M. . precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. .Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. . . 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a .30/3.S. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.. .Ordonanţa Guvernului nr.I.Căi de comunicaţie. . al ministrului apărării naţionale. . 114/1996. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect .221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I . a execuţiei lucrărilor si construcţiilor. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a .. 184/2001. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. cu modificările si completările ulterioare. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. .Zone de risc natural.Hotărârea Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. cu modificările si completările ulterioare. .Legea nr. .Hotărârea Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a .Hotărârea Guvernului nr.Apa. nr.Legea locuinţei nr.Hotărârea Guvernului nr.Zone protejate. . republicată. 325/2002.Legea nr. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. .Ordonanţa Guvernului nr.Codul civil. agrementul tehnic pentru produse.Legea nr.Legea nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . . 10/1995 privind calitatea în construcţii. republicată cu modificările si completările ulterioare.Reţeaua de localităţi. cu modificările si completările ulterioare. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a . b) în domeniul construcţiilor. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 707/2001. . . urmărirea comportării în exploatare.C. 519/2002. Partea I. conducerea si asigurarea calităţii în construcţii.Legea nr. procedee si echipamente noi în construcţii. republicată. 587/2002).Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii.422/4. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Legea nr.Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. . 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). . certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii). al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. . cu modificările ulterioare (Legea nr. republicată. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 19/1997 privind transporturile.

cu modificările si completările ulterioare.Ordinul ministrului lucrărilor publice.. . transporturilor si locuinţei nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 18/1991 si ale Legii nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. 5. 7/1996. 887 din 12 decembrie 2003. 337 din 15 iulie 1999. . cu modificările ulterioare. 215/2001. cu modificările si completările ulterioare. nr. 137/1995.Legea fondului funciar nr. nr. . . 60/2001 privind achiziţiile publice.Legea apelor nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. cu modificările si completările ulterioare. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0.Legea nr.Legea nr.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. . 481/2004 privind protecţia civilă. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare.Legea nr. 287/2001 din 31 mai 2001. .Hotărârea Guvernului nr. . . 169/1997. republicată.Legea nr. d) în domeniul proprietăţii funciare . cu modificările si completările ulterioare. precum si a criteriilor de realizare a acestora. 45/1994. 219/1998 privind regimul concesiunilor. republicată. 422/2001.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.Legea administraţiei publice locale nr. cu modificările si completările ulterioare. . Partea I. . cu modificările si completările ulterioare. Partea I. nr.122/NN/1.Ordinul ministrului transporturilor nr. publicate în Monitorul Oficial al României. . ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . 326/2001. 18/1991.Legea protecţiei mediului nr.Legea apărării naţionale a României nr. privind protejarea monumentelor istorice.Legea nr. aprobată cu . cu modificările si completările ulterioare . instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor. cu modificările si completările ulterioare. . cu corespondent în devizul general al lucrării. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.Hotărârea Guvernului nr. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. cu modificările si completările ulterioare. . 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi.5% din valoarea devizului de construcţii.384/178/1999. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.Legea nr. Partea I. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. . cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. . publicat în Monitorul Oficial al României. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii.Legea nr. c) în domeniul administraţiei publice . .Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. .Legea nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.

742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. 124/1995. 646 din 16 octombrie 2001. alimentaţiei si pădurilor nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. . . cu modificările si completările ulterioare. . cu modificările ulterioare. . nr.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 21 din 16 ianuarie 2003. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale.Ordonanţa Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene. cu modificările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. cu modificările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. republicată. . publicat în Monitorul Oficial al României. . 52 din 30 ianuarie 2003. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 43/1997 privind regimul drumurilor. . 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. nr.Hotărârea Guvernului nr. .Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 126/2001. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. . Partea I.Ordinul ministrului agriculturii. . . . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . 18/1991. aprobată cu Legea nr. aprobată prin Legea nr. Partea I. 180/2002. 750 din 12 septembrie 2001. 2 .Hotărârea Guvernului nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. republicată.modificări si completări prin Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1. 571/2003 privind Codul fiscal.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. cu modificările si completările ulterioare. 52 din 30 ianuarie 2003. . . 212/2002. . 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. nr. 212/1997. 74-103 din Legea nr.Ordonanţa Guvernului nr. 246/2001. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. Partea I.Hotărârea Guvernului nr. 486/2003. 1. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 114/2000. respectiv a municipiului Bucuresti. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. . modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului de interne nr. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Hotărârea Guvernului nr. ANEXA Nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară.

servituţi de interes public etc.).1 . utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. salubritate. funcţionalitate. După completare.8. care constituie condiţii prealabile de aviz. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. În acest scop. alimentare cu energie electrică.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii.2 . datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului. în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. telefonizare.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi.A. prevenirea si stingerea incendiilor. la faza "Certificat de urbanism".8.1 . a. direct de la autorităţile competente. conform modelului "ghiseului unic". avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. apărarea civilă. se obţin prin grija investitorului.U. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism).5 din prezentele norme metodologice.1 . protecţia mediului si sănătatea oamenilor).8. protecţia civilă.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. cerinţele privind: securitatea la incendiu. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2. Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. alimentare cu gaze naturale. după caz.F. canalizare. ori alte utilităţi urbane. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. transport urban.8. alimentare cu energie termică. . în numele solicitantului.

exprimat pe bază de fisă tehnică. 91/2002.5. pentru protecţia sanitară. Se emite în conformitate cu prevederile art. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.8. fisa tehnică F. prevăzute în anexa nr. . Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. II la Legea protecţiei mediului nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.8. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. Documentaţia trebuie să conţină.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu". măsuri pentru combaterea poluării. vizate spre neschimbare. aprovizionarea cu apă potabilă.3. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului.4. în copie. opis. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F.4. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare).8.).Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag.8.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. se restituie solicitantului documentele prezentate. La eliberarea avizului de securitate la incendiu. necesar asigurării resursei de apă. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2 si referatul verificatorului de proiect. 2 la formularul model F.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate).Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F.8. în baza prevederilor Legii apelor nr. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv.Deciziei primului-ministru al României nr.8. pentru lucrările cu impact asupra mediului. a procesului tehnologic. 107/1996. precum . În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. 137/1995. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.8. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. în condiţiile legii.8. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.

autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente.1 . restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. 1.0 metri sau mai mare. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . Ministerul Apărării Naţionale . • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei. • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af .) care cuprind monumente.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. pentru partea din proiect. conform prevederilor legale în vigoare.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor. sau P.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. .072/2003. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate. inclusiv zonele de protecţie ale acestora.U. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. reabilitări. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. actul constitutiv al societăţii. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor. Serviciul Român de Informaţii. consolidări. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor . Compania Naţională "Apele Române" .avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora.A. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. emite următoarele avize/acorduri: . Construcţiilor si Turismului.D. LISTA B .2 . ansambluri ori situri istorice.Z. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct. Ministerului Agriculturii.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale.S. . Pădurilor si Dezvoltării Rurale. după caz.. Ministerul Sănătăţii. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. după caz. .avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. hotărârea judecătorească definitivă. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. Ministerul Culturii si Cultelor. indiferent de valoare. după caz. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. Ministerul Administraţiei si Internelor.si. .Statul Major General. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.necesare pentru situaţii deosebite. . codul fiscal. certificatul de înmatriculare.U.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt). Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. b.

Agricultura 1. zgomot.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. 3.1.4 . b) 40. aburului sau apei calde. În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha. .000 m3/zi. exprimat în formă autentică.1. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW . Cuptoare de cocs 3. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase.3.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate.6. 2. căldurii. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate.) ANEXA Nr.1.3.b. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. Industrie extractivă a petrolului. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. elaborat de un expert tehnic atestat. vibraţii etc. 1.). cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. acordul vecinilor Acordul vecinilor. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. Extracţia gazelor naturale. Termocentrale si alte instalaţii de ardere. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. Extracţia turbei. 3 la normele metodologice LISTA A . avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente. 2. se solicită în următoarele situaţii: . când cantitatea extrasă depăseste 500. vibraţii etc.3. consolidări.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii.4. gazelor naturale.3 .în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare.2. cărbunelui si turbei 2.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. . cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe. în condiţiile legii.2. b.4. sau a unor părţi din acestea. zgomot.5.2. Industria energetică 3. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. etc. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora.

Alte exploatări miniere*): . Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. cu o capacitate ce depăseste 2. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h.1.9. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5. dalelor.4. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. cărămizilor refractare.6.5 t/h*) 4. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW.putere termică continuă)*) 3.). 5. produselor din ceramică sau porţelan. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3.3.3. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică. Instalaţii pentru fabricarea sticlei.8. chimice ori electrolitice*). prin procese metalurgice. 4. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. 4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale.2. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale.7.1. b) topirea. 4. Producerea si prelucrarea metalelor 4. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. 3. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă.6. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. inclusiv a fibrelor de sticlă. turnătorie. în special a ţiglelor. Turnătorii pentru metale feroase.2. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive.4. Industria materialelor minerale de construcţii 5. pe un amplasament diferit de cel de producţie. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat.5. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. exclusiv. cărămizilor. etc.5. b) forje cu ciocane. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. 4. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). exclusiv. e) stocarea.

ca de exemplu: carbură de calciu. hidroxid de potasiu. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6.3.1.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. ca de exemplu: clorură de amoniu. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. hidrogen. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7.2. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. i) cauciucuri sintetice.1. d) hidrocarburi ce conţin azot. cianaţi.3. precum: alcooli. b) hidrocarburi ce conţin oxigen. precum: amine. compusi azotosi. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . oxizi de carbon. saturate sau nesaturate. acid sulfuric. j) vopsele si pigmenţi. e) metaloizi.1. clorat de potasiu. e) hidrocarburi conţinând fosfor. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor. nitrili. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. 6.1. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). siliciu. fluor sau acid fluorhidric. răsini epoxidice. 6. esteri.1. clor sau acid clorhidric gazos. compusi nitro sau azotaţi. carbonat de sodiu. ca de exemplu: amoniac. cetone.2. Construirea conductelor pentru transportul gazelor.1. cu o capacitate de cel puţin 200.2. acizi sulfurosi c) baze. azotat de argint. hidroxid de sodiu. acid fluorhidric.100 m*) 8.1. alifatice sau aromatice).4. d) săruri. amide. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. acetaţi. Producerea explozibililor 6. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. f) hidrocarburi halogenate.1. ca de exemplu: acid cromic. Industria lemnului si a hârtiei 7. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6.2. acid azotic. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. acizi carboxilici. oxizi de azot. acid clorhidric. oxiclorură de carbon. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. 6. Proiecte de infrastructură 8.3. petrolului sau al substanţelor chimice. carbonat de potasiu. b) acizi.1. g) compusi organometalici. c) hidrocarburi sulfuroase. ca de exemplu: hidroxid de amoniu. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. acid fosforic. aldehide.000 t*) 6. peroxizi. sau izocianaţi.4. perborat. a produselor petrochimice sau chimice. oleum. compusi ai sulfului.5. Instalaţii chimice integrate*). Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. carbură de siliciu. Industria chimică si petrochimică 6. dioxid de sulf.

10. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.6.3.9.7. inclusiv prin tratare chimică. a deseurilor nepericuloase. în particular pentru finisare. 10. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9.2. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi.000 t. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor. albire. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi. 10. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.8.1. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. placare. executate în scopul prevenirii deficitului de apă.12.5.11. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale.materii de origine animală (altele decât laptele).4. 10. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte. acoperire. impermeabilizare. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială). Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. obiectelor sau produselor. 10. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). dimensionare. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. 10. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare.6. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. vopsire.8. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9. Gestiunea deseurilor 9.4.350 t*). Alte tipuri de proiecte 10. 10.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. Instalaţii pentru eliminarea. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8.5. utilizând solvenţi organici. Sisteme de captare a apelor subterane.000 echivalent locuitori4) 10.1. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.2. c) tratarea si prelucrarea laptelui. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10.4. .3.materii prime vegetale. 8. 9. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. 10. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. . Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului.350 t*). degresare. curăţare sau impregnare. Porturi comerciale. Depozite controlate de deseuri.

4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. 14). inclusiv a celor din mare. aburului si apei calde. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. 22/2001. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 2. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. Industria extractivă a) Cariere. 2) Aeroport . altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. altele decât cele incluse în Lista A 3. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. LISTA B .aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. ratificată prin Legea nr. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. din 15 noiembrie 1975. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . 3) Drumul expres . petrolului. gazelor naturale si minereurilor. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. precum si a sisturilor bituminoase.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. în special: (i) foraje geotermale. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. Agricultura.

gresiilor ceramice sau porţelanului. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. cu excepţia metalelor preţioase.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. în special a ţiglelor.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. cărămizilor refractare. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. vopselelor si lacurilor. 4. plăcilor. 5. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. 7. cu o capacitate de până la 200. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice.000 t. petrochimice si chimice. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative.). cu o capacitate de până la 2. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. metalelor neferoase. cărămizilor. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. inclusiv producţia fibrelor minerale. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. produselor farmaceutice. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. turnare în forme etc. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. elastomerilor si peroxizilor. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. inclusiv a fibrelor de sticlă. inclusiv alierea. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie .

exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. de diguri. înălbirea. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. a pielăriei. altele decât cele incluse în Lista A 11. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. Industria textilă.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. pontoane. linii suspendate sau linii similare specifice. de vehicule uzate. altele decât cele incluse în Lista A. inclusiv a porturilor de pescuit. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. Turism si recreare . altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. 9. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. căi ferate subterane si de suprafaţă. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. chei. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. f) Abatoare. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. de exemplu. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. 10. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. porturilor si instalaţiilor portuare. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai.

care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.| .|(terasa/ | la |utilizate| cons.| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1.| x | • | x | . efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.grajduri (pt.| |circulatii|stabili-|exploa.a) Pârtii de schi.| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura .| la |canalizare|electrica | | | | desfa. ANEXA Nr. P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. | • | • | • | x | • | • | • | • | .| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi.| • | • | • | . 13.| x | • | • | | inaltime P.bucatarii de vara | • | • | • | . telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons.| .|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare . 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.| . deja autorizate. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă. executate sau în curs de a fi executate.| Struc | |Amenajari | Rezis.| Sigu. instalaţii schilift.|Cerinta.|Instalatii| exte.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| .

| x | .| x | .| .| .| • | . | • | • | • | x | • | • | x | • | . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| x | • | .| • | .magazii.| x | | adaposturi animale. padocuri.| x | .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | • | • | • | x | .| .| .| .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .saivane.rezervoare | • | .| .| .| .imprejmuiri | • | • | .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | • | • | • | .| • | .| .| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| • | .| . latrine | • | .| .| • | • | .| .| .| x | .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | .fantani.| x | | uscate. fanare.| . Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .hambare.spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | .| .| .imprejmuiri de | • | .| • | • | x | x | . soproane.| .| .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3. Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| .| .| .| .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | • | x | • | .spatii de cazare | • | • | . bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | • | • | • | .| .

| • | x | x | • | . | (stalpi.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana. Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr. | | | | | | | | | | |.targuri si oboare | • | x | .1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.| .sc. | indepen. |.| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ . 1:100| .sc. | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | .|Alimen-| Telefo. | (inclusiv |ristica | .constructii | • | x | • | .| x | . | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.sc.1:100 | risului) | 1:100 | | | .| .|.| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.| .| | | | | Preve.| .| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.| • | • | .sc.| .| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.tabere de corturi | • | .|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | .| .| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5. | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.sc.sc.sc.sc.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator.Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. B.. titlul II. după caz. calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. C. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. pct. 5 la normele metodologice CARTUS . ultimul alineat din Anexa nr. data elaborării. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. pct. titlul II. titlul proiectului si al plansei. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II . titlul II. numele..model conform anexei nr. ultimul alineat.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) .PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus. ultimul alineat. ANEXA Nr. numărul proiectului si al plansei. A./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | .0 m2..

... lit...... ............................... .............................. si se sanctioneaza cu amenda contraventionala...de la .................................. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.. astfel: a) cf....../...... . lit............... după caz...........................................................................................de la ................................... 2) titlul proiectului....... ....... republicata............................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... in baza legitimatiei de control nr............ in urma controlului efectuat azi ........................... ... ..................... 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr.......... 6) calitatea elaboratorilor...... ....... art..................... 2... c) cf................................................................................................ 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea..... Subsemnatul .........................de la ..... ...... ... ............................................................................. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ........ ............ alin.................. 1......... 6 la normele metodologice Consiliul judetean ... ....... ANEXA Nr....... la sediul/ santierul .. Legii nr............... lei pana la . ........ | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator...................../ora ....C..... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr............ ....................... art........ ....... am constatat urmatoarele: .A................. Legii nr..... eliberata de ....... lei.......................... Legii nr.... si data acestuia...... 5) numele si titlul profesional...../.... .............................. alin.. lei.. 8) cerinţa de calitate conform Legii nr............................... b) cf. in calitate de .... 50/1991. .. ...................... In conformitate cu prevederile Legii nr....................... alin................... ......................... lit........ .......... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic...................................................................../............. incheiat azi .............. lei .... 3) titlul plansei........ .. 4) data elaborării proiectului....................+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr.......... lei pana la ......................... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr... art... 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P............ 10) numărul proiectului la elaborator........ ................

....... lei................................... tichet de inscriere a contraventiilor seria .......de la .......... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere............. Subsemnatul(a) .............. ................. .............. .. inmatriculata la R......... nr. 5............. bloc ... sector .. in calitate de .. ....... ............................) ......................................... eliberat(a) de ..... str............ judet/sector ................................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor........... ap...... (d-na) .................. ....N.......... judet ................ ..............................C... cu domiciliul/sediul in ...................................... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .............P............................................................. b) Obiectiuni ale contravenientului . domiciliat in ......................................... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia..................... • persoana juridica .......... .... bloc ..................................... in termen de 15 zile de la comunicare.................. ................... ................... 4...................... cod fiscal nr................. (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ...... str............... 32...N...................... ............. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata......... nr..........................) ....................................................................................................... .. lei.......... din ........... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ... (numele si prenumele) semnatura 6.............. posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..................... etaj ....... din Ordonanta Guvernului Romaniei nr............. nr........................... ... scara ........ ap...... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr........ declar ca numitul .. refuza sau nu poate sa semneze................................. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare.... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|................................. ............... .............................................. avand functia ..... ...... C........ ............... la data de . in calitate de martor............................ cu nr........ (pentru cetateni straini)......pana la .... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul .................................................reprezentata de dl.................................. la data de ........... 31 si art.................................... motivele privind lipsa martorului etc....... C.... lei pana la ................................... scara .. nr..................... la .......... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ....... etaj ............ Potrivit prevederilor art..P.................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor..... (d-na.......... (numele si prenumele) (numele si prenumele) ... ..... 3............. nr.........

........ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei......... ...............25% din suma totala.... 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr..................... Consiliul judetean ..... si avand in vedere dispozitiile art.... a) ... iar sumele vor fi incasate astfel: ........ judetul/sector ..........E........................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie).................................................................) (in litere) si dispun................................... in temeiul legii............. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal...... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite. c) ...... lei in contul nr............semnatura semnatura MARTOR ......................... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .......75% din suma totala............................ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. b) .... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal............. (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in ..../Trezorerie....................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.................................................................................................... lei in contul nr....... str............. telefon ................................. Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.....amenda in valoare de ......) la C.......................... (3) din Legea nr........................................................................................................................................ lei (adica ...... urmatoarele masuri: .... suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator............ .... 26 alin........................... adica ........) • pentru fapta consemnata la lit. lei (adica .. lei (adica ......... suma care se face venit la bugetul de stat........ se va proceda la executarea silita..E.......................... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ..................................................... contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit.... .............. ..................... lei (adica .......amenda in valoare de .......C................ .C............. ............ constatate si consemnate la pct.... in calitate de ................................... adica .................C. lei (in cifre) (adica . republicata............................................/Trezorerie.....) • pentru fapta consemnata la lit........................................) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de .................................... 2 din prezentul proces-verbal........... deschis la C... (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit....................................... 8..............................amenda in valoare de ..... la adresa .............. deschis la C.................... .... subsemnatul ...............................E. in baza prevederilor art.......... nr... (numele si prenumele) semnatura 7..................

............................... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl......... Am primit un exemplar Contravenient ...............................de la .... in baza legitimatiei de control nr. (organul de control/functia) .......... si se aplica o amenda de ............................................... lei. si se aplica o amenda de ...............de la ... eliberata de ........... lit...................................... cod fiscal nr................. lei • cf............ alin........ .... ................ lei............ lei 3......................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ............. eliberat(a)/emis de politia/statul ................................... . Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ......................... ..... Subsemnatul ..... lei pana la .......................... ...... (pentru cetateni straini).......... .../ora ... ................................... inmatriculata la R... C...... ................... In conformitate cu prevederile ................................. Inspectoratul Judetean in Constructii ........ am constatat urmatoarele: ............................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|......... cu nr................................... la data de ........................... alin..... ANEXA Nr....... Subsemnatul(a) . 4....................... in urma controlului efectuat azi ............. lit........ art............ si se aplica o amenda de ..... lei pana la ..... .. lei.... alin................ (numele si prenumele) semnatura L................ ........................... ............................................................. la sediul/santierul ........................................ nr...... alin........................................... ............................................................................ .................. ........... (d-na. ...............P........................de la ....... 1......... sector .. ..................................... cu domiciliul/sediul in .............................. ................ Seria ...... ..................... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii . ......................................................................................................................... ................. lei pana la ....... posesor al buletinului/cartii de identitate . art........... .................... judet ............. str..... si se aplica o amenda de ..................N...................... nr....... art........... ................ lei................. lit.............. ... (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi ................................... etaj ............. . .......C........ nr... ........... reprezentata de ........... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala........ bloc .... ....... lei pana la ... 2................... in calitate de ......................... lei • cf.... lit....... nr........S....................... .. art..... ..................) persoana fizica/juridica .............. astfel: • cf... lei • cf......................de la .......... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ....... avand ocupatia ......... scara ......... ap......... tichet de inscriere a contraventiilor seria ........ . .............................. ................................

......... telefon ... nr....25% din suma totala............................ judetul/sector ........................................ Potrivit prevederilor art............................. nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor............................... lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: . 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor............................... ... bloc ..... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii............. in conditiile art.....................................P.......... la data de . eliberat(a) de ................ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei.. motivele privind lipsa martorului etc................................ b) Obiectiuni ale contravenientului ... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal...................... al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ............. ... ... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ..............................seria ..................... lei in contul nr......................C........... ... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.................. ..............N........... .................................................. .C.. ....... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.......................... lei in contul nr...... deschis la C.......... lei........................................................................... iar sumele vor fi incasate astfel: ... ......./ Trezorerie ................. 2/2001 ......................... nr.... se va proceda la executarea silita............. . contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit...........E. str.................................... adica .E. 6............................................................................................................................... o amenda contraventionala in valoare totala de ................ situat in ................................. suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii .......................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ...... ..... etaj ................... se aplica contravenientului................................ sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)..............) ......... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ............. (numele si prenumele) semnatura 5.......................... .......... 10 din Ordonanta Guvernului nr.................................... suma care se face venit la bugetul de stat...../Trezorerie............ str................................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor............................................... 31 si art....... judet/sector .............................. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite......... .......................... . refuza sau nu poate sa semneze...............................75% din suma totala........ a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata..................... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de . ....................... scara ................ C...........................C...................... . adica ........ la C.......... la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ................................. nr.............. domiciliat in ..... ........................... ap.................................. 7.. .... deschis la C........E.. declar ca numitul .. 8....... ................

..... confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor....... telefon .............. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă........... in termen de 15 zile de la comunicare......................................privind regimul juridic al contraventiilor....| |Eliberata de .......................................... telefon .............................................. din ............... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ..... prevazut in autorizatie ..................| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1... care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.......................................| |Termenul de executie a lucrarilor...... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ......................................... 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ....| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor ........ (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr...............................................| |Data inceperii constructiei ...... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ................ 63/N din 11 august 1998.......................... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere........................................... ............. 2........... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ...........| |Beneficiarul investitiei ................................................... Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm)................ ....... din data de ..| |Data finalizarii constructiei .....| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general .. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare........... 9... o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.......................... telefon ...............................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) ............................... ..........

.Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri.) si se realizează în două etape: .În înţelesul prezentului regulament. Dintre acestia. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. extinderi etc.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr.Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. au calitatea de investitori. 3. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. 4. . . Art. care.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. 1. Art. modernizări.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. . CAPITOLUL I Prevederi generale Art. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr. Art. indiferent de sursa de finanţare. . printr-un document scris confirmat de investitor. de forma de proprietate sau de destinaţie. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. 2. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. 6. consolidări. . . obligatoriu vor face parte un . 7. 5. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. modificări. Art. Art. în sensul prezentului regulament. .recepţia la terminarea lucrărilor. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. Partea I nr.

va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . acestia având calitatea de invitaţi.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. fără de care recepţia nu este acceptată. pentru anexele gospodăresti ale acestora. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. 11. 8. a hotelurilor. Completat de Hotărâre nr. Art.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. precum si pentru construcţiile provizorii. modul de utilizare. a spitalelor. . cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. parter si un etaj. .Proiectantul. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. b) executantului. . investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. numărul de specialisti fiind de minimum 5.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. . Art. destinaţia. în calitate de autor al proiectului construcţiei. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. c) proiectantului. 10. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 9. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. cu săli aglomerate. cu cel mult 4 apartamente.

în urma comunicării primite.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. ora si locul fixate. 14. .analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. presedintele poate fixa. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. Art. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. totodată. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. prin comisia de recepţie. comisia poate . înainte de termenul fixat de acesta. 8. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. 13. . cu respectarea exigenţelor esenţiale. Dacă investitorul. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. iar presedintele acesteia. . Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal.În cazul în care investitorul nu stabileste. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial.cercetarea vizuală a construcţiei. numit de investitor. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. 12.monumente. asupra unui alt termen pentru recepţie. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. În notificare. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. Art.Comisia de recepţie se întruneste la data. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. ansambluri si situri istorice. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. conform legii. Examinarea se va face prin: . executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. 8. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. Art. . executantul va preciza. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare.

90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 23. Art. 20. . Art. 17. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. 18. 24. Art. dar ele nu vor depăsi.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. probe si alte teste. datorită condiţiilor climatice.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. model prezentat în anexa nr. 15. 22. refaceri de lucrări etc.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 22 după trecerea termenului de remediere convenit.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. Art. dacă nu ar fi făcute. . care să consemneze.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 21.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. . 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. starea de fapt constatată. Modificat de Hotărâre nr. reproiectări.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . . si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. . .Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . . Art. Modificat de Hotărâre nr. nu trebuie fixat alt termen. Art. . investitorul hotărăste admiterea. de regulă. Art.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. ar diminua considerabil utilitatea lucrării. investitorul îl va soma în acest sens. . 19. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. . Art.cere expertize. alte documente. . separat de procesulverbal. Pe baza procesului-verbal de recepţie. 1 la regulament.Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. amânarea sau respingerea ei. . investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs. amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. încercări suplimentare. caz în care se impun expertize.La terminarea examinării. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. 16.

33. dacă ea a fost prevăzută în contract si. se apelează la arbitraj. 26. întocmit la terminarea lucrării în întregime. măsurile de conservare. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. 25. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. . Art. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. . Art.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. . . a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. . cu sau fără obiecţii. 30. investitorul nu anulează obiecţiile. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. Pentru partea de lucrare preluată de investitor.După executarea remedierilor. în cazul rămânerii în dezacord.La recepţia finală participă: a) investitorul. Art. penalizări. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. . precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. . executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. . Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. 32. Dacă.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 31.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 28. 26. . Art.acestuia. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. Art. iar apoi la instanţa judecătorească. Art. diminuări de valori si altele asemenea. 27. se recurge la procedura de arbitraj. 25. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. Art. Art. 29. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. b) comisia de recepţie numită de investitor. . Litigiul se rezolvă prin arbitraj.

Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. se stabileste o culpă. b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei. 34. .În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. Art. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. a recepţiei. . 39. d) executantul. 38.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. dacă este cazul. . pe care-l va înainta investitorului. 3 si 4 la prezentul regulament. Art. se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. .La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. 2 la prezentul regulament. . precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. . Cheltuielile ocazionate de încercări.Comisia de recepţie poate cere.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. anexele gospodăresti ale acestora. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. cu 4 apartamente si. inclusiv viciile aferente si remedierea lor. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. efectuarea de încercări si expertize. Art. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. În situaţiile în care. .Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.c) proiectantul lucrării. Art. . în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului. Art. amânarea sau respingerea recepţiei. de amânare sau de respingere a ei. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. Art. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. 36. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . 35. iar utilizarea ei va fi interzisă. Art. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. Pentru acestea. cu sau fără obiecţii. parter si un etaj. 41. 40. model prezentat în anexa nr. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. 37.

....... 3........... executata in cadrul contractului nr..... ................Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr.......... la ...... .. b) executantului. Comisia de receptie. 1.......... . 5 la acesta.......Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj.... Art... (nume si prenume) (calitatea) 4. (nume si prenume) ........ Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ........ se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei. 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr... .... privind............... Art..... 1........avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă............ propune: .În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză............... 2....3...... Constatarile comisiei de receptie: 4......... 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament.................... 46.... cu valabilitate pana la ... .. 1. pentru lucrarile de .. 49.. . ANEXA Nr............................... Art........... . . 4. .. emitent al autorizaţiei de construire......................... incheiat intre .. d) organului administraţiei financiare locale............ ........... c) organului administraţiei publice locale. potrivit legii........................ Art.............Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale.......... ......... 50..... din .... 6 la prezentul regulament. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr........... in urma constatarilor facute............ lucrarea .................... din .. 44 si 45......Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului........... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.............. Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art...... 43.... ............ Au mai participat la receptie: .. 2 nu au fost executate....... 44... emitent al autorizaţiei de construire... .. 48............ ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. 42.....1............... 3.............. Art......... 47........ Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă.......... b) proiectantului............................ ....Anexele nr.............. 4..................... .. 5......... Art......................... ....Ministerul Apărării Naţionale..... 4................ fiind formata din: .................. 45... eliberata de . 3 nu respecta prevederile proiectului......... Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr............. Art.2... potrivit modelului prezentat în anexa nr..............Cartea tehnică a construcţiei....... Art... . Art.

.................. . fiind formata din: ................................. conform listei anexa nr...... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr...... in ...... 3.......................................... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ... ....................... Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate.............. . Lucrarile au fost complet terminate la data de ........ in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei............ 3.................... din .............4..............2.................................................... file si ...... (nume si prenume) 2..... .. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ............................. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ............. .............. 7......1................. Completat de Hotărâre nr.... Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: .............. luni.................... 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr... file................................................... ............ 3.. 8.. 2. la ........................... Au mai participat la receptie: ................. ........................................................ prenumele si semnătura......... In baza constatarilor facute.......... ___________ *) Numele.............. a constatat urmatoarele: 3.................................................... lei......................... autorizata cu nr........5................... cu valabilitate pana la .................... 3.......... pana in prezent........................... 1.............................. 3............ 3. Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ........... din ......................... Membri: ......... 3................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr........................................3...... a fost incheiat astazi ........... 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr......... constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. ........................... cu un total de .. continand .......... de catre ... Prezentul proces-verbal............. ................................................7............................. exemplare.. 1......... comisia de receptie finala propune: . anexe numerotate.............................................. 1......... respectiv pe o durata de ............................. 4........... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului...... privind lucrarea ................... (nume si prenume) (calitatea) 3........6..... . ............ Comisia de receptie finala.................................. ............... Valoarea obiectului este de ..6.........................

...... in ............... Au mai participat la receptie: .......................................................... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr... cu un total de . file.. ... din ... file......... ANEXA Nr......................................... la .. . 1. (nume si prenume) (calitatea) 4..... 5.......... 2.......... in .......... .............................. propune: ................................................ ........ a fost incheiat astazi ................... privind lucrarea ............. 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.. fiind formata din: ............ .................. 5................ ................................ anexe numerotate............................................................... pentru lucrarile de ............................................. cu un total de .................... din ................................................................... .. exemplare............................ Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): .. cu valabilitate pana la ..................... exemplare. ....... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ................ Delegat al administratiei publice locale: ..... Comisia de receptie.. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ............................................................. continand .......... executata in cadrul contractului nr........ ... a fost incheiat astazi .................................................. .... continand ......... Prezentul proces-verbal... eliberata de ................. Prezentul proces-verbal................... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: .......................................... si intre ....................................................... .................................... la ............................... file si ............................... ..................................... 4 la regulament INVESTITOR ........................... 6............ 7............................... (nume si prenume) 3.................................................... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: . ___________ *) Numele............... prenumele si semnătura............................................................................................. ANEXA Nr..... 6......................... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: .................................................. incheiat intre .................................................. anexe numerotate............................................................................................ in urma constatarilor facute...................... file si .. la .......... Membri: .

.............. privind lucrarea ........ cu valabilitate pana la ...... Recepţia la terminarea lucrărilor ...... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ................... fiind formata din: ..... file.......... a fost incheiat astazi .............................actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora......... anexe numerotate. cu un total de ....................... pe cheltuiala sa........... .. recepţia..perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor.... 6..... 5................ din ....................recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie......... exemplare................. a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile...... 1...... Prezentul proces-verbal....... ANEXA Nr. .............. in urma examinarii lucrarii si a documentelor.. execuţia. avize ale organelor autorizate.............. lei....................... 5........... 4.. Au mai participat la receptie: .......................... (nume si prenume) (calitatea) 3....) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire........ la ... (nume si prenume) 2... Recepţia finală ...................... cuprinzând toate datele................ file si ....... 1.. specificaţii tehnice etc. din ......recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie................ comisia de receptie finala propune: ........... Perioada de garanţie ..) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă............. 4...............ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea........ ............ 2... Valoarea obiectului este de ............................ Cartea tehnică a construcţiei . a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării............ caiete de sarcini........ care poate fi utilizată separat.. a constatat urmatoarele: ............ conform listei anexa nr............. In baza constatarilor facute............ . documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si .............................PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr................... cartea tehnică a construcţiei etc.... 3.......................... reglementări tehnice aplicabile.......................... autorizata cu nr......... continand ........ independentă.. Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ... prenumele si semnătura.. în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie.................... 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1...... in ............ Delegat al administratiei publice locale: ..... ___________ *) Numele....... Comisia de receptie finala.............................. de catre .......... exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia.. Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora ........

.................................. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea............ Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia........... ............................ Jurnalul evenimentelor...........................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor............................................. 5.. intretinerea.............................................................. 4................................ . ................................. ............ ................ ....................................................................................................................................................................... repararea si urmarirea comportarii in timp................. ................. ........................................................................................................................................ localizare) ...................................... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte........................................... ....................................................... .... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea.. Capitolul B*) Documentatia privind executia................................................ ............. repararea........................................................... ........... ............ ........................................................... întreţinerea si urmărirea comportării în timp....... Capitolul C*) Documentatia privind receptia............................................. 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1.. .......... ......... 3.......................... 6. ..................................................................................................................... FISA DE DATE SINTETICE 1............................. ... 2.......................................................... ............ .................................. .............................................................................................. ... ........................................................................ Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia........ ........................................................... ........................................................... Proprietar ................................................................................ Obiectul de constructie (denumire...................................................... Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea............determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp............. investitorul poartă denumirea generică de proprietar.................. ANEXA Nr................. 6............................................................... Fisa de date sintetice...................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea......................................

............................................... Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ... daca este cazul.......................................................................... 14................................................... .. 6.............. c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate...................................................... 1-6 (data modificarii si modificarea) ............................. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .................... 4.. atributia) ...................... Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)................................................................... 13. numele............. NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale .............................................................................................................................. c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ............. ..... prenumele si unitatea de care apartin) ............... Alte date ............. b) Numele si prenumele sefului de proiect ...... numarul certificatului de atestare .................................. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele....................................... b) Numele si prenumele sefului de santier ........................ Modificari intervenite in datele de la pct............................................ Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele........................................... ...... prenumele....................................... Data aprobarii receptiei finale ......................................................... ................ 7.............. ............................. a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ....................................... numarul certificatului de atestare) . prenumele............................................................................................................................................................... Comisia de receptie finala (numele............................................................................................................ 8......... ................ denumirea si sediul unitatilor de care apartin .... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele.......................................... functia........................................... ..... Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ........ Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ............................ 2........................... 9................ 12........................................................ ..................................... 10..... prenumele si unitatea de care apartin) ......... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si......................... ............................ .................................. .................................................................................................................... . ...................................................... Data inceperii executiei ............................ 15................. ......................................... 5...................................... 3................................ 11........................................................................... .................................................. ........ prenumele...................................................................................................................

după caz. de către proprietar. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. după întocmire. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . ipoteze de calcul. 3. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe.). 2. certificatele de calitate. notele de constatare ale organelor de control. condica de betoane. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. 6. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. . detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. recepţia. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. execuţia. cu toate modificările aduse de proiectant. 7. d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier.1. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. . repararea si urmărirea comportării în timp.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. . supuse regimului de autorizare a construcţiilor. întreţinerea. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. întreţinerea. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. 8.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. de admitere a fazelor determinante. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. procesele-verbale. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. Cartea tehnică. 4. . c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive.). Documentaţia privind proiectarea (cap. exploatarea. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general.

g) caietele de atasament. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. h) jurnalul evenimentelor. 1 la prezentele norme. jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. 12. dacă este cazul. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. urmărire în timp). temperaturi excesive etc. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. 11. cutremure. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie. cabine poartă etc. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . rezultate ca necesare. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. precum si alte acte anexate acestora . documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. dacă este cazul. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. 9. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. Acolo unde este posibil. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). dacă este cazul. dacă este cazul. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie.. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. f) expertize tehnice. 10.). cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. după recepţia finală a lucrărilor.

fie de proprietar sau administrator. în ordinea enumerării din prezentele norme. 13. al dosarului. după recepţia finală a obiectului de construcţie.capitolele respective. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. 13. 16. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. le îndosariază conform prevederilor pct. D) si din numărul de ordine. B. Pentru construcţiile noi. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. 8).comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. imediat după întocmirea ei. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. C. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. 7 si 10. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. împreună cu proiectantul. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. documentaţia prevăzută la pct. 15. cu ocazia recepţiei. h). . folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. în cifre arabe. CAPITOLUL III Modul de întocmire. în dosare cu file numerotate. periodic. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. investitorul reţine un exemplar complet. 18. 19. fie de persoane împuternicite de acestia. după demolare. 20. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. . 10 lit. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. pentru păstrare. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. ţinând seama si de prevederile pct. 17. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 8. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului.

Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC . inundaţii. M . Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. C . | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor.|evenimentului|evenimentului|constructiei. .rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. consolidări. ploi torenţiale. 2. menţionându-se natura actelor. La schimbarea proprietarului. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. D .măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. prăbusiri sau alunecări de teren etc.).). căderi masive de zăpadă.evenimente excepţionale (cutremure.procese-verbale întocmite de organele de verificare. în cazul în care implică luarea unor măsuri. care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia.20. pe fazele de execuţie a lucrărilor. US . incendii. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele. demolări etc.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente. E . cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1.

Anexa nr. se modifică si se completează după cum urmează: 1. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. la iniţiativa deţină torului . 6. Partea I nr. a unor noi produse." 3." 5. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. . Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. . 10/1995 privind calitatea în construcţii. 5 din Legea nr. nr. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art.sau a grupei specializate care l-a elaborat. Art. concretizată într-un document scris. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr." 4. denumite în continuare produse. .determinată de modificările aduse produsului. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art. 1. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. Partea I.Guvernul României Hotărâre nr. ca urmare a constatării unor neconformităţi. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. asupra aptitudinii de utilizare. 352 din 10 decembrie 1997. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. tehnologiei de fabricaţie. I. domeniului de utilizare . 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. procedee sau echipamente." . Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. 107 din Constituţia României. publicată în Monitorul Oficial al României." 2.

precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei". După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic. Nr. Art. .2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. • secretar. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. 675. .Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . secretar de stat p.6. • membri: . secretar de stat Bucuresti. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. transporturilor si locuintei. . . denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii".1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. . Ministrul industriei si resurselor. La articolul 24. • vicepresedinte. a)-d). f). Transporturilor si Locuinţei.1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii." 8. 3 iulie 2002. Ion Selaru.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice. Ministrul lucrarilor publice. k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. . Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. . Transporturilor si Locuinţei. Mihai Berinde. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. II. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. Anexa la regulament .

2. transporturilor si locuinţei. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice.1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . 3.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. .1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. transporturilor si locuinţei. . Presedintele. . vicepresedintele..7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. .6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii. Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. .2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. . executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii.

. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. Hotărârea Guvernului nr. e) agrementul tehnic pentru produse. Partea I. nr. ministrul finantelor. 202 din 4 august 1994. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. procedee si echipamente noi în construcţii. nr. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. d) urmărirea comportării în exploatare. Nicolae Noica Ministru de stat.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. Art. cuprinse în anexele nr. Hotărârea Guvernului nr. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Hotărârea Guvernului nr. 2. . g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. Partea I.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. Partea I nr. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 10/1995 privind calitatea în construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. ministrul industriei si comertului. . publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. 1. 3. Art.Guvernul României Hotărâre nr. 1-7. Hotărârea Guvernului nr. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. . 2/1994 privind calitatea în construcţii. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 202 din 4 august 1994. 152 din 17 iunie 1994. publicat în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. procedee si echipamente noi în construcţii. 325 din 24 noiembrie 1994. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. Partea I. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. nr. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. 193 din 28 iulie 1994. 38 din Legea nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. nr. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. Partea I.

conservarea.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. . metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. prin care se asigură administrarea. instituit prin lege. Art. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. depozitarea echipamentelor . are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. manipularea. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. 1. 766.Activitatea de metrologie. . . folosiţi în textul prezentului regulament.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. . având în vedere domeniul de măsurare.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. care utilizează echipamente de măsurare. director general Bucuresti. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. principalele elemente de conţinut. . 6. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. justeţea. 21 noiembrie 1997. 5. 2. fidelitatea. conform prezentului regulament. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. dacă este cazul. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. 7. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. . c) recepţia si administrarea . Nr. Art. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. cu aprobare de model. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. pentru utilizarea prevăzută. 4.identificarea.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. . Art. Partea I nr.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. Art. 3. Art.

Achiziţionarea. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. după caz. conservarea si depozitarea. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. Art. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. Art. Art.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. pentru fiecare obiect. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. e) retragerea din serviciu. reparări . . . respectiv. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. 13. manipularea. materialele de referinţă. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. după caz.etalonări. stabilite prin documentaţia de execuţie.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. 11. . CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art.verificarea iniţială. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. precum si a personalului.proceduri. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. conform instrucţiunilor furnizorului. inclusiv a documentelor . prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. verificarea periodică si/sau după reparare -.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. 12. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. Art. .Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. etaloanele. 9. având în vedere complexitatea comenzii. Art. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. .si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. după caz. 10. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. 14.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . d) efectuarea confirmării metrologice . casarea acestora. . Art. .de măsurare. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . 8. instrucţiuni -. privind identificarea. cât si funcţional. verificări.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. 16. .manipulare. executanţi -. 18. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. depozitare. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. după caz. Art. potrivit sistemului propriu. 15.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. conform prezentului regulament. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. condiţii de mediu.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . b) să stabilească. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. 20. Art. d) să evalueze.vedere al stării de verificare. 19. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . la solicitare. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. accese. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. securitate. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. proprietari sau utilizatori. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. urbanism. Art.investitori. 21. Art.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. . 17. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. . b) să asigure personalul corespunzător. . . Partea I nr. în conformitate cu atribuţiile care le revin. . care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. conform legilor în vigoare. prin contract. proiectanţi. prin personal propriu împuternicit. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. experţi tehnici. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. periodic. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . lucrări publice.În funcţie de volum si de complexitate. prin audit intern sau extern. . după caz. lucrări publice si amenajarea teritoriului. precum si instruirea si atestarea acestuia.

si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. unităţi de cercetare. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. 5.CAPITOLUL I Prevederi generale Art. având în vedere standardele aplicabile. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. proprietari. în aceste etape ale existenţei construcţiilor. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. Art. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. 1. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. Pentru celelalte cazuri. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. 3. adaptate specificului construcţiilor. obţinerea si menţinerea. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. . întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. .Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării . atestat. dacă aceasta este cerută prin contract. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 4. prin activităţi prestabilite si sistematice. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. . . Art. 2. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. Art. prin conducerea si asigurarea calităţii. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. b) prin planul calităţii. realizare. de proiectare. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. finanţate din alte surse. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. .Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. în cazurile prevăzute la lit.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. a)(i). Art. să asigure realizarea. care sunt obligaţi să asigure. în condiţii raţionale de cost si termen. destinate să prevină noncalitatea. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. astfel: a) prin sistemul calităţii. finanţate de la bugetul de stat. adaptate la specificul construcţiilor.

cât si pentru asigurarea externă a calităţii. Art.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . Art.organizarea aferentă sistemului. directoare pentru definirea si obţinerea calităţii.client . b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. . CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. . Datele de intrare Art.Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.programul de asigurare a calităţii. printr-o terţă parte organism de certificare -.documente contractuale.condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Art. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . regulile de operare. Aceste elemente se elaborează. 12.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. . .Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. aplicabile. Art. . 9. aplicate. . . atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.politică. Elementele principale de conţinut Art.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. . documentaţia tehnică de proiectare. organizare -. . 7.profesionale.sau certificarea. 11. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . 10. .datele de intrare. potrivit contractelor încheiate între părţi. 6.elementele principale de conţinut. precizând obiectivele. strategie.documente si înregistrări. conducere. 8. a conducerii si asigurării calităţii. precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . . precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.

lucrări de investiţii-construcţii importante. În funcţie de obiectul manualului.analizarea periodică.formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. . . pentru acele cazuri. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.analiza sistemului.În situaţia în care sistemul calităţii. trebuie să cuprindă: . . utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului.definirea politicii privind calitatea.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.responsabilitatea managementului . Art. prin contract. . b) proceduri. documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. a obiectivelor. . pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. . . a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii.organizarea. . Art. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate. "manual de management al calităţii". sunt următoarele: . Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. nu este certificat.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .proceduri administrative. de către conducerea unităţii.procedurile sistemului. .documente. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii.sistemul calităţii . faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii.pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită.Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. În anumite cazuri mai deosebite .procedurile tehnice de execuţie sau de proces. se poate utiliza un calificativ.analiza contractului.planul de control al calităţii. Art. integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice. . care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii.a) manualul calităţii. 15. 13.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate. care sunt: . corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. . . . în următoarele cazuri: . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii.beneficiarii investitori pot solicita. 14.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia.pentru participarea la licitaţii. . care includ planuri de control al calităţii. . .

.controlul proceselor. . prevăzute la alin. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. .inspecţii (control) si încercări.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor.tehnicile statistice. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art.manipularea.. .controlul documentelor si al datelor. . 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. prin proceduri de sistem. 17. . de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor.controlul înregistrărilor calităţii. corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . . elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.controlul produsului (lucrării) neconform. execuţie.Aplicarea sistemului calităţii. după caz. depozitarea.service si urmărirea comportării lucrărilor.controlul echipamentelor de inspecţie. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare. proceduri administrative sau. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Art.aprovizionarea. fabricaţie. ambalarea. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. se efectuează în mod diferenţiat. b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. . proceduri/instrucţiuni tehnice specifice. În cadrul sistemului calităţii. este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. . Art. .controlul proiectării. . care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. .instruirea. 1. măsurare si încercare. . conservarea si livrarea.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii. 18.auditurile interne ale calităţii. .acţiunile corective si preventive. 16. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. . . vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). .controlul produsului furnizat de client. . . care.

Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. aferente. . buletine de încercări. . 2 si 3. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. care descresc de la modelul 1. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. pentru construcţii existente. Art.procese-verbale de control. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. cel mai complex si mai pretenţios. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. precum si pentru activităţile de realizare si. Documente si înregistrări Art. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. se stabilesc în etapa de proiectare.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii.Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. . întocmite. spre modelul 3. 20. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. notate cu 1. . procese-verbale de avizare pentru . rapoarte de verificare si analizare. în principal. după caz.certificate de calitate. diferenţiate între ele. . luate în considerare. 21. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. c) documente si înregistrări privind calitatea: . mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. Art. de exploatare. 22. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. 19. pentru construcţii noi.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. certificate de conformitate a calităţii produselor.

proprietari. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. dări de seamă periodice. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. 15. . în exploatarea construcţiei respective. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. d) diverse alte documente referitoare la calitate.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. realizare. . obligaţii. suplimentate. .agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. analizarea si evaluarea sistemului. CAPITOLUL III Atribuţii.si de recepţii parţiale. Art. aplicabile. realizarea si. investitori. 24.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . Planuri ale calităţii Art. proiectanţi.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. . după caz. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. c) de a elabora. precizate la art. . produse pentru construcţii.Planul calităţii se întocmeste. . . instituit prin Legea nr. ca si pentru fazele determinante . relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. informări. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. b) de a stabili si a aproba structura de organizare.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare.procese-verbale de lucrări ascunse. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. consultanţă. spre exemplu: rapoarte tehnice.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. utilizatori. furnizori. calificare sau atestare. complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. . procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. 26. după caz. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. pentru sisteme de calitate. Art. cu cele specifice lucrărilor respective. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. 23. după caz. după caz. răspunderi Art. rapoarte de control si verificare privind calitatea. 25. . b) ca document de sine stătător. documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . . pentru anumite lucrări sau construcţii. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. 27. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. Art. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă.acreditarea organismelor de certificare.planuri si rapoarte de audit. 10/1995 privind calitatea în construcţii.puncte de oprire .

categoriei de importanţă si naturii construcţiilor.asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. .Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. Art. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . denumite clase de importanţă. Ele sunt caracterizate. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. urbanism si amenajarea teritoriului. . sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. Art. denumite categorii de importanţă. cu durata mare de utilizare. punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. . 29. în următoarele categorii: a) de importanţă globală. după importanţa lor. conform legii.Construcţiile se încadrează.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. care privesc întreaga construcţie. urbanism si amenajarea teritoriului.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. Art. . CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. 4. 4. lucrări publice.pregătirea si instruirea personalului. lucrări publice. b) de importanţă specifice. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. în condiţiile precizate la art.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. . 30. 28. 3. cu volumul important de muncă si de materiale înglobate. . conform legilor în vigoare. . de către Inspecţia de stat în construcţii.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor. Art. 2. pentru realizarea de niveluri . în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. sub anumite aspecte. Partea I nr. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. 5. sub toate aspectele. de regulă. prin: . . 1.

Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare.construcţii de importanţă redusă (D).Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . . pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri.construcţii de importanţă deosebită (B). Art. la construcţiile existente. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii.Urmărirea comportării în exploatare.Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice. prin documentaţii motivate. . 9.Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. si/sau de către expertul tehnic atestat. Art. 11. la cererea investitorului. . 7. în condiţiile legii. . atunci când este necesar. Clase de importanţă Art. b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. 1. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. .complexitatea si considerentele economice. modul de utilizare etc. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.. cartea tehnică a construcţiei. c) caracteristici proprii construcţiilor . 10.de calitate determinate de respectarea cerinţelor. . în cazul construcţiilor noi. în mediul construit si în natură destinaţia. CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. .construcţii de importanţă excepţională (A). proiectul de execuţie.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. documentele de asigurare. sau a proprietarului. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. . 6. la construcţiile noi. . Art. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. . 8. în cazul construcţiilor existente.construcţii de importanţă normală (C). Art. .gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. Partea I nr.

astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. 7. utilizatori. Art.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Art.perioade. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. Art.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. 8.urmărirea curentă.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. care. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. 3.urmărirea specială. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. 2. . . Urmărirea curentă se efectuează. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. Art. proprietari. . pe categorii de lucrări si de construcţii. metode. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . 6. 5. cel puţin de nivel mediu. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. executanţi. 4. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. . de asemenea. proiectanţi. Art. administratori.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. periodice. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. complementare. conform legii. caracteristici si parametri urmăriţi . care va cuprinde.se stabilesc de către proiectant sau expert. . asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. asupra tuturor construcţiilor.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. . corelată cu activitatea de întreţinere. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. pe toată durata de existenţă.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare. . . Art.

sub toate formele.La constatarea. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. . Art. . 15. b) să efectueze urmărirea curentă. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . pe o perioadă stabilită.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. până la recepţia construcţiilor. . urbanism si amenajarea teritoriului. împreună cu proiectantul. . acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. 16. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. Art. 13. Art. b) stipulează. . urbanism si amenajarea teritoriului. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. lucrări publice. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. Art. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. Art. 14. 12. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor.interesate.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. pe bază de contract cu proprietarul. . după caz. b) elaborează. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. personalul necesar. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. de către personal tehnic de specialitate atestat. 9. asigură. Art. . Art. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. inclusiv jurnalul evenimentelor. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 10. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. după care le vor preda proprietarului. în contracte. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. lucrări publice.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută.Urmărirea specială se realizează. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. 10. . 11. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială.

determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. b) lucrări de refacere.partea existentă . b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. . straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. 22.Lucrările de modernizare se realizează. . . luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . 18. . c) lucrări de modernizare. Art. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . inclusiv înlocuirea unor piese uzate. .Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. 17. Art. acestea vor fi executate. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. pe parcurs si la recepţie. pe bază de proiect. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. întocmit de către expert sau de către proiectant. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. Art. inclusiv a cauzelor care au produs degradări. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. . întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. . inclusiv extinderi. ca rezultat al expertizării tehnice. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. periodic. de asemenea. în care construcţiile sunt grav afectate.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. în urma analizării situaţiei.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei.finisaje. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. 19 si verificat conform prevederilor legale. dacă este cazul.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: . prin reconstrucţie. 20.Lucrările de refacere se realizează prin remediere.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. 19. cât si local. Art. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. Art. . pe baza unui proiect.Art. 23. de regulă. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie .Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. reparare sau consolidare. 21.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. straturi de uzură. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. . în conformitate cu prevederile legale. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. În unele situaţii.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. calitatea acestora. putând interveni si reparări sau consolidări. 24. Art. pe baza comenzii proprietarului.

. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. . 30. gaze.planuri sau relevee. întocmite la o scară convenabilă. faţade. 26. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. Art. .privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art. cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. eventual. orientare. . să fie întrerupte la demolarea construcţiilor.planul de amplasare a construcţiilor . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate. .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. vecinătăţi -. . Art. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. cu acordul proprietarului.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. . . 27.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. 28.apă. . b) la cererea administratorului construcţiei. .lucrărilor. 26.La construcţiile proprietate publică. . Art.condiţii tehnice de calitate. dimensiuni. oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii.poziţie. . telefon.planurile racordurilor la utilităţile exterioare . care ar trebui.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii.la construcţiile proprietate publică . . Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. secţiuni. . Art. eliberată de autorităţile competente. . planurile instalaţiilor interioare. Art. . din care să rezulte destinaţia. recuperate cu ocazia demontării si demolării.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. din care să rezulte necesitatea.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare. 25. . canal. energie electrică.Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: .recomandări . care se face: a) la cererea proprietarului. energie termică.Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. conform legii. în cazurile în care: . 29. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.

. 32. 35. . .încetarea activităţilor din interiorul construcţiei.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . .reciclarea materialelor rezultate din demolare. . Art. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. .devizul lucrărilor de demolare. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei.Recondiţionarea. Art.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi.recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură.. de finisaj si izolaţii.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii. de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. 33. . în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. în vederea refolosirii. . Art. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. .dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. . . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. . Art. cuprind următoarele faze: . De asemenea.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . . 31.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător. . Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. în secţii de producţie specializate. recondiţionare si reciclare.suspendarea utilităţilor.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. executate în ateliere. inclusiv a fundaţiei construcţiei. . d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite.refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor. structuri de rezistenţă -. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. .recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii.transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. 34. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente. echipamente.zidării.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. .demontarea părţilor si a elementelor de construcţie.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. prin operaţiuni simple.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: .Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: . rezultate din recuperare. mobilier. .

prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. . precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. b) să asigure. pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. 39. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. 37.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. lucrări publice. aparatură si echipamente specifice. urbanism si amenajarea teritoriului. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare. a degajărilor mari de praf. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. 41.Art. Art. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. Art. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. . Art. Art. 40.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni . reciclare si utilizare a materialelor rezultate. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. alcătuite din diferite materiale.Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. . . 36. . procedee. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. c) îndrumătoare tehnice privind metode. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. 38. 42. . precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. .

.contravenţionale si/sau penale. conform legilor în vigoare.

îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. .Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. 4. 1. . Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . 2. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. .Specialistii cu activitate în construcţii. . atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 si orice alte prevederi contrare.Hotărâre nr.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Art. 1.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. care va fi aprobat prin ordin al ministrului. Art. Art. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Hotărârea Guvernului nr. ministrul finantelor. . Florin Georgescu Ministru de stat. Art. ministrul muncii si protectiei sociale. 5. 3. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Partea I nr. Marin Cristea Ministru de stat. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. 731/1991. Partea I nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului .La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.

54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. tribune din lemn etc. consolidare. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia.calităţii în construcţii.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi.În conformitate cu prevederile art. 4. hoteluri. . . sunt angajaţii constructorului. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Art. după terminarea lucrărilor de bază. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . în funcţie de categoria de importanţă. ateliere etc. Proprietarii. . poduri. 1.angajat al investitorului. cu excepţia celor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 40 alin. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. . după caz. cu respectarea prevederilor legale.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele.) se supun prevederilor prezentului regulament. ca persoană fizică. potrivit legii. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. 2. prevăzute la alin. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. modificare. 3. căi de comunicaţie. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. transformare. precum si lucrările de modernizare. 10/1995. potrivit legii. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. 10/1995. . Art. Art. conform prevederilor Decretului-lege nr. . Construcţiile pentru organizare de santier care. Art. Responsabilii tehnici cu execuţia. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . 2 alin.autorizat. 5. 2 din Legea nr. conţinutul. care se suportă de către partea interesată. să desfăsoare activităţi în mod independent. atestaţi. . cu contract de muncă sau cu convenţie civilă.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. Art.Instalatii electrice. . B7 . • instalatii de climatizare si frig. iar pentru cerinţele C.Instalatii de gaze.Igiena. C . care cuprind: • instalatii de incalzire. D .Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine.pentru toate cerintele A.Instalatii sanitare. arhitecţii. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale. B5 . Ig . în unul sau mai multe domenii (A1-A9. 5. • instalatii de gaze lichefiate. • instalatii exterioare de gaze naturale.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori. B3 . It .Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile.Izolatie termica. cu experienţă si vechime în profesie. • instalatii exterioare de alimentare cu apa. care cuprind: • instalatii sanitare interioare.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. D. tunele. sanatatea oamenilor. miniere. B9 . care cuprind: • instalatii electrice. • instalatii de stingere a incendiilor. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice.pentru toate domeniile de constructii. inginerii de instalaţii pentru construcţii. B2 . F .Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. B. inclusiv pentru curenti slabi. energetice. B4 . telecomunicatii. Pentru instalatii: -----------------. • instalatii de ventilare. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. C.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.pentru specialitatile: Is . F. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. . poduri. E. piste de aviatie. • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor. B1-B9). • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. Af. • instalatii exterioare de canalizare. D. F pot fi atestaţi în toate domeniile.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. drumuri. termice si de gaze. • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare.agrozootehnice. • instalatii de prevenire a incendiilor. inginerii geologi. E. .Instalatii termice. E . conform prevederilor prezentei reglementări tehnice.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. Ie .

perioade. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. C.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. F. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. mai puţin la cerinţa esenţială A . E. în toate specialităţile. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. . că nu are cazier.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. Transporturilor si Locuinţei. dacă are cazier. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. 6. conform prevederilor art. pe propria răspundere. arhitecţi. dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte .rezistenţă si stabilitate. 7.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. B. după caz. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). solicitantul va prezenta . .(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. iar pentru instalaţii. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. f) declaraţia scrisă. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. 1) a solicitantului. ingineri geologi. funcţii etc. b) pentru expert tehnic . d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. la una.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. Art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. pentru care se solicită atestarea.numele. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). Art. în care se precizează: . D. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale.vechimea în funcţie de minimum 14 ani.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin.o copie legalizată de pe acesta. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. . din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . c) să fie arhitect. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. 2 alin. care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. d) să fie inginer de instalaţii. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. . absolvent al unui institut de arhitectură. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. cercetare sau învăţământ superior. Art. Transporturilor si Locuinţei din comisie. 6. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. b) să fie inginer geolog. 8. în domeniul si specialitatea solicitate. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. 9. dacă este cazul. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. precizată în memoriul de activitate.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor.

Constructii pentru imbunatatiri funciare. referitoare la execuţia lucrărilor. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. conform prevederilor art. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. XI . c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. 12. la cererea sa. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. perioade. ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. miniere. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior.I . 11. precizată în memoriul de activitate. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. Art. industriale.Constructii civile. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. g) declaraţie scrisă. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale. poduri. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.Constructii rutiere. Art. piste de aviatie. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. V . drumuri.A.Constructii de porturi si platforme marine. . arhitect sau conductor arhitect. (1).Constructii si amenajari hidrotehnice. III .. 9 alin. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. telecomunicatii. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică. funcţii).Constructii de cai ferate. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. IV .Un specialist poate fi atestat. că nu are cazier. în care se precizează: . pe propria răspundere. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru . 10. Transporturilor si Locuinţei. . . în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.S.Constructii edilitare si de gospodarie comunala. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. agrozootehnice. tunele.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. 1) din partea solicitantului. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.Lucrari speciale de fundatii. . II . Art. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. VII . dacă are cazier. IX .domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. energetice.numele.

14. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. . pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. funcţii) din care să rezulte experienţa. săli de sport etc. . inginer în specialitatea petrol si gaze . C. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. inginer geolog. 4. perioade. e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. B. pe propria răspundere. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. care au executat construcţii metalice deosebite. conform prevederilor art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. E.. dacă are cazier.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. respectiv doctor arhitect. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. Transporturilor si Locuinţei. faruri. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. 15. f) declaraţie scrisă. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. F. că nu are cazier. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. 1) a solicitantului. în care se precizează: . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. inginer de instalaţii. 13. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii).(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. Art. (4) Inginerii sau subinginerii. Art. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. arhitecţi. potrivit prevederilor art. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. construcţii metalice înalte (antene înalte. . c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. turnuri de facle). g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. .numele. D. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. în care se solicită atestarea. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic.construcţii.

Transporturilor si Locuinţei. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. 18. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. execuţie. 17. abuz de încredere. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . Ie.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. din care.sau arhitect. Art. în vederea continuării activităţii. prevăzute de legislaţia în vigoare. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. . Transporturilor si Locuinţei. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. învăţământ superior. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. cu iniţialele acestora. .Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. 8. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. cercetare. 19. cercetare. . b) inginerul constructor. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. 3.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. C. It. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . D. Art. învăţământ superior. 16. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Art. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. F. obligatoriu. (4) Certificatul. Ig. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. execuţie. în acest scop. obligatoriu. B.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială. Transporturilor si Locuinţei din comisie. E. . (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. din care. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. 2.

pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. Art.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. . 23. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 22. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. Art. 21. inclusiv verificarea studiului geotehnic. Art. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. .Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. ancoraje si altele). în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. 20. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. 24. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. . (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. pământuri lichefiabile etc. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. specialităţi sau cerinţe. În acest scop. respectiv. survenită ulterior atestării.Anexele nr.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. precum si terenuri instabile în pantă. Transporturilor si Locuinţei.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. (3).complementară a interzicerii unor drepturi. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic.. Transporturilor si Locuinţei. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. barete. precum si termenul de valabilitate a acesteia. Art.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. fundaţii pe piloţi. pereţi mulaţi.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. coloane. acolo unde consideră că este cazul. . . 25. Art. Art. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. . c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii. Art. . 26. .

.. et.... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat... telefon ..................................... Recomandare din partea ............................................................ str.................................. ............................. ........ ................................... avand calitatea de .......... avand calitatea de ..................... in domeniul (domeniile) .............. in comuna/ orasul ................... ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România........................................................................ ................................... 3..... avand nr............ in calitate de ............................................... ........................ ........................................... Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) ..... nr........................ ..... ................... cu sediul in ... pentru urmatoarele cerinte de calitate: .......... bl..... tara .................. judetul .....pentru instalatii ....sau specialitatea (specialitatile) ........................................ Memoriu de activitate 2......................................... Subsemnatul (subsemnata) ..................................................... judetul ...... ......... 4. 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru........................................................................................................... 5................................. .... str.................... Copie legalizata de pe carnetul de munca 9..... fiul (fiica) lui ........................... Chitanta nr..... .......... eliberata de ...... avand calitatea de ................................ 71)...... Copie legalizata de pe diploma nr... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ...... .................. .... din orasul ................... data ... Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr..... ....... Domnului ministru al lucrarilor publice. sectorul ...... Recomandare din partea ... Semnatura ...... posesorul (posesoarea) diplomei de ........ Localitatea ........................................................ Recomandare din partea ....................................... .................. promotia ................ Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale................................... .................................. in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1........ sectorul ..... ...... ap............ si inteleg sa le respect intocmai.............. unde am calitatea de3) ................ Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar. judetul .................... si al (a) ......................ANEXA Nr............. ........................... sc.......... eliberata de ........ eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8......................................................... pentru plata tarifului de atestare 6..... solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ...................................................... comuna/orasul ..... nascut (nascuta) la data de .....................................................pentru constructii .......... ................................................. tara ......... ...................

. 3) Asociat.............................. ........ .......................................................................................................................... după caz...... se elibereaza prezentul certificat de atestare................................................................ 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE..................................... pentru calitatea de . ............ ....... ........................... .............) în care lucrează solicitantul...................... si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr.......................... et................................................. Ministrul lucrarilor publice. 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil................................................ din ........................................................... .......................................................... de profesie ..... din ................................... .............. ............ Se atesta domnul (doamna) . cu domiciliul in localitatea .......... cu modificarile ulterioare....................................... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr. in domeniul (domeniile) .............................................................. STAMPILĂ .......... .................... salariat.................................. din .................................................. str. cenzor........................ ........ in specialitatea ............... ................................................................................. In baza Legii nr........... 10/1995 privind calitatea in constructii............................ administrator............................ ANEXA Nr................ sc.............. ......... ................................................. ................. bl....................................... in urma cererii nr...... ..... Director general.. pentru urmatoarele cerinte de calitate: .... transporturilor si locuintei.................... ANEXA Nr.................................... firmei etc......................................... ap........ ......... ........................ ........................ ............ ................................ .2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale...... .. nr....... judetul .......... ........

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. transporturilor si locuinţei nr. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. Is. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2 din Legea nr. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". 925/1995. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. 4 din reglementarea tehnică. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Partea I nr. Ministerul Transporturilor. It. 10/1995 privind calitatea în construcţii. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. . 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. cu modificările ulterioare. 38 alin.

Gheorghe Dobre Bucuresti. ministrul transporturilor. Partea I. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 14 aprilie 2006. Nr. construcţiilor si turismului. Ministrul transporturilor. .în temeiul art. Partea I. nr. transporturilor si locuinţei nr. 575.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. 397 din 9 iunie 2003. I. . 777/2003. . cu modificările si completările ulterioare. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. Art.Anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Construcţiilor si Turismului. II. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 5 alin. publicat în Monitorul Oficial al României. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor.

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. in scopul protejarii vietii oamenilor. .Legea nr.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. 6. . pe intreaga durata de existenta a constructiilor. modificare. .denumite in continuare constructii. . 1. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". Art. consolidare si de reparatii ale acestora. 498/2001 . destinatie. .Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . precum si in postutilizarea lor. 5. precum si constructiile provizorii. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. mod de utilizare. . Art. Art. 3. precum si dupa considerente economice. d) siguranta in exploatare. a bunurilor acestora. . Art.Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. 587/2002 . Actul include modificarile din urmatoarele acte: . f) economie de energie si izolare termica.2007. unic pct. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. unic pct.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. c) igiena. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. 123/2007. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare.Legea nr. a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate. realizarea si exploatarea constructiilor. potrivit responsabilitatilor fiecaruia. 1 din Legea nr.05. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. pe intreaga durata de existenta.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12.A se vedea Legea nr. sanatate si mediu. 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. b) securitate la incendiu. Art. transformare. 123/2007 care prin art. a societatii si a mediului inconjurator. 123/2007.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . in scopul satisfacerii. 4. nr.Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare. precum si lucrarilor de modernizare. 2.G. e) protectie impotriva zgomotului. . grad de risc sub aspectul sigurantei.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii.H.

h) receptia constructiilor. inferioare reglementarilor in vigoare. 8. Art. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. care sa conduca la realizarea acestor clauze. Art. calculul si alcatuirea. realizare. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. executia si exploatarea constructiilor. Lege nr. 11. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. expertii tehnici. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. 5. in principal. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. proiectantii. .Agrementele tehnice pentru produse. exploatare si postutilizare a acestora. dupa caz. in conditiile prezentei . procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. cercetatorii. verificatorii de proiecte. Art. . responsabilii tehnici cu executia. Art. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. Prin reglementarile tehnice se stabilesc.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. regulamente. utilizatorii. executantii. . factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. corespunzatoare cerintelor esentiale. j) postutilizarea constructiilor. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. . . care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. Art. referitoare la calitate. d) verificarea proiectelor. responsabilitati. . proprietarii. k) controlul de stat al calitatii in constructii. 7.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. produselor si procedeelor utilizate in constructii.In contractele care se incheie ori. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. 12. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. 9. CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. g) activitatea metrologica in constructii.Acesti factori sunt: investitorii.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. precum si garantiile materiale si alte prevederi. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. 10.

. in scopul . de depozitare.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. .legi. . procedee si echipamente traditionale. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. . Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. 18. aptitudinea de utilizare. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. Art. 14. 15. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. . Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia.Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor.proprietar. legal desemnati de acestia.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea. de transport. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. 17. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. Art. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. 16. . Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. Art. de punere in opera si de intretinerea a acestora. Art. Art. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. 13. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. Receptia constructiilor se face de catre investitor . Art. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. conditiile de fabricatie.

. 20. lucrari publice. transformare. consolidare. .mentinerii cerintelor esentiale. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. demontare si demolare a constructiilor. 21. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. . f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. 19. pe tot parcursul lucrarilor.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. 22. 18 alin. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. Art. . h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. extindere. de executie. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. precum si a deficientelor proiectelor. desfiintare partiala.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. precum si a autorizatiei de construire. . 2 al prezentei legi. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. la unitatile de proiectare. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. precum si la lucrari de reparatii. Art. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. urbanism si amenajarea teritoriului.

la cererea investitorului. h) sesizarea. lucrari publice. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. . a Inspectiei de stat in constructii. e) solutionarea neconformitatilor. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. . 23. stabiliti de catre investitor. intretinerea si reparatiile. in vederea solutionarii. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. e) stabilirea. precum si. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. din vina proiectantului.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. in termen de 24 de ore. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. cu responsabili tehnici cu executia atestati. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. d) elaborarea caietelor de sarcini. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. precum si gestionarea probelormartor. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. dupa caz. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. prin proiect.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. exploatarea.

j) aducerea la indeplinire. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. dupa caz. la terminarea executiei lucrarilor. la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. pe propria cheltuiala. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . . d) efectuarea. atat in perioada de executie.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . de lucrari de reconstruire. 25. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. . raspund pentru solutiile date.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. atestati Art. colaboratori. transformare. . c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. conform atributiilor ce le revin. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. angajati pentru expertizarea unor proiecte. desfiintare partiala. 26. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. la instrainarea constructiei. noului proprietar. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. extindere.factori de raspundere. subcontractanti . 24. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. a defectelor calitative aparute din vina sa. k) remedierea. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. impuse prin reglementarile legale. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. la termenele stabilite. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. consolidare. Expertii tehnici atestati. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin.

in vederea eliberarii de agremente tehnice. 30. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. lucrari publice. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. lucrari publice. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. a Inspectiei de stat in constructii. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . Art. executantul. e) sesizarea. pe intreaga durata de existenta. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. revine factorilor care participa la conceperea. . in termen de 24 de ore. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art.Proiectantul. pe toata durata de existenta a constructiei. specialistul verificator de proiecte atestat. lucrari publice. 28.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei. .Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. b) fundamentarea. dirigintele de specialitate. exploatarea si postutilizarea acestora. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. urbanism si amenajarea teritoriului Art. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei.Inspectia de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. responsabilul tehnic cu executia atestat. precum si dupa implinirea acestui termen. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. lucrari publice. . produse si procedee noi pentru constructii. realizarea.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. conform dispozitiilor legale. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. 27. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. . 2. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. 29. 18 alin. a unor constructii de calitate corespunzatoare. urbanism si amenajarea teritoriului. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art.

sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. ori alte consecinte deosebit de grave. lucrari publice. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.000.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. Art. expertizarea. 31. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. dupa caz. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. Art. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. 32.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. ori alte consecinte deosebit de grave. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. .000 lei la 77.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . referitoare la stabilitate si rezistenta.500. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. De la 15. II. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. potrivit legii. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat. distrugerea totala sau partiala a constructiei. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii.000. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. . . de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia.000 lei la 93. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. verificarea. De la 15. precum si de constatarea contraventiilor.500. 33.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii.

IV. a lucrarilor de intretinere.000. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. transformari. 21. De la 1. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. a factorilor interesati. conform prevederilor legale. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare. corespunzator prevederilor art.legale. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art.500.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. modernizari. 14. precum si convocarea nejustificata. la terminarea lucrarilor de constructii. III. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale. referitoare . De la 3. c) realizarea de modificari. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.500. e) stabilirea. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii.700.000 lei la 3.000 lei la 12.000 lei la 46. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. de catre acesta. de reparatii si de consolidari. De la 7.500. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. V. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. urmare convocarii facute de executant.000.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii.

de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. a masurilor cuprinse in actele de control.Contraventiilor prevazute la art. precum si la cele in exploatare.Regulamentele prevazute la art. lucrari publice. 30.Constatarea contraventiilor prevazute la art.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. b). 36. . urbanism si amenajarea teritoriului. .G. Art. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.la cerinte esentiale. 40. Procedurile prevazute la art. persoane fizice. . cu exceptia prevazuta la art. c). unic din H. lucrari publice. . referitoare la cerinte esentiale. autorizatii de construire. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. . Art. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. Art. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate. defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. pentru rezolvarea neconformitatilor. f) neindeplinirea. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 35. 3 lit. nr.S. 2 alin. 2 al prezentei legi. Art. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. 2 si pentru care se emit. la termenul stabilit.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. a). 37. 34. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. in conditiile legii. 498/2001. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului.C. . care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. cu exceptia proprietarilor. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. iar in cazurile prevazute la art. . Calculul si virarea . 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. Art. Art. d) si e) din Legea nr. 39. 38.

2 din Legea nr.I. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar.S. procedee si echipamente. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii.N.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. inundatii. concomitent cu plata prestatiilor.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. 1 din Legea nr. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare.I. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii .» . urbanism. Ordonanta Guvernului nr. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. documentatiilor. sigurantei in exploatare. potrivit prevederilor legale. cu respectarea prevederilor art. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. fara a se depasi suma datorata. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate.A. 1 lit. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. 1. 74 alin.sumelor respective se fac esalonat. verificarilor metrologice. precum si orice alte dispozitii contrare. Art. Transporturilor si Locuintei. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. prevazute la alin. 2/1994 privind calitatea in constructii.C. auditului. alunecari de teren. dupa caz. b). Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. (1) din Constitutia Romaniei. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. se penalizeaza cu 0. Inspectoratul de Stat in Constructii . . utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. . care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. unic pct. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. conducerii si asigurarii calitatii. receptiei lucrarilor.15% pe zi de intarziere. testarilor. functionalitatii si calitatii constructiilor. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. amenajarea teritoriului si habitat. 587/2002. 587/2002.Alineatul (5) a fost modificat prin art. . tasari si/sau prabusiri de teren si. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului.S.«C. 41. unic pct. studiilor. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. precum si a cercetarilor.

PRESEDINTELE SENATULUI prof. . dr. 74 alin. 10. 18 ianuarie 1995. OLIVIU GHERMAN Bucuresti.p. cu respectarea prevederilor art. univ. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. Nr.

trebuie să cunoască Legea 10 /1991 .3 zile) .3săptămâni) .Calitatea în construcţii. execuţia şi recepţia lucrărilor executate.scara 1 :2000 (cca.alimentare cu energie electrică .înainte de a începe orice demers.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă .înainte de a începe orice demers. Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. Pentru cine nu are timp .Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : . INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască. Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură.gaze naturale . un atelier etc. o hală. Pentru cine are timp la dispoziţie . Legea 50 cu normele ei de aplicare. un garaj.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. o anexă la casă.alimentare cu apă . Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca. Hotărârile Administraţiei Publice Locale..actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) . să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier..

întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu. Plan parcelar întocmit de expert O.alimentare cu energie termică . In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri.transport urban . trebuie să conţină şi o expertiză tehnică .G.N.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care..C.salubritate .altele Avize si acorduri privind : . Tema de proiectare trebuie să conţină : . etaj. mansardă.C. etc…) . Viza verificator MLPAT . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre regimul de înalţime ( parter.apărarea civilă .protecţia mediului .proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor. Deviz estimativ lucrări.date despre suprafeţele diferitelor încăperi . Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.telefonizare . Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară.prevenirea şi stingerea incendiilor . în majoritatea cazurilor.canalizare .

proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia . este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism . la Primarie sau Consiliul Judetean.asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate . a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze.) După depunerea.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului.alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs.alte clauze ( penalitati de întârziere. în mod explicit. etc. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora . încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină.durata de elaborare a proiectului . forţă majoră. După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere. următoarele : . Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs...

este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean. zidărie etc…) . betoane. (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea . Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. a utilajelor. procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei.în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei. Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia.soluţionarea litigiilor . care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse.calitatea lucrărilor .forţa majoră . a materialelor. pentru a putea întabula construcţia.penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului .lucrările care se vor executa(săpături manuale.durata de execuţie a lucrării . Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».alte clauze Odată ales constructorul. . a transpoturilor.valoarea lucrărilor . -în regie proprie . NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. constructorii neavând nici o responsabilitate .-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea. materialele urmând a le procura dvs. care va trebui să conţină .datele de identificare ale contractanţilor . -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă.

sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie. proiectant şi executant) . urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0.Deasemenea se anunţă. semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . ţiglă etc…) .betoane. Dvs.B.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi . mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care .7% din aceeaşi valoare. la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) . fiecare material achiziţionat (armături ptr. Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse. printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie.obligatoriu . Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N. cărămizi . La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->