P. 1
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

|Views: 42|Likes:
Published by Titu Nicu
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR
DEPRECIEREA si INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Titu Nicu on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

Controlul calităţii Controlul calităţii. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. conform parametrilor proiectaţi. unde µ este rata reparaţiilor. precum si construcţiile provizorii. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. în exploatare. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- .3. consolidare şi de reparaţii ale acestora. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr .4. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. a. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. denumite in continuare construcţii. 1. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. precum şi lucrărilor de modernizare. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.00 dacă tr → 0. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. Notată cu (∆t). Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor.se comporte în condiţii de exploatare normale. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. transformare. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării.3. Conform legii privind calitatea în construcţii. 1. modificare. Interpretând relaţia. reparaţiilor. unde tf este timpul de funcţionare nominală. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă.

Conform legii. acustic.mecanice. sunt prevăzute în mod expres în lege. utilizatorii. siguranţa la foc. exploatare şi postutilizare a acestora. etc. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. destinaţie. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. experţi cu calitatea în construcţii. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. Legea 18/1990 privind fondul funciar. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. d) verificarea proiectelor. siguranţa în exploatare. responsabili tehnici cu execuţia. responsabilităţi. condiţiile de confort termic. economia de energie şi respectiv. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). cercetători. execuţie. b. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. cerinţelor de confort şi siguranţă.). Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. grad de risc sub aspectul siguranţei. Pentru utilizatorii industriali. verificatori de proiecte. proiectanţi. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. . respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. precum şi după considerentele economice. a execuţiei lucrărilor. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. proprietarii. protecţia mediului ambiant. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. mod de utilizare. regulamente.

h) recepţia construcţiilor. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. precum şi la lucrări de reparaţii. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. care se fac numai pe . Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. în scopul menţinerii cerinţelor. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. extindere. transformare. legal desemnaţi de aceştia. consolidare.proprietar. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. g) activitatea metrologică în construcţii. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. j) postutilizarea construcţiilor. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. desfiinţare parţială. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire.

baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare. . pe baza unei fundamentări tehnice asumate. urbanism şi amenajarea teritoriului. lucrări publice. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a.5. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. experimentări sau încercări. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti . demontare şi demolare a construcţiilor. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. În cazul în care. cercetări. studii. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. izolare parţială sau evacuare a construcţiei.în vederea determinării în orice stadiu. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. construcţiilor şi turismului. b. 1. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie.

analiza deteriorării.prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. expertul tehnic de calitate atestat.1 Obs. execuţie şi exploatare. . Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor .experienţa anterioară.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate. după caz. . proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi. .eşantioane selectate. .măsurători şi modelări computerizate. reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare.rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. .domeniile de examinare detaliată. în scris. .condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei.teste non-distructive. Operaţiuni . investitorului.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale .inspecţie vizuală (la faţa locului).comportamentul structurii.teste de încărcare. Raportul cuprinde . . . evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei. . Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: .plotare computerizată.stabilirea măsurilor tehnice optime .prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . Despre măsurile propuse. . .teste fizico-chimice.înregistrare foto-grafică.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor.documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. care sunt obligaţi să le pună în aplicare.sau pagube materiale).analiză statistică. . Etape Planificarea Obiective . acesta le va aduce în cunoştinţă. Tabelul 1. Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare. .1. Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. . . .analiza structurală. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale. Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive.

în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. . funcţional. tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. . relaţiile cu mediul construit). . e.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. f. (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . releveele degradărilor şi avariilor.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). tasări ale terenului de fundare.).următoarele piese scrise şi desenate: a. releveele de arhitectură şi structură.dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. . c. economic. .rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*).descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. . al încadrării în mediul construit. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora.. coroziune. etc. . în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop. diferenţe de temperatură. Memoriul tehnic precizează: .descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. d. decopertări. g. . buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei.dacă. . planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. copia după actul de atestare a inginerul expert.propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic.motivul efectuării expertizei. etc. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice.. b. etc. economice. precum şi datele obţinute prin sondaje. tehnologic.

încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. . 1964-1981. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. măsurători cu ultrasunete.releveelor de degradări şi avarii. rezultatele obţinute. Evaluarea se face pentru sistemul structural. explozii.se execută de unităţi autorizate.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . defectsoscopie ultrasonică). . degajări de noxe.Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. .Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care. calcane.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. ş. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu. . rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. mortar.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei. (+) Precizări . interpretarea rezultatelor. 1941-1963. . în funcţie de următoarele criterii: . etc. .releveelor construcţiei. în ansamblu şi în detaliu. radiografiere. (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: .perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. măsurători pe carote.a.). în urma intervenţiei sale. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. după . . ornamente.). . parapeţi. pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori.construcţiei.

sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. 1.6.sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. cuplaţi sau nu. capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor. construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale.clasa de importanţă a construcţiei.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani). . înălţimea totală a construcţiei. de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). sistem flexibil la torsiune. . a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural.sistemul structural. sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi). după caz. Sistemul are două variante de realizare: . preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. . Explicitare: . lucrând separat.1981). conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). . . în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. . . . Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. individuali sau cuplaţi.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune.sistem dual. sistem pendul inversat.numărul de niveluri sau. sistem tip pereţi.sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. .

.structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. conectate cu cuie şi buloane. .b. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn . . .zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat.cadre contravântuite excentric.7. .şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri.cadre îmbinate cu dornuri sau buloane.console. Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). pereţi din lemn cu feţe încleiate. şarpante îmbinate cu inele. . . de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. cu sau fără legături mecanice între straturi.cadre contravântuite centric. c. . ferme cu îmbinări prin chertare.zidărie simpă / nearmată. . . idem îmbinate cu cuie. structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură).arce cu 2 sau 3 articulaţii. .structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite).zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale.structuri de tip pendul inversat. . .panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate.cadre necontravântuite. Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). . 1. la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. Tipuri de structuri pentru construcţii metalice .şarpante îmbinate cu buloane. cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. d.

repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. construcţii agricole. creşe. IV. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . pentru construcţiile existente care prezintă: . Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică. clădiri care conţin gaze toxice. II. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. rigiditate). rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: . . explozivi şi alte substanţe periculoase). locuinţe unifamiliale. muzee. . Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate.penitenciare.clădirile din patrimoniul naţional. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. b.I. sedii poliţie.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă. . aziluri de bătrâni. III.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. etc.spitale. . altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă. . . care nu aparţin altor categorii. .8.clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă. 1. Clădirile de tip curent.şcoli cu diferite grade.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural.

1.3. 1.2.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare. .1. depozitare Structură din zidărie. paiantă. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie. 1.1. 1.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 . inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire.2.3.3.4.1.3. 1.1. chirpici. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie.1.2.2. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2). 1. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective.3. 1. demolarea totală a construcţiei.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie.2. 1.1 Simbol 1 1.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie.1. 1. paiantă.2. 1. c. 1.3. Extras din Anexa nr.1.4.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie. beton armat sau metal Structură din lemn. comerţ.1.1. 1.2. chirpici. Lucrarea Nr..1.1 1.1. beton armat sau metal Structură din lemn. beton armat sau metal . 1.4. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I .3. . execuţie şi exploatare a construcţiilor. 1.exploatarea. Proiectarea se face în corelare cu: .

.4..................1...5..1......1.3.. paiantă..5.... administrative Structură din zidărie. agricole şi forestiere 55 .. 85 50 ......1....2...5....1.5............. asistenţă socială...........1.. ........1....... ocrotirea sănătăţii........ cultură şi artă....ecartament normal infrastructură suprastructură .............. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ............ staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE)...........................4.......3.4............... 1.............. 60 50 40 ...... tip şopron .............. 2........ .... staţii de transformare..........2.......1............ 2..1. 100 25 ........ 2........ pământ stabilizat GRUPA II. 2...... 30 .. chirpici...................1..4.......... centrale electrice de termoficare (CET)..5.............................1..............1...4..... 2............. 1...................... 15 ..... 100 55 60 .................... Platforme de foraj marin ... 2 2............... 2.... Centrale hidroelectrice.... 2........... ............. CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate ..5..........4........... cultură fizică şi agrement.....4.............. 2. 50 35 . 2...3.. 2...2....... 2......... 60 ....1........din metal ..........4......... 2.8....1...............14............... 2........ 20 40 .. ......1....... ...3..... anrocamente) .......... Pereuri ... inclusiv industriale.. CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale .............4........... 2.. ......................5......1........... 2...........................1.. Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri..........1... centrale termice (CT) ........ 2............3.1 .........................4......... .... 2.....2....2..2....... clădiri pentru învăţământ.... beton armat sau metal Structură din lemn...................... 1........... Ecartament îngust. 2..1.......6....... .....1............... Căi de rulare din beton armat sau metal ............2........... .....5.......... ştiinţă.........4..din beton armat ........ Coşuri de fum .......................din zidărie ........................... .........................cu închidere parţială. miniere Linii de tramvai ..............3 2............................1. 2.........1.............. Clădiri de locuit. 100 100 .1..........1...................... Peroane acoperite descoperite ................ ........................................4. ........ 2......1......

... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere... 10 25 50 35 85 70 .pământ ...5...4.. 2...3.1.......5..4.2. Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt.8......3.6...1........ 2............. Ziduri de sprijin de orice natură ...............................4............ cultură fizică.... .... Extras din Anexa Nr...8. 2.......... apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton...2... 100 ........2... ... 30 50 20 . ....... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere................5............ Suprastructură Poduri....... beton armat... cu îmbrăcăminte din macadam..zidărie... .. 2.... crt.............cu îmbrăcăminte din balast a. 2.....1.2.. metal B. borne.8.............. 2........ beton pretensionat... beton.aeriene sau aparente ...5... oţel . cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit. Poduri. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton.. cultură...... Infrastructură Poduri..... 2.....5.... 2..........3... .. 2... beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare.4.6............1 2... 2...... 2..3.......2.2. 2...... ştiinţă.. canal... .2..... învăţământ...5................4...2...4. 2.3.6.2.. 2................ cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b. semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule ..... viaducte...îngropate .. Tunele ............ 90 ......3....... 2. 2. 2..5.................. .2...2...... marcaje. transporturi cu caracter civil..2 1. 20 35 50 ..1. 20 60 100 30 80 100 ... parcaje..1.......1... beton pretensionat...... metal .4...2... beton armat... 2...2....4..5....4........6. apeducte.. beton armat...lemn ....5.. pasarele..... tuneluri A...... parapete.....4............... 2.. transp.. ...2.....1..........................în tub. ocrotirea sănătăţii..............2...8..............1........... artă........cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat ....... ţeavă protecţie ..............5......... Rezervoare şi bazine ..7...4.4.2............5..........1.................. Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr...4. Instalaţii electrice de forţă ... comerţ.....

..... 15 ... 2. 10 20 50 3 2 ......6.8..... 3.....1. . 3... 5 10 55 ......5.... 10 .. 4. 2..2......... 2. 4 8 45 ... Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ....... 15 ............7....... 15 ........3.... Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite . 25 .... 50 .......................... ....... Din parchet sau duşumea ............... piatră............1...... Izolaţii termice .. 1...... 1..... 5..... 20 20 30 55 5 3 . Izolaţii hidrofuge la terase ...... ... 15 ................ 45 ..... 2. Învelitori din ţiglă.....1................. Elemente de finisaj la pereţi exteriori . ........ 20 .................. 2. 5........... 3.....7. Balcoane din beton armat . .... 50 - 55 7. 1.............. 35 ................. 45 40 50 .1....7....4.....4.................. 10 ...3......... olane ...... 7.......... ............... 1. 1. 45 25 ........... 30 35 .... ......... .... 7...... ..... ........ uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad .............. Placaje ceramice ............... 8 .............1.....1 .....................9....pentru depozitare 1... 10.8. 40 22 ....... 15 ... 25 20 35 60 5 3 35 40 ... Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic......... 35 ........ 13 13........................... ... 80 ................ ......1..... Tâmplărie din lemn şi metalică... 2.....3...... 1. 3 6 40 ....2.. 50 30 ...... 38 ... gresie .............. 40 ...... 5......... 40 . Şarpantă din lemn ........ 30 ......... 40 ..

15...9... 13. cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat ..13.. Cap........ Izolaţii conducte ... 15 7 ... 55 13 ... 17....1. Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC .. 20 .. beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton..1. 17.2...... ....... beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99.... ...1....1. 50 11 ... 20 ...... Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior.............2... 17.. 17.... ............ etc........ 50 12 ............. Radiatoare din tablă .......... întrerupătoare. ................... beton armat Inspecţia construcţiilor din beton.... Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile....... 17.4.............. 15 25 30 10 20 20 . ......1....... 25 ...... 17....... troliu.... 14....... Ascensoare (motor...... Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită...... deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice................3........... Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare ......... 15 ...... 16 8 ............. Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize......9.....8....... 15 23 25 8 20 15 . 16. 13. 18 10 ..13. 2... 20 .. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton. 15 20 25 7 - 25 .. 15 . II.. 15...... .

sursa de apă de amestecare. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. betonarea. Exemple: nume producător / furnizor. Controalele efectuate au în vedere: . compactarea.2. descărcarea. adaosuri. HG 925/95 şi HG 766/97. etc. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. aditivi. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. echipamente şi materiale necesare). agregate.* control de conformitate. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. ca parte a controlului de conformitate. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. data şi ora la care s-au luat probe.. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. la cererea investitorului. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. etc. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. tratarea betonului. 2. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii.

denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . înălţime maximă de cădere a betonului. . după caz. aditivi. recepţia calitativă a betonului. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. 2.calitatea: cimentului. 2. cofrajelor. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. condiţii de transport beton. stabilitatea şi integritatea cofrajelor.3. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. durata între etapele de amestecare. agregatelor. adaosurilor.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături.controlul în timpul transportului.defecte de suprafaţă (pori. . înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. curăţirea armăturilor de impurităţi. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă. agregate. . asigurarea cu personal instruit. segregări. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. tratarea rosturilor înainte de turnare.. aditivilor. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei. armăturilor. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. dimensiune distanţieri. viteza de turnare. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: .defecte (ştirbiri locale. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. măsuri de compactare beton. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment.4. descărcare şi turnarea betonului. oţel.

e. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. proiectantului. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. în termen de maxim 48 ore. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. abaterile constatate. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. diametrul acestora şi modul de fixare. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. b. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. iar după caz. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. poziţia. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. distanţele dintre etrieri. încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. f. d. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. poziţia . lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior.producătorul. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. poziţia cofrajelor golurilor. calitatea sudurilor. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. c. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare.

poziţia golurilor. intemperii. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. tronson. rosturi de betonare. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. segregat. etc. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. evenimentele intervenite (întreruperea turnării. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor.). Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. temperatura mediului. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. investitor şi constructor. g. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. poziţia elementelor verticale (stâlpi. etc. consemnările din condica de betoane. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. locul unde a fost în lucrare. . dimensiunilor şi formei cofrajelor. distanţa între diferite elemente. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. pereţi. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. ora începerii şi terminării betonării. în cazurile în care se solicitată de proiectant.). goluri. probele de beton prelevate. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. etc. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. personalul care a supravegheat betonarea. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă.

2. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. 2. execuţie. acţiunea cumulată ploaie-vânt. explozii. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. inundaţii catastrofale. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . Fig. protecţii. etc. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. efectul de rafală al acţiunii vântului. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. mediul coroziv. efectul microundelor.1. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii.5.). Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. se vor stabili măsuri de remediere. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. tencuieli.

Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .3.2.2.Fig.2.

China) în urma seismului din 14 mai 2008 . Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.2.4.Fig.

Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .Fig.5.2.

6.Fig.2. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .

când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. I. în urma . Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: .5. Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . . de regulă.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I).Fig. .când există doar epruvete sau carote.metoda ultrasonică de impuls (II). sub 60 de zile.2. de la suprafaţa elementului.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. de vârste. Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. eventual dimensiunea maximă a agregatului. transfer.1 sau 20cm. în limitele garantate de precizia metodei. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular. Turnurile Khobar.metoda nedistructivă combinată (III). din elementul de încercat. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie. . . Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare.când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14. etc. în primii 2-3 cm. . Dhahran. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului.

. . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85.o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă.impactului. . . . Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete.se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire.distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m. . 1mm grosime. la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii.evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. pentru evitarea lor.se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase. . cu un minim de 5 măsurători valabile. Tehnica de încercare .îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia. II.se îndepărtează praful rezultat prin suflare. pentru evitarea lor.se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. . fisuri.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm). echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. . rosturi). elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: . Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca.distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice.pregătirea unei zone de încercare constă în: . . . . . .

Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei.II.3). În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: .. . respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. între emiţător şi receptor. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. . .prin transmisie diagonală (fig. .rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune).1). .2).la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. . Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse.II. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală. . proiect.defecte din elemente sau structuri.prin transmisie directă.proprietăţi elasto-dinamice ale betonului. expert sau comisie de expertizare.II.alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării.la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. .la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces. .la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. Tehnica de măsurare .prin transmisie la suprafaţă. .omogenitatea betonului în lucrare. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: . .modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi.

Numărul de puncte ales este de 3-6.II.II.1. .Fig.Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă.minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia.pentru control prin sondaj a calităţii betonului . Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări. îndesită ulterior prin reţele secundare. .2 Fig.numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: .II. Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se . .pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni. .3. Fig.

5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier. . Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. pe drumul fizic cel mai scurt. forţe axiale.determinarea intensităţii degradărilor structurale.Determinarea fisurilor. ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz.determinarea orientării degradărilor. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. a poziţiei şi adâncimii lor. Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului. torsiune. forţe tăietoare. urmare a solicitărilor seismice. plastilină).. deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului. . . în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare. Determinarea zonelor degradate structural presupune: .obţine o precizie a trasării de ±1cm.Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială.determinarea extinderii acestor zone.+45ºC şi umiditate până la 90%.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. . Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o . diafragme.. pe elemente. în grinzi şi stâlpi.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. . Note: . Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi..tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. grinzi. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. vaselina siliconică. . Aparatura şi tehnica de măsurare .

În zonele degradate. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive.4. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la .II. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile.). Grinzile se încearcă de regulă. timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile. fiind mai mici în zona presupusă degradată. fig. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig. la 10-15cm. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat. III. pe ambele direcţii de încercare. ca de exemplu radiografia. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant.4.II. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete.direcţie). mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm.

Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta.nu obligă la cunoaşterea maturării betonului. Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple. .este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică. .aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop. . .compresiune pe de altă parte. Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: .

infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte.Cap.1. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . efectul exploziilor. Exemple: Fig. etc. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. acţiunea seismică. tasări ale terenului de fundare. III.1.3.a. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă.

Deteriorare zidărie exterioară Fig.1.1.3.c. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .3.Fig.b.

e.1. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.Cedarea zidăriei .3.3.d.Fig.1.

b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.(a) (b) Fig.3.3.08) .Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.2.3.

Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.4. inundare) Aiud 2005 .Fig.3.

Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.08) .Fig.6.3.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.3.7.3.5.

8.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren. precipitaţii.3.08 . instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.08.Fig.

9.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .06. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .a.10.Ansamblu construit din zidărie Germania.06 Fig.b. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.Fig.3.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .3.3.10.

11. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante.3. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. Tabel 3.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României.1.1. respectiv. În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . Biserica Ovidenia – Odobeşti. Crt. Nr. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. Fig. Constatarea naturii şi gradului de avariere. În cazul cutremurelor. 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului.

ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. . Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. . creştere deformare). Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: .3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 .2. . desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante.examinări şi inspecţii la faţa locului. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. . . cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod).prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator.în măsura în care este posibil. . 3.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. de patrimoniu.încercări şi investigaţii de laborator.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. 3. se reface tencuiala. În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. .1. Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică. scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor.2.dacă există deplasare.refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. efectuarea testelor in-situ. stabilirea încercă rilor de laborator. . Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată.

. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. 3. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: .lupă de mână.3. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: . cu mărire de 10. . prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete.2.2.rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare.denumirea corectă şi întreagă. . .informaţii despre materialele folosite. . sursa lor. 20x.aparat foto de calitate.vârsta. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare. referinţe proprii.lanternă electrică puternică.tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării.informaţii despre structuri similare. cu compoziţii. . la scară. pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. . detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. 3. săpături în anumite secţiuni). .planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. . Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. la . Sunt utile şi desenele originale (planuri. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară).localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. .. atunci când accesul la structură este limitat. date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere.2.oglindă. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic. relevee şi secţiuni). detalii de fundaţie. sau cel puţin parţială a structurii.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. . etc.lupă binoculară.

decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire).echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. . Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. . Tabel 3. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie. 3. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. echer metalic.aparat de măsurat deschiderea fisurilor.2.camera video cu rezoluţie bună. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime.echipamente de control şi teste nedistructive. notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. suprafaţa pe care se întind. . Dacă este posibil. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate.4. ruletă de 4m. . Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a.ciocan mic. săruri de topire a zăpezii. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar.2. deschiderea fisurii. De remarcat că după ploaie.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. Dacă se inspectează fundaţiile. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine. . continuitate.2. . adâncime aparentă. dacă este posibil.faţa locului. cuţit. .

0-5. . umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. d.1 mm se descriu ca foarte fine.0 1.2. culorile nu vor fi cele reale. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. b. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color.0 2.5 05-1. de regulă. etc.1-0. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie. bacteriologice. pe o peliculă foto. . deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice.0 5.0-2. cu observaţia că. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. 3.Descrierea fisurii [mm] 0.0-10. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu. c. chimice. Mişcări. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator.5. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii. texturii. la nivel de îmbinări.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice.tipuri diferite de lianţi.

Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3. mai mult de 20%.6. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie.5% din suprafaţă.3.3. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. analiză istoric. ale naturii deteriorării. uneori cu probe provenind din structura de zidărie. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.7. Tabel 3. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . etc. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale.3. dar nu tot Totală.2. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă.2. max. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ.

(Lucrarea III). 2. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. natura liantului. structura granulometrică a agregatului din mortar.3. stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. biologice sau de altă natură). Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. biologice). raport agregat liant (pentru mortar). fizice. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. cu valoare de patrimoniu. în exploatare. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. în vigoare. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. chimice. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. densitate aparentă. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. porozitate aparentă. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . 3. Cu privire la starea de degradare a structurii. 3. chimice.

1. în funcţie de rezultate. Tabelul 3.soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în . Investigaţiile decurg conform §3. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. mucegaiuri. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii.2.2. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . etc. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi. 3. .dren de adâncime.interiori suprafeţe pictate.2. după aplicare.7.4 centralizează tipurile de umidităţi.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate. Tratamente asupra agenţilor biologici A.2. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural). Intervenţii pe suportul cu pictură murală A.) a. corespunzătoare / măsurători în stratul de .1-3.revizuire acoperiş.3. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.rigole de colectare a apelor meteorice.soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în . Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă.3. . b. tratamentele se aplică local + zone adiacente. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora. A.1. aerisiri fundaţii.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate . . Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. 3. Tabelul 3.

zonele degradate se consemnează pe releveu. alge. A3. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. licheni. B. Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. b. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. etc. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). c. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. Intervenţii preliminare a. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. c. Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a.b. b. microscoape portabile. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. b. lupă. . tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. A4. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. B2.) a. se aplică prin pensulare. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate.

B5. cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. B9. c. B. . Curăţirea depunerilor (praf.9. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie.9. presarea stratului de culoare impregnat. fum. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). hârtie japoneză). Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a. . Curăţirea depunerilor neaderente (praf. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. cercetarea zonei tratate. bride metalice). pe diferite zone. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. dibluri. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare.1. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a.B7. presarea stratului de culoare impregnat.B6. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. prima impregnare a zonelor desprinse. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. B4. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului.2. curăţirea depunerilor de praf. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: .B8. fum. fumului şi voalurilor insulare albe. săruri solubile. praf fixat prin carbonatare. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă. cercetarea zonei tratate. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. B3. grunduri ale repictărilor a secco). impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. b. prin presare pe un material protector (folii plastic. b.b. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă . substanţe grase) B.

Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. gumei arabice. tempera grasă . În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B.7). ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. Curăţirea uleiurilor animale. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. caseinei. oului. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. b. B. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii.3. B. B. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. Curăţirea răşinilor a. curăţirea cleiului animal. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. alcooli. cetone.9. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină.9.9.10. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor.6. verni. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei. B. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a.9. b. uleiuri a. amidonului utilizaţi ca fixativi a. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată). Curăţirea substanţelor grase. B.5.4. b. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi.9.9.8. B. b.

Stabilizarea sărurilor a. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare.11. după caz. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport. Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . timpi de acţiune. după caz. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. b. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. B. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. b.14. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi.12. amine – în diferite combinaţii. cu pensule moi. b. teste de curăţire → stabilire metodologie. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă.a.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. b.13. B. b. B. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. alcooli. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. în timp bine determinat). . B. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). . tip Wishab. voaluri şi / sau cruste a. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. solvenţi şi concentraţii. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu).

. . .curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. .chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). plombe.C. curăţirea depunerilor aderente. crăpăturilor. lacunelor. D.chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. . .intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. curăţirea marginilor stratului suport. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . . . Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . . intonaco şi de preparaţie). marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. demontarea elementelor . impregnarea prin injectare. fisurilor). rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. asigurarea stratului suport. ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat.îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. mortare necorespunzătoare.consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare.pregătirea zonei pentru injectări.chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial).intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. . mortarelor necorespunzătoare. plombelor.impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). înlocuirea elementelor de zidărie. . impregnarea prin pulverizare.tivirea marginilor stratului suport. fracturat. .efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. . glet.plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare. pregătirea zonelor. . îndepărtarea reparaţiilor.chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio. impregnarea prin pensulare. preparaţie de var). . .îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură.chituirea lacunelor la nivel ariccio. măsuri de protecţie. cercetarea zonei tratate.

în lumină directă şi razantă. Tipurile de fotografii sunt: a. crăpăturilor. crăpăturilor. din planul secund.de zidărie. de original.reversibilitatea materialelor puse în operă.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. . Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. . (În acest mod. fisurilor chituite la nivelul picturii. detalii în lumină directă şi razantă. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . detalii în lumină directă şi razantă. imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului).montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. .integrarea cromatică a lacunelor. b. color sau digital. F.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor. pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare. . fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic. în lumină razantă. . înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură. Fotografiile se execută alb-negru. . . Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: .întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. E. .reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice.integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”.

d. relevee cu identificarea elementelor tehnologice. 1:5. 1:20.cote altimetrice. G. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). vizibile pe suprafaţa picturilor murale. fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi.c. 1: 10. .scara desenului: 1:50. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). de patrimoniu Pe plan mondial.traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu). . sau de alte tipuri dacă este cazul. . b. . relevee la scară* cu marcarea degradărilor. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. *Planuri . volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. detalii în lumină directă şi razantă. Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie.

la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). Obs. . (C2685). Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor.metoda de recul (sclerometrul Schmidt. bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate. Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic.metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. crăpăturilor (degradări ascunse). Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: .metode mecanice sau de duritate superficială. C26-85). . Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . .metode acustice. ceramice din perioade istorice cât mai largi. . Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: .metoda prin penetrare sau smulgere. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive.

nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune. vârf de perete). Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. mijloc. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: . mortar suport. În primul caz. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. În funcţie de preciziile cerute. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse.degradări majore – risc de prăbuşire IV.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III. se metodele: curbei liniare.numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10. . în funcţie de condiţiile de lucru.degradări superficiale I. pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice. aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice.Metoda de recul . .se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. . .degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II.

Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. natura agregatului. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei. raportul a/c al liantului folosit în mortare. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice. a mortarului de zidărie. crăpături).vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. .1. Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig.a şi b. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă. . De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. Migraţia umidităţii.determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. identificarea factorilor de deteriorare chimică. III 1. III. metodele chimice şi metodele fizico-chimice. liantul folosit. a b Fig.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă). fisuri. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. . • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: .

Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie . pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . resturi de carote.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. . .microscopia optică. fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. bucăţi sau granular. / agregat. Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică. crăpături sau ruperi ale carotelor. ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante.carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. . 2. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. după modul de prelevare din structură: . Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile.microscopie electronică cu baleiaj.analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. . Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite.analize termice neizoterme.0:1. .5:1 – 3. microprelevări din zone deteriorate. . în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură.carote (întregi sau sfărâmate). Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. se va evita inducerea de fisuri. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. deplasările laterale.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X. tăierile . secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. ştraifuri cilindrice paralelipipedice.aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural.

etc. tipul de liant şi de agregat utilizat.neuniforme şi deteriorările carotelor. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. raportul liant / agregat. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. . Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. daltă. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar.

Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . . . .respectarea condiţiilor de depozitare.verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor. implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare. şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate.mod de comportare al structurilor. . .tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat. nituire.alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate. .calitatea execuţiei întregii structuri metalice.Cap.ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare.2. . IV. .respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4.proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul). 4.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură.alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente. . .modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale. . . . specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice. Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: .aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice. .1.

SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. Olanda. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. New Mexico . sucţiunilor exterioare şi .prăbuşire antenă tv. Anglia.SUA: → Roswell. de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului. Responsabilităţile revin.. modul de comportare al îmbinărilor. investitorului. 4. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice .5mm grosime. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice.3. stăvilare. 12. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. tabliere metalice. de către personal de specialitate. interioare. executantului.4.8 m diametru. . proiectantului. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. respectiv 6.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte. În funcţie de situaţiile sesizate.Brazilia. → podul Tacoma. după caz. conform reglementărilor în vigoare.1. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale.

.4.2.1. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.a b c Fig. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.). (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ.4. Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).

Anglia.a b c d Fig.4. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial. (c) colaps turn 1.2. (b) aspect faţade. (d) colaps turn 2 . .

4. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig. 4.).a. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b. 4. executat şi întreţinut.3.3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat.).4. a b Fig. prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig. (a) .

(b) Fig. 4. → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă. Coroziune marină în zone costiere (a) dig.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii. . (b) structură hală metalică . întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic).Rusia (Sokolovo. 4. . 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei.

Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. 1. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. Partea I nr. c. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. pe toata durata de existentă asupra tuturor .perioade metode. 352 din 10 decembrie 1997. executanţi. administratori. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. proiectanţi. proprietari. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. Urmărirea curentă se efectuează. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. utilizatori. complementare. corelată cu activitatea de întreţinere. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale .

periodice. pe categorii de lucrări si de construcţii. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. după caz. sub toate formele. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. urbanism şi amenajarea teritoriului. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. de către personal tehnic de specialitate atestat. personalul necesar. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. lucrări publice. . precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. conform legii. cel puţin de nivel mediu. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. asigură. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii.construcţiilor. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale.

inclusiv extinderi. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. inclusiv jurnalul evenimentelor. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. pe baza de contract cu proprietarul. b) lucrări de refacere. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. . documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. b) elaborează.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. c) lucrări de modernizare. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. 2. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. b) sa efectueze urmărirea curentă. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.

b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . Lucrările de modernizare se realizează.finisaje. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. cât şi local. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. pe baza comenzii proprietarului. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. reparare sau consolidare. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. straturi de uzură. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu.partea existentă . calitatea acestora. . dacă este cazul. în conformitate cu prevederile legale. anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. pe parcurs şi la recepţie. ca rezultat al expertizării tehnice. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. straturi şi învelitori de protecţie .

Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. lucrări publice. .Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. urbanism şi amenajarea teritoriului. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale.

ing Proca Gabriela Ecaterina. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. .consolidarea taluzurilor. on objects and physical stages. .curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. . pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. . .protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. componentã a Coridorului IV Pan – European. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. . Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. ing. Lucrările de terasamente au constat în: . . 1. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov.finisarea umpluturilor.săpăturã până la cotele din profilele transversale. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. 2.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. . Thus. generally. . by a national program financed by EBRD. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.dr. Lucrările de apărare au constat în: . Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. the development of security in transportations. Asachi Iaşi.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast.realizare şi aşternerea de material geotextil.corecţia albiei majore.

în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. . Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: .000 m3. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit.Fig 1. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. 125. . încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi .Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. înierbarea taluzului. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. respectiv. udarea suprafeţelor cu furtunul). finisarea prin greblare repetatã). Depozitarea a fost fãcutã diferit. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). 1000 m2. .

Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz.de alta în lungul râului Prahova. încãrcarea în mijloace de transport. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii.06 mm) mai mare decât 90%.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. .2/90 şi 7582/91. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. .5. înierbarea suprafeţei. împrãştirea pãmântului vegetal.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. scarificarea mecanicã a platformei. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. lãţime 3 m.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. înierbarea suprafeţei.. 4. dupã nivelarea finalã. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. compactarea umpluturii. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare.. sortare.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. .1/3. transportul în locurile de depozitare stabilite. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. . Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. Consolidarea şi fundarea pilelor. transportul pãmântului vegetal.. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. sfãrâmarea bulgãrilor.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului.. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. încărcare. udarea suprafeţelor cu furtunul. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. . SURSE DE POLUANŢI 4. udarea suprafeţelor cu furtunul. taluzuri de 1:1. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. 4. .6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. cota superioarã a depozitului.

261/1994. Nr. 4. 272/1994.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu.1c 1. dar care.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. HG nr. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . E Nr. P B. E . verbal de recepţie calitativã PVT .3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi).materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. HG nr.1 1. verbal PVRC . Crt. E B.3 II 2. E B.pr. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. HG.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. E B. 5. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. organizarea de şantier.proiectant 3 B. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.pr.pr. etapele controlului calitãţii. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. reparaţiile curente ale utilajelor.1a 1.1b 1. 273/1994). pe stadii fizice. Lucrãri care se controleazã. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. 4.executant P . E. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate.

Matrix Rom.6 3..2 2. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. E. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B.5 3. P B.1 3. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. E. E B. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. E B. *** *** *** *** Construcţii. Ed. ISPCF. E B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.2 3. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. E. E B.3 3.4 3..5 III 3. Bucureşti.2. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. P B. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. E B. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina.3 2. E B.4 2. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.

Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie.004-2000 Proiectare şi execuţie. Construcţii din lemn. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 . Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie.

G. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod. 498/2001 . Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.G.4 din Legea 50/1991 H.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente .G.G.G. si certificarea acesteia H.actualizarea Amenzi la art.Proiectare şi execuţie.

Thus. . . . sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. generally.realizare şi aşternerea de material geotextil. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. Lucrările de terasamente au constat în: .săpăturã până la cotele din profilele transversale. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov.dr. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. by a national program financed by EBRD. on objects and physical stages. Asachi Iaşi. . . Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. 2. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. componentã a Coridorului IV Pan – European. .consolidarea taluzurilor. . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project.finisarea umpluturilor. 1. . ing. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat.corecţia albiei majore. the development of security in transportations. Lucrările de apărare au constat în: .ing Proca Gabriela Ecaterina.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. .

400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. respectiv. .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. udarea suprafeţelor cu furtunul). îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie.000 m3. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . 1000 m2. . . după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. . 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). finisarea prin greblare repetatã).Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. înierbarea taluzului.Fig 1. Depozitarea a fost fãcutã diferit. 125.

în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii.. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. sfãrâmarea bulgãrilor. 4. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare..1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. dupã nivelarea finalã.de alta în lungul râului Prahova. .depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%.5. încãrcarea în mijloace de transport.1/3. SURSE DE POLUANŢI 4.2/90 şi 7582/91. sortare. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. scarificarea mecanicã a platformei.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. lãţime 3 m. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. . înierbarea suprafeţei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. compactarea umpluturii. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. taluzuri de 1:1. 4.. Consolidarea şi fundarea pilelor. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. udarea suprafeţelor cu furtunul. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0..Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei. împrãştirea pãmântului vegetal. udarea suprafeţelor cu furtunul. .06 mm) mai mare decât 90%. . a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. înierbarea suprafeţei. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. transportul în locurile de depozitare stabilite. . Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. . transportul pãmântului vegetal. încărcare. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. cota superioarã a depozitului.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului.

executant P .1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. E.pr. E B.1b 1.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. Lucrãri care se controleazã. organizarea de şantier. reparaţiile curente ale utilajelor. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. HG nr. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. etapele controlului calitãţii. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil.1a 1. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1. 4.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare.pr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. 4. Nr. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . HG. E Nr. HG nr. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. E B. 5.1c 1. E . verbal PVRC . E B. verbal de recepţie calitativã PVT .pr. dar care. 272/1994. 273/1994). pe stadii fizice.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu.1 1. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .proiectant 3 B. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi).3 II 2. P B.261/1994. Crt. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.

4 3. E B. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. P B. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. E B. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii .5 3. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. E B. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. ISPCF..4 2.. E. E. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. P B.6 3. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B.2. E B. E B.1 3.2 3. Ed. Matrix Rom.3 2.2 2. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. E B. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. E B. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. *** *** *** *** Construcţii. E.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI.3 3. Bucureşti.5 III 3.

Univ. finalizat în 1948. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations.8 m. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. Cluj. Ing. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. Drd. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. Dr. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Craiova şi Constanţa. realizatã în perioada 1868-1970. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. . Craiova and Constanţa. Universitatea Tehnicã „Gh. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie. clădirea principalã.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. In the same program were included the railway stations: Timişoara. terasa superioarã a râului Bahlui. Cluj. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. 1. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara.Iaşi.

Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. rigidã. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. Craiova în circuitul european. Cluj.0 m. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. Gara Iaşi. sculptatã. Construcţia corpului central de lungime 133. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. continuã sub reazeme. rezemate direct pe elementele structurale. Activitatea seismicã. Constanţa. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. 2. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German.Foto 1. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. Timişoara. Fundaţia este de tip fundaţie directã. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. . stâlpi. cu compartimentare rarã. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã.

00 şi a tencuielilor recente . repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã . au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale.5. Suplimentar. Foto 2. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0. circa 1000 de intervenţii. Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. (Foto 2).Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii.

1). pe traseul conturului. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0.00 m din planul iniţial. dus-întors. . deschideri transversale şi în sens longitudinal. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig.3.

1. Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .Fig.

Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. respectiv faianţã în spaţii comerciale. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. 220V şi 380V .399 . longitudinalã şi in secţiuni diferite. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului.00 ) variază pe direcţie transversalã. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. După prelucrarea măsurătorilor. sanitare şi apã-canal. 4. spaţii comerciale. ventilare şi condiţionarea aerului. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. săli de aşteptare. încălzire. Astfel. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. case de bilete.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. Astfel. . nota epocii şi destinaţia construcţiei. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării.

[3]. Construcţii. BIBLIOGRAFIE [1]. 2002 [2]. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. social-culturale. agrozootehnice şi industriale. Proca. 5. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . ca un tot unitar. Bucureşti. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. Matrix Rom. Gabriela Ecaterina. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. Ed. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. construcţia trebuie tratatã sistemic. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. [4]. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. după un program stabilit de proiectantul de specialitate. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei.00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare.

intérieur . Buzau. station’s building was realized at the end of XIX century. As history could be mentioned the following: . 2.des fonctions extérieures et esthétiques. . steel supplementary frames. Sibiu and Suceava. shown in technical projects as Romanian low recommend. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration).Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. Iaşi. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Must have in view that. Oradea. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. 1. a lot of buildings. Arad. heating and ventilations. Ph. Proca Cristina. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. . Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. Cluj.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova.1 Suceava .Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. in these must be kept all architectural details and paintings. . Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. . Drd. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens.Contractor Austrian Company Strusberg. are historical monuments. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. 2.Building station is a historical monument from C category. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. à Arad et à Alba-Iulia. repairing roofs structure made generally by wood elements. as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. Dr. location (geotechnical and earthquake aspects). air conditioning and water – sewage. By example. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. à Suceava Burdujeni. repairing and repainting elements. Eng. Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls.

. 3). . being attentive to keep the aspect as historic monument. . This station was built on the IV th Corridor.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918.In 2000 year begun the rehabilitation works. . .Changing all works made by wood with new ones. including the roof’s structure. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration)..Ensuring the water drainage with a new pipes’ system.Masonry repair works. . Rehabilitation works had in view: . with new modern ones at interior and exterior.Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. 2.Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava.Modernizing all installation by changing them. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2.

Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated . Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station . water. repairing and changing installations – electrical. realizing new powerful waterproofing system.Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. using supplementary Steel frames (Photo 1).Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure .Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4). and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2).As rehabilitation works can be mentioned: . .ditches (Photo 3).

7). Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . Repairing an RC floor 3. 2. Arad reached the second place in the country. Nowadays the railway station is rehabilitated. realizing new RC floors. after Bucharest. opened in 1858. new finishing and changing all installations systems (Photo 6.3 Arad Railway Station The railway station. the problem being limited at: adjusting functionality. set the northern point to the central axis of the town Arad. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations.85 years from Great Union. The location of railway station is shown in Photo 5. With its 96 km of railway.

Roman. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging .1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. 3. were included 113 rooms. height of ground floor and two levels. It is declared historical monument. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. named the main building was built in 18681970. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Photo 8 Iaşi Railway Station. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Italy. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. Craiova and Constanţa. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. were the main reasons of damages on structure and furnishings. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava.3. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project. The total length or central building is of 133. Iaşi station contain specific constructional works on structure. Cluj.8 m.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance.

utilities and aesthetical issues. shirting structural walls using RC protections. and to guarantee a European quality. and. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). . water – ditches. electricity). All rehabilitation’s projects had in view: location. resistance capacity and security in exploitation. Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). gas. importance. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). [2] *** Normativ P2/85. References [1] *** Normativ P100/1992. air conditioning. introducing new installations (heat. Photo 9 Foundations’ System 4. walls situate at ground floor are wet. 5. RC binding over windows and doors. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. changing damaged structural elements of roof. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . [3] *** Legea 10/1995. introducing RC restraints. type of structure. replacing the floors executed in wood with RC plan systems.

At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. all built constructions. . Even flood is a special charge. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. Another motive can be for new constructional works. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. respectively at foundations’ level. Generally. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. 1. constructional works must be repaired in local programs or national ones.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. where the damages were remarkable. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. but not yet ready to be exploited. KM 413+223. those being in rehabilitation process. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. leaned against RC piles. 2. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. in negative sense [1]. As static plan. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. after Romanian regulations. over Aiudelul River. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. A special attention must be done for those having a metallic super structure. Case Study. especially those serving in transportation area. a metallic super-structure must be verified each year. and a superstructure realized by a steel compact profile. masonry and reinforced concrete structures. Technically.

Photo 1 Photo 2 .Were begun topographically measurements after an organized schedule. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections. the situation of silt deposits after water’s retreating. The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and.

6 Km length (Figure 1). Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology.Reconstitution of the status and tracing geodesic network. . city of Aiud.Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3). Figure 1 Geodesic Network . 2.Acknowledgement of field. respectively the total station Leica TC 705. with automatic data registration system. Were effectuated on location: . Aiudel River. 3.

respecting technical regulation for topographically works in built areas. S10. the river’s sides and river’s bed. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1. 4. S12 and S13).621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. and 4 are points’ station for binding (S2. Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. S9. AutoCad and Office software. S8. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . .Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. scale 1:500.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations. All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. constructed area near the bridge location and all details for bridge.Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. S5.44 cm for plan and 0. . checking the infrastructure elements (the underground plate). S6). S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7. el. S11.0 m co ta pe cap ac= 245. (Figure 2). The global precision obtained was of 3. All registered data were processed using SiPreg. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system.F.Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect .99 cm for heights. S3. P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C .

all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions. 2005 [2] * * * Legea nr. Sept.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. References [1] * * * Raport MAI. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. 1056/2005 Vio-Top/ MT .

60. ..casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat.. . Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979. stabilitatea generalã a acestora. Fe. .29%. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.planşee prefabricate din beton armat.E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent.47%. . 1.32. Universitatea Tehnicã Iaşi. Al. E-mail: gabriela_proca@yahoo. la toate cele 7 scări.36. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . din zidărie de beton uşor. Prezenţa montmorillonitului. . b.74%. . mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. etajele având destinaţia locuinţe. Orizontul inferior.Compoziţia chimicã: SiO2 52. specific 1 Conferenţiar Dr. Ing.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. .panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. indicele de contracţie umflare de 0.fracţiune finã sub 0. tasări inegale ce pot afecta. suprabetonate. fracţiunea argiloasã 25. la traveele marginale. . în lipsa unor intervenţii rapide.67. Structura a fost realizatã după cum urmează: .grinzi prefabricate din beton armat. . alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite. metale alcaline.com .indice de plasticitate 53%.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor.Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G..Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43. sunt amplasate spaţii comerciale.criteriul de plasticitate.002 mm de 40%.. La parter...indice de activitate 1. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. Orizontul superior. . . în imediata apropiere a Bahluiului. procent ridicat de Ca. 2.

A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate.. . Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: .. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã. . variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite. 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3.5 daN/cm2. . . 2.. 15 cm la o presiune de 1.. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos.terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie. Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast.6b.. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. tasările sunt de 1 . . a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin. unde.se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire.în stare inundatã. . după 1977. 3. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. tasările au valori de 8 .la umiditatea naturalã. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. 0 daN/cm2. 3 cm pentru o presiune de 2.00 m de la cota ternului amenajat.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2.loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. 2..în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active.5 .

. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului.4. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. în traveea marginalã. Astfel. 1 mm .4 mm (Foto 1. inegale. pereţi din zidărie.X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. în elementele de compartimentare.. la nivelele superioare (VII. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). 2).. vizibile la nivelele superioare ale clădirii. însă specifice unei tasări suplimentare. prezente la fiecare nivel.. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. spre bulevard. podestul casei scării. Fisurile. se remarcã fisuri verticale de cca. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. Începând cu toamna anului 2003.

Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5. b. la mijlocul deschiderii.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. sezoniere. Ĩn faţadã. la mijlocul deschiderilor acestora. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). în zona de rezemare pe stâlpi.: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . sunt: a. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. se observã fisuri verticale pe grinzi. (foto5). Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi.

se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. pentru zona analizei de faţã. Astfel. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. d. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. 30 m. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. de asemenea. c. apa acţionează asupra particulelor. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. şi abia în prezent. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. Datorita acestui efect. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare.la o distanţã de cca. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . inegale ale construcţiei. subsolul se inundã. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã.

. având în vedere cã lucrările au costuri ridicate.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. vol.. 1982 [2] Tologea S. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. ICPROM Iaşi 1978 .reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. . necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. .luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã. UTI. Ed. Tehnicã. Geotehnicã şi fundaţii. Bucureşti. . 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. Bucureşti. EDP. Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate. 2003 [4] * * * DDE. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare.II. şa. Bloc SC4.. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. cadre lamelare..efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. Bibliografie: [1] Păunescu M. Accidente şi avarii în construcţii. în timp util.

natural or industrial water cannot affect the support structurally. Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. can be used the following methods. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. . Recommendations are looking for: adequately composition of blocks.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . After applied one or both methods. an appropriate technology by using low energy consumption. applied to composition of finishing solutions: .Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. 1. waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. etc. appropriate solution for roofs and foundations.

inner or outer walls). 2.g.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. coefficient of perviousness to water 0. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. The barrier. mortars are composite materials. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars. and of wet finishing – support system durability. competitive quality coefficients (over 80%). in certain operation situations. influencing its properties. the interaction of components having mostly a physical nature. should allow: mass transfer inside support elements structure (e. protection ensured by a moist finishing variant). obtained by aggregation – agglomeration and cementation.g. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. moderate resistances. It makes the fundamental support of the mortar structure. which include the sand grains. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. Experiments . Constructions works require. on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure.1. allowing mortar to follow support micromovements. The experimental mechanical tests. support imperviousness – hydrophobia. Impermeable Mortars By definition.2 …0. Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. made of mortar and cement. 2. applicable. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick).32% x 10-5 cm/s by vibration). or impermeable mortars. but. structural continuity in support – protection mortar system (barrier). b) Superficially moistened sections (cca.

The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement .2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate.13 Consistency [cm] 3.32 0. 97. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1.14 13. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.193 kg. 2.1.00 [%] Witness mortar 2. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).2. in a centralized way. siliconic admixture 1% of cement mass is: a.40 .50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1. The testing started from a maximum value of the amount of admixture.15 mm). the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars. siloxane cycles 85 kg or. and the statistic interpretation of data.54 5. number of specimens.86 Perviousness coefficient [10-5 0.5).00 91.90 11. sand -965 kg.20 m/s] Witness mortar 2.23 86. the equipment.1.2.67 Water retaining capacity. i.98 2.e. 1% of cement mass.85 kg.12 Apparent porosity [%] 3. 2. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound. max. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology. siloxane cycles in solution.93 2.3.20 3.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.00 3. w / c .385 kg. In the Tables 1 and 2 there are presented. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) .

is. determined by absorbing layer method. [%] 2.1 Fresh Mortars 1. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate. 2. with the maximum diameter of 1 mm. with placing vibration.83 71.e.i immersion [daN/cm2] Rt.1…0.3. 2 mm) moistened. recommending them for applications in the protection against water corrosion.24 50. the pores containing no water. of its value. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative.10 244. 14% of apparent porosity.2 and 2 mm non. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide. respectively.00 255.20 52.58 69. The perviousness. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores. Water retention capacity. they are similar in value to the cement mortar without admixture. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass.96 0. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1.uniformly dispersed in cross –section.3 Interpretation of Obtained Results 50. Thus. The small pores. As compared to cement mortar.28 270.50 277. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost.53 299. respectively.00 2.31 59. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained.61 279. porosity is lower by comparison. the obtained values being higher than the admissible 90% limit. i. which has the physical significance of a speed [cm/s]. including them in category of viscous mortars. 3.. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures.63 248. Lower density as compared to cement mortars without admixtures. besides capillary ascension.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. similarly as in the case of capillary ascension.3 mm communicate among themselves. with a diameter under 0. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca.79 4.e. 2.3.60 0.00 247. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.58 295. K. In the mortar with admixtures. In section the lacunary areas of 0. 90% and 97%. i.Rt [daN/cm2] Rt.

. in the mean time. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements.5. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results. Thus..HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. PH.. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures..10.REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955.DENSITY: 0. UNDER 40±2. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support.5 CST.70. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED. Thus. 3. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions..397.80 [CST]. .. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber.7 [%]. non toxically waste.0. .2. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: .VISCOSITY: 2.13971. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support.957 [G/CM3].2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation. 3. . 3..1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure.those found at 28 days.. such as an of increasing waterproofing qualities and.1... keeping its in dry conditions the supports. . CONTENT OF SIO2. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3.952. UNDER: 0.

0…1.026 0.WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .9 25 6. THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .DENSITY[G/MM ] .042 30 30 45 45 3.0 18 7..1. WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.8 DRY 0. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40..5…2.8. AFTER TREATMENT .SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1.CONSUMPTION [G/CM2] .WATER’S CONTENT [%] 1..1.PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0.5. INITIAL 50 5 2.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.0 .. INITIAL 25 25 3 10 .

AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME.2. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . WHICH CAN RESULT. 3. CH3 GROUPS. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION. SIO GROUPS 2. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. THE SUPPLEMENTARY WATER. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. SUPPORT.

THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. THUS. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM.4.3. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). 4. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. D IS THE SOLUTION’S DENSITY.

B. c. C.. as barriers system protective solutions. D. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE. FOR THE SITUATION (B) AND (C). Bucureşti. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. 2000. sealing character of admixtures leads to: a.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. Thesis. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES.– toxic silico – organic. AFTER TREATMENT. [3] Proca. residual products (siloxane cycles) in construction.Rom. Matrix. The hydrophobic. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. Invention licensee A 01064/2000 . mortar porosity reduction.. Gabriela. repeated freezing – thawing cycles). The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION. Gabriela. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. 1993. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. Siliconi în construcţi. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. Gabriela. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. References [1] Proca. Technical University Iasi. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. b. Ed. [2] Proca.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. Ph. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT.

IRELAND. Gabriela. 1991 . Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE.[4] Proca. DUBLIN.

Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. Universitatea Tehnicã „Gh. studii geologice. ca şi pe viaducte. dr. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . ing. porţiuni de linie au dispărut chiar. ing. (Foto1). studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. ing. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. . linia s-a degradat. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. După întreruperea lucrărilor. univ. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. arbori şi arbuşti. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long.Vegetaţia. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. 1. de Uniunea Europeană. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). infrastructura nu a mai fost întreţinută. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. drd. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). conf. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã.

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. podeţe. 2005. [3] Proca. poduri. în lungime şi transversal). tuneluri (remedieri). 2002. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. reabilitare tronson CF Vâlcea. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. Construcţii.la fiecare 25 m sau mai puţin. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. 4. 5. M. Referat Doctorat. 2002 . suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. [4] * * * Caiet de sarcini. viaducte. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. execuţia de poduri.Vâlcele. Bibliografie [1] Păunescu. Mihaela. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. Bucureşti. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. construcţii si instalaţii. în secţiune. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). Ed. potrivit situaţiei din teren. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. tuneluri. ISPCF. 1982. Matrix Rom Bucureşti. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei. Pop. Gabriela.. suprastructura căii ferate. V. a liniei de cale. [2] Proca. UT Iaşi. Bucureşti.

SC 9 S C4 w FIG. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. Proca Gabriela Ecaterina. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. în zona de colţ. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică. la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. ing. Datoritǎ acestui fapt. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei.1).1). 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . 2. Universitatea Tehnică „Gh. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. Rezultatele. univ. Asachi” Iaşi” 1. superficial cu soluţie siliconică clasică. paralel cu râul Bahlui. SC 5.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. dr. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S .STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf.

Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv.a spre Sud. (fig. 2 stâlpi ai cadrului lamelar. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. cu soluţie siliconică. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă.c. 3. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic . 4 zone tratate superficial la exterior. Legenda 1. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. 1% din masa cimentului. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%).2). 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin .suprafeţele exterioare au fost periate.

.. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. Deci. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. . s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. In condiţiile de exploatare menţionate. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. cu caracter impermeabil. Tencuielile interioare. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a .+3000C. în trei straturi consecutive.stropire. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C.. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei. la un interval de 15 minute. după care este drenată imediat spre exterior. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”.

Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. b . din structura peretelui. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a .3).suport netratat. din condens). în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig.suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic. Fig. Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. Legenda: 1 suprafaţă suport. apa (tehnologică.4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. 2 grupuri CH3. realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. 3 grupuri SiO Fig. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale .polimerilor.

s-a obţinut o economie de energie de 30%. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. săruri metalice ale acizilor organici. orientatǎ spre S . flexibile şi rezistente la abraziune.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. dreapta. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. local. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. jos.. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. Experimental. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant. indiferent de condiţiile meteorologice. pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive. . fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp.hidrofobizare. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. La lucrările de reabilitare efectuate. respectiv 2. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ.. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1. Ca observaţie. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. Rezistenţele termice medii au fost de 0.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ.10 ani.

Gabriela. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . Siliconi în construcţii. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. 2. Referinţe 1. 119466 B1/29.3.05 Impermeabilizări cu siliconi. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. Gabriela.04. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ. 3. Bucureşti. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor.04.Proca.05.Proca. Matrix Rom. 1999. Brevet de invenţie 119461 B1/29.

care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". II alin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. 231 din 8 aprilie 2002. 1430/2005 Rectificat de . sos. 3.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 1. 2. publicat în Monitorul Oficial al României. Art. iar ordinul ministrului transporturilor. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. Partea I nr. Partea I. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. transporturilor si locuinţei nr. construcţiilor si turismului.La data publicării prezentului ordin. (2) din Legea nr. republicată. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr.430. 5 alin. cu modificările si completările ulterioare. Panduri nr. Ordinul ministrului lucrărilor publice. ministrul transporturilor. Gheorghe Dobre Bucuresti. republicată. în temeiul art. cu modificările si completările ulterioare. îsi încetează aplicabilitatea. 26 august 2005. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României.Ministerul Transporturilor. . . Construcţiilor si Turismului Ordin nr. cu modificările ulterioare. nr. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. cu modificările ulterioare. 825 bis abonament. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. republicată. 4 din Legea nr. 1. . ANEXĂ Ministerul Transporturilor. Nr. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. 1. republicată. (4) din Hotărârea Guvernului nr. Ministrul transporturilor. Art. Bucuresti. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Partea I. Construcţiilor si Turismului. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. se abrogă. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art.

II alin. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. Partea I. II alin. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. . respectiv ale comunelor. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. publicată în Monitorul Oficial al României. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. precum si executanţi . (2) din Legea nr. II alin. Legea nr. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. secţiuni si articole. (2) din Legea nr. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. privind: procedura de autorizare. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. Partea I nr. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. Partea I.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. proiectanţi. nr. 933 din 13 octombrie 2004. 3.administraţia publică locală. Partea I. nr.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. 487 din 31 mai 2004. republicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1 la Lege. 2. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. (2) Potrivit Legii. va fi denumită Lege. nr. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. Partea I. nr. (2) din Legea nr. oraselor. investitori. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

conform modelului "ghiseului unic". are efecte în plan social. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. (3) Potrivit Legii. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. pe întreg parcursul procesului de autorizare. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). în numele solicitantului. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. în condiţiile prevăzute la art. orase. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora .în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. protecţia civilă. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. orăsenească si.atât la nivelul certificatului de urbanism. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. 37 si art. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local. aprobate potrivit legii. municipală. potrivit prevederilor Legii se instituie. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. securitate la incendiu. respectiv. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. în toate fazele. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. municipii. pe tipuri de construcţii. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . 53.

potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. consiliile judeţene. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. aprobate potrivit legii. 4 din Lege. 6. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. 4 din Lege. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. 2. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 5. al administraţiei publice. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. servicii. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. 4.Temeiul juridic . urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant. direcţii generale. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 1 la prezentele norme metodologice. autostrăzi etc. obţinerea. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. al proprietăţii funciare. 4 si art. al amenajării teritoriului si urbanismului. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. (2) În sensul prevederilor art. gaze.U. drumuri.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. după caz. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate .). autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. privind: 1. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. redactarea acordului unic. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. în numele investitorului. birouri. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. (1).). cu avizul primarului comunei interesate. alimentări cu apă. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. În temeiul dispoziţiilor art. după caz.compartimente organizate ca departamente. necesare în vederea emiterii acordului unic. aflate în vigoare. este prezentată în Anexa nr. căi ferate. 6 alin. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art.A. 3. ocupând si suprafeţe din extravilan. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). (2) din Lege. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii.

precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare.construire/desfiinţare. după caz. (2) Relaţiile funcţionale. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. potrivit legii. precum si cele privind securitatea la incendiu. (2) din Lege.A. precum si emiterea certificatelor de urbanism. 2 alin. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. (2). respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. obţinute de acestea pe plan local. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. protecţia civilă. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). (1) din Lege. 7. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. urbanismului si construcţiilor. în numele solicitantului. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. respectiv al primăriei.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. cu acordul ministerelor de resort.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. La orase si comune. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. potrivit prevederilor art. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. după caz. b) Comisia de Acorduri Unice (C. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. (3) si (4) din Lege.) . de regulă din domeniile arhitecturii.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. 45 alin. al sectorului municipiului Bucuresti. (2) Potrivit prevederilor art. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. cu valoare de aviz conform. al municipiului Bucuresti.A. atribuţiile. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. 45 alin. întocmirii si emiterii acordului unic.U.U. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. al municipiului si al orasului.

legal aprobate. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. a actelor emise. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. b) obţinerea. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). orase sau municipii. conform prevederilor art. orasului sau municipiului. (1) si (2) din Lege. h) asigurarea transmiterii către primari. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. în numele investitorului. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. după caz. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. e) redactarea acordului unic. necesare în vederea emiterii acordului unic. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. a actelor emise. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. spre stiinţă. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . orase sau municipii. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. legal aprobate. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. 15 alin. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. 45 alin. în conformitate cu prevederile art. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. i) asigurarea transmiterii către primari. spre stiinţă. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. (1). e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. din competenţa de emitere a acestora. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. f) stabilirea. (1). a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 16 alin. după caz.specialitate primarilor de comune.

sau la încheierea executării lucrărilor. (2) În mod similar. potrivit prevederilor art. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. (4) Desfiinţarea (demolarea. (10) din Lege. (1) se pot emite. se emite în conformitate cu prevederile art. (16) din Lege. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. în condiţiile art. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. calamităţi.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. urmând ca documentaţia necesară. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. primarul . (16) din Lege. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. să fie definitivată pe parcursul. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. (16) din Lege. 10 din Lege. 1 la Lege. în baza dispoziţiei primarului. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. dezafectarea. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. asa cum sunt menţionate la art. 1 din Lege. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. în condiţiile Legii. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. industriale. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. potrivit legii. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. potrivit prevederilor art. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. 7 alin. lucrările de construcţii menţionate la alin. 3 din Lege. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. precum si a oricăror amenajări. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. 7 alin. accidente tehnice. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. 7 alin. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. 7 alin. agricole sau de orice natură. în conformitate cu prevederile art. potrivit legii. 7 alin.

cu modificările ulterioare. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. (16) din Lege. 7 alin.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. (1) lit. este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. 2 la Lege. 11 alin. în condiţiile prevederilor art. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. (2) Potrivit prevederilor art. specificate la art. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. 941/2004. 3 lit.1.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F.teren si/sau construcţii. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire.orice persoană fizică sau juridică interesată . cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. iar în lipsa acestuia. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. 11 alin. determinate în conformitate cu prevederile . (3) din Lege. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. 7 alin. a) din Lege. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. economic si tehnic al imobilului.1 . (1) din Lege. 10/1995 privind calitatea în construcţii. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.000. e si j). după caz -. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. care nu modifică structura de rezistenţă. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). implicit cu privire la siguranţa publică. din Lege. (3) În înţelesul prevederilor art. (17) din Lege. cu indicarea imobilului . (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat.000 sau 1:10. 6 alin. 11 alin. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. (1) si (4). cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. după caz. (3) Potrivit prevederilor art. 1:2. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. după caz. completată cu planul topografic sau cadastral. nu este necesară emiterea acestui act.

certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. contra cost.8. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.piese scrise si desenate .O. a)-f) (adaptate scopului). pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire ."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut. cu excepţia fiselor F. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). (2) din Lege.9 .2 si F. după caz.) . solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.3 care se prezintă în trei exemplare). potrivit prevederilor art. 1 la Lege. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire .semnate si stampilate în original (două exemplare). care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). referatul de expertiză tehnică . d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor.) (două exemplare). cuprinde aceleasi documente menţionate la alin. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). (2) În conformitate cu prevederile art. studiile cerute prin certificatul de urbanism. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . de la emitent).persoană fizică sau persoană juridică . (5) Potrivit Legii. aviz sanitar. avizele si acordurile obţinute de solicitant. 8 alin. În această situaţie. b) în situaţia în care. întocmit în baza prevederilor anexei nr. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire.P. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. după caz.D.C. 2.C.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. la cerere.A.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. precum si. necesare emiterii acordului unic. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. document care se eliberează. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). cerute prin certificatul de urbanism.întocmit în baza prevederilor Anexei nr. inclusiv referatele de verificare si. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public. (1) lit. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. (7). stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului..nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare.8. precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.A.E. precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).A.9 . emitentul asigură plata taxelor la . conform listei avizelor si acordurilor necesare. după caz. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). precum si avizele specifice (aviz circulaţie. oricărui solicitant . 1 la Lege.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. 77 alin. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului.

La nevoie. utilizând formularul-model F. potrivit legii. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). c) în situaţia în care. (3) Arhitectul-sef al judeţului.2. utilizând formularul-model F. gaze. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. (2) Arhitectul-sef al judeţului. transport urban. a primarilor de orase sau municipii. împreună cu acordul unic. electricitate. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. 6 alin. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. telecomunicaţii. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar.4. după caz.3. se utilizează formularul-model F. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. (6) din Lege.o singură casierie. utilizând formularul-model F. salubritate. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. canalizare. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. pentru toate categoriile de construcţii. b) atât pentru certificatul de urbanism. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. respectiv al Municipiului Bucuresti. după caz. inclusiv pentru restricţiile impuse de . prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. termoficare. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. sintezele acestora se anexează documentaţiei. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si.

după completare si definitivare. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. 2. P. protecţia civilă. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). 4.1F.8. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. o dată cu certificatul de urbanism. precum si cele privind securitatea la incendiu. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare).A. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor. (1) din Lege. P..8. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic.A.. din cadrul structurilor de specialitate. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice. aferente domeniilor lor de activitate.8. protecţia . după care acestea se returnează emitentului. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu. 2 la prezentele norme metodologice. în rubricile rezervate. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef.O. o dată cu certificatul de urbanism.C.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea.8. prin grija emitentului. după caz). constituite potrivit prevederilor art. în termen de 10 zile de la primire.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului.1) se definitivează astfel: 1. (2) Fisa tehnică .reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. în termen de 10 zile de la primire. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării.D. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane.. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale). contra cost. 3.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F.E. o dată cu certificatul de urbanism.5) se transmit instituţiilor avizatoare. protecţia civilă.2-F.8. 5 alin.

indiferent de valoare. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale.Statul Major General.centrale sau locale . în conformitate cu legislaţia specifică.D. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. c) Ministerul Transporturilor. alte instituţii similare. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. urmând a le anexa la documentaţia P.care gestionează orice alt tip de restricţie. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile.A. finanţate din fonduri publice sau din credite externe.civilă. după caz. ordine publică si siguranţă naţională.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate./P. organismele centrale sau. 1. după caz.ISC -. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. care nu are organizate structuri de specialitate.E. 2 la prezentele norme metodologice . (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. consolidări. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. ori dacă natura investiţiei o impune. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. . după caz. Construcţiilor si Turismului. potrivit legii. prin organismele abilitate. înaintea depunerii cererii de autorizare.C. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special. d) Ministerul Apărării Naţionale . b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. reabilitări. Serviciul Român de Informaţii. f) alte organisme .în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . potrivit legii..A. este în obligaţia solicitantului. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. după caz. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. e) Ministerul Agriculturii. Ministerul Administraţiei si Internelor. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care.O. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. orasului ori municipiului. cuprinse în listele aprobate. În acest scop. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri./P.

A. în documentaţie se vor prezenta si piesele . situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. 1 la Lege.P. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. P. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. 1 la Lege. 3 la prezentele norme metodologice .D. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. 2.4 se menţine. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii.8. în condiţiile legii. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. (6) În situaţia în care. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii. P. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism . se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 2.A.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. construcţiilor si instalaţiilor. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism. În situaţia în care.. 1 la Lege.după caz.A.A.. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei. prin specificul lor. se verifică.C. b) avizele si acordurile legale necesare. potrivit prevederilor art.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.C. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.. nominalizate în certificatul de urbanism. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.A. întocmite de proiectantul lucrărilor. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire.). Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F. obligaţie a investitorului.D. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1. de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. P.O.). avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie).scrise si desenate . dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr.E. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic.A. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . aviz sanitar. de verificatori de proiecte atestaţi.C. care cuprind: 1.D.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor.

pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. oboare. anexate certificatului de urbanism. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. realizate din fondurile persoanelor fizice. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). sportive. alimentare cu energie electrică. garaje. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. împrejmuiri de păsuni. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. pătule. pe proprie răspundere. tabere de corturi si rulote. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. pătule. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. P+1E. 4 la prezentele norme metodologice. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. padocuri.). după caz. platforme de furaje. magazii. fose vidanjabile. după caz). politice. După avizare. circuri ambulante. grajduri pentru animale mari. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor. după caz: alimentare cu apă. alimentare cu căldură. protecţia civilă. . (2) Fisele tehnice. evacuări etc. iarmaroace. hambare. potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. canalizare.pe tipuri de construcţii.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. fântâni individuale. telecomunicaţii. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil.). e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. fânare.există concordanţă tehnică. soproane. aniversare. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. comemorative. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. alimentare cu gaze. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (4) Fisele tehnice însoţite.vizat spre neschimbare . religioase. etc. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. publicitare. 21 se obţin de către solicitant. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. este prezentat în Anexa nr. cu regim de înălţime P. rezervoare de combustibil lichid si gazos. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. adăposturi pentru animale.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare .

24 alin. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. potrivit prevederilor art. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. sub sancţiunea legii penale. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. (2) Potrivit prevederilor art. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. prevăzute la art. în acest scop. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. 9 din Lege. 1 la Lege. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. pentru: a) concesionarea de terenuri. subingineri. republicată. solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. coroborate cu dispoziţiile art. în mod obligatoriu. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. ingineri. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. în condiţiile legii. tehnicieni) constituiţi. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. 6 alin. (6) din Lege. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. 5 la prezentele norme metodologice. a). de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . c) din Lege. 9. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. precum si. 22 alin. conductori-arhitecţi. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. proiectantului si proiectului. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. potrivit prevederilor art.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.instituţii de învăţământ superior de specialitate. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . în colective tehnice de specialitate si se semnează. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". (1) lit. (1) lit. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului.

U.Z.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia.U.N. de la emitent si se completează cu datele solicitate.). ori P. zone cu trafic aerian.A. consolidări. schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc. emitentul poate cere suplimentar.G. de amenajare peisagistică.. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P. urmând ca. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.C.D.). actul având un caracter de informare. 15. avize. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. (3) În situaţii deosebite. expertize: 1.1) se procură. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate.A.G.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate. studii de specialitate: de circulaţie. accesibilitate.U. (3) La depunerea cererii-tip. iar specificul obiectivului (funcţiune.) ori de detaliu (P. istoric.A.T. după caz. protejarea monumentelor istorice.Z.T. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.Z. magistrale de transport de gaze. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei.U. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P. 4 din Lege actele menţionate la art. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. si R.Z. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.U.). ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.) ori de detaliu (P.G. drumuri. aprobate potrivit legii. după caz. după aprobare. contra cost..T. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art. după caz.).). de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului). (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P. cursuri de apă. P.) nu permit realizarea investiţiei. P. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale.J. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării. staţii meteo.A. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar. surse si gospodării de apă.teren si/sau construcţii. reţele electrice si de telecomunicaţii. căi ferate si navigabile. b) completarea. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.J.D. de produse petroliere...A. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare .interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil .U.T. 2.D. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi.U. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii..U. 3. relaţii de vecinătate etc. expertize tehnice. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.). P.U. P.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. 7 alin. potrivit Legii. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. se realizează prin grija emitentului. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse.D. care se efectuează de structurile de specialitate. b) transmiterea.) sau de desfiinţare (P. republicată. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. (1) se emit de instituţiile descentralizate. asa cum rezultă din Anexa nr. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie.teren si/sau construcţii . a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul . (3) Obţinerea.A. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. conform legii. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. (9) din Lege. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. 42. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect.A. protecţia mediului. (6) În situaţia prevăzută la alin.C. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. în vederea emiterii acordului unic. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. în egală măsură. protecţia civilă. atât semnatarilor autorizaţiei. protecţia civilă. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane. prin grija structurii de specialitate. la sediul administraţiei publice locale. în numele investitorului. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. 9 din Lege si ale Legii nr. în conformitate cu prevederile art. 22. coroborate cu prevederile art. 1 la Lege.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. (5) În temeiul prevederilor art. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. după caz. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. după caz.). (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin.

b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.U. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr.A. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate.A. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse). în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. 2. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor... precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege.A.U. la solicitarea acestuia. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. 3. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare).A. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului. 10/1995 privind calitatea în construcţii.O. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. în vederea emiterii Acordului Unic.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C. proiectantul sau consultantul.A. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.D. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii.).C. după caz).) este abilitată să emită acordul unic. acest fapt se va motiva în scris. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. 2.C. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil). procedând după cum urmează: 1. după caz. obţinute prin grija emitentului.U. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. după caz. La solicitarea membrilor Comisiei.A. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.U.E. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.) sunt conduse de arhitectul-sef.U. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul. (1).U. P. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. . (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. precum si..A. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei.A. în calitate de presedinte. (2) Pentru avizare. P.potrivit Legii nr.

). ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene. energie termică etc. grupuri sanitare.A. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. după caz. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. în conformitate cu documentaţia prezentată. executarea unor drumuri provizorii. folosirea unor elemente de reclamă etc. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare.4. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. care nu au constituite structuri de specialitate. protecţia circulaţiei. în vederea obţinerii acordului unic. precum si în .1-F.). se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică.).U. Primăria Municipiului Bucuresti. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. (4) Acordul unic. cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. canalizare.A. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă.A.13. municipale. oraselor ori municipiilor.).se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.). plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.U.si se contrasemnează de arhitectul-sef. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti.12. staţionări ale utilajelor. acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. după caz. grupuri sociale. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate.U.3. . privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului.presedintele consiliului judeţean sau primar. ocupări temporare de spaţii publice.). d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului. după caz. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. prin completarea formularului-model F. ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. închideri de drumuri publice. b) consiliul judeţean.13. ale municipiilor. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. rezultate din aplicarea normelor generale si locale.

A.D. (4) Potrivit prevederilor art. după caz). valoarea lucrărilor autorizate. 49 alin. lucrările autorizate.16) . în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale.13.. (2)-(4). competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean. 69. potrivit competenţelor prevăzute la art. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă.13.E. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art.8.. împreună cu fisele tehnice.. . se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). 70 si 116 din Legea nr. constituie documentul martor al autorizării.. e) măsurile de securitate la incendiu.4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. titlul de proprietate asupra imobilului..A. (1). împuterniciţi în acest scop.. menţionaţi la alin. 4 din Lege.C. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare. (prezentată în formularul-model F. potrivit prevederilor legale.2 si F.). evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora.pe toate piesele scrise si desenate componente.. după caz. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului. codul numeric personal si adresa. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE". (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu. ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.O..". numele si prenumele solicitantului.1-F. P. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. 215/2001. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat. la pct. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. P.8. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar.

potrivit Legii. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp.avize.. stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate.A. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. documentaţii etc. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. cu consultarea investitorului/beneficiarului. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. managerului de proiect.C.D. după caz. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. proiectantului. sau consultantului.A. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. a). 50. b) durata de execuţie a lucrărilor.respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . autorizaţia împreună cu celelalte acte . o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. . (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. . (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. În această situaţie. potrivit legii.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. acorduri. complexitatea lucrărilor autorizate. . b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. pe baza datelor înscrise în cerere .sau de desfiinţare . începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate.P.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. după caz. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. o singură dată pentru cel mult 12 luni. de cel mult 12 luni de la data emiterii. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. (3) Durata executării lucrărilor.P.

vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. în condiţiile legii. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. fără luarea măsurilor de conservare. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi autorizaţii. c) modificarea condiţiilor. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . după caz. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . valabilitatea certificatului de urbanism. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.a expirat. a numelui si prenumelui solicitantului.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare).

numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. pot fi: a) terenuri ocupate . ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. aprobate prin ordin comun. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. locuri de joacă pentru copii. c) terenuri aparent libere . în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. (2) În vederea realizării prevederilor alin. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. menţinerea. inclusiv amenajările aferente. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament.terenurile fără clădiri.inclusiv zonele de protecţie aferente -. potrivit prevederilor art. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. potrivit Legii. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". b) terenuri libere . într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. în conformitate cu prevederile Legii.terenurile fără construcţii. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. după caz. potrivit legii. 90-103 din Legea fondului funciar nr.). asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. precum si construcţii si amenajări . 28 alin. pe lângă oprirea executării lucrărilor. clasificate potrivit legii. 18/1991. respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. căi de comunicaţie.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. îmbunătăţiri funciare. (2). autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. (4) din Lege. (1) din Lege. 2 alin. anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. în general. urmând să dispună. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . republicată. de orice fel (supraterane ori subterane). (4) Pe terenurile din extravilan. se înţelege teren si/sau construcţii. (1). lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. alunecări de teren). ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. inclusiv amenajările aferente. în condiţiile Legii si ale art. cu modificările si completările ulterioare. din această categorie făcând parte. se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. în funcţie de destinaţie si utilizare.

pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. numai construcţii cu caracter provizoriu. ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. 11 lit. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. f) din Lege. 13 alin. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. potrivit legii. (2) În condiţiile legii. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. (2) În conformitate cu prevederile art. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. în interes privat.tonete.speciale. se pot concesiona terenuri destinate construirii. cărţilor si florilor . (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. (1). cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. c) montarea/instalarea . 2 din Hotărârea Guvernului nr. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art.00 m2. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. (2) din Lege. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. 15 din Lege. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (1). în condiţiile prevederilor art. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. autorizate în condiţiile Legii. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. 11 alin. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. (2) din Lege.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate.

si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. aliniament. verificate în condiţiile legii. . cu rol de martor". (3) Se încadrează în prevederile alin. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. ori aspectul construcţiei). emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. POT.P. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime.normativele de specialitate. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . (4) În situaţiile prevăzute la alin. potrivit legii. după caz. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate.C. În aceste condiţii. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. CUT. incluzând modificările supuse autorizării. după caz. beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. (1). dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială.). legal aprobate. ori de a opri lucrările. relevee de fundaţii etc. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate.în întregul său. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. (1). care se execută la construcţii existente. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii.A.

(3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor .Cheltuieli pentru investiţia de bază. (1) din Legea nr. cerute prin certificatul de urbanism.1 . 27 alin. 10/1995 privind calitatea în construcţii.Organizare de santier.1. (1)-(5) din Lege.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. 267 alin. (2) În conformitate cu dispoziţiile art.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. (14) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. 1. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare.ISC . (2). precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. a) din Legea nr. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . fără a se depăsi suma datorată. 30 din Lege. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. pct. 40 alin. (8) din Lege. concomitent cu plata prestaţiilor. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.Alte cheltuieli. 1.15% pe zi de întârziere.Construcţii si instalaţii. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 5. 44/2004. 138 alin. cu excepţia celor prevăzute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. .1% din valoarea lucrărilor autorizate. potrivit prevederilor alin.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. subcapitolul 4.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia.15% pe zi de întârziere. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. b si a lăcasurilor de cult. fără a se depăsi suma datorată. coroborată cu prevederile pct. Cota de 0. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. cu modificările ulterioare. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii.179/2002.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. răspunderi. în valoare echivalentă cu o cotă de 0.1. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 7 alin. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. cât si cele care se asigură de solicitant. care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.1. 2 din această lege.o cotă de 0.179/2002. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. se suportă de solicitant. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. 3 lit. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei. subcapitolul 5. în conformitate cu Structura devizului general. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. cu 0. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism.

(3) Potrivit prevederilor art. (1). 6 si 7 la prezentele norme metodologice. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . 35 alin. 27 alin. (6) din Lege. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. (4) Potrivit dispoziţiilor art. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. (3) din Lege. 24 din Lege sau. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. 26 din Lege. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. potrivit competenţelor stabilite de Lege. potrivit competenţelor stabilite de Lege. controlul statului în amenajarea teritoriului. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 6. (2) Arhitectul-sef al judeţului. faptele contravenţionale prevăzute la art. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. cu modificările si completările ulterioare. 26 alin. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. (1) lit. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile.potrivit prevederilor art. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. 29 din Lege. (2) si (4) din Lege. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. contravenţii . potrivit prevederilor art. după caz. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice.potrivit prevederilor art. prezentat în Anexele nr. 27 alin. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. potrivit legii. privind: a) emiterea autorizaţiilor.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. (2) Potrivit prevederilor art. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. 2/2001. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. a). în corelare cu prevederile art. 7 la prezentele norme metodologice. 215/2001. prin organele proprii cu atribuţii de control.

se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. modernizări. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. pe toată durata existenţei acesteia. responsabil tehnic cu execuţia atestat. potrivit prevederilor Legii nr.D. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1. d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. 2. a Panoului de identificare a investiţiei . cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. la loc vizibil. După recepţie. modificări. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). ca reprezentant al beneficiarului. consolidări. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia. b) Amplasarea. emise în toate etapele realizării ei . investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă./P.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta).de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. care a stat la baza emiterii autorizaţiei). în vederea executării lucrărilor. după caz. ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.A. cu toate intervenţiile asupra acesteia. pentru execuţia obiectivului de investiţii. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii).C. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.17 si F. conform prevederilor legale. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. Cartea tehnică se completează în continuare. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. recepţia la terminarea lucrărilor. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. 2.A.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei.. diriginte de santier autorizat. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. prin obligaţia beneficiarului. prin grija inspectorului de santier.

în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. inclusiv cele prevăzute la art. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. a).). inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. 571/2003 privind Codul fiscal. 39 din Lege. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii.19. precum si valoarea finală a investiţiei . emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale.se pot prezenta documentele doveditoare necesare. după caz. (14) lit. 8 la prezentele norme metodologice. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. 571/2003 privind Codul fiscal. în vederea impunerii. potrivit prevederilor .19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). în conformitate cu prevederile Legii nr.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. 571/2003 privind Codul fiscal. Data dobândirii clădirii. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. c) si d) din Legea nr.A. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. în condiţiile prevederilor art./P.D. în vederea impunerii. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. 65.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul). b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară.C. (1) si (2) din Legea nr. în conformitate cu prevederile art. 571/2003 privind Codului fiscal. se emite de autoritatea teritorială competentă. pct. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. 267 alin. Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. 571/2003 privind Codul fiscal. 62 privind CAPITOLUL II . În acest scop. precum si ale art.A. (14) lit. potrivit prevederilor legale în vigoare. cu modificările si completările ulterioare. 268 alin. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor . 44/2004. se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 71 lit. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. 571/2003. b) din Legea nr. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. cu modificările si completările ulterioare.Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . (2) După realizare. 267 alin.

în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. (3) În condiţiile prevederilor alin. (1) lit.). (1) lit. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. au obligaţia de a proceda la . executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. Pe durata execuţiei. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. la solicitarea membrilor acesteia. (4) Regiile autonome. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. la toate nivelurile.toate specialităţile . c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. potrivit legii. (2) Proiectantul. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. potrivit Legii. 45 alin. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . sau. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. potrivit prevederilor art. (2) Pe durata execuţiei.U.art. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. extras din acesta. 43 alin. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. stabiliţi de investitor. în vederea soluţionării lor de către proiectant. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. totodată. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale.A. corespunzător cerinţelor de calitate. a). potrivit legii. 22 alin. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. potrivit legii. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. societăţile comerciale. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. prin organele proprii special abilitate. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. care decurg urmare procedurii de autorizare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. (3) lit a). (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. verificat de specialisti atestaţi. b) si art. proiectantul are. 8 alin. potrivit prevederilor art. după caz.

cu diplomă de licenţă sau echivalentă. extras din planul topografic de bază sau. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. de până la 30 de ani. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS.la nivel central sau zonal . pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale.inventarierea. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. după caz. 2. c) transport si alimentare cu energie electrică. planul cadastral pentru fiecare localitate. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. e) transport si distribuţie gaze naturale. din intravilanul fiecărei localităţi. după cum urmează: 1. potrivit prevederilor legale. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). de regulă. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. programe de specializare postuniversitară. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. după caz. de 2 ani. 3. cu titlu gratuit. 5. de până la 90 de zile. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. cu durata minimă de 180 de ore. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. cu studii superioare de lungă durată. programe de formare specializată în administraţia publică. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. în vederea realizării acestei exigenţe. se reprezintă pe un plan (scara 1:500. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. respectiv sector al municipiului Bucuresti. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. precum si pentru alte persoane interesate. b) canalizări.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. (6). cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . primăriei . programe de formare specializată în administraţia publică. programe de perfecţionare de scurtă durată. alte persoane interesate. în vârstă. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. (6) Reţelele tehnico-edilitare. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. 4. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. d) termoficare. de un an.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. f) telefonie. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. pe bază de protocol. după caz. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. din cadrul unor asociaţii.

Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.. pe bază de convenţie încheiată între primari. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene.V.. arhitecturii si construcţiilor. Formularele se tipăresc prin grija emitentului..A.. inclusiv T.1 Pag. se pot implica în această activitate.. (1) si art.. pe tipuri de lucrări de construcţii. (3) Prin excepţie de la prevederile art.. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului.. c) la nivelul consiliilor judeţene.. 1 Catre. (6) În situaţia în care.. 32 alin. (9) Anexele Nr. . cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si. respectiv.. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F.urbanismului si construcţiilor care. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu.. Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. 3.. aprobat prin Legea nr... (1). emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent). în calitate de emitenţi. în conformitate cu prevederile legii. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată.. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. la utilizare.. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. 2. arhitecturii si construcţiilor.. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie. b) termenele de virare a taxelor colectate. si presedintele consiliului judeţean. 571/2003. contra cost. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. 47 alin. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente.. certificatele de urbanism. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului. c) valoarea taxelor.. respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare.. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor.... fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.. prin formaţia de bază. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare...

.................................................................. ........................Primarul General al municipiului Bucuresti .................................................................................... .... sau identificat prin(3) .............. satul .... .......................... municipiul orasul .. 2) Pentru persoana fizica ..............Primarul comunei ........ solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul ................................................................................... .se completeaza cu date privind sediul social al firmei.............. bl.. 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ....................persoana fizica sau ........se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.............. Pag........ et.... ap.. ... bl.................. nr....... sectorul ...... ..............Primarul orasului . telefon/fax ..................... dupa caz: ....................... ............. Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ...... . privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......Primarul municipiului .......... ........................... ............................. ............................... orasul ...... strada ....................Primarul sectorului ...... ___________ *) Se completeaza..... 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile ........................... Anexez(3): ................................. et............. ............................. 50/1991..........................teren si/sau constructii ...... cod postal . ap.............. sc...... Pentru persoana juridica ...............................................................................................situat in judetul ....... comuna cod postal ...Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ..... ...reprezentant al firmei (persoana juridica).... ...... sediul comuna satul ................................ m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ... in calitate de . republicata...... In conformitate cu prevederile Legii nr.................................................. .......... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------... ................................................in judetul ... al municipiului Bucuresti ..................................... ............... SEMNATURA Data ......... strada .................................. nr................ sc.......... e-mail ...................................... .................................... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei...................... sectorul ...

. ..4.000. 4. din . precum si a instalatiilor aferente acestora. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.. extindere. 4... i) cimitire . cumparari...1. tonete. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice.1.. partaje. F. . reparare. modificare. firme si reclame.. sau . prospectiunilor geologice... modernizare si reabilitare..): 4. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. amenajari de spatii verzi. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. Doamnei/Domnului . care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente.fisa bunului imobil. modificare. sau . succesiuni etc. parcelari... cabine.1. sonde de gaze si petrol. corpuri si panouri de afisaj.. parcuri..1. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire.. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. conservare.4. extindere. cesionari. reparare. sau . de distributie a energiei electrice si/sau termice. precum si orice alte lucrari. b) lucrari de construire.. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4. consolidare. precum si alte exploatari. inclusiv la cele din zonele lor de protectie.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . de transport.3. 4..se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza.. dupa caz: . protejare. noi capacitati de producere. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. exploatarilor de cariere. 4. reconstruire. f) lucrari.1.elemente de reper. 4. consolidare. dezmembrari. stabilite conform legii. comasari. chioscuri.. reconstruire.2. Lucrari de desfiintare . Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4..2. privind cai de comunicatie.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata.5. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.vanzari.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol.. Alte scopuri.. 4. Arhitect-sef Nr. retele si dotari tehnico-edilitare..2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ..noi si extinderi. restaurare. extindere. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice.. g) organizarea de tabere de corturi.. 1:2000 sau 1:10. concesionari. Cereri in justitie.5. casute sau rulote. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari..plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona. sau . indiferent de valoarea lor.1:500. Lucrari de construire . conform enumerarii de la pct. reconstruire.1. general cunoscute. d) imprejmuiri si mobilier urban. c) lucrari de construire.1. balastiere. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza..

strada ............. bl.. ............................................................S... din ....................... republicata......................................... .................. In scopul(4) ........... (2) Adresa solicitantului.......................... ................ 50/1991.................. pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1).................................................................... *) Se completează................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................... Anexam(3) .......al comunei ....... Urmare adresei dvs......... pentru eliberarea certificatului de urbanism............ va rugam sa ne comunicati avizul dvs. sediul comuna .................. ................. COMUNEI Primar Nr. (3) Date de identificare a imobilului............................................. sediul comuna satul ........ semnatura) L..................... Catre... domiciliul(2) municipiul cu ------------........................ .................................................... In conformitate cu prevederile art.. ...... e-mail ......................... strada ........................................... sc.... ............................... inaintata de(1) ........................situat in judetul . PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ....... a) din Legea nr........................3 ROMANIA JUDETUL ... nr...... ...........PRIMAR*) .......... ....................................... sc.. referitoare la cererea nr..... comuna cod postal ....................... ap....... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ..................................... ...................................... ........ (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism........................ (1) lit............................... din ..... et............ ........ Pentru imobilul ............................. nr................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele......................... cod postal .. Avand in vedere cererea nr.. .al orasului ......in judetul .. sectorul .... după caz: ....... .............................. telefon/fax .. domiciliul(2) municipiul cu ------------..... in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei. 4 alin.. ..... ..... sectorul .... municipiul orasul ........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........ sau identificat prin(3) ....... ap.... din . .... nr.............al municipiului ..............teren si/sau constructii ............. din . ........ satul ..........in judetul ...... F...................... orasul . et.......................... .......... bl.. orasul ..

............ telefon/fax ........................ sectorul .............. nr........... ..................................................... ....... precum si din hotărârile consiliului local.......................S....................... . Catre..... ..................................4 ROMANIA JUDETUL .. ........ ............. ............. (numele si prenumele.. nr...................................... PRIMAR........... et..... Pentru imobilul ............................................................ din ............................................... telefon/fax ........ ap............... bl....... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism.......satul ........ satul ...................... ....... ap............. .......... SECRETAR......................................... .............. In scopul(4) .... . .... et.................... ................................... sc........................ semnatura) L.............................. semnatura) (numele si prenumele...... cod postal ....................... (2) Adresa solicitantului.............................. ap.............. ... strada ........... .......... Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare........... sc........................... sau identificat prin(3) .. et..... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic....................... strada ..........teren si/sau constructii .... ........................ ................... Doamnei/Domnului Arhitect sef ....... nr.. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ..... sediul comuna satul ... COMUNEI Primar Nr.... ............situat in judetul ............ CONSILIULUI JUDETEAN ................. bl..in judetul ............... se emite urmatorul AVIZ(5) ................................... sc........ municipiul orasul ... orasul ... bl................. Urmare cererii inregistrata cu nr........................... comuna cod postal ............... (3) Date de identificare a imobilului....... strada ................ pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ........................................ semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........ .. e-mail ... cod postal ....... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.................... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente.......... . economic si tehnic ale imobilului................ după caz................................. din ........................... .... F.... sectorul ................................. sectorul .............. domiciliul(2) municipiul cu ------------.................. rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate............... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.......... e-mail ..................

... ........ (numele si prenumele....... ... nr... sc..... .......................................... ......... strada .............. semnatura) (numele si prenumele.. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................ SECRETAR.....................in judetul . ...... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ......................... (2) Adresa solicitantului...................... din ..S. semnatura) L.................................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism. sc....... satul .......... orasul . bl.........................situat in judetul ................ et......................................................... bl......... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.................................... bl. strada ................................. satul ....... In conformitate cu prevederile Legii nr...... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...................... Pentru imobilul ...... .. ap......................... cod postal .................. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) ....... .......................... ...5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ......... municipiul orasul .................................................. Depusa pentru(4) .......... et................................................... .............................. .................. Arhitect sef Nr....... F.............................Pentru imobilul .......teren si/sau constructii ........ ......... In scopul(4) . sau identificat prin(3) ............................... et..... se emite urmatorul AVIZ(5) ............. sectorul ....... Urmare cererii dvs. 50/1991....... domiciliul(2) municipiul cu ------------.. .............. ap.................... sectorul ... .....situat in judetul ..... nr. telefon/fax .............................. sau identificat prin(3) ...... ....... PRIMAR......... nr......... sediul comuna satul ................................................... ... ....... din ................. In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente................ ........ ap. va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei............................ comuna cod postal ............................ strada .............................. e-mail ............................... nr..... ............................ republicata.................... (3) Date de identificare a imobilului............................................ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........................ . ..................... municipiul orasul ........ sc.... comuna cod postal ............................................ sectorul ...... .....teren si/sau constructii ..................

.. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism..........1 Pag......... et.. sectorul ............ domiciliul(2) municipiul cu ------------...al orasului ............ Urmare cererii adresate de(1) .......................... ....... ........................... (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic................................................ sectorul .................... 50/1991. ........ ................................ sc........................................ ........ et......6 .............. (3) Date de identificare a imobilului... se CERTIFICA: Pentru imobilul ..............in judetul ............................ din ...... după caz: .......... . CERTIFICAT DE URBANISM Nr..... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului..... precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate................................... satul ....................... .... ap............................. cod postal . semnatura) L................................ orasul .......... din ....... .......... ................ economic si tehnic ale imobilului................ ................ municipiul orasul .................... republicata... F. cu privire la imobil............. ARHITECT SEF (numele si prenumele.............. nr... telefon/fax ............................................ ...S................. . *) Se completează............. comuna cod postal ...................... 20.......................al municipiului . 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ............. ......... .............................................................................................................teren si/sau constructii ................................situat in judetul ..................... REGIMUL JURIDIC .... sc........ .............................../.. . ............................. nr....... 2............ bl..... ..../.... strada . In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. inregistrata la nr........................ nr..... .................................. sau identificat prin(3) ........................................... ap.. Presedinte Nr............... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................... 1........... e-mail ..................... .................. ......... din ................ bl................... ............... faza PUG/PUZ/PUD.............................................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .. sediul comuna satul ...... (2) Adresa solicitantului................... REGIMUL ECONOMIC .............................................. In conformitate cu prevederile Legii nr..... strada ..................................................................................... .....................al comunei .

....................................2........................................................ ............................................2................................................................................ ...................................................................................... 2 3............................... ............... ................... ............................................................................ ................................ ................. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ....... ................. d... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.................................................... .......................................... ................ ............................. ......................... ............... Pag................................... d............................................................................................................ .......... Studii de specialitate: .......................................... .......................................................... .................................................................................................... ......... 4..................................... ... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d................................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c................................... ..............................................................1.................... ..................................................... ........ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c..... .... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ..............1.............................................................3.............. .... REGIMUL TEHNIC ......................................................................... Alte avize/acorduri: ................................................. ................................................................................................................................................................................................ ............ .......................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................. ................................................................................................. ........................

... semnatura) L........................................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.......... ............... ...... (3) Date de identificare a imobilului....................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ...... in conditiile legii........................ ............. semnatura) (numele si prenumele. ARHITECT SEF (numele si prenumele............... semnatura) Achitat taxa de: ............. după caz....S..... 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr......... Dupa aceasta data..... din ................................ semnatura) L.. republicata........ ..... . SECRETAR GENERAL........... Pag.......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... pana la data de ......................... lei.................. ARHITECT SEF (numele si prenumele...........................6 .......... e................. ... .S...............................2 Pag....... PRESEDINTE...... F... ....... ........... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... semnatura) (numele si prenumele. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .. PRESEDINTE.............. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.................. lei.. .. luni de la data emiterii...... Transmis solicitantului la data de ... direct/prin posta.......................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ...... .. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... din ......... solicitantul urmand sa obtina... . din ......... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..... din ...................... (numele si prenumele............................. Achitat taxa de: ... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului... (2) Adresa solicitantului........ CERTIFICAT DE URBANISM Nr.... conform chitantei nr.. (numele si prenumele. un alt certificat de urbanism......... formulată în cerere........ conform chitantei nr.................... ... SECRETAR GENERAL..

...................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ...... e-mail ............. sc....... strada ............... nr.......................................................... ap.................... formulata in cerere.......................... se CERTIFICA: Pentru imobilul ............................... (2) Adresa solicitantului.................................. ...................................................... REGIMUL ECONOMIC . ................... strada ................................................................... In conformitate cu prevederile Legii nr............................. ... bl.................. Pag........................................................ ............... et............................................................................................................................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... ............................... .............................................................................. 2 3................................. ....... .... REGIMUL TEHNIC .......... ..... sau identificat prin(3) ....... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ............ 2...................................................................................................... .... inregistrata la nr..................... ............................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................... municipiul orasul .......... ....................................................... bl.......... comuna cod postal ....... ................... et..... ......................................................................................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr......................................................................................teren si/sau constructii ............. .... 1......... REGIMUL JURIDIC ................ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului........................................................................................ cod postal .. domiciliul(2) municipiul cu ------------..........................in judetul ........ telefon/fax .. sectorul ....................................... sectorul .................................................. 20................. (3) Date de identificare a imobilului........................ .......... republicata.. nr....... ............................ .................................................................. ap.. ................../........ sc.......................... orasul .....................................................................................................................situat in judetul .......................... ................... ............................ .......... ....Urmare cererii adresate de(1) ............................................................................. ........... nr............/.................................................................................................................. din .......... ......... ........................................... ..... sediul comuna satul ....... 50/1991................................................................................................................ ................. satul . ........................ faza PUG/PUZ/PUD.....................................................................

..................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.......................... .................................... . ........................ Studii de specialitate: ..... .......... ............................. (numele si prenumele...........2...... .... .......... ...................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c..... .......................................1....... .................... ARHITECT SEF ......................................................................................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c........... ........ d............................................. .................................................................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ......... .1..................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . ......................2...... .................................................................3................................................................................................................................... .............. SECRETAR GENERAL............................................. d..................... ....... ... ........................................ ............ luni de la data emiterii................................ ........................... ......................................................... ...................4................................................................................................ semnatura) semnatura) L. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .............................. ....... ... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d............................... Alte avize/acorduri: ...... .................................................................................................................... PRIMAR GENERAL...... (numele si prenumele... ......................................S.................................. e.......... ...............................................

... . republicata... semnatura) Achitat taxa de: .. ... bl....... ... un alt certificat de urbanism.................................... direct/prin posta. ...... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ................ Pag..........6 . ......... ...... din ......... sc...... . ............... Dupa aceasta data......... . ............................ sectorul .................... .................................. ....... in conditiile legii..... comuna cod postal ........ telefon/fax ...... PRIMAR GENERAL.... nr.................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ....... . 20... dupa caz.. sediul comuna satul ........................situat in judetul ..nr..... .. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... ...... din ............ CERTIFICAT DE URBANISM Nr........ SECRETAR GENERAL................................................... et..S............... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr......................(numele si prenumele............................. semnatura) semnatura) L.. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.........teren si/sau constructii ................... satul ......... din ... republicata...... .............. sc... sectorul ........... e-mail . (numele si prenumele............. ap. 50/1991. conform chitantei nr.. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. se CERTIFICA: Pentru imobilul . din .................... strada ............................ Transmis solicitantului la data de ............... F............ ....... din . ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...... ap............ solicitantul urmand sa obtina.. cod postal .................. domiciliul(2) municipiul cu ----------------.... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..3 Pag...... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .....in judetul ............... lei.................... Urmare cererii adresate de(1) ......................... lei.. Primar Nr........................... ......... .... sau identificat prin(3) .. Achitat taxa de: ....... strada ........... bl......... conform chitantei nr............. pana la data de ............... ARHITECT SEF (numele si prenumele..... municipiul orasul ..................... orasul ...................... (numele si prenumele.. In conformitate cu prevederile Legii nr. inregistrata la nr. et.

............................................. (3) Date de identificare a imobilului............ faza PUG/PUZ/PUD............................................................................................................... REGIMUL ECONOMIC ........................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei .................................................... nr..... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...................... ...................................................................................................... ..................................................................................................................../................................................................................................................................. ....... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................................................................. formulata in cerere......................... ....................................... 1........................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c..................................... ................................................................................................................... (2) Adresa solicitantului............. ................................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului...../......... ....... REGIMUL TEHNIC ............................. ................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c..................... .....................................................................................................................2............................ REGIMUL JURIDIC ....................... .. ..................................................................................................... .....1......... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ........................... .......................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ....................................................................... Pag........................................................................................................................................................................... .. 2 3................................................. 2........... 4................................................................................................... ..............................................

.................. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .................. ................................................... conform chitantei nr......... PRIMAR............ Pag....................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr............................................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele..... d......... ................... ........................ ............ .............................. ................................ Alte avize/acorduri: ......................... ............ .....................................................2..... republicata..................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............................................................. luni de la data emiterii................ ........... in conditiile legii....................... ............................................................................. e.......... ............. semnatura) semnatura) L............ d....................... semnatura) Achitat taxa de: ..............1........ Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ................................................................. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila....... din . ........ lei................. ... ............................. .............................. Dupa aceasta data......................... ................ .............. Studii de specialitate: ....... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ................................. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ....................... ............................................ SECRETAR........ ............................................ .....................S.......3........................ ........... ........................ (numele si prenumele.... ......... .............. dupa caz........... PRIMAR.............. un alt certificat de urbanism................................... .................... ................ ................ SECRETAR.............. (numele si prenumele...................... ............................... ............ ..................Pag.................................................... solicitantul urmand sa obtina. .......................................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................... pana la data de ................................................................................................. .........

........(numele si prenumele..... sectorul ... 1.......................... sectorul ........................................ .............................. ................... .................................................................... din ...................... municipiul orasul .. .... semnatura) semnatura) L................................................................./................................ e-mail ......... ............situat in judetul ............... REGIMUL ECONOMIC ............... ............................................. Urmare cererii adresate de(1) ........................................... et.......................... ap.. sc..... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................... ...... nr...4 Pag........... 20................................................................................................. .............................. .......... sediul comuna satul . ............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. faza PUG/PUZ/PUD. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ...... sc....................... . domiciliul(2) municipiul cu ------------...................... Transmis solicitantului la data de .......... ......... (3) Date de identificare a imobilului............... . ..................... .... din . .............. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.. nr........... 2..................................................................................... ........... COMUNEI Primar Nr...... .............. orasul .................. din ............. se CERTIFICA: Pentru imobilul ....................................................................... CERTIFICAT DE URBANISM Nr.... republicata.. ARHITECT SEF (numele si prenumele...... bl.. .................. ap. ................ strada ............. F..... .. conform chitantei nr...................... Achitat taxa de: ..... In conformitate cu prevederile Legii nr................................ nr.............. inregistrata la nr......................................../..... (numele si prenumele........ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......... cod postal ........... ............. (2) Adresa solicitantului............... strada ............in judetul ...........6 ... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................... REGIMUL JURIDIC .......................... direct/prin posta................... bl. lei................... et...............S............................... ........ satul ...teren si/sau constructii .. ....... sau identificat prin(3) .............................. comuna cod postal ................ 1 ROMANIA JUDETUL ... din .............. 50/1991............................................ telefon/fax .......

................................................................................................. ...................................... ................... ... ...................................................................... .........................................2.................... ... ................................................ d.......... Alte avize/acorduri: ............... .............. d.......................... ...............................................................................................................................3..................................................................................................................................................... Studii de specialitate: ............................................................................ ................................Pag......................................................... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c........................ .. ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului..............................2........................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .................. 2 3............................................ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.................................................................................................................................................. ....................................... ............ REGIMUL TEHNIC .................... .................................1.................. ......... 4........................................... ....................................................... ........................................................................................ .............. ..................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d.................. formulata in cerere.............. ..... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c................................................................................ ........................................................... . .......................................................................................................................................................................... ..................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ............................1................................................ ................... .................... ..............

........................ semnatura) Achitat taxa de: ..... SECRETAR............................. 1 Catre.......................... Presedintele Consiliului judetean ............... din .......... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului......... semnatura) semnatura) L........ dupa caz................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr......... PRIMAR..... (numele si prenumele..... Pag. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. ......... lei....................................... din ........... Primarul*) . Dupa aceasta data......... (numele si prenumele................ (numele si prenumele............. F.... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: . conform chitantei nr...... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de . o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...... ....... solicitantul urmand sa obtina............... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .......................... in conditiile legii..... ................ .... ....... .... Transmis solicitantului la data de ............................ lei.................. ........ .... PRIMAR...................................... .. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele....... conform chitantei nr....... republicata.......... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.............S.. e... semnatura) semnatura) L.......... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .............. dupa caz.................. (numele si prenumele................ ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............. ........................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ........ ..... un alt certificat de urbanism..... Achitat taxa de: .S....................... ... luni de la data emiterii.. direct/prin posta.............................................................. SECRETAR................. ............................. pana la data de ...........7 Pag............. .

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

................................11........................................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare...... ................ (3) ................doua exemplare.S........................................................................................................... ............................Titlul asupra imobilului (copie) ...... m2 2......1... INTOCMIT(2) L... Beneficiar(1) .............. numar niveluri .................... Numar de salariati (daca este cazul) ........... Tipul constructiei .................... prenume....3........................................ 2............... Suprafata desfasurata . semnatura) L................... 5.......... ... Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ............. Baza legala ...2.................. 4............ 2.................. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii.............. elaborator(1) . ... ........5...................... .................... m......... Proiect(1) nr......................................3. ...Decizia nr........................... vizate spre neschimbare......... (nume............................................................Legea nr............................. 177 din 22................Planuri de situatie si de incadrare in zona.S..... ............................ precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)...... I... 3.Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ... 481/2004 privind protectia civila............................Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr....... .............. ............................. . 4................... DATE GENERALE 1........... ..... m2 2. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .............................................structura ........................ ......................................... ......................................... .......... Pag................................ 2..... .................................. ....4......................... ........... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ..... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila............................... Continutul documentatiilor .... anexa la CU................................... 2... Data: ................Certificatul de urbanism (copie) ......... Inaltime .............. ........ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2..... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ...................1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi.....................................................................

............................................ 4 alin...............E......................................... II.. d) din Legea nr.................... ........... ........................................ ........ (3) De către avizator........................................... etc............. Beneficiar(1) ....................Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate).8 ....... ....... ....................................................4 Pag...................................... (2)]. .... (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art....................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ........... ............................ Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete................................. .......... III.............. aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr................................C......................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură........................................................... 4............... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................ se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art.................................. abilitat/autorizat în domeniu......... (4).............doua exemplare.............. mai pot fi depuse: ... ...................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului................................................................. 4 alin..................... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1............ .............Dovada privind achitarea tarifului de avizare.................. c) Modalitatea de achitare a taxei ...................... ........................ 25 lit.........Certificat de inmatriculare.Conform prevederilor art................ 481/2004.............. 3........... Proiect(1) nr........................ Denumire(1) ..Sectiune caracteristica . ......... 1........ ....................................Cod fiscal......... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"......... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ................... (2) De către proiectant ......... Dupa caz............. F............ . ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse..... potrivit prevederilor legale)......... 3.cu numele.. CONT C............... 602/2003............... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu......................... ..............Memoriu tehnic general.............. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de .......... 2. (CONT CURENT BANCA.... ...............................) IV...................................................... Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ...................... lei..... 1 (1)................ elaborator(1) ... (4) De către avizator.....

5....................................... Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).......................................................................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)....Legea nr......... Modul de incalzire al spatiilor .......... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr...Hotararea Guvernului nr........ Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii .......................S............................... (3).......................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu.................................................... regim de inaltime ............... 243/2000 privind protectia atmosferei........ Evacuarea apelor uzate in ............... 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare...............: 3......... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.......... 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr........ adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.... ....Hotararea Guvernului nr..... 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri... 137/1995 privind protectia mediului.............. Modul de depozitare al deseurilor ......................... .. (nume................. ... 4.. ......... alte date ........Legea nr... numar de locuri de parcare ................................ Data: .......................... ........Legea nr. ..... republicata. ..................... Pag............ cai de acces .......................................................... suprafete betonate............ ... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ..........S.Legea nr..... .... I........ prenume............................... ....... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru ........................Hotararea Guvernului nr.... 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere........................................................... semnatura) L............... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului ......... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare..... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) . INTOCMIT(2) L... 78/2000 privind regimul deseurilor............................................................2.. . DATE GENERALE 1.......................... suprafata construita ..... ........................Legea nr..................... suprafata spatii verzi ..........

210/2004. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2.. . 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa ...reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane. Continutul documentatiilor .Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) .. . .). .....Hotararea Guvernului nr.Ordinul MAPM nr.Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr. plumbului.Dovada de plata a tarifului conform anexa nr... dupa caz: . conform Ordinul MAPM nr.. dioxidului de azot si oxizilor de azot. incarcarea. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.. 3. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. 2. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea. . 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina. ..... 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita. .2 din Ordinul MAPM nr.Hotararea Guvernului nr. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf...Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase..Ordinul MAPPM nr.. .Ordinul MAPPM nr.... II. .. norme. . Pag. 3 II. Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ.Hotararea Guvernului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr. 210/2004.. .. 128/2002 privind incinerarea deseurilor. ordine de ministru.. 210/2004. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente. . 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania.Ordinul MAPM nr.Ordinul MAPM nr.Hotararea Guvernului nr.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. .. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator....5).Ordinul MAPM nr. benzenului. V din Ordinul MAPM nr.Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) . 210/2004.. norme ale administratiei locale etc.Hotararea Guvernului nr... . .Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. .......Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde.

.....................8 ................ pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ............... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ...............5 Pag.............................. 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr......................................................... .................. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură...... .......................... .......G............. subsolului .................................................... poluantilor in aer ................... F......cu numele......... 860 modificat cu OM nr....................................................... de construire) ....................Conform prevederilor HG nr........................................... (4).......................................................... radiatiilor ................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia ............. descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) . (2) De către proiectant ............... ...................... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar............................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone ..fie respectate conditiilor impuse de H...................... depozitarea deseurilor .............................................. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"............................... 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu ......................................... (4) De către avizator................. ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ................................. 188/2002 ...................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .......................... ....... abilitat/autorizat în domeniu... NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ......... 1 (1)........cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------III. (3) De către avizator........... cu regim special de protectie sau de restrictii .... potrivit prevederilor legale)........................................................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ....................................... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse..... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ............................................... dupa caz IV.................................................in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului ................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) .. zgomotului si vibratiilor ......................................................in contul curent al institutiei emitente.........................

.............R......................... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............ ..................S.. 4............ Continutul documentatiilor .. a locuintei...................... ......................... ..................... 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare............................................ ........................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ........ Amplasament(1) ................ 2............................. prenume.................................... 114/1996 republicata...................... 5................ (3)................. I.................... ...................... ................................................... nr.. 3.............................................. publicat in Monitorul Oficial.................................................................. Partea I nr................... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1............................. 3........ elaborator(1) ...... ..Certificatul de urbanism (copie) .H.........Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr................... 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor........ 2....... 2............................ DATE GENERALE 1......................................................1............. Data: ............................................................................................... .......S....... 2..... 181 din 18 martie 2002............... anexa nr........................................................ Denumire(1) .................. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ........................ .............................................................. Pag........................................ .................................. amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea............................ Baza legala .......... constructie............ Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare....... Proiect(1) nr... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) .....................................G................ semnatura) L................................... 4................................ .....................Legea nr............................ .............................. altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.......... INTOCMIT(2) L...... (nume.................................................................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).............. si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman...... Beneficiar(1).............. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar........................................

........................................ ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ................ 625 din 06....... ...Acordul vecinilor..... anexa 2....................in judetul ....................... telefon/fax .......... . ...................... ........................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ....................... ......... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ..........2001... cod postal ........ orasul .......... sectorul ..... ........ .cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.................. ............. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ........................ ...............2001.............. 190/2000..............Schite sau planuri intocmite conf. III...............R........... strada .. CONT C..................................... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete............ ......... ..R......... .. lei... (4) De către avizator.. nr........ ............Conform Ordinului ministrului sanatatii nr........ 1 Catre...... Dupa caz. e-mail .......Cod fiscal.... et... 3......Studiu de impact asupra starii populatiei..... ....Memoriu tehnic intocmit conf..) IV.......9 Pag. ....... ............ abilitat/autorizat în domeniu.... vizate spre neschimbare.... H... Presedintele Consiliului judetean .......................... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de .............. F... 625 din 06..............Autorizatia de exercitare a unei activitati independente........... potrivit prevederilor legale)...G....... mai pot fi depuse: ....07..................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură................. II........... .C........07.....Dovada privind achitarea tarifului de avizare............. nr............ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------.E......... (2) De către proiectant ...............G...... .................. nr......Certificat de inmatriculare.......... (CONT CURENT BANCA....... ap.. (3) De către avizator................. H.................Titlul asupra imobilului (copie) ...cu numele. sediul comuna satul ............ ............. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"......Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism).. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse...... sc. anexa 2... ........................ Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ...Actul constitutiv al societatii....... c) Modalitatea de achitare a taxei .. etc... ................Hotararea judecatoreasca definitiva.............................. bl....

.. din ......... ap.......................................... (copie) 3................ |6. republicata.......... dupa caz: .............. republicata...... sc.................................... Anexez prezentei cereri: 1..... in conformitate cu prevederile Legii nr................... ............ 2 Verificarea proiectului (PAC............ .......... ..........................Primarul comunei .................. Pag........... bl................................ ........................................ 50/1991... . ........................ inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr.......................C.........PAC/PAD/POE" ........D......... ................. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect................ Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ .... et......... republicata............... 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1.... in conformitate cu prevederile Legii nr........... in conformitate cu prevederile Legii nr... sectorul ............................. respectiv de ... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2.................. in doua exemplare.............. solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul .... a fost luat in evidenta Filialei teritoriale ............................... privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii........ |4.................... ___________ *) Se completeaza.. ....arhitect cu drept de semnatura.. ........ 2... |5............................. satul ..................... ......... strada ..................... compus din: ..... Certificatul de urbanism nr................. In valoare de(5): ............................... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr.....anexat prezentei.... ................... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor........................ comuna cod postal .................. .............. este de ..............A......... respectiv de ............................................ Fisa bunului imobil sau nr..................... .........Primarul General al municipiului Bucuresti .....situat in judetul ..Primarul sectorului . al municipiului Bucuresti .................................... din ....In conformitate cu prevederile Legii nr...Primarul municipiului ......... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ... nr........ .............. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.... PAD)............... .........arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura....... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P... ....... luni/zile................../P........... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): .................... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3... ... municipiul orasul .Primarul orasului ..........................teren si/sau constructii .................. Cartea funciara(3) ------------------............ solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ........A. ..............

..... se completeaza cu date privind domiciliul acesteia............................. altele decat cele cuprinse in acordul unic: ........... ................ ....... Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia..................... se completeaza cu date privind sediul social al firmei.......... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura..... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate........................... dupa caz............ Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ........................ Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism........ ............ (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste................................ ....reprezentant al firmei (persoana juridica)..................... 6.......................... .. (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare....................... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii............. ................suprafata construita desfasurata a constructiilor............... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect.. in vederea emiterii Acordului unic: ...................... cu precizarea denumirii acesteia......................... .persoana fizica sau ......................... (2) Pentru persoana fizica................. dupa caz........ .................................. ................. 7..... ....... ........................ Data ............................... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei..... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ................................................................. capacitatea si categoria lucrarilor......... ori ....................... * .4... autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare...................................................... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil........... data elaborarii.............................................. precum si cu datele de identificare a proiectantului............................ Pentru persoana juridica.............................................. (4) Se inscrie: denumirea lucrarii........... ......... ......... ............. din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului.............................................. ......................... ............... precum si numarul certificatului de verificator................ .......... Pag.......valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente.......... 5............................ . in functie de: .. Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism.................... ......

privind cai de comunicatie. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. chioscuri. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. coroborata cu prevederile pct. subcapitolul 4. Cap. b) lucrari de construire. in copie.1. inclusiv la cele din zonele lor de protectie.Constructii si instalatii. parcuri. casute sau rulote.179/2002. 44/2004. 1. extindere. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare. reconstruire. sonde de gaze si petrol. protejare. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. extindere. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. subcapitolul 5. . i) cimitire .Alte cheltuieli. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. modificare. corpuri si panouri de afisaj. prospectiunilor geologice. precum si a instalatiilor aferente acestora.Cheltuieli pentru investitia de baza. comunicate anterior de emitent. cabine. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap. 571/2003 privind Codul fiscal. . c) lucrari de construire. 5. de distributie a energiei electrice si/sau termice.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente.** NOTA: . g) organizarea de tabere de corturi. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. tonete. Lucrari de constructii. exploatarilor de cariere. reconstruire. modificare. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. f) lucrari. amenajari de spatii verzi. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. 138 alin.Organizare de santier. 2 .1 . conservare.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente.noi si extinderi. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. firme si reclame. precum si orice alte lucrari. stabilite conform legii. in conformitate cu Structura devizului general. reparare. consolidare. pct. in conformitate cu Structura devizului general.1. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. 1. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. de transport. consolidare. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. 1 . Pag. a documentelor de plata . Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.1. reparare. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . balastiere. extindere. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 .179/2002. restaurare. . retele si dotari tehnico-edilitare. d) imprejmuiri si mobilier urban. modernizare si reabilitare. noi capacitati de producere. precum si alte exploatari. indiferent de valoarea lor. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. reconstruire. 7.

... 5 Cap............desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ..... propuse . f) Numarul de corpuri de cladiri ....... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente........................................ din care: existente .....................% d) Coeficientul de utilizare a terenului .......................CUT: existent ........................[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi............... m fata de limita de proprietate din . de .................. platforme............ g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr.......... alei. de ..... 3 ............................ desfiintate . imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag...% propus .. m fata de limita de proprietate din ........... e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ..... m fata de limita de proprietate din ............... propus ................... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente ......... rezultate ........ c) Procentul de ocupare a terenului ................................... garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi...... • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ... m....DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ....POT3): existent . parcaje... mentinute ..mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ .

6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr.. de personal ... CORP .. [] hoteliere Nr... locuri .......... Nr......... [] alimentatie publica Nr. paturi .. sali de clasa . Nr..... de personal . [] servicii Nr.... • Constructii pentru sport.............. locuri . proceduri ..... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP ..... Pag. Nr...... CORP ..... CORP . Nr....... CORP .... . [] culte Nr. camere ... recreere6) ..... .. locuri ..... de personal . locuri .. [] invatamant Nr.. . consultatii .. CORP ... CORP ... CORP .... ... alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr.. 5 cam. [] cultura Nr...... • Constructii pentru comert... [] administrative si financiare Nr.... Nr. 2 cam.. . grupe .*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP ... 3 cam..... CORP ... +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse ... 4 cam............ din care cu: 1 cam.. Nr.. +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP ...... CORP ..... de personal ..... locuri ..

.................. .....În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia............. 525/1996...................................1 0 ROMANIA JUDETUL ........................... numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila.......... 5) Se introduce "X" în casetă.. t) Alte caracteristici specifice .. m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar ....... ......... s) Masuri de protectie a mediului ....... • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse.................. Durata estimata a executarii lucrarilor este de ................... platforme: suprafata carosabil ............................................. alei...... [] depozitare Nr............................ necuprinse in categoriile de mai sus: ........ m2 p) Modul de evacuare a deseurilor .....[] sport Nr................................................................................ suprafata pietonal ................ se precizează datele de identificare.. 6) Se introduce "X" în casetă.......................... m2 [] parcaje Nr................. F..... r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ...... l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr........ Suprafata construita desfasurata ................ .......................... locuri ............... [] arbori mentinuti Numar ............... după caz: numele si prenumele ori numele firmei..................... Suprafata construita desfasurata ............................. ...................................... 7) . INTOCMIT7) Data ............................... locuri ...... ............... COMUNEI Primar ....................... [] arbori plantati Numar .............. [] spatii verzi suprafata ................... locuri ................... ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr..................... [] recreere Nr.. de personal ........... m2.............................. 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85..........................................................În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică).................. ............................... m2 n) Drumuri........ • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr.. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....................................................................... luni/zile.... ............... de personal ...... locuri ...

. sau identificat prin(3) ........ Doamnei/Domnului Arhitect sef ...... nr............. strada ... sc.. sectorul .................. municipiul orasul .1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ......... .. (4) Se înscriu categoriile de lucrări.................................................... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) ..................... Urmare cererii dvs................................ sc...... .............. (numele si prenumele......... telefon/fax ............. F....... SECRETAR. Doamnei/Domnului PRIMAR*) .............. ......... Urmare cererii inregistrata cu nr........ satul ........ bl................................................... PRIMAR............ .................. Catre..... capacitatea si alte elemente definitorii....................................................................................... ........................................................... nr...... comuna cod postal .... ........... .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... et........... In vederea executarii lucrarilor de(4) .............. denumirea investiţiei/lucrărilor.in judetul ................ ......................... ...... strada ......... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei.. ...........teren si/sau constructii .................. (3) Date de identificare a imobilului..................................Nr.................... et............................. 50/1991... ............................................... sectorul .............. CONSILIULUI JUDETEAN . ap............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........ nr............. republicata....... din .... e-mail ...... ............ (2) Adresa solicitantului............... pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) .......... ......................... semnatura) semnatura) L............... orasul ................ .... ap.................................. cod postal ....................... ....... Arhitect sef Nr................ In conformitate cu prevederile Legii nr.. ................ ...................situat in judetul . .......................... (numele si prenumele............................ din ....................... din ............. bl.. din ... sediul comuna satul . Pentru imobilul ........S.......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------................ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............................................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......

.................... .................. ap.......................... ..... ..................................... orasul ......................... municipiul orasul ...domiciliul(2) municipiul cu -----------.................................. orasul ....................... ...................... e-mail ... ......in judetul .............. ............. *) Se completează.. (4) Se înscriu categoriile de lucrări....... e-mail ... ap.......... sau identificat prin(3) .... .....in judetul ..al comunei .. bl.................... după caz: .......................... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente.. et........................................................... .......................... din .............situat in judetul ............................................... sc. sc..teren si/sau constructii .......................... bl.................................. ................................................. sediul comuna satul ...............1 2 ROMANIA .......al orasului ................ ....... se emite urmatorul AVIZ(5) ................ sediul comuna satul .................... ........... sectorul ................. ............................ ACORD UNIC nr......... din ... cod postal .............. .................... telefon/fax ................................ comuna cod postal .................. sectorul ........... F....... ............ . Urmare cererii adresate de(1) ...................................... ........ et........al municipiului .. bl. . cod postal ....... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)............. nr............ satul ..................................................... .................. In vederea executarii lucrarilor de(4) ... sectorul ....... nr............................... strada .. ap... domiciliul(2) municipiul cu -----------...... (autoritatea emitenta) Nr.......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... ..... et...............S............ semnatura) L. (2) Adresa solicitantului.......................................... strada ... ............................................. telefon/fax ........... nr................... (3) Date de identificare a imobilului..... (5) În cazul avizului nefavorabil...................................................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare......... ............ denumirea investiţiei/lucrărilor................. sc. capacitatea si alte elemente definitorii...... Pentru imobilul .................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele.................... strada ...................... ..... ........................

................... .................................................... telefon/fax ........... . .......... .... comuna cod postal .1 3........................ din ............................... ........... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... ............. sc.. 20............................................ 50/1991........................................................ F..................... PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele........................................................................... (2) Adresa solicitantului................................... sc...................... cod postal ....... .............. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr............. strada .... republicata.. Urmare cererii adresate de(1) ................... ...................................................................................... continand avizele favorabile ...... nr................ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ...... ap.... ....... ....................in judetul .. sectorul .................................................................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile .. orasul ...... e-mail ............. (3) Date de identificare a imobilului (nr...................................... municipiul orasul ........ inregistrata la nr........................ Presedinte Nr...... ....................... ap................ dupa caz .. bl................................................ ............................................ ........................... et. . strada ...................................... bl................... nr............. sau identificat prin(3) ............. .. ................. ........... semnatura) semnatura) LS................................ In conformitate cu prevederile Legii nr. din ................1 Pag......... ......................... In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare................. ............................................................ din .................................................... domiciliul(2) municipiul cu -----------...................................... ...............................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia.................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................... situate in judetul ............................................................fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor.......................... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ........................................ .............................. ................................................. satul ............. sectorul ....................... Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil................ după caz) si planurile topografice........... et........................................................... sediul comuna satul .................................................. .... (numele si prenumele..............................

......lucrari in valoare(5) de .... (1) din Legea nr.... bl......... ...................................... cod postal . cu sediul in judetul ..........(6): .......... .......................... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ................. strada ... respectiv art...... nr............ municipiul orasul .. in temeiul | | prevederilor art......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE... satul ......................... republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului.......................................... 2..arhitect cu drept de semnatura..... Cartea funciara(4) ------------------.. .. nr......... 50/1991... elaborat de ... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE....... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate..... prin trimiterea instiintarii conform .....pe imobilul . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.... . sectorul ........... (1).......... bl. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD . cadastral .. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ................. et.............in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.... | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................. sc.... ... D.. . C............................................ situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei............................. comuna cod postal ........... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)....... .................... republicata... .......... republicata... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate........ .... ....... 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........ municipiul/orasul/comuna ..................... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art...... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........... Fisa bunului imobil sau nr....... luni/zile de la data emiterii.................... 28 alin.....situat in judetul ... et..... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.............. .......... sc............... in conformitate cu prevederile Legii nr... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ................. 20 din Legea nr... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.. dupa caz................. strada ...... Pag....... ................. . 24 alin....... ap. ............. sectorul/satul .............................teren si/sau constructii ........... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise........................................... ................ respectiv de .... ap.

. Bucuresti. 13.. La finalizarea executiei lucrarilor. In cazul in care. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului... Sa transporte la .. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . ancadramente de goluri.......formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... insotita de ..... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei...... SECRETAR.... pietre cioplite sau sculptate..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. ceramic etc... pe toata durata executarii lucrarilor.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 8. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. potrivit legii.19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun..... din . sa sisteze executarea lucrarilor.... culte si patrimoniu cultural national.......... 12. 6........ zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. . precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. .. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ... potrivit normelor generale si locale..........).....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". Toate constructiile proprietate particulara se declara. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...) exemplar(e) din documentatia tehnica...18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. 10. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public... materialele care nu se pot recupera sau valorifica.... potrivit legii.. (numele si prenumele..... semnatura) semnatura) L.... fundatii... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. inventar monetar.... ca urmare a realizarii investitiei. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)..... 3 . in vederea impunerii... odata cu convocarea comisiei de receptie.... Sa pastreze pe santier . pe parcursul executarii lucrarilor.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu... (. 8 la Normele metodologice)...... (numele si prenumele.S..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora...in perfecta stare . precum si Directia judeteana pentru cultura. 3.. PRIMAR... Pag.. 14.. La inceperea executiei lucrarilor... oseminte. vizate spre neschimbare. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. 11... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.... 4. 5.. 7....... 9.. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. Bucuresti... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... a fost achitata conform chitantei nr. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate... precum si de protectie a mediului.

............ din ............. ..................................................... ap............................ e-mail ... F.............................. domiciliul(2) municipiul cu ------------.. calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei. lei............... .. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... inregistrata la nr........................ ... Transmis solicitantului la data de . cod postal ............... ARHITECT SEF (numele si prenumele. (2) Adresa solicitantului............... ... SECRETAR GENERAL....... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...... 50/1991.... semnatura) semnatura) L. 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.....In conformitate cu prevederile Legii nr... precum si alte date extrase din PAC/PAD....................................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil........... din . din ... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ....... pana la data de ............................ (numele si prenumele.................... (3) Denumirea lucrării.... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ........ republicata...................... .......... republicata........... ................ (numele si prenumele...... ....................................... Dupa aceasta data............ strada ... înscrisă în cererea de autorizare..... nr..... ...... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............. ... proiectului si data elaborării....2 Pag............ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ din ..................... ................... Urmare cererii adresate de(1) .......... 20................ declarată de solicitant. orasul ....S.. PRESEDINTE............. sediul comuna satul ..................... et.. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ....... .............................................. sc..in judetul ..... bl........................................................................ descrierea concisă a lucrărilor autorizate.. direct/prin posta........ solicitantul urmand sa obtina...... Achitat taxa de: ...... (5) Valoarea lucrărilor.................. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.......... conform chitantei nr.... (6) Se completează cu nr....... in conditiile legii.............. sectorul ....... ..... o alta autorizatie de construire/desfiintare...... .1 3. ..................... după caz................................ ............ telefon/fax . In conformitate cu prevederile Legii nr....................

................... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE............lucrari in valoare(5) de .... sc.arhitect cu drept de semnatura..... respectiv de ........... in temeiul | | prevederilor art......... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... cod postal ........ (1) din Legea nr..... municipiul/orasul/comuna .......................... ............. republicata......... republicata.... (1). sectorul . TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1......... sc................................... ap.........in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr............ strada .... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A..... nr......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ...................................................................vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.... 24 alin. dupa caz.. et.. 26 alin.............. bl. ..... municipiul orasul ............................ Pag................... 2... et.... .............. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ..... ....17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei....... D........................................... ................. ............. . DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ............. respectiv art.. luni/zile de la data emiterii............ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.......... ....... elaborat de .....situat in judetul ... bl.. republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.............. satul ...... sectorul/satul ...... ap...pe imobilul .. ..... .... Cartea funciara(4) ------------------------------------........... ...... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ...... cu sediul in judetul ...... 20 din Legea nr............(6) ...... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise... Fisa bunului imobil sau nr....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE... comuna cod postal ....... ..... C.. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).................................... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. strada ................... ............ ........................18) la Inspectoratul in Constructii al ...... .. ............. cadastral ................... in conformitate cu prevederile Legii nr............ situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art........teren si/sau constructii ........... ............ privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii............ 50/1991.. nr.......... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate............................

semnatura) L...... ancadramente de goluri. oseminte... 6.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei........ Sa transporte la ... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... ca urmare a realizarii investitiei.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. potrivit normelor generale si locale.. potrivit legii... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. 14... semnatura) (numele si prenumele... insotita de .. in vederea impunerii. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie... 12. SECRETAR... 9..). PRIMAR... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ....... inventar monetar.. Pag. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor..judetului/mun. La finalizarea executiei lucrarilor. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA . 5... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin...) exemplar(e) din documentatia tehnica.S.. (. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . Sa pastreze pe santier ... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. potrivit legii. sa sisteze executarea lucrarilor. culte si patrimoniu cultural national... ........ prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... odata cu convocarea comisiei de receptie. 4.. a fost achitata conform chitantei nr. 10. 7.. pe parcursul executarii lucrarilor.. 13... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ..... pe toata durata executarii lucrarilor. (numele si prenumele. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate. La inceperea executiei lucrarilor.. republicata... 8. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. 3........ Bucuresti..... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. .. fundatii. Toate constructiile proprietate particulara se declara....19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... In cazul in care. din . 8 la Normele metodologice). pietre cioplite sau sculptate.. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. Bucuresti. vizate spre neschimbare. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)...... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. precum si de protectie a mediului.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".... pe care la va prezenta la cererea organelor de control.. materialele care nu se pot recupera sau valorifica.. precum si Directia judeteana pentru cultura.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. 11.in perfecta stare . ceramic etc..

............... (6) Se completează cu nr. Urmare cererii adresate de(1) .................. ........... din .............................. e-mail .. lei....................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.... 20....................... bl..... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ..... sc..... precum si alte date extrase din PAC/PAD............ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.......................... Transmis solicitantului la data de ...... ............................................................................................................................................. înscrisă în cererea de autorizare................... semnatura) L.........3 Pag... .......... (numele si prenumele............... ..................... din ... cod postal . ..... după caz.......................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.......................................... telefon/fax .............................. in conditiile legii.......... In conformitate cu prevederile Legii nr......................................................... ... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... et............ F........ din ............. ..................... ........... Dupa aceasta data..................................... ..... orasul .................................................................... declarată de solicitant......... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI . ........ ....... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr........... sectorul ........................................AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ................. ................... republicata............ direct/prin posta...... SECRETAR GENERAL..... strada .... din ....................... PRIMAR GENERAL. nr.............. solicitantul urmand sa obtina........ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila......1 3........................ ........ (5) Valoarea lucrărilor.......... . Achitat taxa de: ...............S...................... pana la data de ..................... ............................................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............. .................................................. ........... (2) Adresa solicitantului......... ARHITECT SEF (numele si prenumele.... semnatura) (numele si prenumele............................... .. (3) Denumirea lucrării.......... inregistrata la nr...... descrierea concisă a lucrărilor autorizate..... 50/1991........ sediul comuna satul ........ o alta autorizatie de construire/desfiintare........ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .............in judetul ...... conform chitantei nr. proiectului si data elaborării...................... Primar Nr.................. ap...............

. respectiv art..... comuna cod postal .... strada ......... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1... strada . 2. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0............ | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise........... republicata..................... et..... (1)... 50/1991...... ... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A....... ..........arhitect cu drept de semnatura....... cadastral . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate............ Pag..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ...... ......... Bucuresti.. ap.. bl...in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr......pe imobilul ..19) la Inspectoratul in Constructii al .... (1) din Legea nr.... Cartea funciara(4) ------------------------------------............. ................. sc... ....... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. cu sediul in judetul ....... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.............lucrari in valoare(5) de .....(6) ......... .... luni/zile de la data emiterii.... .... nr...... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii...vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie................. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de . republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.... respectiv de .. nr..... 26 alin...... in conformitate cu prevederile Legii nr.......17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ... municipiul orasul ... .. ..1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora...... 20 din Legea nr............. .......... sectorul/satul ... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...............situat in judetul ... ap.. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. D.... et. satul ... ............... elaborat de .. republicata.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate....... C. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..... Fisa bunului imobil sau nr... .... cod postal ... 3.. in temeiul | | prevederilor art.... dupa caz... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil). bl......VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............ sc. ... 24 alin..........18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun...... sectorul ..teren si/sau constructii ............ municipiul/orasul/comuna ........

. PRIMAR.... sa sisteze executarea lucrarilor.. 13.. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.. 8.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. culte si patrimoniu cultural national.. insotita de . SECRETAR.)... materialele care nu se pot recupera sau valorifica........ odata cu convocarea comisiei de receptie... solicitantul urmand sa obtina... Sa transporte la ............. 11.. In cazul in care.. pe toata durata executarii lucrarilor. oseminte. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. ancadramente de goluri... inventar monetar. precum si de protectie a mediului.. 8 la Normele metodologice).. pana la data de . potrivit legii. (numele si prenumele.... o alta autorizatie de construire/desfiintare.. Pag..autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.in perfecta stare .... potrivit normelor generale si locale. pietre cioplite sau sculptate........... in vederea impunerii..... din . 6.... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului......... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. pe parcursul executarii lucrarilor.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .... 12.. Bucuresti.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. republicata. 5...... a fost achitata conform chitantei nr.. in conditiile legii. La inceperea executiei lucrarilor..... ca urmare a realizarii investitiei. Dupa aceasta data....... potrivit legii... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ....... 14...judetului/mun.... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie......... vizate spre neschimbare..... (. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..S. . ceramic etc. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". Sa pastreze pe santier . semnatura) (numele si prenumele.. semnatura) L. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).... pe care la va prezenta la cererea organelor de control...... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia... 9.. La finalizarea executiei lucrarilor. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. . 7.... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri..) exemplar(e) din documentatia tehnica. Toate constructiile proprietate particulara se declara. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... 10. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.. . ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... precum si Directia judeteana pentru cultura. . fundatii........ 4.

............................... .. F.. et........ din ................................................................. .... după caz................ 50/1991..................................... lei........................ precum si alte date extrase din PAC/PAD.......................................... bl.... cod postal ................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................................................... .... republicata..... semnatura) L. direct/prin posta........... e-mail ..... ..... .... ...................S..... ...... (2) Adresa solicitantului............... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....................................4 Pag.. 1 ROMANIA JUDETUL ... din ........... semnatura) (numele si prenumele......................... telefon/fax ... domiciliul(2) municipiul cu ------------. .. sc............................................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr........................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate............. din .................. (6) Se completează cu nr......................... înscrisă în cererea de autorizare......................... SECRETAR GENERAL................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................... proiectului si data elaborării....... sectorul ............................. COMUNEI Primar Nr..... Urmare cererii adresate de(1) ............ nr..... . ......................... inregistrata la nr................. orasul .................................1 3............................. In conformitate cu prevederile Legii nr........ ................................. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................................. .................................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ................................... sediul comuna satul ......... ..... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.................................................... .... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil......................... 20.......... din ............................................. (numele si prenumele.............................. conform chitantei nr..... strada ..................... Achitat taxa de: .pe imobilul ..........situat in judetul ................... ARHITECT SEF (numele si prenumele.................. (5) Valoarea lucrărilor...........in judetul ................................................................................ ... municipiul ....PRIMAR................ declarată de solicitant........teren si/sau constructii ....... (3) Denumirea lucrării................... ........ Transmis solicitantului la data de ........... ...... ap.

...... strada .. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .............vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie. . Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....... cod postal .... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.... republicata.. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE......in perfecta stare .. 50/1991................ 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... ....... . in conformitate cu prevederile Legii nr... .. 20 din Legea nr.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............ in temeiul | | prevederilor art. 24 alin. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art....orasul ............ odata cu convocarea comisiei de receptie. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F......... bl.. sc... elaborat de .... Sa pastreze pe santier ..................... nr... ............ luni/zile de la data emiterii...... cadastral ............ Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.... ......... . Cartea funciara(4) ------------------------------------... ap..... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate..... nr. 26 alin............. republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B...... ap.... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.... dupa caz..lucrari in valoare(5) de ... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0...... Bucuresti. ......... et... D. republicata...(6) .......... sectorul .. C..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A................ respectiv de ..........autorizatia de construire si documentatia ... Fisa bunului imobil sau nr........VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE. ..... ...17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei........... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de . bl.. strada ...... ...... ..arhitect cu drept de semnatura........... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii... sc.in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.......... 2... Pag. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ....... comuna cod postal .... (1) din Legea nr.... respectiv art... satul ..... 3.......... Bucuresti. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .. cu sediul in judetul .. (1).. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...........19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun..... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..... sectorul/satul .. ...... 4. et. municipiul/orasul/comuna ..

pe care la va prezenta la cererea organelor de control. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .... (. 7... Toate constructiile proprietate particulara se declara... inventar monetar. Pag.. a fost achitata conform chitantei nr... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului....... potrivit legii. semnatura) .. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri..) exemplar(e) din documentatia tehnica.... . 11.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .. culte si patrimoniu cultural national... pana la data de .... Sa transporte la .... La finalizarea executiei lucrarilor. precum si Directia judeteana pentru cultura... 12. 10. sa sisteze executarea lucrarilor. materialele care nu se pot recupera sau valorifica... (numele si prenumele. ca urmare a realizarii investitiei. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".... solicitantul urmand sa obtina.... . insotita de ... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. SECRETAR... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. republicata..... 6. 9................vizata spre neschimbare.... pietre cioplite sau sculptate. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului..S.. o alta autorizatie de construire/desfiintare.... In cazul in care. in vederea impunerii... La inceperea executiei lucrarilor. vizate spre neschimbare... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor....... 14... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. 5.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)........ sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. PRIMAR. . 8.. oseminte. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.... potrivit normelor generale si locale. din ...... 13................... SECRETAR GENERAL.... (numele si prenumele... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .)...... Dupa aceasta data.. PRIMAR.. pe toata durata executarii lucrarilor. semnatura) L. semnatura) (numele si prenumele.... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. semnatura) (numele si prenumele.. potrivit legii.. 8 la Normele metodologice).. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. ancadramente de goluri... precum si de protectie a mediului. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. in conditiile legii...... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. ceramic etc. pe parcursul executarii lucrarilor. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . fundatii..

................situat in judetul .. (2) Adresa solicitantului....... precum si alte date extrase din PAC/PAD.................... Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) ...... nr. sectorul ... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. 1 Catre.... 50/1991......................... Pentru imobilul ............... ................ Presedintele Consiliului judetean ........................ Anexez prezentei cereri: ........... republicata.................................................................... declarată de solicitant............... din ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... bl.......... după caz..... cod postal ....... .. bl.. strada .... direct/prin posta......... ........1 4 Pag......... telefon/fax ........ orasul .... din ........................ .................. et.............. ... ap................. sectorul . . et......................... (3) Denumirea lucrării................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.. solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr........... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte... sc...... înscrisă în cererea de autorizare.................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............. (5) Valoarea lucrărilor... proiectului si data elaborării............ (6) Se completează cu nr.................................. F............................. Cartea funciara(3) ------------------...................... satul ....... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) ....... comuna cod posta . municipiul orasul ......... ............... . conform chitantei nr....S....... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... Fisa bunului imobil sau nr.... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.......... .......... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei....teren si/sau constructii . ap................ nr........ ......................L............... ............ lei.................................in judetul .................... sc. ........................................ e-mail .......................... Achitat taxa de: ..... Transmis solicitantului la data de ........ strada ...... In conformitate cu prevederile Legii nr.......... sediul comuna satul .

Primarul municipiului......... | | Arhitect sef*). ..... din data de .. F.. (1) Numele si prenumele solicitantului. din ....... | | ..... in original. al municipiului Bucuresti ......... ................... (3) Date de identificare a imobilului................................ .... | | .......1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr.......... ....... ..Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr....Autorizatia de construire/desfiintare nr. (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii.... | | . ......... . SEMNATURA Data . precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare..................... din data de .....| | | |Nr.................. din .. din .dupa caz ..................... 20.............................. 20.......Primarul sectorului .. .........Primarul orasului .......... ..... ____________ *) Se completează............| | | |Nr......... | | .. | | Arhitect sef... după caz: ................ ............................ ....... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr...| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef..... (2) Adresa solicitantului..Primarul General al municipiului Bucuresti ........... din data de .... | ...Primarul comunei .......prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... 20........... 20... din .......Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD ..

... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ...... F....+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului... | | .......... | | . F.. 20....... ..... din . | | ..1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr...........| | | |Nr............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.1 7 Catre......... ....... 20...............| | | |Nr............. | | Arhitect sef.... | | .................. | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr........ .................... . din ..... din ....... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului..... .... | | Arhitect sef*).............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.............. din ..... 20..... 20.

.. municipiul orasul .. comuna cod postal .................... Fisa bunului imobil sau nr.......... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează......... sau al reprezentantului persoanei juridice ............................. lei...........inclusiv calitatea acestuia).............. ....................... ...Primarul general al municipiului Bucuresti ........Primarul municipiului ......................... ......teren si/sau constructii ......... bl...................................................Primarul orasului .. ........... L.......... .1 8 Catre............... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare............................situat in judetul ............................................ .............. nr.......... (5) Se aplică sigiliul.. ................... Subsemnatul(1) .............................................. domiciliul(2) municipiul cu -----------................ cod postal ..................... din ....... strada ........ ....................... et.................. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ............ ................... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).....................Primarul sectorului .. ....... 20............................. sectorul ..................... F............. cu numărul si data înregistrării la emitent..... sc...............Primarul comunei ..... .............. ora .......................................PRIMARUL*) ........ ap.................... ......................................... cadastral Semnatura.... sediul(2) comuna satul ........ (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice....... orasul .......... sc........(5) Data .......................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări.... bl........... ..... in valoare de ................................S............ satul ....... ............... ap........... emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ............................... Cartea funciara ------------------.......... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării....... după caz: .. telefon/fax ..............in judetul ....... nr........... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie). .................. et..... strada .......... e-mail .... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ...... sectorul ................................................................. în cazul persoanelor juridice........ (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte........................... ................... .... al municipiului Bucuresti ...................

................... et... ................. (5) Se aplică sigiliul............................... in copie dovada achitarii cotei de 0... .................................. nr...... sectorul ............... Semnatura... . ora ........................... republicata........................................................................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări............. domiciliul(2) municipiul cu -----------....... ........ et.. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ................... orasul .............situat in judetul ................... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr........ vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ........... în cazul persoanelor juridice.............INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI .. sau al reprezentantului persoanei juridice .................. comuna cod postal ............... Data .... in valoare de ...... Subsemnatul(1) ................................. ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice........ (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)..teren si/sau constructii ... ap.................. cod postal ....... sectorul ....... .......................... .............. ............ INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ................... ................. municipiul orasul ................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------......................................... sediul(2) comuna satul ..... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ......................... .......1% din valoarea lucrarilor autorizate............................................. orasul .... Fisa bunului imobil sau nr.... in conformitate cu prevederile Legii nr.......... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării........ bl..................... telefon/fax ......... sc....... 20.........inclusiv calitatea acestuia)....... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii... e-mail ................. ................................... .. (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte....... sc............ strada .... Subsemnatul(1) ................................S....... Cartea funciara ------------------......................... F...in judetul ................................. ....... cadastral Anexez.... nr........................ ............................... 50/1991..... ap......... bl..1 9 Catre...........in judetul ...(5) L................................ strada ........ satul . ......................................... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)............. ......................... lei......................................................... din ....

............. ..... cu completările ulterioare........................ .. .................situat in judetul ............ ............ ........ cadastral Semnatura....aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice............ ............................Legea nr.... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie). strada ................. ............ strada .... et..... în cazul persoanelor juridice... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie.sediul(2) comuna satul .... (5) Se aplică sigiliul....... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul....... precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora......................... bl.............S................ municipiul orasul ............. ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice................................ ............. din ............ .......... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării.......... bl. ap..... cod postal .. precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si.. nr.... et....... in valoare de ............ acte normative complementare ................. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ...... ................................. au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ..inclusiv calitatea acestuia)........................................................... sectorul .................. NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.... ora . titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării..... sectorul ....... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)... ..... Cartea funciara ------------------...... ap................................................ Fisa bunului imobil sau nr............. cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.... sau al reprezentantului persoanei juridice ..... telefon/fax ....................... .............. ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ... Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare....................................... respectiv...................... 20......... sc.......... comuna cod postal .............................. . ........................ sc........ Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ........ ANEXA Nr.................. lei..... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei.......teren si/sau constructii .......................... nr... ...... Data ................... satul .........(5) L................ e-mail ...............

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a . 19/1997 privind transporturile.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. . 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. nr.Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.Codul civil. . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. .Legea nr. .Legea nr. cu modificările si completările ulterioare.Apa. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . . 587/2002).422/4. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.Căi de comunicaţie. . autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. . .Ordonanţa Guvernului nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a .Legea nr. 325/2002. republicată. republicată. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a .Legea nr. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect . .. urmărirea comportării în exploatare.Legea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. cu modificările ulterioare (Legea nr. 184/2001.30/3. republicată.Hotărârea Guvernului nr. . 34/N/M.Hotărârea Guvernului nr. republicată cu modificările si completările ulterioare. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I . .Zone protejate. .Legea nr.Zone de risc natural.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . Partea I. .221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii).Reţeaua de localităţi.. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii. . . 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. . 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii .Legea nr.C.I.S. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. .Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor).Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.Legea nr. 114/1996. b) în domeniul construcţiilor.Legea locuinţei nr. . al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. agrementul tehnic pentru produse. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. cu modificările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 707/2001. . 10/1995 privind calitatea în construcţii. procedee si echipamente noi în construcţii. al ministrului apărării naţionale.Hotărârea Guvernului nr.

. . republicată. precum si a criteriilor de realizare a acestora. . 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 422/2001.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. 215/2001.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. cu modificările si completările ulterioare.122/NN/1. c) în domeniul administraţiei publice . transporturilor si locuinţei nr. publicat în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 45/1994. .Legea fondului funciar nr.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr.5% din valoarea devizului de construcţii. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0. . d) în domeniul proprietăţii funciare . 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.Legea nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. cu modificările si completările ulterioare. republicată. 337 din 15 iulie 1999.Legea apărării naţionale a României nr. publicate în Monitorul Oficial al României. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: . . 481/2004 privind protecţia civilă. .Legea apelor nr.Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare.Legea nr.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare. 18/1991 si ale Legii nr.Legea administraţiei publice locale nr. . cu corespondent în devizul general al lucrării.Legea nr. 887 din 12 decembrie 2003. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului transporturilor nr. Partea I. . nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. . 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. cu modificările si completările ulterioare . cu modificările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. aprobată cu . 188/1999 privind Statutul funcţionarului public.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. . 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. Partea I. . .. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor. . cu modificările si completările ulterioare.Legea protecţiei mediului nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 60/2001 privind achiziţiile publice. . 7/1996. . nr. 18/1991. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.Ordinul ministrului lucrărilor publice.Hotărârea Guvernului nr. 137/1995.384/178/1999.Legea nr. nr. 326/2001. Partea I. privind protejarea monumentelor istorice. 287/2001 din 31 mai 2001. cu modificările si completările ulterioare. 169/1997. 5.Legea nr.Legea nr.

nr. nr. respectiv a municipiului Bucuresti. 52 din 30 ianuarie 2003. republicată.Hotărârea Guvernului nr.modificări si completări prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. . . 486/2003. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 1. 212/2002. cu modificările si completările ulterioare. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. ANEXA Nr. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. .Hotărârea Guvernului nr. 114/2000. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. 646 din 16 octombrie 2001. cu modificările ulterioare. . 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale. Partea I. 750 din 12 septembrie 2001. cu modificările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. Partea I.Ordonanţa Guvernului nr. 124/1995. 18/1991. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . cu modificările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu Legea nr. . 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. republicată.Ordinul ministrului agriculturii. nr. alimentaţiei si pădurilor nr. 180/2002. 212/1997. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . .Hotărârea Guvernului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. 126/2001.Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. Partea I. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. . cu modificările si completările ulterioare. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. .141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene. 246/2001. .Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului de interne nr. cu modificările si completările ulterioare. nr. . . . 52 din 30 ianuarie 2003.Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 74-103 din Legea nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordonanţa Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.Ordonanţa Guvernului nr. 1. Partea I. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. 2 . nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului.Hotărârea Guvernului nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. 21 din 16 ianuarie 2003.

avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.8. alimentare cu energie termică. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . care constituie condiţii prealabile de aviz. ori alte utilităţi urbane. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei.2.A. se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. conform modelului "ghiseului unic". a.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.8. pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. se obţin prin grija investitorului. în numele solicitantului. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. După completare. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A .1 . în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. servituţi de interes public etc. canalizare. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia.1 . fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism.1 . protecţia mediului si sănătatea oamenilor).F.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. prevenirea si stingerea incendiilor.2 .U. la faza "Certificat de urbanism". salubritate.5 din prezentele norme metodologice. cerinţele privind: securitatea la incendiu. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare.). după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. funcţionalitate.8. după caz. alimentare cu gaze naturale. protecţia civilă. direct de la autorităţile competente.8. telefonizare. . alimentare cu energie electrică. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. În acest scop. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. transport urban. în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. apărarea civilă. datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.

în baza prevederilor Legii apelor nr. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2 si referatul verificatorului de proiect. necesar asigurării resursei de apă. Documentaţia trebuie să conţină.4. precum . La eliberarea avizului de securitate la incendiu. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. pentru lucrările cu impact asupra mediului. prevăzute în anexa nr.).8. 137/1995. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). .8. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. se restituie solicitantului documentele prezentate. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. 107/1996. pentru protecţia sanitară. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. II la Legea protecţiei mediului nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.Deciziei primului-ministru al României nr. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . vizate spre neschimbare.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv.8. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului.4. opis. aprovizionarea cu apă potabilă. a procesului tehnologic. Se emite în conformitate cu prevederile art. Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.8.8. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.8. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu".Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. exprimat pe bază de fisă tehnică. 2 la formularul model F. 91/2002. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv.8. măsuri pentru combaterea poluării.8. fisa tehnică F. în copie. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.3. avizatorul reţinând un exemplar din cerere.5. în condiţiile legii.

Ministerul Culturii si Cultelor. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. .. b. Construcţiilor si Turismului.U. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt).AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii.072/2003. Ministerul Sănătăţii. codul fiscal. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor. .avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. Ministerul Apărării Naţionale .Statul Major General.A. după caz.0 metri sau mai mare. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Pădurilor si Dezvoltării Rurale. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente.U. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. Ministerului Agriculturii. hotărârea judecătorească definitivă. Ministerul Administraţiei si Internelor.2 . Serviciul Român de Informaţii. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. indiferent de valoare. emite următoarele avize/acorduri: . după caz. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate.D. ansambluri ori situri istorice. . 1. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.1 . sau P. . . documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi.necesare pentru situaţii deosebite.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. consolidări.) care cuprind monumente. actul constitutiv al societăţii. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. inclusiv zonele de protecţie ale acestora. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. reabilitări.S. LISTA B .emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. pentru partea din proiect.si. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor .Z. conform prevederilor legale în vigoare. Compania Naţională "Apele Române" . • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af . certificatul de înmatriculare. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. după caz.

În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. elaborat de un expert tehnic atestat.6. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe. 2. vibraţii etc. acordul vecinilor Acordul vecinilor. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii. sau a unor părţi din acestea.000 m3/zi.b. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. aburului sau apei calde. Industrie extractivă a petrolului.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. consolidări. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3.1.2. vibraţii etc. 3. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. etc. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. zgomot.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente.3 . Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. 2.3. se solicită în următoarele situaţii: . 1. Termocentrale si alte instalaţii de ardere.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI.4 . Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW . cărbunelui si turbei 2.5.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe.3. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha.2. căldurii. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. gazelor naturale. .3. zgomot. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase.) ANEXA Nr.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. . Extracţia gazelor naturale. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3.). 3 la normele metodologice LISTA A . Extracţia turbei. Industria energetică 3. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. Agricultura 1. când cantitatea extrasă depăseste 500.1. b) 40. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. în condiţiile legii.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate.4. Cuptoare de cocs 3. exprimat în formă autentică. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe.1.4.2. b.

Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice. pe un amplasament diferit de cel de producţie. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5. b) forje cu ciocane. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. dalelor. prin procese metalurgice. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5.9.3. Producerea si prelucrarea metalelor 4.1. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. exclusiv. 4.2.3. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. Turnătorii pentru metale feroase. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. e) stocarea. cărămizilor. Alte exploatări miniere*): . cu o capacitate ce depăseste 2.6. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. cărămizilor refractare.5. Industria materialelor minerale de construcţii 5. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare.4.2. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). 5.4.). cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5.5 t/h*) 4.putere termică continuă)*) 3. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. 4. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. etc. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit. produselor din ceramică sau porţelan. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune.8. inclusiv a fibrelor de sticlă. 3. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat.6. turnătorie. 4. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică. exclusiv. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi.5. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. 4. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. în special a ţiglelor. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive. b) topirea.7. chimice ori electrolitice*). Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear.1. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale.

cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. i) cauciucuri sintetice. nitrili. compusi nitro sau azotaţi. hidroxid de potasiu. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului.1. saturate sau nesaturate. 6.2. oleum. acid azotic. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. cetone. acid clorhidric. ca de exemplu: acid cromic. petrolului sau al substanţelor chimice. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. f) hidrocarburi halogenate. precum: alcooli.2. compusi ai sulfului. c) hidrocarburi sulfuroase. oxiclorură de carbon. cianaţi. acid fosforic. dioxid de sulf. precum: amine. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. siliciu.1. Instalaţii chimice integrate*). b) acizi.2.3. compusi azotosi. Producerea explozibililor 6. b) hidrocarburi ce conţin oxigen. carbonat de sodiu. acid sulfuric. acizi carboxilici. e) hidrocarburi conţinând fosfor.1. Proiecte de infrastructură 8. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. clorat de potasiu. acizi sulfurosi c) baze.1. hidrogen. oxizi de azot. perborat. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. hidroxid de sodiu. esteri.3. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. Industria lemnului si a hârtiei 7.1.2. cu o capacitate de cel puţin 200. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. ca de exemplu: clorură de amoniu. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. acid fluorhidric.5. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. acetaţi. e) metaloizi.3. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor. clor sau acid clorhidric gazos. Industria chimică si petrochimică 6.1. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. răsini epoxidice.4. 6. carbonat de potasiu. j) vopsele si pigmenţi. ca de exemplu: amoniac. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. aldehide.1.1. 6. ca de exemplu: carbură de calciu. alifatice sau aromatice). Construirea conductelor pentru transportul gazelor. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. d) săruri. g) compusi organometalici.1. d) hidrocarburi ce conţin azot.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. a produselor petrochimice sau chimice. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha.000 t*) 6. oxizi de carbon. carbură de siliciu. peroxizi. fluor sau acid fluorhidric. sau izocianaţi. amide. ca de exemplu: hidroxid de amoniu.100 m*) 8. azotat de argint.4.

10. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. acoperire. 10.1. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.7. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8.9. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10.12. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9. în particular pentru finisare. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. degresare.8. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului.1. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9.2. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). Instalaţii pentru eliminarea. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. Porturi comerciale. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale.4. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces. a deseurilor nepericuloase.3.2. 10. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.11. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit.4. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte. 9. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9.5. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială).350 t*). pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi.000 t. dimensionare. c) tratarea si prelucrarea laptelui. 10. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. 8. executate în scopul prevenirii deficitului de apă.350 t*).3. . care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor.000 echivalent locuitori4) 10. 10. obiectelor sau produselor. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.6. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.5.materii de origine animală (altele decât laptele). . pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. 10. placare.8. utilizând solvenţi organici. albire. 10. inclusiv prin tratare chimică. impermeabilizare. Sisteme de captare a apelor subterane. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi.materii prime vegetale. Depozite controlate de deseuri. vopsire. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. curăţare sau impregnare.10.4. Gestiunea deseurilor 9.6. Alte tipuri de proiecte 10.

2. în special: (i) foraje geotermale. ratificată prin Legea nr. altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 22/2001. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. Industria extractivă a) Cariere. din 15 noiembrie 1975. 14). pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. LISTA B . petrolului. Agricultura.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . inclusiv a celor din mare. altele decât cele incluse în Lista A 3. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. 2) Aeroport . altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. precum si a sisturilor bituminoase. gazelor naturale si minereurilor. 3) Drumul expres . transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. aburului si apei calde.

inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. 7. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. cărămizilor refractare. în special a ţiglelor. metalelor neferoase. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. cu o capacitate de până la 200. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. inclusiv a fibrelor de sticlă. 5.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. cărămizilor. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. inclusiv alierea. petrochimice si chimice. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. cu o capacitate de până la 2. turnare în forme etc. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. plăcilor.). cu excepţia metalelor preţioase. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. vopselelor si lacurilor. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. inclusiv producţia fibrelor minerale. gresiilor ceramice sau porţelanului. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. elastomerilor si peroxizilor.000 t.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. 4. produselor farmaceutice. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire.

linii suspendate sau linii similare specifice. altele decât cele incluse în Lista A. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. pontoane. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. a pielăriei. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. Industria textilă. înălbirea. inclusiv a porturilor de pescuit. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. de exemplu. 9. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. căi ferate subterane si de suprafaţă. 10.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. de vehicule uzate. f) Abatoare. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. chei. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. Turism si recreare . cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. porturilor si instalaţiilor portuare. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. altele decât cele incluse în Lista A 11. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. de diguri.

| la |canalizare|electrica | | | | desfa. 13. executate sau în curs de a fi executate. P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. instalaţii schilift.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă.| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | • | • | | inaltime P. deja autorizate.| • | • | • | . | • | • | • | x | • | • | • | • | . telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.|Cerinta. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura .| |circulatii|stabili-|exploa.a) Pârtii de schi. ANEXA Nr.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .|Instalatii| exte.| Struc | |Amenajari | Rezis.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| .grajduri (pt.| Sigu.| x | • | x | .bucatarii de vara | • | • | • | .|(terasa/ | la |utilizate| cons.|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare .| . efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.| .| .| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.

| • | . | • | • | • | x | • | • | x | • | .| .| x | • | .| • | • | x | • | .| .magazii.| x | .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.spatii de cazare | • | • | .| .| .imprejmuiri | • | • | .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | .| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | • | • | • | x | .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3.| • | • | x | x | .| x | | uscate.| . soproane.| . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.saivane.hambare.| .| .| • | .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | . latrine | • | . padocuri.| .| • | .fantani.| . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| .| .| .| .| .| x | | adaposturi animale.| .rezervoare | • | . Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .| .| .| x | . | • | • | • | .| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| .| .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | . fanare.| • | • | .| .| .| .| .| x | .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.imprejmuiri de | • | . | • | • | • | .| .| x | .

| | | | | Preve.| x | .1:100 | risului) | 1:100 | | | .constructii | • | x | • | .| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ . | (inclusiv |ristica | .| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .tabere de corturi | • | .| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.| .sc. | | | | | | | | | | |.sc. |.| .sc.| • | • | .sc.| • | x | x | • | .| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.sc.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | .| .| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen.sc.sc. | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | . | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|. Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.|Alimen-| Telefo.| . | (stalpi. | indepen.sc. | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.targuri si oboare | • | x | . 1:100| .|.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

ultimul alineat. titlul II.. 5 la normele metodologice CARTUS . numărul proiectului si al plansei. pct.model conform anexei nr. ultimul alineat din Anexa nr. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II . B. titlul II.. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. titlul II. A. numele. calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. după caz.Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100. ultimul alineat.0 m2. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. C.PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. titlul proiectului si al plansei. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. pct.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) ../DATA9) | | EXPERT7) | | | | | . data elaborării. ANEXA Nr.

....... | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator...../ora .............................................. alin.. In conformitate cu prevederile Legii nr...................................................... 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P................................ art.............. .................. .............................. c) cf......./..... 6 la normele metodologice Consiliul judetean ..................... ............ ....................................... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr............ incheiat azi .............de la .......................A............... 1....... 8) cerinţa de calitate conform Legii nr......... 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea.......................... Legii nr...... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.. ...... astfel: a) cf.. b) cf.. 4) data elaborării proiectului.................................................... .. .. lei............ 50/1991.............. 10) numărul proiectului la elaborator.... in baza legitimatiei de control nr................................de la ................ lit.. 2........ .. .. ............... Subsemnatul .................................. alin....... ........ Legii nr.................................................... ............. ................ Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr.............................. ...... eliberata de ....... lit.... republicata..................... ....................... ...... art... numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei..+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr............ la sediul/ santierul . lei pana la ................. 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic...... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ................ in urma controlului efectuat azi ............./... ..... am constatat urmatoarele: ..... 3) titlul plansei............ lei pana la .. si data acestuia....de la ...................... .. 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr........C................. alin........... ................... ... Legii nr.................................... lei ..../.............. 2) titlul proiectului............................................................................................. art..................... ANEXA Nr.. .............. .... 6) calitatea elaboratorilor................. lit.......... după caz.................... 5) numele si titlul profesional...... in calitate de .................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........ lei................

.................................................. .... sector . impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere........... in calitate de .... scara ....... 4............reprezentata de dl..................P. lei pana la ...... declar ca numitul ...... nr...... ......................................... .... Potrivit prevederilor art.................... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl..................... b) Obiectiuni ale contravenientului ....... cod fiscal nr..................... la ................................................ C.. nr........ (numele si prenumele) semnatura 6................ (d-na. nr... ............. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata...... cu domiciliul/sediul in ......................................... str......pana la ..................................................N....................... .................. ....................... eliberat(a) de .............. etaj ........................ la data de ............... 31 si art.................................................... ............ bloc .............. lei........ . (numele si prenumele) (numele si prenumele) ................. ............... in termen de 15 zile de la comunicare............................ refuza sau nu poate sa semneze.... Subsemnatul(a) ............... inmatriculata la R........................................ (pentru cetateni straini).P............... ap..... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ... .............. ......................... lei................................... avand functia ............... etaj . ............N.. nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor..................... posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........................................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .......... scara ... ............................................ 3....... la data de .............. domiciliat in ........ 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor........... nr...... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.......................................... nr.... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia............. din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr... in calitate de martor..... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ........ 32.... str................ .......... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare....................... judet ...................................... bloc ........C.................................... 5. motivele privind lipsa martorului etc.. ap................................. judet/sector .. din ...... cu nr............................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ........................... C..................... (d-na) .....) ..............................de la ................. .... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ....) ............ • persoana juridica .............. tichet de inscriere a contraventiilor seria .............. ................... ............................. .

................... (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit..................... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ...................... adica ..... lei (in cifre) (adica ............. telefon ..........E...............C.....semnatura semnatura MARTOR ......... 8.. iar sumele vor fi incasate astfel: ............... se va proceda la executarea silita.............................. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor........... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.........................................75% din suma totala........................................... subsemnatul .............................................................. suma care se face venit la bugetul de stat............... 26 alin...amenda in valoare de ........... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit....................... in temeiul legii........ in baza prevederilor art..................... lei in contul nr.............. suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator....................... 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr....................................E. ............. lei (adica .... b) ..... in calitate de ........................................... deschis la C.................. .................../Trezorerie.... deschis la C........) • pentru fapta consemnata la lit....... Consiliul judetean ....... adica .... constatate si consemnate la pct.......... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)....................................... judetul/sector .............E............ lei (adica ......................C............................................................ 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... 2 din prezentul proces-verbal................... str............................ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal............... lei (adica ....... a) .......... urmatoarele masuri: ......................... (numele si prenumele) semnatura 7.......................amenda in valoare de .... ......................25% din suma totala.....amenda in valoare de ..................... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ..) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de .................... ........) • pentru fapta consemnata la lit..... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal........ ...... republicata............ ...................... (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in ...) (in litere) si dispun.... ....... nr.........................) la C................................C.............. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite........................... (3) din Legea nr.................................... lei (adica ................/Trezorerie............................................... c) ... si avand in vedere dispozitiile art.......................... lei in contul nr............................. la adresa .........

.............. Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) ..... lei pana la ...... .... lei pana la ... lei • cf.................................. lei • cf.................. (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi .. in calitate de ......de la .. art............P..... Inspectoratul Judetean in Constructii ........ ................S..de la .de la ..................... si se aplica o amenda de .... posesor al buletinului/cartii de identitate .......... ................. lei.......................................................... art........................... ...................................... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala...... ........... alin......... . .. art.................... lei.......... lei...................... ...................................... .. scara .................................... nr............... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii ............ cu domiciliul/sediul in ......de la ................................................. ...... lit... lit.. ....... aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ........ lit... in urma controlului efectuat azi ........ .......................... inmatriculata la R... nr.......... 1...................... alin............. lei pana la ...... ........................................................ alin............ .................. Subsemnatul .) persoana fizica/juridica ..... C.................... 4... .............................. str........................................... astfel: • cf..................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ................................................................................ (organul de control/functia) . la sediul/santierul ................................ 2................ lit...... .............. Seria ............................... ........ lei...................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|............. Am primit un exemplar Contravenient ....... am constatat urmatoarele: .................. si se aplica o amenda de .............. ........................... avand ocupatia .............................. . (numele si prenumele) semnatura L... ............... ................ bloc .......................... ......C. la data de ..... lei pana la ................... .................. ap.. si se aplica o amenda de .........................N......... tichet de inscriere a contraventiilor seria ....................................................... ....................................... ............. (d-na....................... ........................ lei • cf.../ora ........ ................ nr.... cod fiscal nr. cu nr............. (pentru cetateni straini).......... nr.. reprezentata de .... ...... art......... eliberat(a)/emis de politia/statul ............................. ANEXA Nr......... sector .............. lei 3..... ............................... Subsemnatul(a) ............... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl........................ In conformitate cu prevederile ... ............ in baza legitimatiei de control nr.................... eliberata de .............. ......... alin.......... ............................ judet ........... si se aplica o amenda de ........................................... etaj ............................

................. 10 din Ordonanta Guvernului nr............. ..................C..................................... la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........ 7............./ Trezorerie ... lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: ..../Trezorerie........... judetul/sector . ...............E................... .................. ...................... judet/sector .. Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ..... declar ca numitul ........................ Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.......... domiciliat in ........................................................ se aplica contravenientului........................ .................................. al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii .............. scara .........................75% din suma totala.... 31 si art............... lei........................C.................................. • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei....................C. ............................................... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata......N.. lei in contul nr.......E.................. ....... ...... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor............................... bloc ......... 2/2001 .......... nr......... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)..................................................... nr............................... Potrivit prevederilor art.................................. 6................... telefon ........... str.............................. in conditiile art.E............... str.... ........ eliberat(a) de ............. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ........................... adica ................................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.... ...................... contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit....... la data de ... ................. ...................... ap.................. ....................................... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.P...................................... ... se va proceda la executarea silita.................. 8...... motivele privind lipsa martorului etc.. (numele si prenumele) semnatura 5......... ............................ la C......... . (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ..... ........ suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ............................................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ...................................... b) Obiectiuni ale contravenientului ........................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor..... nr................................. 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite..................... iar sumele vor fi incasate astfel: ....25% din suma totala............................................... adica ....................... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal........................ etaj .............. ................... refuza sau nu poate sa semneze. deschis la C............................ suma care se face venit la bugetul de stat.............. deschis la C...... lei in contul nr................ C...) .................... ... situat in ..............................seria ...................... o amenda contraventionala in valoare totala de ...

................... o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei............. prevazut in autorizatie ................................ la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii .....| |Data inceperii constructiei .................. telefon .... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ..... Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă.................. telefon ......... din data de ............... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare.. care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.............. in termen de 15 zile de la comunicare.. 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr... .............................................................. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ...... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere......| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1................ din . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ........................... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .............. 2.......................... confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.......................... 9........................................................................| |Termenul de executie a lucrarilor......................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor .......| |Data finalizarii constructiei .............| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general ............................... . ......................| |Eliberata de .............| |Beneficiarul investitiei ............................... (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr................. telefon ........................ 63/N din 11 august 1998..| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) .................................. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm).....................................privind regimul juridic al contraventiilor......................

Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia.) si se realizează în două etape: .recepţia la terminarea lucrărilor. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. Partea I nr. Art. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. Art. 7. de forma de proprietate sau de destinaţie. Art. care. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr. modificări. 3. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. printr-un document scris confirmat de investitor. 6. CAPITOLUL I Prevederi generale Art. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. Art. .În înţelesul prezentului regulament. 2.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. . 5. 1. extinderi etc. .Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. . O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. obligatoriu vor face parte un .Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. 4. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. indiferent de sursa de finanţare. au calitatea de investitori. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. . investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. .Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. Art. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. modernizări. Dintre acestia. . în sensul prezentului regulament. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. consolidări. .Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri.

8.Proiectantul. cu cel mult 4 apartamente. 11. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. . în calitate de autor al proiectului construcţiei. acestia având calitatea de invitaţi. numărul de specialisti fiind de minimum 5. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. a spitalelor. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. destinaţia. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. a hotelurilor. 10. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. b) executantului. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . parter si un etaj. modul de utilizare. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. fără de care recepţia nu este acceptată. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. pentru anexele gospodăresti ale acestora. cu săli aglomerate. .reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. . c) proiectantului.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. . Art. Completat de Hotărâre nr. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. Pentru construcţiile de importanţă excepţională. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. Art. 9. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. precum si pentru construcţiile provizorii.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie.

. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie.Comisia de recepţie se întruneste la data.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. ora si locul fixate. în urma comunicării primite.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. Examinarea se va face prin: . înainte de termenul fixat de acesta. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. . un nou termen în vederea efectuării recepţiei.cercetarea vizuală a construcţiei. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Art. 12. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. iar presedintele acesteia.În cazul în care investitorul nu stabileste. Art. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. 8. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.monumente. conform legii. executantul va preciza. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. 14. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. prin comisia de recepţie. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. În notificare. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. cu respectarea exigenţelor esenţiale. presedintele poate fixa. . sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. Art. . totodată. 13. Dacă investitorul. numit de investitor. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. ansambluri si situri istorice. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. asupra unui alt termen pentru recepţie. comisia poate . Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal.

încercări suplimentare. împreună cu un exemplar din procesul-verbal.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . 1 la regulament. Art. 17. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. amânarea sau respingerea ei. Art.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. de regulă. reproiectări. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. 15.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. 16. caz în care se impun expertize. dar ele nu vor depăsi. datorită condiţiilor climatice.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. Pe baza procesului-verbal de recepţie. Art. . comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. .Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. 19. model prezentat în anexa nr. investitorul hotărăste admiterea. .cere expertize. .La terminarea examinării.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. 22 după trecerea termenului de remediere convenit. Art.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. . în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. starea de fapt constatată.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. 23. . ar diminua considerabil utilitatea lucrării. 18. . . Art. alte documente.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. care să consemneze. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. . . amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 22. refaceri de lucrări etc. Art.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. . Art. probe si alte teste. 20. . Modificat de Hotărâre nr. Art. 24. investitorul îl va soma în acest sens. dacă nu ar fi făcute. Modificat de Hotărâre nr.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. nu trebuie fixat alt termen. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs. 21. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. separat de procesulverbal.

33. Art. Art. .Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor.La recepţia finală participă: a) investitorul. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. se apelează la arbitraj. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. 26. . acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. 25.acestuia. dacă ea a fost prevăzută în contract si. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. se recurge la procedura de arbitraj. iar apoi la instanţa judecătorească. Art. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. Art. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. . în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. Art. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. b) comisia de recepţie numită de investitor. 28. întocmit la terminarea lucrării în întregime. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. . cu sau fără obiecţii.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. 25. 27. . perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. Art. în cazul rămânerii în dezacord. diminuări de valori si altele asemenea. . măsurile de conservare. . 31. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. 32. 30.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. . Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. Dacă.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. 29. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. penalizări. investitorul nu anulează obiecţiile. . Litigiul se rezolvă prin arbitraj. 26.După executarea remedierilor. Art. Art.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. .

41. 35. cu 4 apartamente si. În situaţiile în care. a recepţiei.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. . vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei. 34.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. 39. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. . precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. dacă este cazul. anexele gospodăresti ale acestora. se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. . b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". iar utilizarea ei va fi interzisă.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. Cheltuielile ocazionate de încercări. Art.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. . inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. Art. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. d) executantul. amânarea sau respingerea recepţiei. Art. Art. 37. Pentru acestea.Comisia de recepţie poate cere. parter si un etaj. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. . se stabileste o culpă. model prezentat în anexa nr.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . . de amânare sau de respingere a ei. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. . altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. . 3 si 4 la prezentul regulament. Art.Comisia de recepţie finală se întruneste la data.c) proiectantul lucrării. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 2 la prezentul regulament. pe care-l va înainta investitorului. cu sau fără obiecţii. 40. Art. 38. efectuarea de încercări si expertize. 36. Art.

............ 50............................ Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art... eliberata de . b) proiectantului... 1... (nume si prenume) (calitatea) 4. propune: .............................. din .. 3........... ........... (nume si prenume) ....... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente........... 49............................................. 3 nu respecta prevederile proiectului..... ..1....Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj.. 5.. 1.. ....... din .... ........avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă..... Art... Art........Ministerul Apărării Naţionale............ 4........... Art.... . 48. 1.... pentru lucrarile de .. potrivit legii.... ........ d) organului administraţiei financiare locale...... ... in urma constatarilor facute..... ... executata in cadrul contractului nr........... privind. Au mai participat la receptie: .. 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr........ 42. b) executantului........................... ...................... Art..........Anexele nr....... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr..... fiind formata din: ............... 47................... cu valabilitate pana la ............3... ................ 43......... emitent al autorizaţiei de construire....... Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr... 2 nu au fost executate.......... ........ 4.... ........ potrivit modelului prezentat în anexa nr............ incheiat intre ...... Constatarile comisiei de receptie: 4........... ... ANEXA Nr...... lucrarea ....... 6 la prezentul regulament........... .......... 2.. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr.. 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament. 44 si 45........ 5 la acesta..... Art. la ................. Art........ 46.... Art........... 45........Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale.... Art....... .. emitent al autorizaţiei de construire......Cartea tehnică a construcţiei..... Art................ . ....... 4...........2.. se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei...... 3...............Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului.........Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr................. Comisia de receptie.... 44... c) organului administraţiei publice locale.... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .....În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză......................Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă... Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.

..6........................................... Completat de Hotărâre nr......... lei.................................... cu valabilitate pana la ................. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ................................ a constatat urmatoarele: 3.................................................... (nume si prenume) (calitatea) 3..................... 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr......................7.............. Prezentul proces-verbal.......................... 3..................... ......1......... pana in prezent............ conform listei anexa nr............. exemplare.. 1. in .. in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei............................ .. constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr... .............................................. ..... continand .............. . 3.4.......... .................................... 1......... a fost incheiat astazi ................. 3.................... prenumele si semnătura....................... 3....... 4.......... file....................... 3................3..... ....... 1. din .......... 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr. Valoarea obiectului este de ........ comisia de receptie finala propune: .............. 2... . (nume si prenume) 2......................................................................... Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ................................... din ............................ autorizata cu nr.......... Membri: ............... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr...... luni..........6....... file si ... la .... .............. 8. privind lucrarea ........... Comisia de receptie finala........................ .......... Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ..5............................................................................................ In baza constatarilor facute...... cu un total de .................. ...... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ............................................. 7.................. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ............................................................. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate.. fiind formata din: ......................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului. Lucrarile au fost complet terminate la data de ......... de catre ................ 3.....................2........................... ___________ *) Numele.... ........ Au mai participat la receptie: ............... respectiv pe o durata de . 3........ anexe numerotate.......

............ Comisia de receptie......................................................... la ................... (nume si prenume) (calitatea) 4....... cu un total de .................. in ............................................................. pentru lucrarile de .... Membri: ................................. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.................. a fost incheiat astazi ..... la ............... (nume si prenume) 3..................... Au mai participat la receptie: . privind lucrarea ................. Prezentul proces-verbal...... ................. ................................ 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr................. 2............................. la ....... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ............... .......................................... 4 la regulament INVESTITOR ...... continand ............................................. prenumele si semnătura............................................. ................................................................. din ........... file.... file si .. exemplare.......................... Prezentul proces-verbal................................. .... cu valabilitate pana la ............. 1............................................. file si ... ... propune: ...... file... fiind formata din: ................... in urma constatarilor facute................ a fost incheiat astazi ...... 5.......... cu un total de ........................... executata in cadrul contractului nr................................ in ........... 5... .............................................. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ...... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ............................ ............................................................... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ... eliberata de ................... ANEXA Nr.................. 6....................... 7............................................... din ......... exemplare................... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ...................................................... ..... incheiat intre ................................. ANEXA Nr................................................................................................ ............................................ ___________ *) Numele.............. Delegat al administratiei publice locale: .... anexe numerotate............... continand .................................. anexe numerotate..................... si intre ...................................... ............. 6.. Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ............ ....

....... 4. din . 5....ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea.... de catre . independentă...... conform listei anexa nr... a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării.... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si .. anexe numerotate.. 1....... Delegat al administratiei publice locale: ............... ___________ *) Numele. 4.... reglementări tehnice aplicabile............ din ............... Perioada de garanţie .......... Valoarea obiectului este de ..........perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor................. prenumele si semnătura......PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr................. file si .... ANEXA Nr. la .... Recepţia finală ......recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie........ Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ................. cartea tehnică a construcţiei etc............................. fiind formata din: ........ 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1.... in urma examinarii lucrarii si a documentelor......................... Au mai participat la receptie: ......... Cartea tehnică a construcţiei ......... in ............... 2. ... ............... (nume si prenume) 2................ a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile........... lei..... 1..... autorizata cu nr.............recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.......... privind lucrarea ............. pe cheltuiala sa............... (nume si prenume) (calitatea) 3........................................................................... continand .............................. care poate fi utilizată separat.................................................. 5..actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora..................... Comisia de receptie finala.......... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ... Recepţia la terminarea lucrărilor .... specificaţii tehnice etc. în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie.......................... Prezentul proces-verbal.......... a fost incheiat astazi . exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia.) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire......... file....... comisia de receptie finala propune: ........... Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora .......................... a constatat urmatoarele: ....... cu un total de .... cuprinzând toate datele........ cu valabilitate pana la ....... In baza constatarilor facute..... execuţia........... 3.. exemplare........... avize ale organelor autorizate............) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă............ recepţia.. 6. caiete de sarcini............ ...... ................

...................................................................................... ANEXA Nr.................................................................................. ........ 2................................... ...... ......................... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1............................ Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea......................................................... Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia............................................................ .................. ................ Capitolul C*) Documentatia privind receptia................................................. FISA DE DATE SINTETICE 1................................... ................ Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea............................. investitorul poartă denumirea generică de proprietar............................................................ intretinerea............................................................. Jurnalul evenimentelor.. Obiectul de constructie (denumire............................ ........................... ................ ...............după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor............................................................................................... ...................... ... Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia............................................................... Fisa de date sintetice.................................. .............. 6..................................................... ........................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea....................... ... ............................................ 5................. ....... întreţinerea si urmărirea comportării în timp.............................................................................................. ........................................................................................................................ 4.................. ....................................................................................................................... repararea...................................... 6.... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea.............................. Proprietar ....................... ................. localizare) ................ ................................................................................................ 3.................................... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte... ................................................. ..........................................determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp........................... ........... Capitolul B*) Documentatia privind executia....................... repararea si urmarirea comportarii in timp.............................. .

.................................... b) Numele si prenumele sefului de santier ......................... c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate............................................ Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ..................................... ................................................. 4... Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ............................ Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ......................................................... ............................................................................ prenumele si unitatea de care apartin) ...................................................... NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ............... 15....... ........................ 11....................... Modificari intervenite in datele de la pct............................................................. ...................... 3........................................................................................ 10................. 14............. prenumele si unitatea de care apartin) ..................................... c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) .................. ........ ........ functia............................. Alte date ........ Comisia de receptie finala (numele..................................................................... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele........... ......................... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si.............................................................................................................. prenumele.... Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele........ 6............................. .................................................. .......................... a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor . b) Numele si prenumele sefului de proiect . ................. daca este cazul........................................................................... prenumele............................... 5.......................................... denumirea si sediul unitatilor de care apartin ..................................... Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele.......................................................... 13..... numarul certificatului de atestare ........................................................... numarul certificatului de atestare) .............................. 9..................................................................................... .................................................................................... ....... Data inceperii executiei ............................................... 7................................ 8....................... 2........................................................................ Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante ........................... numele..... ...... ................ 1-6 (data modificarii si modificarea) . atributia) ............................. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)............................ prenumele.......................................................................................... 12.................................................. ....... ...... Data aprobarii receptiei finale ..........................................................................................................

indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea.). întreţinerea. procesele-verbale. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. Cartea tehnică. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. repararea si urmărirea în timp a construcţiei.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. de către proprietar.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). Documentaţia privind proiectarea (cap. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. condica de betoane. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. . 2. după întocmire. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. . precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. exploatarea. recepţia. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. 8. registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare.1. . rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. notele de constatare ale organelor de control. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. întreţinerea. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. 4. 3. ipoteze de calcul.). de admitere a fazelor determinante. d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. cu toate modificările aduse de proiectant. repararea si urmărirea comportării în timp. execuţia. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. . certificatele de calitate. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. 6. 7. după caz.

h) jurnalul evenimentelor. 11. c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. Acolo unde este posibil. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. 9. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. precum si alte acte anexate acestora . temperaturi excesive etc. rezultate ca necesare. urmărire în timp). Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . cabine poartă etc. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. dacă este cazul. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. dacă este cazul. cutremure. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare.. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. 12. jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. dacă este cazul. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. după recepţia finală a lucrărilor. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. f) expertize tehnice. g) caietele de atasament.). D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. dacă este cazul. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. 10.

Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. 7 si 10. B. 13. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. fie de persoane împuternicite de acestia. în ordinea enumerării din prezentele norme. le îndosariază conform prevederilor pct. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. Pentru construcţiile noi. imediat după întocmirea ei. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. după recepţia finală a obiectului de construcţie. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. 8). 10 lit. în cifre arabe. . C. pentru păstrare. h).capitolele respective. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 15. 13.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. CAPITOLUL III Modul de întocmire. ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. investitorul reţine un exemplar complet. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. 8. 17. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. al dosarului. în dosare cu file numerotate. 16. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. documentaţia prevăzută la pct. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. . investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. 19. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. ţinând seama si de prevederile pct. 20. împreună cu proiectantul. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. 18.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. după demolare. D) si din numărul de ordine. fie de proprietar sau administrator.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. periodic. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. cu ocazia recepţiei.

inundaţii. La schimbarea proprietarului. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt. .procese-verbale întocmite de organele de verificare. menţionându-se natura actelor.). E . 2. C . care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC .rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. incendii. cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar.evenimente excepţionale (cutremure. căderi masive de zăpadă.20. M . prăbusiri sau alunecări de teren etc.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. demolări etc. în cazul în care implică luarea unor măsuri. pe fazele de execuţie a lucrărilor. US . ploi torenţiale. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. D . consolidări. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr.|evenimentului|evenimentului|constructiei.).

.Anexa nr. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. nr. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.Guvernul României Hotărâre nr. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. tehnologiei de fabricaţie. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 5 din Legea nr. 107 din Constituţia României." . diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. domeniului de utilizare . . condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. asupra aptitudinii de utilizare. la iniţiativa deţină torului . pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. Partea I nr. . 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. procedee sau echipamente. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. concretizată într-un document scris.determinată de modificările aduse produsului. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. 352 din 10 decembrie 1997.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. denumite în continuare produse. Art. 1. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. Partea I. se modifică si se completează după cum urmează: 1. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art." 3. I. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale." 5.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. a unor noi produse. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 6. ca urmare a constatării unor neconformităţi.sau a grupei specializate care l-a elaborat." 2." 4. publicată în Monitorul Oficial al României.

3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice. secretar de stat Bucuresti. La articolul 24. Ministrul lucrarilor publice. Ministrul industriei si resurselor.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic.6. a)-d). • membri: . . transporturilor si locuintei. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei. 3 iulie 2002. .2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. 675. denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". f). k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. Transporturilor si Locuinţei".1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. secretar de stat p. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice. Anexa la regulament . . 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. ." 8.Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . Nr. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. Ion Selaru. Transporturilor si Locuinţei. .În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. II.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării. partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice. • vicepresedinte. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. Art. . • secretar. . Mihai Berinde.

Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice.6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii. executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii. . . 3. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. .2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. transporturilor si locuinţei.1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. . 2.. . Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. vicepresedintele.1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior. . transporturilor si locuinţei.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. Presedintele. .

392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. cuprinse în anexele nr. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. ministrul finantelor. 2. Art. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. nr. d) urmărirea comportării în exploatare. 193 din 28 iulie 1994.Guvernul României Hotărâre nr.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. . publicată în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. nr. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 3. nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. procedee si echipamente noi în construcţii. 202 din 4 august 1994. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. ministrul industriei si comertului. Partea I. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. Partea I. 38 din Legea nr. e) agrementul tehnic pentru produse. Hotărârea Guvernului nr. 202 din 4 august 1994. publicată în Monitorul Oficial al României. Art. . 1. 325 din 24 noiembrie 1994. procedee si echipamente noi în construcţii. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. . Partea I. 1-7. 2/1994 privind calitatea în construcţii. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. Hotărârea Guvernului nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. 152 din 17 iunie 1994. nr. Partea I. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. Nicolae Noica Ministru de stat.

Art. 7. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. care utilizează echipamente de măsurare. având în vedere domeniul de măsurare. 1. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile.Activitatea de metrologie. prin care se asigură administrarea. 3. 6. Art. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. 2. director general Bucuresti. 21 noiembrie 1997. . sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. cu aprobare de model. 5. . conform prezentului regulament. manipularea. Art.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. .identificarea.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. 4. c) recepţia si administrarea . pentru utilizarea prevăzută. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. . Partea I nr. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. . justeţea. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. Nr. depozitarea echipamentelor . Art. fidelitatea. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. . 766. conservarea. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. dacă este cazul.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. .Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. folosiţi în textul prezentului regulament. principalele elemente de conţinut. Art. instituit prin lege. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art.

Art. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. e) retragerea din serviciu.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. manipularea. CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art. . reparări . Art. . . f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. Art. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si.proceduri. 8. 14. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . conservarea si depozitarea. casarea acestora.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. d) efectuarea confirmării metrologice . . cât si funcţional. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. instrucţiuni -.Achiziţionarea. . 13. respectiv. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. 12. verificări. verificarea periodică si/sau după reparare -. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. . după caz. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. pentru fiecare obiect. Art.etalonări. conform instrucţiunilor furnizorului. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. 11.verificarea iniţială. după caz. având în vedere complexitatea comenzii.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective.de măsurare. Art. materialele de referinţă. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. stabilite prin documentaţia de execuţie. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. 10. după caz. Art. privind identificarea. inclusiv a documentelor . de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. etaloanele. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. 9. prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. .Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. precum si a personalului.

precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. accese. după caz.investitori.În funcţie de volum si de complexitate. . care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. . Art. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. Art. . obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . prin contract. în conformitate cu atribuţiile care le revin. 16. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . Art. b) să asigure personalul corespunzător. condiţii de mediu.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. 18. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. precum si instruirea si atestarea acestuia. urbanism si amenajarea teritoriului. . potrivit sistemului propriu. periodic. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . lucrări publice si amenajarea teritoriului. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. 20.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. Partea I nr. 15. b) să stabilească.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. experţi tehnici. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. prin audit intern sau extern. 21.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. după caz. proiectanţi.vedere al stării de verificare. Art. conform prezentului regulament. lucrări publice. 17. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. proprietari sau utilizatori. prin personal propriu împuternicit. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. d) să evalueze. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. securitate. urbanism.manipulare. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. . executanţi -. conform legilor în vigoare. . Art. 19. depozitare. . la solicitare.

dacă aceasta este cerută prin contract. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. finanţate din alte surse. 3. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. finanţate de la bugetul de stat. Pentru celelalte cazuri. Art. astfel: a) prin sistemul calităţii. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. de proiectare. Art. destinate să prevină noncalitatea. Art.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării .Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. având în vedere standardele aplicabile. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. . adaptate la specificul construcţiilor. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. a)(i). 1.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. 4. 5. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. . si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. realizare. obţinerea si menţinerea.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. . în aceste etape ale existenţei construcţiilor. Art. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. în cazurile prevăzute la lit. care sunt obligaţi să asigure. în condiţii raţionale de cost si termen. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. unităţi de cercetare. . 2. adaptate specificului construcţiilor. prin conducerea si asigurarea calităţii. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. b) prin planul calităţii. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. să asigure realizarea. prin activităţi prestabilite si sistematice. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. .CAPITOLUL I Prevederi generale Art. atestat. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. proprietari. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor.

Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: .programul de asigurare a calităţii. Aceste elemente se elaborează. . conducere. Art. precizând obiectivele. 8. 12. 10. directoare pentru definirea si obţinerea calităţii. . Art. . Elementele principale de conţinut Art. . . Art.elementele principale de conţinut. precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. documentaţia tehnică de proiectare.client . precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile . atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . 11.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: .profesionale. . printr-o terţă parte organism de certificare -. Art.organizarea aferentă sistemului. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.politică.sau certificarea. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. .documente contractuale.Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: .elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului. strategie.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. . organizare -. .Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate.condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. .datele de intrare. Datele de intrare Art. aplicabile. 6.documente si înregistrări. potrivit contractelor încheiate între părţi. . . a conducerii si asigurării calităţii. regulile de operare. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. cât si pentru asigurarea externă a calităţii.Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. 7. aplicate. 9.

.procedurile tehnice de execuţie sau de proces.analiza contractului. . . .identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate.documente. "manual de management al calităţii". . se poate utiliza un calificativ.organizarea. nu este certificat.definirea politicii privind calitatea.Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. 14. care includ planuri de control al calităţii. 13. de către conducerea unităţii. Art. . prin contract. . a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii.În situaţia în care sistemul calităţii. . a obiectivelor. utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. în următoarele cazuri: . care sunt: . integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice. . . Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora.a) manualul calităţii. .pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.pentru construcţiile finanţate din fondurile statului.planul de control al calităţii. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.pentru participarea la licitaţii.sistemul calităţii . Art. b) proceduri.beneficiarii investitori pot solicita. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate.formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii.procedurile sistemului. . faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii. care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. sunt următoarele: . În funcţie de obiectul manualului.analizarea periodică. . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii.responsabilitatea managementului . documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare.proceduri administrative. . Art. . pentru acele cazuri. trebuie să cuprindă: . În anumite cazuri mai deosebite . .lucrări de investiţii-construcţii importante.asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. spre exemplu "manual de asigurare a calităţii".analiza sistemului. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. 15.

17.controlul înregistrărilor calităţii. .controlul produsului (lucrării) neconform.aprovizionarea. de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.manipularea.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor. care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. .controlul documentelor si al datelor. . . . vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate.Aplicarea sistemului calităţii. prevăzute la alin. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. În cadrul sistemului calităţii. 18. execuţie. . Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . 16. . proceduri administrative sau. . . . pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. conservarea si livrarea.instruirea.controlul echipamentelor de inspecţie. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art.controlul produsului furnizat de client. după caz. . corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii.service si urmărirea comportării lucrărilor. . .acţiunile corective si preventive. 1. . proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii. prin proceduri de sistem. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. fabricaţie. b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii.auditurile interne ale calităţii. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare. ambalarea.tehnicile statistice.controlul proiectării.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.. . măsurare si încercare. . care. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. . se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. Art.identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. se efectuează în mod diferenţiat. . . este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor.inspecţii (control) si încercări. Art. depozitarea.controlul proceselor.

22. pentru construcţii existente. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii.Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. . 20. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. luate în considerare. pentru construcţii noi.Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. . spre modelul 3. întocmite. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. Art. c) documente si înregistrări privind calitatea: . aferente. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. 2 si 3. precum si pentru activităţile de realizare si. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. .procese-verbale de control. se stabilesc în etapa de proiectare. 21. diferenţiate între ele. cel mai complex si mai pretenţios. certificate de conformitate a calităţii produselor. procese-verbale de avizare pentru . 19.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. rapoarte de verificare si analizare. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. notate cu 1. Art. după caz. . procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate.certificate de calitate. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. buletine de încercări. Documente si înregistrări Art. în principal. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. de exploatare.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. care descresc de la modelul 1. .

b) ca document de sine stătător. spre exemplu: rapoarte tehnice. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. . 27. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. CAPITOLUL III Atribuţii. complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. în exploatarea construcţiei respective. . . documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: .Planul calităţii se întocmeste. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. d) diverse alte documente referitoare la calitate. analizarea si evaluarea sistemului. rapoarte de control si verificare privind calitatea. cu cele specifice lucrărilor respective. produse pentru construcţii. aplicabile. utilizatori.puncte de oprire . . Art. obligaţii. . proiectanţi. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. . 15. 25. realizarea si. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. dări de seamă periodice.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. consultanţă. 26. . investitori. pentru sisteme de calitate. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. Art.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. precizate la art. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. 24.planuri si rapoarte de audit. pentru anumite lucrări sau construcţii. 10/1995 privind calitatea în construcţii. ca si pentru fazele determinante . suplimentate. 23. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. Planuri ale calităţii Art. după caz. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. Art.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. după caz. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. realizare. furnizori. calificare sau atestare. informări.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. după caz. proprietari.acreditarea organismelor de certificare. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. . . . după caz. instituit prin Legea nr. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie.si de recepţii parţiale. c) de a elabora.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. . răspunderi Art.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii.procese-verbale de lucrări ascunse.

b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. lucrări publice. Art. . 2. cu volumul important de muncă si de materiale înglobate. Ele sunt caracterizate. cu durata mare de utilizare. denumite categorii de importanţă. .asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. sub toate aspectele. . punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. denumite clase de importanţă. în următoarele categorii: a) de importanţă globală. conform legilor în vigoare. pentru realizarea de niveluri . c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. de către Inspecţia de stat în construcţii. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. 4. în condiţiile precizate la art. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . Art. care privesc întreaga construcţie. Art. prin: . . după importanţa lor. de regulă.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente.Construcţiile se încadrează. 5. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. Art. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. sub anumite aspecte. conform legii.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. . urbanism si amenajarea teritoriului. Art. 1. 29. b) de importanţă specifice. 30. .pregătirea si instruirea personalului. lucrări publice. Partea I nr. 3. 4. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. .Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. urbanism si amenajarea teritoriului. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. 28. .

la cererea investitorului. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. Partea I nr. ..construcţii de importanţă redusă (D). . 6. . c) caracteristici proprii construcţiilor . Art. .gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. în cazul construcţiilor existente. si/sau de către expertul tehnic atestat. 1. 7.Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii.Urmărirea comportării în exploatare. în cazul construcţiilor noi.construcţii de importanţă normală (C). ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. Art. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. . Art. . .Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. prin documentaţii motivate. sau a proprietarului. Art.construcţii de importanţă excepţională (A). la construcţiile noi. la construcţiile existente. . b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic. . Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. .construcţii de importanţă deosebită (B).Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. cartea tehnică a construcţiei. .Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 8. în mediul construit si în natură destinaţia. 10. Clase de importanţă Art. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. documentele de asigurare. pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. 11.Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . în condiţiile legii. modul de utilizare etc. 9. atunci când este necesar.de calitate determinate de respectarea cerinţelor. proiectul de execuţie.complexitatea si considerentele economice.

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare.perioade. caracteristici si parametri urmăriţi . se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. . cel puţin de nivel mediu. Art. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . executanţi. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . 5. Art. . 7. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. . c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. . Art. conform legii. 8.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. corelată cu activitatea de întreţinere. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. metode. asupra tuturor construcţiilor. proprietari. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii.urmărirea curentă.se stabilesc de către proiectant sau expert. administratori.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor. care va cuprinde. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. complementare. . si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. Art. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. Art. . 2. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. de asemenea.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: .urmărirea specială. Art. pe categorii de lucrări si de construcţii. .Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. 6. 4.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. utilizatori. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. periodice. Urmărirea curentă se efectuează. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. care. 3. proiectanţi. . pe toată durata de existenţă.

b) stipulează. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. urbanism si amenajarea teritoriului. b) elaborează. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. sub toate formele. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. 15. inclusiv jurnalul evenimentelor. Art. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. . . 16. după caz. până la recepţia construcţiilor. Art. Art. acele construcţii care se supun urmăririi speciale.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. Art. împreună cu proiectantul. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii.La constatarea. 10. . în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. Art.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. Art. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. b) să efectueze urmărirea curentă. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. lucrări publice. 11. lucrări publice. 13. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. în contracte.Urmărirea specială se realizează. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială. de către personal tehnic de specialitate atestat. Art. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. pe bază de contract cu proprietarul. .interesate. . 12.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. . urbanism si amenajarea teritoriului. 9. personalul necesar. . pe o perioadă stabilită. . după care le vor preda proprietarului. asigură. 10. să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. 14.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială.

Art. 17. în care construcţiile sunt grav afectate. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. calitatea acestora. Art.Lucrările de refacere se realizează prin remediere. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. de regulă. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. dacă este cazul. cât si local. . . . inclusiv extinderi. .Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. pe baza unui proiect. periodic. b) lucrări de refacere. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . Art. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . Art. Art. . direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. c) lucrări de modernizare.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. 23. 18. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. întocmit de către expert sau de către proiectant. putând interveni si reparări sau consolidări. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere.Lucrările de modernizare se realizează. pe bază de proiect. 21. 22. prin reconstrucţie. pe baza comenzii proprietarului.Art. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. 19 si verificat conform prevederilor legale. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: .Lucrările de întreţinere constau în efectuarea.partea existentă . straturi de uzură. în conformitate cu prevederile legale. 20. .si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. 19. În unele situaţii. . pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie.finisaje. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. pe parcurs si la recepţie.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. de asemenea. . dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. Art. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. . inclusiv a cauzelor care au produs degradări. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii . determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. 24. straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. acestea vor fi executate. în urma analizării situaţiei. ca rezultat al expertizării tehnice. reparare sau consolidare.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor.

energie electrică.poziţie. . recuperate cu ocazia demontării si demolării. . b) la cererea administratorului construcţiei. 25.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. .Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: . cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. .recomandări . .planurile racordurilor la utilităţile exterioare .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol.apă. telefon. energie termică. Art. conform legii.privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. care se face: a) la cererea proprietarului. secţiuni. . canal. 30. eventual. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. Art. 26.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. eliberată de autorităţile competente.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. Art. . . oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii. 29.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. . Art.Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare.la construcţiile proprietate publică . . . cu acordul proprietarului. . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate. Art. care ar trebui.lucrărilor.condiţii tehnice de calitate. . în baza contractelor încheiate cu proprietarii. . 27. . planurile instalaţiilor interioare.Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. orientare. . să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. întocmite la o scară convenabilă. 28. din care să rezulte necesitatea.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor. dimensiuni.planuri sau relevee. 26. în cazurile în care: . vecinătăţi -. . CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art. din care să rezulte destinaţia. gaze.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire.planul de amplasare a construcţiilor . faţade.La construcţiile proprietate publică.

în vederea refolosirii. 33. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare.demontarea părţilor si a elementelor de construcţie.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . . reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. structuri de rezistenţă -. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. 32. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii. . executate în ateliere.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. . Art.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. 31.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. Art. echipamente.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . . .dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. . precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. recondiţionare si reciclare. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii..recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare. . cuprind următoarele faze: . Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. . . b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor. . . . . De asemenea. . recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. inclusiv a fundaţiei construcţiei.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. .refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor. în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor.devizul lucrărilor de demolare. prin operaţiuni simple. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor.suspendarea utilităţilor. de finisaj si izolaţii. de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. 34.Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: . . în secţii de producţie specializate.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.Recondiţionarea.reciclarea materialelor rezultate din demolare. . 35. mobilier.Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: .recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.zidării.transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. rezultate din recuperare. Art. Art.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii.

Art. d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. . precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii. . . urbanism si amenajarea teritoriului. 37. . 38. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. reciclare si utilizare a materialelor rezultate. aparatură si echipamente specifice. 40. a degajărilor mari de praf. b) să asigure.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. Art. pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. 36.Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. procedee. . c) îndrumătoare tehnice privind metode.Art. alcătuite din diferite materiale. 42.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. . Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni . pe bază de contract încheiat cu proprietarii. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. 41. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. lucrări publice. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. 39. . prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. Art. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. Art.

. conform legilor în vigoare.contravenţionale si/sau penale.

5. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. care va fi aprobat prin ordin al ministrului.Hotărâre nr. .Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 2. . 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.Specialistii cu activitate în construcţii. Partea I nr. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. 1. 731/1991. . Art. Marin Cristea Ministru de stat. . Art.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. Art. . Partea I nr. Florin Georgescu Ministru de stat. 3. 4. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. ministrul finantelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. ministrul muncii si protectiei sociale. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. 1. Hotărârea Guvernului nr. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr.

2 alin. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. consolidare. atestaţi. să desfăsoare activităţi în mod independent. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. .În conformitate cu prevederile art. conform prevederilor Decretului-lege nr. .atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . . în funcţie de categoria de importanţă.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. Construcţiile pentru organizare de santier care. după terminarea lucrărilor de bază. Responsabilii tehnici cu execuţia.calităţii în construcţii. 3 din Legea nr. 10/1995. Proprietarii. cu excepţia celor prevăzute la art. potrivit legii. Art. Art. 10/1995. 2. transformare.angajat al investitorului. hoteluri. conţinutul. cu respectarea prevederilor legale. 1. . modificare. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. 5. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. prevăzute la alin. după caz. .angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. . si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi. 3. tribune din lemn etc. ca persoană fizică. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă.Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. ateliere etc. 4. care se suportă de către partea interesată.autorizat. Art. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. . sunt angajaţii constructorului. 10/1995 privind calitatea în construcţii.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. precum si lucrările de modernizare.) se supun prevederilor prezentului regulament. poduri. potrivit legii. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. căi de comunicaţie. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. Art. 40 alin. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. 2 din Legea nr. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

Instalatii de gaze. It .Izolatie termica. tunele. • instalatii de climatizare si frig. inginerii geologi. F. • instalatii de prevenire a incendiilor. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii. F pot fi atestaţi în toate domeniile.pentru toate cerintele A. .Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. • instalatii exterioare de alimentare cu apa. care cuprind: • instalatii sanitare interioare. E.Igiena. Ie . • instalatii exterioare de canalizare. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice.pentru toate domeniile de constructii. care cuprind: • instalatii electrice. E.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. energetice.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. • instalatii de ventilare. • instalatii exterioare de gaze naturale. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. miniere. • instalatii de gaze lichefiate. B2 . C . sanatatea oamenilor. . B1-B9).Instalatii termice. în unul sau mai multe domenii (A1-A9. D.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala. poduri. Art.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.Instalatii electrice. F .Instalatii sanitare. B9 . cu experienţă si vechime în profesie. B3 . inclusiv pentru curenti slabi. • instalatii de stingere a incendiilor.pentru specialitatile: Is . • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare. conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. Ig .Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. E . refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. Pentru instalatii: -----------------. . . arhitecţii.agrozootehnice. • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor. 5. B7 . care cuprind: • instalatii de incalzire. B. • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. iar pentru cerinţele C. D.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. piste de aviatie. telecomunicatii. C.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. termice si de gaze. D . inginerii de instalaţii pentru construcţii. B5 . Af. drumuri. B4 .

(4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. funcţii etc.vechimea în funcţie de minimum 14 ani. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. ingineri geologi. b) pentru expert tehnic . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. conform prevederilor art. perioade. la una. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. . stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. 6. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. mai puţin la cerinţa esenţială A . E. B.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). (4) Candidaţii menţionaţi la alin. Transporturilor si Locuinţei. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. C. în toate specialităţile. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. arhitecţi. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. f) declaraţia scrisă.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. Art. 7. .numele. F. solicitantul va prezenta . d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . iar pentru instalaţii. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. după caz. . 1) a solicitantului. dacă are cazier. că nu are cazier. pentru care se solicită atestarea.rezistenţă si stabilitate. în care se precizează: . a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. pe propria răspundere. D. Art. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu.vechimea în funcţie de minimum 8 ani.

precizată în memoriul de activitate. 9.o copie legalizată de pe acesta. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. Transporturilor si Locuinţei din comisie. .(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. în domeniul si specialitatea solicitate. b) să fie inginer geolog. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. absolvent al unui institut de arhitectură. d) să fie inginer de instalaţii. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. 2 alin. 8. c) să fie arhitect. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. . care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. dacă este cazul. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: .(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. 6. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. Art. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. cercetare sau învăţământ superior.

Art.A. în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. arhitect sau conductor arhitect. 9 alin. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. funcţii). .Constructii edilitare si de gospodarie comunala. perioade. drumuri.I . autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . piste de aviatie. tunele.Un specialist poate fi atestat. IX . că nu are cazier.Lucrari speciale de fundatii. IV . III . agrozootehnice. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. . Art.. g) declaraţie scrisă.Constructii rutiere. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. . poduri. conform prevederilor art.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. telecomunicatii. a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale. Transporturilor si Locuinţei. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. (1). miniere. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. V . II . (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. 11. dacă are cazier.S. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. referitoare la execuţia lucrărilor. Art. pe propria răspundere. la cererea sa. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. 10. precizată în memoriul de activitate.Constructii pentru imbunatatiri funciare. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.Constructii de cai ferate. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică. XI . VII . cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. energetice. industriale. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. în care se precizează: . 12. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii.Constructii civile. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru .Constructii si amenajari hidrotehnice.numele. ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii.Constructii de porturi si platforme marine. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. 1) din partea solicitantului.

13. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. turnuri de facle). e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. E. conform prevederilor art. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. în care se precizează: . Art. 14.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. 15. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. inginer geolog. săli de sport etc. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. construcţii metalice înalte (antene înalte. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. . dacă are cazier. că nu are cazier. 1) a solicitantului. arhitecţi. D. care au executat construcţii metalice deosebite.numele. Art. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). B. 4. . inginer în specialitatea petrol si gaze . prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. funcţii) din care să rezulte experienţa. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. C. faruri. F. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. inginer de instalaţii. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. în care se solicită atestarea. perioade.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. f) declaraţie scrisă. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile.construcţii. (4) Inginerii sau subinginerii. . absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. pe propria răspundere..(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. respectiv doctor arhitect. potrivit prevederilor art.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A.

din care. cercetare. 8.sau arhitect. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. . în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. învăţământ superior. 16. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. 3. obligatoriu. abuz de încredere. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. . F. cercetare. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. obligatoriu. Ie. Ig. D. Art.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei. E. execuţie. învăţământ superior. în acest scop.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. 19. din care. 18. .(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. b) inginerul constructor. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. Transporturilor si Locuinţei din comisie. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. Art. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. . domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . B. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. Transporturilor si Locuinţei. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. It. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . execuţie.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială. prevăzute de legislaţia în vigoare. în vederea continuării activităţii. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. Art. (4) Certificatul. C. 2. cu iniţialele acestora. 17.

Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. barete. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. Transporturilor si Locuinţei. 21. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii. .Anexele nr. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art. Art.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. precum si terenuri instabile în pantă. coloane. (3). 24.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. precum si termenul de valabilitate a acesteia. În acest scop. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. Art. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Art. 22. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. . pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. specialităţi sau cerinţe. fundaţii pe piloţi. 26. 20. . acolo unde consideră că este cazul. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. . e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. respectiv. . Art. . 23.. pereţi mulaţi. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea.complementară a interzicerii unor drepturi. Art. survenită ulterior atestării. 25.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. . (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. ancoraje si altele). specialitatea în care acestia au fost atestaţi. pământuri lichefiabile etc.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. inclusiv verificarea studiului geotehnic. Art. Transporturilor si Locuinţei. .

.................................................... sc............... et..... 5..... ........................................... eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8.................. Recomandare din partea ............................................................................................................... Memoriu de activitate 2.... ... Recomandare din partea ... tara ......................................... .................................. ... in calitate de ...... din orasul ..........ANEXA Nr........ pentru urmatoarele cerinte de calitate: .... nascut (nascuta) la data de .................. ...................................... telefon ..................................... Localitatea .... Subsemnatul (subsemnata) ................. nr... sectorul ......... Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr.... str......... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat.......... judetul .............................................................................. ......................................... avand nr......... 3..... si inteleg sa le respect intocmai........pentru constructii ......... .......... data ............. solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de .......... avand calitatea de .... Copie legalizata de pe carnetul de munca 9........ ........................ in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1. eliberata de ...... Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale... Chitanta nr....................pentru instalatii ............. 4....................................................... avand calitatea de .................................. si al (a) ........................................................... ............................................ ............ sectorul ....................... Semnatura .................. 71).................................... . ap......... Recomandare din partea .......... ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România......................sau specialitatea (specialitatile) ......... tara ......... . ...................... fiul (fiica) lui .............................. Copie legalizata de pe diploma nr......... judetul ................... ......... eliberata de ..................................................................... .... avand calitatea de ................................................. str.......... .... in domeniul (domeniile) ............ Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) .......................... comuna/orasul ..................................... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul .................... ............ judetul ........ cu sediul in ................ pentru plata tarifului de atestare 6................... unde am calitatea de3) ....... promotia ............................................................................................. bl........... ................... Domnului ministru al lucrarilor publice.............. posesorul (posesoarea) diplomei de ......... ...... 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru...................................................... Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar..... .... in comuna/ orasul ............

....................... ......... .. Ministrul lucrarilor publice.................................... ........................................................................................................ bl...... cu domiciliul in localitatea ................................. ANEXA Nr...... et.......... judetul . ............................... ap.......... pentru calitatea de ...... se elibereaza prezentul certificat de atestare.................. din ....... după caz................ . ANEXA Nr....................... firmei etc.... salariat............................................................ din .........2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale.................................................. ....................................................... din ..................... 3) Asociat............................ .. .............................. 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil......... transporturilor si locuintei............. ........................ ........................... ............................. nr.... In baza Legii nr................................ de profesie ........................................ cenzor.................... ......................... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr... 10/1995 privind calitatea in constructii....) în care lucrează solicitantul................................................ ..................................... .... in specialitatea ............ .................................... STAMPILĂ ... .......... in urma cererii nr..................... .................................... Director general...... ...... .................. 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE.. ................. sc................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ........................................................................ str.. cu modificarile ulterioare............................................. administrator...................................... Se atesta domnul (doamna) .. si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr...... ...................... .. ...................................................... in domeniul (domeniile) .................................................. ..................................................................................

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Is. cu modificările ulterioare. Ministerul Transporturilor. transporturilor si locuinţei nr. . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. 2 din Legea nr. 4 din reglementarea tehnică. 38 alin. 925/1995.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. It. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Partea I nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr.

(4) din Hotărârea Guvernului nr. 777/2003. . ministrul transporturilor. 5 alin. 397 din 9 iunie 2003. II. Partea I. transporturilor si locuinţei nr. Gheorghe Dobre Bucuresti. . cu modificările si completările ulterioare. 575. Construcţiilor si Turismului. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Anexa nr. nr. Partea I.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 14 aprilie 2006. . Nr. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Ministrul transporturilor. Art. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. construcţiilor si turismului. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor.în temeiul art. publicat în Monitorul Oficial al României. I. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art.

. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate.H. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale".Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. . Actul include modificarile din urmatoarele acte: . destinatie.Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. in scopul protejarii vietii oamenilor. precum si lucrarilor de modernizare. . c) igiena.G. transformare. in scopul satisfacerii.A se vedea Legea nr. a bunurilor acestora.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. 6. realizarea si exploatarea constructiilor. 123/2007. Art. unic pct. Art. modificare. f) economie de energie si izolare termica.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. e) protectie impotriva zgomotului.denumite in continuare constructii. . 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. unic pct. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 123/2007.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora .Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. 498/2001 .Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare. sanatate si mediu. 587/2002 . b) securitate la incendiu. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. . a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate. 2. precum si dupa considerente economice. 123/2007 care prin art. consolidare si de reparatii ale acestora. mod de utilizare. .2007. nr. a societatii si a mediului inconjurator.05. Art.Legea nr. Art. precum si in postutilizarea lor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. 5.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . grad de risc sub aspectul sigurantei.Legea nr. 4. . 1. 3. potrivit responsabilitatilor fiecaruia. precum si constructiile provizorii. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. d) siguranta in exploatare. pe intreaga durata de existenta. 1 din Legea nr. Art. pe intreaga durata de existenta a constructiilor. .

expertii tehnici. inferioare reglementarilor in vigoare. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. .Acesti factori sunt: investitorii. h) receptia constructiilor. exploatare si postutilizare a acestora.Agrementele tehnice pentru produse. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. Art. in conditiile prezentei . CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. 9. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. 8. referitoare la calitate. responsabilitati. k) controlul de stat al calitatii in constructii. g) activitatea metrologica in constructii. . 5.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. Art. conditiile minime de calitate cerute constructiilor.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. utilizatorii. precum si garantiile materiale si alte prevederi. executantii. .In contractele care se incheie ori. responsabilii tehnici cu executia.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. care sa conduca la realizarea acestor clauze. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. regulamente. d) verificarea proiectelor. Art. 7. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. 10. j) postutilizarea constructiilor. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. dupa caz. Lege nr. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. Art. . fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. realizare. in principal.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. . procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. 11. . corespunzatoare cerintelor esentiale. 12. executia si exploatarea constructiilor. proiectantii. cercetatorii. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. Art. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. proprietarii. verificatorii de proiecte. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. produselor si procedeelor utilizate in constructii. calculul si alcatuirea.

La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. . Art. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Art.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea.Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Art. 17. legal desemnati de acestia. de depozitare. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. Art. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. procedee si echipamente traditionale. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. . 16. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. 15. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Art. conditiile de fabricatie. . Art. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.proprietar. aptitudinea de utilizare. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. in scopul . . Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. de punere in opera si de intretinerea a acestora. 14. 13. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. . 18.legi. .Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. Receptia constructiilor se face de catre investitor .Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. de transport. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.

consolidare. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. . f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. .Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. Art. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. 21. precum si a autorizatiei de construire. demontare si demolare a constructiilor.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. desfiintare partiala.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. 20. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. transformare. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. precum si a deficientelor proiectelor. 19. precum si la lucrari de reparatii. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. . 2 al prezentei legi. . precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. la unitatile de proiectare. lucrari publice. 18 alin. urbanism si amenajarea teritoriului. 22. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. pe tot parcursul lucrarilor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. extindere.mentinerii cerintelor esentiale. . Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. de executie. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. Art.

a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. prin proiect. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. exploatarea. 23.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. la cererea investitorului. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. in vederea solutionarii. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. e) stabilirea. precum si. cu responsabili tehnici cu executia atestati. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. . e) solutionarea neconformitatilor. stabiliti de catre investitor. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. dupa caz. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. precum si gestionarea probelormartor. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. a Inspectiei de stat in constructii. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. d) elaborarea caietelor de sarcini. intretinerea si reparatiile. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. h) sesizarea. . la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. din vina proiectantului. in termen de 24 de ore.

c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. la terminarea executiei lucrarilor. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. subcontractanti . la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala.Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. la instrainarea constructiei. consolidare. . Expertii tehnici atestati. colaboratori. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. pe propria cheltuiala.factori de raspundere. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. atat in perioada de executie. dupa caz. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. d) efectuarea. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. angajati pentru expertizarea unor proiecte. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. 24.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . de lucrari de reconstruire. impuse prin reglementarile legale. desfiintare partiala. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. 25. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. 26. k) remedierea. a defectelor calitative aparute din vina sa. extindere. j) aducerea la indeplinire. . noului proprietar.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. conform atributiilor ce le revin.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. . transformare. la termenele stabilite. raspund pentru solutiile date. atestati Art. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia.

e) sesizarea. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei. in termen de 24 de ore. precum si dupa implinirea acestui termen.Inspectia de stat in constructii. b) fundamentarea. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. 29. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. executantul. urbanism si amenajarea teritoriului. in vederea eliberarii de agremente tehnice. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. 18 alin. 27. urbanism si amenajarea teritoriului Art. . Art. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. responsabilul tehnic cu executia atestat. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. realizarea. lucrari publice. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. pe intreaga durata de existenta. a unor constructii de calitate corespunzatoare.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. produse si procedee noi pentru constructii. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. revine factorilor care participa la conceperea. a Inspectiei de stat in constructii. dirigintele de specialitate. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. exploatarea si postutilizarea acestora. 2. lucrari publice. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. . . .Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. specialistul verificator de proiecte atestat. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. 28.Proiectantul. conform dispozitiilor legale. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. pe toata durata de existenta a constructiei. lucrari publice. 30.

in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta.000. . se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. ori alte consecinte deosebit de grave. lucrari publice. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. 32. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat. De la 15. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. . referitoare la stabilitate si rezistenta. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante.000 lei la 77. ori alte consecinte deosebit de grave.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. 33. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. Art.000 lei la 93. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. potrivit legii.500.500. Art. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. II. precum si de constatarea contraventiilor.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia. De la 15. dupa caz. verificarea. . CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . 31. distrugerea totala sau partiala a constructiei. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. expertizarea.000.

de reparatii si de consolidari. transformari.500. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. a factorilor interesati. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. urmare convocarii facute de executant. De la 1. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. modernizari. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. IV. 14. c) realizarea de modificari. e) stabilirea. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. conform prevederilor legale.500. de catre acesta. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.000 lei la 46. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii.legale. 21. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. precum si convocarea nejustificata. V. a lucrarilor de intretinere. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii.000. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii.000 lei la 3. De la 7. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii. corespunzator prevederilor art. De la 3. III. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art.000 lei la 12. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. la terminarea lucrarilor de constructii. referitoare .000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante.000.700.500.

a). a masurilor cuprinse in actele de control.C. 2 alin. urbanism si amenajarea teritoriului. c). in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. . de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale. . 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. 37.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. Procedurile prevazute la art. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. 3 lit. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului.Regulamentele prevazute la art. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. Art.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 2 si pentru care se emit. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. 35. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. d) si e) din Legea nr. f) neindeplinirea. 36. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. 34. 38. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. lucrari publice.la cerinte esentiale. la termenul stabilit. cu exceptia prevazuta la art. . urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. 498/2001.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. lucrari publice. .G. nr. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate.Contraventiilor prevazute la art. defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. Art.S. 30. autorizatii de construire. Art. . precum si la cele in exploatare. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. . 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 39. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. . cu exceptia proprietarilor. referitoare la cerinte esentiale. pentru rezolvarea neconformitatilor. iar in cazurile prevazute la art. unic din H. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. Art. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. b). 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. Calculul si virarea . 40.Constatarea contraventiilor prevazute la art. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. in conditiile legii. Art. Art. 2 al prezentei legi. persoane fizice.

«C. Inspectoratul de Stat in Constructii . Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994.Alineatul (5) a fost modificat prin art. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. potrivit prevederilor legale. unic pct. 1 lit.S.A.15% pe zi de intarziere. Transporturilor si Locuintei. studiilor. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. documentatiilor. conducerii si asigurarii calitatii.N. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale.C. 1. 2/1994 privind calitatea in constructii. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii . in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar.I. 74 alin. verificarilor metrologice. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. receptiei lucrarilor.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. auditului. urbanism. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 din Legea nr.S. dupa caz. . b). precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. amenajarea teritoriului si habitat.I. Art. concomitent cu plata prestatiilor. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. 587/2002. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. tasari si/sau prabusiri de teren si. 587/2002.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. procedee si echipamente. (1) din Constitutia Romaniei. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. sigurantei in exploatare. 2 din Legea nr. precum si orice alte dispozitii contrare. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. precum si a cercetarilor. inundatii.» . alunecari de teren. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului.sumelor respective se fac esalonat. Ordonanta Guvernului nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. testarilor. . prevazute la alin. 41. unic pct. functionalitatii si calitatii constructiilor. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. se penalizeaza cu 0. . cu respectarea prevederilor art. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. fara a se depasi suma datorata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. dr. 10. (1) din Constitutia Romaniei. 18 ianuarie 1995. PRESEDINTELE SENATULUI prof.p. . univ. Nr. cu respectarea prevederilor art. 74 alin. OLIVIU GHERMAN Bucuresti.

înainte de a începe orice demers. Pentru cine are timp la dispoziţie .. Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier.solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă .3săptămâni) . INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva.alimentare cu apă . Legea 50 cu normele ei de aplicare.scara 1 :2000 (cca.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca. Hotărârile Administraţiei Publice Locale. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 .gaze naturale .3 zile) ..alimentare cu energie electrică .actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) . Pentru cine nu are timp .Calitatea în construcţii. execuţia şi recepţia lucrărilor executate. o hală. o anexă la casă. un atelier etc. Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. un garaj.înainte de a începe orice demers. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : . Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură.

mansardă. Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.alimentare cu energie termică .telefonizare .prevenirea şi stingerea incendiilor .N. în majoritatea cazurilor.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care.C.transport urban .proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor.apărarea civilă . Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară.C. etc…) .întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu.canalizare .altele Avize si acorduri privind : . etaj.G.date despre regimul de înalţime ( parter. trebuie să conţină şi o expertiză tehnică . Plan parcelar întocmit de expert O. Viza verificator MLPAT . In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri. Deviz estimativ lucrări.protecţia mediului . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre suprafeţele diferitelor încăperi .salubritate . Tema de proiectare trebuie să conţină : ..

forţă majoră.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. următoarele : . După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere. la Primarie sau Consiliul Judetean. în mod explicit.alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă. este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze. încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină.asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate .durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora .. al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism . ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului.proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia .) După depunerea.durata de elaborare a proiectului . Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs..alte clauze ( penalitati de întârziere. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. etc.

în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. constructorii neavând nici o responsabilitate .durata de execuţie a lucrării . inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei. NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. care va trebui să conţină . Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia. a utilajelor.penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului .forţa majoră . Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea . procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea. Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării.valoarea lucrărilor . pentru a putea întabula construcţia. care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse. a transpoturilor. a materialelor.datele de identificare ale contractanţilor . betoane.soluţionarea litigiilor .lucrările care se vor executa(săpături manuale. materialele urmând a le procura dvs. -în regie proprie . (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire).alte clauze Odată ales constructorul. zidărie etc…) . este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean. -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă.calitatea lucrărilor . .

urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0. la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) . mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N.obligatoriu . Dvs.betoane.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi .B. cărămizi . proiectant şi executant) . ţiglă etc…) . sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie.Deasemenea se anunţă. Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse.7% din aceeaşi valoare. semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . fiecare material achiziţionat (armături ptr.1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii. La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->