CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

modificare. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. precum şi lucrărilor de modernizare. conform parametrilor proiectaţi. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. Controlul calităţii Controlul calităţii. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa.00 dacă tr → 0. consolidare şi de reparaţii ale acestora. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . Interpretând relaţia. denumite in continuare construcţii.4. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. transformare. reparaţiilor. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. unde µ este rata reparaţiilor. a. 1. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. unde tf este timpul de funcţionare nominală. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. precum si construcţiile provizorii. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. 1.3. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. Conform legii privind calitatea în construcţii. Notată cu (∆t). Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . în exploatare.3. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora.se comporte în condiţii de exploatare normale.

proiectanţi. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. . conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. b. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor. siguranţa la foc. Legea 18/1990 privind fondul funciar.mecanice. exploatare şi postutilizare a acestora. protecţia mediului ambiant. siguranţa în exploatare. utilizatorii. grad de risc sub aspectul siguranţei. destinaţie. regulamente. etc. a execuţiei lucrărilor. experţi cu calitatea în construcţii. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. acustic. cerinţelor de confort şi siguranţă. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. d) verificarea proiectelor. Pentru utilizatorii industriali. precum şi după considerentele economice. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. cercetători. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). economia de energie şi respectiv. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. responsabili tehnici cu execuţia.). mod de utilizare. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. proprietarii. execuţie. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. responsabilităţi. verificatori de proiecte. Conform legii. condiţiile de confort termic. sunt prevăzute în mod expres în lege.

extindere. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. g) activitatea metrologică în construcţii. precum şi la lucrări de reparaţii. transformare. j) postutilizarea construcţiilor. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. care se fac numai pe .e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. h) recepţia construcţiilor. consolidare. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. legal desemnaţi de aceştia. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi.proprietar. în scopul menţinerii cerinţelor. desfiinţare parţială. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi.

lucrări publice. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti . expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. urbanism şi amenajarea teritoriului. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. b. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. cercetări. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. pe baza unei fundamentări tehnice asumate.5.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare.în vederea determinării în orice stadiu. studii. construcţiilor şi turismului. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. experimentări sau încercări. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. 1. demontare şi demolare a construcţiilor. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. izolare parţială sau evacuare a construcţiei. . acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. În cazul în care. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie.

. în scris. . .sau pagube materiale).condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei. Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . după caz.prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.1.eşantioane selectate. Operaţiuni . . Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: .teste fizico-chimice. Tabelul 1. .analiza deteriorării. . . reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare. care sunt obligaţi să le pună în aplicare.inspecţie vizuală (la faţa locului).teste de încărcare.experienţa anterioară.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. execuţie şi exploatare.înregistrare foto-grafică. Despre măsurile propuse. evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei.prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . .plotare computerizată. .rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive.1 Obs.comportamentul structurii.domeniile de examinare detaliată. .analiză statistică. Raportul cuprinde . . Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi. .teste non-distructive. .documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. . .analiza structurală. expertul tehnic de calitate atestat.stabilirea măsurilor tehnice optime .măsurători şi modelări computerizate. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. Etape Planificarea Obiective . . investitorului. Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . acesta le va aduce în cunoştinţă.

în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora. . etc. etc.următoarele piese scrise şi desenate: a.).. tasări ale terenului de fundare.descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. decopertări. . etc. al încadrării în mediul construit. funcţional. economice. . tehnologic.motivul efectuării expertizei.rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*).dacă. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. c.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. . funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului.dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice. economic. . . (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . Memoriul tehnic precizează: .descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. copia după actul de atestare a inginerul expert. . relaţiile cu mediul construit). diferenţe de temperatură. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. e.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). b. d. precum şi datele obţinute prin sondaje. planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. releveele de arhitectură şi structură. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei.propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. . f. .încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. g.. releveele degradărilor şi avariilor. coroziune.

. rezultatele obţinute. măsurători pe carote. (+) Precizări . documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton. explozii. după .Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . 1964-1981.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat. interpretarea rezultatelor. . pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori. degajări de noxe.). defectsoscopie ultrasonică).releveelor de degradări şi avarii.). .proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei. mortar.construcţiei. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.se execută de unităţi autorizate. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. ornamente.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie.Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale.a. rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării.perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. ş. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. . calcane. (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: . zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere.releveelor construcţiei. . parapeţi. etc. în urma intervenţiei sale. radiografiere. măsurători cu ultrasunete. Evaluarea se face pentru sistemul structural. . . în ansamblu şi în detaliu. . în funcţie de următoarele criterii: .măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. 1941-1963.

.6.sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. .clasa de importanţă a construcţiei. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). Sistemul are două variante de realizare: .numărul de niveluri sau.sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. cuplaţi sau nu. . preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale.1981). 1. Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. . .sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale. capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani). lucrând separat. sistem flexibil la torsiune.sistem dual. sistem tip pereţi. . de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central).sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune. în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. Explicitare: . Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. sistem pendul inversat.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale. individuali sau cuplaţi. Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). . înălţimea totală a construcţiei.sistemul structural. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. . . sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi). după caz.

. Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte. şarpante îmbinate cu inele.structuri de tip pendul inversat. . . cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. . idem îmbinate cu cuie.cadre contravântuite centric. d.zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat. . la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. . . ferme cu îmbinări prin chertare.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri.cadre contravântuite excentric.cadre necontravântuite.b. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .console. de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie . . . cu sau fără legături mecanice între straturi. conectate cu cuie şi buloane.structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite).zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale.zidărie simpă / nearmată.structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. c. . . Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. 1.şarpante îmbinate cu buloane.arce cu 2 sau 3 articulaţii.7. structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură). .cadre îmbinate cu dornuri sau buloane. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn . . pereţi din lemn cu feţe încleiate.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). .panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate.

. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . . Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate. locuinţe unifamiliale. .8.clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă.clădirile din patrimoniul naţional. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică.şcoli cu diferite grade. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă.I. Clădirile de tip curent. care nu aparţin altor categorii. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: . rigiditate). explozivi şi alte substanţe periculoase). . Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. creşe. pentru construcţiile existente care prezintă: . b.penitenciare. II. etc. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. sedii poliţie. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. construcţii agricole.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice.repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă.spitale.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . muzee. . . aziluri de bătrâni. 1. .reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă. IV. clădiri care conţin gaze toxice. III.

1. 1. Proiectarea se face în corelare cu: . c. 1.4.2. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2). pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie.2. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective.2.3. comerţ. paiantă.3.4.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie. demolarea totală a construcţiei. 1.exploatarea.3.. 1.1 Simbol 1 1.2. Extras din Anexa nr. 1.3.4.1 1.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire. beton armat sau metal .1. 1.3.1.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri. 1.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie.1.1. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I . Lucrarea Nr.3. .2. paiantă. chirpici. 1.3.1. chirpici.1. . 1. 1.1.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 .1. depozitare Structură din zidărie. 1.2. 1. execuţie şi exploatare a construcţiilor. beton armat sau metal Structură din lemn. beton armat sau metal Structură din lemn. 1.1. 1.1.2.

....1......5.... Platforme de foraj marin ............1.............................................. 2.... 2......1.......din zidărie ...................... CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale .1.... ....5.........cu închidere parţială...... Clădiri de locuit....... 2.. 2..1....5.........1. 1......din beton armat .........5......... 15 ..1............1............ Ecartament îngust..........................6.......4.1............................1......... 2......... .. staţii de transformare............. ............3............................ Peroane acoperite descoperite ..........din metal ......4........3 2....1................ 2.. ........ .........................2...........1...... .......... ştiinţă......ecartament normal infrastructură suprastructură ..... CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ............. 2 2.. 20 40 ..4...3..4... 2.......1.......1....2.......1..........1. paiantă.........5...........1......... agricole şi forestiere 55 ..... miniere Linii de tramvai ... cultură şi artă........5.. 60 ..... 1... Coşuri de fum . 2.1... tip şopron ....3. chirpici.................................2........... 2....... 2........ 2............ 2. anrocamente) ....5............................................ 100 100 .. 2...... 2............4........................1 ...... centrale termice (CT) . 1. ocrotirea sănătăţii... clădiri pentru învăţământ.. 100 55 60 .. 2......... 2..... ..... ........2. Pereuri . pământ stabilizat GRUPA II............ beton armat sau metal Structură din lemn.............................3......................1...8............ 50 35 ...4.. ..............1.............1....................4..... 30 ... 2...... administrative Structură din zidărie.... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE).............1........1...............4........ 2............................ centrale electrice de termoficare (CET). Centrale hidroelectrice............. cultură fizică şi agrement.............3.2..2.......14...4.....1.................4....... CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate ........ 2..4.. Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri...5.. 60 50 40 .....................1...2...... . .........4........ ..................... Căi de rulare din beton armat sau metal ............. asistenţă socială................. 2.......... inclusiv industriale... 100 25 .................. 85 50 ..

beton armat.1...... Extras din Anexa Nr..... ţeavă protecţie ...5......6....4........... 2... borne.....4........aeriene sau aparente ..... apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton....... viaducte.......2.8... 2......1..... ..3.2.. 2............... artă. beton armat. ..... 2.5..3...... 2..4....1........ cultură fizică.... 20 60 100 30 80 100 . marcaje.... .... 2...........7............ Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt.......4.......4....................4..îngropate .4. ocrotirea sănătăţii........... 2. parapete.5..5...... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr.... canal.........4...... 2.... 2..6.5..5... metal B...4....2.......pământ ... 2....... transporturi cu caracter civil..1..1.. 2..1... beton pretensionat.............. 100 ...2...... Infrastructură Poduri......5... apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton..... semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule .... 2...........5...3............. oţel .2........ cu îmbrăcăminte din macadam..... 20 35 50 .....zidărie.. Rezervoare şi bazine .........1..........2. 30 50 20 ..... 2.. 2... 10 25 50 35 85 70 .... parcaje............ cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit.........4.... învăţământ. Suprastructură Poduri..2..6. ştiinţă.. ........2 1.. ......2.1.. cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b....8.......2.. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere...cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat ... Poduri...5........3... Ziduri de sprijin de orice natură .. beton.......lemn ........8.. 90 ................. apeducte... crt..5..........3.2... metal ..... transp.2......cu îmbrăcăminte din balast a... pasarele..... ... comerţ..........2...1. 2.....6......... beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare..........4.... 2.............în tub............... cultură............ 2. tuneluri A.......... beton pretensionat.. beton armat...2..4.....5... Tunele . 2.....8. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere. Instalaţii electrice de forţă ... ....1 2.....2. .......3.2............4.......2....... 2...

uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad .. 1............. 45 25 ......1.. 30 35 ..1..... 3....... 50 - 55 7......3.... 1. 3 6 40 .. 7.......... gresie ....... 45 ............. .......4........ 2..pentru depozitare 1.. Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite . ... olane .........7. 40 .. 20 20 30 55 5 3 . 1. 50 30 .. 80 . Tâmplărie din lemn şi metalică. 2..... 25 20 35 60 5 3 35 40 . 2.....8............. 5. Placaje ceramice . 15 ........... Din parchet sau duşumea ...2......................... 20 .......... 1......2........... 7....7.........................1.. 25 . Balcoane din beton armat ... 5..... 4........... 4 8 45 .....1 .. 15 ........ Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic........... piatră.. 50 . Învelitori din ţiglă..... 2......... 5...1... .................. ...... ...................... ......3.. 40 ......7..9........ Izolaţii hidrofuge la terase ......... 30 . 10........... 35 ..... 1....... 35 ..8.... 45 40 50 . 40 .... 38 ....1.5............. 1. 13 13........ ..... 15 . 10 20 50 3 2 .......... 15 .............6...... 3...... 10 ........... 15 ......3.. ......... 5 10 55 ...... ........................4. 2....... 3....... Elemente de finisaj la pereţi exteriori ...................... Izolaţii termice .. .......... Şarpantă din lemn .......... .....1......... Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie .. 10 ................. 40 22 ........................ 2.......... .. 8 ........

....... 13... 17. troliu... 17....... cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat ........... beton armat Inspecţia construcţiilor din beton.... . 15...... etc. 15.. 16.. ..... 18 10 ..... Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton........... 15 20 25 7 - 25 .... 13..... Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC . Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare .... Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită..... 15 .... 20 .. Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior.......3........ Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile.... 50 12 ...4.......... 25 .... 20 ... Ascensoare (motor.....1...1...13....... 15 25 30 10 20 20 .... 15 23 25 8 20 15 ..9.............................. .. beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton..... 20 ....... II.... 50 11 .8.... 15 7 .. întrerupătoare... 17..2......... Izolaţii conducte .9.... beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99.1.... 14......... .. deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice.... Cap.... 55 13 ... . 17.....1......... 16 8 ...2.......................... 15 .....13.. 17....... Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize.. 2...1.... Radiatoare din tablă ... .. 17...

serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. 2. adaosuri. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. tratarea betonului. agregate. compactarea. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. ca parte a controlului de conformitate. HG 925/95 şi HG 766/97. Controalele efectuate au în vedere: . Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. Exemple: nume producător / furnizor. etc. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. aditivi. la cererea investitorului. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat.2. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. betonarea. data şi ora la care s-au luat probe. echipamente şi materiale necesare). programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului.. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. descărcarea. sursa de apă de amestecare.* control de conformitate. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. etc.

. dimensiune distanţieri. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei.calitatea: cimentului. agregate. asigurarea cu personal instruit. oţel. adaosurilor. după caz. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. înălţime maximă de cădere a betonului. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. . adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . durata între etapele de amestecare. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. curăţirea armăturilor de impurităţi. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. 2. aditivilor. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . măsuri de compactare beton. viteza de turnare. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. aditivi. armăturilor.3.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. descărcare şi turnarea betonului.defecte de suprafaţă (pori. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă.defecte (ştirbiri locale. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. distribuţia uniformă a betonului în cofraj.4. recepţia calitativă a betonului. tratarea rosturilor înainte de turnare..controlul în timpul transportului. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. cofrajelor. condiţii de transport beton. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. 2. agregatelor. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. . segregări. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor.

La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. f. poziţia . executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. poziţia cofrajelor golurilor. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. proiectantului. b. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare.producătorul. c. d. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. iar după caz. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). în termen de maxim 48 ore. e. calitatea sudurilor. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. diametrul acestora şi modul de fixare. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. distanţele dintre etrieri. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. poziţia. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. abaterile constatate. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.

scară) conform prevederilor din Normativul C56-85.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. investitor şi constructor. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. personalul care a supravegheat betonarea. ora începerii şi terminării betonării. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. probele de beton prelevate. goluri. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. tronson. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. g. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. evenimentele intervenite (întreruperea turnării. locul unde a fost în lucrare.). Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior. intemperii. etc. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. etc. dimensiunilor şi formei cofrajelor. în cazurile în care se solicitată de proiectant. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. distanţa între diferite elemente. poziţia elementelor verticale (stâlpi. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. consemnările din condica de betoane. rosturi de betonare. pereţi. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor.). se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. . executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. segregat. temperatura mediului. etc. poziţia golurilor. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor.

Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. inundaţii catastrofale. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. execuţie.2. tencuieli. acţiunea cumulată ploaie-vânt. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . se vor stabili măsuri de remediere. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. efectul microundelor. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă.1. explozii. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. etc. protecţii. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant.5.). Fig. efectul de rafală al acţiunii vântului. 2. mediul coroziv. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.

2.2. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .3. Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig.Fig.2.

4. Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan. China) în urma seismului din 14 mai 2008 .2.Fig.

5.Fig. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .2.

Fig. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .2.6.

când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat.5. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: . Dhahran. eventual dimensiunea maximă a agregatului. în urma . Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . . .Fig.metoda nedistructivă combinată (III).1 sau 20cm. sub 60 de zile. de vârste. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I). livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. etc. Turnurile Khobar. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. din elementul de încercat.2.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. în primii 2-3 cm. . de la suprafaţa elementului. de regulă. . Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14. transfer.când există doar epruvete sau carote. Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. . I. în limitele garantate de precizia metodei. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular.când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia.metoda ultrasonică de impuls (II). Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia. Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare.

distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice. . fisuri.evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm). . .se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată. .pregătirea unei zone de încercare constă în: . .se îndepărtează praful rezultat prin suflare. pentru evitarea lor.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca. .evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase.se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: . cu un minim de 5 măsurători valabile.evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. . .o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare. pentru evitarea lor. . . .se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire. . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85. 1mm grosime.impactului. . II.distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m. Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete. rosturi). la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. Tehnica de încercare . .

respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: .defecte din elemente sau structuri.3). când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig.modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi.II.la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. . expert sau comisie de expertizare. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare.prin transmisie diagonală (fig. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală. Tehnica de măsurare . .la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces.2).prin transmisie directă.rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune).controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse.prin transmisie la suprafaţă. . iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric. . .II.alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării.proprietăţi elasto-dinamice ale betonului. . .. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. între emiţător şi receptor. proiect. Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.omogenitatea betonului în lucrare. . . . Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton.la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. .la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: .II.1). un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei.

pentru control prin sondaj a calităţii betonului .numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: . Numărul de puncte ales este de 3-6.pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni. .2 Fig. alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. . .Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă. Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm. . Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se . Fig.3.minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia.Fig.II.1.II. îndesită ulterior prin reţele secundare.II.

întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10.determinarea orientării degradărilor. Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. . pe elemente. grinzi.Determinarea fisurilor. a poziţiei şi adâncimii lor. Determinarea zonelor degradate structural presupune: . Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o . urmare a solicitărilor seismice.determinarea intensităţii degradărilor structurale.obţine o precizie a trasării de ±1cm. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. pe drumul fizic cel mai scurt. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. forţe axiale.+45ºC şi umiditate până la 90%. diafragme. . Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare.determinarea extinderii acestor zone. Aparatura şi tehnica de măsurare . ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul. vaselina siliconică.. .aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. .Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. . Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care.. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului. Note: . în grinzi şi stâlpi. plastilină). forţe tăietoare. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor..instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. .5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. torsiune.

Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. fiind mai mici în zona presupusă degradată. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. III. Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. pe ambele direcţii de încercare. mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile.). la 10-15cm. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. Grinzile se încearcă de regulă. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare.II. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig. fig.direcţie). Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive.4.II. ca de exemplu radiografia. În zonele degradate.4.

Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. .este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică.compresiune pe de altă parte. . Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: . .precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple.aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta. beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop. în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul. Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: .nu obligă la cunoaşterea maturării betonului.

Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă.Cap.1. tasări ale terenului de fundare. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii. efectul exploziilor.a. acţiunea seismică. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte.3. Exemple: Fig. etc.1. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă. III. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) .

1.Fig.c.b.3. Deteriorare zidărie exterioară Fig. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .3.1.

Fig.3. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.d.1.1.Cedarea zidăriei .3.e.

b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.3.(a) (b) Fig.3.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.08) .Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.2.3.

inundare) Aiud 2005 .4.Fig.3. Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.

Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.3.3.3.08) .5.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.Fig.7.6. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.

08.08 .Fig.8.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren. instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10. precipitaţii.3.

10.Ansamblu construit din zidărie Germania.9.3. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate . Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.a.3.06 Fig.10.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .06.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .3.b.Fig.

1.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. Biserica Ovidenia – Odobeşti.3. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante. În cazul cutremurelor.11. În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. Tabel 3.1. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. Nr. Fig. respectiv. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. Crt. Constatarea naturii şi gradului de avariere.

dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat.ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. .prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator.în măsura în care este posibil. se reface tencuiala. Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . stabilirea încercă rilor de laborator. . ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. . 3. Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. .dacă există deplasare. În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave.examinări şi inspecţii la faţa locului.2.refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat. urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată. . Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. . de patrimoniu.3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 . Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică. efectuarea testelor in-situ.1. cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare. . Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: .încercări şi investigaţii de laborator. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante. Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. . sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. 3.2. creştere deformare).

pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. la . cu compoziţii. 3. Sunt utile şi desenele originale (planuri.rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare. cu mărire de 10. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. .localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine.aparat foto de calitate. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic. sau cel puţin parţială a structurii. detalii de fundaţie. . . .2.oglindă. . referinţe proprii. prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete.denumirea corectă şi întreagă.vârsta. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. . Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară).informaţii despre materialele folosite. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: . .lupă binoculară.2.2. inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. . 20x. atunci când accesul la structură este limitat. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: . . Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. la scară. etc. săpături în anumite secţiuni). . sursa lor.planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. .. detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. relevee şi secţiuni).tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării. 3.informaţii despre structuri similare.3. date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere.lanternă electrică puternică.lupă de mână.

iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. adâncime aparentă. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. dacă este posibil. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. . crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. 3.ciocan mic.echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. .2. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. săruri de topire a zăpezii. . Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite.faţa locului. Dacă este posibil. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. Tabel 3. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. Dacă se inspectează fundaţiile. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3. continuitate. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. . ruletă de 4m. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună.2. deschiderea fisurii. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni.4. cuţit. notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective.camera video cu rezoluţie bună. . echer metalic.2.echipamente de control şi teste nedistructive. decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire).aparat de măsurat deschiderea fisurilor. . agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie. suprafaţa pe care se întind. . De remarcat că după ploaie.

0 2.0-5. 3.2. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate.5 05-1. . culorile nu vor fi cele reale. . cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator. d.1 mm se descriu ca foarte fine. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.0 5. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. texturii.0-10.0-2. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului.0 1. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color. Mişcări. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie. chimice. bacteriologice.Descrierea fisurii [mm] 0. cu observaţia că.1-0. c. etc. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice. la nivel de îmbinări.tipuri diferite de lianţi. de regulă. b. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. pe o peliculă foto.5. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura.

expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă. ale naturii deteriorării. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite.3.7. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ. max. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.3.2. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie. etc. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. uneori cu probe provenind din structura de zidărie. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii.6. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 .5% din suprafaţă.3. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. analiză istoric. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte.2. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. Tabel 3. dar nu tot Totală. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. mai mult de 20%. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3.

Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. porozitate aparentă. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. 3.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. densitate aparentă. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. în vigoare. 3. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. (Lucrarea III). În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . Cu privire la starea de degradare a structurii.3. biologice sau de altă natură). în exploatare. natura liantului. 2. Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. cu valoare de patrimoniu. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. chimice. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. structura granulometrică a agregatului din mortar. biologice). stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. fizice. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. chimice. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. raport agregat liant (pentru mortar).

3. Tabelul 3.1-3.1. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora.) a. . după aplicare. Intervenţii pe suportul cu pictură murală A. aerisiri fundaţii. corespunzătoare / măsurători în stratul de .2.1.2.4 centralizează tipurile de umidităţi.2. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze. Tabelul 3. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. Tratamente asupra agenţilor biologici A.rigole de colectare a apelor meteorice. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. 3. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate . . în funcţie de rezultate. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a. A.interiori suprafeţe pictate. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . mucegaiuri. b. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile.revizuire acoperiş.2.dren de adâncime. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural).soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în .3.soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în . Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. tratamentele se aplică local + zone adiacente.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat. . Investigaţiile decurg conform §3.3. etc.7.

A3. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor).) a. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). licheni.b. lupă. Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. b. B. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). B2. microscoape portabile. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. b. Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. Intervenţii preliminare a. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. . b. zonele degradate se consemnează pe releveu. etc. c. c. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. A4. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. se aplică prin pensulare. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. alge.

b. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă . săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. substanţe grase) B. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). B9. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. B5. cercetarea zonei tratate. B3. hârtie japoneză). Curăţirea depunerilor neaderente (praf. fum. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice.1. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. pe diferite zone. .B8. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport.B7. fum. cercetarea zonei tratate. bride metalice). dibluri. praf fixat prin carbonatare. B4. prima impregnare a zonelor desprinse. curăţirea depunerilor de praf. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă. . presarea stratului de culoare impregnat.9. presarea stratului de culoare impregnat.2. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . B. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. b. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. fumului şi voalurilor insulare albe. Curăţirea depunerilor (praf. grunduri ale repictărilor a secco). b. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. săruri solubile.B6. Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a.9. prin presare pe un material protector (folii plastic. c.

gumei arabice. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. B.9. b. caseinei. B. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi.9.9. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. oului. B. amidonului utilizaţi ca fixativi a. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. tempera grasă .9. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a. cetone. curăţirea cleiului animal. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare.4.5. B. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede.7). agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor.10. Curăţirea uleiurilor animale. uleiuri a. B. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală.9.8. b. Curăţirea răşinilor a. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. verni. Curăţirea substanţelor grase. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). alcooli. b. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde.3.6. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi.9. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). B. b. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei.

voaluri şi / sau cruste a. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. amine – în diferite combinaţii. .a.13. timpi de acţiune. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. solvenţi şi concentraţii.11. cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. teste de curăţire → stabilire metodologie. B. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu). apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice.12. B. tip Wishab. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. Stabilizarea sărurilor a. după caz. b. B. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. b. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. cu pensule moi. b. b. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. b. B.14. . după caz. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. în timp bine determinat). alcooli.

cercetarea zonei tratate. . asigurarea stratului suport.intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. plombelor. .chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund. curăţirea marginilor stratului suport. . fracturat. . glet.tivirea marginilor stratului suport. măsuri de protecţie. mortarelor necorespunzătoare. crăpăturilor. .chituirea lacunelor la nivel ariccio.pregătirea zonei pentru injectări.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. D. . .intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial). mortare necorespunzătoare.îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură.chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio. . . Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . intonaco şi de preparaţie). rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. impregnarea prin pensulare. demontarea elementelor . . preparaţie de var). impregnarea prin pulverizare.efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. impregnarea prin injectare. înlocuirea elementelor de zidărie. .plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare.C. ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. . lacunelor. curăţirea depunerilor aderente. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. plombe. îndepărtarea reparaţiilor.chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). . .consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare.curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins.impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). fisurilor). . pregătirea zonelor. .îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare.

montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice. b. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. Fotografiile se execută alb-negru.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. fisurilor chituite la nivelul picturii. . în lumină razantă. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. în lumină directă şi razantă. . pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare. E.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor. detalii în lumină directă şi razantă. de original. crăpăturilor. F. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . . Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: . detalii în lumină directă şi razantă. din planul secund. .respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului.integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”. .reversibilitatea materialelor puse în operă. . . . color sau digital. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite.integrarea cromatică a lacunelor. crăpăturilor. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă.de zidărie. (În acest mod. imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului).tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. Tipurile de fotografii sunt: a.

Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. . Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. b. G. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă.cote altimetrice. *Planuri . relevee la scară* cu marcarea degradărilor. de patrimoniu Pe plan mondial. . Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). relevee cu identificarea elementelor tehnologice. . 1: 10. detalii în lumină directă şi razantă. .scara desenului: 1:50. 1:20. volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. vizibile pe suprafaţa picturilor murale.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie.c. fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială.traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase. d. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu). sau de alte tipuri dacă este cazul. 1:5.

. C26-85). Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie.metode mecanice sau de duritate superficială.metoda de recul (sclerometrul Schmidt. pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. Obs.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . crăpăturilor (degradări ascunse). Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: . Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. . Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. (C2685). Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare. bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice.metode acustice. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. ceramice din perioade istorice cât mai largi. .metoda prin penetrare sau smulgere. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor. .metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate.

se metodele: curbei liniare. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. În funcţie de preciziile cerute.degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II. mijloc.degradări majore – risc de prăbuşire IV. în funcţie de condiţiile de lucru. 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. . vârf de perete). Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III.degradări superficiale I. În primul caz. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. . mortar suport. pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice.Metoda de recul . . La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: .numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. .se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse.

III 1. a mortarului de zidărie. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. a b Fig. Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig. crăpături). fisuri.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă).determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. liantul folosit. III. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor. natura agregatului. identificarea factorilor de deteriorare chimică. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: . Migraţia umidităţii. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. . raportul a/c al liantului folosit în mortare.a şi b. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă.1.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. . Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee.vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. . metodele chimice şi metodele fizico-chimice.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei.

se va evita inducerea de fisuri. resturi de carote. tăierile .aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X.microscopie electronică cu baleiaj. Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie . Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. . bucăţi sau granular. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. . . fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate.microscopia optică. . Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. . Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică.0:1. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. după modul de prelevare din structură: .microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante.carote (întregi sau sfărâmate).carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. / agregat. 2.5:1 – 3. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . microprelevări din zone deteriorate. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. ştraifuri cilindrice paralelipipedice.analize termice neizoterme. crăpături sau ruperi ale carotelor. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. deplasările laterale.analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. . Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare.

recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. daltă. Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie. etc. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. tipul de liant şi de agregat utilizat. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului.neuniforme şi deteriorările carotelor. raportul liant / agregat. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. . Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm).

implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4. .respectarea condiţiilor de depozitare.Cap. . .calitatea execuţiei întregii structuri metalice.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice. .verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor. .ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare. Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . .tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat.alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. IV. .aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate. . Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: .alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente. .proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul). şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate. 4.mod de comportare al structurilor.1. .2. . nituire. .respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură. . specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza. .modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale.

Responsabilităţile revin. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate.8 m diametru. interioare. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice. . SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. stăvilare. după caz. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate.Brazilia. Olanda.4. de către personal de specialitate. New Mexico .9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. 12. conform reglementărilor în vigoare. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului.1. tabliere metalice. proiectantului. modul de comportare al îmbinărilor.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente.SUA: → Roswell. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale.. respectiv 6. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării.3. executantului. Anglia. investitorului. 4. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig.5mm grosime. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15. sucţiunilor exterioare şi .prăbuşire antenă tv. → podul Tacoma. În funcţie de situaţiile sesizate. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate.

Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).a b c Fig. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.4. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.2.). .1.4. (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ.

(b) aspect faţade.a b c d Fig. (d) colaps turn 2 . . Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial.Anglia.2.4. (c) colaps turn 1.

prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig. 4. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b.4.3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat. (a) . a b Fig.). 4.4.3.).a. executat şi întreţinut.

4. (b) structură hală metalică .(b) Fig. . 4. → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă.Rusia (Sokolovo. Coroziune marină în zone costiere (a) dig. . întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic).România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei.

proiectanţi. 1. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. 352 din 10 decembrie 1997.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. complementare. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. proprietari. executanţi. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. utilizatori. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care.perioade metode. Partea I nr. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. pe toata durata de existentă asupra tuturor . administratori. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Urmărirea curentă se efectuează. c. corelată cu activitatea de întreţinere.

sub toate formele. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. lucrări publice. cel puţin de nivel mediu. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. lucrări publice. asigură. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. conform legii. urbanism şi amenajarea teritoriului. personalul necesar. după caz. de către personal tehnic de specialitate atestat. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. urbanism şi amenajarea teritoriului. pe categorii de lucrări si de construcţii. . Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii.construcţiilor. periodice. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale.

menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. b) sa efectueze urmărirea curentă. determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. b) elaborează. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. 2.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. c) lucrări de modernizare.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . inclusiv extinderi. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. . inclusiv jurnalul evenimentelor. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. b) lucrări de refacere. pe baza de contract cu proprietarul.

dacă este cazul. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . reparare sau consolidare.partea existentă .finisaje. ca rezultat al expertizării tehnice. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. .sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. straturi şi învelitori de protecţie . pe baza comenzii proprietarului. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. straturi de uzură. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. cât şi local. pe parcurs şi la recepţie. în conformitate cu prevederile legale. Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. Lucrările de modernizare se realizează. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. calitatea acestora. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii.

luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale. . în baza contractelor încheiate cu proprietarii. lucrări publice. Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. urbanism şi amenajarea teritoriului. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor.

in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. Asachi Iaşi. .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente.realizare şi aşternerea de material geotextil. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. 1. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. on objects and physical stages. . . . .finisarea umpluturilor. by a national program financed by EBRD. . Lucrările de terasamente au constat în: . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.corecţia albiei majore. 2. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. Lucrările de apărare au constat în: . .ing Proca Gabriela Ecaterina. ing. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.săpăturã până la cotele din profilele transversale. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. .consolidarea taluzurilor. componentã a Coridorului IV Pan – European. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. generally.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni.dr. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Thus. . the development of security in transportations.

km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Depozitarea a fost fãcutã diferit. 125. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. udarea suprafeţelor cu furtunul).Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. înierbarea taluzului. . .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului).000 m3. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. .Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. . finisarea prin greblare repetatã). respectiv.Fig 1. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. 1000 m2.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .

grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. compactarea umpluturii.. SURSE DE POLUANŢI 4. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. . transportul pãmântului vegetal. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. cota superioarã a depozitului. încãrcarea în mijloace de transport. taluzuri de 1:1. . transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: .. . împrãştirea pãmântului vegetal. . Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. . O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. înierbarea suprafeţei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. 4. înierbarea suprafeţei.5.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1.1/3. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. încărcare. udarea suprafeţelor cu furtunul. scarificarea mecanicã a platformei.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. transportul în locurile de depozitare stabilite.de alta în lungul râului Prahova. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. udarea suprafeţelor cu furtunul. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca.. .aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. sortare. 4.2/90 şi 7582/91. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. dupã nivelarea finalã.06 mm) mai mare decât 90%. sfãrâmarea bulgãrilor. Consolidarea şi fundarea pilelor.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. lãţime 3 m.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate.

1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. verbal PVRC . O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.pr. E B. 272/1994. Nr. 273/1994). 5. P B. verbal de recepţie calitativã PVT . HG nr.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). Lucrãri care se controleazã.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. etapele controlului calitãţii. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. HG. Crt. HG nr.3 II 2. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . E B.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun.pr. 4.1 1. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.proiectant 3 B. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.261/1994. E Nr. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite.pr. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. organizarea de şantier. E . dar care. pe stadii fizice. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. E. reparaţiile curente ale utilajelor. 4.executant P .1a 1.1c 1.1b 1. E B.

2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului.2 3. E B.2 2. ISPCF.3 3. E. E B.4 3. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI.2.6 3.1 3. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. *** *** *** *** Construcţii. E B.4 2. E. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. E B.5 III 3. E. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. Bucureşti.. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale.5 3. P B. P B. E B. E B. Ed.3 2.. E B. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. Matrix Rom. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.

Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie. Construcţii din lemn.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie.004-2000 Proiectare şi execuţie. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 .

20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente . 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.4 din Legea 50/1991 H.G. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod.Proiectare şi execuţie.G.G.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O.G. si certificarea acesteia H.G. 498/2001 . Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.actualizarea Amenzi la art. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.

by a national program financed by EBRD. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. on objects and physical stages.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. 1.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. ing.realizare şi aşternerea de material geotextil.consolidarea taluzurilor.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. . . Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. Lucrările de terasamente au constat în: . .dr. .corecţia albiei majore.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei.săpăturã până la cotele din profilele transversale.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh.finisarea umpluturilor. Asachi Iaşi. generally. componentã a Coridorului IV Pan – European. 2. the development of security in transportations. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. . .ing Proca Gabriela Ecaterina. Lucrările de apărare au constat în: . Thus. . . Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. . in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast.

km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. înierbarea taluzului. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. . finisarea prin greblare repetatã). Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: .000 m3.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. Depozitarea a fost fãcutã diferit. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. respectiv. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare.Fig 1. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). Plan amplasament pod CF km 45+703 3. udarea suprafeţelor cu furtunul). . 125. . 1000 m2. .

argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0.06 mm) mai mare decât 90%. . Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.. compactarea umpluturii. dupã nivelarea finalã. înierbarea suprafeţei. SURSE DE POLUANŢI 4.1/3. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. 4.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. . cota superioarã a depozitului. scarificarea mecanicã a platformei. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. 4.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. sortare. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. lãţime 3 m. înierbarea suprafeţei. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. . .2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. taluzuri de 1:1.de alta în lungul râului Prahova. sfãrâmarea bulgãrilor..40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. transportul pãmântului vegetal.. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. udarea suprafeţelor cu furtunul.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. încãrcarea în mijloace de transport. .5.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. .2/90 şi 7582/91. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. încărcare.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire.. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. udarea suprafeţelor cu furtunul. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Consolidarea şi fundarea pilelor. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. împrãştirea pãmântului vegetal. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. transportul în locurile de depozitare stabilite.

după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. P B. etapele controlului calitãţii.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). HG. verbal PVRC . reparaţiile curente ale utilajelor.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu.1 1.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. 4. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Crt. 272/1994. E B.pr. Nr. E B. 5. HG nr. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt.1a 1. 4. pe stadii fizice. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. Lucrãri care se controleazã. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.1c 1. E.1b 1.proiectant 3 B. dar care. verbal de recepţie calitativã PVT . O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice.pr. E . E B.executant P . Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã.pr.3 II 2. E Nr. HG nr. 273/1994). Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .261/1994. organizarea de şantier.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.

E B. Bucureşti.3 2.. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. E. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. E.2 3. E.. Ed. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.1 3. E B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B.2 2. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale.3 3. E B.6 3.5 3. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. Matrix Rom. *** *** *** *** Construcţii. P B. E B. E B.5 III 3. E B. E B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.2.4 2.4 3. P B. ISPCF.

Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Craiova and Constanţa. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul.8 m. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. In the same program were included the railway stations: Timişoara. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E.Iaşi. finalizat în 1948. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. 1. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. Dr. realizatã în perioada 1868-1970. Universitatea Tehnicã „Gh. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. Cluj.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Univ. clădirea principalã. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. terasa superioarã a râului Bahlui. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. Craiova şi Constanţa. . Cluj. Drd. Ing. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130.

Cluj. Constanţa. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. Gara Iaşi. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. rigidã. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. 2. cu compartimentare rarã. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977.Foto 1. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. stâlpi. Fundaţia este de tip fundaţie directã. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. Timişoara. . sculptatã. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter.0 m. Activitatea seismicã.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. rezemate direct pe elementele structurale. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Construcţia corpului central de lungime 133. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. continuã sub reazeme. Craiova în circuitul european. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã.

Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare.00 şi a tencuielilor recente . Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. circa 1000 de intervenţii. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0.Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0. (Foto 2). au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. Foto 2.5. repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . Suplimentar. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie.

. deschideri transversale şi în sens longitudinal. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. pe traseul conturului. MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0.3.1). dus-întors.00 m din planul iniţial.

Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .1.Fig.

4. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. longitudinalã şi in secţiuni diferite. respectiv faianţã în spaţii comerciale.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. spaţii comerciale. După prelucrarea măsurătorilor. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. săli de aşteptare. Astfel. case de bilete. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. ventilare şi condiţionarea aerului. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. Astfel. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. încălzire.00 ) variază pe direcţie transversalã. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. .Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. nota epocii şi destinaţia construcţiei. 220V şi 380V .399 . Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. sanitare şi apã-canal. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite.

antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. după un program stabilit de proiectantul de specialitate. Matrix Rom. 5. BIBLIOGRAFIE [1]. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. Bucureşti. ca un tot unitar. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. Gabriela Ecaterina. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. [3]. 2002 [2]. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. Ed. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. [4]. Construcţii. Proca. agrozootehnice şi industriale. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. construcţia trebuie tratatã sistemic. social-culturale.

Building station is a historical monument from C category. Proca Cristina.des fonctions extérieures et esthétiques. By example. are historical monuments. repairing and repainting elements.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance. Arad. . Drd.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Must have in view that. being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration).Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. Cluj. Oradea. Ph. steel supplementary frames. 2. Eng. in these must be kept all architectural details and paintings. shown in technical projects as Romanian low recommend. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. air conditioning and water – sewage. . Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. Sibiu and Suceava. . 1. Buzau. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. As history could be mentioned the following: . intérieur . as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. heating and ventilations.1 Suceava . Iaşi. Dr. repairing roofs structure made generally by wood elements.Contractor Austrian Company Strusberg. 2. à Suceava Burdujeni. location (geotechnical and earthquake aspects). à Arad et à Alba-Iulia. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. station’s building was realized at the end of XIX century. a lot of buildings. . Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens.

Ensuring the water drainage with a new pipes’ system. . . 3). being attentive to keep the aspect as historic monument.. with new modern ones at interior and exterior.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918.Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava.Modernizing all installation by changing them.In 2000 year begun the rehabilitation works. This station was built on the IV th Corridor. .Changing all works made by wood with new ones. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration).Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. . . Rehabilitation works had in view: . . 2.Masonry repair works. including the roof’s structure. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2.

and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2).As rehabilitation works can be mentioned: . repairing and changing installations – electrical. Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated .Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4). Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .ditches (Photo 3). using supplementary Steel frames (Photo 1).Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. realizing new powerful waterproofing system.Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure . .Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. water.

realizing new RC floors.3 Arad Railway Station The railway station.85 years from Great Union. new finishing and changing all installations systems (Photo 6. 2. Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . Repairing an RC floor 3. the problem being limited at: adjusting functionality. With its 96 km of railway. opened in 1858. The location of railway station is shown in Photo 5. set the northern point to the central axis of the town Arad. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. after Bucharest. Arad reached the second place in the country. Nowadays the railway station is rehabilitated. 7).

3. were the main reasons of damages on structure and furnishings. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. named the main building was built in 18681970. height of ground floor and two levels. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. Cluj. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Craiova and Constanţa.8 m.Roman. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging . being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). Italy. It is declared historical monument. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance. Iaşi station contain specific constructional works on structure. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. Photo 8 Iaşi Railway Station. In the same program were included the railway stations: Timişoara. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava. Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”. were included 113 rooms. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. The total length or central building is of 133.3.

shirting structural walls using RC protections. and to guarantee a European quality. [2] *** Normativ P2/85.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). All rehabilitation’s projects had in view: location. RC binding over windows and doors. walls situate at ground floor are wet. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). gas. resistance capacity and security in exploitation. 5. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . introducing RC restraints. References [1] *** Normativ P100/1992. electricity). air conditioning. . utilities and aesthetical issues. type of structure. changing damaged structural elements of roof. Photo 9 Foundations’ System 4. introducing new installations (heat. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. importance. and. water – ditches. [3] *** Legea 10/1995.

in negative sense [1]. Case Study. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. but not yet ready to be exploited. where the damages were remarkable. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. especially those serving in transportation area.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. As static plan. 2. A special attention must be done for those having a metallic super structure. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. and a superstructure realized by a steel compact profile. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. masonry and reinforced concrete structures. those being in rehabilitation process. over Aiudelul River. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. all built constructions. a metallic super-structure must be verified each year. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. 1. Even flood is a special charge. respectively at foundations’ level. after Romanian regulations. KM 413+223. Technically. Generally. . constructional works must be repaired in local programs or national ones. leaned against RC piles. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. Another motive can be for new constructional works.

All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections. The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. Photo 1 Photo 2 . Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. the situation of silt deposits after water’s retreating.Were begun topographically measurements after an organized schedule.

Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3).6 Km length (Figure 1). . with automatic data registration system.Acknowledgement of field. Figure 1 Geodesic Network . Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. 3. Were effectuated on location: . respectively the total station Leica TC 705. 2. Aiudel River.Reconstitution of the status and tracing geodesic network. city of Aiud.

Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. respecting technical regulation for topographically works in built areas. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C . All registered data were processed using SiPreg. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system.44 cm for plan and 0. S9. the river’s sides and river’s bed.Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself. S8. and 4 are points’ station for binding (S2.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond.Lifting up the level and plan area and making out the situation plan.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. S12 and S13). S11. The global precision obtained was of 3. S10. S3. S6). constructed area near the bridge location and all details for bridge. . S5. el.0 m co ta pe cap ac= 245. 4. All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. .Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1. checking the infrastructure elements (the underground plate). (Figure 2).99 cm for heights. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . AutoCad and Office software. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect .F. scale 1:500.

The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. 1056/2005 Vio-Top/ MT .10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. Sept.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions. 2005 [2] * * * Legea nr. References [1] * * * Raport MAI.

.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. . mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor. Universitatea Tehnicã Iaşi. în imediata apropiere a Bahluiului. în lipsa unor intervenţii rapide. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. Ing. etajele având destinaţia locuinţe.fracţiune finã sub 0.32. Structura a fost realizatã după cum urmează: . Al. La parter. . .74%. 2. stabilitatea generalã a acestora. Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979.. suprabetonate.criteriul de plasticitate. Orizontul superior..67.Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G. . specific 1 Conferenţiar Dr.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. Fe. b. sunt amplasate spaţii comerciale..47%. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite.planşee prefabricate din beton armat. . indicele de contracţie umflare de 0. .36. . metale alcaline. la traveele marginale.002 mm de 40%.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente.Compoziţia chimicã: SiO2 52.indice de plasticitate 53%. .. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. . procent ridicat de Ca. fracţiunea argiloasã 25. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43. 1.indice de activitate 1.com .. Orizontul inferior. la toate cele 7 scări.E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi.60. . E-mail: gabriela_proca@yahoo. din zidărie de beton uşor.grinzi prefabricate din beton armat. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. tasări inegale ce pot afecta.29%. Prezenţa montmorillonitului. . Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia.

5 .loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1.. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. tasările sunt de 1 .terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie.00 m de la cota ternului amenajat. 0 daN/cm2. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite.la umiditatea naturalã. 3.în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active. 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3. unde. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. . . Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin. Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast.. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: . . 3 cm pentru o presiune de 2.. 2. 2..6b.5 daN/cm2.în stare inundatã.se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire. tasările au valori de 8 . Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. după 1977. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã. .. . 15 cm la o presiune de 1. ..

prezente la fiecare nivel.. Astfel. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi...4. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). 2). 1 mm . Începând cu toamna anului 2003..4 mm (Foto 1. inegale. spre bulevard.X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. însă specifice unei tasări suplimentare. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. pereţi din zidărie. vizibile la nivelele superioare ale clădirii. în traveea marginalã. la nivelele superioare (VII. podestul casei scării. se remarcã fisuri verticale de cca. în elementele de compartimentare. Fisurile. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului.

Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. se observã fisuri verticale pe grinzi. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. Ĩn faţadã.: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. în zona de rezemare pe stâlpi. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. sunt: a. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. (foto5). sezoniere. la mijlocul deschiderilor acestora. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. b. Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. la mijlocul deschiderii.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5.

Datorita acestui efect.la o distanţã de cca. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. pentru zona analizei de faţã. inegale ale construcţiei. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. de asemenea. d. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. subsolul se inundã. 30 m. c. Astfel. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. şi abia în prezent. apa acţionează asupra particulelor. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare.

2003 [4] * * * DDE. Geotehnicã şi fundaţii. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. Bloc SC4.luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã. ICPROM Iaşi 1978 . . Accidente şi avarii în construcţii. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. Ed. Bibliografie: [1] Păunescu M. vol.. . Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare. UTI. Bucureşti. . 1982 [2] Tologea S. şa.efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. Bucureşti. Tehnicã. . 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. având în vedere cã lucrările au costuri ridicate.. cadre lamelare.II. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios.. în timp util. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. EDP.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic.

applied to composition of finishing solutions: . can be used the following methods. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. an appropriate technology by using low energy consumption. maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. etc. Recommendations are looking for: adequately composition of blocks. Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. After applied one or both methods.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . .Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. appropriate solution for roofs and foundations. 1. natural or industrial water cannot affect the support structurally.

2. or impermeable mortars.2 …0.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. allowing mortar to follow support micromovements. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. applicable. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. the interaction of components having mostly a physical nature. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. mortars are composite materials. Experiments . 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. moderate resistances. Impermeable Mortars By definition. support imperviousness – hydrophobia. and of wet finishing – support system durability. coefficient of perviousness to water 0. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars.g. b) Superficially moistened sections (cca. Constructions works require. made of mortar and cement. should allow: mass transfer inside support elements structure (e.g. but. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support. competitive quality coefficients (over 80%). The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. in certain operation situations. which include the sand grains. The barrier.32% x 10-5 cm/s by vibration). on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). protection ensured by a moist finishing variant). It makes the fundamental support of the mortar structure. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. inner or outer walls). structural continuity in support – protection mortar system (barrier). influencing its properties.1. 2. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). The experimental mechanical tests.

c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound. w / c .2.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.32 0.13 Consistency [cm] 3. In the Tables 1 and 2 there are presented. max. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).20 3. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1.85 kg.98 2.54 5.1.23 86. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement .2.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate. 1% of cement mass.14 13. siliconic admixture 1% of cement mass is: a.3.90 11. 2.86 Perviousness coefficient [10-5 0. i. sand -965 kg. siloxane cycles in solution.93 2.20 m/s] Witness mortar 2.5).00 3. number of specimens. siloxane cycles 85 kg or.00 91.385 kg.193 kg.1. 97. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) . the equipment. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3. in a centralized way.00 [%] Witness mortar 2. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1.67 Water retaining capacity.12 Apparent porosity [%] 3.15 mm). and the statistic interpretation of data. The testing started from a maximum value of the amount of admixture.40 .e. 2.

3.Rt [daN/cm2] Rt.58 295.20 52. the pores containing no water. 2.3. with the maximum diameter of 1 mm. is. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide.00 255.10 244. similarly as in the case of capillary ascension. Thus. porosity is lower by comparison.83 71. besides capillary ascension.79 4. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate.1 Fresh Mortars 1. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. recommending them for applications in the protection against water corrosion. 2 mm) moistened. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures.3 Interpretation of Obtained Results 50. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained.96 0. 2. Water retention capacity. respectively. K. 14% of apparent porosity. they are similar in value to the cement mortar without admixture. determined by absorbing layer method.00 247.i immersion [daN/cm2] Rt.28 270. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior. 90% and 97%.50 277.e. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass.e.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. In the mortar with admixtures. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar. which has the physical significance of a speed [cm/s]. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1. The small pores. [%] 2.uniformly dispersed in cross –section..1…0.63 248.3.58 69.61 279. respectively. with a diameter under 0. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.2 and 2 mm non.24 50.60 0. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative.3 mm communicate among themselves. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained. The perviousness. with placing vibration. In section the lacunary areas of 0.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc. As compared to cement mortar.31 59. the obtained values being higher than the admissible 90% limit. Lower density as compared to cement mortars without admixtures. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost. including them in category of viscous mortars.53 299. of its value. i. i.00 2.

.957 [G/CM3]. UNDER: 0.5 CST.13971. The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support... there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions.952. CONTENT OF SIO2..7 [%]. PH.10. UNDER 40±2. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements..80 [CST].VISCOSITY: 2. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: . 3.1. .0.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure. 3.those found at 28 days..DENSITY: 0. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER. 3. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber. such as an of increasing waterproofing qualities and.. keeping its in dry conditions the supports..REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results. in the mean time. Thus. . HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation.2. .397.5. . Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles.HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. non toxically waste. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support.70.. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures. Thus. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1..

THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.WATER’S CONTENT [%] 1.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.0 18 7.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.CONSUMPTION [G/CM2] . AFTER TREATMENT ..5…2.026 0.8. INITIAL 50 5 2.0 .0…1.1. WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40. INITIAL 25 25 3 10 .PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0..5.9 25 6..DENSITY[G/MM ] ..WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .042 30 30 45 45 3.1.8 DRY 0.

WHICH CAN RESULT. SUPPORT. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME. CH3 GROUPS. AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. SIO GROUPS 2. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2.2. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. THE SUPPLEMENTARY WATER. 3. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION.

THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .4. THUS. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). 4. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT.3. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. D IS THE SOLUTION’S DENSITY. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED.

THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. Ph.Rom. B. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION. Thesis. D. Gabriela. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. b. C.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. Technical University Iasi. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. as barriers system protective solutions. AFTER TREATMENT. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. The hydrophobic. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. 1993. c. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. 2000. mortar porosity reduction. [3] Proca. The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). [2] Proca. Matrix. Invention licensee A 01064/2000 . THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE. Gabriela. residual products (siloxane cycles) in construction. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. FOR THE SITUATION (B) AND (C). sealing character of admixtures leads to: a. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. Ed.– toxic silico – organic. References [1] Proca.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD.. repeated freezing – thawing cycles). Gabriela. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. Bucureşti. Siliconi în construcţi.. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT.

[4] Proca. Gabriela. 1991 . DUBLIN. IRELAND. Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE.

Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). Universitatea Tehnicã „Gh. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. dr. de Uniunea Europeană. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. 1. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. porţiuni de linie au dispărut chiar. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. studii geologice. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. infrastructura nu a mai fost întreţinută. ca şi pe viaducte.Vegetaţia. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. ing. arbori şi arbuşti.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. După întreruperea lucrărilor. drd. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. univ. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. conf. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. linia s-a degradat. ing. ing. . (Foto1).

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

2002 . Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. potrivit situaţiei din teren. tuneluri. Pop. în lungime şi transversal). Ed. podeţe.Vâlcele. Referat Doctorat. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei.. viaducte. Mihaela. 5. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. ISPCF. 4. Bibliografie [1] Păunescu. M. Gabriela. a liniei de cale. 2005. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. [3] Proca. Construcţii. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. reabilitare tronson CF Vâlcea.la fiecare 25 m sau mai puţin. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. [2] Proca. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. execuţia de poduri. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. Bucureşti. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. 2002. construcţii si instalaţii. poduri. Bucureşti. suprastructura căii ferate. V. Matrix Rom Bucureşti. tuneluri (remedieri). UT Iaşi. în secţiune. [4] * * * Caiet de sarcini. 1982.

la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. paralel cu râul Bahlui. dr. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. ing. univ. Asachi” Iaşi” 1.SC 9 S C4 w FIG. Universitatea Tehnică „Gh. Datoritǎ acestui fapt. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. Proca Gabriela Ecaterina. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 .1). Rezultatele. SC 5. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat.1). 2. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. în zona de colţ. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. superficial cu soluţie siliconică clasică.

5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă.suprafeţele exterioare au fost periate. (fig. 3. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. cu soluţie siliconică.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens.2). în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. Legenda 1. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv. 1% din masa cimentului. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori.a spre Sud. 2 stâlpi ai cadrului lamelar. soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . 4 zone tratate superficial la exterior. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic .c.

pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. .de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. In condiţiile de exploatare menţionate.stropire. după care este drenată imediat spre exterior. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate.. la un interval de 15 minute. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit.. în trei straturi consecutive.+3000C. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. Deci. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”. Tencuielile interioare. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. cu caracter impermeabil. s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. .

4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. 3 grupuri SiO Fig. b .3). Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig.suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale . 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. din structura peretelui. Legenda: 1 suprafaţă suport. Fig. 2 grupuri CH3. apa (tehnologică.polimerilor. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. din condens).suport netratat. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°.

0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0.. orientatǎ spre S . s-a obţinut o economie de energie de 30%.. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. local. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ. Rezistenţele termice medii au fost de 0. indiferent de condiţiile meteorologice. flexibile şi rezistente la abraziune. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp. respectiv 2. . compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. dreapta. Experimental. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). săruri metalice ale acizilor organici. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. La lucrările de reabilitare efectuate. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive. Ca observaţie. jos. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm.hidrofobizare.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ.10 ani.

Proca. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic. 1999.04.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale.04. Referinţe 1.Proca. Gabriela. Bucureşti.05 Impermeabilizări cu siliconi. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor. Siliconi în construcţii. 119466 B1/29.3.05. 2. Gabriela. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . Matrix Rom. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ. Brevet de invenţie 119461 B1/29. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. 3.

ministrul transporturilor. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. în temeiul art. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. cu modificările ulterioare. republicată. 5 alin. 4 din Legea nr. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. iar ordinul ministrului transporturilor. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 3. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. construcţiilor si turismului. cu modificările si completările ulterioare. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. 1. îsi încetează aplicabilitatea. 1. . cu modificările si completările ulterioare. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Art. 1. republicată. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Bucuresti. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. sos. Partea I. Ordinul ministrului lucrărilor publice. ANEXĂ Ministerul Transporturilor.La data publicării prezentului ordin. Construcţiilor si Turismului. republicată. Art. 26 august 2005. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. . Panduri nr. (2) din Legea nr. 1430/2005 Rectificat de .Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. transporturilor si locuinţei nr.430. cu modificările ulterioare. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Ministerul Transporturilor. . 825 bis abonament. republicată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Partea I nr. Partea I. 2.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. II alin. 1. nr. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 231 din 8 aprilie 2002. Ministrul transporturilor. se abrogă. (4) din Hotărârea Guvernului nr. Partea I. Gheorghe Dobre Bucuresti. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art.

ARTICOLUL 2 Autonomia locală . publicată în Monitorul Oficial al României. . II alin. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) din Legea nr. (2) Potrivit Legii.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. 933 din 13 octombrie 2004. II alin. precum si executanţi . Partea I. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. II alin. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. 487 din 31 mai 2004. Partea I nr. va fi denumită Lege. nr. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. investitori. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. respectiv ale comunelor. Legea nr. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. nr. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. (2) din Legea nr. privind: procedura de autorizare. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. nr. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 3. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. oraselor. 1 la Lege. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. Partea I.administraţia publică locală. 2. republicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. secţiuni si articole. (2) din Legea nr. proiectanţi.

municipii. pe întreg parcursul procesului de autorizare. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . (3) Potrivit Legii. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. orase. municipală. potrivit prevederilor Legii se instituie. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. securitate la incendiu.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. conform modelului "ghiseului unic". precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare .(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. respectiv. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor.atât la nivelul certificatului de urbanism. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. are efecte în plan social. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. aprobate potrivit legii. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. 37 si art. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . în numele solicitantului. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. orăsenească si. în toate fazele. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. protecţia civilă. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. pe tipuri de construcţii.în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. în condiţiile prevăzute la art. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. 53. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine.

este prezentată în Anexa nr. cu avizul primarului comunei interesate. căi ferate. servicii. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. În temeiul dispoziţiilor art. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism.A. privind: 1. al administraţiei publice. aprobate potrivit legii. necesare în vederea emiterii acordului unic.). pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. birouri. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. al amenajării teritoriului si urbanismului. gaze. 4 si art. 1 la prezentele norme metodologice. municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. (2) În sensul prevederilor art. (2) din Lege. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. (1). direcţii generale. după caz. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului.U. redactarea acordului unic.compartimente organizate ca departamente. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. consiliile judeţene. după caz. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. 5. 4 din Lege. 3. 4 din Lege. ocupând si suprafeţe din extravilan. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. al proprietăţii funciare. 6. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. autostrăzi etc. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. aflate în vigoare. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. obţinerea. drumuri. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. alimentări cu apă. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate .). în numele investitorului.Temeiul juridic . 2. 4. 6 alin.

protecţia civilă.A. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. cu acordul ministerelor de resort. precum si cele privind securitatea la incendiu. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). 7.U. 2 alin. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale. urbanismului si construcţiilor. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. (1) din Lege.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . în numele solicitantului. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. precum si emiterea certificatelor de urbanism. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. b) Comisia de Acorduri Unice (C. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect.construire/desfiinţare. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. întocmirii si emiterii acordului unic. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. (2) Potrivit prevederilor art. al municipiului Bucuresti. 45 alin. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. potrivit legii. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Relaţiile funcţionale. după caz. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. potrivit prevederilor art. al sectorului municipiului Bucuresti. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . de regulă din domeniile arhitecturii. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. al municipiului si al orasului. respectiv al primăriei. obţinute de acestea pe plan local. 45 alin.A. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. (3) si (4) din Lege. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.) . (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. (2) din Lege. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor.U. La orase si comune. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. după caz. (2). atribuţiile. cu valoare de aviz conform.

orase sau municipii. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. 15 alin. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. 16 alin. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). (1). împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. f) stabilirea. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. spre stiinţă. legal aprobate. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. din competenţa de emitere a acestora. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. a actelor emise. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. orase sau municipii. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. b) obţinerea. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . în numele investitorului. (1). i) asigurarea transmiterii către primari. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. în conformitate cu prevederile art. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. spre stiinţă. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. după caz. conform prevederilor art. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. e) redactarea acordului unic. orasului sau municipiului. 45 alin. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. legal aprobate. necesare în vederea emiterii acordului unic. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. după caz. (1) si (2) din Lege.specialitate primarilor de comune. a actelor emise. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. h) asigurarea transmiterii către primari. b) verificarea conţinutului documentelor depuse.

(1) se pot emite. (10) din Lege. lucrările de construcţii menţionate la alin. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. 7 alin. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. 7 alin. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. asa cum sunt menţionate la art. primarul . un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. (16) din Lege. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. să fie definitivată pe parcursul. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. potrivit legii. 10 din Lege. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. potrivit prevederilor art. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. urmând ca documentaţia necesară. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. (16) din Lege. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. 1 din Lege. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. potrivit prevederilor art. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. (16) din Lege. în baza dispoziţiei primarului. (4) Desfiinţarea (demolarea. 3 din Lege. industriale. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. accidente tehnice. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. sau la încheierea executării lucrărilor. calamităţi. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. 1 la Lege. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. (2) În mod similar. se emite în conformitate cu prevederile art. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. în condiţiile Legii. dezafectarea. potrivit legii. agricole sau de orice natură. în condiţiile art. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. precum si a oricăror amenajări. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. 7 alin.

este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin.1 . 11 alin.000 sau 1:10. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. 10/1995 privind calitatea în construcţii. în condiţiile prevederilor art. (2) Potrivit prevederilor art. (3) Potrivit prevederilor art.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F.000. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. din Lege. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. 3 lit. după caz -. (1) din Lege.teren si/sau construcţii. 11 alin. determinate în conformitate cu prevederile . ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. după caz. 941/2004. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora. (1) si (4). (3) În înţelesul prevederilor art. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 2 la Lege. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. (17) din Lege. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). completată cu planul topografic sau cadastral. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti.orice persoană fizică sau juridică interesată . (3) din Lege. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. care nu modifică structura de rezistenţă. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. implicit cu privire la siguranţa publică. nu este necesară emiterea acestui act. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. 1:2. cu indicarea imobilului . 7 alin. a) din Lege. iar în lipsa acestuia. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. 7 alin. economic si tehnic al imobilului. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . cu modificările ulterioare. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. după caz. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. (1) lit. 11 alin. e si j). (16) din Lege. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. 6 alin. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise.1. specificate la art.

9 .A. b) în situaţia în care.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului.) (două exemplare). cerute prin certificatul de urbanism. de la emitent). aviz sanitar.A. după caz. 8 alin."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). aviz/contract cu societatea de salubritate etc. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. cuprinde aceleasi documente menţionate la alin. 1 la Lege. întocmit în baza prevederilor anexei nr. a)-f) (adaptate scopului). după caz. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. emitentul asigură plata taxelor la . c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .8. oricărui solicitant . documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.E."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut. documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. (2) În conformitate cu prevederile art.P. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care.piese scrise si desenate . În această situaţie. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. (5) Potrivit Legii.C.2 si F. stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). conform listei avizelor si acordurilor necesare. după caz.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. contra cost. 77 alin. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire.persoană fizică sau persoană juridică .A. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). (2) din Lege.. care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). cu excepţia fiselor F. avizele si acordurile obţinute de solicitant. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. document care se eliberează. precum si avizele specifice (aviz circulaţie. (1) lit. 2.semnate si stampilate în original (două exemplare).) . (7). studiile cerute prin certificatul de urbanism. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . precum si.întocmit în baza prevederilor Anexei nr. referatul de expertiză tehnică .O.D.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). 1 la Lege.9 . completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.8.3 care se prezintă în trei exemplare). la cerere. necesare emiterii acordului unic. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire . inclusiv referatele de verificare si. potrivit prevederilor art.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F.C.

are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.4. (3) Arhitectul-sef al judeţului. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.3. utilizând formularul-model F. (2) Arhitectul-sef al judeţului.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. electricitate. respectiv al Municipiului Bucuresti. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). se utilizează formularul-model F. gaze. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. a primarilor de orase sau municipii. împreună cu acordul unic. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). utilizând formularul-model F. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. canalizare.2. pentru toate categoriile de construcţii. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. (6) din Lege. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. 6 alin. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. transport urban. La nevoie. salubritate. sintezele acestora se anexează documentaţiei. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. după caz. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.o singură casierie. termoficare. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. potrivit legii. utilizând formularul-model F. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. c) în situaţia în care. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. inclusiv pentru restricţiile impuse de . după caz. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. b) atât pentru certificatul de urbanism. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. telecomunicaţii.

3.C. după completare si definitivare. aferente domeniilor lor de activitate. 2 la prezentele norme metodologice. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. contra cost.5) se transmit instituţiilor avizatoare. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice.8.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului.. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. protecţia civilă. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F.1F. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său. 4. (1) din Lege. protecţia . numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane. din cadrul structurilor de specialitate. 2. în termen de 10 zile de la primire. o dată cu certificatul de urbanism. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate.2-F. în conformitate cu reglementările specifice domeniului.. 5 alin. protecţia civilă.A. o dată cu certificatul de urbanism.A.8. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F. prin grija emitentului. P. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. constituite potrivit prevederilor art. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. o dată cu certificatul de urbanism.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu. după care acestea se returnează emitentului. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale). (2) Fisa tehnică .este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic.D. P. precum si cele privind securitatea la incendiu.8. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale.1) se definitivează astfel: 1. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor.O.8.E. după caz). protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. în termen de 10 zile de la primire. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.8. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare).. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. în rubricile rezervate.

ori dacă natura investiţiei o impune.civilă. 1. Ministerul Administraţiei si Internelor. ordine publică si siguranţă naţională. potrivit legii.centrale sau locale . cuprinse în listele aprobate. c) Ministerul Transporturilor. În acest scop. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr.A. după caz. d) Ministerul Apărării Naţionale . c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale.Statul Major General. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. consolidări.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate. în conformitate cu legislaţia specifică.O. prin organismele abilitate. urmând a le anexa la documentaţia P. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. f) alte organisme . . după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor.E. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. după caz. e) Ministerul Agriculturii. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. organismele centrale sau./P. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. potrivit legii. după caz. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care./P. Serviciul Român de Informaţii. serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special. după caz.. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. este în obligaţia solicitantului. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. orasului ori municipiului. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. protecţia mediului si sănătatea oamenilor.ISC -. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie.D. alte instituţii similare.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. care nu are organizate structuri de specialitate.A. indiferent de valoare. 2 la prezentele norme metodologice . s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.C. reabilitări. Construcţiilor si Turismului. înaintea depunerii cererii de autorizare.care gestionează orice alt tip de restricţie. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii .

1 la Lege.D. P. întocmite de proiectantul lucrărilor. 3 la prezentele norme metodologice . În situaţia în care. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 2.. care cuprind: 1. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. de verificatori de proiecte atestaţi. în condiţiile legii.D. 3.scrise si desenate .8. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii .după caz.4 se menţine. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic. 2.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului.A. aviz/contract cu societatea de salubritate etc.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.C. construcţiilor si instalaţiilor. 1 la Lege.P. acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor.D.E. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor. se verifică. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.A. nominalizate în certificatul de urbanism. aviz sanitar. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii.C. prin specificul lor. P. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie).C. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor .A.). în documentaţie se vor prezenta si piesele . (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F.A. (6) În situaţia în care. 1 la Lege. precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. b) avizele si acordurile legale necesare. P.O.). cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. potrivit prevederilor art. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism . în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. obligaţie a investitorului.A. de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii.A. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor.

cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. grajduri pentru animale mari. sportive. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). tabere de corturi si rulote. religioase. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei.există concordanţă tehnică. . de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. garaje. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. evacuări etc. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. publicitare. pe proprie răspundere. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. fântâni individuale. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . după caz). P+1E. magazii. soproane.). de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor.).istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. După avizare. fânare. platforme de furaje. 4 la prezentele norme metodologice. comemorative. pătule. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. alimentare cu energie electrică.vizat spre neschimbare . adăposturi pentru animale. canalizare. politice. circuri ambulante. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. hambare. împrejmuiri de păsuni. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. alimentare cu gaze. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. 21 se obţin de către solicitant. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. după caz: alimentare cu apă. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale.pe tipuri de construcţii. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare .lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. realizate din fondurile persoanelor fizice. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. etc. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. oboare. fose vidanjabile. (2) Fisele tehnice. iarmaroace. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. anexate certificatului de urbanism. alimentare cu căldură. aniversare. după caz. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. protecţia civilă. este prezentat în Anexa nr. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. (4) Fisele tehnice însoţite. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. padocuri. pătule. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. cu regim de înălţime P. rezervoare de combustibil lichid si gazos. telecomunicaţii.

potrivit prevederilor art. c) din Lege. (1) lit. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. a). (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . (4) În conformitate cu prevederile Legii nr.instituţii de învăţământ superior de specialitate. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. proiectantului si proiectului. (1) lit. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. conductori-arhitecţi. în condiţiile legii. 9 din Lege. precum si. pentru: a) concesionarea de terenuri. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. în mod obligatoriu. în colective tehnice de specialitate si se semnează. (6) din Lege. prevăzute la art. potrivit prevederilor art. 1 la Lege. tehnicieni) constituiţi. 22 alin. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. (2) Potrivit prevederilor art. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. sub sancţiunea legii penale. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. coroborate cu dispoziţiile art. 6 alin. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 24 alin. republicată. ingineri. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. în acest scop. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. 9. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. subingineri. 5 la prezentele norme metodologice.

(3) În situaţii deosebite.).).D. 15. cursuri de apă. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.Z..A.interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil . de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului). de produse petroliere. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale. aprobate potrivit legii. studii de specialitate: de circulaţie. iar specificul obiectivului (funcţiune.D. zone cu trafic aerian.A.T. 4 din Lege actele menţionate la art. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate.N.).). staţii meteo. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.D. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării. 3.T. după caz. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar.).) nu permit realizarea investiţiei.A. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură.Z.J. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei.1) se procură.) ori de detaliu (P.C. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii.U.U. si R.U.U. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului. surse si gospodării de apă. b) completarea. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art. protejarea monumentelor istorice. consolidări. după aprobare.G.T.).Z. (3) La depunerea cererii-tip.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia.G. emitentul poate cere suplimentar. magistrale de transport de gaze. actul având un caracter de informare. după caz.U. P. 2.G.U. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.J. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. contra cost. schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc. reţele electrice si de telecomunicaţii. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate.Z. expertize tehnice. după caz. căi ferate si navigabile. urmând ca. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc.A.. expertize: 1. P. avize.T. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. de amenajare peisagistică. P. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.U. istoric.) ori de detaliu (P.. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . accesibilitate.. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii. relaţii de vecinătate etc.A.U. P. de la emitent si se completează cu datele solicitate.. drumuri.teren si/sau construcţii. ori P.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. republicată. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. după caz. protecţia civilă. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. protecţia mediului. coroborate cu prevederile art. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. după caz. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism.teren si/sau construcţii . în conformitate cu prevederile art. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. 9 din Lege si ale Legii nr. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane. potrivit Legii.D. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . (9) din Lege. 22. 1 la Lege. atât semnatarilor autorizaţiei.). de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. prin grija structurii de specialitate. (1) se emit de instituţiile descentralizate. la sediul administraţiei publice locale. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. (5) În temeiul prevederilor art. conform legii. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul .A.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. (6) În situaţia prevăzută la alin.) sau de desfiinţare (P. protecţia civilă. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. b) transmiterea. (3) Obţinerea. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. în numele investitorului. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator. 7 alin. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. în egală măsură. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art.C. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. se realizează prin grija emitentului.A. asa cum rezultă din Anexa nr. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. în vederea emiterii acordului unic. care se efectuează de structurile de specialitate. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. 42. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate.

925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse).C. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. în vederea emiterii Acordului Unic. procedând după cum urmează: 1. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1.) sunt conduse de arhitectul-sef. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii...A. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului. 2. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C. după caz).C. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil). în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii. La solicitarea membrilor Comisiei.. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie.D. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane.A. acest fapt se va motiva în scris.E.U. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul. P.A.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C. 3. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii.A.U. P. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate.) este abilitată să emită acordul unic. după caz. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.A. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. (1). (2) Pentru avizare.A. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia.U. precum si.O. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice .) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică.A. în calitate de presedinte. proiectantul sau consultantul. la solicitarea acestuia. 10/1995 privind calitatea în construcţii. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare).U. precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate.).potrivit Legii nr.U. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C. obţinute prin grija emitentului. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. 2.U. după caz. b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A. .

(4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.).1-F.presedintele consiliului judeţean sau primar.). ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. municipale.si se contrasemnează de arhitectul-sef. energie termică etc. staţionări ale utilajelor. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. .U. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. prin completarea formularului-model F. cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului. ocupări temporare de spaţii publice. executarea unor drumuri provizorii. canalizare. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. folosirea unor elemente de reclamă etc. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . protecţia circulaţiei. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate.13. dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. rezultate din aplicarea normelor generale si locale.12. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate.).3. Primăria Municipiului Bucuresti. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice. grupuri sociale. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. b) consiliul judeţean. acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.4. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică.).13. după caz.). primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . grupuri sanitare. oraselor ori municipiilor. (4) Acordul unic. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului.A.A. ale municipiilor. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului. după caz. care nu au constituite structuri de specialitate. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. precum si în . ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene.U. după caz. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.).A.U. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. în vederea obţinerii acordului unic. în conformitate cu documentaţia prezentată. închideri de drumuri publice.

potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar. P. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu. la pct.C. potrivit competenţelor prevăzute la art. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.8. valoarea lucrărilor autorizate. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). împreună cu fisele tehnice. 49 alin. codul numeric personal si adresa. (4) Potrivit prevederilor art. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. după caz. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. P..pe toate piesele scrise si desenate componente. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului.. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. e) măsurile de securitate la incendiu. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. împuterniciţi în acest scop. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F.".. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare. 69. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE".16) . menţionaţi la alin. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (prezentată în formularul-model F.E. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art.. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.).4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . (2)-(4).A. ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. constituie documentul martor al autorizării. (1). Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia..3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii.2 si F. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. potrivit prevederilor legale.1-F. lucrările autorizate. 70 si 116 din Legea nr. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.D.13.. .. titlul de proprietate asupra imobilului. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.O. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc.. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean. după caz). autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora. numele si prenumele solicitantului.13. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A. 4 din Lege. 215/2001.8.

(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. pe baza datelor înscrise în cerere . ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. managerului de proiect. cu consultarea investitorului/beneficiarului. . (3) Durata executării lucrărilor. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. potrivit legii. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. În această situaţie.avize. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti.D. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. 50. b) durata de execuţie a lucrărilor. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. potrivit Legii.. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. acorduri. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia.C. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. după caz. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti.P. .A. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. complexitatea lucrărilor autorizate. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. a).respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .P. documentaţii etc.sau de desfiinţare . În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. sau consultantului. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. . stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate.A. autorizaţia împreună cu celelalte acte . emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. proiectantului. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. o singură dată pentru cel mult 12 luni. după caz. de cel mult 12 luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor.

continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. c) modificarea condiţiilor. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . fără luarea măsurilor de conservare. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. Emiterea unei noi autorizaţii. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local.a expirat. valabilitatea certificatului de urbanism. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. în condiţiile legii. a numelui si prenumelui solicitantului. (2) În situaţiile prevăzute la alin. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . după caz. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

alunecări de teren). 2 alin. după caz. (4) Pe terenurile din extravilan.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). (1). autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. potrivit legii. aprobate prin ordin comun. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. (1) din Lege.inclusiv zonele de protecţie aferente -. reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. inclusiv amenajările aferente. precum si construcţii si amenajări . c) terenuri aparent libere . cu modificările si completările ulterioare. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. în condiţiile Legii si ale art. este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. în general. de orice fel (supraterane ori subterane). se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. republicată.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art.terenurile fără construcţii. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. 18/1991. într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. b) terenuri libere . (2) În vederea realizării prevederilor alin. anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. îmbunătăţiri funciare. inclusiv amenajările aferente. pot fi: a) terenuri ocupate . respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. urmând să dispună. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii.). clasificate potrivit legii. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. în funcţie de destinaţie si utilizare. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. potrivit Legii. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. menţinerea. (2). precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". 28 alin. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. (4) din Lege. 90-103 din Legea fondului funciar nr. căi de comunicaţie. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. se înţelege teren si/sau construcţii. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. în conformitate cu prevederile Legii. din această categorie făcând parte. potrivit prevederilor art. locuri de joacă pentru copii.terenurile fără clădiri. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. pe lângă oprirea executării lucrărilor.

ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. 13 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. se pot concesiona terenuri destinate construirii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. 11 alin. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. numai construcţii cu caracter provizoriu. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. (1). (1).sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. autorizate în condiţiile Legii. în interes privat. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor.speciale. (2) În conformitate cu prevederile art. c) montarea/instalarea . ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii.00 m2. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. (2) În condiţiile legii. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. cărţilor si florilor . terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. 15 din Lege. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei.tonete. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. (2) din Lege. (2) din Lege. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. f) din Lege. în condiţiile prevederilor art. potrivit legii. 11 lit. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă.

d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate.P. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). POT. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. ori de a opri lucrările. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. după caz. CUT. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. după caz. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. relevee de fundaţii etc. potrivit legii. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. . b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil.în întregul său. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. incluzând modificările supuse autorizării.). materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. care se execută la construcţii existente. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. (3) Se încadrează în prevederile alin. legal aprobate.A. În aceste condiţii. (1). ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. verificate în condiţiile legii.C. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. cu rol de martor". Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. aliniament. (4) În situaţiile prevăzute la alin. ori aspectul construcţiei). si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime.normativele de specialitate. (1). înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate.

1.Construcţii si instalaţii. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. se suportă de solicitant. 5. coroborată cu prevederile pct.1. cu excepţia celor prevăzute la art. b si a lăcasurilor de cult.ISC . (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . cerute prin certificatul de urbanism. 1. potrivit prevederilor alin. (2). aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1. răspunderi.Alte cheltuieli.Cheltuieli pentru investiţia de bază. subcapitolul 4.15% pe zi de întârziere. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.Organizare de santier. Cota de 0. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . 44/2004. cât si cele care se asigură de solicitant. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. (1)-(5) din Lege. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 267 alin.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. (8) din Lege. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . 2 din această lege. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei. 40 alin. 30 din Lege. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. 27 alin. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. (14) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. subcapitolul 5.1 . care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0.15% pe zi de întârziere. . în conformitate cu Structura devizului general. cu modificările ulterioare. în valoare echivalentă cu o cotă de 0. care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism. pct.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. concomitent cu plata prestaţiilor.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.179/2002. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. a) din Legea nr.o cotă de 0. 138 alin. fără a se depăsi suma datorată. 571/2003 privind Codul fiscal. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.1% din valoarea lucrărilor autorizate. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . 3 lit.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 7 alin.1.179/2002. (1) din Legea nr. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). fără a se depăsi suma datorată. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare. cu 0. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. faptele contravenţionale prevăzute la art. potrivit legii. (1) lit. 35 alin. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. 2/2001. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. 26 din Lege. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". prin organele proprii cu atribuţii de control. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. (2) Arhitectul-sef al judeţului. 26 alin. (1). redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii.potrivit prevederilor art. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27 alin. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. în corelare cu prevederile art. 6.potrivit prevederilor art. (2) si (4) din Lege. 7 la prezentele norme metodologice. 215/2001. (6) din Lege. (3) din Lege. privind: a) emiterea autorizaţiilor. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. potrivit competenţelor stabilite de Lege. prezentat în Anexele nr. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. 29 din Lege. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. 24 din Lege sau. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (4) Potrivit dispoziţiilor art. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. a). (2) Potrivit prevederilor art. contravenţii . faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. (3) Potrivit prevederilor art. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. 27 alin. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. potrivit prevederilor art. cu modificările si completările ulterioare. potrivit competenţelor stabilite de Lege. controlul statului în amenajarea teritoriului. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. după caz. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii)./P.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. ca reprezentant al beneficiarului. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. responsabil tehnic cu execuţia atestat.A. pentru execuţia obiectivului de investiţii. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. la loc vizibil. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. prin obligaţia beneficiarului.17 si F. a Panoului de identificare a investiţiei . Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. în vederea executării lucrărilor. conform prevederilor legale. b) Amplasarea. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. care a stat la baza emiterii autorizaţiei). 2. după caz. pe toată durata existenţei acesteia. Cartea tehnică se completează în continuare.A.. 2. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. consolidări. După recepţie. d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. modificări. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă.C. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă. cu toate intervenţiile asupra acesteia. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. modernizări. emise în toate etapele realizării ei . ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1.D.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. recepţia la terminarea lucrărilor. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. prin grija inspectorului de santier. diriginte de santier autorizat. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). potrivit prevederilor Legii nr. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor.

în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. cu modificările si completările ulterioare. 44/2004. Data dobândirii clădirii. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. se emite de autoritatea teritorială competentă. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor . în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii. (2) După realizare. în conformitate cu prevederile Legii nr. potrivit prevederilor legale în vigoare. 39 din Lege.C. după caz. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. pct. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale.se pot prezenta documentele doveditoare necesare. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. cu modificările si completările ulterioare. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul).Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . în vederea impunerii. cu modificările si completările ulterioare.).D. 62 privind CAPITOLUL II . Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art./P. 268 alin. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. în vederea impunerii. a). potrivit prevederilor . precum si ale art. (14) lit.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F.A. inclusiv cele prevăzute la art. b) din Legea nr. 267 alin. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codului fiscal. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 267 alin. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. 571/2003 privind Codul fiscal. 8 la prezentele norme metodologice. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările si completările ulterioare. 71 lit.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. 571/2003. se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. (1) si (2) din Legea nr. precum si valoarea finală a investiţiei .A. (14) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. c) si d) din Legea nr. în condiţiile prevederilor art.19. În acest scop. în conformitate cu prevederile art. 65. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. (4) Regiile autonome. potrivit legii. potrivit prevederilor art. b) si art. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. potrivit legii. corespunzător cerinţelor de calitate. (3) În condiţiile prevederilor alin. (1) lit. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. au obligaţia de a proceda la . în vederea soluţionării lor de către proiectant. a). c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. (2) Pe durata execuţiei.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. (1) lit. (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare.A. 43 alin. după caz. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. care decurg urmare procedurii de autorizare. (3) lit a). verificat de specialisti atestaţi. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare.U. potrivit prevederilor art. la toate nivelurile. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. stabiliţi de investitor. (2) Proiectantul. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . potrivit Legii. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi.). proiectantul are. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate.art. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. la solicitarea membrilor acesteia. prin organele proprii special abilitate. sau. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. potrivit legii. 8 alin. totodată. extras din acesta.toate specialităţile . 45 alin. 22 alin. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuţiei. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. societăţile comerciale.

cu diplomă de licenţă sau echivalentă. de până la 90 de zile. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. cu durata minimă de 180 de ore. b) canalizări. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. precum si pentru alte persoane interesate. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. după caz. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. respectiv sector al municipiului Bucuresti. (6) Reţelele tehnico-edilitare. de până la 30 de ani. 2. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. de un an. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. de regulă. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. din intravilanul fiecărei localităţi. primăriei . 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. după cum urmează: 1. 3. planul cadastral pentru fiecare localitate. cu titlu gratuit. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). se reprezintă pe un plan (scara 1:500. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. f) telefonie. în vederea realizării acestei exigenţe.inventarierea. c) transport si alimentare cu energie electrică. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. programe de formare specializată în administraţia publică. extras din planul topografic de bază sau.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . programe de perfecţionare de scurtă durată. programe de specializare postuniversitară. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. după caz. programe de formare specializată în administraţia publică. (6). cu studii superioare de lungă durată. 4. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu.la nivel central sau zonal . cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. e) transport si distribuţie gaze naturale. alte persoane interesate. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. d) termoficare. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. după caz. de 2 ani. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. pe bază de protocol. 5. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. din cadrul unor asociaţii.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. potrivit prevederilor legale. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. în vârstă. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS.

. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. se pot implica în această activitate. (9) Anexele Nr.. (1) si art. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. (1). respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. în conformitate cu prevederile legii. prin formaţia de bază. si presedintele consiliului judeţean.. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost.. c) la nivelul consiliilor judeţene. inclusiv T..V. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism. pe bază de convenţie încheiată între primari. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor... cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente... (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si.. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor.. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. 1 Catre. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului. arhitecturii si construcţiilor. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene. în calitate de emitenţi... Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege. contra cost. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent)..1 Pag. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu... până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. respectiv. 3. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F. b) termenele de virare a taxelor colectate. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. pe tipuri de lucrări de construcţii. 47 alin... aprobat prin Legea nr.urbanismului si construcţiilor care. c) valoarea taxelor. (6) În situaţia în care. arhitecturii si construcţiilor.. la utilizare. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor.... . (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie.. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 2. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului.A.. 32 alin.. certificatele de urbanism.. 571/2003.. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată.

.............................................................................. e-mail ................... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): . ....................... satul .................................. al municipiului Bucuresti ....... ...................... municipiul orasul .........................in judetul .......... ........................... In conformitate cu prevederile Legii nr........ sediul comuna satul .......................... sectorul ......... Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de .......... ........... ............................................................................................ nr................. ...... 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile .............................................. sc.................... telefon/fax ...... .. SEMNATURA Data ... 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: . cod postal ........ bl......................... .........................................................................teren si/sau constructii ................reprezentant al firmei (persoana juridica).. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------. nr.....se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. ___________ *) Se completeaza.................................... ........... strada ........ sau identificat prin(3) ................................. Pentru persoana juridica ............... bl............................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... republicata... ...................................................................... et..persoana fizica sau .... orasul .............................................. sectorul ........... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei....................Primarul sectorului .... comuna cod postal .Primarul orasului ... Pag................................. Anexez(3): . ap.....Primarul municipiului ....................Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) . ..... .......... ..... et. sc.................... solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul ............................... in calitate de ............................................................ 50/1991..............Primarul General al municipiului Bucuresti .... ......... ap...... .... dupa caz: ........................ ...............se completeaza cu date privind sediul social al firmei................ ......situat in judetul ... 2) Pentru persoana fizica ...............................................Primarul comunei ..... ........... strada ..............

4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta.1... cabine. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. concesionari. conservare. prospectiunilor geologice. Lucrari de construire .plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona. dupa caz: . extindere. Lucrari de desfiintare . de transport. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. Cereri in justitie.elemente de reper. protejare.... 4.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata.3. parcelari.1. indiferent de valoarea lor..4. exploatarilor de cariere.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. 4. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. sau . . din ..1... modernizare si reabilitare. Doamnei/Domnului ..se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. sau . sau . casute sau rulote. g) organizarea de tabere de corturi. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. sonde de gaze si petrol. corpuri si panouri de afisaj. Arhitect-sef Nr.): 4. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire.noi si extinderi.. amenajari de spatii verzi. sau . piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice.1. reconstruire. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. ..4. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. de distributie a energiei electrice si/sau termice. tonete. Alte scopuri. F... b) lucrari de construire.. 4.. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. 1:2000 sau 1:10. extindere. 4. 4. reparare.1. dezmembrari. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . consolidare..5. restaurare.. precum si a instalatiilor aferente acestora. cumparari.1.. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.. succesiuni etc. cesionari. comasari. reconstruire.1.2. d) imprejmuiri si mobilier urban... partaje.000... noi capacitati de producere.. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari.fisa bunului imobil. reconstruire. 4. c) lucrari de construire. f) lucrari.2. conform enumerarii de la pct. precum si alte exploatari. firme si reclame..numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol. extindere..vanzari.. parcuri. privind cai de comunicatie. stabilite conform legii. retele si dotari tehnico-edilitare. chioscuri. modificare. precum si orice alte lucrari.. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza.5. reparare. general cunoscute. consolidare.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . balastiere. i) cimitire . schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel...1:500. modificare.

............ pentru eliberarea certificatului de urbanism.. ...................... Catre........ ............. Urmare adresei dvs..........................S................PRIMAR*) .............................................................. a) din Legea nr........... strada ................... nr........... *) Se completează.. satul ............................. . inaintata de(1) .......... . sau identificat prin(3) .. bl............. sediul comuna satul .....3 ROMANIA JUDETUL ... din ......................... sectorul ................. strada .................... ............ după caz: . ........... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN . referitoare la cererea nr.. Anexam(3) ............... et................. din ............ semnatura) L......al orasului .............................. et............................ (1) lit.situat in judetul ..... comuna cod postal ....... din ....... ......................... sc....................... telefon/fax .... nr.......... .al municipiului ... municipiul orasul ........... domiciliul(2) municipiul cu ------------............. 50/1991.................................... (2) Adresa solicitantului.... e-mail .......................... ap...................................... orasul .......... sediul comuna .......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................................................... bl.... .. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...............teren si/sau constructii ........... COMUNEI Primar Nr....... F.................. in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei............. ............... ARHITECT SEF (numele si prenumele............... nr......... .......... .... va rugam sa ne comunicati avizul dvs....... ............. ... 4 alin................................. sectorul .. In conformitate cu prevederile art................... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1)........................... ap.................................................in judetul ............. In scopul(4) ......... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....... ...... .................. republicata.................. cod postal .................................. .......................................... sc.. ......... .. (3) Date de identificare a imobilului. Avand in vedere cererea nr..................................... Pentru imobilul ...........al comunei ................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism..in judetul ................. din ............ orasul ................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------.....

............................ ....... cod postal .................. bl......................... precum si din hotărârile consiliului local...... nr............................................. strada ......in judetul . Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare...... din .................. economic si tehnic ale imobilului....................... ..................................................................................situat in judetul .......... sectorul ........................................... ...................... .... din .............. .. rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.. ... semnatura) L........................ ............. Pentru imobilul ........ telefon/fax . semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului....... nr. (numele si prenumele.. ap...... et.............................teren si/sau constructii ............................................. semnatura) (numele si prenumele................... se emite urmatorul AVIZ(5) .. ........... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente...........4 ROMANIA JUDETUL ......... .......... pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ........ bl.................. e-mail ................................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......................... sc.. COMUNEI Primar Nr......... PRIMAR................................................... după caz................. ..... Catre...... ..... .... ........... ap......... domiciliul(2) municipiul cu ------------....................... comuna cod postal .............. ............................... ........ SECRETAR........................................ ap........... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului..... Urmare cererii inregistrata cu nr.................. e-mail ....... telefon/fax ............. bl..... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic..................... municipiul orasul ..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........................................................... CONSILIULUI JUDETEAN ................................. sau identificat prin(3) ..... orasul ...... et................. sectorul .. satul ..................................... strada .. ........................ sc...............S... .....satul ..... et..... (3) Date de identificare a imobilului............... cod postal ..... ..................................... sectorul .......... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism.. ........ F............. nr....................................... (2) Adresa solicitantului..................................... sc...... ...... ... Doamnei/Domnului Arhitect sef ... strada . sediul comuna satul ......... In scopul(4) .............

................. et.. ................. .. bl..... satul ..................... .... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) ........teren si/sau constructii ........... strada ..5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . ............................ semnatura) (numele si prenumele........ va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei...................... ............................ nr. se emite urmatorul AVIZ(5) ........ In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente................. republicata.......situat in judetul ................... ap............................... Pentru imobilul ..... Depusa pentru(4) .. .................... In scopul(4) ... nr.......... .. .............................. ........ strada ......... ........... semnatura) L............................................. din .. sc.... sc........................... (2) Adresa solicitantului...... municipiul orasul ........... bl........... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........... ... ......................................S......... . sectorul ...... Arhitect sef Nr............. In conformitate cu prevederile Legii nr.... ............... (numele si prenumele. telefon/fax ...... ... cod postal .......................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............................................................................... sau identificat prin(3) ................................................situat in judetul .... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... satul ........................ comuna cod postal .................. nr.............................................. orasul ....in judetul ...............................teren si/sau constructii .............................. PRIMAR.......... sau identificat prin(3) ................................. ap. nr. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism..... din ........................... municipiul orasul ......... .................. 50/1991.... sediul comuna satul .. Urmare cererii dvs...... e-mail .................... ap............................ (3) Date de identificare a imobilului.................................. strada ....Pentru imobilul ...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------............................................................................ ........................ sectorul .... ............ sc... comuna cod postal ........ .. SECRETAR.......... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... ................. et......... Doamnei/Domnului PRIMAR*) .......................................................... sectorul ...... bl....... F............ et............... .....

.... ...... din ............................................................. precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate.................. sediul comuna satul ... In conformitate cu prevederile Legii nr../... Urmare cererii adresate de(1) ..... .............. 1................. . sectorul ......... sc.... bl.................in judetul .............................. comuna cod postal ... semnatura) L...teren si/sau constructii ....... inregistrata la nr.. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. ............................. ap........................ din . (2) Adresa solicitantului......al municipiului .................. ............ orasul .. .........al orasului . nr.......6 ..... ......... se CERTIFICA: Pentru imobilul . CERTIFICAT DE URBANISM Nr....................... sc................................................... economic si tehnic ale imobilului.. 2.......... nr........ ...al comunei .......... 50/1991............. F...... (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic... .... (3) Date de identificare a imobilului.............................. cu privire la imobil......... ................ ......./........... ........1 Pag............................................ nr.... e-mail ... ....... ...................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .................................. 20............. din ........................................................................................ ARHITECT SEF (numele si prenumele.................. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism.............S................................. ... strada ................................................ ................. REGIMUL ECONOMIC .......... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... satul .............................................situat in judetul ............... .................................................................... et.... cod postal ....................... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ........................ ap.......... Presedinte Nr........ .... *) Se completează............................. REGIMUL JURIDIC ....... faza PUG/PUZ/PUD.......................................... republicata.. sectorul ............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................................... bl...... municipiul orasul .......................... telefon/fax ............ ............ sau identificat prin(3) ................................................................... după caz: ............................ ................. ........................ et............... strada .. ......... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr................. ....................

...... 4.. ........ .... ...... ................................................. ... ............ ........................................ ................................................. ............................................................................................................................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ... ....................... ........................................................................................................... REGIMUL TEHNIC ........................................................................................ 2 3............................................................................... ........................................ d................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag............................................. ........ ................................................................. .....................................................1............................................................................................................ ............................................................. ..................................................................................................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c................. d.................................. Pag......... Studii de specialitate: .............................................................. Alte avize/acorduri: ...................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ...........................................................1......................2............................................. ... ..................... ................................ ............................................... .............................. . 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d................................................................... ................................................................................3........................................................................................................ .... ................................................................................ ........................ ...........................................................................................2........................................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c...................... .............................................. ....................

.....6 ........ .............. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr................ ...2 Pag.. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... .... semnatura) Achitat taxa de: .......... semnatura) L................................. conform chitantei nr..... e....... din ... .............. ..... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.. ARHITECT SEF (numele si prenumele.... PRESEDINTE.............. ........... din .......... PRESEDINTE......................................... republicata.. ....................................... ................ Dupa aceasta data............ SECRETAR GENERAL.... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului...S.............. . (3) Date de identificare a imobilului...... SECRETAR GENERAL... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .......S.... conform chitantei nr....... lei.... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..................................... (2) Adresa solicitantului.. Pag. ..... ARHITECT SEF (numele si prenumele........ (numele si prenumele........ F................ semnatura) (numele si prenumele................ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului.... semnatura) L.... din .................................... (numele si prenumele. in conditiile legii.. din ........ un alt certificat de urbanism...... lei.. pana la data de ................... Achitat taxa de: ....... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............... ....................... solicitantul urmand sa obtina............. luni de la data emiterii...... Transmis solicitantului la data de ............. după caz..... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr........... semnatura) (numele si prenumele........... ................ direct/prin posta... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... formulată în cerere............. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ..... ..

.......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------............................................. formulata in cerere............................................. 50/1991................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.............................................. Pag.............. bl........................................Urmare cererii adresate de(1) .................... ......... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ........................................... .............. (3) Date de identificare a imobilului......................................................... republicata.................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............. sc. cod postal ......... .................................. REGIMUL JURIDIC ........................... 2 3......... .......... ....................................................................... din ................................./.. ap..... ................. nr.... et......................................................................................................... 2....................... se CERTIFICA: Pentru imobilul .......................................... .......................................................................................................... inregistrata la nr....................................................................... (2) Adresa solicitantului.............................. .......................... ...... nr.............................................. sau identificat prin(3) .............................................. ......................... .........................................................../.... In conformitate cu prevederile Legii nr......................................... strada ............ strada ..................................................... ............................... ....................... comuna cod postal ............. satul .................. ............................................ nr............................... ........ ........................ ................................................ ................ ............................. sectorul ............ REGIMUL ECONOMIC ......................... et.. . 1............................................................................ ........ telefon/fax ........... ................................................................................................. e-mail ............................................... sectorul .............. bl..... sc.............................................. .......................................... ................... 20....... orasul ............ REGIMUL TEHNIC .............................................. ........teren si/sau constructii .................................situat in judetul .............. ....... sediul comuna satul .................... ap............................... ..................................in judetul ......................... municipiul orasul ... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului...................................... ... faza PUG/PUZ/PUD.......................................... ................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................................................................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................................

..... ............................4.......................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .......S.......................................................................................................... .......... .................................................................................................................................................. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d......... ......... ........ PRIMAR GENERAL...............................................2................ (numele si prenumele... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c........ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............. .. ...................................... .................................................... d......... ... .............................................. ............... .. SECRETAR GENERAL............2... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ................ .......... ..................................................................... .......................... (numele si prenumele......................... .................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag....................... d.....1............................ ...... Studii de specialitate: .................................3...... .. e................................................................ .......................... .................. luni de la data emiterii..................................................................................................... ....................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . ARHITECT SEF ....................... ........................... semnatura) semnatura) L.................................................. ................................................................................................................................. .................. Alte avize/acorduri: ............. ...................... ....1...... .......................................... ...............................

..(numele si prenumele................ orasul ....nr........ sectorul ......... sectorul ....... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... satul ................ ........... din ....................... semnatura) semnatura) L...... municipiul orasul .................. Achitat taxa de: .................. ...S....... in conditiile legii........3 Pag......... et...... republicata....... .......... se CERTIFICA: Pentru imobilul .. direct/prin posta.............. ......... SECRETAR GENERAL.. e-mail ......... . ........ conform chitantei nr.......... ap.. sc..... ap. din ........................teren si/sau constructii ... comuna cod postal .. .......... lei.............................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr....... ...... PRIMAR GENERAL............................ Primar Nr..... Urmare cererii adresate de(1) ... sediul comuna satul ..................................situat in judetul .. . semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ........... semnatura) Achitat taxa de: ................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ........................................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...in judetul .. Transmis solicitantului la data de ... solicitantul urmand sa obtina............... 20............................ bl.................... Dupa aceasta data.... inregistrata la nr......... din .. (numele si prenumele............ (numele si prenumele....... .. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................. ... dupa caz..... .. domiciliul(2) municipiul cu ----------------................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr......... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila......... . din .................... ......... lei..... un alt certificat de urbanism. ... conform chitantei nr.............. republicata... F... ..... din .. 50/1991....... ARHITECT SEF (numele si prenumele...... In conformitate cu prevederile Legii nr............ ........................... sc......... et.. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .......... sau identificat prin(3) .......6 .......... Pag........... pana la data de ............... .... strada ......... cod postal .......... bl.................. 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ............ nr........................... telefon/fax .. ........ strada .

............................ . formulata in cerere. faza PUG/PUZ/PUD................................................................................................................................................ .................................................................................................................... ............................ Pag............ .....................2........................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. (2) Adresa solicitantului................................................................................... REGIMUL ECONOMIC .................... .................................................................................. ................................................ REGIMUL TEHNIC .................. 4......... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .................................................................... REGIMUL JURIDIC ............................................................................................................................................... .. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ................................................................................ ........................................................................................................ nr.............................................................................................................................................. 2........ 2 3................................................................................... ...................................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr............. .........................................................................................................................................../...... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................................................................ ...................1............ ... ................................................... ........................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei ................................ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.................. (3) Date de identificare a imobilului. ............... ....... 1........................................................................................../........................

................................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .............. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........ ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.................. .. SECRETAR....................S....... ...................................... .................... ....................... (numele si prenumele........................... (numele si prenumele.................. lei............................. ..... .............1.................. .......Pag............................ ARHITECT SEF (numele si prenumele.... .................... Pag.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... d.... ...... semnatura) semnatura) L....... ...................... e............................ .................................... ...... solicitantul urmand sa obtina.................................. .............................. ................ Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ......... ................ ...... ............................................................................. pana la data de ............... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............. ............. in conditiile legii... PRIMAR...................... semnatura) Achitat taxa de: .............................................. Dupa aceasta data................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . .......2................................. Alte avize/acorduri: . ...................... dupa caz.................................................................................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr....... d...................................................................... ............................... din ................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ................... . ......................................................................................................................... Studii de specialitate: ........ republicata. SECRETAR........................................................ ....................... ........................... un alt certificat de urbanism............................. conform chitantei nr...... PRIMAR................................................. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........................... ...........3..................................... ............................................... ........................ ..... .......................................... ................... ............ luni de la data emiterii...........................................

..... republicata........... 2....... nr....................................... REGIMUL ECONOMIC ............... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... (2) Adresa solicitantului............. (3) Date de identificare a imobilului.. sc...in judetul ......................................................................................... Transmis solicitantului la data de ........ municipiul orasul .. Achitat taxa de: .......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. ..../............. ........... domiciliul(2) municipiul cu ------------................................................. telefon/fax ........situat in judetul ...............S..................... F. REGIMUL JURIDIC .... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ........ ... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.............. satul ...................... ................................... ............ et...................................... 50/1991.................. .... semnatura) semnatura) L..... nr... sectorul ............6 ................................................................................. .................... 1......... e-mail ........................................ .............................. COMUNEI Primar Nr.................... 1 ROMANIA JUDETUL .... din ..... 20............... sediul comuna satul .................................................... ............ se CERTIFICA: Pentru imobilul .(numele si prenumele. .. .. .......................... ..................................................................................................teren si/sau constructii .............................. bl....................................... In conformitate cu prevederile Legii nr............. ................................. .......... . strada .......... ............ orasul ............................ ................................ lei.................... conform chitantei nr...... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ............................................. direct/prin posta......... . strada ................................... sau identificat prin(3) .. bl... .... sectorul .................. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ... sc............... cod postal .............. (numele si prenumele.......... din .... nr... ................. ........ ARHITECT SEF (numele si prenumele.................... .............................................. din .......................... inregistrata la nr............. ....... ap...... Urmare cererii adresate de(1) ... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.. din ........./................... et................................. comuna cod postal ...4 Pag....................................... faza PUG/PUZ/PUD.... ap.

..2............................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............................ ........................................ ......................................................................................................................................................... ...........................................................................2................... .. d....................................................................................................................... REGIMUL TEHNIC ...................................................................... ........................... ...................................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului........ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.......... ......................................................................... ............... .. .........1................................. ........................................... .. ........................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c. formulata in cerere......................................................... .................. ........... ...................................... 2 3.................................... ..................................Pag............... .........1............. 4. Alte avize/acorduri: .................... ..... ................................................3..................................................................................................................................................................... Studii de specialitate: .......................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d....................................................................................... ................................................................................................................ ............................................... ................. ............................................................................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.................... ...... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ................................................................................................................................ .............................................. ........................... d...................................................................................

.... dupa caz.. din .............. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..7 Pag................................... PRIMAR........ (numele si prenumele...... pana la data de ....................... in conditiile legii................. e.. (numele si prenumele. semnatura) semnatura) L.... semnatura) semnatura) L.......... Dupa aceasta data......... . republicata..... un alt certificat de urbanism........... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ......... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... din ................ ................. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .... .. semnatura) Achitat taxa de: ......... ............. . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...... PRIMAR.................. .... dupa caz.......... ...................................S............................. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ......... conform chitantei nr.............. lei.. Primarul*) .. luni de la data emiterii............................ (numele si prenumele................... lei............ direct/prin posta.... Presedintele Consiliului judetean .. 1 Catre.............S........... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............................................................... F...... ... .................................. .... ... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............................. ........... Pag............ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... (numele si prenumele...... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr... solicitantul urmand sa obtina.............. Achitat taxa de: ....................... .... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . conform chitantei nr....... Transmis solicitantului la data de ... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........... SECRETAR..................................................... .......................... SECRETAR...............................................

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

........................... 4................ Baza legala ...3................................................. INTOCMIT(2) L............ Continutul documentatiilor ................ 2........... ....... ..................................................... 3.........1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi..... semnatura) L......................S..3........................ .... prenume................ anexa la CU. DATE GENERALE 1.......Decizia nr......5.. .............. vizate spre neschimbare....... Tipul constructiei . m...................... 2... ....1... Pag............ 5......... Inaltime ................... m2 2... ............................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)...... (nume................. Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ................ (3) ..................... ...................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ................. ..................... I.Certificatul de urbanism (copie) ......................................................Legea nr.......................................................... 177 din 22................ ................................... numar niveluri .. 481/2004 privind protectia civila.................. .......... Proiect(1) nr.....Planuri de situatie si de incadrare in zona.......11.. Suprafata desfasurata ....... .......................... ............ ... ..... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare................................ ..........structura ..... elaborator(1) .......................................................... 4..................................................................... 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii............. Data: .......... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila.......... m2 2................................2. se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ......S................. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2............................. ..........Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr..... 2............... Numar de salariati (daca este cazul) .................... ....Titlul asupra imobilului (copie) ....................................4......................... Beneficiar(1) ............................. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): .................................................................doua exemplare....... .............................. 2.......................................... .................. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ....

..................... ... ................................. 4 alin..........................E...................... ........................ (4)................................ .............. mai pot fi depuse: ........... ............................................. (CONT CURENT BANCA........... ............................................... (4) De către avizator.................... lei...........................Sectiune caracteristica ................................ la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"........) IV....................... ..................... CONT C............ (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art................................ 602/2003..... Denumire(1) ... Beneficiar(1) .................................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: .................. 481/2004........ .............Cod fiscal.... potrivit prevederilor legale). Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..... 25 lit..................... elaborator(1) ............... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură..... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse...... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de . d) din Legea nr...............4 Pag... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu.... etc.........................................Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate)............. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) .. (2) De către proiectant .......... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii...................Conform prevederilor art.................................................................. (2)].......................... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1........................................ ......Memoriu tehnic general............... 2.......... F........................ 1.......... 4 alin......................C....... Proiect(1) nr. ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ........................................................... aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr..cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului......... III.. .. ............................Dovada privind achitarea tarifului de avizare................... Dupa caz.......... se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art.............8 ........... .........doua exemplare.................... II................................ 3.......................... 3................ c) Modalitatea de achitare a taxei .......... 4.. ...... (3) De către avizator......................Certificat de inmatriculare....................................................... abilitat/autorizat în domeniu........ ................................... 1 (1)..... Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ... ..................cu numele.. ......................

....................................... republicata..............Hotararea Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere................ ............................Hotararea Guvernului nr....................... semnatura) L............. precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)............... suprafete betonate. Modul de depozitare al deseurilor .................................................... ... ............................................................ Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu)... regim de inaltime ....... ....................................: 3.. Pag.............. ............... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului .............. (3). 78/2000 privind regimul deseurilor... 4.................... ..................... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ...... suprafata construita .... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr........................... Evacuarea apelor uzate in .. INTOCMIT(2) L................................ MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ..... ............. prenume. 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr................................ 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare................ 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu.......................... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate............... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.........Legea nr........ se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .............. ........................... 5...................... 243/2000 privind protectia atmosferei.. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri............ Modul de incalzire al spatiilor .................................. I.... adoptata la Espoo la 25 februarie 1991........... alte date ............ DATE GENERALE 1.... suprafata spatii verzi ... .....Legea nr..... ... 137/1995 privind protectia mediului......S.. cai de acces .............Hotararea Guvernului nr.......... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ... ...Legea nr....................S............ numar de locuri de parcare ..Legea nr...2................................Legea nr.................................................... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru ................. ..................... (nume................. Data: .......

745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) . V din Ordinul MAPM nr. .Ordinul MAPM nr.. 210/2004. . . CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa . plumbului. .. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.... 3 II. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPPM nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr..Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. dupa caz: . . norme ale administratiei locale etc. . monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator.5). 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. norme.Hotararea Guvernului nr... 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr.. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita..Hotararea Guvernului nr. conform Ordinul MAPM nr....Hotararea Guvernului nr... incarcarea. ordine de ministru...2 din Ordinul MAPM nr.Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) .. ...Ordinul MAPM nr. descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina... 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare... 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea.).reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.. benzenului. ....Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr.Hotararea Guvernului nr.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.. 210/2004.Dovada de plata a tarifului conform anexa nr.. .. II. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. . . Pag.Ordinul MAPPM nr. dioxidului de azot si oxizilor de azot. 210/2004. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. 3. ... .. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente....Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde..Hotararea Guvernului nr.. Continutul documentatiilor ... 2. .. . . 210/2004.Ordinul MAPM nr.

........................................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"................................................................ dupa caz IV........... radiatiilor ................in contul curent al institutiei emitente....... cu regim special de protectie sau de restrictii ....... abilitat/autorizat în domeniu.......... 1 (1).............. de construire) ............. ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone . pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ........................................................ INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ................... descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ............................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................ (3) De către avizator.................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ...................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ............................... depozitarea deseurilor .................... 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu ................ ............................................................... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar............................................ (2) De către proiectant ............ poluantilor in aer ............in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului . subsolului ..................5 Pag.... ----------------------------------------------------------------------------------------------III.. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .................................fie respectate conditiilor impuse de H...........cu numele................................................ (4)................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ........cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului............................................. .......................................................................... 188/2002 ... 860 modificat cu OM nr...... zgomotului si vibratiilor ....................................G.. NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ............. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse........................................ ....... (4) De către avizator........... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.................. ..................................................................... 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr......Conform prevederilor HG nr............... potrivit prevederilor legale)........................8 ................................................ ................................................... F........... ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia .....................

.................................................................. 3........................................................................ ........ 2................................. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor..................................... (nume........................................ INTOCMIT(2) L.............................................................................. .....................G.. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1............. altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.................................................................. prenume............................ .......................... publicat in Monitorul Oficial............................ MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ................................ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) .....Legea nr...............H....R.............. anexa nr..... Pag................. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare......... ... si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman... 2..................................................................................................... amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea................ (3)..... Denumire(1) ............... ............................... Baza legala .......................................................................... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .................... 181 din 18 martie 2002.....S....... .............. Beneficiar(1)......................... 4.. Amplasament(1) ............................................................................ Partea I nr.................................................. semnatura) L.. a locuintei.............................................. 5.................. elaborator(1) ........ Proiect(1) nr.......... ................ .................S................ 3.............................1...... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.... Data: ......... ........................ 4.......................................................Certificatul de urbanism (copie) ........ precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)....... .................... constructie.......................................................... ....... 2. se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .. 114/1996 republicata................................................. Continutul documentatiilor . nr..... 2........... I....................Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr......... ................ DATE GENERALE 1......... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar........

.................. mai pot fi depuse: ....... ... CONT C................................................ ........................... ...............................07.. H........ CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ......... ..............in judetul .................... ............C....Titlul asupra imobilului (copie) ................. H.. Presedintele Consiliului judetean ...Certificat de inmatriculare..............................G..........Hotararea judecatoreasca definitiva................ anexa 2. strada ................ b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ..9 Pag....Dovada privind achitarea tarifului de avizare......... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".......................................2001.. .........Memoriu tehnic intocmit conf.... cod postal ................. (3) De către avizator....................... anexa 2.Actul constitutiv al societatii. ...... . etc.................................. ...... II. (CONT CURENT BANCA............ INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ... e-mail ...Cod fiscal........ Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)... (4) De către avizator....... orasul .... sediul comuna satul ..... bl............ III......2001............ .... .... telefon/fax ... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------... . Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ..Studiu de impact asupra starii populatiei....) IV..... 190/2000.................... F.. ........... vizate spre neschimbare. .............. sectorul . Dupa caz.. . ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) .....E......... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse................... ................. ...............G.........R....... nr... abilitat/autorizat în domeniu............. 1 Catre.... ap...................... nr.......... sc........ .......cu numele.07.. .......Schite sau planuri intocmite conf..... 625 din 06.. 3.....Acordul vecinilor.................... 625 din 06.......cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. ............. lei........ ................ et..... potrivit prevederilor legale).....R.............. c) Modalitatea de achitare a taxei ....Conform Ordinului ministrului sanatatii nr................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .Autorizatia de exercitare a unei activitati independente............... (2) De către proiectant ..................................... nr................. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură........

. ....... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul ...... 2 Verificarea proiectului (PAC...... ...... dupa caz: .. respectiv de ...... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect................. 50/1991............................ privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii...................................... nr................ .situat in judetul .........................................anexat prezentei..................... in conformitate cu prevederile Legii nr.................... ....... PAD)...................Primarul comunei . ___________ *) Se completeaza.................... ..... ...... . Pag.......................... solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ......... |6................. Cartea funciara(3) ------------------............... sectorul .. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3....A...................... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): ...... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor............................... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr............................. . municipiul orasul . |5......... al municipiului Bucuresti ...PAC/PAD/POE" .......... ........................................ ..... ......... republicata............ ......................... respectiv de ..... 2........ strada .......................In conformitate cu prevederile Legii nr............... sc....teren si/sau constructii .....A.............. republicata.......... ap.. (copie) 3............................ luni/zile....... inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr........................... ..... Fisa bunului imobil sau nr................................. . Certificatul de urbanism nr..........Primarul orasului . ........C......... Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. comuna cod postal ...........Primarul General al municipiului Bucuresti ....... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): .. ............ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect................................................................. .. et................................. din ......... in conformitate cu prevederile Legii nr.............. 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1.................../P.... a fost luat in evidenta Filialei teritoriale .... ...... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P..........arhitect cu drept de semnatura................. satul .... |4............Primarul sectorului ...arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura...... In valoare de(5): ........ ......... in doua exemplare......................... compus din: ...................... Anexez prezentei cereri: 1.... bl............................. in conformitate cu prevederile Legii nr.... este de .......Primarul municipiului .......................................... republicata...... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2............. din .......D...........................

................................ dupa caz.............. autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare.... (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare.......................... .... (2) Pentru persoana fizica.. ...... dupa caz............... Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism........... din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului.................... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei......................................... ...... in functie de: ....reprezentant al firmei (persoana juridica)........ ................................................ altele decat cele cuprinse in acordul unic: ......................................... 6... Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism....................... se completeaza cu date privind domiciliul acesteia...................................................... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ...... ............................. in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii. ori ....... Pentru persoana juridica...... ..................... in vederea emiterii Acordului unic: ..................... 5................ Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia................ ............................................... Pag.............. (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste....................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect... precum si cu datele de identificare a proiectantului............ precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate....valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente.... .... data elaborarii... (4) Se inscrie: denumirea lucrarii..................... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ................................................................................................................... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura.... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil.................................................. ............................. ........ ........ precum si numarul certificatului de verificator............................suprafata construita desfasurata a constructiilor..... ............ ... ................ .......... * .................. capacitatea si categoria lucrarilor.... se completeaza cu date privind sediul social al firmei... ........ cu precizarea denumirii acesteia.. .......... ............. ...4..........................persoana fizica sau .............................................. Data ...... 7.............................

Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. d) imprejmuiri si mobilier urban. precum si alte exploatari. modernizare si reabilitare. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. subcapitolul 4. sonde de gaze si petrol. firme si reclame. consolidare. . 1. pct. reconstruire. extindere. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. i) cimitire .Alte cheltuieli.noi si extinderi.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. comunicate anterior de emitent. amenajari de spatii verzi. stabilite conform legii. extindere.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente.Organizare de santier. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap.1 .CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . modificare. consolidare. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. in copie. in conformitate cu Structura devizului general. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. Cap. privind cai de comunicatie. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.** NOTA: . prospectiunilor geologice. 571/2003 privind Codul fiscal.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 .1. .TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. reparare. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. Lucrari de constructii. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Pag. tonete.179/2002. precum si a instalatiilor aferente acestora. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. 2 . corpuri si panouri de afisaj. g) organizarea de tabere de corturi. reconstruire. extindere. indiferent de valoarea lor. casute sau rulote. modificare. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . cabine. conservare.Cheltuieli pentru investitia de baza. c) lucrari de construire. restaurare.1. in conformitate cu Structura devizului general. coroborata cu prevederile pct. daca nu au fost autorizate odata cu acestea. parcuri. 1 .care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. de transport.1. . retele si dotari tehnico-edilitare. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. exploatarilor de cariere.Constructii si instalatii. chioscuri. de distributie a energiei electrice si/sau termice. protejare. 44/2004. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.179/2002. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. b) lucrari de construire. subcapitolul 5. balastiere. 1. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. precum si orice alte lucrari. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. reconstruire. noi capacitati de producere. f) lucrari. reparare. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. 138 alin. a documentelor de plata . 5. 7.

. de .DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ........mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ ..[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi.... m fata de limita de proprietate din .......... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag. propuse . f) Numarul de corpuri de cladiri ............ 3 . g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr........% propus ....POT3): existent ......... mentinute ....... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente ..........CUT: existent ....... m fata de limita de proprietate din ............................desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .............% d) Coeficientul de utilizare a terenului .... parcaje... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente............. c) Procentul de ocupare a terenului ............................... garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi...... propus ....... de ... alei...................... 5 Cap..................................... din care: existente .... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ............ m fata de limita de proprietate din ... m..................................... e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la .... desfiintate ............... platforme...... rezultate ......... • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ..................

.......... Nr.... • Constructii pentru comert. [] hoteliere Nr...*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP .. [] administrative si financiare Nr.. locuri ..... alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr..... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP . de personal . 3 cam.. Nr. locuri .. camere . Nr.. Nr... CORP . paturi .. recreere6) .... +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse .... Pag. Nr.... [] alimentatie publica Nr. CORP .. 5 cam. [] culte Nr. locuri .. din care cu: 1 cam.. grupe ....... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP .. [] invatamant Nr. • Constructii pentru sport....... ... Nr..... locuri .. de personal . consultatii ..... 4 cam. .............. [] cultura Nr......... [] servicii Nr........... ......... proceduri ... CORP ... CORP ...... CORP . ... CORP . de personal .. 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr.. 2 cam.. sali de clasa ... CORP ...... de personal ...... CORP ... .. CORP .... locuri .....

........................ de personal ............. numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila................. INTOCMIT7) Data ........... luni/zile....................... t) Alte caracteristici specifice ..... ...................... r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila .................... Suprafata construita desfasurata ..................... 525/1996....................... [] arbori plantati Numar .... • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse. locuri ........................... ............. ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr.......................... alei................................ ...................................... 6) Se introduce "X" în casetă............. 7) .......... m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar . locuri ................. [] depozitare Nr.............. s) Masuri de protectie a mediului ....................... . 5) Se introduce "X" în casetă....... COMUNEI Primar ................................................................................ locuri ....... .................. se precizează datele de identificare............. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ........... [] arbori mentinuti Numar ................. platforme: suprafata carosabil ............ ..1 0 ROMANIA JUDETUL ... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr.. după caz: numele si prenumele ori numele firmei........... F......... [] recreere Nr............................. de personal .................... locuri .......... m2 [] parcaje Nr...........................În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică)............................... m2. ..................... Suprafata construita desfasurata ..............................................................................................În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia............................ m2 p) Modul de evacuare a deseurilor ......... necuprinse in categoriile de mai sus: ............................... [] spatii verzi suprafata .................... suprafata pietonal ....... l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr.......................................... m2 n) Drumuri...................... 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85.. Durata estimata a executarii lucrarilor este de ..[] sport Nr.....

.......................... (2) Adresa solicitantului..... Pentru imobilul .............................................................. et....................... et..... din .... strada ..... din ........... e-mail ..... telefon/fax ............... sau identificat prin(3) ............ bl.....................in judetul ..............Nr........................................ nr............................................................................................................. ........... ... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ........................................... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei............................................................1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . ....... ap...... ................ comuna cod postal ........ ................. cod postal ..... strada . 50/1991................situat in judetul ..... .............................S.............. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......... F.............................. satul .. ... republicata.... orasul .......................... (numele si prenumele......... nr...................... ............ In conformitate cu prevederile Legii nr..... sediul comuna satul ................. ................ Arhitect sef Nr.................................... Urmare cererii inregistrata cu nr........ sc. sc... ................ ... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.............. Doamnei/Domnului Arhitect sef ..................... ....... semnatura) semnatura) L....... nr....... In vederea executarii lucrarilor de(4) ................................................................... Catre. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) ....................................................... (3) Date de identificare a imobilului........ bl... din ............................ denumirea investiţiei/lucrărilor.. din ............................ SECRETAR... .. (numele si prenumele................... Urmare cererii dvs.......... ..... capacitatea si alte elemente definitorii. ap...................... .......................... CONSILIULUI JUDETEAN ...... ...................... domiciliul(2) municipiul cu ------------...... (4) Se înscriu categoriile de lucrări..... PRIMAR.. sectorul .. ....... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. sectorul ... municipiul orasul ........ pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ................teren si/sau constructii .. ............................

....... ..... ............. nr................. ....... (3) Date de identificare a imobilului..... ................... sectorul ............. ........................................... sectorul .......... sectorul ............ orasul ......... capacitatea si alte elemente definitorii.................. ......al comunei ....... ................. ...... e-mail ........................ cod postal .. satul ....... (5) În cazul avizului nefavorabil...... ap..................... .............. strada ... cod postal ................................................. ......... semnatura) L..... et...... denumirea investiţiei/lucrărilor................................. F.. sediul comuna satul .. e-mail ............................................................ ACORD UNIC nr.......... ........................... ........................................................................... ap................ et......... .. sc...... In vederea executarii lucrarilor de(4) ............... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............. nr...... se emite urmatorul AVIZ(5) .............situat in judetul ....in judetul ....S........................... ... comuna cod postal . ........... ..... domiciliul(2) municipiul cu -----------...... ...... ARHITECT SEF (numele si prenumele..................... sc......................... (2) Adresa solicitantului................... . din .................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare....................... orasul ............. sediul comuna satul .............. In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente.............. .......... .. bl................................................................................... strada ..................................... nr...... sc..................in judetul .......... sau identificat prin(3) ............. (autoritatea emitenta) Nr..... municipiul orasul ...............................al municipiului ..................................... după caz: ........................... strada ..................... .... ......................... Urmare cererii adresate de(1) ......... et........... bl... ap....................... din ............... (4) Se înscriu categoriile de lucrări..............................teren si/sau constructii ..........................................1 2 ROMANIA .................................. Pentru imobilul ............................. ................. telefon/fax ...... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)..... *) Se completează..al orasului ......... bl..... telefon/fax .....domiciliul(2) municipiul cu -----------..

......... Presedinte Nr. In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare............................. ......................................................... ...... cod postal ....... satul ....... ap......................................... nr............. ........................................................... F....................... inregistrata la nr.............. 50/1991.............................. ........................ semnatura) semnatura) LS...................... republicata...................................................................... ... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ........ .............. ............... (numele si prenumele....... sc..........in judetul ................................................. ................... bl.. din ... sau identificat prin(3) ........................................................ et.. ......... PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele............................................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................ sc.... sectorul . .................................... ..... . sectorul ......... ................1 3.......................................................................................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr... .......... (3) Date de identificare a imobilului (nr................................................. municipiul orasul ............ 20.......... nr............................................................................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile ............. ............. Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil......................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ...... ....................................... .. et........... Urmare cererii adresate de(1) ........................................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia........................ ap................................. ................................................ orasul ................ situate in judetul . strada ................. .............1 Pag................................................. In conformitate cu prevederile Legii nr.......... din ........................................................ continand avizele favorabile .. .............fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor............................................................................... dupa caz ....................................................... domiciliul(2) municipiul cu -----------........... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................................ sediul comuna satul ....... după caz) si planurile topografice. din ............ ....... e-mail ................................... telefon/fax ..................................................................... ........................ strada ... comuna cod postal .. (2) Adresa solicitantului.... bl.. ...........................

........... Pag...........teren si/sau constructii .............. ... sc.. 24 alin... .. ... ap..... C................. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate....... ...... Cartea funciara(4) ------------------......situat in judetul ............ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .... strada ................ cod postal ............. sectorul ..in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.......arhitect cu drept de semnatura............... luni/zile de la data emiterii..... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.... comuna cod postal ............... ........... . elaborat de ... D............ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.............................. ..........pe imobilul ............ ...... in conformitate cu prevederile Legii nr...... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1........ Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art............ | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ nr....... cadastral ........ ..... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...........................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE........ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.... prin trimiterea instiintarii conform . 28 alin........... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.............. ..........17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise.. ap. 2.................. respectiv de .......... et.. sc. republicata... nr.......... dupa caz..................... sectorul/satul ..... 50/1991.. republicata... municipiul orasul ................................. bl.......................................................................... municipiul/orasul/comuna ...... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ................. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)....... .... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de . cu sediul in judetul .......... (1)..............(6): ......... ........... et...... .. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. ........ (1) din Legea nr...... strada ..... Fisa bunului imobil sau nr........................... respectiv art. satul ............... in temeiul | | prevederilor art.... bl..................... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect................... ...... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate....... 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect......lucrari in valoare(5) de ..vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie. 20 din Legea nr.............. republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului.......................

......18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. (. (numele si prenumele.. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... potrivit legii... ceramic etc.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. fundatii. vizate spre neschimbare..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora... 9. Pag... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.. Bucuresti... a fost achitata conform chitantei nr. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... 3..... din .. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. pe care la va prezenta la cererea organelor de control......... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... Sa transporte la .... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. precum si de protectie a mediului.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate. PRIMAR. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. Toate constructiile proprietate particulara se declara. potrivit legii..... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. La inceperea executiei lucrarilor. Bucuresti.... 11... insotita de ....in perfecta stare ...... in vederea impunerii... 3 .. 8.... 10... semnatura) semnatura) L. 14. culte si patrimoniu cultural national..S........... pietre cioplite sau sculptate...... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. ....... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia... 13..... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ..... ancadramente de goluri. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului... 4. SECRETAR. 7. In cazul in care........ inventar monetar...formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . La finalizarea executiei lucrarilor. materialele care nu se pot recupera sau valorifica... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. potrivit normelor generale si locale...... odata cu convocarea comisiei de receptie..... (numele si prenumele. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. precum si Directia judeteana pentru cultura. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare... 6. 5..... 8 la Normele metodologice)..... ca urmare a realizarii investitiei. sa sisteze executarea lucrarilor... pe toata durata executarii lucrarilor.). 12.. . dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).) exemplar(e) din documentatia tehnica. oseminte. pe parcursul executarii lucrarilor....... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. Sa pastreze pe santier .

. republicata.......................2 Pag... (2) Adresa solicitantului.. ... conform chitantei nr.. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... (numele si prenumele....................... ............... in conditiile legii.... Urmare cererii adresate de(1) .. (6) Se completează cu nr.......... e-mail .in judetul ...........1 3..................... .................................................... proiectului si data elaborării.. pana la data de ................... ............. 50/1991... descrierea concisă a lucrărilor autorizate..................... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei............... (3) Denumirea lucrării.... nr.... . (5) Valoarea lucrărilor.......... precum si alte date extrase din PAC/PAD...................... strada .... o alta autorizatie de construire/desfiintare...... .......................... (numele si prenumele... bl............. telefon/fax ....... direct/prin posta..................... .. SECRETAR GENERAL.. solicitantul urmand sa obtina. et........ (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil............ lei.. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. F....................... sectorul ...... inregistrata la nr................. ........................ declarată de solicitant.. după caz.... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. din ................ ..... din ..................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............. sediul comuna satul ............. .................. din ................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele.... cod postal ................... Dupa aceasta data............... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . republicata..................................... Achitat taxa de: ....... orasul ....... .... înscrisă în cererea de autorizare................. ........ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr...S............. ap...................... 20....... Transmis solicitantului la data de ......... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .......... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr...................................... In conformitate cu prevederile Legii nr........................... .............. sc............In conformitate cu prevederile Legii nr.. semnatura) semnatura) L................ .................. din ...................... ........... PRESEDINTE....

... ............................. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE........... nr. strada ......... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ... (1) din Legea nr.... .. .. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. ..... 24 alin.lucrari in valoare(5) de .........pe imobilul ......... comuna cod postal .......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .............. satul .........in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr...................................... luni/zile de la data emiterii. in conformitate cu prevederile Legii nr....................... . bl.... ..... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ........ Cartea funciara(4) ------------------------------------. ..... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... in temeiul | | prevederilor art....................... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..........situat in judetul ....................... .................. nr.teren si/sau constructii .. ............... municipiul orasul ....... (1)...................... republicata....................17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei......... ............ 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A............ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...................... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... C.......... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1............ 2......18) la Inspectoratul in Constructii al .. ....... 20 din Legea nr.. strada .......... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............. respectiv art... 50/1991....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie......... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.......... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art......... et....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise....(6) .... .............................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE................................ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)...... elaborat de .............. sectorul .... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. dupa caz. respectiv de ........... D..................................... . Pag........ ...... ap..... cod postal .................. ap.. bl. republicata..........arhitect cu drept de semnatura....... Fisa bunului imobil sau nr.. ............. sectorul/satul ...................................... sc. cadastral .................. cu sediul in judetul ............. sc... ....... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate........... 26 alin.................................. et............ municipiul/orasul/comuna . ...

.. In cazul in care..... Bucuresti.... culte si patrimoniu cultural national. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0. . 14...... pietre cioplite sau sculptate.... Bucuresti..19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. 12. precum si de protectie a mediului. (numele si prenumele. (. 6.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora..... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". SE PRELUNGESTE VALABILITATEA . din .judetului/mun........ 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. potrivit legii... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ... Sa pastreze pe santier ...in perfecta stare .. 9. 5..... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ... sa sisteze executarea lucrarilor... 3.... odata cu convocarea comisiei de receptie. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.... in vederea impunerii... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. Pag. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... fundatii. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. oseminte.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.... Sa transporte la ...... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. semnatura) (numele si prenumele... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... 8.). ancadramente de goluri. 7. semnatura) L. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin... 4. 13. 10. potrivit normelor generale si locale. Toate constructiile proprietate particulara se declara. insotita de . 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. PRIMAR... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. pe toata durata executarii lucrarilor. ceramic etc.. pe parcursul executarii lucrarilor. inventar monetar.... materialele care nu se pot recupera sau valorifica. ca urmare a realizarii investitiei. potrivit legii......... vizate spre neschimbare..... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). La finalizarea executiei lucrarilor..... La inceperea executiei lucrarilor.. a fost achitata conform chitantei nr. SECRETAR.. precum si Directia judeteana pentru cultura. republicata. 8 la Normele metodologice)....S.) exemplar(e) din documentatia tehnica.. .. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri..... 11.........

....... (5) Valoarea lucrărilor.... ............. semnatura) L........................................... ...... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......... conform chitantei nr........ direct/prin posta................. (2) Adresa solicitantului................... 50/1991. din .. semnatura) (numele si prenumele....... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............................................ telefon/fax ............ strada .......... o alta autorizatie de construire/desfiintare.................................. Transmis solicitantului la data de ................ ..................................... .. Primar Nr.......3 Pag......S... ...... ................ In conformitate cu prevederile Legii nr............... ............ inregistrata la nr............................... Achitat taxa de: ............... din ........... .............................. ................. bl.... Urmare cererii adresate de(1) ............... ................. domiciliul(2) municipiul cu ------------.............................. ........ descrierea concisă a lucrărilor autorizate.......... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei............ (3) Denumirea lucrării............................................... PRIMAR GENERAL....... orasul ...1 3..... înscrisă în cererea de autorizare.................. cod postal .............. sectorul ........................................ (numele si prenumele. e-mail ....................................... ... sc................................... . semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ......... ............................... F............................ 20..... proiectului si data elaborării........... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil..................... (6) Se completează cu nr......................... in conditiile legii.......... solicitantul urmand sa obtina...............................in judetul ..................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. din .......... ..... ap.......... nr........................................ ..... .........AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de . din . pana la data de ....... declarată de solicitant...... Dupa aceasta data.......................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .... republicata....... după caz................................................................. et................ SECRETAR GENERAL.. ARHITECT SEF (numele si prenumele............................................................................... sediul comuna satul ............... precum si alte date extrase din PAC/PAD............................... .... lei......... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.......................

50/1991.... in conformitate cu prevederile Legii nr............. ........... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.................. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... ..................17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .............. sectorul .. comuna cod postal ....... Fisa bunului imobil sau nr........................ nr.. (1).... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ....... (1) din Legea nr. luni/zile de la data emiterii...pe imobilul .... 24 alin. nr..... cadastral ..... strada .in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr...... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.. cod postal .... Cartea funciara(4) ------------------------------------......teren si/sau constructii ..... 26 alin.. respectiv art.....1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora..... satul . 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............... D......... in temeiul | | prevederilor art. 20 din Legea nr........ et.......... sc.situat in judetul ... ....... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.. ......... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art...VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.... ........ republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B... sc.. 2..... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei . Bucuresti.... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ Pag....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.. republicata............. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.. bl.. dupa caz....... ap. . et.. strada ........18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun....(6) . republicata... municipiul/orasul/comuna ..... . Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.... 3..19) la Inspectoratul in Constructii al ..... .... . municipiul orasul ............. elaborat de .arhitect cu drept de semnatura. C....... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. respectiv de .... sectorul/satul ......................... ...... ...............lucrari in valoare(5) de . ap......... bl........ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ........ .. ....... cu sediul in judetul ...... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.

... pe parcursul executarii lucrarilor.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin... o alta autorizatie de construire/desfiintare... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. precum si Directia judeteana pentru cultura.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. potrivit legii.. semnatura) (numele si prenumele.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. Pag.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. Toate constructiile proprietate particulara se declara.. (. Dupa aceasta data.) exemplar(e) din documentatia tehnica. ceramic etc.. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"..... fundatii..judetului/mun.).. solicitantul urmand sa obtina. 6.. pe toata durata executarii lucrarilor. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. . potrivit normelor generale si locale.. oseminte. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. in conditiile legii.... in vederea impunerii. pana la data de . 14... 4.. ca urmare a realizarii investitiei.. La inceperea executiei lucrarilor.. SECRETAR... 5.. (numele si prenumele... a fost achitata conform chitantei nr... La finalizarea executiei lucrarilor.. republicata..... semnatura) L.. odata cu convocarea comisiei de receptie. 11...... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ..in perfecta stare . vizate spre neschimbare.... inventar monetar.... ..... In cazul in care. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.......... ancadramente de goluri. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. pe care la va prezenta la cererea organelor de control...... Sa pastreze pe santier ....... 7. pietre cioplite sau sculptate.... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. 8........ Bucuresti.... precum si de protectie a mediului... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . sa sisteze executarea lucrarilor.. 10. 8 la Normele metodologice). sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia............... potrivit legii... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. impreuna cu avizele si acordurile obtinute......S.... materialele care nu se pot recupera sau valorifica.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila... . Sa transporte la . insotita de . din . ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...... 13... 9.. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .... culte si patrimoniu cultural national. 12. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)....... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora..... PRIMAR. ..

............ după caz.... ................. 20............ din ........ semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ........... .............. ....... sediul comuna satul ..................................PRIMAR........................................ ap...................... ARHITECT SEF (numele si prenumele................................ COMUNEI Primar Nr............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................................... orasul .........................in judetul ................ ........ (5) Valoarea lucrărilor................ descrierea concisă a lucrărilor autorizate................ Transmis solicitantului la data de .... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.......... sectorul ...................... lei............................................. 50/1991................ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.......1 3... Urmare cererii adresate de(1) ..... ....... inregistrata la nr...... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... conform chitantei nr.................. semnatura) L......4 Pag.. precum si alte date extrase din PAC/PAD......................... din ............. nr...................................................pe imobilul ............................... ...... republicata... bl................ din . e-mail ................. ................................... et............................ strada .. direct/prin posta..... .. ................... sc................... (2) Adresa solicitantului.......... SECRETAR GENERAL...... ..................................................... declarată de solicitant....... ..............................................situat in judetul ......... ................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .. ............... municipiul .................... domiciliul(2) municipiul cu ------------........................... .......... cod postal ................... proiectului si data elaborării............ .........................................S...... telefon/fax .......teren si/sau constructii . F......... înscrisă în cererea de autorizare........................... (numele si prenumele.................... .... (6) Se completează cu nr........ semnatura) (numele si prenumele.. In conformitate cu prevederile Legii nr......................... 1 ROMANIA JUDETUL ........ Achitat taxa de: ..... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil........................................................................................ din .... ................................... (3) Denumirea lucrării......................................................................

.. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate......19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun......... ........ odata cu convocarea comisiei de receptie.. 20 din Legea nr.. elaborat de .. comuna cod postal ....... respectiv art.... republicata...... ..... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ... 3......... strada . Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..... bl......... .. sc.... ... 4...... 2.. Pag.. (1).....orasul .. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. dupa caz...... .........lucrari in valoare(5) de ...........VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.. . 26 alin... cadastral ......... ... sc.. respectiv de ........... . Fisa bunului imobil sau nr.. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE........ sectorul/satul .......... cu sediul in judetul .. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... D...... et.. in temeiul | | prevederilor art........ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).............. et... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ....... nr.... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ 50/1991............ nr.............. 24 alin............ luni/zile de la data emiterii........... Sa pastreze pe santier . privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... ap...... ...arhitect cu drept de semnatura.. sectorul . TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.. 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. C............... in conformitate cu prevederile Legii nr......17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.. (1) din Legea nr.. municipiul/orasul/comuna ....autorizatia de construire si documentatia ....... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A... . 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect....in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. ................... Bucuresti. republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B... Cartea funciara(4) ------------------------------------. satul ...... republicata.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun........ .....(6) ..........in perfecta stare ..... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora..... Bucuresti.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .... strada .vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie..... bl.... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........... ... ap.. cod postal ...........

8 la Normele metodologice).. 6. impreuna cu avizele si acordurile obtinute...vizata spre neschimbare. 9... a fost achitata conform chitantei nr.... pe care la va prezenta la cererea organelor de control. .... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. in conditiile legii. Dupa aceasta data...... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. La inceperea executiei lucrarilor.. semnatura) . In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie........ culte si patrimoniu cultural national. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .. pana la data de ..S...... sa sisteze executarea lucrarilor..... PRIMAR.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. precum si Directia judeteana pentru cultura. 7. SECRETAR. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. semnatura) L... precum si de protectie a mediului........ inventar monetar..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. 14. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. Pag.. materialele care nu se pot recupera sau valorifica.... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public...... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ... din ... oseminte..... 12. potrivit legii.. semnatura) (numele si prenumele........ se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 8........ ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... La finalizarea executiei lucrarilor... . SECRETAR GENERAL. 13. (. ceramic etc.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... 11... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"..). o alta autorizatie de construire/desfiintare. PRIMAR..... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... semnatura) (numele si prenumele.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. potrivit legii. potrivit normelor generale si locale......... pe toata durata executarii lucrarilor.. insotita de .. republicata. pe parcursul executarii lucrarilor.... Toate constructiile proprietate particulara se declara... ca urmare a realizarii investitiei. 5. pietre cioplite sau sculptate. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin........ in vederea impunerii. vizate spre neschimbare.... (numele si prenumele. 10.... ancadramente de goluri...) exemplar(e) din documentatia tehnica..... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila..... Sa transporte la .... In cazul in care. fundatii. (numele si prenumele... ... solicitantul urmand sa obtina.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora..

........ ................. ............... ap..S........ .......................... sectorul .......... cod postal ............... Achitat taxa de: ....................... direct/prin posta.. Presedintele Consiliului judetean .... bl................. Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .. municipiul orasul ................................. F........... ......... Pentru imobilul ..... ......... sc........................ după caz.... din ....... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele....... 1 Catre.............. .....in judetul ...... telefon/fax . ................................................. lei........ Fisa bunului imobil sau nr........... solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr...... ...................... Cartea funciara(3) ------------------..... e-mail . precum si alte date extrase din PAC/PAD......................... din ........ (6) Se completează cu nr..................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... nr....................... înscrisă în cererea de autorizare....... Anexez prezentei cereri: ...... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte... strada .... .......... Transmis solicitantului la data de ................. et......... comuna cod posta .....................L................ sc..... ................... bl..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.. nr...1 4 Pag. descrierea concisă a lucrărilor autorizate........................... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) ..........situat in judetul .. domiciliul(2) municipiul cu ------------................................................... 50/1991..... republicata.... sectorul .................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...... declarată de solicitant............... satul .... (3) Denumirea lucrării.................. (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.......... .............. In conformitate cu prevederile Legii nr......... ap........ ........ sediul comuna satul ........................... (2) Adresa solicitantului................. orasul .... conform chitantei nr........ proiectului si data elaborării.... (5) Valoarea lucrărilor.............teren si/sau constructii .......... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei...... strada ...................... et.........

............................. | | . | ........... 20..Primarul comunei ........... din .......... ____________ *) Se completează...... ... in original.... .... (1) Numele si prenumele solicitantului... ........| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.......... 20. ........ .................. din data de .... din data de .... | | Arhitect sef*).....................Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD .... ..........| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.........prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr. din data de ... precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare........... 20.. | | .......Primarul municipiului........ 20.. din ..... | | ......... după caz: ..Autorizatia de construire/desfiintare nr... din ....... SEMNATURA Data ...................... .....Primarul sectorului ........ . .......... .. (2) Adresa solicitantului..1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr..Primarul General al municipiului Bucuresti ....Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... din ........ al municipiului Bucuresti .............| | | |Nr.| | | |Nr...... (3) Date de identificare a imobilului.Primarul orasului ......... | | ......................... F....................... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii........ | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr......... . | | Arhitect sef...dupa caz .......

20...... F.| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.......................... din ... | | ............. | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr...... din ...... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN .. . ...+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului... .............................................. | | .| | | |Nr......... | | Arhitect sef*)......| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef..| | | |Nr....... 20........ | | . | | Arhitect sef...... din . | | ........................... din ... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului...1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr... 20... 20.....1 7 Catre................ .. F. ..

......... ............... ......... telefon/fax ...... sc. ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează............ Cartea funciara ------------------....... ................ • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări...............Primarul sectorului ........... L.................. ......................... nr.................................................. al municipiului Bucuresti .... ........................... in valoare de ............................................................... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ......................... cadastral Semnatura.... sediul(2) comuna satul ......... din ......Primarul general al municipiului Bucuresti ........................................................................... 20......... ........................... et............. (5) Se aplică sigiliul...... în cazul persoanelor juridice................. (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.....................(5) Data .. ....... ........ (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).Primarul orasului .... sectorul . orasul ......... municipiul orasul ............ sau al reprezentantului persoanei juridice ..........teren si/sau constructii ... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr............... lei.......... strada .... cod postal .............. et...PRIMARUL*) ....................... ....situat in judetul .. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).........................in judetul ........ NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare............. strada ......................S........................................ nr.. e-mail ....inclusiv calitatea acestuia)............................. vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ..... .............. .................. ora ....... Subsemnatul(1) . ......... sectorul ....................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte.. Fisa bunului imobil sau nr.......................... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ............. bl......... F....... cu numărul si data înregistrării la emitent.............Primarul municipiului ..... ............... ....Primarul comunei .................... ................................ comuna cod postal . bl......... după caz: ................................... .................. ap..... .............................. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării. ap........................................................1 8 Catre......... domiciliul(2) municipiul cu -----------.... sc............................................. satul ..........

............ sectorul ...................... .............................................. .......... ora ..... sau al reprezentantului persoanei juridice ... comuna cod postal ...................... Data .................... cod postal ................. INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ...... sectorul ................ in valoare de ....... et.......... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte........ domiciliul(2) municipiul cu ------------. cadastral Anexez..... .. (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).. ....................... lei......... Subsemnatul(1) .............. bl..in judetul .......... orasul ........................ domiciliul(2) municipiul cu -----------.....teren si/sau constructii .................... bl....... e-mail .......................... ......... sc... republicata... ......... .situat in judetul .................................... din ....... strada .in judetul .... (5) Se aplică sigiliul.........1 9 Catre...........................(5) L................. sediul(2) comuna satul ...................................................... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).... F........... satul ... et............................. sc.... municipiul orasul ........... ....... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul .......................................................................................... in copie dovada achitarii cotei de 0.. Subsemnatul(1) ........................... orasul ......................1% din valoarea lucrarilor autorizate............. 50/1991............... ..................... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr...... in conformitate cu prevederile Legii nr............................................................. Cartea funciara ------------------.......INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ...... Fisa bunului imobil sau nr.. strada ...................... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice....................... nr................. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ......... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări... . în cazul persoanelor juridice... ap.... .......... ................... 20..... Semnatura......... . NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.......... ap................ cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii................................S................................ ...... telefon/fax .. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) .................................................... nr..............................................................................................inclusiv calitatea acestuia).. .....

................................... et..... .... cod postal ..... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii......................... ...................................... au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul . ...... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr........... bl.. (5) Se aplică sigiliul......teren si/sau constructii ..... ..S...... Fisa bunului imobil sau nr....... bl.... sectorul ........ nr...........sediul(2) comuna satul ............. Data ..................... municipiul orasul ............. cadastral Semnatura...... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.......Legea nr.. NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare............... lei................ în cazul persoanelor juridice.......................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei...... in valoare de .......... .............. precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora......... sau al reprezentantului persoanei juridice ....... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ... strada ...situat in judetul ............... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ...... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ...................inclusiv calitatea acestuia)........ (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)....................... Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare.................. comuna cod postal ...... ........ 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării............................................ din .............. ................. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)............................ ANEXA Nr.............. acte normative complementare ....... ap............................ sc............................... ... 20......... Cartea funciara ------------------.............. cu completările ulterioare..... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie. ... . ......... sectorul ....................... ..............aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul...................... et....... satul . sc... respectiv. ............ (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării. precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si............................ ap....... ora ........................... e-mail .......................(5) L...................................... nr.............. telefon/fax ..... ......... strada ... ......

Ordonanţa Guvernului nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a .Reţeaua de localităţi. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. . agrementul tehnic pentru produse. cu modificările si completările ulterioare.. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a .30/3. 34/N/M. . . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. .Apa. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. b) în domeniul construcţiilor. . .Zone de risc natural. 10/1995 privind calitatea în construcţii.Ordonanţa Guvernului nr. .Legea nr. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii). . . al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. republicată. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect ..Legea nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. . 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a .I. . 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. Partea I.Hotărârea Guvernului nr. 114/1996.Legea nr.Legea nr. procedee si echipamente noi în construcţii. nr.Ordonanţa Guvernului nr. 519/2002. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 707/2001. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii .S.Căi de comunicaţie. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii. cu modificările si completările ulterioare.Legea nr.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor.Legea nr. republicată cu modificările si completările ulterioare. conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. . . 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). . . 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 184/2001. 587/2002). cu modificările si completările ulterioare. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 19/1997 privind transporturile.Hotărârea Guvernului nr. al ministrului apărării naţionale. .C. . cu modificările ulterioare.Codul civil.Hotărârea Guvernului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. republicată.Legea locuinţei nr.422/4. republicată. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a .Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale.Legea nr.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 325/2002.Zone protejate. cu modificările ulterioare (Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. .Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. urmărirea comportării în exploatare. . 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I . .

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Partea I. . 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. precum si a criteriilor de realizare a acestora. .Hotărârea Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. 137/1995. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. . publicat în Monitorul Oficial al României.Legea nr. 169/1997. cu modificările si completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. transporturilor si locuinţei nr.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare.Legea apărării naţionale a României nr.Hotărârea Guvernului nr. 45/1994. cu modificările si completările ulterioare. Partea I. .122/NN/1. 422/2001. .Legea nr. . 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. nr. publicate în Monitorul Oficial al României. . 287/2001 din 31 mai 2001. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare.5% din valoarea devizului de construcţii.Legea fondului funciar nr. cu modificările si completările ulterioare. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. .Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare. 18/1991. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . .Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. cu modificările si completările ulterioare. cu corespondent în devizul general al lucrării. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. nr.384/178/1999.Legea nr. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public.Legea nr.Ordinul ministrului transporturilor nr. 887 din 12 decembrie 2003. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. . 481/2004 privind protecţia civilă. 326/2001. Partea I. . 5. .Legea nr. cu modificările ulterioare. .Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0.. 18/1991 si ale Legii nr. cu modificările si completările ulterioare . . republicată. privind protejarea monumentelor istorice. c) în domeniul administraţiei publice . .Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. d) în domeniul proprietăţii funciare . 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. 7/1996.Legea protecţiei mediului nr. .Ordinul ministrului lucrărilor publice.Legea nr.Legea apelor nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. cu modificările si completările ulterioare. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. aprobată cu . 337 din 15 iulie 1999. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. .Legea nr. republicată. cu modificările si completările ulterioare.

.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. .modificări si completări prin Legea nr. . 1. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. cu modificările ulterioare. 212/2002. 52 din 30 ianuarie 2003. . 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. nr.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene.Ordonanţa Guvernului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. 2 . 21 din 16 ianuarie 2003. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. . . 18/1991. publicat în Monitorul Oficial al României. republicată.Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 124/1995. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. nr. nr.Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.Hotărârea Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. publicat în Monitorul Oficial al României. 43/1997 privind regimul drumurilor.Ordinul ministrului agriculturii. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. . publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare. 750 din 12 septembrie 2001. cu modificările ulterioare.Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 30 ianuarie 2003. . 74-103 din Legea nr. Partea I. . cu modificările si completările ulterioare. aprobată cu Legea nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. 486/2003. Partea I. ANEXA Nr. publicat în Monitorul Oficial al României. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 1. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale.Hotărârea Guvernului nr. . Partea I. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. republicată. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. Partea I. . . Partea I. cu modificările si completările ulterioare. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. nr. alimentaţiei si pădurilor nr.Ordonanţa Guvernului nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 114/2000. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . . aprobată prin Legea nr.Ordinul ministrului de interne nr. . 27/2003 privind procedura aprobării tacite. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 646 din 16 octombrie 2001.Ordonanţa Guvernului nr. 180/2002.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.Hotărârea Guvernului nr. 212/1997. 126/2001. cu modificările ulterioare. .Hotărârea Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. respectiv a municipiului Bucuresti. nr. 246/2001.

1 .AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a.2.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. După completare.8. prevenirea si stingerea incendiilor. cerinţele privind: securitatea la incendiu. alimentare cu energie termică. telefonizare. alimentare cu energie electrică.8. . salubritate. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia.1 .5 din prezentele norme metodologice. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului.F. ori alte utilităţi urbane. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. transport urban.2 . datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. în numele solicitantului. fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.8.1 . canalizare. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. apărarea civilă. funcţionalitate. care constituie condiţii prealabile de aviz. Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F.U. protecţia civilă. după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. se obţin prin grija investitorului. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect .).8. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. după caz. conform modelului "ghiseului unic". fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). În acest scop.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. direct de la autorităţile competente. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. alimentare cu gaze naturale.A. servituţi de interes public etc. a. la faza "Certificat de urbanism". se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine.

II la Legea protecţiei mediului nr. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.4.2 si referatul verificatorului de proiect. se restituie solicitantului documentele prezentate.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr.3. Documentaţia trebuie să conţină. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.8. exprimat pe bază de fisă tehnică. pentru lucrările cu impact asupra mediului. vizate spre neschimbare. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). măsuri pentru combaterea poluării. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi. Se emite în conformitate cu prevederile art. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte.). În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv. precum . 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. pentru protecţia sanitară. în condiţiile legii.4. 107/1996.8. opis.8. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. 91/2002. în copie. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide.5. fisa tehnică F. Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. La eliberarea avizului de securitate la incendiu. în baza prevederilor Legii apelor nr.8.8. necesar asigurării resursei de apă.8.Deciziei primului-ministru al României nr.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. . Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. 137/1995. aprovizionarea cu apă potabilă. avizatorul reţinând un exemplar din cerere.8. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu". Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F.8. a procesului tehnologic. prevăzute în anexa nr. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). 2 la formularul model F. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare.

• avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. pentru partea din proiect. indiferent de valoare.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. finanţate din fonduri publice sau din credite externe.) care cuprind monumente. • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af . Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. certificatul de înmatriculare. .0 metri sau mai mare. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. Ministerul Apărării Naţionale . Ministerul Culturii si Cultelor.U.S. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. reabilitări.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor . potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. sau P. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate.avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor.D. b. hotărârea judecătorească definitivă. după caz.necesare pentru situaţii deosebite. Construcţiilor si Turismului.si. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor. după caz. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. Ministerul Administraţiei si Internelor. ansambluri ori situri istorice.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii.072/2003. .AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor..A.1 . avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. Serviciul Român de Informaţii. . . consolidări. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.Z. emite următoarele avize/acorduri: . ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt). actul constitutiv al societăţii. Compania Naţională "Apele Române" . inclusiv zonele de protecţie ale acestora.U. conform prevederilor legale în vigoare. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. codul fiscal. Pădurilor si Dezvoltării Rurale.Statul Major General.2 . 1. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. Ministerul Sănătăţii. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. după caz. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . . LISTA B . Ministerului Agriculturii. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6.

inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. Cuptoare de cocs 3. acordul vecinilor Acordul vecinilor. sau a unor părţi din acestea.1. 2. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40.3. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii. 3.3.6. zgomot. Termocentrale si alte instalaţii de ardere. . zgomot. etc. exprimat în formă autentică. 1. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase. gazelor naturale. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. vibraţii etc. elaborat de un expert tehnic atestat.3. cărbunelui si turbei 2. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3.2.000 m3/zi.4. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. b. căldurii.5. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. se solicită în următoarele situaţii: .3 . când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). . Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor.000 locuri pentru păsări ouătoare 1.4 . aburului sau apei calde. Extracţia gazelor naturale.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. Industrie extractivă a petrolului.) ANEXA Nr.1. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha.2.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW .4.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate. în condiţiile legii. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. consolidări.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate.b.). 2. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe.2. 3 la normele metodologice LISTA A . b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg.1. când cantitatea extrasă depăseste 500. Industria energetică 3. Agricultura 1. În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. Extracţia turbei. vibraţii etc. b) 40.

c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. pe un amplasament diferit de cel de producţie.4. chimice ori electrolitice*). turnătorie. Producerea si prelucrarea metalelor 4. 4. în special a ţiglelor.6.1.5. 5. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. b) topirea. 4.8. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani.7. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment.5. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. 4. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. exclusiv. 3. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. produselor din ceramică sau porţelan. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. b) forje cu ciocane.5 t/h*) 4.2. Industria materialelor minerale de construcţii 5. inclusiv a fibrelor de sticlă. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice.6. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. 4. cărămizilor. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. cu o capacitate ce depăseste 2. Alte exploatări miniere*): . etc. dalelor. e) stocarea.3.4. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare.3. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică.9. exclusiv. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h.1. prin procese metalurgice. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. Turnătorii pentru metale feroase. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale.putere termică continuă)*) 3. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear.2.). cărămizilor refractare. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5.

clor sau acid clorhidric gazos. Instalaţii chimice integrate*). ca de exemplu: carbură de calciu. ca de exemplu: clorură de amoniu. Proiecte de infrastructură 8. i) cauciucuri sintetice. peroxizi. carbură de siliciu. saturate sau nesaturate. cianaţi.5. f) hidrocarburi halogenate. dioxid de sulf. alifatice sau aromatice). acid azotic.100 m*) 8. d) săruri.1.1. oleum. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. sau izocianaţi. esteri. perborat.1. acizi sulfurosi c) baze.000 t*) 6. j) vopsele si pigmenţi. compusi azotosi. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. aldehide. oxizi de azot. 6. hidroxid de sodiu. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2.1.2. acid fluorhidric. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. ca de exemplu: hidroxid de amoniu.1. e) metaloizi.3. petrolului sau al substanţelor chimice.2. b) acizi.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. precum: amine. azotat de argint. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. a produselor petrochimice sau chimice.3. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. oxizi de carbon. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). carbonat de potasiu. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. Industria chimică si petrochimică 6. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. b) hidrocarburi ce conţin oxigen. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. Producerea explozibililor 6. acetaţi. g) compusi organometalici. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . e) hidrocarburi conţinând fosfor.1. cu o capacitate de cel puţin 200. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7.2. siliciu. compusi ai sulfului.1. c) hidrocarburi sulfuroase. clorat de potasiu. amide. cetone. acid fosforic.4. compusi nitro sau azotaţi. răsini epoxidice. precum: alcooli. acizi carboxilici. acid clorhidric. 6. ca de exemplu: amoniac. hidrogen. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. hidroxid de potasiu. oxiclorură de carbon. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6.3.1. carbonat de sodiu. fluor sau acid fluorhidric. 6.4. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. d) hidrocarburi ce conţin azot. nitrili. Industria lemnului si a hârtiei 7.2. acid sulfuric. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. ca de exemplu: acid cromic.1. Instalaţii pentru depozitarea petrolului.

Gestiunea deseurilor 9.4.11. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi. Instalaţii pentru eliminarea. . Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi. 9.1. impermeabilizare. curăţare sau impregnare. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. utilizând solvenţi organici.8. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. Porturi comerciale.1. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces. . Sisteme de captare a apelor subterane.8. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. 8. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. Depozite controlate de deseuri.6.10. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9.4. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . inclusiv prin tratare chimică.12.350 t*). cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9. 10. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. vopsire.9. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. Alte tipuri de proiecte 10. c) tratarea si prelucrarea laptelui.4. obiectelor sau produselor. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10.5.000 echivalent locuitori4) 10. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi.materii de origine animală (altele decât laptele). Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. albire.2.3. 10. 10. 10. a deseurilor nepericuloase. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare.7. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. 10.350 t*). dimensionare. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. 10. executate în scopul prevenirii deficitului de apă. placare.000 t. acoperire.3. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit.materii prime vegetale.6. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.5. degresare. 10. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale.2. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială). în particular pentru finisare.

pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. 2. 3) Drumul expres . gazelor naturale si minereurilor. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. Industria extractivă a) Cariere. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. ratificată prin Legea nr.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. din 15 noiembrie 1975. inclusiv a celor din mare. 22/2001. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. aburului si apei calde. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. precum si a sisturilor bituminoase. altele decât cele incluse în Lista A 3. petrolului. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. 2) Aeroport . altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. 14).___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. Agricultura. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. LISTA B . 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. adoptată la Espo la 25 februarie 1991.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. în special: (i) foraje geotermale. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică.

). altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. petrochimice si chimice. gresiilor ceramice sau porţelanului. în special a ţiglelor. 4. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire.000 t. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. turnare în forme etc. cu o capacitate de până la 2. elastomerilor si peroxizilor.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. cărămizilor refractare. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. produselor farmaceutice. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. inclusiv alierea. inclusiv producţia fibrelor minerale. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. cărămizilor. 7. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. 5. metalelor neferoase. cu o capacitate de până la 200. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. vopselelor si lacurilor. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . inclusiv a fibrelor de sticlă. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. plăcilor. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. cu excepţia metalelor preţioase. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi.

altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. de vehicule uzate. porturilor si instalaţiilor portuare. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. 10. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. altele decât cele incluse în Lista A 11. chei. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. linii suspendate sau linii similare specifice. de diguri. altele decât cele incluse în Lista A. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. înălbirea. a pielăriei. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. pontoane. Industria textilă. 9. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. f) Abatoare. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. căi ferate subterane si de suprafaţă. de exemplu. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. Turism si recreare . lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. inclusiv a porturilor de pescuit.

| la |canalizare|electrica | | | | desfa.| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|Instalatii| exte. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi.| x | • | • | | inaltime P. deja autorizate. telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons.| .| • | • | • | . ANEXA Nr. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.bucatarii de vara | • | • | • | .| . P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. executate sau în curs de a fi executate.| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura .| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| Sigu. 13.|Cerinta.a) Pârtii de schi. | • | • | • | x | • | • | • | • | .| Struc | |Amenajari | Rezis. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă.grajduri (pt.| |circulatii|stabili-|exploa. instalaţii schilift.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .| .|(terasa/ | la |utilizate| cons. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.| x | • | x | .|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare . Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1.| .

| x | .| .| .rezervoare | • | .| .| .spatii de cazare | • | • | .| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.saivane.| • | • | x | x | . | • | • | • | .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| .| .| .hambare.| .| • | .| • | • | . | • | • | • | .| x | | uscate.| . soproane.| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3. latrine | • | .| • | .| • | • | x | • | .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .imprejmuiri | • | • | .| x | .| x | .| .| x | | adaposturi animale.| .| .| .| .| .| . bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | . | • | • | • | x | • | • | x | • | .| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | .| x | • | .fantani. Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .| .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| .| • | .| .| .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .imprejmuiri de | • | .| • | • | • | • | x | . padocuri.| .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | .magazii. fanare.

| x | .| . 1:100| . | | | | | | | | | | |.1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |. | (inclusiv |ristica | .constructii | • | x | • | .| • | • | .sc.sc. | (stalpi.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.targuri si oboare | • | x | .sc.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5.| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ .| .| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen.| • | x | x | • | .sc. | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub. | indepen.| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.sc.sc.| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .|.| .| . | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | .1:100 | risului) | 1:100 | | | .tabere de corturi | • | .| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.| .sc.|Alimen-| Telefo. |.| | | | | Preve.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | . | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.sc.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

ultimul alineat. C.0 m2.. titlul II. ultimul alineat din Anexa nr. 5 la normele metodologice CARTUS .Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100..||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) . calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. data elaborării. pct. titlul II. ultimul alineat. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II .. B. pct. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. titlul proiectului si al plansei. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. ANEXA Nr." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR.model conform anexei nr. A. numele. titlul II.PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | . după caz. numărul proiectului si al plansei. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.

10/1995 pentru care s-a făcut verificarea............ 10) numărul proiectului la elaborator. c) cf....... .. republicata. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei....................... ............. .... 8) cerinţa de calitate conform Legii nr.................../... ..... după caz.............................................../........A............... .................................... lei pana la ................................... 50/1991...... .. | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator............................... .... ../ora ............ 6) calitatea elaboratorilor....... alin. alin................... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind .............................. .... .... .. in baza legitimatiei de control nr... art................. ...... ............................ lit.................................................. .......................... lit......................................... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala............... astfel: a) cf........... .......................... 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr.......... in calitate de .... 6 la normele metodologice Consiliul judetean ............. art................. si data acestuia..................... 3) titlul plansei. in urma controlului efectuat azi .................................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr........................ eliberata de ............................................................................ 1.......... Subsemnatul .... Legii nr..... ...................................... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic...................................... art..... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr............ ......de la . 2) titlul proiectului............. 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P............ 2..... incheiat azi ..... lei ..../................ la sediul/ santierul ..... .. lei......+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr.....................................C....... 4) data elaborării proiectului......... lei.......... ........ ...............................de la ................... am constatat urmatoarele: . ANEXA Nr....................... 5) numele si titlul profesional.. alin...... ....... Legii nr..... In conformitate cu prevederile Legii nr.....de la . Legii nr.......... lei pana la ............... . b) cf................................. lit......................................................

..................... nr.... (numele si prenumele) (numele si prenumele) ..... .........pana la ......... ....................... (numele si prenumele) semnatura 6.......................... ................ 5................. .........) ......... nr...............C...................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .............. scara ..... C................................. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare............. cu nr.. • persoana juridica ............................. lei........................................................ (d-na) ... nr....................................................................... domiciliat in .............. ... (pentru cetateni straini).... inmatriculata la R............ ........ str. tichet de inscriere a contraventiilor seria ............................................. Subsemnatul(a) ............................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria .................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT . ap................ la data de ............ b) Obiectiuni ale contravenientului .... cod fiscal nr.................................................... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere........................ ... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ........................... (d-na.......................................................................... 3..................... cu domiciliul/sediul in .......... ............. in termen de 15 zile de la comunicare....N............reprezentata de dl...... str..... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia... . nr...... nr.............................................P....... eliberat(a) de ............................ ................................................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.................................) ..... refuza sau nu poate sa semneze....... 32..................... ...... ap. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|........ ...................................................... C...N.....P. ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda . (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .......... declar ca numitul ............ bloc .......de la ....... judet . din ...................................................... lei..... judet/sector ... in calitate de martor........ .... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr...... etaj ........................ avand functia ...... motivele privind lipsa martorului etc. scara ..... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata.............. in calitate de .................. etaj .............. lei pana la ................................ din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.. Potrivit prevederilor art............ nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor................................ bloc ........................... ................ 4... .................................. la data de .. posesor al buletinului/cartii de identitate seria .......... la ......... .... sector ........... 31 si art.. .................. ........................

........ c) ............... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal........../Trezorerie.... ................ str........ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei........................................................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.................. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal. (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit......................) • pentru fapta consemnata la lit............. sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)... in temeiul legii.......................... 8........................................... urmatoarele masuri: ........ adica ........... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite............. b) .... (3) din Legea nr....... .................................. .......... 26 alin............................ Consiliul judetean ............. 2 din prezentul proces-verbal..... ................................................................................................................................. lei (adica ............................................ deschis la C............/Trezorerie....... republicata.................... la adresa .......................................................................................... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de .............. lei (adica .....amenda in valoare de ...... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii... suma care se face venit la bugetul de stat..... lei in contul nr................. Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .. constatate si consemnate la pct.......................... (numele si prenumele) semnatura 7...) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de .... subsemnatul .... lei in contul nr...................... adica . lei (adica ....................................E...C...... in calitate de ............ iar sumele vor fi incasate astfel: .. a) ...................... .amenda in valoare de .................C... telefon .... nr................) la C.. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit......................................amenda in valoare de ...........semnatura semnatura MARTOR ...25% din suma totala...............................................E.................E................. (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in .......................... suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator.......... lei (adica ..................................................... .......) (in litere) si dispun........... deschis la C.....................................75% din suma totala........... .................) • pentru fapta consemnata la lit........... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... lei (in cifre) (adica ......... 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.......... si avand in vedere dispozitiile art.............. se va proceda la executarea silita.............. in baza prevederilor art............... judetul/sector .C...........

.................. art.... lit........ cu nr......... .......................................... art.....S..... . (numele si prenumele) semnatura L............. lei pana la ..........de la .............. ......... ......de la .................. sector ................... nr.......... si se aplica o amenda de .............. ......... avand ocupatia ......... ............. .. C.../ora ..................... ...... eliberata de .............................. art............................... .... in calitate de ....... lei • cf.................................... lei................................................................................ posesor al buletinului/cartii de identitate ...... si se aplica o amenda de ............................ str.. ........... .......... reprezentata de ........ judet ........................P.......... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.............. (pentru cetateni straini)... ....................................................... inmatriculata la R...... lei • cf....... Inspectoratul Judetean in Constructii ... alin...... lei • cf....................... .. lei 3... nr...... In conformitate cu prevederile ................... lit.................. art.................................... ...... 2.............................. ........... alin...... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ............. (organul de control/functia) ...............) persoana fizica/juridica .............................................. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl........................... ..... lei pana la ..................... lei.... ........ cod fiscal nr............... lei pana la ..........de la ........ ........... Subsemnatul(a) ....... 1......... Am primit un exemplar Contravenient ............... la sediul/santierul ........................ in baza legitimatiei de control nr........... Subsemnatul ................. nr................... tichet de inscriere a contraventiilor seria ......................................................C............ ... .................... .......... cu domiciliul/sediul in ........................... .................................... lei................. ..... .... ......................................... lit................... lei pana la ................................... 4........................................ ................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.............. si se aplica o amenda de .................. eliberat(a)/emis de politia/statul .. ............ am constatat urmatoarele: ................. (d-na...... lit................... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ..... in urma controlului efectuat azi ....................................................... Seria . lei.................................... bloc ......... etaj ...................................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ..... ........................... si se aplica o amenda de ................... ...... la data de .. alin.... nr.......... (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi . 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii ... alin........... astfel: • cf..... ap............................N............. ANEXA Nr.............................. ......... ...... scara ......... .................de la ........

............................ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal. • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei. etaj ....................... (numele si prenumele) semnatura 5................N... eliberat(a) de .. scara .................. deschis la C.. .................. ..) ............ a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata....................... ....C....................... ............. al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ................................. la C............ Potrivit prevederilor art.............................................................seria ...................................... nr................................... lei........... iar sumele vor fi incasate astfel: ........... 10 din Ordonanta Guvernului nr........... .................................................................. lei in contul nr.......... in conditiile art.... lei in contul nr............ nr..... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr..................... 31 si art.... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ............ situat in ............................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor...... refuza sau nu poate sa semneze................. ...... . ........ deschis la C..............C..................................................................... ............................. suma care se face venit la bugetul de stat................P................................... .... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.... adica ........... ........... judet/sector .......E.. declar ca numitul ......... se aplica contravenientului... contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit..... str... . .................... la data de ........................................ la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ................ bloc ......................................... C............... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .... telefon ............. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de .......................... .........................E................. nr............................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)... .................../Trezorerie.............. motivele privind lipsa martorului etc................................................... adica ............ 6.......................... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite................................................./ Trezorerie .. lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: .... se va proceda la executarea silita.................................................. suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........................... ........................................ .................................. ap...75% din suma totala.. .......C... domiciliat in .. .... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor................. str.. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor........................... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii....................................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .................................................... 7...................E.. 2/2001 .........25% din suma totala... judetul/sector ... o amenda contraventionala in valoare totala de ......................... 8. b) Obiectiuni ale contravenientului ......

.................................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general .............. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ..................| |Eliberata de ............. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă......... din ..........................| |Data finalizarii constructiei ...................................................... telefon .. impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ........... telefon ..................................... ....................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) ...... 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr.... prevazut in autorizatie ........ ............... Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm)......... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare........... 9.................................. care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia............................................| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1.......................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ............................. confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.....| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor .............. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ............ telefon .................. din data de .....................| |Data inceperii constructiei ............ 2............................................. in termen de 15 zile de la comunicare..............................| |Termenul de executie a lucrarilor....................privind regimul juridic al contraventiilor.........| |Beneficiarul investitiei ..... (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr....... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ...... .................. o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei................. 63/N din 11 august 1998............

Partea I nr. au calitatea de investitori. în sensul prezentului regulament. 1. de forma de proprietate sau de destinaţie.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. 4. Art. modificări. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. . 7. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. . modernizări. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. Art. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. obligatoriu vor face parte un . 3. Art. extinderi etc.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. consolidări. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. Art. . . 6.În înţelesul prezentului regulament. .Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie.Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. CAPITOLUL I Prevederi generale Art. .) si se realizează în două etape: . Dintre acestia. indiferent de sursa de finanţare. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr. 5.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr. printr-un document scris confirmat de investitor. .Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau.recepţia la terminarea lucrărilor. Art. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. care. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. 2. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. .

9.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. precum si pentru construcţiile provizorii. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. c) proiectantului. numărul de specialisti fiind de minimum 5. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. . căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. modul de utilizare. b) executantului. 8. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. în calitate de autor al proiectului construcţiei. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. Art. a spitalelor.Proiectantul. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. pentru anexele gospodăresti ale acestora. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. . comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. parter si un etaj. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. fără de care recepţia nu este acceptată. Completat de Hotărâre nr. cu săli aglomerate. . comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. destinaţia. acestia având calitatea de invitaţi. cu cel mult 4 apartamente. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. 10. a hotelurilor.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. 11. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Art.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. .

Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. conform legii. 8. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. 13.cercetarea vizuală a construcţiei. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.monumente. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie.În cazul în care investitorul nu stabileste. . Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. prin comisia de recepţie. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. iar presedintele acesteia. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. În notificare. . . Examinarea se va face prin: . Art. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. cu respectarea exigenţelor esenţiale. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. comisia poate . În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. Art. înainte de termenul fixat de acesta. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. . numit de investitor.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei.Comisia de recepţie se întruneste la data. totodată. asupra unui alt termen pentru recepţie. ora si locul fixate. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. presedintele poate fixa. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. 14. 12. 8. executantul va preciza. Art. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. în urma comunicării primite. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. Dacă investitorul. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. ansambluri si situri istorice.

care să consemneze.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. dacă nu ar fi făcute.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul .Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. datorită condiţiilor climatice. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. refaceri de lucrări etc. 15. nu trebuie fixat alt termen. investitorul hotărăste admiterea. caz în care se impun expertize. . 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. starea de fapt constatată. 20. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. . împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 22. amânarea sau respingerea ei. Art. Pe baza procesului-verbal de recepţie. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. separat de procesulverbal. Art. dar ele nu vor depăsi.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: .Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. ar diminua considerabil utilitatea lucrării.cere expertize. 18. . . 22 după trecerea termenului de remediere convenit. . 19.La terminarea examinării.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. . amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. Art. 17. Art. 23. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. alte documente. 21.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 1 la regulament. Art. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. reproiectări. model prezentat în anexa nr. încercări suplimentare. de regulă. Modificat de Hotărâre nr. . . . probe si alte teste. 16. 24. Art. . în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. investitorul îl va soma în acest sens. . Art.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. . Art.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei.

La recepţia finală participă: a) investitorul. 30. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. 26. . 26. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. Pentru partea de lucrare preluată de investitor.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. . Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. diminuări de valori si altele asemenea. Art. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. 28. Art. Art. . executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. Art. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. Art. 31.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. măsurile de conservare. investitorul nu anulează obiecţiile. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. 27.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. se recurge la procedura de arbitraj. iar apoi la instanţa judecătorească.acestuia. se apelează la arbitraj. cu sau fără obiecţii. în cazul rămânerii în dezacord. . Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. . b) comisia de recepţie numită de investitor. penalizări. 25. Art. Art. Dacă. 32.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. Art. 33.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. . .După executarea remedierilor. dacă ea a fost prevăzută în contract si. 25. 29. întocmit la terminarea lucrării în întregime. .Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. . amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. .În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. Litigiul se rezolvă prin arbitraj.

c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. În situaţiile în care. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. cu sau fără obiecţii. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. 3 si 4 la prezentul regulament.c) proiectantul lucrării. Art. Art. anexele gospodăresti ale acestora. . Art. pe care-l va înainta investitorului. de amânare sau de respingere a ei. b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". se stabileste o culpă. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. Pentru acestea. 38. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. d) executantul. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. cu 4 apartamente si.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. amânarea sau respingerea recepţiei.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. Art.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. 41. . 40. 36.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. iar utilizarea ei va fi interzisă. parter si un etaj. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. . în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. inclusiv viciile aferente si remedierea lor. .Comisia de recepţie finală se întruneste la data. 35. Art. 2 la prezentul regulament. . Art. efectuarea de încercări si expertize. dacă este cazul. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. Cheltuielile ocazionate de încercări. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală. . 39. 37. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei. a recepţiei. . cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. Art. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. model prezentat în anexa nr.Comisia de recepţie poate cere. 34. se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. .

.În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză...Cartea tehnică a construcţiei.......... (nume si prenume) .......................................... .......... 6 la prezentul regulament........ .. 2 nu au fost executate.....2.. din .. 2.......... Art........ d) organului administraţiei financiare locale........... ........ Art........... la . .. 43........ Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. executata in cadrul contractului nr........ (nume si prenume) (calitatea) 4................ b) proiectantului...... Art............ 1.......Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr..... 42. 48..... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.............. emitent al autorizaţiei de construire..................Anexele nr... 4.. Art........... 49. .......... 4.... .. 50. ......... Au mai participat la receptie: .... ....... ...... eliberata de ... 45.. c) organului administraţiei publice locale.. cu valabilitate pana la ... 44 si 45......... .. Art.......... 3. Art..... incheiat intre . Art.... Constatarile comisiei de receptie: 4...... .Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului....................... .... in urma constatarilor facute..................avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă........ 3 nu respecta prevederile proiectului........Ministerul Apărării Naţionale.... 1.......... 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament. b) executantului....... potrivit legii..............Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale.......... Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.. 3.......... Art.... privind..Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj.................. ANEXA Nr..3............................. emitent al autorizaţiei de construire.... pentru lucrarile de . 4....................... Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art...... Comisia de receptie......... se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ................. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.. 46. 1....... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente......1........ 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr....... lucrarea ...... . 47.... 44...................... .................. .... potrivit modelului prezentat în anexa nr.. propune: ........................ Art.... .......... ..........Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă............................... 5 la acesta. din ......... 5.... fiind formata din: ...........

................. Lucrarile au fost complet terminate la data de .. constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr............................................... 3............. 1............................ 1.............................. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ......................................... (nume si prenume) 2............................................... 3...................... 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr............................................. continand .. cu valabilitate pana la ..........................4................... conform listei anexa nr. 2......... de catre ....1....2...............................6.......... Comisia de receptie finala...................................................... Valoarea obiectului este de ........................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr........ luni.................................. Au mai participat la receptie: ...................................... ....................................... 3........7................3. Completat de Hotărâre nr. .... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr................ ........ pana in prezent........ 3...................... ........................... Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: .................. 1.................... ............... file......... in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei..................... cu un total de ..... prenumele si semnătura.... la ..... (nume si prenume) (calitatea) 3.... Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate....... .............. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ..5.... din ........... 4. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ....................... Prezentul proces-verbal................... .. .............6...... 3... .... ........... a fost incheiat astazi .............................................................. exemplare................... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ...................... 3.... privind lucrarea ................. autorizata cu nr...................... .................. anexe numerotate......... fiind formata din: ......... Membri: ... din .................................. comisia de receptie finala propune: .... 3......... a constatat urmatoarele: 3.................... 8....... ___________ *) Numele..... lei............. in .... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului.................... In baza constatarilor facute....... file si ... 7.... ..... respectiv pe o durata de ....................................................... 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr..

incheiat intre ....................................... pentru lucrarile de ..... ........... Comisia de receptie................................................... .............................................. 5........... ................ 6......... Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ....................... 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr............................... a fost incheiat astazi .............. file. ..... ...... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ................... din .................. .............................................. exemplare............... ................. la ........... privind lucrarea .................................................................... si intre .............. in ............................ 7..... ANEXA Nr.......................................................... cu un total de ....... fiind formata din: .............. 1......... executata in cadrul contractului nr....................... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ............. continand ....................................................................................................... exemplare... prenumele si semnătura. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr................................ 6..... ................. continand .................. la ................. cu valabilitate pana la ............................................. ........................ file si .... Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ......... ........................................................................................................................................................ file si .... 5............................ Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ......... cu un total de ................ Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ... 2. din .......... file.................... anexe numerotate......... ___________ *) Numele................. Au mai participat la receptie: ............... in urma constatarilor facute.......... (nume si prenume) 3................................. ANEXA Nr... eliberata de ........................................ in .......................... Prezentul proces-verbal................................ la ............ Prezentul proces-verbal.................................................................... (nume si prenume) (calitatea) 4... 4 la regulament INVESTITOR .. Delegat al administratiei publice locale: ............... ........................... anexe numerotate...... propune: ................... Membri: ........ a fost incheiat astazi ........................................................ ......

..................................... cartea tehnică a construcţiei etc............ cuprinzând toate datele...... . Recepţia finală ...... a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.............. Valoarea obiectului este de ........... 5................. Prezentul proces-verbal...... in urma examinarii lucrarii si a documentelor.............................. 3... caiete de sarcini.......... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ..................... execuţia.......... comisia de receptie finala propune: ....... 2............. 1... avize ale organelor autorizate.. Perioada de garanţie . din ................ file si ... din ........ fiind formata din: .. Delegat al administratiei publice locale: . cu un total de ......... Cartea tehnică a construcţiei ....... 6.... pe cheltuiala sa... Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora .... ___________ *) Numele.... care poate fi utilizată separat........... prenumele si semnătura..... independentă.......) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire... reglementări tehnice aplicabile.... cu valabilitate pana la ........... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .... in ... 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1..... exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia............................... a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării.................... în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie............................ 4..................... lei. a constatat urmatoarele: ............ autorizata cu nr........ ....... In baza constatarilor facute...............recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie................. recepţia..ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea............ Recepţia la terminarea lucrărilor . 5...... (nume si prenume) (calitatea) 3............) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă........actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora...... 4......................... la . file....perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor. conform listei anexa nr....PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr......... ................ ....................... de catre ........ privind lucrarea .............. 1. Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ....... exemplare...... (nume si prenume) 2...................... Comisia de receptie finala.............................. ANEXA Nr.... anexe numerotate......................... a fost incheiat astazi ............................... Au mai participat la receptie: .. specificaţii tehnice etc... continand ........................recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.......

........... Capitolul C*) Documentatia privind receptia................ ..... ........................ .................................. ..................................................................................................... Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea............................ Proprietar ... ...................................................... ................. repararea................................... repararea si urmarirea comportarii in timp.................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea.. ........................... ......................... .................... Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia....................................................................... ......... ......................................................................................................................................................... Obiectul de constructie (denumire.................................. 6........... ....................................................................................... Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia................................. ...................... ............................................................... .................................... Fisa de date sintetice...................................................................... ANEXA Nr..................... ........................................ ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.................. . 2........ .... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea........ 3........ 6..................................................................................................... ................................. .................. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea.......... Capitolul B*) Documentatia privind executia............................. localizare) ............................................................................................................................................................................................................................. 4............ investitorul poartă denumirea generică de proprietar......... .....................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.......................................................... 5........... ............................................................................................. FISA DE DATE SINTETICE 1... .................determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp.. 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1.................................................. intretinerea.... Jurnalul evenimentelor............ întreţinerea si urmărirea comportării în timp........................................................................ .. ................................................................

............................. 9........................................... prenumele... ................................................ Investitorul (denumirea si sediul unitatii) . Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ..... 8........................... NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ........ daca este cazul...................... numele............................... 4..................................................... 2............................................................................................ b) Numele si prenumele sefului de santier .......................................... ................ .. atributia) ............................... numarul certificatului de atestare) ....................................... ............................. b) Numele si prenumele sefului de proiect ............ denumirea si sediul unitatilor de care apartin ... 14..... ............................................ Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele........................................................................................................................................ c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ....................... ..................................... 6.... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si................................... ..................... Data inceperii executiei ............................................................................................................................................................. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)...................................... Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele............................................................................ ........................................................................................................................................... Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .............. 15................................... a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ...... prenumele si unitatea de care apartin) ......................... numarul certificatului de atestare ..... .... 12.................. Alte date .............. 7................................ ................................................................................ Modificari intervenite in datele de la pct..................................... 1-6 (data modificarii si modificarea) ... ................................................................ Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ........... ................... 3......................................... .................................................. functia......................................... 5................................ ........ 10................................. Data aprobarii receptiei finale ... 13................. 11. prenumele............................. c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate. prenumele si unitatea de care apartin) ................... Comisia de receptie finala (numele....................................................................... prenumele................ .................................................. ........................................................................................................... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele...........................................................

c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. 7. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. după caz. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. certificatele de calitate. . 3. 6. repararea si urmărirea comportării în timp. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. cu toate modificările aduse de proiectant. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. ipoteze de calcul. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. execuţia. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente.). Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. după întocmire. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. de admitere a fazelor determinante.). 4. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. condica de betoane. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. 2. procesele-verbale. d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. de către proprietar. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. notele de constatare ale organelor de control. întreţinerea. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. . Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.1. recepţia. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). 8. exploatarea. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. Documentaţia privind proiectarea (cap. Cartea tehnică. . a fundaţiilor si structurii de rezistenţă.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. . întreţinerea.

cabine poartă etc. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. precum si alte acte anexate acestora . temperaturi excesive etc. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. 12. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie.. g) caietele de atasament. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). 1 la prezentele norme. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. după recepţia finală a lucrărilor. dacă este cazul. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. cutremure.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. 10. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. h) jurnalul evenimentelor. 9. urmărire în timp). Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. rezultate ca necesare. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. Acolo unde este posibil. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. 11. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). dacă este cazul. dacă este cazul. documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme.). f) expertize tehnice. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. dacă este cazul.

CAPITOLUL III Modul de întocmire. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 18. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. periodic.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. după recepţia finală a obiectului de construcţie. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. cu ocazia recepţiei. le îndosariază conform prevederilor pct. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. B. în cifre arabe. 19. 10 lit. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. 20.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. imediat după întocmirea ei. în dosare cu file numerotate. 16. C. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. fie de proprietar sau administrator. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. D) si din numărul de ordine. 7 si 10. Pentru construcţiile noi. al dosarului. . după demolare. 15. . Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. fie de persoane împuternicite de acestia. în ordinea enumerării din prezentele norme. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. împreună cu proiectantul. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. documentaţia prevăzută la pct. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. 13. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. ţinând seama si de prevederile pct. investitorul reţine un exemplar complet.capitolele respective. 13. h). 17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. 8. pentru păstrare. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. 8).

C .evenimente excepţionale (cutremure. demolări etc. prăbusiri sau alunecări de teren etc. D . inundaţii. . consolidări.|evenimentului|evenimentului|constructiei. pe fazele de execuţie a lucrărilor. cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. La schimbarea proprietarului. M . Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. 2.). US . Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC .). | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. ploi torenţiale. E . incendii. menţionându-se natura actelor.rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei.20. în cazul în care implică luarea unor măsuri.procese-verbale întocmite de organele de verificare. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele. căderi masive de zăpadă. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente. cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale.

Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. 5 din Legea nr. tehnologiei de fabricaţie. publicată în Monitorul Oficial al României. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. ." 5. a unor noi produse. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art." . ." 2. nr.determinată de modificările aduse produsului. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. I. ." 3. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 6. Partea I. ca urmare a constatării unor neconformităţi. 1. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. 10/1995 privind calitatea în construcţii. procedee sau echipamente. denumite în continuare produse. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. asupra aptitudinii de utilizare. se modifică si se completează după cum urmează: 1. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art.Guvernul României Hotărâre nr. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. 352 din 10 decembrie 1997. Partea I nr. la iniţiativa deţină torului ." 4.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. 107 din Constituţia României. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.Anexa nr. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. concretizată într-un document scris.sau a grupei specializate care l-a elaborat. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. domeniului de utilizare . în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. Art.

k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. Transporturilor si Locuinţei. . f).Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . transporturilor si locuintei. . Ion Selaru. . Anexa la regulament .1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. Transporturilor si Locuinţei". secretar de stat Bucuresti. Mihai Berinde.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România." 8. Ministrul industriei si resurselor. secretar de stat p.1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. • vicepresedinte.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. . Art. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice. . Transporturilor si Locuinţei. 675. • membri: . denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. • secretar. 3 iulie 2002.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic. partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice. La articolul 24. Nr.6. a)-d). precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. Ministrul lucrarilor publice. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. II. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. . .

.6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. vicepresedintele. Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. transporturilor si locuinţei. executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii.1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior.. 2.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. . . . . transporturilor si locuinţei. Presedintele. . Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice. 3. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice.7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate.1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. .

1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. 193 din 28 iulie 1994. 325 din 24 noiembrie 1994. 202 din 4 august 1994. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. . PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat.Guvernul României Hotărâre nr. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. e) agrementul tehnic pentru produse. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. 1-7. Art. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. publicat în Monitorul Oficial al României. Art. Hotărârea Guvernului nr. nr. nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii. publicată în Monitorul Oficial al României. . Nicolae Noica Ministru de stat. Partea I. nr. Partea I nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. ministrul industriei si comertului. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 1. 3. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Partea I. Partea I.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. 202 din 4 august 1994. 2. . ministrul finantelor. 38 din Legea nr. procedee si echipamente noi în construcţii. cuprinse în anexele nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Hotărârea Guvernului nr. nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. . 152 din 17 iunie 1994. 10/1995 privind calitatea în construcţii. d) urmărirea comportării în exploatare. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. procedee si echipamente noi în construcţii.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr.

Nr. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. depozitarea echipamentelor . 6. . Art.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. 5. justeţea. 2.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. 21 noiembrie 1997. cu aprobare de model. 1. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. Partea I nr. principalele elemente de conţinut. Art.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. fidelitatea. c) recepţia si administrarea . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . având în vedere domeniul de măsurare.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. 766.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. care utilizează echipamente de măsurare. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. 7. folosiţi în textul prezentului regulament. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. pentru utilizarea prevăzută. 4. instituit prin lege. prin care se asigură administrarea. conform prezentului regulament. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. manipularea.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. Art. . conservarea. . . dacă este cazul. Art. .Activitatea de metrologie. director general Bucuresti.identificarea. 3. Art. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. .

f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. Art. e) retragerea din serviciu. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. . prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . având în vedere complexitatea comenzii. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. precum si a personalului.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. . . 9.de măsurare.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. verificări. respectiv. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. . casarea acestora. 11. Art. 14. reparări .Achiziţionarea.etalonări. după caz. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. Art. 13. inclusiv a documentelor . după caz. Art.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. 8. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. instrucţiuni -.proceduri. după caz. . privind identificarea. stabilite prin documentaţia de execuţie. pentru fiecare obiect. 10. conform instrucţiunilor furnizorului. materialele de referinţă. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. verificarea periodică si/sau după reparare -. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. cât si funcţional. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile.verificarea iniţială. . a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. manipularea. . personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. Art. 12. d) efectuarea confirmării metrologice . CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art. Art. etaloanele. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. conservarea si depozitarea.

după caz. lucrări publice. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . executanţi -. 21. 19. securitate. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. proprietari sau utilizatori. . conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. după caz. 18.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. b) să stabilească. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. . precum si instruirea si atestarea acestuia. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . b) să asigure personalul corespunzător.investitori. 17. . . 15. d) să evalueze. urbanism si amenajarea teritoriului. prin contract. care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. . Partea I nr. la solicitare. condiţii de mediu. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare .Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii.vedere al stării de verificare. experţi tehnici.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. conform prezentului regulament. depozitare. conform legilor în vigoare. Art.În funcţie de volum si de complexitate. 16. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. 20. proiectanţi. prin personal propriu împuternicit. . prin audit intern sau extern. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. Art.manipulare. Art. Art. în conformitate cu atribuţiile care le revin. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. . lucrări publice si amenajarea teritoriului.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. urbanism. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. Art. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. accese. potrivit sistemului propriu. periodic.

întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. să asigure realizarea.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. Art. 1. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. atestat. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. destinate să prevină noncalitatea. realizare. 3. având în vedere standardele aplicabile. . Art. care sunt obligaţi să asigure.CAPITOLUL I Prevederi generale Art. finanţate de la bugetul de stat. obţinerea si menţinerea. . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. b) prin planul calităţii. unităţi de cercetare. prin activităţi prestabilite si sistematice. . 5. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. Art. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. astfel: a) prin sistemul calităţii. în condiţii raţionale de cost si termen. Pentru celelalte cazuri. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. a)(i). prin conducerea si asigurarea calităţii. dacă aceasta este cerută prin contract. în aceste etape ale existenţei construcţiilor. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. adaptate la specificul construcţiilor. proprietari. 4.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. 2. Art. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. finanţate din alte surse. adaptate specificului construcţiilor. . în cazurile prevăzute la lit. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. de proiectare. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. . fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării .

client . documentaţia tehnică de proiectare. organizare -.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. printr-o terţă parte organism de certificare -. 7. .condiţiile referitoare la sistemul calităţii. conducere.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. .documente contractuale. aplicabile. . precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile . strategie. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. Art. 12. 8. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. 6. . Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. a conducerii si asigurării calităţii. 11. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. Art.elementele principale de conţinut. 9.sau certificarea. CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. . regulile de operare. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. Art.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. directoare pentru definirea si obţinerea calităţii.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . precizând obiectivele.documente si înregistrări. . 10. cât si pentru asigurarea externă a calităţii. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii .Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . . Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.profesionale. Elementele principale de conţinut Art.datele de intrare.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. potrivit contractelor încheiate între părţi. Datele de intrare Art.programul de asigurare a calităţii. Aceste elemente se elaborează. precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . . .organizarea aferentă sistemului. . aplicate. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . . .Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Art.politică.

pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. .proceduri administrative. . . . faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.definirea politicii privind calitatea. b) proceduri.analiza contractului. . 15. a obiectivelor.sistemul calităţii . "manual de management al calităţii". Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. În funcţie de obiectul manualului.formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii.procedurile sistemului. trebuie să cuprindă: . pentru acele cazuri.În situaţia în care sistemul calităţii. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii.documente. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii. . .Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. . .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului. care sunt: .a) manualul calităţii.procedurile tehnice de execuţie sau de proces. Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi. . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Art. care includ planuri de control al calităţii. 14. de către conducerea unităţii. 13. prin contract. În anumite cazuri mai deosebite . spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii. . corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate.lucrări de investiţii-construcţii importante. . care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. sunt următoarele: . integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. . se poate utiliza un calificativ. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate. în următoarele cazuri: .beneficiarii investitori pot solicita.organizarea.analizarea periodică. utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .planul de control al calităţii. .Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Art. .pentru participarea la licitaţii. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice.analiza sistemului.responsabilitatea managementului . . nu este certificat. . Art.

Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii.instruirea. În cadrul sistemului calităţii. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. proceduri/instrucţiuni tehnice specifice. . b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. . 16. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării).service si urmărirea comportării lucrărilor. proceduri administrative sau. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. fabricaţie. . . .. 1.Aplicarea sistemului calităţii. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art.controlul înregistrărilor calităţii. . Art. . 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare.controlul echipamentelor de inspecţie.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.controlul proiectării.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor.controlul documentelor si al datelor. . care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. conservarea si livrarea. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art.inspecţii (control) si încercări. vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate. 17.aprovizionarea.acţiunile corective si preventive. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. . depozitarea. .tehnicile statistice. . . . . .controlul proceselor.controlul produsului (lucrării) neconform. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. execuţie. este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. Art. prevăzute la alin. care. .controlul produsului furnizat de client. . de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii.manipularea. măsurare si încercare. ambalarea. după caz. . prin proceduri de sistem.auditurile interne ale calităţii. se efectuează în mod diferenţiat. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare. . 18.

de exploatare. aferente. întocmite. cel mai complex si mai pretenţios. Art.certificate de calitate. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. luate în considerare. pentru construcţii noi. spre modelul 3. se stabilesc în etapa de proiectare. notate cu 1. b) documente ale programului de asigurare a calităţii.procese-verbale de control. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. Art. pentru construcţii existente. diferenţiate între ele.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. certificate de conformitate a calităţii produselor. 21. .În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. . Documente si înregistrări Art. care descresc de la modelul 1. precum si pentru activităţile de realizare si. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. după caz. . respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. buletine de încercări. 22. în principal. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. procese-verbale de avizare pentru . reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. .Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale.Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. 19. rapoarte de verificare si analizare. mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. 2 si 3. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. . 20. c) documente si înregistrări privind calitatea: .

în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. .acreditarea organismelor de certificare. . .Planul calităţii este documentul care precizează practicile. . după caz.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. furnizori. cu cele specifice lucrărilor respective. realizare. . spre exemplu: rapoarte tehnice. complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. produse pentru construcţii.planuri si rapoarte de audit. Art. c) de a elabora. Planuri ale calităţii Art. documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . rapoarte de control si verificare privind calitatea. pentru anumite lucrări sau construcţii. ca si pentru fazele determinante . suplimentate. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. 15. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. consultanţă. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. 24. 26. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. dări de seamă periodice. 10/1995 privind calitatea în construcţii. pentru sisteme de calitate. realizarea si.Planul calităţii se întocmeste. după caz. 23. CAPITOLUL III Atribuţii. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă.puncte de oprire . referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. 25. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. . proprietari. Art. . investitori. aplicabile. după caz.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. în exploatarea construcţiei respective. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.procese-verbale de lucrări ascunse. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. informări. .rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. instituit prin Legea nr. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. d) diverse alte documente referitoare la calitate. precizate la art.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii.si de recepţii parţiale. . analizarea si evaluarea sistemului. după caz. Art. b) ca document de sine stătător. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. .lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. proiectanţi. . 27. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. răspunderi Art. obligaţii. calificare sau atestare. utilizatori.

Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. cu volumul important de muncă si de materiale înglobate.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. . 3. denumite clase de importanţă. conform legii. după importanţa lor. . 5. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor.pregătirea si instruirea personalului. 4. 2. 30. sub anumite aspecte. de regulă.Construcţiile se încadrează. în următoarele categorii: a) de importanţă globală.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor. punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale.asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. denumite categorii de importanţă. sub toate aspectele. Art. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. 1. . 28. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. care privesc întreaga construcţie. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. Art. în condiţiile precizate la art. .Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. Ele sunt caracterizate. cu durata mare de utilizare. Art. . b) de importanţă specifice. urbanism si amenajarea teritoriului.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. lucrări publice.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. lucrări publice. prin: . sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. . Partea I nr. . din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. . care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 29. urbanism si amenajarea teritoriului. pentru realizarea de niveluri . se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. Art. conform legilor în vigoare. . Art. 4. de către Inspecţia de stat în construcţii. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar.

Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. Partea I nr. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. .Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant.Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . Clase de importanţă Art. sau a proprietarului. . . CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. la construcţiile noi. b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic.construcţii de importanţă redusă (D). intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. .de calitate determinate de respectarea cerinţelor. Art. 7. la construcţiile existente. c) caracteristici proprii construcţiilor .Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice. modul de utilizare etc. în condiţiile legii. 10. Art. Art. . ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . 11. cartea tehnică a construcţiei.construcţii de importanţă deosebită (B). la cererea investitorului. . si/sau de către expertul tehnic atestat.construcţii de importanţă excepţională (A).Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. în cazul construcţiilor existente. .Urmărirea comportării în exploatare. proiectul de execuţie. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. în cazul construcţiilor noi. . . prin documentaţii motivate. 6.gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. .. 8. în mediul construit si în natură destinaţia.construcţii de importanţă normală (C). 1. documentele de asigurare. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. Art. . 9. atunci când este necesar.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant.complexitatea si considerentele economice.

.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Art.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. utilizatori. conform legii. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . Art.perioade. . are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. 8. 5. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. . în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. Art. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. 3. pe categorii de lucrări si de construcţii. 7. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. caracteristici si parametri urmăriţi . Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. Art. administratori. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. care. de asemenea. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. proprietari. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. 6. .Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. .urmărirea specială. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. . care va cuprinde. . asupra tuturor construcţiilor. Art.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. . proiectanţi.urmărirea curentă. metode. 4. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. 2. Art. pe toată durata de existenţă. Urmărirea curentă se efectuează.se stabilesc de către proiectant sau expert. cel puţin de nivel mediu. executanţi. periodice.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. corelată cu activitatea de întreţinere. complementare.

11. urbanism si amenajarea teritoriului. . înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. împreună cu proiectantul. asigură. . Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. pe o perioadă stabilită. de către personal tehnic de specialitate atestat. 10. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. Art. 13. să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. b) elaborează. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. Art.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. . CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . Art. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. după care le vor preda proprietarului. sub toate formele. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. . au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei.interesate. . în contracte.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. Art. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială. lucrări publice. Art. Art. până la recepţia construcţiilor. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. Art. 9. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. 16. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. 10. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. b) să efectueze urmărirea curentă. 15. urbanism si amenajarea teritoriului. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale.Urmărirea specială se realizează. 12.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. după caz. 14.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. lucrări publice.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. acele construcţii care se supun urmăririi speciale.La constatarea. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. inclusiv jurnalul evenimentelor. b) stipulează. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. . pe bază de contract cu proprietarul. . . comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. personalul necesar.

. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. 17. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . inclusiv înlocuirea unor piese uzate.Art.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. .Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. inclusiv a cauzelor care au produs degradări. Art.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. straturi de uzură. în conformitate cu prevederile legale. Art. c) lucrări de modernizare. . 18. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop.partea existentă .Lucrările de modernizare se realizează.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. cât si local. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. . întocmit potrivit principiilor prevăzute la art.Lucrările de refacere se realizează prin remediere. întocmit de către expert sau de către proiectant. . 22. ca rezultat al expertizării tehnice. inclusiv extinderi.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. putând interveni si reparări sau consolidări. de asemenea. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . dacă este cazul. 19. calitatea acestora.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. acestea vor fi executate. Art. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. . . În unele situaţii. 24. de regulă. în urma analizării situaţiei. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . prin reconstrucţie. periodic. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. Art.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. în care construcţiile sunt grav afectate. reparare sau consolidare. 20. b) lucrări de refacere.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. pe baza comenzii proprietarului. 19 si verificat conform prevederilor legale. 23. pe parcurs si la recepţie. 21.finisaje. Art.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: . pe baza unui proiect. Art. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. . pe bază de proiect. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. .

cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. conform legii. eliberată de autorităţile competente. cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. . faţade. cu acordul proprietarului. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare.construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. telefon.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii.recomandări . . care ar trebui. Art. .La construcţiile proprietate publică.Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: .cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. vecinătăţi -.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi.planul de amplasare a construcţiilor . . 26. Art. energie termică.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare. 25. secţiuni. .poziţie. oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii. 29. recuperate cu ocazia demontării si demolării. Art. canal. care se face: a) la cererea proprietarului.la construcţiile proprietate publică . b) la cererea administratorului construcţiei. . eventual. . din care să rezulte destinaţia. energie electrică. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. 30. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. în cazurile în care: . . orientare.planurile racordurilor la utilităţile exterioare . .condiţii tehnice de calitate. .construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere.planuri sau relevee. . întocmite la o scară convenabilă. . . 28. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. 26. dimensiuni. . . planurile instalaţiilor interioare.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor.apă. Art. .lucrărilor. Art. gaze. 27.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. . decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. din care să rezulte necesitatea.

recondiţionare si reciclare.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: . de finisaj si izolaţii.Recondiţionarea. . în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor.reciclarea materialelor rezultate din demolare. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. mobilier.suspendarea utilităţilor. în secţii de producţie specializate. . Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . cuprind următoarele faze: .demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . . în vederea refolosirii.Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: . Art.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. Art. rezultate din recuperare. . reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. 32. . Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. Art.refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor. de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor.demontarea părţilor si a elementelor de construcţie.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. executate în ateliere. .asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor. . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. 33. echipamente. . .zidării. structuri de rezistenţă -.dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. . . . 34. ..pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. prin operaţiuni simple. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. De asemenea. inclusiv a fundaţiei construcţiei. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente. Art.devizul lucrărilor de demolare.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. . d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei. 35. . c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii. . 31. . prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii. .

c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. 37.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. a degajărilor mari de praf. procedee. . precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. .Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni .Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. 41. 39. b) să asigure. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. c) îndrumătoare tehnice privind metode. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. alcătuite din diferite materiale. . reciclare si utilizare a materialelor rezultate. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. . pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate. 40. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. . lucrări publice. Art. Art. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. . e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. 38. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare. 42. 36. . aparatură si echipamente specifice. Art. Art. prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp.Art. urbanism si amenajarea teritoriului. Art. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora.

. conform legilor în vigoare.contravenţionale si/sau penale.

ministrul muncii si protectiei sociale. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 731/1991. Partea I nr.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Marin Cristea Ministru de stat. Partea I nr. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. Art. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 5. ministrul finantelor.Hotărâre nr.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. .Specialistii cu activitate în construcţii. . 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 4. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. 3. . 1. care va fi aprobat prin ordin al ministrului. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. Florin Georgescu Ministru de stat. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. Art. . 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. .Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 1. 2.

10/1995. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. . cu excepţia celor prevăzute la art.) se supun prevederilor prezentului regulament. Art.autorizat. transformare. Art. 2 alin. . precum si lucrările de modernizare. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. potrivit legii. sunt angajaţii constructorului.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. ca persoană fizică.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . 3 din Legea nr. hoteluri. conţinutul.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. 10/1995. potrivit legii. Art. care se suportă de către partea interesată. 40 alin. prevăzute la alin. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege. să desfăsoare activităţi în mod independent.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. 5. Proprietarii. cu respectarea prevederilor legale. căi de comunicaţie. atestaţi. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. Responsabilii tehnici cu execuţia.În conformitate cu prevederile art.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi. . după caz. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii.Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. 1. Construcţiile pentru organizare de santier care. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. . . tribune din lemn etc.angajat al investitorului. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. conform prevederilor Decretului-lege nr. ateliere etc. . atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. 4. consolidare. Art. modificare. 2. 2 din Legea nr. poduri. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 3. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. după terminarea lucrărilor de bază. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. . se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . în funcţie de categoria de importanţă.calităţii în construcţii.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

F. C. B1-B9). Af. drumuri. care cuprind: • instalatii sanitare interioare. It . . în unul sau mai multe domenii (A1-A9. . D.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. • instalatii de stingere a incendiilor.Instalatii sanitare. • instalatii exterioare de alimentare cu apa.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. care cuprind: • instalatii electrice. inginerii geologi. energetice. telecomunicatii. Art. • instalatii de prevenire a incendiilor. B.agrozootehnice.pentru toate domeniile de constructii.Instalatii termice. B9 .Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. • instalatii exterioare de gaze naturale.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. • instalatii de climatizare si frig. B5 . cu experienţă si vechime în profesie.Izolatie termica. D.pentru toate cerintele A. • instalatii exterioare de canalizare. F pot fi atestaţi în toate domeniile. care cuprind: • instalatii de incalzire. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. E.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. F .Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala. sanatatea oamenilor. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. E. B7 . • instalatii de ventilare. tunele. • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare.Instalatii electrice. D . E . B3 . iar pentru cerinţele C.pentru specialitatile: Is . B4 . • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor. • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. inginerii de instalaţii pentru construcţii.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori. B2 . care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale. poduri. Ig . • instalatii de gaze lichefiate. termice si de gaze. miniere. arhitecţii. 5. piste de aviatie. Ie .Instalatii de gaze. Pentru instalatii: -----------------. . hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. inclusiv pentru curenti slabi. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.Igiena. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. . conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. C .

dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. arhitecţi. Art.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. că nu are cazier. în toate specialităţile. C. f) declaraţia scrisă. perioade.vechimea în funcţie de minimum 14 ani. conform prevederilor art. solicitantul va prezenta . pe propria răspundere. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. la una. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. după caz. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. . mai puţin la cerinţa esenţială A . 7. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. E.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. D. . . ingineri geologi. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. dacă are cazier. Art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.numele. b) pentru expert tehnic .rezistenţă si stabilitate. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. 1) a solicitantului. 6. Transporturilor si Locuinţei. pentru care se solicită atestarea. B. F. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. în care se precizează: .) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). iar pentru instalaţii. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. funcţii etc.

. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. dacă este cazul. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă.o copie legalizată de pe acesta. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. c) să fie arhitect. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. 2 alin. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. d) să fie inginer de instalaţii. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. cercetare sau învăţământ superior. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. absolvent al unui institut de arhitectură. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. precizată în memoriul de activitate. . sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. b) să fie inginer geolog. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: .(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. Transporturilor si Locuinţei din comisie. în domeniul si specialitatea solicitate.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 8. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. Art. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. 9. 6.

ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. miniere. IV . 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 10. XI . . solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. la cererea sa.. (1). a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale.S. conform prevederilor art.Constructii de porturi si platforme marine. III . VII . pe propria răspundere.Un specialist poate fi atestat. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. Art. agrozootehnice. perioade. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică.Constructii de cai ferate.A. piste de aviatie.Constructii si amenajari hidrotehnice. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. V . Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. 12. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. tunele. energetice.numele.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. . II . arhitect sau conductor arhitect. referitoare la execuţia lucrărilor. . Art. precizată în memoriul de activitate. telecomunicatii. Transporturilor si Locuinţei.Constructii pentru imbunatatiri funciare. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor.Constructii edilitare si de gospodarie comunala. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru . c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. funcţii). prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. dacă are cazier. industriale. . în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 11. Art. 1) din partea solicitantului.Constructii civile.I .Lucrari speciale de fundatii. g) declaraţie scrisă. drumuri. în care se precizează: . (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. poduri. IX .domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.Constructii rutiere. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. că nu are cazier. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. 9 alin.

competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. respectiv doctor arhitect. . c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. conform prevederilor art.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. că nu are cazier. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. arhitecţi. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. turnuri de facle). solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. construcţii metalice înalte (antene înalte. Transporturilor si Locuinţei. C. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. săli de sport etc. dacă are cazier.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. . b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. funcţii) din care să rezulte experienţa. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. 14. F. 15. inginer geolog. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. D.numele. E. care au executat construcţii metalice deosebite. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. (4) Inginerii sau subinginerii. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. B. . în care se precizează: . perioade.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). potrivit prevederilor art.. Art. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. în care se solicită atestarea. f) declaraţie scrisă. e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. inginer în specialitatea petrol si gaze . 13. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. inginer de instalaţii. 1) a solicitantului. Art.construcţii. . pe propria răspundere. 4. faruri.

în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. . pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. Ig. Art. în vederea continuării activităţii. obligatoriu. Transporturilor si Locuinţei. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. 19. Art. prevăzute de legislaţia în vigoare.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. It. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . C. F. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. obligatoriu. 2. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. 17. Ie. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 3. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. 18. Transporturilor si Locuinţei. învăţământ superior. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. . abuz de încredere. execuţie. 8. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. . activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. (4) Certificatul. cu iniţialele acestora. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. Transporturilor si Locuinţei din comisie. E. din care. B. 16. cercetare. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. cercetare.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. din care.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială. . domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. învăţământ superior. D. în acest scop. execuţie.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art.sau arhitect. b) inginerul constructor. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. Art.

barete. în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. . Art. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. Art. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. 23. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii.Anexele nr. coloane. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . . Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. 26. pământuri lichefiabile etc. Art. 25. Art. fundaţii pe piloţi. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. 22. Transporturilor si Locuinţei.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. survenită ulterior atestării. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. 24. respectiv. precum si termenul de valabilitate a acesteia. Art.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. pereţi mulaţi. ancoraje si altele). . inclusiv verificarea studiului geotehnic. (3). . 20.. 21. . specialităţi sau cerinţe.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. Art.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. Art. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. În acest scop. . precum si terenuri instabile în pantă.complementară a interzicerii unor drepturi. Transporturilor si Locuinţei. . acolo unde consideră că este cazul.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice.

......................................... posesorul (posesoarea) diplomei de ........................ Domnului ministru al lucrarilor publice......................... Copie legalizata de pe diploma nr.................................. Semnatura .................... ..................... din orasul .... .................................................... cu sediul in ............................................................ANEXA Nr...................... Recomandare din partea ....................... ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România............................... tara .......................... eliberata de .......... avand calitatea de .... Recomandare din partea .... eliberata de ........... ............... judetul .......pentru constructii ........ unde am calitatea de3) . promotia .......... avand nr........ 71)................ Recomandare din partea ..... ... comuna/orasul ... Memoriu de activitate 2............. Copie legalizata de pe carnetul de munca 9....................................................... Subsemnatul (subsemnata) ....... si al (a) ................. Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar......... ... sectorul ...................... ................................................................. in calitate de ........... nr. Localitatea .......................................................sau specialitatea (specialitatile) ....... . ............. domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ...................... ........ .... bl......... si inteleg sa le respect intocmai.............................. pentru urmatoarele cerinte de calitate: ................. pentru plata tarifului de atestare 6... ........ fiul (fiica) lui ........... et................... in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1. ............................................ transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat............................................................... tara ................. sectorul ................................... 5..................... avand calitatea de .......... telefon ........................... in comuna/ orasul ............................ in domeniul (domeniile) ................ Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr............... .... str. str................................. judetul ........................................ avand calitatea de .............. ... Chitanta nr........... 4.........................pentru instalatii .. .... ap............................................... nascut (nascuta) la data de .......................... 3................................ Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale................................................ .. judetul ............................................ sc.... eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8............ ............................................................ .. data ......... .................. Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) ........................................... . 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru............................................. solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ......................

................................................. ........................................................................................................... ............... ap......... ............. se elibereaza prezentul certificat de atestare................................................................................................ 3) Asociat...... salariat.......... de profesie .......................................................................................................................... din ... 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE................ cenzor............................................ după caz............................................................... .................... Ministrul lucrarilor publice.......................................... din ... ....... Se atesta domnul (doamna) . TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr......... cu modificarile ulterioare....... ANEXA Nr............... din .... ................... nr.....) în care lucrează solicitantul........... ............ .... et.............................................. ......... sc......... ..... .. str................................ si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr.......... in urma cererii nr.......... administrator.......... ........................ ANEXA Nr....... cu domiciliul in localitatea ...................... in specialitatea ................................................................... Director general......................................... ... ........ ........... .................. ......... bl.................... STAMPILĂ ... ............ ................................................... In baza Legii nr.............. ............................................................... ........... in domeniul (domeniile) ............. .................................................................... pentru calitatea de ............ transporturilor si locuintei............................ 10/1995 privind calitatea in constructii................................................. judetul ............. pentru urmatoarele cerinte de calitate: ....... .............. ............... 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil.. firmei etc....................2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale...........

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

transporturilor si locuinţei nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. It. Ministerul Transporturilor. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. Partea I nr. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. cu modificările ulterioare. 38 alin. 4 din reglementarea tehnică. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. 925/1995. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Is. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 2 din Legea nr. Construcţiilor si Turismului Ordin nr.

Construcţiilor si Turismului. 777/2003. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. . 575. Gheorghe Dobre Bucuresti. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. publicat în Monitorul Oficial al României.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. . Partea I. Art. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Nr. transporturilor si locuinţei nr. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. (4) din Hotărârea Guvernului nr. nr. Ministrul transporturilor. cu modificările si completările ulterioare.Anexa nr. . II.în temeiul art. Partea I. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". 5 alin. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. construcţiilor si turismului. 14 aprilie 2006. 397 din 9 iunie 2003. ministrul transporturilor. I.

Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. . precum si lucrarilor de modernizare. Art. unic pct. pe intreaga durata de existenta a constructiilor.Legea nr. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare. 587/2002 . Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.G.H. b) securitate la incendiu. 123/2007. Art. 3.denumite in continuare constructii. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. 2. in scopul protejarii vietii oamenilor. consolidare si de reparatii ale acestora. d) siguranta in exploatare. 1. Art. . modificare. a societatii si a mediului inconjurator. 123/2007. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. 4. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. 6. precum si in postutilizarea lor. . a bunurilor acestora.Legea nr. grad de risc sub aspectul sigurantei. precum si constructiile provizorii. f) economie de energie si izolare termica.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. . a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate. .Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora .Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. unic pct.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. destinatie. pe intreaga durata de existenta. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. c) igiena. mod de utilizare. . 123/2007 care prin art. 1 din Legea nr.A se vedea Legea nr. e) protectie impotriva zgomotului. nr. 498/2001 . cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". potrivit responsabilitatilor fiecaruia. .Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. realizarea si exploatarea constructiilor.05. transformare.2007. 5. sanatate si mediu. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Art. Actul include modificarile din urmatoarele acte: . . Art. precum si dupa considerente economice. in scopul satisfacerii.indiferent de forma de proprietate sau destinatie .

k) controlul de stat al calitatii in constructii. 7. Art. calculul si alcatuirea. care sa conduca la realizarea acestor clauze. 9.Agrementele tehnice pentru produse. Art. executia si exploatarea constructiilor. . in principal. proiectantii. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. 5. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art.In contractele care se incheie ori.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. produselor si procedeelor utilizate in constructii. corespunzatoare cerintelor esentiale. inferioare reglementarilor in vigoare. g) activitatea metrologica in constructii. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. Art.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. . Art. regulamente. responsabilitati. d) verificarea proiectelor. realizare. . dupa caz.Acesti factori sunt: investitorii.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. exploatare si postutilizare a acestora. 11. . . 8. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. verificatorii de proiecte. responsabilii tehnici cu executia. Lege nr. utilizatorii. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. j) postutilizarea constructiilor. Art. h) receptia constructiilor. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. in conditiile prezentei . CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. precum si garantiile materiale si alte prevederi. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. executantii. 12. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. cercetatorii. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. referitoare la calitate. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. . a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. 10. expertii tehnici. proprietarii.

in scopul . . in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. . 16. Art. de depozitare. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Art. Art. . 15. conditiile de fabricatie. 18. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. legal desemnati de acestia. de punere in opera si de intretinerea a acestora. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.proprietar. procedee si echipamente traditionale. Art. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. Art. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. 14. .Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. Art. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea. de transport. .legi. .Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. Receptia constructiilor se face de catre investitor . 13. aptitudinea de utilizare. 17. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia.

. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. urbanism si amenajarea teritoriului. . a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. consolidare. de executie.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. . CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. precum si a autorizatiei de construire. Art. . pe tot parcursul lucrarilor. 18 alin. precum si a deficientelor proiectelor. transformare.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. extindere. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile.mentinerii cerintelor esentiale. la unitatile de proiectare. desfiintare partiala. . 2 al prezentei legi. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. demontare si demolare a constructiilor. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. 22. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. 19. precum si la lucrari de reparatii. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. Art. 20.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. lucrari publice. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. 21.

la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. precum si gestionarea probelormartor. prin proiect. e) solutionarea neconformitatilor. . precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. in vederea solutionarii. intretinerea si reparatiile. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. in termen de 24 de ore. 23. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. d) elaborarea caietelor de sarcini. exploatarea. lucrari publice. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. dupa caz. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. a Inspectiei de stat in constructii. din vina proiectantului.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. cu responsabili tehnici cu executia atestati. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. e) stabilirea. stabiliti de catre investitor.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. precum si. h) sesizarea. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. . la cererea investitorului. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect.

conform atributiilor ce le revin. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. angajati pentru expertizarea unor proiecte. c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. dupa caz. la terminarea executiei lucrarilor. k) remedierea. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . transformare. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. d) efectuarea. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. pe propria cheltuiala. la instrainarea constructiei.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. noului proprietar.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. de lucrari de reconstruire. la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. impuse prin reglementarile legale. . pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. colaboratori. 24. . extindere. desfiintare partiala. consolidare. subcontractanti . a defectelor calitative aparute din vina sa. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. atestati Art. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. la termenele stabilite. 25. 26.factori de raspundere. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. . Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. atat in perioada de executie. raspund pentru solutiile date. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. j) aducerea la indeplinire. Expertii tehnici atestati.

pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. in termen de 24 de ore. pe intreaga durata de existenta. pe toata durata de existenta a constructiei. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. 28.Proiectantul. 18 alin.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei. 30. . . 27. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. responsabilul tehnic cu executia atestat. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. precum si dupa implinirea acestui termen. 29. specialistul verificator de proiecte atestat. a unor constructii de calitate corespunzatoare. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. urbanism si amenajarea teritoriului. lucrari publice. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. . precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. dirigintele de specialitate. realizarea. lucrari publice. 2. urbanism si amenajarea teritoriului Art. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. Art. lucrari publice. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. executantul. revine factorilor care participa la conceperea. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea.Inspectia de stat in constructii. . exploatarea si postutilizarea acestora. in vederea eliberarii de agremente tehnice. produse si procedee noi pentru constructii. lucrari publice. e) sesizarea. a Inspectiei de stat in constructii. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. conform dispozitiilor legale. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. b) fundamentarea.

Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. 32. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. De la 15. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia. ori alte consecinte deosebit de grave.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . ori alte consecinte deosebit de grave. Art.000. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. . 33.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat. 31. De la 15. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante.000.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.000 lei la 77. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. Art. lucrari publice. potrivit legii. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. . aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si.500. dupa caz. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. precum si de constatarea contraventiilor.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. .000 lei la 93.500. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. expertizarea. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. referitoare la stabilitate si rezistenta. verificarea. II. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. distrugerea totala sau partiala a constructiei.

a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. 21.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.000. 14. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii.000 lei la 46. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale.000 lei la 3. De la 1. corespunzator prevederilor art. De la 3. IV. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala.500. de reparatii si de consolidari. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. e) stabilirea. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale.500.000 lei la 12. V. modernizari. a lucrarilor de intretinere. de catre acesta.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii. precum si convocarea nejustificata. a factorilor interesati. referitoare . d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. conform prevederilor legale. transformari. la terminarea lucrarilor de constructii.000. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. c) realizarea de modificari. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.700. III. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. urmare convocarii facute de executant. De la 7. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.legale.500. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art.

defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. urbanism si amenajarea teritoriului.la cerinte esentiale. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. . 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. iar in cazurile prevazute la art. 34. 40. d) si e) din Legea nr.G. Art. 3 lit. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. f) neindeplinirea. pentru rezolvarea neconformitatilor. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. autorizatii de construire. la termenul stabilit. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. 498/2001. . lucrari publice. .Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice.Regulamentele prevazute la art. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. cu exceptia proprietarilor. . 2 alin. Calculul si virarea . in conditiile legii. lucrari publice. Art. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. Art. 35. nr. 36. 2 si pentru care se emit.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. Procedurile prevazute la art. de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale.Constatarea contraventiilor prevazute la art. b). care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. Art. 2 al prezentei legi. referitoare la cerinte esentiale. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. unic din H.S.C. . c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. a masurilor cuprinse in actele de control. 38. Art. 39. precum si la cele in exploatare. 30. c). . Art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.Contraventiilor prevazute la art. a). 37. . urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. cu exceptia prevazuta la art. persoane fizice. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului.

587/2002.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar.«C. tasari si/sau prabusiri de teren si. verificarilor metrologice. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. unic pct. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. se penalizeaza cu 0. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate. . cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. studiilor. 1 din Legea nr. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. auditului. 74 alin.C.15% pe zi de intarziere. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. urbanism.I. Transporturilor si Locuintei. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. inundatii.Alineatul (5) a fost modificat prin art. potrivit prevederilor legale. (1) din Constitutia Romaniei. unic pct. Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii. precum si a cercetarilor. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. prevazute la alin. sigurantei in exploatare. 1 lit. functionalitatii si calitatii constructiilor. dupa caz. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. procedee si echipamente. concomitent cu plata prestatiilor. cu respectarea prevederilor art.sumelor respective se fac esalonat. alunecari de teren. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. precum si orice alte dispozitii contrare. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului.I. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. 587/2002. conducerii si asigurarii calitatii. 2 din Legea nr. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp.S. . verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. Art. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice.» .A. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. Inspectoratul de Stat in Constructii . fara a se depasi suma datorata. . receptiei lucrarilor.N. 41.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. amenajarea teritoriului si habitat. 1.S. documentatiilor. testarilor. b). b) executarea prin Compania Nationala de Investitii .Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr.

cu respectarea prevederilor art. 18 ianuarie 1995. OLIVIU GHERMAN Bucuresti. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE SENATULUI prof. 10.p. univ. dr. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. Nr.

.alimentare cu apă .completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : .alimentare cu energie electrică . Pentru cine nu are timp .scara 1 :2000 (cca. Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 . un garaj.actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) . un atelier etc.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă.3 zile) . Pentru cine are timp la dispoziţie . să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier. execuţia şi recepţia lucrărilor executate.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă . o anexă la casă.înainte de a începe orice demers.3săptămâni) .înainte de a începe orice demers. INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Legea 50 cu normele ei de aplicare.Calitatea în construcţii. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca. Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură. o hală. Hotărârile Administraţiei Publice Locale.gaze naturale .

C.altele Avize si acorduri privind : . Deviz estimativ lucrări. Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară.proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care. Tema de proiectare trebuie să conţină : .întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu. în majoritatea cazurilor. In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri.telefonizare .date despre regimul de înalţime ( parter. mansardă. Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.C.alimentare cu energie termică . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre suprafeţele diferitelor încăperi .apărarea civilă . etaj.prevenirea şi stingerea incendiilor .. etc…) .N.canalizare .G. Viza verificator MLPAT .salubritate .protecţia mediului . trebuie să conţină şi o expertiză tehnică .transport urban . Plan parcelar întocmit de expert O.

încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină.proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia .durata de elaborare a proiectului .asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate . în mod explicit. După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere.alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. următoarele : . este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism .durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora . etc. ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului... a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze. forţă majoră. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă.alte clauze ( penalitati de întârziere. Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. la Primarie sau Consiliul Judetean.) După depunerea.

-cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă. este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean. pentru a putea întabula construcţia. zidărie etc…) . a utilajelor. a transpoturilor.alte clauze Odată ales constructorul. constructorii neavând nici o responsabilitate .calitatea lucrărilor .forţa majoră . inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea . Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării.-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea.valoarea lucrărilor .durata de execuţie a lucrării . procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei. care va trebui să conţină .lucrările care se vor executa(săpături manuale.în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. -în regie proprie . Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia.penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului . a materialelor. NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. betoane. Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori.soluţionarea litigiilor . indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».datele de identificare ale contractanţilor . (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). materialele urmând a le procura dvs. . care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse.

La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0. printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii. Dvs. fiecare material achiziţionat (armături ptr.betoane. proiectant şi executant) . la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) . semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N. urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. cărămizi .B. ţiglă etc…) . mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi .obligatoriu .7% din aceeaşi valoare. Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse.Deasemenea se anunţă.