CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . reparaţiilor.3. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. în exploatare. denumite in continuare construcţii. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. Interpretând relaţia.3. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. Controlul calităţii Controlul calităţii. 1. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. unde tf este timpul de funcţionare nominală. conform parametrilor proiectaţi.se comporte în condiţii de exploatare normale. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. consolidare şi de reparaţii ale acestora. Notată cu (∆t). pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . unde µ este rata reparaţiilor. precum şi lucrărilor de modernizare. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. a. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. modificare. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. 1. transformare. precum si construcţiile provizorii. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . Conform legii privind calitatea în construcţii. calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs.00 dacă tr → 0.4. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor.

acustic.mecanice.). procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. mod de utilizare. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor. . b. execuţie. regulamente. proprietarii. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). grad de risc sub aspectul siguranţei. verificatori de proiecte. cerinţelor de confort şi siguranţă. utilizatorii. Pentru utilizatorii industriali. a execuţiei lucrărilor. destinaţie. siguranţa în exploatare. responsabilităţi. condiţiile de confort termic. economia de energie şi respectiv. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. siguranţa la foc. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. d) verificarea proiectelor. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. Legea 18/1990 privind fondul funciar. responsabili tehnici cu execuţia. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. protecţia mediului ambiant. cercetători. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. etc. experţi cu calitatea în construcţii. precum şi după considerentele economice. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. Conform legii. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. exploatare şi postutilizare a acestora. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. proiectanţi. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. sunt prevăzute în mod expres în lege.

Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. în scopul menţinerii cerinţelor. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. transformare.proprietar. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. legal desemnaţi de aceştia. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. j) postutilizarea construcţiilor. h) recepţia construcţiilor. extindere. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. g) activitatea metrologică în construcţii. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. precum şi la lucrări de reparaţii.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. care se fac numai pe . desfiinţare parţială. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . consolidare.

izolare parţială sau evacuare a construcţiei. lucrări publice. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. pe baza unei fundamentări tehnice asumate. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. studii. cercetări. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. 1. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare.5. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. . experimentări sau încercări. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. demontare şi demolare a construcţiilor. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. În cazul în care. b. Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: .în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti .în vederea determinării în orice stadiu. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului. construcţiilor şi turismului.

înregistrare foto-grafică.eşantioane selectate. . execuţie şi exploatare. evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei.analiza structurală. Despre măsurile propuse.1. Tabelul 1. Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: .condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei. . care sunt obligaţi să le pună în aplicare.domeniile de examinare detaliată.stabilirea măsurilor tehnice optime . Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. . .rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate.teste fizico-chimice. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. Etape Planificarea Obiective . .documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare.măsurători şi modelări computerizate.teste non-distructive. investitorului. Operaţiuni . .prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. . . Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive. acesta le va aduce în cunoştinţă. Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . expertul tehnic de calitate atestat. Raportul cuprinde . .sau pagube materiale). . . .inspecţie vizuală (la faţa locului).experienţa anterioară. reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare.1 Obs.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale .starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. . Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.teste de încărcare.analiza deteriorării. . .analiză statistică. în scris. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. după caz. .plotare computerizată.prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi.comportamentul structurii.

funcţional. în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop. f. coroziune. . decopertări. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora.descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei.. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. e. c. diferenţe de temperatură. precum şi datele obţinute prin sondaje.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). . (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . etc.următoarele piese scrise şi desenate: a.. g. . copia după actul de atestare a inginerul expert.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul.descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului.motivul efectuării expertizei. b. d. . etc. relaţiile cu mediul construit).modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. etc. releveele degradărilor şi avariilor. .dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice. economic.rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*). tasări ale terenului de fundare. economice. tehnologic.).propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. releveele de arhitectură şi structură. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei. . tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport.dacă. Memoriul tehnic precizează: . planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. . . . al încadrării în mediul construit.

interpretarea rezultatelor. . .Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: . 1941-1963. în ansamblu şi în detaliu. . degajări de noxe. . radiografiere. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu.Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. parapeţi. ornamente.a.). măsurători cu ultrasunete. etc. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. explozii. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. defectsoscopie ultrasonică).releveelor construcţiei.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. (+) Precizări . . în funcţie de următoarele criterii: .încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care.releveelor de degradări şi avarii. rezultatele obţinute. ş.).construcţiei. . calcane.se execută de unităţi autorizate. .Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. 1964-1981. mortar. . în urma intervenţiei sale.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. măsurători pe carote. Evaluarea se face pentru sistemul structural. după .

lucrând separat. . .sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. individuali sau cuplaţi. 1. conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). sistem tip pereţi. înălţimea totală a construcţiei. Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. .sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune. . .sistem dual. cuplaţi sau nu. de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor.sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale. în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani).sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). . sistem flexibil la torsiune. Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale.6. a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. după caz. Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre.numărul de niveluri sau.1981). cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). Explicitare: . .sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii.sistemul structural. sistem pendul inversat. . Sistemul are două variante de realizare: . . Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi).clasa de importanţă a construcţiei.

. Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte.şarpante îmbinate cu buloane. c.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri.zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale.structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. ferme cu îmbinări prin chertare. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). conectate cu cuie şi buloane.panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. . . structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură). .structuri de tip pendul inversat. . .cadre îmbinate cu dornuri sau buloane.zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. 1. şarpante îmbinate cu inele. idem îmbinate cu cuie. .cadre contravântuite excentric. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn . . cu sau fără legături mecanice între straturi.7. la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.console. de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. . . . Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .b.cadre contravântuite centric. . Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. pereţi din lemn cu feţe încleiate.structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite).cadre necontravântuite. d.zidărie simpă / nearmată. . Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .arce cu 2 sau 3 articulaţii. .

. .clădirile din patrimoniul naţional. . . IV.spitale. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice. etc. clădiri care conţin gaze toxice. construcţii agricole. 1. sedii poliţie.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. . staţii de producţie şi distribuţie a energiei. Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. . pentru construcţiile existente care prezintă: .I.repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. Clădirile de tip curent. muzee. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: .8. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. rigiditate). creşe. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă.penitenciare. explozivi şi alte substanţe periculoase). La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. II. care nu aparţin altor categorii. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . locuinţe unifamiliale. III.şcoli cu diferite grade. Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate. aziluri de bătrâni. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. .clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. b. altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă.

2. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire.1.3. Lucrarea Nr.2.3.4. 1. 1. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I . 1. paiantă.4.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie. beton armat sau metal Structură din lemn. 1. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie.3.1.3.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare. beton armat sau metal . chirpici.1. comerţ. 1.1.3. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie. 1.2.3.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. .2. 1. 1.2. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2). întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente.3. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective.1. 1.2. paiantă. demolarea totală a construcţiei. c.exploatarea. depozitare Structură din zidărie. Proiectarea se face în corelare cu: . 1.1..1. .cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 .4. 1. execuţie şi exploatare a construcţiilor. beton armat sau metal Structură din lemn.1.1 Simbol 1 1.1.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie.1.2.1. 1. 1. 1. chirpici. Extras din Anexa nr.1 1. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie.

.....1..........1. 2 2...din zidărie .... administrative Structură din zidărie..4....... 100 25 ....2........ 1.............................. staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE)..... ............... anrocamente) ...... Coşuri de fum . .....4........... 2............... 2. centrale electrice de termoficare (CET)..1.5.....1............. Peroane acoperite descoperite ....2................. ...............3.. 20 40 ....... .........................1.... ......................8......4........... miniere Linii de tramvai ...... 100 55 60 ......1..........1...................4... agricole şi forestiere 55 ..1.din metal ......1............... 2. beton armat sau metal Structură din lemn........cu închidere parţială..... CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate ...... 1........2..1...........1..2. Pereuri ... 50 35 ...1......4.......... 2........4.........5................................ Ecartament îngust.. tip şopron ...... 1...................... inclusiv industriale......4.........1....1. 2............ 2.. 60 .........4.. Căi de rulare din beton armat sau metal ..........din beton armat ....................1...1... .......... staţii de transformare............... paiantă....1............................6.....1.................. 2.................... 85 50 ....... 100 100 ........... ştiinţă......2...................4...1 .................ecartament normal infrastructură suprastructură .......................1...... cultură şi artă.......5... pământ stabilizat GRUPA II........ 2... 2.... .................3. 2.3...2......3. cultură fizică şi agrement.....5...... CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale ........ asistenţă socială....................1.. centrale termice (CT) ...4.. ocrotirea sănătăţii..... 15 .... Clădiri de locuit. Platforme de foraj marin ........ 2..2.................5......................... .....................3 2....... 2............ 2...1.................... ....... ............... 2...........5........4..............1. Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri............ ... 2.............................. 2...........1..................... 2................. . 2..5..........1....5.. chirpici............... 30 ...... CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ.3...... clădiri pentru învăţământ.14.......... Centrale hidroelectrice. 60 50 40 ............1.... 2....4.............. 2.............

. Instalaţii electrice de forţă ... beton pretensionat...... cu îmbrăcăminte din macadam..2. tuneluri A....... Extras din Anexa Nr....5.îngropate . 20 60 100 30 80 100 ..... .2.. semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule .. 2. 2.............4...... ...... Tunele .. ..... 2.. 2.3.. Infrastructură Poduri......4.... cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit... beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare.... artă..1........ apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton..............5...................4.....4........ comerţ... ..2. beton.............6.......1 2.5... 20 35 50 ...6.. 2. Rezervoare şi bazine ... cultură....... apeducte.......2.5.8.1.....6.... beton armat..8......... beton armat....5... .....2. 2.......2.4....2... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.2..2.......... beton pretensionat...4...................în tub.. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton... 2.. metal B.... beton armat........ ţeavă protecţie ....1............... 2.......7..... transp...3...... parapete......4.....2 1........ canal...... borne....4.. 2..3.6....5. marcaje... cultură fizică...........1.............. ştiinţă....... ocrotirea sănătăţii........ 10 25 50 35 85 70 .....5.. Ziduri de sprijin de orice natură .........aeriene sau aparente ..1.. învăţământ..... 2..4....3.....5.................. 90 .. oţel ...... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr........1..... viaducte......2... 2. cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b..4................ 2...4........ crt.5.. .........cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat . 30 50 20 . podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.....8.........2....... 2.................3..........2.zidărie.......2........ 100 ..pământ ..... 2..1.......cu îmbrăcăminte din balast a. 2..... metal ......5...lemn .....2............ transporturi cu caracter civil...............4. Suprastructură Poduri... ...... Poduri....5.. pasarele........ 2..3.1.2. parcaje... 2.. Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt.... .....8...2......4....... 2..... 2..1.

... 8 . 15 ...4......7............ 1...... 3... ... 40 .......3........9......1...1. gresie . 2.....8........1................... 1..7...4........ 50 30 . ......... 30 ..... 7....... olane .............................. 1.... ......1 ......... 20 20 30 55 5 3 ..... Din parchet sau duşumea .......... 10 20 50 3 2 ........ 10 ...........8....3....................... 3....... 25 20 35 60 5 3 35 40 .......1.............7.. 2..... 20 ..2. 13 13... Elemente de finisaj la pereţi exteriori ............................... 3 6 40 ...... 5 10 55 .. 25 ..... 5...... ...... 1.......................... 1.1.. piatră... ....... Balcoane din beton armat .....6. Placaje ceramice ... 50 - 55 7. 40 .... 5. 35 ............ uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad .......... . Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite ......... 45 25 .............. 7... . 30 35 .......2........ 10... ...... 15 . 2...pentru depozitare 1.......... Tâmplărie din lemn şi metalică.. 35 .................. 3... 4 8 45 ............ 2........3... 4............. ......... Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ......... Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic. ..1.. 45 40 50 ...... 38 .................. Învelitori din ţiglă........ Izolaţii hidrofuge la terase ..........5. 15 ............ 2.... 80 ... 15 .. ....... 1.... 45 .... Izolaţii termice . Şarpantă din lemn ..... ........ 5.... 15 ..... 2....... 10 . 40 ...... 50 .... 40 22 .........

.... 17.... 13. 20 .9........ 17..... Radiatoare din tablă .. .2. Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită.... 15 25 30 10 20 20 . 17.. Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC ......... 50 11 .. II................ 15...... Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior.1... 20 .. beton armat Inspecţia construcţiilor din beton..1.... ...8. ...... 14.1... 50 12 .... 20 ...... troliu.................... 17. ....... 15 23 25 8 20 15 ......... 17......3..... 16 8 ...1.. Ascensoare (motor.... deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice....13................1..... 15... 15 7 . Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize..2.. cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat ..4.. 15 ... .. Cap..... 16. 15 20 25 7 - 25 ........... 25 ...... ........................ beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99. 17...... 15 ......... 18 10 .....13........... 2..... etc.... Izolaţii conducte ....... Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare ....... beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton... 55 13 ...... întrerupătoare..... Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile... Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton...9..... 13....

2. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. betonarea.. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. tratarea betonului. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. Exemple: nume producător / furnizor. data şi ora la care s-au luat probe. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. etc. sursa de apă de amestecare. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. Controalele efectuate au în vedere: . descărcarea.* control de conformitate. 2. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. adaosuri. aditivi. la cererea investitorului. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. ca parte a controlului de conformitate. etc. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. echipamente şi materiale necesare). HG 925/95 şi HG 766/97. agregate. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. compactarea. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă.

controlul în timpul transportului. agregatelor. distribuţia uniformă a betonului în cofraj.calitatea: cimentului.3. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. condiţii de transport beton. cofrajelor. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. adaosurilor. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor.defecte de suprafaţă (pori.defecte (ştirbiri locale. aditivilor. . evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. după caz. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. . măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. .. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . armăturilor. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert.4. viteza de turnare. 2. 2. descărcare şi turnarea betonului.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. măsuri de compactare beton. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . asigurarea cu personal instruit. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei. curăţirea armăturilor de impurităţi. dimensiune distanţieri. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. agregate. recepţia calitativă a betonului. tratarea rosturilor înainte de turnare. oţel. aditivi. segregări. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. înălţime maximă de cădere a betonului. durata între etapele de amestecare.

Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. poziţia cofrajelor golurilor. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. d. distanţele dintre etrieri. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. iar după caz. poziţia. poziţia . Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. e. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. calitatea sudurilor. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. abaterile constatate. în termen de maxim 48 ore. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. f. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. proiectantului. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. c. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. diametrul acestora şi modul de fixare. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. b. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect.producătorul. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician.

condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. segregat. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. etc.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor. tronson. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt.). dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. personalul care a supravegheat betonarea. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. poziţia elementelor verticale (stâlpi. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. pereţi. temperatura mediului. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. . în cazurile în care se solicitată de proiectant. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. dimensiunilor şi formei cofrajelor. g. evenimentele intervenite (întreruperea turnării. ora începerii şi terminării betonării. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior.). poziţia golurilor. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. goluri. consemnările din condica de betoane. distanţa între diferite elemente. etc. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. locul unde a fost în lucrare. etc. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. intemperii. investitor şi constructor. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. rosturi de betonare. probele de beton prelevate.

exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. inundaţii catastrofale. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . acţiunea cumulată ploaie-vânt. mediul coroziv. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. efectul microundelor. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare.5. Fig. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. tencuieli. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. efectul de rafală al acţiunii vântului. explozii.1. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat. execuţie.). protecţii. se vor stabili măsuri de remediere.2. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. 2. etc. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.

Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .2.Fig.2.2.3.

Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.2.Fig.4. China) în urma seismului din 14 mai 2008 .

2. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .Fig.5.

2. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .6.Fig.

Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular. .Fig. din elementul de încercat. Dhahran. de regulă. de la suprafaţa elementului. în primii 2-3 cm.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I).când există doar epruvete sau carote.5.metoda nedistructivă combinată (III). Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi.când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie.metoda ultrasonică de impuls (II). Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. Turnurile Khobar. Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare. . Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14. sub 60 de zile. eventual dimensiunea maximă a agregatului. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . I. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: . iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. în limitele garantate de precizia metodei. de vârste. .când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia.1 sau 20cm. etc. în urma .2. .când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. transfer. .

Tehnica de încercare . . elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: .evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.se îndepărtează praful rezultat prin suflare. . .evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. pentru evitarea lor. . . rosturi).se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri. Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete. fisuri. II. cu un minim de 5 măsurători valabile.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare.o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă. pentru evitarea lor.se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire.distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca. . . . .distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice. . echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată. 1mm grosime. . la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia.evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată. . .se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. .pregătirea unei zone de încercare constă în: .evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm).impactului.evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase.

.1). .prin transmisie diagonală (fig.prin transmisie la suprafaţă. .defecte din elemente sau structuri. .3). ..omogenitatea betonului în lucrare.II.2). . Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. proiect. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: .rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune). . între emiţător şi receptor. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare. .alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric.II. expert sau comisie de expertizare.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse.la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime.II. În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: .modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi. .prin transmisie directă.la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces. Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală. . când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei.la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. .la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. Tehnica de măsurare .proprietăţi elasto-dinamice ale betonului. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice.

Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă. Fig.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni.numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: . Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm. Numărul de puncte ales este de 3-6.II.pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni.II.Fig.pentru control prin sondaj a calităţii betonului .2 Fig. .minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia. alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări.II.3. Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se . îndesită ulterior prin reţele secundare. . . .1.

aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. Note: . se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. pe drumul fizic cel mai scurt.determinarea extinderii acestor zone. . Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii.Determinarea fisurilor. . vaselina siliconică.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. urmare a solicitărilor seismice.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul.Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. a poziţiei şi adâncimii lor.. Determinarea zonelor degradate structural presupune: . deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului..determinarea orientării degradărilor. . Aparatura şi tehnica de măsurare . Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. . . pe elemente. Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o . Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului.5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier.determinarea intensităţii degradărilor structurale. în grinzi şi stâlpi.+45ºC şi umiditate până la 90%.obţine o precizie a trasării de ±1cm. Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. forţe tăietoare. torsiune. diafragme. plastilină). forţe axiale. grinzi.. .

4.4. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant. Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. pe ambele direcţii de încercare. Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. În zonele degradate. III. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile. mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat.). la 10-15cm.II. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. ca de exemplu radiografia. Grinzile se încearcă de regulă. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig. fig. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. fiind mai mici în zona presupusă degradată.II. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare.direcţie).

beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop.nu obligă la cunoaşterea maturării betonului. în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: . Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: .precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple.este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică.aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. . Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta. . .compresiune pe de altă parte.

infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte.a. tasări ale terenului de fundare. acţiunea seismică.3. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3.1. III. efectul exploziilor.1. etc.Cap. Exemple: Fig. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă.

Fig.1.c. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .1.3.3.b. Deteriorare zidărie exterioară Fig.

1.1.Fig.e.3. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.3.Cedarea zidăriei .d.

Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.08) .3. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.3.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.(a) (b) Fig.2.3.

Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă. inundare) Aiud 2005 .Fig.3.4.

3.7. Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.3.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.5.08) .3.Fig. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.6.

3.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren.8. precipitaţii.Fig.08.08 . instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.

3. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate . Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .9.10.10.Fig.3.Ansamblu construit din zidărie Germania.b. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.06.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30.a.3.06 Fig.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .

Biserica Ovidenia – Odobeşti. Fig. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur.1. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3. respectiv. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante.1. Tabel 3. 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. Constatarea naturii şi gradului de avariere.11.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. Crt. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. În cazul cutremurelor.3. Nr.

de patrimoniu. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave.prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator.în măsura în care este posibil. . desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante.3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 . . . În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. . Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: . cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). 3. creştere deformare). 3. Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor.2.ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. efectuarea testelor in-situ. . scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.examinări şi inspecţii la faţa locului. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată.refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat. ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe.2.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . stabilirea încercă rilor de laborator. . Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită. . Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică. . Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice.dacă există deplasare.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit.1.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. se reface tencuiala.încercări şi investigaţii de laborator.

. inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere.localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine.vârsta. . . detalii de fundaţie. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: .lanternă electrică puternică. prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: .rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. săpături în anumite secţiuni). . pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. 20x. sursa lor. . cu compoziţii. la scară.3. 3. atunci când accesul la structură este limitat. detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie.informaţii despre materialele folosite.aparat foto de calitate. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare. .2. etc. sau cel puţin parţială a structurii.lupă binoculară.planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. . Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic. .informaţii despre structuri similare. 3. date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere.2.tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării. relevee şi secţiuni).denumirea corectă şi întreagă. .oglindă. la .. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară). Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. cu mărire de 10. .2. Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. referinţe proprii. Sunt utile şi desenele originale (planuri.lupă de mână. .

săruri de topire a zăpezii.2. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar.faţa locului.4. . Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3. echer metalic. . dacă este posibil. suprafaţa pe care se întind. . Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună.aparat de măsurat deschiderea fisurilor. . decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire). .nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. continuitate. 3. ruletă de 4m. Dacă este posibil. Dacă se inspectează fundaţiile. deschiderea fisurii. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate.2. . contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. cuţit.ciocan mic.echipamente de control şi teste nedistructive. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. De remarcat că după ploaie.2. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. Tabel 3. adâncime aparentă. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie.echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. .camera video cu rezoluţie bună. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor.

b. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu. cu observaţia că. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color. pe o peliculă foto. culorile nu vor fi cele reale.5 05-1. Mişcări. . 3. etc. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. chimice.0-2. . Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura. de regulă. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii.tipuri diferite de lianţi. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. d.0 5. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie.0-10.1-0.0 2.5. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: .Descrierea fisurii [mm] 0.0-5.2. bacteriologice.0 1.1 mm se descriu ca foarte fine. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. la nivel de îmbinări. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. texturii. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare. c.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0.

toată suprafaţa afectată Caracteristici minore.3. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat. etc. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ.5% din suprafaţă. analiză istoric. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă.6.2. dar nu tot Totală. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.7.3. Tabel 3. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie. mai mult de 20%. ale naturii deteriorării. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . uneori cu probe provenind din structura de zidărie. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3.3.2. max. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1.

3. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. în vigoare. Cu privire la starea de degradare a structurii. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . 2. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. biologice). Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. structura granulometrică a agregatului din mortar. 3. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. cu valoare de patrimoniu.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. raport agregat liant (pentru mortar). chimice. în exploatare. natura liantului. biologice sau de altă natură). Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. porozitate aparentă. chimice.3. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. densitate aparentă. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. fizice. (Lucrarea III). metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate.

Intervenţii pe suportul cu pictură murală A.interiori suprafeţe pictate. Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării.1-3. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi.2. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze. Tabelul 3.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate .2.1. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural).dren de adâncime.) a. .1. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii.3. după aplicare. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei. . sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. 3.4 centralizează tipurile de umidităţi.2.revizuire acoperiş. 3. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora. b. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a.rigole de colectare a apelor meteorice.2. mucegaiuri.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă. tratamentele se aplică local + zone adiacente. Tabelul 3. corespunzătoare / măsurători în stratul de .3. aerisiri fundaţii. .soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în . Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare.7. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . Tratamente asupra agenţilor biologici A.soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în . în funcţie de rezultate. A. etc. Investigaţiile decurg conform §3. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile.

Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a.) a. A4. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. c. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. . c. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. Intervenţii preliminare a. B2. b. licheni. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. lupă. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. A3. etc. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). se aplică prin pensulare. zonele degradate se consemnează pe releveu. alge. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. b. B. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. microscoape portabile. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. b.b. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate.

fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă . a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). . Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie.B7. Curăţirea depunerilor neaderente (praf. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . Curăţirea depunerilor (praf. curăţirea depunerilor de praf.1. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. .b. presarea stratului de culoare impregnat.B8. bride metalice). c. grunduri ale repictărilor a secco). fumului şi voalurilor insulare albe. Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a. cercetarea zonei tratate. săruri solubile. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. fum. b.B6. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. B5. prima impregnare a zonelor desprinse.9. B9. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. presarea stratului de culoare impregnat. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. cercetarea zonei tratate.9. dibluri. B4. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. praf fixat prin carbonatare. prin presare pe un material protector (folii plastic. substanţe grase) B. B3. hârtie japoneză). Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă.2. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. B. b. pe diferite zone. fum.

iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul.5. Curăţirea uleiurilor animale.10. B. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. b.9. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei. b.9. amidonului utilizaţi ca fixativi a. alcooli. B.9. Curăţirea răşinilor a. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. Curăţirea substanţelor grase. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. caseinei. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. curăţirea cleiului animal. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. B. tempera grasă . B. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. verni. cetone.9. b.8. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a.6.3. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora).4. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. B. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. oului. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede.7).9. gumei arabice. uleiuri a.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii.9. B. b. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală.

În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. după caz.11. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. tip Wishab.12. alcooli. B. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă. b.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. . cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. B. B. după caz. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu).13. b. b. Stabilizarea sărurilor a. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri.a. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport.14. solvenţi şi concentraţii. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. B. voaluri şi / sau cruste a. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. timpi de acţiune. b. în timp bine determinat). cu pensule moi. b. . amine – în diferite combinaţii. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. teste de curăţire → stabilire metodologie.

fisurilor). glet. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. . măsuri de protecţie. . curăţirea depunerilor aderente. mortare necorespunzătoare. plombe. .efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. . impregnarea prin pulverizare.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. îndepărtarea reparaţiilor. .impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). asigurarea stratului suport. . crăpăturilor. . mortarelor necorespunzătoare.chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime).chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial).îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare. . rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. D. curăţirea marginilor stratului suport.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. înlocuirea elementelor de zidărie. lacunelor.pregătirea zonei pentru injectări. .tivirea marginilor stratului suport. pregătirea zonelor. . marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. . . . preparaţie de var).consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare. . Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare.îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. intonaco şi de preparaţie). fracturat.chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund. cercetarea zonei tratate. impregnarea prin pensulare. .C. plombelor.intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. . impregnarea prin injectare. demontarea elementelor .chituirea lacunelor la nivel ariccio.curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi.

pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. . Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. Tipurile de fotografii sunt: a. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură. în lumină directă şi razantă. detalii în lumină directă şi razantă. . b. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. F. crăpăturilor. de original.reversibilitatea materialelor puse în operă. . se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. Fotografiile se execută alb-negru.integrarea cromatică a lacunelor. . color sau digital. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. din planul secund.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic.de zidărie. (În acest mod. fisurilor chituite la nivelul picturii. imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului).montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. detalii în lumină directă şi razantă. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: .reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. . crăpăturilor. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. . Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: . .integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”. în lumină razantă. . înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. E.

1:20. .traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. *Planuri . de patrimoniu Pe plan mondial. sau de alte tipuri dacă este cazul.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie. 1: 10. b. relevee cu identificarea elementelor tehnologice.c. detalii în lumină directă şi razantă. vizibile pe suprafaţa picturilor murale. relevee la scară* cu marcarea degradărilor. 1:5. la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare).scara desenului: 1:50. . . volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. d. . fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială.cote altimetrice. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. G. Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu). Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase.

metoda de recul (sclerometrul Schmidt.metode acustice. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. . ceramice din perioade istorice cât mai largi. bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice. crăpăturilor (degradări ascunse). (C2685). Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: .metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive.metoda prin penetrare sau smulgere. Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate. la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). C26-85). pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic.metode mecanice sau de duritate superficială. Obs.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . . Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare. . . Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor.

degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II.degradări superficiale I. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal .degradări majore – risc de prăbuşire IV. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului.se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. vârf de perete). Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. mortar suport. În funcţie de preciziile cerute. . nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. se metodele: curbei liniare. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. . . mijloc. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile.numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III.Metoda de recul . pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice. în funcţie de condiţiile de lucru. În primul caz. 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. . Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: .

metodele chimice şi metodele fizico-chimice. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: . Migraţia umidităţii. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă). crăpături). . Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig. natura agregatului. III. III 1.vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor.1. Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. identificarea factorilor de deteriorare chimică. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. fisuri. liantul folosit. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. raportul a/c al liantului folosit în mortare. a b Fig.determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. . . a mortarului de zidărie.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei.a şi b. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă.

. bucăţi sau granular. Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate.aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural. tăierile . Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. . după modul de prelevare din structură: .carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. / agregat.carote (întregi sau sfărâmate). Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie .probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. 2. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . . fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. microprelevări din zone deteriorate.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. crăpături sau ruperi ale carotelor. se va evita inducerea de fisuri. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. . ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante.5:1 – 3.microscopie electronică cu baleiaj.microscopia optică. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. deplasările laterale. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm.0:1. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite.analize termice neizoterme. . resturi de carote. secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. .analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu.

Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie. raportul liant / agregat. daltă. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale.neuniforme şi deteriorările carotelor. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. . Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. tipul de liant şi de agregat utilizat. etc. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar.

. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4.2.calitatea execuţiei întregii structuri metalice. .alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente. .alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens. 4.1. nituire.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate. şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate.verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor. . .respectarea condiţiilor de depozitare. IV. specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza.tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat.modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale. . .mod de comportare al structurilor. . .ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură. .respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: . implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare.proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul). .aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice. Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: .Cap. . . .

de către personal de specialitate. proiectantului. executantului. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. respectiv 6. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive. 4. interioare. New Mexico . modul de comportare al îmbinărilor. → podul Tacoma. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. Responsabilităţile revin. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente.prăbuşire antenă tv. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. după caz. 12.8 m diametru.4. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate. În funcţie de situaţiile sesizate. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. tabliere metalice. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte. Anglia.3.SUA: → Roswell. stăvilare.Brazilia. conform reglementărilor în vigoare. Olanda.5mm grosime. .1. investitorului. SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. sucţiunilor exterioare şi . rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8..

). Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953). → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.1.4.2. (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ. .4.a b c Fig. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.

4. (b) aspect faţade. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial. (c) colaps turn 1. (d) colaps turn 2 .a b c d Fig. .Anglia.2.

Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b.4.4.).a. a b Fig. (a) .).3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat. 4. prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig.3. executat şi întreţinut. 4.

.(b) Fig. 4. (b) structură hală metalică .Rusia (Sokolovo. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei. 4.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii. Coroziune marină în zone costiere (a) dig. întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă. .

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. corelată cu activitatea de întreţinere.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. administratori. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. c. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. utilizatori. pe toata durata de existentă asupra tuturor . 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. 1. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. proiectanţi. Partea I nr. 352 din 10 decembrie 1997. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. complementare. executanţi. Urmărirea curentă se efectuează. proprietari. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care.perioade metode.

precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. de către personal tehnic de specialitate atestat. pe categorii de lucrări si de construcţii. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor.construcţiilor. cel puţin de nivel mediu. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. . cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. sub toate formele. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. lucrări publice. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. periodice. după caz. urbanism şi amenajarea teritoriului. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. lucrări publice. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. personalul necesar. asigură. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. urbanism şi amenajarea teritoriului. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. conform legii.

2. determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. b) elaborează. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . b) lucrări de refacere. c) lucrări de modernizare. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . inclusiv jurnalul evenimentelor. . determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. b) sa efectueze urmărirea curentă.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. pe baza de contract cu proprietarul.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. inclusiv extinderi.

sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . pe baza comenzii proprietarului. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. cât şi local. ca rezultat al expertizării tehnice. . straturi şi învelitori de protecţie . straturi de uzură. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. calitatea acestora. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. dacă este cazul. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. în conformitate cu prevederile legale. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. Lucrările de modernizare se realizează. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. pe parcurs şi la recepţie. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei.partea existentă . Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. reparare sau consolidare. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei.finisaje.

Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. urbanism şi amenajarea teritoriului. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. lucrări publice. . Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

ing. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. 1.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.săpăturã până la cotele din profilele transversale. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. .finisarea umpluturilor. . pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. on objects and physical stages. by a national program financed by EBRD. Asachi Iaşi.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. Lucrările de apărare au constat în: .execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. . Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.dr. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. generally. 2. . . Lucrările de terasamente au constat în: . in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads.ing Proca Gabriela Ecaterina.corecţia albiei majore.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. componentã a Coridorului IV Pan – European.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. . . Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. Thus. the development of security in transportations.consolidarea taluzurilor. . .realizare şi aşternerea de material geotextil. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului.

transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). 125. udarea suprafeţelor cu furtunul).Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. . îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . Depozitarea a fost fãcutã diferit.000 m3. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. respectiv. . . înierbarea taluzului. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . finisarea prin greblare repetatã).Fig 1. .Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. 1000 m2. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca.

împrãştirea pãmântului vegetal. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. udarea suprafeţelor cu furtunul.5.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.. transportul în locurile de depozitare stabilite. cota superioarã a depozitului. dupã nivelarea finalã. sortare. încãrcarea în mijloace de transport. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. transportul pãmântului vegetal.06 mm) mai mare decât 90%. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare.. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. udarea suprafeţelor cu furtunul.1/3. 4. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. . Consolidarea şi fundarea pilelor.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. . Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.de alta în lungul râului Prahova. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. 4. . . încărcare. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. . compactarea umpluturii. lãţime 3 m. sfãrâmarea bulgãrilor. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. .6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . SURSE DE POLUANŢI 4..Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. înierbarea suprafeţei. înierbarea suprafeţei.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. scarificarea mecanicã a platformei. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.2/90 şi 7582/91.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. taluzuri de 1:1.

pr.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .3 II 2. E .executant P .1 1.261/1994.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. verbal de recepţie calitativã PVT .a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. HG nr. 273/1994). dar care. E Nr. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.pr.1c 1. Lucrãri care se controleazã. 5. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. Nr. reparaţiile curente ale utilajelor. organizarea de şantier. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã.pr. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .proiectant 3 B. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. verbal PVRC . de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). HG. HG nr. E B.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. 4. pe stadii fizice. E B.1b 1. 272/1994. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. E. E B.1a 1. etapele controlului calitãţii. Crt. P B. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. 4.

Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului.2 2. E. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. P B.1 3. E.2 3. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. E B.. E B. *** *** *** *** Construcţii.. E B. E. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. E B. E B. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina.5 III 3. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. E B. Ed. Bucureşti. P B.3 2. ISPCF. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B.5 3.4 2. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi.6 3.2. Matrix Rom.4 3.3 3.

Construcţii din lemn. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 .004-2000 Proiectare şi execuţie.

Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.G.actualizarea Amenzi la art.Proiectare şi execuţie. 498/2001 . 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G.4 din Legea 50/1991 H.G. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente . si certificarea acesteia H.G.G.

CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf.consolidarea taluzurilor. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h.dr. ing. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. Asachi Iaşi. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. on objects and physical stages.săpăturã până la cotele din profilele transversale.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. . by a national program financed by EBRD. Lucrările de apărare au constat în: . Thus. the development of security in transportations. . Lucrările de terasamente au constat în: .finisarea umpluturilor. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. 1.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. generally.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. 2. . LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. .curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. componentã a Coridorului IV Pan – European. .amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei.realizare şi aşternerea de material geotextil. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. . Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.ing Proca Gabriela Ecaterina.corecţia albiei majore. . . cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. .

Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. înierbarea taluzului. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. finisarea prin greblare repetatã). Depozitarea a fost fãcutã diferit. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. 125.Fig 1.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. . Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. respectiv. . transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. 1000 m2. . udarea suprafeţelor cu furtunul). Plan amplasament pod CF km 45+703 3. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). . în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit.000 m3. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .

depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. . Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . 4.2/90 şi 7582/91. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. . grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. înierbarea suprafeţei. SURSE DE POLUANŢI 4. . Consolidarea şi fundarea pilelor. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. împrãştirea pãmântului vegetal.5.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. transportul în locurile de depozitare stabilite. sfãrâmarea bulgãrilor. .. . împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. dupã nivelarea finalã.. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. sortare. transportul pãmântului vegetal.1/3. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. încãrcarea în mijloace de transport. udarea suprafeţelor cu furtunul. udarea suprafeţelor cu furtunul. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. încărcare.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. scarificarea mecanicã a platformei. compactarea umpluturii. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. 4. . strângerea în grãmezi a materialului rezultat. cota superioarã a depozitului. lãţime 3 m. înierbarea suprafeţei.06 mm) mai mare decât 90%.. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie.de alta în lungul râului Prahova. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare.. taluzuri de 1:1.

1b 1.proiectant 3 B.3 II 2. 5.executant P .pr. E B. Nr. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.261/1994. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate.1a 1. Crt. E . organizarea de şantier.1 1. reparaţiile curente ale utilajelor. E. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. P B. pe stadii fizice. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil.pr. 273/1994). verbal PVRC .pr.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. E B.1c 1. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. HG nr. 4. HG nr.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. verbal de recepţie calitativã PVT . dar care. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . Lucrãri care se controleazã. E B. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. etapele controlului calitãţii. 272/1994.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. E Nr.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. 4. HG.

2.3 3.6 3. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. Ed. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. E B. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului.5 III 3. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. ISPCF. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. E B. E B.3 2. E. E B. *** *** *** *** Construcţii. Matrix Rom. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. E. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G.2 3. CONCLUZII PV PVRC PV PV B.4 3. P B. P B. E B.. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii .4 2. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B.5 3.1 3. E B. E B.2 2.. E.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. Bucureşti.

instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. . Drd. Cluj. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia.Iaşi. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. finalizat în 1948. Univ. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. Craiova şi Constanţa. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. Cluj. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. Dr. realizatã în perioada 1868-1970. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. clădirea principalã. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul.8 m. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. Ing. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Craiova and Constanţa. Universitatea Tehnicã „Gh. 1. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. terasa superioarã a râului Bahlui. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi .CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf.

continuã sub reazeme. stâlpi. Constanţa. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie.Foto 1. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. rigidã. Timişoara. 2. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. . Construcţia corpului central de lungime 133. Cluj.0 m. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. rezemate direct pe elementele structurale. cu compartimentare rarã. Activitatea seismicã.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Craiova în circuitul european. Fundaţia este de tip fundaţie directã. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. Gara Iaşi. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. sculptatã. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã.

00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie. (Foto 2).Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale.5. Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. Foto 2. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7.00 şi a tencuielilor recente . înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0. Suplimentar. circa 1000 de intervenţii. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi.

dus-întors. pe traseul conturului. deschideri transversale şi în sens longitudinal. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã.1). MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0. .00 m din planul iniţial. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig.3.

Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .1.Fig.

Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. săli de aşteptare. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. respectiv faianţã în spaţii comerciale. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn.399 . longitudinalã şi in secţiuni diferite. sanitare şi apã-canal. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. . ventilare şi condiţionarea aerului. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. După prelucrarea măsurătorilor. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului.00 ) variază pe direcţie transversalã. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. încălzire. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. Astfel. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. 220V şi 380V . Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. 4. nota epocii şi destinaţia construcţiei. case de bilete. Astfel. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. spaţii comerciale.

antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. Matrix Rom. ca un tot unitar. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. agrozootehnice şi industriale. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. Bucureşti. social-culturale. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. după un program stabilit de proiectantul de specialitate. BIBLIOGRAFIE [1]. 2002 [2]. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. [4]. construcţia trebuie tratatã sistemic. [3]. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . 5. Gabriela Ecaterina. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. Proca. Construcţii. Ed.

à Suceava Burdujeni. intérieur . repairing and repainting elements. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. are historical monuments. 2. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. Eng. Proca Cristina. Ph. Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. Dr.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration). air conditioning and water – sewage. à Arad et à Alba-Iulia. . In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. steel supplementary frames. 2. location (geotechnical and earthquake aspects). Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. Cluj. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). Oradea. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. . and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie.Building station is a historical monument from C category. heating and ventilations. Arad. Must have in view that. . a lot of buildings. station’s building was realized at the end of XIX century.des fonctions extérieures et esthétiques.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. repairing roofs structure made generally by wood elements. By example. Sibiu and Suceava. shown in technical projects as Romanian low recommend. Buzau. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. . as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Drd. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. 1. in these must be kept all architectural details and paintings. Iaşi.1 Suceava .Contractor Austrian Company Strusberg. As history could be mentioned the following: .

Modernizing all installation by changing them. ..Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava. .Ensuring the water drainage with a new pipes’ system. with new modern ones at interior and exterior. This station was built on the IV th Corridor. .In 2000 year begun the rehabilitation works. .2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918. being attentive to keep the aspect as historic monument. Rehabilitation works had in view: .Changing all works made by wood with new ones. 3).Masonry repair works. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. 2. including the roof’s structure.Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration). . .

using supplementary Steel frames (Photo 1). .Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4).As rehabilitation works can be mentioned: . Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated .Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. water.Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure .ditches (Photo 3). repairing and changing installations – electrical. Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station . and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2).Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. realizing new powerful waterproofing system.

new finishing and changing all installations systems (Photo 6. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. 2. the problem being limited at: adjusting functionality. Nowadays the railway station is rehabilitated. set the northern point to the central axis of the town Arad. after Bucharest. Arad reached the second place in the country. Repairing an RC floor 3.85 years from Great Union. 7). opened in 1858. The location of railway station is shown in Photo 5.3 Arad Railway Station The railway station. With its 96 km of railway. Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . realizing new RC floors.

The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. named the main building was built in 18681970. Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. were the main reasons of damages on structure and furnishings.Roman.3. height of ground floor and two levels. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. In the same program were included the railway stations: Timişoara. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). The total length or central building is of 133. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. 3. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging . From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. Iaşi station contain specific constructional works on structure.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. Photo 8 Iaşi Railway Station. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance.8 m. Cluj.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. Italy. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. It is declared historical monument. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Craiova and Constanţa. were included 113 rooms.

introducing new installations (heat. changing damaged structural elements of roof. and. 5.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). gas. resistance capacity and security in exploitation. air conditioning. shirting structural walls using RC protections. Photo 9 Foundations’ System 4. importance. [2] *** Normativ P2/85. RC binding over windows and doors. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . water – ditches. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. type of structure. and to guarantee a European quality. utilities and aesthetical issues. References [1] *** Normativ P100/1992. walls situate at ground floor are wet. electricity). Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. introducing RC restraints. [3] *** Legea 10/1995. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. . introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). All rehabilitation’s projects had in view: location.

Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. especially those serving in transportation area. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. As static plan. leaned against RC piles. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. all built constructions. Technically. respectively at foundations’ level. 2. 1. constructional works must be repaired in local programs or national ones. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. masonry and reinforced concrete structures. . a metallic super-structure must be verified each year. in negative sense [1]. Another motive can be for new constructional works. KM 413+223. over Aiudelul River. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. where the damages were remarkable. those being in rehabilitation process. and a superstructure realized by a steel compact profile. Case Study. Generally. but not yet ready to be exploited. Even flood is a special charge.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. A special attention must be done for those having a metallic super structure. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. after Romanian regulations. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides.

Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. Photo 1 Photo 2 .Were begun topographically measurements after an organized schedule. the situation of silt deposits after water’s retreating. The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections.

Reconstitution of the status and tracing geodesic network. Figure 1 Geodesic Network . with automatic data registration system.Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3). .6 Km length (Figure 1). Aiudel River. respectively the total station Leica TC 705. Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. Were effectuated on location: . city of Aiud. 2.Acknowledgement of field. 3.

0 m co ta pe cap ac= 245. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan .Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C .99 cm for heights. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect . Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. S10. S5. 4. checking the infrastructure elements (the underground plate).Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself.F. respecting technical regulation for topographically works in built areas. and 4 are points’ station for binding (S2. S11. S3. AutoCad and Office software. (Figure 2). scale 1:500. el. the river’s sides and river’s bed. S9. . S6). S8.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. constructed area near the bridge location and all details for bridge. All registered data were processed using SiPreg.44 cm for plan and 0. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1.Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. . The global precision obtained was of 3. S12 and S13).

References [1] * * * Raport MAI.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions. 1056/2005 Vio-Top/ MT . Sept. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. 2005 [2] * * * Legea nr.

. Structura a fost realizatã după cum urmează: . Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979. Ing. suprabetonate.32.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. .002 mm de 40%. Al. .indice de plasticitate 53%. la traveele marginale. . Orizontul superior. fracţiunea argiloasã 25. E-mail: gabriela_proca@yahoo. specific 1 Conferenţiar Dr.. La parter. stabilitatea generalã a acestora. Universitatea Tehnicã Iaşi. . din zidărie de beton uşor.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. indicele de contracţie umflare de 0.74%. . Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . 2.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor.com .36. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã.. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. Prezenţa montmorillonitului. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a.Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43.. . alcătuit din nisipuri cu pietrişuri.indice de activitate 1. tasări inegale ce pot afecta. b.60. . în imediata apropiere a Bahluiului.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.Compoziţia chimicã: SiO2 52. Orizontul inferior.. . .grinzi prefabricate din beton armat. metale alcaline. mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. 1. etajele având destinaţia locuinţe. Fe.29%. la toate cele 7 scări. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. procent ridicat de Ca.criteriul de plasticitate.planşee prefabricate din beton armat.67..47%. sunt amplasate spaţii comerciale. .fracţiune finã sub 0.E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. în lipsa unor intervenţii rapide. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente..

tasările sunt de 1 .. 3 cm pentru o presiune de 2. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. 0 daN/cm2. . . 15 cm la o presiune de 1. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: . 2.terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite. .se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2.loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie.în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active.5 daN/cm2. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. 3. 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3..la umiditatea naturalã.5 .. Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate.. . Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. după 1977. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã.în stare inundatã..6b.00 m de la cota ternului amenajat. . Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu. tasările au valori de 8 . unde. . 2..

sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. Astfel. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. 2).X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. Începând cu toamna anului 2003. în elementele de compartimentare.4 mm (Foto 1. inegale. podestul casei scării. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice.... se remarcã fisuri verticale de cca. însă specifice unei tasări suplimentare. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului. vizibile la nivelele superioare ale clădirii. spre bulevard. prezente la fiecare nivel.. pereţi din zidărie. Fisurile. la nivelele superioare (VII. în traveea marginalã. 1 mm . Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar.4.

la mijlocul deschiderii. b. sezoniere. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. se observã fisuri verticale pe grinzi. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. în zona de rezemare pe stâlpi. Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. Ĩn faţadã. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3).: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. (foto5). se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). la mijlocul deschiderilor acestora. sunt: a. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an.

se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. d. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. c. apa acţionează asupra particulelor. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. Datorita acestui efect. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”.la o distanţã de cca. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. subsolul se inundã. pentru zona analizei de faţã. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. 30 m. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. inegale ale construcţiei. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. şi abia în prezent. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. de asemenea. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. Astfel. iar la fiecare creştere a debitului acestuia.

. Bibliografie: [1] Păunescu M. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. Geotehnicã şi fundaţii. Bucureşti. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. cadre lamelare.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. Bucureşti. vol. UTI. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. Tehnicã.. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. 2003 [4] * * * DDE. şa. . . având în vedere cã lucrările au costuri ridicate.luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã. 1982 [2] Tologea S. în timp util. . Accidente şi avarii în construcţii. ICPROM Iaşi 1978 . EDP. Bloc SC4.II. . Ed.efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã..

waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. After applied one or both methods. maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. Recommendations are looking for: adequately composition of blocks. 1. . can be used the following methods.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . natural or industrial water cannot affect the support structurally. applied to composition of finishing solutions: . an appropriate technology by using low energy consumption.Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. etc. appropriate solution for roofs and foundations.

1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. and of wet finishing – support system durability.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. but. 2. competitive quality coefficients (over 80%). The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars. The experimental mechanical tests. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. structural continuity in support – protection mortar system (barrier). The matrix is made of the binder paste or mixture of binders.1. moderate resistances. protection ensured by a moist finishing variant). support imperviousness – hydrophobia. which include the sand grains. inner or outer walls). should allow: mass transfer inside support elements structure (e. in certain operation situations. Impermeable Mortars By definition. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick).g. It makes the fundamental support of the mortar structure. mortars are composite materials. or impermeable mortars. Experiments .32% x 10-5 cm/s by vibration). 2. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. Constructions works require. made of mortar and cement. applicable. b) Superficially moistened sections (cca. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. allowing mortar to follow support micromovements. coefficient of perviousness to water 0. influencing its properties.2 …0. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). The barrier.g. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure. the interaction of components having mostly a physical nature. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support.

93 2.00 [%] Witness mortar 2.90 11.85 kg. siloxane cycles 85 kg or. siliconic admixture 1% of cement mass is: a. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement . sand -965 kg.13 Consistency [cm] 3. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology.23 86.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.193 kg. 2.67 Water retaining capacity. The testing started from a maximum value of the amount of admixture.e.00 3. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.2.98 2.32 0.20 m/s] Witness mortar 2.1. and the statistic interpretation of data.20 3.5). the equipment.54 5.86 Perviousness coefficient [10-5 0. w / c . 2.15 mm).3.385 kg.40 . b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3.00 91. In the Tables 1 and 2 there are presented. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen). 1% of cement mass.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate. max. 97. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) . in a centralized way.12 Apparent porosity [%] 3. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1. i. siloxane cycles in solution. number of specimens.14 13.2.1. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound.

determined by absorbing layer method.e. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar.1…0. In section the lacunary areas of 0.58 295.3 mm communicate among themselves.uniformly dispersed in cross –section. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide. respectively. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1. Water retention capacity. i.58 69. including them in category of viscous mortars.. which has the physical significance of a speed [cm/s]. Lower density as compared to cement mortars without admixtures. besides capillary ascension. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost.Rt [daN/cm2] Rt.00 2. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . they are similar in value to the cement mortar without admixture.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. of its value. 90% and 97%.2 and 2 mm non. similarly as in the case of capillary ascension. with the maximum diameter of 1 mm. the pores containing no water. [%] 2.e.1 Fresh Mortars 1. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior. i. The perviousness. porosity is lower by comparison.83 71.3. As compared to cement mortar.50 277. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained.i immersion [daN/cm2] Rt.00 255.3.24 50. 2. respectively. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass.28 270. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate. The small pores. recommending them for applications in the protection against water corrosion.60 0.00 247. is.53 299.96 0. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors. 3.20 52.63 248. the obtained values being higher than the admissible 90% limit.61 279.79 4.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca. Thus. 14% of apparent porosity. 2 mm) moistened.31 59.10 244.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc.3 Interpretation of Obtained Results 50. with placing vibration. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores. In the mortar with admixtures. with a diameter under 0. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative. 2. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. K.

The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: . CONTENT OF SIO2. in the mean time.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED. such as an of increasing waterproofing qualities and. . . In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation.those found at 28 days.5.1. PH. non toxically waste.10.. . Thus. 3. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures.397. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3..2.80 [CST]. 3...VISCOSITY: 2....952... WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER.HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. UNDER: 0. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure. keeping its in dry conditions the supports.957 [G/CM3].70.13971. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results. . Thus.REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber. 3..5 CST. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED.0.7 [%].DENSITY: 0. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles. UNDER 40±2.

SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.042 30 30 45 45 3. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.8 DRY 0.5. AFTER TREATMENT .DENSITY[G/MM ] .026 0.WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] . THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .0 18 7.CONSUMPTION [G/CM2] .WATER’S ASCENSION [MM/M] 1...1. WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS.0 .8.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.WATER’S CONTENT [%] 1.0…1.PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0.. INITIAL 25 25 3 10 .5…2. INITIAL 50 5 2.9 25 6.. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40.1.

THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. WHICH CAN RESULT.2. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. THE SUPPLEMENTARY WATER. SUPPORT. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. 3. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . CH3 GROUPS. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. SIO GROUPS 2. AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION.

THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME.4. THUS. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. D IS THE SOLUTION’S DENSITY. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. 4. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS.3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT.

C. The hydrophobic. Gabriela.– toxic silico – organic. 1993. Gabriela. mortar porosity reduction. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. D. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. Ph. References [1] Proca. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION. 2000.. Technical University Iasi. FOR THE SITUATION (B) AND (C). repeated freezing – thawing cycles). capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. Invention licensee A 01064/2000 . Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. residual products (siloxane cycles) in construction. AFTER TREATMENT. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. Thesis. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. Gabriela.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A.. c. [2] Proca. as barriers system protective solutions. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action.Rom. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. [3] Proca. B. Siliconi în construcţi. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. b. Matrix. Bucureşti. Ed. The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). sealing character of admixtures leads to: a. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles.

[4] Proca. DUBLIN. Gabriela. IRELAND. 1991 . Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE.

ca şi pe viaducte. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. studii geologice. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. ing. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2).Vegetaţia. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. conf. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. ing. porţiuni de linie au dispărut chiar. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. de Uniunea Europeană. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. 1. . s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. linia s-a degradat. (Foto1).CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). ing. arbori şi arbuşti. univ. drd. Universitatea Tehnicã „Gh. După întreruperea lucrărilor. infrastructura nu a mai fost întreţinută. dr.

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. 1982. execuţia de poduri. 2005. [3] Proca. poduri. Construcţii. UT Iaşi. tuneluri (remedieri). 4. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. Pop. tuneluri. ISPCF. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. Matrix Rom Bucureşti. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. în secţiune. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. M. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei. 2002. Gabriela. podeţe. 2002 . V. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. viaducte. construcţii si instalaţii.Vâlcele. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. Referat Doctorat.. Bucureşti. Mihaela. [4] * * * Caiet de sarcini. Bibliografie [1] Păunescu. Bucureşti. [2] Proca. în lungime şi transversal). a liniei de cale.la fiecare 25 m sau mai puţin. reabilitare tronson CF Vâlcea. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. suprastructura căii ferate. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. Ed. potrivit situaţiei din teren. 5.

au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. univ.1). iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic.1). SC 5. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. Asachi” Iaşi” 1. Datoritǎ acestui fapt. în zona de colţ. Rezultatele. Universitatea Tehnică „Gh. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. paralel cu râul Bahlui.SC 9 S C4 w FIG. dr. ing.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. Proca Gabriela Ecaterina. superficial cu soluţie siliconică clasică. 2.

2 stâlpi ai cadrului lamelar.suprafeţele exterioare au fost periate.a spre Sud. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. Legenda 1. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice.2).c.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. 3. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă. Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. 1% din masa cimentului. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic . în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . cu soluţie siliconică. (fig. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. 4 zone tratate superficial la exterior. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat.

se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate. .stropire. In condiţiile de exploatare menţionate.. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile. cu caracter impermeabil. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. în trei straturi consecutive. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. Deci. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. . aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare.. la un interval de 15 minute.+3000C.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. Tencuielile interioare. după care este drenată imediat spre exterior. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat.

Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°.polimerilor. b . apa (tehnologică. 3 grupuri SiO Fig. Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. din structura peretelui. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată.suport netratat.3). Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. Legenda: 1 suprafaţă suport. în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Fig. din condens).4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. 2 grupuri CH3. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig. 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale .suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic.

menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). jos. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. săruri metalice ale acizilor organici. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. orientatǎ spre S . s-a obţinut o economie de energie de 30%. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. local. Rezistenţele termice medii au fost de 0.. flexibile şi rezistente la abraziune. Ca observaţie. stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ.. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). respectiv 2. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. Experimental. La lucrările de reabilitare efectuate. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0.10 ani. .SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant. dreapta. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. indiferent de condiţiile meteorologice.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive.hidrofobizare.

de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic. Gabriela. 1999. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. 3.3.05 Impermeabilizări cu siliconi. Matrix Rom. 119466 B1/29. Siliconi în construcţii. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ.Proca. Bucureşti. Mortare de ciment cu aditivi siliconici .05.Proca. 2. Brevet de invenţie 119461 B1/29. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile.04. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. Gabriela.04. Referinţe 1.

Panduri nr. 3. ministrul transporturilor. (2) din Legea nr. Bucuresti. cu modificările si completările ulterioare. Art. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. (4) din Hotărârea Guvernului nr. II alin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 1. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. publicat în Monitorul Oficial al României. sos. Ordinul ministrului lucrărilor publice. republicată. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art. iar ordinul ministrului transporturilor. 5 alin. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. Partea I. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. Art. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. cu modificările ulterioare. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. republicată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. construcţiilor si turismului. republicată. 1. cu modificările ulterioare. transporturilor si locuinţei nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. . 825 bis abonament. Construcţiilor si Turismului. Ministrul transporturilor. cu modificările si completările ulterioare.430. îsi încetează aplicabilitatea. 26 august 2005. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1430/2005 Rectificat de . Nr. în temeiul art. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 231 din 8 aprilie 2002. . 2. 4 din Legea nr. Gheorghe Dobre Bucuresti. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. nr.La data publicării prezentului ordin. nr. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial".Ministerul Transporturilor. Partea I nr.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. republicată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . Partea I. se abrogă. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. 1.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. republicată în Monitorul Oficial al României. . Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. precum si executanţi . nr. Legea nr. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. publicată în Monitorul Oficial al României. nr.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. Partea I. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. II alin. 1 la Lege. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. privind: procedura de autorizare. II alin. Partea I nr. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. oraselor.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. 2.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. (2) Potrivit Legii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. (2) din Legea nr. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. proiectanţi. 933 din 13 octombrie 2004. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.administraţia publică locală. nr. respectiv ale comunelor. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. secţiuni si articole. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . II alin. Partea I. investitori. publicată în Monitorul Oficial al României. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 487 din 31 mai 2004.

37 si art. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. 53. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . conform modelului "ghiseului unic". pe întreg parcursul procesului de autorizare. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. securitate la incendiu. respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . în toate fazele. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare .în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. protecţia civilă. în numele solicitantului. (3) Potrivit Legii.atât la nivelul certificatului de urbanism. municipală. municipii. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii .(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . aprobate potrivit legii. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. orase. are efecte în plan social.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. în condiţiile prevăzute la art. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. orăsenească si. potrivit prevederilor Legii se instituie. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. respectiv. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. pe tipuri de construcţii. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local.

gaze. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. 4 din Lege. consiliile judeţene. în numele investitorului. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate .). precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei.compartimente organizate ca departamente. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. 6 alin. (1). municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. al administraţiei publice. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor.U. 1 la prezentele norme metodologice. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice.Temeiul juridic . ocupând si suprafeţe din extravilan. aprobate potrivit legii. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. cu avizul primarului comunei interesate. după caz. (2) În sensul prevederilor art. obţinerea. este prezentată în Anexa nr.). birouri. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. al amenajării teritoriului si urbanismului. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. alimentări cu apă. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). 4 si art. 2. direcţii generale. 3. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze.A. necesare în vederea emiterii acordului unic. (2) din Lege. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. servicii. căi ferate. privind: 1. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. 4. În temeiul dispoziţiilor art. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. al proprietăţii funciare. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. 4 din Lege. drumuri. redactarea acordului unic. autostrăzi etc. după caz. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 5. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. 6. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. aflate în vigoare.

urbanismului si construcţiilor. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. în numele solicitantului. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. potrivit prevederilor art.construire/desfiinţare. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. 45 alin. precum si cele privind securitatea la incendiu. atribuţiile. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. al sectorului municipiului Bucuresti. (2) din Lege.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. 45 alin.) . (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. obţinute de acestea pe plan local. precum si emiterea certificatelor de urbanism. protecţia mediului si sănătatea oamenilor.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. după caz. cu acordul ministerelor de resort. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. cu valoare de aviz conform.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. după caz. protecţia civilă. 7. respectiv al primăriei. al municipiului si al orasului. La orase si comune. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean.U. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. b) Comisia de Acorduri Unice (C. (3) si (4) din Lege. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare. potrivit legii.A.A.U. 2 alin. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. (2). atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. (2) Potrivit prevederilor art. (1) din Lege. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. (2) Relaţiile funcţionale. de regulă din domeniile arhitecturii. al municipiului Bucuresti. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. întocmirii si emiterii acordului unic. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice.

f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. conform prevederilor art. f) stabilirea. 45 alin. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. (1). în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. orasului sau municipiului. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. orase sau municipii. 16 alin.specialitate primarilor de comune. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. a actelor emise. orase sau municipii. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. a actelor emise. h) asigurarea transmiterii către primari. spre stiinţă. legal aprobate. în numele investitorului. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. legal aprobate. după caz. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. (1) si (2) din Lege. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. i) asigurarea transmiterii către primari. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. după caz. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. e) redactarea acordului unic. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. (1). b) obţinerea. din competenţa de emitere a acestora. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. în conformitate cu prevederile art. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). necesare în vederea emiterii acordului unic. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. 15 alin. spre stiinţă. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului.

ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. 7 alin. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. 7 alin. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. urmând ca documentaţia necesară. sau la încheierea executării lucrărilor. 1 din Lege. potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor art. precum si a oricăror amenajări. asa cum sunt menţionate la art. 7 alin. (1) se pot emite. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. potrivit legii. (4) Desfiinţarea (demolarea. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. industriale. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. se emite în conformitate cu prevederile art. să fie definitivată pe parcursul. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. (2) În mod similar. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. 3 din Lege. dezafectarea. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. (10) din Lege. în baza dispoziţiei primarului. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. lucrările de construcţii menţionate la alin. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. primarul . (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. (16) din Lege. 10 din Lege. în condiţiile art. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. 7 alin.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. accidente tehnice. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (16) din Lege. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 7 alin. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. în conformitate cu prevederile art. agricole sau de orice natură. 1 la Lege. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. (16) din Lege. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. potrivit legii. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. calamităţi. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. în condiţiile Legii. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.

completată cu planul topografic sau cadastral. (16) din Lege. 2 la Lege. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora. specificate la art. (1) si (4). cu indicarea imobilului . după caz.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. nu este necesară emiterea acestui act. determinate în conformitate cu prevederile . (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. cu modificările ulterioare. 941/2004. după caz. (3) din Lege. 10/1995 privind calitatea în construcţii. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. e si j). (3) Potrivit prevederilor art. 11 alin. economic si tehnic al imobilului.1 . Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art.000. iar în lipsa acestuia. 6 alin. 11 alin.orice persoană fizică sau juridică interesată .000 sau 1:10. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). (3) În înţelesul prevederilor art. ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate.1. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere).teren si/sau construcţii. 3 lit. (1) din Lege. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. 1:2. 11 alin. care nu modifică structura de rezistenţă. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. în condiţiile prevederilor art. după caz -. (2) Potrivit prevederilor art. (17) din Lege. 7 alin. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. a) din Lege. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. (1) lit. implicit cu privire la siguranţa publică. din Lege. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. 7 alin.

pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire .C. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.persoană fizică sau persoană juridică . altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului. de la emitent).8.E. b) în situaţia în care. 2. 1 la Lege. (1) lit. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). 77 alin. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. potrivit prevederilor art. (5) Potrivit Legii. studiile cerute prin certificatul de urbanism.9 .documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). În această situaţie. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. după caz. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului.D.8.) (două exemplare). document care se eliberează. care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). întocmit în baza prevederilor anexei nr. a)-f) (adaptate scopului). după caz. avizele si acordurile obţinute de solicitant. inclusiv referatele de verificare si. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). 8 alin. (2) În conformitate cu prevederile art. contra cost.A. cerute prin certificatul de urbanism.A. necesare emiterii acordului unic. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .întocmit în baza prevederilor Anexei nr. precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. (7). emitentul asigură plata taxelor la . inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic.O. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă.C. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). precum si avizele specifice (aviz circulaţie.3 care se prezintă în trei exemplare). la cerere.P."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. referatul de expertiză tehnică .9 . precum si. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie).2 si F. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care.A. oricărui solicitant .inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.. documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. cu excepţia fiselor F. (2) din Lege. stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si.) . conform listei avizelor si acordurilor necesare. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . cuprinde aceleasi documente menţionate la alin. aviz sanitar. aviz/contract cu societatea de salubritate etc.piese scrise si desenate . după caz. 1 la Lege.semnate si stampilate în original (două exemplare). completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.

cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. b) atât pentru certificatul de urbanism. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. se utilizează formularul-model F.2. c) în situaţia în care. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. canalizare. (2) Arhitectul-sef al judeţului. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. după caz. împreună cu acordul unic.4. utilizând formularul-model F. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. electricitate. 6 alin. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. respectiv al Municipiului Bucuresti. termoficare. potrivit legii. sintezele acestora se anexează documentaţiei. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. gaze. (6) din Lege. telecomunicaţii.o singură casierie. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. salubritate. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. (3) Arhitectul-sef al judeţului. după caz. pentru toate categoriile de construcţii. utilizând formularul-model F. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. inclusiv pentru restricţiile impuse de .11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef.3. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. utilizând formularul-model F. transport urban. La nevoie. a primarilor de orase sau municipii. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

după care acestea se returnează emitentului. P. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său. după completare si definitivare. 5 alin.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.5) se transmit instituţiilor avizatoare. (1) din Lege.O. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale).A.. 2. în termen de 10 zile de la primire. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. contra cost. P. aferente domeniilor lor de activitate. protecţia civilă.D. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.8. (2) Fisa tehnică . în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). 2 la prezentele norme metodologice.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. 4. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare). precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. o dată cu certificatul de urbanism. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. o dată cu certificatul de urbanism. din cadrul structurilor de specialitate. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P..1) se definitivează astfel: 1. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu.E.8. o dată cu certificatul de urbanism.A.C.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare.. protecţia civilă. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. constituite potrivit prevederilor art. prin grija emitentului. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr.8. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului.8. precum si cele privind securitatea la incendiu. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. 3.2-F. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. protecţia . pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare .1F. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. în rubricile rezervate.8. în termen de 10 zile de la primire. după caz).

organismele centrale sau. este în obligaţia solicitantului. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. potrivit legii. indiferent de valoare. după caz. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii .D. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. prin organismele abilitate. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. d) Ministerul Apărării Naţionale ./P. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. urmând a le anexa la documentaţia P.A. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. alte instituţii similare. 2 la prezentele norme metodologice . restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. după caz. care nu are organizate structuri de specialitate. 1. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei.C. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene. În acest scop. înaintea depunerii cererii de autorizare. cuprinse în listele aprobate. serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. orasului ori municipiului.ISC -. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. ordine publică si siguranţă naţională. Ministerul Administraţiei si Internelor.care gestionează orice alt tip de restricţie.centrale sau locale ./P.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate. . e) Ministerul Agriculturii. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. f) alte organisme . potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.A. reabilitări.Statul Major General.E. după caz. consolidări. Serviciul Român de Informaţii. ori dacă natura investiţiei o impune. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. c) Ministerul Transporturilor.O. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. după caz.. în conformitate cu legislaţia specifică. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. Construcţiilor si Turismului. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.civilă. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . potrivit legii. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate.

1 la Lege. 3 la prezentele norme metodologice . aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. nominalizate în certificatul de urbanism. 1 la Lege.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. P. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut.. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism.).4 se menţine. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.P. care cuprind: 1.A. (6) În situaţia în care. P. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.D. în condiţiile legii. construcţiilor si instalaţiilor. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii .C.. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.A. potrivit prevederilor art.scrise si desenate . fisele tehnice necesare emiterii acordului unic.A. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. în documentaţie se vor prezenta si piesele . de verificatori de proiecte atestaţi.E. prin specificul lor.). investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. aviz sanitar. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.A. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. 2. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P. 1 la Lege. întocmite de proiectantul lucrărilor. aviz/contract cu societatea de salubritate etc.D. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism . acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F.A. În situaţia în care.C. precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. 2. P. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii.D.C. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului.A.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. se verifică.după caz. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie).e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. b) avizele si acordurile legale necesare.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire.O. obligaţie a investitorului.. 3. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr.8.

ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. tabere de corturi si rulote. adăposturi pentru animale. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. alimentare cu căldură. după caz: alimentare cu apă. circuri ambulante. (2) Fisele tehnice. pe proprie răspundere. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. magazii.pe tipuri de construcţii. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată.). pătule. După avizare. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. evacuări etc. 21 se obţin de către solicitant. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. cu regim de înălţime P. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. 4 la prezentele norme metodologice.vizat spre neschimbare . realizate din fondurile persoanelor fizice. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. împrejmuiri de păsuni. publicitare. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. iarmaroace. etc. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural.). e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. fântâni individuale. religioase. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare .lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. politice. rezervoare de combustibil lichid si gazos. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. canalizare. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent.există concordanţă tehnică. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. alimentare cu gaze. alimentare cu energie electrică. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. sportive. hambare. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. padocuri. P+1E. (4) Fisele tehnice însoţite. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. oboare. fânare. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. este prezentat în Anexa nr. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. garaje. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. platforme de furaje. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). grajduri pentru animale mari. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor. după caz). construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. . fose vidanjabile. comemorative. după caz. soproane. protecţia civilă. aniversare. pătule. anexate certificatului de urbanism. telecomunicaţii.

precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. (1) lit. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . în mod obligatoriu. conductori-arhitecţi. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. (6) din Lege. (2) Potrivit prevederilor art. pentru: a) concesionarea de terenuri. precum si. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. republicată. subingineri. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. potrivit prevederilor art. 1 la Lege. 6 alin. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. (1) lit. coroborate cu dispoziţiile art. solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. sub sancţiunea legii penale. potrivit prevederilor art. ingineri. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. tehnicieni) constituiţi.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în acest scop. 24 alin. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 22 alin. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". 9. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. c) din Lege. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român .instituţii de învăţământ superior de specialitate. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. în colective tehnice de specialitate si se semnează. proiectantului si proiectului. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 9 din Lege. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. 5 la prezentele norme metodologice. prevăzute la art. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. a). în condiţiile legii. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr.

A. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei. surse si gospodării de apă. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.A.C. zone cu trafic aerian. expertize: 1. P.Z.U. relaţii de vecinătate etc.Z. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.). emitentul poate cere suplimentar. de produse petroliere. urmând ca. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.) ori de detaliu (P. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. P.. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . istoric. actul având un caracter de informare.U.Z.U. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării. reţele electrice si de telecomunicaţii. expertize tehnice. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art. de amenajare peisagistică. de la emitent si se completează cu datele solicitate. accesibilitate.J.) ori de detaliu (P. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. staţii meteo. (3) La depunerea cererii-tip. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale.teren si/sau construcţii. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.D. după aprobare. ori P.G. iar specificul obiectivului (funcţiune. studii de specialitate: de circulaţie.A. protejarea monumentelor istorice. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.T. după caz. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F. după caz.A. 2. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului).G. 15.).interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil . schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc. 4 din Lege actele menţionate la art. b) completarea.A.U.U.T.1) se procură.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate.). P.D.G. după caz. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P. cursuri de apă. drumuri. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.).D.J.).. P. aprobate potrivit legii.).U. consolidări. magistrale de transport de gaze. avize.U.) nu permit realizarea investiţiei. si R.U.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia.Z.. contra cost. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc.U. căi ferate si navigabile.. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii.T.. (3) În situaţii deosebite.T. 3.N. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

asa cum rezultă din Anexa nr. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul . (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (3) Obţinerea. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. conform legii. atât semnatarilor autorizaţiei. republicată. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. în numele investitorului. 42. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . prin grija structurii de specialitate. care se efectuează de structurile de specialitate.C. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. după caz.) sau de desfiinţare (P. potrivit Legii. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. 9 din Lege si ale Legii nr. b) transmiterea. protecţia civilă. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. în egală măsură. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local.A. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean.). b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. la sediul administraţiei publice locale. în vederea emiterii acordului unic. protecţia civilă.D. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. (5) În temeiul prevederilor art. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. în conformitate cu prevederile art. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator.teren si/sau construcţii . 22. (1) se emit de instituţiile descentralizate. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. (6) În situaţia prevăzută la alin. coroborate cu prevederile art. se realizează prin grija emitentului. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane.A.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. după caz. (9) din Lege. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. 1 la Lege. protecţia mediului. 7 alin.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse.

U. (2) Pentru avizare. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C. 10/1995 privind calitatea în construcţii.U. în vederea emiterii Acordului Unic.). 2. altele decât cele necesare emiterii acordului unic.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P.U.A. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare.C. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. (1). după caz. proiectantul sau consultantul. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. La solicitarea membrilor Comisiei.A. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil). după caz.) este abilitată să emită acordul unic. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor.C. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. P. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse).potrivit Legii nr. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. P. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare).A.) sunt conduse de arhitectul-sef.. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei.D.A.A. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului.A.O. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. procedând după cum urmează: 1. după caz).U. precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege. precum si.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C. acest fapt se va motiva în scris. 2. 3.A. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie. b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C. în calitate de presedinte..U.E. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. .A.U. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. la solicitarea acestuia. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei. obţinute prin grija emitentului. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul..

se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.).).si se contrasemnează de arhitectul-sef. folosirea unor elemente de reclamă etc. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept.U.presedintele consiliului judeţean sau primar. municipale. grupuri sanitare. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. oraselor ori municipiilor. închideri de drumuri publice.A. energie termică etc. în conformitate cu documentaţia prezentată.). protecţia circulaţiei. precum si în . grupuri sociale. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori.U.13. d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. rezultate din aplicarea normelor generale si locale. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice.1-F.). cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.A.4. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. după caz. în vederea obţinerii acordului unic. ale municipiilor. care nu au constituite structuri de specialitate. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului.). pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. Primăria Municipiului Bucuresti. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean. ocupări temporare de spaţii publice. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia.3. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. (4) Acordul unic. staţionări ale utilajelor. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică. executarea unor drumuri provizorii. prin completarea formularului-model F. dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă.). după caz.A. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate.12. b) consiliul judeţean. canalizare.U. ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.13. . b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. după caz.

ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.A. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. 49 alin. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. la pct. după caz. e) măsurile de securitate la incendiu. potrivit prevederilor legale. P.A. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE".O. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu.".16) .C. 70 si 116 din Legea nr. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. codul numeric personal si adresa. 215/2001.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar. numele si prenumele solicitantului. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat. potrivit competenţelor prevăzute la art. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare. împreună cu fisele tehnice.D. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. . (4) Potrivit prevederilor art. (1). acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). (prezentată în formularul-model F. menţionaţi la alin.. valoarea lucrărilor autorizate. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei.. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete..2 si F. împuterniciţi în acest scop.E... după caz). în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii.8. (2)-(4)..4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . titlul de proprietate asupra imobilului. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. 69. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc..pe toate piesele scrise si desenate componente. P. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului..cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. 4 din Lege. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora.1-F. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.). (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.8. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. constituie documentul martor al autorizării.13. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului.13. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege. lucrările autorizate.

b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. potrivit legii. cu consultarea investitorului/beneficiarului.P. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. proiectantului.A.sau de desfiinţare . . (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp.D. pe baza datelor înscrise în cerere . (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. a).. documentaţii etc. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate.C. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. autorizaţia împreună cu celelalte acte .avize. după caz. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. (3) Durata executării lucrărilor. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. potrivit Legii. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. 50. . În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti.respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . după caz. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. complexitatea lucrărilor autorizate. managerului de proiect. de cel mult 12 luni de la data emiterii.P. o singură dată pentru cel mult 12 luni. sau consultantului.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. În această situaţie. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti.A. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor. stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. acorduri. b) durata de execuţie a lucrărilor. . începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii.

potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. (2) În situaţiile prevăzute la alin. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. în condiţiile legii. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . c) modificarea condiţiilor. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. valabilitatea certificatului de urbanism. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie.a expirat. Emiterea unei noi autorizaţii. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei. după caz. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). a numelui si prenumelui solicitantului. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. fără luarea măsurilor de conservare.

inclusiv amenajările aferente. cu modificările si completările ulterioare. (4) Pe terenurile din extravilan. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si.terenurile fără construcţii. locuri de joacă pentru copii. aprobate prin ordin comun. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. din această categorie făcând parte. îmbunătăţiri funciare. căi de comunicaţie. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. 90-103 din Legea fondului funciar nr. menţinerea. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. se înţelege teren si/sau construcţii. b) terenuri libere . republicată. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. 2 alin. într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. 28 alin. potrivit Legii. pot fi: a) terenuri ocupate . 18/1991. în conformitate cu prevederile Legii. (2). de orice fel (supraterane ori subterane). alunecări de teren).terenurile fără clădiri. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). c) terenuri aparent libere . este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. precum si construcţii si amenajări . urmând să dispună. anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. pe lângă oprirea executării lucrărilor. clasificate potrivit legii. se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. după caz. potrivit prevederilor art.inclusiv zonele de protecţie aferente -.). în funcţie de destinaţie si utilizare. (2) În vederea realizării prevederilor alin. în condiţiile Legii si ale art. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. (4) din Lege. (1). Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. în general. (1) din Lege. potrivit legii. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . inclusiv amenajările aferente.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.

numai construcţii cu caracter provizoriu.speciale. (2) din Lege. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. cărţilor si florilor . (2) În condiţiile legii. (1). ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. (2) din Lege.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. potrivit legii. autorizate în condiţiile Legii. în interes privat. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. se pot concesiona terenuri destinate construirii. 2 din Hotărârea Guvernului nr. f) din Lege. în condiţiile prevederilor art. 11 alin. 15 din Lege. (3) Prin excepţie de la prevederile alin.00 m2. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. 11 lit. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. c) montarea/instalarea . pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. (1). 13 alin. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. (2) În conformitate cu prevederile art.tonete.

inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). după caz. (3) Se încadrează în prevederile alin. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. În aceste condiţii.normativele de specialitate. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. potrivit legii. cu rol de martor". d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate.). legal aprobate. incluzând modificările supuse autorizării. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. verificate în condiţiile legii. aliniament. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii.în întregul său. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. (1). . beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. ori de a opri lucrările. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. care se execută la construcţii existente. si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. POT. ori aspectul construcţiei).P. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. (4) În situaţiile prevăzute la alin. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii.C. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire.A. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. CUT. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . (2) Prin excepţie de la prevederile alin. relevee de fundaţii etc. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. după caz. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. (1). cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

10/1995 privind calitatea în construcţii. 138 alin. se suportă de solicitant. coroborată cu prevederile pct.1. (1)-(5) din Lege. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art.Alte cheltuieli. concomitent cu plata prestaţiilor.Cheltuieli pentru investiţia de bază.ISC . pct. 571/2003 privind Codul fiscal. 267 alin.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. cu excepţia celor prevăzute la art.179/2002. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. cât si cele care se asigură de solicitant. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice).1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. 1. a) din Legea nr. subcapitolul 4. cerute prin certificatul de urbanism. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . cu modificările ulterioare.1% din valoarea lucrărilor autorizate. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0.15% pe zi de întârziere. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism.o cotă de 0. b si a lăcasurilor de cult. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.1 . urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. 5. 27 alin. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art.15% pe zi de întârziere. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. în conformitate cu Structura devizului general. 44/2004. potrivit prevederilor alin.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (2) În conformitate cu dispoziţiile art.179/2002. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. 3 lit. Cota de 0. fără a se depăsi suma datorată. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 .1.Organizare de santier. 40 alin. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare.Construcţii si instalaţii. (14) lit. 7 alin. cu 0. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. 1. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1. (1) din Legea nr. în valoare echivalentă cu o cotă de 0. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. fără a se depăsi suma datorată. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . subcapitolul 5.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 2 din această lege. 571/2003 privind Codul fiscal. (8) din Lege. (2). răspunderi. 30 din Lege. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. . (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei.

au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. (1). potrivit legii. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale.potrivit prevederilor art. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. (2) si (4) din Lege. (6) din Lege. (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. (3) din Lege. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. 26 din Lege. contravenţii . în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. prin organele proprii cu atribuţii de control. 7 la prezentele norme metodologice. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. 35 alin. 215/2001. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Potrivit prevederilor art. (4) Potrivit dispoziţiilor art. prezentat în Anexele nr. 2/2001. potrivit competenţelor stabilite de Lege. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". 27 alin. 24 din Lege sau. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. a). faptele contravenţionale prevăzute la art. 29 din Lege. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. cu modificările si completările ulterioare.potrivit prevederilor art. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . 27 alin. potrivit competenţelor stabilite de Lege. 26 alin. după caz. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. în corelare cu prevederile art. (2) Arhitectul-sef al judeţului. controlul statului în amenajarea teritoriului. privind: a) emiterea autorizaţiilor. 6. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. potrivit prevederilor art. (3) Potrivit prevederilor art.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale.

10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor.17 si F. pe toată durata existenţei acesteia. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă. responsabil tehnic cu execuţia atestat. emise în toate etapele realizării ei . cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. modificări. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. consolidări. modernizări. ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. pentru execuţia obiectivului de investiţii. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. a Panoului de identificare a investiţiei . Cartea tehnică se completează în continuare./P. prin grija inspectorului de santier. 2. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1.. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. diriginte de santier autorizat.A. 2.A. după caz.C. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. în vederea executării lucrărilor. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. la loc vizibil. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. b) Amplasarea. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. potrivit prevederilor Legii nr. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. recepţia la terminarea lucrărilor. conform prevederilor legale.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.D. După recepţie. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. prin obligaţia beneficiarului.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. care a stat la baza emiterii autorizaţiei). investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. ca reprezentant al beneficiarului. cu toate intervenţiile asupra acesteia. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei.

D.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). după caz. 571/2003 privind Codul fiscal. 268 alin. potrivit prevederilor . cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. 571/2003 privind Codul fiscal. 62 privind CAPITOLUL II . 65. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. inclusiv cele prevăzute la art. (14) lit. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. b) din Legea nr.C. se emite de autoritatea teritorială competentă. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară. cu modificările si completările ulterioare. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. 71 lit. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul). în conformitate cu prevederile art. cu modificările si completările ulterioare. în condiţiile prevederilor art. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor . ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. Data dobândirii clădirii. 267 alin.19. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. 571/2003.A. potrivit prevederilor legale în vigoare. (14) lit. cu modificările si completările ulterioare. în vederea impunerii. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. pct.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. a). 39 din Lege. c) si d) din Legea nr. în conformitate cu prevederile Legii nr. 267 alin. În acest scop. (2) După realizare. precum si valoarea finală a investiţiei . Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr./P. în vederea impunerii. 571/2003 privind Codului fiscal. cu modificările si completările ulterioare.se pot prezenta documentele doveditoare necesare.). asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. 571/2003 privind Codul fiscal. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. 8 la prezentele norme metodologice. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii.A. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. precum si ale art. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. 44/2004.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003 privind Codul fiscal. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale.Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . (1) si (2) din Legea nr. la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

corespunzător cerinţelor de calitate. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. (4) Regiile autonome. (2) Proiectantul. sau. la solicitarea membrilor acesteia. potrivit legii. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. care decurg urmare procedurii de autorizare. 45 alin. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. în vederea soluţionării lor de către proiectant. (1) lit. a).A. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. potrivit Legii. potrivit legii. proiectantul are. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. extras din acesta. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie.U. societăţile comerciale. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. 43 alin. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. totodată. potrivit prevederilor art. 22 alin.). ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are.art. b) si art. (1) lit. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. verificat de specialisti atestaţi. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. potrivit legii. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. la toate nivelurile. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. prin organele proprii special abilitate. potrivit prevederilor art.toate specialităţile . b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. stabiliţi de investitor.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. Pe durata execuţiei. (3) lit a). respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. (3) În condiţiile prevederilor alin. 8 alin. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. (2) Pe durata execuţiei. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. după caz. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . pentru asigurarea calităţii construcţiilor. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. au obligaţia de a proceda la . proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

(6). programe de formare specializată în administraţia publică. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. de un an. după caz. (6) Reţelele tehnico-edilitare. de până la 90 de zile. 2. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. 4. programe de specializare postuniversitară. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. programe de perfecţionare de scurtă durată.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. în vârstă. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. după caz. de 2 ani. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti.inventarierea. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. se reprezintă pe un plan (scara 1:500. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . planul cadastral pentru fiecare localitate. b) canalizări. potrivit prevederilor legale. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. d) termoficare. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. f) telefonie. în vederea realizării acestei exigenţe. după cum urmează: 1. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. e) transport si distribuţie gaze naturale. cu titlu gratuit. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. extras din planul topografic de bază sau. alte persoane interesate. c) transport si alimentare cu energie electrică. de regulă. pe bază de protocol. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. respectiv sector al municipiului Bucuresti. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. precum si pentru alte persoane interesate. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. de până la 30 de ani. din cadrul unor asociaţii. programe de formare specializată în administraţia publică. (4) cuprind: a) alimentări cu apă.la nivel central sau zonal . pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. din intravilanul fiecărei localităţi. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. cu studii superioare de lungă durată. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. 3. primăriei . (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. 5.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. cu durata minimă de 180 de ore. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). după caz.

.. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. prin formaţia de bază. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.A. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.. (6) În situaţia în care.urbanismului si construcţiilor care. certificatele de urbanism. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si.. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal. în conformitate cu prevederile legii. pe tipuri de lucrări de construcţii. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. c) valoarea taxelor. arhitecturii si construcţiilor. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. 571/2003.. si presedintele consiliului judeţean. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. 3.. (1) si art.. arhitecturii si construcţiilor... pe bază de convenţie încheiată între primari. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii... respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. si se pun la dispoziţia solicitanţilor... aprobat prin Legea nr. inclusiv T. respectiv. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. la utilizare. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. . în calitate de emitenţi.. se pot implica în această activitate.. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente. 47 alin.. 32 alin.. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului.. b) termenele de virare a taxelor colectate.V. 1 Catre. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie... c) la nivelul consiliilor judeţene. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu.. (3) Prin excepţie de la prevederile art.. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent). ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene.. contra cost. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată. 2.. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F. (9) Anexele Nr.1 Pag.... 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (1). Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism.

..... ___________ *) Se completeaza.......................... ............. satul ..............situat in judetul ...................................................................se completeaza cu date privind sediul social al firmei............. nr.................................... 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ............................................................ ........... Pag............. ....................... SEMNATURA Data ..................... sectorul ....................................................... ..Primarul General al municipiului Bucuresti . Anexez(3): .............. .......... al municipiului Bucuresti ....... . orasul ..............................Primarul orasului .Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ... ............................ sc........... .......... nr....reprezentant al firmei (persoana juridica)............ 2) Pentru persoana fizica .................................... dupa caz: ...................................... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ........ sau identificat prin(3) .............teren si/sau constructii ................. ..................... municipiul orasul ................. et..... ...... .................... .......... .................. ap..................................... Pentru persoana juridica ..... ... et......... ... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei........ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------............................................... telefon/fax .............. bl.............. Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ............. comuna cod postal . 50/1991.............in judetul ....... sectorul .......................................................................... republicata.. ......... sc......... solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul .............. in calitate de ................... e-mail ................................................................................................. ap............. strada ................... 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile ............Primarul municipiului ......... In conformitate cu prevederile Legii nr.................... sediul comuna satul ...................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......Primarul comunei ...Primarul sectorului .......... strada .......persoana fizica sau .... cod postal ........................... ............. .........se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.............. bl......................

1.. noi capacitati de producere... c) lucrari de construire. b) lucrari de construire. exploatarilor de cariere. prospectiunilor geologice. Lucrari de desfiintare .. 4.. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. retele si dotari tehnico-edilitare.. i) cimitire . restaurare. comasari. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. general cunoscute... e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol. cumparari. succesiuni etc. de transport.. sau .000.elemente de reper.. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. Doamnei/Domnului . sau .4. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta.2. stabilite conform legii. conform enumerarii de la pct. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari. dezmembrari. precum si alte exploatari.3.. tonete. Cereri in justitie. cabine.. chioscuri.1:500.vanzari. reconstruire.. balastiere. Lucrari de construire . din . 1:2000 sau 1:10. conservare.. consolidare. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. F. 4.. de distributie a energiei electrice si/sau termice. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. precum si orice alte lucrari. modificare. 4. modernizare si reabilitare... Arhitect-sef Nr. cesionari. extindere. precum si a instalatiilor aferente acestora.1.1.. extindere. corpuri si panouri de afisaj.): 4.1.5. casute sau rulote. protejare. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. reconstruire. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. reconstruire.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. sau . sonde de gaze si petrol.5. modificare.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . partaje. indiferent de valoarea lor. 4.2.. amenajari de spatii verzi. .. reparare..1. Alte scopuri.. consolidare.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. f) lucrari. sau . 4.. . spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. 4.1.. d) imprejmuiri si mobilier urban. concesionari.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata.. privind cai de comunicatie. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.1.noi si extinderi. extindere. dupa caz: . firme si reclame. g) organizarea de tabere de corturi. parcuri.4..fisa bunului imobil.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4... parcelari. reparare. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire..

............ ap........................ sc. inaintata de(1) . MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI . domiciliul(2) municipiul cu ------------............... comuna cod postal ... ........ ........ COMUNEI Primar Nr................................................................................ ............ ..................... nr................. orasul ..........................................PRIMAR*) ...in judetul ..........S............................................ strada ..... Avand in vedere cererea nr. . nr. domiciliul(2) municipiul cu ------------...................................................teren si/sau constructii ......................... din .......................................................................situat in judetul ..... referitoare la cererea nr................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......... municipiul orasul .... bl.. in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei..... sediul comuna ...... ap................... sectorul . sediul comuna satul ....... telefon/fax .............. ................................ ............... din . satul ................ sectorul ................. e-mail .... (3) Date de identificare a imobilului....... bl........................... In conformitate cu prevederile art. semnatura) L...........al municipiului ..... sau identificat prin(3) ....................... 4 alin...........3 ROMANIA JUDETUL ... republicata......................... Urmare adresei dvs...... .................. Pentru imobilul .......................... ..... .................................. Catre....................... sc................ ........................................... 50/1991...... pentru eliberarea certificatului de urbanism.............................. va rugam sa ne comunicati avizul dvs..... a) din Legea nr. ........... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ...... Anexam(3) ..... et.......... ........................... orasul .................... strada . .. ARHITECT SEF (numele si prenumele... (1) lit............ după caz: .. ................................................... In scopul(4) ............................. F..... cod postal ..... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism............... din .... .......................... et............. ......................................... ..al orasului .al comunei . din ....... *) Se completează....... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1)...in judetul ......... (2) Adresa solicitantului..... ........ nr........................

.......... bl.... din .................. Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare............. PRIMAR................................... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism....... comuna cod postal ..... ....teren si/sau constructii ....... cod postal .............................. domiciliul(2) municipiul cu ------------......................... nr...... CONSILIULUI JUDETEAN ...................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele................................................... ........ e-mail .............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.. sc.. nr....... et. sectorul .................... F............................... sectorul .............. sau identificat prin(3) .... telefon/fax ................ Pentru imobilul ........................ telefon/fax ..................................... ap.. după caz........... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic........................ Catre. .................... se emite urmatorul AVIZ(5) ................... . (numele si prenumele..................... precum si din hotărârile consiliului local.................................. e-mail ............... ..... (3) Date de identificare a imobilului.. strada ....................4 ROMANIA JUDETUL .......................... ..... strada .......... Urmare cererii inregistrata cu nr..............................................situat in judetul ....................... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......................................... ap...... din ...................... et........................................... ............... .. Doamnei/Domnului Arhitect sef ..... .......... sc.............. ap.. satul .............. sc. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... orasul .................. SECRETAR............ bl.......satul ... .. .................... municipiul orasul .................. ..... .. pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ........... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente....... sectorul .. (2) Adresa solicitantului...... rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.... .......S.................................................. In scopul(4) ................. strada .. economic si tehnic ale imobilului........................... .......................in judetul .................................................. nr.......................... .......... .......... ........... ......... cod postal ....................... sediul comuna satul .................. COMUNEI Primar Nr........................................... semnatura) (numele si prenumele....................... bl.............. ........... .... semnatura) L.............. et..

....... ................................. ap...... nr........... Arhitect sef Nr............... ....... sc......... nr... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) .... sectorul .................... .................................................................................................... ..... strada ..................... se emite urmatorul AVIZ(5) ........... comuna cod postal .............. nr......... ..... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism.............. bl................................ In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente........................... strada .... ap............ din .............................. ..... comuna cod postal ............... In scopul(4) ............................................................................... din ... sediul comuna satul .. municipiul orasul ........ satul ........ sc...................situat in judetul ................................................ ............................5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . et.............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului...................................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele......... bl. . ..................... sectorul ....... .. bl...... .. ....... Urmare cererii dvs..... strada .......................................... ............................. ...................................... semnatura) (numele si prenumele. ........ Doamnei/Domnului PRIMAR*) ................... ........... .......................teren si/sau constructii ...... sc.. ........... orasul .......................S.. sau identificat prin(3) ........ ap............Pentru imobilul ....................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............ F....................................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului....... telefon/fax . ............................................... SECRETAR. ... et... nr...... (numele si prenumele.............. (3) Date de identificare a imobilului......................... semnatura) L....................... republicata.......... municipiul orasul . cod postal .......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------...... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei... Depusa pentru(4) ..... et.in judetul ..........................situat in judetul ...... 50/1991................ sau identificat prin(3) ........teren si/sau constructii ....... sectorul ........................ .................... e-mail ............ Pentru imobilul ... (2) Adresa solicitantului.. satul .................... PRIMAR.... In conformitate cu prevederile Legii nr.............

........... ........................ 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .................................................... et. Urmare cererii adresate de(1) ......... . In conformitate cu prevederile Legii nr....................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..6 ....... sc........ .............. 2..............al municipiului ...... sediul comuna satul .......................... ....... (3) Date de identificare a imobilului...................... 50/1991....... ................... Presedinte Nr........ ...................................... economic si tehnic ale imobilului................. .............. după caz: ............ satul ......al orasului ...... semnatura) L......... F........ sectorul .............................. et...... ................. cod postal .................................................... .. ..................................................../..... ap..................................... bl................. cu privire la imobil.. din ............................... comuna cod postal ............................................ ................................................................... ........ bl.................................. .. faza PUG/PUZ/PUD... sc..... CERTIFICAT DE URBANISM Nr......... precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.... domiciliul(2) municipiul cu ------------........ sectorul ....... sau identificat prin(3) ............................... 1.................. *) Se completează..... din .. (2) Adresa solicitantului....................... .................... se CERTIFICA: Pentru imobilul ................... ... telefon/fax . ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. ARHITECT SEF (numele si prenumele........ ap... ...........1 Pag............................ REGIMUL JURIDIC .......................................................al comunei ................................... din ................ aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .......................... inregistrata la nr. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr............... 20.. ............ orasul ..... nr................../...... strada ...........in judetul ................ .............. municipiul orasul ............... ................. (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic..... e-mail ..... ...................teren si/sau constructii ......... ... strada ...................... ................... nr....................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism.......S............................................................... republicata.......... REGIMUL ECONOMIC ....................... ...................... nr...........situat in judetul ...........................

.............. ............... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ....................................................................................................................................2...................... ............ d. ......................... Pag.............................. .............. .............................................................................................................................................................................. .... REGIMUL TEHNIC ............................................1................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c................................. 2 3............................. .............. d................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ......................................................................................................................................................... .................................................................................................... Studii de specialitate: ......................................................... .............. ................... ........................... .......... ......... ................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................... ................................. ....... .......................1................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................ 4........................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c..........3................ ........................ ............................................ .............................. ....... .......................................2....................... ...... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag......... .................. Alte avize/acorduri: ......................................................................................................................................................... ............... ............. ......... ........

... SECRETAR GENERAL......... ARHITECT SEF (numele si prenumele. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... semnatura) L................. semnatura) L.... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .. lei.................. din ....... Achitat taxa de: ..........6 .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.................... republicata............... PRESEDINTE.........2 Pag............ (3) Date de identificare a imobilului......... e....... semnatura) Achitat taxa de: ... semnatura) (numele si prenumele............................. . direct/prin posta. ARHITECT SEF (numele si prenumele.... ... .............. F...... Dupa aceasta data...... ....... Transmis solicitantului la data de ...................... după caz....S........... conform chitantei nr......... ........ conform chitantei nr.... solicitantul urmand sa obtina.............. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ........... ............... semnatura) (numele si prenumele.... .. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr................................................ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.......... CERTIFICAT DE URBANISM Nr................................... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..... ......S................................. luni de la data emiterii. lei... .................. (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului........................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........ formulată în cerere......... din .... .. in conditiile legii........... Pag........ SECRETAR GENERAL..................... un alt certificat de urbanism.... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr...... din ........... ........... PRESEDINTE....... .. (numele si prenumele.... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ..................................... pana la data de ....... (numele si prenumele........... din . (2) Adresa solicitantului... .... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...

.............. 2 3...... ......... ap.................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului........................................................................................ ..................................................... ..... ............................................................................................. bl................ ......... In conformitate cu prevederile Legii nr............................................................................................ faza PUG/PUZ/PUD............. 50/1991.................................. municipiul orasul ../.Urmare cererii adresate de(1) ................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................................................................situat in judetul ......................................... nr.... ...................................in judetul ..................... ................................................................ nr..................................................... sau identificat prin(3) ................. ........... .......................................................................... .........................../........................ ............................... sectorul ............................ et............... sc............................. ....................................... e-mail .................................................................................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ........................................................................................ ............. ...... republicata....... satul ............................. (3) Date de identificare a imobilului............. .... .......... comuna cod postal .... 1........ telefon/fax .................... inregistrata la nr................................teren si/sau constructii ..................... ................................. sediul comuna satul ........................... formulata in cerere.... ....................................... nr..... .......................... .................................... sc... ..... cod postal .................................................................... sectorul ................... strada ............................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------.... ........ ....................................................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........... ............... (2) Adresa solicitantului.................................................................................. ........................... ......................... bl.......................... orasul ............ ......................... ap............................. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr......................... 20.................................... REGIMUL ECONOMIC ........................ strada ..................... din ......... se CERTIFICA: Pentru imobilul ..................................................... ......................................................................... REGIMUL JURIDIC ............................................................................. Pag............ 2.............. REGIMUL TEHNIC .................................. et........................ ...........

...................... d................ Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............... ............................... .................................... .... (numele si prenumele. ................................................ ............... .................................. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .....................................................................................3.... ............................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag................... .... e...........................................1.2. ................................ .................... d..2...................... .... ................... ............................... luni de la data emiterii.................................................................................................................... ...... PRIMAR GENERAL........4........................................ ......... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c........................ ................................................................... .......... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d......... .................... ...................................................1.................... Alte avize/acorduri: ................................. semnatura) semnatura) L... ............................... ........... ......................................................................................................................S.............. (numele si prenumele................................. ARHITECT SEF ................................................. ........................................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........ .................... SECRETAR GENERAL.......... ............................................................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.......................... ...................................................... Studii de specialitate: .......................... ....................................... ..........

.... municipiul orasul .. bl........... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .. sc... 50/1991...... ... din .nr.............................. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.... Primar Nr........................ et................. se CERTIFICA: Pentru imobilul ..... conform chitantei nr....... orasul .. (numele si prenumele.. domiciliul(2) municipiul cu ----------------..... . (numele si prenumele..... Urmare cererii adresate de(1) ............................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..... din ........................... ................... semnatura) Achitat taxa de: .............. solicitantul urmand sa obtina............ ap.......in judetul .........6 ..................... ...... sectorul ................... et......... ap.... inregistrata la nr..... SECRETAR GENERAL........ .................................... din ...............teren si/sau constructii ............. lei..... republicata........ strada ............. republicata......... bl..... ... .. Dupa aceasta data.... un alt certificat de urbanism. ... nr...........3 Pag................. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... .......... in conditiile legii.......... ............ direct/prin posta................................. conform chitantei nr........ ....... sediul comuna satul ......... .. telefon/fax ............ sau identificat prin(3) ................... .... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .......... ..... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............ cod postal ......................S... semnatura) semnatura) L............. comuna cod postal ........ ..... ARHITECT SEF (numele si prenumele. Pag........ Achitat taxa de: ..situat in judetul ........... lei...........(numele si prenumele............. PRIMAR GENERAL.............. .... CERTIFICAT DE URBANISM Nr. din ...... sectorul ..... dupa caz.... . Transmis solicitantului la data de ........ satul ............... e-mail ................................. pana la data de .. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. .. 20................ F................. din .............. sc. strada ... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...................... In conformitate cu prevederile Legii nr...................... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... ..

...................... REGIMUL ECONOMIC .................... ........................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ...... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.... REGIMUL JURIDIC ...................................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului................ 1.............1..................... ...................................................... 2 3................................................. nr...............................2................................................................................................/........................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei ............................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c................................................................... .................................... faza PUG/PUZ/PUD......................... REGIMUL TEHNIC ................................. ................... .................................... ......................................../......................... ......................................................................................................................................................................... ............................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................. 4........................................... .............................................................................................................. Pag.......................................................................................... ....................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............. ........ ................................... formulata in cerere......................................... (2) Adresa solicitantului...................................... ................................................................ (3) Date de identificare a imobilului....................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............. 2....................................................... ................

........................2............................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele................................. ..... d..... .......... .............. ...................................S..........3...... ................................................ ................... d........... ............................................... ........... republicata. semnatura) semnatura) L........... ................................... ................................................................. solicitantul urmand sa obtina..... ......... SECRETAR.......Pag........ 4 In conformitate cu prevederile Legii nr...... conform chitantei nr...... (numele si prenumele....... ............................................................ dupa caz................ pana la data de .......1............... ............ ............................................ 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............................. din ......... ......................... .. ................................. semnatura) Achitat taxa de: .......................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ............................................. e..................................................................................................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ...................................................................... ..................................................................................... ...................................... ....................... ........ Alte avize/acorduri: .............. SECRETAR............. Dupa aceasta data...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ..... ............. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... lei.................. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .... ...................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .................... .............. .. ............ .............................................. ....................................... in conditiile legii...................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului................. PRIMAR. ............ ............................... (numele si prenumele.............................. Pag................. ..................... un alt certificat de urbanism.................... ............................................................. PRIMAR..... luni de la data emiterii......................... Studii de specialitate: .................

........................... 2.. ............ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.......................................... ....teren si/sau constructii ..................... inregistrata la nr..................................... . satul ................................. faza PUG/PUZ/PUD............................ Transmis solicitantului la data de ..... strada ............ lei........................... orasul . 1.............................4 Pag.......................... ....................... Achitat taxa de: ............ REGIMUL ECONOMIC ........... domiciliul(2) municipiul cu ------------..... din ....... 1 ROMANIA JUDETUL ../.... ... ..........in judetul ................ ..................................... ....... (3) Date de identificare a imobilului... ...... ................................. 20................ aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .............................................. ................. sectorul ..................................... sc.. In conformitate cu prevederile Legii nr......... et.. (2) Adresa solicitantului...... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... din ............................. .... sc.. .................................................................... sectorul ............. ..........situat in judetul .... .................. ARHITECT SEF (numele si prenumele..................................................... nr....................................... din ......... semnatura) semnatura) L......./....... ....................... comuna cod postal ............................. ................................... .S................................................... (numele si prenumele............... conform chitantei nr...........(numele si prenumele........... bl................................................ din .......................... sau identificat prin(3) ............... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ strada .................... et...... municipiul orasul ......................................................... cod postal .. ......... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.............. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr........................................ .. .. Urmare cererii adresate de(1) ..... e-mail ......................................... se CERTIFICA: Pentru imobilul ... 50/1991... F.. republicata... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ............ sediul comuna satul ..6 .......... direct/prin posta.. bl............ nr........ ................................ telefon/fax .. .................... ................. ap. ap....................................................... REGIMUL JURIDIC .......... nr....................... COMUNEI Primar Nr....

............................ REGIMUL TEHNIC ........ ............................................................................................1........................................Pag..................... ................. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag................ ......................................................................... .................................................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c................................................................. ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului....2............................................ ...... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.............................................. ............ ........................................................................................................................................... .............................................................1....................................................................3..... Studii de specialitate: ............. ............................................................................... .................. ......................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .................................................... d..... d........................................ ...... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d............................................................... ............................... .................. 2 3............... ............... ............................................................ .... ................ ........................................................... ........... 4............................... ................................................ .......................................................................................2.............................................................................................. ............................................................................................. formulata in cerere............................................................................................................................................................... ........................ ........... ............. ....... Alte avize/acorduri: ......

..................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. PRIMAR............................ ..... . semnatura) Achitat taxa de: ..S.... (numele si prenumele.......................... SECRETAR........ un alt certificat de urbanism........ (numele si prenumele...................................................... .... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............... ..... Pag...... pana la data de .............................. Primarul*) ............... Transmis solicitantului la data de .. ............... lei............... ..... ................ conform chitantei nr. . o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila..........7 Pag..... dupa caz........ direct/prin posta.. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .... republicata..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.........S................................... dupa caz. F........... ... PRIMAR. .... ... Achitat taxa de: ............ din .................................. . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ..... lei................. SECRETAR....... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............................ in conditiile legii...................................... .................................. Dupa aceasta data.............................................. semnatura) semnatura) L.......................................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..... ......... solicitantul urmand sa obtina.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............... e..................... luni de la data emiterii............. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... 1 Catre.................. (numele si prenumele. conform chitantei nr........... Presedintele Consiliului judetean ..... semnatura) semnatura) L.... din ............................. (numele si prenumele............ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...........

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

..... ............. .................................. 5.......................... numar niveluri .............. m.................... ...... .......................... 4................ Inaltime .......................................1.... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .............................. (3) .................. Pag...... INTOCMIT(2) L............................................. 2............... Numar de salariati (daca este cazul) . (nume..... .......... ........................................ Tipul constructiei .................. prenume............................ .......... m2 2............................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ...Certificatul de urbanism (copie) .. 2... .......... m2 2............................. .........5............Decizia nr........................ Continutul documentatiilor .................................. anexa la CU........................................ Beneficiar(1) .....11......1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi................... Data: ......................... Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ......Titlul asupra imobilului (copie) ........structura ..... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.................. .................. 3......... 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii.................................................................... 177 din 22..... DATE GENERALE 1...... ....doua exemplare.S........... Suprafata desfasurata . semnatura) L..................... ... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ..........................3.......... 2.......................................... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............. ... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2.............................. vizate spre neschimbare........ elaborator(1) ...................................................... I....Legea nr................. 4............ ............................ .... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila...... ................... ............. 2............Planuri de situatie si de incadrare in zona........2........Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr.....................................4............................................... .... 481/2004 privind protectia civila...............S.. ......................3....... Baza legala ................. precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)......................... Proiect(1) nr.............................................

........ c) Modalitatea de achitare a taxei .............. potrivit prevederilor legale).....................................................Memoriu tehnic general................... F................. ............ Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ............ (CONT CURENT BANCA............................................. (4)...... . ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse................................................... Proiect(1) nr................. se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art........ .......... (4) De către avizator..............................Conform prevederilor art................................................................ ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .............. 1 (1)... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".....................Certificat de inmatriculare........................ 3..... 4............ ..................... (2) De către proiectant ...................................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ........................ Beneficiar(1) .............. ............. mai pot fi depuse: . ............................................................ 3.. 4 alin.......... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..... etc......................... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii..................................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.... CONT C......................................... elaborator(1) .............Sectiune caracteristica ...Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate).......... .) IV........................... 1....... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură...................... 25 lit... (3) De către avizator...................................... ..........4 Pag............................................................. ......... II........... 2............... ......Cod fiscal................. Dupa caz................... 4 alin............. ........E............ b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de .. ............ III......... (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art............. lei... ........................... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. abilitat/autorizat în domeniu..............8 ..........................C......................Dovada privind achitarea tarifului de avizare............................. ... .... 602/2003..... 481/2004..................cu numele......................... (2)].....doua exemplare.......... aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr........................................................................ d) din Legea nr............... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu.. ................... Denumire(1) .. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ....

.................................... 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.............. Data: ........................................... adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului .. suprafata construita .... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare .. .......................... 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere..Legea nr.............. (nume.....................................Hotararea Guvernului nr.......................... numar de locuri de parcare ........ republicata.. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu.... ....................... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii . INTOCMIT(2) L......... ........................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)..........S................. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ......................... suprafata spatii verzi .Legea nr.....................S........... suprafete betonate............. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ... 243/2000 privind protectia atmosferei.................. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru .......................... ...............Hotararea Guvernului nr... I............. ........... regim de inaltime ........................ 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare..Legea nr........ Modul de depozitare al deseurilor ..............................: 3.......... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr............................................. ......Legea nr......... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate... DATE GENERALE 1. alte date ............................ semnatura) L.......... 78/2000 privind regimul deseurilor......... ... ..... Evacuarea apelor uzate in ...... ....................................... 137/1995 privind protectia mediului......... Pag. Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).... (3).............. prenume.................................................................................... Modul de incalzire al spatiilor .......................... .............. cai de acces ..Legea nr......................2.... 5......... ... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare...... .............. 4....Hotararea Guvernului nr................................................

Hotararea Guvernului nr. 2.. II. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. . .. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.Ordinul MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita. incarcarea. 210/2004.Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica. .Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) . 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. . 3 II.. . .reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane... 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului....Hotararea Guvernului nr.Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. . 3.Ordinul MAPM nr.).. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr..Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente... 210/2004. cauzata de evacuarea unor substante periculoase.. dioxidului de azot si oxizilor de azot. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa ..... .Ordinul MAPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr... ordine de ministru... benzenului.. monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator.Hotararea Guvernului nr.. .. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr.Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) . 210/2004...Dovada de plata a tarifului conform anexa nr. norme ale administratiei locale etc...5). . 210/2004.. dupa caz: .. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2... conform Ordinul MAPM nr.2 din Ordinul MAPM nr. .Ordinul MAPM nr. V din Ordinul MAPM nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea.Hotararea Guvernului nr.. Pag.Ordinul MAPPM nr. plumbului... 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania.. descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina. .. Continutul documentatiilor .. ... ... . 128/2002 privind incinerarea deseurilor.Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde. .Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. norme.Ordinul MAPPM nr..

.. ...... ... subsolului ...........in contul curent al institutiei emitente................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .................. descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ............ F................................ (4)..............................Conform prevederilor HG nr.......................................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ..................... depozitarea deseurilor .....................................................cu numele.....in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului .................................... radiatiilor .............................................................. (4) De către avizator.............................................fie respectate conditiilor impuse de H......... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură... ... zgomotului si vibratiilor ........... ..... de construire) .............................8 .......................... NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant . INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ..... ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia ... 860 modificat cu OM nr............... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"............. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse... pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ............... ----------------------------------------------------------------------------------------------III.............G............ dupa caz IV...... (3) De către avizator.............5 Pag............................. 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu .............................. potrivit prevederilor legale)........................................................... 1 (1).................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ............ poluantilor in aer ........................................................................................... .... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar................................................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .......... cu regim special de protectie sau de restrictii .........................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului................................ 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr................................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone ................................. (2) De către proiectant ........... abilitat/autorizat în domeniu......................................................................................................................... 188/2002 ...........

........... prenume...................... . .........G. ..................................H........... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................ 4....... ................................... 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare............... 2........................................................ Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.............................. I. .................. .............................................. 2.......................... nr.............................. 181 din 18 martie 2002....... anexa nr.................... 5................S................. Denumire(1) ..................... . ................................... ................. elaborator(1) .... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)................................................. Pag.................................... (nume................................................... ...................................... Continutul documentatiilor ................ Data: ....Certificatul de urbanism (copie) .......................................................................Legea nr................ (3)..Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr........................................................................................................................................ 3.... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului....................................1...... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1................................ amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea............................................................ Baza legala ...... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ... 2.............. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.......... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ...S............................................ constructie.................. Beneficiar(1)........ ....................... Proiect(1) nr............... si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman................................................ 3.. 114/1996 republicata.................................. Amplasament(1) ........................... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ......................................R....... a locuintei.................................................................. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar.. DATE GENERALE 1............................................... semnatura) L...... ......................... publicat in Monitorul Oficial............ Partea I nr..... 4.......... INTOCMIT(2) L. 2.......

........ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse....Actul constitutiv al societatii.. ..... Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ..... potrivit prevederilor legale)..E....Titlul asupra imobilului (copie) ..07.... Presedintele Consiliului judetean .............. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ....................... etc...07..........................G. ................................. 625 din 06..... sc..... bl................. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) .. ...Acordul vecinilor....... ....................Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)................ mai pot fi depuse: .............cu numele................ abilitat/autorizat în domeniu.......in judetul ........2001.......Cod fiscal.......... cod postal .... F... ........ (CONT CURENT BANCA.................... ... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ....................... ............... e-mail .... .................. Dupa caz.cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului......... ap....................... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"......Conform Ordinului ministrului sanatatii nr...................... ..... nr. ......... et.........9 Pag.............. . strada .......... H... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură............ sediul comuna satul ............................................. ............... sectorul .. anexa 2........C........... ............. lei.... nr............. ........R. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ......... II.....Dovada privind achitarea tarifului de avizare.......... H....... ............Certificat de inmatriculare. ...........Studiu de impact asupra starii populatiei... ...... anexa 2......................................... orasul ............. . telefon/fax ..... (4) De către avizator........... nr..................Memoriu tehnic intocmit conf.......... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ....) IV............ (3) De către avizator...... ........... 1 Catre..... 625 din 06....Schite sau planuri intocmite conf...R...Autorizatia de exercitare a unei activitati independente.............. 3.....G.... (2) De către proiectant .................. 190/2000............................... . III................Hotararea judecatoreasca definitiva. CONT C................... c) Modalitatea de achitare a taxei ...... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------....2001... ............... vizate spre neschimbare....

....... ................. ... ___________ *) Se completeaza.. cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ....... strada ............... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2.Primarul General al municipiului Bucuresti ....... Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii................. luni/zile............................ In valoare de(5): ............... satul ....A......... 2 Verificarea proiectului (PAC......... |4................................. (copie) 3.. republicata....................... compus din: ............... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. ..................teren si/sau constructii ............................ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul ...... bl................................ respectiv de ........................ Anexez prezentei cereri: 1... ........ sc............ .... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): ....... nr................. dupa caz: ........... et...C.................. republicata......... municipiul orasul .. a fost luat in evidenta Filialei teritoriale .............. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor..............................Primarul sectorului ............................ .... 50/1991....anexat prezentei..... . sectorul ....situat in judetul .... Certificatul de urbanism nr.......................................................... ................. ........ in doua exemplare.......................... privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii......................... .............arhitect cu drept de semnatura........ .... ... 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1.A........................ |5..Primarul municipiului ... din .................... este de ......................./P............ in conformitate cu prevederile Legii nr.... .............. 2..................................... |6........ | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3. in conformitate cu prevederile Legii nr.... respectiv de ...............PAC/PAD/POE" .. in conformitate cu prevederile Legii nr...................................Primarul comunei ....................D................... .... ...............In conformitate cu prevederile Legii nr.................arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura........... PAD)............. .................. ap.. al municipiului Bucuresti ................................. .. din ... inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr................................... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P....... Pag.... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr................. comuna cod postal .... ....... republicata.................... Fisa bunului imobil sau nr......................... Cartea funciara(3) ------------------........................................Primarul orasului ... solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ... ........

......................................... ......... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate...................persoana fizica sau ............ (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare.............................. 5....... * .......................... in functie de: ....... Pag.................................... ................................ ori .......... ........... .... ... . Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia... Data ........................ precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei....................... dupa caz........................ se completeaza cu date privind sediul social al firmei....... dupa caz....... ............... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil............ 7..................................... ... ......valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente.............................. ............ (4) Se inscrie: denumirea lucrarii....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura. precum si cu datele de identificare a proiectantului....... 6..... Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism.. ............... din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului......... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ........ data elaborarii............ Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ....... in vederea emiterii Acordului unic: ............... .. Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism.................................................................................... autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare.. .. cu precizarea denumirii acesteia.......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect..... capacitatea si categoria lucrarilor..................................... (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste.............................................................. (2) Pentru persoana fizica........ altele decat cele cuprinse in acordul unic: ........................................ ....................................................... ....................... precum si numarul certificatului de verificator........ .... ........ se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.............. ..........................suprafata construita desfasurata a constructiilor.................. .......... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii.................................reprezentant al firmei (persoana juridica)..............................4........................... Pentru persoana juridica.............................

noi si extinderi.179/2002. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. comunicate anterior de emitent. in copie. chioscuri. balastiere.Constructii si instalatii. b) lucrari de construire. prospectiunilor geologice. d) imprejmuiri si mobilier urban.** NOTA: .1. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. indiferent de valoarea lor. noi capacitati de producere.1.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. precum si alte exploatari. amenajari de spatii verzi.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire.Alte cheltuieli. parcuri. precum si a instalatiilor aferente acestora. in conformitate cu Structura devizului general. 5. modernizare si reabilitare. f) lucrari. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. reparare. stabilite conform legii. g) organizarea de tabere de corturi. pct. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2 . 1. i) cimitire . precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. reconstruire. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. in conformitate cu Structura devizului general. .1. subcapitolul 5. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. conservare. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. extindere. restaurare. 44/2004. 1 . spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. retele si dotari tehnico-edilitare. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. reparare.Cheltuieli pentru investitia de baza. reconstruire. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. c) lucrari de construire. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. . tonete. modificare. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. consolidare. coroborata cu prevederile pct.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap. Lucrari de constructii. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Pag.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente. 7. . modificare. de distributie a energiei electrice si/sau termice. sonde de gaze si petrol. protejare. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. exploatarilor de cariere. de transport. firme si reclame.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . 571/2003 privind Codul fiscal. cabine. casute sau rulote. 138 alin.1 . privind cai de comunicatie. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. corpuri si panouri de afisaj. extindere. extindere.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . reconstruire. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. consolidare. subcapitolul 4.Organizare de santier. precum si orice alte lucrari. a documentelor de plata . Cap. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.179/2002. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. 1.

propus ... de ...... m fata de limita de proprietate din ....... g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr............................. platforme... 3 ............................ • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ...DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului .... desfiintate .......................% d) Coeficientul de utilizare a terenului ....[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi.................... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag..............mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ ...............CUT: existent .......... garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi....... parcaje.......... f) Numarul de corpuri de cladiri ............................. de ..... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .......................... alei............ propuse .. cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente.. m. e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ............ din care: existente ........ mentinute ..... c) Procentul de ocupare a terenului ............. m fata de limita de proprietate din ......desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ..... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .... 5 Cap....... rezultate ...POT3): existent ...% propus ................ m fata de limita de proprietate din ................

... [] servicii Nr. CORP ....... locuri ......... [] administrative si financiare Nr. CORP .. +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse ... de personal .... 3 cam. CORP ..... Nr... sali de clasa ...... Nr..... [] invatamant Nr..... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP .... • Constructii pentru sport... CORP .... CORP ................*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP ... . de personal ..... Pag... Nr.. .. .. CORP . 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr. 5 cam.. [] hoteliere Nr... CORP . locuri ........... Nr......... [] alimentatie publica Nr... .... 4 cam. paturi .... grupe . • Constructii pentru comert.... din care cu: 1 cam... [] cultura Nr.... . [] culte Nr........... alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr. +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP . camere . recreere6) .. 2 cam.... CORP .. Nr.. de personal . Nr. locuri . locuri ... locuri .... consultatii ...... de personal .. CORP . proceduri ...

........................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ........................... luni/zile.................... 7) ...................................... F...............[] sport Nr......................... m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar .................. ..... ............... m2 n) Drumuri.......... după caz: numele si prenumele ori numele firmei.................... m2 [] parcaje Nr.............. platforme: suprafata carosabil .În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia.1 0 ROMANIA JUDETUL ....... t) Alte caracteristici specifice ........................... [] recreere Nr............În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică)..... 6) Se introduce "X" în casetă................ ..... se precizează datele de identificare... locuri .............. Durata estimata a executarii lucrarilor este de ............................................. [] arbori plantati Numar ......... de personal .................................. [] arbori mentinuti Numar ......... ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr.............................. l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr........ COMUNEI Primar .......................... s) Masuri de protectie a mediului ....................... de personal .................................. • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse.... INTOCMIT7) Data ..................................... locuri ..................................... suprafata pietonal ............................ r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ................... alei........ [] depozitare Nr.............. numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila..... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr.. necuprinse in categoriile de mai sus: ...................................................... Suprafata construita desfasurata ................................................ ................... locuri .. 5) Se introduce "X" în casetă............ ............. .......................... [] spatii verzi suprafata ........................ locuri ............. 525/1996........................... m2......................... Suprafata construita desfasurata ............. m2 p) Modul de evacuare a deseurilor ........... 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85......... ..

....................... e-mail ............ .......................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele................. capacitatea si alte elemente definitorii............... satul ....... bl.......................S..... (2) Adresa solicitantului..teren si/sau constructii .............. (4) Se înscriu categoriile de lucrări.. semnatura) semnatura) L................ strada ............. ap........................................ din ... sc. sc.... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului................. sediul comuna satul ............. ........ ......................... Arhitect sef Nr.......... Urmare cererii dvs. republicata.................. municipiul orasul .. et.situat in judetul . ........... nr. (numele si prenumele............................. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) .......... Doamnei/Domnului Arhitect sef ...................... CONSILIULUI JUDETEAN ................................................. .............. ........... . sau identificat prin(3) .......... ap............. 50/1991....... In conformitate cu prevederile Legii nr..... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei...... .................................................... denumirea investiţiei/lucrărilor............................... din ......................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..... ......... ..... ....................... strada .... Pentru imobilul ...... In vederea executarii lucrarilor de(4) ....... bl...................... Catre.. .......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................. telefon/fax ..... (numele si prenumele........................................................... ......... .................... ................ Doamnei/Domnului PRIMAR*) . domiciliul(2) municipiul cu ------------............... nr........ orasul ............................... F..... comuna cod postal .. .... nr............................... din .. sectorul ..................................................................................................................... cod postal ...............in judetul ...................................................................... pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ..... din ................................. sectorul . SECRETAR.......................Nr................... ......... et.. .... (3) Date de identificare a imobilului.... Urmare cererii inregistrata cu nr......... PRIMAR.....................1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .

. ................. ...... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe).. orasul ...... telefon/fax ...al comunei ..... bl............... .... cod postal . ...in judetul ......................................................... comuna cod postal ............................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare...........S....... ap................ ARHITECT SEF (numele si prenumele............................................ ...... ap.............................. nr.. et. domiciliul(2) municipiul cu -----------............................ strada ......... et.................... strada .................... municipiul orasul ........................... sc.. ................ ....situat in judetul ........................ (2) Adresa solicitantului.... bl................... satul . ................ .................. .................... semnatura) L....... ...... ...... et. ..................................... sau identificat prin(3) ................... sectorul ......... Urmare cererii adresate de(1) ... după caz: .................................................................... ACORD UNIC nr..............in judetul ................................... ................................... strada ........................................... (autoritatea emitenta) Nr.................... . sectorul ................................................... (3) Date de identificare a imobilului................ ap.............................................. .......domiciliul(2) municipiul cu -----------......... capacitatea si alte elemente definitorii.. telefon/fax ................... ........ cod postal ................... Pentru imobilul .......... (5) În cazul avizului nefavorabil............ sc..................... F................ din ................................................... (4) Se înscriu categoriile de lucrări........ sectorul ........................................ ......................... sediul comuna satul .......... ............................. nr.................... ...... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................. sediul comuna satul ............... nr.... e-mail ......... *) Se completează.... e-mail ... orasul ...... denumirea investiţiei/lucrărilor..................al municipiului ..... ........ bl........................ se emite urmatorul AVIZ(5) ..........al orasului ...1 2 ROMANIA .... In vederea executarii lucrarilor de(4) ........... din ........................................ sc. In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente........ ........ .teren si/sau constructii ...................

.................. orasul ............................. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .......................................... ......................................................................... ap................... .................. (numele si prenumele................................ ..... dupa caz ............ ........ situate in judetul ......... 20........................................................... e-mail ........................................................ et................ PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele................... telefon/fax ............Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia....... ..................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................................................................................... .............................................. din .................................................... F................ bl.................... In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare................ semnatura) semnatura) LS.. ....... .........fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor............................................... Urmare cererii adresate de(1) ................. .............. ............ sediul comuna satul ................. strada .. strada ... ............................ ........ bl...... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr..................................................................... domiciliul(2) municipiul cu -----------....... (3) Date de identificare a imobilului (nr.............. sectorul .................................. ap........ ..................................... sectorul ........................................................................... ... In conformitate cu prevederile Legii nr........ 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .1 Pag.............. sc..... nr..... municipiul orasul .......................................1 3.................................................... continand avizele favorabile .................. Presedinte Nr............................... (2) Adresa solicitantului... .. satul ........ inregistrata la nr........ din ................................................................ 50/1991............... sau identificat prin(3) ............ .......in judetul ......... . ................. republicata..... .................. cod postal ............................................................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................ ...................................................................... după caz) si planurile topografice.................... ..se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile ...................................... .................... et....... sc................................................................................ nr....... comuna cod postal ........................ din .... . Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil........

.... republicata....... sc... ................(6): .................. bl.....lucrari in valoare(5) de .. et.......................... . 24 alin.... ap................ 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... .. luni/zile de la data emiterii.. et..... ....... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F................. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)........ republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului..................... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.............. republicata............. .. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ......... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.......... ...... respectiv art............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....................... prin trimiterea instiintarii conform ......pe imobilul ...................................... Fisa bunului imobil sau nr..... municipiul orasul ...... in temeiul | | prevederilor art...... (1) din Legea nr........................ in conformitate cu prevederile Legii nr..teren si/sau constructii .......................... comuna cod postal ... bl............ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.............17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei...... ........ cod postal ............. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.. . respectiv de .... 50/1991. 20 din Legea nr..... ....................... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .......... ..... ap............. ......... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate........... (1).......... sectorul/satul .......... strada ........ | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... sc....situat in judetul ......................... nr... Pag...............................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.. municipiul/orasul/comuna ................ TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1........ ........... elaborat de ... nr.. strada ..................... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise............... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie............ 2....... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ....... dupa caz. ..........arhitect cu drept de semnatura............... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.. sectorul .. .... ..VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE..... C... cadastral . 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A............................ Cartea funciara(4) ------------------.. 28 alin....... satul .......... cu sediul in judetul ......... D....................

...... pe care la va prezenta la cererea organelor de control.... Bucuresti... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... Sa pastreze pe santier . insotita de .18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . Sa transporte la . vizate spre neschimbare. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. SECRETAR.. oseminte. ancadramente de goluri. 11....19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. 13...... 8 la Normele metodologice).. ........... 3 .... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.. precum si Directia judeteana pentru cultura. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). semnatura) semnatura) L. in vederea impunerii..... 8... potrivit legii. 10. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului............formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F......... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..... 14.in perfecta stare .....).. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... 9. 4.... (numele si prenumele.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". potrivit legii.......... materialele care nu se pot recupera sau valorifica...... La inceperea executiei lucrarilor. ceramic etc.. pietre cioplite sau sculptate. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. culte si patrimoniu cultural national... din ... 12.... ..S. Pag.. pe toata durata executarii lucrarilor. PRIMAR.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. odata cu convocarea comisiei de receptie. (... 6.. Toate constructiile proprietate particulara se declara.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. 3. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0...... ca urmare a realizarii investitiei. sa sisteze executarea lucrarilor. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. a fost achitata conform chitantei nr. fundatii... precum si de protectie a mediului... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia..autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare... Bucuresti.. (numele si prenumele. 5.......... In cazul in care.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri...) exemplar(e) din documentatia tehnica. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii...... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... potrivit normelor generale si locale. pe parcursul executarii lucrarilor. inventar monetar. 7. La finalizarea executiei lucrarilor..

. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.... .. Dupa aceasta data...... (2) Adresa solicitantului. sediul comuna satul ..S...... din .................................1 3....... SECRETAR GENERAL... nr.............................. ..............2 Pag.................................... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr................... 20...... ................ (numele si prenumele....................... proiectului si data elaborării................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei............ In conformitate cu prevederile Legii nr.................................. solicitantul urmand sa obtina.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... ....... ............ conform chitantei nr................. ......... o alta autorizatie de construire/desfiintare........................................................................................ Urmare cererii adresate de(1) .........In conformitate cu prevederile Legii nr. (numele si prenumele.. semnatura) semnatura) L..... e-mail ............................. după caz......... declarată de solicitant. din ..... ......................... republicata... ..... ..... Achitat taxa de: ..... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ........................ ..................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... înscrisă în cererea de autorizare.......................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele..... Transmis solicitantului la data de ............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... telefon/fax ........... descrierea concisă a lucrărilor autorizate............................. republicata...... pana la data de ........... (5) Valoarea lucrărilor.... inregistrata la nr.......... direct/prin posta..... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .... et.... din .. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... .............. orasul . 50/1991. PRESEDINTE.... precum si alte date extrase din PAC/PAD........ lei................................. (6) Se completează cu nr...... ........ in conditiile legii.................. (3) Denumirea lucrării............. bl........... din ................. sc....... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil......... ap........ F................... domiciliul(2) municipiul cu ------------..........in judetul ..................... . ....... sectorul ....... . strada ... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. cod postal ................

...... dupa caz....... luni/zile de la data emiterii... et.............. elaborat de ...... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.............................. D...... ..... satul ........................ .... .. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect....... C.......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie....... 20 din Legea nr... .... et......................... .....17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.......................... ...situat in judetul ..... ................ municipiul orasul ............ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. cu sediul in judetul ..............................teren si/sau constructii ....... 2... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1........ .............................................. in temeiul | | prevederilor art.......... 50/1991.................... .... strada ................. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise......... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate............... respectiv art......................................... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. sectorul .. .......... respectiv de .. ........ . nr............ FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. ap........ bl.... ....... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.(6) ........... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ..............VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE............. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art..... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).......... Fisa bunului imobil sau nr... cod postal ........... .......in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.......................... ... ....... 24 alin. republicata... ......arhitect cu drept de semnatura............... Pag........ republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B....... sectorul/satul ............ in conformitate cu prevederile Legii nr......... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F......lucrari in valoare(5) de ............. (1)............ bl. nr... Cartea funciara(4) ------------------------------------... comuna cod postal ..... ap............... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................. sc.......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD . (1) din Legea nr......... 26 alin.... republicata. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ..............18) la Inspectoratul in Constructii al ............... municipiul/orasul/comuna .......... cadastral .......... sc... strada ................................ DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .......pe imobilul .....

. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 11. La inceperea executiei lucrarilor. 5..19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. La finalizarea executiei lucrarilor. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".... Pag..... odata cu convocarea comisiei de receptie. 12.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. 9. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. Toate constructiile proprietate particulara se declara. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.... fundatii... republicata... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. culte si patrimoniu cultural national... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public....judetului/mun. 3.... 14. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . 8 la Normele metodologice)....... din . sa sisteze executarea lucrarilor... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. Sa pastreze pe santier ......S.... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor...... a fost achitata conform chitantei nr...... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. .. insotita de .... 4.. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA . PRIMAR..) exemplar(e) din documentatia tehnica........ in vederea impunerii. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. 6.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. 10. (numele si prenumele.... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului... materialele care nu se pot recupera sau valorifica.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. ceramic etc. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.in perfecta stare . precum si de protectie a mediului.. precum si Directia judeteana pentru cultura. Bucuresti. In cazul in care.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. ca urmare a realizarii investitiei.... (.. Bucuresti. potrivit legii. oseminte.. 7.. 13. SECRETAR... pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. potrivit normelor generale si locale.. 8.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora... Sa transporte la ... vizate spre neschimbare..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. semnatura) (numele si prenumele.... semnatura) L.....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.). pietre cioplite sau sculptate.. potrivit legii....... . ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului... ancadramente de goluri. pe parcursul executarii lucrarilor..... inventar monetar.. pe toata durata executarii lucrarilor. impreuna cu avizele si acordurile obtinute.

......................... din ............... solicitantul urmand sa obtina...... .. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ................................................. sediul comuna satul ........ Urmare cererii adresate de(1) ............... Dupa aceasta data........................ sc..................................................... .................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.... Transmis solicitantului la data de .... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....................... semnatura) L...................... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ................. ............. ARHITECT SEF (numele si prenumele....... in conditiile legii............................ (numele si prenumele............................ orasul ................ ...................... din . precum si alte date extrase din PAC/PAD.. 20.......1 3.... F.............. nr........ ap... (5) Valoarea lucrărilor.................................................... ........................... .... In conformitate cu prevederile Legii nr.................................. ................ telefon/fax .. Primar Nr.... conform chitantei nr........... ... din .............. SECRETAR GENERAL............ proiectului si data elaborării..... Achitat taxa de: .. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr................................................... declarată de solicitant....... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.....3 Pag................. .. .... înscrisă în cererea de autorizare.......... PRIMAR GENERAL.......................... .... .. o alta autorizatie de construire/desfiintare.................... pana la data de ............................................ ....................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate....................... e-mail ....................................................... semnatura) (numele si prenumele.....S.................. et.............................. .. direct/prin posta... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil......................... 50/1991.... .... .................................................AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .... sectorul ..... cod postal ................ ..................... bl.. inregistrata la nr................................... strada ............ după caz........... (3) Denumirea lucrării........................................................... lei...........in judetul ................. ........................... (6) Se completează cu nr............. din ........ (2) Adresa solicitantului. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........ republicata.................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------............

... ....... cadastral .. bl. 20 din Legea nr..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. sc....... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.. satul .. cu sediul in judetul .. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ........ impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. in temeiul | | prevederilor art...... ......... elaborat de .. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii... comuna cod postal . 3...... in conformitate cu prevederile Legii nr.... ..... strada ............... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..... Cartea funciara(4) ------------------------------------................ nr........ et. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .teren si/sau constructii ......situat in judetul ........ ap.... cod postal ... sectorul/satul ........... 24 alin.............. .... 50/1991.....lucrari in valoare(5) de ........ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...... C. ............VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE..18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.... D........................ .......... nr. strada ...... ... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.. dupa caz.... ...... luni/zile de la data emiterii. respectiv art.... (1) din Legea nr... Fisa bunului imobil sau nr.. municipiul/orasul/comuna ....pe imobilul ......... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate... republicata......... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B....... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.. municipiul orasul .................... 26 alin. Bucuresti.. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie....... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. respectiv de ....... (1)...........17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei....... sc.........(6) ... bl................ ap...... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1..in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. sectorul ... republicata.... ... 2... Pag. .. ............. ....arhitect cu drept de semnatura.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...19) la Inspectoratul in Constructii al ... et.. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ........... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate........... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ......... ..

. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . Toate constructiile proprietate particulara se declara. Pag. 10. solicitantul urmand sa obtina.. 12....... In cazul in care... ....... semnatura) (numele si prenumele. pana la data de ...... odata cu convocarea comisiei de receptie. insotita de .. pe toata durata executarii lucrarilor. culte si patrimoniu cultural national.... precum si Directia judeteana pentru cultura...S.. . se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. 14. in conditiile legii..... pietre cioplite sau sculptate..... 8 la Normele metodologice).. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... oseminte.... 5.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. potrivit legii...... precum si de protectie a mediului.)... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 13...... in vederea impunerii.. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...judetului/mun. din . 9. vizate spre neschimbare. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. ca urmare a realizarii investitiei. 7. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. Sa transporte la . 8. o alta autorizatie de construire/desfiintare......... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. .. sa sisteze executarea lucrarilor.....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. pe parcursul executarii lucrarilor... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... . SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . semnatura) L.... SECRETAR.. 6......... inventar monetar...... fundatii. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. (... potrivit legii. La inceperea executiei lucrarilor.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.....in perfecta stare . La finalizarea executiei lucrarilor......... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora...... PRIMAR. republicata............ ancadramente de goluri. ceramic etc... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". Sa pastreze pe santier .. Bucuresti... 4...... 11. a fost achitata conform chitantei nr. (numele si prenumele. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii..... Dupa aceasta data. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.) exemplar(e) din documentatia tehnica... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. potrivit normelor generale si locale.... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.

..................... ....... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................................. ........... semnatura) (numele si prenumele.................................................................. (2) Adresa solicitantului... sc............ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...................................................... ap.....teren si/sau constructii .................. nr.................................................. cod postal ......... conform chitantei nr...... ........... .............. din ........... 1 ROMANIA JUDETUL ...... et. din ........ ............. ... SECRETAR GENERAL. e-mail ....... 20....... ........ .......... direct/prin posta......4 Pag........... declarată de solicitant.... In conformitate cu prevederile Legii nr...1 3.................................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.......................... (numele si prenumele................................... ... ...................... orasul ...................... proiectului si data elaborării............................................. din ......................................................... (5) Valoarea lucrărilor............................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.............................................. F........ lei.S. .............. ARHITECT SEF (numele si prenumele... municipiul ................ telefon/fax .......... din ..................................... ............. republicata.situat in judetul ........................ inregistrata la nr.................. înscrisă în cererea de autorizare........................ strada ............................................ bl.......................... ...........................PRIMAR........... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..........pe imobilul .......................... (3) Denumirea lucrării........................ ... (6) Se completează cu nr.................................. Urmare cererii adresate de(1) ...... ......... 50/1991. sectorul .. precum si alte date extrase din PAC/PAD...................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil......... Achitat taxa de: ...... domiciliul(2) municipiul cu ------------................. după caz................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .......... COMUNEI Primar Nr.... semnatura) L.......... Transmis solicitantului la data de ........... ........ ........ sediul comuna satul ..............in judetul ..................................................................................................

.... elaborat de . TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1....... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de . sectorul/satul ....... cod postal .. .... et................... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie... 24 alin......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD . .in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise........ situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate..... republicata........ (1). Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE...19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun......in perfecta stare ..... ap.. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .......... bl.. 50/1991.. respectiv de ... strada .....orasul .. Sa pastreze pe santier ..... ap.. odata cu convocarea comisiei de receptie........... cadastral ... .lucrari in valoare(5) de ..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... .. nr.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE................. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... Pag.. ..... in temeiul | | prevederilor art.......... luni/zile de la data emiterii.. ..... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.......... Bucuresti...... .17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.............. strada ............ nr... ... ..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... 26 alin.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun...... D.... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............ satul .... sc.. municipiul/orasul/comuna . (1) din Legea nr........... 4....... Fisa bunului imobil sau nr..... dupa caz. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..... sectorul .. 2.......... 3. ........ respectiv art.. comuna cod postal ........ C.... sc........ et.... ... bl. Bucuresti....... ...... cu sediul in judetul ..autorizatia de construire si documentatia ........ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... republicata.....(6) ........ Cartea funciara(4) ------------------------------------.............. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art..............arhitect cu drept de semnatura.. 20 din Legea nr.. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.... . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... in conformitate cu prevederile Legii nr....

)... inventar monetar.. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... PRIMAR.. potrivit normelor generale si locale.. Dupa aceasta data. potrivit legii.... Toate constructiile proprietate particulara se declara. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia..... SECRETAR...... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. o alta autorizatie de construire/desfiintare. ... Pag. (. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. republicata. SECRETAR GENERAL. (numele si prenumele. semnatura) (numele si prenumele. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... in conditiile legii........ 5...... semnatura) .. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. solicitantul urmand sa obtina...... 10......... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. 9.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .... din ..... 13.. 11... 14... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. precum si Directia judeteana pentru cultura.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. semnatura) (numele si prenumele.. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)..... vizate spre neschimbare... pe care la va prezenta la cererea organelor de control... Sa transporte la ....... 12.... a fost achitata conform chitantei nr. ceramic etc.. precum si de protectie a mediului.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... impreuna cu avizele si acordurile obtinute... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". ca urmare a realizarii investitiei.... La finalizarea executiei lucrarilor.. 7... pe toata durata executarii lucrarilor. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ... 6... pana la data de ..... (numele si prenumele. culte si patrimoniu cultural national...... 8 la Normele metodologice). insotita de .. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .... ancadramente de goluri.. La inceperea executiei lucrarilor.... oseminte...... .. PRIMAR... fundatii..vizata spre neschimbare. 8.. . zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. in vederea impunerii...) exemplar(e) din documentatia tehnica.. sa sisteze executarea lucrarilor...... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...S. materialele care nu se pot recupera sau valorifica... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. pietre cioplite sau sculptate..... potrivit legii. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. In cazul in care....... pe parcursul executarii lucrarilor. semnatura) L..

........... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... Presedintele Consiliului judetean . 50/1991......... ............ cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) ........ ap... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr........................................ domiciliul(2) municipiul cu ------------.... nr....... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte....... sc........................ municipiul orasul ..............in judetul ... ..................... .. comuna cod posta .................................................1 4 Pag..... telefon/fax ....... direct/prin posta............. proiectului si data elaborării.................................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei........ .................... (3) Denumirea lucrării....................... ap.... (5) Valoarea lucrărilor........... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.................................. precum si alte date extrase din PAC/PAD................. satul ............................... Fisa bunului imobil sau nr...... după caz..................... ....... Achitat taxa de: .. declarată de solicitant................. (2) Adresa solicitantului.... din ................. bl..... Anexez prezentei cereri: ............... 1 Catre..... ............ (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.. e-mail ..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului..................................... ........... înscrisă în cererea de autorizare............ republicata.......... strada .. Pentru imobilul ...... strada ... F.....teren si/sau constructii ................. Transmis solicitantului la data de ....... sectorul .........S.... din .......................... sediul comuna satul .. bl........ descrierea concisă a lucrărilor autorizate.............. Cartea funciara(3) ------------------...............................situat in judetul ........................ cod postal ..... ... ............ et......... et........... .. lei.... sectorul ....... conform chitantei nr........... (6) Se completează cu nr................. ....... In conformitate cu prevederile Legii nr... nr.........L........... sc. Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .................. ................ orasul .

............. ............. 20.| | | |Nr... din data de .......Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... ......... (2) Adresa solicitantului..... ...................... din ...... | | ..........Primarul orasului ...Primarul General al municipiului Bucuresti .. | | Arhitect sef..... (1) Numele si prenumele solicitantului........... | | Arhitect sef*). ....... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr...... din data de ..... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii........ din .prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr..| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.... din data de . | | ...... .. SEMNATURA Data . precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare....................... ....... ...| | | |Nr. 20..| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef....dupa caz ........... | ........... după caz: . din ..Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD .Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti ........ ................... din ......... 20.... F.............. ____________ *) Se completează.......... | | ......... (3) Date de identificare a imobilului.....Autorizatia de construire/desfiintare nr.....1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr... ..... ...... 20..........Primarul comunei ........ | | .............. in original........................................ ..Primarul municipiului................

. 20........................... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr..... din .... F.. | | .... 20........ din .. F........... | | ...1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr. | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.. 20......................+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... ....| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.. ..... ... din .................. | | ............. 20...... din .. | | Arhitect sef*)...| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.........| | | |Nr........| | | |Nr.........1 7 Catre. | | Arhitect sef.. PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ................ ...... ..... | | ..............

............... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează.................................. sectorul ..................... nr............ nr...Primarul comunei ................. L................. ........... municipiul orasul ...........1 8 Catre.. al municipiului Bucuresti ................ sc.................. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ............... strada ........teren si/sau constructii ............. ... (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice...... ............................. ...... .............. din ..... ..... ................ satul ...............................S.................. in valoare de ........................ Fisa bunului imobil sau nr.... după caz: . orasul ........ et......................................... ......................... . capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)............... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării.............. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr......................................................... .........inclusiv calitatea acestuia)...... sau al reprezentantului persoanei juridice ................................................ ...........situat in judetul ............ Subsemnatul(1) .....Primarul municipiului ..................................... ...(5) Data ................... ........................................ ap. ............ 20................. et.....Primarul general al municipiului Bucuresti ...... sc.. sectorul .....Primarul sectorului ........ bl........................ strada ................ .............. ap....................in judetul ........................... e-mail .........Primarul orasului ....................... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ....................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte... telefon/fax .......PRIMARUL*) ............... domiciliul(2) municipiul cu -----------................................................... ora ..... cadastral Semnatura................ în cazul persoanelor juridice...... lei........................................... Cartea funciara ------------------. bl................... F. (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)................. • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări.............................................. sediul(2) comuna satul ... comuna cod postal ........... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare............ cod postal ... ....... cu numărul si data înregistrării la emitent... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .. . (5) Se aplică sigiliul...........

.......... în cazul persoanelor juridice.. sc....... ............. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr............. cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii........... ap.................................in judetul ..(5) L.. (5) Se aplică sigiliul...... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice. orasul .........1% din valoarea lucrarilor autorizate.................... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare. Data . (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte.. ....................................... ................................... ora .............................. ............................................ comuna cod postal ............. domiciliul(2) municipiul cu -----------........... ......... nr..... F..................... Subsemnatul(1) .... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............................. Cartea funciara ------------------.. satul ........ ............. din .. sau al reprezentantului persoanei juridice ..teren si/sau constructii ............ strada .................... e-mail ..... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)....... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ....................... cadastral Anexez.. bl.......................INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ..... .......... ................................................ ...... domiciliul(2) municipiul cu ------------........................................................................ republicata........ cod postal ................ ........ orasul ........................... bl. vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .....in judetul ..............S.......... 20......... nr.......................... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ............1 9 Catre.............................................. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).... in copie dovada achitarii cotei de 0...............situat in judetul ... sectorul ..... Semnatura....................inclusiv calitatea acestuia).................. strada ................ ................. 50/1991....................... et............ INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ..................................................... ........................................................... Subsemnatul(1) ......... sectorul ........ .. et........................... telefon/fax .......... sediul(2) comuna satul .............. ap. ............... Fisa bunului imobil sau nr............ lei....................... sc.... ...................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări................. in conformitate cu prevederile Legii nr..... municipiul orasul ....... in valoare de ...................

..... bl................. precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si....... e-mail ...... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .... au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ........................................................ din .... strada ...... ANEXA Nr............... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei..... Data ...... ap.. sau al reprezentantului persoanei juridice . Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ................. et..................... Cartea funciara ------------------........................... strada ................................ capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie). et............sediul(2) comuna satul ............................................. respectiv.. municipiul orasul ............... ................... bl..... .......... ora .................. ap.......... comuna cod postal ......... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).................. satul ...Legea nr..................teren si/sau constructii ................. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: .... lei............................................. ... . ..... ........ .. acte normative complementare .. .. Fisa bunului imobil sau nr.................. .. sectorul ....................... precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora. 20..... sectorul .................. ..... ..S....... sc.................................... cu completările ulterioare............ (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie.............. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării........ NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare. ......... .................. în cazul persoanelor juridice..................................... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii...... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării.....................inclusiv calitatea acestuia)..................... ..... sc.................. cod postal ..... nr........ ......................... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice................... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare.. (5) Se aplică sigiliul.....aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice................ telefon/fax ................ nr...................(5) L. cadastral Semnatura.....situat in judetul . in valoare de ............

519/2002.Legea nr. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. Partea I. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a . 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. . .Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor. nr.Ordonanţa Guvernului nr. republicată cu modificările si completările ulterioare.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.Căi de comunicaţie.Hotărârea Guvernului nr. b) în domeniul construcţiilor. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii.Hotărârea Guvernului nr.Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.Reţeaua de localităţi. cu modificările si completările ulterioare. .422/4. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. .Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. . . . cu modificările si completările ulterioare. .Legea nr.Legea nr.Codul civil.Hotărârea Guvernului nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. republicată. 587/2002).Ordonanţa Guvernului nr. 707/2001. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii). 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a . agrementul tehnic pentru produse.S. cu modificările ulterioare (Legea nr. . urmărirea comportării în exploatare. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I . republicată.Legea nr.Legea locuinţei nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . . . 184/2001. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. . 34/N/M. publicat în Monitorul Oficial al României. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . . 114/1996.Zone protejate. 325/2002. cu modificările si completările ulterioare. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect .30/3. cu modificările ulterioare. . procedee si echipamente noi în construcţii. . precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. .Legea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii. al ministrului apărării naţionale. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.Hotărârea Guvernului nr. republicată.. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). . . . 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a .221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 19/1997 privind transporturile..Zone de risc natural.Legea nr.Apa. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.Legea nr.Legea nr.C.I. . conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.

precum si a criteriilor de realizare a acestora. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. republicată.Ordinul ministrului transporturilor nr. cu modificările ulterioare. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică. publicat în Monitorul Oficial al României.5% din valoarea devizului de construcţii. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public. 422/2001.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr.122/NN/1.Legea nr.Ordinul ministrului lucrărilor publice. nr. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor.Legea nr.Legea nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. publicate în Monitorul Oficial al României. 169/1997. c) în domeniul administraţiei publice .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . . 60/2001 privind achiziţiile publice.. republicată. transporturilor si locuinţei nr. d) în domeniul proprietăţii funciare . cu modificările si completările ulterioare. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. 887 din 12 decembrie 2003. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr.Legea nr.Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă. cu modificările si completările ulterioare. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 337 din 15 iulie 1999.Legea fondului funciar nr. . 45/1994. . privind protejarea monumentelor istorice.Legea apelor nr. 326/2001. Partea I. 137/1995. nr. .Hotărârea Guvernului nr. . cu modificările si completările ulterioare. . cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. .Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. Partea I.Legea protecţiei mediului nr. cu modificările si completările ulterioare. cu corespondent în devizul general al lucrării. 287/2001 din 31 mai 2001. . .384/178/1999. 5. cu modificările si completările ulterioare.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. 7/1996.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. . 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 18/1991 si ale Legii nr. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0. nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii.Legea administraţiei publice locale nr.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare . 219/1998 privind regimul concesiunilor. 215/2001.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. .Legea apărării naţionale a României nr.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. cu modificările si completările ulterioare. Partea I. aprobată cu . . 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. cu modificările si completările ulterioare. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. 18/1991. . . cu modificările si completările ulterioare. . 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare.

47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. publicat în Monitorul Oficial al României. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. cu modificările si completările ulterioare. 1. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. . . 124/1995. . 2 . Partea I. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. 646 din 16 octombrie 2001.Hotărârea Guvernului nr. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003.Hotărârea Guvernului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. cu modificările si completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. 486/2003. . cu modificările si completările ulterioare. republicată. 750 din 12 septembrie 2001. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. 126/2001. 212/1997. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene. publicat în Monitorul Oficial al României. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 52 din 30 ianuarie 2003. 18/1991. cu modificările ulterioare. 1.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. Partea I. . 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. ANEXA Nr. nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74-103 din Legea nr. .modificări si completări prin Legea nr. 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 246/2001. 114/2000. . Partea I.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. nr. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. respectiv a municipiului Bucuresti. Partea I.Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 30 ianuarie 2003. . 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Legea nr. 180/2002. . nr. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. aprobată cu Legea nr. . alimentaţiei si pădurilor nr.Hotărârea Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 212/2002.Hotărârea Guvernului nr. . publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului de interne nr. republicată. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.Ordonanţa Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . 43/1997 privind regimul drumurilor. .Ordonanţa Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului.Hotărârea Guvernului nr. . . publicat în Monitorul Oficial al României. .Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului agriculturii.

anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. canalizare. se obţin prin grija investitorului.A. datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă.U. ori alte utilităţi urbane. protecţia civilă. în numele solicitantului.5 din prezentele norme metodologice. telefonizare.). fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism.2. în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia. Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. funcţionalitate.F.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). După completare. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.1 . la faza "Certificat de urbanism". salubritate. prevenirea si stingerea incendiilor. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. după caz. alimentare cu energie electrică. apărarea civilă. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. . servituţi de interes public etc.1 . cerinţele privind: securitatea la incendiu. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.8. alimentare cu gaze naturale. conform modelului "ghiseului unic". coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . a.1 . direct de la autorităţile competente.8.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). În acest scop.8. transport urban. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. alimentare cu energie termică.2 . fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism).adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. care constituie condiţii prealabile de aviz.8. se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine.

prevăzute în anexa nr.8. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.4. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. în baza prevederilor Legii apelor nr. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. Documentaţia trebuie să conţină.4. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). pentru protecţia sanitară.8.5.8. a procesului tehnologic. Se emite în conformitate cu prevederile art.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi. 137/1995. măsuri pentru combaterea poluării. necesar asigurării resursei de apă. . 91/2002. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. în copie. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. 107/1996.8. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu". II la Legea protecţiei mediului nr. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv.). exprimat pe bază de fisă tehnică. fisa tehnică F.Deciziei primului-ministru al României nr.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. se restituie solicitantului documentele prezentate. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. vizate spre neschimbare. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. opis. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. pentru lucrările cu impact asupra mediului. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. La eliberarea avizului de securitate la incendiu. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice. Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului.8.2 si referatul verificatorului de proiect.8.8.3.8. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). 2 la formularul model F.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. în condiţiile legii. precum . Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. aprovizionarea cu apă potabilă.

avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.0 metri sau mai mare. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt).si.1 . avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. Ministerul Apărării Naţionale .A. consolidări. .S. actul constitutiv al societăţii. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. după caz. conform prevederilor legale în vigoare. Ministerului Agriculturii.2 . 1. după caz. . după caz. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. b. Compania Naţională "Apele Române" . • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af . Ministerul Culturii si Cultelor. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. ansambluri ori situri istorice. certificatul de înmatriculare. inclusiv zonele de protecţie ale acestora. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6.U.) care cuprind monumente.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. reabilitări. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. codul fiscal.D. . Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate. pentru partea din proiect. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.U.Z.Statul Major General. emite următoarele avize/acorduri: .. finanţate din fonduri publice sau din credite externe.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor. indiferent de valoare.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. . Serviciul Român de Informaţii.avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor .necesare pentru situaţii deosebite.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. hotărârea judecătorească definitivă. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . . LISTA B . efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. Construcţiilor si Turismului. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. Ministerul Administraţiei si Internelor. sau P. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. Ministerul Sănătăţii. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. Pădurilor si Dezvoltării Rurale. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei.072/2003.

în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe.4.000 m3/zi. . Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi.1. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. Extracţia turbei. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor. Extracţia gazelor naturale.3 .pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente. Termocentrale si alte instalaţii de ardere. 3 la normele metodologice LISTA A .2.) ANEXA Nr. 2.1. Industria energetică 3. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. 2. Agricultura 1. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate.2. etc. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. b. elaborat de un expert tehnic atestat.3.).în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate. aburului sau apei calde.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate. gazelor naturale.b. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. căldurii. acordul vecinilor Acordul vecinilor. b) 40. exprimat în formă autentică.1.5. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. când cantitatea extrasă depăseste 500. se solicită în următoarele situaţii: . cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe. Cuptoare de cocs 3. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. vibraţii etc. sau a unor părţi din acestea. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. zgomot. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. 3.3.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. consolidări. în condiţiile legii. 1. cărbunelui si turbei 2. vibraţii etc. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. zgomot.4. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW .4 . Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă.3.2.6.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. . inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii. Industrie extractivă a petrolului.

Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică. 5. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5.3.1.2. prin procese metalurgice. 4. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere. cărămizilor refractare.6. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. cu o capacitate ce depăseste 2. inclusiv a fibrelor de sticlă. turnătorie. Turnătorii pentru metale feroase. Producerea si prelucrarea metalelor 4. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice.4. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. Alte exploatări miniere*): . cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. pe un amplasament diferit de cel de producţie. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). d) depozitarea finală a deseurilor radioactive.8.5. 3. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. b) topirea. chimice ori electrolitice*). în special a ţiglelor.putere termică continuă)*) 3.5 t/h*) 4. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune.5. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. exclusiv. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear.1. etc. exclusiv. b) forje cu ciocane.6. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan.). 4. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat.7. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. e) stocarea. 4. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. 4. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale.9. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. Industria materialelor minerale de construcţii 5. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW.2.3.4. cărămizilor. dalelor. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. produselor din ceramică sau porţelan.

3. hidroxid de sodiu.1. 6. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. amide. oxiclorură de carbon.000 t*) 6.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil.2.1. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. alifatice sau aromatice). oxizi de carbon. petrolului sau al substanţelor chimice. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. Industria lemnului si a hârtiei 7. cetone. i) cauciucuri sintetice. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului.1.2. carbonat de potasiu. ca de exemplu: acid cromic. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. ca de exemplu: carbură de calciu. d) săruri. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7.1. oleum. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. acizi sulfurosi c) baze. cianaţi. acid clorhidric. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. Instalaţii chimice integrate*). d) hidrocarburi ce conţin azot. precum: amine.4. acid azotic. peroxizi. esteri. fluor sau acid fluorhidric. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). b) hidrocarburi ce conţin oxigen. siliciu. acetaţi. 6. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. răsini epoxidice. precum: alcooli. Industria chimică si petrochimică 6. j) vopsele si pigmenţi. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. Producerea explozibililor 6. sau izocianaţi. oxizi de azot. hidroxid de potasiu. aldehide. c) hidrocarburi sulfuroase. carbonat de sodiu. a produselor petrochimice sau chimice. acid fluorhidric. f) hidrocarburi halogenate. perborat. azotat de argint. e) metaloizi.2. compusi azotosi. acizi carboxilici.3.1. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor.1. ca de exemplu: hidroxid de amoniu. acid fosforic. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. clor sau acid clorhidric gazos. clorat de potasiu. carbură de siliciu.4. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) .1. dioxid de sulf. compusi nitro sau azotaţi. ca de exemplu: amoniac. compusi ai sulfului. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. saturate sau nesaturate. hidrogen. g) compusi organometalici. cu o capacitate de cel puţin 200.1.2. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. nitrili.3. e) hidrocarburi conţinând fosfor. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. b) acizi.1. 6. Proiecte de infrastructură 8.100 m*) 8.5. ca de exemplu: clorură de amoniu. acid sulfuric.

Porturi comerciale. vopsire.5. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10. acoperire. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.350 t*). în particular pentru finisare.8. albire.000 echivalent locuitori4) 10. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. 10. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului.4. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.4. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. inclusiv prin tratare chimică. . 9.7. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. c) tratarea si prelucrarea laptelui.9. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. 10. 10. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9.12. Sisteme de captare a apelor subterane. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte.8. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.5. 10.2. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor.materii de origine animală (altele decât laptele).1. Instalaţii pentru eliminarea. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor. dimensionare. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. obiectelor sau produselor.3.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces.2. Gestiunea deseurilor 9. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . 10.6. curăţare sau impregnare. 10. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. a deseurilor nepericuloase. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 t. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială).10. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. 10. 8.1. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi.3. impermeabilizare. utilizând solvenţi organici. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.6. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice.350 t*). executate în scopul prevenirii deficitului de apă. placare. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.11. degresare. .materii prime vegetale. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. Alte tipuri de proiecte 10. Depozite controlate de deseuri. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9.4.

2) Aeroport . din 15 noiembrie 1975.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică. Industria extractivă a) Cariere. altele decât cele incluse în Lista A 3. petrolului. ratificată prin Legea nr. gazelor naturale si minereurilor. 22/2001. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. 14). precum si a sisturilor bituminoase.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. 2. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. în special: (i) foraje geotermale. inclusiv a celor din mare. LISTA B . altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. 3) Drumul expres . altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . aburului si apei calde. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. Agricultura. pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr.

cu o capacitate de până la 200. cărămizilor. metalelor neferoase. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. elastomerilor si peroxizilor. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. inclusiv producţia fibrelor minerale. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. cu excepţia metalelor preţioase.000 t. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. vopselelor si lacurilor. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie .g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. în special a ţiglelor. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire. gresiilor ceramice sau porţelanului.). cu o capacitate de până la 2. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. cărămizilor refractare. turnare în forme etc. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. plăcilor. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. 4. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. 5. petrochimice si chimice. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. inclusiv a fibrelor de sticlă. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. produselor farmaceutice. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. 7. inclusiv alierea. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă.

altele decât cele incluse în Lista A. 9. pontoane. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. inclusiv a porturilor de pescuit. de exemplu. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. f) Abatoare. porturilor si instalaţiilor portuare. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. linii suspendate sau linii similare specifice. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. de diguri. Turism si recreare . 10.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. a pielăriei. de vehicule uzate. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. căi ferate subterane si de suprafaţă. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. Industria textilă. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. altele decât cele incluse în Lista A 11. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. înălbirea. chei. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină.

Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă. instalaţii schilift.| .| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura .a) Pârtii de schi. | • | • | • | x | • | • | • | • | .| |circulatii|stabili-|exploa. executate sau în curs de a fi executate. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1.|Instalatii| exte.| Sigu.| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.| • | • | • | .| .| la |canalizare|electrica | | | | desfa.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons.|Cerinta.| .bucatarii de vara | • | • | • | .| x | • | • | | inaltime P.grajduri (pt.| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi. 13.| x | • | x | .|(terasa/ | la |utilizate| cons. deja autorizate. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| Struc | |Amenajari | Rezis. ANEXA Nr. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita . P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2.|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare . telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.

| • | • | • | x | • | • | x | • | .| .| .| x | .hambare.| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.spatii de cazare | • | • | .| .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3. Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.rezervoare | • | .| .| .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | .imprejmuiri | • | • | .imprejmuiri de | • | .| .| x | .| .| .| . padocuri. bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | .| .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | | uscate.| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| • | • | • | • | x | .| • | .| x | .| • | • | x | • | .| x | • | .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | .| . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| .| .fantani.| .saivane. | • | • | • | .| • | • | x | x | .| • | .| • | • | .| .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. latrine | • | . fanare. soproane. Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | .| .| .| . | • | • | • | .| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| .magazii.| .| x | | adaposturi animale.| x | .| .| .

| 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.| x | .| .| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ .| . Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5.| . | | | | | | | | | | |.| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .sc. | indepen. |.sc. 1:100| . | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.| . | (inclusiv |ristica | .sc.targuri si oboare | • | x | .sc.| | | | | Preve.| • | • | .constructii | • | x | • | .retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.1:100 | risului) | 1:100 | | | .sc.| . | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | .|Alimen-| Telefo.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.sc.1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.|.| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.sc.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | . | (stalpi.sc.| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.tabere de corturi | • | .| • | x | x | • | .

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

pct. A. data elaborării. titlul II. după caz.model conform anexei nr. numele. 5 la normele metodologice CARTUS . numărul proiectului si al plansei.. ultimul alineat. titlul II.0 m2. titlul II. ultimul alineat din Anexa nr. C..PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus.. ANEXA Nr. B. titlul proiectului si al plansei. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II .Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100. pct.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) . 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. ultimul alineat./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | . calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

..... 6) calitatea elaboratorilor....................................................... lei..........................A............................................ Legii nr...... numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.... .................................................. Legii nr...... ......................... .......................... ... 1.......... ..................................... art........... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr...... c) cf... art....... .......... ANEXA Nr. b) cf.............................. 4) data elaborării proiectului...........C..........................................................................de la ................ incheiat azi ...... . alin.. 8) cerinţa de calitate conform Legii nr......................../.... | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator............. lit...................... 5) numele si titlul profesional....................... ............ . lei................................. 3) titlul plansei................. art.. lei pana la ................................. am constatat urmatoarele: ................/....... astfel: a) cf...... alin.............../...... 2. in urma controlului efectuat azi ........ ........ lit... eliberata de ....................... ......... 6 la normele metodologice Consiliul judetean ................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P....de la ....... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic.../ora ....... in baza legitimatiei de control nr......... Subsemnatul ......... ............ .... ....... după caz. ................ 10) numărul proiectului la elaborator........................................................ 50/1991.............. In conformitate cu prevederile Legii nr....... 2) titlul proiectului.......... lei pana la ...............................de la .............. 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr........... in calitate de ... .. alin................. lei ........................+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr.............. ....................... .. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ............................................. ..... 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea......... ............. si data acestuia. Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr........ ....................................... la sediul/ santierul ......... Legii nr........... ........ lit... republicata.............

C................. judet/sector ........) .. 3.............. cu domiciliul/sediul in . ap. ...........................P... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ........ Potrivit prevederilor art................. posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria .................................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ............... in calitate de martor............................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|......... • persoana juridica ............. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .......... tichet de inscriere a contraventiilor seria .....................N.. (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ... domiciliat in ................ . ... bloc ...... .... nr.............. .......................... cod fiscal nr..... . b) Obiectiuni ale contravenientului . (d-na) ............... la .................................... lei......................... 4....... sector .................. (numele si prenumele) semnatura 6.................... posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............ ap. eliberat(a) de .. din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.................. scara .... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia....................... nr.............. (d-na.................. .............. etaj ...................... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr.. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl. ...... nr................................................................. . cu nr................ (numele si prenumele) (numele si prenumele) .....................................................N.. .... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere.................) ............... str........... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor................................................................ din ......... ... la data de .. ..reprezentata de dl........ Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare........................... avand functia ...P....... (pentru cetateni straini)...........................................C...... etaj ........pana la ................................... .......... 32............................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor................... la data de ........... nr............. ............ nr.............de la .............. scara .. in termen de 15 zile de la comunicare.. ........... str... refuza sau nu poate sa semneze....................... lei pana la ............. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata.............. declar ca numitul ......................................................... C................................ in calitate de ...... .......................................... ......................... lei........................ inmatriculata la R................. bloc ............................................................. Subsemnatul(a) ......... 31 si art............................ judet .......... ... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ................................... 5....................................... motivele privind lipsa martorului etc..

...................... lei in contul nr...................................... ........................ ................................) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de ............................. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit... lei in contul nr.........amenda in valoare de .... (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in ................. deschis la C..........C........... urmatoarele masuri: ....... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal................................................semnatura semnatura MARTOR . lei (adica . 8.) (in litere) si dispun.............. (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit.. Consiliul judetean ......................... se va proceda la executarea silita..... adica .......) • pentru fapta consemnata la lit..................................................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. lei (adica .................E.................... subsemnatul ../Trezorerie... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii..........E......................... judetul/sector ......................... b) ....................... republicata..................... str......... constatate si consemnate la pct....... c) ...................... .. suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator... .. la adresa .......................C........... lei (adica .......... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ............................... ..... deschis la C......E...... telefon ............. • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei.......................... a) ...............) la C..................................... 26 alin.. lei (adica ........ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ...........amenda in valoare de ......................) • pentru fapta consemnata la lit........................75% din suma totala......................... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite.............. suma care se face venit la bugetul de stat.......... (numele si prenumele) semnatura 7....................................................25% din suma totala....... in calitate de ................... adica ........ iar sumele vor fi incasate astfel: ...... 2 din prezentul proces-verbal........ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal.......................C../Trezorerie...................................... in baza prevederilor art... (3) din Legea nr.......... ................................amenda in valoare de ............................ nr................ lei (in cifre) (adica ......................................................................................................... .................... si avand in vedere dispozitiile art................................. in temeiul legii.............. 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.

.... Inspectoratul Judetean in Constructii .............. art.................................... etaj .................................................... art..... in calitate de ................ alin....................................................... sector ....... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ................................de la . Seria ........... ............... ..... ........... lei • cf. am constatat urmatoarele: .......................... .. lei. nr.......... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii .......... 2. eliberata de ....... ............ avand ocupatia .......................... nr.. .................................................................................. alin..............................de la ........................ lei.. eliberat(a)/emis de politia/statul .... lei 3................. 1....... in baza legitimatiei de control nr....... art.......... posesor al buletinului/cartii de identitate . lit. bloc ..... Am primit un exemplar Contravenient ......... ............ lit. .............. .. ................ lei pana la .. alin......... ...................................... ......... ......................... .. ................. . alin.....N........... ap..................... reprezentata de .... nr...... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ........... ........... in urma controlului efectuat azi ......de la ........................................................................... ............. (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi ... lei pana la ..............P...... .... 4.. .. la data de . ......................................................................................... astfel: • cf......... In conformitate cu prevederile ............/ora ................................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|............... (numele si prenumele) semnatura L........ .... lit................................................ ................ art.................. C............ cod fiscal nr...C.... . nr......................... si se aplica o amenda de ............ ................................ si se aplica o amenda de ................... ANEXA Nr. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl........... Subsemnatul(a) ........... ................................. si se sanctioneaza cu amenda contraventionala... ...... ......................... si se aplica o amenda de .. judet .................. scara ........... ..... lit..... lei • cf....... ........................ lei...... (pentru cetateni straini)...................................... str.... ..........) persoana fizica/juridica ......................... la sediul/santierul ................. inmatriculata la R........................................................................................ posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ............................................. cu nr........ . si se aplica o amenda de ............... tichet de inscriere a contraventiilor seria .............................. lei pana la ......... lei.............S........... cu domiciliul/sediul in .. Subsemnatul ............... (organul de control/functia) .............................de la ....... (d-na.... lei pana la ........................ lei • cf....................................................

..) ........... .... scara .......... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .... ....... 6. in conditiile art...................C.................................. ............... C........................................E............... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ... contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit................... ......E... 2/2001 .............................................................................. eliberat(a) de ...... ................................ lei in contul nr....................................................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie).................... se aplica contravenientului. ... o amenda contraventionala in valoare totala de ...... suma care se face venit la bugetul de stat............. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor................ refuza sau nu poate sa semneze. ap.................. judetul/sector ..................................................................... ... str............... domiciliat in ................. .... la C.........................75% din suma totala............... ...... etaj ..... str.. situat in ...... declar ca numitul . ... adica ......... suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ..... ....................................... nr.... lei.... se va proceda la executarea silita.............. ............................................ motivele privind lipsa martorului etc... (numele si prenumele) semnatura 5... nr........ a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata...................................... nr....................P.... bloc ................... ................................................. ............ 10 din Ordonanta Guvernului nr................ 8......... judet/sector .... deschis la C.......................C. deschis la C................................................ la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ................. iar sumele vor fi incasate astfel: ............ Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.E. 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr... 31 si art............................... al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii .............................../ Trezorerie .... adica ................... Potrivit prevederilor art.............................. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.............. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ...........................................................N.... b) Obiectiuni ale contravenientului ...................... ................................................ ......................25% din suma totala. nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor......................... .seria ...........................C....... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ........... lei in contul nr................................................ 7......................../Trezorerie..................... telefon ............ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei.................... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal................................... ....................... . la data de ......... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite......................................................... lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: .

...| |Data finalizarii constructiei .................| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1........ telefon ...| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor ............................ din data de ........................ o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei........... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ................................................................................................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .........| |Beneficiarul investitiei ............................................ in termen de 15 zile de la comunicare....................... 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr..| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general .................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ................... 2................... Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă.....| |Eliberata de .....................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) .......................................... telefon ..privind regimul juridic al contraventiilor.......................... 9..................| |Data inceperii constructiei ...... telefon ......................................................................... ............... prevazut in autorizatie .. ............ care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.... ................................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ......... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm)......... din .................................. (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr............ 63/N din 11 august 1998.... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere................| |Termenul de executie a lucrarilor.. confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor..... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii .............

. în sensul prezentului regulament. 3. CAPITOLUL I Prevederi generale Art. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial.În înţelesul prezentului regulament. 1. extinderi etc. Art. . Partea I nr. Art.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. indiferent de sursa de finanţare. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. . au calitatea de investitori. . cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. 2. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr.) si se realizează în două etape: . Art. 6. consolidări. .recepţia la terminarea lucrărilor. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. care. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. Dintre acestia.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. .Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. modernizări. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. obligatoriu vor face parte un . Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. . dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. 5. 7. Art. de forma de proprietate sau de destinaţie. modificări. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. Art.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. printr-un document scris confirmat de investitor. 4. . preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă.

.Proiectantul. în calitate de autor al proiectului construcţiei. acestia având calitatea de invitaţi.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. cu săli aglomerate. 9. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. modul de utilizare.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. parter si un etaj. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. Art. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . destinaţia. b) executantului. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. pentru anexele gospodăresti ale acestora. a spitalelor. Art. c) proiectantului. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. 8. fără de care recepţia nu este acceptată. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. 10. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. a hotelurilor. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. cu cel mult 4 apartamente. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. . 11.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. . comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. . Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Completat de Hotărâre nr. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. numărul de specialisti fiind de minimum 5. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. precum si pentru construcţiile provizorii.

cu respectarea exigenţelor esenţiale.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. conform legii. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. Art. ansambluri si situri istorice.cercetarea vizuală a construcţiei.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.monumente. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. 8. Art. în urma comunicării primite.Comisia de recepţie se întruneste la data. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. ora si locul fixate. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. prin comisia de recepţie. . c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. iar presedintele acesteia. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. 12. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. asupra unui alt termen pentru recepţie. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. executantul va preciza. . . înainte de termenul fixat de acesta. Dacă investitorul. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal. presedintele poate fixa. . În notificare. 14. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. comisia poate . Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. numit de investitor. Art. 8. Examinarea se va face prin: . executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.În cazul în care investitorul nu stabileste. totodată. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. 13.

Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. .există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. Art. investitorul îl va soma în acest sens.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. . Art. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. . caz în care se impun expertize. . încercări suplimentare. amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. 16. de regulă.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. Art. Modificat de Hotărâre nr. 21. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. . 18. 22. investitorul hotărăste admiterea.cere expertize. amânarea sau respingerea ei. dacă nu ar fi făcute. care să consemneze. Modificat de Hotărâre nr.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. . 19.Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. . . alte documente. 23. . model prezentat în anexa nr. 22 după trecerea termenului de remediere convenit.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. 15. Art. dar ele nu vor depăsi. 17. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. . refaceri de lucrări etc. Art.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. Art. 20. Pe baza procesului-verbal de recepţie.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. . probe si alte teste. reproiectări. . investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. Art. 1 la regulament. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. ar diminua considerabil utilitatea lucrării. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. datorită condiţiilor climatice.La terminarea examinării. separat de procesulverbal. 24. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. starea de fapt constatată. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. Art.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . nu trebuie fixat alt termen.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. Art. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. întocmit la terminarea lucrării în întregime. . în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. . se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. . .După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. Dacă. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. . 29. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. . măsurile de conservare. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. se apelează la arbitraj. 30.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. Art. . a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. b) comisia de recepţie numită de investitor. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. Art. se recurge la procedura de arbitraj. . Art. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. 28. Litigiul se rezolvă prin arbitraj. cu sau fără obiecţii. 27. 26. 25. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. diminuări de valori si altele asemenea. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. iar apoi la instanţa judecătorească.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Art. 25. . Art. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. 31. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. investitorul nu anulează obiecţiile. Art.După executarea remedierilor. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. 32. Art. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă.acestuia. dacă ea a fost prevăzută în contract si.La recepţia finală participă: a) investitorul. penalizări. în cazul rămânerii în dezacord. . Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. 33. 26.Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea.

în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. . c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. . 40. Art. model prezentat în anexa nr.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului. Pentru acestea.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. efectuarea de încercări si expertize. pe care-l va înainta investitorului.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. .Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. 39. 2 la prezentul regulament.c) proiectantul lucrării. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. d) executantul. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". 41. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . Cheltuielile ocazionate de încercări. 37. 34. dacă este cazul.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. cu sau fără obiecţii. 38.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. parter si un etaj. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. Art.Comisia de recepţie poate cere. de amânare sau de respingere a ei. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. Art. se stabileste o culpă. . Art. Art. amânarea sau respingerea recepţiei. . a recepţiei. 3 si 4 la prezentul regulament. anexele gospodăresti ale acestora. În situaţiile în care. . cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. 35. Art. inclusiv viciile aferente si remedierea lor. . ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. iar utilizarea ei va fi interzisă. . se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. 36. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei. cu 4 apartamente si. Art.

.............. . 3 nu respecta prevederile proiectului........ Art.... 6 la prezentul regulament...... ..... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente......... ............ 2....Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului.... 49......... ...... ...... 43... Art........... 3....................................... 48........ Art. pentru lucrarile de ............ 5.. (nume si prenume) ..... 50... potrivit modelului prezentat în anexa nr............... fiind formata din: ...........Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr....... ......... Comisia de receptie.. ....Cartea tehnică a construcţiei................. ........... privind........ Art... 44.....În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză...... 47.............. emitent al autorizaţiei de construire..3......avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă.................... 4.... Art...........1................... 3..... ........ lucrarea .. 1..................... 44 si 45.... ................ din ...... Au mai participat la receptie: .................... din .. c) organului administraţiei publice locale.............. executata in cadrul contractului nr... se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei........... ........ 5 la acesta............... propune: ..... emitent al autorizaţiei de construire.2... b) executantului. ANEXA Nr....Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale...... 1..........................Ministerul Apărării Naţionale............ Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.........Anexele nr... Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art.............. 2 nu au fost executate......... potrivit legii.. Art... (nume si prenume) (calitatea) 4... Art............... incheiat intre .... Art............. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. cu valabilitate pana la .Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj............................................ . Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..... 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.... d) organului administraţiei financiare locale................... Constatarile comisiei de receptie: 4............... in urma constatarilor facute..... Art. 4. .. 4.. 42..... ...... 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament..... 46. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr............ eliberata de ..... 1.Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă.. .... .... la . b) proiectantului.. 45.... Lucrarile cuprinse in lista anexa nr..... ...

.... fiind formata din: .........7.......6..... 7....... Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate....................... .... constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr............. de catre .. 1..................................... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului.............. in .........................................................................5.....1....... ............................................. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr...... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul . exemplare.... 3..... (nume si prenume) 2............. Comisia de receptie finala.. file si ................. anexe numerotate.. 4... Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ........................... din ....... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr....... privind lucrarea ............................. respectiv pe o durata de ................................... Lucrarile au fost complet terminate la data de .......... .... luni..... Prezentul proces-verbal.......... 3................... ...................... pana in prezent.... in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei.... cu valabilitate pana la .. .... Completat de Hotărâre nr.... 1........................... a fost incheiat astazi . Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de .......................... Valoarea obiectului este de .... conform listei anexa nr......................... .................... 3.2..... la ..........6................................................................. ................. 8.... autorizata cu nr............................. ...... 1............... file........ 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr....................... 3......................... ___________ *) Numele....................................3.................. 3.......4......................... comisia de receptie finala propune: ................ 3................................... ..... ............................ Au mai participat la receptie: .. (nume si prenume) (calitatea) 3..................................... a constatat urmatoarele: 3.. cu un total de ......................................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr..................................................... continand .................... ............................ 3...... 2... din .... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ................... prenumele si semnătura....... lei................................... In baza constatarilor facute.. Membri: ................... .............................. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: .................

........................... 7.................................. Membri: ............. la .. a fost incheiat astazi . ... cu un total de .............................................. file si ............................................................. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ... continand .. in urma constatarilor facute.. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.............. eliberata de ............ 6.................................... anexe numerotate............... Au mai participat la receptie: ........................... din ....... cu un total de .......... 2.......... cu valabilitate pana la ...................... pentru lucrarile de .... file.............. ... a fost incheiat astazi .... 6....... ___________ *) Numele.... fiind formata din: ................ Delegat al administratiei publice locale: .............................................................................. exemplare................... .......... ... (nume si prenume) (calitatea) 4............. .............. 1.......................................... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ...................... ANEXA Nr. file si ................................................ prenumele si semnătura...................... exemplare................................................................................... Prezentul proces-verbal................................................................. in .................... anexe numerotate....................................... in ............. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul . ANEXA Nr..... 5...... file............. la .......... ................... din .................................................... ...................................................... la ........................................................ si intre ............................................. Prezentul proces-verbal............................................................. Comisia de receptie..................................... 4 la regulament INVESTITOR ............. continand ... Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ..... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ................... 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr........... executata in cadrul contractului nr..................................................... ....... .......... ...... ............................. Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ............................... privind lucrarea ................... 5............. .................................................. incheiat intre ................. (nume si prenume) 3..................... propune: ....

.... fiind formata din: ...... cu un total de .............. 6.... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .............. din ... exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia....PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr.... autorizata cu nr.............................. caiete de sarcini.. 5.............. Comisia de receptie finala........... In baza constatarilor facute... 3........... avize ale organelor autorizate............. ....... (nume si prenume) 2.......ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea........... Recepţia finală .... din ................... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): .. Au mai participat la receptie: ............. ................recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie...........................recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie................. (nume si prenume) (calitatea) 3....................................................... continand .... 4....................... a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.................. ..................actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.. specificaţii tehnice etc.......... 1. lei.... Perioada de garanţie .......... care poate fi utilizată separat....................... Delegat al administratiei publice locale: ...........) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire......... privind lucrarea .. conform listei anexa nr.... execuţia... 2.....perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor.............. recepţia... 5. Cartea tehnică a construcţiei .................. in urma examinarii lucrarii si a documentelor.......... Valoarea obiectului este de ... anexe numerotate....... 1.......... ___________ *) Numele... de catre ............. a fost incheiat astazi ................... Recepţia la terminarea lucrărilor . in ............ cuprinzând toate datele................................ file.. ....................... în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie... a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării.. file si .........) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă. 4.......... prenumele si semnătura............... pe cheltuiala sa............. cu valabilitate pana la .. cartea tehnică a construcţiei etc...... comisia de receptie finala propune: .... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ... ANEXA Nr....... exemplare................ 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1.... independentă..... reglementări tehnice aplicabile............ la .. Prezentul proces-verbal... Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora . a constatat urmatoarele: ...............................................

................. .............. . ............................................................................................................................ Proprietar ................ Obiectul de constructie (denumire.............................................................. Fisa de date sintetice... .................. Capitolul B*) Documentatia privind executia........................... 3..................determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp...................... Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea........................................... 6................ Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea... ....... ...................................... .............................. ...................................................................... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1............................................. .................................. ANEXA Nr.................................................................................................. investitorul poartă denumirea generică de proprietar.................................. ...... ............................. .. FISA DE DATE SINTETICE 1..... întreţinerea si urmărirea comportării în timp......................................... Capitolul C*) Documentatia privind receptia...................................................... ................................................................. ........................................................ ................................................................................................................................ intretinerea.......................... .............................. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia............................................. ............................................................................ ............................. ...................................... 6..................... 4.................................................................... repararea............... ....... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea....... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte................ . 5..................................................................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.................................................................... 2................ Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia................................................ ................ .................. ................. Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea......................................................................................... repararea si urmarirea comportarii in timp....................................................................................... ............................... Jurnalul evenimentelor. localizare) ...............

........................ Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si............................................................................. numarul certificatului de atestare) ...... 14...................... Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele.............................................................................. prenumele si unitatea de care apartin) . a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ......... 9.......................................................... 11............ 10. prenumele.................................. 15...................................................... 8........................ NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ...... numele..................... 6................. daca este cazul................ c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ......... ........ ............................................................................................................ atributia) .......................................................................... Data aprobarii receptiei finale ....................................................................................................................................................... 1-6 (data modificarii si modificarea) ....................................................... c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate................................................................ Modificari intervenite in datele de la pct.................................. b) Numele si prenumele sefului de proiect ................................................................ ......... prenumele......................... ........... Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)................................... b) Numele si prenumele sefului de santier ................... Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ................................ Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ................................................................................... ...................................... prenumele si unitatea de care apartin) . 4........................... ............................ ........................ denumirea si sediul unitatilor de care apartin ................... ................ numarul certificatului de atestare ............................................... 2................................. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele............... Comisia de receptie finala (numele.. 3.................................................. 7............... ............................................................................ .......................................................... ....................... prenumele............... Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ........................................ 5........... .................................. ..................... ............................. ................ Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele................... functia.......... Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ............................................................. ....... Alte date ............................................ 13.............................................................................................................................. 12....................................... Data inceperii executiei ...........

execuţia. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. 7. . precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. Documentaţia privind proiectarea (cap. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. . amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. 4. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5.). 2. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. certificatele de calitate. 3. exploatarea.1. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. de admitere a fazelor determinante. 8. 6. de către proprietar. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. procesele-verbale. ipoteze de calcul. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. repararea si urmărirea comportării în timp. după caz. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. notele de constatare ale organelor de control. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. cu toate modificările aduse de proiectant. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. recepţia. condica de betoane. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. întreţinerea. . c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. după întocmire. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. . Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. Cartea tehnică.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. întreţinerea.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea.).

g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului.). cutremure. 9. dacă este cazul. 11. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. dacă este cazul. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor).e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. temperaturi excesive etc. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. rezultate ca necesare. g) caietele de atasament. dacă este cazul. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. precum si alte acte anexate acestora . modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap.. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. dacă este cazul. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. urmărire în timp). d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. 10. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. 1 la prezentele norme. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. 12. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. h) jurnalul evenimentelor. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. Acolo unde este posibil. cabine poartă etc. f) expertize tehnice. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie. după recepţia finală a lucrărilor. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap.

pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 17. C. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. 19. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. 7 si 10.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. fie de proprietar sau administrator. cu ocazia recepţiei. al dosarului. imediat după întocmirea ei. după recepţia finală a obiectului de construcţie. investitorul reţine un exemplar complet. 10 lit. în dosare cu file numerotate. 18. ţinând seama si de prevederile pct. 16. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. 13. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. fie de persoane împuternicite de acestia. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. B. împreună cu proiectantul. 13. după demolare. le îndosariază conform prevederilor pct. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. 20. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . . pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.capitolele respective. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. în ordinea enumerării din prezentele norme. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. Pentru construcţiile noi. 8). . cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. pentru păstrare. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. CAPITOLUL III Modul de întocmire. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. periodic. h). în cifre arabe. documentaţia prevăzută la pct. 15. 8. D) si din numărul de ordine. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

20.procese-verbale întocmite de organele de verificare. 2. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor. .rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. prăbusiri sau alunecări de teren etc.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. M . E . inundaţii. menţionându-se natura actelor.evenimente excepţionale (cutremure. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt. D . cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. US . cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente. în cazul în care implică luarea unor măsuri. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. ploi torenţiale.). pe fazele de execuţie a lucrărilor. căderi masive de zăpadă. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele.|evenimentului|evenimentului|constructiei. C . care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia. La schimbarea proprietarului. incendii. demolări etc.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale.). Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC . consolidări.

diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. a unor noi produse. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. 5 din Legea nr." 2. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art. I. ca urmare a constatării unor neconformităţi." . Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. se modifică si se completează după cum urmează: 1. asupra aptitudinii de utilizare. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. nr. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. la iniţiativa deţină torului . dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă.Guvernul României Hotărâre nr. Art." 5. 107 din Constituţia României. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. Partea I nr. tehnologiei de fabricaţie. 352 din 10 decembrie 1997.sau a grupei specializate care l-a elaborat. publicată în Monitorul Oficial al României. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. domeniului de utilizare . . în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. 1.determinată de modificările aduse produsului. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. denumite în continuare produse. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. ." 4.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. 6. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent." 3. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Partea I. . concretizată într-un document scris. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic.Anexa nr. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. procedee sau echipamente. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar.

Transporturilor si Locuinţei.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. Transporturilor si Locuinţei.Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . . Art. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic." 8. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice. La articolul 24.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". Ministrul lucrarilor publice. • secretar.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. Transporturilor si Locuinţei".se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. . secretar de stat p.6. 675. f).1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. II. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. . partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice. . secretar de stat Bucuresti. 3 iulie 2002. • membri: . Ion Selaru. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. Nr. • vicepresedinte. . transporturilor si locuintei.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. Mihai Berinde. a)-d). ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. . Anexa la regulament . Ministrul industriei si resurselor. . PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p.

1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior. transporturilor si locuinţei.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. . transporturilor si locuinţei. . secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. vicepresedintele.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. . executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice.2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . Presedintele. .7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. . ..1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 2.6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii. 3.

Partea I nr. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. . g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. ministrul finantelor. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. Partea I. 3. Partea I. 193 din 28 iulie 1994. Art. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ministrul industriei si comertului. nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. 2/1994 privind calitatea în construcţii. Partea I. nr. procedee si echipamente noi în construcţii. . 38 din Legea nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Art. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României. 202 din 4 august 1994. nr. 325 din 24 noiembrie 1994. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 1-7. Hotărârea Guvernului nr. procedee si echipamente noi în construcţii. d) urmărirea comportării în exploatare. 202 din 4 august 1994. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. Nicolae Noica Ministru de stat. nr.Guvernul României Hotărâre nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. 2. publicat în Monitorul Oficial al României. . cuprinse în anexele nr. e) agrementul tehnic pentru produse. 152 din 17 iunie 1994. publicată în Monitorul Oficial al României.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. 1. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. Partea I.

manipularea. având în vedere domeniul de măsurare. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. . 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. Nr. Art.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. . care utilizează echipamente de măsurare. 4. instituit prin lege. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. cu aprobare de model.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. conservarea. fidelitatea. 766.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. c) recepţia si administrarea . . 7. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. 5. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 3. 2. justeţea. director general Bucuresti.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. Art. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii.Activitatea de metrologie. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. folosiţi în textul prezentului regulament. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. depozitarea echipamentelor . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. 21 noiembrie 1997.identificarea.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. Art. dacă este cazul. . precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. prin care se asigură administrarea. . Art. . . Art. 6. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. principalele elemente de conţinut. conform prezentului regulament.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. pentru utilizarea prevăzută. 1. Partea I nr.

Art.Achiziţionarea. . instrucţiuni -. Art. 8. . 10. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. 13.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art. . stabilite prin documentaţia de execuţie. Art. 11. 12. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. pentru fiecare obiect. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. Art. 14. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. privind identificarea. după caz.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. după caz. materialele de referinţă. . respectiv. .etalonări. e) retragerea din serviciu. prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. după caz. 9. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. inclusiv a documentelor .de măsurare. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . verificarea periodică si/sau după reparare -.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. Art. d) efectuarea confirmării metrologice . Art. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. . reparări .proceduri.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. având în vedere complexitatea comenzii. casarea acestora. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. manipularea. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. .verificarea iniţială. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. etaloanele. precum si a personalului. conservarea si depozitarea. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. verificări. conform instrucţiunilor furnizorului. cât si funcţional.

. accese. b) să asigure personalul corespunzător. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . experţi tehnici. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. d) să evalueze. periodic. proiectanţi. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. securitate.manipulare. Art.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. . depozitare. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii.vedere al stării de verificare. care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. în conformitate cu atribuţiile care le revin. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. conform legilor în vigoare.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. urbanism si amenajarea teritoriului. .investitori. 20. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. 18. prin audit intern sau extern. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. urbanism. după caz. . conform prezentului regulament. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. . executanţi -. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor.În funcţie de volum si de complexitate.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. 19. 21.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. 15. lucrări publice. Art. 17. lucrări publice si amenajarea teritoriului. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. condiţii de mediu. la solicitare. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. potrivit sistemului propriu. prin contract.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. proprietari sau utilizatori. precum si instruirea si atestarea acestuia. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . . CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. Partea I nr. Art. prin personal propriu împuternicit. după caz. 16. b) să stabilească. . Art. Art.

executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. în cazurile prevăzute la lit. a)(i). 4. realizare.CAPITOLUL I Prevederi generale Art. Art. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. 5. finanţate de la bugetul de stat.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. având în vedere standardele aplicabile. prin activităţi prestabilite si sistematice. . atestat.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării . adaptate la specificul construcţiilor. destinate să prevină noncalitatea. Art. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. b) prin planul calităţii. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. 2. în condiţii raţionale de cost si termen. prin conducerea si asigurarea calităţii. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. . Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. unităţi de cercetare. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. să asigure realizarea. care sunt obligaţi să asigure. adaptate specificului construcţiilor. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. 1. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. dacă aceasta este cerută prin contract. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. finanţate din alte surse. Art. . se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. obţinerea si menţinerea. astfel: a) prin sistemul calităţii. proprietari. . în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. în aceste etape ale existenţei construcţiilor. Pentru celelalte cazuri. . 3. Art.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. de proiectare.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori.

. 10.documente contractuale. a conducerii si asigurării calităţii.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.datele de intrare.Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.profesionale. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. 8. Art. . Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . .Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . Datele de intrare Art.programul de asigurare a calităţii. . . directoare pentru definirea si obţinerea calităţii. 6. 9. precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .condiţiile referitoare la sistemul calităţii. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.politică. 11.sau certificarea. strategie. conducere.organizarea aferentă sistemului. precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. . cât si pentru asigurarea externă a calităţii.elementele principale de conţinut. Art. regulile de operare. organizare -. . Art.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. . aplicate. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte .documente si înregistrări. 7. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. Art.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. . 12.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. potrivit contractelor încheiate între părţi. printr-o terţă parte organism de certificare -. documentaţia tehnică de proiectare. precizând obiectivele. . Elementele principale de conţinut Art. . .client .Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . aplicabile. Aceste elemente se elaborează.

. 15.În situaţia în care sistemul calităţii. . documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare.Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. pentru acele cazuri. . .analizarea periodică. care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.documente. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. . a obiectivelor.lucrări de investiţii-construcţii importante.definirea politicii privind calitatea. . spre exemplu "manual de asigurare a calităţii".formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii.a) manualul calităţii.proceduri administrative. utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale . a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate.planul de control al calităţii.pentru participarea la licitaţii. În funcţie de obiectul manualului. "manual de management al calităţii". aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. care includ planuri de control al calităţii. . .procedurile sistemului. în următoarele cazuri: . . În anumite cazuri mai deosebite .pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. se poate utiliza un calificativ.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate.sistemul calităţii . Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi. 14. 13. nu este certificat. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. . de către conducerea unităţii. integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice. faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii. . sunt următoarele: . b) proceduri. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului.organizarea. .responsabilitatea managementului . trebuie să cuprindă: .analiza contractului.beneficiarii investitori pot solicita. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Art.procedurile tehnice de execuţie sau de proces. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii. . prin contract. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii. Art. . Art. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. care sunt: . . .pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită.analiza sistemului.

instruirea. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor.manipularea. 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare.. . vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate. depozitarea.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii. .controlul proceselor.tehnicile statistice. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.controlul documentelor si al datelor.auditurile interne ale calităţii. . b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. Art. .identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării).controlul înregistrărilor calităţii. . se efectuează în mod diferenţiat. 1.acţiunile corective si preventive. proceduri administrative sau. care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. prin proceduri de sistem. . . Art. În cadrul sistemului calităţii. . este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. după caz.controlul produsului furnizat de client. care. măsurare si încercare. execuţie.Aplicarea sistemului calităţii. conservarea si livrarea. . corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. 16. . . .service si urmărirea comportării lucrărilor. proceduri/instrucţiuni tehnice specifice. . prevăzute la alin. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. fabricaţie.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. 18. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. . . . .controlul echipamentelor de inspecţie. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare.controlul produsului (lucrării) neconform. ambalarea. . .aprovizionarea.controlul proiectării.inspecţii (control) si încercări. 17. elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice.

prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. certificate de conformitate a calităţii produselor. luate în considerare. mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor.procese-verbale de control. c) documente si înregistrări privind calitatea: . procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. . Documente si înregistrări Art. 19. aferente.certificate de calitate. buletine de încercări. cel mai complex si mai pretenţios. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. în principal. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. 20. precum si pentru activităţile de realizare si. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. diferenţiate între ele. Art. Art. procese-verbale de avizare pentru .Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. rapoarte de verificare si analizare. de exploatare. 21. întocmite. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. notate cu 1. 2 si 3. 22.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. pentru construcţii existente. . în acord cu investitorul sau cu proprietarul. . care descresc de la modelul 1. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. spre modelul 3. după caz. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. se stabilesc în etapa de proiectare. . sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. pentru construcţii noi.

10/1995 privind calitatea în construcţii. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. obligaţii. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. realizare. .agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. instituit prin Legea nr. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. d) diverse alte documente referitoare la calitate.si de recepţii parţiale. 27. după caz. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. cu cele specifice lucrărilor respective. 24. suplimentate. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. . documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . după caz. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. realizarea si. în exploatarea construcţiei respective. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. proiectanţi. consultanţă. pentru sisteme de calitate. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. proprietari. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. după caz.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii.puncte de oprire . în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. 23. aplicabile.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. ca si pentru fazele determinante . după caz. . . calificare sau atestare. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. b) de a stabili si a aproba structura de organizare.Planul calităţii se întocmeste. Art. Art. Planuri ale calităţii Art. . a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. pentru anumite lucrări sau construcţii. 26. răspunderi Art. . rapoarte de control si verificare privind calitatea.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . . 15.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. . CAPITOLUL III Atribuţii. analizarea si evaluarea sistemului. produse pentru construcţii. precizate la art. Art.procese-verbale de lucrări ascunse.planuri si rapoarte de audit. investitori. spre exemplu: rapoarte tehnice. dări de seamă periodice. c) de a elabora.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. informări. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. b) ca document de sine stătător. . complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. furnizori. utilizatori. 25.acreditarea organismelor de certificare. .

. conform legii. Art. Art. 5. de către Inspecţia de stat în construcţii. 1.Construcţiile se încadrează.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. 29.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. . 30. în următoarele categorii: a) de importanţă globală. Art.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor. Art.pregătirea si instruirea personalului. 4. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art. Art.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. în condiţiile precizate la art.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. denumite clase de importanţă. b) de importanţă specifice. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. 4. punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. de regulă. . sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. cu volumul important de muncă si de materiale înglobate. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor. lucrări publice. . 28. .Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Partea I nr. 2. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. Ele sunt caracterizate. . pentru realizarea de niveluri . lucrări publice. cu durata mare de utilizare. sub anumite aspecte. după importanţa lor. urbanism si amenajarea teritoriului. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. .Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. . potrivit specificului activităţilor desfăsurate. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. conform legilor în vigoare. 3. prin: . care privesc întreaga construcţie. .asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. urbanism si amenajarea teritoriului. denumite categorii de importanţă. sub toate aspectele. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.

pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. în condiţiile legii. la construcţiile existente. b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic. 9. Partea I nr.de calitate determinate de respectarea cerinţelor.construcţii de importanţă excepţională (A). . în mediul construit si în natură destinaţia. . .construcţii de importanţă deosebită (B). .construcţii de importanţă redusă (D). . Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. .construcţii de importanţă normală (C). Art.Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice.complexitatea si considerentele economice. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. proiectul de execuţie.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.. Art. în cazul construcţiilor existente. la cererea investitorului.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. Clase de importanţă Art. în cazul construcţiilor noi. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. atunci când este necesar. 6. c) caracteristici proprii construcţiilor . în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. 11. 10.Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . . Art. sau a proprietarului. si/sau de către expertul tehnic atestat. documentele de asigurare. 1. 7. prin documentaţii motivate. cartea tehnică a construcţiei. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. . 8.Urmărirea comportării în exploatare. CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. la construcţiile noi. ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură .gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. . .Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. Art. .Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. modul de utilizare etc.

în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. . proprietari. 2. cel puţin de nivel mediu. administratori.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. proiectanţi. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. . utilizatori. .se stabilesc de către proiectant sau expert.urmărirea curentă. 5. 6. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. 4. . metode. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. care va cuprinde. pe toată durata de existenţă. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. conform legii.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor. executanţi. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice .Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului.urmărirea specială.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. 3. caracteristici si parametri urmăriţi . 8. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. . . Art. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. Art. asupra tuturor construcţiilor. 7. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. periodice. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. complementare.perioade. de asemenea. Art. .Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. Art. Urmărirea curentă se efectuează. Art. Art.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . care. pe categorii de lucrări si de construcţii. corelată cu activitatea de întreţinere. .

acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. b) elaborează. 14. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. lucrări publice.Urmărirea specială se realizează. pe o perioadă stabilită. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. 10. 11. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială. . inclusiv jurnalul evenimentelor. lucrări publice. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. Art.La constatarea. 9. urbanism si amenajarea teritoriului. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. asigură. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. b) să efectueze urmărirea curentă. Art. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. 12. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. 16. 15. Art.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. . Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. până la recepţia construcţiilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. pe bază de contract cu proprietarul. 10. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . de către personal tehnic de specialitate atestat. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. Art.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. . b) stipulează.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. . la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor.interesate. Art. după care le vor preda proprietarului.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. împreună cu proiectantul. Art. după caz. urbanism si amenajarea teritoriului. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. personalul necesar. . să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. 13. sub toate formele. . b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. în contracte. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. . precum si pentru construcţii aflate în exploatare. Art. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. .

inclusiv înlocuirea unor piese uzate. în urma analizării situaţiei.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. dacă este cazul. . dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: . Art. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. Art. putând interveni si reparări sau consolidări. . Art. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. ca rezultat al expertizării tehnice. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. În unele situaţii. pe baza comenzii proprietarului. pe parcurs si la recepţie.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. prin reconstrucţie. periodic. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . 22. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. . de asemenea. straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. straturi de uzură. 20. . de regulă. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie .asigurarea funcţiunilor construcţiilor. 18. 24. . determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. 19 si verificat conform prevederilor legale. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. b) lucrări de refacere. . c) lucrări de modernizare.Lucrările de modernizare se realizează. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. pe bază de proiect. Art.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. 17. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. .Art. reparare sau consolidare. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. Art. întocmit de către expert sau de către proiectant. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. . Art. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. în conformitate cu prevederile legale. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. pe baza unui proiect. .Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. inclusiv extinderi.Lucrările de refacere se realizează prin remediere. 21. 19. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor.partea existentă . calitatea acestora. 23. cât si local. acestea vor fi executate.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu.finisaje. inclusiv a cauzelor care au produs degradări. în care construcţiile sunt grav afectate.

oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii. b) la cererea administratorului construcţiei.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. 27. . eventual.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere.planul de amplasare a construcţiilor .proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare.lucrărilor. recuperate cu ocazia demontării si demolării. gaze. . . care ar trebui. Art. telefon.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. . .la construcţiile proprietate publică . vecinătăţi -. în cazurile în care: . 25.La construcţiile proprietate publică. 26. din care să rezulte necesitatea. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. .Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. orientare. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. .poziţie. din care să rezulte destinaţia. . cu acordul proprietarului. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. secţiuni. energie termică.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. . Art. planurile instalaţiilor interioare. canal. . 29. eliberată de autorităţile competente.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. energie electrică. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor.planuri sau relevee.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor.planurile racordurilor la utilităţile exterioare . care se face: a) la cererea proprietarului. Art. conform legii. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. Art. întocmite la o scară convenabilă.privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. . ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art. faţade. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate. dimensiuni. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. 30. .condiţii tehnice de calitate. . Art.Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: . cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate.apă. . 26. 28.recomandări . .

c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii.devizul lucrărilor de demolare. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. Art. . . prin operaţiuni simple.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor. mobilier.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii.refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor. .reciclarea materialelor rezultate din demolare. . 31.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. Art. în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. 35. . . cuprind următoarele faze: . b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente. . Art. de finisaj si izolaţii. . în vederea refolosirii.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.suspendarea utilităţilor. structuri de rezistenţă -.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. . executate în ateliere. . inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. Art. . . de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. De asemenea. prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii.. .recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură.Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: .Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . inclusiv a fundaţiei construcţiei. . 33. în secţii de producţie specializate. recondiţionare si reciclare.zidării. . .demontarea părţilor si a elementelor de construcţie.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile .dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. 34. . 32.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: . vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. echipamente.Recondiţionarea. rezultate din recuperare. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. .transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură.

alcătuite din diferite materiale. urbanism si amenajarea teritoriului. a degajărilor mari de praf. 40. Art. . c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică.Art. . . prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. aparatură si echipamente specifice. 37. 38. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni . CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. 42. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. .Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. c) îndrumătoare tehnice privind metode. Art. . . .Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. 39. Art. lucrări publice. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic.Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. procedee. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. 36. b) să asigure. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. 41. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. reciclare si utilizare a materialelor rezultate. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor.

conform legilor în vigoare.contravenţionale si/sau penale. .

a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. ministrul muncii si protectiei sociale.Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Specialistii cu activitate în construcţii. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 3. Art.Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 731/1991.Hotărâre nr. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . . 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 4. Partea I nr. 1. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Art. . Partea I nr. 5. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. Marin Cristea Ministru de stat. Art. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Florin Georgescu Ministru de stat. 2. 1. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. care va fi aprobat prin ordin al ministrului. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. . Art. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. ministrul finantelor. . .

prevăzute la alin. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. să desfăsoare activităţi în mod independent. potrivit legii. Proprietarii. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. tribune din lemn etc. .autorizat. 1. Art. 10/1995. precum si lucrările de modernizare.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. transformare. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 5. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. ateliere etc. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. Art. cu respectarea prevederilor legale. 4.angajat al investitorului. 2. potrivit legii. 10/1995. .Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. Responsabilii tehnici cu execuţia. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. 2 din Legea nr.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor.calităţii în construcţii. Art. atestaţi. 40 alin. 3 din Legea nr. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. după terminarea lucrărilor de bază. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. conţinutul. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege. 2 alin. cu excepţia celor prevăzute la art. hoteluri. 10/1995 privind calitatea în construcţii. . căi de comunicaţie. conform prevederilor Decretului-lege nr. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: .Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. care se suportă de către partea interesată. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. . poduri. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. după caz.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. în funcţie de categoria de importanţă. sunt angajaţii constructorului. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: .În conformitate cu prevederile art. Construcţiile pentru organizare de santier care. . ca persoană fizică. Art. . cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. consolidare. . modificare.) se supun prevederilor prezentului regulament. 3.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

Pentru instalatii: -----------------. termice si de gaze.Instalatii termice.Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. • instalatii de climatizare si frig. • instalatii exterioare de gaze naturale. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. C. • instalatii exterioare de canalizare. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. . B2 . • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. • instalatii de gaze lichefiate. în unul sau mai multe domenii (A1-A9. inginerii de instalaţii pentru construcţii.pentru specialitatile: Is .Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. sanatatea oamenilor.Instalatii electrice. . C .pentru toate domeniile de constructii. D. Ie . B7 . B3 . .Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. energetice. • instalatii de stingere a incendiilor. iar pentru cerinţele C. It . E. care cuprind: • instalatii de incalzire. care cuprind: • instalatii sanitare interioare. poduri. telecomunicatii. B. D. Art. arhitecţii. 5. F. F . • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare. cu experienţă si vechime în profesie. inginerii geologi. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. D .Izolatie termica.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate.Instalatii de gaze. Ig .(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori. B4 . conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. inclusiv pentru curenti slabi. miniere. Af. tunele. piste de aviatie.Instalatii sanitare. drumuri.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala.Igiena.pentru toate cerintele A. . • instalatii de prevenire a incendiilor.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. F pot fi atestaţi în toate domeniile. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. care cuprind: • instalatii electrice. • instalatii exterioare de alimentare cu apa. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii. E . B1-B9).agrozootehnice. B9 . • instalatii de ventilare. B5 . (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. E.

b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. iar pentru instalaţii.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. B. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. 1) a solicitantului. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. E. în toate specialităţile. ingineri geologi. funcţii etc. perioade. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. după caz.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. conform prevederilor art. . pe propria răspundere.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . . cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). solicitantul va prezenta . 7.rezistenţă si stabilitate. f) declaraţia scrisă. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. Art.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. în care se precizează: . la una. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. Transporturilor si Locuinţei. Art. pentru care se solicită atestarea. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. .(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. C.numele. d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. dacă are cazier. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. 6. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. F. mai puţin la cerinţa esenţială A . arhitecţi. b) pentru expert tehnic .vechimea în funcţie de minimum 14 ani. că nu are cazier. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. D. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii).

(2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . în domeniul si specialitatea solicitate. c) să fie arhitect. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. Art. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. d) să fie inginer de instalaţii. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. cercetare sau învăţământ superior. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. b) să fie inginer geolog. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt.o copie legalizată de pe acesta. . Transporturilor si Locuinţei din comisie. . g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. absolvent al unui institut de arhitectură. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. 9. care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. precizată în memoriul de activitate. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. 6. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. 8. dacă este cazul. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. 2 alin. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art.

d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. dacă are cazier. g) declaraţie scrisă. perioade. telecomunicatii.I . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. pe propria răspundere. absolvent al unei facultăţi de arhitectură.A. IV . miniere. 1) din partea solicitantului. conform prevederilor art. precizată în memoriul de activitate.Lucrari speciale de fundatii. II . cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite.Constructii de porturi si platforme marine. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică. . (1). (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. la cererea sa. VII . tunele. Transporturilor si Locuinţei. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru .(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. energetice.Constructii civile. a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale.S. . Art. 10. funcţii). 9 alin. piste de aviatie.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. poduri. agrozootehnice. arhitect sau conductor arhitect. . (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. în care se precizează: . 11.Constructii rutiere. că nu are cazier. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. 12. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. industriale. XI . drumuri.Constructii pentru imbunatatiri funciare. .Un specialist poate fi atestat. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. V . III . Art.Constructii si amenajari hidrotehnice.Constructii edilitare si de gospodarie comunala.Constructii de cai ferate. în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. IX . b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul..numele. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. referitoare la execuţia lucrărilor. Art. ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor.

funcţii) din care să rezulte experienţa. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. f) declaraţie scrisă. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. C. 13. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Art. Transporturilor si Locuinţei.construcţii.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. conform prevederilor art.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. potrivit prevederilor art. inginer în specialitatea petrol si gaze . E. F. respectiv doctor arhitect.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti.numele. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. 15. B. care au executat construcţii metalice deosebite. în care se solicită atestarea. . că nu are cazier. inginer geolog. arhitecţi. e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. . pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. în care se precizează: . faruri. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.. săli de sport etc. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. 14. perioade. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. 1) a solicitantului. construcţii metalice înalte (antene înalte. turnuri de facle). D. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. inginer de instalaţii. Art. dacă are cazier. pe propria răspundere. 4. (4) Inginerii sau subinginerii. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. . emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială. F. învăţământ superior. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. Transporturilor si Locuinţei din comisie.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. 16. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. obligatoriu. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. B. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. cu iniţialele acestora. Transporturilor si Locuinţei. Transporturilor si Locuinţei. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. în acest scop. . execuţie. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. It.sau arhitect. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. cercetare. Art.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. . din care. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. C. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. 8. din care. . Ie. prevăzute de legislaţia în vigoare. 18. 2. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. în vederea continuării activităţii. execuţie. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. (4) Certificatul. 17. cercetare. Art. 3. D. Ig. învăţământ superior. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. . b) inginerul constructor. abuz de încredere. Art. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. obligatoriu. E. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . 19. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea.

a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. . în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. 24. Art. În acest scop. acolo unde consideră că este cazul. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. Art. 22.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. precum si termenul de valabilitate a acesteia. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Art. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. 23.complementară a interzicerii unor drepturi. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. respectiv. . . pereţi mulaţi.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. inclusiv verificarea studiului geotehnic. . specialităţi sau cerinţe. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin.Anexele nr. 21. fundaţii pe piloţi. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. . coloane.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. precum si terenuri instabile în pantă. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. Transporturilor si Locuinţei.. pământuri lichefiabile etc. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. 26. 20. Art. Art. . barete. (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. (3). terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. survenită ulterior atestării. ancoraje si altele). 25. . . Transporturilor si Locuinţei. Art. Art. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate.

........................... .... judetul ...... ............ judetul .............. eliberata de .....ANEXA Nr......... Copie legalizata de pe diploma nr. comuna/orasul ..................... 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru................................... sc..... eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8.................... sectorul .............. str................ Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) .............. ......................... Localitatea ........ in calitate de .......................................... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat...................... Chitanta nr........ si inteleg sa le respect intocmai...................... data ....................................... tara ...................... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul .. Memoriu de activitate 2.......... Recomandare din partea ........................ avand calitatea de .... cu sediul in ..... ............... pentru plata tarifului de atestare 6......... ............................ .................................................................................. str.................. Recomandare din partea .................. Copie legalizata de pe carnetul de munca 9.................................. ap.......................... unde am calitatea de3) ... ...................... promotia .... Recomandare din partea ....................................................... Semnatura ........ ... .......................................................... . et................ .....................sau specialitatea (specialitatile) ......... in domeniul (domeniile) ...................... Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar............ nascut (nascuta) la data de ....................... sectorul ....... tara ... Domnului ministru al lucrarilor publice............................. avand calitatea de .... .... din orasul ..pentru instalatii ........................... ............ ......... 3.................... si al (a) ................................................................................................................................................. Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale....... fiul (fiica) lui .............. avand nr.......... 4................ in comuna/ orasul ......... posesorul (posesoarea) diplomei de ..................... ........ ......... Subsemnatul (subsemnata) ...... 5................................. judetul ................................................................................................. ................. Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr....... avand calitatea de .................. .................... in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1........................................ eliberata de ............................................ ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România.................... bl.............................. .............. ............ 71)................pentru constructii ........................................ solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ....... nr.................. telefon ......

.... pentru urmatoarele cerinte de calitate: .......................................... . et........................................................................................................................ .................... 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil..............) în care lucrează solicitantul............................ STAMPILĂ ....................... din .............................. după caz.............................................................. ........ din ........... se elibereaza prezentul certificat de atestare...................................................... si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr................. ....... salariat.. Se atesta domnul (doamna) ................... ................................................................................ ANEXA Nr................ ........ ..... ...... transporturilor si locuintei.. cu modificarile ulterioare....... ...............2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale............................................ judetul .......................................... firmei etc.................... 10/1995 privind calitatea in constructii........................ in domeniul (domeniile) ............. sc..................... .......................................................................... str....................... ............ ...... ................................................... ............................. ANEXA Nr.......... ................... nr.. .. ................................ din .......... 3) Asociat...... Ministrul lucrarilor publice............. in urma cererii nr.. .................................. administrator................... . cenzor........................................ In baza Legii nr....... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr.................................... .... ................................ ap............. de profesie ........................... Director general................................... ....... in specialitatea .............................. 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE..................... ...... .. pentru calitatea de ........................................................................... cu domiciliul in localitatea .............. bl......................

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 925/1995. 4 din reglementarea tehnică. 2 din Legea nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 38 alin. Ministerul Transporturilor. Partea I nr. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. It. 10/1995 privind calitatea în construcţii.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. cu modificările ulterioare. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. Is. transporturilor si locuinţei nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii".

777/2003. . (4) din Hotărârea Guvernului nr. construcţiilor si turismului.Anexa nr. 14 aprilie 2006. Partea I.în temeiul art. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Construcţiilor si Turismului. 5 alin. 397 din 9 iunie 2003. Ministrul transporturilor. II. transporturilor si locuinţei nr. publicat în Monitorul Oficial al României. I. nr. 575. Partea I. . ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. . Gheorghe Dobre Bucuresti. Nr. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. cu modificările si completările ulterioare. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. ministrul transporturilor. Art.

2. Art. consolidare si de reparatii ale acestora. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". .Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare. . 587/2002 .2007. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. . e) protectie impotriva zgomotului. Actul include modificarile din urmatoarele acte: . .Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. pe intreaga durata de existenta.indiferent de forma de proprietate sau destinatie .Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. a societatii si a mediului inconjurator. unic pct. Art. c) igiena. 1. modificare.05. 123/2007. f) economie de energie si izolare termica.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Art. destinatie.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. transformare. in scopul protejarii vietii oamenilor. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. precum si lucrarilor de modernizare.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. . 123/2007 care prin art. in scopul satisfacerii. 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii.A se vedea Legea nr. 5. nr. precum si dupa considerente economice. 3. mod de utilizare.Legea nr. precum si in postutilizarea lor. 4.denumite in continuare constructii. Art. . 498/2001 . unic pct. 123/2007. precum si constructiile provizorii. . Art. a bunurilor acestora. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. b) securitate la incendiu.H. d) siguranta in exploatare.G. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. 6.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . grad de risc sub aspectul sigurantei. potrivit responsabilitatilor fiecaruia. 1 din Legea nr. . pe intreaga durata de existenta a constructiilor. a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate.Legea nr. sanatate si mediu. realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. cercetatorii. exploatare si postutilizare a acestora. produselor si procedeelor utilizate in constructii. 10. realizare. precum si garantiile materiale si alte prevederi. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. j) postutilizarea constructiilor. CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. in conditiile prezentei . regulamente.In contractele care se incheie ori. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. corespunzatoare cerintelor esentiale.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. . Art. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. utilizatorii.Agrementele tehnice pentru produse. 5. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. in principal. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. . g) activitatea metrologica in constructii. care sa conduca la realizarea acestor clauze.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. . care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. . fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. executantii. Art. 11. responsabilitati. inferioare reglementarilor in vigoare. verificatorii de proiecte. Art. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. 8. referitoare la calitate. expertii tehnici.Acesti factori sunt: investitorii. Lege nr. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. . d) verificarea proiectelor. proprietarii.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. 9. k) controlul de stat al calitatii in constructii. h) receptia constructiilor. dupa caz. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. . proiectantii.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. calculul si alcatuirea. 7. Art. responsabilii tehnici cu executia. executia si exploatarea constructiilor. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. 12. i) comportarea in exploatare si interventii in timp.

Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. 15. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Art. aptitudinea de utilizare. 13. legal desemnati de acestia. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. de transport. Art.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. Art.legi. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. Art. de depozitare. 16. conditiile de fabricatie. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. . de punere in opera si de intretinerea a acestora. Art. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. . Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. . . procedee si echipamente traditionale.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. 14. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. 18. . La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. . Art. 17. in scopul . Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati.proprietar. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor .

Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. la unitatile de proiectare.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. . pe tot parcursul lucrarilor. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. extindere. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. Art. 18 alin. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. . transformare. demontare si demolare a constructiilor. 20. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. desfiintare partiala. precum si la lucrari de reparatii.mentinerii cerintelor esentiale. de executie. . si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. 19. Art. . precum si a deficientelor proiectelor.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. lucrari publice. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. 2 al prezentei legi. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. 22. urbanism si amenajarea teritoriului. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. 21. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. precum si a autorizatiei de construire. . consolidare. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii.

Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. precum si gestionarea probelormartor. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. cu responsabili tehnici cu executia atestati. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. la cererea investitorului. 23. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. a Inspectiei de stat in constructii. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. in vederea solutionarii. in termen de 24 de ore. exploatarea.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. d) elaborarea caietelor de sarcini. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. . urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. dupa caz. din vina proiectantului. precum si. e) stabilirea. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. h) sesizarea. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. intretinerea si reparatiile. lucrari publice. stabiliti de catre investitor. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. prin proiect. e) solutionarea neconformitatilor. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. . in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale.

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. . transformare. conform atributiilor ce le revin. 24. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. Expertii tehnici atestati. d) efectuarea. subcontractanti . angajati pentru expertizarea unor proiecte. 26. colaboratori. raspund pentru solutiile date. atestati Art. la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. pe propria cheltuiala.factori de raspundere. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. atat in perioada de executie. desfiintare partiala. de lucrari de reconstruire. . cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. j) aducerea la indeplinire. extindere. consolidare. dupa caz. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. la termenele stabilite. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. k) remedierea.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. 25.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. la instrainarea constructiei. . c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. a defectelor calitative aparute din vina sa. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. noului proprietar. impuse prin reglementarile legale.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. la terminarea executiei lucrarilor. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund.

lucrari publice. pe toata durata de existenta a constructiei. a Inspectiei de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. realizarea. responsabilul tehnic cu executia atestat. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. 18 alin.Inspectia de stat in constructii. pe intreaga durata de existenta. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. lucrari publice. in termen de 24 de ore. in vederea eliberarii de agremente tehnice. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. e) sesizarea. . numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. . precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului.Proiectantul. produse si procedee noi pentru constructii. 2. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. urbanism si amenajarea teritoriului Art. a unor constructii de calitate corespunzatoare. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. . elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. revine factorilor care participa la conceperea. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. specialistul verificator de proiecte atestat. . conform dispozitiilor legale. b) fundamentarea. executantul. Art. 29. lucrari publice.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. dirigintele de specialitate. precum si dupa implinirea acestui termen. 28. exploatarea si postutilizarea acestora. 30. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. 27. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei.

distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. Art. De la 15. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte.000. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. . dupa caz. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. referitoare la stabilitate si rezistenta. expertizarea. II.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . . ori alte consecinte deosebit de grave. 31. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat.500. distrugerea totala sau partiala a constructiei.000. potrivit legii. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. precum si de constatarea contraventiilor. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. ori alte consecinte deosebit de grave.000 lei la 93. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. . Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. 32.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control. 33. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia. Art. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii.500. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. De la 15. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. verificarea. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. lucrari publice. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.000 lei la 77. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii.

precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.000. c) realizarea de modificari. a factorilor interesati. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.000 lei la 46. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale.500. de catre acesta. transformari.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. a lucrarilor de intretinere. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. referitoare . g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati.000 lei la 3. De la 1. modernizari. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. De la 3. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale.legale. 14. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale.500.000 lei la 12. precum si convocarea nejustificata. urmare convocarii facute de executant. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. la terminarea lucrarilor de constructii. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale.000. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. V. de reparatii si de consolidari. corespunzator prevederilor art. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. e) stabilirea.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala. III. conform prevederilor legale.700. 21. De la 7.500. IV.

defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. d) si e) din Legea nr. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. persoane fizice. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. cu exceptia proprietarilor. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. cu exceptia prevazuta la art. pentru rezolvarea neconformitatilor. Procedurile prevazute la art. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. referitoare la cerinte esentiale. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. nr.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. la termenul stabilit. 498/2001. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului. b).Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. c). . Art. 36.Constatarea contraventiilor prevazute la art. .Regulamentele prevazute la art. . 37.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 35. autorizatii de construire. 40. lucrari publice. Art. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. 2 si pentru care se emit. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. precum si la cele in exploatare. 2 al prezentei legi. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.la cerinte esentiale.Contraventiilor prevazute la art. 30. Art. 3 lit. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. . a masurilor cuprinse in actele de control. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.C. Art. 38. Art. . . Art. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. 2 alin. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. 34. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului.S.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. iar in cazurile prevazute la art. 39.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. lucrari publice. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. unic din H. a). .G. Calculul si virarea . in conditiile legii. de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale. f) neindeplinirea.

1 lit. tasari si/sau prabusiri de teren si. precum si orice alte dispozitii contrare. studiilor. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. Transporturilor si Locuintei. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. 2 din Legea nr. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. 587/2002. functionalitatii si calitatii constructiilor. prevazute la alin.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar. alunecari de teren. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. testarilor. 1. amenajarea teritoriului si habitat. . cu respectarea prevederilor art. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii . a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. urbanism. unic pct. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant.Alineatul (5) a fost modificat prin art. unic pct. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului.S. sigurantei in exploatare.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. Ordonanta Guvernului nr. Inspectoratul de Stat in Constructii .sumelor respective se fac esalonat. conducerii si asigurarii calitatii. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. fara a se depasi suma datorata. verificarilor metrologice. . dupa caz. documentatiilor.15% pe zi de intarziere. potrivit prevederilor legale. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. se penalizeaza cu 0.A. receptiei lucrarilor. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.I. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate. auditului. concomitent cu plata prestatiilor. Art. precum si a cercetarilor. 1 din Legea nr. 2/1994 privind calitatea in constructii. .» . si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. inundatii.C.I.«C. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. b). procedee si echipamente.S. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. 587/2002. 41.N.

18 ianuarie 1995. PRESEDINTELE SENATULUI prof. OLIVIU GHERMAN Bucuresti. 10. dr. Nr. . 74 alin. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994.p. univ. (1) din Constitutia Romaniei. cu respectarea prevederilor art.

înainte de a începe orice demers.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă .înainte de a începe orice demers.3săptămâni) .3 zile) . un atelier etc. Pentru cine are timp la dispoziţie . un garaj.scara 1 :2000 (cca.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. o anexă la casă. Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură. Legea 50 cu normele ei de aplicare. execuţia şi recepţia lucrărilor executate.gaze naturale . Pentru cine nu are timp .alimentare cu energie electrică . o hală.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă.alimentare cu apă . INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Hotărârile Administraţiei Publice Locale.Calitatea în construcţii.actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) .. Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.. să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 . iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : . Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca.

altele Avize si acorduri privind : . etc…) . Viza verificator MLPAT .telefonizare . trebuie să conţină şi o expertiză tehnică . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre suprafeţele diferitelor încăperi .C.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care.salubritate . în majoritatea cazurilor. Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.protecţia mediului .alimentare cu energie termică .apărarea civilă . Deviz estimativ lucrări.C.canalizare .întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu.. mansardă. In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri.prevenirea şi stingerea incendiilor .G.proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor.N.transport urban . Plan parcelar întocmit de expert O. Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară. Tema de proiectare trebuie să conţină : .date despre regimul de înalţime ( parter. etaj.

ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului. este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . în mod explicit.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă.durata de elaborare a proiectului ... Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs. încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină. la Primarie sau Consiliul Judetean.proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia . forţă majoră.asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate . După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere.alte clauze ( penalitati de întârziere. etc. al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism .alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare.) După depunerea.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora . legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. următoarele : . a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze.

datele de identificare ale contractanţilor .forţa majoră . -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă. constructorii neavând nici o responsabilitate . Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea .durata de execuţie a lucrării .calitatea lucrărilor .penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului . a transpoturilor.-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea.lucrările care se vor executa(săpături manuale.în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. . care va trebui să conţină . (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării. Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia. inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei.alte clauze Odată ales constructorul. pentru a putea întabula construcţia. este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean.valoarea lucrărilor . a materialelor. -în regie proprie .caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse.soluţionarea litigiilor . materialele urmând a le procura dvs. a utilajelor. procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei. NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. betoane. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ». zidărie etc…) .

betoane.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N. la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) .7% din aceeaşi valoare.B. fiecare material achiziţionat (armături ptr. printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi . Dvs. semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . proiectant şi executant) .Deasemenea se anunţă.obligatoriu . La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0. Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse. cărămizi . ţiglă etc…) . sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie. urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful