CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1.00 dacă tr → 0. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. precum si construcţiile provizorii. reparaţiilor. a. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. Conform legii privind calitatea în construcţii.4. modificare. Notată cu (∆t). alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . transformare. unde tf este timpul de funcţionare nominală. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora.se comporte în condiţii de exploatare normale. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. conform parametrilor proiectaţi. în exploatare. 1. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. denumite in continuare construcţii.3. Interpretând relaţia. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. precum şi lucrărilor de modernizare. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. Controlul calităţii Controlul calităţii. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. consolidare şi de reparaţii ale acestora. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa.3. unde µ este rata reparaţiilor. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. 1. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor.

producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. cercetători. . destinaţie. precum şi după considerentele economice. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. cerinţelor de confort şi siguranţă. execuţie. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. grad de risc sub aspectul siguranţei. Conform legii. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. a execuţiei lucrărilor. exploatare şi postutilizare a acestora. etc. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. d) verificarea proiectelor. Legea 18/1990 privind fondul funciar. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. responsabilităţi. protecţia mediului ambiant. sunt prevăzute în mod expres în lege. siguranţa în exploatare. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. condiţiile de confort termic. mod de utilizare. proiectanţi. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor. utilizatorii. responsabili tehnici cu execuţia. Pentru utilizatorii industriali. experţi cu calitatea în construcţii. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). siguranţa la foc. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. regulamente. Legea 134/1994 privind protecţia mediului.). verificatori de proiecte. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. acustic. proprietarii. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. b.mecanice. economia de energie şi respectiv.

în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. desfiinţare parţială. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. transformare. extindere. h) recepţia construcţiilor. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei.proprietar. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. g) activitatea metrologică în construcţii. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. în scopul menţinerii cerinţelor. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. legal desemnaţi de aceştia. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . consolidare. j) postutilizarea construcţiilor. precum şi la lucrări de reparaţii. care se fac numai pe .

precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. cercetări. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. b. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti .în vederea determinării în orice stadiu. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. construcţiilor şi turismului.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. demontare şi demolare a construcţiilor. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. lucrări publice. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. . izolare parţială sau evacuare a construcţiei. În cazul în care. Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. urbanism şi amenajarea teritoriului. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. pe baza unei fundamentări tehnice asumate. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare.5. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . experimentări sau încercări. studii. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. 1.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii.

.analiza structurală.eşantioane selectate. .documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare.plotare computerizată. . .teste fizico-chimice.sau pagube materiale). Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. după caz. . evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei.analiză statistică. Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare. Operaţiuni .teste non-distructive.prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. .teste de încărcare.experienţa anterioară. .comportamentul structurii.rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. .condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei. Raportul cuprinde . .prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . în scris. Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: .stabilirea măsurilor tehnice optime . expertul tehnic de calitate atestat.1.măsurători şi modelări computerizate. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. . .starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. . Etape Planificarea Obiective . Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive.domeniile de examinare detaliată.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Tabelul 1. execuţie şi exploatare. proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi. Despre măsurile propuse.înregistrare foto-grafică. . . acesta le va aduce în cunoştinţă. care sunt obligaţi să le pună în aplicare.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. .inspecţie vizuală (la faţa locului). investitorului. . Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare.1 Obs.analiza deteriorării.

. d. .propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. decopertări. b.. funcţional. etc. diferenţe de temperatură. . economic. f. . . tasări ale terenului de fundare. economice. etc. releveele de arhitectură şi structură. relaţiile cu mediul construit). .rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*). în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop.următoarele piese scrise şi desenate: a.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie).).descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. Memoriul tehnic precizează: . g. planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. . e. al încadrării în mediul construit. .motivul efectuării expertizei.dacă.descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului.. c. etc. precum şi datele obţinute prin sondaje. coroziune.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. . în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. releveele degradărilor şi avariilor.dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. tehnologic. tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . copia după actul de atestare a inginerul expert. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora.

în funcţie de următoarele criterii: .Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. radiografiere. interpretarea rezultatelor. . pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori.a. . ornamente. Evaluarea se face pentru sistemul structural.releveelor construcţiei. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat. 1964-1981. defectsoscopie ultrasonică). (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: . ş.Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: .se execută de unităţi autorizate. . . zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. măsurători cu ultrasunete.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. degajări de noxe. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. calcane. . în ansamblu şi în detaliu.construcţiei. măsurători pe carote. . . la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. etc. rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. (+) Precizări .releveelor de degradări şi avarii. 1941-1963. după .). documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. parapeţi.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton. .perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. în urma intervenţiei sale.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. rezultatele obţinute. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. explozii.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care.). mortar.

cuplaţi sau nu. preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. . lucrând separat. a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. 1. . .sistemul structural.sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale. Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. sistem tip pereţi.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune. sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi). în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. Explicitare: .sistem dual.sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. . sistem flexibil la torsiune. Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. .6. . capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor.1981). . înălţimea totală a construcţiei. .sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). Sistemul are două variante de realizare: .clasa de importanţă a construcţiei.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani). individuali sau cuplaţi. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total).sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale. . sistem pendul inversat.numărul de niveluri sau. după caz. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi).

cadre contravântuite centric. idem îmbinate cu cuie. . . .arce cu 2 sau 3 articulaţii. Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor.cadre contravântuite excentric. . . şarpante îmbinate cu inele. Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .7. structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură). . .structuri de tip pendul inversat. Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte.console. . d.structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite). Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .cadre îmbinate cu dornuri sau buloane. . conectate cu cuie şi buloane.zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale. .panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. .cadre necontravântuite. cu sau fără legături mecanice între straturi. 1.zidărie simpă / nearmată.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri. pereţi din lemn cu feţe încleiate. ferme cu îmbinări prin chertare. de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. . . cadre îmbinate cu dornuri şi buloane.şarpante îmbinate cu buloane. la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. . Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn .structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. c.zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H).b.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri).

IV. b. Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate. creşe. rigiditate). etc. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri.repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă.penitenciare. clădiri care conţin gaze toxice.clădirile din patrimoniul naţional. care nu aparţin altor categorii. sedii poliţie. Clădirile de tip curent.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice. pentru construcţiile existente care prezintă: . . . III. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. muzee.I. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă.spitale.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă.8. . măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. aziluri de bătrâni.clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. .consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. construcţii agricole. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. . locuinţe unifamiliale.şcoli cu diferite grade. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. 1. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . explozivi şi alte substanţe periculoase). . . Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: . II. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a.

CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie.1. beton armat sau metal Structură din lemn.1.2. 1..2. beton armat sau metal . 1.2. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective. 1.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie.1.1 Simbol 1 1. .demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2). beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie.1. Proiectarea se face în corelare cu: .1. 1. Lucrarea Nr. 1.4.1. execuţie şi exploatare a construcţiilor.1.3.1. 1. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente. 1. beton armat sau metal Structură din lemn.1.3. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie.2.4. Extras din Anexa nr. chirpici. 1.2.3. c. 1.3.2. . depozitare Structură din zidărie.1 1. comerţ.1.4. demolarea totală a construcţiei.3.3. chirpici. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire. 1.1. 1.3. 1.exploatarea.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare. paiantă.2. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri. 1. 1. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I .cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 . paiantă.

................... 2..... beton armat sau metal Structură din lemn...........4.............ecartament normal infrastructură suprastructură ................... pământ stabilizat GRUPA II.........1.......... CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale .. anrocamente) .. ştiinţă.5........1.............. ...........din beton armat ....... Platforme de foraj marin ...4................... 85 50 .6....... 2......1. CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate . .2...................1.......................... ........4..........3...................1........3...........2..... ......... centrale termice (CT) ........ 2..1... 100 100 .....................3 2.1.... 2......2. ....din zidărie ... ...... Centrale hidroelectrice... 2..2. 1. 2....... Ecartament îngust..............3...................... paiantă...........................5... administrative Structură din zidărie........................ 20 40 .......................... Coşuri de fum ............1.......... 2. ... staţii de transformare.... 2........ inclusiv industriale..1..... 15 ............ centrale electrice de termoficare (CET)....1............ 100 25 ................. cultură şi artă.........2.... Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri.... 30 ..... 1......3.........................2... 2.........1......... tip şopron ... cultură fizică şi agrement.....1..................... agricole şi forestiere 55 ...................... ........... 60 50 40 ..... 2...5.........4...4...... 1..... 2. .................... 2.......................din metal ..1...........1.. ocrotirea sănătăţii....4........................1....1. 2.1.....1 ............... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE)....................... 100 55 60 . 2.... Clădiri de locuit...... chirpici........................5............4......................... Peroane acoperite descoperite ......1....4.1...............4.5.......... 2..........4....5..........1....................... Căi de rulare din beton armat sau metal ...4...........4...14.. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ.... 2....... ...1..8........ .................. 2... .... 2......1... asistenţă socială........... miniere Linii de tramvai ...........3..... 60 ....1.....2.... clădiri pentru învăţământ.....cu închidere parţială....................1.. 50 35 ..........5... 2.......... Pereuri .5.1..... 2 2............. 2........................

..... apeducte....5. cultură..... ............... cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit.4...cu îmbrăcăminte din balast a................7.zidărie.......1........... Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt...2......1...pământ ... metal B....3..... marcaje.5... 2...... 20 35 50 ..8. parapete.. Extras din Anexa Nr...5. 2....2......... cu îmbrăcăminte din macadam........ oţel ....4...îngropate .......1...2..5.......... transp..8.5......cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat ......... 2..... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere....... ...5...........4..... comerţ.... 2........ Ziduri de sprijin de orice natură .. crt. 2........2.............5.. .4. ....4.... cultură fizică....4.. tuneluri A... 2.5... cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b. 2...3..în tub..........................1.2.. beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare.....4..2. beton armat...........8....5.2............ metal .. 2..3...1....4....... borne..lemn ... Instalaţii electrice de forţă ....8... ..4....... parcaje. Rezervoare şi bazine .4... 2... ocrotirea sănătăţii.......... ....... Suprastructură Poduri........ Tunele ....... beton pretensionat.... 20 60 100 30 80 100 .3. 2.2.....1 2.. 10 25 50 35 85 70 .......................1.................. ................ 2................ Poduri..... ştiinţă.. 90 .. semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule ............2............... beton armat....5.......2.. 2.. transporturi cu caracter civil..2..... 2.. 2.1.. beton... ţeavă protecţie .......... pasarele......2. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton..2.........3..6... 2.. beton pretensionat.. canal..3..................6. 2.4..... 2. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere..........6...... 100 .... viaducte..4....6....2................2 1... Infrastructură Poduri.. 2... apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton......4.....aeriene sau aparente ...2.... învăţământ...1.........5. 30 50 20 ..... ... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr...... beton armat. artă. 2...2..1...

. uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad ....... 4.. 15 ..1..............1. 50 - 55 7................. 5.............. 2. Balcoane din beton armat ..... 2........... 15 ........ 2.... 2. 1...1..3....7............. 50 30 ..1.. .. 3..... 5 10 55 ....... 3 6 40 .................... 15 ..1................... olane ........... .......... ........ 2. ....... 45 40 50 ......5........ .. 10 ...... 40 ......7.... 40 22 . 13 13. 20 20 30 55 5 3 ....... 1.....2........... ..................... 80 ....... 30 ..... piatră.... Elemente de finisaj la pereţi exteriori ....pentru depozitare 1......... 35 .2...................... 30 35 ....... ....3.... .. .. 1.... 40 ...............9. ....... Izolaţii termice ......... 5................. 5....1.. 35 ....... 25 ......... gresie .... 10.. Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ........ Placaje ceramice .. . 3.............. Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite ..... 20 ...... Tâmplărie din lemn şi metalică............ 40 ..... 10 ......8... 2........ 15 . Învelitori din ţiglă... 4 8 45 .........4.3. Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic.. Din parchet sau duşumea . 50 .............1 ..... Şarpantă din lemn ...... 45 ......... 8 ................... 25 20 35 60 5 3 35 40 ....... 38 .......................... 45 25 ... .. 1.................. 7. Izolaţii hidrofuge la terase .... 3...6............... 10 20 50 3 2 ..8..... 7.. 15 ............. 1...4..7... 1....

.13....... . troliu........ 15 23 25 8 20 15 ... 17... . 15 7 ... etc..... 2.1........ Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită. 13... 17.............. Izolaţii conducte ....1.... Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize. beton armat Inspecţia construcţiilor din beton.............1. 18 10 ... 15 . 15 25 30 10 20 20 . Cap.. II..13.......... întrerupătoare..4... beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC .. ... .. Ascensoare (motor.... 17......9... 16 8 ..... Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile...................1........2.. 55 13 ....... beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99... 17...... 50 12 ............ 20 .... 25 ....... cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat .... 20 .9..... Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior.. 20 ....... Radiatoare din tablă . deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice............ 15..... ...... 50 11 .............. 16..... 14. 15..... 17....1............ Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare .3..8................. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton.............2. 15 20 25 7 - 25 . 17.... .. 13.. 15 ......

la cererea investitorului. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. aditivi. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii.2. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. compactarea. descărcarea. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. etc. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. agregate. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. adaosuri. Controalele efectuate au în vedere: . HG 925/95 şi HG 766/97. Exemple: nume producător / furnizor. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului.. data şi ora la care s-au luat probe. tratarea betonului. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. echipamente şi materiale necesare). este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. betonarea. etc.* control de conformitate. sursa de apă de amestecare. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. 2. ca parte a controlului de conformitate. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi.

defecte de suprafaţă (pori. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. viteza de turnare. 2. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. armăturilor. dimensiune distanţieri. înălţime maximă de cădere a betonului. adaosurilor. aditivilor. agregatelor. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. descărcare şi turnarea betonului. aditivi. agregate. . 2.calitatea: cimentului.controlul în timpul transportului. oţel. recepţia calitativă a betonului. . măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert.. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. tratarea rosturilor înainte de turnare. după caz. . măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. asigurarea cu personal instruit.4. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. segregări. curăţirea armăturilor de impurităţi. condiţii de transport beton.defecte (ştirbiri locale. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. durata între etapele de amestecare. cofrajelor. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . măsuri de compactare beton. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul.3.

diametrul acestora şi modul de fixare. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. e. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. iar după caz. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. poziţia cofrajelor golurilor. proiectantului. c. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. d. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. f. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. poziţia. în termen de maxim 48 ore. poziţia . beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. distanţele dintre etrieri. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. calitatea sudurilor.producătorul. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. b. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. abaterile constatate. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate.

probele de beton prelevate. locul unde a fost în lucrare. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. ora începerii şi terminării betonării. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. investitor şi constructor. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. etc. în cazurile în care se solicitată de proiectant. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă.). poziţia elementelor verticale (stâlpi. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.). Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. personalul care a supravegheat betonarea. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. segregat. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. consemnările din condica de betoane. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. . pereţi. intemperii. dimensiunilor şi formei cofrajelor. distanţa între diferite elemente. poziţia golurilor. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. temperatura mediului. evenimentele intervenite (întreruperea turnării. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. etc. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. rosturi de betonare. goluri. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. tronson. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. g. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. etc. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior.

etc. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.). acţiunea cumulată ploaie-vânt. mediul coroziv. efectul de rafală al acţiunii vântului.5. se vor stabili măsuri de remediere. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat.1.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . Fig. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. execuţie. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.2. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. protecţii. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. inundaţii catastrofale. efectul microundelor. 2. explozii. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. tencuieli.

2.3.2.Fig.2. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton . Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig.

China) în urma seismului din 14 mai 2008 .2. Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.Fig.4.

2. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .5.Fig.

Fig.6. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .2.

Dhahran. . de regulă.când există doar epruvete sau carote. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie. .când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular. Turnurile Khobar. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. din elementul de încercat. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia. Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14. de la suprafaţa elementului. în urma .2.metoda nedistructivă combinată (III). Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. transfer.Fig. de vârste. în limitele garantate de precizia metodei.metoda ultrasonică de impuls (II). eventual dimensiunea maximă a agregatului.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I). sub 60 de zile. în primii 2-3 cm.când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. etc. . iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. .1 sau 20cm. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: .5. . I. Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: .

În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.pregătirea unei zone de încercare constă în: .evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. .distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: .evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. cu un minim de 5 măsurători valabile. . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85.se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . pentru evitarea lor.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. . rosturi). . fisuri.se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. . Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete. . .evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm).distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m. . la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia. . II. .frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca. echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată. pentru evitarea lor.impactului.o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă. .evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri. . Tehnica de încercare . . 1mm grosime.se îndepărtează praful rezultat prin suflare.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare.se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire. .

.prin transmisie diagonală (fig. Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton.prin transmisie directă. . Tehnica de măsurare .II. între emiţător şi receptor.II. . respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală.alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării.1).omogenitatea betonului în lucrare. .defecte din elemente sau structuri. .la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive..2). . iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric. . expert sau comisie de expertizare. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare.3).modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi.la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. .prin transmisie la suprafaţă. proiect. .II.la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces.rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune). În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: . când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: . .la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare.proprietăţi elasto-dinamice ale betonului.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. .

2 Fig.pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni.II.3. Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se . alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări. îndesită ulterior prin reţele secundare. Fig.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. . Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm. Numărul de puncte ales este de 3-6.II. .1.Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă. .numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: .minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia. .Fig.II.pentru control prin sondaj a calităţii betonului .

.+45ºC şi umiditate până la 90%.determinarea extinderii acestor zone. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. diafragme.obţine o precizie a trasării de ±1cm.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. forţe tăietoare. pe elemente. Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. . deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului. .determinarea orientării degradărilor.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. . plastilină). Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului. Note: . .Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. . în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. Determinarea zonelor degradate structural presupune: . în grinzi şi stâlpi.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. . ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul. forţe axiale. a poziţiei şi adâncimii lor. Aparatura şi tehnica de măsurare ..aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă.determinarea intensităţii degradărilor structurale. urmare a solicitărilor seismice. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. grinzi. torsiune. Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. pe drumul fizic cel mai scurt. Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o .Determinarea fisurilor..5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier. vaselina siliconică.

4. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat. la 10-15cm. pe ambele direcţii de încercare. Grinzile se încearcă de regulă. timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile.). mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls.II. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig.II. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant.4.direcţie). Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. III. fig. În zonele degradate. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. ca de exemplu radiografia. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. fiind mai mici în zona presupusă degradată. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile.

. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple.compresiune pe de altă parte. . Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului.este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică.nu obligă la cunoaşterea maturării betonului. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta. .aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. . Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: . în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul.

III.a.1. efectul exploziilor.1. tasări ale terenului de fundare.3.Cap. etc. infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. acţiunea seismică. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă. Exemple: Fig.

Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .1.b.3.1. Deteriorare zidărie exterioară Fig.3.c.Fig.

Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.1.3.e.1.3.Fig.Cedarea zidăriei .d.

Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.3.3.08) .(a) (b) Fig.2.3. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.

inundare) Aiud 2005 .4. Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.Fig.3.

Fig.6.3. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.5.3.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.7.08) . Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.3.

Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren.08.3. instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.08 .8. precipitaţii.Fig.

3.9.Ansamblu construit din zidărie Germania.3.06 Fig. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .3.10. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .b. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30.Fig.06.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .10.a.

1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. Fig. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante.1. Tabel 3. Crt.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. În cazul cutremurelor. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. Nr. Biserica Ovidenia – Odobeşti.3.1. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur.11. În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3. respectiv. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . Constatarea naturii şi gradului de avariere. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului.

de patrimoniu.încercări şi investigaţii de laborator. 3. cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. .prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator. stabilirea încercă rilor de laborator.în măsura în care este posibil. Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: . . . În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave.1. . creştere deformare). ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. se reface tencuiala. .3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 . Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice.2. 3.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.dacă există deplasare. .ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . . Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită. efectuarea testelor in-situ. Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante.refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat.examinări şi inspecţii la faţa locului.2. .

etc. cu compoziţii. .rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare.planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. detalii de fundaţie.aparat foto de calitate. 3. . la . .lanternă electrică puternică. . sau cel puţin parţială a structurii. 20x. .informaţii despre structuri similare. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: .localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. 3.2. .tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării.. . Sunt utile şi desenele originale (planuri. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. referinţe proprii. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară).oglindă. relevee şi secţiuni).vârsta. detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: . pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare.2. sursa lor. la scară. Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. . atunci când accesul la structură este limitat.denumirea corectă şi întreagă. .3.informaţii despre materialele folosite. .lupă binoculară. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic. cu mărire de 10. inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. săpături în anumite secţiuni).Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete.lupă de mână.2. .

notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. . agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie.4. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. suprafaţa pe care se întind. cuţit. Dacă este posibil.faţa locului. De remarcat că după ploaie. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri.ciocan mic. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. ruletă de 4m. Dacă se inspectează fundaţiile. adâncime aparentă.camera video cu rezoluţie bună. Tabel 3. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. echer metalic.2. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. deschiderea fisurii.aparat de măsurat deschiderea fisurilor.2. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. 3. săruri de topire a zăpezii. dacă este posibil. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună.echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. . . . . se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor.2. . Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3.echipamente de control şi teste nedistructive. continuitate. . decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire).

5 05-1.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. chimice. cu observaţia că.0-10. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare.0 5. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice. c. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. la nivel de îmbinări. . Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura.0-2. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. culorile nu vor fi cele reale. pe o peliculă foto. bacteriologice. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator.1 mm se descriu ca foarte fine.1-0.0 2. d. de regulă. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii.2.0-5. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. . Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color. etc. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.Descrierea fisurii [mm] 0. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . 3.tipuri diferite de lianţi. Mişcări. b.5. texturii.0 1.

Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1.3. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici.5% din suprafaţă. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ.3. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie.6. Tabel 3. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat.2. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. mai mult de 20%. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . max.7. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte.3. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.2. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. ale naturii deteriorării. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. analiză istoric. etc. dar nu tot Totală. uneori cu probe provenind din structura de zidărie.

Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. (Lucrarea III). în exploatare. biologice sau de altă natură). Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. Cu privire la starea de degradare a structurii. 3. porozitate aparentă.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. 3. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . 2. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. biologice). raport agregat liant (pentru mortar). chimice. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. cu valoare de patrimoniu. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. natura liantului. densitate aparentă. chimice. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. în vigoare. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic.3. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. structura granulometrică a agregatului din mortar. fizice.

în funcţie de rezultate.soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în . biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural). Intervenţii pe suportul cu pictură murală A.) a.2. . Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . .2. 3. tratamentele se aplică local + zone adiacente. Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora. corespunzătoare / măsurători în stratul de .1.4 centralizează tipurile de umidităţi. A. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile.soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în .1-3. . etc. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate. aerisiri fundaţii.7.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat. Tratamente asupra agenţilor biologici A.2.1.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă.3. mucegaiuri. b. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze. după aplicare. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi.2.dren de adâncime. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.rigole de colectare a apelor meteorice. Tabelul 3.3.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate . sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. Investigaţiile decurg conform §3.revizuire acoperiş. 3.interiori suprafeţe pictate. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. Tabelul 3.

B2. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. A4. etc. microscoape portabile.) a. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. c. Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. zonele degradate se consemnează pe releveu. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. b. b. alge. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. Intervenţii preliminare a. A3. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. b. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. . B. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). c. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. lupă. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. se aplică prin pensulare. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. licheni. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum.b.

fum. hârtie japoneză). dibluri.b. curăţirea depunerilor de praf. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. . cercetarea zonei tratate. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. B9. B5. B.9. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. Curăţirea depunerilor neaderente (praf. presarea stratului de culoare impregnat. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă .1.B7. pe diferite zone. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. . Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi.B8. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. fumului şi voalurilor insulare albe.9. bride metalice). B4. b. praf fixat prin carbonatare. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. presarea stratului de culoare impregnat. substanţe grase) B. grunduri ale repictărilor a secco). prima impregnare a zonelor desprinse.B6. prin presare pe un material protector (folii plastic. Curăţirea depunerilor (praf. B3. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă. cercetarea zonei tratate. b.2. fum. săruri solubile. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. c.

curăţirea cleiului animal.3. verni. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. b. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi.9. b. B.7).5. amidonului utilizaţi ca fixativi a.9. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. Curăţirea răşinilor a.6. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. caseinei. B.9. b. Curăţirea substanţelor grase. B. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede. cetone. uleiuri a. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. B.4. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). gumei arabice. b. tempera grasă . urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare.10. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. Curăţirea uleiurilor animale. B. iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi. B. oului.9.9. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. alcooli.8. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare.9.

13. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă. Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). b.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). alcooli.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu).14. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. B.12. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. B. .a. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. B. b. în timp bine determinat). În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. . tip Wishab. după caz.11. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. cu pensule moi. b. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. b. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . amine – în diferite combinaţii. după caz. solvenţi şi concentraţii. voaluri şi / sau cruste a. B. Stabilizarea sărurilor a. teste de curăţire → stabilire metodologie. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice. timpi de acţiune. b.

chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative.curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. pregătirea zonelor. impregnarea prin injectare. .impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco).chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). cercetarea zonei tratate. lacunelor. fisurilor). impregnarea prin pulverizare.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. demontarea elementelor . glet. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund. . curăţirea marginilor stratului suport. . măsuri de protecţie. intonaco şi de preparaţie). rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. curăţirea depunerilor aderente. . impregnarea prin pensulare. . preparaţie de var). .plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare. mortarelor necorespunzătoare.chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial).tivirea marginilor stratului suport. înlocuirea elementelor de zidărie. . Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . fracturat. asigurarea stratului suport.consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare. .îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. plombe. . mortare necorespunzătoare.C. crăpăturilor. .intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. îndepărtarea reparaţiilor. plombelor. D.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. . . .chituirea lacunelor la nivel ariccio.îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare. .efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. . .pregătirea zonei pentru injectări.

imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului).integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor.integrarea cromatică a lacunelor. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură.de zidărie. fisurilor chituite la nivelul picturii. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic. .reversibilitatea materialelor puse în operă. în lumină directă şi razantă. .montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. . de original. din planul secund. . crăpăturilor. . pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare. . detalii în lumină directă şi razantă. (În acest mod. detalii în lumină directă şi razantă. crăpăturilor.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. color sau digital. Tipurile de fotografii sunt: a. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: . .integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. F.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. Fotografiile se execută alb-negru.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. . b. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. în lumină razantă. E.

scara desenului: 1:50. . Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase. d. de patrimoniu Pe plan mondial. detalii în lumină directă şi razantă. 1: 10. volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. *Planuri . secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu).traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie.c. .cote altimetrice. relevee la scară* cu marcarea degradărilor. vizibile pe suprafaţa picturilor murale. relevee cu identificarea elementelor tehnologice. . 1:20. sau de alte tipuri dacă este cazul. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. . fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). b. G. 1:5. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază).

. crăpăturilor (degradări ascunse).metode mecanice sau de duritate superficială. C26-85). Obs. (C2685). Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: . bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice. Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării .metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive.metode acustice. ceramice din perioade istorice cât mai largi. Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. . la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). . .metoda de recul (sclerometrul Schmidt.metoda prin penetrare sau smulgere. pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic. Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare.

Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. În primul caz. 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . mortar suport.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III. . pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune.se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie.degradări majore – risc de prăbuşire IV.Metoda de recul . Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. . nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. . în funcţie de condiţiile de lucru.degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II. frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. vârf de perete). Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: .degradări superficiale I. În funcţie de preciziile cerute. se metodele: curbei liniare.numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. mijloc. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile. .

Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig. Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă. crăpături). raportul a/c al liantului folosit în mortare. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. identificarea factorilor de deteriorare chimică. fisuri. III 1. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. .vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. liantul folosit. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor. Migraţia umidităţii.1.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă).a şi b. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. metodele chimice şi metodele fizico-chimice. . a mortarului de zidărie.determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. a b Fig. III.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. natura agregatului. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei. . • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: .

Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică.carote (întregi sau sfărâmate). .carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. deplasările laterale. bucăţi sau granular. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură.microscopie electronică cu baleiaj. microprelevări din zone deteriorate. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite.microscopia optică. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante. . Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X.analize termice neizoterme. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. 2. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: .aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural. resturi de carote. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. tăierile . fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate. crăpături sau ruperi ale carotelor. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. .5:1 – 3.0:1. după modul de prelevare din structură: . se va evita inducerea de fisuri. . . / agregat.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie .analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu. secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. .

analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. tipul de liant şi de agregat utilizat. daltă. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. raportul liant / agregat. Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. etc.neuniforme şi deteriorările carotelor. . recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie.

. Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: . Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . . . . specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza.ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare. . nituire. . şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate.modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale.verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură.alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.respectarea condiţiilor de depozitare.alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente.calitatea execuţiei întregii structuri metalice.tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat. IV. . .mod de comportare al structurilor. .prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice.aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice. .1.2. . . . . Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4.Cap.proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul).respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. 4. implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare.

respectiv 6. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului. tabliere metalice. investitorului. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive. de către personal de specialitate. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate.Brazilia.prăbuşire antenă tv. 12.1. sucţiunilor exterioare şi . cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate. stăvilare. executantului.3.4.5mm grosime. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. În funcţie de situaţiile sesizate. conform reglementărilor în vigoare.8 m diametru. interioare. proiectantului.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. Olanda. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării.. Anglia. modul de comportare al îmbinărilor. → podul Tacoma. după caz. . 4. SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit.SUA: → Roswell. New Mexico . Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. Responsabilităţile revin. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte.

4. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.4.).a b c Fig. Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).1.2. (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie. .

Anglia. .4.a b c d Fig.2. (d) colaps turn 2 . (c) colaps turn 1. (b) aspect faţade. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial.

prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig. 4. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b. executat şi întreţinut.4.). 4. (a) .3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat.). coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig.4.3.a. a b Fig.

. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei. . întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). (b) structură hală metalică .(b) Fig. 4. Coroziune marină în zone costiere (a) dig. → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă.Rusia (Sokolovo. 4.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii.

Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. Partea I nr. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. corelată cu activitatea de întreţinere. c.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. executanţi. proprietari. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. 1. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Urmărirea curentă se efectuează. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. utilizatori. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. proiectanţi. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. complementare. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. pe toata durata de existentă asupra tuturor . are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. 352 din 10 decembrie 1997.perioade metode. administratori.

sub toate formele. pe categorii de lucrări si de construcţii. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. lucrări publice. după caz. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului. conform legii.construcţiilor. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. asigură. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. personalul necesar. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. lucrări publice. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. . cel puţin de nivel mediu. periodice. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. urbanism şi amenajarea teritoriului. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. de către personal tehnic de specialitate atestat.

menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. b) sa efectueze urmărirea curentă. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. c) lucrări de modernizare. b) elaborează. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. . Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. b) lucrări de refacere.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . pe baza de contract cu proprietarul. inclusiv jurnalul evenimentelor. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. 2. inclusiv extinderi. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere.

pe parcurs şi la recepţie. pe baza comenzii proprietarului. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. reparare sau consolidare. cât şi local. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. . pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. straturi şi învelitori de protecţie . Lucrările de modernizare se realizează. în conformitate cu prevederile legale. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie.partea existentă . Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor.finisaje. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. ca rezultat al expertizării tehnice. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . straturi de uzură. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. dacă este cazul. calitatea acestora. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei.

luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. . Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. lucrări publice. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale.

sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. . Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. 1. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. ing. the development of security in transportations. . 2. .dr.realizare şi aşternerea de material geotextil. Lucrările de terasamente au constat în: . . pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. componentã a Coridorului IV Pan – European. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. .CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf.săpăturã până la cotele din profilele transversale. .protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. .finisarea umpluturilor. Lucrările de apărare au constat în: . .amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei.consolidarea taluzurilor. generally. by a national program financed by EBRD. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. on objects and physical stages. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi Iaşi. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Thus. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat.ing Proca Gabriela Ecaterina.corecţia albiei majore.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.

. .000 m3.Fig 1. respectiv. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. Depozitarea a fost fãcutã diferit. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. 125. 1000 m2. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. udarea suprafeţelor cu furtunul). 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . . finisarea prin greblare repetatã). îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm).Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. înierbarea taluzului.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . .

4.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. compactarea umpluturii.. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. 4. sfãrâmarea bulgãrilor.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. transportul pãmântului vegetal. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. . Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.2/90 şi 7582/91. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.06 mm) mai mare decât 90%. înierbarea suprafeţei. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. .1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. SURSE DE POLUANŢI 4. udarea suprafeţelor cu furtunul. .2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. taluzuri de 1:1. Consolidarea şi fundarea pilelor. . sortare. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. împrãştirea pãmântului vegetal. scarificarea mecanicã a platformei. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.1/3. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. înierbarea suprafeţei.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. . dupã nivelarea finalã. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor..Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. cota superioarã a depozitului. udarea suprafeţelor cu furtunul. transportul în locurile de depozitare stabilite.5.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. încãrcarea în mijloace de transport.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. încărcare. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . lãţime 3 m. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata.de alta în lungul râului Prahova.. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500.. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. .

Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Lucrãri care se controleazã. P B. E. pe stadii fizice. verbal de recepţie calitativã PVT .261/1994. reparaţiile curente ale utilajelor. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. 4. etapele controlului calitãţii.1a 1. 5. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1. Crt.1c 1. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. Nr. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .proiectant 3 B. E Nr.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. 4. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã.pr. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. HG nr. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. organizarea de şantier.executant P . O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi).a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu.pr. E B. E B.pr.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu.3 II 2.1b 1. 273/1994). verbal PVRC . CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. dar care. HG.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. 272/1994.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . HG nr.1 1. E B. E .

BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. E B.2 2. Bucureşti. P B. E B. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. E B. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . Ed..4 3. E. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. E B.2. E B. E. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.3 2.. E B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale.6 3.3 3.5 3. ISPCF.1 3. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. E B.2 3. P B. E. Matrix Rom.4 2.5 III 3. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. *** *** *** *** Construcţii.

Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Construcţii din lemn.004-2000 Proiectare şi execuţie.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 . întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX.

Proiectare şi execuţie. si certificarea acesteia H. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.4 din Legea 50/1991 H.G. 498/2001 .G.G. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente .33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.G.G. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.actualizarea Amenzi la art.

componentã a Coridorului IV Pan – European. ing. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1.dr.finisarea umpluturilor. .execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. . the development of security in transportations.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului.consolidarea taluzurilor. on objects and physical stages. Asachi Iaşi. .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. generally. .corecţia albiei majore.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. . 2. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. . Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. .realizare şi aşternerea de material geotextil. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast.săpăturã până la cotele din profilele transversale.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. Thus. 1. Lucrările de terasamente au constat în: . by a national program financed by EBRD. . . Lucrările de apărare au constat în: . Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.ing Proca Gabriela Ecaterina.

în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). 1000 m2. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. respectiv. 125. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. udarea suprafeţelor cu furtunul). transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. . finisarea prin greblare repetatã). îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. înierbarea taluzului.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .Fig 1.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. . . transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere.000 m3. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. Depozitarea a fost fãcutã diferit. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. . 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor.

1/3. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. . udarea suprafeţelor cu furtunul. transportul pãmântului vegetal. udarea suprafeţelor cu furtunul.2/90 şi 7582/91. 4.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.de alta în lungul râului Prahova.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. sortare. lãţime 3 m. 4. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. Consolidarea şi fundarea pilelor. cota superioarã a depozitului. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. . .. compactarea umpluturii.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii..5.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca.. . Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. sfãrâmarea bulgãrilor. dupã nivelarea finalã.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. înierbarea suprafeţei. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire.06 mm) mai mare decât 90%. taluzuri de 1:1. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. scarificarea mecanicã a platformei. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata.. transportul în locurile de depozitare stabilite. . împrãştirea pãmântului vegetal. încărcare. . Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. încãrcarea în mijloace de transport. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . SURSE DE POLUANŢI 4. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. înierbarea suprafeţei.

4. reparaţiile curente ale utilajelor. E B. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1. 272/1994. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .pr.261/1994. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi).executant P . pe stadii fizice.1c 1. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Crt. 5. HG.1 1. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite.pr. Lucrãri care se controleazã. P B.3 II 2. Nr. 4. verbal de recepţie calitativã PVT . după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. etapele controlului calitãţii. HG nr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. 273/1994).a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. verbal PVRC . stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. HG nr.1b 1. E B.pr. E Nr. E .1a 1. E. dar care.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . E B.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare.proiectant 3 B. organizarea de şantier.

E. E B. E B. P B. E B. CONCLUZII PV PVRC PV PV B.6 3.. Ed. Matrix Rom. E.2 2. E. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.2. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi.3 3.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . P B.4 2. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.1 3. E B.5 3. Bucureşti.4 3. *** *** *** *** Construcţii. E B.5 III 3. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. ISPCF.2 3. E B. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G.. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. E B.3 2.

Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie. terasa superioarã a râului Bahlui. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building.Iaşi. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. . Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. clădirea principalã.8 m. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. Cluj. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. finalizat în 1948. Craiova şi Constanţa. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. Universitatea Tehnicã „Gh. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. Dr. realizatã în perioada 1868-1970. Cluj. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. 1. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. Drd. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Craiova and Constanţa. Univ. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. Ing.

A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. .0 m. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. continuã sub reazeme. Constanţa. cu compartimentare rarã. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. sculptatã. Cluj. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. Timişoara. rezemate direct pe elementele structurale. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. Construcţia corpului central de lungime 133. rigidã.Foto 1. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. 2. Gara Iaşi. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. stâlpi. Fundaţia este de tip fundaţie directã. Craiova în circuitul european. Activitatea seismicã.

Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi.00 şi a tencuielilor recente .50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. (Foto 2). Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). Foto 2. circa 1000 de intervenţii. Suplimentar. au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0.5.

Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. deschideri transversale şi în sens longitudinal. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig. .00 m din planul iniţial. pe traseul conturului.1). MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0. dus-întors.3.

Fig.1. Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .

Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. spaţii comerciale. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. ventilare şi condiţionarea aerului. nota epocii şi destinaţia construcţiei. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. încălzire. sanitare şi apã-canal. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. . Astfel. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . 220V şi 380V . case de bilete. 4.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. Astfel. respectiv faianţã în spaţii comerciale.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. După prelucrarea măsurătorilor. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. longitudinalã şi in secţiuni diferite. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn.399 . săli de aşteptare. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite.00 ) variază pe direcţie transversalã. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15.

după un program stabilit de proiectantul de specialitate. Matrix Rom. 5. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. construcţia trebuie tratatã sistemic. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. agrozootehnice şi industriale. social-culturale. Proca. BIBLIOGRAFIE [1]. Gabriela Ecaterina.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. Ed. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. 2002 [2]. [3]. [4]. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. ca un tot unitar.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. Construcţii. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. Bucureşti.

Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. station’s building was realized at the end of XIX century. 2. . Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. Must have in view that.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. 1. Oradea. à Suceava Burdujeni. a lot of buildings. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure.des fonctions extérieures et esthétiques. Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. repairing and repainting elements. are historical monuments. air conditioning and water – sewage. being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. . in these must be kept all architectural details and paintings. shown in technical projects as Romanian low recommend. as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. Cluj. location (geotechnical and earthquake aspects). introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. Buzau. heating and ventilations. repairing roofs structure made generally by wood elements. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance. 2. Proca Cristina. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). à Arad et à Alba-Iulia.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. Drd. Each rehabilitation project had in view particularities of structures.Building station is a historical monument from C category. Sibiu and Suceava. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Dr. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. Ph. Iaşi.1 Suceava . Arad. .Contractor Austrian Company Strusberg. As history could be mentioned the following: .Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration). intérieur . Eng. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. . By example. steel supplementary frames.

In 2000 year begun the rehabilitation works. .Masonry repair works. . This station was built on the IV th Corridor.Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. . Rehabilitation works had in view: .Ensuring the water drainage with a new pipes’ system.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918.Modernizing all installation by changing them. . . inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration). including the roof’s structure.Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava. .. with new modern ones at interior and exterior. being attentive to keep the aspect as historic monument.Changing all works made by wood with new ones. 2. 3).

Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4).As rehabilitation works can be mentioned: . .ditches (Photo 3). repairing and changing installations – electrical.Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure .Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. water. and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2). using supplementary Steel frames (Photo 1). Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated . Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. realizing new powerful waterproofing system.

set the northern point to the central axis of the town Arad. 2.85 years from Great Union. The location of railway station is shown in Photo 5. Arad reached the second place in the country. opened in 1858.3 Arad Railway Station The railway station. Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . Nowadays the railway station is rehabilitated. the problem being limited at: adjusting functionality. 7). new finishing and changing all installations systems (Photo 6. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. after Bucharest. realizing new RC floors. With its 96 km of railway. Repairing an RC floor 3.

Photo 8 Iaşi Railway Station.8 m. Craiova and Constanţa. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging . The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. were included 113 rooms. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). The total length or central building is of 133. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. named the main building was built in 18681970. Iaşi station contain specific constructional works on structure. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. In the same program were included the railway stations: Timişoara. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. were the main reasons of damages on structure and furnishings. height of ground floor and two levels. It is declared historical monument. 3. Italy.Roman. Cluj. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City.3. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948.

importance. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. gas. utilities and aesthetical issues. shirting structural walls using RC protections. Photo 9 Foundations’ System 4. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. and to guarantee a European quality. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . [2] *** Normativ P2/85. All rehabilitation’s projects had in view: location. RC binding over windows and doors. . air conditioning. References [1] *** Normativ P100/1992. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. 5. type of structure. resistance capacity and security in exploitation. changing damaged structural elements of roof. introducing RC restraints. walls situate at ground floor are wet. electricity). introducing new installations (heat. water – ditches. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10).foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). and. [3] *** Legea 10/1995.

must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. leaned against RC piles. Another motive can be for new constructional works. Generally. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. respectively at foundations’ level. As static plan. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. . for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. after Romanian regulations. KM 413+223. where the damages were remarkable. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. 2. Case Study. especially those serving in transportation area. 1. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. Even flood is a special charge. Technically. masonry and reinforced concrete structures. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. and a superstructure realized by a steel compact profile. but not yet ready to be exploited. in negative sense [1]. all built constructions. A special attention must be done for those having a metallic super structure. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. those being in rehabilitation process. over Aiudelul River. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. constructional works must be repaired in local programs or national ones. a metallic super-structure must be verified each year.

Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. the situation of silt deposits after water’s retreating. The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections. Photo 1 Photo 2 .Were begun topographically measurements after an organized schedule.

Figure 1 Geodesic Network .Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3).Reconstitution of the status and tracing geodesic network. with automatic data registration system. city of Aiud. 3. Were effectuated on location: . respectively the total station Leica TC 705. Aiudel River.Acknowledgement of field. . Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. 2.6 Km length (Figure 1).

44 cm for plan and 0. S12 and S13). and 4 are points’ station for binding (S2. All registered data were processed using SiPreg. S11. the river’s sides and river’s bed. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. constructed area near the bridge location and all details for bridge.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. . S9.Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself.0 m co ta pe cap ac= 245. S8. S3. AutoCad and Office software. S5. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C . respecting technical regulation for topographically works in built areas. checking the infrastructure elements (the underground plate).Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7.Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. scale 1:500. The global precision obtained was of 3. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect . . S6).F. (Figure 2). Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self.99 cm for heights.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. 4. el. All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. S10.

Sept. 2005 [2] * * * Legea nr.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. References [1] * * * Raport MAI. 1056/2005 Vio-Top/ MT .

în imediata apropiere a Bahluiului.36. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri. suprabetonate.60. Orizontul inferior..planşee prefabricate din beton armat.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43... Ing..32.grinzi prefabricate din beton armat. .002 mm de 40%. indicele de contracţie umflare de 0. La parter.. .29%. . .criteriul de plasticitate.Compoziţia chimicã: SiO2 52. stabilitatea generalã a acestora. procent ridicat de Ca. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. b. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . 1.indice de activitate 1. Structura a fost realizatã după cum urmează: . specific 1 Conferenţiar Dr. fracţiunea argiloasã 25. în lipsa unor intervenţii rapide. tasări inegale ce pot afecta.indice de plasticitate 53%.com .Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G.67.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. la toate cele 7 scări. . din zidărie de beton uşor.fracţiune finã sub 0. sunt amplasate spaţii comerciale. la traveele marginale. metale alcaline. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979.47%. Al. . Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. . Orizontul superior. .pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor. . . 2.. E-mail: gabriela_proca@yahoo. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. Universitatea Tehnicã Iaşi. Prezenţa montmorillonitului. etajele având destinaţia locuinţe.74%. mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. Fe. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite. .

. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor.în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active.. 3 cm pentru o presiune de 2.loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. după 1977.00 m de la cota ternului amenajat. 0 daN/cm2.. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: .. . . 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate. . . tasările au valori de 8 .. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. 2. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. unde.. . 3.6b. .5 . Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos.la umiditatea naturalã. 2. 15 cm la o presiune de 1. Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu.terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin.5 daN/cm2. tasările sunt de 1 . Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast.se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire.în stare inundatã.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0.

. în traveea marginalã. se remarcã fisuri verticale de cca. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. vizibile la nivelele superioare ale clădirii.X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. Începând cu toamna anului 2003. inegale. la nivelele superioare (VII.. însă specifice unei tasări suplimentare. prezente la fiecare nivel. spre bulevard.4 mm (Foto 1.. podestul casei scării.4. Fisurile.. 1 mm . sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. 2). sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. în elementele de compartimentare. Astfel. pereţi din zidărie. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului.

în zona de rezemare pe stâlpi. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. (foto5).: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. b.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. sezoniere. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. Ĩn faţadã. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). se observã fisuri verticale pe grinzi. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. sunt: a. la mijlocul deschiderii. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. la mijlocul deschiderilor acestora. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5. respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor.

la o distanţã de cca. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . Datorita acestui efect. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. apa acţionează asupra particulelor. c. pentru zona analizei de faţã. subsolul se inundã. şi abia în prezent. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. Astfel. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. inegale ale construcţiei. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. d. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. 30 m. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. de asemenea. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã.

având în vedere cã lucrările au costuri ridicate. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare..repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã. Geotehnicã şi fundaţii. cadre lamelare. 2003 [4] * * * DDE. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. în timp util. vol.II..luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. EDP. ICPROM Iaşi 1978 .forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale..reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. Ed. şa. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. . Tehnicã. 1982 [2] Tologea S. . Bucureşti. UTI. Bibliografie: [1] Păunescu M. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. Bloc SC4. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. Bucureşti. . Accidente şi avarii în construcţii. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate.efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. .

Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. can be used the following methods.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties.Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. . waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. After applied one or both methods. natural or industrial water cannot affect the support structurally.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. 1. an appropriate technology by using low energy consumption. appropriate solution for roofs and foundations. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. Recommendations are looking for: adequately composition of blocks. etc. applied to composition of finishing solutions: .

The barrier. 2. Impermeable Mortars By definition. moderate resistances. structural continuity in support – protection mortar system (barrier). 2. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support.32% x 10-5 cm/s by vibration). in certain operation situations. obtained by aggregation – agglomeration and cementation.1. Experiments .g. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. made of mortar and cement.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. applicable. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. and of wet finishing – support system durability. Constructions works require. protection ensured by a moist finishing variant). an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). coefficient of perviousness to water 0. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure. The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. which include the sand grains. Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. competitive quality coefficients (over 80%). It makes the fundamental support of the mortar structure. should allow: mass transfer inside support elements structure (e. mortars are composite materials.g. on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. influencing its properties. allowing mortar to follow support micromovements. or impermeable mortars. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars. but. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. b) Superficially moistened sections (cca.2 …0. the interaction of components having mostly a physical nature. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. support imperviousness – hydrophobia. The experimental mechanical tests. inner or outer walls).

23 86. siloxane cycles 85 kg or.193 kg. 2.15 mm). b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3. w / c .2.14 13.40 . 2.86 Perviousness coefficient [10-5 0.90 11. 1% of cement mass.5).13 Consistency [cm] 3.00 3.54 5.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1. max.93 2. siliconic admixture 1% of cement mass is: a. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).20 m/s] Witness mortar 2.3.20 3. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) . and the statistic interpretation of data.1. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound.385 kg.00 [%] Witness mortar 2.67 Water retaining capacity.e. i.00 91. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.12 Apparent porosity [%] 3. sand -965 kg.85 kg. In the Tables 1 and 2 there are presented.32 0. the equipment. in a centralized way. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement .1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0. siloxane cycles in solution. The testing started from a maximum value of the amount of admixture. number of specimens.98 2. 97.2.1. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars.

K.63 248.83 71. besides capillary ascension. 2 mm) moistened. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior. with a diameter under 0.53 299.00 255. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures.58 295. The perviousness.e. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. determined by absorbing layer method. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.60 0. porosity is lower by comparison. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca.Rt [daN/cm2] Rt. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide.3. 2.79 4.20 52.24 50. In section the lacunary areas of 0. 2. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . they are similar in value to the cement mortar without admixture. Thus.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries.3 Interpretation of Obtained Results 50.00 247. with the maximum diameter of 1 mm. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained. The small pores. respectively. Water retention capacity.3. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1.1 Fresh Mortars 1.e. recommending them for applications in the protection against water corrosion. i.uniformly dispersed in cross –section. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative. In the mortar with admixtures. i. which has the physical significance of a speed [cm/s]. of its value. with placing vibration.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar.3 mm communicate among themselves. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass.61 279. is. similarly as in the case of capillary ascension. Lower density as compared to cement mortars without admixtures. As compared to cement mortar.1…0. the pores containing no water. the obtained values being higher than the admissible 90% limit.58 69. 3. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores.00 2.96 0. [%] 2.50 277. including them in category of viscous mortars. 90% and 97%.10 244.2 and 2 mm non.i immersion [daN/cm2] Rt. 14% of apparent porosity.31 59. respectively.. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc.28 270.

2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED..13971.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure.952. PH. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support.397.VISCOSITY: 2. . such as an of increasing waterproofing qualities and. CONTENT OF SIO2. Thus. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions.DENSITY: 0. 3. . . .7 [%]. 3.10..1.957 [G/CM3].. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures. keeping its in dry conditions the supports..5 CST. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber.HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: .80 [CST].. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3. 3. Thus. UNDER: 0.those found at 28 days. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation.0. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results.. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. in the mean time.... Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles.5. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements. non toxically waste. UNDER 40±2.70..REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955. The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support.2.

INITIAL 25 25 3 10 .1.SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.5…2. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2. INITIAL 50 5 2.8.PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0.0…1.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.0 18 7.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1.042 30 30 45 45 3... AFTER TREATMENT ..9 25 6.0 .026 0..WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .5.CONSUMPTION [G/CM2] . WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS. THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .DENSITY[G/MM ] .1.8 DRY 0. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40.WATER’S CONTENT [%] 1.

THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. SIO GROUPS 2. WHICH CAN RESULT. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION.2. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. CH3 GROUPS. SUPPORT. THE SUPPLEMENTARY WATER. 3. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN.

WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. D IS THE SOLUTION’S DENSITY.4. THUS. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .3. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. 4. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION.

Thesis. mortar porosity reduction. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. C. [3] Proca. residual products (siloxane cycles) in construction. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. c. Technical University Iasi.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. References [1] Proca. Ph. Invention licensee A 01064/2000 . Ed. Gabriela. 2000. Gabriela.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. [2] Proca. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. as barriers system protective solutions. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. The hydrophobic. b. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. D.. repeated freezing – thawing cycles). The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. Bucureşti. FOR THE SITUATION (B) AND (C). 1993. B.. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. Gabriela. Matrix. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. sealing character of admixtures leads to: a. Siliconi în construcţi. AFTER TREATMENT.– toxic silico – organic. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE.Rom.

Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE. Gabriela. DUBLIN. IRELAND. 1991 .[4] Proca.

new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. Universitatea Tehnicã „Gh.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). După întreruperea lucrărilor. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. drd. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. studii geologice. ca şi pe viaducte. dr. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. arbori şi arbuşti. . Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. conf. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. porţiuni de linie au dispărut chiar. ing. de Uniunea Europeană. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. ing.Vegetaţia. linia s-a degradat. univ. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. infrastructura nu a mai fost întreţinută. 1. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. ing. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. (Foto1).

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

Referat Doctorat. podeţe. Ed. în secţiune. Pop. 1982. 2002. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. Bucureşti. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. V. UT Iaşi. suprastructura căii ferate. Bibliografie [1] Păunescu. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. tuneluri (remedieri). [4] * * * Caiet de sarcini. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. Construcţii. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. 5. a liniei de cale. construcţii si instalaţii. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei.Vâlcele. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. 4. Gabriela.la fiecare 25 m sau mai puţin. Matrix Rom Bucureşti.. poduri. în lungime şi transversal). LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. M. reabilitare tronson CF Vâlcea. execuţia de poduri. ISPCF. potrivit situaţiei din teren. tuneluri. 2002 . Bucureşti. viaducte. Mihaela. [3] Proca. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. 2005. [2] Proca.

superficial cu soluţie siliconică clasică. Universitatea Tehnică „Gh. în zona de colţ. 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . Rezultatele. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. 2. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui.1). paralel cu râul Bahlui. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. univ.1). Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. Asachi” Iaşi” 1.SC 9 S C4 w FIG. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. SC 5. Proca Gabriela Ecaterina. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. Datoritǎ acestui fapt. ing. dr.

fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. cu soluţie siliconică.suprafeţele exterioare au fost periate. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă. 3. Legenda 1. (fig. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv. Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat.2). 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: .c. 1% din masa cimentului. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . 4 zone tratate superficial la exterior. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice. 2 stâlpi ai cadrului lamelar.a spre Sud. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic .

. în trei straturi consecutive.. Tencuielile interioare. după care este drenată imediat spre exterior. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. la un interval de 15 minute. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin.+3000C. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate..la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit. In condiţiile de exploatare menţionate. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile.stropire. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . . se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. cu caracter impermeabil. Deci.

din structura peretelui.4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig. Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. Legenda: 1 suprafaţă suport. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale . apa (tehnologică. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°.3).suport netratat. 2 grupuri CH3. Fig. 3 grupuri SiO Fig.polimerilor. b . 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. din condens).suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic. realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată.

La lucrările de reabilitare efectuate. local. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). Ca observaţie. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii. Experimental.10 ani. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp. . menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. orientatǎ spre S .hidrofobizare.. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. indiferent de condiţiile meteorologice.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. jos.. s-a obţinut o economie de energie de 30%. dreapta. săruri metalice ale acizilor organici. respectiv 2. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. flexibile şi rezistente la abraziune. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. Rezistenţele termice medii au fost de 0. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi.

soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. 1999. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei.04.05.05 Impermeabilizări cu siliconi. Siliconi în construcţii. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor. Referinţe 1.3.Proca.Proca. Bucureşti.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. Gabriela. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ. Brevet de invenţie 119461 B1/29. 3. Gabriela. 2.04. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. Matrix Rom. 119466 B1/29. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic.

cu modificările si completările ulterioare. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 1. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. republicată. republicată. Bucuresti. Partea I. 1. . iar ordinul ministrului transporturilor. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 825 bis abonament. Ministrul transporturilor. Ordinul ministrului lucrărilor publice. în temeiul art. publicat în Monitorul Oficial al României. 2. 3. 4 din Legea nr. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. nr.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Art.430. Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. 26 august 2005. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. 231 din 8 aprilie 2002. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5 alin. Art. 1430/2005 Rectificat de .943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. (2) din Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. sos. construcţiilor si turismului. Gheorghe Dobre Bucuresti. republicată. . transporturilor si locuinţei nr. cu modificările ulterioare. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". ministrul transporturilor. îsi încetează aplicabilitatea. 1. Panduri nr.Ministerul Transporturilor.La data publicării prezentului ordin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. . II alin. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. republicată. cu modificările ulterioare. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. nr. 1. Partea I. Construcţiilor si Turismului. se abrogă. Construcţiilor si Turismului Ordin nr.

oraselor.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. Partea I. nr. investitori. proiectanţi. precum si executanţi . Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. 933 din 13 octombrie 2004. Partea I. Legea nr. II alin. 1 la Lege. nr. respectiv ale comunelor. (2) din Legea nr. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. publicată în Monitorul Oficial al României. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. privind: procedura de autorizare. (2) din Legea nr. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. publicată în Monitorul Oficial al României. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. secţiuni si articole. . (2) Potrivit Legii. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. Partea I nr. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. 487 din 31 mai 2004.administraţia publică locală. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. II alin. 2. nr. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. II alin.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. republicată în Monitorul Oficial al României. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . 3. (2) din Legea nr. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. va fi denumită Lege.

pe tipuri de construcţii. în condiţiile prevăzute la art. (3) Potrivit Legii. c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. municipală. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. potrivit prevederilor Legii se instituie. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. respectiv. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. pe întreg parcursul procesului de autorizare. 53. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. orase. securitate la incendiu. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. orăsenească si.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. în numele solicitantului. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 .atât la nivelul certificatului de urbanism. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . municipii. 37 si art. în toate fazele. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. are efecte în plan social. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. aprobate potrivit legii. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. conform modelului "ghiseului unic".în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. protecţia civilă. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local.

în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor.A. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . (2) Lista actelor normative menţionate la alin.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei.). cu avizul primarului comunei interesate. aflate în vigoare. consiliile judeţene. necesare în vederea emiterii acordului unic. după caz. 2. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.Temeiul juridic . drumuri. 6. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. al administraţiei publice. (1).compartimente organizate ca departamente. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. căi ferate. servicii. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. 1 la prezentele norme metodologice. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. ocupând si suprafeţe din extravilan. în numele investitorului. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.U. 6 alin. aprobate potrivit legii. 4 din Lege. după caz. 4 din Lege. al amenajării teritoriului si urbanismului. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate . redactarea acordului unic. (2) În sensul prevederilor art. (2) din Lege. În temeiul dispoziţiilor art. direcţii generale. autostrăzi etc. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. al proprietăţii funciare. privind: 1. birouri. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 4. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. gaze. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. 5. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art. 3. 4 si art. alimentări cu apă. este prezentată în Anexa nr. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate.). precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). obţinerea.

al municipiului si al orasului. 7.A. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (2) Potrivit prevederilor art.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. în numele solicitantului. 45 alin. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului.) .U. al municipiului Bucuresti. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). (2) din Lege. al sectorului municipiului Bucuresti. după caz. obţinute de acestea pe plan local. protecţia civilă. potrivit prevederilor art. (2) Relaţiile funcţionale. 2 alin. de regulă din domeniile arhitecturii.construire/desfiinţare. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. potrivit legii. (2). respectiv al primăriei. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. b) Comisia de Acorduri Unice (C.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . precum si cele privind securitatea la incendiu. atribuţiile. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef.U. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare.A. după caz. precum si emiterea certificatelor de urbanism. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. La orase si comune. (1) din Lege. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. 45 alin. cu valoare de aviz conform. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. cu acordul ministerelor de resort. (3) si (4) din Lege. întocmirii si emiterii acordului unic.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. urbanismului si construcţiilor.

i) asigurarea transmiterii către primari. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. în conformitate cu prevederile art. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. (1). în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. a actelor emise. din competenţa de emitere a acestora. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. h) asigurarea transmiterii către primari. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. e) redactarea acordului unic. conform prevederilor art. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. f) stabilirea. orasului sau municipiului. (1) si (2) din Lege. (1). a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. spre stiinţă. orase sau municipii. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. 16 alin. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . în numele investitorului. 45 alin. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. orase sau municipii.specialitate primarilor de comune. după caz. legal aprobate. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. necesare în vederea emiterii acordului unic. spre stiinţă. a actelor emise. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. după caz. legal aprobate. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. 15 alin. b) obţinerea.

potrivit legii. în condiţiile art. (16) din Lege. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. precum si a oricăror amenajări. se emite în conformitate cu prevederile art. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. 7 alin. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. sau la încheierea executării lucrărilor. 7 alin. industriale. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. potrivit legii. potrivit prevederilor art. să fie definitivată pe parcursul. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. lucrările de construcţii menţionate la alin. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 7 alin. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. 10 din Lege. (16) din Lege. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (10) din Lege. primarul . (3) Pentru aplicarea prevederilor art. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. (2) În mod similar. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. urmând ca documentaţia necesară. calamităţi. asa cum sunt menţionate la art. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. 1 din Lege. dezafectarea. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. în baza dispoziţiei primarului. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. accidente tehnice. potrivit prevederilor art. în condiţiile Legii. 1 la Lege. agricole sau de orice natură. (1) se pot emite. 7 alin. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (4) Desfiinţarea (demolarea. (16) din Lege. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. 3 din Lege.

în condiţiile prevederilor art. (3) din Lege. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. (1) lit. determinate în conformitate cu prevederile . 3 lit. 2 la Lege. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . (2) Potrivit prevederilor art. (1) din Lege. 1:2. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. 11 alin.1. economic si tehnic al imobilului.000 sau 1:10. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora. nu este necesară emiterea acestui act. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.teren si/sau construcţii. iar în lipsa acestuia. din Lege. după caz. 941/2004.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F. 10/1995 privind calitatea în construcţii. a) din Lege. 11 alin. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. după caz -. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. cu indicarea imobilului . e si j). după caz. 6 alin. (3) Potrivit prevederilor art. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. 7 alin. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. (17) din Lege. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). 7 alin.1 . Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. implicit cu privire la siguranţa publică. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. completată cu planul topografic sau cadastral. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. 11 alin. (16) din Lege. precum si cu precizarea scopului solicitării actului.000. (1) si (4). cu modificările ulterioare. specificate la art. (3) În înţelesul prevederilor art. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat.orice persoană fizică sau juridică interesată . care nu modifică structura de rezistenţă.

E. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.2 si F. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate.P. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). oricărui solicitant ..D.A. de la emitent). la cerere. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). cuprinde aceleasi documente menţionate la alin.) .A.semnate si stampilate în original (două exemplare).inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A. (1) lit. 77 alin.) (două exemplare). document care se eliberează."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). (7). după caz. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.întocmit în baza prevederilor Anexei nr. inclusiv referatele de verificare si. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si.O. avizele si acordurile obţinute de solicitant. (2) din Lege.C. b) în situaţia în care. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. conform listei avizelor si acordurilor necesare. 8 alin. potrivit prevederilor art. precum si. studiile cerute prin certificatul de urbanism. 2. a)-f) (adaptate scopului). contra cost.3 care se prezintă în trei exemplare). cerute prin certificatul de urbanism. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire . întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut. precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.C. 1 la Lege.9 . În această situaţie.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. aviz/contract cu societatea de salubritate etc.8. necesare emiterii acordului unic. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .persoană fizică sau persoană juridică . pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare. aviz sanitar. referatul de expertiză tehnică . după caz.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului. după caz. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor.piese scrise si desenate .9 . emitentul asigură plata taxelor la . (5) Potrivit Legii.8. (2) În conformitate cu prevederile art. cu excepţia fiselor F. precum si avizele specifice (aviz circulaţie.

(6) din Lege. (3) Arhitectul-sef al judeţului. telecomunicaţii. b) atât pentru certificatul de urbanism.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. respectiv al Municipiului Bucuresti. sintezele acestora se anexează documentaţiei. utilizând formularul-model F.3. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. termoficare. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. 6 alin. salubritate. electricitate. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. se utilizează formularul-model F. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare).2. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. inclusiv pentru restricţiile impuse de .o singură casierie. a primarilor de orase sau municipii. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. pentru toate categoriile de construcţii. utilizând formularul-model F. La nevoie. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. transport urban. potrivit legii. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. împreună cu acordul unic. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si.4. canalizare. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. după caz. c) în situaţia în care. utilizând formularul-model F. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. (2) Arhitectul-sef al judeţului. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. gaze. după caz. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile.

după care acestea se returnează emitentului. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. 2 la prezentele norme metodologice. o dată cu certificatul de urbanism. P. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 5 alin.E.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . (1) din Lege. după caz)..D. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. în termen de 10 zile de la primire. o dată cu certificatul de urbanism. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor.8. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale). organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F.1) se definitivează astfel: 1. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.8. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. 3. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. constituite potrivit prevederilor art. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). (2) Fisa tehnică . prin grija emitentului. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu.2-F. contra cost. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. în conformitate cu reglementările specifice domeniului.O. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic..8. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare). avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului. P. protecţia .8. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său.A. o dată cu certificatul de urbanism. protecţia civilă. protecţia civilă. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. în rubricile rezervate. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu.A. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr.1F. din cadrul structurilor de specialitate. aferente domeniilor lor de activitate.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. după completare si definitivare. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice. 2. în termen de 10 zile de la primire.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef.8. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale.. 4.C. precum si cele privind securitatea la incendiu.5) se transmit instituţiilor avizatoare.

f) alte organisme ./P. alte instituţii similare. 2 la prezentele norme metodologice . ordine publică si siguranţă naţională. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. Ministerul Administraţiei si Internelor. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . urmând a le anexa la documentaţia P. Construcţiilor si Turismului. c) Ministerul Transporturilor. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare.E. cuprinse în listele aprobate.A.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr.O. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. potrivit legii. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. 1. în conformitate cu legislaţia specifică. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene. orasului ori municipiului. indiferent de valoare. d) Ministerul Apărării Naţionale . e) Ministerul Agriculturii. Serviciul Român de Informaţii. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. organismele centrale sau. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special.ISC -.civilă. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate.A.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate.D. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. după caz.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . . potrivit legii. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate.care gestionează orice alt tip de restricţie. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. după caz. consolidări. înaintea depunerii cererii de autorizare. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. după caz.Statul Major General. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora.C./P. prin organismele abilitate. reabilitări.centrale sau locale . care nu are organizate structuri de specialitate. În acest scop. după caz.. ori dacă natura investiţiei o impune. este în obligaţia solicitantului. finanţate din fonduri publice sau din credite externe.

A.A. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor.D. În situaţia în care. nominalizate în certificatul de urbanism. obligaţie a investitorului.D. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.D.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor .C. de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii. 2..). acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. care cuprind: 1. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr.). de verificatori de proiecte atestaţi. (6) În situaţia în care. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. P. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr.E. 3. se verifică.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii..A. P.A. P. 3 la prezentele norme metodologice . se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism .4 se menţine.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor.scrise si desenate . în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. în condiţiile legii. 1 la Lege. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic. în documentaţie se vor prezenta si piesele . o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. b) avizele si acordurile legale necesare. prin specificul lor. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie).C. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F.O.A. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.8. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii. 1 la Lege. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2. 1 la Lege.C. aviz sanitar.după caz.A. întocmite de proiectantul lucrărilor. construcţiilor si instalaţiilor. acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. potrivit prevederilor art. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism.P.

ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. sportive. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul.). în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi.vizat spre neschimbare . (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. fântâni individuale. publicitare. oboare. politice. soproane. hambare. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. aniversare. pe proprie răspundere. după caz: alimentare cu apă. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. canalizare. garaje. circuri ambulante. etc. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor. rezervoare de combustibil lichid si gazos. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . platforme de furaje. fânare. pătule. tabere de corturi si rulote. este prezentat în Anexa nr. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect.există concordanţă tehnică. comemorative. grajduri pentru animale mari. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. protecţia civilă. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). spaţii pentru activităţi mestesugăresti. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. împrejmuiri de păsuni. religioase. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. anexate certificatului de urbanism. P+1E.). protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. iarmaroace. realizate din fondurile persoanelor fizice. magazii. După avizare. alimentare cu gaze. (2) Fisele tehnice. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. pătule. padocuri. după caz. cu regim de înălţime P. (4) Fisele tehnice însoţite. adăposturi pentru animale. fose vidanjabile. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. 21 se obţin de către solicitant. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. după caz). cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. evacuări etc. telecomunicaţii. alimentare cu căldură. alimentare cu energie electrică. 4 la prezentele norme metodologice. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane.pe tipuri de construcţii. .

economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. în acest scop. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. (6) din Lege. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. prevăzute la art. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. în condiţiile legii. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. conductori-arhitecţi. potrivit prevederilor art. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. 9 din Lege. 5 la prezentele norme metodologice. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. sub sancţiunea legii penale. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. 22 alin. coroborate cu dispoziţiile art. (2) Potrivit prevederilor art. 1 la Lege. în mod obligatoriu. ingineri. a). realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. republicată. c) din Lege. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. în colective tehnice de specialitate si se semnează.instituţii de învăţământ superior de specialitate. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. 24 alin. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. pentru: a) concesionarea de terenuri. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . (1) lit. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 6 alin. (1) lit. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. proiectantului si proiectului. tehnicieni) constituiţi. potrivit prevederilor art. subingineri. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. 9. precum si. solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării.

) nu permit realizarea investiţiei.T.A. căi ferate si navigabile. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art.U. (3) În situaţii deosebite. schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.Z. cursuri de apă.D. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.D. P.). 2.U.U.). amenajări de îmbunătăţiri funciare etc. de la emitent si se completează cu datele solicitate.A. expertize: 1.U. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei.) ori de detaliu (P.U.G. consolidări..interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil . rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.1) se procură.). prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. 15.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate.G. după caz. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii.G..Z. după aprobare. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului.A.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia. P. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale. 3. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.U. reţele electrice si de telecomunicaţii. contra cost. de amenajare peisagistică. ori P.A.Z. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.). ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate. după caz.teren si/sau construcţii. b) completarea. P. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.J. avize.U. magistrale de transport de gaze. urmând ca. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului). drumuri. zone cu trafic aerian.N..) ori de detaliu (P. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. surse si gospodării de apă.T. actul având un caracter de informare. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării.). aprobate potrivit legii.. de produse petroliere.). (3) La depunerea cererii-tip. studii de specialitate: de circulaţie. relaţii de vecinătate etc. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . emitentul poate cere suplimentar..A.C. P. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii.D. expertize tehnice. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P. protejarea monumentelor istorice. 4 din Lege actele menţionate la art. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.J. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar.U. staţii meteo.T.T. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. accesibilitate. iar specificul obiectivului (funcţiune. si R. istoric. după caz.Z.U.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. 1 la Lege. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . 7 alin. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. la sediul administraţiei publice locale.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. în conformitate cu prevederile art. 9 din Lege si ale Legii nr. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. prin grija structurii de specialitate. b) transmiterea. după caz.). care se efectuează de structurile de specialitate. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul . precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. 22.A. (9) din Lege. după caz. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. asa cum rezultă din Anexa nr. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. protecţia mediului. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. potrivit Legii. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. coroborate cu prevederile art. protecţia civilă. 42. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. republicată.D. atât semnatarilor autorizaţiei.C. (3) Obţinerea. (5) În temeiul prevederilor art. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane.teren si/sau construcţii . (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. protecţia civilă. conform legii.) sau de desfiinţare (P. în vederea emiterii acordului unic. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator.A. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. se realizează prin grija emitentului. (1) se emit de instituţiile descentralizate. în numele investitorului.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. (6) În situaţia prevăzută la alin. în egală măsură.

A.. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie.U. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege. 3. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. 2. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. după caz.A. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.potrivit Legii nr. după caz.) sunt conduse de arhitectul-sef. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P. procedând după cum urmează: 1. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. precum si. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului.C. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. 2. P.U. (1).D. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil).) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A. P.A.U. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei.A. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare). în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse). (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. obţinute prin grija emitentului. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia.U.A. (2) Pentru avizare. în vederea emiterii Acordului Unic.U. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. La solicitarea membrilor Comisiei. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii.).C.) este abilitată să emită acordul unic. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii.O. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. acest fapt se va motiva în scris. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. în calitate de presedinte. proiectantul sau consultantul.A. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr.U. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane.. după caz). b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.E. la solicitarea acestuia. 10/1995 privind calitatea în construcţii.A. . pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei.

b) consiliul judeţean.3.).). primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. după caz. energie termică etc. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate. acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. după caz. în conformitate cu documentaţia prezentată. oraselor ori municipiilor. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.A. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. grupuri sanitare. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene. d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului.13.1-F.12. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. (4) Acordul unic. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului.presedintele consiliului judeţean sau primar. precum si în . închideri de drumuri publice. care nu au constituite structuri de specialitate.).13. protecţia circulaţiei. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare. .U. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. după caz.4.si se contrasemnează de arhitectul-sef. grupuri sociale. Primăria Municipiului Bucuresti. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică.A. folosirea unor elemente de reclamă etc. executarea unor drumuri provizorii.U. prin completarea formularului-model F.A. rezultate din aplicarea normelor generale si locale. în vederea obţinerii acordului unic. ale municipiilor. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori.U. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. municipale. staţionări ale utilajelor.). canalizare. cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.).). ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. ocupări temporare de spaţii publice. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.

4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . (1).O.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora. constituie documentul martor al autorizării. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. valoarea lucrărilor autorizate. împreună cu fisele tehnice.D. e) măsurile de securitate la incendiu. 49 alin. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. numele si prenumele solicitantului. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. potrivit prevederilor legale.1-F.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar.". la pct. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE".. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente.16) . P. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. (4) Potrivit prevederilor art. potrivit competenţelor prevăzute la art. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate.2 si F. 69.A. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.8. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. 70 si 116 din Legea nr. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.8. lucrările autorizate. împuterniciţi în acest scop. după caz. (2)-(4). 215/2001. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.E. codul numeric personal si adresa. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.. titlul de proprietate asupra imobilului. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului... ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.A. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. după caz). potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora..13. 4 din Lege..pe toate piesele scrise si desenate componente.C.13.. . (prezentată în formularul-model F. menţionaţi la alin. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. P. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu.). 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.

emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie.A. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii.C. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. autorizaţia împreună cu celelalte acte . proiectantului. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. managerului de proiect.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. potrivit legii. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. a). Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. sau consultantului. de cel mult 12 luni de la data emiterii. complexitatea lucrărilor autorizate.. potrivit Legii.P. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor.D. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. În această situaţie. pe baza datelor înscrise în cerere . în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.avize. . se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare.A. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. după caz.sau de desfiinţare . (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda.P. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean.respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. b) durata de execuţie a lucrărilor. 50. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. . acorduri. documentaţii etc. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. cu consultarea investitorului/beneficiarului. o singură dată pentru cel mult 12 luni. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. . după caz. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. (3) Durata executării lucrărilor. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate.

potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. fără luarea măsurilor de conservare. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. după caz. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. valabilitatea certificatului de urbanism. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). Emiterea unei noi autorizaţii. în condiţiile legii. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. a numelui si prenumelui solicitantului. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. c) modificarea condiţiilor. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei.a expirat.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

(2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. (4) din Lege. îmbunătăţiri funciare. 18/1991. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. urmând să dispună. locuri de joacă pentru copii. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. clasificate potrivit legii. precum si construcţii si amenajări . potrivit prevederilor art. se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. (4) Pe terenurile din extravilan. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. alunecări de teren). construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. c) terenuri aparent libere . inclusiv amenajările aferente. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. pot fi: a) terenuri ocupate . potrivit legii. după caz. de orice fel (supraterane ori subterane). în condiţiile Legii si ale art. (1) din Lege.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. menţinerea. potrivit Legii. 2 alin. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. 90-103 din Legea fondului funciar nr. în funcţie de destinaţie si utilizare. se înţelege teren si/sau construcţii. lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". (2). inclusiv amenajările aferente. autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor.terenurile fără clădiri. în general. în conformitate cu prevederile Legii. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. republicată.inclusiv zonele de protecţie aferente -. căi de comunicaţie. aprobate prin ordin comun. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. (1).terenurile fără construcţii. 28 alin.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. pe lângă oprirea executării lucrărilor. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun.). are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. cu modificările si completările ulterioare. din această categorie făcând parte. (2) În vederea realizării prevederilor alin. b) terenuri libere .

în interes privat. (1). se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. 2 din Hotărârea Guvernului nr.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. numai construcţii cu caracter provizoriu. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. 11 alin. (2) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii.tonete. se pot concesiona terenuri destinate construirii. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. (1). inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. c) montarea/instalarea . (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 11 lit. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. potrivit legii. (2) din Lege. (2) În condiţiile legii. în condiţiile prevederilor art. f) din Lege. 15 din Lege. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. autorizate în condiţiile Legii. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. (2) din Lege.00 m2.speciale. cărţilor si florilor .

POT. (1). c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. ori de a opri lucrările. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. legal aprobate.P.A. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). (4) În situaţiile prevăzute la alin. . Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . potrivit legii.). emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.C. În aceste condiţii. beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. după caz. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. relevee de fundaţii etc. care se execută la construcţii existente.în întregul său. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. cu rol de martor". CUT. după caz. aliniament. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate. (3) Se încadrează în prevederile alin. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii. (1). SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. incluzând modificările supuse autorizării. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. verificate în condiţiile legii. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. ori aspectul construcţiei).normativele de specialitate. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin.

(2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 .o cotă de 0. Cota de 0. concomitent cu plata prestaţiilor. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 571/2003 privind Codul fiscal. în conformitate cu Structura devizului general.Alte cheltuieli. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. 2 din această lege. 40 alin. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . (14) lit. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . a) din Legea nr. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. (2). fără a se depăsi suma datorată. potrivit prevederilor alin. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism.1.Cheltuieli pentru investiţia de bază. se suportă de solicitant.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. răspunderi. . în valoare echivalentă cu o cotă de 0. pct.1 . organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . (1)-(5) din Lege.ISC . Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. subcapitolul 4. cât si cele care se asigură de solicitant. 1.Organizare de santier. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin.179/2002. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. cu 0. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.Construcţii si instalaţii. care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. 267 alin. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. 5.179/2002.1. (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 27 alin. cu modificările ulterioare. subcapitolul 5. cu excepţia celor prevăzute la art. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează.1.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. (1) din Legea nr. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. 7 alin. 3 lit. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". 138 alin. coroborată cu prevederile pct. (8) din Lege. 30 din Lege. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. b si a lăcasurilor de cult.1% din valoarea lucrărilor autorizate. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii.15% pe zi de întârziere. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului.15% pe zi de întârziere. 44/2004.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. cerute prin certificatul de urbanism. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei. 571/2003 privind Codul fiscal. fără a se depăsi suma datorată. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. 1.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia.

potrivit legii. (1) lit. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 29 din Lege. prin organele proprii cu atribuţii de control. 7 la prezentele norme metodologice.potrivit prevederilor art. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . după caz. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. contravenţii . 215/2001. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. controlul statului în amenajarea teritoriului. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. (3) din Lege. a). respectiv valoarea amenzii contravenţionale. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". 27 alin. prezentat în Anexele nr.potrivit prevederilor art. (2) si (4) din Lege. în corelare cu prevederile art. (2) Potrivit prevederilor art. (2) Arhitectul-sef al judeţului. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. 24 din Lege sau. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. 27 alin. 35 alin. 26 alin. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. cu modificările si completările ulterioare. 2/2001. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. (1). 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. potrivit competenţelor stabilite de Lege. potrivit prevederilor art. 26 din Lege. (3) Potrivit prevederilor art. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". (6) din Lege. (4) Potrivit dispoziţiilor art. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. privind: a) emiterea autorizaţiilor. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. potrivit competenţelor stabilite de Lege. faptele contravenţionale prevăzute la art.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. 6.

d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. modificări. după caz. în vederea executării lucrărilor. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). care a stat la baza emiterii autorizaţiei). 2. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). a Panoului de identificare a investiţiei . ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.C.A. la loc vizibil./P.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). cu toate intervenţiile asupra acesteia. După recepţie. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. prin obligaţia beneficiarului. diriginte de santier autorizat. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia. emise în toate etapele realizării ei . ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă.17 si F.. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. recepţia la terminarea lucrărilor. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. prin grija inspectorului de santier. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. Cartea tehnică se completează în continuare. responsabil tehnic cu execuţia atestat. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. ca reprezentant al beneficiarului. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. consolidări. conform prevederilor legale. 2. pe toată durata existenţei acesteia.A. pentru execuţia obiectivului de investiţii.D. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. potrivit prevederilor Legii nr. b) Amplasarea. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. modernizări.

susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. precum si ale art. cu modificările si completările ulterioare. 62 privind CAPITOLUL II . în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii.D. 267 alin. Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. În acest scop. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 65. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară. cu modificările si completările ulterioare. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul).Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX .Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. 39 din Lege. (14) lit.A.). o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. pct. precum si valoarea finală a investiţiei . 571/2003 privind Codul fiscal. 71 lit. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. potrivit prevederilor . se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. în condiţiile prevederilor art. cu modificările si completările ulterioare. în vederea impunerii. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor . inclusiv cele prevăzute la art. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. 571/2003. după caz. în vederea impunerii. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. a). (2) După realizare. se emite de autoritatea teritorială competentă. b) din Legea nr./P. 8 la prezentele norme metodologice. 571/2003 privind Codul fiscal. 267 alin. în conformitate cu prevederile Legii nr. c) si d) din Legea nr. Data dobândirii clădirii. în conformitate cu prevederile art.C. cu modificările si completările ulterioare. (14) lit. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. (1) si (2) din Legea nr. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare.19.se pot prezenta documentele doveditoare necesare.A. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. 571/2003 privind Codul fiscal. 44/2004. 268 alin. potrivit prevederilor legale în vigoare. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. 571/2003 privind Codului fiscal.

care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. 43 alin. în vederea soluţionării lor de către proiectant. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. care decurg urmare procedurii de autorizare. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. la toate nivelurile. corespunzător cerinţelor de calitate. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . (1) lit. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. (3) În condiţiile prevederilor alin. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. stabiliţi de investitor. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul.). asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea.art. potrivit Legii. după caz. 8 alin. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 45 alin. extras din acesta. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. Pe durata execuţiei. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. potrivit legii. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Proiectantul. (1) lit. verificat de specialisti atestaţi. la solicitarea membrilor acesteia. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. potrivit prevederilor art. au obligaţia de a proceda la . proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. prin organele proprii special abilitate. (2) Pe durata execuţiei. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. 22 alin. societăţile comerciale. (3) lit a). precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. potrivit prevederilor art. potrivit legii. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. (4) Regiile autonome. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. potrivit legii. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. proiectantul are. sau. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. totodată. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. a).toate specialităţile . (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. b) si art.A.U.

ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. de regulă. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. de 2 ani. pe bază de protocol. alte persoane interesate. c) transport si alimentare cu energie electrică. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. precum si pentru alte persoane interesate. f) telefonie. 3. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. 2. în vârstă. (6). după cum urmează: 1. programe de formare specializată în administraţia publică. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. după caz. respectiv sector al municipiului Bucuresti. în vederea realizării acestei exigenţe. de până la 90 de zile. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. b) canalizări. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. după caz. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. (6) Reţelele tehnico-edilitare. extras din planul topografic de bază sau. d) termoficare. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. programe de perfecţionare de scurtă durată. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. cu titlu gratuit. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. programe de specializare postuniversitară. programe de formare specializată în administraţia publică. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. din cadrul unor asociaţii. de un an. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. cu studii superioare de lungă durată.la nivel central sau zonal . cu durata minimă de 180 de ore. e) transport si distribuţie gaze naturale. după caz. se reprezintă pe un plan (scara 1:500. primăriei .pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. planul cadastral pentru fiecare localitate.inventarierea. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. 4. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. potrivit prevederilor legale. 5. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. din intravilanul fiecărei localităţi. de până la 30 de ani.

. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului.. prin formaţia de bază.. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor...1 Pag. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie. 32 alin... aprobat prin Legea nr.. c) la nivelul consiliilor judeţene. (1). oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. (9) Anexele Nr... contra cost.. pe bază de convenţie încheiată între primari. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. certificatele de urbanism. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. b) termenele de virare a taxelor colectate. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal.. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. (6) În situaţia în care. Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent). (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si. 2. respectiv.. 571/2003. arhitecturii si construcţiilor.. 47 alin.A. pe tipuri de lucrări de construcţii.. la utilizare. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene... În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii.. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism..urbanismului si construcţiilor care. (3) Prin excepţie de la prevederile art. . arhitecturii si construcţiilor..... prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. 3.. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. în conformitate cu prevederile legii. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului. c) valoarea taxelor.. inclusiv T. în calitate de emitenţi. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor. respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. 1 Catre. si presedintele consiliului judeţean. (1) si art.V. se pot implica în această activitate. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice..

... ............ telefon/fax .se completeaza cu date privind sediul social al firmei......................................... ___________ *) Se completeaza....... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................... republicata.......... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei........................ Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ..................... ... 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ........................................ .................. bl..............teren si/sau constructii ................. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------......reprezentant al firmei (persoana juridica). orasul ........ Pag...................................................Primarul orasului ..........................Primarul sectorului ...... ..se completeaza cu date privind domiciliul acesteia...... 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile .................................................. ap.......... ............................................ et...................................................... et..Primarul comunei .... in calitate de . satul ..................................................... solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul .... In conformitate cu prevederile Legii nr........................................................................ nr. ...... municipiul orasul .......... Pentru persoana juridica . e-mail .. strada .......Primarul municipiului .. dupa caz: . ...... SEMNATURA Data .........Primarul General al municipiului Bucuresti ....................................... cod postal ................... al municipiului Bucuresti ..... ......... . .......... ......... .......Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ..........situat in judetul ........................................................................ nr.... sediul comuna satul ...................... bl.......... Anexez(3): ...............in judetul ........ sectorul ....... 50/1991............................... sau identificat prin(3) ....... ap....... ............. ................................................................................. ........... ........................................ strada .................................... sc............................. ..... comuna cod postal ................................................... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ....persoana fizica sau ... sc....... 2) Pentru persoana fizica ............................................. ........ sectorul .

2.. consolidare. concesionari... consolidare.4. b) lucrari de construire.1. succesiuni etc..1.. privind cai de comunicatie.1. reconstruire. amenajari de spatii verzi. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. restaurare.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .5. extindere.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4..2.. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel.1... modificare. i) cimitire . de transport. prospectiunilor geologice. 4. F. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. Alte scopuri. balastiere. Doamnei/Domnului .1.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. partaje. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente.. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4. sau . spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.. Cereri in justitie. 4. parcelari. comasari. precum si alte exploatari.. f) lucrari. 1:2000 sau 1:10. cumparari. de distributie a energiei electrice si/sau termice. conform enumerarii de la pct.. extindere.elemente de reper. exploatarilor de cariere. Lucrari de desfiintare . casute sau rulote. reconstruire. . modificare..numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol. dupa caz: .. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . d) imprejmuiri si mobilier urban. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice...se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza.1:500. noi capacitati de producere......extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata.): 4. g) organizarea de tabere de corturi.1. cesionari. chioscuri. 4.. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza.4. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. sau . 4.3. c) lucrari de construire.. cabine. firme si reclame. reparare.. sau . extindere... tonete. general cunoscute. conservare. Arhitect-sef Nr. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. modernizare si reabilitare. Lucrari de construire . sau . h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. protejare. sonde de gaze si petrol.noi si extinderi. 4..000. din . corpuri si panouri de afisaj. parcuri. indiferent de valoarea lor...5. retele si dotari tehnico-edilitare. reparare. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire. reconstruire. precum si a instalatiilor aferente acestora.vanzari.. 4. precum si orice alte lucrari.fisa bunului imobil. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. dezmembrari. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari. stabilite conform legii.1. .

....... comuna cod postal ...........................teren si/sau constructii ........ nr........ .. orasul ....... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....... .......... ........................................ .................................... 50/1991.............. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism............... din . COMUNEI Primar Nr............. et............ PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ....al comunei .............. sectorul ........ ARHITECT SEF (numele si prenumele....................... strada .. sectorul .............. cod postal .................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------...... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............................................................................. ....... in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei........... satul ..... ........................... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1).............. In scopul(4) ................ (2) Adresa solicitantului.................................al municipiului ...... municipiul orasul .................................................... ...... nr.PRIMAR*) ........................ sediul comuna satul .. sau identificat prin(3) ..... *) Se completează........... In conformitate cu prevederile art..... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............. e-mail ................. ap.......... 4 alin.......... pentru eliberarea certificatului de urbanism............. ........ nr............... (3) Date de identificare a imobilului........................ . din ... F...................................... ............................................ Pentru imobilul .......... inaintata de(1) ... Catre.in judetul ... republicata....... din . sediul comuna ........ din ......in judetul ............................. bl........ ............................. ........ .. Urmare adresei dvs.............. strada .....................................S......................... . semnatura) L...... bl......................... .. sc....... Anexam(3) .......situat in judetul ......................al orasului ............ et.......... orasul ....................................... ap....... (1) lit. ........................ Avand in vedere cererea nr.......... sc.... va rugam sa ne comunicati avizul dvs...... a) din Legea nr................... după caz: ..... ......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... referitoare la cererea nr....................... telefon/fax .................................... ..............3 ROMANIA JUDETUL .............. ......

........... Catre.... ... din ......... et. nr.... din ........................ COMUNEI Primar Nr.... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism........... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente..... rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate........................................................ .................. ap.................................... semnatura) L...........satul ............ bl................ CONSILIULUI JUDETEAN ....................... bl............................................... PRIMAR...... ....... et.................... sectorul .... comuna cod postal .... e-mail ................... Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare........................ .... nr... precum si din hotărârile consiliului local.... nr.. sectorul ........................ Doamnei/Domnului Arhitect sef ................... sc..... ................ ... .......................................................... ................................... ..... SECRETAR................................................ ap........in judetul .... In scopul(4) ........... F................ se emite urmatorul AVIZ(5) .............. ................................ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. cod postal .............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului......... satul .........situat in judetul ..4 ROMANIA JUDETUL ........................... Urmare cererii inregistrata cu nr... (numele si prenumele........ sediul comuna satul .. (3) Date de identificare a imobilului..... ........................................... ............................................................ ap............. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului....teren si/sau constructii .................. telefon/fax .......... bl.................... strada ............................ ................. ......... Pentru imobilul ...................... sau identificat prin(3) . sectorul ................ cod postal ... pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) .. ..... semnatura) (numele si prenumele................... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....... e-mail . ........... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic..... sc....... domiciliul(2) municipiul cu ------------......S............... telefon/fax .. după caz..... strada ........................................................................ ... ........................................... . sc....... municipiul orasul . economic si tehnic ale imobilului.......................................................... orasul ............ ............................................ et............. strada . (2) Adresa solicitantului..... ...........

...... sectorul ........ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.........situat in judetul ........... sectorul ................... ......................... sectorul ................................................ sc.......... sediul comuna satul ........................ ..... municipiul orasul ............. (2) Adresa solicitantului.... F....... ap..........................5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ............ semnatura) (numele si prenumele..... ..... sau identificat prin(3) ....... republicata.... .. .................... nr.............. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......................................................... ....................................................................... bl................... satul ... ................... ....in judetul .. strada ........... ....................... .............. strada ..................................... (numele si prenumele..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului................. ...... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism.. In conformitate cu prevederile Legii nr........................... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) ............ satul ............................................. bl...... Pentru imobilul ...... Arhitect sef Nr.. sc... sc.............................. ........................Pentru imobilul ...................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..........teren si/sau constructii ...........situat in judetul ............... comuna cod postal ........................ (3) Date de identificare a imobilului... .... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ....................... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente....... ... et................................... .... ............................. strada .......................... telefon/fax .......... bl...... domiciliul(2) municipiul cu ------------... Urmare cererii dvs............................. cod postal ................ e-mail . et......... se emite urmatorul AVIZ(5) ............ comuna cod postal .. ap............. orasul ........ ap....................... sau identificat prin(3) ...S......................................... nr. 50/1991................................... ................... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei..... SECRETAR.. Depusa pentru(4) ........................... ........ et...................... municipiul orasul ..................................... ..................... .... In scopul(4) ........ din ..... nr........ nr..............teren si/sau constructii ........ semnatura) L...... PRIMAR....... din ............. .........

___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..................... bl............. .... cod postal .... ................ inregistrata la nr.... e-mail ....................................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism...........al orasului ... se CERTIFICA: Pentru imobilul .................... REGIMUL JURIDIC .......................................... ap....................... ... In conformitate cu prevederile Legii nr............................................ sectorul . .......... ................................... orasul ...................................................... comuna cod postal ..................................................situat in judetul ...................... 20........................ strada .................. *) Se completează... ap......... ....................... semnatura) L... ...........in judetul ...........6 ............... et......... din . nr.... ........ .................................... F.................................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.......................... din ............................ cu privire la imobil................. faza PUG/PUZ/PUD............ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .................................... ....... ........... sc.......... ........ (2) Adresa solicitantului...... municipiul orasul .............. economic si tehnic ale imobilului............. ....al municipiului .......... sc.......... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ......al comunei .................S.................................teren si/sau constructii ....... sediul comuna satul ............... 50/1991............ sectorul ...........................................1 Pag............. telefon/fax ........... (3) Date de identificare a imobilului.................................. .................. REGIMUL ECONOMIC ...... republicata........ Presedinte Nr........................... strada ........ nr... sau identificat prin(3) .................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr.................... ............ .............. după caz: ......................................... satul ........... domiciliul(2) municipiul cu ------------... 1... ...................... ../....../............................ ........... Urmare cererii adresate de(1) ............. ............................ et............... ...... ............. ARHITECT SEF (numele si prenumele.............. din ...... (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic........................ bl.. 2. ............................. nr....................... precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate........................................

......................... Studii de specialitate: ........................................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag................................................................................................... . Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: . ...................... ................... .. Pag..................................... ..... ...... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................... d....... ........................................................................................................ ............... ..1................................ REGIMUL TEHNIC ...................................................... ............................. ........................... d.............................. .................................. ..................................................... ........................................................... ................................. ................... ..... 4......................................1.................... 2 3............................................................ . Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c....... ............... Alte avize/acorduri: ........ ....................................................................... ..........................................2...................................................................................................... ................................... ................................................................... ................................3..................... ........................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .............................................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ .......................................................2.........................................................................................

.. PRESEDINTE.................. din . conform chitantei nr.......................................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ... semnatura) (numele si prenumele........................... PRESEDINTE.... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... Transmis solicitantului la data de ...... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.. republicata............... SECRETAR GENERAL..... după caz........... din ..... din .......................... un alt certificat de urbanism................... .. lei................ ....S.......... Pag. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... ....... solicitantul urmand sa obtina. ARHITECT SEF (numele si prenumele.......... Achitat taxa de: .... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .. semnatura) (numele si prenumele............................ semnatura) L.......... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.......... ....................................... ............ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului.......................... ...................... SECRETAR GENERAL..2 Pag. ARHITECT SEF (numele si prenumele.............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ...... din .... ....................... ..... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... lei...... F............ ............. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ...... semnatura) Achitat taxa de: ............ conform chitantei nr............ Dupa aceasta data. direct/prin posta......... in conditiile legii...... ............... (2) Adresa solicitantului..... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. e.......... luni de la data emiterii..... . formulată în cerere........ ......S................................................ ...............6 ..... (numele si prenumele.. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr. (numele si prenumele............... pana la data de ... semnatura) L.. (3) Date de identificare a imobilului..

................................................................................ et........................................................Urmare cererii adresate de(1) ........... republicata.............................................../.............in judetul ....................................... ............. .................... ........ faza PUG/PUZ/PUD........................................................................................ In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr....... ap....... ............................... ............. ................................................................................................. 2...................................... .................... 1........... ............................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------................ .teren si/sau constructii ...... 2 3........................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... ........................................................................................... strada .... .................................................................................................... ..................................................... sediul comuna satul ......... ................................................ nr........../.......................... din . formulata in cerere............. e-mail ................. et........................... sau identificat prin(3) .............. ........................ telefon/fax ....................................................... bl.... sectorul .................. .......................... ...................................................................................................... Pag....................................... ........ ..................... ................. (2) Adresa solicitantului...... municipiul orasul .............................................. ................... bl........................... .... REGIMUL JURIDIC .... ........................................................ nr.......................................... . 50/1991........... inregistrata la nr........... .......................... sectorul ....... strada ... orasul ................. REGIMUL ECONOMIC ...................................................................................................................... comuna cod postal ................................................................................................................................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ..... ............................. satul .......................... sc..................... 20........................... (3) Date de identificare a imobilului........................................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................................ se CERTIFICA: Pentru imobilul ..................... nr........................ .. REGIMUL TEHNIC .......................... cod postal ........................ .......... sc.........................situat in judetul .................... In conformitate cu prevederile Legii nr.... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului....... ......... ap........................... ....................................................

. .......................................................................1............ .......................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .......................................................................................................... ................................ .......3................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c........ Studii de specialitate: ........................................ d....2............ .............. ..................S....... Alte avize/acorduri: .......................... ............... ............................................................................. ................. ................................... ................................................................... .. ........................... (numele si prenumele.......................... ............ SECRETAR GENERAL..................................4........................1......... luni de la data emiterii........................ .................... .. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.... .......................................................................... ................. ARHITECT SEF .......................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .... ............................... (numele si prenumele............... ....... PRIMAR GENERAL............... .................................................................................... ......................................................... semnatura) semnatura) L....................................................... ............. . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ..... .................................... .. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag............................................... .......................... d................. e....................................................................................................... ............2..................

........nr............. sectorul ............ .. municipiul orasul .S......... din ................ ap....... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .............. se CERTIFICA: Pentru imobilul .... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr. un alt certificat de urbanism.... .... et..........situat in judetul .... sectorul ....... . Pag...................... comuna cod postal ................. satul ..... SECRETAR GENERAL... solicitantul urmand sa obtina............................... lei..... sediul comuna satul .. .................... din . .......... ARHITECT SEF (numele si prenumele. .......... republicata..... Dupa aceasta data...................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... orasul ........ e-mail . nr. pana la data de .............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............. inregistrata la nr.................. ap. .. domiciliul(2) municipiul cu ----------------......................... et................. Urmare cererii adresate de(1) .. semnatura) Achitat taxa de: .... dupa caz..... Primar Nr.. CERTIFICAT DE URBANISM Nr.. .. ............................................. .......... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .............. bl...... din ....... cod postal ............... ...................... PRIMAR GENERAL..... .... conform chitantei nr.......................... (numele si prenumele............ bl..... lei.......... din .... .in judetul . Transmis solicitantului la data de ..3 Pag....... strada .............. F. 20....... (numele si prenumele.. Achitat taxa de: ......... in conditiile legii... din ..... sau identificat prin(3) ........ telefon/fax ........................ ...(numele si prenumele............ 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ..... .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila... semnatura) semnatura) L........ republicata......... conform chitantei nr.teren si/sau constructii ..... strada ........................................................................ In conformitate cu prevederile Legii nr................................ ........... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... .............. sc..6 .. direct/prin posta... sc............... ....... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................................... 50/1991.. ...

............../..................................................................................................................................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei ................ ................../....... ...................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ..................................... ..... ........... ....................... formulata in cerere.................................................... ........................................................................................................................................................................... 1........................................ ..................................... 4................................................................................................................................................ REGIMUL JURIDIC ..................................................................................................................................................... (3) Date de identificare a imobilului............................................................................................................ faza PUG/PUZ/PUD. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ....................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului....... ....................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr........... ........................... ....... ..... Pag.......................................1...................................................................... REGIMUL ECONOMIC ......................... ... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c......................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................................................................................................................................... 2........... ........................................................................ REGIMUL TEHNIC .............................................................................................................................2................... ................................................................................. (2) Adresa solicitantului............................................ ................. nr........................... 2 3....................................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.... ........................

............ dupa caz........ ...... semnatura) Achitat taxa de: ............................................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ..................Pag....... SECRETAR................................1................ din ................................................. ................ ......................................... .. .. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: . luni de la data emiterii............... ....................................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............. ........... Dupa aceasta data.................. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. PRIMAR. ...................................................................................... ................................................................. .............................. ..... ............... ......... ... PRIMAR... ......... .. ................................ (numele si prenumele........ un alt certificat de urbanism............... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.......... republicata.............................. .................................. ......... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............. ................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr....................................................................... .......................... ................. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............. Alte avize/acorduri: ........... ARHITECT SEF (numele si prenumele. semnatura) semnatura) L...... Studii de specialitate: ........... SECRETAR.... .........3................. .... (numele si prenumele.................................... d.........2............ .............................................................. ..................... pana la data de .................................................. in conditiile legii......................... ........ Pag............................................................................................................. solicitantul urmand sa obtina............................................................................................................. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ........................................ d............................ e............. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ......................... conform chitantei nr......... ................................... ............................................................................. ........................... .......... ............ lei.S.........

........ ........................................ direct/prin posta........ domiciliul(2) municipiul cu ------------... ....situat in judetul ................................ COMUNEI Primar Nr.................... (3) Date de identificare a imobilului............. REGIMUL ECONOMIC ...... ..................... ........................................................................................6 ............... faza PUG/PUZ/PUD........ ......................................................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................. ......................... ........... lei...... ap.. e-mail ......................................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele..... ... ............. sc.teren si/sau constructii ..... CERTIFICAT DE URBANISM Nr................................. bl.. din ......... orasul ........... ......... ... 1............(numele si prenumele........ se CERTIFICA: Pentru imobilul .. Achitat taxa de: ..... . ............................... ............................................ conform chitantei nr.../...... sc......... 2..................S............... bl............. din ................. comuna cod postal .................................. . .................................. .................... strada ........................ strada .............................. nr............................................. et......................... telefon/fax ..... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ...... municipiul orasul ................................................ ............... cod postal ......................................4 Pag............. republicata..... ap.......... In conformitate cu prevederile Legii nr..........................in judetul ......... ............. Urmare cererii adresate de(1) .......................... Transmis solicitantului la data de ........................... din .......... ............. 1 ROMANIA JUDETUL ....... sectorul . F................. inregistrata la nr........... sectorul .............. satul .......... nr..... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr...... et...................... ....... (numele si prenumele..... semnatura) semnatura) L................... sau identificat prin(3) ... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............................ 50/1991....... REGIMUL JURIDIC .......... nr................ .............. sediul comuna satul .... din ....... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................................................................ ........................./...... (2) Adresa solicitantului........ .......... 20........

..1... ........................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................Pag.................................... .............................................................. ............................................. 4.... ........................ ...................................... ..... ........................... ............................................... ........... d...................................................................................................................................................................................................................................... .............. formulata in cerere.......................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................ .......... ............................................................................................................................................................................................ ............ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului...................................................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........... .................................. .........................2................. d..... .... Studii de specialitate: ...................................... .. REGIMUL TEHNIC .............. ......... ...................................................... Alte avize/acorduri: .............................. ................................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c..........................................................3...................................................................................................................................................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag............... ...1..................................... ........................................................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ................................................ ........ .. ............................ ......................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............. 2 3..2.........................................................

..........S. semnatura) semnatura) L........ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului......................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr........................ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................... PRIMAR...... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........... (numele si prenumele...........7 Pag............................. semnatura) semnatura) L. Dupa aceasta data... solicitantul urmand sa obtina............ semnatura) Achitat taxa de: .... ... din . lei................................ din .. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . .. Presedintele Consiliului judetean ...... .......................... Achitat taxa de: . dupa caz................................. Transmis solicitantului la data de .... conform chitantei nr................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului........................................ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de . PRIMAR........ .................................... ............ ............................... .... 1 Catre... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele....... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ... ............................... e...................... (numele si prenumele.. (numele si prenumele............................................ conform chitantei nr.......................... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila... . .......... lei....... ................. republicata.... Pag.. SECRETAR........... ........................ in conditiile legii.............S...... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele................... direct/prin posta........... Primarul*) ......................... pana la data de ................... F..... un alt certificat de urbanism.... luni de la data emiterii...... (numele si prenumele..... SECRETAR....... ............. ....... dupa caz...

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

.............structura .........Planuri de situatie si de incadrare in zona....................................... Inaltime ...........11....3......... .... ....... ................ semnatura) L...................................................... 2. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .......... ... .... 481/2004 privind protectia civila................................................................................ Proiect(1) nr...... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).................. prenume.. ....................... anexa la CU............................................... (3) ............... Pag.............. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila........... 3.............. ................... I....................... 4............... ..................Decizia nr........... ...................... vizate spre neschimbare............... ............ Beneficiar(1) ........................... (nume... elaborator(1) ........... Data: ........... ... 2..........5........................... Baza legala ........Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr........... m2 2............. numar niveluri ................. Suprafata desfasurata ..... Numar de salariati (daca este cazul) .......................Certificatul de urbanism (copie) .............. 2..................... .........................Titlul asupra imobilului (copie) .......... ............................Legea nr.....3....1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi............................................................. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ........ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2......... 4........ m........................................... DATE GENERALE 1......... ....................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ............ ............2.1................................ ............................S....S....... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare... Tipul constructiei ...................... INTOCMIT(2) L.......................................... 177 din 22............................................... Continutul documentatiilor .... ............... 2.. Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) . .................... 5... m2 2........................... 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii..... .....................................................doua exemplare.......4...................................................................

........... III.... c) Modalitatea de achitare a taxei ........................................ (4).. 4........ Dupa caz................................. ........ ....... .............. (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art................................................. 3.....................................C........................................ prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură....) IV................. 4 alin........ d) din Legea nr.. 2....... II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii................ .......doua exemplare..... 25 lit.Dovada privind achitarea tarifului de avizare........Conform prevederilor art............................Sectiune caracteristica .. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ................ 4 alin................. abilitat/autorizat în domeniu.................. . la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".................. (CONT CURENT BANCA.............................................................................cu numele......................Certificat de inmatriculare.............. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: .......................................... lei.................... ............ 1 (1)... .. Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) .............. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ... se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art. elaborator(1) ...........8 ...... aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr..................................... ..... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1............... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu.... Proiect(1) nr........................... (4) De către avizator.......................................................4 Pag. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete................ .......... etc................. .......................................................... (2)]... (3) De către avizator........Memoriu tehnic general........................ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. 481/2004.................. ............................. ......... 3........................... ... Beneficiar(1) ..................... Denumire(1) .... potrivit prevederilor legale).... 602/2003.............................. CONT C.............................................. 1............................ ..............................Cod fiscal....... ........Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate)....................................E.................... (2) De către proiectant ......... .......................................... F................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ......cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.............................................. mai pot fi depuse: ......

107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare................. 243/2000 privind protectia atmosferei...................... ..... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ... ...... prenume..................................... numar de locuri de parcare ...S.... suprafete betonate.... (nume...........................: 3..Legea nr..................... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ........ 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr....................... ............................. .... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru ......Legea nr......................... 78/2000 privind regimul deseurilor.............. ........ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului ................................................................................Hotararea Guvernului nr...S... INTOCMIT(2) L.............. Evacuarea apelor uzate in .......................................Legea nr... Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu)........................ Modul de depozitare al deseurilor ........................................................ .... 137/1995 privind protectia mediului....... DATE GENERALE 1..................Legea nr... Modul de incalzire al spatiilor .......... 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere.. semnatura) L.... .. cai de acces .2............. ............................ (3)............................ 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu.....Hotararea Guvernului nr..... suprafata construita ..................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)............ 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri................................. ........ alte date .................... ........... 4................................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare......... ................ ....Hotararea Guvernului nr........... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate....... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr......Legea nr................... Pag........................ Data: ........ I........... republicata............... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ....... regim de inaltime ............... 5................................. adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.. suprafata spatii verzi .................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ........

Ordinul MAPPM nr....Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) . CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa .5).Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr. dupa caz: . norme ale administratiei locale etc.. 210/2004... Continutul documentatiilor . 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr.. .. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. 210/2004. . norme... Pag..). .. incarcarea. .. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Ordinul MAPM nr.Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse.Hotararea Guvernului nr.. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania.. ordine de ministru.Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) . 128/2002 privind incinerarea deseurilor... cauzata de evacuarea unor substante periculoase.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr...2 din Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPPM nr.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente.. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. 2.Hotararea Guvernului nr.Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde.. 210/2004. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ.. . 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.. .Hotararea Guvernului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. II.Hotararea Guvernului nr. conform Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPM nr. V din Ordinul MAPM nr... monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica..reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.. plumbului. . 3...Hotararea Guvernului nr. benzenului. . 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea.. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2... ... 3 II.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 210/2004.Ordinul MAPM nr.... . .Dovada de plata a tarifului conform anexa nr. .. . . dioxidului de azot si oxizilor de azot..Ordinul MAPM nr.. .. . descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina.

.............................................................. de construire) ............cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.......... F.5 Pag........................... 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr....... 1 (1).................. 860 modificat cu OM nr...in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului ................................................. depozitarea deseurilor ............................................ poluantilor in aer ......................................................................................... abilitat/autorizat în domeniu..... zgomotului si vibratiilor ............. cu regim special de protectie sau de restrictii .................. ...... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar.......fie respectate conditiilor impuse de H............. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................. 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu .................... descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ..... ...............in contul curent al institutiei emitente.............................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia ............................................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ......cu numele........... ............. pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ................ (4).....................................................8 .............................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------III...........................................................................Conform prevederilor HG nr....................................... radiatiilor ................ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse............................ dupa caz IV............... ........... ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone .............. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .................. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"..................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la .......................................... potrivit prevederilor legale).................... ................................................. (3) De către avizator..... 188/2002 ......... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură........................................................ (2) De către proiectant . INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ........................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ...................................G........... NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ................ (4) De către avizator..... subsolului .................................................................

......... Partea I nr.................................................... amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea.............................................. Continutul documentatiilor ..................... 2........... ................... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului............. 2.. INTOCMIT(2) L............................ Denumire(1) .................................................................. 4.... constructie................... .............................. Data: .. ................................................................................ ...... 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare.......... publicat in Monitorul Oficial...................................... .................. Amplasament(1) ............................. ...........................Certificatul de urbanism (copie) ....................... semnatura) L.................G.............................................. elaborator(1) .... 3......... Proiect(1) nr........................... ....1........... ...........Legea nr......... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ........................................................................Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr.. a locuintei...................... 5...........R....................S.......................... Beneficiar(1)...... 3.......... 2................................................................. Baza legala .................................... Pag..................................... 4... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .............. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor..................... 114/1996 republicata.............. .............................................. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.................. prenume........ DATE GENERALE 1....... 181 din 18 martie 2002....................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE). I............................................................... nr...................... (3)......... si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman. .......................... anexa nr.................................................................................... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ... (nume........................... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar.................. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1......................................................................................S.......... 2..................... ......... ... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ....H..................

......cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului........... ................. vizate spre neschimbare.... e-mail ..Studiu de impact asupra starii populatiei....Schite sau planuri intocmite conf...........................in judetul .. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ... ..Memoriu tehnic intocmit conf..............) IV.......................... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse...... 625 din 06........... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.. (2) De către proiectant ..2001........G.... sediul comuna satul .......... orasul ..... ... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------................... ..cu numele. potrivit prevederilor legale).... H....................... ..Autorizatia de exercitare a unei activitati independente........................ ...Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)... ...... .... Dupa caz.......... lei.......E..... etc............. bl. 190/2000.......... II......... CONT C....C................... anexa 2......G...................................07..................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ........Conform Ordinului ministrului sanatatii nr.........Certificat de inmatriculare. strada ............ ....... ........................... 1 Catre................................................................ III....... sc. (4) De către avizator.................Actul constitutiv al societatii...9 Pag.. .. (3) De către avizator......Acordul vecinilor............... nr.....Hotararea judecatoreasca definitiva................... nr...... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ..... .... ..................... ......... .........R.. ......... cod postal ..... abilitat/autorizat în domeniu................07....Dovada privind achitarea tarifului de avizare......... F.. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".......... (CONT CURENT BANCA.......................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ........... nr.... ...........Cod fiscal..R. telefon/fax ............. mai pot fi depuse: . ap............. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: . Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .. . ...................... sectorul .. anexa 2........ . Presedintele Consiliului judetean ...... et.............. ..................... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..................Titlul asupra imobilului (copie) ................. 3... H. c) Modalitatea de achitare a taxei ................. 625 din 06...............2001.........

...... republicata.situat in judetul ....................... luni/zile.. (copie) 3....../P........................................ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect......... dupa caz: ............. in conformitate cu prevederile Legii nr................. .... in conformitate cu prevederile Legii nr.. Anexez prezentei cereri: 1.....................................D...... republicata. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3....arhitect cu drept de semnatura... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor.. ........ privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii.............. inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. .......teren si/sau constructii .............................. sectorul . ................ solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ................ | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2................................ |4...... din ...............A....................Primarul municipiului . sc...Primarul comunei .. respectiv de .............. ...................arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura............... republicata.... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............. este de ......................................... ap... ........................................ a fost luat in evidenta Filialei teritoriale .. a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr..................................... respectiv de ......................In conformitate cu prevederile Legii nr.... PAD)...................... ............. Cartea funciara(3) ------------------... satul . ........................Primarul General al municipiului Bucuresti ............. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................... al municipiului Bucuresti .......anexat prezentei.............................. 2................ |5................... 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1....Primarul sectorului ....... comuna cod postal .................................. Fisa bunului imobil sau nr.............. .... compus din: ............. Certificatul de urbanism nr....... strada ............................ |6............................ in doua exemplare.............. ........... municipiul orasul .......... ................ in conformitate cu prevederile Legii nr. et.........PAC/PAD/POE" .........C. Pag... ___________ *) Se completeaza.................. nr. ...... din ............. 50/1991......... .................... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P........... bl....... In valoare de(5): ........................ ......Primarul orasului .......... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul ... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): ........................ ............................... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ........... ... ... ......... 2 Verificarea proiectului (PAC................ ..............................A.........

. ................... dupa caz. 6.......... (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste.... .. Pentru persoana juridica........ (2) Pentru persoana fizica................persoana fizica sau ........... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil........................................ ....... ............................ in functie de: ............. * .. in vederea emiterii Acordului unic: ............ se completeaza cu date privind domiciliul acesteia...reprezentant al firmei (persoana juridica)................ ............................. dupa caz.....................suprafata construita desfasurata a constructiilor. ................................................... ................. ..................................... (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare................................. ................... ................................. .. in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii........................ .... se completeaza cu date privind sediul social al firmei............... Data .......................... ................. .............................. ....... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: .. data elaborarii...... Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism......... 5.........valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente................ autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare............................... Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism.................................. ................................................................ .................. capacitatea si categoria lucrarilor...................................... precum si cu datele de identificare a proiectantului............................ (4) Se inscrie: denumirea lucrarii................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect.............................. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura................. precum si numarul certificatului de verificator.... Pag... din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului.................... cu precizarea denumirii acesteia........................ altele decat cele cuprinse in acordul unic: .......... ori .. precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate................................... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: .........4..... Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia................ ............................................................ 7. .....

(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. a documentelor de plata .1.** NOTA: . de distributie a energiei electrice si/sau termice.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.Organizare de santier. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. 44/2004. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap. reparare.179/2002. i) cimitire . pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. Lucrari de constructii. modificare. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. Pag. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. noi capacitati de producere. in copie.1 . precum si a instalatiilor aferente acestora.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. c) lucrari de construire. extindere. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. 2 . reparare. consolidare. 1. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. .1. reconstruire. Cap. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. f) lucrari. extindere. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.Cheltuieli pentru investitia de baza.Alte cheltuieli. balastiere.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. 7. precum si alte exploatari. casute sau rulote. protejare. 1 .Constructii si instalatii. corpuri si panouri de afisaj. b) lucrari de construire. prospectiunilor geologice. indiferent de valoarea lor. 1. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . comunicate anterior de emitent. . modernizare si reabilitare. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. pct. in conformitate cu Structura devizului general. restaurare. . conservare. reconstruire. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. cabine.179/2002. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . in conformitate cu Structura devizului general. chioscuri.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. retele si dotari tehnico-edilitare. privind cai de comunicatie. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. de transport. subcapitolul 5. modificare. consolidare. subcapitolul 4. extindere. tonete. reconstruire. stabilite conform legii. parcuri. firme si reclame. g) organizarea de tabere de corturi. precum si orice alte lucrari.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente.noi si extinderi. amenajari de spatii verzi. d) imprejmuiri si mobilier urban. 138 alin. 5. exploatarilor de cariere. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. sonde de gaze si petrol.1. coroborata cu prevederile pct.

.............. f) Numarul de corpuri de cladiri ....... propus ..... m fata de limita de proprietate din .. cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente............... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ....... din care: existente ... platforme....... propuse ......desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | . parcaje....... garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi........... g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr....... 3 ... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag. e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ...... c) Procentul de ocupare a terenului ..% d) Coeficientul de utilizare a terenului ..................................... de ............................ 5 Cap.... alei..CUT: existent ....... m.....................DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ...POT3): existent ... mentinute ..........................mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ ..... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente ........ rezultate .. de .% propus ............ • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ........... m fata de limita de proprietate din ........................................................[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi. desfiintate ............. m fata de limita de proprietate din .................

. CORP .......... • Constructii pentru sport.. camere .... CORP . locuri . Nr. de personal .. CORP . de personal ..... [] servicii Nr. [] administrative si financiare Nr. +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP ... sali de clasa ... [] hoteliere Nr.. 4 cam. ..... locuri ... [] invatamant Nr.... din care cu: 1 cam.... CORP . locuri ... [] culte Nr..... locuri .. de personal ............. [] alimentatie publica Nr.. Nr. ........ consultatii .. 2 cam....... de personal .. Pag... +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse ..... ... CORP ... 3 cam..... Nr...... Nr.. 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr........ grupe .. Nr.. recreere6) ... Nr.. paturi ............*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP .. 5 cam..... CORP . alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr... proceduri .... CORP .......... CORP .. • Constructii pentru comert. . ..... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP . locuri ..... [] cultura Nr. CORP .

... 525/1996...................... 7) .... locuri .................. Suprafata construita desfasurata ............... t) Alte caracteristici specifice .........În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică).... locuri ....... [] arbori plantati Numar .. COMUNEI Primar ............................................................. m2 n) Drumuri................................................... numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila............. r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ...........................................................................1 0 ROMANIA JUDETUL ................................................... ..... .............. l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr............................. locuri . INTOCMIT7) Data ................................................ m2 [] parcaje Nr......... se precizează datele de identificare................ • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr...... suprafata pietonal .....[] sport Nr..................................................... .............................. s) Masuri de protectie a mediului ............................ ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr........... platforme: suprafata carosabil ............... [] spatii verzi suprafata ................. 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85. [] depozitare Nr................... locuri ............ m2............................. [] recreere Nr. de personal .............În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia............. luni/zile....................... [] arbori mentinuti Numar ........ de personal ....................................... ........... 5) Se introduce "X" în casetă.............. Suprafata construita desfasurata .......... după caz: numele si prenumele ori numele firmei........... F......................... Durata estimata a executarii lucrarilor este de . necuprinse in categoriile de mai sus: .......... 6) Se introduce "X" în casetă........ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI . ................................. • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse............ m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar .......................... .................... alei. m2 p) Modul de evacuare a deseurilor ........................... ..

..... din ......... republicata........... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului....................... 50/1991........................ .............teren si/sau constructii ........... et........... din ..... ......... .................... Doamnei/Domnului Arhitect sef ..............................Nr............ ..... sediul comuna satul .............. .......1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ............. strada ............... bl.......................... SECRETAR... din ...... sectorul .......... ...... satul ........................ ........................... (2) Adresa solicitantului.................... In vederea executarii lucrarilor de(4) ................................... .......... semnatura) semnatura) L..................................... Urmare cererii dvs.. ...... (3) Date de identificare a imobilului.............................................. Pentru imobilul ..........................situat in judetul ....S............ nr...................................................... Arhitect sef Nr..... capacitatea si alte elemente definitorii... denumirea investiţiei/lucrărilor.................................. sc............................ telefon/fax .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... . .................... ................. ............................... orasul ........................................................................................................ Urmare cererii inregistrata cu nr.. F....... nr............................. cod postal . va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei.... ...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------. (4) Se înscriu categoriile de lucrări... ap.............. nr. In conformitate cu prevederile Legii nr. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) ................................. e-mail ... sectorul ............. bl........ PRIMAR............ municipiul orasul ...... (numele si prenumele. comuna cod postal .. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............. . (numele si prenumele. pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) . et........................... din ...................................... ............ sau identificat prin(3) ...... ... ......................... sc...............in judetul ......................................................... Catre... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ..... strada ........... ap.. CONSILIULUI JUDETEAN ..

.... ............. ................................................ In vederea executarii lucrarilor de(4) .. nr............. ....... nr............................ telefon/fax ....................................... strada ........... sectorul ................................ cod postal .......................... ........... et..... ...................... ARHITECT SEF (numele si prenumele....................... ...... ......... satul .................... bl.............................in judetul . ................................. . ... strada ..................... (3) Date de identificare a imobilului.............. ap.situat in judetul .......... e-mail .......... Pentru imobilul ....... telefon/fax ......... sectorul ...................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare..........al comunei .................................. ............................. ... (2) Adresa solicitantului....1 2 ROMANIA ......................................................... sectorul ...... sediul comuna satul ................... sediul comuna satul . ..................................................................in judetul .................. bl............................. din ..........al municipiului ............... F.............. sc...... strada ....................... *) Se completează..... domiciliul(2) municipiul cu -----------. după caz: ...... ............................................................................................ In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente........... sau identificat prin(3) ................................ .................................. ....... bl........... .............. denumirea investiţiei/lucrărilor................ .. se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)..........teren si/sau constructii ........... sc... municipiul orasul ........... et....... comuna cod postal .. cod postal .......... orasul .......... ................... semnatura) L................... ............................................................................................... Urmare cererii adresate de(1) ............S................................................. ap.... (autoritatea emitenta) Nr...... din ...... et............. orasul ... (5) În cazul avizului nefavorabil........... nr. (4) Se înscriu categoriile de lucrări. capacitatea si alte elemente definitorii................... sc.... ap. e-mail ........... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. ........ se emite urmatorul AVIZ(5) ..... ......domiciliul(2) municipiul cu -----------........ .. ACORD UNIC nr..................al orasului ..

................................................. sectorul ................... ......................... sectorul ................................................. ...................... e-mail ......................................... In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare........... ....................... municipiul orasul ...... .................. telefon/fax ................ republicata......... ....................................... ....................................................... continand avizele favorabile ............................................. (numele si prenumele........ (2) Adresa solicitantului...... ......... Presedinte Nr......................................................... inregistrata la nr............. .................................................. ap...... ............... strada ...........................1 Pag..................... ..................... .. et... 20...................................... sc................................................... bl.............................................1 3.... satul ................. sediul comuna satul ...........in judetul ......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................................................................................. din ...... ... Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil................................... ap.................................... sc........................... orasul ....... situate in judetul .... ....... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ......... ... după caz) si planurile topografice..... ............................................. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor................................... din ... din ............... ............... semnatura) semnatura) LS..... cod postal ...................................... nr................................................................. ...................... bl........................................................ ........ 50/1991.........................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia... ....... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... domiciliul(2) municipiul cu -----------.............. nr............................. dupa caz ........................................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile ................................................ Urmare cererii adresate de(1) .......... . In conformitate cu prevederile Legii nr.......................................... .............................................. comuna cod postal ....... .................... ........ PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele.................. (3) Date de identificare a imobilului (nr....... et....... strada ............. sau identificat prin(3) ..................................... F....... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ............................

... republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului................ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. .. respectiv de .. satul . Fisa bunului imobil sau nr........... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.............vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie...... bl............situat in judetul ........... ...arhitect cu drept de semnatura............... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B......... ap.... ... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ..... . ....pe imobilul ...... ........................ nr... ........ municipiul/orasul/comuna .. 24 alin..................... strada . sectorul/satul ..........lucrari in valoare(5) de .. cod postal ......... 50/1991............ 28 alin................ 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........ ap......... ................ in conformitate cu prevederile Legii nr................... (1) din Legea nr..... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A..................... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.......... .... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.... .... municipiul orasul . et.. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ..................... respectiv art... luni/zile de la data emiterii.... comuna cod postal ....... strada ....... ..................... 20 din Legea nr... dupa caz............... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...................... .. C. ........................ prin trimiterea instiintarii conform ............... sectorul .............................. bl..................teren si/sau constructii ............ (1)................... elaborat de ..... D..... . Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate................ cu sediul in judetul ................... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE......... ................ 2....... sc.. Cartea funciara(4) ------------------..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.....................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE...... in temeiul | | prevederilor art. cadastral ............. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.............. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).......... republicata.. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise.............................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. nr.................... Pag........ | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..(6): ...... republicata........................ et...... sc...........

.. 4... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. 13... 3. odata cu convocarea comisiei de receptie......in perfecta stare . 5.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. .. pe parcursul executarii lucrarilor.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . 14. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..... SECRETAR.... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. 7... in vederea impunerii. Sa pastreze pe santier ... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. Bucuresti. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. (numele si prenumele.. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.............18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. La inceperea executiei lucrarilor. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.... vizate spre neschimbare.. Sa transporte la .............. 11. (. precum si Directia judeteana pentru cultura.. pe toata durata executarii lucrarilor..... Pag.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. potrivit legii.. 8.. potrivit normelor generale si locale. (numele si prenumele... 6.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate... ca urmare a realizarii investitiei.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia......autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.......... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ........ dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). In cazul in care... 3 ..S. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. Toate constructiile proprietate particulara se declara... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". din . culte si patrimoniu cultural national. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... semnatura) semnatura) L. ceramic etc. precum si de protectie a mediului....... sa sisteze executarea lucrarilor.. pietre cioplite sau sculptate... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... oseminte. potrivit legii.......... PRIMAR.).. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. 9. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. 10.) exemplar(e) din documentatia tehnica. inventar monetar. La finalizarea executiei lucrarilor. insotita de .... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri... 12... Bucuresti... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. ancadramente de goluri. 8 la Normele metodologice)..... fundatii..formularului anexat autorizatiei (formularul-model F......... a fost achitata conform chitantei nr......19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. impreuna cu avizele si acordurile obtinute.

. pana la data de .....................S.......................................................................... (numele si prenumele...... .......................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ............ ..............................................2 Pag. Achitat taxa de: ... din ........... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... sectorul . strada ....... sediul comuna satul ..... ......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. descrierea concisă a lucrărilor autorizate... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil................. înscrisă în cererea de autorizare......... (3) Denumirea lucrării... proiectului si data elaborării.... din .... ........... ...... ARHITECT SEF (numele si prenumele....... declarată de solicitant...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......in judetul .......................... sc..................... ......... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.. e-mail ................. in conditiile legii......... (numele si prenumele............................. ap............................ Dupa aceasta data............... Urmare cererii adresate de(1) ......... .............. lei...... republicata.. o alta autorizatie de construire/desfiintare.................. 20.. 50/1991...... (6) Se completează cu nr........................ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .. Transmis solicitantului la data de ... solicitantul urmand sa obtina........ .. F.................................................................. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.......... direct/prin posta............................. telefon/fax ................ din .. conform chitantei nr..... ... ............... din ............. bl.......1 3....... orasul .. .............. ................. SECRETAR GENERAL.. PRESEDINTE.. et............................... cod postal ..... ....... republicata...................... In conformitate cu prevederile Legii nr... semnatura) semnatura) L...........In conformitate cu prevederile Legii nr.... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.... ... inregistrata la nr. . (5) Valoarea lucrărilor.......... după caz.................................. (2) Adresa solicitantului............... nr...... precum si alte date extrase din PAC/PAD.............

................ Pag. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .. cu sediul in judetul .............. sc........... ....................... strada ..... municipiul/orasul/comuna ........ strada ...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ...... sectorul/satul ........ 20 din Legea nr........... . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.......... bl..... ap............... respectiv art.. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...... et...................... dupa caz........ ap.. .................................. (1).in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.............. elaborat de ... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.. republicata..........vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie........ .......... ........... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... 2..... in conformitate cu prevederile Legii nr.. ....18) la Inspectoratul in Constructii al ...... .. sectorul .. et... ......... sc...... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .................. (1) din Legea nr..teren si/sau constructii .. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise........... nr.......... ..VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE............. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)........ Fisa bunului imobil sau nr.......................................... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE........................................pe imobilul ......... luni/zile de la data emiterii.... nr.................................. comuna cod postal .lucrari in valoare(5) de . 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...................... ......... ........ TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1...... 50/1991..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F................. ....... . ............ 24 alin........... bl... Cartea funciara(4) ------------------------------------...(6) ....situat in judetul ...... cadastral ............... 26 alin.. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... cod postal .......... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.......... ...arhitect cu drept de semnatura........................................17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei............... C....... municipiul orasul ...... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.................................. ... respectiv de ............................. satul ............... . privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B............ in temeiul | | prevederilor art... D.............. republicata.....

... 10... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. oseminte. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 12.... (.. pietre cioplite sau sculptate. 14.. PRIMAR..... precum si de protectie a mediului..... Sa transporte la .. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei...... 6.. ceramic etc.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA ... semnatura) L.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. 8. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. Bucuresti. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....). 9. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.. 11... pe toata durata executarii lucrarilor...... 8 la Normele metodologice)... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. SECRETAR. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ..... 13..... . 5.judetului/mun........ 3. in vederea impunerii.. pe parcursul executarii lucrarilor... (numele si prenumele.... 7. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)..... potrivit normelor generale si locale.. din .. a fost achitata conform chitantei nr. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. vizate spre neschimbare.. Bucuresti. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu...... odata cu convocarea comisiei de receptie........ ancadramente de goluri.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . Toate constructiile proprietate particulara se declara... semnatura) (numele si prenumele. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr..) exemplar(e) din documentatia tehnica...... fundatii. 4. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0..S.... La inceperea executiei lucrarilor.... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". sa sisteze executarea lucrarilor. Pag...autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.. La finalizarea executiei lucrarilor...... insotita de ..... precum si Directia judeteana pentru cultura.. culte si patrimoniu cultural national. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. ca urmare a realizarii investitiei. inventar monetar. In cazul in care. Sa pastreze pe santier ..... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.in perfecta stare . potrivit legii.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. republicata. . potrivit legii.

................ SECRETAR GENERAL.......... bl.................... e-mail .................... (2) Adresa solicitantului....................... .......................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... ....................... din ..... republicata.... Dupa aceasta data.... solicitantul urmand sa obtina................. .. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr...................... . sectorul ................................................................................... .. ................. Achitat taxa de: ........ telefon/fax ........................................................ Urmare cererii adresate de(1) ....... inregistrata la nr............ strada ................................. .................. ............ ARHITECT SEF (numele si prenumele.............................. .......... direct/prin posta..1 3............... ..... .. pana la data de ...... semnatura) (numele si prenumele..................... In conformitate cu prevederile Legii nr... ap.. PRIMAR GENERAL...................................................................................AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ....................S................... . din ........ după caz... înscrisă în cererea de autorizare.............................................. .............. (numele si prenumele...... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................... .. lei..... in conditiile legii.................... Primar Nr............ (6) Se completează cu nr.... orasul ............................... semnatura) L.. ... din .............. et............................. o alta autorizatie de construire/desfiintare.......................... 50/1991. (5) Valoarea lucrărilor..in judetul ..... declarată de solicitant. precum si alte date extrase din PAC/PAD................ ......................... conform chitantei nr.............. F....................... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ... sc................................................... cod postal ....3 Pag............. sediul comuna satul . 20............ nr........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................................................................. ........................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate............................... Transmis solicitantului la data de ..... domiciliul(2) municipiul cu ------------................... din ... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.................. (3) Denumirea lucrării.................................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ... ...................... proiectului si data elaborării.............................. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.....

. ... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ........ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)......... 20 din Legea nr.....lucrari in valoare(5) de ......... ..... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art....... ... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. ....... et......... et.vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei...... sc... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .. ap............. ... bl....... sectorul/satul .teren si/sau constructii ........ ..... strada ..... dupa caz.. C..... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...... (1) din Legea nr. 26 alin.. sc...... ...... ........ 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.... nr. cu sediul in judetul ....... in conformitate cu prevederile Legii nr. D.. ap....... bl....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.......... cod postal .......... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate..... cadastral ........ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. luni/zile de la data emiterii....situat in judetul ..... Bucuresti.... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B..arhitect cu drept de semnatura..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............... ....... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1. municipiul orasul . republicata...19) la Inspectoratul in Constructii al .pe imobilul .. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ in temeiul | | prevederilor art.... (1)....................... republicata........... elaborat de ..... nr............. comuna cod postal ....18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun........ 3............. Fisa bunului imobil sau nr... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... sectorul .......1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.....(6) ...... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.... 24 alin...in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. 50/1991.. satul ....... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .. ....... Pag.. Cartea funciara(4) ------------------------------------..... strada ....... .. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ...VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE...... municipiul/orasul/comuna .. respectiv art. ....... 2. ... respectiv de .......................... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE..........

.. .. vizate spre neschimbare..... solicitantul urmand sa obtina...... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. 8.... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. ca urmare a realizarii investitiei. . sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).. In cazul in care.. precum si Directia judeteana pentru cultura.... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . pe toata durata executarii lucrarilor........ sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. 5. in vederea impunerii... potrivit legii......). precum si de protectie a mediului........ potrivit legii. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. SECRETAR... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. .. 10. Pag.....in perfecta stare .. La inceperea executiei lucrarilor....... pe parcursul executarii lucrarilor.. culte si patrimoniu cultural national... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. PRIMAR. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".. 9..... pana la data de .. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. inventar monetar. 11. Dupa aceasta data... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.) exemplar(e) din documentatia tehnica. pietre cioplite sau sculptate.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. Toate constructiile proprietate particulara se declara. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . ancadramente de goluri.. o alta autorizatie de construire/desfiintare.... 4. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..... a fost achitata conform chitantei nr.. 7.judetului/mun. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.... (. materialele care nu se pot recupera sau valorifica..... 6. odata cu convocarea comisiei de receptie. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ...... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... din . semnatura) (numele si prenumele....... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. sa sisteze executarea lucrarilor. ....S... potrivit normelor generale si locale. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. fundatii.... Sa pastreze pe santier . Bucuresti...... 14...... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. oseminte.. 12.. La finalizarea executiei lucrarilor.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. ceramic etc. insotita de ... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... Sa transporte la ............ 13. (numele si prenumele.. republicata. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. semnatura) L....... in conditiile legii.

......... descrierea concisă a lucrărilor autorizate................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... 1 ROMANIA JUDETUL ................... ................... ap.................. înscrisă în cererea de autorizare.in judetul .. ................................................................................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.... lei..................................................... ............................ (3) Denumirea lucrării.. sediul comuna satul ........... după caz.................................. (numele si prenumele................ nr.. domiciliul(2) municipiul cu ------------.....S... .... din .................... ....... . (6) Se completează cu nr...... F.. Urmare cererii adresate de(1) ............................ ................ declarată de solicitant.......... semnatura) (numele si prenumele.. ......................................... cod postal ...................... .... sc.......................... 20........................ Achitat taxa de: .. e-mail .......... din .......... din ...................................... ........... din ........ precum si alte date extrase din PAC/PAD... SECRETAR GENERAL... (5) Valoarea lucrărilor...... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..........situat in judetul ................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .. semnatura) L...................................................................................................... 50/1991... republicata...... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.. Transmis solicitantului la data de ......................PRIMAR.......... conform chitantei nr. orasul ........................... strada ...... inregistrata la nr................ ARHITECT SEF (numele si prenumele.... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ........ et.. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... .... ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................................teren si/sau constructii ................................................................................. proiectului si data elaborării.............................................. In conformitate cu prevederile Legii nr....... COMUNEI Primar Nr........ ..................................... municipiul .......... bl................ sectorul ...............4 Pag................................... direct/prin posta......................................1 3................ ...... .............................. ............................................................ (2) Adresa solicitantului.................. ............. telefon/fax ....pe imobilul ......................

.. (1)........... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate... municipiul/orasul/comuna ....... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate....... 3........ D... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1........... ..... in temeiul | | prevederilor art..... odata cu convocarea comisiei de receptie....... 50/1991. Bucuresti. ap... satul . republicata.......... ap.. Fisa bunului imobil sau nr. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.... in conformitate cu prevederile Legii nr...1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE..... Bucuresti...... comuna cod postal . cu sediul in judetul ....... sc...... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise. Sa pastreze pe santier ..lucrari in valoare(5) de . republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.... Cartea funciara(4) ------------------------------------.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F....... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... .... .. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art...... ............ nr... .. dupa caz... cadastral . republicata.. bl.. C............. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.in perfecta stare ....... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ............. ... luni/zile de la data emiterii.. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0........ (1) din Legea nr. .. .arhitect cu drept de semnatura......... sectorul/satul ... sc........ strada ..... bl.... nr.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .....orasul .........................autorizatia de construire si documentatia .... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .... sectorul .... et............. ...... .. 4............ ... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... .vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate......... elaborat de .. 26 alin.......... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr....... Pag.......(6) .. . 20 din Legea nr.. 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........... et......... 2.. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ... cod postal . respectiv art... 24 alin... strada ................ respectiv de ...

. 7. fundatii. Dupa aceasta data. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. solicitantul urmand sa obtina.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.... PRIMAR. in vederea impunerii.... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.... oseminte.... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. republicata. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ... Pag... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........ ceramic etc. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. . pana la data de .. Toate constructiile proprietate particulara se declara... (numele si prenumele. sa sisteze executarea lucrarilor...... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ...... insotita de .. SECRETAR GENERAL... La inceperea executiei lucrarilor. precum si Directia judeteana pentru cultura.. 5. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. ... ca urmare a realizarii investitiei..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. semnatura) (numele si prenumele.. La finalizarea executiei lucrarilor.S... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.... potrivit legii. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... vizate spre neschimbare... a fost achitata conform chitantei nr. pietre cioplite sau sculptate. 14... 9.... pe toata durata executarii lucrarilor. ........... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.. pe parcursul executarii lucrarilor. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. 11...... o alta autorizatie de construire/desfiintare.) exemplar(e) din documentatia tehnica... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .vizata spre neschimbare.. (.......... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... 8... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. SECRETAR. semnatura) ..... (numele si prenumele....... in conditiile legii... inventar monetar. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). materialele care nu se pot recupera sau valorifica... PRIMAR. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. 10... 8 la Normele metodologice). 6.. semnatura) L... semnatura) (numele si prenumele..... potrivit legii.. ancadramente de goluri. 12. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.... culte si patrimoniu cultural national...... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. precum si de protectie a mediului. 13.. din .).. potrivit normelor generale si locale........... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". In cazul in care.. Sa transporte la .

........................ bl... direct/prin posta...............................situat in judetul .... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei............................................ (6) Se completează cu nr.................... republicata. .. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele...... sediul comuna satul .............. înscrisă în cererea de autorizare..... sc... sc...... strada .... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.......... Achitat taxa de: . Cartea funciara(3) ------------------.... nr............................................................... .............. 1 Catre. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... .. Fisa bunului imobil sau nr.... e-mail .... . ................................. după caz...... declarată de solicitant....... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) ..... precum si alte date extrase din PAC/PAD................ sectorul ..................... Anexez prezentei cereri: ....1 4 Pag............ et........... . Pentru imobilul ... Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ............................................. din ........... ...... . In conformitate cu prevederile Legii nr......... 50/1991.......... Presedintele Consiliului judetean .... municipiul orasul ....... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte.. ap..............teren si/sau constructii ... .. Transmis solicitantului la data de ....... (2) Adresa solicitantului............................................ din .... strada ................... lei........ comuna cod posta .................in judetul ....... conform chitantei nr.......... nr.................S. telefon/fax .......... ....................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... sectorul .. ............... bl...... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..... (3) Denumirea lucrării.................L........... (5) Valoarea lucrărilor................ descrierea concisă a lucrărilor autorizate................. .......... domiciliul(2) municipiul cu ------------..... proiectului si data elaborării............ satul ............................... ap............................................... F.. orasul ........ (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil..... cod postal ......................... solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr.......... et......

.| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.................. 20..Primarul municipiului......Primarul orasului ........ ............................. din data de . ........... | . | | ................Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD .... ...... ...prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr........... din ................. | | ...................... SEMNATURA Data . ........ | | .. in original.......................Autorizatia de construire/desfiintare nr........................ ...... | | Arhitect sef. precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare........................Primarul comunei .. după caz: . ____________ *) Se completează.. ........| | | |Nr............Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr....1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr................... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii. (3) Date de identificare a imobilului. . | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr........ din data de ...... .............. F. | | Arhitect sef*). 20.............. (2) Adresa solicitantului...... 20.... al municipiului Bucuresti ..... 20. din ....dupa caz ....................Primarul sectorului ......... (1) Numele si prenumele solicitantului.....| | | |Nr.. din data de . din ...Primarul General al municipiului Bucuresti ...... din ...| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.. | | . . ...

.... .......... 20...........1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr.................| | | |Nr.. | | .......... ............................ .| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.. | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. 20.. | | ...1 7 Catre. | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr............ din ............... F. | | .................| | | |Nr. din ...... | | Arhitect sef*)........... 20.. din .... ..| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef. din .......... ............... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ..... 20......... | | Arhitect sef.. F...... | | ..........+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.

....(5) Data .... et................... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ........................... . strada . ...............Primarul orasului ............ sc....... ................. satul .................... .. în cazul persoanelor juridice........ Subsemnatul(1) .. comuna cod postal .... bl......................... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ....... strada ... ora ........... ....................................................situat in judetul .......................1 8 Catre................ nr................ (5) Se aplică sigiliul... domiciliul(2) municipiul cu -----------.....teren si/sau constructii .... după caz: .........................Primarul comunei ..............Primarul municipiului ....Primarul sectorului .. in valoare de ......................... al municipiului Bucuresti .......................... nr............... ....... orasul ........... ...... .................inclusiv calitatea acestuia)...... municipiul orasul ............ capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)........................................in judetul .......... cadastral Semnatura............. sau al reprezentantului persoanei juridice ............. ap.................................................... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............. L. bl. . ap................. sc......... ........................... 20.... sectorul ..... ..... sectorul ......................................................... sediul(2) comuna satul ............ Fisa bunului imobil sau nr.......................... (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice........ • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări........... cod postal . din .............. e-mail ................... telefon/fax .... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte...S............. ..................... F...... ... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare........................................................ lei...PRIMARUL*) ......................... cu numărul si data înregistrării la emitent...................................... ........................................... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ................ Cartea funciara ------------------........... ..... et... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).............................................................. ............. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr............................... ....................Primarul general al municipiului Bucuresti ...... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează..

...................... cod postal ......... satul .... .................. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).................................... in valoare de ................ F...situat in judetul .......... .... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării....... sectorul ... comuna cod postal . municipiul orasul .............. din ................. sau al reprezentantului persoanei juridice ... ......in judetul ... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)..... in copie dovada achitarii cotei de 0....................... (5) Se aplică sigiliul.. ap.. în cazul persoanelor juridice..... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ............................................................................... in conformitate cu prevederile Legii nr.............................in judetul ................ strada ............ orasul ............ (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte.... ......... Cartea funciara ------------------.................................................... Fisa bunului imobil sau nr........................... bl............. ........ cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii........... ................ ....................................... ......... bl................................. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ...... Subsemnatul(1) .........................inclusiv calitatea acestuia)................................ domiciliul(2) municipiul cu ------------........ lei......... strada ....................... 20............................. .............................................. et..... sc.... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ............................. INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI .......1 9 Catre..... ..................... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare........... e-mail .. cadastral Anexez........... sediul(2) comuna satul .................. nr......... .. sectorul ....................... ................. Semnatura.... 50/1991.... sc......... ............... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.........(5) L............. ......................................................................... orasul ...................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări............. ap....................... ora ........... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice............. domiciliul(2) municipiul cu -----------.........1% din valoarea lucrarilor autorizate. Data .......................... Subsemnatul(1) ...... et...teren si/sau constructii ...................... ................. republicata. telefon/fax ....INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ...............S................ nr..

..... ANEXA Nr......................................... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie....... acte normative complementare .......................... ap............... strada ...................... .. (5) Se aplică sigiliul. precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora. cadastral Semnatura....... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).... et....... et..... ............... au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ........ comuna cod postal ............... cu completările ulterioare..... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării......... Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare........... sau al reprezentantului persoanei juridice ... nr.............. ......................... .. Fisa bunului imobil sau nr... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)..................... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul... telefon/fax .................... 20................. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării....... e-mail ................ Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ..... municipiul orasul ............... sectorul ..teren si/sau constructii ............................................ ............... ..... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .... în cazul persoanelor juridice.......... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr....... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare...................................Legea nr................. strada .. . nr......................(5) L....... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice... in valoare de ...................aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.................. din ...................S...... sc.............. respectiv. . ...................... ... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: .......situat in judetul ......................... ................ lei............. bl.................sediul(2) comuna satul .. ap................ bl............ • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei.... ......... cod postal .. .............................................................. Data ................. ..................................... satul .....inclusiv calitatea acestuia)...... sectorul ... ora .... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii........... Cartea funciara ------------------............ ........... precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si. sc.....

Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Legea nr. republicată. . republicată. cu modificările si completările ulterioare. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a . al ministrului apărării naţionale.30/3. .. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 114/1996.Hotărârea Guvernului nr. . 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.Legea nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. . a execuţiei lucrărilor si construcţiilor.S.Căi de comunicaţie.Zone protejate. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii).Reţeaua de localităţi. .Legea nr. .Ordonanţa Guvernului nr.Codul civil. Partea I. 19/1997 privind transporturile.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. b) în domeniul construcţiilor. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a .. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a .Hotărârea Guvernului nr. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.C. republicată. 587/2002). 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 325/2002. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii.Apa. cu modificările ulterioare (Legea nr. . 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . . 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările ulterioare. . precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 10/1995 privind calitatea în construcţii.Hotărârea Guvernului nr. urmărirea comportării în exploatare. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I .221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.Legea nr. . .Legea nr.Hotărârea Guvernului nr.422/4. . republicată cu modificările si completările ulterioare. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. .Legea locuinţei nr. cu modificările si completările ulterioare. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). . conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. . 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. 519/2002. . . privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect .Ordonanţa Guvernului nr. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. nr. agrementul tehnic pentru produse.Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. 34/N/M. . 184/2001. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.Legea nr.I. 707/2001. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.Legea nr. procedee si echipamente noi în construcţii.Zone de risc natural.Ordonanţa Guvernului nr. .

. 337 din 15 iulie 1999.122/NN/1. 60/2001 privind achiziţiile publice.Legea nr.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. cu modificările si completările ulterioare. . 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică. . . Partea I.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. . 287/2001 din 31 mai 2001. 215/2001. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare.Legea protecţiei mediului nr.Legea nr. . . 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. transporturilor si locuinţei nr. 326/2001. . 7/1996.Ordinul ministrului transporturilor nr. 169/1997. . d) în domeniul proprietăţii funciare . aprobată cu . precum si a criteriilor de realizare a acestora.Legea nr. c) în domeniul administraţiei publice . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 571/2003 privind Codul fiscal. republicată. nr.. cu modificările si completările ulterioare.Legea apelor nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public. cu modificările ulterioare. . cu modificările si completările ulterioare . pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. privind protejarea monumentelor istorice. . Partea I.5% din valoarea devizului de construcţii. nr. 18/1991 si ale Legii nr. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare.384/178/1999.Legea nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. .Legea apărării naţionale a României nr. cu corespondent în devizul general al lucrării. 137/1995. publicat în Monitorul Oficial al României. 45/1994. Partea I.Legea administraţiei publice locale nr. .Legea fondului funciar nr. 887 din 12 decembrie 2003. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii.Legea nr. nr. . privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0.Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 18/1991. . 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare.Legea nr.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr.Hotărârea Guvernului nr.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. cu modificările si completările ulterioare. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. . cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 5. 422/2001. 481/2004 privind protecţia civilă. republicată. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor.Ordinul ministrului lucrărilor publice.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. publicate în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. . ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. cu modificările si completările ulterioare.

52 din 30 ianuarie 2003. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene. cu modificările si completările ulterioare. nr. .modificări si completări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. 74-103 din Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. Partea I.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. Partea I. republicată. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. nr. Partea I. .Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 212/1997. . ANEXA Nr. . alimentaţiei si pădurilor nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. . cu modificările si completările ulterioare. . cu modificările ulterioare. 486/2003. 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor.Hotărârea Guvernului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. 126/2001.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. . . 212/2002. . Partea I. nr. 18/1991. 646 din 16 octombrie 2001. cu modificările si completările ulterioare. . publicat în Monitorul Oficial al României. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. .Ordonanţa Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 52 din 30 ianuarie 2003. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Ordinul ministrului de interne nr. 2 . . să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art.Hotărârea Guvernului nr. . 114/2000. .Ordinul ministrului agriculturii. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. republicată. 124/1995. publicat în Monitorul Oficial al României. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. 180/2002. 571/2003 privind Codul fiscal. 21 din 16 ianuarie 2003.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. cu modificările ulterioare. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. aprobată cu Legea nr. 246/2001. Partea I. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor.Ordonanţa Guvernului nr. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. . 750 din 12 septembrie 2001. 1.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 1.Ordonanţa Guvernului nr. . aprobată prin Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României.Hotărârea Guvernului nr. nr.Hotărârea Guvernului nr. .Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. respectiv a municipiului Bucuresti.

U. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . În acest scop. direct de la autorităţile competente. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.F. canalizare.1 .8. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. salubritate.2. funcţionalitate. alimentare cu gaze naturale. la faza "Certificat de urbanism". protecţia civilă. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. ori alte utilităţi urbane. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia. telefonizare. Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. în numele solicitantului. fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . servituţi de interes public etc.A. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. prevenirea si stingerea incendiilor.1 .8.8. apărarea civilă. alimentare cu energie termică. . în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. care constituie condiţii prealabile de aviz. după caz. Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. se obţin prin grija investitorului. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. alimentare cu energie electrică. După completare. cerinţele privind: securitatea la incendiu. în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia.8. a.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii.1 . se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi.5 din prezentele norme metodologice. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. conform modelului "ghiseului unic".2 .condiţii si/sau restricţii specifice impuse).). transport urban. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare.

• documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. Se emite în conformitate cu prevederile art. precum .8. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.). certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare. În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate).8. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact.8. a procesului tehnologic. necesar asigurării resursei de apă. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.2 si referatul verificatorului de proiect. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . în condiţiile legii. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi. prevăzute în anexa nr. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor.4. . 91/2002. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). în baza prevederilor Legii apelor nr. Documentaţia trebuie să conţină.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. se restituie solicitantului documentele prezentate. pentru lucrările cu impact asupra mediului. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide.8. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.8. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. II la Legea protecţiei mediului nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.8. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. aprovizionarea cu apă potabilă. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. 2 la formularul model F. opis. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. 137/1995. 107/1996. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. în copie. La eliberarea avizului de securitate la incendiu.8.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu". măsuri pentru combaterea poluării. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. vizate spre neschimbare.5.8.4. exprimat pe bază de fisă tehnică. pentru protecţia sanitară. Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului.Deciziei primului-ministru al României nr.3. fisa tehnică F. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv.

. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.U.A. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor .AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor.) care cuprind monumente. Pădurilor si Dezvoltării Rurale. după caz. b. Ministerul Apărării Naţionale . 1.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. emite următoarele avize/acorduri: . avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct. . Ministerul Sănătăţii.Statul Major General. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice.D. inclusiv zonele de protecţie ale acestora.avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. . finanţate din fonduri publice sau din credite externe. . ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei. consolidări. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. Serviciul Român de Informaţii.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. hotărârea judecătorească definitivă. pentru partea din proiect. codul fiscal. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.S.. reabilitări. indiferent de valoare. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. Ministerul Administraţiei si Internelor. • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af . ansambluri ori situri istorice.necesare pentru situaţii deosebite. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor.U. LISTA B . certificatul de înmatriculare. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. sau P. după caz. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt).Z. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . conform prevederilor legale în vigoare.072/2003.2 . ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate.1 . Compania Naţională "Apele Române" . referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. Construcţiilor si Turismului.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. după caz. Ministerul Culturii si Cultelor. Ministerului Agriculturii.si. actul constitutiv al societăţii. .0 metri sau mai mare.

elaborat de un expert tehnic atestat.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI.4 . cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. se solicită în următoarele situaţii: . aburului sau apei calde. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*).2. Extracţia gazelor naturale. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. acordul vecinilor Acordul vecinilor. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase.) ANEXA Nr.4. 2.2. b) 40. Agricultura 1. . consolidări. exprimat în formă autentică.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă.1. în condiţiile legii. Industria energetică 3. 1. b. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha. 3. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii.5. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. Termocentrale si alte instalaţii de ardere. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2.3.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. . 3 la normele metodologice LISTA A .2. vibraţii etc. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. căldurii.3.1. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2.1. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive.4. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. zgomot.000 m3/zi. zgomot. etc. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor.). În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. Extracţia turbei. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. vibraţii etc. când cantitatea extrasă depăseste 500. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. sau a unor părţi din acestea. Cuptoare de cocs 3. Industrie extractivă a petrolului. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor.3 . inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW . Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. gazelor naturale.b.3.6. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate. cărbunelui si turbei 2. 2.

exclusiv. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. Alte exploatări miniere*): . 4. 5. Industria materialelor minerale de construcţii 5. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h.5 t/h*) 4.4. inclusiv a fibrelor de sticlă. e) stocarea. 4. 4.5.6. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5. prin procese metalurgice. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive.). Turnătorii pentru metale feroase. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă.7. 4. b) forje cu ciocane. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. turnătorie. Producerea si prelucrarea metalelor 4. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. cărămizilor. exclusiv. cu o capacitate ce depăseste 2. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5.1. pe un amplasament diferit de cel de producţie. în special a ţiglelor. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale.putere termică continuă)*) 3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. etc. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere.6.2.2. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică. 3.3.8. dalelor. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. cărămizilor refractare.3. chimice ori electrolitice*). cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. b) topirea.5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare.4.1.9. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. produselor din ceramică sau porţelan.

cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. hidroxid de potasiu.4.1. dioxid de sulf. acetaţi. hidrogen. carbonat de sodiu. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. i) cauciucuri sintetice. acizi sulfurosi c) baze. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. Producerea explozibililor 6. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. ca de exemplu: amoniac. saturate sau nesaturate. e) hidrocarburi conţinând fosfor. a produselor petrochimice sau chimice. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. sau izocianaţi. 6.5. acid fluorhidric. g) compusi organometalici.1. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. 6.000 t*) 6. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. Industria lemnului si a hârtiei 7. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. hidroxid de sodiu. ca de exemplu: clorură de amoniu. oxizi de carbon. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. oxizi de azot. răsini epoxidice.1.1. oleum. acid fosforic. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. acid sulfuric. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . nitrili.100 m*) 8. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. d) săruri. compusi ai sulfului. cianaţi. cu o capacitate de cel puţin 200. precum: alcooli. oxiclorură de carbon.3. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. Proiecte de infrastructură 8.1. carbonat de potasiu. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. ca de exemplu: acid cromic.3.3.2. ca de exemplu: hidroxid de amoniu.4.1. carbură de siliciu. compusi azotosi. d) hidrocarburi ce conţin azot.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. siliciu.1.1. amide. petrolului sau al substanţelor chimice. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice.2. acizi carboxilici. f) hidrocarburi halogenate. fluor sau acid fluorhidric. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor.2. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. azotat de argint. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. clor sau acid clorhidric gazos. cetone. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. Instalaţii chimice integrate*). b) hidrocarburi ce conţin oxigen. compusi nitro sau azotaţi. Industria chimică si petrochimică 6. c) hidrocarburi sulfuroase.2. peroxizi. precum: amine. acid azotic. alifatice sau aromatice). aldehide. perborat. clorat de potasiu. ca de exemplu: carbură de calciu. esteri. e) metaloizi.1. j) vopsele si pigmenţi. b) acizi. 6. acid clorhidric.

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. 8. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi. Depozite controlate de deseuri.2. 10. 10. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi.8. în particular pentru finisare. 10. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. degresare. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10.1.3. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului.11.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială). Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9. Gestiunea deseurilor 9. 10. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3.5.7.1. utilizând solvenţi organici. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). obiectelor sau produselor.2. curăţare sau impregnare. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor. 10. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces. a deseurilor nepericuloase. c) tratarea si prelucrarea laptelui.8.4. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . albire.materii de origine animală (altele decât laptele). executate în scopul prevenirii deficitului de apă.350 t*). Sisteme de captare a apelor subterane. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9.3. . care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. placare. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.6. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. 10. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. impermeabilizare. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. Porturi comerciale.10. dimensionare. . Instalaţii pentru eliminarea. Alte tipuri de proiecte 10.4.000 echivalent locuitori4) 10. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi.000 t.12. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte.5. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.materii prime vegetale. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. vopsire. inclusiv prin tratare chimică.350 t*). 10. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale.6. acoperire.4. 9.9. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi.

pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. 2) Aeroport . altele decât cele incluse în Lista A 3.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. precum si a sisturilor bituminoase. în special: (i) foraje geotermale. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. LISTA B . inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. 3) Drumul expres . cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică. Agricultura. Industria extractivă a) Cariere. 14). silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. din 15 noiembrie 1975. ratificată prin Legea nr. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. gazelor naturale si minereurilor. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . 22/2001. petrolului. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. inclusiv a celor din mare. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. 2.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. aburului si apei calde. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime.

cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. cărămizilor. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. 5. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive.000 t. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. gresiilor ceramice sau porţelanului. plăcilor. petrochimice si chimice. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. inclusiv producţia fibrelor minerale. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. turnare în forme etc. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. 4. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere.). cu o capacitate de până la 2. metalelor neferoase. cu excepţia metalelor preţioase. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. cărămizilor refractare. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. 7. în special a ţiglelor. cu o capacitate de până la 200. elastomerilor si peroxizilor. produselor farmaceutice. inclusiv alierea. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. inclusiv a fibrelor de sticlă. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. vopselelor si lacurilor. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi.

altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. de vehicule uzate. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. f) Abatoare. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. porturilor si instalaţiilor portuare. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. altele decât cele incluse în Lista A. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. înălbirea. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. altele decât cele incluse în Lista A 11. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. pontoane. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. a pielăriei. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. Turism si recreare . linii suspendate sau linii similare specifice. Industria textilă. de diguri. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. 9. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. 10. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. inclusiv a porturilor de pescuit. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. chei. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. căi ferate subterane si de suprafaţă. de exemplu.

P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. deja autorizate. ANEXA Nr.grajduri (pt.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .a) Pârtii de schi.|Cerinta.| . 13. | • | • | • | x | • | • | • | • | .| la |canalizare|electrica | | | | desfa.| x | • | x | . care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.| .| x | • | • | | inaltime P.| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|(terasa/ | la |utilizate| cons. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|Instalatii| exte.bucatarii de vara | • | • | • | .| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura . instalaţii schilift.| .| Sigu.| |circulatii|stabili-|exploa. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.| • | • | • | .|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare . executate sau în curs de a fi executate.| . telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.| Struc | |Amenajari | Rezis.

fantani.saivane.| .| . | • | • | • | .| .| • | • | .| .| • | • | • | • | x | .| .| .| . | • | • | • | .| .| .| .| .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3.| .| • | • | x | x | . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | | uscate.| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | .| x | .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| x | | adaposturi animale. latrine | • | .| .| .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | • | x | • | .| .| x | • | .| x | .rezervoare | • | .hambare.| .| • | . fanare.| • | .| .| .magazii.imprejmuiri de | • | .| x | . Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ . padocuri.| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| .spatii de cazare | • | • | .| .| .| • | .| . bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | • | • | • | x | • | • | x | • | .| .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. soproane.imprejmuiri | • | • | .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | .| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | .

| | | | | Preve.| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.| . | (inclusiv |ristica | .sc.|Alimen-| Telefo.| x | . | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | . |.| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.| . | | | | | | | | | | |.| .sc.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | • | .| . | (stalpi.targuri si oboare | • | x | .sc.sc.| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen. Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.constructii | • | x | • | .| .sc.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | .|.sc.| • | x | x | • | .1:100 | risului) | 1:100 | | | . | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |. | indepen. | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.tabere de corturi | • | .| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.| . 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ .| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen. 1:100| .sc.sc.| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | . ANEXA Nr. titlul II. C. ultimul alineat din Anexa nr.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) .PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus. titlul II. B.. 5 la normele metodologice CARTUS . care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. titlul II. pct.. titlul proiectului si al plansei. numărul proiectului si al plansei. pct.0 m2. A.. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. numele. ultimul alineat. după caz." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. data elaborării. ultimul alineat. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II .model conform anexei nr.Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100.

.................................................................. 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea...................................... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr...de la .................. republicata... ..... incheiat azi ......C..................... 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P........... ................... In conformitate cu prevederile Legii nr.... 6 la normele metodologice Consiliul judetean ..... . 6) calitatea elaboratorilor. ................................................ c) cf.........../......de la ............................................ | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator............... 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr.. ANEXA Nr..................................... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic.......... alin......................................................... ........ ..... lit............ lei. lei pana la ......................... 8) cerinţa de calitate conform Legii nr.... 50/1991...... ....................... Subsemnatul ..... la sediul/ santierul ................. 3) titlul plansei.... 5) numele si titlul profesional............................................................. si data acestuia............... 4) data elaborării proiectului.. art............. in urma controlului efectuat azi ........ ... art...... alin... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr../. 2) titlul proiectului............................... am constatat urmatoarele: .......................................... ..................... lit........ 2... ...................... lei pana la ..... .....de la ... in baza legitimatiei de control nr..................................... Legii nr.. 1...................A.......................................... .. si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.... ................................ ........................ ............ .................... .......... numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.................. Legii nr...../ora ... lei ./..................... astfel: a) cf................................................ eliberata de ...............+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr.......... b) cf........ lei............ lit........ ... ......................... art....... după caz.......... in calitate de .. ................ aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ................ alin........... . 10) numărul proiectului la elaborator............. Legii nr....... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... ......

......... sector ......... ............................. eliberat(a) de ............. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl.. cod fiscal nr............... C.......... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare..................................... domiciliat in ...... .................................... la data de . din ................ ........................................................... lei............... motivele privind lipsa martorului etc... 31 si art......... b) Obiectiuni ale contravenientului ... • persoana juridica .................... scara .... la ................ posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria . C............................................................. in calitate de martor. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.. Subsemnatul(a) .................. nr.... nr..................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ....N........................ ........... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ................ .... judet/sector ................. ....... tichet de inscriere a contraventiilor seria ..... lei pana la ........................ .. ................................. impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere..................... inmatriculata la R... declar ca numitul .................. (d-na............) ......................................................... str........) ....................... etaj ............P...........de la ....... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata.... .. posesor al buletinului/cartii de identitate seria .........................N... nr.............................. lei............ . bloc ......... ........ 3.............................. cu domiciliul/sediul in ................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ...... din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.................. scara ........... etaj ....................................... ....................... bloc ................... (numele si prenumele) semnatura 6.................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .............. nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor....... (d-na) . ap.......... in termen de 15 zile de la comunicare.............C... cu nr............................ ................................. 32............................... ....... judet ... 5........ 4... nr.......... la data de ............................................ ................... refuza sau nu poate sa semneze.......................... ...........pana la ........... avand functia ....... str........................... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr..... ...... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia................ nr..... (numele si prenumele) (numele si prenumele) ......... ap............................... in calitate de ...................................reprezentata de dl....P.............................. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.. Potrivit prevederilor art................................................. (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ................. (pentru cetateni straini)...... ........

..... lei (adica ................................. lei (adica ............................. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal... str... ...... adica .............................. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de .... . Consiliul judetean ............................................................................. suma care se face venit la bugetul de stat................ a) ........................................ lei in contul nr.................... (numele si prenumele) semnatura 7.................. si avand in vedere dispozitiile art..................................../Trezorerie................/Trezorerie................... in temeiul legii....... .....E............ suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator.........) • pentru fapta consemnata la lit......... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei........ se va proceda la executarea silita.................... nr...................................................................... .................................. republicata.. 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr........ (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in ......... constatate si consemnate la pct............. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal......................75% din suma totala.................. lei (adica ................................................ lei (in cifre) (adica ......C.. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit........................................) • pentru fapta consemnata la lit.C.. 26 alin... adica ........ judetul/sector ............ telefon ..................................... deschis la C... lei (adica ..........semnatura semnatura MARTOR ............) (in litere) si dispun............. lei in contul nr...E.........amenda in valoare de ... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)............... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite....................................... urmatoarele masuri: .... in baza prevederilor art........ ....... b) ....... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii............. c) ..................................... ................. Masurile dispuse se vor realiza pana la data de . iar sumele vor fi incasate astfel: ............... subsemnatul ............... 8.........) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de ................................................... 2 din prezentul proces-verbal........ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.amenda in valoare de . (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit..) la C.............................................................................................. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.... (3) din Legea nr......C...............................................................E...................................... la adresa ....amenda in valoare de ... ...... in calitate de ......................... deschis la C.....25% din suma totala.

posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria .......................... Am primit un exemplar Contravenient .. (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi ........ bloc . lei pana la ...... alin..... cod fiscal nr.... ..... ...................... lei pana la .................de la ...................................... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl........... cu domiciliul/sediul in ........................ ................................. .............. ............................................... Inspectoratul Judetean in Constructii ... si se aplica o amenda de .................................... ANEXA Nr................ lei..................... ........ .................................. ..... astfel: • cf................... la data de ............................. art.................... (d-na. Subsemnatul(a) ................... (organul de control/functia) .... reprezentata de ............ ............ la sediul/santierul ...... 4..... cu nr................. in urma controlului efectuat azi ............................... ................... nr.............. in baza legitimatiei de control nr..................................................... ................................................. . si se sanctioneaza cu amenda contraventionala......C..... ..................... .......... lei • cf.. C............................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|................................... si se aplica o amenda de ............. ... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii ...................................... ............. lei........................................ lei • cf................................................................... .... posesor al buletinului/cartii de identitate . ............................................... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) .. ....S..de la ...................... in calitate de ..... lei................/ora .............. ............ lei pana la ............. tichet de inscriere a contraventiilor seria ............................................................................... lit.................... lei 3.... art..... Seria .. 2........... art. sector .............. . lei • cf.... si se aplica o amenda de ............ si se aplica o amenda de ................ etaj .............. (numele si prenumele) semnatura L. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind .. (pentru cetateni straini).. lit........ In conformitate cu prevederile . art.....................................P............. .... eliberat(a)/emis de politia/statul .......... ..... scara ...........N.......... alin.. lit........................) persoana fizica/juridica ............. ............ lei pana la ... am constatat urmatoarele: .......... str..... alin......... eliberata de .... nr........... nr..............................de la .. .............. ........... .................... ............................................... nr... 1.. ...................................... ..................... alin... inmatriculata la R........................................................ Subsemnatul ....... judet . ..... ap......... avand ocupatia ...............................................de la .............. lei................ lit..................... ..........

............. deschis la C...... ..... o amenda contraventionala in valoare totala de .... adica ................................ nr.. in conditiile art..........seria ...... lei............ (numele si prenumele) semnatura 5.........................................E..... ....................... 10 din Ordonanta Guvernului nr. suma care se face venit la bugetul de stat................. nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor...... adica . etaj .................................................P.... iar sumele vor fi incasate astfel: ............... ...... domiciliat in ................................... ................... motivele privind lipsa martorului etc....... .............. str................. 6. contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr................................. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ......................... se aplica contravenientului.. str........ . (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .C............... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.............. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor................... ................................................... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.. sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie).......... situat in ................................. ......./ Trezorerie .................. lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: ............................. ap............... ............................. al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ..... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ......./Trezorerie........... 31 si art... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.. nr...............................................................................25% din suma totala................................................................................) ...... C.. 7...................... eliberat(a) de ........... .................. . la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........... se va proceda la executarea silita... la data de ....C....... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ........................................................... ........ . refuza sau nu poate sa semneze.................E.......... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite............................................... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata....... .................................E... nr.................... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei.......... 2/2001 ... suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ............................................. 8.......... telefon ...................... bloc .. .............. ...... la C... judetul/sector .......... Potrivit prevederilor art........................ b) Obiectiuni ale contravenientului ................. lei in contul nr...........................C......................................................................... declar ca numitul ............................. deschis la C......................... judet/sector . scara ....................................................75% din suma totala............................................. lei in contul nr. .......... ..N...............................................

.............................. telefon ....... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare..... ..........................................................................| |Eliberata de ....................................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .................................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ...........................| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1.| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor ......... Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă................| |Data finalizarii constructiei .. in termen de 15 zile de la comunicare............................................................................... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere...| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general ... 63/N din 11 august 1998.. 2................................................................... telefon .....................privind regimul juridic al contraventiilor.. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ......... confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor................. o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.......... din data de .......... din ..... care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia....................... ............................................ 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr............... ..................... 9.........................| |Termenul de executie a lucrarilor.................| |Beneficiarul investitiei ........................... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ....... telefon ..... prevazut in autorizatie ...| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) . (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr... Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm).................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ......| |Data inceperii constructiei ..

Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. Art. . extinderi etc. Partea I nr.Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. 3. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. Dintre acestia.recepţia la terminarea lucrărilor. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr. obligatoriu vor face parte un .Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.În înţelesul prezentului regulament. indiferent de sursa de finanţare. .) si se realizează în două etape: . . Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. .Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. printr-un document scris confirmat de investitor. Art. Art.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. . au calitatea de investitori. 5.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. de forma de proprietate sau de destinaţie. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. 7. 6. .Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. modernizări. în sensul prezentului regulament. Art. consolidări. modificări. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. 4. 1. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. . O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. 2. Art. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. care. CAPITOLUL I Prevederi generale Art. .

având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. numărul de specialisti fiind de minimum 5. b) executantului. fără de care recepţia nu este acceptată.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. . comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. . comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. 8. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. c) proiectantului. . .Proiectantul. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. destinaţia.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. cu săli aglomerate. a hotelurilor. 11. pentru anexele gospodăresti ale acestora. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . modul de utilizare. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. Art. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. parter si un etaj. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. acestia având calitatea de invitaţi. precum si pentru construcţiile provizorii. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. Art. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. Completat de Hotărâre nr. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. a spitalelor.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. 10. 9. în calitate de autor al proiectului construcţiei.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. cu cel mult 4 apartamente. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter.

investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. numit de investitor. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. iar presedintele acesteia. Examinarea se va face prin: .În cazul în care investitorul nu stabileste. 8. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. Art. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. prin comisia de recepţie. executantul va preciza. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. conform legii. . ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. 14. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal. Art. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. asupra unui alt termen pentru recepţie. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. cu respectarea exigenţelor esenţiale.cercetarea vizuală a construcţiei. Dacă investitorul. 13. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei.monumente. totodată.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. înainte de termenul fixat de acesta. Art. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.Comisia de recepţie se întruneste la data. . În notificare.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. presedintele poate fixa. 12. 8. ansambluri si situri istorice. comisia poate . Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. . în urma comunicării primite. ora si locul fixate. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. .

940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. Art. dar ele nu vor depăsi. 17.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. Modificat de Hotărâre nr. . amânarea sau respingerea ei. Art. 18. . iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. refaceri de lucrări etc. Art.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. . Art. reproiectări.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. . .Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . care să consemneze. 20. .Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . 15. separat de procesulverbal. datorită condiţiilor climatice. .cere expertize. model prezentat în anexa nr. . Pe baza procesului-verbal de recepţie.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. de regulă. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. încercări suplimentare. . caz în care se impun expertize. Modificat de Hotărâre nr.Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. 19. investitorul îl va soma în acest sens.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. probe si alte teste. 22 după trecerea termenului de remediere convenit.La terminarea examinării. 1 la regulament.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. starea de fapt constatată.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs. Art. Art. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. Art. Art. amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. 21. 16. investitorul hotărăste admiterea. ar diminua considerabil utilitatea lucrării. alte documente. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. . nu trebuie fixat alt termen. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. 22. . 23. dacă nu ar fi făcute. 24. .

Art. 26. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. . în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. se apelează la arbitraj.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. măsurile de conservare. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. iar apoi la instanţa judecătorească. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. 32. investitorul nu anulează obiecţiile. . se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. diminuări de valori si altele asemenea. . Art. 29.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 26.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. dacă ea a fost prevăzută în contract si. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. Dacă. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. 30.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. . Art. . cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. Litigiul se rezolvă prin arbitraj.După executarea remedierilor.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. 31. 28. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. . . 27. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. cu sau fără obiecţii. 25. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. 25. .Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. întocmit la terminarea lucrării în întregime.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii.acestuia. b) comisia de recepţie numită de investitor. . . Art. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. Art. Art. penalizări. se recurge la procedura de arbitraj. în cazul rămânerii în dezacord.La recepţia finală participă: a) investitorul. 33. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. Art. Art. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.

2 la prezentul regulament. 39. Cheltuielile ocazionate de încercări.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. inclusiv viciile aferente si remedierea lor.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. În situaţiile în care.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului.Comisia de recepţie poate cere. parter si un etaj. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. dacă este cazul. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. d) executantul. . model prezentat în anexa nr. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. cu sau fără obiecţii. Art. Art. 37. . 40.c) proiectantul lucrării. 34. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. 3 si 4 la prezentul regulament. . de amânare sau de respingere a ei. 35. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. Art. Art. . în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. a recepţiei. 36.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. Pentru acestea. b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". anexele gospodăresti ale acestora. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. 38. amânarea sau respingerea recepţiei. Art.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. pe care-l va înainta investitorului. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. . cu 4 apartamente si. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. Art. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. efectuarea de încercări si expertize. . . CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. iar utilizarea ei va fi interzisă. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. . Art. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. 41. se stabileste o culpă.

........... Comisia de receptie.. Art. in urma constatarilor facute.... 4.. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ..........Anexele nr................... ... 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament........................Ministerul Apărării Naţionale.. propune: . .. ............... Art.................. b) proiectantului.......Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale......... ............ 43.............. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ............................. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.................. Art.. 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr................ ........... . d) organului administraţiei financiare locale......................... Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.... Art. ........ 49...Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă......................... se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei............ . Art......... 3 nu respecta prevederile proiectului......... 2 nu au fost executate....... 1.................. lucrarea .......... ANEXA Nr..... eliberata de ....Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj. la ...... 1.. (nume si prenume) ..avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă..... Constatarile comisiei de receptie: 4........Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului......... executata in cadrul contractului nr.....3........ Art.......... incheiat intre .. 45. 47... fiind formata din: ............... 1.......... privind...... ......... 3............ ...... 4.. 44 si 45. c) organului administraţiei publice locale. 44..... Art. 5....... . din ............. cu valabilitate pana la . ..........2........... 3..............În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente.... pentru lucrarile de ......... 4.............. 2. 46.. potrivit legii......................... Art............... 6 la prezentul regulament. emitent al autorizaţiei de construire... ...... 42..... (nume si prenume) (calitatea) 4............1. potrivit modelului prezentat în anexa nr......... b) executantului.... Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art..... din ........... Au mai participat la receptie: . Art..... .. ..... 48... ......................... emitent al autorizaţiei de construire.Cartea tehnică a construcţiei............Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr............ 50....... 5 la acesta.........

........................................ 3........................... 4....... cu valabilitate pana la ........................ (nume si prenume) 2.. 1............................. 3............ Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ..................... in ........ a fost incheiat astazi . ................................... (nume si prenume) (calitatea) 3.................... lei. 1............................................................ Comisia de receptie finala..............................................2................ Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ...... In baza constatarilor facute.............. file............... pana in prezent........................... 3........... .1.. ................ in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei........ Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate.... 1...... cu un total de .................................................................................................. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr..... ... privind lucrarea ........... 2..................... Lucrarile au fost complet terminate la data de ........ la ..........6....... ............ Au mai participat la receptie: .............. Valoarea obiectului este de .4... 7................................................... ........... 3............ ................ prenumele si semnătura............................. luni...... de catre ............... 8.. 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr... ....... 3............................. din .......... fiind formata din: ................ Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr........... Prezentul proces-verbal............................... file si ..... continand .......... a constatat urmatoarele: 3....... Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ..... Completat de Hotărâre nr............. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului........... .................................7........................... comisia de receptie finala propune: .... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul . din ...... ............................... autorizata cu nr........... ............... ......... Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ....... respectiv pe o durata de ....... anexe numerotate...3.................... Membri: ........... conform listei anexa nr..................... 3................. ___________ *) Numele.............................6................ constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr........................... exemplare... 3....................................................5.. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr...

......... pentru lucrarile de ...................................... 1.... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..................... prenumele si semnătura........................ cu valabilitate pana la .... (nume si prenume) (calitatea) 4........ ............................ exemplare.......... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr................................ 7..................... 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr..................... a fost incheiat astazi ............................................................................................................................. ANEXA Nr...... privind lucrarea ..... cu un total de ................................ in urma constatarilor facute..... din ................ la ........................................................ Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ................................ fiind formata din: ............... Membri: .. a fost incheiat astazi ................................... Delegat al administratiei publice locale: .. .. exemplare............................... 5....................... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ............ ........... file.......................... eliberata de ............. din ................................................. la ............. .... Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ................................... Prezentul proces-verbal........................ ___________ *) Numele............. continand ............................ anexe numerotate......... anexe numerotate.......... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ........................................................ Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ............. Au mai participat la receptie: ................................................. ......................................................................................................... cu un total de ............... 2.................... propune: ... ........... 6..... 6......... si intre .................. 4 la regulament INVESTITOR ..... (nume si prenume) 3................................................................... ................. file si ............. file si ....... file... ........................ ........................................................... ............................................ continand ............ Comisia de receptie......... ANEXA Nr. in ....... la ........................................... Prezentul proces-verbal........... executata in cadrul contractului nr.......... in ....................................... incheiat intre . ...................... ........ 5.

.............. (nume si prenume) 2....................... exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia.... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ........... avize ale organelor autorizate............. specificaţii tehnice etc.. cartea tehnică a construcţiei etc.........ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea. 1............ ............................................... 4................................... privind lucrarea ..... Delegat al administratiei publice locale: ......... 1...... autorizata cu nr........................... cuprinzând toate datele..) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă. Au mai participat la receptie: ........................ din ...actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.... in urma examinarii lucrarii si a documentelor.. independentă.. Comisia de receptie finala......... . a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.................... conform listei anexa nr......... ANEXA Nr..... 6. a constatat urmatoarele: .........) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire..................... Valoarea obiectului este de .............. 4.... lei... exemplare... Recepţia finală .................. a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării...............recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie........ file si . execuţia....... continand .. . 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1..... in ..................... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ... cu un total de .........PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr...... ___________ *) Numele.......... 5......................perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor............ file.. comisia de receptie finala propune: ..... Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora ......................... Prezentul proces-verbal............ cu valabilitate pana la .......... 2............ Perioada de garanţie .............. prenumele si semnătura. din ................................... 5............... 3.... care poate fi utilizată separat.. .. pe cheltuiala sa........ caiete de sarcini........ In baza constatarilor facute......... Cartea tehnică a construcţiei .................. anexe numerotate.. Recepţia la terminarea lucrărilor ..... (nume si prenume) (calitatea) 3............... reglementări tehnice aplicabile... fiind formata din: .............................. recepţia.............. în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie....... de catre ...............recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie... a fost incheiat astazi ..... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .................. la ....

......................................... Fisa de date sintetice..................... 2...................... ................... 3.................................................................................... .......... .................... repararea................ Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea............................................... 5................ întreţinerea si urmărirea comportării în timp........................................... ..... 6................ repararea si urmarirea comportarii in timp......................................................... ........... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1..................... .. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia..........................................................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.... Obiectul de constructie (denumire................................................................................................................................................. .................. ANEXA Nr............................................. 4.................................................... FISA DE DATE SINTETICE 1....................................... localizare) ................................................... ...... Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea............................................................ ......................................... investitorul poartă denumirea generică de proprietar....................................... Jurnalul evenimentelor.................................................................................... Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.......... ............................................... Proprietar ...................................... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea......................................................................... ...................................... intretinerea... ..................... Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea.............................................................. . ........................... Capitolul C*) Documentatia privind receptia.................................. 6....................... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte............. ........ ............................ Capitolul B*) Documentatia privind executia....................... ................................... ......................... ........... .. .......................................................... .................................................................................. ................................................................................................................................................ ..............determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp......... .......................................................

.................... Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ................................................ Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ......................................................................................... daca este cazul........................................................... NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ...... ................ Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ...................................... b) Numele si prenumele sefului de proiect ...................................................................................... .................................... ................. 1-6 (data modificarii si modificarea) ................................................ prenumele...................................................................................... prenumele si unitatea de care apartin) ............... numarul certificatului de atestare .......................................................................................................... 12.............. ...................................... 5........................ 14.............. 9.......... numarul certificatului de atestare) ...... ............................ prenumele si unitatea de care apartin) ........................................................................................ . ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... Modificari intervenite in datele de la pct.......... ............................ 7........ 10...... .......................................................................... 8........ atributia) .......................................................................................... Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)..................................................................... ........................... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si.............................. Data aprobarii receptiei finale .... a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor .... 4.......... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele........... Comisia de receptie finala (numele.......................... prenumele....................................... numele.............................................................................................................................................................................. 6........................... .................. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele......... ................ 3...................................... ............................................... 13................ Data inceperii executiei ..... Alte date .... 2.... Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ...... b) Numele si prenumele sefului de santier ................................................... 15........... 11.......................... c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ................................ functia................ prenumele........... .. denumirea si sediul unitatilor de care apartin .. c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate................. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele........... ................................

condica de betoane. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. recepţia. repararea si urmărirea în timp a construcţiei.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. de admitere a fazelor determinante. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. .). 8. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. 6. ipoteze de calcul.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. repararea si urmărirea comportării în timp.1. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. de către proprietar. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. 4. procesele-verbale. 7. . detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei.). . Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. certificatele de calitate. Documentaţia privind proiectarea (cap. cu toate modificările aduse de proiectant. notele de constatare ale organelor de control. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. exploatarea. după întocmire. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. întreţinerea. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. întreţinerea. Cartea tehnică. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. . 2. execuţia. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. după caz. 3. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau.

1 la prezentele norme. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. Acolo unde este posibil.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. 12. cabine poartă etc.). h) jurnalul evenimentelor. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. jurnalul principalelor evenimente (inundaţii.. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. 11. f) expertize tehnice. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. dacă este cazul. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. 10.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. urmărire în timp). 9. dacă este cazul. dacă este cazul. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. temperaturi excesive etc. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. precum si alte acte anexate acestora . rezultate ca necesare. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. cutremure. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. dacă este cazul. după recepţia finală a lucrărilor. g) caietele de atasament. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie.

construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia.capitolele respective. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. fie de proprietar sau administrator. în cifre arabe. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. după demolare. 8). în dosare cu file numerotate. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. fie de persoane împuternicite de acestia. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . 20.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. 13. investitorul reţine un exemplar complet.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. documentaţia prevăzută la pct. le îndosariază conform prevederilor pct. Pentru construcţiile noi. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. al dosarului. 16. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. 8. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. 15. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. pentru păstrare. 7 si 10. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . h). 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. împreună cu proiectantul. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. în ordinea enumerării din prezentele norme. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. C. 17. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. B. D) si din numărul de ordine. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. 19. după recepţia finală a obiectului de construcţie. 18. . investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. imediat după întocmirea ei. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. periodic. CAPITOLUL III Modul de întocmire. 10 lit. . ţinând seama si de prevederile pct. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. cu ocazia recepţiei. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. 13. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu.

procese-verbale întocmite de organele de verificare. menţionându-se natura actelor. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii.rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei.). căderi masive de zăpadă. 2. . demolări etc. incendii. ploi torenţiale. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt. M . JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele. consolidări.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente.|evenimentului|evenimentului|constructiei. inundaţii. cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. La schimbarea proprietarului. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. prăbusiri sau alunecări de teren etc. E . | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. US .). C .evenimente excepţionale (cutremure. cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. în cazul în care implică luarea unor măsuri. care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia. D . Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC .20. pe fazele de execuţie a lucrărilor.

1. Partea I. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. Partea I nr. la iniţiativa deţină torului . tehnologiei de fabricaţie." 3. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. 5 din Legea nr.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date." 2. . Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. se modifică si se completează după cum urmează: 1." 5. 352 din 10 decembrie 1997. 10/1995 privind calitatea în construcţii. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. domeniului de utilizare . asupra aptitudinii de utilizare. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. procedee sau echipamente. 107 din Constituţia României.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. ca urmare a constatării unor neconformităţi. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective.determinată de modificările aduse produsului. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. a unor noi produse." 4. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr." .sau a grupei specializate care l-a elaborat.Guvernul României Hotărâre nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Art. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. concretizată într-un document scris. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. . denumite în continuare produse. I. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.Anexa nr. publicată în Monitorul Oficial al României. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. nr. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art. 6. în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. .

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. La articolul 24. secretar de stat p. Anexa la regulament . k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice. . Transporturilor si Locuinţei". transporturilor si locuintei.Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . ." 8.6. . a)-d). . Art. Ministrul lucrarilor publice. • secretar.1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic. 3 iulie 2002. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. Ministrul industriei si resurselor. • vicepresedinte.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. .se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării. Mihai Berinde. . • membri: .1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. . Nr. secretar de stat Bucuresti. II. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". 675. Transporturilor si Locuinţei. f). ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. Ion Selaru. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice.

7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. Presedintele. vicepresedintele. 2.2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii.6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. 3. . . Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice. executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii.1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . . ..1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior. transporturilor si locuinţei.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. transporturilor si locuinţei. . Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. .

Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. 3. 38 din Legea nr. nr. Art. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. Hotărârea Guvernului nr. Partea I nr. 202 din 4 august 1994. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 325 din 24 noiembrie 1994. nr. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. cuprinse în anexele nr. 193 din 28 iulie 1994. 202 din 4 august 1994. e) agrementul tehnic pentru produse. 152 din 17 iunie 1994. 1. nr. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. d) urmărirea comportării în exploatare. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României. . Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. publicat în Monitorul Oficial al României. Art.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. nr. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. 2. Partea I. ministrul finantelor. Hotărârea Guvernului nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. . 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. Partea I. Nicolae Noica Ministru de stat. ministrul industriei si comertului. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. publicat în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. procedee si echipamente noi în construcţii. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. 1-7. 2/1994 privind calitatea în construcţii. . publicat în Monitorul Oficial al României.Guvernul României Hotărâre nr. procedee si echipamente noi în construcţii. Partea I. . Partea I. Hotărârea Guvernului nr.

Partea I nr. cu aprobare de model. fidelitatea. 4. Art. prin care se asigură administrarea. . 2. .Activitatea de metrologie. 3. justeţea. director general Bucuresti. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. depozitarea echipamentelor . sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. . .Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. instituit prin lege. conservarea. Nr. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. 6.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. . care utilizează echipamente de măsurare. dacă este cazul. manipularea. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. Art. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. 7.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. 21 noiembrie 1997. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . Art. pentru utilizarea prevăzută.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. 766. având în vedere domeniul de măsurare. 5. Art. folosiţi în textul prezentului regulament. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. 1. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si.identificarea. c) recepţia si administrarea . . conform prezentului regulament. Art. principalele elemente de conţinut. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare.

metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. instrucţiuni -.Achiziţionarea. având în vedere complexitatea comenzii. f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. precum si a personalului.verificarea iniţială. după caz.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. Art.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. . 14.etalonări. conform instrucţiunilor furnizorului. respectiv.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . stabilite prin documentaţia de execuţie. după caz. după caz. privind identificarea. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. Art. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. inclusiv a documentelor . casarea acestora. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. 12.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. . . verificări. reparări . 11. materialele de referinţă. verificarea periodică si/sau după reparare -. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. Art. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. . .proceduri.de măsurare. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . d) efectuarea confirmării metrologice . manipularea. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. Art. etaloanele. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. 13. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. 8. CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. cât si funcţional. conservarea si depozitarea. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. pentru fiecare obiect. 9. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. Art. e) retragerea din serviciu. 10. . . autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. Art.

manipulare.În funcţie de volum si de complexitate. . . depozitare. executanţi -. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. proprietari sau utilizatori. la solicitare. urbanism si amenajarea teritoriului. accese. d) să evalueze. b) să stabilească. condiţii de mediu. care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Art. potrivit sistemului propriu. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. Art. . Partea I nr. 16. urbanism.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . prin contract. în conformitate cu atribuţiile care le revin. precum si instruirea si atestarea acestuia. Art. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . securitate. experţi tehnici. proiectanţi. . c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. lucrări publice si amenajarea teritoriului. prin personal propriu împuternicit. 17. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. conform legilor în vigoare. . conform prevederilor din reglementările legale aplicabile.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. 18. prin audit intern sau extern. 21. lucrări publice. b) să asigure personalul corespunzător.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. Art. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. periodic. după caz. .investitori. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art.vedere al stării de verificare. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. 15. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. 19. Art. după caz. . Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. conform prezentului regulament. 20.

destinate să prevină noncalitatea. finanţate de la bugetul de stat. Art. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. realizare. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. adaptate la specificul construcţiilor. prin activităţi prestabilite si sistematice. adaptate specificului construcţiilor. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. în cazurile prevăzute la lit. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. proprietari. Art. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. . finanţate din alte surse. . pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. astfel: a) prin sistemul calităţii. atestat. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. 2.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. Art. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. care sunt obligaţi să asigure. Art. având în vedere standardele aplicabile. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. . obţinerea si menţinerea. 4. să asigure realizarea. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. unităţi de cercetare. dacă aceasta este cerută prin contract. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. Pentru celelalte cazuri. 5.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. 1. si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. a)(i).Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării . c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. b) prin planul calităţii.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere.CAPITOLUL I Prevederi generale Art. în condiţii raţionale de cost si termen. prin conducerea si asigurarea calităţii. de proiectare. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. . . în aceste etape ale existenţei construcţiilor. 3.

Art. .Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . organizare -. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. Art. documentaţia tehnică de proiectare. strategie. CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Art. 12. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.sau certificarea. 6.client . directoare pentru definirea si obţinerea calităţii. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii .politică. aplicabile.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. . 7. Datele de intrare Art.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . . Art. . . 10. conducere.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului.condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. a conducerii si asigurării calităţii. .Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. regulile de operare. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. .elementele principale de conţinut. Elementele principale de conţinut Art. printr-o terţă parte organism de certificare -. 11.profesionale. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. . 8. potrivit contractelor încheiate între părţi. Aceste elemente se elaborează. aplicate. .documente si înregistrări. . 9.datele de intrare.organizarea aferentă sistemului.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. . .programul de asigurare a calităţii. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .documente contractuale. precizând obiectivele. precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . cât si pentru asigurarea externă a calităţii.

. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii.a) manualul calităţii.pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. 15.analizarea periodică. .beneficiarii investitori pot solicita. . . .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. pentru acele cazuri. Art.lucrări de investiţii-construcţii importante. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. 13.documente. nu este certificat.planul de control al calităţii. Art. prin contract. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. "manual de management al calităţii".formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii. a obiectivelor.organizarea. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. Art. documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare.procedurile sistemului. integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice.analiza sistemului. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice.responsabilitatea managementului . . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . trebuie să cuprindă: .Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii. b) proceduri. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . .Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.sistemul calităţii .identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate.analiza contractului.procedurile tehnice de execuţie sau de proces. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate. sunt următoarele: . Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi. se poate utiliza un calificativ. În anumite cazuri mai deosebite . care includ planuri de control al calităţii. .pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. care sunt: . care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul.În situaţia în care sistemul calităţii.pentru participarea la licitaţii. . . utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .definirea politicii privind calitatea. . spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". . 14. de către conducerea unităţii. în următoarele cazuri: . . . faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii. . În funcţie de obiectul manualului.proceduri administrative.

. după caz. 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. .controlul proceselor. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. prevăzute la alin. vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. . 16.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii.controlul documentelor si al datelor.controlul produsului furnizat de client. proceduri/instrucţiuni tehnice specifice. conservarea si livrarea. corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. proceduri administrative sau. . . si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. care. . dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. ambalarea.controlul produsului (lucrării) neconform.Aplicarea sistemului calităţii. . prin proceduri de sistem.controlul înregistrărilor calităţii.auditurile interne ale calităţii.identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). fabricaţie. depozitarea.manipularea. . participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor. . elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. 17.acţiunile corective si preventive. . . .service si urmărirea comportării lucrărilor. este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. În cadrul sistemului calităţii. . . execuţie. Art.aprovizionarea.instruirea. . măsurare si încercare. .Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. .tehnicile statistice. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor. .inspecţii (control) si încercări. 1. 18.controlul proiectării. de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. se efectuează în mod diferenţiat. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. Art. . care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. . .controlul echipamentelor de inspecţie.

mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. Documente si înregistrări Art. c) documente si înregistrări privind calitatea: . în principal. luate în considerare. aferente. pentru construcţii noi. . notate cu 1. buletine de încercări. rapoarte de verificare si analizare. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. . SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. procese-verbale de avizare pentru .Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. precum si pentru activităţile de realizare si. 2 si 3. cel mai complex si mai pretenţios. certificate de conformitate a calităţii produselor. Art.Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. 22.procese-verbale de control. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. spre modelul 3. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. după caz.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. Art. de exploatare. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. .certificate de calitate. 20. pentru construcţii existente. 21. întocmite. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. care descresc de la modelul 1. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. 19. . se stabilesc în etapa de proiectare. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. diferenţiate între ele.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. .

si de recepţii parţiale. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. obligaţii. ca si pentru fazele determinante . 26. după caz. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. pentru anumite lucrări sau construcţii. furnizori. . documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . după caz. produse pentru construcţii. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. după caz. Planuri ale calităţii Art. . a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. . suplimentate. realizare. precizate la art. .acreditarea organismelor de certificare. calificare sau atestare. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. dări de seamă periodice.planuri si rapoarte de audit. Art. cu cele specifice lucrărilor respective. în exploatarea construcţiei respective. spre exemplu: rapoarte tehnice. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 25. 23. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii. utilizatori.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. după caz. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale.puncte de oprire . . aplicabile.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. 24. consultanţă. d) diverse alte documente referitoare la calitate. CAPITOLUL III Atribuţii.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. investitori. . referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. proprietari. Art. 15. Art. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. c) de a elabora.procese-verbale de lucrări ascunse. pentru sisteme de calitate. . prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. rapoarte de control si verificare privind calitatea. . informări. complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. b) ca document de sine stătător.Planul calităţii se întocmeste. . 27. realizarea si. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. .rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. instituit prin Legea nr. proiectanţi. . răspunderi Art. analizarea si evaluarea sistemului.

de regulă. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. cu durata mare de utilizare. sub toate aspectele. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. 4. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. 28. . . lucrări publice. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art. 4. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. Art. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. 2. 29.pregătirea si instruirea personalului.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. Art. .Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor. Ele sunt caracterizate. . 30. prin: . .Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. în următoarele categorii: a) de importanţă globală. denumite categorii de importanţă.asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. . cu volumul important de muncă si de materiale înglobate. după importanţa lor. Partea I nr. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. . care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. conform legii. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. sub anumite aspecte. denumite clase de importanţă. Art. Art. 1. urbanism si amenajarea teritoriului.Construcţiile se încadrează.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. . conform legilor în vigoare. b) de importanţă specifice. urbanism si amenajarea teritoriului. de către Inspecţia de stat în construcţii. 5. . lucrări publice. Art. 3. care privesc întreaga construcţie. pentru realizarea de niveluri . punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor. în condiţiile precizate la art.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii.

pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. 7.construcţii de importanţă deosebită (B). Clase de importanţă Art. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. 6. ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură .construcţii de importanţă excepţională (A). .construcţii de importanţă normală (C). la construcţiile existente. Partea I nr..de calitate determinate de respectarea cerinţelor. cartea tehnică a construcţiei.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. atunci când este necesar. sau a proprietarului. . Art. .complexitatea si considerentele economice. Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire.gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii.Urmărirea comportării în exploatare. . modul de utilizare etc.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. proiectul de execuţie. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 11. . b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic.Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice. . . . Art.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. în cazul construcţiilor existente. c) caracteristici proprii construcţiilor . 10. si/sau de către expertul tehnic atestat. Art. la cererea investitorului. în condiţiile legii. documentele de asigurare. 1.Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. . la construcţiile noi. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. . 9. prin documentaţii motivate. în cazul construcţiilor noi. . 8. în mediul construit si în natură destinaţia. Art.Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta.construcţii de importanţă redusă (D).

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . de asemenea. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. .Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare. 2. Art. . pe categorii de lucrări si de construcţii.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. asupra tuturor construcţiilor. 8. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. executanţi. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Art. 4. 3. cel puţin de nivel mediu. Art. periodice. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.se stabilesc de către proiectant sau expert. Art. corelată cu activitatea de întreţinere. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. 5.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare.urmărirea specială. proprietari. proiectanţi. 7. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. care va cuprinde.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. Urmărirea curentă se efectuează. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. care. . Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. 6. caracteristici si parametri urmăriţi . Art. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. administratori. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte.urmărirea curentă. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. . .perioade. pe toată durata de existenţă.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. metode. Art. conform legii. utilizatori. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. . . asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. . complementare.

CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . Art. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. b) stipulează. 10. după caz. b) elaborează. lucrări publice. pe bază de contract cu proprietarul. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. Art. Art. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. 9.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. . în contracte. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. sub toate formele. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora.La constatarea. 13. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. precum si pentru construcţii aflate în exploatare.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. .Urmărirea specială se realizează. până la recepţia construcţiilor. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. . la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. 10. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. Art. lucrări publice. personalul necesar. . pe o perioadă stabilită. 12. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc.interesate. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. după care le vor preda proprietarului. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. . să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. 14. de către personal tehnic de specialitate atestat. .Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. asigură. Art. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. inclusiv jurnalul evenimentelor. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. . 11. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. 15. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. .Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. împreună cu proiectantul.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. 16. b) să efectueze urmărirea curentă.

În unele situaţii. întocmit de către expert sau de către proiectant. . de regulă. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. pe parcurs si la recepţie. 18. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. calitatea acestora. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. Art. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop.Lucrările de refacere se realizează prin remediere. 21. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. 17. . c) lucrări de modernizare. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. în conformitate cu prevederile legale.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. Art.Lucrările de modernizare se realizează. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor.Art. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. dacă este cazul. ca rezultat al expertizării tehnice. 24. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. în urma analizării situaţiei. inclusiv a cauzelor care au produs degradări.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. Art. 20. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. b) lucrări de refacere. putând interveni si reparări sau consolidări.finisaje. 23.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . Art. inclusiv extinderi. periodic. de asemenea. pe baza unui proiect.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. cât si local. .Lucrările de întreţinere constau în efectuarea.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: .partea existentă . reparare sau consolidare. pe bază de proiect. 19. în care construcţiile sunt grav afectate. straturi de uzură. . pe baza comenzii proprietarului. . Art. Art. . .menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. prin reconstrucţie. 19 si verificat conform prevederilor legale. 22. . . determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. acestea vor fi executate.

.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. . telefon.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor. 30. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. .la construcţiile proprietate publică . vecinătăţi -. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. Art.condiţii tehnice de calitate. .Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: .planul de amplasare a construcţiilor .construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. Art. . eventual. orientare. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art.planurile racordurilor la utilităţile exterioare .Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. .Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. . .privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. întocmite la o scară convenabilă.La construcţiile proprietate publică. 28. b) la cererea administratorului construcţiei. care se face: a) la cererea proprietarului. în baza contractelor încheiate cu proprietarii.apă. 25. în cazurile în care: . oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii. care ar trebui. Art. din care să rezulte necesitatea. 29. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. . dimensiuni.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare. conform legii. gaze. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. . Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.poziţie.recomandări . canal. . 26. Art. energie electrică. planurile instalaţiilor interioare. din care să rezulte destinaţia. secţiuni. 27. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. faţade. . 26. . cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. cu acordul proprietarului.planuri sau relevee. eliberată de autorităţile competente. . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. . . energie termică.lucrărilor. Art. recuperate cu ocazia demontării si demolării.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere.

demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. executate în ateliere. rezultate din recuperare. .dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. . de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . .asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. structuri de rezistenţă -. .recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. . . .. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. în vederea refolosirii. prin operaţiuni simple. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii. . .măsuri pentru protecţia mediului înconjurător. Art. inclusiv a fundaţiei construcţiei. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi.suspendarea utilităţilor. în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. Art. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. 34. . 35. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. 33. de finisaj si izolaţii.devizul lucrărilor de demolare. . precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei. în secţii de producţie specializate. mobilier. . De asemenea. . 31. . echipamente.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii. Art. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. .zidării. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. . .Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: .reciclarea materialelor rezultate din demolare. cuprind următoarele faze: . 32. recondiţionare si reciclare. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor. Art.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: .refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor.demontarea părţilor si a elementelor de construcţie. .dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare.Recondiţionarea. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii.

36. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. procedee. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. Art. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. . Art. lucrări publice. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. 39. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. . .Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni . 40. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. 41. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. reciclare si utilizare a materialelor rezultate. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. c) îndrumătoare tehnice privind metode. Art.Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. pe bază de contract încheiat cu proprietarii.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. . pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. . b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare.Art. 37. precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. 42. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. aparatură si echipamente specifice. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. Art. alcătuite din diferite materiale. urbanism si amenajarea teritoriului. b) să asigure. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. Art. .Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. . 38. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. a degajărilor mari de praf.

conform legilor în vigoare.contravenţionale si/sau penale. .

. Partea I nr. ministrul finantelor.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. .La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. care va fi aprobat prin ordin al ministrului. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Art. Art. Hotărârea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . 1. Art. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr.Specialistii cu activitate în construcţii. . prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. . 1. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 5.Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor.Hotărâre nr. Florin Georgescu Ministru de stat. .Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. . 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. 3. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Partea I nr. 2.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. ministrul muncii si protectiei sociale. 4. Marin Cristea Ministru de stat. 731/1991.

.În conformitate cu prevederile art. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. ca persoană fizică.angajat al investitorului. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. 10/1995. în funcţie de categoria de importanţă. Art. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. 3 din Legea nr. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . 1.autorizat.Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. atestaţi. hoteluri. 4. prevăzute la alin.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi. Proprietarii. . investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. după terminarea lucrărilor de bază. potrivit legii. poduri. . Art. Art. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. sunt angajaţii constructorului. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. Art. conţinutul. să desfăsoare activităţi în mod independent. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. tribune din lemn etc.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. . Construcţiile pentru organizare de santier care. 2 din Legea nr. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă.calităţii în construcţii. conform prevederilor Decretului-lege nr.) se supun prevederilor prezentului regulament. Responsabilii tehnici cu execuţia. care se suportă de către partea interesată. . 2 alin. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . 5. 3. ateliere etc. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. consolidare. . precum si lucrările de modernizare. căi de comunicaţie. potrivit legii. cu respectarea prevederilor legale. 10/1995. după caz. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. modificare. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. cu excepţia celor prevăzute la art.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. 10/1995 privind calitatea în construcţii. . transformare. 2. 40 alin.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

• instalatii exterioare de canalizare. Art. conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. F pot fi atestaţi în toate domeniile. . termice si de gaze. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare.Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. D . • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor. care cuprind: • instalatii de incalzire. tunele. • instalatii de gaze lichefiate. • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare.pentru toate cerintele A. Ie .Izolatie termica. It . piste de aviatie. C. B7 . • instalatii exterioare de alimentare cu apa.agrozootehnice. • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. • instalatii de climatizare si frig. • instalatii de prevenire a incendiilor. . în unul sau mai multe domenii (A1-A9. E. arhitecţii. Pentru instalatii: -----------------. D.Instalatii de gaze. . care cuprind: • instalatii sanitare interioare.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. drumuri. B4 . B1-B9).pentru specialitatile: Is . • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. sanatatea oamenilor. B2 . inginerii de instalaţii pentru construcţii.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. energetice.Instalatii termice. care cuprind: • instalatii electrice. telecomunicatii. 5. E. • instalatii exterioare de gaze naturale. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale. • instalatii de stingere a incendiilor. Af. B3 .Instalatii electrice.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. poduri. .Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori.pentru toate domeniile de constructii.Instalatii sanitare.Igiena. E . B5 . F . cu experienţă si vechime în profesie. C . F. • instalatii de ventilare. iar pentru cerinţele C.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. B. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. miniere.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. B9 . inginerii geologi. D. Ig . refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. inclusiv pentru curenti slabi.

b) pentru expert tehnic . f) declaraţia scrisă. iar pentru instalaţii. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. conform prevederilor art. Transporturilor si Locuinţei. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. funcţii etc.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. după caz. dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . Art. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. . în toate specialităţile.numele. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. pe propria răspundere. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. 6. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. ingineri geologi. 7. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori.rezistenţă si stabilitate. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. F. Art. în care se precizează: . la una. solicitantul va prezenta . perioade. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. că nu are cazier. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). mai puţin la cerinţa esenţială A . respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. 1) a solicitantului. E. arhitecţi.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. dacă are cazier.vechimea în funcţie de minimum 14 ani. B.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. D. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. . (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. pentru care se solicită atestarea. . (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). C.

h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. Art. absolvent al unui institut de arhitectură. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. 9. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. cercetare sau învăţământ superior.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. în domeniul si specialitatea solicitate.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.o copie legalizată de pe acesta. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. c) să fie arhitect. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . b) să fie inginer geolog. d) să fie inginer de instalaţii. 2 alin. 8. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. dacă este cazul. precizată în memoriul de activitate.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. 6. Transporturilor si Locuinţei din comisie. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. . (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . .

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. Art. V . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. . . VII . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. IX . ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. g) declaraţie scrisă. funcţii).numele. industriale. Transporturilor si Locuinţei. XI . în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. miniere.Un specialist poate fi atestat. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. .Lucrari speciale de fundatii. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. 11.A. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. 10. telecomunicatii. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru .I . absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. 1) din partea solicitantului. 12. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. dacă are cazier.S. (1). (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. perioade. precizată în memoriul de activitate. piste de aviatie.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. arhitect sau conductor arhitect. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. energetice. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . IV . conform prevederilor art.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale. 9 alin. II .Constructii si amenajari hidrotehnice. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. referitoare la execuţia lucrărilor.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite..Constructii de cai ferate. pe propria răspundere. poduri. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. că nu are cazier.Constructii pentru imbunatatiri funciare. drumuri. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică. în care se precizează: .Constructii de porturi si platforme marine. Art. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. la cererea sa. .Constructii civile. III . b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul.Constructii rutiere. tunele.Constructii edilitare si de gospodarie comunala. agrozootehnice. Art.

15. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. inginer în specialitatea petrol si gaze . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. C. arhitecţi.numele. . B. 1) a solicitantului. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. potrivit prevederilor art. că nu are cazier. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. inginer de instalaţii. conform prevederilor art. 14. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. 13. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. E. faruri. e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Transporturilor si Locuinţei. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. care au executat construcţii metalice deosebite. construcţii metalice înalte (antene înalte. D.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. respectiv doctor arhitect. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. inginer geolog. săli de sport etc. Art.. în care se precizează: .(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. (4) Inginerii sau subinginerii. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. . .construcţii. pe propria răspundere. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. F. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. 4. dacă are cazier. funcţii) din care să rezulte experienţa. . în care se solicită atestarea. f) declaraţie scrisă. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. Art. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. perioade. turnuri de facle).

(2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. învăţământ superior. Transporturilor si Locuinţei din comisie. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. execuţie. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. cercetare. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art.sau arhitect. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. Transporturilor si Locuinţei. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. cercetare. E. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. execuţie. din care. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. abuz de încredere.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . .(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. 3. Art.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. . 16. cu iniţialele acestora. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. Art. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. obligatoriu. 2. obligatoriu.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. prevăzute de legislaţia în vigoare. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . Transporturilor si Locuinţei. 19. Art. în vederea continuării activităţii. C. It. din care. în acest scop. 8. . 18. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. B. b) inginerul constructor. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. D. învăţământ superior. Ig. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. F. Ie. (4) Certificatul. . 17.

21. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. .Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. . 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. barete. . a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. 20. (3). . respectiv. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. ancoraje si altele). precum si terenuri instabile în pantă. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. 23. . .Anexele nr.. În acest scop. . în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. 24. survenită ulterior atestării. Art. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. coloane. precum si termenul de valabilitate a acesteia. Transporturilor si Locuinţei. 25. pământuri lichefiabile etc.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. inclusiv verificarea studiului geotehnic. 26. Art. Art. specialităţi sau cerinţe. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Transporturilor si Locuinţei. 22. fundaţii pe piloţi. pereţi mulaţi. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art.complementară a interzicerii unor drepturi.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. Art. . Art. acolo unde consideră că este cazul. Art. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii.

................................................ANEXA Nr. et........................................................................ si inteleg sa le respect intocmai.............. nascut (nascuta) la data de . in comuna/ orasul ........ judetul ....... Copie legalizata de pe carnetul de munca 9.......... ..... ..............................................pentru instalatii .. 4.................. unde am calitatea de3) .......................................... ... Recomandare din partea .......... fiul (fiica) lui ............... 71)........................... nr........................ sectorul ..... pentru plata tarifului de atestare 6...... str........................................................................................... tara .................. avand nr............... .......................................... ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România...........pentru constructii ................ ............................... Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) ...................................... Recomandare din partea .......................................................................................... Subsemnatul (subsemnata) ........................................................ posesorul (posesoarea) diplomei de ................. bl..........sau specialitatea (specialitatile) ......................... eliberata de .................... .................................................................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ............................ . ........ avand calitatea de . si al (a) . .................... ap................ tara .................. in domeniul (domeniile) ............. din orasul .................................. ......... Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale.............. transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat..... .. eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8............................ data .................................................... ... avand calitatea de .................................................... Memoriu de activitate 2............................. Copie legalizata de pe diploma nr.......... in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1.......... Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar........................... ........ cu sediul in ........................ comuna/orasul .... ................... .. Semnatura ... Recomandare din partea .. judetul ....................................... in calitate de .......... Domnului ministru al lucrarilor publice................. 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru........... Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr....... ....... ..... Localitatea . ... str. telefon .......................................... ... Chitanta nr.......................... promotia ............... sc........... avand calitatea de ..................... 3.......... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul .. judetul ......................................................... ......................... 5. eliberata de ........ sectorul ................. solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de .................................

....... de profesie ............................... 3) Asociat...... nr...............................) în care lucrează solicitantul.................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ..... ............ 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE.... cu modificarile ulterioare. salariat............................. ANEXA Nr................... bl..... str.......... STAMPILĂ ........................ .............................................................. din ............................. ................... din . firmei etc... cu domiciliul in localitatea ................ in specialitatea . in domeniul (domeniile) ....... din ...................................................................... ........... ................................. ..................................... ANEXA Nr.................... administrator................................................ in urma cererii nr................... ................................... et... ........................................... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr.... si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr....... In baza Legii nr...... .......... după caz....... ............................. judetul .................. .................................. ........................................................ ................ pentru calitatea de ........................................................................................ 10/1995 privind calitatea in constructii.......................... ........................................................ 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil................................. .............................................................. ........ ap..... ...... .................... Ministrul lucrarilor publice. Se atesta domnul (doamna) ........................... sc........... ......2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale.................................. cenzor......................................................... Director general.............................................................................. ......... ............................... ......... transporturilor si locuintei........ ....... se elibereaza prezentul certificat de atestare..................... ..............................

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". 2 din Legea nr. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ministerul Transporturilor. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. Partea I nr. . 38 alin. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. transporturilor si locuinţei nr. cu modificările ulterioare. 4 din reglementarea tehnică. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 925/1995. Is. It.

2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". Partea I. 14 aprilie 2006. I.în temeiul art. . 5 alin.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. Gheorghe Dobre Bucuresti. cu modificările si completările ulterioare. . ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. Partea I. Nr. (4) din Hotărârea Guvernului nr. . Construcţiilor si Turismului. Art.Anexa nr. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ministrul transporturilor. construcţiilor si turismului. 397 din 9 iunie 2003. II. Ministrul transporturilor. transporturilor si locuinţei nr. 575. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 777/2003.

H. mod de utilizare. nr. modificare. Art. 498/2001 . 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. in scopul satisfacerii. a bunurilor acestora.Legea nr. 5. pe intreaga durata de existenta a constructiilor. e) protectie impotriva zgomotului. . 123/2007. unic pct. c) igiena. 123/2007. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. Art.A se vedea Legea nr. realizarea si exploatarea constructiilor. precum si dupa considerente economice. 3.Legea nr. 1 din Legea nr. precum si in postutilizarea lor. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". precum si constructiile provizorii. destinatie. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. transformare. 123/2007 care prin art. .05. Art.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. unic pct. . a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate. . . . CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. a societatii si a mediului inconjurator. grad de risc sub aspectul sigurantei.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . precum si lucrarilor de modernizare. . 6.G. consolidare si de reparatii ale acestora. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. in scopul protejarii vietii oamenilor.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . potrivit responsabilitatilor fiecaruia. 587/2002 .Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. d) siguranta in exploatare. pe intreaga durata de existenta. Actul include modificarile din urmatoarele acte: . b) securitate la incendiu.2007. Art.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. 1. sanatate si mediu. . Art. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea.denumite in continuare constructii. 2. f) economie de energie si izolare termica. 4.

factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. referitoare la calitate. 7. verificatorii de proiecte. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.Acesti factori sunt: investitorii. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. precum si garantiile materiale si alte prevederi. in conditiile prezentei . dupa caz. g) activitatea metrologica in constructii. in principal. .Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. proprietarii.Agrementele tehnice pentru produse. responsabilitati. h) receptia constructiilor. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. 8. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. expertii tehnici. proiectantii. produselor si procedeelor utilizate in constructii. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. Art. responsabilii tehnici cu executia. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. regulamente. Art. . j) postutilizarea constructiilor. 9. Art. 11. k) controlul de stat al calitatii in constructii. Art. 10. care sa conduca la realizarea acestor clauze.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. corespunzatoare cerintelor esentiale. executantii. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. 12. CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. executia si exploatarea constructiilor. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. . precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. Art. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art.In contractele care se incheie ori. utilizatorii. d) verificarea proiectelor. exploatare si postutilizare a acestora. . . cercetatorii. inferioare reglementarilor in vigoare. 5.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. calculul si alcatuirea. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. Lege nr. realizare. .

precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. de depozitare. .Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Art. Receptia constructiilor se face de catre investitor . Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei.legi. . Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. 16. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. legal desemnati de acestia. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Art. . Art.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. 15.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. 14. . de punere in opera si de intretinerea a acestora. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. 17. 13. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. 18.proprietar. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. de transport. Art. procedee si echipamente traditionale. .Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. . aptitudinea de utilizare. Art. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. conditiile de fabricatie. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Art. in scopul . altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.

demontare si demolare a constructiilor.mentinerii cerintelor esentiale. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. . Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. desfiintare partiala. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. precum si la lucrari de reparatii. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. . privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. 2 al prezentei legi. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. 18 alin. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. de executie. transformare. 21. .Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. Art. la unitatile de proiectare. 19. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. pe tot parcursul lucrarilor. extindere. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. . 22. precum si a deficientelor proiectelor. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. precum si a autorizatiei de construire. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. lucrari publice. consolidare. . 20.

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. precum si. lucrari publice. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. precum si gestionarea probelormartor. in termen de 24 de ore. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. cu responsabili tehnici cu executia atestati. 23. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. . Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. din vina proiectantului. e) stabilirea. a Inspectiei de stat in constructii.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. dupa caz. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. intretinerea si reparatiile. e) solutionarea neconformitatilor.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. la cererea investitorului. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. . certificate sau pentru care exista agremente tehnice. exploatarea. d) elaborarea caietelor de sarcini. prin proiect. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. h) sesizarea. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. in vederea solutionarii. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. stabiliti de catre investitor. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect.

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . 24. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. colaboratori. desfiintare partiala. impuse prin reglementarile legale.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. pe propria cheltuiala. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. a defectelor calitative aparute din vina sa. raspund pentru solutiile date.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. noului proprietar. consolidare. j) aducerea la indeplinire. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. la terminarea executiei lucrarilor. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. conform atributiilor ce le revin.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . angajati pentru expertizarea unor proiecte. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. 25. . atestati Art. de lucrari de reconstruire. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. . dupa caz. subcontractanti . e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. Expertii tehnici atestati. transformare. d) efectuarea. la termenele stabilite. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. extindere. la instrainarea constructiei. atat in perioada de executie. 26.factori de raspundere. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. . la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. k) remedierea.

lucrari publice. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. dirigintele de specialitate. 28. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. e) sesizarea. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art.Proiectantul. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. 29.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. responsabilul tehnic cu executia atestat. . 30. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. urbanism si amenajarea teritoriului. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. lucrari publice. executantul. pe toata durata de existenta a constructiei. . in vederea eliberarii de agremente tehnice. . in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. a Inspectiei de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului Art. 27. produse si procedee noi pentru constructii. conform dispozitiilor legale. Art. lucrari publice. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. pe intreaga durata de existenta. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. exploatarea si postutilizarea acestora. a unor constructii de calitate corespunzatoare. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. . lucrari publice. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. precum si dupa implinirea acestui termen.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei. in termen de 24 de ore. b) fundamentarea. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. 2. specialistul verificator de proiecte atestat.Inspectia de stat in constructii. 18 alin. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. revine factorilor care participa la conceperea. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. realizarea.

dupa caz. De la 15. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. lucrari publice. . 32.000. ori alte consecinte deosebit de grave. 33.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. expertizarea. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. referitoare la stabilitate si rezistenta. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. Art. distrugerea totala sau partiala a constructiei. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. verificarea.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. . realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia.000 lei la 77.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. . Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. De la 15. ori alte consecinte deosebit de grave. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat.000. precum si de constatarea contraventiilor.000 lei la 93.500.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. Art. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.500. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. II. potrivit legii. 31.

000. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. conform prevederilor legale. De la 3. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. V.000 lei la 3. precum si convocarea nejustificata.000 lei la 12. modernizari. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare. 21. e) stabilirea. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. a lucrarilor de intretinere. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala.500. de catre acesta.000 lei la 46. c) realizarea de modificari. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. 14. transformari.000. referitoare . urmare convocarii facute de executant. III. corespunzator prevederilor art. la terminarea lucrarilor de constructii. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. de reparatii si de consolidari.legale.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. a factorilor interesati. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii. De la 7. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.500. De la 1. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei.700.500. IV. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale.

lucrari publice. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. unic din H. precum si la cele in exploatare. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. cu exceptia proprietarilor. b).Constatarea contraventiilor prevazute la art. 39. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. Procedurile prevazute la art. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului. 38. autorizatii de construire. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 498/2001.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 3 lit. 36. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. . Art. 34. Art.C. 40. 2 si pentru care se emit. f) neindeplinirea. urbanism si amenajarea teritoriului. 2 al prezentei legi. c). Art. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. iar in cazurile prevazute la art. lucrari publice. 30. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.S. . 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. . cu exceptia prevazuta la art. . d) si e) din Legea nr. defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. nr. Art. in conditiile legii.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. referitoare la cerinte esentiale. 35. Art.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art.la cerinte esentiale. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. 37. a). 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. . 2 alin. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. Calculul si virarea . pentru rezolvarea neconformitatilor. de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale. persoane fizice.G.Contraventiilor prevazute la art. la termenul stabilit. a masurilor cuprinse in actele de control.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. . . Art.Regulamentele prevazute la art.

. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. urbanism. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. alunecari de teren. potrivit prevederilor legale.15% pe zi de intarziere. sigurantei in exploatare. testarilor. unic pct. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. 74 alin. Transporturilor si Locuintei. 1 din Legea nr. unic pct. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. cu respectarea prevederilor art. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii .I. se penalizeaza cu 0. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. procedee si echipamente.A. fara a se depasi suma datorata.I. 41. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. functionalitatii si calitatii constructiilor. tasari si/sau prabusiri de teren si. 2/1994 privind calitatea in constructii.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar. 2 din Legea nr. studiilor. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate. precum si orice alte dispozitii contrare. 587/2002. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. 1. b). . conducerii si asigurarii calitatii. 587/2002. verificarilor metrologice. prevazute la alin.» . precum si a cercetarilor. Art. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. (1) din Constitutia Romaniei.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr.C. inundatii. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. .«C.S.sumelor respective se fac esalonat. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului.N.S. autorizarii si acreditarii laboratoarelor.Alineatul (5) a fost modificat prin art. 1 lit. documentatiilor. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. concomitent cu plata prestatiilor. Inspectoratul de Stat in Constructii . Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. Ordonanta Guvernului nr. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. auditului. amenajarea teritoriului si habitat. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. dupa caz. receptiei lucrarilor.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului.

PRESEDINTELE SENATULUI prof. 10. 74 alin. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. Nr. cu respectarea prevederilor art. . 18 ianuarie 1995. (1) din Constitutia Romaniei. OLIVIU GHERMAN Bucuresti. univ.p. dr.

INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Pentru cine are timp la dispoziţie . un garaj. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 .scara 1 :2000 (cca.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. Pentru cine nu are timp . să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier.3 zile) . Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.alimentare cu apă . Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură... Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea.gaze naturale . Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca.înainte de a începe orice demers.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă . Legea 50 cu normele ei de aplicare. o anexă la casă. un atelier etc. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : .Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă. execuţia şi recepţia lucrărilor executate.alimentare cu energie electrică .Calitatea în construcţii. Hotărârile Administraţiei Publice Locale.înainte de a începe orice demers. o hală.3săptămâni) .actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) .

trebuie să conţină şi o expertiză tehnică . Deviz estimativ lucrări.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care. mansardă.C.G.altele Avize si acorduri privind : . Viza verificator MLPAT .apărarea civilă .telefonizare .canalizare .transport urban .N.protecţia mediului . Tema de proiectare trebuie să conţină : .proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor. Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară. începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre regimul de înalţime ( parter. Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat. In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri. etaj. Plan parcelar întocmit de expert O. în majoritatea cazurilor.C.salubritate . etc…) .întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu..alimentare cu energie termică .date despre suprafeţele diferitelor încăperi .prevenirea şi stingerea incendiilor .

a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora .durata de elaborare a proiectului . este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă.) După depunerea.alte clauze ( penalitati de întârziere..în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină. următoarele : . Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs.alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. la Primarie sau Consiliul Judetean. etc. ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului.proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia . în mod explicit. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere..asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate . al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism . forţă majoră.

soluţionarea litigiilor . a transpoturilor. materialele urmând a le procura dvs.lucrările care se vor executa(săpături manuale.-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea. (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire).calitatea lucrărilor . a materialelor. zidărie etc…) . a utilajelor. constructorii neavând nici o responsabilitate . NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei.valoarea lucrărilor . procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei.alte clauze Odată ales constructorul.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. care va trebui să conţină .datele de identificare ale contractanţilor .în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse. -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă. Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării. -în regie proprie . pentru a putea întabula construcţia. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea .forţa majoră . indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului . este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean.durata de execuţie a lucrării . Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. betoane. . Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia.

ţiglă etc…) . Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse.Deasemenea se anunţă.obligatoriu . urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0.7% din aceeaşi valoare. cărămizi . Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N. la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) .B. sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie. fiecare material achiziţionat (armături ptr.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . Dvs. proiectant şi executant) .betoane. La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0. semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier .calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi . printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful