CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

a. Conform legii privind calitatea în construcţii. rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . denumite in continuare construcţii. 1. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. conform parametrilor proiectaţi. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. Controlul calităţii Controlul calităţii. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. în exploatare. precum si construcţiile provizorii.4. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. unde tf este timpul de funcţionare nominală. reparaţiilor. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. unde µ este rata reparaţiilor. modificare. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv.se comporte în condiţii de exploatare normale. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.3. consolidare şi de reparaţii ale acestora. precum şi lucrărilor de modernizare. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie.00 dacă tr → 0. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. Notată cu (∆t). Interpretând relaţia. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor.3. transformare. 1.

Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. responsabili tehnici cu execuţia. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). Legea 18/1990 privind fondul funciar. proiectanţi. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. etc. d) verificarea proiectelor. grad de risc sub aspectul siguranţei. experţi cu calitatea în construcţii. siguranţa în exploatare. Pentru utilizatorii industriali. sunt prevăzute în mod expres în lege. siguranţa la foc. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. economia de energie şi respectiv. cerinţelor de confort şi siguranţă. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. protecţia mediului ambiant. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. proprietarii. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori.mecanice. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. utilizatorii. exploatare şi postutilizare a acestora. regulamente. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. destinaţie. execuţie. condiţiile de confort termic. verificatori de proiecte. precum şi după considerentele economice. responsabilităţi. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor.). . cercetători. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. mod de utilizare. b. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. a execuţiei lucrărilor. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. acustic. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. Conform legii.

în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. care se fac numai pe . Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. consolidare. precum şi la lucrări de reparaţii. transformare. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei.proprietar. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. în scopul menţinerii cerinţelor. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. desfiinţare parţială. extindere. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . h) recepţia construcţiilor. j) postutilizarea construcţiilor. legal desemnaţi de aceştia. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. g) activitatea metrologică în construcţii. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire.

Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. experimentări sau încercări. 1. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. studii. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. izolare parţială sau evacuare a construcţiei. urbanism şi amenajarea teritoriului.5. pe baza unei fundamentări tehnice asumate. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti . În cazul în care.în vederea determinării în orice stadiu.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. b. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . construcţiilor şi turismului. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. demontare şi demolare a construcţiilor. . analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. cercetări. lucrări publice.

prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.măsurători şi modelări computerizate.documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. .plotare computerizată.inspecţie vizuală (la faţa locului). . . investitorului. .comportamentul structurii.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor.1.analiza deteriorării. .prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale .domeniile de examinare detaliată.sau pagube materiale). . . . Etape Planificarea Obiective . evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei. în scris.rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. . Tabelul 1. Raportul cuprinde . Operaţiuni . după caz.analiză statistică.1 Obs. Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: . . reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. acesta le va aduce în cunoştinţă.teste de încărcare.stabilirea măsurilor tehnice optime .înregistrare foto-grafică.analiza structurală. . execuţie şi exploatare. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi.experienţa anterioară. Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1.condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei. Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive. . Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.eşantioane selectate. expertul tehnic de calitate atestat.teste non-distructive. . care sunt obligaţi să le pună în aplicare. .să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . . .teste fizico-chimice. Despre măsurile propuse.

...descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. . diferenţe de temperatură.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. etc. (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: .). decopertări. în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop.propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. . . tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. . relaţiile cu mediul construit). releveele de arhitectură şi structură. economic. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora. al încadrării în mediul construit. Memoriul tehnic precizează: .dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice.motivul efectuării expertizei. coroziune. g.rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*). c. precum şi datele obţinute prin sondaje.următoarele piese scrise şi desenate: a.descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. economice. planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. releveele degradărilor şi avariilor.dacă. tehnologic. tasări ale terenului de fundare. copia după actul de atestare a inginerul expert. etc. . etc. . e. funcţional. d.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). . f. . buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. b.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă.

perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. . măsurători pe carote. mortar. documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. rezultatele obţinute. Evaluarea se face pentru sistemul structural. 1941-1963.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care. . . parapeţi. 1964-1981. în ansamblu şi în detaliu.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. în funcţie de următoarele criterii: . după . se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. radiografiere.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. .releveelor construcţiei. (+) Precizări . la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie.releveelor de degradări şi avarii. măsurători cu ultrasunete. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie.). . rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. etc. interpretarea rezultatelor.). explozii.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie.se execută de unităţi autorizate. pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori. . ş.Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: . degajări de noxe. ornamente. defectsoscopie ultrasonică). .a. calcane. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu. . în urma intervenţiei sale.construcţiei.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.

Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani).numărul de niveluri sau.sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale. lucrând separat.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. individuali sau cuplaţi. în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare).sistemul structural. . 1. cuplaţi sau nu. Explicitare: . capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor.6. . sistem flexibil la torsiune. . a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. după caz. . construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale.sistem dual.clasa de importanţă a construcţiei. . înălţimea totală a construcţiei. . de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). Sistemul are două variante de realizare: . . Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. sistem pendul inversat. . cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total).sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune.sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. .1981). Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). sistem tip pereţi. sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi).

b. . . c.cadre necontravântuite. .zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat. . d. .console.cadre contravântuite excentric. ferme cu îmbinări prin chertare. Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. pereţi din lemn cu feţe încleiate.arce cu 2 sau 3 articulaţii. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H).7.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri. conectate cu cuie şi buloane.şarpante îmbinate cu buloane. şarpante îmbinate cu inele.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. cu sau fără legături mecanice între straturi. idem îmbinate cu cuie.cadre îmbinate cu dornuri sau buloane.zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale. . Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte. . structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură). la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. .structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite). . 1. . . de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. . Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .cadre contravântuite centric. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn .structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. . .zidărie simpă / nearmată.structuri de tip pendul inversat.

Clădirile de tip curent. locuinţe unifamiliale.clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă.clădirile din patrimoniul naţional.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. aziluri de bătrâni. explozivi şi alte substanţe periculoase). clădiri care conţin gaze toxice. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă.penitenciare. construcţii agricole. rigiditate). etc. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă. Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate.8. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. . altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: .şcoli cu diferite grade. IV.I.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă. . pentru construcţiile existente care prezintă: .repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă. II. . La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. b. . . sedii poliţie. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. III. care nu aparţin altor categorii.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: .degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice.spitale. creşe. . Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. 1. . muzee.

.1.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare.1. Proiectarea se face în corelare cu: . 1.4. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 .1 1. c. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie. paiantă.2. paiantă. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2). depozitare Structură din zidărie.1. chirpici. 1. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire. 1. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective.2.1.1.2.3. chirpici.3.1.4.3. 1. Extras din Anexa nr.1. demolarea totală a construcţiei.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. beton armat sau metal Structură din lemn. 1.1.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie.exploatarea.2. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie. comerţ.. 1. 1.3. 1.1 Simbol 1 1.2.1.1. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri.3. 1. Lucrarea Nr. 1. 1. 1. 1.2. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I . 1.2. execuţie şi exploatare a construcţiilor. beton armat sau metal .4.3. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie.3.1. beton armat sau metal Structură din lemn. .

....... 85 50 ......1..1... inclusiv industriale............ 100 55 60 ..................... CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale ..... Platforme de foraj marin ...... 2........... 2. 1................5.din metal .......... 2. .....4.. 15 .. 2.............. ....4.... 2 2.... 2... beton armat sau metal Structură din lemn...............1 ... 2....5.............1........ 20 40 ... miniere Linii de tramvai .................................... 2........... CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate .. staţii de transformare...4...... centrale termice (CT) .............. .............................din zidărie ... ..1........1...............1......... Căi de rulare din beton armat sau metal .......3 2.. administrative Structură din zidărie...5...8......4...........1........2........ ..........................ecartament normal infrastructură suprastructură ...1.............. 100 25 ............... 30 ................din beton armat .................. centrale electrice de termoficare (CET)...........14.. ......................3.3. Coşuri de fum ..4....2..................... 2..... 2.1.... Peroane acoperite descoperite ......... ..... 2.... 2................................... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE).2.... ........................4.1....2...........5......5. 2.... 2............... Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri... 2.... paiantă. 2...........................1.2... 2........4.................5....... 50 35 ...... agricole şi forestiere 55 ..3.....4........1..... 60 50 40 . .. .......... Centrale hidroelectrice... anrocamente) ..1.....1...............................2.1......1... Ecartament îngust............. 2. Clădiri de locuit......cu închidere parţială........ cultură şi artă....1. Pereuri ........1..... 1... tip şopron .......................... chirpici.... 1..............5.....1... ........ 2................5.......................... clădiri pentru învăţământ........ pământ stabilizat GRUPA II...1.2.. 2............... cultură fizică şi agrement..................... 60 ..........................4.......4. 100 100 .........4.......1............3..........................1..........1......... ocrotirea sănătăţii........... .....4..... CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ.. 2...........1. asistenţă socială.................6.............1................... ştiinţă...........3........

.2.......... 2.1.4..4.. Rezervoare şi bazine ..3. 2..1......3... 2.....2.......... Ziduri de sprijin de orice natură ..1.4..îngropate .... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.2....5..1....... 2........4.... Infrastructură Poduri.........1 2.. beton armat. parapete.. cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit.................... crt...... învăţământ. ......... Tunele .... transp.. borne......... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr..4............1.......... apeducte......6.. 2.......... 20 60 100 30 80 100 .....2 1...2....2..5... 2........ .. 2...... pasarele. beton pretensionat..4.... Poduri..pământ .......5...5..2.........lemn ...3.....1...... beton armat......5....2.... canal. comerţ.7..... .5.. metal ....2. 30 50 20 ............2.2........... 2.8.zidărie............ 90 ..... cultură fizică.. viaducte.6....5................. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton......2....... Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt.......3.......4...... 100 ....4........ ştiinţă......2.. oţel ..........1.... beton........ 2.5..2...4.....8. tuneluri A.... parcaje........... Instalaţii electrice de forţă ....4..... cultură. ....4.. cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b...3.1........ 2..5. 2.. cu îmbrăcăminte din macadam......... ţeavă protecţie ....6..........................5..2.. 2...1.... Extras din Anexa Nr.....4.... beton pretensionat...în tub....... 20 35 50 .... metal B...4....2......... ocrotirea sănătăţii.. 2...2... artă.. ........6.. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton..... beton armat... Suprastructură Poduri......... 10 25 50 35 85 70 ........ ... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere... marcaje.. 2.... semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule .... transporturi cu caracter civil....aeriene sau aparente ...8...............8...3... 2.....cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat ........... 2......................... ........ 2.5....... 2... beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare... 2.....cu îmbrăcăminte din balast a.......

...2.................1...7................... Balcoane din beton armat ............. 45 40 50 ....... 1...... 5....... Izolaţii termice .. 80 ..... 3 6 40 .... 45 25 ..... 2.. 30 . 5......8.3. 35 ...... Tâmplărie din lemn şi metalică....... 20 20 30 55 5 3 ........ gresie ......... Din parchet sau duşumea ........ 50 30 .... Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ................................................. 7......... Învelitori din ţiglă.. 15 ................ 45 . 25 20 35 60 5 3 35 40 ................ 2.... 50 . 3..... 50 - 55 7.... 40 . ... 40 ..... uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad ......pentru depozitare 1....... 3............. 40 .. 13 13.................4.. 35 ......... piatră...... 10..... ... 1......... 4. Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic....... 30 35 ... 15 ..1. 40 22 ..................... .. 15 . ................... 3.... 5... . 7..... 20 .1 ..................... 4 8 45 ... 1. 2. olane . Elemente de finisaj la pereţi exteriori ....... 25 ............... 15 ..6.. . ...... 15 . .. .......................2......7...4......................3........ 2....... Izolaţii hidrofuge la terase ....... Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite ...7..........1....... 5 10 55 ...... 10 .......1.1. ............... ........... 1.... 10 ..1.....................5.. 10 20 50 3 2 . Placaje ceramice ..... 1... 8 ... ... 1...8. Şarpantă din lemn .. 38 .....3.. 2................ 2.9.....

13. 15 23 25 8 20 15 . 2.... beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99.... Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize... 17........ Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită....... etc...... 18 10 .... .. Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare ..... 15 20 25 7 - 25 ..1.......3....... ... 15 . 13............. 20 ....... .. Cap...... beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton. beton armat Inspecţia construcţiilor din beton. Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior........ Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC ...8............ Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile...... troliu........ II....... Ascensoare (motor.. 17.. 15 7 .......1......... Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton........ 15 ....9. 17..... 17.... cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat .. 15... 50 11 ................ întrerupătoare.......... 15.1.........13. 55 13 .2..... 16.. 17..1. 13..... 14..... 20 .... 17......... Radiatoare din tablă .. Izolaţii conducte ......1.... ........2.............9......... 25 ... ... 20 ... deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice....... 15 25 30 10 20 20 ... 50 12 ..4..... 16 8 ... .....

Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. aditivi. ca parte a controlului de conformitate. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente.. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. etc. tratarea betonului. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. sursa de apă de amestecare. Controalele efectuate au în vedere: . temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. echipamente şi materiale necesare). betonarea. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul.2. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. compactarea. adaosuri. la cererea investitorului. descărcarea. agregate. HG 925/95 şi HG 766/97. 2. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94.* control de conformitate. etc. data şi ora la care s-au luat probe. Exemple: nume producător / furnizor. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate.

descărcare şi turnarea betonului. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. agregate. aditivi. asigurarea cu personal instruit. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături.3. 2.controlul în timpul transportului. armăturilor. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. curăţirea armăturilor de impurităţi. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . .defecte de suprafaţă (pori. . denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2.calitatea: cimentului. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. segregări. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. agregatelor. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. cofrajelor.. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . oţel. tratarea rosturilor înainte de turnare. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. viteza de turnare. . aditivilor. recepţia calitativă a betonului. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor. 2. adaosurilor. condiţii de transport beton. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă.4. dimensiune distanţieri. durata între etapele de amestecare. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. înălţime maximă de cădere a betonului.defecte (ştirbiri locale. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. după caz. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. măsuri de compactare beton. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei.

lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. abaterile constatate. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. diametrul acestora şi modul de fixare. calitatea sudurilor. poziţia cofrajelor golurilor. e. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). f. iar după caz. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. distanţele dintre etrieri. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. d. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. c.producătorul. poziţia . proiectantului. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. în termen de maxim 48 ore. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. b. poziţia. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii.

intemperii.). poziţia elementelor verticale (stâlpi. locul unde a fost în lucrare. probele de beton prelevate. .bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. dimensiunilor şi formei cofrajelor. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. g.). evenimentele intervenite (întreruperea turnării. etc. etc. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. tronson. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor. pereţi. consemnările din condica de betoane. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. în cazurile în care se solicitată de proiectant. goluri. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. distanţa între diferite elemente. etc. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. segregat. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. personalul care a supravegheat betonarea. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. investitor şi constructor. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. ora începerii şi terminării betonării. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. temperatura mediului. poziţia golurilor. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. rosturi de betonare.

Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie.1.). Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. efectul de rafală al acţiunii vântului. tencuieli. inundaţii catastrofale. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii.5. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. explozii. efectul microundelor. acţiunea cumulată ploaie-vânt.2. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . se vor stabili măsuri de remediere. execuţie. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. protecţii. Fig. 2. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. etc. mediul coroziv.

Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .2.2.3.Fig. Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig.2.

Fig. China) în urma seismului din 14 mai 2008 . Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.2.4.

5.2.Fig. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .

Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .6.Fig.2.

metoda nedistructivă combinată (III).1 sau 20cm. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: . . . Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14.Fig.când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. I. Turnurile Khobar. . Dhahran. de vârste.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular.când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie.când există doar epruvete sau carote. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. în limitele garantate de precizia metodei.metoda ultrasonică de impuls (II). Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . din elementul de încercat. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. sub 60 de zile. de regulă. . etc. de la suprafaţa elementului. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare.5. în urma .2.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I). Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare. Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia. eventual dimensiunea maximă a agregatului. transfer. . în primii 2-3 cm.

. pentru evitarea lor. pentru evitarea lor.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85.distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m.evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase. Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete. .evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm).îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare. fisuri. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: .o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă. În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată. .se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire. .evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. . .distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice. . 1mm grosime.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.impactului. rosturi). cu un minim de 5 măsurători valabile.se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . .frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca.pregătirea unei zone de încercare constă în: . . Tehnica de încercare . la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii. . . echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri. .evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia.se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. .numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. . II.se îndepărtează praful rezultat prin suflare.

În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: . când au loc modificări importante ale vitezei de propagare. .rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune). . . între emiţător şi receptor. respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă.II. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric.prin transmisie directă. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: .proprietăţi elasto-dinamice ale betonului.II. . În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală. .defecte din elemente sau structuri.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse. proiect. .la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime.la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces. .2).II.3). .alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării.la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton.prin transmisie la suprafaţă.la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. .1). Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.prin transmisie diagonală (fig. expert sau comisie de expertizare. . Tehnica de măsurare .omogenitatea betonului în lucrare. . când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig.modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei..

.2 Fig.II.3. . Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se .numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: .pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni.II. .pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni.Fig. Numărul de puncte ales este de 3-6.minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia. .Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă.II. alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări.pentru control prin sondaj a calităţii betonului .1. Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm. Fig. îndesită ulterior prin reţele secundare.

forţe tăietoare. grinzi. Aparatura şi tehnica de măsurare . a poziţiei şi adâncimii lor. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. Determinarea zonelor degradate structural presupune: . . Note: .determinarea orientării degradărilor. . urmare a solicitărilor seismice. . Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi.determinarea intensităţii degradărilor structurale...obţine o precizie a trasării de ±1cm.5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier.+45ºC şi umiditate până la 90%. plastilină). vaselina siliconică. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0.determinarea extinderii acestor zone. diafragme. Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică.Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului. torsiune. forţe axiale. Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o .. . pe elemente. . Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor.Determinarea fisurilor. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. . pe drumul fizic cel mai scurt. în grinzi şi stâlpi. ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului.

4.direcţie). timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile.II. fig. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la .II. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat. fiind mai mici în zona presupusă degradată. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant. În zonele degradate.4. pe ambele direcţii de încercare. la 10-15cm. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. ca de exemplu radiografia. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile.). mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. Grinzile se încearcă de regulă. III. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului.

în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul.compresiune pe de altă parte. Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. . . . .este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta.aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: . beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: .nu obligă la cunoaşterea maturării betonului.aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.

efectul exploziilor. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii.1. etc. infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă.Cap. Exemple: Fig. tasări ale terenului de fundare.1.a. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă.3. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. III. acţiunea seismică. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) .

Fig.1.c.3.1.b.3. Deteriorare zidărie exterioară Fig. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .

d.3.Fig.3.e. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.1.1.Cedarea zidăriei .

Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.(a) (b) Fig.3.2.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.08) .3.3. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.

3. Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.4.Fig. inundare) Aiud 2005 .

Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.Fig.5.3. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.3.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.6.08) .7.3.

precipitaţii.8.3.Fig.08.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren. instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.08 .

3.06 Fig. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .3.Fig.a.10.Ansamblu construit din zidărie Germania.06. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .3. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .b.9.10.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30.

În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3.1. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante.11. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur.1. respectiv. 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. În cazul cutremurelor. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. Crt. Biserica Ovidenia – Odobeşti. Nr.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. Tabel 3. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate .3. Fig. Constatarea naturii şi gradului de avariere.

. ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare. se reface tencuiala. creştere deformare).2. Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică. Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: . Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită. efectuarea testelor in-situ.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. . Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante. cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod).3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 . . urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată.în măsura în care este posibil.dacă există deplasare.încercări şi investigaţii de laborator. Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. 3. .examinări şi inspecţii la faţa locului. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. .refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat. de patrimoniu. . stabilirea încercă rilor de laborator. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave. 3.2.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. .ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. .prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator.1.

3. . 3. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară).2. detalii de fundaţie.2. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: ..rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare.tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării.lanternă electrică puternică.lupă de mână. la .vârsta. săpături în anumite secţiuni). elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. cu mărire de 10. 3. sursa lor.localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. . atunci când accesul la structură este limitat. .informaţii despre structuri similare.informaţii despre materialele folosite. sau cel puţin parţială a structurii. referinţe proprii.2. . . prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete. Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. relevee şi secţiuni). Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: . condiţii de mediu şi vârste asemănătoare.aparat foto de calitate. la scară. . .planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor.denumirea corectă şi întreagă. cu compoziţii. 20x. . etc.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. .oglindă. Sunt utile şi desenele originale (planuri.lupă binoculară. detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. . pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. . inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic.

continuitate.aparat de măsurat deschiderea fisurilor. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie. . iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar.ciocan mic. 3.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. . decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire). Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a.faţa locului. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. Tabel 3. adâncime aparentă. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. Dacă este posibil. suprafaţa pe care se întind. dacă este posibil. . echer metalic. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. săruri de topire a zăpezii. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. .echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. cuţit. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună.2. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. . notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3. De remarcat că după ploaie. .camera video cu rezoluţie bună. ruletă de 4m. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară.2.4. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. deschiderea fisurii.2. . Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri.echipamente de control şi teste nedistructive. Dacă se inspectează fundaţiile. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare.

Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie.1-0.Descrierea fisurii [mm] 0. etc. de regulă. 3.tipuri diferite de lianţi. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii. la nivel de îmbinări. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator.2. bacteriologice. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare.0 5. d. b. chimice.0-2. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color.5 05-1. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. . Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. Mişcări. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate.5.0-10. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.0-5.0 1. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. culorile nu vor fi cele reale.1 mm se descriu ca foarte fine. .0 2.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. c. texturii. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. cu observaţia că. pe o peliculă foto.

neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3.3.3. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii.2. ale naturii deteriorării. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie.3. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. max. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. uneori cu probe provenind din structura de zidărie. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici.6. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. mai mult de 20%.7. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3.2. dar nu tot Totală. Tabel 3. analiză istoric. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă.5% din suprafaţă. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat. etc.

Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. fizice. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. biologice). stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. densitate aparentă. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. biologice sau de altă natură). Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. cu valoare de patrimoniu. 3. (Lucrarea III). porozitate aparentă. 3. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. chimice. în vigoare. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. natura liantului. Cu privire la starea de degradare a structurii. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. raport agregat liant (pentru mortar). Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert.3. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. în exploatare. Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. structura granulometrică a agregatului din mortar. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. 2. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. chimice.

soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în . etc. Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. 3.2.soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în . Tabelul 3.3. tratamentele se aplică local + zone adiacente.2. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural).dren de adâncime. Tabelul 3.2. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . A. aerisiri fundaţii. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi.) a.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat. după aplicare. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora.1.rigole de colectare a apelor meteorice. corespunzătoare / măsurători în stratul de . se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.4 centralizează tipurile de umidităţi. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a. . Tratamente asupra agenţilor biologici A. Intervenţii pe suportul cu pictură murală A. .1-3. 3.3.2. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. .revizuire acoperiş. în funcţie de rezultate. b. mucegaiuri. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate. Investigaţiile decurg conform §3.interiori suprafeţe pictate. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze.7. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile.1.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate .

tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. etc.) a. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. b. . b. microscoape portabile. zonele degradate se consemnează pe releveu. alge. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri.b. se aplică prin pensulare. c. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). lupă. B2. B. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). A4. b. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. Intervenţii preliminare a. licheni. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. A3. c. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată.

fumului şi voalurilor insulare albe. Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a. prima impregnare a zonelor desprinse. hârtie japoneză). substanţe grase) B. curăţirea depunerilor de praf. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf.9. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). grunduri ale repictărilor a secco). Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă. . Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. prin presare pe un material protector (folii plastic. . săruri solubile. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. b. fum. cercetarea zonei tratate. bride metalice). B4. B5. B9. B. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse.1. dibluri. presarea stratului de culoare impregnat. praf fixat prin carbonatare. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. fum. c. presarea stratului de culoare impregnat. pe diferite zone. cercetarea zonei tratate. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă .2. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. Curăţirea depunerilor (praf.b. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi.9. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. B3. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii.B8. Curăţirea depunerilor neaderente (praf. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a.B6. b.B7.

iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia.9. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare.9. tempera grasă . curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină.6. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. B.9.8. B. Curăţirea uleiurilor animale. gumei arabice. curăţirea cleiului animal. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a. uleiuri a. caseinei.5. verni. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor.9.10. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede. amidonului utilizaţi ca fixativi a. B. b. B. b. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. B.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. cetone. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). B.4.9. Curăţirea substanţelor grase.9.7). Curăţirea răşinilor a. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. b. b. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi.3. alcooli. oului.

timpi de acţiune.11.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu.12. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. b. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. cu pensule moi. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. B.13. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. alcooli. B. în timp bine determinat). b. b. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu). B.a. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. b. solvenţi şi concentraţii. după caz. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon.14.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. B. . (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice. . după caz. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport. voaluri şi / sau cruste a. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. amine – în diferite combinaţii. cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . Stabilizarea sărurilor a. b. În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. tip Wishab. teste de curăţire → stabilire metodologie.

pregătirea zonei pentru injectări. crăpăturilor. impregnarea prin pulverizare. . curăţirea marginilor stratului suport. . impregnarea prin pensulare. .asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. .C. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. . Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. pregătirea zonelor. lacunelor. . măsuri de protecţie. fracturat. curăţirea depunerilor aderente. cercetarea zonei tratate. mortarelor necorespunzătoare. . Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . intonaco şi de preparaţie).chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). .chituirea lacunelor la nivel ariccio. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. mortare necorespunzătoare.îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare. impregnarea prin injectare. demontarea elementelor . ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. .chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund.chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio. rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. . .intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. plombelor.chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial). . .plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare. .impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). .consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare. D. .tivirea marginilor stratului suport. asigurarea stratului suport.îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. îndepărtarea reparaţiilor. fisurilor).intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. glet. înlocuirea elementelor de zidărie. preparaţie de var).curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. plombe.

imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului). din planul secund.montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. (În acest mod. pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare. fisurilor chituite la nivelul picturii. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. de original. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. . . în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură. . Tipurile de fotografii sunt: a. . . detalii în lumină directă şi razantă. F. color sau digital. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. detalii în lumină directă şi razantă. Fotografiile se execută alb-negru. crăpăturilor. b. E. .reversibilitatea materialelor puse în operă. crăpăturilor. în lumină razantă. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. . .integrarea cromatică a lacunelor.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor. în lumină directă şi razantă.de zidărie.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: .integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”.

c. relevee la scară* cu marcarea degradărilor. G. Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie. . la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. detalii în lumină directă şi razantă. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient.traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. 1:20. 1: 10. *Planuri . Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). b.scara desenului: 1:50. de patrimoniu Pe plan mondial. . sau de alte tipuri dacă este cazul. relevee cu identificarea elementelor tehnologice. 1:5. vizibile pe suprafaţa picturilor murale. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială. d. . relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). .cote altimetrice. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu).

bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice.metoda prin penetrare sau smulgere. C26-85).metoda de recul (sclerometrul Schmidt. Obs. . Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. (C2685). Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor. crăpăturilor (degradări ascunse). Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic. . . pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate.metode acustice.metode mecanice sau de duritate superficială. la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. .metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare. ceramice din perioade istorice cât mai largi.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: .

pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă.Metoda de recul .numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10. Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti.degradări superficiale I. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile.degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II. În primul caz. aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. în funcţie de condiţiile de lucru. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. mortar suport. mijloc. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune. În funcţie de preciziile cerute. .degradări majore – risc de prăbuşire IV. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. .degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III. se metodele: curbei liniare. . nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. . frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. vârf de perete).se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: . 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază.

de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă). Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. raportul a/c al liantului folosit în mortare. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor.a şi b.determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: .determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei.1.vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. a mortarului de zidărie. . natura agregatului. fisuri. identificarea factorilor de deteriorare chimică. liantul folosit. Migraţia umidităţii.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. metodele chimice şi metodele fizico-chimice. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. a b Fig. III 1. crăpături). . Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig. . III.

. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . . resturi de carote. Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură. Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. . microprelevări din zone deteriorate. bucăţi sau granular. / agregat.0:1.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. crăpături sau ruperi ale carotelor. .carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite. tăierile . se va evita inducerea de fisuri.analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu.5:1 – 3. . Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. după modul de prelevare din structură: . ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante.microscopie electronică cu baleiaj. Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie . deplasările laterale. fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate.aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural. 2. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar.microscopia optică.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X.analize termice neizoterme. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare.carote (întregi sau sfărâmate). . secţiuni subţiri sau bucăţi de probă.

polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie.neuniforme şi deteriorările carotelor. Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). . daltă. raportul liant / agregat. etc. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. tipul de liant şi de agregat utilizat. Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici.

implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare.1.modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale.2. . . .alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate. . IV.aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice.respectarea condiţiilor de depozitare. .mod de comportare al structurilor.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice. . . Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: . . specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza.alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură.calitatea execuţiei întregii structuri metalice. . .proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul). .tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4. . şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate. nituire. 4.Cap.ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare.respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. . Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . .verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor.

5mm grosime. conform reglementărilor în vigoare. sucţiunilor exterioare şi .prăbuşire antenă tv. respectiv 6. proiectantului. 4. executantului. În funcţie de situaţiile sesizate. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate.Brazilia.3. Responsabilităţile revin. Anglia. tabliere metalice. după caz. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . Olanda. New Mexico .8 m diametru.1.. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. . construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. → podul Tacoma. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice. de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. modul de comportare al îmbinărilor.SUA: → Roswell. de către personal de specialitate. 12. investitorului. SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate. interioare. stăvilare.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8.4. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive.

Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.1.2. Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).a b c Fig.4. (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.).4. .

(c) colaps turn 1. . (d) colaps turn 2 . (b) aspect faţade. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial.4.a b c d Fig.2.Anglia.

3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat. prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig.a. (a) .4. 4.). executat şi întreţinut. a b Fig.). 4.4.3. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b.

→ prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă.Rusia (Sokolovo. 4. . (b) structură hală metalică . 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei. 4. întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). . Coroziune marină în zone costiere (a) dig.(b) Fig.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii.

utilizatori. c. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. corelată cu activitatea de întreţinere. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. complementare. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. Partea I nr. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. pe toata durata de existentă asupra tuturor . document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. executanţi. administratori.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. 352 din 10 decembrie 1997. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . proiectanţi. proprietari.perioade metode. Urmărirea curentă se efectuează. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. 1. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte.

după caz.construcţiilor. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. periodice. personalul necesar. sub toate formele. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. asigură. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. de către personal tehnic de specialitate atestat. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. lucrări publice. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. . la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. conform legii. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. urbanism şi amenajarea teritoriului. cel puţin de nivel mediu. pe categorii de lucrări si de construcţii. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. lucrări publice.

iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. b) elaborează. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. c) lucrări de modernizare. determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. pe baza de contract cu proprietarul. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. . inclusiv extinderi. b) sa efectueze urmărirea curentă.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. 2. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. b) lucrări de refacere. inclusiv jurnalul evenimentelor. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei.

partea existentă . Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. . Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. calitatea acestora. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. ca rezultat al expertizării tehnice. dacă este cazul. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. Lucrările de modernizare se realizează. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. cât şi local.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. în conformitate cu prevederile legale. Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. pe parcurs şi la recepţie. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. reparare sau consolidare. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica.finisaje. pe baza comenzii proprietarului. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. straturi şi învelitori de protecţie . care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. straturi de uzură.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie .

Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. urbanism şi amenajarea teritoriului. Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale. . lucrări publice. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor.

corecţia albiei majore. Asachi Iaşi. 1. . .protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. . .realizare şi aşternerea de material geotextil. on objects and physical stages. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project.consolidarea taluzurilor. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.dr. by a national program financed by EBRD. . generally. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. componentã a Coridorului IV Pan – European. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. .ing Proca Gabriela Ecaterina. ing. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. Lucrările de terasamente au constat în: . 2.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. the development of security in transportations. . cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. Thus.finisarea umpluturilor.săpăturã până la cotele din profilele transversale.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Lucrările de apărare au constat în: .

înierbarea taluzului.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . respectiv. 1000 m2. 125. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. udarea suprafeţelor cu furtunul). . Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. finisarea prin greblare repetatã).Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns.000 m3. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. Depozitarea a fost fãcutã diferit. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente.Fig 1. . Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. . . 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere.

Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. compactarea umpluturii.1/3. . încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. udarea suprafeţelor cu furtunul. scarificarea mecanicã a platformei. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. încãrcarea în mijloace de transport.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. sfãrâmarea bulgãrilor. cota superioarã a depozitului. transportul pãmântului vegetal.06 mm) mai mare decât 90%. . încărcare.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. . a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. lãţime 3 m. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. 4.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. . Consolidarea şi fundarea pilelor.de alta în lungul râului Prahova.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie.2/90 şi 7582/91. taluzuri de 1:1.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. udarea suprafeţelor cu furtunul. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.. 4.. . în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. înierbarea suprafeţei. dupã nivelarea finalã.. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. transportul în locurile de depozitare stabilite. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. împrãştirea pãmântului vegetal. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit.. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. înierbarea suprafeţei. . protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.5. sortare.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. SURSE DE POLUANŢI 4. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0.

E B.1 1.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. Nr. E. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.pr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. organizarea de şantier. HG nr. Crt. 4. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. 272/1994. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. 5. verbal PVRC .3 II 2.261/1994.1b 1. reparaţiile curente ale utilajelor.pr.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. P B. pe stadii fizice. E Nr.1c 1.executant P . dar care. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. E B. Lucrãri care se controleazã. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. HG. 273/1994). Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. E B. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. E . etapele controlului calitãţii.1a 1. verbal de recepţie calitativã PVT . 4. HG nr.proiectant 3 B.pr. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil.

3 3. E. E B.2 2. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului.5 3. P B. *** *** *** *** Construcţii. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi..1 3. E B. CONCLUZII PV PVRC PV PV B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. E. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. E B. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. E B. E B. Ed.4 2. E. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B.4 3..3 2.2 3. Matrix Rom.5 III 3.2. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. Bucureşti. E B. P B. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. ISPCF. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii .6 3. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. E B.

004-2000 Proiectare şi execuţie. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie. Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie. Construcţii din lemn.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 .

844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente .G.actualizarea Amenzi la art.G.G. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.G.Proiectare şi execuţie.G.4 din Legea 50/1991 H. 498/2001 . si certificarea acesteia H. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod. Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.

realizare şi aşternerea de material geotextil. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov.săpăturã până la cotele din profilele transversale. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. . Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. by a national program financed by EBRD.corecţia albiei majore.consolidarea taluzurilor. . Asachi Iaşi. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. .dr. . . generally. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. componentã a Coridorului IV Pan – European.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. the development of security in transportations.finisarea umpluturilor. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. 2.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. .ing Proca Gabriela Ecaterina.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. 1. on objects and physical stages. . Thus. .protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. ing. Lucrările de apărare au constat în: . Lucrările de terasamente au constat în: .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. . LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat.

. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. Depozitarea a fost fãcutã diferit. . Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. înierbarea taluzului. finisarea prin greblare repetatã). 125. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit.000 m3.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. 1000 m2.Fig 1. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. respectiv.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. udarea suprafeţelor cu furtunul). .

2/90 şi 7582/91. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . . transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. . Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. compactarea umpluturii. scarificarea mecanicã a platformei. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. sortare. împrãştirea pãmântului vegetal. udarea suprafeţelor cu furtunul.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire..1/3. SURSE DE POLUANŢI 4. udarea suprafeţelor cu furtunul.. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. înierbarea suprafeţei. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. . transportul pãmântului vegetal. .06 mm) mai mare decât 90%. lãţime 3 m. înierbarea suprafeţei. taluzuri de 1:1.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca.5.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. încărcare.. . eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. cota superioarã a depozitului.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m.de alta în lungul râului Prahova. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. 4. transportul în locurile de depozitare stabilite. încãrcarea în mijloace de transport. dupã nivelarea finalã. Consolidarea şi fundarea pilelor. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. 4.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4.. sfãrâmarea bulgãrilor. . O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.

3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .executant P . dar care. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. E B. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. 273/1994).pr.1b 1. verbal PVRC . de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). E B. 4.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. verbal de recepţie calitativã PVT . se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.pr. organizarea de şantier.1c 1. E .1a 1. HG nr. HG nr.261/1994. E B. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã.proiectant 3 B. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. E.pr. 4. Nr.3 II 2. Lucrãri care se controleazã. etapele controlului calitãţii. 272/1994.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. Crt. HG. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. pe stadii fizice.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. E Nr. reparaţiile curente ale utilajelor. P B.1 1.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. 5.

4 2. Bucureşti. E B. E B.6 3..4 3. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B.5 III 3. E B. *** *** *** *** Construcţii. E B.2 3. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI.5 3.2 2.. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. ISPCF.1 3. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. E B. E. E. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. Ed. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. E B. P B. P B.2. E. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina.3 2.3 3. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. Matrix Rom.

peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. Cluj. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. finalizat în 1948.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. 1. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. . realizatã în perioada 1868-1970. terasa superioarã a râului Bahlui. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului.8 m. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. Cluj. Dr. Univ. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie.Iaşi. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. clădirea principalã. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. Universitatea Tehnicã „Gh. Ing. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. Craiova şi Constanţa.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Craiova and Constanţa. Drd. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. In the same program were included the railway stations: Timişoara.

Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. Constanţa. 2. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. Construcţia corpului central de lungime 133. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn.Foto 1. continuã sub reazeme. Timişoara. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. Gara Iaşi. Activitatea seismicã. rezemate direct pe elementele structurale. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. Cluj. cu compartimentare rarã. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. . Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. sculptatã. Craiova în circuitul european. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. stâlpi. rigidã. Fundaţia este de tip fundaţie directã.0 m. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie.

Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0.Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. Suplimentar. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. circa 1000 de intervenţii. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. Foto 2.5.00 şi a tencuielilor recente . repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . (Foto 2).

deschideri transversale şi în sens longitudinal. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig. MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0.00 m din planul iniţial.3. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. dus-întors. pe traseul conturului. .1).

Fig. Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .1.

case de bilete.399 . parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. longitudinalã şi in secţiuni diferite. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. sanitare şi apã-canal.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. . spaţii comerciale. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. ventilare şi condiţionarea aerului.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. 220V şi 380V . săli de aşteptare. Astfel. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. nota epocii şi destinaţia construcţiei.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. încălzire. respectiv faianţã în spaţii comerciale. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] .00 ) variază pe direcţie transversalã. Astfel. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. După prelucrarea măsurătorilor. 4.

[4]. Construcţii. Gabriela Ecaterina. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. ca un tot unitar. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. social-culturale.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. 5. 2002 [2]. Bucureşti. Matrix Rom. agrozootehnice şi industriale. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. Proca. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. Ed. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. [3]. după un program stabilit de proiectantul de specialitate.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. construcţia trebuie tratatã sistemic. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. BIBLIOGRAFIE [1]. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. după un program bine definit de proiectantul de specialitate.

Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. Sibiu and Suceava. 1. heating and ventilations. Must have in view that.Building station is a historical monument from C category.1 Suceava . 2. . Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. Iaşi. shown in technical projects as Romanian low recommend. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance. steel supplementary frames. Buzau.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls.des fonctions extérieures et esthétiques. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. 2. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). Eng. Proca Cristina. in these must be kept all architectural details and paintings. intérieur . Dr. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Ph. à Suceava Burdujeni. à Arad et à Alba-Iulia. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. Oradea. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. location (geotechnical and earthquake aspects).Contractor Austrian Company Strusberg. air conditioning and water – sewage. Drd. . . Arad. a lot of buildings. repairing and repainting elements. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration). are historical monuments.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. station’s building was realized at the end of XIX century. As history could be mentioned the following: . being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. . repairing roofs structure made generally by wood elements. By example. Cluj.

2.In 2000 year begun the rehabilitation works.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918.. . 3).Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava. including the roof’s structure.Modernizing all installation by changing them. . This station was built on the IV th Corridor. .Changing all works made by wood with new ones. .Masonry repair works. Rehabilitation works had in view: . . Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration). being attentive to keep the aspect as historic monument. with new modern ones at interior and exterior.Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1.Ensuring the water drainage with a new pipes’ system. .

repairing and changing installations – electrical.Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure .As rehabilitation works can be mentioned: . Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .ditches (Photo 3). using supplementary Steel frames (Photo 1). . realizing new powerful waterproofing system. water.Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4). and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2). Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated .Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks.Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass.

85 years from Great Union. opened in 1858. new finishing and changing all installations systems (Photo 6. With its 96 km of railway. 2. Repairing an RC floor 3. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. realizing new RC floors. The location of railway station is shown in Photo 5. Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity .3 Arad Railway Station The railway station. Arad reached the second place in the country. Nowadays the railway station is rehabilitated. 7). after Bucharest. the problem being limited at: adjusting functionality. set the northern point to the central axis of the town Arad.

Italy. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. 3. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. The total length or central building is of 133.3. Photo 8 Iaşi Railway Station. Craiova and Constanţa. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. named the main building was built in 18681970. Iaşi station contain specific constructional works on structure. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. It is declared historical monument.8 m. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. were included 113 rooms. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging .Roman. height of ground floor and two levels.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Cluj. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava. were the main reasons of damages on structure and furnishings. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”.

resistance capacity and security in exploitation. [2] *** Normativ P2/85. air conditioning. and to guarantee a European quality. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . type of structure. introducing RC restraints. importance. References [1] *** Normativ P100/1992.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). changing damaged structural elements of roof. introducing new installations (heat. 5. water – ditches. electricity). walls situate at ground floor are wet. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). All rehabilitation’s projects had in view: location. and. Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). RC binding over windows and doors. Photo 9 Foundations’ System 4. gas. . utilities and aesthetical issues. shirting structural walls using RC protections. [3] *** Legea 10/1995.

respectively at foundations’ level. where the damages were remarkable. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. masonry and reinforced concrete structures. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. but not yet ready to be exploited. those being in rehabilitation process. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. over Aiudelul River. in negative sense [1]. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. Another motive can be for new constructional works. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. after Romanian regulations. Generally. As static plan. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. KM 413+223. and a superstructure realized by a steel compact profile. leaned against RC piles. a metallic super-structure must be verified each year. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. all built constructions. Case Study. Technically. . especially those serving in transportation area. constructional works must be repaired in local programs or national ones. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. 1. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. Even flood is a special charge. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. A special attention must be done for those having a metallic super structure. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. 2.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department.

The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process.Were begun topographically measurements after an organized schedule. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections. the situation of silt deposits after water’s retreating. Photo 1 Photo 2 . Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and.

.Reconstitution of the status and tracing geodesic network. Aiudel River. Figure 1 Geodesic Network . 3. Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. city of Aiud.Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3).6 Km length (Figure 1).Acknowledgement of field. with automatic data registration system. 2. Were effectuated on location: . respectively the total station Leica TC 705.

(Figure 2).44 cm for plan and 0. S8. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. S12 and S13). Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. el. S5. and 4 are points’ station for binding (S2.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. AutoCad and Office software.Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond.0 m co ta pe cap ac= 245. S10. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect . respecting technical regulation for topographically works in built areas. checking the infrastructure elements (the underground plate).Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. constructed area near the bridge location and all details for bridge. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C . All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. 4. scale 1:500.Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself. . OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1. S3. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7.F. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . S11. The global precision obtained was of 3.99 cm for heights. S6). . the river’s sides and river’s bed. S9. All registered data were processed using SiPreg.

10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. 1056/2005 Vio-Top/ MT . References [1] * * * Raport MAI. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. 2005 [2] * * * Legea nr. Sept.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions.

la toate cele 7 scări.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. . în imediata apropiere a Bahluiului. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. 2. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri. Al..criteriul de plasticitate.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. indicele de contracţie umflare de 0.planşee prefabricate din beton armat.com . din zidărie de beton uşor. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. . Prezenţa montmorillonitului. . .fracţiune finã sub 0. Ing.36.67. E-mail: gabriela_proca@yahoo. Orizontul superior.grinzi prefabricate din beton armat. sunt amplasate spaţii comerciale. b. .Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G. Universitatea Tehnicã Iaşi. fracţiunea argiloasã 25. etajele având destinaţia locuinţe. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit.. în lipsa unor intervenţii rapide.74%.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. 1.Compoziţia chimicã: SiO2 52.47%. metale alcaline. . tasări inegale ce pot afecta.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor.indice de plasticitate 53%. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite. Structura a fost realizatã după cum urmează: . La parter.. . . .elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.60... la traveele marginale. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. suprabetonate. procent ridicat de Ca. stabilitatea generalã a acestora. Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979.29%. Fe. Orizontul inferior..E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. .002 mm de 40%. . specific 1 Conferenţiar Dr.indice de activitate 1.32.

variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite.. . . Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2..terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie. tasările sunt de 1 ..se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire.5 .în stare inundatã. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. 3. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã.. 0 daN/cm2. tasările au valori de 8 .loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu. unde.în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active... .6b. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: . sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol.la umiditatea naturalã.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. 2. Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast. . 3 cm pentru o presiune de 2. . 2. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor.00 m de la cota ternului amenajat. 15 cm la o presiune de 1. . 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3.5 daN/cm2. după 1977. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin.

în elementele de compartimentare. Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. Astfel. prezente la fiecare nivel. se remarcã fisuri verticale de cca. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. 2)..4 mm (Foto 1.4. pereţi din zidărie.. însă specifice unei tasări suplimentare.. podestul casei scării. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. inegale. Începând cu toamna anului 2003. vizibile la nivelele superioare ale clădirii..X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. la nivelele superioare (VII. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). în traveea marginalã. Fisurile. 1 mm . spre bulevard.

acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). la mijlocul deschiderii. sunt: a. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi.: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. (foto5). etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. b. Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). în zona de rezemare pe stâlpi. la mijlocul deschiderilor acestora. Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. Ĩn faţadã. sezoniere. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. se observã fisuri verticale pe grinzi. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar.

Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. şi abia în prezent. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. de asemenea. d. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. inegale ale construcţiei. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. 30 m. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. apa acţionează asupra particulelor. Astfel. c. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. pentru zona analizei de faţã. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . subsolul se inundã. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia.la o distanţã de cca. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. Datorita acestui efect.

efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. ICPROM Iaşi 1978 . în timp util.. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate. UTI.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. 1982 [2] Tologea S. . . având în vedere cã lucrările au costuri ridicate. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. Ed. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã.luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã.. EDP. Bucureşti.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. Geotehnicã şi fundaţii. Tehnicã. cadre lamelare. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. Bloc SC4. Bibliografie: [1] Păunescu M. Bucureşti. . vol. Accidente şi avarii în construcţii. şa. 2003 [4] * * * DDE. ..II. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi.

waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. After applied one or both methods. appropriate solution for roofs and foundations. can be used the following methods.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry.Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. an appropriate technology by using low energy consumption. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. applied to composition of finishing solutions: . Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. natural or industrial water cannot affect the support structurally. etc. 1.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . Recommendations are looking for: adequately composition of blocks. maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. .

The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. and of wet finishing – support system durability. made of mortar and cement. protection ensured by a moist finishing variant). In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. applicable. Impermeable Mortars By definition. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. Constructions works require. The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. Experiments .1. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). moderate resistances. should allow: mass transfer inside support elements structure (e. which include the sand grains. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars.2 …0. Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type.g. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. b) Superficially moistened sections (cca. competitive quality coefficients (over 80%). mortars are composite materials. The experimental mechanical tests. the interaction of components having mostly a physical nature. support imperviousness – hydrophobia. It makes the fundamental support of the mortar structure. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support. influencing its properties. or impermeable mortars. 2. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure. structural continuity in support – protection mortar system (barrier).From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. 2. allowing mortar to follow support micromovements.g. in certain operation situations. The barrier. inner or outer walls).32% x 10-5 cm/s by vibration). but. coefficient of perviousness to water 0. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used.

siloxane cycles 85 kg or. i. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) . the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1.193 kg.385 kg.00 91.14 13.2. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3. 2.20 3. 97. max. w / c . siliconic admixture 1% of cement mass is: a.13 Consistency [cm] 3. number of specimens. in a centralized way.00 [%] Witness mortar 2.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.15 mm).98 2. sand -965 kg.67 Water retaining capacity. siloxane cycles in solution. 2.23 86.00 3.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1.1. 1% of cement mass.e.90 11.20 m/s] Witness mortar 2. In the Tables 1 and 2 there are presented. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).40 .86 Perviousness coefficient [10-5 0. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement .12 Apparent porosity [%] 3.85 kg.5). the equipment.93 2. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound.1.54 5.2.32 0. The testing started from a maximum value of the amount of admixture. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.3. and the statistic interpretation of data. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology.

3. is. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca. [%] 2. In the mortar with admixtures. with placing vibration.00 255. recommending them for applications in the protection against water corrosion. of its value. i.e. including them in category of viscous mortars. respectively.63 248.83 71. they are similar in value to the cement mortar without admixture. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative.24 50.e.53 299. Water retention capacity. i. with a diameter under 0.31 59.i immersion [daN/cm2] Rt.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. respectively. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores.. with the maximum diameter of 1 mm. 2 mm) moistened.79 4. the obtained values being higher than the admissible 90% limit.2 and 2 mm non. K.61 279.1 Fresh Mortars 1. Thus. determined by absorbing layer method. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . Lower density as compared to cement mortars without admixtures.58 69. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide.Rt [daN/cm2] Rt.28 270. porosity is lower by comparison.58 295.10 244. 90% and 97%.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc.96 0. The small pores. The perviousness. 2. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.1…0. 2. 14% of apparent porosity.3 mm communicate among themselves. 3. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures.3.50 277. besides capillary ascension. which has the physical significance of a speed [cm/s].60 0.20 52. As compared to cement mortar.uniformly dispersed in cross –section.3 Interpretation of Obtained Results 50. similarly as in the case of capillary ascension. the pores containing no water.00 247.00 2. In section the lacunary areas of 0. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost.

.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure... UNDER 40±2. PH.7 [%]. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation. ... CONTENT OF SIO2. . non toxically waste.those found at 28 days. The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures. 3. 3.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED..0. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results.13971. Thus.REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955.5 CST. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions.10. such as an of increasing waterproofing qualities and.70. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3. in the mean time.957 [G/CM3]. UNDER: 0.5. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements. . AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED..1. 3..HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support.397. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: . keeping its in dry conditions the supports..2.DENSITY: 0. ..952. Thus.VISCOSITY: 2. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber.80 [CST].

PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0.5.026 0.8.SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.CONSUMPTION [G/CM2] . THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.0…1.DENSITY[G/MM ] . INITIAL 25 25 3 10 . WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS.0 .8 DRY 0..1. THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .. AFTER TREATMENT .WATER’S CONTENT [%] 1.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.5…2. INITIAL 50 5 2.1.0 18 7.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1..WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] ..042 30 30 45 45 3.9 25 6. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40.

FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. SIO GROUPS 2. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. CH3 GROUPS. THE SUPPLEMENTARY WATER. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. SUPPORT. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. WHICH CAN RESULT. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. 3.2. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION.

AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. THUS. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. 4. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME.4. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . D IS THE SOLUTION’S DENSITY.3. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM.

B. C. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. The hydrophobic. 2000. Gabriela.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. Matrix. Siliconi în construcţi. repeated freezing – thawing cycles). siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. Gabriela. References [1] Proca. The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION.– toxic silico – organic. [2] Proca. Bucureşti. Technical University Iasi... Thesis. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. Ph. Gabriela. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. residual products (siloxane cycles) in construction. D. [3] Proca. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. as barriers system protective solutions. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. c. 1993. Invention licensee A 01064/2000 . ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. mortar porosity reduction. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE. AFTER TREATMENT. Ed. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. FOR THE SITUATION (B) AND (C).Rom. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. b. sealing character of admixtures leads to: a.

Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE.[4] Proca. DUBLIN. Gabriela. IRELAND. 1991 .

. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. drd. infrastructura nu a mai fost întreţinută. de Uniunea Europeană. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. arbori şi arbuşti. ing. ing. dr. univ. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. ing. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. porţiuni de linie au dispărut chiar. ca şi pe viaducte. (Foto1). Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. După întreruperea lucrărilor. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. linia s-a degradat.Vegetaţia.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). studii geologice. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). 1. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. conf. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. Universitatea Tehnicã „Gh.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA.

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

Gabriela. reabilitare tronson CF Vâlcea. [4] * * * Caiet de sarcini. podeţe. execuţia de poduri. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. 5. Pop. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. 4. în secţiune. potrivit situaţiei din teren. [2] Proca. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. Bucureşti. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. 2002 . M. Matrix Rom Bucureşti. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. în lungime şi transversal). Bibliografie [1] Păunescu. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. V. Construcţii. tuneluri (remedieri). 2002. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei. [3] Proca. construcţii si instalaţii. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. Bucureşti. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. 2005. tuneluri. Referat Doctorat. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. Ed. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. ISPCF. a liniei de cale. suprastructura căii ferate. 1982. poduri.la fiecare 25 m sau mai puţin. viaducte. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. UT Iaşi. Mihaela. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare..Vâlcele.

cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei. Rezultatele. la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică.1). 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . paralel cu râul Bahlui. superficial cu soluţie siliconică clasică. Datoritǎ acestui fapt. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic.SC 9 S C4 w FIG.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. univ. dr. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. 2. Asachi” Iaşi” 1. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . Universitatea Tehnică „Gh. în zona de colţ.1). SC 5. Proca Gabriela Ecaterina. ing.

Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%).c. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic . (fig.2). Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. 2 stâlpi ai cadrului lamelar. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. cu soluţie siliconică. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. 4 zone tratate superficial la exterior.a spre Sud. 1% din masa cimentului. soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. Legenda 1.suprafeţele exterioare au fost periate. 3.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului.

stropire. Deci. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. după care este drenată imediat spre exterior. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. . se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate.. In condiţiile de exploatare menţionate. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport.. Tencuielile interioare. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. la un interval de 15 minute. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”.+3000C. s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. .de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile. cu caracter impermeabil. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. în trei straturi consecutive.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei.

suport netratat.3). din structura peretelui. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig.4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale .suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic. Legenda: 1 suprafaţă suport.polimerilor. apa (tehnologică. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°. 2 grupuri CH3. în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. 3 grupuri SiO Fig. Fig. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. b . din condens). Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate.

Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0. săruri metalice ale acizilor organici. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. indiferent de condiţiile meteorologice. Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie).SE a constat în aplicarea ulterioarǎ.10 ani.. flexibile şi rezistente la abraziune. . a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm. Experimental. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport.hidrofobizare. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. Ca observaţie. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. respectiv 2. La lucrările de reabilitare efectuate.. dreapta. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp. s-a obţinut o economie de energie de 30%. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. Rezistenţele termice medii au fost de 0. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic).peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. orientatǎ spre S . jos. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. local.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5.

Proca. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor.05. Referinţe 1.Proca. Gabriela. Siliconi în construcţii. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . 119466 B1/29. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ. 3. Gabriela. 2. 1999.05 Impermeabilizări cu siliconi.04.04. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. Bucureşti.3. Brevet de invenţie 119461 B1/29. Matrix Rom. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic.

Art. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. Panduri nr. Ministrul transporturilor. 1430/2005 Rectificat de . 2. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. sos. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. nr. 231 din 8 aprilie 2002. transporturilor si locuinţei nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. republicată. 5 alin. republicată. cu modificările ulterioare. 825 bis abonament. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. cu modificările si completările ulterioare. Partea I. îsi încetează aplicabilitatea. cu modificările ulterioare. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art.430. 1. 1. 1. nr. Nr.La data publicării prezentului ordin. 3. ministrul transporturilor. se abrogă. 26 august 2005.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 4 din Legea nr. Art. II alin. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. . republicată. Partea I nr. iar ordinul ministrului transporturilor. cu modificările si completările ulterioare. Ordinul ministrului lucrărilor publice. Gheorghe Dobre Bucuresti. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. construcţiilor si turismului. (2) din Legea nr.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 1. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. Construcţiilor si Turismului. republicată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. Partea I. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Ministerul Transporturilor.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". în temeiul art. Bucuresti. (4) din Hotărârea Guvernului nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. .

Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. II alin.administraţia publică locală. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. (2) din Legea nr. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. (2) Potrivit Legii. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. publicată în Monitorul Oficial al României. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . 1 la Lege. Partea I. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. nr. investitori. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. secţiuni si articole. nr. Partea I. II alin. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. II alin. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. privind: procedura de autorizare. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României. va fi denumită Lege. 3. nr. Partea I nr. nr.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. publicată în Monitorul Oficial al României. respectiv ale comunelor. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. . municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 933 din 13 octombrie 2004. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. proiectanţi. 487 din 31 mai 2004.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. 2. precum si executanţi . oraselor. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. Partea I. (2) din Legea nr. Legea nr.

si autorităţile administraţiei publice locale (comune. potrivit prevederilor Legii se instituie. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. 37 si art. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . are efecte în plan social. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. în numele solicitantului. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. (3) Potrivit Legii. protecţia civilă. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. orase.în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. în toate fazele. municipală. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . 53. în condiţiile prevăzute la art. securitate la incendiu. aprobate potrivit legii. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. respectiv.atât la nivelul certificatului de urbanism. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. pe întreg parcursul procesului de autorizare. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. pe tipuri de construcţii. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . conform modelului "ghiseului unic". c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. orăsenească si. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . municipii.

a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate .U. 5. 4 din Lege. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. în numele investitorului. după caz. birouri. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. (2) din Lege. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. 1 la prezentele norme metodologice. În temeiul dispoziţiilor art. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice.compartimente organizate ca departamente. 4 din Lege. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. gaze. 4. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art.A. al administraţiei publice. servicii. alimentări cu apă. ocupând si suprafeţe din extravilan. căi ferate. al proprietăţii funciare. direcţii generale. 3. necesare în vederea emiterii acordului unic. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. cu avizul primarului comunei interesate. (2) În sensul prevederilor art. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. al amenajării teritoriului si urbanismului. privind: 1. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. după caz. 6 alin.). autostrăzi etc. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. 6.Temeiul juridic . aprobate potrivit legii. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. aflate în vigoare. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism.). urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. redactarea acordului unic. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. drumuri. este prezentată în Anexa nr. obţinerea. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 4 si art. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . consiliile judeţene. (1). 2.

Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. după caz. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. după caz. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori).) . precum si emiterea certificatelor de urbanism. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2). (2) Potrivit prevederilor art. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată.A. 45 alin. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.construire/desfiinţare. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. precum si cele privind securitatea la incendiu. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. întocmirii si emiterii acordului unic. potrivit prevederilor art. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de .) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. de regulă din domeniile arhitecturii. urbanismului si construcţiilor. 2 alin. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) din Lege. al municipiului Bucuresti. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor.U. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. în numele solicitantului.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. al municipiului si al orasului.U. (3) si (4) din Lege. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. b) Comisia de Acorduri Unice (C. (2) Relaţiile funcţionale. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată.A. obţinute de acestea pe plan local. (1) din Lege.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. respectiv al primăriei. potrivit legii. atribuţiile. cu valoare de aviz conform. al sectorului municipiului Bucuresti. 7. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. 45 alin. cu acordul ministerelor de resort. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. La orase si comune. protecţia civilă. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect.

orasului sau municipiului. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. spre stiinţă. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant.specialitate primarilor de comune. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. (1). conform prevederilor art. (1). g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. f) stabilirea. h) asigurarea transmiterii către primari. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. a actelor emise. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . b) obţinerea. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. (1) si (2) din Lege. 45 alin. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. orase sau municipii. legal aprobate. e) redactarea acordului unic. orase sau municipii. a actelor emise. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 15 alin. din competenţa de emitere a acestora. 16 alin. i) asigurarea transmiterii către primari. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. după caz. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. în numele investitorului. necesare în vederea emiterii acordului unic. după caz. spre stiinţă. în conformitate cu prevederile art. legal aprobate. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. obligatorii pentru proiectarea investiţiei.

agricole sau de orice natură. (16) din Lege. 7 alin. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. (2) În mod similar. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. potrivit legii. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. sau la încheierea executării lucrărilor. urmând ca documentaţia necesară. potrivit legii. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. (4) Desfiinţarea (demolarea. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. potrivit prevederilor art. industriale. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. lucrările de construcţii menţionate la alin. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. se emite în conformitate cu prevederile art. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. în conformitate cu prevederile art.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. 7 alin. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. potrivit prevederilor art. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. în condiţiile art. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. (16) din Lege. asa cum sunt menţionate la art. precum si a oricăror amenajări. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. 10 din Lege. 7 alin. 1 din Lege. 7 alin. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. să fie definitivată pe parcursul. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. calamităţi. în condiţiile Legii. dezafectarea. 1 la Lege. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. (10) din Lege. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (16) din Lege. în baza dispoziţiei primarului. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. 3 din Lege. primarul . accidente tehnice. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (1) se pot emite.

10/1995 privind calitatea în construcţii. 3 lit.000 sau 1:10. ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. după caz.1. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. 7 alin. după caz. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. nu este necesară emiterea acestui act. iar în lipsa acestuia. (17) din Lege. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). care nu modifică structura de rezistenţă. din Lege. 941/2004. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. cu indicarea imobilului .000. 7 alin. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). implicit cu privire la siguranţa publică. (3) din Lege. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . 11 alin. (2) Potrivit prevederilor art. a) din Lege. completată cu planul topografic sau cadastral. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. (1) din Lege. 2 la Lege. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. 1:2. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. 11 alin. economic si tehnic al imobilului. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului.1 . după caz -. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. (1) si (4). b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F.teren si/sau construcţii. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. (3) În înţelesul prevederilor art.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 11 alin. specificate la art. cu modificările ulterioare. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat. e si j). (3) Potrivit prevederilor art. în condiţiile prevederilor art. determinate în conformitate cu prevederile . caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora.orice persoană fizică sau juridică interesată . (1) lit. 6 alin. (16) din Lege.

după caz. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. după caz. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). (5) Potrivit Legii. 77 alin. cu excepţia fiselor F.A."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic.E. stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si.3 care se prezintă în trei exemplare).O.8. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului.2 si F. (2) din Lege. potrivit prevederilor art.) . precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.semnate si stampilate în original (două exemplare). (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire .A. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.C. 1 la Lege.) (două exemplare).nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . cuprinde aceleasi documente menţionate la alin. inclusiv referatele de verificare si. precum si avizele specifice (aviz circulaţie. document care se eliberează. (1) lit. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare.. precum si. oricărui solicitant . conform listei avizelor si acordurilor necesare.9 . aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate.8. necesare emiterii acordului unic. la cerere. studiile cerute prin certificatul de urbanism. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă. a)-f) (adaptate scopului).P. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului. (2) În conformitate cu prevederile art. emitentul asigură plata taxelor la . întocmit în baza prevederilor anexei nr. În această situaţie. 2. de la emitent). după caz.persoană fizică sau persoană juridică . (7). 8 alin. care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). b) în situaţia în care. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). contra cost. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului. avizele si acordurile obţinute de solicitant.întocmit în baza prevederilor Anexei nr.C. aviz sanitar.piese scrise si desenate . pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . 1 la Lege.A.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. referatul de expertiză tehnică . cerute prin certificatul de urbanism. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă.D.9 . aviz/contract cu societatea de salubritate etc. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.

o singură casierie. (2) Arhitectul-sef al judeţului. electricitate. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. potrivit legii. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. utilizând formularul-model F. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. pentru toate categoriile de construcţii. (6) din Lege. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art.3. utilizând formularul-model F. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. împreună cu acordul unic. gaze. 6 alin. se utilizează formularul-model F. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. termoficare. sintezele acestora se anexează documentaţiei. după caz. c) în situaţia în care. canalizare. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. salubritate. telecomunicaţii. La nevoie. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare.4. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. inclusiv pentru restricţiile impuse de . ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. utilizând formularul-model F.2. a primarilor de orase sau municipii. respectiv al Municipiului Bucuresti. transport urban. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. b) atât pentru certificatul de urbanism. (3) Arhitectul-sef al judeţului. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. după caz.

.8.5) se transmit instituţiilor avizatoare. o dată cu certificatul de urbanism. aferente domeniilor lor de activitate. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). se pot actualiza pe cheltuiala acestora.2-F.. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. o dată cu certificatul de urbanism.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare .E. 5 alin. după caz). după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic. o dată cu certificatul de urbanism. 2 la prezentele norme metodologice. în termen de 10 zile de la primire.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. protecţia civilă.8. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. 3. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. 2. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. (1) din Lege.C.A.1F. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale). se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. (2) Fisa tehnică . în rubricile rezervate. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării.8.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament.1) se definitivează astfel: 1. P.A. după care acestea se returnează emitentului. constituite potrivit prevederilor art. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. contra cost. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F.. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. precum si cele privind securitatea la incendiu. prin grija emitentului. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.8. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare). după completare si definitivare. în termen de 10 zile de la primire. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane. P. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare.O. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului. protecţia civilă. din cadrul structurilor de specialitate. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef.D. 4. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor. protecţia .8.

A. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. 2 la prezentele norme metodologice . ordine publică si siguranţă naţională. c) Ministerul Transporturilor. reabilitări. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor./P. orasului ori municipiului.O. potrivit legii. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii.ISC -. cuprinse în listele aprobate./P. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. alte instituţii similare. e) Ministerul Agriculturii. serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri.E.D. după caz. după caz. În acest scop. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. este în obligaţia solicitantului. Ministerul Administraţiei si Internelor.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. după caz. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor.care gestionează orice alt tip de restricţie. urmând a le anexa la documentaţia P.. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. după caz. d) Ministerul Apărării Naţionale . 1. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale.C. finanţate din fonduri publice sau din credite externe.civilă. .A. f) alte organisme . în conformitate cu legislaţia specifică. organismele centrale sau. înaintea depunerii cererii de autorizare. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. Construcţiilor si Turismului. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. prin organismele abilitate. potrivit legii. care nu are organizate structuri de specialitate. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. ori dacă natura investiţiei o impune. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . consolidări. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene.Statul Major General. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. Serviciul Român de Informaţii. indiferent de valoare. protecţia mediului si sănătatea oamenilor.centrale sau locale .

P.A.8. 2.A. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. se verifică. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.). 2.A. 3 la prezentele norme metodologice . 1 la Lege. aviz sanitar. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr. de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii.A.4 se menţine. (6) În situaţia în care. b) avizele si acordurile legale necesare.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr.D. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism .). aviz/contract cu societatea de salubritate etc. obligaţie a investitorului. 1 la Lege.C. 3.O. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. care cuprind: 1. potrivit prevederilor art. În situaţia în care.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire.C.E.P. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor.C.D. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii.scrise si desenate .A. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. în condiţiile legii. construcţiilor si instalaţiilor. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. întocmite de proiectantul lucrărilor. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.după caz. P. în documentaţie se vor prezenta si piesele . fisele tehnice necesare emiterii acordului unic.. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1. 1 la Lege.A. prin specificul lor.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. nominalizate în certificatul de urbanism. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire.D. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. P.. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.. de verificatori de proiecte atestaţi. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie).

fântâni individuale. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. etc. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. padocuri. aniversare. iarmaroace. potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei.există concordanţă tehnică. rezervoare de combustibil lichid si gazos. garaje. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.). este prezentat în Anexa nr. după caz). protecţia civilă. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. . tabere de corturi si rulote. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. canalizare. adăposturi pentru animale. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. alimentare cu gaze. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată.pe tipuri de construcţii. pe proprie răspundere.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . alimentare cu energie electrică. anexate certificatului de urbanism. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. (4) Fisele tehnice însoţite. magazii. fânare. hambare. telecomunicaţii. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. oboare. religioase. cu regim de înălţime P. 21 se obţin de către solicitant. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. circuri ambulante. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. după caz: alimentare cu apă. realizate din fondurile persoanelor fizice. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. evacuări etc. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. grajduri pentru animale mari.). platforme de furaje. (2) Fisele tehnice.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. pătule. comemorative. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor.vizat spre neschimbare . cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. soproane. publicitare. După avizare. 4 la prezentele norme metodologice. împrejmuiri de păsuni. sportive. după caz. pătule. politice. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. P+1E. alimentare cu căldură. fose vidanjabile.

precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. în colective tehnice de specialitate si se semnează. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. 5 la prezentele norme metodologice. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. în condiţiile legii. tehnicieni) constituiţi. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . pentru: a) concesionarea de terenuri. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. sub sancţiunea legii penale. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". coroborate cu dispoziţiile art. (1) lit. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. a). potrivit prevederilor art. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. în mod obligatoriu. ingineri.instituţii de învăţământ superior de specialitate. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 9. 6 alin. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. precum si. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. republicată. (6) din Lege. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. 24 alin. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. potrivit prevederilor art. proiectantului si proiectului. (1) lit. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. c) din Lege. conductori-arhitecţi. 9 din Lege. prevăzute la art. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. în acest scop.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 22 alin. 1 la Lege. subingineri. (2) Potrivit prevederilor art. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii.

A.teren si/sau construcţii. surse si gospodării de apă. expertize tehnice. zone cu trafic aerian.U. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. ori P.Z. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc. 15.U. si R. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar. protejarea monumentelor istorice.C.). ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.T.. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art.. drumuri. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale.T. de amenajare peisagistică. contra cost.1) se procură. expertize: 1.). căi ferate si navigabile.). nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii.T.A. avize. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate.D.A.T. P.G. istoric.Z. 4 din Lege actele menţionate la art. 2.) ori de detaliu (P. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.Z. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . actul având un caracter de informare. consolidări. emitentul poate cere suplimentar. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului).U. (3) La depunerea cererii-tip.G. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F. aprobate potrivit legii. staţii meteo.) nu permit realizarea investiţiei.) ori de detaliu (P.N. accesibilitate. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării.D. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii.U. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei.. după caz.. studii de specialitate: de circulaţie. P. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.).U. de produse petroliere. 3.J. relaţii de vecinătate etc.G.U. de la emitent si se completează cu datele solicitate. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. urmând ca.U.D. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia. după aprobare. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. P.). schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.. (3) În situaţii deosebite. P. reţele electrice si de telecomunicaţii.). după caz. cursuri de apă. după caz.U.interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil .A.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate. magistrale de transport de gaze.Z. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P. b) completarea. iar specificul obiectivului (funcţiune.A.J.U. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

potrivit Legii. în numele investitorului. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. după caz.) sau de desfiinţare (P. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. (5) În temeiul prevederilor art. republicată. se realizează prin grija emitentului. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. protecţia civilă.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator.C. b) transmiterea. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . 22. (3) Obţinerea.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. asa cum rezultă din Anexa nr. 42. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. (1) se emit de instituţiile descentralizate. protecţia mediului. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. în vederea emiterii acordului unic.A. coroborate cu prevederile art. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane.). conform legii. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. după caz. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. 9 din Lege si ale Legii nr. atât semnatarilor autorizaţiei. 1 la Lege. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul . care se efectuează de structurile de specialitate.D. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. (6) În situaţia prevăzută la alin. protecţia civilă. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism.A. prin grija structurii de specialitate. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu.teren si/sau construcţii . (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. 7 alin. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. (9) din Lege. la sediul administraţiei publice locale. în conformitate cu prevederile art. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. în egală măsură. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism.

P. după caz). 2. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. P. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. procedând după cum urmează: 1. acest fapt se va motiva în scris. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare). precum si. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1.A. în vederea emiterii Acordului Unic.A.C.C. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.U. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia. 3. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor.. după caz.A. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege.A. 10/1995 privind calitatea în construcţii. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie.) este abilitată să emită acordul unic. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . obţinute prin grija emitentului.U. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil). b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.).O.) sunt conduse de arhitectul-sef.A.. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. după caz. . situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. în calitate de presedinte.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute.U. 2.A.U. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin.U.A. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei. (1). a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.A. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. la solicitarea acestuia.D. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. La solicitarea membrilor Comisiei.potrivit Legii nr. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse).E.U. (2) Pentru avizare. proiectantul sau consultantul..

ocupări temporare de spaţii publice.13. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.U. oraselor ori municipiilor. b) consiliul judeţean. Primăria Municipiului Bucuresti.).A. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate.12. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului. prin completarea formularului-model F. energie termică etc. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene.13.).). urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. folosirea unor elemente de reclamă etc. protecţia circulaţiei.3. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice. . dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. în vederea obţinerii acordului unic.si se contrasemnează de arhitectul-sef. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . care nu au constituite structuri de specialitate. rezultate din aplicarea normelor generale si locale. (4) Acordul unic.A. ale municipiilor. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. executarea unor drumuri provizorii. grupuri sociale. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. canalizare. municipale.1-F. în conformitate cu documentaţia prezentată. ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. după caz. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.4. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate.U. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori.A. staţionări ale utilajelor. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică. precum si în . acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.). grupuri sanitare. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. după caz. închideri de drumuri publice. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare.presedintele consiliului judeţean sau primar.U. după caz. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.).). d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.

(6) Câte un exemplar din fisele tehnice F.A. 4 din Lege. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art.4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . 215/2001. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege.1-F. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. . valoarea lucrărilor autorizate. codul numeric personal si adresa. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu.13.. la pct. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă.A. (4) Potrivit prevederilor art. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.16) . după caz.. împuterniciţi în acest scop. numele si prenumele solicitantului. lucrările autorizate.pe toate piesele scrise si desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia.. (1).13.8.. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar. (2)-(4). scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE".. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P..C. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora. 69. constituie documentul martor al autorizării. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului.O. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef.. ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (prezentată în formularul-model F. în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii.. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare.2 si F. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.8. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. 70 si 116 din Legea nr. P. potrivit prevederilor legale. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. P. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora. e) măsurile de securitate la incendiu. după caz). se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei. potrivit competenţelor prevăzute la art. menţionaţi la alin. 49 alin.D. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. împreună cu fisele tehnice.).".E. titlul de proprietate asupra imobilului. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei.

stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti.sau de desfiinţare .respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . potrivit Legii. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. sau consultantului. proiectantului. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. . potrivit legii. pe baza datelor înscrise în cerere .A.P. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. . complexitatea lucrărilor autorizate. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia.avize. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. după caz. (3) Durata executării lucrărilor. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. de cel mult 12 luni de la data emiterii. după caz. managerului de proiect.C. autorizaţia împreună cu celelalte acte . . ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. cu consultarea investitorului/beneficiarului. documentaţii etc. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. o singură dată pentru cel mult 12 luni. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. b) durata de execuţie a lucrărilor.D. a).P.A. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. În această situaţie. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. 50.. acorduri.

după caz. în condiţiile legii. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. Emiterea unei noi autorizaţii. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. fără luarea măsurilor de conservare. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine.a expirat. valabilitatea certificatului de urbanism. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). a numelui si prenumelui solicitantului. c) modificarea condiţiilor. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia .

lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente.terenurile fără clădiri. menţinerea. într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. c) terenuri aparent libere . se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. din această categorie făcând parte. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. se înţelege teren si/sau construcţii. căi de comunicaţie. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. pot fi: a) terenuri ocupate .). anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. clasificate potrivit legii. b) terenuri libere . (2) În vederea realizării prevederilor alin.inclusiv zonele de protecţie aferente -. (2). 28 alin. autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. (1). (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor.terenurile fără construcţii. inclusiv amenajările aferente. după caz. aprobate prin ordin comun. potrivit legii. locuri de joacă pentru copii. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. 18/1991. (1) din Lege. respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. cu modificările si completările ulterioare. 2 alin. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . îmbunătăţiri funciare. (4) Pe terenurile din extravilan. potrivit prevederilor art. de orice fel (supraterane ori subterane). rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. republicată. în general.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". în conformitate cu prevederile Legii. este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. în condiţiile Legii si ale art. potrivit Legii. precum si construcţii si amenajări . pe lângă oprirea executării lucrărilor. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. urmând să dispună. 90-103 din Legea fondului funciar nr. (4) din Lege. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. inclusiv amenajările aferente. alunecări de teren). în funcţie de destinaţie si utilizare.

11 lit. în condiţiile prevederilor art. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. se pot concesiona terenuri destinate construirii. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. (2) din Lege. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. cărţilor si florilor . autorizate în condiţiile Legii. 15 din Lege. (1). potrivit legii. (2) din Lege. 2 din Hotărârea Guvernului nr. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de .speciale. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. 13 alin. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. f) din Lege. (1). ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. numai construcţii cu caracter provizoriu. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. (2) În conformitate cu prevederile art.tonete.00 m2. 11 alin. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. (2) În condiţiile legii. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. în interes privat. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. c) montarea/instalarea . autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate.

verificate în condiţiile legii. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . POT. care se execută la construcţii existente.P.). înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. (4) În situaţiile prevăzute la alin. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi.A. ori de a opri lucrările. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. ori aspectul construcţiei). legal aprobate. d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. . după caz. beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. (3) Se încadrează în prevederile alin.normativele de specialitate. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. aliniament. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. potrivit legii. (1). ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor).în întregul său. incluzând modificările supuse autorizării. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. În aceste condiţii. după caz. (1). cu rol de martor".C. relevee de fundaţii etc. emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. CUT. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin.

în valoare echivalentă cu o cotă de 0. cu excepţia celor prevăzute la art. a) din Legea nr. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului.ISC . cerute prin certificatul de urbanism. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 571/2003 privind Codul fiscal. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism. 1.15% pe zi de întârziere. potrivit prevederilor alin.Cheltuieli pentru investiţia de bază.Construcţii si instalaţii.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. (1)-(5) din Lege. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. 5. coroborată cu prevederile pct. concomitent cu plata prestaţiilor. cu modificările ulterioare. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei. 27 alin. (2). 44/2004. subcapitolul 4. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. 571/2003 privind Codul fiscal. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. subcapitolul 5.15% pe zi de întârziere. 267 alin. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. în conformitate cu Structura devizului general. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. (14) lit. cât si cele care se asigură de solicitant. 3 lit. (8) din Lege. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. se suportă de solicitant. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general.1 . 10/1995 privind calitatea în construcţii. 1. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F.o cotă de 0. fără a se depăsi suma datorată.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. (1) din Legea nr. 2 din această lege.1.Organizare de santier. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. cu 0.Alte cheltuieli.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia. Cota de 0. pct. 40 alin. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . răspunderi. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. fără a se depăsi suma datorată. 30 din Lege.179/2002. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. . 7 alin. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. b si a lăcasurilor de cult. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -.179/2002. 138 alin.1. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii .1% din valoarea lucrărilor autorizate.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (1) lit. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. cu modificările si completările ulterioare. (3) Potrivit prevederilor art. 26 alin. potrivit competenţelor stabilite de Lege. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. (1). (6) din Lege. 29 din Lege.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. (2) Arhitectul-sef al judeţului. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. (4) Potrivit dispoziţiilor art. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 27 alin. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. a cărui formă este prezentată în Anexa nr.potrivit prevederilor art. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. controlul statului în amenajarea teritoriului. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. (2) si (4) din Lege. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment".potrivit prevederilor art. 2/2001. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. 7 la prezentele norme metodologice. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. potrivit prevederilor art. după caz. prin organele proprii cu atribuţii de control. 26 din Lege. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27 alin. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Potrivit prevederilor art. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. prezentat în Anexele nr. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. potrivit competenţelor stabilite de Lege. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. în corelare cu prevederile art. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. 24 din Lege sau. potrivit legii. contravenţii . ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. (3) din Lege. a). 35 alin. 6. privind: a) emiterea autorizaţiilor. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . 215/2001. faptele contravenţionale prevăzute la art.

recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. conform prevederilor legale. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). responsabil tehnic cu execuţia atestat. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei.. pe toată durata existenţei acesteia.17 si F.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta).A. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă. cu toate intervenţiile asupra acesteia. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia. la loc vizibil. a Panoului de identificare a investiţiei . după caz. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. modificări. ca reprezentant al beneficiarului. care a stat la baza emiterii autorizaţiei). se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. prin obligaţia beneficiarului. Cartea tehnică se completează în continuare. în vederea executării lucrărilor.A. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. b) Amplasarea. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. modernizări. 2. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). pentru execuţia obiectivului de investiţii./P. diriginte de santier autorizat. 2.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. prin grija inspectorului de santier. După recepţie. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei.C.D. potrivit prevederilor Legii nr. d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. emise în toate etapele realizării ei . investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. consolidări. recepţia la terminarea lucrărilor. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor.

în conformitate cu prevederile art.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. 65. (1) si (2) din Legea nr. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. 571/2003 privind Codul fiscal. 44/2004.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. se emite de autoritatea teritorială competentă. cu modificările si completările ulterioare. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 267 alin. în conformitate cu prevederile Legii nr./P. potrivit prevederilor legale în vigoare.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). precum si ale art. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 571/2003.). b) din Legea nr. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale.Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . după caz. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor .A. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. 571/2003 privind Codul fiscal. 71 lit. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. 8 la prezentele norme metodologice.19. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul). b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară.A. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. (14) lit. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. 571/2003 privind Codul fiscal. c) si d) din Legea nr. în vederea impunerii. (2) După realizare. a). cu modificările si completările ulterioare. 268 alin. 267 alin. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 39 din Lege. 571/2003 privind Codul fiscal. în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. potrivit prevederilor . inclusiv cele prevăzute la art. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii. Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. În acest scop. cu modificările si completările ulterioare. în condiţiile prevederilor art.se pot prezenta documentele doveditoare necesare. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. pct. cu modificările si completările ulterioare.D.C. 571/2003 privind Codului fiscal. 62 privind CAPITOLUL II . (14) lit. în vederea impunerii. precum si valoarea finală a investiţiei . asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. Data dobândirii clădirii. se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic.toate specialităţile . stabiliţi de investitor. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. potrivit legii. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. potrivit legii. totodată. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. la solicitarea membrilor acesteia. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. în vederea soluţionării lor de către proiectant.art. potrivit prevederilor art.U. (1) lit. prin organele proprii special abilitate. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. care decurg urmare procedurii de autorizare. după caz. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. verificat de specialisti atestaţi.). precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. 43 alin. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. la toate nivelurile. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. (3) lit a). 22 alin. potrivit prevederilor art. (4) Regiile autonome. (3) În condiţiile prevederilor alin. potrivit legii. corespunzător cerinţelor de calitate. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. sau. 45 alin. (1) lit. au obligaţia de a proceda la . ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. b) si art. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. extras din acesta. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Pe durata execuţiei. Pe durata execuţiei. potrivit Legii. (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si.A. 8 alin. proiectantul are. a). (2) Proiectantul. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . societăţile comerciale.

e) transport si distribuţie gaze naturale. de până la 30 de ani. 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. alte persoane interesate. 3. programe de specializare postuniversitară. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. c) transport si alimentare cu energie electrică. d) termoficare. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. (6). de până la 90 de zile. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. extras din planul topografic de bază sau. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. cu durata minimă de 180 de ore. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. primăriei . cu diplomă de licenţă sau echivalentă. f) telefonie. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. 5. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin.la nivel central sau zonal . evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. (6) Reţelele tehnico-edilitare. în vârstă. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. de un an. programe de formare specializată în administraţia publică. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . respectiv sector al municipiului Bucuresti.inventarierea. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . cu studii superioare de lungă durată. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. de regulă. după caz. din cadrul unor asociaţii.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. după caz. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. de 2 ani. după cum urmează: 1. pe bază de protocol. 4. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. după caz. 2. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. cu titlu gratuit. potrivit prevederilor legale. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. în vederea realizării acestei exigenţe. din intravilanul fiecărei localităţi. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. programe de formare specializată în administraţia publică. b) canalizări. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. planul cadastral pentru fiecare localitate.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. precum si pentru alte persoane interesate. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. programe de perfecţionare de scurtă durată. se reprezintă pe un plan (scara 1:500.

ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene. pe bază de convenţie încheiată între primari. în conformitate cu prevederile legii. (1).... (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. (6) În situaţia în care. arhitecturii si construcţiilor. (3) Prin excepţie de la prevederile art. c) la nivelul consiliilor judeţene. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent). prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate... a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. prin formaţia de bază. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism.. c) valoarea taxelor.. . pe tipuri de lucrări de construcţii.V. si presedintele consiliului judeţean. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal.. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii. Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat.. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. (9) Anexele Nr. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F.. la utilizare. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege. respectiv.1 Pag.. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului.urbanismului si construcţiilor care.. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului.. inclusiv T. 32 alin.A. contra cost. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. Formularele se tipăresc prin grija emitentului... oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor.. se pot implica în această activitate. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale.... 47 alin. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor.. b) termenele de virare a taxelor colectate. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente.. aprobat prin Legea nr.. (1) si art.. 1 Catre.. respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu. în calitate de emitenţi.. 571/2003. arhitecturii si construcţiilor.. 3. 2.. certificatele de urbanism.

................. ................Primarul sectorului ...... dupa caz: ..................... strada ..reprezentant al firmei (persoana juridica)......situat in judetul ................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................. sc............... ................................... ....................................... al municipiului Bucuresti ............................ strada ...... sau identificat prin(3) .................... et....................... ..................................................... Pentru persoana juridica ........... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------. republicata............ In conformitate cu prevederile Legii nr........Primarul General al municipiului Bucuresti .............. .................. ___________ *) Se completeaza............................... SEMNATURA Data ........................persoana fizica sau ............... ap.............. sediul comuna satul ..........................in judetul ...... ............... bl.....teren si/sau constructii ......... 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ............. nr................................................ bl.................... cod postal ........................................................................... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.......... ............ ...... solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul .................................... ................................. Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ...... .... nr............................ .............. 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile .......... 2) Pentru persoana fizica .........Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............. municipiul orasul ... e-mail ....................................se completeaza cu date privind sediul social al firmei.... satul ....Primarul municipiului ...... ........................ m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ................. sectorul .................................................... 50/1991......Primarul comunei ........................... orasul . .se completeaza cu date privind domiciliul acesteia........... Anexez(3): ...... Pag............. comuna cod postal ........... sectorul ......Primarul orasului ........... sc............................... ................... .......... telefon/fax ............................. ap...... ................................................. in calitate de .......................... ......................... et....... ..

casute sau rulote.. 4. precum si a instalatiilor aferente acestora.5. F. de transport. modificare. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4.5. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. g) organizarea de tabere de corturi. stabilite conform legii. consolidare.vanzari..numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol.elemente de reper. extindere. c) lucrari de construire. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. Lucrari de desfiintare . sau . 4. Doamnei/Domnului . reparare.. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. i) cimitire .. modificare.. dezmembrari.1:500.. tonete. inclusiv la cele din zonele lor de protectie.. reparare. chioscuri.1.1. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. protejare. extindere.1. Arhitect-sef Nr. cumparari..... comasari. Lucrari de construire . 4.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. 4.000. dupa caz: . balastiere. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari. 1:2000 sau 1:10. restaurare.. corpuri si panouri de afisaj. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. amenajari de spatii verzi.1.2. general cunoscute. . . cesionari.4.. noi capacitati de producere. parcuri. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. de distributie a energiei electrice si/sau termice..fisa bunului imobil. succesiuni etc. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. extindere... conform enumerarii de la pct.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. firme si reclame.3.. prospectiunilor geologice. parcelari.1.): 4. din . retele si dotari tehnico-edilitare. sau .. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. 4.. sau .2. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. precum si alte exploatari. cabine. Alte scopuri. reconstruire. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . Cereri in justitie.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . reconstruire. precum si orice alte lucrari. indiferent de valoarea lor.... partaje... consolidare. privind cai de comunicatie. d) imprejmuiri si mobilier urban... reconstruire. f) lucrari.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.. modernizare si reabilitare. 4. exploatarilor de cariere.4. sau . sonde de gaze si petrol. conservare.. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. b) lucrari de construire. concesionari.1.1. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire....noi si extinderi.

.................. ...... orasul ......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------...................al orasului ......... ...... F....... ..................................... ...................................... după caz: ......teren si/sau constructii ...................................................situat in judetul ........................ comuna cod postal ......... Pentru imobilul . privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... .. ..................................3 ROMANIA JUDETUL ................... va rugam sa ne comunicati avizul dvs.............. din ....................................................................... strada .. Catre..... ARHITECT SEF (numele si prenumele....in judetul ............... In scopul(4) .......................... inaintata de(1) ............................................ ap....................... din .................. ......... telefon/fax ................... .. ap.. 4 alin...................... (3) Date de identificare a imobilului...........al municipiului . PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ..... strada ....................... .... ........................................... . .............. Avand in vedere cererea nr.............. satul .....................al comunei .. referitoare la cererea nr................................. (2) Adresa solicitantului.. ..........................................................S.. sc..................................................... Urmare adresei dvs.......... sc...... e-mail ........ *) Se completează........... sectorul ........................ bl....... bl..................................... semnatura) L..... municipiul orasul ......... orasul .. 50/1991..................PRIMAR*) ...... In conformitate cu prevederile art.. sediul comuna ............ et...... ............. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism.......... et......... sectorul ....... din ............... .........in judetul ......... in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei.............. nr....................... domiciliul(2) municipiul cu ------------. nr....... sau identificat prin(3) .............. republicata............... ....... (1) lit..... pentru eliberarea certificatului de urbanism...... a) din Legea nr.................. sediul comuna satul ....... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... ..... cod postal ..................... COMUNEI Primar Nr..... din ....... nr....... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1).. ............... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ... .......... Anexam(3) ............

................. bl.................................. ..... sectorul .................. nr............................. ............... ............. comuna cod postal .......... sc.......... din .....satul ..... bl.. Catre.......... municipiul orasul ............................................ ........................ semnatura) L........................................................ satul ........ ............................................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................. sectorul .. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........ sau identificat prin(3) . .......... .... ...... ap........ rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate............................. strada ....... ... et..... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente. ........................................... .............. ap.......... In scopul(4) ..................................... ........................ Urmare cererii inregistrata cu nr........ după caz........... cod postal ................................... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.. (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism... (3) Date de identificare a imobilului.... telefon/fax ................ se emite urmatorul AVIZ(5) .. sc...............................teren si/sau constructii ... .... et.. ................. et........ orasul ...................................................... (2) Adresa solicitantului.... cod postal .situat in judetul ......... ap............... ............................. strada ... ...... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic.. ............. pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) .... (numele si prenumele................................. F..S.. e-mail ............................... CONSILIULUI JUDETEAN .............. telefon/fax .......4 ROMANIA JUDETUL ....................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........................... Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare....................... ....... semnatura) (numele si prenumele...... PRIMAR.. sediul comuna satul .............in judetul ..... bl. precum si din hotărârile consiliului local..................................... economic si tehnic ale imobilului........................................ Doamnei/Domnului Arhitect sef ........................... sectorul .. ..................... COMUNEI Primar Nr................ SECRETAR.................................. e-mail . domiciliul(2) municipiul cu ------------......................................................................... din .... nr....................... sc.................... ......................... nr.. strada ..... Pentru imobilul .

.................... strada ......... In scopul(4) ........ sc..................situat in judetul ......................................... bl...................... ..................... ...................................... .............. ap..................................... semnatura) (numele si prenumele.... telefon/fax .............. .................. bl............................... sediul comuna satul ............ comuna cod postal ... .. .......... .....5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . republicata...... se emite urmatorul AVIZ(5) ............................................................. PRIMAR.. Urmare cererii dvs............... (numele si prenumele................... SECRETAR. ap.... comuna cod postal .......teren si/sau constructii .............................. .. va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei... .............. In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente................................... . municipiul orasul ............. Doamnei/Domnului PRIMAR*) .......................... nr.............. strada ........... Depusa pentru(4) ............. Pentru imobilul ........................ cod postal .... sc............................................................. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) ...... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului............ sc.........situat in judetul ............................ nr............ .......... ..... .................. (2) Adresa solicitantului.... et..... (3) Date de identificare a imobilului.................teren si/sau constructii .................... din .................................... et......... .............. F.................... ................. ap.......... strada ..... orasul ..................... e-mail .S.. ........................ semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...... bl................... satul ....................................................... nr......... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ municipiul orasul ........ din ..............in judetul .................................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism... satul ...................... sau identificat prin(3) .......... ........... Arhitect sef Nr. sectorul ................... In conformitate cu prevederile Legii nr..... domiciliul(2) municipiul cu ------------...... ... .......... semnatura) L............ 50/1991....................... nr........................ et............. sectorul ...... .......................... sectorul ............ sau identificat prin(3) ......Pentru imobilul ...................... .....

.............................. . F..... et....... ........../.................. municipiul orasul .......... nr... 50/1991.................... ap....................................................................... precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.. nr...........6 ............................................... ............ ..... .................. după caz: ...................... ......... ........................ telefon/fax .....................1 Pag.................... ......... . 1...... sc.................in judetul .. sectorul .........al orasului ....................situat in judetul ...............teren si/sau constructii .. Presedinte Nr...... REGIMUL JURIDIC .. sc........... ..... ARHITECT SEF (numele si prenumele................ ............. e-mail ............................ ...... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .. domiciliul(2) municipiul cu ------------........ (3) Date de identificare a imobilului.. ........................ nr....................... ........ republicata..... se CERTIFICA: Pentru imobilul ........................ (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic............. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ..................................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr............al municipiului ....... .............. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr....................................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism............ orasul .............al comunei ............... sau identificat prin(3) ................................... ............ strada ................. cod postal ...... semnatura) L............... satul ............................... In conformitate cu prevederile Legii nr...................... din ... ap. ................. ............. bl........................... REGIMUL ECONOMIC ......S................................./........................... economic si tehnic ale imobilului............................ (2) Adresa solicitantului.. et....... sectorul ............................................................................ 2.................. cu privire la imobil.............. .................. ..... .... Urmare cererii adresate de(1) ....... ............... din .......... faza PUG/PUZ/PUD........................... bl... inregistrata la nr.................................. *) Se completează.................. comuna cod postal ................................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... strada ............................................................................... 20.. sediul comuna satul ........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. ........ din .......................

.......... d....................................................................................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c...2............................................. ........................... ......................1............................. .................................... ................................ .......... ...................................... ..................................... .......... Studii de specialitate: ............................. .......... 2 3........... ................................. .................................................. ........................ .......................................................................................................................................3................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ..... .............................................. ................................................................... ......................... REGIMUL TEHNIC ..................................................................................... ........ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.................. ......... 4...................................................... ......................................................................................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d............................................................................... ............................................................................................................................... ................ Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........ .................................................................. Pag.................. ........... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.......................................................... ................................................................................................................................. ..................................................... ........ ..................2............................................................................................................................................................... ............................................. Alte avize/acorduri: ...... .......................... .................................................................... d...................................................1....................................................................

........ .................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ... pana la data de .............. din ........... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . după caz........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... ......... (3) Date de identificare a imobilului......... ............................. F.. solicitantul urmand sa obtina........ ARHITECT SEF (numele si prenumele... un alt certificat de urbanism. (numele si prenumele..... PRESEDINTE....... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. Dupa aceasta data.................... conform chitantei nr... ARHITECT SEF (numele si prenumele.......S....... republicata.... ................. conform chitantei nr....... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului.................................. din . .......... din ............... Achitat taxa de: ...... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.......... semnatura) L..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. PRESEDINTE.. semnatura) L... Transmis solicitantului la data de .. lei.. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ....... (numele si prenumele.........6 ..............S...... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr................... luni de la data emiterii...... din .................................................. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ... (2) Adresa solicitantului.. formulată în cerere. semnatura) Achitat taxa de: ........ SECRETAR GENERAL.............................................. ............................2 Pag............. SECRETAR GENERAL.. e............... .... .... lei. Pag.. ....... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr................. in conditiile legii.................. ...................... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .................. ................... semnatura) (numele si prenumele.... ........................... semnatura) (numele si prenumele.... direct/prin posta. ....

...........teren si/sau constructii ................. republicata................... sau identificat prin(3) ............ ...... et......... .... .................................................... ........................ strada .......................... REGIMUL ECONOMIC ............. inregistrata la nr...... orasul ...Urmare cererii adresate de(1) ......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... ........ bl........................................... 2.... ................... et................................... 2 3..... ap.......................................... In conformitate cu prevederile Legii nr........................................................................ ............ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............................ ap............................................................................................. .................................................../..................... nr...... cod postal ................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ (2) Adresa solicitantului...................... sc......................................................... 20.............................. din .......... telefon/fax ... REGIMUL JURIDIC . ................... sediul comuna satul ..... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ................................................ bl.......... ............................................................................................................ ......................................................../............ satul ............ ..... nr......... 50/1991.......................................................................... municipiul orasul ............... sc....... ...................... Pag........................... se CERTIFICA: Pentru imobilul ...... ................. ..........................................................................situat in judetul ............. ............................................. 1.................................................................................................................................................................. ......................................................... ............................. nr...................... (3) Date de identificare a imobilului.................. ...................... faza PUG/PUZ/PUD........................................................................ comuna cod postal ..................................................................................................... ........................................ sectorul ............................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .............. ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului........................................................ In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr............................... strada ...................................... ............................................................... ..........in judetul ..................................................... ....................... .......................................... REGIMUL TEHNIC ................. ....................... ................................................ e-mail ................................................ .......... formulata in cerere............ sectorul ...... ... ...

. e........................................ .. ............ ... ................................................ (numele si prenumele.................................... ..........................3.............................................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c...................................................................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ...... ..... ........... (numele si prenumele.............................................................................................. ..................... d...................................................................................... ....... .... SECRETAR GENERAL....................... ............. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ............................................................. ........................................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag............................................... luni de la data emiterii................................................................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c. Alte avize/acorduri: ....... ............ Studii de specialitate: ..S..... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d....... ........... ....................... d........................................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........ ......... ARHITECT SEF ..................................................................... ............. ......................................................... ......................................................2......... ....................... ....................1...................... ................................................................. ..................... semnatura) semnatura) L...................................... ........................2......... ...................... ...................... ..............1...................... PRIMAR GENERAL............4............. ..

....................3 Pag...teren si/sau constructii ............. .. sediul comuna satul ....... ................ . ....... Dupa aceasta data...nr... ap.............. ARHITECT SEF (numele si prenumele....... semnatura) Achitat taxa de: ......... ... ................... Transmis solicitantului la data de ........... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr.............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....(numele si prenumele........... sau identificat prin(3) .............. 20............................ ap.................................. ......situat in judetul ..... (numele si prenumele.. Pag. din .............. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de . ........... din ................ et... sectorul ... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului......................... dupa caz. In conformitate cu prevederile Legii nr........... e-mail . cod postal ............ Primar Nr............................. direct/prin posta... ...... ........ republicata....... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... din ........... Achitat taxa de: ....... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............. ......................... .........6 ............... semnatura) semnatura) L..... in conditiile legii.. solicitantul urmand sa obtina......... bl...................... et........ inregistrata la nr........ CERTIFICAT DE URBANISM Nr. Urmare cererii adresate de(1) ....................... telefon/fax ... pana la data de . sc... (numele si prenumele. 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .... strada .............................. SECRETAR GENERAL........ PRIMAR GENERAL........ .... 50/1991...... din ..................... nr.............................................. municipiul orasul .............. conform chitantei nr.................... bl......... . satul .. din .S............ conform chitantei nr.......... comuna cod postal . strada ................. ....................... ................ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ....... domiciliul(2) municipiul cu ----------------. lei............ un alt certificat de urbanism. sc........... ... ..............in judetul .... sectorul ...... se CERTIFICA: Pentru imobilul . lei............... .. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . F... orasul ......... republicata....

................................................................................................................................................................................................ 2 3........./................................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c......... ............ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............. ..................................................................................................................... (3) Date de identificare a imobilului............ ..................................................................................................................... ........................ REGIMUL TEHNIC ................................ .......... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c................................................2.......................................... ..... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr....... .................................... 4................................. ......................................................................... nr............................................................... ........................./............... 1......... (2) Adresa solicitantului............................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei ...................................................................... . ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului...... 2......................................................................... faza PUG/PUZ/PUD.............................................. REGIMUL JURIDIC ............................. ......................................................................................................................................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......................................................................................1......................... ...................................... ................................ ................................................................................................................................................... ............................................................ Pag................... formulata in cerere............................................................................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ....... ............... REGIMUL ECONOMIC .......

....................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr......... (numele si prenumele.............................................................................S... SECRETAR.. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............................................... din ....... un alt certificat de urbanism.................. ..... lei.......................... solicitantul urmand sa obtina. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............................................. ... .................................... e......................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .............1.................................................................................. .............. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ..... ...... ...... ........... republicata........................ in conditiile legii.................................................. ........................... ................................... .................................................................... semnatura) Achitat taxa de: ....................... ........................................................................................ ..................................... d.... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...... .............................. Alte avize/acorduri: ............. dupa caz...................... ............... Dupa aceasta data................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .............................................................2.... PRIMAR............................. ................... ........ conform chitantei nr............... ............3....................... ............................... Pag................................. SECRETAR.......... . d.................... pana la data de ........ ............ ARHITECT SEF (numele si prenumele........... .... .................... .. .................... . Studii de specialitate: .......... ... ............................................................................................................... ..................................................... .................. (numele si prenumele.....Pag............... .............................. ..................... .............................................. semnatura) semnatura) L............................................ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.. PRIMAR.............. luni de la data emiterii..........

Transmis solicitantului la data de .................(numele si prenumele.......................................... sc....................situat in judetul ... inregistrata la nr......... ..................................................................... telefon/fax ...... COMUNEI Primar Nr.......................................... 20................. republicata.................................. Urmare cererii adresate de(1) .teren si/sau constructii .... REGIMUL JURIDIC ................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......... ............... REGIMUL ECONOMIC ................... strada .................... In conformitate cu prevederile Legii nr.................. din ................................ nr............................. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......... ap.... sediul comuna satul .................... sectorul .. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.................... ........... ....... 2.................... bl...................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... cod postal ......................................... ................... . (3) Date de identificare a imobilului... din .. sectorul ................. ............................................. ............... se CERTIFICA: Pentru imobilul ............ ........................ ... nr.................................. faza PUG/PUZ/PUD....4 Pag..... ...... semnatura) semnatura) L............. ............. ....................................................... lei........../..... strada ....................... satul .. ......... ........................... ap...... ... 1 ROMANIA JUDETUL . .......... comuna cod postal . sc. .... (numele si prenumele................................ 50/1991........................................................... bl.......... nr................ aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .... orasul .............in judetul ...S............................................ et........ . conform chitantei nr...... ....................... F............................ domiciliul(2) municipiul cu ------------.. (2) Adresa solicitantului........................................................................................................................................ CERTIFICAT DE URBANISM Nr......... municipiul orasul ........................................... din ......... din ............ sau identificat prin(3) ..... 1../. ARHITECT SEF (numele si prenumele. .... direct/prin posta....... ......6 .......................... Achitat taxa de: .............. ........ ......................... e-mail ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................................ et.......

............................................................................................................. ...........2.......................................................................................................................... ...... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului................................. Studii de specialitate: ......................................................... ........................... ................................................................................................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.... 4......................1................ ..... ............... ........................................................................................................ ...................................................................... ..................................... ....................................................................................................... d................. .......................... REGIMUL TEHNIC . Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c... ..................................................................... .............. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag..................................................... ............................................................................................. ..................................................................................... ..... ..................................................................................................... Alte avize/acorduri: . ...... ............................................................................................................... formulata in cerere.................................. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.............................................. ..............................Pag..............................................................................2........1........... ............. ...... ........... 2 3............. ..................................... d............................................................. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ................................................................................ ............... ...................... .......................................3........

...................... un alt certificat de urbanism.......................... ............ ................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr............................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ...... semnatura) semnatura) L...........7 Pag... ...... Achitat taxa de: ........................................... (numele si prenumele...... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . republicata................... Presedintele Consiliului judetean ..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... (numele si prenumele....... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. direct/prin posta...... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele..................... solicitantul urmand sa obtina.... Primarul*) ..... ....................... semnatura) Achitat taxa de: .... ........ ......... lei......... ............. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .................... ..................................... Dupa aceasta data..... PRIMAR........... SECRETAR.......................... PRIMAR................. e........... .. Transmis solicitantului la data de ...................... conform chitantei nr.. .. ......................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului....... ..... dupa caz.S..................... Pag..S.. (numele si prenumele............. conform chitantei nr. in conditiile legii........ F...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .. ..... 1 Catre................ (numele si prenumele.......... luni de la data emiterii....................................................................... semnatura) semnatura) L............................. ..... SECRETAR...... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ..... dupa caz............. lei.. din .............................. din ............................... pana la data de ................. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

.... ... Continutul documentatiilor . ...............1........................... DATE GENERALE 1............... ............ precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).. INTOCMIT(2) L......... 5......... 2. ....... Suprafata desfasurata .. ....................................................S.......................................1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi......... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2............................. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ..... ..... Tipul constructiei ............... I.......................... 2...... 2..........11.............Titlul asupra imobilului (copie) ......... ..................Certificatul de urbanism (copie) .. vizate spre neschimbare......................... (3) . Numar de salariati (daca este cazul) .. . (nume........................................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel .........................Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr........doua exemplare.............................. semnatura) L....................................................... ... .................... 481/2004 privind protectia civila........ ...... numar niveluri .....................Decizia nr.......... 3................................ . 177 din 22.......... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ................... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila........ m2 2............ .S.........................3..................................................... anexa la CU. ................................................................ ........Planuri de situatie si de incadrare in zona................................................................................... Inaltime ................................. .. . m................... Beneficiar(1) .............. prenume....................................... 4............................ 4.......... Pag.......... elaborator(1) .. m2 2...... ..............................................................structura ..............Legea nr.................................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare................3..4......... Data: ..................... Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ....5............... 2...............................2............................. se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ........... 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii....... Proiect(1) nr.......................... Baza legala ........... .........................

.................. .C....................... 3................................. se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art.................. CONT C.............. elaborator(1) ................................................. 602/2003.4 Pag.......................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"...............Sectiune caracteristica ......... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii......) IV............ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse................................. 4 alin.......................... (4) De către avizator......................................... 4.8 .................................................. Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ........... c) Modalitatea de achitare a taxei .. potrivit prevederilor legale)................................................ 1 (1).. ....... .................................. 1........................... (2) De către proiectant ..................................... Beneficiar(1) ..... ......... Dupa caz......................Memoriu tehnic general...........Certificat de inmatriculare....... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu............... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ..... ........... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură....................................................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: .......... 481/2004...... d) din Legea nr........................... 4 alin........... ........ (3) De către avizator..... (CONT CURENT BANCA.... ................................. Proiect(1) nr... ..... ...............cu numele........................ 3................ .................... abilitat/autorizat în domeniu.............Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate)................... lei..............................Cod fiscal........... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............ Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete......... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1............. ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ...doua exemplare.................. etc.............................. (4)...........E.................. F........Dovada privind achitarea tarifului de avizare.................. ......... . II........................ ......... ............................. 25 lit............... Denumire(1) .................................................................................. III......... mai pot fi depuse: ..................... (2)].......... ............................ aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr........cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului............. (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art.......................... 2..Conform prevederilor art........... ....

......S........ INTOCMIT(2) L....... suprafata construita .... 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.................. 5................................................. numar de locuri de parcare .. .... (3)..... ... Data: .................................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).......Legea nr.............. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate................... .....Legea nr......................... Pag.....Hotararea Guvernului nr...... I........... 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere........ se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ................. .............. 243/2000 privind protectia atmosferei.................. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri................. Evacuarea apelor uzate in .......Legea nr..Legea nr.. alte date ....... .................... DATE GENERALE 1............... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din .... Modul de depozitare al deseurilor ............. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului ......................................................... regim de inaltime .... 4... republicata.... Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).. 137/1995 privind protectia mediului............................S...... ......... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru .. 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare............. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare...................... (nume...2............. cai de acces ....... ............. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ..... semnatura) L.. Modul de incalzire al spatiilor ......................................... ........ ......... adoptata la Espoo la 25 februarie 1991......... 78/2000 privind regimul deseurilor....................................Legea nr. suprafata spatii verzi ............................................................................................... prenume.................... .........................................: 3... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr....................................... suprafete betonate..................... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ............... .............. ...............Hotararea Guvernului nr.... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu.........Hotararea Guvernului nr........................

863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Hotararea Guvernului nr. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2.Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPM nr. ..Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPPM nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.2 din Ordinul MAPM nr.. dupa caz: ......Dovada de plata a tarifului conform anexa nr... norme ale administratiei locale etc. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania. . 3 II. .. Continutul documentatiilor .. ... 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea. conform Ordinul MAPM nr. 2.Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde..Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) .. monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator..5). 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. . 210/2004. plumbului. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ.. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. . . .. dioxidului de azot si oxizilor de azot...Hotararea Guvernului nr. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. .Ordinul MAPPM nr. 210/2004...... .Hotararea Guvernului nr.. .. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr.). norme. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa . 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului....Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) . .... 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.. ordine de ministru. descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina.. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.. 3. .Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr..Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica... 128/2002 privind incinerarea deseurilor. .Hotararea Guvernului nr..Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. V din Ordinul MAPM nr. Pag.Hotararea Guvernului nr.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente.reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane... II. benzenului. . 210/2004.Ordinul MAPM nr. incarcarea. 210/2004. . 162/2002 privind depozitarea deseurilor..

... radiatiilor ................................................... ........................................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ........ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ......................... potrivit prevederilor legale)........................................... dupa caz IV............... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"......................... de construire) .......... (4)..........................in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului .................................. 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu .................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ....fie respectate conditiilor impuse de H. ............................ (2) De către proiectant ...............................5 Pag................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------III..... (4) De către avizator................................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ...... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ........... pentru aprobarea unor norme privind conditiile de .......................................................... ............................................................................................................... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar................................................... zgomotului si vibratiilor .................................... (3) De către avizator........................................................... depozitarea deseurilor ..............................8 ..in contul curent al institutiei emitente......................................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură......................................Conform prevederilor HG nr. F............. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.............. abilitat/autorizat în domeniu............. 188/2002 .... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ......................................G................ ..... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ................ 1 (1). cu regim special de protectie sau de restrictii ...................... 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr.. 860 modificat cu OM nr................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia ..............................cu numele............................. ...... ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone ..................................... subsolului ......................................................... poluantilor in aer ..................................... descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ..........................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului....

................ ........................................................................................S......... anexa nr.......................... Denumire(1) ..................... prenume.................S............ si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman.. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................ a locuintei..................... 2...................................................................... Baza legala .................. 2. ....... DATE GENERALE 1................................................. 2.......... Data: .......... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ................. 114/1996 republicata................. Pag...........R......... ......... ............ DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1.................H................................................................................................................................................................. 3................. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare....................................... elaborator(1) .................... 181 din 18 martie 2002.... semnatura) L..................................... Amplasament(1) ......... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ....................... nr...................................................................................... Partea I nr.............. ..........................................................Certificatul de urbanism (copie) .......................1.... .................... 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.................................................. Continutul documentatiilor ................................G... (nume........ amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea.............. ...... .........Legea nr................................... Beneficiar(1)............ I..... 5.....................Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr... 3....................................... 4................................................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)...... ........................................ (3).. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar..... ...... ................. publicat in Monitorul Oficial...... INTOCMIT(2) L..................................................... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.... 2......... 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare...................................................... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .... ............ Proiect(1) nr........ 4.............. constructie.................

.. 625 din 06..Cod fiscal.......... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------....................Titlul asupra imobilului (copie) . la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".2001.................................................... potrivit prevederilor legale).... orasul ..... c) Modalitatea de achitare a taxei .............. ....07........... .... .................................. III... 625 din 06... ................ abilitat/autorizat în domeniu...................2001............... lei....................... H. II..G.Studiu de impact asupra starii populatiei........ 190/2000.. ...... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant . bl.... nr.. ................. CONT C............Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)............ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.......... Presedintele Consiliului judetean ....................... Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ........ ..9 Pag......................... ...................................R. ... 1 Catre..... sc.... 3........ CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ....R.....07...... ....... ...............Acordul vecinilor..............cu numele......Hotararea judecatoreasca definitiva.. anexa 2......... nr.......... nr.... sediul comuna satul ......... .......C.. .. sectorul ............. F............... et.. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură. strada . ............. telefon/fax ...... . Dupa caz....... ............ (3) De către avizator. mai pot fi depuse: ........... ap.) IV. cod postal .Certificat de inmatriculare................................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului...............in judetul .Actul constitutiv al societatii............ .. ...............Autorizatia de exercitare a unei activitati independente............................Memoriu tehnic intocmit conf. e-mail ............................... vizate spre neschimbare.......... .......... .......... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ..... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: .........E........... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete...............Conform Ordinului ministrului sanatatii nr... etc...........G........ ................. H......... (2) De către proiectant ....... (CONT CURENT BANCA.......Schite sau planuri intocmite conf.......................................................Dovada privind achitarea tarifului de avizare...... (4) De către avizator............ ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ...... anexa 2.

satul ............ ....situat in judetul ....... ....../P. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor..... ... ....................................................... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2.............................. 50/1991.. . ............................Primarul General al municipiului Bucuresti ...... Certificatul de urbanism nr.................................Primarul municipiului .... PAD).... respectiv de ..................................................................C........................................... in conformitate cu prevederile Legii nr... nr......... (copie) 3................. . in doua exemplare.. ..... 2 Verificarea proiectului (PAC..... in conformitate cu prevederile Legii nr. bl....................... sc.............. municipiul orasul ...A.... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3.............................. et.. sectorul ..................... Anexez prezentei cereri: 1.....teren si/sau constructii .............. Pag.................................................... |5.................... ..........arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura......................... 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1. cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ................................ respectiv de ...........Primarul comunei ............ ... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............................. In valoare de(5): ......... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr..... ........A..... in conformitate cu prevederile Legii nr...................................... din ........ Fisa bunului imobil sau nr.. inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr... republicata.... al municipiului Bucuresti ....D........................PAC/PAD/POE" ............... ap.. .............................. dupa caz: .................. ................. ......... |6...................... luni/zile.....anexat prezentei.. din ....arhitect cu drept de semnatura............. ..........In conformitate cu prevederile Legii nr............ ... compus din: ..... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): ..................... |4... solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ....................................... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P. strada ................ ___________ *) Se completeaza......................... .......... ... este de ......... republicata..... ....................... republicata... a fost luat in evidenta Filialei teritoriale ...... 2...Primarul sectorului .. Cartea funciara(3) ------------------.Primarul orasului ............................... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul . Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii...................................... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii............. comuna cod postal .............

. altele decat cele cuprinse in acordul unic: .......... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: . (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste................... in functie de: ... cu precizarea denumirii acesteia..................................... ................. .... se completeaza cu date privind domiciliul acesteia................................. Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism........... ........... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura... dupa caz...................suprafata construita desfasurata a constructiilor.... ....................................................................................... ori ...... 7.................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect.... ....................... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei....reprezentant al firmei (persoana juridica)...................... ............... Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.... .. ........................ 6............................ din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului... (4) Se inscrie: denumirea lucrarii.................................................. ........................ (2) Pentru persoana fizica....... ............................... ....persoana fizica sau .... in vederea emiterii Acordului unic: ..................................... ............................... (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare.. dupa caz..... capacitatea si categoria lucrarilor.. precum si cu datele de identificare a proiectantului... Data ........... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii....... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil.. ..........................valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente.......... Pag....... ....................... ....................................................... autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare... Pentru persoana juridica..... .......... se completeaza cu date privind sediul social al firmei......................... 5....... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ..................... data elaborarii......................... .......................................................... Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism............ precum si numarul certificatului de verificator................ ......................................................4.................................................. * ........................ .........

extindere.Alte cheltuieli. extindere. retele si dotari tehnico-edilitare. balastiere. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. modificare. stabilite conform legii. subcapitolul 4. .Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . reconstruire. 1.Cheltuieli pentru investitia de baza. extindere. a documentelor de plata . de transport. consolidare. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. in conformitate cu Structura devizului general. 7. Lucrari de constructii. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. d) imprejmuiri si mobilier urban. reparare. prospectiunilor geologice. Pag. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. Cap. firme si reclame. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. chioscuri. f) lucrari. c) lucrari de construire.** NOTA: .1 . cabine. noi capacitati de producere. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. precum si a instalatiilor aferente acestora. protejare. precum si orice alte lucrari. indiferent de valoarea lor. tonete.1. 571/2003 privind Codul fiscal. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. coroborata cu prevederile pct. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . corpuri si panouri de afisaj. g) organizarea de tabere de corturi. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. de distributie a energiei electrice si/sau termice. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. restaurare. exploatarilor de cariere. reconstruire. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. modificare. sonde de gaze si petrol. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. . in conformitate cu Structura devizului general.179/2002. 138 alin. casute sau rulote.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente. consolidare. 44/2004. reconstruire. reparare.1.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . in copie. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. . parcuri. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. conservare. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.179/2002. modernizare si reabilitare.1. comunicate anterior de emitent. 5. pct. amenajari de spatii verzi. 2 . aprobate prin Hotararea Guvernului nr. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. 1 . i) cimitire .Constructii si instalatii.Organizare de santier. 1. privind cai de comunicatie.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. precum si alte exploatari. subcapitolul 5. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. b) lucrari de construire.noi si extinderi.

f) Numarul de corpuri de cladiri .% d) Coeficientul de utilizare a terenului ......................... 5 Cap........ m fata de limita de proprietate din .................... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente ................. din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ... • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ................. platforme...% propus ............................. garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi.............................POT3): existent . 3 ........ e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ...........DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ..............[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi.. m......... de ...............desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ...... m fata de limita de proprietate din ......... propuse .. din care: existente ............... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag... de .... c) Procentul de ocupare a terenului .. alei.......... parcaje....................... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente. mentinute ..................mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ .. rezultate . g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr......CUT: existent ......... desfiintate ............ m fata de limita de proprietate din ...................... propus ....

Nr... locuri .. de personal .... grupe ...... de personal . din care cu: 1 cam. [] culte Nr. . CORP .. +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse . CORP ....... Nr... CORP .. CORP .... [] cultura Nr.... 2 cam.... locuri ....... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP .. 3 cam.. Nr.... locuri .... ...... Nr......... de personal .... Nr. [] invatamant Nr. paturi . consultatii .. alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr..... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP ..... recreere6) .. 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr.. CORP ... • Constructii pentru comert.... .... [] administrative si financiare Nr.... proceduri ........... CORP ...... sali de clasa . 4 cam. locuri ... ... de personal . [] servicii Nr.. • Constructii pentru sport.... Pag..... ..... Nr. camere ........... CORP ..... CORP .. [] alimentatie publica Nr. locuri .. [] hoteliere Nr.... 5 cam..... CORP ..*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP ......

......................................... m2 [] parcaje Nr............ Suprafata construita desfasurata ...................... numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila..................... 6) Se introduce "X" în casetă.................................În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică).......................... ........ locuri ...... m2 n) Drumuri................... locuri . 5) Se introduce "X" în casetă.. r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ...... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr......... de personal ................................. [] arbori mentinuti Numar .... Suprafata construita desfasurata .. 7) .. Durata estimata a executarii lucrarilor este de ..................... luni/zile................................... t) Alte caracteristici specifice .............................. necuprinse in categoriile de mai sus: . .............. [] depozitare Nr... . l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr.......... F.............................. m2 p) Modul de evacuare a deseurilor ............... m2.... ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr................. alei.......... ........................................................... locuri ... după caz: numele si prenumele ori numele firmei... .... [] arbori plantati Numar ......................................1 0 ROMANIA JUDETUL .. [] spatii verzi suprafata ...............În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia............................................................................. COMUNEI Primar ................ suprafata pietonal .... [] recreere Nr.............................. de personal .............. 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85.................................................................................... platforme: suprafata carosabil ................................[] sport Nr....... ........... m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar .................................................... se precizează datele de identificare... s) Masuri de protectie a mediului ............ ........................ INTOCMIT7) Data ....... locuri ................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................. 525/1996................. • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse.......

... pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ..... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) .................. Urmare cererii dvs.... cod postal .................................... .... capacitatea si alte elemente definitorii. Catre......... SECRETAR.... din ...................... ..... bl... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. (numele si prenumele......... orasul ......... nr......................................... ap. comuna cod postal ........................ bl....... ap...... din ............. F...... strada ...... ................S........ (2) Adresa solicitantului............................. .......................... et............... municipiul orasul ........... ....... strada ................................................................ republicata............. din ....................... .... Urmare cererii inregistrata cu nr.............. (4) Se înscriu categoriile de lucrări............ ... (numele si prenumele.................teren si/sau constructii .... sc........................ Doamnei/Domnului PRIMAR*) ............................ sectorul ........................ PRIMAR............... ............... 50/1991.......... . ...........................................situat in judetul ........ va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei.........in judetul ............. sau identificat prin(3) ................................ denumirea investiţiei/lucrărilor.. ... domiciliul(2) municipiul cu ------------.............. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... ........... (3) Date de identificare a imobilului.Nr.......................................1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ..................................................... nr....................................... Doamnei/Domnului Arhitect sef ........................................................ sectorul ...... sc............................. . ............................... In vederea executarii lucrarilor de(4) ........... sediul comuna satul .............................................................. telefon/fax .................. Arhitect sef Nr.... ...... ... e-mail ...................... ... satul ............................... din ........... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... ......... CONSILIULUI JUDETEAN ....................... et............. In conformitate cu prevederile Legii nr....... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... Pentru imobilul ... semnatura) semnatura) L................. nr..

................................ sectorul ................. nr..............teren si/sau constructii ............................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............ sectorul ................in judetul ......... bl..... orasul ....... se emite urmatorul AVIZ(5) .. et......................... ......... semnatura) L....................... strada ........................... .. In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare........... ap............................... sc............... ..... cod postal ... strada ........ ...... ...... domiciliul(2) municipiul cu -----------............ ... .................................................. denumirea investiţiei/lucrărilor......................situat in judetul ................. ....... ....................... ....................................................... orasul ..... e-mail .....................in judetul ............................................ nr. ..... sc....................................................................... din ................. bl.................................. (4) Se înscriu categoriile de lucrări......................... din ...........al comunei ...................................................................... (autoritatea emitenta) Nr......... .................... (5) În cazul avizului nefavorabil....... ........................... satul .... ............. ACORD UNIC nr.................... sediul comuna satul ......domiciliul(2) municipiul cu -----------........... Pentru imobilul ...... .. In vederea executarii lucrarilor de(4) .. Urmare cererii adresate de(1) ....... municipiul orasul ............................. .. F.................. cod postal ................................................... .................al municipiului .S............... ap............. după caz: .... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente.... sediul comuna satul ..... (3) Date de identificare a imobilului.......... e-mail ...... et.....1 2 ROMANIA ........... telefon/fax ............. sau identificat prin(3) ......... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)................................... capacitatea si alte elemente definitorii............................. strada .......... sc........... bl.. (2) Adresa solicitantului.. ARHITECT SEF (numele si prenumele........... ......... ap......................... nr.. sectorul ..............al orasului ............... et........................................... .. ......... telefon/fax .................. comuna cod postal .... *) Se completează........ ... ...................

....... et................................................................ nr.............................. .............................................. ............... din ... sau identificat prin(3) ............................................................ .in judetul ... sectorul ................................... ....... municipiul orasul .............. dupa caz .. 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ..................................................... ............. orasul . In conformitate cu prevederile Legii nr......................... .............. după caz) si planurile topografice....................1 3.......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... .. comuna cod postal ...... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr........................ domiciliul(2) municipiul cu -----------.......... ...................... ................... strada ................ .......................................................... ............. Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil.................................................. ............. ap................................ ....................................................................... 50/1991.................. F................... bl............................................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile .......................... (3) Date de identificare a imobilului (nr.......... inregistrata la nr............... .......... cod postal ..fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor............... ...... semnatura) semnatura) LS. sediul comuna satul ............. ......... telefon/fax ..................... sectorul ................... ........................................................ ................................................. bl............................. .......... satul ....... ap... republicata......................................... strada ...................... situate in judetul ..... PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele............................................................... sc............... .................................................................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia............................................. (2) Adresa solicitantului................................... ............ et............................................. 20........ (numele si prenumele.............................. Presedinte Nr........ Urmare cererii adresate de(1) ................. din ............................................................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. sc.1 Pag....... ........ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ...... In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare.......... ................... din ........................................... e-mail ......................................... nr................ continand avizele favorabile ......

bl.... Pag.................. . Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.......situat in judetul ............ ............. in temeiul | | prevederilor art............. dupa caz... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... cadastral . ... sc........ 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil). elaborat de ....... D.. 24 alin......... ..... strada ............. sc. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate......(6): .................17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.................. republicata........ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ..............pe imobilul ............ ..... ........ DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ............VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE............... . .......... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .. ap.............. Cartea funciara(4) ------------------. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ....................... et.......... in conformitate cu prevederile Legii nr.................... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.............................teren si/sau constructii . ap..... bl..... prin trimiterea instiintarii conform .... ...vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.. et......... 20 din Legea nr...... nr...... municipiul orasul ........ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate...... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE......... sectorul ........ 2......... luni/zile de la data emiterii................... republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului.... nr.. (1).. respectiv de ......... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise............................... cod postal ............... 28 alin..... satul ..........lucrari in valoare(5) de ...... C.................. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.. municipiul/orasul/comuna ..... sectorul/satul .........................................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.. | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.....arhitect cu drept de semnatura. comuna cod postal ....... ............ 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A... 50/1991.... Fisa bunului imobil sau nr... cu sediul in judetul .... .... respectiv art..... strada ........ .... ............................ ................................................. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate................................... ......................... republicata..... (1) din Legea nr.....

. 10.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. ca urmare a realizarii investitiei.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.... La inceperea executiei lucrarilor...).....in perfecta stare .. Toate constructiile proprietate particulara se declara... oseminte.. materialele care nu se pot recupera sau valorifica...... in vederea impunerii....... inventar monetar..... precum si Directia judeteana pentru cultura. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. Pag... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. (numele si prenumele.. culte si patrimoniu cultural national. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului..19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)..... 5. potrivit legii...... 3..S.... din ..... 13... potrivit legii......... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 7. potrivit normelor generale si locale.. 8.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. Sa pastreze pe santier .. 3 . La finalizarea executiei lucrarilor. odata cu convocarea comisiei de receptie. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora... (..... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ...... Sa transporte la . sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". PRIMAR.......autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. In cazul in care. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.... Bucuresti. pe toata durata executarii lucrarilor.... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0... .. insotita de .. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. SECRETAR......... vizate spre neschimbare. 6. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.) exemplar(e) din documentatia tehnica.... 9. sa sisteze executarea lucrarilor. Bucuresti.. precum si de protectie a mediului. 4. ceramic etc... a fost achitata conform chitantei nr.. impreuna cu avizele si acordurile obtinute............. pietre cioplite sau sculptate.... 8 la Normele metodologice)... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia... pe parcursul executarii lucrarilor...... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . semnatura) semnatura) L. 11. ......... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. 12. fundatii.. ancadramente de goluri....formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. 14. (numele si prenumele.

................................................ Transmis solicitantului la data de .......... ...S. o alta autorizatie de construire/desfiintare...........In conformitate cu prevederile Legii nr.... 50/1991......... direct/prin posta....... et.................................................................... (numele si prenumele... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ...................... ... conform chitantei nr.. din .............. ........ ap..... strada ...... ............ bl............. după caz................... lei........ telefon/fax ... (2) Adresa solicitantului........................ republicata..... Dupa aceasta data.. F........ .................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------.... proiectului si data elaborării................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr....................... Urmare cererii adresate de(1) .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila..... .. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... nr................................... ....... . sediul comuna satul ........................ 20....................... pana la data de . din ................... .............. (3) Denumirea lucrării........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................................ (numele si prenumele............ (5) Valoarea lucrărilor....in judetul ........................... republicata...... In conformitate cu prevederile Legii nr..... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.....1 3...........2 Pag... inregistrata la nr..................... PRESEDINTE............................................. 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr... e-mail ....... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..... SECRETAR GENERAL........... cod postal .............. .... înscrisă în cererea de autorizare........ Achitat taxa de: .. din ........ descrierea concisă a lucrărilor autorizate..................... ..... declarată de solicitant.... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............. ... .......... solicitantul urmand sa obtina....... (6) Se completează cu nr........ .............................. sc................. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... din . ................... semnatura) semnatura) L... orasul ................ ARHITECT SEF (numele si prenumele............ sectorul .... in conditiile legii........... precum si alte date extrase din PAC/PAD. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .........

dupa caz...... .teren si/sau constructii ............. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1..................... cu sediul in judetul ..... elaborat de ............. nr.... satul .... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ........... ....................... republicata..lucrari in valoare(5) de ........... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .. 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... in temeiul | | prevederilor art.. Pag.......... republicata.......... sectorul/satul ...................... et........... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate....................situat in judetul ...............................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr....................... C........... . ...................... respectiv art............ luni/zile de la data emiterii......... sectorul ................... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate........... Fisa bunului imobil sau nr... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A........... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. 20 din Legea nr.(6) ................. .... ........... cod postal ....18) la Inspectoratul in Constructii al ............ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... sc........... et.... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate................... Cartea funciara(4) ------------------------------------..................arhitect cu drept de semnatura....... .....................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE..... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art........ bl.............. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...... municipiul/orasul/comuna ... sc... ............... 50/1991............17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei............. . 2............... ....... .......... cadastral .... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B............................ bl. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise................. . strada .... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)...... 26 alin. (1) din Legea nr.. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate............. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .. ..................... D.......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie..... ..................... respectiv de ....... (1)................... 24 alin....... ap..... comuna cod postal ... strada ............ in conformitate cu prevederile Legii nr... ... ............................ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............. ap........ ... nr.....pe imobilul . municipiul orasul ......................

. pe toata durata executarii lucrarilor. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA ..).. din ... pe parcursul executarii lucrarilor. (. pietre cioplite sau sculptate. In cazul in care. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. 8 la Normele metodologice)... insotita de . La inceperea executiei lucrarilor. sa sisteze executarea lucrarilor. ..... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.... culte si patrimoniu cultural national. ca urmare a realizarii investitiei. Bucuresti...... SECRETAR.. republicata. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. PRIMAR... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".... ancadramente de goluri.. impreuna cu avizele si acordurile obtinute... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. ceramic etc. 6.... 14. 10.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... semnatura) (numele si prenumele. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor... vizate spre neschimbare.. Sa pastreze pe santier . Pag. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . a fost achitata conform chitantei nr. Bucuresti.. 11.... precum si de protectie a mediului. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia........ odata cu convocarea comisiei de receptie. oseminte...) exemplar(e) din documentatia tehnica.. ... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie... 7.....in perfecta stare ..... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. inventar monetar.. precum si Directia judeteana pentru cultura.. 4....... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...... fundatii..autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.... 3... La finalizarea executiei lucrarilor.. in vederea impunerii. potrivit legii. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.judetului/mun. Sa transporte la . potrivit normelor generale si locale..... 5........... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0..S..... semnatura) L.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . potrivit legii. 8... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. Toate constructiile proprietate particulara se declara. 9. 13. (numele si prenumele.. 12. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.....

...AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ................ Primar Nr......................... ap..... semnatura) L. înscrisă în cererea de autorizare..... solicitantul urmand sa obtina......................................................... o alta autorizatie de construire/desfiintare.......... (2) Adresa solicitantului... ...... 20............ (5) Valoarea lucrărilor............ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.............................................. 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ................. .............. (3) Denumirea lucrării......... PRIMAR GENERAL................. ..............in judetul .............................. sectorul ........................................ inregistrata la nr................................... din .......... ............... ARHITECT SEF (numele si prenumele........ (6) Se completează cu nr.............. ... precum si alte date extrase din PAC/PAD. orasul .................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------... Urmare cererii adresate de(1) .......................................... sc.... Achitat taxa de: ............................................ F....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate... din ....... lei.................... ..... ................... SECRETAR GENERAL........... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ................................ ...... Transmis solicitantului la data de ................................ declarată de solicitant. conform chitantei nr...... (numele si prenumele...... ............... ................ .................. e-mail ........................................... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... semnatura) (numele si prenumele............... ............. telefon/fax ...... după caz.... din ............................. proiectului si data elaborării.. din .................. .........3 Pag. calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei............................. .............................. ............................................ direct/prin posta............ In conformitate cu prevederile Legii nr............................. .................1 3............. et...... nr.............................................................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................ strada ......... bl.......S....... in conditiile legii..... 50/1991..... ................. cod postal .... pana la data de ....................................... republicata.. .... sediul comuna satul ....................... Dupa aceasta data.................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.................. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.

.....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie....... Cartea funciara(4) ------------------------------------...... respectiv de ..in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr...... .. sectorul/satul ............ cu sediul in judetul ....... republicata.... nr................... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. municipiul orasul .. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).. republicata... .. 50/1991...19) la Inspectoratul in Constructii al ............ in temeiul | | prevederilor art... sectorul ..... ...... cadastral ... 20 din Legea nr. strada ...... ........ DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD . republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B... . 3. ap.. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. sc.teren si/sau constructii ...... 26 alin............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. . Bucuresti........ et. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate. respectiv art........ elaborat de .................... ................. et....... ap......... Fisa bunului imobil sau nr.. dupa caz. comuna cod postal ... (1) din Legea nr.... in conformitate cu prevederile Legii nr...1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. bl....... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... nr....arhitect cu drept de semnatura.... (1)............ luni/zile de la data emiterii. municipiul/orasul/comuna ......18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...... ......situat in judetul ..lucrari in valoare(5) de .. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.. ..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. Pag.pe imobilul . 24 alin............ C........... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate........ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ..................... bl.. ....(6) ......... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0... D..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei............... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... strada .. satul ................... sc. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. 2........... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise............................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.... .. cod postal .... . ..

7.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia........... SECRETAR. potrivit legii.) exemplar(e) din documentatia tehnica....... .. Toate constructiile proprietate particulara se declara. pe parcursul executarii lucrarilor. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. ceramic etc.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. Sa pastreze pe santier .. 13.. semnatura) (numele si prenumele.... 5. a fost achitata conform chitantei nr. .... Dupa aceasta data. potrivit normelor generale si locale............ Pag. pe care la va prezenta la cererea organelor de control....... din .. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.in perfecta stare . 11. ancadramente de goluri. odata cu convocarea comisiei de receptie... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... pe toata durata executarii lucrarilor.... culte si patrimoniu cultural national.. Bucuresti.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..). .. Sa transporte la .. 9.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. fundatii.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora... La finalizarea executiei lucrarilor.. 6..... materialele care nu se pot recupera sau valorifica.. pana la data de ...... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .. 14... vizate spre neschimbare. 4.... 8 la Normele metodologice).. La inceperea executiei lucrarilor. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...... (......... in conditiile legii... 8.. PRIMAR... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor....... semnatura) L.judetului/mun. In cazul in care... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . precum si de protectie a mediului... republicata.... o alta autorizatie de construire/desfiintare. 10.. pietre cioplite sau sculptate. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .... precum si Directia judeteana pentru cultura.. in vederea impunerii. (numele si prenumele.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. inventar monetar.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"...... ...... 12.. potrivit legii.. insotita de . ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului....S.... sa sisteze executarea lucrarilor.. oseminte.. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu... impreuna cu avizele si acordurile obtinute... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. solicitantul urmand sa obtina.. ca urmare a realizarii investitiei.

............. înscrisă în cererea de autorizare....... ..................... direct/prin posta......... e-mail .... conform chitantei nr..... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil................................................................................................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............. ................S..... .......teren si/sau constructii ......................... telefon/fax .................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. semnatura) L............................................................ ................... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ............................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.. lei.... din ....... ............... descrierea concisă a lucrărilor autorizate....... COMUNEI Primar Nr...........................situat in judetul .................................in judetul .... din ...................................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr...... (6) Se completează cu nr........4 Pag.................................. 1 ROMANIA JUDETUL .. .. sediul comuna satul ....... . .... municipiul .................................................................. semnatura) (numele si prenumele.. ............. precum si alte date extrase din PAC/PAD...1 3........ strada ........ ...... inregistrata la nr......... (numele si prenumele....... din .................. orasul ................ ap....................................... In conformitate cu prevederile Legii nr.......... ... ......................................... cod postal .................. după caz........ sectorul ...................... din ..... ....... 20.... SECRETAR GENERAL.... Urmare cererii adresate de(1) .................................. ....................... nr. domiciliul(2) municipiul cu ------------...................... republicata.....PRIMAR........ et....................... (3) Denumirea lucrării....................................... Transmis solicitantului la data de ..... bl....... ...pe imobilul ........ ....................... ........................................ ARHITECT SEF (numele si prenumele......... 50/1991................................. (2) Adresa solicitantului...................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ................................................. sc.......................................................................... declarată de solicitant.. (5) Valoarea lucrărilor........................... proiectului si data elaborării........ Achitat taxa de: .............. F..............

. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A..... . Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.orasul .. 2. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..............(6) ... Bucuresti......... municipiul/orasul/comuna ....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie. . 24 alin.. 26 alin... sc... in temeiul | | prevederilor art... et..... satul ..... Sa pastreze pe santier .. elaborat de . privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .. nr................... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1................. strada ..... ........... ..19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun....... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...arhitect cu drept de semnatura..... C.... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.... luni/zile de la data emiterii... sectorul ....... comuna cod postal ........ bl....in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. (1) din Legea nr..... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... respectiv art.......... .... ..... Cartea funciara(4) ------------------------------------... Fisa bunului imobil sau nr. 20 din Legea nr.... in conformitate cu prevederile Legii nr. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.. 3.... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............... sc.... et....... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... ..18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.autorizatia de construire si documentatia . ap............ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .. .... Bucuresti....17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.. odata cu convocarea comisiei de receptie.. . sectorul/satul ............... bl. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.in perfecta stare .... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. .. cu sediul in judetul .. ........................ situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...................... ...... republicata. nr........ cadastral ........ impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. strada .. cod postal ..... Pag.............. republicata......... D.....lucrari in valoare(5) de .................. respectiv de ........ dupa caz.. 50/1991.... (1). | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise....... . 4... ap.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.....

... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... La inceperea executiei lucrarilor.... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. insotita de .. .... SECRETAR.vizata spre neschimbare..... 9.... semnatura) L. potrivit legii.. 8 la Normele metodologice).... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... din ..S....... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.... .... inventar monetar. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 14... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ....... pe parcursul executarii lucrarilor......... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). PRIMAR. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin...... oseminte....... (. ca urmare a realizarii investitiei.. in conditiile legii.... a fost achitata conform chitantei nr.. Toate constructiile proprietate particulara se declara.. semnatura) (numele si prenumele.. culte si patrimoniu cultural national. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. semnatura) (numele si prenumele. pana la data de ... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.... 12. 5. pietre cioplite sau sculptate. Sa transporte la ...... precum si de protectie a mediului. pe toata durata executarii lucrarilor..... Pag. ancadramente de goluri... 8.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . materialele care nu se pot recupera sau valorifica.... republicata. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele...... 7. 13. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. sa sisteze executarea lucrarilor. potrivit normelor generale si locale. ceramic etc.. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. vizate spre neschimbare... La finalizarea executiei lucrarilor. SECRETAR GENERAL. (numele si prenumele.... in vederea impunerii... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".. Dupa aceasta data. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. 10. fundatii.. PRIMAR.. 11.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ...)......... pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. precum si Directia judeteana pentru cultura. potrivit legii.... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie..) exemplar(e) din documentatia tehnica...... In cazul in care.. . 6.. solicitantul urmand sa obtina... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.......... semnatura) .. o alta autorizatie de construire/desfiintare. (numele si prenumele. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...

..... direct/prin posta. strada .............................................. F....... (2) Adresa solicitantului..in judetul ..... Pentru imobilul ................ sectorul ... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.................... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) .... sediul comuna satul ...............S.. In conformitate cu prevederile Legii nr.... et............ cod postal ................ ......................................... sc. 1 Catre................................ conform chitantei nr........................... ....................... bl.... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............................. .............. ............................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. ....... sectorul ... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..... comuna cod posta ........ e-mail .................................. et............1 4 Pag..... sc..... ap...... domiciliul(2) municipiul cu ------------................. telefon/fax .................. Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) . lei..... precum si alte date extrase din PAC/PAD.................. Achitat taxa de: ... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte....teren si/sau constructii ...... ......... Presedintele Consiliului judetean ....... republicata.................L........................ ............... .... nr........... orasul ................... ap... .......... (5) Valoarea lucrărilor............................... din ....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.......................................... declarată de solicitant............... bl... .......... strada ....... 50/1991........ (6) Se completează cu nr.......... după caz............ nr.... Anexez prezentei cereri: ................. (3) Denumirea lucrării.... din ...................... proiectului si data elaborării...... Cartea funciara(3) ------------------.. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr............ înscrisă în cererea de autorizare.... Fisa bunului imobil sau nr...................... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... satul ...situat in judetul ......... municipiul orasul .... Transmis solicitantului la data de ...

...Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr.dupa caz .. 20......... din data de ........... .......1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr...Primarul sectorului ............ | | ..... ......| | | |Nr............... din data de ................. precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare...... .Primarul comunei ... din .Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD ................ ... 20..Autorizatia de construire/desfiintare nr... (1) Numele si prenumele solicitantului...... | | Arhitect sef....... ____________ *) Se completează...............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.... 20....... (3) Date de identificare a imobilului. din ................. ..............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef....... F.. .... al municipiului Bucuresti ....... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii............. in original..... .......... din .... | ..... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr............... .. SEMNATURA Data .......Primarul municipiului................................. 20.... | | Arhitect sef*)...... . | | .Primarul orasului .......prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr...... | | .. | | ...... după caz: ...... .....Primarul General al municipiului Bucuresti .. din data de .. (2) Adresa solicitantului...................... din ..................| | | |Nr.................

..... ........ F............... din ... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ........1 7 Catre...... 20........ 20.....| | | |Nr............ ... din .....+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. din .... F.... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului................. . | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr..............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.............................1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr................... din ........ | | ... | | .. | | . ..... 20......... | | Arhitect sef*)... | | ..... | | Arhitect sef.... 20. ..| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.....| | | |Nr.......

... lei..Primarul comunei ... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .......................... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)...........................Primarul orasului ......... sc....... cadastral Semnatura.................teren si/sau constructii ............................in judetul ...inclusiv calitatea acestuia)....... ...situat in judetul .................... bl................ (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice....... . sectorul ................... .......................... Subsemnatul(1) ............... ........ ............. sau al reprezentantului persoanei juridice ..................... ................................ .................................................. e-mail ........................................................................................... sc. sediul(2) comuna satul .. ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează................... după caz: ..Primarul sectorului ........................ nr............ in valoare de .................................. nr........................... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare..... ....... ............ ...(5) Data ............ Cartea funciara ------------------....... 20.................1 8 Catre..... domiciliul(2) municipiul cu -----------.. ...... ........... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări.. ........ (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării.... al municipiului Bucuresti .................. sectorul .......... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)............... orasul ..................................................... F......... ..... din ..... et..... comuna cod postal ........................ cu numărul si data înregistrării la emitent... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ................... ..... strada ..... satul ...................................................................... ap......... municipiul orasul ............. L......................PRIMARUL*) ....................................... ... ora ...................... ...... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte....................................Primarul general al municipiului Bucuresti ...... (5) Se aplică sigiliul........ Fisa bunului imobil sau nr........ în cazul persoanelor juridice. ap..............................Primarul municipiului .......................... et........... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr......... strada ..S.. telefon/fax ... bl.......... cod postal ..............

. . Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ....... strada ........... ........... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ............................................................ 20.... cod postal ........in judetul . Data .. telefon/fax ... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .................. din ............................ .......... F....inclusiv calitatea acestuia)............ domiciliul(2) municipiul cu ------------......... Subsemnatul(1) ......... in conformitate cu prevederile Legii nr.......................... sectorul . sc.....1 9 Catre........................ orasul .. .... sediul(2) comuna satul ................................................. INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ............................. nr........... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.. Semnatura..... în cazul persoanelor juridice..... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte......... sc............................ ap............................ ....................................................................situat in judetul .......... ............................................. satul ........ municipiul orasul ..... cadastral Anexez.................................... Fisa bunului imobil sau nr....... ... Cartea funciara ------------------............ bl.................. ... strada ........... ora ...... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).S..... sau al reprezentantului persoanei juridice .................. .............................................. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării........... nr.. Subsemnatul(1) ....................... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice...... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)................................... et....... comuna cod postal .....................INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ...(5) L.................................. . ..... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.... ....... in valoare de ..................................... in copie dovada achitarii cotei de 0...... ............. ap...................... ...... et.... republicata... 50/1991............in judetul .................... (5) Se aplică sigiliul..................................1% din valoarea lucrarilor autorizate............................. • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări.... . lei.............. domiciliul(2) municipiul cu -----------............................................. NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare. sectorul .........................................................teren si/sau constructii .............. bl................................... orasul ..... e-mail .....

....S..... cod postal . ANEXA Nr.................... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.Legea nr.................... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ... Cartea funciara ------------------........................................ ora ................................. nr. precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora. lei... telefon/fax ................... cadastral Semnatura............. et................................................... strada ................... et... 20....................... ..... ...................... e-mail . municipiul orasul ......... bl.......................................................... din ..... sectorul .................. ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice........ 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării...... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)............ .....aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice... satul .... strada . ....... in valoare de . ................... ....................... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie.. ap...... acte normative complementare ........ Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare...... în cazul persoanelor juridice.......... comuna cod postal .. ....................... ....... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare...................situat in judetul .................inclusiv calitatea acestuia). Fisa bunului imobil sau nr....... respectiv........... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ......... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) .... Data ........................ • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei......... .................... bl...teren si/sau constructii .(5) L. ........... ........................... nr................. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul........................ precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si.sediul(2) comuna satul ...... ......... sc...... ................ cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii................... cu completările ulterioare............... sectorul .. sc.... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............................ ................................. ap......................................... (5) Se aplică sigiliul. sau al reprezentantului persoanei juridice ...... au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ... ..

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Codul civil. 587/2002). nr. . .Hotărârea Guvernului nr. .Legea nr.Legea nr. 707/2001. cu modificările si completările ulterioare. .Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. 114/1996.Zone protejate. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.Căi de comunicaţie. Partea I.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii.Hotărârea Guvernului nr. . . . 10/1995 privind calitatea în construcţii.30/3. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. .Hotărârea Guvernului nr. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor. al ministrului apărării naţionale. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. republicată. .S. 34/N/M. republicată. conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a . cu modificările si completările ulterioare.Ordonanţa Guvernului nr. 184/2001. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a . stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. . . 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii. . . .C.Apa. 325/2002.Zone de risc natural. 19/1997 privind transporturile. cu modificările ulterioare. .Hotărârea Guvernului nr. procedee si echipamente noi în construcţii. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.Legea nr.Legea nr.Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). 519/2002. agrementul tehnic pentru produse.I. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect . . 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a .Ordonanţa Guvernului nr. . 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. .221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. urmărirea comportării în exploatare.Legea nr. b) în domeniul construcţiilor. republicată cu modificările si completările ulterioare. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . .Ordonanţa Guvernului nr.. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii).Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I .Reţeaua de localităţi. . cu modificările si completările ulterioare.Legea locuinţei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.422/4. cu modificările ulterioare (Legea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. republicată. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

215/2001. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. d) în domeniul proprietăţii funciare . 137/1995.Legea apărării naţionale a României nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public.Hotărârea Guvernului nr.Legea nr. publicate în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. . c) în domeniul administraţiei publice .Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr.Legea apelor nr.Ordinul ministrului transporturilor nr.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. . nr. cu modificările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare.Legea nr. . 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.122/NN/1. cu corespondent în devizul general al lucrării. 18/1991 si ale Legii nr. . . aprobată cu .Legea nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. . precum si a criteriilor de realizare a acestora. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările si completările ulterioare.Legea protecţiei mediului nr. cu modificările si completările ulterioare. 481/2004 privind protecţia civilă. cu modificările si completările ulterioare.Legea nr. 887 din 12 decembrie 2003. cu modificările si completările ulterioare . . 169/1997. Partea I. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. publicat în Monitorul Oficial al României. republicată.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. cu modificările si completările ulterioare. 337 din 15 iulie 1999.384/178/1999. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0. 45/1994. . . 7/1996. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor.Legea fondului funciar nr. . pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.5% din valoarea devizului de construcţii. . cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. transporturilor si locuinţei nr. Partea I.. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 5. 422/2001. .Ordinul ministrului lucrărilor publice.Legea nr. . 60/2001 privind achiziţiile publice. 287/2001 din 31 mai 2001. 18/1991. . . ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. cu modificările si completările ulterioare.Legea nr.Legea administraţiei publice locale nr. Partea I. privind protejarea monumentelor istorice. nr. .Hotărârea Guvernului nr. nr.Legea nr. . 326/2001. republicată. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. cu modificările si completările ulterioare. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

. 246/2001. cu modificările ulterioare. nr.Ordonanţa Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. . 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. . publicat în Monitorul Oficial al României. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. aprobată cu Legea nr. 18/1991.Ordonanţa Guvernului nr.modificări si completări prin Legea nr. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. . publicat în Monitorul Oficial al României. . 212/1997. publicat în Monitorul Oficial al României. . 486/2003. . Partea I. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. . 180/2002.Ordonanţa Guvernului nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 114/2000. respectiv a municipiului Bucuresti. . 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. . 74-103 din Legea nr. republicată. . . nr.Ordonanţa Guvernului nr. 2 . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 1. ANEXA Nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. .Hotărârea Guvernului nr. .076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Hotărârea Guvernului nr. Partea I.Ordinul ministrului agriculturii. cu modificările ulterioare. republicată. publicat în Monitorul Oficial al României. 43/1997 privind regimul drumurilor. Partea I. 124/1995. cu modificările ulterioare. 1.Hotărârea Guvernului nr.Ordinul ministrului de interne nr. cu modificările si completările ulterioare. . aprobată prin Legea nr. 750 din 12 septembrie 2001. 646 din 16 octombrie 2001. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. nr. . 52 din 30 ianuarie 2003. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. . 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. nr.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene. nr.Hotărârea Guvernului nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. alimentaţiei si pădurilor nr. cu modificările si completările ulterioare. 126/2001. 212/2002. . Partea I.Hotărârea Guvernului nr. Partea I. 52 din 30 ianuarie 2003. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. 21 din 16 ianuarie 2003.

1 . pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect .5 din prezentele norme metodologice.2.8. telefonizare. funcţionalitate.8. . după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. alimentare cu energie termică. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. ori alte utilităţi urbane. Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. direct de la autorităţile competente. În acest scop. transport urban. prevenirea si stingerea incendiilor.2 . utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. conform modelului "ghiseului unic". în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia. a. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. servituţi de interes public etc. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. apărarea civilă. canalizare. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. salubritate. alimentare cu energie electrică. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. După completare.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. la faza "Certificat de urbanism".U.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si.8.1 . datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. după caz. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). în numele solicitantului. cerinţele privind: securitatea la incendiu.).la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. protecţia civilă.A.1 . alimentare cu gaze naturale. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.condiţii si/sau restricţii specifice impuse).F.8. fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. care constituie condiţii prealabile de aviz. se obţin prin grija investitorului.

Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . 137/1995.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. La eliberarea avizului de securitate la incendiu. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte.8. vizate spre neschimbare.4. 2 la formularul model F. fisa tehnică F. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. opis. măsuri pentru combaterea poluării. prevăzute în anexa nr.2 si referatul verificatorului de proiect. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. II la Legea protecţiei mediului nr. a procesului tehnologic.).8. exprimat pe bază de fisă tehnică. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). 91/2002. necesar asigurării resursei de apă. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv. pentru protecţia sanitară. în condiţiile legii.8. Se emite în conformitate cu prevederile art.Deciziei primului-ministru al României nr. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.8. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.8. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide.5. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. se restituie solicitantului documentele prezentate. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare.4. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. în baza prevederilor Legii apelor nr. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. precum . În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. Documentaţia trebuie să conţină. 107/1996. aprovizionarea cu apă potabilă.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. în copie. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. . pentru lucrările cu impact asupra mediului.3.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu".8.8. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.8. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.

efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.Z.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt). Ministerului Agriculturii. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor. Pădurilor si Dezvoltării Rurale. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia .) care cuprind monumente.072/2003. indiferent de valoare. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. actul constitutiv al societăţii. Ministerul Sănătăţii. inclusiv zonele de protecţie ale acestora. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. Construcţiilor si Turismului. sau P. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. codul fiscal. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi.. Ministerul Administraţiei si Internelor. . contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. după caz. după caz. ansambluri ori situri istorice.si. Compania Naţională "Apele Române" .U.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate.U.2 . 1. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. LISTA B . finanţate din fonduri publice sau din credite externe. Serviciul Român de Informaţii. conform prevederilor legale în vigoare.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor.1 .S. consolidări.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. după caz. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor . potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b.Statul Major General. b.0 metri sau mai mare. emite următoarele avize/acorduri: .avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. reabilitări. . . .necesare pentru situaţii deosebite.D. • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af . sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei.A. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. . Ministerul Apărării Naţionale . Ministerul Culturii si Cultelor. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. hotărârea judecătorească definitivă.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. pentru partea din proiect. certificatul de înmatriculare. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.

sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1.2. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3.000 m3/zi. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii.4 . acordul vecinilor Acordul vecinilor.4. . când cantitatea extrasă depăseste 500. Cuptoare de cocs 3. 2.3. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. zgomot. consolidări. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. zgomot.1. b) 40.) ANEXA Nr. Extracţia turbei. . cărbunelui si turbei 2. exprimat în formă autentică.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. în condiţiile legii. etc. Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor.4. 3. Agricultura 1. Extracţia gazelor naturale. căldurii. Termocentrale si alte instalaţii de ardere.2.3 . dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2.1. sau a unor părţi din acestea. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe. aburului sau apei calde. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei.5. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2.2.). avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. vibraţii etc. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi.6.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. 3 la normele metodologice LISTA A . a căror putere maximă nu depăseste 1 kW .3. elaborat de un expert tehnic atestat.b. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. vibraţii etc. Industrie extractivă a petrolului.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate. 1. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. Industria energetică 3. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3.1. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri.3.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate. gazelor naturale. b. 2.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente. se solicită în următoarele situaţii: . când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha.

Turnătorii pentru metale feroase. chimice ori electrolitice*). b) topirea. Alte exploatări miniere*): . cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment.2. 5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. Industria materialelor minerale de construcţii 5.). b) forje cu ciocane. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. 4. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere. 3. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. cărămizilor refractare.putere termică continuă)*) 3. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice.5. Producerea si prelucrarea metalelor 4. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. cărămizilor.7. produselor din ceramică sau porţelan. prin procese metalurgice. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. în special a ţiglelor.2. 4. 4. etc. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. 4.1. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. inclusiv a fibrelor de sticlă. Instalaţii pentru fabricarea sticlei.4. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. pe un amplasament diferit de cel de producţie. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW.6. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. e) stocarea. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive.9. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. dalelor. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4.5. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică.4.1. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. exclusiv.6. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5.8. exclusiv.3. turnătorie.3. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. cu o capacitate ce depăseste 2. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h.5 t/h*) 4.

precum: alcooli. Industria lemnului si a hârtiei 7.100 m*) 8.3. răsini epoxidice. acid fluorhidric. peroxizi. acid sulfuric. esteri.2. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. perborat. carbură de siliciu.000 t*) 6. acid fosforic. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. b) hidrocarburi ce conţin oxigen. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. amide. oleum.3. cetone. f) hidrocarburi halogenate.1. carbonat de sodiu. precum: amine. cianaţi.2. ca de exemplu: acid cromic. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. clorat de potasiu. c) hidrocarburi sulfuroase. compusi nitro sau azotaţi.1. 6.2. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor. ca de exemplu: amoniac. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. acid clorhidric. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă.4.1. oxiclorură de carbon. sau izocianaţi. g) compusi organometalici. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. ca de exemplu: carbură de calciu. clor sau acid clorhidric gazos. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. ca de exemplu: hidroxid de amoniu. compusi azotosi.3. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. acetaţi. hidroxid de potasiu. ca de exemplu: clorură de amoniu.1. aldehide. Industria chimică si petrochimică 6.1. 6. hidrogen.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. acid azotic. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) .5. fluor sau acid fluorhidric.1. azotat de argint. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză).2. petrolului sau al substanţelor chimice. dioxid de sulf. alifatice sau aromatice). j) vopsele si pigmenţi. e) metaloizi. compusi ai sulfului. i) cauciucuri sintetice. acizi sulfurosi c) baze. Producerea explozibililor 6. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6.1. 6.1. siliciu. cu o capacitate de cel puţin 200. nitrili. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. d) hidrocarburi ce conţin azot. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. oxizi de carbon. Instalaţii chimice integrate*). oxizi de azot.4. carbonat de potasiu. e) hidrocarburi conţinând fosfor. a produselor petrochimice sau chimice. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. acizi carboxilici. b) acizi. d) săruri.1. hidroxid de sodiu. Proiecte de infrastructură 8. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. saturate sau nesaturate.

impermeabilizare. 10. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). 10. 9.9.000 echivalent locuitori4) 10. 10. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor.7. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare.3. obiectelor sau produselor. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3.2. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9. degresare. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9. Alte tipuri de proiecte 10. c) tratarea si prelucrarea laptelui.4. în particular pentru finisare. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi.11. Gestiunea deseurilor 9.5.10. albire.8. executate în scopul prevenirii deficitului de apă. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. 10. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. .000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. utilizând solvenţi organici. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.3. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice.4. vopsire. 10. Depozite controlate de deseuri. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: .1. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor.4. a deseurilor nepericuloase. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului. . cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.350 t*). Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. placare. acoperire. Porturi comerciale. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.materii de origine animală (altele decât laptele).12.6. 10. 10. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10. curăţare sau impregnare. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială). Sisteme de captare a apelor subterane.1.5.materii prime vegetale.8. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte.6. 8.350 t*). mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. inclusiv prin tratare chimică.2. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.000 t. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi. Instalaţii pentru eliminarea. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. dimensionare.

exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. Industria extractivă a) Cariere. gazelor naturale si minereurilor. 3) Drumul expres .ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. inclusiv a celor din mare. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. din 15 noiembrie 1975. aburului si apei calde. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. 2) Aeroport . (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. Agricultura. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. 22/2001. altele decât cele incluse în Lista A 3. precum si a sisturilor bituminoase. petrolului. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. 2. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . ratificată prin Legea nr. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. 14). 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. LISTA B . în special: (i) foraje geotermale. pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc.

cu excepţia metalelor preţioase. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. inclusiv producţia fibrelor minerale. inclusiv a fibrelor de sticlă. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. cărămizilor refractare. cu o capacitate de până la 200. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. 5. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. gresiilor ceramice sau porţelanului. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. plăcilor. produselor farmaceutice. sau pentru revalorificarea produselor (finisare.). ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. turnare în forme etc. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. metalelor neferoase. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. petrochimice si chimice. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. vopselelor si lacurilor. elastomerilor si peroxizilor. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. în special a ţiglelor. cu o capacitate de până la 2. inclusiv alierea. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . 4. 7. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice.000 t. cărămizilor.

altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. chei. de diguri. 10. porturilor si instalaţiilor portuare. Turism si recreare . inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. f) Abatoare. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. pontoane. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. altele decât cele incluse în Lista A 11. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. inclusiv a porturilor de pescuit. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. a pielăriei. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. înălbirea. linii suspendate sau linii similare specifice. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. de exemplu. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. căi ferate subterane si de suprafaţă. Industria textilă. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. 9. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. de vehicule uzate. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. altele decât cele incluse în Lista A.

telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.grajduri (pt.| Sigu.| . instalaţii schilift. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| |circulatii|stabili-|exploa. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| .| . | • | • | • | x | • | • | • | • | . deja autorizate. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani. executate sau în curs de a fi executate.a) Pârtii de schi.bucatarii de vara | • | • | • | .| x | • | • | | inaltime P.| • | • | • | .| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi.| Struc | |Amenajari | Rezis.| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura . ANEXA Nr.|Cerinta.|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare .| la |canalizare|electrica | | | | desfa. 13.| x | • | x | .|Instalatii| exte. P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.|(terasa/ | la |utilizate| cons.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons.

magazii.| .hambare.| x | .| .| • | • | .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | .| .| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| x | . bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .imprejmuiri de | • | . Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .| . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.rezervoare | • | .| x | .| • | . latrine | • | .| x | | adaposturi animale.| .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | • | • | • | x | .| • | • | x | x | . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. soproane.| .| .| .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.imprejmuiri | • | • | . fanare.| • | .| .| x | . | • | • | • | x | • | • | x | • | . | • | • | • | .spatii de cazare | • | • | .| .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .fantani.| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | .saivane.| .| .| • | .| .| • | • | x | • | .| .| . | • | • | • | .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3.| x | | uscate.| .| x | • | .| . padocuri.| .| .| .| .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | .| .

| | | | | | | | | | |. | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.sc.1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.| . | (stalpi.| • | • | .| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5.| .sc. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ . | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.1:100 | risului) | 1:100 | | | .| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.sc.| • | x | x | • | .| x | .| | | | | Preve.sc.sc.| .| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.| .constructii | • | x | • | . 1:100| . |.| .| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.sc.|Alimen-| Telefo.|.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| . | indepen.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | . | (inclusiv |ristica | .tabere de corturi | • | .targuri si oboare | • | x | . | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | . Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen.sc.sc.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

titlul II. ultimul alineat.model conform anexei nr. ANEXA Nr. numele. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II . titlul proiectului si al plansei. data elaborării. pct./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | .||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) . numărul proiectului si al plansei. B..PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus. A. ultimul alineat din Anexa nr. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. 5 la normele metodologice CARTUS ..Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100. titlul II.0 m2. calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. titlul II.. pct. după caz. C. ultimul alineat." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.

...................... Subsemnatul .......................A.....................C......................................... lei. in baza legitimatiei de control nr../.... | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator............... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic../..............+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr. Legii nr........... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala........ lei..... lit................................ .. 50/1991.. 3) titlul plansei......... in calitate de .................. 2) titlul proiectului..................................... ANEXA Nr............ Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr..... ........... 10) numărul proiectului la elaborator........................ In conformitate cu prevederile Legii nr........ alin............ alin................de la .... ........... art...... 6) calitatea elaboratorilor........ ......... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr........................... .............................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea................. 4) data elaborării proiectului....................... ... lei pana la .. ........................ 2. si data acestuia............ art...............................de la . lei ........ lit.............................. ..................................................... Legii nr. 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr............... ..................... ............. lei pana la ...................................................... după caz. ............ Legii nr.... ......... eliberata de ..........................................de la ......... .................... ......... astfel: a) cf................... lit............................. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ....... 1.............. republicata......................................................... ............ .......... in urma controlului efectuat azi ..................... ..................... b) cf........... incheiat azi ............................/............... ..... la sediul/ santierul . art.. c) cf... ............./ora ......... 5) numele si titlul profesional.............. 6 la normele metodologice Consiliul judetean ............ am constatat urmatoarele: ..... alin........ 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P.. ..................... ......... 8) cerinţa de calitate conform Legii nr............ ........................................

.... nr.................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. posesor al buletinului/cartii de identitate seria ....... ....N.. lei... tichet de inscriere a contraventiilor seria .......................... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere...... ............. la data de ............................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ........................... ............................ ap.......................) ............. eliberat(a) de .............................. • persoana juridica ..... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor......................... cod fiscal nr.............. in calitate de martor.................................. nr................................ (d-na) ............ la data de ........................... din Ordonanta Guvernului Romaniei nr........... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul .... nr.............................. ... avand functia ......... declar ca numitul .................................. (pentru cetateni straini)........... cu domiciliul/sediul in ...... ............................... (d-na.... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ................... scara ...... ............................... sector ............... ap........................................ C....... Potrivit prevederilor art... etaj ................C............) ...... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare.................... ....................... ........................ la .... din ..................... .reprezentata de dl.............. inmatriculata la R. str............................. ......... Subsemnatul(a) ............................ .............. ............................. ........... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia............................................de la .................. refuza sau nu poate sa semneze....P........... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor......N.. .............. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl................... b) Obiectiuni ale contravenientului .............................................. str............................. in termen de 15 zile de la comunicare..... C............. domiciliat in ............ 31 si art............................. cu nr....P........... ...................... scara ..... 32...... judet/sector . motivele privind lipsa martorului etc. lei pana la ..... nr....... lei.. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .... ................. ............. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr... 3......................................... in calitate de ..................... ... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ............ etaj ................................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) ................ (numele si prenumele) semnatura 6..... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ....... bloc ............. 5........ judet ................... nr......pana la ..................... 4.......................... bloc ................................................ a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata........

....... judetul/sector ... 26 alin....................... lei in contul nr..... in temeiul legii.... ./Trezorerie............................................... constatate si consemnate la pct.............................. ....... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii..................... (numele si prenumele) semnatura 7.......C...........E........ c) ............................ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal...... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal.................................................................... lei (adica ....... lei (in cifre) (adica ........25% din suma totala..... si avand in vedere dispozitiile art......................................... ..........E...... ..................... lei (adica ................................................... b) ............................................ .E...................................... .........amenda in valoare de ............ in baza prevederilor art............. suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator............amenda in valoare de ..) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de .................. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei........................... lei in contul nr......... telefon .....C............. subsemnatul ......... 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr................... deschis la C.............................. a) ....... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ..... lei (adica ..................... se va proceda la executarea silita..................................................... lei (adica ............................. la adresa .......... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .... nr............amenda in valoare de ..................... 8..................) la C......... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............................................) (in litere) si dispun.... .... in calitate de .............. deschis la C.............................. adica ...............) • pentru fapta consemnata la lit.C................................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)................/Trezorerie......... (3) din Legea nr.................................. adica ....................... (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in . urmatoarele masuri: ......... str.....................) • pentru fapta consemnata la lit......semnatura semnatura MARTOR ................. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit.............. (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit............................... 2 din prezentul proces-verbal................. iar sumele vor fi incasate astfel: ............. republicata.............75% din suma totala................ suma care se face venit la bugetul de stat........ Consiliul judetean ..................................... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite.

............... ...... lit...................... ....... nr............................ reprezentata de . (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi ............. nr. ............................... C....................... si se aplica o amenda de ...............P........ lei • cf..................................... lei • cf....... art....................... lei............/ora ...... la data de ...... ............................................... .......... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl.. inmatriculata la R.. lei pana la ............. Seria . judet ....... si se aplica o amenda de ....... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii .................... ........ nr..................................................................... etaj ........... ... ..................... lei pana la ......................................... .................. 1. scara .................... .................. .................... ............. ............ art.................. ................. .............. ................... in calitate de ................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.........C........ lei......... am constatat urmatoarele: .............. (numele si prenumele) semnatura L............ ANEXA Nr........ Am primit un exemplar Contravenient ............. . nr.................. lei.............. alin...............de la ................... eliberat(a)/emis de politia/statul .................................. ............................................ aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind .... ..de la .... ................... lit. si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.................. tichet de inscriere a contraventiilor seria ................ Subsemnatul(a) ....... ...... si se aplica o amenda de .... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ................ si se aplica o amenda de ... bloc ....... lit....................... cod fiscal nr..... avand ocupatia .. (organul de control/functia) .. lei 3.......................................de la ....................... lei pana la . posesor al buletinului/cartii de identitate ................................................................ eliberata de ...N...... 2........................ alin... .................................................. lei • cf........................................... .................................... lit......... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria . .. (d-na....................................... lei......... .......... alin........... in baza legitimatiei de control nr........ Inspectoratul Judetean in Constructii ...............) persoana fizica/juridica ...................... ap.... art.................. ...................................... ...... lei pana la . cu domiciliul/sediul in . alin.... ............................................ cu nr. Subsemnatul ........... .....S........... in urma controlului efectuat azi ..................... astfel: • cf.. 4....... la sediul/santierul ............................................................................... (pentru cetateni straini).de la .. ..... sector .................................... In conformitate cu prevederile ...... str...... art..................................... ................. ...............................

..... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal................... la data de .... ................. 2/2001 .. lei in contul nr.................... ....................................... .................... b) Obiectiuni ale contravenientului ..... (numele si prenumele) semnatura 5..................................... ....... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei................................ adica ....... 8....... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii..........E...... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr............ (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ................ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal. ...... nr......... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ........ iar sumele vor fi incasate astfel: .................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.... se va proceda la executarea silita...... al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ....................... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata.......... ... str... scara .................................N............. nr............/Trezorerie................... 31 si art...................) .............. contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit....E. telefon ................... ............................. etaj .........E.... refuza sau nu poate sa semneze...................................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)........ declar ca numitul ........... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor....... judet/sector ............................................................................. se aplica contravenientului................./ Trezorerie ........... lei...................... ................... . judetul/sector ..... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite..... lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: ... ........... eliberat(a) de .................................................................... situat in ..... ....................... ..... 6...... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor.........................75% din suma totala........... deschis la C........................................ ................ bloc .......................................................................seria ........ Potrivit prevederilor art........ nr.......P........ suma care se face venit la bugetul de stat................................................... suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ....................................... C.. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ......... ............ o amenda contraventionala in valoare totala de .........................C....... domiciliat in . 10 din Ordonanta Guvernului nr...... ................... la C...........................................25% din suma totala....C......................... adica . Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ....................................... motivele privind lipsa martorului etc......... ap.................... lei in contul nr.... str...... ................... .................... la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ................................ ................... ............................................................................ in conditiile art........................................C... deschis la C........................... 7....

...... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ................... telefon ............................ 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr.| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general .............................................. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă...| |Termenul de executie a lucrarilor.................................. o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei........................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .................................................................................... .......... 9.............. telefon ......... prevazut in autorizatie ............ (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ........ Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare........................ ................privind regimul juridic al contraventiilor....... confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor. din .. 2..... telefon ......... ................... (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr....................................... 63/N din 11 august 1998.| |Beneficiarul investitiei .......... din data de ..................| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1...| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) ..... in termen de 15 zile de la comunicare..................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ......... care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia..................................................................| |Data finalizarii constructiei .......... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere..............................| |Data inceperii constructiei ......................... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii .................................. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm).......................| |Eliberata de .| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor ............

Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. Art. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia.În înţelesul prezentului regulament. Art. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. . Partea I nr. Dintre acestia. 2. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. .Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. au calitatea de investitori. de forma de proprietate sau de destinaţie.Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. .Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr. 6. Art. în sensul prezentului regulament.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. 4. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier.) si se realizează în două etape: . care. . 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. consolidări. 7. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. obligatoriu vor face parte un . . 1. modificări. modernizări.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. . ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. indiferent de sursa de finanţare.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr. extinderi etc. . recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari.recepţia la terminarea lucrărilor. 5. Art. printr-un document scris confirmat de investitor. CAPITOLUL I Prevederi generale Art.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. Art. . 3.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.

Art. 10. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. fără de care recepţia nu este acceptată. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. acestia având calitatea de invitaţi. cu săli aglomerate. precum si pentru construcţiile provizorii.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. 8. .Proiectantul. parter si un etaj.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. c) proiectantului. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. . investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. . cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. 11. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. a spitalelor. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. Completat de Hotărâre nr. . al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. destinaţia. pentru anexele gospodăresti ale acestora. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. numărul de specialisti fiind de minimum 5.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. Art. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. 9. a hotelurilor. b) executantului. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. în calitate de autor al proiectului construcţiei. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. modul de utilizare. cu cel mult 4 apartamente.

Comisia de recepţie se întruneste la data. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. în urma comunicării primite. Art. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. cu respectarea exigenţelor esenţiale. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. . presedintele poate fixa. 13. ansambluri si situri istorice.În cazul în care investitorul nu stabileste.cercetarea vizuală a construcţiei. numit de investitor. În notificare. stabileste programul după care va fi făcută recepţia.monumente. 12. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. ora si locul fixate. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. 8. Art. iar presedintele acesteia. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. comisia poate . investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. 8. 14. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. Art. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. înainte de termenul fixat de acesta. asupra unui alt termen pentru recepţie. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. prin comisia de recepţie. . totodată. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. . Examinarea se va face prin: . Dacă investitorul. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. conform legii. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. executantul va preciza.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. . executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.

alte documente. caz în care se impun expertize. datorită condiţiilor climatice. Modificat de Hotărâre nr. starea de fapt constatată. investitorul îl va soma în acest sens.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. 16.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. nu trebuie fixat alt termen. 18. 1 la regulament. dacă nu ar fi făcute. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. probe si alte teste.Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . 15. ar diminua considerabil utilitatea lucrării.La terminarea examinării. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. 17. 23. amânarea sau respingerea ei. Art. reproiectări. separat de procesulverbal. Pe baza procesului-verbal de recepţie.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. model prezentat în anexa nr. refaceri de lucrări etc. . împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 22. Art. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. care să consemneze. Art. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 19.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. Art. . de regulă. . . .Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. Art. 24. 21.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. .cere expertize.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. . 22 după trecerea termenului de remediere convenit. investitorul hotărăste admiterea. Modificat de Hotărâre nr. Art. . . În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. . Art.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . dar ele nu vor depăsi. . amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. încercări suplimentare. . Art. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. 20. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs.

27.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. . Art.La recepţia finală participă: a) investitorul. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Art. 26. 33. b) comisia de recepţie numită de investitor. . se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. 28. Art. se apelează la arbitraj. . întocmit la terminarea lucrării în întregime. cu sau fără obiecţii. 25. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. . fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. în cazul rămânerii în dezacord.Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. . Art. investitorul nu anulează obiecţiile. dacă ea a fost prevăzută în contract si. 32. 26. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. diminuări de valori si altele asemenea.După executarea remedierilor. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. . . iar apoi la instanţa judecătorească. 29. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. Litigiul se rezolvă prin arbitraj.acestuia. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. măsurile de conservare. 25. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. Art. Art. Art. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. . Dacă. se recurge la procedura de arbitraj. . 31. 30. Art. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. penalizări. . Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă.

41. 2 la prezentul regulament. iar utilizarea ei va fi interzisă. 3 si 4 la prezentul regulament. Art. Pentru acestea. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. . cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. d) executantul. dacă este cazul. 36.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. model prezentat în anexa nr. 38. . b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". Art. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. anexele gospodăresti ale acestora.Comisia de recepţie poate cere. . se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. 40. . în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. amânarea sau respingerea recepţiei. de amânare sau de respingere a ei. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. efectuarea de încercări si expertize. 37. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. . Art. În situaţiile în care. parter si un etaj. cu 4 apartamente si. 39. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 35. Cheltuielile ocazionate de încercări. a recepţiei. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. Art. Art. cu sau fără obiecţii.c) proiectantul lucrării. pe care-l va înainta investitorului. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. Art. .Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. . se stabileste o culpă. Art. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. . Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . 34.

Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului... ........... 2. Art..Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă... Constatarile comisiei de receptie: 4........ potrivit legii......... din ................Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr.................. ..................Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale......1............ Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr... 3....... Lucrarile cuprinse in lista anexa nr............. Art.......... ........... 3 nu respecta prevederile proiectului............. .... (nume si prenume) ......... emitent al autorizaţiei de construire. ............ 44 si 45.... privind................. 47.. 3...... lucrarea ..... propune: .......... eliberata de ...................... Art....................... fiind formata din: . ANEXA Nr...... ............ 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.. 49... emitent al autorizaţiei de construire.......... 43.. 45.......... .. executata in cadrul contractului nr............ ... Art.. la ..... 2 nu au fost executate.................... pentru lucrarile de ............... Art................. Art........... ...... 1............... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ....Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj... Art.. cu valabilitate pana la .............. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr........... ................. 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament............... b) proiectantului..... 4.. b) executantului................ 42......... incheiat intre . Art....... (nume si prenume) (calitatea) 4.. 5 la acesta. c) organului administraţiei publice locale. 1..... 6 la prezentul regulament.... potrivit modelului prezentat în anexa nr..... Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr........Anexele nr......... ......avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă............... 50..În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză....................... din ...2......... d) organului administraţiei financiare locale.... .. . ...........3...Cartea tehnică a construcţiei.... 44. Au mai participat la receptie: .... 4.......Ministerul Apărării Naţionale... 5...... 4......... Comisia de receptie....... Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art.......... 48.... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente........ . se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei.. 46. Art............................. .. in urma constatarilor facute........... 1.......... ...

.......... ............... in ................................. Valoarea obiectului este de .................. Comisia de receptie finala...6........................... ......................... 3....... a fost incheiat astazi ... Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ........ ........ ..... 2............ pana in prezent.... respectiv pe o durata de ........... continand ............................................ exemplare.......... (nume si prenume) 2............................2...7................. 8. 3................ comisia de receptie finala propune: ....................... de catre ......................................... Completat de Hotărâre nr................... 4................ Lucrarile au fost complet terminate la data de . 1.. ...... ................ 3....3.. ........................ 3.......... in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei......... anexe numerotate.............................4... conform listei anexa nr................. din . 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr..........................5........................................................................................................ 3.......................................... Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ..... 3. Prezentul proces-verbal............................... ........ lei... ___________ *) Numele......... din ....... Au mai participat la receptie: ....... file...... autorizata cu nr..... 3................................................................... la ... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ........................................ Membri: ............................................... ......... 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr........... cu un total de ....1... Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ............................... (nume si prenume) (calitatea) 3...... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului............ .. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr...................... prenumele si semnătura....................................... privind lucrarea ................ Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate... 1.......................... fiind formata din: ........................................ a constatat urmatoarele: 3. 7... 1.................... In baza constatarilor facute...................................... . ................. constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.......... luni..........6.. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr. file si ............ cu valabilitate pana la ......

...... ANEXA Nr..... executata in cadrul contractului nr............................... din ......................................................... 1...... file........ ___________ *) Numele...... ................ Prezentul proces-verbal... ........................................................................ privind lucrarea ........................ ........................... cu valabilitate pana la ................ ..................... 2................... exemplare....................... ................. in ...................... pentru lucrarile de .............................. . Prezentul proces-verbal....... a fost incheiat astazi ..................................................................................................................................... 5................. ........................................ a fost incheiat astazi ................ Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ........ Membri: ............................................................. ANEXA Nr......... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: .................... ......... continand ........................................ 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr................................................ eliberata de ..... la ................ 6.... Comisia de receptie.............. in urma constatarilor facute............................. file. ............ si intre ............... anexe numerotate............. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ............ continand .................... ...................... la ........... cu un total de ................ Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ...... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr................ anexe numerotate................. la ..................... exemplare.................. fiind formata din: .......... propune: ................ 5.................................... 7.. (nume si prenume) 3...... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: .................. Au mai participat la receptie: .......... ........ (nume si prenume) (calitatea) 4... 6............................... .................................................... incheiat intre ........ file si .. 4 la regulament INVESTITOR ....................................... in .................................. Delegat al administratiei publice locale: .......... file si ............................ cu un total de ........................ Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): .................................... prenumele si semnătura................................................................................ din ......................

..... (nume si prenume) (calitatea) 3.... în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie. anexe numerotate.......... a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile......... exemplare.. Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora . cu un total de .....................recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie................................................. autorizata cu nr.............. din ........ in urma examinarii lucrarii si a documentelor..PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr..... 1.... independentă........... fiind formata din: .................. din .............. Delegat al administratiei publice locale: ........................ Cartea tehnică a construcţiei ...... privind lucrarea ....... continand .................. comisia de receptie finala propune: .... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): . Recepţia finală .............. Valoarea obiectului este de ..... 4....... conform listei anexa nr............. caiete de sarcini.. 4............... Comisia de receptie finala..... Au mai participat la receptie: . . specificaţii tehnice etc........ file si ................ ............ de catre ........................... avize ale organelor autorizate... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ...... ANEXA Nr... lei..................................... file............. ___________ *) Numele............ exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia. Recepţia la terminarea lucrărilor . Perioada de garanţie ......... in .......................................................................... 5............ a constatat urmatoarele: ..... 2...................................... 5.. prenumele si semnătura.... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ... care poate fi utilizată separat. cu valabilitate pana la . la .........................) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire........ ............................ ... 6......... 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1.... pe cheltuiala sa....ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea........ recepţia.... reglementări tehnice aplicabile................................... cartea tehnică a construcţiei etc..recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor........ (nume si prenume) 2..... execuţia...... Prezentul proces-verbal...... a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării............. cuprinzând toate datele. a fost incheiat astazi ........actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă.......... In baza constatarilor facute...... 3............. 1.

................................................................................... .............. investitorul poartă denumirea generică de proprietar............................................................................................ Jurnalul evenimentelor.............. Fisa de date sintetice........... Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea........... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1....... ......................................... ......... intretinerea.... ......................... .................................................................... 6......................... întreţinerea si urmărirea comportării în timp....... ........................................................... ................................................... .................................. Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia...................................................................... ................................. repararea............. ........................................... 6..................... .după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor............................................................................... ............................................................................................................. ............ ........................................................................ ............................. 5.....determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp............................................ 3......................... 4......... ............................................... localizare) ................................................................................................................... Obiectul de constructie (denumire....................................................... .................. Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea.................... .......................... ANEXA Nr................ Capitolul B*) Documentatia privind executia............................................................................ 2.................................... ...................... ... .................. repararea si urmarirea comportarii in timp......................................... .......................................................................................... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.. Proprietar ..................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea............................................... .................................... FISA DE DATE SINTETICE 1...................................................... ........... Capitolul C*) Documentatia privind receptia............................. ......................... Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia................... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea..............

...... 8........................... ............................................................................. Data inceperii executiei ............................................. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ........................................ numarul certificatului de atestare ............. ..................................................................... 2................... 13......................... . Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele................. ........................................... a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ................................. Alte date ................................... 7...................... b) Numele si prenumele sefului de santier . Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)........ Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele.............. 15............... 6..... Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ...................................................... c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate............... c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ............................. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ..... .................................... daca este cazul...................... Data aprobarii receptiei finale ...... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si........................ 12....................................................................... prenumele................................................. 10............ .................................................................................................. ................................ numarul certificatului de atestare) ... prenumele................... ............................. 1-6 (data modificarii si modificarea) ..................................................................................... ...................... functia........................................... Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ............................................. 5..................... 4.... NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ............. Comisia de receptie finala (numele............................... 14.............. .............................. ................... ...... prenumele si unitatea de care apartin) ............ prenumele............................................... .................... 9....................... ................................................ atributia) ............................... Modificari intervenite in datele de la pct............................................... ........................................................................................... denumirea si sediul unitatilor de care apartin ......................................................................................................... 11................. numele......................................................................................................................... prenumele si unitatea de care apartin) .................... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele......................................................................................................... b) Numele si prenumele sefului de proiect ....................................................................................................... .................................................. 3....

d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse.). Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. repararea si urmărirea comportării în timp. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general.1. după întocmire. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. 6. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. întreţinerea. recepţia. ipoteze de calcul. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). 3. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. 4. întreţinerea. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. notele de constatare ale organelor de control.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. 7. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. . 8.). după caz. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. cu toate modificările aduse de proiectant. . certificatele de calitate. de admitere a fazelor determinante. procesele-verbale. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. de către proprietar. Documentaţia privind proiectarea (cap. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. Cartea tehnică. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. execuţia. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. . supuse regimului de autorizare a construcţiilor. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. 2. exploatarea. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. condica de betoane. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. .

Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. 12. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. h) jurnalul evenimentelor. dacă este cazul. dacă este cazul. rezultate ca necesare.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. temperaturi excesive etc. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. 9. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. după recepţia finală a lucrărilor. dacă este cazul. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. f) expertize tehnice. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. Acolo unde este posibil. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. cabine poartă etc. precum si alte acte anexate acestora .. cutremure. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie. 1 la prezentele norme. g) caietele de atasament. 10.). instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. urmărire în timp). dacă este cazul.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. 11. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare.

19. în ordinea enumerării din prezentele norme. CAPITOLUL III Modul de întocmire. imediat după întocmirea ei. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. 20. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. 7 si 10. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. în dosare cu file numerotate. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. B. fie de proprietar sau administrator.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. în cifre arabe. . borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. împreună cu proiectantul. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. 13. ţinând seama si de prevederile pct. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. după demolare. 8). folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. h). Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. le îndosariază conform prevederilor pct. 13. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. D) si din numărul de ordine. investitorul reţine un exemplar complet. . b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 16. C. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. fie de persoane împuternicite de acestia. documentaţia prevăzută la pct.capitolele respective. 10 lit. după recepţia finală a obiectului de construcţie. Pentru construcţiile noi. 8. pentru păstrare. periodic. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. al dosarului. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. 18. 17. cu ocazia recepţiei. 15.

rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. prăbusiri sau alunecări de teren etc.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente. ploi torenţiale. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC . E . cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. 2. C . cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1.|evenimentului|evenimentului|constructiei. pe fazele de execuţie a lucrărilor. menţionându-se natura actelor. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele.20. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor.). în cazul în care implică luarea unor măsuri.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. La schimbarea proprietarului. . demolări etc.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. inundaţii. căderi masive de zăpadă. D . consolidări. US .evenimente excepţionale (cutremure. incendii.procese-verbale întocmite de organele de verificare. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. M .). | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt.

Guvernul României Hotărâre nr. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic." 5. 6." 3. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. denumite în continuare produse. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art." 4. . I." . condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. a unor noi produse. 107 din Constituţia României.determinată de modificările aduse produsului. nr. . 5 din Legea nr.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. procedee sau echipamente. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. Art. tehnologiei de fabricaţie. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. se modifică si se completează după cum urmează: 1. 1. Partea I. asupra aptitudinii de utilizare. în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. . Partea I nr. la iniţiativa deţină torului .Anexa nr. ca urmare a constatării unor neconformităţi. 352 din 10 decembrie 1997. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. concretizată într-un document scris. publicată în Monitorul Oficial al României. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.sau a grupei specializate care l-a elaborat." 2. domeniului de utilizare .

Transporturilor si Locuinţei". Ministrul industriei si resurselor. • vicepresedinte.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice. . Transporturilor si Locuinţei. • secretar.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. f). 675. Transporturilor si Locuinţei. . Ministrul lucrarilor publice.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. La articolul 24. secretar de stat Bucuresti.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării. Anexa la regulament . PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. Art. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. Mihai Berinde. II. secretar de stat p. . Nr. 3 iulie 2002.1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. . După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului.6. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. a)-d). Ion Selaru. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit." 8. . denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice. . . transporturilor si locuintei.Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. • membri: .

7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. transporturilor si locuinţei.1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. .1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior. Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. . .1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. .2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. .6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii. 3. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. 2. . transporturilor si locuinţei. . executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii.. Presedintele. vicepresedintele.

b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. 152 din 17 iunie 1994. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. Hotărârea Guvernului nr. . 1. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. procedee si echipamente noi în construcţii. 2/1994 privind calitatea în construcţii. Partea I. 38 din Legea nr. Partea I. Partea I nr. ministrul finantelor. Partea I. 202 din 4 august 1994. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 193 din 28 iulie 1994. 1-7. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. nr. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. Partea I. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. e) agrementul tehnic pentru produse. nr. 325 din 24 noiembrie 1994. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr.Guvernul României Hotărâre nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. nr. Art. Hotărârea Guvernului nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Hotărârea Guvernului nr. Art. publicat în Monitorul Oficial al României. procedee si echipamente noi în construcţii. cuprinse în anexele nr. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. publicat în Monitorul Oficial al României.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. nr. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 202 din 4 august 1994. Nicolae Noica Ministru de stat. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. . ministrul industriei si comertului. 3. . d) urmărirea comportării în exploatare. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. 2. publicată în Monitorul Oficial al României. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.

5.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare.Activitatea de metrologie. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. . metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. 2. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. fidelitatea. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. 3. justeţea. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. Art. depozitarea echipamentelor . 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. Art. prin care se asigură administrarea. folosiţi în textul prezentului regulament.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. . conform prezentului regulament. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. Art. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. având în vedere domeniul de măsurare. 4. 7. 6. instituit prin lege. Art. c) recepţia si administrarea . Art. dacă este cazul.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. 21 noiembrie 1997.identificarea. manipularea.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. . CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. . principalele elemente de conţinut. pentru utilizarea prevăzută. 766. director general Bucuresti. cu aprobare de model. care utilizează echipamente de măsurare.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. 1.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. . conservarea. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Nr. . Partea I nr.

Art. având în vedere complexitatea comenzii. 11. Art.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. Art. . instrucţiunile de utilizare si de întreţinere.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. conservarea si depozitarea. respectiv.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. . autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. pentru fiecare obiect.Achiziţionarea. reparări . f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem.verificarea iniţială. verificarea periodică si/sau după reparare -. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. cât si funcţional. 9. conform instrucţiunilor furnizorului. . etaloanele. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. inclusiv a documentelor . CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art. . verificări. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu.etalonări. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale.de măsurare. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. 12. . de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. după caz.proceduri.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. precum si a personalului. Art. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. materialele de referinţă. după caz. Art. casarea acestora. . prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. 14. 8. 10.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . stabilite prin documentaţia de execuţie. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. manipularea. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. instrucţiuni -. după caz. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . d) efectuarea confirmării metrologice . metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. 13. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. Art. e) retragerea din serviciu. privind identificarea. .

c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. experţi tehnici. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. Art. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. . la solicitare. . în conformitate cu atribuţiile care le revin. d) să evalueze. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. . 19.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. depozitare. executanţi -. potrivit sistemului propriu. . accese. conform legilor în vigoare. . b) să stabilească.vedere al stării de verificare.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. periodic. proprietari sau utilizatori.investitori. conform prezentului regulament. Art. Art.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Art. securitate. urbanism. prin audit intern sau extern. . c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. 17. b) să asigure personalul corespunzător. după caz. .manipulare. lucrări publice.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale.În funcţie de volum si de complexitate. urbanism si amenajarea teritoriului. condiţii de mediu.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . după caz. Partea I nr. 15. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. 20. lucrări publice si amenajarea teritoriului. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. prin personal propriu împuternicit. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . 16. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. prin contract. Art. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. proiectanţi. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. 18. precum si instruirea si atestarea acestuia. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. 21. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective .

Art.CAPITOLUL I Prevederi generale Art. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. finanţate de la bugetul de stat. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. Art. 5. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. . pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. finanţate din alte surse. care sunt obligaţi să asigure. proprietari. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. de proiectare. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. Art. 1. b) prin planul calităţii. adaptate la specificul construcţiilor. în cazurile prevăzute la lit. destinate să prevină noncalitatea. 4. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. obţinerea si menţinerea. în condiţii raţionale de cost si termen. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. . si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. Pentru celelalte cazuri. adaptate specificului construcţiilor.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării . în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. în aceste etape ale existenţei construcţiilor. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. astfel: a) prin sistemul calităţii. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. 3. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. . . Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. dacă aceasta este cerută prin contract. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. prin conducerea si asigurarea calităţii. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. unităţi de cercetare. Art. .Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. să asigure realizarea. prin activităţi prestabilite si sistematice. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. 2. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. având în vedere standardele aplicabile. atestat.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. realizare. a)(i). fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii.

9.datele de intrare. a conducerii si asigurării calităţii. . directoare pentru definirea si obţinerea calităţii.Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. 11.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate.politică. 7. Art. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . strategie.documente si înregistrări. 6. .Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. cât si pentru asigurarea externă a calităţii. .organizarea aferentă sistemului.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. precizând obiectivele. aplicabile. . printr-o terţă parte organism de certificare -. regulile de operare. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.profesionale.documente contractuale. . 8. 12. Datele de intrare Art.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . Art.condiţiile referitoare la sistemul calităţii. organizare -.elementele principale de conţinut. . Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului. .Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . . Elementele principale de conţinut Art. aplicate. 10. . precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .sau certificarea. .client . CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Aceste elemente se elaborează. conducere.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. Art. potrivit contractelor încheiate între părţi. Art.programul de asigurare a calităţii. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. . . atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . documentaţia tehnică de proiectare. Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.

lucrări de investiţii-construcţii importante. se poate utiliza un calificativ. . Art.responsabilitatea managementului . sunt următoarele: . . .sistemul calităţii .proceduri administrative.analizarea periodică. . În anumite cazuri mai deosebite . învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii.pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. .procedurile sistemului. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii.pentru participarea la licitaţii. . a obiectivelor. . . . . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.organizarea.pentru construcţiile finanţate din fondurile statului. care sunt: .documente.formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii. prin contract. documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. 15. . care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. pentru acele cazuri. b) proceduri. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. . utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .definirea politicii privind calitatea. . care includ planuri de control al calităţii.analiza contractului.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. în următoarele cazuri: . Art. .a) manualul calităţii.Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. 13. 14. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate. "manual de management al calităţii". spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". . . nu este certificat. faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. trebuie să cuprindă: . integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice.planul de control al calităţii.procedurile tehnice de execuţie sau de proces. În funcţie de obiectul manualului.În situaţia în care sistemul calităţii.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.beneficiarii investitori pot solicita. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. de către conducerea unităţii. Art. Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.analiza sistemului. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate.

auditurile interne ale calităţii.identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). Art. de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate.tehnicile statistice. proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.Aplicarea sistemului calităţii. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. . corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor.controlul echipamentelor de inspecţie. elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice.controlul proceselor. . fabricaţie.controlul înregistrărilor calităţii. conservarea si livrarea. care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.manipularea. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. măsurare si încercare. . după caz.controlul documentelor si al datelor. 16. 18. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. ambalarea. . pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . . . .service si urmărirea comportării lucrărilor.controlul proiectării. este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. . Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. . 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor.inspecţii (control) si încercări.acţiunile corective si preventive. . . .aprovizionarea. 17. prin proceduri de sistem. prevăzute la alin. care. . 1.controlul produsului (lucrării) neconform. proceduri administrative sau. b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. .. execuţie. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. se efectuează în mod diferenţiat. depozitarea. . Art. .controlul produsului furnizat de client. .instruirea. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. . În cadrul sistemului calităţii.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii. .

după caz. care descresc de la modelul 1. întocmite.Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. . reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. rapoarte de verificare si analizare. cel mai complex si mai pretenţios. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. Documente si înregistrări Art. precum si pentru activităţile de realizare si. spre modelul 3.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. notate cu 1. pentru construcţii noi. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. pentru construcţii existente. 22.certificate de calitate.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. Art. c) documente si înregistrări privind calitatea: . se stabilesc în etapa de proiectare. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse.procese-verbale de control. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. Art. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001.Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. aferente. de exploatare. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. 21. . luate în considerare. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. diferenţiate între ele. 20. procese-verbale de avizare pentru . mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. 2 si 3. . . certificate de conformitate a calităţii produselor. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. 19. în principal. . buletine de încercări. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare.

răspunderi Art. realizarea si. 15. c) de a elabora. 25.puncte de oprire . produse pentru construcţii. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Art. proiectanţi. b) ca document de sine stătător. utilizatori. . investitori. după caz. proprietari.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. . CAPITOLUL III Atribuţii.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. . în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii. documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate.procese-verbale de lucrări ascunse.acreditarea organismelor de certificare. ca si pentru fazele determinante .rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. suplimentate.si de recepţii parţiale. spre exemplu: rapoarte tehnice. pentru anumite lucrări sau construcţii. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. 26. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. .Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. Art. obligaţii. după caz. după caz. . pentru sisteme de calitate. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . cu cele specifice lucrărilor respective.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. calificare sau atestare. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. rapoarte de control si verificare privind calitatea. instituit prin Legea nr. aplicabile. Art. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. .planuri si rapoarte de audit. 27. Planuri ale calităţii Art. d) diverse alte documente referitoare la calitate. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. . procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. 24. consultanţă. furnizori. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. . informări. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii.Planul calităţii se întocmeste.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. . analizarea si evaluarea sistemului. .Planul calităţii este documentul care precizează practicile. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. în exploatarea construcţiei respective. 23. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. precizate la art. după caz. realizare. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. dări de seamă periodice. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea.

cu durata mare de utilizare. Ele sunt caracterizate. Art. conform legilor în vigoare. denumite categorii de importanţă. 2. de regulă. în condiţiile precizate la art.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor.pregătirea si instruirea personalului. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. 1. 30. Art.Construcţiile se încadrează. 4. . . .Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 29. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. Partea I nr.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. . de către Inspecţia de stat în construcţii. cu volumul important de muncă si de materiale înglobate.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. prin: . sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. conform legii. . urbanism si amenajarea teritoriului. lucrări publice. lucrări publice. Art. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. . care privesc întreaga construcţie. 3.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. urbanism si amenajarea teritoriului. b) de importanţă specifice. în următoarele categorii: a) de importanţă globală.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. Art. Art. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. denumite clase de importanţă.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. 4. . punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. . CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor.asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. 28. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. . pentru realizarea de niveluri . sub anumite aspecte. sub toate aspectele. după importanţa lor. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. 5.

. atunci când este necesar.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art.construcţii de importanţă deosebită (B).Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. în cazul construcţiilor noi. modul de utilizare etc. Clase de importanţă Art. . 8. 6. prin documentaţii motivate.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. Art. la construcţiile noi. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare.Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta.construcţii de importanţă excepţională (A). . în condiţiile legii. în mediul construit si în natură destinaţia. .Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. c) caracteristici proprii construcţiilor . cartea tehnică a construcţiei. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. la cererea investitorului. . Partea I nr. si/sau de către expertul tehnic atestat. Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii.Urmărirea comportării în exploatare. 10. . b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic. Art. 9. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate.construcţii de importanţă normală (C). în cazul construcţiilor existente. proiectul de execuţie. . sau a proprietarului.complexitatea si considerentele economice. Art. ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . . documentele de asigurare..de calitate determinate de respectarea cerinţelor.construcţii de importanţă redusă (D).Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice. 1. la construcţiile existente. 11. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. 7. Art. . pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. . .

de asemenea. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. proiectanţi.urmărirea curentă. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Art. 8. . pe categorii de lucrări si de construcţii. . asupra tuturor construcţiilor. pe toată durata de existenţă.se stabilesc de către proiectant sau expert. caracteristici si parametri urmăriţi . Art. care va cuprinde. executanţi. Art. . Urmărirea curentă se efectuează. metode.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. . Art. . . 5. cel puţin de nivel mediu. 4. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei.perioade. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. corelată cu activitatea de întreţinere. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice .Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. utilizatori. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. conform legii. proprietari. 6.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. complementare.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. Art. 7. . Art. 2. periodice.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. administratori.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. 3. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate.urmărirea specială. care. .

înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. 12. Art. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale.La constatarea.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. pe o perioadă stabilită. de către personal tehnic de specialitate atestat.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. lucrări publice. Art. asigură. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. după care le vor preda proprietarului. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. personalul necesar.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. Art. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. Art. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. b) stipulează. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. . împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii.interesate. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. 13. . 15. . proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 9. urbanism si amenajarea teritoriului. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. Art. Art. inclusiv jurnalul evenimentelor. . să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. Art. 14.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. b) elaborează. 10. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. . asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. .Urmărirea specială se realizează. sub toate formele. împreună cu proiectantul. lucrări publice. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. 16. . după caz. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. 10. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. urbanism si amenajarea teritoriului. . b) să efectueze urmărirea curentă. 11. pe bază de contract cu proprietarul. în contracte. până la recepţia construcţiilor.

care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. . Art. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . Art. straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. pe baza unui proiect. 24. în conformitate cu prevederile legale. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. de regulă. acestea vor fi executate.Lucrările de modernizare se realizează. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. cât si local. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. . periodic. . în care construcţiile sunt grav afectate. de asemenea. 19. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . 23. . prin reconstrucţie.finisaje. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. În unele situaţii.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. b) lucrări de refacere. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. ca rezultat al expertizării tehnice. . Art.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. 20. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. c) lucrări de modernizare. 19 si verificat conform prevederilor legale.Lucrările de refacere se realizează prin remediere.Art. 21. Art.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. putând interveni si reparări sau consolidări. 22. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. dacă este cazul. calitatea acestora.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop.partea existentă .Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. pe bază de proiect. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . Art. în urma analizării situaţiei. reparare sau consolidare. 18. Art. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. . 17. inclusiv extinderi. . straturi de uzură. pe baza comenzii proprietarului. . . d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. întocmit de către expert sau de către proiectant. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. pe parcurs si la recepţie. inclusiv înlocuirea unor piese uzate.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: . b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. inclusiv a cauzelor care au produs degradări.

.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. b) la cererea administratorului construcţiei. oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. 29. cu acordul proprietarului. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art.La construcţiile proprietate publică. dimensiuni. energie termică. Art. .planul de amplasare a construcţiilor . întocmite la o scară convenabilă. canal. .planurile racordurilor la utilităţile exterioare . 26. .planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi.poziţie. eventual. . 28. gaze.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. vecinătăţi -.condiţii tehnice de calitate. din care să rezulte destinaţia. energie electrică. care ar trebui. cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. . . Art. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art.apă. . Art. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. telefon. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. 30. .recomandări . .detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor. recuperate cu ocazia demontării si demolării. din care să rezulte necesitatea. care se face: a) la cererea proprietarului. cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate.Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare. . c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. Art. 27. conform legii.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare. eliberată de autorităţile competente. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. . orientare. planurile instalaţiilor interioare. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. . faţade.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. . în cazurile în care: . Art. secţiuni. . 25. .construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere.planuri sau relevee.la construcţiile proprietate publică .privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. . 26.lucrărilor.Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol.

Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. cuprind următoarele faze: . de finisaj si izolaţii. . prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii. rezultate din recuperare. în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. . în vederea refolosirii. Art. recondiţionare si reciclare.reciclarea materialelor rezultate din demolare. prin operaţiuni simple. . . . rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. .transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente. . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. executate în ateliere. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei. Art.recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. . de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii. 32. structuri de rezistenţă -. . 35. inclusiv a fundaţiei construcţiei. De asemenea. . d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. . .dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. .dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: .devizul lucrărilor de demolare.refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: .zidării. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. 31.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.suspendarea utilităţilor. 34.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. .încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. . . echipamente. . Art. mobilier. Art. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. în secţii de producţie specializate.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . ..demontarea părţilor si a elementelor de construcţie. 33.Recondiţionarea.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi.Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: .

pe bază de contract încheiat cu proprietarii. . pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. b) să asigure. . . asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. Art. prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. . Art. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. a degajărilor mari de praf. reciclare si utilizare a materialelor rezultate.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. 42. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. 41. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni . . alcătuite din diferite materiale.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. lucrări publice. Art. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. .Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. 39.Art. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. Art. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. urbanism si amenajarea teritoriului. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. Art. c) îndrumătoare tehnice privind metode. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. procedee. aparatură si echipamente specifice. 36. 37. 38. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. . CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. 40.Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

contravenţionale si/sau penale. conform legilor în vigoare. .

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.Specialistii cu activitate în construcţii. . Marin Cristea Ministru de stat. 4. Art. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. Hotărârea Guvernului nr. 5. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 3. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . 1.Hotărâre nr. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. Art.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. . 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 731/1991. Partea I nr. .Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. Partea I nr. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. . ministrul finantelor. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. ministrul muncii si protectiei sociale. Art. Florin Georgescu Ministru de stat. 1.Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. care va fi aprobat prin ordin al ministrului.

vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. să desfăsoare activităţi în mod independent.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.autorizat. 3. atestaţi. Art. tribune din lemn etc. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . potrivit legii.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate.În conformitate cu prevederile art. consolidare. . 40 alin. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. în funcţie de categoria de importanţă. Construcţiile pentru organizare de santier care. Art. conform prevederilor Decretului-lege nr. . . 5. care se suportă de către partea interesată. ateliere etc. Art. . 10/1995. după caz. cu excepţia celor prevăzute la art. 3 din Legea nr. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 2 alin. prevăzute la alin. căi de comunicaţie. . investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. transformare. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. Proprietarii. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. precum si lucrările de modernizare. . 1.) se supun prevederilor prezentului regulament.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. 10/1995. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . potrivit legii. modificare.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. cu respectarea prevederilor legale. poduri. ca persoană fizică. Art. hoteluri. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. Responsabilii tehnici cu execuţia. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. 4. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii.Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii.calităţii în construcţii. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. conţinutul. 2 din Legea nr.angajat al investitorului. 2. după terminarea lucrărilor de bază. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. . sunt angajaţii constructorului. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

B3 . D. Ig . care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale. inginerii de instalaţii pentru construcţii. arhitecţii. C . B9 . • instalatii de gaze lichefiate. miniere. D .Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala. cu experienţă si vechime în profesie. iar pentru cerinţele C.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine.Instalatii termice. • instalatii de climatizare si frig.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. • instalatii exterioare de alimentare cu apa. B1-B9). • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. drumuri. termice si de gaze. B5 .Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. D. F pot fi atestaţi în toate domeniile. care cuprind: • instalatii electrice.agrozootehnice. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor.Igiena. . F. B2 . E . inclusiv pentru curenti slabi.Instalatii sanitare. • instalatii de ventilare.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori. E. It . • instalatii exterioare de canalizare. Af. • instalatii de stingere a incendiilor. Ie . telecomunicatii. • instalatii de prevenire a incendiilor.pentru toate cerintele A. inginerii geologi. conform prevederilor prezentei reglementări tehnice.pentru toate domeniile de constructii. sanatatea oamenilor. E. .Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. F . . tunele. poduri. • instalatii exterioare de gaze naturale. piste de aviatie. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii.Instalatii de gaze. care cuprind: • instalatii sanitare interioare.Instalatii electrice. B4 . C. Art. energetice. B.pentru specialitatile: Is . .Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. B7 . 5.Izolatie termica.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. Pentru instalatii: -----------------. care cuprind: • instalatii de incalzire. în unul sau mai multe domenii (A1-A9.

. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. Transporturilor si Locuinţei. funcţii etc. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. E. perioade. ingineri geologi. Art. 6. . pentru care se solicită atestarea. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. C. în care se precizează: . la una. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. . (4) Candidaţii menţionaţi la alin. B.vechimea în funcţie de minimum 8 ani.rezistenţă si stabilitate. b) pentru expert tehnic . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. iar pentru instalaţii. 7. în toate specialităţile.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. că nu are cazier. d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. solicitantul va prezenta . (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. arhitecţi. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. după caz. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. D. f) declaraţia scrisă. dacă are cazier. Art.vechimea în funcţie de minimum 14 ani. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. pe propria răspundere.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. conform prevederilor art. F. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.numele. 1) a solicitantului. mai puţin la cerinţa esenţială A . (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile.

din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor .Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. 6. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. 9. c) să fie arhitect. b) să fie inginer geolog. cercetare sau învăţământ superior. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . Art. precizată în memoriul de activitate. . (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii.o copie legalizată de pe acesta. absolvent al unui institut de arhitectură. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. 2 alin. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. 8. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. în domeniul si specialitatea solicitate. dacă este cazul. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. d) să fie inginer de instalaţii. Transporturilor si Locuinţei din comisie. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. . care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii.

Art. telecomunicatii. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. pe propria răspundere. în care se precizează: .I . Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru . 11. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . . III . IX . .Constructii pentru imbunatatiri funciare. (1). stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. Art. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. arhitect sau conductor arhitect.A. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică. 1) din partea solicitantului. Transporturilor si Locuinţei. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. g) declaraţie scrisă. a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale. ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. II . referitoare la execuţia lucrărilor.Constructii civile. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. precizată în memoriul de activitate. la cererea sa. 9 alin. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor.Constructii de porturi si platforme marine. . drumuri.S. Art. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă.Constructii si amenajari hidrotehnice. poduri. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul.Constructii de cai ferate. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. piste de aviatie.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. agrozootehnice. V . funcţii). (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor.Un specialist poate fi atestat. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. XI .Constructii edilitare si de gospodarie comunala. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. 10.Lucrari speciale de fundatii. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. IV . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. conform prevederilor art. miniere. perioade. industriale. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. VII . 12. . că nu are cazier. în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art.. dacă are cazier. tunele. energetice. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea.Constructii rutiere.numele.

stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. Transporturilor si Locuinţei. în care se precizează: .Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. că nu are cazier. Art. 13. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare.numele. 4. 1) a solicitantului. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. respectiv doctor arhitect. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. Art. B. . inginer în specialitatea petrol si gaze . funcţii) din care să rezulte experienţa. C. E. săli de sport etc. construcţii metalice înalte (antene înalte. f) declaraţie scrisă. . e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. (4) Inginerii sau subinginerii. inginer geolog. arhitecţi..construcţii. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. care au executat construcţii metalice deosebite. F. 14. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. dacă are cazier. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). . 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. faruri. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. turnuri de facle). perioade. pe propria răspundere. . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. în care se solicită atestarea. D. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. potrivit prevederilor art. conform prevederilor art. 15.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. inginer de instalaţii. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer.

19. C. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. prevăzute de legislaţia în vigoare. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. execuţie. . c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. .Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . B. 17. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. obligatoriu. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani.sau arhitect. Transporturilor si Locuinţei din comisie. Ie. 18. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. Transporturilor si Locuinţei. abuz de încredere. 3.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. F. Art. (4) Certificatul. 2. din care. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. Art. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. Ig. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. în acest scop. Art. cu iniţialele acestora.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. cercetare. Transporturilor si Locuinţei. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. execuţie. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. . în vederea continuării activităţii. E. învăţământ superior. D. 8. b) inginerul constructor. învăţământ superior. obligatoriu. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. din care. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . cercetare. . It. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. 16.

Art. Art. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. specialitatea în care acestia au fost atestaţi.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. respectiv. 21. .Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. Art. (3). b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. acolo unde consideră că este cazul.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. inclusiv verificarea studiului geotehnic. . 26. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. 23. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. . (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. Art. specialităţi sau cerinţe. .(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. pereţi mulaţi. 22. . lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. coloane. În acest scop. pământuri lichefiabile etc. barete.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. Transporturilor si Locuinţei. Art. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. 20. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. . Transporturilor si Locuinţei.Anexele nr.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. fundaţii pe piloţi. în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. . solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. precum si termenul de valabilitate a acesteia. Art. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii. ancoraje si altele). (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. . 25. survenită ulterior atestării. precum si terenuri instabile în pantă.complementară a interzicerii unor drepturi. 24. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. Art..

...... eliberata de ........................................... Localitatea ... Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) ............. fiul (fiica) lui ............. avand calitatea de ...... ........................................................................ 3................. posesorul (posesoarea) diplomei de .................. 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru..................... .................................................... ...... judetul .............pentru instalatii ....... Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr.......................... sectorul ....... et........ ........................ ...... din orasul ........ ap...... bl.. in comuna/ orasul .. nr.... ............................................................................. Domnului ministru al lucrarilor publice........ si inteleg sa le respect intocmai........ .................ANEXA Nr.......... pentru plata tarifului de atestare 6......................................................pentru constructii ......................... Semnatura .................. nascut (nascuta) la data de ...... cu sediul in ............................................................ ..... Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar...... sectorul .........sau specialitatea (specialitatile) .......................................... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ......................... Memoriu de activitate 2..... ..... Copie legalizata de pe diploma nr..... promotia ..................................... avand nr............... . Recomandare din partea ........................ str........................................ 4............................................................................... 71)................ eliberata de ...... data ......... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat................ .................... unde am calitatea de3) .............. tara ....... sc................................................................................... Recomandare din partea .................................................................... ....................... 5..... avand calitatea de ............ Copie legalizata de pe carnetul de munca 9..... judetul ...... eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8...... ................... in domeniul (domeniile) ........... solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de .............. .... ................................ tara . telefon ............................... avand calitatea de .............. ................... str........................ ........................... ................. Subsemnatul (subsemnata) ...... si al (a) ..... comuna/orasul ....... Chitanta nr.................... .................................. ............... pentru urmatoarele cerinte de calitate: .............................. in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1.................... judetul ............. ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România.............. in calitate de .. Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale............................. Recomandare din partea ...........................................................

.................................................. administrator.................................... bl.......................... . et......... din ............................................................... sc........................2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale. ........... .......................... ................................................. ap..... salariat....................................... judetul ....................... 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE................ din ........ ... .................................................................................... cenzor...... cu domiciliul in localitatea ........................................................................................ In baza Legii nr....... ............... ANEXA Nr.......................... ................. str.............. in specialitatea ..... in domeniul (domeniile) .................. si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr..................... ....................................... ANEXA Nr..................................................... ........... Ministrul lucrarilor publice........ transporturilor si locuintei............................................................................................. STAMPILĂ ... 10/1995 privind calitatea in constructii.............. nr..................... .... cu modificarile ulterioare.. din .................................................................................................................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: .................... 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil......... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr... ........................ ..................... ...... 3) Asociat...... ............................................. ... .. de profesie ...... se elibereaza prezentul certificat de atestare..... ..... ... ........................................ ....... ............... Se atesta domnul (doamna) .................... in urma cererii nr................................... ................... după caz...................) în care lucrează solicitantul.................................... Director general.. pentru calitatea de .... .............. firmei etc.........................................................

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

4 din reglementarea tehnică. 38 alin. It. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. 925/1995. Is. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Ministerul Transporturilor. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". Construcţiilor si Turismului Ordin nr. transporturilor si locuinţei nr.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. Partea I nr. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. cu modificările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. . 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.

14 aprilie 2006.în temeiul art. Art. Partea I. . cu modificările si completările ulterioare.Anexa nr. 575. ministrul transporturilor. . publicat în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Nr. 5 alin. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. 777/2003. transporturilor si locuinţei nr. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. I. . nr.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Construcţiilor si Turismului. Ministrul transporturilor. Partea I. II. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. construcţiilor si turismului. 397 din 9 iunie 2003. Gheorghe Dobre Bucuresti. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii".

transformare. in scopul satisfacerii.A se vedea Legea nr. 3. sanatate si mediu. f) economie de energie si izolare termica. consolidare si de reparatii ale acestora.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. 1. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. realizarea si exploatarea constructiilor. b) securitate la incendiu. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. 587/2002 . 123/2007. . . c) igiena. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . e) protectie impotriva zgomotului. Art. Art.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . destinatie. . care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. 123/2007. 2. precum si dupa considerente economice.2007. 498/2001 . . 6. pe intreaga durata de existenta a constructiilor. . unic pct. in scopul protejarii vietii oamenilor. Art. precum si constructiile provizorii. Art.Legea nr. d) siguranta in exploatare. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. 5. . .@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. a bunurilor acestora. 4. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.Legea nr.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. Actul include modificarile din urmatoarele acte: . a societatii si a mediului inconjurator. mod de utilizare. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate.Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. modificare. . 123/2007 care prin art. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. precum si lucrarilor de modernizare. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. pe intreaga durata de existenta. nr.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. precum si in postutilizarea lor.G. 1 din Legea nr.Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare. Art.05. unic pct. potrivit responsabilitatilor fiecaruia.H. grad de risc sub aspectul sigurantei.denumite in continuare constructii.

CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. proprietarii. exploatare si postutilizare a acestora. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. produselor si procedeelor utilizate in constructii. 5. precum si garantiile materiale si alte prevederi. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. 7. Art. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. calculul si alcatuirea. in principal. . executantii. 11. corespunzatoare cerintelor esentiale. . precum si modul de determinare si de verificare a acestora. executia si exploatarea constructiilor. realizare.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. cercetatorii.In contractele care se incheie ori. . responsabilii tehnici cu executia. expertii tehnici. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. Art. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. .Agrementele tehnice pentru produse. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. verificatorii de proiecte. dupa caz. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. g) activitatea metrologica in constructii. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. Art. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. d) verificarea proiectelor. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. Art. Art. 12. . . 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. referitoare la calitate. inferioare reglementarilor in vigoare. regulamente. 9. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. responsabilitati. j) postutilizarea constructiilor. in conditiile prezentei . Lege nr. care sa conduca la realizarea acestor clauze.Acesti factori sunt: investitorii. 8. proiectantii.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. 10. h) receptia constructiilor. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. utilizatorii.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. k) controlul de stat al calitatii in constructii.

Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. conditiile de fabricatie. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. Art. 13.legi. de punere in opera si de intretinerea a acestora. . . Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. procedee si echipamente traditionale. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. 15. Art. . Receptia constructiilor se face de catre investitor . 17. legal desemnati de acestia. . . altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. . prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. Art.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. Art. aptitudinea de utilizare.proprietar. 16.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. de transport. de depozitare. in scopul . 18. 14. Art. Art. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.

Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. demontare si demolare a constructiilor. Art. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. lucrari publice. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. precum si a deficientelor proiectelor. 19. . . e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. 21. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. 22. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. precum si a autorizatiei de construire.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. . privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. precum si la lucrari de reparatii. de executie. pe tot parcursul lucrarilor. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. urbanism si amenajarea teritoriului. consolidare. Art. 18 alin. extindere. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati.mentinerii cerintelor esentiale.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. 2 al prezentei legi. transformare. desfiintare partiala. . de exploatare si de postutilizare a constructiilor. 20. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. la unitatile de proiectare. .

din vina proiectantului. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. prin proiect. la cererea investitorului. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. d) elaborarea caietelor de sarcini. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. 23.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. precum si. . cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. exploatarea. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. in termen de 24 de ore. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. precum si gestionarea probelormartor. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. in vederea solutionarii. h) sesizarea. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. e) solutionarea neconformitatilor. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. . c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. a Inspectiei de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. e) stabilirea. lucrari publice. stabiliti de catre investitor. intretinerea si reparatiile. cu responsabili tehnici cu executia atestati. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. dupa caz. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. j) aducerea la indeplinire.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. Expertii tehnici atestati. pe propria cheltuiala. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. atestati Art. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie .Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. . k) remedierea. a defectelor calitative aparute din vina sa. la instrainarea constructiei. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. la terminarea executiei lucrarilor. atat in perioada de executie. la termenele stabilite. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. . pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. dupa caz. de lucrari de reconstruire. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. 25. la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. 26. 24. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. transformare. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. consolidare. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. angajati pentru expertizarea unor proiecte. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: .factori de raspundere. colaboratori. extindere. d) efectuarea. desfiintare partiala. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. . raspund pentru solutiile date. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. impuse prin reglementarile legale. conform atributiilor ce le revin. subcontractanti . noului proprietar.

a unor constructii de calitate corespunzatoare. lucrari publice. 29. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. specialistul verificator de proiecte atestat. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. b) fundamentarea. realizarea. responsabilul tehnic cu executia atestat. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. pe toata durata de existenta a constructiei. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale .Inspectia de stat in constructii. in termen de 24 de ore. urbanism si amenajarea teritoriului Art. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. urbanism si amenajarea teritoriului. 28. in vederea eliberarii de agremente tehnice. dirigintele de specialitate. lucrari publice. . ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. . 27. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. . expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. revine factorilor care participa la conceperea. conform dispozitiilor legale. 2. . produse si procedee noi pentru constructii. 30. e) sesizarea.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. pe intreaga durata de existenta.Proiectantul. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. exploatarea si postutilizarea acestora.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei. precum si dupa implinirea acestui termen. lucrari publice. Art. 18 alin. lucrari publice. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. a Inspectiei de stat in constructii. executantul. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice.

referitoare la stabilitate si rezistenta.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control.500. 32.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. potrivit legii.000 lei la 77. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.000. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. . dupa caz. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. precum si de constatarea contraventiilor.500. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. II. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. ori alte consecinte deosebit de grave. verificarea. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. . . 33. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. ori alte consecinte deosebit de grave.000 lei la 93. lucrari publice. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. expertizarea. Art. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. De la 15.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. De la 15. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. 31. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia.000.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. Art. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. distrugerea totala sau partiala a constructiei. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat.

c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei.000. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.legale. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala. 21. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii.500. conform prevederilor legale. 14. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. c) realizarea de modificari. de catre acesta.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. De la 1. V. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. IV. De la 3.500. corespunzator prevederilor art. la terminarea lucrarilor de constructii.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii.000 lei la 3. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. a factorilor interesati. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. a lucrarilor de intretinere.000 lei la 12. de reparatii si de consolidari. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. modernizari.700. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale.000 lei la 46. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. III.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. precum si convocarea nejustificata. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii. De la 7. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale. e) stabilirea.000. urmare convocarii facute de executant. referitoare . d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. transformari.500. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale.

f) neindeplinirea. 2 si pentru care se emit. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului. autorizatii de construire. a masurilor cuprinse in actele de control. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. nr. .la cerinte esentiale. . . 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. . in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. urbanism si amenajarea teritoriului. b). persoane fizice. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. 35. precum si la cele in exploatare.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. 3 lit. 40. 39. iar in cazurile prevazute la art. 2 al prezentei legi. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. Art. d) si e) din Legea nr. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. Art. Art. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate.Regulamentele prevazute la art. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. Calculul si virarea . 2 alin. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. 36. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. 498/2001. c). 38. unic din H.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. in conditiile legii. Procedurile prevazute la art.Constatarea contraventiilor prevazute la art. .S. cu exceptia proprietarilor. referitoare la cerinte esentiale. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. Art. 30. Art. 34. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. .G. a).Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 37. . Art. lucrari publice. cu exceptia prevazuta la art. lucrari publice. pentru rezolvarea neconformitatilor. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. la termenul stabilit. de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale.Contraventiilor prevazute la art.C. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0.

2/1994 privind calitatea in constructii.I.Alineatul (5) a fost modificat prin art.sumelor respective se fac esalonat. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. . Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. cu respectarea prevederilor art. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. 41. Ordonanta Guvernului nr. . verificarilor metrologice. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. dupa caz. receptiei lucrarilor. procedee si echipamente. functionalitatii si calitatii constructiilor. Inspectoratul de Stat in Constructii . studiilor. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.A.C.15% pe zi de intarziere. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. testarilor. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.» . 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. fara a se depasi suma datorata. Art. 1 din Legea nr. 587/2002. urbanism. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 2 din Legea nr. Transporturilor si Locuintei. 587/2002. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. precum si a cercetarilor. 1 lit. potrivit prevederilor legale. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. 1.N. se penalizeaza cu 0. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. b). prevazute la alin. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. alunecari de teren.S. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii . amenajarea teritoriului si habitat. concomitent cu plata prestatiilor. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale.I. inundatii. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. auditului. conducerii si asigurarii calitatii. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. tasari si/sau prabusiri de teren si. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. unic pct. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. . precum si orice alte dispozitii contrare. unic pct.«C.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art.S. sigurantei in exploatare. documentatiilor.

dr. 10. PRESEDINTELE SENATULUI prof.p. Nr. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. (1) din Constitutia Romaniei. 74 alin. 18 ianuarie 1995. cu respectarea prevederilor art. univ. OLIVIU GHERMAN Bucuresti.

3săptămâni) . un atelier etc. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 .scara 1 :2000 (cca. Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă . un garaj. Hotărârile Administraţiei Publice Locale. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : . să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă.3 zile) . o anexă la casă.înainte de a începe orice demers.înainte de a începe orice demers. Legea 50 cu normele ei de aplicare.alimentare cu energie electrică .alimentare cu apă . Pentru cine are timp la dispoziţie .Calitatea în construcţii. o hală... Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură.gaze naturale . Pentru cine nu are timp .actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) . execuţia şi recepţia lucrărilor executate. INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect.

Plan parcelar întocmit de expert O.date despre suprafeţele diferitelor încăperi . etaj.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care.C.transport urban .salubritate .proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor.întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu. în majoritatea cazurilor.. Viza verificator MLPAT .canalizare . In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri.prevenirea şi stingerea incendiilor .date despre regimul de înalţime ( parter.N. Deviz estimativ lucrări. trebuie să conţină şi o expertiză tehnică .G. etc…) .altele Avize si acorduri privind : . Tema de proiectare trebuie să conţină : . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.apărarea civilă . Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară.telefonizare .alimentare cu energie termică . Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.protecţia mediului .C. mansardă.

.alte clauze ( penalitati de întârziere.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. la Primarie sau Consiliul Judetean. în mod explicit.durata de elaborare a proiectului .proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia .alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs. a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze. etc. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă. este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . următoarele : . legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului. încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină. forţă majoră..) După depunerea. al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism .asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate . După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora .

valoarea lucrărilor . Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării. a utilajelor. betoane.forţa majoră .soluţionarea litigiilor .caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ». pentru a putea întabula construcţia. . procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei. care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse. Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. care va trebui să conţină .calitatea lucrărilor . NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. zidărie etc…) . a transpoturilor. constructorii neavând nici o responsabilitate . Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea . inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei.datele de identificare ale contractanţilor .-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea. a materialelor.durata de execuţie a lucrării . Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia. -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă.alte clauze Odată ales constructorul. -în regie proprie .în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean.penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului .lucrările care se vor executa(săpături manuale. materialele urmând a le procura dvs.

cărămizi .calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi .B. proiectant şi executant) . la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) . Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse. ţiglă etc…) . sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie. urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0. fiecare material achiziţionat (armături ptr. Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii. Dvs.Deasemenea se anunţă.obligatoriu . semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier .7% din aceeaşi valoare. La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0.betoane.