CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. Notată cu (∆t). rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. Controlul calităţii Controlul calităţii.3. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . precum şi lucrărilor de modernizare. unde µ este rata reparaţiilor. denumite in continuare construcţii.se comporte în condiţii de exploatare normale. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr .00 dacă tr → 0. unde tf este timpul de funcţionare nominală. calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. modificare. deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime. 1. în exploatare. 1. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. reparaţiilor. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. conform parametrilor proiectaţi. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. Interpretând relaţia. precum si construcţiile provizorii. a. Conform legii privind calitatea în construcţii. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. transformare. noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. consolidare şi de reparaţii ale acestora. Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt .3.4.

utilizatorii. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. Pentru utilizatorii industriali. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. acustic. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. execuţie. cerinţelor de confort şi siguranţă. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor. Conform legii. d) verificarea proiectelor. mod de utilizare. etc. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. protecţia mediului ambiant. proiectanţi. regulamente. siguranţa la foc. proprietarii. Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. exploatare şi postutilizare a acestora. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. Legea 18/1990 privind fondul funciar. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. responsabilităţi. . precum şi după considerentele economice.mecanice. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. cercetători. sunt prevăzute în mod expres în lege. b. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. a execuţiei lucrărilor. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice).). c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee. verificatori de proiecte. destinaţie. condiţiile de confort termic. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. economia de energie şi respectiv. grad de risc sub aspectul siguranţei. siguranţa în exploatare. realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. responsabili tehnici cu execuţia. experţi cu calitatea în construcţii. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor.

Recepţia construcţiilor se face de către investitor . care se fac numai pe . Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. precum şi la lucrări de reparaţii. g) activitatea metrologică în construcţii. legal desemnaţi de aceştia. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. în scopul menţinerii cerinţelor. h) recepţia construcţiilor. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. extindere. consolidare. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. j) postutilizarea construcţiilor. transformare.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.proprietar. desfiinţare parţială. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.

1. . precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. experimentări sau încercări. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. demontare şi demolare a construcţiilor. expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi. pe baza unei fundamentări tehnice asumate.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . studii.5. urbanism şi amenajarea teritoriului. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. cercetări. izolare parţială sau evacuare a construcţiei. b.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. construcţiilor şi turismului. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii. În cazul în care.în vederea determinării în orice stadiu. lucrări publice. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti .

sau pagube materiale).teste non-distructive. . Despre măsurile propuse.inspecţie vizuală (la faţa locului).1.comportamentul structurii. . care sunt obligaţi să le pună în aplicare.1 Obs. în scris. Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: . Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei. acesta le va aduce în cunoştinţă.teste de încărcare.analiză statistică.să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor.plotare computerizată.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale.rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. .experienţa anterioară.documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. Tabelul 1. .domeniile de examinare detaliată. investitorului.eşantioane selectate. după caz.stabilirea măsurilor tehnice optime . . Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare. . Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive.teste fizico-chimice. execuţie şi exploatare.măsurători şi modelări computerizate. expertul tehnic de calitate atestat. .prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . . proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi.analiza structurală. reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare.analiza deteriorării. .prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. . . .condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate.înregistrare foto-grafică. . va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. . Etape Planificarea Obiective . Raportul cuprinde . Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . Operaţiuni . . .

. relaţiile cu mediul construit). g. tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. . diferenţe de temperatură. . etc. tehnologic. releveele degradărilor şi avariilor. copia după actul de atestare a inginerul expert. .rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*).). tasări ale terenului de fundare. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei. precum şi datele obţinute prin sondaje.dacă. breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. b.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. etc..descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei. . e. d. releveele de arhitectură şi structură. economic.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie).următoarele piese scrise şi desenate: a. . .. planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei. în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop.descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural. etc. al încadrării în mediul construit. c. f. decopertări. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora. .dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice.propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. economice.motivul efectuării expertizei. Memoriul tehnic precizează: . funcţional. (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . . funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. coroziune.

mortar.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton.construcţiei.se execută de unităţi autorizate.perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: . etc. în ansamblu şi în detaliu. . rezultatele obţinute. . 1941-1963.). ş. radiografiere. degajări de noxe.măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei. Evaluarea se face pentru sistemul structural. după . documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. (+) Precizări . 1964-1981. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie. interpretarea rezultatelor. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. . rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. . calcane.se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. defectsoscopie ultrasonică).Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care. explozii.). pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori. .a. . măsurători cu ultrasunete. . ornamente. măsurători pe carote. . în funcţie de următoarele criterii: . Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. în urma intervenţiei sale.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: .Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.releveelor construcţiei.releveelor de degradări şi avarii. parapeţi.

numărul de niveluri sau. cuplaţi sau nu. .sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor.clasa de importanţă a construcţiei. Sistemul are două variante de realizare: . .sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total). sistem pendul inversat.sistem dual.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune. sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi). Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. . în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale. sistem flexibil la torsiune. Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. . Explicitare: . a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. . de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central).sistemul structural. .sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale.1981).6. lucrând separat. înălţimea totală a construcţiei. . Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. sistem tip pereţi. individuali sau cuplaţi. 1. după caz. . .zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani).

. .b. conectate cu cuie şi buloane. . Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte. Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .şarpante îmbinate cu buloane. structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură). cu sau fără legături mecanice între straturi. Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor. Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn .console. pereţi din lemn cu feţe încleiate. 1.arce cu 2 sau 3 articulaţii. .zidărie simpă / nearmată.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri.zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat.cadre îmbinate cu dornuri sau buloane. . la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. . c.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). . Tipuri de structuri pentru construcţii metalice . cadre îmbinate cu dornuri şi buloane. .structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat. . .7. de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave.structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite).cadre contravântuite centric. .cadre necontravântuite. d. ferme cu îmbinări prin chertare.panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. .zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale. şarpante îmbinate cu inele. idem îmbinate cu cuie. .structuri de tip pendul inversat.cadre contravântuite excentric. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). .

b. creşe.I. . rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. II. . muzee. IV.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică.clădirile din patrimoniul naţional. . 1. Clădirile de tip curent. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă. . pentru construcţiile existente care prezintă: . locuinţe unifamiliale. III. altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă. explozivi şi alte substanţe periculoase).şcoli cu diferite grade.8. construcţii agricole.consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. . care nu aparţin altor categorii. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: .repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă.penitenciare. staţii de producţie şi distribuţie a energiei. cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. .clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. clădiri care conţin gaze toxice. sedii poliţie. . rigiditate). etc. Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: .spitale.degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice. aziluri de bătrâni. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: .

4. 1. demolarea totală a construcţiei. c.1. comerţ.2. 1.1. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie. paiantă. 1. 1.3. 1.1.2. Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective. beton armat sau metal Structură din lemn.3. 1.2.1. paiantă. beton armat sau metal . beton armat sau metal Structură din lemn. . Proiectarea se face în corelare cu: .3.1. .1.4. 1. 1.1. 1. 1. 1.2.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 . pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri. Lucrarea Nr. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire. 1.1 1.exploatarea. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2).legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare.1. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I ..3.1. chirpici.1.3.4.2. depozitare Structură din zidărie. chirpici. 1. Extras din Anexa nr.1.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie. execuţie şi exploatare a construcţiilor.3.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie.2. 1.3.2.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie.1 Simbol 1 1. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente.

.......2..........1............... 85 50 ........ 60 ................8..4.... ...... Căi de rulare din beton armat sau metal ... clădiri pentru învăţământ.. asistenţă socială.................... CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate ..............4.....4....4.......................4.....................................3.... Centrale hidroelectrice... ..... inclusiv industriale.................1.. .............cu închidere parţială..........1............ 2.................... Pereuri ......5.............4......... 2..........................1.......................... 2... Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri.......1..... 30 ..................1.4..........ecartament normal infrastructură suprastructură .................14...1....1..............4.. paiantă...1....... 2..4.........3........5.....................4...... 2............. Ecartament îngust.. CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale ..2...... ................. 2.....5.. 100 100 ... 1... 1....2..................din zidărie ........ tip şopron ..2........ ......2..... centrale termice (CT) .. agricole şi forestiere 55 . 20 40 ...5......1....1...... ştiinţă.... .......5.. miniere Linii de tramvai .5............ 2... 2.......5.....1..... 2.....1...din metal .....1 .2........ 100 55 60 ....1.. beton armat sau metal Structură din lemn.............. Clădiri de locuit.... 2.1... Peroane acoperite descoperite ..................1.................. 2..1.......... ocrotirea sănătăţii.........1.......... 2............... cultură fizică şi agrement........1..... chirpici..... 2 2................ centrale electrice de termoficare (CET)......... 2................................ 2....... . 2.....4................... administrative Structură din zidărie..........5..............4........3......6.. . 2....... 1.. staţii de transformare.......... 50 35 ......................... 2.......2..... Coşuri de fum . 60 50 40 ..........1.1.1........... ... . 15 .................................. 100 25 .......1................... CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ..... ..1..... Platforme de foraj marin . anrocamente) ........1.. pământ stabilizat GRUPA II......................................3..... 2..din beton armat ..... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE)......................... cultură şi artă..... .................................... 2..3...3 2.... 2........

............ parapete...... 2.....6. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.. viaducte.....2....... transp..... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr.........................................pământ .... cultură.3......zidărie... . Infrastructură Poduri....2....6......... ... beton armat....2 1.........4...2..... Tunele ...... beton pretensionat........ ... 2...îngropate .....aeriene sau aparente .5.... 2.... .. 2. 2........4...2. oţel . beton pretensionat... 20 35 50 ......... metal B.8.8..în tub... . apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton.1..... Instalaţii electrice de forţă ....3............ beton armat.......2............ Extras din Anexa Nr.... beton armat.lemn . cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit.... tuneluri A...4. 2.5.....1............3....4...1......2....... crt.... 2.. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton.6......2.. ocrotirea sănătăţii.. 2.. comerţ.......................5..4.. 2..... 2... 90 ...5...... parcaje..........4.......4..8....1. 2.......2... artă. 2.............2...... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.5.....2.. 2.. borne... Suprastructură Poduri.....1...... cu îmbrăcăminte din macadam.....7.2.. 100 .... beton.......1..... 2..4...1.cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat ..... 2................ .......2... 30 50 20 ..............5. 10 25 50 35 85 70 .... 2. semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule ........4.. metal ..4....5.. ştiinţă..... canal...... Ziduri de sprijin de orice natură .....2.... ....... cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b......2.... 2.....4...........4.... Rezervoare şi bazine . Poduri. 20 60 100 30 80 100 ...... beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare...... 2.............3..5.............4.... 2.... pasarele.5........ învăţământ...3......5..3... . Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt....cu îmbrăcăminte din balast a..... cultură fizică....2......8....................1 2.6....5... transporturi cu caracter civil.1.... ţeavă protecţie . marcaje..1.2............. apeducte......

. 25 .. 15 .. uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad ..............3......1.... 5.......3..... 7...... 13 13............... ............ 3...7................... 80 .. Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ............ 5....... 1.......... 2... Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite . 2............. 5... ................. 4....... 7..... 45 ....3...... 1....1........ 35 ..... 2.....7......... 35 ....... 10 20 50 3 2 ....... 20 ... Izolaţii termice ... 38 .................. Tâmplărie din lemn şi metalică.... 1........... 1.......... ....................... gresie ............ 8 .... 25 20 35 60 5 3 35 40 ......... Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic..... 3.............. 4 8 45 ..... ..1. 40 . Şarpantă din lemn . .... 10 . .1.........................1 . 5 10 55 .. Placaje ceramice .... 15 ...1.. piatră... 3 6 40 ...pentru depozitare 1...2.... 1............................ 45 25 ................1.......... Izolaţii hidrofuge la terase . 50 ... 3.8........ .8........... 2..... .. Balcoane din beton armat .... 40 ... ..... ...... Din parchet sau duşumea ..... ....7.. 45 40 50 .. ............ olane ..2......... 10...9................ 15 ... 40 .... 20 20 30 55 5 3 ..4... 30 35 ....5......... 30 . 2.. 15 ................ 40 22 .....4..6. 2. 10 ... 15 ................................. 1......... Învelitori din ţiglă....... 50 - 55 7........ Elemente de finisaj la pereţi exteriori .. 50 30 ..

Izolaţii conducte ......1.. Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC .13.9..9........ 17... 16... 50 12 . întrerupătoare........ cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat ......... beton armat Inspecţia construcţiilor din beton....... 20 ....... 15 ..... 15 7 ..2.. 15....... . 15..... beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton. 20 . 15 25 30 10 20 20 ... ...... 50 11 .. 20 ........ Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton......... 15 20 25 7 - 25 ......................1....... 2........ Radiatoare din tablă ..........1... 25 .....2..1....... 55 13 ..... 16 8 .......... 18 10 . Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită..1... ... 13...... Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile.. 15 .......8........... Ascensoare (motor......... . 14. ............ beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99... etc. Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior.....4.......13... ........ 17........ 17. II.3.. 17. 15 23 25 8 20 15 .. deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice.. 13....... 17.. Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare .................... troliu....... Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize.. Cap. 17...

echipamente şi materiale necesare). tratarea betonului. etc. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. ca parte a controlului de conformitate. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. agregate. etc. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi. adaosuri. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. Exemple: nume producător / furnizor.2. data şi ora la care s-au luat probe. la cererea investitorului. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. 2.* control de conformitate. descărcarea. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. Controalele efectuate au în vedere: . Abaterile dela procedurile specificate privind transportul. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. compactarea. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. aditivi. betonarea. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului.. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. HG 925/95 şi HG 766/97. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. sursa de apă de amestecare.

iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. 2.controlul în timpul transportului. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a. condiţii de transport beton. durata între etapele de amestecare. cofrajelor. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor..3. agregatelor.calitatea: cimentului. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. segregări. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: .4. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei. oţel. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. dimensiune distanţieri. aditivilor. adaosurilor. tratarea rosturilor înainte de turnare. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment. . compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. agregate. curăţirea armăturilor de impurităţi. înălţime maximă de cădere a betonului. asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. . Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. măsuri de compactare beton.defecte (ştirbiri locale. descărcare şi turnarea betonului. după caz. evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. asigurarea cu personal instruit. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. aditivi. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. armăturilor.controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. viteza de turnare. 2. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă.defecte de suprafaţă (pori. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . recepţia calitativă a betonului. stabilitatea şi integritatea cofrajelor. . înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul.

astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. calitatea sudurilor. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate.producătorul. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician. proiectantului. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. e. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. în termen de maxim 48 ore. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. c. distanţele dintre etrieri. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. f. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. abaterile constatate. poziţia . dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. poziţia. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. poziţia cofrajelor golurilor. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. iar după caz. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. b. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. diametrul acestora şi modul de fixare. d.

dimensiunilor şi formei cofrajelor. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă. poziţia elementelor verticale (stâlpi. segregat. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. locul unde a fost în lucrare. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. temperatura mediului. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor.). rosturi de betonare. în cazurile în care se solicitată de proiectant. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. g.). evenimentele intervenite (întreruperea turnării. goluri. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. poziţia golurilor. consemnările din condica de betoane. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85. intemperii. investitor şi constructor. distanţa între diferite elemente. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. etc. tronson. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. etc. . pereţi. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. etc. probele de beton prelevate. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. personalul care a supravegheat betonarea. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport. ora începerii şi terminării betonării.

inundaţii catastrofale. 2. protecţii. tencuieli.2. mediul coroziv.1. Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii. Fig. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante.5. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. efectul microundelor. se vor stabili măsuri de remediere. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. acţiunea cumulată ploaie-vânt. efectul de rafală al acţiunii vântului.). explozii. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. etc. execuţie. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă.

Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .2.2.Fig.3.2. Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig.

China) în urma seismului din 14 mai 2008 .Fig. Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.2.4.

2.Fig.5. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .

Fig.6.2. Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .

Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14.când există doar epruvete sau carote. în limitele garantate de precizia metodei.Fig.5. . în primii 2-3 cm. eventual dimensiunea maximă a agregatului. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular.2. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie. etc. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. . Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. de regulă. Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare. în urma . din elementul de încercat. . Turnurile Khobar. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . I.metoda nedistructivă combinată (III).când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia. de la suprafaţa elementului.1 sau 20cm. sub 60 de zile. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: .când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. de vârste. transfer.metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I).metoda ultrasonică de impuls (II). Dhahran.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect. . . Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia.

la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii. . .evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. . II. . Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85. 1mm grosime.distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice.se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire. fisuri. . . . echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată. Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca. .se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. pentru evitarea lor.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare.evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri.numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. cu un minim de 5 măsurători valabile. .se îndepărtează praful rezultat prin suflare. În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm). pentru evitarea lor. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: . .distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m.o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă.evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia.se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: . rosturi). . . .pregătirea unei zone de încercare constă în: . Tehnica de încercare . .impactului.evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment.

rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune).la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei. . . expert sau comisie de expertizare. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig.II. .proprietăţi elasto-dinamice ale betonului.. Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton.omogenitatea betonului în lucrare. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. . Tehnica de măsurare .controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse. .II. prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: .2). În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală.3).la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric.II. Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton.1). În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: . .prin transmisie la suprafaţă.defecte din elemente sau structuri. proiect. între emiţător şi receptor. .modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi.la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig.la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces. .prin transmisie directă. . .alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării. respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. .prin transmisie diagonală (fig.

îndesită ulterior prin reţele secundare.Fig.minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia.II. Fig.pentru control prin sondaj a calităţii betonului . . . Numărul de puncte ales este de 3-6.II. Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. .numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: .II.3.2 Fig.Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă.1. alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări. .pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni. Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se .

Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. . Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare. urmare a solicitărilor seismice. diafragme. deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului. Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. pe elemente. ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul..+45ºC şi umiditate până la 90%.. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. plastilină). .instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0. a poziţiei şi adâncimii lor.5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier. vaselina siliconică. .Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. forţe axiale.Determinarea fisurilor.obţine o precizie a trasării de ±1cm. în grinzi şi stâlpi.determinarea orientării degradărilor. torsiune. . pe drumul fizic cel mai scurt. Note: . Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o .tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz. . Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. forţe tăietoare.determinarea extinderii acestor zone.determinarea intensităţii degradărilor structurale. . s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. Determinarea zonelor degradate structural presupune: .. cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. Aparatura şi tehnica de măsurare . grinzi.

II. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant. III. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive.4. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. la 10-15cm. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor. mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat. Grinzile se încearcă de regulă. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig. fig. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate.4. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm. Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. În zonele degradate. fiind mai mici în zona presupusă degradată. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile. pe ambele direcţii de încercare.II.direcţie).). timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. ca de exemplu radiografia.

.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple.compresiune pe de altă parte.este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică.aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul.aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. . Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. . . Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta.nu obligă la cunoaşterea maturării betonului. Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: . Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: . beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop. în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul.

3. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii.1. efectul exploziilor.a. III.1. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3.Cap. acţiunea seismică. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte. tasări ale terenului de fundare. Exemple: Fig. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă. etc. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă.

b.3.Fig.1.c. Deteriorare zidărie exterioară Fig.3. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .1.

e.Fig.Cedarea zidăriei .d.3.3. Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.1.1.

2.Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.3.3.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.3.(a) (b) Fig.08) .

4.3.Fig. Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă. inundare) Aiud 2005 .

Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.3. Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08. Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.5.3.6.7.3.Fig.08) .

instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.08 .3.08. precipitaţii.Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren.Fig.8.

Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .Fig. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .06 Fig.b.10.Ansamblu construit din zidărie Germania.10. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig.06.a.(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30.3.9.3.3.

11. fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor.1. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. În cazul cutremurelor. Crt. respectiv. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur.3.1. În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. Constatarea naturii şi gradului de avariere. Fig. Nr.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. Biserica Ovidenia – Odobeşti. Tabel 3. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante.

Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. . efectuarea testelor in-situ. . În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. 3. Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. . de patrimoniu. evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave. Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: . Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. .1.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat.examinări şi inspecţii la faţa locului.2.în măsura în care este posibil. . ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală. . .ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. creştere deformare).prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn .refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat.încercări şi investigaţii de laborator. stabilirea încercă rilor de laborator. urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. . se reface tencuiala. Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită.3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 .2. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.dacă există deplasare. 3. cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică.

referinţe proprii. etc. sursa lor. sau cel puţin parţială a structurii. 3. .rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare. Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: .2. relevee şi secţiuni). .2. 3. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare. Sunt utile şi desenele originale (planuri. prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete. Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile.vârsta.lupă binoculară.3. detalii de fundaţie. .informaţii despre materialele folosite.lupă de mână. 20x. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: . atunci când accesul la structură este limitat. pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. . detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie. . la scară. .planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. cu mărire de 10.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii.2. . săpături în anumite secţiuni). . .informaţii despre structuri similare. Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură.lanternă electrică puternică.tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării.localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic.oglindă.denumirea corectă şi întreagă. la . cu compoziţii. . .. inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere.aparat foto de calitate. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară). date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere.

faţa locului. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3.2. adâncime aparentă. Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. suprafaţa pe care se întind.echipamente de control şi teste nedistructive. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară.2. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. De remarcat că după ploaie.aparat de măsurat deschiderea fisurilor. echer metalic. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare.ciocan mic. ruletă de 4m. . Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. 3. dacă este posibil. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. .2. Dacă este posibil. . continuitate. . decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire). notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. deschiderea fisurii. săruri de topire a zăpezii. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. . crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie.4.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. .echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. cuţit. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. .camera video cu rezoluţie bună. Tabel 3. Dacă se inspectează fundaţiile. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine.

0 2.0 1.tipuri diferite de lianţi. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii. Mişcări. Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . texturii. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.Descrierea fisurii [mm] 0. Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator.5 05-1. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. bacteriologice. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura. cu observaţia că.1-0. 3. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color. .1 mm se descriu ca foarte fine. culorile nu vor fi cele reale. la nivel de îmbinări. chimice.2. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă.0-2. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. c.0 5.5.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0. b.0-5.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. d. etc. de regulă. Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie. pe o peliculă foto. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare.0-10. . clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice.

max. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. ale naturii deteriorării. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. etc. analiză istoric. mai mult de 20%. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici.3. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite. Tabel 3.7. uneori cu probe provenind din structura de zidărie.2. Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. dar nu tot Totală.2. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3.3. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă.6.3.5% din suprafaţă. Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3.

biologice sau de altă natură). chimice. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. în exploatare. chimice. Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. 3. fizice. 3. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. cu valoare de patrimoniu. în vigoare. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic. Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. natura liantului. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. Cu privire la starea de degradare a structurii. stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv.3. densitate aparentă. (Lucrarea III). Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. porozitate aparentă. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. biologice). structura granulometrică a agregatului din mortar. 2.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. raport agregat liant (pentru mortar).

derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate .soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în .interiori suprafeţe pictate.revizuire acoperiş. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile. corespunzătoare / măsurători în stratul de . A. aerisiri fundaţii. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural).3.2. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate. etc.1. tratamentele se aplică local + zone adiacente. mucegaiuri. după aplicare. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. Tabelul 3. Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. Tabelul 3. Tratamente asupra agenţilor biologici A.1-3.soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în .2.3. Intervenţii pe suportul cu pictură murală A. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a.) a. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor. .7. 3. . Investigaţiile decurg conform §3.1.2. 3.rigole de colectare a apelor meteorice. se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă. în funcţie de rezultate.dren de adâncime. . b. se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi.2. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora.4 centralizează tipurile de umidităţi. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) . Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare.

Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic). Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. b. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. etc. b. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. zonele degradate se consemnează pe releveu. B. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. licheni. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). alge. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. se aplică prin pensulare. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. B2.b. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). microscoape portabile.) a. măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. c. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. A4. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. c. A3. lupă. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. b. . Intervenţii preliminare a.

9. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. prima impregnare a zonelor desprinse. cercetarea zonei tratate. Curăţirea depunerilor neaderente (praf. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. b. B. Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice. dibluri. pe diferite zone. săruri solubile. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă.2. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. Curăţirea depunerilor (praf. presarea stratului de culoare impregnat.1. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a.B7. B9. praf fixat prin carbonatare. .B8. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. substanţe grase) B. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. curăţirea depunerilor de praf. c. B3. grunduri ale repictărilor a secco). hârtie japoneză). se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. fum.9. B4. fum.b. presarea stratului de culoare impregnat. b.B6. prin presare pe un material protector (folii plastic. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. cercetarea zonei tratate. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă . cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. fumului şi voalurilor insulare albe. . B5. bride metalice).

îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei.6. b. b. cetone.4. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. verni.9.9. amidonului utilizaţi ca fixativi a. teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. b. Curăţirea substanţelor grase.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. B. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. uleiuri a. B. caseinei. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. Curăţirea răşinilor a.9. Curăţirea uleiurilor animale.9. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. curăţirea cleiului animal.8. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde.10. gumei arabice. B. alcooli.3.7). urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată).5. b. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede. tempera grasă . oului. B.9. B.9. B. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină.

. în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu). În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. amine – în diferite combinaţii. B. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. b. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. b. b. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport. cu pensule moi. alcooli. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. B. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . Stabilizarea sărurilor a. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor). B.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. teste de curăţire → stabilire metodologie. solvenţi şi concentraţii.13. Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. în timp bine determinat). cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. timpi de acţiune. după caz. B. b. tip Wishab. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). după caz. voaluri şi / sau cruste a. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă.12. . îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică.a. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. b. (În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice.14.11.

curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. impregnarea prin pulverizare. . crăpăturilor.pregătirea zonei pentru injectări.intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural. pregătirea zonelor.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. . măsuri de protecţie. . intonaco şi de preparaţie). .chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial). glet. fracturat. asigurarea stratului suport. . . . . fisurilor). mortare necorespunzătoare.efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio.chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). preparaţie de var).îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. . cercetarea zonei tratate. D. lacunelor. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco).chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund. . mortarelor necorespunzătoare. . curăţirea marginilor stratului suport. rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . .chituirea lacunelor la nivel ariccio.îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare.C. . înlocuirea elementelor de zidărie. curăţirea depunerilor aderente. impregnarea prin injectare. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. îndepărtarea reparaţiilor. plombe.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. .consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare. . . demontarea elementelor .tivirea marginilor stratului suport.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. plombelor.plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii. impregnarea prin pensulare.chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio.

color sau digital. fisurilor chituite la nivelul picturii.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte. detalii în lumină directă şi razantă. Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. Fotografiile se execută alb-negru. detalii în lumină directă şi razantă.de zidărie. Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . . în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură. pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice. F. E. . în lumină razantă.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: .întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic.reversibilitatea materialelor puse în operă. (În acest mod. Tipurile de fotografii sunt: a. . . Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. de original. . imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului). .integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor. în lumină directă şi razantă.montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării.integrarea cromatică a lacunelor. crăpăturilor. . din planul secund. . crăpăturilor. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. b.

traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. *Planuri . 1:5. G. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). vizibile pe suprafaţa picturilor murale. . volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. 1: 10. Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase. sau de alte tipuri dacă este cazul. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. b. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu).cote altimetrice. relevee la scară* cu marcarea degradărilor.scara desenului: 1:50. relevee cu identificarea elementelor tehnologice.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. . . 1:20. d.c. Documentaţia desenată (acţiuni suport) a. de patrimoniu Pe plan mondial. la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială. . detalii în lumină directă şi razantă.

Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor. Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare. Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. . Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. . .Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . crăpăturilor (degradări ascunse). Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm.metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. . bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: .metode mecanice sau de duritate superficială. la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). ceramice din perioade istorice cât mai largi. Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului.metoda prin penetrare sau smulgere. Obs.metoda de recul (sclerometrul Schmidt. bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice. (C2685). Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: . pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic.metode acustice. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate. C26-85).

aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . . Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune.degradări majore – risc de prăbuşire IV.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III. pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice.degradări superficiale I. mortar suport. nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: . 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. în funcţie de condiţiile de lucru.se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă. vârf de perete). se metodele: curbei liniare. În funcţie de preciziile cerute.numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. . În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. În primul caz.degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II. frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. . .Metoda de recul . mijloc.

De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor. Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. . raportul a/c al liantului folosit în mortare. III 1.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei. III. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă.determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: .1. fisuri. identificarea factorilor de deteriorare chimică. . crăpături). natura agregatului. a mortarului de zidărie. Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice.a şi b. Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. liantul folosit. Migraţia umidităţii.datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă). a b Fig. .vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. metodele chimice şi metodele fizico-chimice.

aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural.probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. resturi de carote. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1.0:1. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură. deplasările laterale.5:1 – 3. . .analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X. se va evita inducerea de fisuri. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. microprelevări din zone deteriorate.analize termice neizoterme. tăierile . .carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. după modul de prelevare din structură: . secţiuni subţiri sau bucăţi de probă.microscopia optică.carote (întregi sau sfărâmate). Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . crăpături sau ruperi ale carotelor. / agregat.microscopie electronică cu baleiaj. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm. . bucăţi sau granular. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie . . Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite. 2. ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. . fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2.

tipul de liant şi de agregat utilizat. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. etc. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan.neuniforme şi deteriorările carotelor. raportul liant / agregat. În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. daltă. Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. .

. specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza. .calitatea execuţiei întregii structuri metalice.Cap.tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat.respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate. 4.ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare.mod de comportare al structurilor. nituire.respectarea condiţiilor de depozitare.modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate.alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente. . Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4. .respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură. .proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul).alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens.prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice.aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice. IV. .modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale. . . . . Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: . . .2.verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor. . Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare.1. .

cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. interioare. Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte.4. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. 4. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. investitorului. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului.SUA: → Roswell.3. executantului. Anglia. conform reglementărilor în vigoare. New Mexico .Brazilia. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15. Olanda. după caz. proiectantului. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice.. tabliere metalice. stăvilare. sucţiunilor exterioare şi . SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive.prăbuşire antenă tv. Responsabilităţile revin.8 m diametru. . respectiv 6. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig. 12.9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. modul de comportare al îmbinărilor. de către personal de specialitate.5mm grosime. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. În funcţie de situaţiile sesizate.1. → podul Tacoma. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate.

→ New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.4.).1.a b c Fig.2. Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.4. (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ. . Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).

2. (d) colaps turn 2 . (c) colaps turn 1. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial. .Anglia.a b c d Fig.4. (b) aspect faţade.

). executat şi întreţinut.3. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig. (a) . prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig.).4.4.3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat.a. Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b. 4. 4. a b Fig.

4. → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă. .Rusia (Sokolovo. 4. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei.(b) Fig. întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). Coroziune marină în zone costiere (a) dig. . (b) structură hală metalică .România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii.

1. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. Partea I nr. Urmărirea curentă se efectuează. complementare. utilizatori.Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. c. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. proiectanţi. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte.perioade metode. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. executanţi. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. proprietari. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. administratori. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. pe toata durata de existentă asupra tuturor . Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. 352 din 10 decembrie 1997. corelată cu activitatea de întreţinere.

Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. periodice. sub toate formele. pe categorii de lucrări si de construcţii. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. . după caz. lucrări publice. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. personalul necesar. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. lucrări publice. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. cel puţin de nivel mediu. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. urbanism şi amenajarea teritoriului.construcţiilor. urbanism şi amenajarea teritoriului. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare. de către personal tehnic de specialitate atestat. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. asigură. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. conform legii.

pe baza de contract cu proprietarul.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului. inclusiv jurnalul evenimentelor. b) elaborează. . b) sa efectueze urmărirea curentă. 2. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. b) lucrări de refacere. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. c) lucrări de modernizare. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei. inclusiv extinderi. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării.

dacă este cazul. straturi şi învelitori de protecţie . reparare sau consolidare. inclusiv a cauzelor care au produc degradări. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. pe baza comenzii proprietarului. Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop.partea existentă . calitatea acestora. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. Lucrările de modernizare se realizează. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. ca rezultat al expertizării tehnice. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. în conformitate cu prevederile legale.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.finisaje. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . straturi de uzură. pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. . pe parcurs şi la recepţie. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. cât şi local.

luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. în baza contractelor încheiate cu proprietarii. . lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

. generally. .curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf.corecţia albiei majore.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. Lucrările de terasamente au constat în: . componentã a Coridorului IV Pan – European.dr. . Asachi Iaşi.finisarea umpluturilor. . Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. by a national program financed by EBRD. . . 2. . sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal.săpăturã până la cotele din profilele transversale. .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. Thus. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. the development of security in transportations. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului.realizare şi aşternerea de material geotextil. on objects and physical stages.consolidarea taluzurilor.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. Lucrările de apărare au constat în: . 1. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project.ing Proca Gabriela Ecaterina.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. . pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. ing. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.

Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . . încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. . în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca. udarea suprafeţelor cu furtunul).Fig 1.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. 1000 m2.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. . 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. respectiv. Plan amplasament pod CF km 45+703 3.000 m3. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. înierbarea taluzului. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. .Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. finisarea prin greblare repetatã). 125. Depozitarea a fost fãcutã diferit. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare.

. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. sortare.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.. . grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. . scarificarea mecanicã a platformei.de alta în lungul râului Prahova. sfãrâmarea bulgãrilor. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. udarea suprafeţelor cu furtunul. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor.2/90 şi 7582/91. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. 4. încãrcarea în mijloace de transport. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. compactarea umpluturii. 4.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m.5. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: .2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. taluzuri de 1:1. Consolidarea şi fundarea pilelor. lãţime 3 m. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. încărcare. strângerea în grãmezi a materialului rezultat.06 mm) mai mare decât 90%. . dupã nivelarea finalã.. înierbarea suprafeţei.1/3.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. împrãştirea pãmântului vegetal.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. . Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. înierbarea suprafeţei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. transportul pãmântului vegetal. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. udarea suprafeţelor cu furtunul. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. . protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. SURSE DE POLUANŢI 4. cota superioarã a depozitului.. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. transportul în locurile de depozitare stabilite.

4.1a 1. HG nr. pe stadii fizice.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare.pr. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). dar care. verbal de recepţie calitativã PVT . etapele controlului calitãţii. 273/1994). se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .executant P . E B. E Nr.1b 1. P B. HG.1 1. Nr. E. Crt. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. verbal PVRC .3 II 2.pr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. 4.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. E B.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. Lucrãri care se controleazã. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.1c 1.pr. 5. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . HG nr. reparaţiile curente ale utilajelor. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.261/1994. E B. organizarea de şantier. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite.proiectant 3 B. 272/1994. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. E .

Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B.1 3. E. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.2 2.2.2 3. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. P B. E. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. Ed. Bucureşti. E B. E B. E B. E B. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.6 3. ISPCF. E. *** *** *** *** Construcţii. Matrix Rom.3 2.4 2. P B.3 3. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI.5 3. E B. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G.5 III 3.. CONCLUZII PV PVRC PV PV B..4 3. E B. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi.

004-2000 Proiectare şi execuţie. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 . Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Construcţii din lemn.Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii. Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie.

G.actualizarea Amenzi la art. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.G.G. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente . si certificarea acesteia H. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod.4 din Legea 50/1991 H.Proiectare şi execuţie.G. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art.G.33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O. 498/2001 .

. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. generally. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. Thus. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh.dr. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã.realizare şi aşternerea de material geotextil. Asachi Iaşi.săpăturã până la cotele din profilele transversale.ing Proca Gabriela Ecaterina. . Lucrările de apărare au constat în: . cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast.finisarea umpluturilor. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h.curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. Lucrările de terasamente au constat în: . . by a national program financed by EBRD.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. . .CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. 1. .amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. on objects and physical stages.corecţia albiei majore.consolidarea taluzurilor. the development of security in transportations. ing. .execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. . sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. . LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. 2. componentã a Coridorului IV Pan – European.

Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. respectiv. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca.000 m3. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. finisarea prin greblare repetatã). Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. 1000 m2. . . în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . . 125. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. înierbarea taluzului. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. .Fig 1. Depozitarea a fost fãcutã diferit. udarea suprafeţelor cu furtunul).

împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. . încãrcarea în mijloace de transport. încărcare. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.2/90 şi 7582/91. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.06 mm) mai mare decât 90%.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.. udarea suprafeţelor cu furtunul. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare.1/3. înierbarea suprafeţei. . lãţime 3 m. sfãrâmarea bulgãrilor. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500.5.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. scarificarea mecanicã a platformei. . .. transportul pãmântului vegetal. dupã nivelarea finalã.40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. strângerea în grãmezi a materialului rezultat.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. . Consolidarea şi fundarea pilelor. sortare. compactarea umpluturii. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova. 4. 4. udarea suprafeţelor cu furtunul. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. SURSE DE POLUANŢI 4. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. taluzuri de 1:1. transportul în locurile de depozitare stabilite.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal.de alta în lungul râului Prahova. cota superioarã a depozitului.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. împrãştirea pãmântului vegetal. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor..aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. . argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. înierbarea suprafeţei.

HG nr.261/1994. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). verbal de recepţie calitativã PVT . verbal PVRC . verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt.3 II 2. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. Crt. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.pr. E B.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . 4. 273/1994). P B.1c 1. E B. organizarea de şantier.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. pe stadii fizice. E B.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995. E. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. E Nr. Lucrãri care se controleazã.proiectant 3 B. 4.pr.1 1.pr. dar care.executant P .1b 1. reparaţiile curente ale utilajelor. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun. HG nr.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. 5.1a 1. E . HG. 272/1994. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV . etapele controlului calitãţii. Nr.

CONCLUZII PV PVRC PV PV B. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. P B.3 2. Ed. *** *** *** *** Construcţii.5 III 3. Matrix Rom..7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. E. E. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. E B. E B.4 2. P B. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B. E B.5 3. ISPCF. Bucureşti. E B.4 3. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. E B.2.2 3. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. E. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.1 3.2 2. E B.6 3..3 3. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului.

8 m. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. Craiova and Constanţa. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. Drd. Ing. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale. Dr. finalizat în 1948. Universitatea Tehnicã „Gh. Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. In the same program were included the railway stations: Timişoara. Cluj. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Craiova şi Constanţa. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. terasa superioarã a râului Bahlui. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. . instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. clădirea principalã. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Univ. realizatã în perioada 1868-1970. 1.Iaşi. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. Cluj.

A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. rezemate direct pe elementele structurale.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. Craiova în circuitul european. rigidã. stâlpi. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã. sculptatã. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. Cluj. Fundaţia este de tip fundaţie directã.Foto 1. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. cu compartimentare rarã. Gara Iaşi. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. 2. Activitatea seismicã. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. Timişoara. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. Construcţia corpului central de lungime 133. continuã sub reazeme. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã.0 m. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã. . trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Constanţa.

înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare.00 şi a tencuielilor recente . Suplimentar. Foto 2. Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. (Foto 2).5.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi. au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale. circa 1000 de intervenţii. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0.Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã .

deschideri transversale şi în sens longitudinal.3. dus-întors.00 m din planul iniţial. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã. MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0. pe traseul conturului. În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig.1). .

1. Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .Fig.

În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. 4. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal.00 ) variază pe direcţie transversalã. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. ventilare şi condiţionarea aerului. spaţii comerciale. Astfel. săli de aşteptare. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite. Astfel. sanitare şi apã-canal.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului. nota epocii şi destinaţia construcţiei. longitudinalã şi in secţiuni diferite. 220V şi 380V . respectiv faianţã în spaţii comerciale.399 .303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. După prelucrarea măsurătorilor. case de bilete. parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. . încălzire. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1. Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi.

00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. după un program bine definit de proiectantul de specialitate.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. agrozootehnice şi industriale. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. Ed. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. Construcţii. [4]. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. BIBLIOGRAFIE [1]. 5. reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. construcţia trebuie tratatã sistemic. Gabriela Ecaterina. ca un tot unitar. Matrix Rom. [3]. 2002 [2]. Proca. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . după un program stabilit de proiectantul de specialitate. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. social-culturale. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. Bucureşti.

Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration).Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. are historical monuments. Drd. Cluj. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. . Dr.1 Suceava . Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. steel supplementary frames. à Arad et à Alba-Iulia. Sibiu and Suceava. . repairing and repainting elements. As history could be mentioned the following: . In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical.des fonctions extérieures et esthétiques.Building station is a historical monument from C category. Must have in view that. Proca Cristina. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before.Contractor Austrian Company Strusberg. location (geotechnical and earthquake aspects). Buzau. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. shown in technical projects as Romanian low recommend. Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). By example. Ph. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. Arad. 2. station’s building was realized at the end of XIX century. . in these must be kept all architectural details and paintings. intérieur . 1. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station. . 2. repairing roofs structure made generally by wood elements. Eng. Oradea.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. heating and ventilations. à Suceava Burdujeni. air conditioning and water – sewage. a lot of buildings. Each rehabilitation project had in view particularities of structures. Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. Iaşi.

. . .Ensuring the water drainage with a new pipes’ system.Modernizing all installation by changing them. This station was built on the IV th Corridor. inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration).Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. . 3). with new modern ones at interior and exterior. 2.2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918. Rehabilitation works had in view: . . being attentive to keep the aspect as historic monument.Changing all works made by wood with new ones.Masonry repair works.In 2000 year begun the rehabilitation works.Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava.. including the roof’s structure. .

Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .ditches (Photo 3).Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2).Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure . using supplementary Steel frames (Photo 1). .As rehabilitation works can be mentioned: . water. realizing new powerful waterproofing system. Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated . repairing and changing installations – electrical.Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4).

opened in 1858. set the northern point to the central axis of the town Arad. 2. With its 96 km of railway.85 years from Great Union. Nowadays the railway station is rehabilitated. the problem being limited at: adjusting functionality. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. new finishing and changing all installations systems (Photo 6. after Bucharest. Repairing an RC floor 3.3 Arad Railway Station The railway station. realizing new RC floors. 7). Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . The location of railway station is shown in Photo 5. Arad reached the second place in the country.

000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. were the main reasons of damages on structure and furnishings.Roman. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. In the same program were included the railway stations: Timişoara. being under the management of Victor Ofenheim (photo 8). The total length or central building is of 133. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. 3. Cluj. Iaşi station contain specific constructional works on structure. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project. Photo 8 Iaşi Railway Station. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. named the main building was built in 18681970. Craiova and Constanţa.8 m. It is declared historical monument. Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. were included 113 rooms. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. Italy. height of ground floor and two levels. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance.3. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging .

Photo 9 Foundations’ System 4. introducing new installations (heat. . changing damaged structural elements of roof.foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). References [1] *** Normativ P100/1992. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. [2] *** Normativ P2/85. air conditioning. electricity). resistance capacity and security in exploitation. introducing RC restraints. utilities and aesthetical issues. Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. and to guarantee a European quality. 5. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . All rehabilitation’s projects had in view: location. [3] *** Legea 10/1995. shirting structural walls using RC protections. type of structure. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. walls situate at ground floor are wet. water – ditches. gas. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). RC binding over windows and doors. importance. and. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction).

Another motive can be for new constructional works. respectively at foundations’ level. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. Even flood is a special charge. a metallic super-structure must be verified each year. As static plan.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. those being in rehabilitation process. KM 413+223. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. A special attention must be done for those having a metallic super structure. Generally. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. but not yet ready to be exploited. in negative sense [1]. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. where the damages were remarkable. must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. Technically. leaned against RC piles. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. all built constructions. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. constructional works must be repaired in local programs or national ones. masonry and reinforced concrete structures. 2. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. after Romanian regulations. . for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. 1. over Aiudelul River. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. especially those serving in transportation area. and a superstructure realized by a steel compact profile. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. Case Study.

Photo 1 Photo 2 . The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections. Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. the situation of silt deposits after water’s retreating.Were begun topographically measurements after an organized schedule.

Reconstitution of the status and tracing geodesic network. Aiudel River. city of Aiud. 2.6 Km length (Figure 1). Were effectuated on location: .Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3).Acknowledgement of field. respectively the total station Leica TC 705. Figure 1 Geodesic Network . 3. with automatic data registration system. . Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology.

All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. S10.Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20.0 m co ta pe cap ac= 245. checking the infrastructure elements (the underground plate). P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C . S5. AutoCad and Office software. dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan . S11.44 cm for plan and 0.621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. 4. constructed area near the bridge location and all details for bridge. S12 and S13). Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect .Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself. S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7. S6). the river’s sides and river’s bed. S3. S8. . Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1. el. All registered data were processed using SiPreg.99 cm for heights. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. S9. . scale 1:500. The global precision obtained was of 3. and 4 are points’ station for binding (S2. (Figure 2). respecting technical regulation for topographically works in built areas.Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations.F.Lifting up the level and plan area and making out the situation plan.

References [1] * * * Raport MAI. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. 2005 [2] * * * Legea nr.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions. Sept.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. 1056/2005 Vio-Top/ MT .

sunt amplasate spaţii comerciale. Orizontul inferior.. metale alcaline. specific 1 Conferenţiar Dr. în imediata apropiere a Bahluiului. Ing.. la traveele marginale. 1..002 mm de 40%. .criteriul de plasticitate. Al. Structura a fost realizatã după cum urmează: .60. 2. la toate cele 7 scări. procent ridicat de Ca. .fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului..Compoziţia chimicã: SiO2 52. .74%. suprabetonate. din zidărie de beton uşor. Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . . în lipsa unor intervenţii rapide. tasări inegale ce pot afecta. Fe. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. stabilitatea generalã a acestora.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat.E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. .elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã.. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri. La parter.indice de plasticitate 53%.36. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. etajele având destinaţia locuinţe.indice de activitate 1. . indicele de contracţie umflare de 0.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor. Prezenţa montmorillonitului. . b.com . Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. fracţiunea argiloasã 25.Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G. Universitatea Tehnicã Iaşi. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite.fracţiune finã sub 0. . .. .32. Orizontul superior.29%.67. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. .47%.grinzi prefabricate din beton armat.Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43.planşee prefabricate din beton armat. E-mail: gabriela_proca@yahoo.

tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu.în stare inundatã.. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2..terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie.loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos. 2. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. tasările au valori de 8 . Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast. 0 daN/cm2. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite.. . Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã. .5 daN/cm2.5 . Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: . după 1977. unde.. . A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. 3 cm pentru o presiune de 2. 3. . 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3.la umiditatea naturalã. . 2.6b.se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire.00 m de la cota ternului amenajat. . tasările sunt de 1 .. 15 cm la o presiune de 1. a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1.. betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate.în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active.

. la nivelele superioare (VII. Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar. vizibile la nivelele superioare ale clădirii. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. 1 mm .X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale.. în traveea marginalã. 2). Începând cu toamna anului 2003. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). spre bulevard. inegale.4 mm (Foto 1. Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice.. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2.4. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului. în elementele de compartimentare. pereţi din zidărie. podestul casei scării. prezente la fiecare nivel. însă specifice unei tasări suplimentare. Astfel. Fisurile.. se remarcã fisuri verticale de cca.

Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX). la mijlocul deschiderilor acestora. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului). De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului.: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. sunt: a. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. b. Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. Ĩn faţadã. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi. Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. sezoniere. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. (foto5). se observã fisuri verticale pe grinzi. în zona de rezemare pe stâlpi. la mijlocul deschiderii. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului.

apa acţionează asupra particulelor. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. d. pentru zona analizei de faţã. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. inegale ale construcţiei. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. subsolul se inundã. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. de asemenea. De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. Datorita acestui efect.la o distanţã de cca. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. şi abia în prezent. Astfel. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. c. 30 m.

Geotehnicã şi fundaţii. . Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate. cadre lamelare.efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. .luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã. UTI.. . 2003 [4] * * * DDE. Bucureşti. vol. necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare..forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. Bloc SC4. EDP. şa. Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. având în vedere cã lucrările au costuri ridicate.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. Ed. Accidente şi avarii în construcţii. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. ICPROM Iaşi 1978 . Bucureşti.II. Tehnicã. 1982 [2] Tologea S. în timp util. .. Bibliografie: [1] Păunescu M.

Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. appropriate solution for roofs and foundations. a mass or a superficial protection for blocks in built elements.cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or . Recommendations are looking for: adequately composition of blocks.Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. can be used the following methods. etc. waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. After applied one or both methods. an appropriate technology by using low energy consumption. natural or industrial water cannot affect the support structurally. applied to composition of finishing solutions: . . maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. 1.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry.

made of mortar and cement. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. competitive quality coefficients (over 80%).g. support imperviousness – hydrophobia. Experiments . b) Superficially moistened sections (cca. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). allowing mortar to follow support micromovements. the interaction of components having mostly a physical nature.g. inner or outer walls). 2. coefficient of perviousness to water 0. protection ensured by a moist finishing variant). and of wet finishing – support system durability. or impermeable mortars. which include the sand grains. but. The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. Impermeable Mortars By definition. mortars are composite materials. Constructions works require. The experimental mechanical tests. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure.32% x 10-5 cm/s by vibration). Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). should allow: mass transfer inside support elements structure (e. The barrier. influencing its properties. structural continuity in support – protection mortar system (barrier).2 …0. It makes the fundamental support of the mortar structure. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. 2. applicable. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. moderate resistances. The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. in certain operation situations.1.

2.1. siloxane cycles in solution.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate.86 Perviousness coefficient [10-5 0. In the Tables 1 and 2 there are presented. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement . Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology.93 2.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1.193 kg.14 13.00 [%] Witness mortar 2.12 Apparent porosity [%] 3. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) .54 5. sand -965 kg.e. max. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars. and the statistic interpretation of data.98 2. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound.13 Consistency [cm] 3.85 kg. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures. 97.00 3.32 0.385 kg.67 Water retaining capacity.40 . the equipment.5).2.1. siliconic admixture 1% of cement mass is: a.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0. 2. The testing started from a maximum value of the amount of admixture. siloxane cycles 85 kg or. number of specimens. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3.23 86. in a centralized way.3.20 m/s] Witness mortar 2.90 11. i. 1% of cement mass.00 91. w / c .2.20 3.15 mm). The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen).

The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . with placing vibration. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass. 14% of apparent porosity. the pores containing no water. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures. of its value. K.61 279.00 2.3.e.60 0.20 52. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide. respectively. including them in category of viscous mortars. In section the lacunary areas of 0. Lower density as compared to cement mortars without admixtures.i immersion [daN/cm2] Rt.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. 2 mm) moistened. is. respectively.3 Interpretation of Obtained Results 50. recommending them for applications in the protection against water corrosion. with the maximum diameter of 1 mm. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained. 3.3. 2. Water retention capacity. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1. besides capillary ascension. i. similarly as in the case of capillary ascension.83 71.10 244. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. As compared to cement mortar. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior.53 299. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost.1…0. i. which has the physical significance of a speed [cm/s]. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar.Rt [daN/cm2] Rt. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca.31 59.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries.00 247. Thus. 2.28 270.50 277.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc. In the mortar with admixtures.58 295.uniformly dispersed in cross –section.1 Fresh Mortars 1..24 50. the obtained values being higher than the admissible 90% limit. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate.3 mm communicate among themselves.e.00 255.79 4. [%] 2. The perviousness.63 248. The small pores.2 and 2 mm non. porosity is lower by comparison. with a diameter under 0. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.96 0. they are similar in value to the cement mortar without admixture.58 69. 90% and 97%. determined by absorbing layer method.

keeping its in dry conditions the supports.. 3. In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support. . the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation. Thus. UNDER: 0. such as an of increasing waterproofing qualities and. . .REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955. 3.HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1.952.0. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles.. Thus. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures.10. CONTENT OF SIO2. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED.7 [%]. PH.80 [CST]..13971.1.... non toxically waste.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED. 3. UNDER 40±2..2.DENSITY: 0.those found at 28 days.5 CST. The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER.VISCOSITY: 2.70.397.5. in the mean time. ... HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3.. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: .1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements. testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results.957 [G/CM3].

.. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.WATER’S CONTENT [%] 1.SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.8.. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40.PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0. THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .WATER’S ASCENSION [MM/M] 1.5…2.026 0.9 25 6.CONSUMPTION [G/CM2] .5. WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS.DENSITY[G/MM ] .0 . INITIAL 25 25 3 10 . INITIAL 50 5 2.WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .0…1.1.0 18 7.1.8 DRY 0. AFTER TREATMENT .3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone.042 30 30 45 45 3..

AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. THE SUPPLEMENTARY WATER. IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME.2. CH3 GROUPS. SUPPORT. SIO GROUPS 2. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. 3. WHICH CAN RESULT. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1.

AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. 4.4. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS.3. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE. THUS. D IS THE SOLUTION’S DENSITY. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM.

HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION.. Ph. The hydrophobic. c. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. Bucureşti. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture. 2000. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE.. B. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85. mortar porosity reduction. residual products (siloxane cycles) in construction. AFTER TREATMENT. sealing character of admixtures leads to: a. Ed. repeated freezing – thawing cycles). Invention licensee A 01064/2000 . References [1] Proca.Rom. b. Gabriela. Gabriela. Matrix. FOR THE SITUATION (B) AND (C). FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. 1993. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. Siliconi în construcţi. Technical University Iasi. Cement mortars with admixtures like siloxane cycles. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. Thesis. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. Gabriela. D.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. [2] Proca. C. The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture). as barriers system protective solutions.– toxic silico – organic. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. [3] Proca. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD.

IRELAND.[4] Proca. Gabriela. Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE. 1991 . DUBLIN.

Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. dr. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord . 1. drd. ing. ing.Vegetaţia.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). porţiuni de linie au dispărut chiar. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. infrastructura nu a mai fost întreţinută. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. conf. După întreruperea lucrărilor. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. .CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. linia s-a degradat. (Foto1). univ. arbori şi arbuşti. ing. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. de Uniunea Europeană. Universitatea Tehnicã „Gh. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. studii geologice. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. ca şi pe viaducte.

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei. Referat Doctorat. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. poduri. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. în secţiune. extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. [3] Proca. Bibliografie [1] Păunescu. ISPCF. Gabriela. Matrix Rom Bucureşti. tuneluri. potrivit situaţiei din teren. Ed. 2002 . Mihaela. Pop. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. [4] * * * Caiet de sarcini. 2005. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. M.Vâlcele.la fiecare 25 m sau mai puţin. Construcţii. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. 2002. 5. reabilitare tronson CF Vâlcea. V. execuţia de poduri. Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. Bucureşti. [2] Proca. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate).. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. 1982. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. tuneluri (remedieri). podeţe. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. Bucureşti. în lungime şi transversal). a liniei de cale. viaducte. 4. construcţii si instalaţii. suprastructura căii ferate. UT Iaşi.

univ. Universitatea Tehnică „Gh.1). Proca Gabriela Ecaterina. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică. la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat.1). ing. SC 5. Rezultatele. Asachi” Iaşi” 1. superficial cu soluţie siliconică clasică. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei.SC 9 S C4 w FIG. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S . în zona de colţ.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. Datoritǎ acestui fapt. 2.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. 1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. paralel cu râul Bahlui. dr.

2 stâlpi ai cadrului lamelar. 4 zone tratate superficial la exterior. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. 1% din masa cimentului. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă.2). soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . 3.suprafeţele exterioare au fost periate. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic . iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice.c.a spre Sud. cu soluţie siliconică.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie. Legenda 1. (fig. 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: . Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv.

apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. după care este drenată imediat spre exterior. se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic.+3000C.. In condiţiile de exploatare menţionate. chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. . . se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. Deci. în trei straturi consecutive. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. Tencuielile interioare. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . Placajul nu prezintă aspectul de „umed”.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit. s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde.. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior. la un interval de 15 minute. cu caracter impermeabil. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei.stropire.

Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă. 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. din condens). Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. din structura peretelui. Legenda: 1 suprafaţă suport.3). Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. 3 grupuri SiO Fig. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. Fig.4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. apa (tehnologică. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig. 2 grupuri CH3.suport netratat. b . realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°. în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale .polimerilor.suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic.

. Experimental.. săruri metalice ale acizilor organici. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. s-a obţinut o economie de energie de 30%. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ. respectiv 2. flexibile şi rezistente la abraziune. dreapta. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant.hidrofobizare. Rezistenţele termice medii au fost de 0. Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii.10 ani. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. indiferent de condiţiile meteorologice.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0.. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. Ca observaţie. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. local. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. jos. pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ. orientatǎ spre S . Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). La lucrările de reabilitare efectuate. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ. Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare .

05 Impermeabilizări cu siliconi. Gabriela. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. 3. Matrix Rom. Bucureşti.04.Proca. Brevet de invenţie 119461 B1/29. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic.3. Gabriela. Siliconi în construcţii. 119466 B1/29.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ.04. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. 1999. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor. Referinţe 1.05.Proca. Mortare de ciment cu aditivi siliconici . 2.

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Partea I. ministrul transporturilor. Partea I nr. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. nr. 26 august 2005. îsi încetează aplicabilitatea. iar ordinul ministrului transporturilor. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr. republicată. republicată. Panduri nr. 1430/2005 Rectificat de . (4) din Hotărârea Guvernului nr. Nr. 3. construcţiilor si turismului. republicată. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. transporturilor si locuinţei nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 5 alin. publicat în Monitorul Oficial al României. Art. Gheorghe Dobre Bucuresti. sos. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. în temeiul art. .943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 4 din Legea nr. 825 bis abonament.Ministerul Transporturilor. cu modificările si completările ulterioare. Art. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu modificările si completările ulterioare. Ordinul ministrului lucrărilor publice. 1. republicată. 1. (2) din Legea nr. Ministrul transporturilor. 1. .La data publicării prezentului ordin.430. 2.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 1. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Bucuresti. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. Partea I. . cu modificările ulterioare. 231 din 8 aprilie 2002. cu modificările ulterioare. se abrogă. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Partea I. Construcţiilor si Turismului. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. II alin. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art.

instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. (2) din Legea nr. Partea I.administraţia publică locală. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. respectiv ale comunelor. . Partea I. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. nr. 3. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . oraselor. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial.a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. va fi denumită Lege. 1 la Lege. (2) din Legea nr. Partea I. secţiuni si articole. (2) din Legea nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 2. privind: procedura de autorizare. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. II alin.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. proiectanţi. publicată în Monitorul Oficial al României. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 933 din 13 octombrie 2004. Legea nr. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. II alin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . Partea I nr. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. precum si executanţi . Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. republicată în Monitorul Oficial al României. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. (2) Potrivit Legii. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. investitori. II alin. nr. 487 din 31 mai 2004. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora.

prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . pe tipuri de construcţii. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local. aprobate potrivit legii. 53. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. pe întreg parcursul procesului de autorizare. ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. respectiv. potrivit prevederilor Legii se instituie. precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. (3) Potrivit Legii. orăsenească si. protecţia mediului si sănătatea oamenilor).atât la nivelul certificatului de urbanism. comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . în numele solicitantului. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local. 37 si art. în condiţiile prevăzute la art. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării.în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . conform modelului "ghiseului unic". precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. municipii. municipală. în toate fazele. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. are efecte în plan social. c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. securitate la incendiu. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii .se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. protecţia civilă.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. orase.

analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. 4 din Lege. birouri. 6. 5. este prezentată în Anexa nr. gaze. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 4. 2. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 1 la prezentele norme metodologice. redactarea acordului unic. care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.A. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea.). având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii. al administraţiei publice. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. după caz. În temeiul dispoziţiilor art. căi ferate. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant.compartimente organizate ca departamente. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. aflate în vigoare. obţinerea. după caz.U. autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate . ocupând si suprafeţe din extravilan. servicii.). precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. cu avizul primarului comunei interesate. consiliile judeţene. privind: 1. alimentări cu apă. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii.Temeiul juridic . al proprietăţii funciare. (2) din Lege. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. autostrăzi etc. 4 din Lege. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. în numele investitorului. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. drumuri. al amenajării teritoriului si urbanismului. potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări. 4 si art.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . (2) În sensul prevederilor art. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. aprobate potrivit legii. (1). direcţii generale. 6 alin. 3. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art.

precum si cele privind securitatea la incendiu.A. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . b) Comisia de Acorduri Unice (C. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. obţinute de acestea pe plan local. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. (2). întocmirii si emiterii acordului unic. potrivit legii.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . 45 alin. protecţia civilă. precum si emiterea certificatelor de urbanism.A. (3) si (4) din Lege. atribuţiile.construire/desfiinţare. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare.) . (2) din Lege. 7. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate.U. urbanismului si construcţiilor. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. al municipiului si al orasului. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. 2 alin. de regulă din domeniile arhitecturii. al sectorului municipiului Bucuresti. cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. al municipiului Bucuresti. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. (2) Relaţiile funcţionale.U. cu acordul ministerelor de resort. La orase si comune. de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale.) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. 45 alin. după caz. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. potrivit prevederilor art. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. după caz. respectiv al primăriei. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. (1) din Lege. cu valoare de aviz conform. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. (2) Potrivit prevederilor art. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori). în numele solicitantului.

respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. necesare în vederea emiterii acordului unic. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. orasului sau municipiului. (1) si (2) din Lege. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. 16 alin. e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. în conformitate cu prevederile art. spre stiinţă. h) asigurarea transmiterii către primari. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. a actelor emise. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. după caz. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . în numele investitorului. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. b) obţinerea. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. legal aprobate. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. i) asigurarea transmiterii către primari. orase sau municipii. 45 alin. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice. în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. (1). d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). spre stiinţă. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. orase sau municipii. conform prevederilor art. din competenţa de emitere a acestora. e) redactarea acordului unic. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale.specialitate primarilor de comune. 15 alin. f) stabilirea. (1). c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. a actelor emise. legal aprobate. după caz.

3 din Lege. 10 din Lege. 7 alin. (4) Desfiinţarea (demolarea. 1 la Lege. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. 7 alin. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. calamităţi. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. (10) din Lege. în condiţiile Legii. în condiţiile art. potrivit prevederilor art. asa cum sunt menţionate la art. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. să fie definitivată pe parcursul. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. potrivit prevederilor art. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. 7 alin. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. 7 alin. primarul . în baza dispoziţiei primarului. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. 1 din Lege. accidente tehnice. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. (16) din Lege. precum si a oricăror amenajări. dezafectarea. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. industriale. (1) se pot emite. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. în conformitate cu prevederile art. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. (16) din Lege. (16) din Lege. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. 7 alin. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. lucrările de construcţii menţionate la alin. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. urmând ca documentaţia necesară. potrivit legii. se emite în conformitate cu prevederile art. (2) În mod similar. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. potrivit legii. agricole sau de orice natură. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. sau la încheierea executării lucrărilor. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire.

(1) si (4). economic si tehnic al imobilului. iar în lipsa acestuia. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). precum si cu precizarea scopului solicitării actului. elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. 6 alin. cu modificările ulterioare. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. 7 alin. 3 lit. care nu modifică structura de rezistenţă. 11 alin. cu indicarea imobilului . este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (3) Potrivit prevederilor art. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora.teren si/sau construcţii. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. în condiţiile prevederilor art. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. 1:2. după caz.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. (17) din Lege. 2 la Lege. după caz -. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. determinate în conformitate cu prevederile . CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . (3) din Lege. (3) În înţelesul prevederilor art.1. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. e si j). completată cu planul topografic sau cadastral. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. 7 alin.000 sau 1:10. implicit cu privire la siguranţa publică.000. 11 alin. 10/1995 privind calitatea în construcţii. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise.1 . după caz. specificate la art. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. nu este necesară emiterea acestui act. (1) din Lege. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului. 11 alin. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat. 941/2004. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. a) din Lege.orice persoană fizică sau juridică interesată . (2) Potrivit prevederilor art."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. (16) din Lege.trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F. (1) lit. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. din Lege.

(2) din Lege.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.P. inclusiv referatele de verificare si. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care. (7). precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).3 care se prezintă în trei exemplare). În această situaţie. referatul de expertiză tehnică . întocmit în baza prevederilor anexei nr.persoană fizică sau persoană juridică .) . 1 la Lege. 2.piese scrise si desenate . cerute prin certificatul de urbanism. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.8. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. 1 la Lege. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . b) actul doveditor al titlului asupra imobilului. contra cost. studiile cerute prin certificatul de urbanism. aviz sanitar.) (două exemplare).C.E. oricărui solicitant .2 si F. stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si. precum si avizele specifice (aviz circulaţie. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). potrivit prevederilor art.semnate si stampilate în original (două exemplare). (1) lit. 8 alin. precum si. conform listei avizelor si acordurilor necesare. cuprinde aceleasi documente menţionate la alin.O. cu excepţia fiselor F. document care se eliberează. b) în situaţia în care. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. 77 alin. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare. după caz. emitentul asigură plata taxelor la . a)-f) (adaptate scopului). la cerere. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă.8.D. după caz. după caz. avizele si acordurile obţinute de solicitant. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. necesare emiterii acordului unic. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie).. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie)."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut. care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). (2) În conformitate cu prevederile art. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare .9 ."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent).documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate.întocmit în baza prevederilor Anexei nr. de la emitent).inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.9 . altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic.C. solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P. (5) Potrivit Legii. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză.A. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire .A.A. precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.

3. salubritate. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. (6) din Lege.o singură casierie. potrivit legii. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. gaze. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate.4. după caz. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art. electricitate. pentru toate categoriile de construcţii. La nevoie. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. sintezele acestora se anexează documentaţiei. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. respectiv al Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă. c) în situaţia în care. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. se utilizează formularul-model F. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. utilizând formularul-model F.2. utilizând formularul-model F. utilizând formularul-model F. canalizare.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. a primarilor de orase sau municipii. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. telecomunicaţii. împreună cu acordul unic. (2) Arhitectul-sef al judeţului. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). inclusiv pentru restricţiile impuse de . după caz. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. transport urban. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. (3) Arhitectul-sef al judeţului. 6 alin. b) atât pentru certificatul de urbanism. termoficare.

(4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane.8. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. prin grija emitentului. 2. aferente domeniilor lor de activitate. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F. protecţia . a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său. protecţia civilă.1) se definitivează astfel: 1.D. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale). constituite potrivit prevederilor art.8. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu.O. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament. 3. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice. (1) din Lege. în termen de 10 zile de la primire. o dată cu certificatul de urbanism. (2) Fisa tehnică . precum si cele privind securitatea la incendiu. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor.C.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . o dată cu certificatul de urbanism.2-F. 5 alin. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării. după completare si definitivare. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi.. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. protecţia civilă. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului. 2 la prezentele norme metodologice. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. după caz). contra cost. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare). astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local).5) se transmit instituţiilor avizatoare.8. în rubricile rezervate. în termen de 10 zile de la primire. 4. după care acestea se returnează emitentului. din cadrul structurilor de specialitate. o dată cu certificatul de urbanism.8. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F..1F.A.E.A. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. P..este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor.8. P.

este în obligaţia solicitantului. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. orasului ori municipiului.centrale sau locale . în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special. d) Ministerul Apărării Naţionale . după caz. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. reabilitări. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. înaintea depunerii cererii de autorizare. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. organismele centrale sau. Construcţiilor si Turismului. după caz. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. 1. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. e) Ministerul Agriculturii.civilă.în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . potrivit legii.. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene. ori dacă natura investiţiei o impune. Serviciul Român de Informaţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. care nu are organizate structuri de specialitate. după caz.D. ordine publică si siguranţă naţională. urmând a le anexa la documentaţia P.C. c) Ministerul Transporturilor./P. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. În acest scop. f) alte organisme .ISC -. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. 2 la prezentele norme metodologice . prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. după caz. Ministerul Administraţiei si Internelor. alte instituţii similare.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. prin organismele abilitate. cuprinse în listele aprobate. .care gestionează orice alt tip de restricţie. consolidări.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate./P. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. indiferent de valoare.O.A.E.A.Statul Major General. în conformitate cu legislaţia specifică. potrivit legii. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie.

D.A.D. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.4 se menţine.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. în documentaţie se vor prezenta si piesele . de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii. se verifică. construcţiilor si instalaţiilor. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire.P. de verificatori de proiecte atestaţi. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.C.A. 1 la Lege. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr. întocmite de proiectantul lucrărilor. 2.A.O. care cuprind: 1.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.8. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism. precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. P.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor.E. 3 la prezentele norme metodologice .A.scrise si desenate . (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. obligaţie a investitorului. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. în condiţiile legii. potrivit prevederilor art.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. În situaţia în care.. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1. (6) În situaţia în care. 1 la Lege. nominalizate în certificatul de urbanism. aviz sanitar. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii .C. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . aviz/contract cu societatea de salubritate etc. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.). avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie). 1 la Lege. prin specificul lor. precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor.C. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic. P.D.. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.după caz.). b) avizele si acordurile legale necesare. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism .privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. P. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii.. 3. acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. 2. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.

potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. sportive. religioase. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei.pe tipuri de construcţii. împrejmuiri de păsuni. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. fântâni individuale. magazii.există concordanţă tehnică. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. telecomunicaţii. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. pătule. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. platforme de furaje. cu regim de înălţime P.). (4) Fisele tehnice însoţite. publicitare. grajduri pentru animale mari.). (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . politice. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. canalizare. adăposturi pentru animale. tabere de corturi si rulote. alimentare cu energie electrică. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. este prezentat în Anexa nr. comemorative. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. P+1E. fânare. evacuări etc. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor. pătule. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. protecţia civilă. (2) Fisele tehnice. 4 la prezentele norme metodologice. pe proprie răspundere. fose vidanjabile. aniversare. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. circuri ambulante. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor .vizat spre neschimbare . După avizare. alimentare cu căldură. realizate din fondurile persoanelor fizice. garaje. iarmaroace. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. soproane. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. după caz.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. etc. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri. după caz: alimentare cu apă. alimentare cu gaze. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. anexate certificatului de urbanism. hambare. padocuri. rezervoare de combustibil lichid si gazos. are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . după caz). 21 se obţin de către solicitant. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. . documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. oboare.

(5) În conformitate cu prevederile anexei nr. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. 22 alin. ingineri. în mod obligatoriu. conductori-arhitecţi. a). c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. coroborate cu dispoziţiile art. (1) lit. 9 din Lege. tehnicieni) constituiţi. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. pentru: a) concesionarea de terenuri. sub sancţiunea legii penale. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. republicată.instituţii de învăţământ superior de specialitate. proiectantului si proiectului. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. (6) din Lege. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. în colective tehnice de specialitate si se semnează. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora. 5 la prezentele norme metodologice.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor. 24 alin. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . (1) lit. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. potrivit prevederilor art. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. în condiţiile legii. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. precum si. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Potrivit prevederilor art. prevăzute la art. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. potrivit prevederilor art. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. 6 alin. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. în acest scop. 1 la Lege. (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. c) din Lege. subingineri. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. 9. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr.

relaţii de vecinătate etc.A.U.Z. 3.) ori de detaliu (P.. consolidări.J. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării.G.U. protejarea monumentelor istorice.U.T. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale. 2.U. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.C.G. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. expertize tehnice. ori P. prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. emitentul poate cere suplimentar. contra cost.D. după caz. si R. staţii meteo.U. surse si gospodării de apă. de la emitent si se completează cu datele solicitate. P. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc. (3) La depunerea cererii-tip. expertize: 1. de amenajare peisagistică. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii.). nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului.A. istoric. 15. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P. cursuri de apă. actul având un caracter de informare. 4 din Lege actele menţionate la art.Z.N.D. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului)..Z. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.1) se procură. schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură. căi ferate si navigabile. avize.U. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.A.).Z.A. urmând ca. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art. zone cu trafic aerian.interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil . emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare . după aprobare.) nu permit realizarea investiţiei. b) completarea. accesibilitate. P.G.). după caz. magistrale de transport de gaze. aprobate potrivit legii.) ori de detaliu (P.U. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.A. studii de specialitate: de circulaţie.T. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.T.T.).D.).. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. P.J. după caz.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate. drumuri. reţele electrice si de telecomunicaţii. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar.).. de produse petroliere. (3) În situaţii deosebite. P.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia. iar specificul obiectivului (funcţiune.U.teren si/sau construcţii.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

(3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. (5) În temeiul prevederilor art.teren si/sau construcţii . asa cum rezultă din Anexa nr. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. coroborate cu prevederile art. în egală măsură. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. 1 la Lege. prin grija structurii de specialitate. b) transmiterea. în vederea emiterii acordului unic.A. 9 din Lege si ale Legii nr. precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. după caz.). direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator. 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. protecţia civilă. se realizează prin grija emitentului. potrivit Legii. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. protecţia mediului. conform legii. protecţia civilă.) sau de desfiinţare (P.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. în conformitate cu prevederile art. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. 22.D. după caz. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . în numele investitorului. la sediul administraţiei publice locale. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. 7 alin. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu. care se efectuează de structurile de specialitate. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie.A. (9) din Lege. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul . 42. (3) Obţinerea. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (6) În situaţia prevăzută la alin. atât semnatarilor autorizaţiei. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. (1) se emit de instituţiile descentralizate. republicată. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.C. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice.

.A. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice .. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii. în vederea emiterii Acordului Unic. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse). a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. La solicitarea membrilor Comisiei. după caz.A.A.O. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii.E.potrivit Legii nr. sau de înlocuitorul de drept al acestuia. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia. (1). cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr. 3. acest fapt se va motiva în scris.A.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.) sunt conduse de arhitectul-sef.U.U. la solicitarea acestuia. 10/1995 privind calitatea în construcţii. după caz. pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.U.D. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P..A.A.U. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. în calitate de presedinte. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie. obţinute prin grija emitentului. din studiile cerute prin certificatul de urbanism. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin.C. procedând după cum urmează: 1. P. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C. precum si. . 2.). în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului. P. după caz). aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare.U. proiectantul sau consultantul. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare). (2) Pentru avizare. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul.C. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane.) este abilitată să emită acordul unic. 2. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil).

grupuri sociale.si se contrasemnează de arhitectul-sef.).13.U.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. oraselor ori municipiilor. precum si în . b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate.A. grupuri sanitare. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc. staţionări ale utilajelor.U.A.U. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia.A. (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare. după caz. acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean.3. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate. prin completarea formularului-model F. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. (4) Acordul unic. protecţia circulaţiei. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. închideri de drumuri publice. Primăria Municipiului Bucuresti. în conformitate cu documentaţia prezentată. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului. orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului. rezultate din aplicarea normelor generale si locale. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. executarea unor drumuri provizorii. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. energie termică etc.).).12. .4. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică.). c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. după caz.). dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. după caz. b) consiliul judeţean. d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate. ocupări temporare de spaţii publice. care nu au constituite structuri de specialitate. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare .13.). ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. municipale. canalizare.1-F. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului. folosirea unor elemente de reclamă etc. în vederea obţinerii acordului unic. treceri temporare sau săpături în spaţiile publice. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. ale municipiilor.presedintele consiliului judeţean sau primar.

potrivit competenţelor prevăzute la art. valoarea lucrărilor autorizate. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. după caz).pe toate piesele scrise si desenate componente. împuterniciţi în acest scop. . 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. lucrările autorizate. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. e) măsurile de securitate la incendiu. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). 4 din Lege...4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . codul numeric personal si adresa. în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. împreună cu fisele tehnice. 69. constituie documentul martor al autorizării. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei.13. iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei. (prezentată în formularul-model F.". autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.A. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.. (2)-(4).O.13.. numele si prenumele solicitantului. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu.16) .2 si F. P. 215/2001. ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. P. 49 alin.). menţionaţi la alin.C. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc.. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege.1-F.. potrivit prevederilor legale. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.D.. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. 70 si 116 din Legea nr. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare.A. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului.. după caz. la pct. (4) Potrivit prevederilor art. titlul de proprietate asupra imobilului. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale.8. inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (1).E. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE". Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).8.

pe baza datelor înscrise în cerere . (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. .respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art.P.sau de desfiinţare . . proiectantului. În această situaţie. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. complexitatea lucrărilor autorizate. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate.avize. .P. după caz.D. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. (3) Durata executării lucrărilor. după caz.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. 50. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie. sau consultantului. autorizaţia împreună cu celelalte acte . cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. acorduri. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor.A. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. de cel mult 12 luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.A. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. b) durata de execuţie a lucrărilor. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor.C. documentaţii etc. cu consultarea investitorului/beneficiarului. managerului de proiect. valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. o singură dată pentru cel mult 12 luni. stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. a).. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. potrivit legii. potrivit Legii.

(1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.a expirat. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. după caz. fără luarea măsurilor de conservare. Emiterea unei noi autorizaţii.ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. c) modificarea condiţiilor. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. valabilitatea certificatului de urbanism. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării). continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. în condiţiile legii. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării. a numelui si prenumelui solicitantului. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii.

). în conformitate cu prevederile Legii. în condiţiile Legii si ale art. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. căi de comunicaţie. rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. cu modificările si completările ulterioare. se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. (2). într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. pot fi: a) terenuri ocupate . precum si construcţii si amenajări . (1) din Lege. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. 28 alin. republicată.terenurile fără clădiri.inclusiv zonele de protecţie aferente -. în general.terenurile fără construcţii. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. urmând să dispună. (4) Pe terenurile din extravilan. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. locuri de joacă pentru copii. (1). 18/1991. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. se înţelege teren si/sau construcţii. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. după caz. inclusiv amenajările aferente. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. potrivit Legii. din această categorie făcând parte. de orice fel (supraterane ori subterane).terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. clasificate potrivit legii. potrivit prevederilor art. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". 90-103 din Legea fondului funciar nr. potrivit legii. (4) din Lege. c) terenuri aparent libere . inclusiv amenajările aferente. pe lângă oprirea executării lucrărilor. 2 alin. în funcţie de destinaţie si utilizare. alunecări de teren). b) terenuri libere . este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. aprobate prin ordin comun. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. menţinerea.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. (2) În vederea realizării prevederilor alin. îmbunătăţiri funciare.

ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. 15 din Lege. (1). pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. 11 alin. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi. potrivit legii. 11 lit. (2) În condiţiile legii. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . numai construcţii cu caracter provizoriu. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. se pot concesiona terenuri destinate construirii. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) din Lege. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. (3) Prin excepţie de la prevederile alin.tonete. f) din Lege. (1). cărţilor si florilor .speciale. 13 alin. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. 2 din Hotărârea Guvernului nr. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. autorizate în condiţiile Legii. în interes privat. c) montarea/instalarea . pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. (2) În conformitate cu prevederile art. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. în condiţiile prevederilor art.00 m2. (2) din Lege. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate.

dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială.P. d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate. aliniament. după caz. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului.). (1). (3) Se încadrează în prevederile alin. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor. si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. ori aspectul construcţiei). în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. POT. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. potrivit legii. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii. În aceste condiţii. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. incluzând modificările supuse autorizării. verificate în condiţiile legii.în întregul său.A. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . cu rol de martor". beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . care se execută la construcţii existente. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. . emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare.normativele de specialitate. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. după caz. (1).C. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect. inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). legal aprobate. ori de a opri lucrările. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. CUT. relevee de fundaţii etc.

(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. concomitent cu plata prestaţiilor.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 . (1)-(5) din Lege. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul .respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. răspunderi. în conformitate cu Structura devizului general.15% pe zi de întârziere. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării.1.Construcţii si instalaţii. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . 1. se suportă de solicitant. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 571/2003 privind Codul fiscal.179/2002. 10/1995 privind calitatea în construcţii. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. (1) din Legea nr. fără a se depăsi suma datorată. 571/2003 privind Codul fiscal.1. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. cu excepţia celor prevăzute la art. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.Alte cheltuieli. a) din Legea nr. 44/2004. Cota de 0.1% din valoarea lucrărilor autorizate. (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei.Cheltuieli pentru investiţia de bază. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. în valoare echivalentă cu o cotă de 0. precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). (2).Organizare de santier.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia.15% pe zi de întârziere. b si a lăcasurilor de cult.179/2002. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. coroborată cu prevederile pct. cu modificările ulterioare. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 7 alin. 267 alin.o cotă de 0.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. 5. cerute prin certificatul de urbanism. 3 lit. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. . 27 alin. care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism. (14) lit. cât si cele care se asigură de solicitant. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor alin. 40 alin. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. cu 0. care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. pct. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori.1. (8) din Lege. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . fără a se depăsi suma datorată.ISC . sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. 138 alin. 30 din Lege. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. subcapitolul 4. subcapitolul 5.1 . 2 din această lege. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. 1.

(6) din Lege. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale.potrivit prevederilor art. (3) din Lege. (1). privind: a) emiterea autorizaţiilor.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. 215/2001. (3) Potrivit prevederilor art. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. potrivit legii. a). (2) Potrivit prevederilor art. 7 la prezentele norme metodologice. (4) Potrivit dispoziţiilor art. controlul statului în amenajarea teritoriului. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. în corelare cu prevederile art. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. potrivit competenţelor stabilite de Lege. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . (2) si (4) din Lege. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 29 din Lege. potrivit competenţelor stabilite de Lege. prezentat în Anexele nr. după caz. 26 alin. 35 alin. (2) Arhitectul-sef al judeţului. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. 24 din Lege sau. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . 6. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. prin organele proprii cu atribuţii de control. potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) lit. si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu modificările si completările ulterioare. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. faptele contravenţionale prevăzute la art. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. 26 din Lege. 2/2001. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. contravenţii . 27 alin.potrivit prevederilor art.

diriginte de santier autorizat. responsabil tehnic cu execuţia atestat. emise în toate etapele realizării ei . ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. Cartea tehnică se completează în continuare. recepţia la terminarea lucrărilor.A. modernizări. după caz.17 si F. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă. consolidări. modificări. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. pe toată durata existenţei acesteia.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. la loc vizibil. prin obligaţia beneficiarului. d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. cu toate intervenţiile asupra acesteia. prin grija inspectorului de santier. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. ca reprezentant al beneficiarului. prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. a Panoului de identificare a investiţiei . extinderi etc) si se realizează în două etape: 1. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. pentru execuţia obiectivului de investiţii. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia.C. potrivit prevederilor Legii nr. conform prevederilor legale. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). pe întreaga durata de existenţă a construcţiei.D. 2.A.. 2. care a stat la baza emiterii autorizaţiei). investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. b) Amplasarea./P. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. După recepţie.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). în vederea executării lucrărilor.

o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii.Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003 privind Codului fiscal. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. (2) După realizare. precum si valoarea finală a investiţiei . 71 lit. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. (14) lit. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. 571/2003 privind Codul fiscal. după caz. 267 alin. 571/2003 privind Codul fiscal.). (1) si (2) din Legea nr. 65. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. potrivit prevederilor . 8 la prezentele norme metodologice. cu modificările si completările ulterioare. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii. c) si d) din Legea nr. a). în conformitate cu prevederile art. 571/2003 privind Codul fiscal./P.C.D.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. se emite de autoritatea teritorială competentă. în vederea impunerii. inclusiv cele prevăzute la art. 267 alin. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. 268 alin. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare. precum si ale art.A. în condiţiile prevederilor art. cu modificările si completările ulterioare. pct. c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. Data dobândirii clădirii. b) din Legea nr. în vederea impunerii.19. În acest scop.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta).A. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul).Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . potrivit prevederilor legale în vigoare. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor .se pot prezenta documentele doveditoare necesare. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. 62 privind CAPITOLUL II . se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 39 din Lege.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. 571/2003. pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. (14) lit. cu modificările si completările ulterioare. în conformitate cu prevederile Legii nr. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. 571/2003 privind Codul fiscal. 44/2004. Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art.

totodată. 8 alin. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate. (3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. Pe durata execuţiei.toate specialităţile . c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. stabiliţi de investitor. corespunzător cerinţelor de calitate. 45 alin. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale.A. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. (1) lit. potrivit prevederilor art.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul. după caz. extras din acesta. (3) lit a).U. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. au obligaţia de a proceda la . c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii.art. 43 alin. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. a). la toate nivelurile. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (1) lit. prin organele proprii special abilitate. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. potrivit legii. b) si art. proiectantul are. (3) În condiţiile prevederilor alin. potrivit legii. în vederea soluţionării lor de către proiectant. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . (2) Proiectantul. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. 22 alin. potrivit Legii. care decurg urmare procedurii de autorizare.). cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. potrivit legii. la solicitarea membrilor acesteia. (2) Pe durata execuţiei. (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. verificat de specialisti atestaţi. potrivit prevederilor art. sau. (4) Regiile autonome. societăţile comerciale.

cu titlu gratuit. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. în vârstă. de regulă. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. alte persoane interesate. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. potrivit prevederilor legale. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. extras din planul topografic de bază sau. precum si pentru alte persoane interesate. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. din cadrul unor asociaţii. 3. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin.inventarierea. 2. cu studii superioare de lungă durată. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. programe de formare specializată în administraţia publică. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale. programe de specializare postuniversitară. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. (6). de până la 30 de ani. 5. programe de perfecţionare de scurtă durată. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. primăriei . cu diplomă de licenţă sau echivalentă. e) transport si distribuţie gaze naturale. (6) Reţelele tehnico-edilitare. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan.la nivel central sau zonal . respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). după caz. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. în vederea realizării acestei exigenţe. planul cadastral pentru fiecare localitate. de 2 ani. după caz. d) termoficare. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. din intravilanul fiecărei localităţi. 4. respectiv sector al municipiului Bucuresti. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. b) canalizări. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. după cum urmează: 1. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . se reprezintă pe un plan (scara 1:500. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. c) transport si alimentare cu energie electrică. f) telefonie. de până la 90 de zile. pe bază de protocol. cu durata minimă de 180 de ore. de un an. după caz. programe de formare specializată în administraţia publică.

pe bază de convenţie încheiată între primari. contra cost. 571/2003. 1 Catre.. . respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului.. arhitecturii si construcţiilor. certificatele de urbanism.. (9) Anexele Nr. în conformitate cu prevederile legii. la utilizare.. aprobat prin Legea nr. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente...A. arhitecturii si construcţiilor. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. prin formaţia de bază.. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.... acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu.V... sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului.1 Pag.. respectiv. 2. c) la nivelul consiliilor judeţene. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii. (1) si art.. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale.. (1). Presedintele Consiliului judetean --------------------------------... fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal.urbanismului si construcţiilor care. c) valoarea taxelor. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului.. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat.. inclusiv T.... si se pun la dispoziţia solicitanţilor. se pot implica în această activitate. (6) În situaţia în care. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si. în calitate de emitenţi.. b) termenele de virare a taxelor colectate. 3. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor. pe tipuri de lucrări de construcţii. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate... si presedintele consiliului judeţean... (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie. 32 alin. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent). cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. 47 alin. (3) Prin excepţie de la prevederile art.

... sectorul ..... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei........................................................................... sau identificat prin(3) .....situat in judetul .............. ap............... ....................... et.................... 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile ........................................................ Pentru persoana juridica .se completeaza cu date privind domiciliul acesteia............................................ ........ al municipiului Bucuresti ........ ...................... satul ..... ................................... Anexez(3): .Primarul comunei ......................... comuna cod postal .......... ............ ................ SEMNATURA Data ............................................................................... nr.......................................... .........................teren si/sau constructii ............. in calitate de ............ Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ............. republicata.......... sediul comuna satul ..... . ___________ *) Se completeaza.Primarul municipiului .................... ap....... telefon/fax ...................................Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) . ...... e-mail .......................... .............................Primarul orasului ........... orasul .... 50/1991.............in judetul ..............reprezentant al firmei (persoana juridica). solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul .............. ........ In conformitate cu prevederile Legii nr............ 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: ............. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------.... ............................... bl............ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. bl.. strada ................. ............................... nr............. Pag..... sc.................Primarul sectorului .................. municipiul orasul .. .................. .................................persoana fizica sau ....................................... strada ........................ ...................................... dupa caz: .............. sectorul ............. ...... sc...................................Primarul General al municipiului Bucuresti ... cod postal .................se completeaza cu date privind sediul social al firmei.......... 2) Pentru persoana fizica ................ m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): ............................... et..................................... ...

din . consolidare..1. . 4.1. retele si dotari tehnico-edilitare. conservare.. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire. dupa caz: . general cunoscute.. de transport..5..1. Cereri in justitie.. Arhitect-sef Nr. sau . daca nu au fost autorizate odata cu acestea. precum si alte exploatari.. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4.vanzari. succesiuni etc. protejare. reconstruire. restaurare. comasari. Lucrari de desfiintare . h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. indiferent de valoarea lor. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. f) lucrari. reconstruire. c) lucrari de construire. corpuri si panouri de afisaj.4.. extindere... modernizare si reabilitare.. de distributie a energiei electrice si/sau termice.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. extindere. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . amenajari de spatii verzi.1:500.. tonete.1.. b) lucrari de construire. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice..3. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. sau .4..2.noi si extinderi. precum si orice alte lucrari.. parcelari. concesionari.. firme si reclame.. noi capacitati de producere. prospectiunilor geologice.000.1. parcuri.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata. 1:2000 sau 1:10. conform enumerarii de la pct. sau . F. dezmembrari. 4..1... piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. sonde de gaze si petrol. extindere. 4.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. cesionari. 4.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona. reparare. reconstruire. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. d) imprejmuiri si mobilier urban.. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.5. precum si a instalatiilor aferente acestora. casute sau rulote. exploatarilor de cariere. cumparari. 4. cabine. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari.. balastiere... schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. consolidare. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. sau . partaje. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara ..2. modificare. privind cai de comunicatie. Lucrari de construire ... g) organizarea de tabere de corturi. reparare. . modificare. 4. Alte scopuri. i) cimitire .fisa bunului imobil.1. Doamnei/Domnului .. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. chioscuri..elemente de reper.): 4.. stabilite conform legii.

......... republicata.. ap.................. *) Se completează.. ..... ... ......................... ............. ap.......................... orasul ....................................al comunei .................. ..... nr..................................... telefon/fax .... .. sc........situat in judetul ........... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1)...... ............ F......................... municipiul orasul ............ pentru eliberarea certificatului de urbanism........................... .... in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei............................................ In conformitate cu prevederile art............................................. comuna cod postal . ...... din ........ (3) Date de identificare a imobilului...........S....3 ROMANIA JUDETUL ...teren si/sau constructii ............................ (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism....... COMUNEI Primar Nr.............................. din ................................... et..................... ARHITECT SEF (numele si prenumele........... ..al orasului .................................... sediul comuna satul ...........in judetul .............................. satul ........ strada .... sectorul .. 4 alin.................... din .................................... et.................................in judetul ..... Urmare adresei dvs..................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ..... după caz: . Catre........................................... .................. nr.................... Anexam(3) .............. ............ 50/1991.... cod postal ................. (1) lit................................................................................ va rugam sa ne comunicati avizul dvs... referitoare la cererea nr............ Avand in vedere cererea nr...................... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ... ............. domiciliul(2) municipiul cu ------------....... Pentru imobilul .................................. ................... e-mail ............... din ................. semnatura) L.. a) din Legea nr...... bl.. sau identificat prin(3) ..... orasul .............. sediul comuna ......................... In scopul(4) .PRIMAR*) ............... (2) Adresa solicitantului. domiciliul(2) municipiul cu ------------...........al municipiului ... sc............. ...... bl.............................. ........... inaintata de(1) ... strada ......... ..... .......... sectorul ... . nr.....

........... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.............................. sc........... sectorul ............ .................. nr.............. comuna cod postal .... ap.......... strada ........ ................... ....................................... cod postal ........ telefon/fax ............ ........ telefon/fax .................................. Urmare cererii inregistrata cu nr........... strada ........... ...... nr...... ................................. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............ ap..... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.............................. domiciliul(2) municipiul cu ------------... et....... (2) Adresa solicitantului.. bl........................ (numele si prenumele................... ................. e-mail ..... sau identificat prin(3) ........ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism......... ................................ CONSILIULUI JUDETEAN ........... bl........................................... Catre........................ după caz...... et....................... .................... se emite urmatorul AVIZ(5) ...................................situat in judetul ........ precum si din hotărârile consiliului local....... (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic................ cod postal .............4 ROMANIA JUDETUL . nr............................. satul ..... sectorul ................................................................. ........... sc.................. sediul comuna satul .... F......... ap...................... bl.............................. sectorul ........ pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ............. semnatura) (numele si prenumele.......... et..... ................................................. ............. ..satul .. ... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente..................................S.... rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate....... COMUNEI Primar Nr. semnatura) L..... ........................................................ ..in judetul .................... In scopul(4) ............ Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. economic si tehnic ale imobilului.............................. e-mail ..... Doamnei/Domnului Arhitect sef ... ........ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ......................................... ........... orasul .. SECRETAR......................... .............. (3) Date de identificare a imobilului.... din ............... sc......... PRIMAR............ Pentru imobilul ................... din .........teren si/sau constructii ...... ............. municipiul orasul .................. strada ... ...................

............................. bl...... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) ................. sc............ (3) Date de identificare a imobilului................. SECRETAR... nr.......................................................... comuna cod postal ........... satul ................. municipiul orasul .... (2) Adresa solicitantului.................................... ..................... nr........................... e-mail ............. sediul comuna satul ......................... domiciliul(2) municipiul cu ------------.. sau identificat prin(3) .......................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism..................................... et...................5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ....................... ....................... telefon/fax .. sau identificat prin(3) ....... orasul ......... In conformitate cu prevederile Legii nr......... sc. In scopul(4) ........ strada ................... Urmare cererii dvs............................. et.... bl..... din ..... . sectorul ............... municipiul orasul ............................ ......... din ... .......................... ................ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele................ va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei...... semnatura) (numele si prenumele.. se emite urmatorul AVIZ(5) ............. ap..............situat in judetul ........ ............... ap..........teren si/sau constructii ......... semnatura) L.... nr.................... .. Depusa pentru(4) .... sc....................... ap.......... sectorul .. nr....... ...................... .......... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................. ..... Arhitect sef Nr.............. .................................teren si/sau constructii ..................................... et... ...................................................S........... comuna cod postal .................................................. republicata...... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... F.. ...... PRIMAR...... strada .................................Pentru imobilul ......... .. sectorul .............................. In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente..... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ........ Pentru imobilul ... satul .. (numele si prenumele......................................................................situat in judetul ........ .............. .... ................ ................ ... strada ............................. cod postal .................... ...............in judetul ....... bl.... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........................ 50/1991....

.. CERTIFICAT DE URBANISM Nr........ ............ aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ...... domiciliul(2) municipiul cu ------------................................. (2) Adresa solicitantului.................. ARHITECT SEF (numele si prenumele................. satul ......................... cu privire la imobil.......................... ap............ .../........ precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate........ 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ............ ....................... *) Se completează........ .... ..1 Pag.. se CERTIFICA: Pentru imobilul ................................ semnatura) L..................................... .... REGIMUL JURIDIC ... bl............................................................................................................................. Urmare cererii adresate de(1) ....... strada ........................ ............................... .......................... 1................. din ..... cod postal ..6 ............ nr.. ....... orasul ...... telefon/fax ....... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr............... republicata..................... din ....... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism................... sediul comuna satul ............................ sc.... 20................................situat in judetul ... nr.. ........ .in judetul .. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..............al comunei ...... din ..... după caz: .............al orasului .............. et..........................teren si/sau constructii .............................. et............................................ F.... economic si tehnic ale imobilului........ ......................../... (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic..................... .. faza PUG/PUZ/PUD.............. In conformitate cu prevederile Legii nr.............. strada . Presedinte Nr........................ .....al municipiului .. e-mail ....... nr................. ......................... ....... 50/1991................. comuna cod postal .......... 2............... .................................... REGIMUL ECONOMIC .......... municipiul orasul ................................ ap............ (3) Date de identificare a imobilului.......................... .............................................. ............................................. sectorul .... sau identificat prin(3) . ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................................................ inregistrata la nr........................................ sc........... .... bl. ........ sectorul ............................................................ .... ..............S...................

............................................ ....................................................... .......... ..................... .....................................................................................2............... ......................................... d................................................................................ ..............1................................................................................................. .... ....... ........................... ................................................... .......... .......................................................................................................2.............................................................................................. ................. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag........ ............................... 2 3..................................................... ......... .................................. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .................................................... Alte avize/acorduri: ............... ............................................3.................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ......... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c...................... ................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................... ...... ...... .......... Pag........... ...................................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d............................................1................................ d... REGIMUL TEHNIC ............................................................................................ ............................................................................................................................................................ .................................... 4................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................... ... ................ ................................................................................................ Studii de specialitate: ............................................... ................................................................ ...................

.S........ . Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..... pana la data de ........................ după caz......... lei...... din .......... (numele si prenumele................S............ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila................... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........... .......... PRESEDINTE..... conform chitantei nr. conform chitantei nr........ Transmis solicitantului la data de . solicitantul urmand sa obtina......... (3) Date de identificare a imobilului.............. PRESEDINTE....... SECRETAR GENERAL... lei......... din ..... F.............. (2) Adresa solicitantului. Pag.......... ......... in conditiile legii.... din . (numele si prenumele...... SECRETAR GENERAL...................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. semnatura) (numele si prenumele... ..... republicata................. luni de la data emiterii..... din .......... direct/prin posta........ semnatura) L.... e. semnatura) (numele si prenumele....................... un alt certificat de urbanism..................... semnatura) L............. .......... ARHITECT SEF (numele si prenumele.......... ARHITECT SEF (numele si prenumele.................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr. Dupa aceasta data.......... .... CERTIFICAT DE URBANISM Nr..... ....... .............. .... Achitat taxa de: ........... ......... semnatura) Achitat taxa de: ....... ..................2 Pag......................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........... formulată în cerere..... ..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...... .............................. 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.....................6 .......................... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului.................

................................................. REGIMUL JURIDIC ..................... ........ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului................ .................................................................. .......... cod postal .................. comuna cod postal .. ........................................................ ap...... nr..... et.................................................. sectorul ......................................................................................... inregistrata la nr....... ..................................... bl......................Urmare cererii adresate de(1) ............................... REGIMUL ECONOMIC ................ Pag......................................................................../......................... .............. 1................... ............ sc................................................................ 2 3............................................ din ......................................... municipiul orasul ........................................................................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ......................................................................................................... ............................................................. ....... e-mail .......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................................................................................. (2) Adresa solicitantului........................ .......................................................... .............. ......... 20........... REGIMUL TEHNIC ......... .. strada ........... .....................................................................teren si/sau constructii ..................../............................................................................................................... .......... .................... telefon/fax ............ (3) Date de identificare a imobilului..... bl.................... ......... faza PUG/PUZ/PUD.....in judetul ................................. ..... sau identificat prin(3) .............. republicata........... ......situat in judetul .................... .. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .................. 50/1991........................ domiciliul(2) municipiul cu ------------........... strada .......... sectorul ......................................... ....... 2............................................... se CERTIFICA: Pentru imobilul ....................... ............. orasul ........................................... satul .................................. .. ..... formulata in cerere................................................................................................ sediul comuna satul ..................... ap. ......................... In conformitate cu prevederile Legii nr................................................ ...................................................................................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr...................... nr.................................................... ....... nr..... et............................................................. .................................... sc..... . ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...................................................................

....... .......................... ................................................................ ........................................................................ Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .2. .......................... ..... ................................................................................ Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ...................................... ............. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d...... Studii de specialitate: ........ ......................................... ........ ............................. semnatura) semnatura) L............................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.................................................................................... .... e................................ Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.......... Alte avize/acorduri: .......................................... ............................... ............................................................................................................ ................................. d......................................................... ...... .......... (numele si prenumele... .......... ........ (numele si prenumele....... .....................................................................S... ................. ...3............. d..................................... ...... ..... luni de la data emiterii.......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ............................... ........... ...... SECRETAR GENERAL... .............. ARHITECT SEF ....1...................................................................1............................................. .........................................4.................................................................................................................... PRIMAR GENERAL..................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag....................... ..............2................................................

.. sc............. cod postal ...... din ...... sc.... In conformitate cu prevederile Legii nr.. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .......... ....................................................................... ..........S..... ARHITECT SEF (numele si prenumele.... Achitat taxa de: ..... orasul ...... inregistrata la nr............ domiciliul(2) municipiul cu ----------------.................. solicitantul urmand sa obtina................... sau identificat prin(3) ......... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........... .. ap........ republicata......................(numele si prenumele...... (numele si prenumele.... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr..... din ..... telefon/fax ................................... . Dupa aceasta data.... din . municipiul orasul ......... bl. ap..............in judetul .......... .. (numele si prenumele..... ..... strada .. ... ...................... .. conform chitantei nr............................ Primar Nr............... conform chitantei nr......... comuna cod postal ......... ......... .. PRIMAR GENERAL..... in conditiile legii...... CERTIFICAT DE URBANISM Nr........... ... sediul comuna satul .... ............... .............. pana la data de ...... ... ...... nr... din ............... Urmare cererii adresate de(1) ................... e-mail ............. lei. ... SECRETAR GENERAL............. un alt certificat de urbanism....... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................... ... direct/prin posta... semnatura) Achitat taxa de: ............. strada . 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .................... din . Transmis solicitantului la data de ..6 ...........nr.... sectorul . 20........................ F.... et...... dupa caz....................................... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ...teren si/sau constructii .................. bl........ republicata........ se CERTIFICA: Pentru imobilul .. 50/1991. sectorul .......... lei........... et.................................. .........3 Pag.. semnatura) semnatura) L............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ........situat in judetul ............ satul ........ Pag.........

... ....... .............................................................................. REGIMUL JURIDIC ..... .......................... 1............................. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: .................................................................................. .................... 2 3.......................................................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................................................................................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei .......................................................................................... ............................................................................ .............................................................................................. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr............... ............................ ................ Pag............................................................................. REGIMUL TEHNIC .................. formulata in cerere...................................................... (3) Date de identificare a imobilului................................................................................ ........................ ......... ........................ 4... REGIMUL ECONOMIC ................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului................. ............................................................................. ......................................................................... ............................................................................................... ...................................................... 2.................................. ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului................................................................... faza PUG/PUZ/PUD. (2) Adresa solicitantului............................................./...../......2................................................................................................................................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .............................................1.................................. nr.............................................................. .........................................................

.................. .............................. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d. ARHITECT SEF (numele si prenumele......................... Dupa aceasta data.......... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ................... SECRETAR...................... ..................................................................................... conform chitantei nr..................................................1.................................................................................. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........ o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila........... luni de la data emiterii........................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................. .. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..... Pag.............. semnatura) Achitat taxa de: ......... .................. ..................... d............. ................ ........ ........... ... ....... semnatura) semnatura) L.................... lei......................... ..............................S....................... e.......... pana la data de ...................... un alt certificat de urbanism............Pag.....2..................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....................................... ................. ............. ......... republicata.................................... .................... (numele si prenumele..........................3..................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr................ PRIMAR........................................................... ............................................................................ ........................................................... ............ .......... in conditiile legii..................................................... ................... .................... ... PRIMAR............................................... SECRETAR. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ....... .............................. din ............................ dupa caz.. ....... .................................................................................. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...... .......... .. solicitantul urmand sa obtina........... Studii de specialitate: ............. Alte avize/acorduri: ..... ......................................... (numele si prenumele........ .............................. ........................................................ d...... .......................... .............................

... sc... bl.... e-mail .. sectorul .............teren si/sau constructii ............ lei.................................................................. 2........ aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ............/...... .... CERTIFICAT DE URBANISM Nr......................... faza PUG/PUZ/PUD........ ap................ orasul ..............situat in judetul ...................... cod postal .. REGIMUL JURIDIC .................../............... .............. et.................. direct/prin posta..... .............. din . COMUNEI Primar Nr...............................................................................in judetul .................... ..... ap............................... Transmis solicitantului la data de ............. (numele si prenumele..... .............. 1 ROMANIA JUDETUL ....................................................(numele si prenumele.................................. sectorul ...... ............................. Achitat taxa de: ................................................ conform chitantei nr........ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI . comuna cod postal .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr................... 20..................................... din ...... 1...... bl............... satul ............ ............... ............................ ... nr....... ............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... .................................... Urmare cererii adresate de(1) .... REGIMUL ECONOMIC ............ municipiul orasul ...................................... .................. strada ..................... F.................. ... .... se CERTIFICA: Pentru imobilul ...... din .. domiciliul(2) municipiul cu ------------. ................................................................... 50/1991... (2) Adresa solicitantului................... ...............6 ............... republicata... inregistrata la nr.... nr...... sc........ ............................... ... (3) Date de identificare a imobilului..... din ..... sau identificat prin(3) .... ......... nr.............. semnatura) semnatura) L.............S................................ ............................... strada ....................... ...............4 Pag.......... sediul comuna satul ..................................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele.... ........................................ ......................... ...................... telefon/fax ............. et..................................... In conformitate cu prevederile Legii nr............. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...........................

............... .............................. d................................................. Alte avize/acorduri: ...........................................................................1....................... . ............................ ......... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ................................................................. ...... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d................3........ Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag..................................................................................................................................................................................................................................................................... d......... 4................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............ ............................... REGIMUL TEHNIC ........................ ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului........................................................................ ................................ ......................................... ...................................2.......... ......................................................... ................. ..... ................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................... ................................................. ............................................ Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ........................................................ 2 3............................................................................................ .................... .... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c........................................1.................................... Studii de specialitate: .... ..... ......... ................................. ..... ............ ... ...............................................Pag......... ..2........................... formulata in cerere...................................................................................... ........................................................................................................................

.... (numele si prenumele.......................................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .....7 Pag.S.......... (numele si prenumele.................................. ........ Presedintele Consiliului judetean .. ....................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ............. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr....... semnatura) semnatura) L............ . luni de la data emiterii............ ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului....... F............ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... .. e...... ................................ pana la data de ................... in conditiile legii....... Dupa aceasta data. conform chitantei nr................ direct/prin posta...... semnatura) Achitat taxa de: ..... SECRETAR....................... solicitantul urmand sa obtina...... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........................... ........ Pag.............................................. (numele si prenumele..S.... un alt certificat de urbanism............... 1 Catre................ SECRETAR. dupa caz.................... lei. semnatura) semnatura) L. Primarul*) .. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .................. dupa caz.... din ................... republicata...... Transmis solicitantului la data de . ... .................... ... PRIMAR....... conform chitantei nr..... Achitat taxa de: .... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ......... (numele si prenumele.... din ......................................... .... PRIMAR.............. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. ........... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila..... ................................................................................. ............................................... lei.............................. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.......... .

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

............................................................... Suprafata desfasurata ... I.. Inaltime .....4............................................ ........ INTOCMIT(2) L............. precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)............... 4...................................Planuri de situatie si de incadrare in zona............ Beneficiar(1) ................................................................. ............... ................................ ...... Baza legala . Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.......S............... prenume...................................3. .............. 2....... .Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr................. Proiect(1) nr................ ...... ............ DATE GENERALE 1....................................... Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ..............................................Certificatul de urbanism (copie) .................................. Continutul documentatiilor .......................... (nume..........Titlul asupra imobilului (copie) ................. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii.....................1.............. Pag. numar niveluri ............................................... 2................................S..... ........... .................2..................... 481/2004 privind protectia civila.............................. 2................... m2 2.....Decizia nr.......................doua exemplare.............................5.........................11.................... ......................... ... ...........................................structura ....... ........ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2..... semnatura) L....................................... Numar de salariati (daca este cazul) .. vizate spre neschimbare..................... ... ............................................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): .......... ...............1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi.. .................... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila....... elaborator(1) ... .............. m....... (3) ........ anexa la CU... Data: .................... 2. 5..... 4............Legea nr................................... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ....................3. 177 din 22................ 3.......... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................ m2 2..........Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ....... Tipul constructiei .

..................... ..................... ......... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ............................ 4 alin.......................... lei..............................Dovada privind achitarea tarifului de avizare.......... c) Modalitatea de achitare a taxei .............................. ...... (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu..................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului..... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii..........................................E..............................Sectiune caracteristica ..........Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate).......cu numele................ se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art................ CONT C.. 3.... DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1......................... (CONT CURENT BANCA..... (2)]..... 25 lit................................. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse..... 2........ ...................................... mai pot fi depuse: ................ Dupa caz......... aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr............................................................. 602/2003........... etc......................................................... .................... III..................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .Certificat de inmatriculare................................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ......................................C............................. . .....4 Pag.. ............... elaborator(1) ..................................... II... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete..... 4...................................... 3................................................................ Denumire(1) ............ 4 alin...... Proiect(1) nr....... Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ................ potrivit prevederilor legale).doua exemplare......................... .......... (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art..........Conform prevederilor art............. (4).. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"...................... .... Beneficiar(1) ................ ............. ......................Memoriu tehnic general................. .......... d) din Legea nr.............8 ...................................................................... F....................... (3) De către avizator... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ... 1...... (2) De către proiectant . abilitat/autorizat în domeniu...............) IV..................... .. 1 (1)................. ......... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.............. ............ 481/2004............................... (4) De către avizator.........Cod fiscal............

........... 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.... .................................................... cai de acces ........ 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri............ 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. Pag............................................. DATE GENERALE 1................. (3)...............Hotararea Guvernului nr........ (nume........ 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare.... 78/2000 privind regimul deseurilor........ suprafata construita ............... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ..2..... .Legea nr......... prenume....Legea nr.... ..... ....... semnatura) L........... Modul de depozitare al deseurilor ....... ....... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............Legea nr..... ....................................Hotararea Guvernului nr..... .........: 3.......................................... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru ...........S.... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ....................................Hotararea Guvernului nr.. numar de locuri de parcare .... 5... INTOCMIT(2) L........... ................. 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere............................... ........ 243/2000 privind protectia atmosferei....................... suprafete betonate.................... I...Legea nr.................................................... Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).................................Legea nr........ Evacuarea apelor uzate in .................................. Data: ..................................................... regim de inaltime .. 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr..................... ................................................................ republicata...................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.................................... Modul de incalzire al spatiilor .... suprafata spatii verzi .. precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ....... ....... alte date ..... 137/1995 privind protectia mediului.................................. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu................ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului ....... 4. .....S.. adoptata la Espoo la 25 februarie 1991...

.Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr.Hotararea Guvernului nr. 210/2004....5).. ... .Ordinul MAPPM nr.. . 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente. V din Ordinul MAPM nr... Continutul documentatiilor .. 210/2004.... .Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde.). 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr.. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea. .Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica.Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) .....2 din Ordinul MAPM nr.. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2. cauzata de evacuarea unor substante periculoase..Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) .Ordinul MAPM nr. Pag. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita..Hotararea Guvernului nr. . dioxidului de azot si oxizilor de azot. II. dupa caz: .Hotararea Guvernului nr. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr..Ordinul MAPM nr.. . . .. ordine de ministru. monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator. . ..Hotararea Guvernului nr.. norme ale administratiei locale etc. 210/2004.... 162/2002 privind depozitarea deseurilor. descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina. . Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.Hotararea Guvernului nr. 3 II.. plumbului. 2.. benzenului... 3. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.Ordinul MAPPM nr..Ordinul MAPM nr. incarcarea.Ordinul MAPM nr. .. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane. . conform Ordinul MAPM nr. 210/2004.. .Dovada de plata a tarifului conform anexa nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania. . 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.. norme...Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse.

........................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva .... 188/2002 .... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: ....... ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone ................. zgomotului si vibratiilor ........ .................................................................................... de construire) .... subsolului ........................................................................................ ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură....cu numele................................................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ........................... dupa caz IV.... 1 (1).... (4)..................... .............................................................. NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ....................................................................................................in contul curent al institutiei emitente...... pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ...... ....................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"............................................................................ ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia ................... (4) De către avizator......................................... depozitarea deseurilor ...................... ............................................ 860 modificat cu OM nr.. radiatiilor .......... (2) De către proiectant . 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr..... ----------------------------------------------------------------------------------------------III............... (3) De către avizator......... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar.................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.......... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si ........................................in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului ................................... 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu .............................G........ ...... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ................................Conform prevederilor HG nr........ descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) ...........fie respectate conditiilor impuse de H.... ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ...................5 Pag........................ F.......................................................................................................... cu regim special de protectie sau de restrictii . potrivit prevederilor legale)..8 ...................... abilitat/autorizat în domeniu...................... poluantilor in aer ...........................................................

..... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ...................... .......... Amplasament(1) ............................... DATE GENERALE 1................................................... I..... ................................ amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea.....Legea nr............................... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare........... 5................................................................ 181 din 18 martie 2002..... anexa nr.1........ MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .................Certificatul de urbanism (copie) .............................. ....... nr. publicat in Monitorul Oficial. 3..................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).G. . constructie................................ ... elaborator(1) . Proiect(1) nr..... .................... 2........ a locuintei..........................................................S................................................ Beneficiar(1)...... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar..................................................... 2........ Denumire(1) ....... .............. Data: ....................................................... ................................................................R........................ 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului................................................ MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............ Baza legala ......................................................................... Continutul documentatiilor .......................... 4................ Partea I nr................. 2................H........................ prenume....... 114/1996 republicata.............................. 2.............................. semnatura) L............... ... 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor...................... (nume...................................................... ......................... (3).............................................................. INTOCMIT(2) L................................. Pag.......................................... 4.... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................................................................S.......... 3... ...................Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr........................................ DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1...... ................. si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman.........................................................

......................... F.. abilitat/autorizat în domeniu.E......cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.......... nr....... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .......... 625 din 06. Dupa caz.....R................... strada ........ ............Certificat de inmatriculare......... ... telefon/fax .............. (3) De către avizator...... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de .... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".............................. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ...Conform Ordinului ministrului sanatatii nr............................... ...... ............ H.............. Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) . lei.................................Schite sau planuri intocmite conf.........G...........Autorizatia de exercitare a unei activitati independente......................2001.............. .......Cod fiscal........... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse........................... et........................G....07............ (4) De către avizator................. 1 Catre........cu numele.. sediul comuna satul .......... ....... ....... . ........ sectorul .. cod postal ...................) IV.. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------. e-mail ... anexa 2.. .............. ... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ........ bl......Actul constitutiv al societatii....... sc....Acordul vecinilor......Hotararea judecatoreasca definitiva.................. ...... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ....... . mai pot fi depuse: ................ ...........R.......... nr.................... (2) De către proiectant .. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură..................Studiu de impact asupra starii populatiei...... 190/2000... Presedintele Consiliului judetean .................. III......................in judetul .................9 Pag........... c) Modalitatea de achitare a taxei .............. H.............. . CONT C.... anexa 2.............................. ..... .........Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism).... vizate spre neschimbare.07....... 625 din 06........... ..... ap.. etc... II...Titlul asupra imobilului (copie) ....Dovada privind achitarea tarifului de avizare...... orasul ....................2001...... .. nr............. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete............ 3.... (CONT CURENT BANCA............... potrivit prevederilor legale)....Memoriu tehnic intocmit conf. ........... ........................C.

....... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3........... ........... et.............. ............... 2... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul ...................................... Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): ... respectiv de ........anexat prezentei..............Primarul municipiului ......... Anexez prezentei cereri: 1...... .. ......................................................... ...............Primarul comunei ...................A. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): . in conformitate cu prevederile Legii nr............................................. ............. sectorul ............... |5.. ... in conformitate cu prevederile Legii nr..........arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura...................... din ... ......teren si/sau constructii ...........situat in judetul ....... ..... respectiv de ........ dupa caz: ................................................ in conformitate cu prevederile Legii nr...PAC/PAD/POE" ..................... din ... PAD)..... 50/1991.......................... republicata........ .. republicata..... ..................arhitect cu drept de semnatura................... este de ..... ............. in doua exemplare.........................In conformitate cu prevederile Legii nr........ ... strada ... Pag........... In valoare de(5): ....................................... ___________ *) Se completeaza.......... ..... sc...... bl..... republicata...... Cartea funciara(3) ------------------.... .............. |4......Primarul General al municipiului Bucuresti ............. privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii..A......................../P... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P............. al municipiului Bucuresti ... solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ...... ap........................... comuna cod postal ....... inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr....... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor..... 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1............... ...D.......... (copie) 3.................................................................................. |6...............C...... satul ..... municipiul orasul ........ Certificatul de urbanism nr..........Primarul sectorului ..... 2 Verificarea proiectului (PAC..... ........ a fost luat in evidenta Filialei teritoriale ................................................. | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2................ luni/zile................... Fisa bunului imobil sau nr........... ................... nr...Primarul orasului ..... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr..................................................... compus din: ............. ... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect....................... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........

............................... Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism......... Data . .......... .................... .. 7........... altele decat cele cuprinse in acordul unic: ... se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.......... precum si numarul certificatului de verificator...........4..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect........ ori ........... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii............ ........................................... (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste...... se completeaza cu date privind sediul social al firmei...... precum si cu datele de identificare a proiectantului......... . dupa caz......................... .......suprafata construita desfasurata a constructiilor.. in functie de: ................................................ * ... . in vederea emiterii Acordului unic: ........ data elaborarii......... Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia........................................... (2) Pentru persoana fizica.... .......................... (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare.................. dupa caz............................. ...................................................... din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului.... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.......... ........persoana fizica sau .. 6............................................................... autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare.................... 5................................ (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil......... Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism..................... .......reprezentant al firmei (persoana juridica).......................... (4) Se inscrie: denumirea lucrarii....................................... ............... ............. ....................................... ........... cu precizarea denumirii acesteia......valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente............ ........................................... ..................................... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura.... ...................... Pag...... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ............. Pentru persoana juridica....... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei. capacitatea si categoria lucrarilor............ 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ......................................................................... ...................................

firme si reclame. restaurare. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. precum si alte exploatari. 1.1. Pag. de transport. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. privind cai de comunicatie. reparare. reconstruire. sonde de gaze si petrol. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. chioscuri. reparare. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 . subcapitolul 5. balastiere.1. f) lucrari. 44/2004. comunicate anterior de emitent. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. c) lucrari de construire. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. 571/2003 privind Codul fiscal.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente.Organizare de santier. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. protejare. consolidare. 7.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. 138 alin. reconstruire. conservare. extindere. extindere. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. extindere. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. i) cimitire . 2 . de distributie a energiei electrice si/sau termice. prospectiunilor geologice.1. stabilite conform legii.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . reconstruire. modificare.Alte cheltuieli. noi capacitati de producere. retele si dotari tehnico-edilitare. aprobate prin Hotararea Guvernului nr.** NOTA: . coroborata cu prevederile pct. precum si a instalatiilor aferente acestora. 5. tonete. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. in conformitate cu Structura devizului general. amenajari de spatii verzi.179/2002. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu.1 . e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. subcapitolul 4. 1 . in copie. pct.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . cabine. b) lucrari de construire. a documentelor de plata . Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea.Constructii si instalatii. . Cap.179/2002. casute sau rulote.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. consolidare. d) imprejmuiri si mobilier urban. g) organizarea de tabere de corturi. in conformitate cu Structura devizului general. modernizare si reabilitare. parcuri. precum si orice alte lucrari. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. indiferent de valoarea lor. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.noi si extinderi. modificare. . Lucrari de constructii. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. exploatarilor de cariere. . 1. corpuri si panouri de afisaj. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.Cheltuieli pentru investitia de baza.

. mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .................................CUT: existent .....DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului .... 3 .. propus ......... m fata de limita de proprietate din ....................... • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ..... parcaje........... propuse .......................% d) Coeficientul de utilizare a terenului .... c) Procentul de ocupare a terenului ............ din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ........ de ......... m fata de limita de proprietate din .mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ .[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi.. 5 Cap....................... platforme.......... mentinute ........ rezultate .... f) Numarul de corpuri de cladiri ......... din care: existente .. desfiintate ......... g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr.. garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi..................................... m. e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ............ de .........POT3): existent ........... imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag..................% propus ......desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .... alei................. m fata de limita de proprietate din ......................... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente.

...... de personal ....... CORP . CORP . Nr. +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP .. Nr.... Nr.. CORP .. locuri ......... camere . [] cultura Nr... alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr... CORP .... Nr. Pag. Nr.. +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse ... de personal . +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP . • Constructii pentru sport. [] administrative si financiare Nr.......... . locuri .... .... proceduri . consultatii ......... CORP .. sali de clasa .. [] alimentatie publica Nr. [] hoteliere Nr.... ..... locuri ....... paturi . 5 cam. de personal ...... [] culte Nr. 2 cam... din care cu: 1 cam.. [] servicii Nr. • Constructii pentru comert.*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP ... .. locuri ... 3 cam..... 4 cam.......... CORP .. recreere6) .... CORP .. CORP ..... Nr.. ........ grupe .. de personal .... CORP ..... locuri .. 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr... [] invatamant Nr...............

......... • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse.............................. 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85............................. m2 p) Modul de evacuare a deseurilor ........................................................................................... ........................... ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr............ ................... Durata estimata a executarii lucrarilor este de ......... Suprafata construita desfasurata ............... l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr.............. platforme: suprafata carosabil ......................... m2 [] parcaje Nr........................................ ............. ............................................................... 6) Se introduce "X" în casetă.................. m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar ......................... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr. se precizează datele de identificare................... [] arbori mentinuti Numar ... [] depozitare Nr.. .................. de personal .În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia... de personal ..................... ... m2 n) Drumuri........... locuri ............... m2.... 5) Se introduce "X" în casetă.................... locuri ............................................................. alei........................................................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .. [] spatii verzi suprafata . numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila......... ............ F..... locuri ..........În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică).... [] recreere Nr... după caz: numele si prenumele ori numele firmei.... necuprinse in categoriile de mai sus: . t) Alte caracteristici specifice ............. COMUNEI Primar ................................ locuri ....................................................... 7) .................................... r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ...[] sport Nr........... INTOCMIT7) Data ............ [] arbori plantati Numar ................................ suprafata pietonal ................. Suprafata construita desfasurata .........1 0 ROMANIA JUDETUL ......... s) Masuri de protectie a mediului ...... 525/1996.. luni/zile...........................

....... bl..... ................................................... (numele si prenumele..Nr.... .......................................... ....................... (2) Adresa solicitantului........... domiciliul(2) municipiul cu ------------.... ................. denumirea investiţiei/lucrărilor............... .......... et............................................ ap.. din ................situat in judetul ... Urmare cererii dvs....... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... (3) Date de identificare a imobilului....................... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... sectorul .......... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ...................................... (4) Se înscriu categoriile de lucrări...................... pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ... strada ....... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei................................... ..........1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ................... .in judetul ... ...... republicata......... ................. strada .. capacitatea si alte elemente definitorii..................................................................... orasul ............................. satul ........... nr........... Urmare cererii inregistrata cu nr.... F.. municipiul orasul ... PRIMAR...................... .. sau identificat prin(3) .......... comuna cod postal ............................. cod postal .... .... 50/1991.... telefon/fax ....................... CONSILIULUI JUDETEAN ................................................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........... bl........ Arhitect sef Nr........ In vederea executarii lucrarilor de(4) ...................................... sc........... ap.............................................. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) . e-mail .......................... din ........ din .... nr................ Pentru imobilul ...... .. Doamnei/Domnului Arhitect sef .......... sediul comuna satul .... sc............ ....... semnatura) semnatura) L.. In conformitate cu prevederile Legii nr...... ..teren si/sau constructii ...... SECRETAR................................ ....... ................. et.............................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................... Catre............ (numele si prenumele.......S.............. sectorul ............................ ........ ........ nr......................................................... din ..................................

....... strada ........... ............. (5) În cazul avizului nefavorabil................................al orasului ........ cod postal ........ ................... ..... ............................ Pentru imobilul ...................... sc....................... sau identificat prin(3) .....al municipiului ..................................... strada ......... telefon/fax ............................. (autoritatea emitenta) Nr. comuna cod postal ......................... (2) Adresa solicitantului.............................situat in judetul ................. ........... orasul ........................................................... sc.................... .... .. sediul comuna satul .................. din ... telefon/fax ....... nr....... et.al comunei ....................domiciliul(2) municipiul cu -----------............ Urmare cererii adresate de(1) ............ e-mail ..................................... bl............ semnatura) L................................. ........ ....... *) Se completează............... .. e-mail ........... denumirea investiţiei/lucrărilor................ F.................................in judetul .................................. sectorul . nr................... ACORD UNIC nr....... In vederea executarii lucrarilor de(4) ........ din ........ ap.1 2 ROMANIA ......... bl................................ după caz: ............... cod postal ................. ap......... ap........ strada ................. ........................ domiciliul(2) municipiul cu -----------........... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente............. sectorul .. .......in judetul .............. ............................. bl....... (3) Date de identificare a imobilului................. et.. .. ........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......... ................................................S............................................ sc.................................................................. In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare........... ...................... ........ sediul comuna satul ................................ et..... capacitatea si alte elemente definitorii... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe).......teren si/sau constructii ................... (4) Se înscriu categoriile de lucrări..... se emite urmatorul AVIZ(5) ................................................... sectorul . satul ........ ... nr........... orasul ... ARHITECT SEF (numele si prenumele.. municipiul orasul ........................ ..... .... .......... ...........................................

.. domiciliul(2) municipiul cu -----------.1 Pag........................................................................................................................ ap............. ..................................................................................... (numele si prenumele........fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor....................................................................................... PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele........... dupa caz .... ............................................................... bl.............. ........... semnatura) semnatura) LS...........................................................................in judetul .......................... după caz) si planurile topografice....... ...... .................. ............. ...............................1 3......... .... orasul ...... .................................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.. sectorul .................. din .......... ................. sc.......... ............ sc....... ..................... ..... et...................................................... strada ................ .... ................................. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................... bl............................ strada . .. . Urmare cererii adresate de(1) .............................................................................................................................................. sau identificat prin(3) ..... comuna cod postal .. F....... satul . e-mail ..... In conformitate cu prevederile Legii nr...Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia........................... din . ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...................... 20........................ sectorul ................. .............................................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile .... din ........................ se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .......... sediul comuna satul .................. situate in judetul ......... (3) Date de identificare a imobilului (nr........................... 50/1991......... ..................................... republicata................. continand avizele favorabile ...................................... nr...... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .............. ap...................................................................... municipiul orasul .................................................................................. telefon/fax .......... et... ..................................... . Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil........................ ...... inregistrata la nr................ In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare...... Presedinte Nr....... cod postal ............................................................ nr.................................................. ..... (2) Adresa solicitantului.......

.. sectorul ...(6): ............................. ........................ ap........... republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului...... strada .........situat in judetul ..................... D................................teren si/sau constructii ......................... (1) din Legea nr........................ cadastral .................. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect....... respectiv de ................ satul ............. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B...... Cartea funciara(4) ------------------....... et......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............... ..... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ............ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.........................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr...arhitect cu drept de semnatura...... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ... 50/1991.... et................ comuna cod postal ...... sc........... ap.... dupa caz. 28 alin.... Fisa bunului imobil sau nr............. .................... | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... C..... bl...... municipiul/orasul/comuna ......... nr.................. .......... municipiul orasul .. .pe imobilul ... .. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.................... . cu sediul in judetul . ....... 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect........................ cod postal ................. republicata........ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)....... 20 din Legea nr..................... strada .... ..... ..............vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.. Pag..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei...... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate............VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE......... ....... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A....... (1)... .........lucrari in valoare(5) de .. in temeiul | | prevederilor art................ elaborat de ........... respectiv art................. .. nr. in conformitate cu prevederile Legii nr..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate............... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise.... luni/zile de la data emiterii... .................... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.................... republicata........... sectorul/satul ...... prin trimiterea instiintarii conform ... 2..... bl... 24 alin... sc... ... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ................

impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0..... (. 13...... pe care la va prezenta la cererea organelor de control. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia............ fundatii.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. 3... 8.. 6.. (numele si prenumele.. pietre cioplite sau sculptate........ pe parcursul executarii lucrarilor.... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). insotita de .... 10. In cazul in care. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"..autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei...... odata cu convocarea comisiei de receptie... . ARHITECT SEF*) (numele si prenumele..... 11. potrivit legii... Toate constructiile proprietate particulara se declara... precum si de protectie a mediului. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 7... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 9. Sa transporte la ....... ceramic etc.. Sa pastreze pe santier .....in perfecta stare .... pe toata durata executarii lucrarilor. La finalizarea executiei lucrarilor........ 5.... 3 ....19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... 4. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ...). potrivit legii. La inceperea executiei lucrarilor... in vederea impunerii.) exemplar(e) din documentatia tehnica.. Pag.... din .. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. sa sisteze executarea lucrarilor....... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor....... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr....... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora....... PRIMAR. a fost achitata conform chitantei nr... 14. SECRETAR.S..... 12. (numele si prenumele... materialele care nu se pot recupera sau valorifica... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. Bucuresti. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. vizate spre neschimbare. Bucuresti.. inventar monetar.. ca urmare a realizarii investitiei. semnatura) semnatura) L.. oseminte. ancadramente de goluri. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. impreuna cu avizele si acordurile obtinute. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.. precum si Directia judeteana pentru cultura.. potrivit normelor generale si locale.... 8 la Normele metodologice).... ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.... ...formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. culte si patrimoniu cultural national..

..................................... ......................1 3........... in conditiile legii............ republicata...... orasul ................... o alta autorizatie de construire/desfiintare............ Achitat taxa de: ........ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ..... sc....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate. după caz. 20..................... ... inregistrata la nr..................... SECRETAR GENERAL............... e-mail .................... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ............ domiciliul(2) municipiul cu ------------...... ap.......... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..........2 Pag.......................... (numele si prenumele. semnatura) semnatura) L........ sectorul ........ ....... cod postal ..... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... solicitantul urmand sa obtina....... proiectului si data elaborării............................. republicata.....................................In conformitate cu prevederile Legii nr..... telefon/fax ................... din .. sediul comuna satul .........S........................ din ......................... .............. Dupa aceasta data. strada ...... ....................... 50/1991..... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .. PRESEDINTE................. ARHITECT SEF (numele si prenumele................. Urmare cererii adresate de(1) ............ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.... et......... ......... declarată de solicitant..................... In conformitate cu prevederile Legii nr.. (6) Se completează cu nr......... bl........................... conform chitantei nr.............. . lei. ............................................................ (3) Denumirea lucrării....in judetul ..... ........................ din ...... ....... (5) Valoarea lucrărilor..... precum si alte date extrase din PAC/PAD...... direct/prin posta........... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...... pana la data de ............... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei........ ...... (numele si prenumele. F..... . ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............. din ... . 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr... ......... nr........................................... .................................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.............. înscrisă în cererea de autorizare.... Transmis solicitantului la data de ......... (2) Adresa solicitantului......

.......... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate..... D.......................... ............. comuna cod postal ...... ........................................... municipiul orasul ......... in conformitate cu prevederile Legii nr... et............... C.. satul .............................................. FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE..........in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr......... ........ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)..... ............ Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. sc.... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A............(6) .................................... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.... sc....... cu sediul in judetul ............... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....................teren si/sau constructii . dupa caz......arhitect cu drept de semnatura....... ap. cod postal ... ..VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE.............. luni/zile de la data emiterii... ... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... bl.. strada ...... ........................... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B...........lucrari in valoare(5) de ........pe imobilul .... ... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise................................................... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.... Fisa bunului imobil sau nr........ 26 alin.... Cartea funciara(4) ------------------------------------................... republicata............ ..... ................. (1)................ nr........ 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ..... 20 din Legea nr................ cadastral .......................... elaborat de ...... ........ .. et........... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.. ....... in temeiul | | prevederilor art.. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ... sectorul/satul ................. sectorul .......... .......... ap......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .......... nr. republicata... municipiul/orasul/comuna ....18) la Inspectoratul in Constructii al ... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate...... ......... respectiv de .............situat in judetul ....... 24 alin......... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ... strada ..... respectiv art............... ..... Pag....... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F... 50/1991...... bl... (1) din Legea nr....... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.................................. 2........ ..

. inventar monetar.. . 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. din .... ceramic etc.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. potrivit normelor generale si locale... culte si patrimoniu cultural national.. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". oseminte. 8........ a fost achitata conform chitantei nr.. potrivit legii.... (numele si prenumele.... (........ republicata.. ca urmare a realizarii investitiei.in perfecta stare . Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ..... vizate spre neschimbare.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. La inceperea executiei lucrarilor. pe care la va prezenta la cererea organelor de control.... 6. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. 14. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... pe parcursul executarii lucrarilor..)....S... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA ... 8 la Normele metodologice)... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate...19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun..... semnatura) L. insotita de .. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0...autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare...... potrivit legii. 5.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora... 3.. 12. fundatii... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. Pag.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. In cazul in care. semnatura) (numele si prenumele. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. sa sisteze executarea lucrarilor. precum si de protectie a mediului. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. Sa pastreze pe santier ...... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . PRIMAR. in vederea impunerii. 4... Bucuresti.... ancadramente de goluri.... Bucuresti. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei.judetului/mun.... Sa transporte la . odata cu convocarea comisiei de receptie...) exemplar(e) din documentatia tehnica. pe toata durata executarii lucrarilor. 10. ... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. 11.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor....... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora...... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. precum si Directia judeteana pentru cultura.... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. 9. 7.. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. 13....... Toate constructiile proprietate particulara se declara.. pietre cioplite sau sculptate.... SECRETAR. impreuna cu avizele si acordurile obtinute.. La finalizarea executiei lucrarilor.

...... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei........ ................. ............................... declarată de solicitant......... precum si alte date extrase din PAC/PAD......... .................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......................... ............ .................. sc................... ... ..................... solicitantul urmand sa obtina............................................................. ..............................................S........................... in conditiile legii.... o alta autorizatie de construire/desfiintare.. e-mail ........ lei. strada .......... bl........ sediul comuna satul ................................... SECRETAR GENERAL.............. Achitat taxa de: ......... Primar Nr...... PRIMAR GENERAL.............. .................. (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.............. Urmare cererii adresate de(1) .... înscrisă în cererea de autorizare...........3 Pag...... ARHITECT SEF (numele si prenumele...... semnatura) (numele si prenumele.............................................................................................. et............... conform chitantei nr. ap............................................................ din .. .................. 50/1991...................... .................................. 20............................................... descrierea concisă a lucrărilor autorizate............. .................. Transmis solicitantului la data de ........AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ........................ din .......... (5) Valoarea lucrărilor............. orasul ....... (2) Adresa solicitantului...... cod postal ........in judetul . domiciliul(2) municipiul cu ------------...... republicata......... F...... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ........................................... ............. ...... direct/prin posta............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... (3) Denumirea lucrării........ pana la data de .. ...... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...... .... semnatura) L..................... 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ...... Dupa aceasta data.1 3.............. din ..................... nr..................................................... (numele si prenumele...... proiectului si data elaborării....................................... sectorul ....................................................... din ....... In conformitate cu prevederile Legii nr... ........... (6) Se completează cu nr.............. telefon/fax ............... inregistrata la nr........................... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr............ ............... după caz....

........ C..... ......... municipiul/orasul/comuna .... 3.... in conformitate cu prevederile Legii nr............. Bucuresti. sectorul/satul ....... privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.....19) la Inspectoratul in Constructii al ................... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A...... republicata........lucrari in valoare(5) de ..(6) ...in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. D.... .... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1.. satul . .... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...situat in judetul . bl........... 20 din Legea nr.. ......... sectorul .......... ap..... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...........VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE...... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.pe imobilul ..... nr.. comuna cod postal ............ respectiv art... . (1) din Legea nr... in temeiul | | prevederilor art............... cu sediul in judetul .......... .. ap.................. sc...........arhitect cu drept de semnatura................ 2................ republicata. Cartea funciara(4) ------------------------------------.... Fisa bunului imobil sau nr... .... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate..teren si/sau constructii .. respectiv de .... nr.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.. strada . DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .......... 26 alin......17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.. cod postal . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.................. .. 24 alin.... luni/zile de la data emiterii... 50/1991... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE...... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ..... .....18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... Pag.... ............ .. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... municipiul orasul . ....... sc............ elaborat de . et... (1). prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate... et. dupa caz..... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ............ strada ............ bl......... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. cadastral ................ Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.. .. republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .

..... 6. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public. . odata cu convocarea comisiei de receptie................ cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)........ culte si patrimoniu cultural national... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora... in vederea impunerii....... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. pana la data de .. potrivit legii...)... PRIMAR. semnatura) (numele si prenumele........ In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. Toate constructiile proprietate particulara se declara.. a fost achitata conform chitantei nr... ca urmare a realizarii investitiei. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii... insotita de .. ancadramente de goluri. sa sisteze executarea lucrarilor.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. fundatii. precum si de protectie a mediului. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin..... semnatura) L.. se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. Sa pastreze pe santier . ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ..... ..... republicata......) exemplar(e) din documentatia tehnica.. in conditiile legii. Sa transporte la ..... 9.. 11. 5..... potrivit legii.. vizate spre neschimbare. 10.. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... Bucuresti... .... 7. In cazul in care.. pietre cioplite sau sculptate. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei . sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. Pag.. solicitantul urmand sa obtina. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"...... La finalizarea executiei lucrarilor... 8 la Normele metodologice). La inceperea executiei lucrarilor. 12..autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare.. potrivit normelor generale si locale.. pe parcursul executarii lucrarilor. materialele care nu se pot recupera sau valorifica... impreuna cu avizele si acordurile obtinute. oseminte. din .. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. o alta autorizatie de construire/desfiintare...... . 8. 14. precum si Directia judeteana pentru cultura... ceramic etc............ SECRETAR..judetului/mun..... inventar monetar. pe toata durata executarii lucrarilor..... Dupa aceasta data. (.. 13. (numele si prenumele....S. 4. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr...in perfecta stare .. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .

............................................................... semnatura) (numele si prenumele........... ........... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil. Transmis solicitantului la data de .............. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.............................. COMUNEI Primar Nr.... (2) Adresa solicitantului.................................................................................. . ........... domiciliul(2) municipiul cu ------------.............. 50/1991................ sc.. lei.... după caz.......... ................................................ .............. In conformitate cu prevederile Legii nr..situat in judetul ........ Achitat taxa de: ........................ strada ...... din ......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. descrierea concisă a lucrărilor autorizate................ ................. conform chitantei nr. Urmare cererii adresate de(1) .teren si/sau constructii ...... înscrisă în cererea de autorizare................ municipiul ............... precum si alte date extrase din PAC/PAD...... semnatura) L......... direct/prin posta. (6) Se completează cu nr............... ............................. ............. F...... ............... 1 ROMANIA JUDETUL ..............................................................................S........ e-mail ............... ...... ARHITECT SEF (numele si prenumele.............................1 3. telefon/fax ... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................... ... din .......... 20.......... din ......... (3) Denumirea lucrării................................................... ....... ap......PRIMAR............................. bl. nr....... (numele si prenumele....... republicata......... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ...4 Pag. (5) Valoarea lucrărilor...................................... din ......... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ................. declarată de solicitant. cod postal ... ..... ........................................................................... orasul .................................................................... sectorul ............................ ...............pe imobilul ...... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..... et............................................... ................ ................................. sediul comuna satul ............................ SECRETAR GENERAL............................ inregistrata la nr................................................... proiectului si data elaborării....in judetul ...........................

......... .. sc...autorizatia de construire si documentatia ..arhitect cu drept de semnatura. 20 din Legea nr.. republicata....... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate...... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.... 2....... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. ap... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.............. bl. .......... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B............ .in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate....... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii. (1) din Legea nr................19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun......... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect...... 3... sectorul ... ................. D... in conformitate cu prevederile Legii nr... cu sediul in judetul .................. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... dupa caz........... 24 alin..... ......... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise........... sc..... 4....... 50/1991..... sectorul/satul . interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. Bucuresti.........orasul .... C. ... cod postal ......... . 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.... . cadastral ....... ap...................in perfecta stare ....... satul .. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.................... respectiv art.. Bucuresti......(6) ...... et. ..... strada . DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .lucrari in valoare(5) de .. respectiv de ...... 26 alin......... .................. . (1). Pag... comuna cod postal .... nr.. luni/zile de la data emiterii..... Fisa bunului imobil sau nr.....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE. et.... republicata...17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate. elaborat de ...18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. in temeiul | | prevederilor art....1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ....... bl.. strada .... Sa pastreze pe santier ...vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.. municipiul/orasul/comuna . odata cu convocarea comisiei de receptie.. ... nr.... Cartea funciara(4) ------------------------------------..... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil). FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. . TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1...

S... materialele care nu se pot recupera sau valorifica. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ........ La inceperea executiei lucrarilor. PRIMAR. 8...... 8 la Normele metodologice). (numele si prenumele. 9.) exemplar(e) din documentatia tehnica... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor..... semnatura) L. semnatura) (numele si prenumele.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. precum si de protectie a mediului. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului... Dupa aceasta data... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului.... Pag. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. .. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. 6.. 7... Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.... solicitantul urmand sa obtina. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii... potrivit legii...... republicata...... potrivit normelor generale si locale. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. semnatura) (numele si prenumele. SECRETAR. ceramic etc. 12.... La finalizarea executiei lucrarilor.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei...... ancadramente de goluri.... precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin... PRIMAR. pe toata durata executarii lucrarilor.......... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. SECRETAR GENERAL. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr... (. in vederea impunerii.. pietre cioplite sau sculptate. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu.. fundatii... o alta autorizatie de construire/desfiintare.. ..... (numele si prenumele.... 13. Toate constructiile proprietate particulara se declara.. insotita de .. semnatura) . oseminte. pe parcursul executarii lucrarilor. precum si Directia judeteana pentru cultura... inventar monetar. vizate spre neschimbare.. culte si patrimoniu cultural national....... pe care la va prezenta la cererea organelor de control. sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". potrivit legii...vizata spre neschimbare... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr..... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri... din .......... impreuna cu avizele si acordurile obtinute... In cazul in care. 5.. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .. a fost achitata conform chitantei nr. ......... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ..). cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)..... 14....... 10. 11. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)......... sa sisteze executarea lucrarilor. in conditiile legii..... Sa transporte la ... pana la data de . ca urmare a realizarii investitiei.

e-mail . F. 50/1991............... In conformitate cu prevederile Legii nr........ din ............. după caz.......S... ................................. precum si alte date extrase din PAC/PAD....... satul .............. direct/prin posta................ Pentru imobilul . domiciliul(2) municipiul cu ------------.... ..... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.............. lei.. ....................... ............. ap............... cod postal .. nr. Presedintele Consiliului judetean ...... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.......... .... ............... et.......................... ....... (6) Se completează cu nr................... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) ..... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului... Achitat taxa de: .. strada ..................... sc.................. (3) Denumirea lucrării................... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.......... sectorul ................ ap................... solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr................ (5) Valoarea lucrărilor....................... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte. bl................. din . strada ..................................................in judetul .. Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .............. municipiul orasul ....1 4 Pag.... sc......................................... proiectului si data elaborării............. telefon/fax ........... ..................... Cartea funciara(3) ------------------....situat in judetul ....... .................... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........... Transmis solicitantului la data de ................. ............. nr..................teren si/sau constructii ........... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............ (2) Adresa solicitantului.................................L....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.............................. Fisa bunului imobil sau nr. înscrisă în cererea de autorizare.. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .. comuna cod posta ................................. republicata.. sediul comuna satul .................... ... orasul . declarată de solicitant. .... et.................. conform chitantei nr............. 1 Catre............ Anexez prezentei cereri: .. bl......... sectorul .....

......... ....Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD ............. ... 20.............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef........... 20............ din data de ..| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.... | | Arhitect sef*)... ....... (2) Adresa solicitantului.. ............................. | ..... din ......... | | Arhitect sef..1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr..................... in original.| | | |Nr... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr.. din .Primarul comunei .... 20... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii...........Autorizatia de construire/desfiintare nr.. al municipiului Bucuresti .. | | ...........Primarul orasului ........ ................. 20. precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare... ................ .... | | .....................Primarul General al municipiului Bucuresti ........ după caz: .........prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr.........dupa caz ... | | .. SEMNATURA Data ........ | | ......... .. .. ..............Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr........ din data de .... ...... ____________ *) Se completează............... din data de ......... F..Primarul municipiului....... (1) Numele si prenumele solicitantului.....Primarul sectorului ........ din . din .| | | |Nr............... (3) Date de identificare a imobilului..........

...1 7 Catre... 20....................... 20............. | | ........ F..| | | |Nr.......................+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului. .... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ... | | Arhitect sef. din .. 20... F...........1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr... | | .| | | |Nr.... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr. ... | | ............| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef......................... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... din .......... ....... din ........ .. ................... | | Arhitect sef*).......| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.. 20....... din ...... | | .

....................................................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări............ municipiul orasul ........... ............. cu numărul si data înregistrării la emitent.........Primarul comunei ........... lei............. e-mail ......... in valoare de .... ........................ ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează...... ............. (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)....... satul ..... strada . capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)................ sectorul ................ telefon/fax ........ ...........PRIMARUL*) .... .. cod postal .. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... .................................S.... ................... bl. .........inclusiv calitatea acestuia)............. bl................... et...... cadastral Semnatura...... ap............. (5) Se aplică sigiliul......... sc........................................................... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării... din ......................................... Fisa bunului imobil sau nr.............. .................................Primarul municipiului ....(5) Data .. nr............. ....teren si/sau constructii ...... ............. în cazul persoanelor juridice................................... ................. sau al reprezentantului persoanei juridice .....Primarul orasului ....... orasul ..................... Cartea funciara ------------------.......... (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.............. sediul(2) comuna satul .................. ora ..in judetul .......... ................................ ...... domiciliul(2) municipiul cu -----------........................ ...........Primarul general al municipiului Bucuresti ........... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ........................situat in judetul ......Primarul sectorului ..... F... strada .................... 20.... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ..................... sectorul ... L....................................1 8 Catre............ ap..................................... al municipiului Bucuresti ........................................... sc.................... et................... .............. ......................................................... după caz: .............................................. comuna cod postal ... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare... Subsemnatul(1) .......................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte.......... nr..

..........teren si/sau constructii ......in judetul . ..... sediul(2) comuna satul .... bl.................... 50/1991... domiciliul(2) municipiul cu ------------...... ap.....................(5) L.. comuna cod postal ............. ora . sau al reprezentantului persoanei juridice ......................... satul ... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr........................ et..... sc..... 20.......... orasul . (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte. sc....................... . vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ... ............... .................. .................................... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ................................ capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)... INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI . sectorul .................................................. strada .................... lei..........................S........... ........ (5) Se aplică sigiliul.............. ...... Subsemnatul(1) ....... e-mail ........................... cod postal ................... .......................... orasul .................................................situat in judetul ....................................................... in valoare de ..... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare................... bl......................................... Fisa bunului imobil sau nr. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ..... telefon/fax .................. .......................... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)..... in conformitate cu prevederile Legii nr....................1 9 Catre........................................ .. ..................in judetul .......................... Subsemnatul(1) ........................................... .................... în cazul persoanelor juridice.... strada ................... et................1% din valoarea lucrarilor autorizate.........INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ......................... municipiul orasul .... republicata........ ap......... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice............. ....... nr............................ ..... F............... domiciliul(2) municipiul cu -----------..................................inclusiv calitatea acestuia)....... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii..... din .. • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări..... Cartea funciara ------------------... ................................ Semnatura................... nr..................... sectorul ..... (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............... cadastral Anexez..... Data .............. in copie dovada achitarii cotei de 0.....................

........ ..... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).... sectorul . din ....... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.. sc..................... lei..................... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)..................... precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si. e-mail .......... nr......... bl....................... cod postal ... (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie.................................................. nr............................. strada ...... . (5) Se aplică sigiliul...... cadastral Semnatura.......................... comuna cod postal . Cartea funciara ------------------. sc... ap.......... ............ Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare........ .....................situat in judetul ......... 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.......................................... .............................................................................sediul(2) comuna satul .teren si/sau constructii ...... satul ..... în cazul persoanelor juridice............ ........ Data ........ telefon/fax ....... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ............. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ......................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei............ NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare..... respectiv.... bl................................... sectorul ............. cu completările ulterioare.......S... ANEXA Nr.......................(5) L....... municipiul orasul . .......... .......inclusiv calitatea acestuia)..... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice.............aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice............. au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ..... Fisa bunului imobil sau nr...... . cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii............................ ......... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării....... acte normative complementare .... .. et.... ora .... sau al reprezentantului persoanei juridice ....... ap.............. ............ emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ................Legea nr............ (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării............... ............. 20...... . in valoare de ................. ....................................... et...... strada ................. precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora.....

10/1995 privind calitatea în construcţii. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.Căi de comunicaţie. 587/2002). cu modificările ulterioare. 34/N/M. procedee si echipamente noi în construcţii.Zone protejate. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. . 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii .Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . .Hotărârea Guvernului nr. 184/2001.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare (Legea nr. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. 707/2001. cu modificările si completările ulterioare. 325/2002.Ordonanţa Guvernului nr. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. urmărirea comportării în exploatare. . . agrementul tehnic pentru produse.S.Ordonanţa Guvernului nr. .Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .Legea locuinţei nr.422/4.Legea nr.Codul civil. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect . .Legea nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. . 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I .Reţeaua de localităţi. .Apa. precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. republicată. republicată. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor. 519/2002. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a .Zone de risc natural. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii. . conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. . stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice. .Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.C.Legea nr. .Hotărârea Guvernului nr. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii). 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. . . publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.Legea nr.Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . al ministrului apărării naţionale.. republicată. 19/1997 privind transporturile.Legea nr. b) în domeniul construcţiilor..Ordonanţa Guvernului nr. . 114/1996. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a .Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.I. . republicată cu modificările si completările ulterioare.30/3.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. .Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. . 18/1991 si ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă.384/178/1999. 326/2001. . 45/1994. cu modificările si completările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 422/2001. d) în domeniul proprietăţii funciare .Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.Ordinul ministrului transporturilor nr.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public. transporturilor si locuinţei nr. 215/2001.Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică. nr. cu modificările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. republicată.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 7/1996. .5% din valoarea devizului de construcţii. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. . . Partea I.Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare.Legea apărării naţionale a României nr.Legea nr. 169/1997.Ordinul ministrului lucrărilor publice. cu modificările si completările ulterioare. . 337 din 15 iulie 1999.Legea apelor nr.Legea nr. Partea I.Legea nr. . 137/1995. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii.Legea nr.Legea protecţiei mediului nr.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. 219/1998 privind regimul concesiunilor. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. precum si a criteriilor de realizare a acestora. 60/2001 privind achiziţiile publice. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. c) în domeniul administraţiei publice .122/NN/1. 887 din 12 decembrie 2003. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.Legea administraţiei publice locale nr. cu modificările si completările ulterioare. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.Hotărârea Guvernului nr.. . . privind protejarea monumentelor istorice. Partea I. 287/2001 din 31 mai 2001. cu modificările si completările ulterioare . . . privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0. publicate în Monitorul Oficial al României. cu modificările si completările ulterioare. . 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. 571/2003 privind Codul fiscal. nr. 5. cu corespondent în devizul general al lucrării. 18/1991. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. aprobată cu . cu modificările si completările ulterioare. . .Legea fondului funciar nr.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. republicată. ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: .Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. . publicat în Monitorul Oficial al României. . nr. . cu modificările si completările ulterioare.

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003. nr.Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările ulterioare. . 43/1997 privind regimul drumurilor. nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. respectiv a municipiului Bucuresti. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. 212/1997. cu modificările si completările ulterioare. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 750 din 12 septembrie 2001. republicată.Hotărârea Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. . . .Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003. . 2 . 246/2001. . 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. publicat în Monitorul Oficial al României.141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. 114/2000. 18/1991.Ordinul ministrului agriculturii. republicată. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. 180/2002.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. publicat în Monitorul Oficial al României.modificări si completări prin Legea nr. cu modificările si completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Partea I. cu modificările si completările ulterioare. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene.Ordonanţa Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. 212/2002.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. Partea I. 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. Partea I. Partea I. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. alimentaţiei si pădurilor nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. . 1.Hotărârea Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. . .Ordinul ministrului de interne nr. . 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. nr. . casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale. . 126/2001.Ordonanţa Guvernului nr. . 74-103 din Legea nr. publicat în Monitorul Oficial al României.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Hotărârea Guvernului nr. nr. 52 din 30 ianuarie 2003.Ordonanţa Guvernului nr. 124/1995. ANEXA Nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . . publicat în Monitorul Oficial al României. 1. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. 52 din 30 ianuarie 2003. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 646 din 16 octombrie 2001. . cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. . aprobată cu Legea nr.

U. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. salubritate. După completare. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). transport urban. datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei.1 . alimentare cu energie electrică. cerinţele privind: securitatea la incendiu.1 .F. În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia.8. alimentare cu gaze naturale. la faza "Certificat de urbanism".8.8.adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. conform modelului "ghiseului unic". în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia. telefonizare. protecţia civilă. a.2.2 . se obţin prin grija investitorului. ori alte utilităţi urbane. în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. apărarea civilă. în numele solicitantului. servituţi de interes public etc. prevenirea si stingerea incendiilor.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.A. Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si. funcţionalitate.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A . canalizare.8. se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . În acest scop. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare. după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. . protecţia mediului si sănătatea oamenilor).5 din prezentele norme metodologice.). care constituie condiţii prealabile de aviz.1 . pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. direct de la autorităţile competente. Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. alimentare cu energie termică. după caz.

pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr. 137/1995.8. 2 la formularul model F. a procesului tehnologic. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor.3. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare.5. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare).8.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.Deciziei primului-ministru al României nr. Se emite în conformitate cu prevederile art. precum . La eliberarea avizului de securitate la incendiu. aprovizionarea cu apă potabilă.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. . Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.2 si referatul verificatorului de proiect. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. prevăzute în anexa nr. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv. opis.8. II la Legea protecţiei mediului nr. 107/1996. eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului. • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag.8.8.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu".4. fisa tehnică F. în copie. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.). necesar asigurării resursei de apă.8.8. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii.8. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. în condiţiile legii. Documentaţia trebuie să conţină. pentru protecţia sanitară. se restituie solicitantului documentele prezentate. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: .4. pentru lucrările cu impact asupra mediului. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). în baza prevederilor Legii apelor nr. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact. 91/2002. vizate spre neschimbare. măsuri pentru combaterea poluării. exprimat pe bază de fisă tehnică.

AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor. . b. Compania Naţională "Apele Române" .U. . indiferent de valoare. pentru partea din proiect.S.necesare pentru situaţii deosebite. după caz.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. Ministerul Apărării Naţionale . în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru.1 . Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor. Ministerului Agriculturii. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor. 1. . actul constitutiv al societăţii. conform prevederilor legale în vigoare. codul fiscal. .avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate. reabilitări.D. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. inclusiv zonele de protecţie ale acestora. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor . avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt). Ministerul Sănătăţii.Z.Statul Major General.) care cuprind monumente. Serviciul Român de Informaţii. emite următoarele avize/acorduri: . consolidări. • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af .. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. ansambluri ori situri istorice.si.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. Ministerul Administraţiei si Internelor.072/2003.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.2 . Ministerul Culturii si Cultelor. LISTA B . Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii.0 metri sau mai mare. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. după caz.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. . finanţate din fonduri publice sau din credite externe.avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. certificatul de înmatriculare. hotărârea judecătorească definitivă.U. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . Construcţiilor si Turismului. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora.A. după caz. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. sau P. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei.

3.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. 2. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase. zgomot. b. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. când cantitatea extrasă depăseste 500. 2.4. . b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. Agricultura 1.3.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe.pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente.4. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3.).000 locuri pentru păsări ouătoare 1. cărbunelui si turbei 2.2. aburului sau apei calde. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe. se solicită în următoarele situaţii: . elaborat de un expert tehnic atestat. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. gazelor naturale. În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. zgomot. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. căldurii. 3 la normele metodologice LISTA A . când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*).) ANEXA Nr. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. Extracţia gazelor naturale. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe.b. în condiţiile legii. exprimat în formă autentică. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. Industria energetică 3. 3. sau a unor părţi din acestea. vibraţii etc.5. Termocentrale si alte instalaţii de ardere.1. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor.000 m3/zi.4 .6. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1. Cuptoare de cocs 3. 1.1. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. Industrie extractivă a petrolului. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. etc. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii.3. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW .3 . Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor. b) 40. consolidări. vibraţii etc.2. sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. acordul vecinilor Acordul vecinilor. . precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. Extracţia turbei.2.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate.1.

e) stocarea.5 t/h*) 4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale.putere termică continuă)*) 3. produselor din ceramică sau porţelan.8. chimice ori electrolitice*). Alte exploatări miniere*): . d) depozitarea finală a deseurilor radioactive. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. etc. cărămizilor refractare. turnătorie. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. prin procese metalurgice. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. 5. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului.1.4. inclusiv a fibrelor de sticlă.7. Producerea si prelucrarea metalelor 4. 3. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă.2. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. exclusiv. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. cărămizilor. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5.4. b) topirea. 4.9. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere.). b) forje cu ciocane.5.3. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan. exclusiv. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. Turnătorii pentru metale feroase. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică.6. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare.3. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. dalelor. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5. pe un amplasament diferit de cel de producţie. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice.1. Industria materialelor minerale de construcţii 5. în special a ţiglelor. cu o capacitate ce depăseste 2. 4. 4.5.6. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit.2. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h. 4. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră.

Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. carbonat de sodiu.1. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. acid azotic. Industria chimică si petrochimică 6.3. clor sau acid clorhidric gazos. aldehide. carbură de siliciu. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. oxizi de carbon. hidroxid de sodiu.100 m*) 8. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8. Instalaţii pentru depozitarea petrolului.1. compusi nitro sau azotaţi. acid fosforic. d) săruri. sau izocianaţi. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. cianaţi. azotat de argint.2. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6.1. f) hidrocarburi halogenate. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. cu o capacitate de cel puţin 200. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. acizi carboxilici. răsini epoxidice. perborat. acid fluorhidric. b) acizi. oleum. saturate sau nesaturate.4. Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. b) hidrocarburi ce conţin oxigen.2. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. precum: amine. esteri.1. g) compusi organometalici. e) metaloizi. i) cauciucuri sintetice. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. acid clorhidric. j) vopsele si pigmenţi. amide. siliciu.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. precum: alcooli. ca de exemplu: hidroxid de amoniu. fluor sau acid fluorhidric. ca de exemplu: clorură de amoniu. compusi ai sulfului. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice.1. peroxizi. alifatice sau aromatice). 6. compusi azotosi. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. ca de exemplu: amoniac. c) hidrocarburi sulfuroase.3. clorat de potasiu. 6.1. Industria lemnului si a hârtiei 7. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. oxizi de azot. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. hidrogen. nitrili.5. dioxid de sulf. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6. acid sulfuric.4.2.2. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză).000 t*) 6. cetone.1. acetaţi. petrolului sau al substanţelor chimice. ca de exemplu: acid cromic. d) hidrocarburi ce conţin azot. hidroxid de potasiu. acizi sulfurosi c) baze. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor.1. e) hidrocarburi conţinând fosfor.3. carbonat de potasiu.1. Proiecte de infrastructură 8. a produselor petrochimice sau chimice. Instalaţii chimice integrate*). 6. oxiclorură de carbon. Producerea explozibililor 6. ca de exemplu: carbură de calciu.

a deseurilor nepericuloase. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. 10. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi.5. curăţare sau impregnare. degresare. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi.1.6. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. placare.4. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.3.4. Alte tipuri de proiecte 10.6. 10. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.350 t*).9. inclusiv prin tratare chimică.5.8.7. . cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. c) tratarea si prelucrarea laptelui. 8. Sisteme de captare a apelor subterane. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor.2. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului. 9. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. obiectelor sau produselor. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială). cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. . dimensionare.2.8. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. 10. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.000 echivalent locuitori4) 10. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. Gestiunea deseurilor 9. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. în particular pentru finisare.1. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare.3. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte. executate în scopul prevenirii deficitului de apă. acoperire. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces.materii de origine animală (altele decât laptele). acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10. Porturi comerciale. 10. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. Instalaţii pentru eliminarea. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9. 10.10.000 t.12. vopsire. Depozite controlate de deseuri. albire. 10. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot).350 t*).4. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. impermeabilizare. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9.materii prime vegetale. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. utilizând solvenţi organici. 10. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.11.

I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. ratificată prin Legea nr. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene.___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. altele decât cele incluse în Lista A 3. altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. aburului si apei calde. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . (iii) foraje pentru alimentarea cu apă. inclusiv a celor din mare. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. 14). exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. în special: (i) foraje geotermale. 2. din 15 noiembrie 1975.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. Agricultura. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Industria extractivă a) Cariere. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. 2) Aeroport . gazelor naturale si minereurilor. petrolului. precum si a sisturilor bituminoase. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. 22/2001. 3) Drumul expres . LISTA B . altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole.

cărămizilor. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. elastomerilor si peroxizilor. metalelor neferoase. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. vopselelor si lacurilor. inclusiv a fibrelor de sticlă. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. cu o capacitate de până la 200. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. cu excepţia metalelor preţioase. 5. turnare în forme etc. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. gresiilor ceramice sau porţelanului. sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. 4. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. inclusiv producţia fibrelor minerale. inclusiv alierea.000 t. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire. 7.). cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. cu o capacitate de până la 2. cărămizilor refractare.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. plăcilor. în special a ţiglelor. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. produselor farmaceutice. petrochimice si chimice. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară.

altele decât cele incluse în Lista A 11. altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. linii suspendate sau linii similare specifice. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. chei. 9. cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. de diguri. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. de exemplu. Turism si recreare . altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. porturilor si instalaţiilor portuare. înălbirea. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. Industria textilă. a pielăriei.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. de vehicule uzate. căi ferate subterane si de suprafaţă. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. inclusiv a porturilor de pescuit. altele decât cele incluse în Lista A. f) Abatoare. 10. pontoane.

| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura .| Sigu.bucatarii de vara | • | • | • | .| . ANEXA Nr.|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare .| . 13.| x | • | • | | inaltime P. 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.grajduri (pt.| |circulatii|stabili-|exploa. instalaţii schilift. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | • | • | . deja autorizate.| x | • | x | .|Cerinta. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.a) Pârtii de schi.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | . telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice. P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2. executate sau în curs de a fi executate.| Struc | |Amenajari | Rezis.| .|(terasa/ | la |utilizate| cons. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă.| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi.| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons. | • | • | • | x | • | • | • | • | .|Instalatii| exte.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| la |canalizare|electrica | | | | desfa.

| .| . | • | • | • | . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| .| .| . latrine | • | .| .| x | .| .| . soproane.| .| . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .fantani.| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | .| x | .imprejmuiri de | • | .| x | .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| .| • | .| .| • | • | x | x | .imprejmuiri | • | • | .hambare. bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| • | .| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | • | • | • | .| .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3.| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4. padocuri.| .| .| • | .| • | • | • | • | x | .| .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.magazii. Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .rezervoare | • | .| .| .| x | • | .| • | • | x | • | .| • | .spatii de cazare | • | • | .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| x | | adaposturi animale.| • | • | .| .saivane. | • | • | • | x | • | • | x | • | .| .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | . fanare.| .| x | .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | | uscate.

| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.| • | x | x | • | .| .| x | .| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen.sc.sc.sc.| .| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.1:100 | risului) | 1:100 | | | .| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5. | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|. Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr.| .| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.| • | • | .| .sc.|Alimen-| Telefo. | (stalpi.| | | | | Preve.| .targuri si oboare | • | x | .sc. | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | . 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ . 1:100| .| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | .| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope.| . | indepen.constructii | • | x | • | .sc. | (inclusiv |ristica | .tabere de corturi | • | .1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.|. | | | | | | | | | | |. |.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana.sc. | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub.sc.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

titlul II.model conform anexei nr.. calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II .. pct. 5 la normele metodologice CARTUS . titlul II. titlul II. numărul proiectului si al plansei. data elaborării." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | . după caz. ultimul alineat. ultimul alineat. C. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. pct.. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct. A. numele.PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus. B.0 m2.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) . numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei. titlul proiectului si al plansei.Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100. ANEXA Nr. ultimul alineat din Anexa nr.

........................ ....................... Legii nr.... b) cf.. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr........ 2) titlul proiectului... ....../....... numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.................................................... astfel: a) cf......... ............................. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind .................................. ..... ......................... lit.. incheiat azi .................................... lit................ | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator..... ................/ora ..... 6) calitatea elaboratorilor....... lit...... art................. 6 la normele metodologice Consiliul judetean .................................................... .......C......de la ....................... 4) data elaborării proiectului...... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala......................... lei................... republicata......... ........./. .............. alin................... ............. 2. .... ........................ 1............. ..........+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr................................. lei........ si data acestuia.................... lei ........... ...... art...... in urma controlului efectuat azi .................. .................... 5) numele si titlul profesional.........................................................................A............ . In conformitate cu prevederile Legii nr...... art.......................... ...... in baza legitimatiei de control nr.................................. ..........de la .... 3) titlul plansei............................... lei pana la .. alin...... 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic...........de la ............................................. ......................... la sediul/ santierul ............................ 50/1991.. | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr... lei pana la ....... ................... ....... 8) cerinţa de calitate conform Legii nr.... 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P...................... alin....... ............................. 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea..... Subsemnatul ... după caz..................... c) cf.. Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr...................... in calitate de ................ Legii nr.......................... 10) numărul proiectului la elaborator.... am constatat urmatoarele: .../............. eliberata de ... ANEXA Nr. Legii nr..........

.............. motivele privind lipsa martorului etc....................... ...... lei pana la .....de la ......... lei. ........................ judet .... 4...........................P..................... • persoana juridica .........N....................................................... la data de .................................. b) Obiectiuni ale contravenientului ........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|......... posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........ scara .....C........................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ................... in calitate de martor....................... cod fiscal nr........ Potrivit prevederilor art....................... ...............................................P... refuza sau nu poate sa semneze............ nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor..... cu domiciliul/sediul in .................. Subsemnatul(a) ... sector ................. tichet de inscriere a contraventiilor seria .... C. ..................... la data de .......................................... inmatriculata la R............. 32......... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata... .......................................... .................. etaj ................................ ................... nr.. etaj ............ (numele si prenumele) (numele si prenumele) ...... ...... 5................................. C. declar ca numitul .......... eliberat(a) de ............................... care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.......................................................................... ........ scara ........................................ ....... str........... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria .reprezentata de dl.....) ................... (numele si prenumele) semnatura 6................. str............................................N.. 31 si art. impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere. ap..... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ..... avand functia .......................... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr.... ......................................... nr.............. bloc ... .............. ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda .............. ............ (d-na.......... ... domiciliat in ..... in calitate de .. cu nr.....................pana la ... ....... nr... nr..... .... bloc ....... in termen de 15 zile de la comunicare..... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .......... 3.................................................................. din Ordonanta Guvernului Romaniei nr....... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare....... la ................. din ....... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR . (d-na) ............................... (pentru cetateni straini)......... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl............. lei....................... ................ .... ap............................. nr.. judet/sector .........................................) .....................................

................... c) . judetul/sector .. ........ 2 din prezentul proces-verbal................... (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit......... deschis la C........ sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie).............. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de .. ...........) • pentru fapta consemnata la lit................. (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in ................ 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor....... ............................................... Consiliul judetean .... lei (adica ........................................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.......semnatura semnatura MARTOR ................................ in temeiul legii..................... subsemnatul .......................................... telefon ...... deschis la C....................................../Trezorerie.... nr.............. (3) din Legea nr...............) (in litere) si dispun..... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal......E................................................................................ suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator.. str..............................................................) • pentru fapta consemnata la lit..... 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.................. se va proceda la executarea silita..............amenda in valoare de ............... in calitate de .............................................C........................ si avand in vedere dispozitiile art..... b) .....C............................................. • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei.......... lei (adica .. (numele si prenumele) semnatura 7......................... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ........ constatate si consemnate la pct. urmatoarele masuri: ............. a) ....................E......................C......................... lei in contul nr............. lei in contul nr................................ .. iar sumele vor fi incasate astfel: .... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii........... .amenda in valoare de .amenda in valoare de ....... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite...............25% din suma totala................................. la adresa .... republicata.................. suma care se face venit la bugetul de stat............................E..............) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de ..........75% din suma totala....................................... ............. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal..... contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit........ 8... adica ......... in baza prevederilor art............../Trezorerie............................... 26 alin.......................... ...................................................... lei (adica ...... lei (in cifre) (adica ..... lei (adica ..... adica ...................) la C....................

.... lei • cf.. ANEXA Nr............ cod fiscal nr.. inmatriculata la R..... (organul de control/functia) ........ In conformitate cu prevederile ......... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii .... 2............. art......... .................................................................... .............. (d-na......... lei pana la .........................................de la ................................. ............... lit............ si se sanctioneaza cu amenda contraventionala..de la ...... nr.. si se aplica o amenda de ...... ............................... nr..... ...... sector .......................... alin.. . ....... .............. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|..................... .. .................... lit. alin............................ (numele si prenumele) semnatura L........................................ . aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ............................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria .. lei....) persoana fizica/juridica .............. art. nr................/ora ................. . lei pana la .............. Subsemnatul ......................................................................................S........ str................. ...... . si se aplica o amenda de .............. reprezentata de .... ap.................... in urma controlului efectuat azi ................... astfel: • cf......................... judet ........ (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi .................... tichet de inscriere a contraventiilor seria . lit.. ................... bloc ........... lei • cf........ in baza legitimatiei de control nr.de la ................ alin.................... ............................................................................ ....... lei..........................N......................................... etaj ........... si se aplica o amenda de .... ............... ....................... lei • cf.. am constatat urmatoarele: ............... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) .................... 1................ lei.............. ... alin..de la ............................. Inspectoratul Judetean in Constructii ...... Am primit un exemplar Contravenient .............................................. in calitate de ............................................................. .......................................................................... .. C............... ..................... ................... ........ ........ ........C............................. lit........... cu domiciliul/sediul in ...... lei.................. art....... lei pana la .......... art.......... (pentru cetateni straini)............. scara ....... cu nr........... . eliberata de ...... lei 3....... ....... Seria ...................... 4.................. posesor al buletinului/cartii de identitate ................... lei pana la ............................. ..................................... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl.............. la data de ... nr......................... ..... avand ocupatia .. la sediul/santierul ................. si se aplica o amenda de ........... .............. Subsemnatul(a) ..............................P... eliberat(a)/emis de politia/statul ...........................

....... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii........ ................ AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ........................ iar sumele vor fi incasate astfel: .................................................. contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit.............. .................../ Trezorerie .............................. deschis la C...... scara .... deschis la C.. in conditiile art.. telefon ............ eliberat(a) de ........ 6................................................................. .......... ..................................... .................................................................. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata... 31 si art. ... nr............. bloc . nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.... domiciliat in ........................................... nr............................E..........) ............................... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.. ............................ str........................ al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........ .................. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ....................................... (numele si prenumele) semnatura 5.......... etaj ... ap. (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR .............................. se va proceda la executarea silita................ ..... se aplica contravenientului........................... ................. str................. la C.....................N.................................................... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .. suma care se face venit la bugetul de stat............. suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii .................. judet/sector ................................. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal............................ ................. ........................... C......................... ......... ..C... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor.................. 2/2001 ./Trezorerie.................. sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)..............P... adica .........E. situat in ......................................................................... refuza sau nu poate sa semneze.......... lei in contul nr..................... ................ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei..... la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........... adica ..........................................25% din suma totala........ lei in contul nr... ................. declar ca numitul .75% din suma totala...................................... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite. b) Obiectiuni ale contravenientului ........................ la data de ....................... lei. nr............. 7.... in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.........C. motivele privind lipsa martorului etc..... lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: ...................... 10 din Ordonanta Guvernului nr............. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor............................................................ 8....... judetul/sector .. Potrivit prevederilor art.seria ..... ..................................... ...... .........................C.................E.............................. o amenda contraventionala in valoare totala de .....

.......| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general ........................................| |Data inceperii constructiei ..... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare...................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .... continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ................... ... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ... 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr........................... ....... din ............. 63/N din 11 august 1998................................................ la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ................ telefon .......................... ..................... din data de .................. 9...... telefon .......... Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă......................... o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei. 2.... prevazut in autorizatie ....... in termen de 15 zile de la comunicare... Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm)... impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere.............................. care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia............................privind regimul juridic al contraventiilor..................................| |Beneficiarul investitiei .......................................... confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor....................| |Data finalizarii constructiei ........... telefon .......... (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr..............| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) ..........| |Eliberata de ..........| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1...................................................................................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului ...........| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor .................................| |Termenul de executie a lucrarilor..............

4. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje. CAPITOLUL I Prevederi generale Art.În înţelesul prezentului regulament. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. . au calitatea de investitori. modernizări. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. . 5. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr. 1. Art. obligatoriu vor face parte un . dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. care. Art.) si se realizează în două etape: .Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. Art. de forma de proprietate sau de destinaţie. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. . cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. . echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. indiferent de sursa de finanţare. extinderi etc. .Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. . 7. Art. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. Dintre acestia.Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. 3. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. printr-un document scris confirmat de investitor. . 6. modificări. în sensul prezentului regulament. ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. .Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. Art.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. consolidări.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. Partea I nr. 2.recepţia la terminarea lucrărilor.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi.

. cu cel mult 4 apartamente. cu săli aglomerate. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. a spitalelor. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. c) proiectantului. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. Art. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. . 9. destinaţia.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. fără de care recepţia nu este acceptată. . vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. Art.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. Completat de Hotărâre nr. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . pentru anexele gospodăresti ale acestora. . iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei.La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. a hotelurilor. Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. în calitate de autor al proiectului construcţiei. precum si pentru construcţiile provizorii. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. numărul de specialisti fiind de minimum 5. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. acestia având calitatea de invitaţi. b) executantului. parter si un etaj. 11. Pentru construcţiile de importanţă excepţională.Proiectantul. 10. 8. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. modul de utilizare. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2.

analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. Art. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.Comisia de recepţie se întruneste la data. Art. Art. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. . În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. . stabileste programul după care va fi făcută recepţia. iar presedintele acesteia. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen.monumente. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. executantul va preciza. un nou termen în vederea efectuării recepţiei. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. cu respectarea exigenţelor esenţiale. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. asupra unui alt termen pentru recepţie. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. ora si locul fixate. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. În notificare. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal. comisia poate . . 8.cercetarea vizuală a construcţiei. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. presedintele poate fixa. înainte de termenul fixat de acesta. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. Examinarea se va face prin: . sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. conform legii. Dacă investitorul. precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. 14. în urma comunicării primite. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 12. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. totodată. 8. . ansambluri si situri istorice. 13.În cazul în care investitorul nu stabileste. prin comisia de recepţie. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. numit de investitor. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract.

Art. .Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. . . 18. Pe baza procesului-verbal de recepţie. 16. 1 la regulament. dar ele nu vor depăsi. 21. Art.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. care să consemneze.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: .La terminarea examinării. amânarea sau respingerea ei. Art. 24. ar diminua considerabil utilitatea lucrării. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. datorită condiţiilor climatice. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. separat de procesulverbal. . caz în care se impun expertize. 23. Art. .există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. 20. model prezentat în anexa nr.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 19. . Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. . 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă. 17. Art. dacă nu ar fi făcute. 22.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . . reproiectări. Modificat de Hotărâre nr. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. Art. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie.Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. . .construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care. Art. investitorul hotărăste admiterea. Art.cere expertize. starea de fapt constatată. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat. de regulă. . . probe si alte teste. alte documente.Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. refaceri de lucrări etc. comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. Modificat de Hotărâre nr. încercări suplimentare. investitorul îl va soma în acest sens. 22 după trecerea termenului de remediere convenit. 15.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. nu trebuie fixat alt termen.

. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. . 28. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. întocmit la terminarea lucrării în întregime. în cazul rămânerii în dezacord.acestuia. diminuări de valori si altele asemenea. iar apoi la instanţa judecătorească.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. 27. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. . Art. Litigiul se rezolvă prin arbitraj. 26. 30.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. . Art. 25. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări.În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. . Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. 31. 29.La recepţia finală participă: a) investitorul. . în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. . poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. .După executarea remedierilor. investitorul nu anulează obiecţiile. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. 33. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 25. Dacă. . se recurge la procedura de arbitraj. Art. se apelează la arbitraj. dacă ea a fost prevăzută în contract si. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. . 32. cu sau fără obiecţii. Art. Art. Art. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract.Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 26. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. măsurile de conservare. penalizări. Art. Art. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. b) comisia de recepţie numită de investitor.

se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. 2 la prezentul regulament. Art. dacă este cazul. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. inclusiv viciile aferente si remedierea lor. 3 si 4 la prezentul regulament. . . cu 4 apartamente si. Cheltuielile ocazionate de încercări. d) executantul.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. . Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. 36. . efectuarea de încercări si expertize. Art.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. cu sau fără obiecţii. 40. iar utilizarea ei va fi interzisă. . În situaţiile în care. b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. a recepţiei. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. pe care-l va înainta investitorului. parter si un etaj. de amânare sau de respingere a ei. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. Art.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. amânarea sau respingerea recepţiei. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei.c) proiectantul lucrării. . anexele gospodăresti ale acestora. .Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. Art. Pentru acestea. se stabileste o culpă. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. 41. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. Art.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului.Comisia de recepţie poate cere. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere. 34. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie. Art. 38. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. model prezentat în anexa nr. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. Art.La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. 37. . 39. 35.

...... ......................... din ... ............Ministerul Apărării Naţionale......... Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr...... 3.avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă. 5....Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj. Art..... ...... .................. 2... Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art.................... ... 46.. din .................. Comisia de receptie... 47................. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.. ........... Art...... Art... b) proiectantului.............. potrivit legii. 6 la prezentul regulament.......Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă. fiind formata din: .......... Art. Au mai participat la receptie: ...... ................Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr..... ........... 1.... cu valabilitate pana la ................. 42.............. ................. propune: ......................................... 4... 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr............. privind........... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul . executata in cadrul contractului nr.. 49... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente.. emitent al autorizaţiei de construire..... 44....... Constatarile comisiei de receptie: 4.................... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.. (nume si prenume) (calitatea) 4.. 48........... c) organului administraţiei publice locale.Anexele nr. Art............. la ............2........Cartea tehnică a construcţiei. Art....... 44 si 45............. ....... .......... ........... b) executantului.. 4.......... eliberata de .. ... ANEXA Nr.Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale..... emitent al autorizaţiei de construire.......... 45....... se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei.....Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului..... 1........În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză... Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr................ 5 la acesta....... 1.................. 3 nu respecta prevederile proiectului....... Art... ....... 4.. Art. .. in urma constatarilor facute.. incheiat intre ..... pentru lucrarile de ...... ...... Art.................1...... 43........... (nume si prenume) ... 50....................................... . potrivit modelului prezentat în anexa nr....3....... lucrarea ........... d) organului administraţiei financiare locale........ 3.. 2 nu au fost executate... 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament....

............ 3........... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: .. 1...................... Lucrarile au fost complet terminate la data de ................................ ........... Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: . .......... Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de .............. 8..... ......................... Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr.. la ........ ............... Completat de Hotărâre nr............... conform listei anexa nr....................... 3.............. (nume si prenume) 2.... respectiv pe o durata de .................. cu un total de . anexe numerotate...................... in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate. 3............................ ....6...... autorizata cu nr... Au mai participat la receptie: ................................ file si .................. fiind formata din: ............................ exemplare..... comisia de receptie finala propune: ....5..... a fost incheiat astazi ..... 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr....4............................. .................. 2.................................. a constatat urmatoarele: 3.................................. Valoarea obiectului este de ..........2....................................1....... continand ..... 3.................... 1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr... 3........... ......................................... constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr................................... 3........ (nume si prenume) (calitatea) 3.................. luni....................... prenumele si semnătura..................... din ..................................... .......... ...................... In baza constatarilor facute.......... 1.......................6................................. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr......... privind lucrarea ............................. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului..3................ Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: .. Prezentul proces-verbal.......................................................... ___________ *) Numele.... lei......................... 3. file...................... Membri: ..................... pana in prezent.................................................................................. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ......7. 7... . . de catre ... din ......................................... cu valabilitate pana la ............... ..... Comisia de receptie finala... in ....... 4..................................................

in .................................... ANEXA Nr...... Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): . Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: . ....................................................... a fost incheiat astazi ......... cu valabilitate pana la ............ prenumele si semnătura.. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ........ (nume si prenume) (calitatea) 4.. 1.... .. 6.... cu un total de ................................ Prezentul proces-verbal.... 5........ la .............. cu un total de ... Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ............................. executata in cadrul contractului nr...................................... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ... la ......................................... Comisia de receptie............................................................ file si ................................................. privind lucrarea ....... .... ........................... ........ si intre ......... anexe numerotate............ continand . 7..................... la ...................... .............................. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ................ . propune: ............................................................................ exemplare... fiind formata din: ........................ .................... din ........................... continand ......................................... anexe numerotate.. ............................................ Delegat al administratiei publice locale: ........ din ............................... in ................................................................... file.................................................................................. 2................................................. ....................... (nume si prenume) 3................... incheiat intre ...................... 6................................. file si ............ ___________ *) Numele..................................................................................... a fost incheiat astazi ...... Prezentul proces-verbal................... 5............ in urma constatarilor facute............... ............ file............................ pentru lucrarile de ............................. exemplare....................... 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr..... eliberata de ............ Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.................................................... Membri: ....................................... Au mai participat la receptie: ............................... ................. 4 la regulament INVESTITOR . ANEXA Nr...........

............ in urma examinarii lucrarii si a documentelor................... 1......... la ...... continand ......... Recepţia finală ... Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ........ file.............................. execuţia................. din ........ cartea tehnică a construcţiei etc....... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ... care poate fi utilizată separat...perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor...... ___________ *) Numele.... exemplare....... 5...recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.. 4. caiete de sarcini... Recepţia la terminarea lucrărilor ............................ a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile......... 6........................ cu valabilitate pana la ....... lei.... (nume si prenume) (calitatea) 3..... Prezentul proces-verbal. ........................... autorizata cu nr..PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr... Au mai participat la receptie: .. ...... privind lucrarea ........ anexe numerotate............ recepţia....... 5.............. pe cheltuiala sa......actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora......... .. comisia de receptie finala propune: .................... 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1................. de catre ........ Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora .......ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea.....recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie.......................... Valoarea obiectului este de ............ exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia..... prenumele si semnătura...................... avize ale organelor autorizate...... Delegat al administratiei publice locale: . Cartea tehnică a construcţiei ............. specificaţii tehnice etc.......... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ................... independentă....... din ...................... 4...) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă. 1............ 2.... cuprinzând toate datele.................. reglementări tehnice aplicabile................ ANEXA Nr......... în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie............ in .. fiind formata din: ...... .............. cu un total de ...................... In baza constatarilor facute............ (nume si prenume) 2...... Perioada de garanţie .............) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire.......... a fost incheiat astazi .. a constatat urmatoarele: ..................... a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării........ file si ........................ 3.............. conform listei anexa nr.......... Comisia de receptie finala.......................

Jurnalul evenimentelor................................................................................................................... 4....................................... Fisa de date sintetice........................... Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea.. Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea.......................................... ........................................ 6................................................................................................................ ............................... 6............................................................................................... ........................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea............... FISA DE DATE SINTETICE 1......... localizare) ..........................................................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor..... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte............................................................................................... ............... Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea........................................................ ............... ... ... repararea si urmarirea comportarii in timp.................... ................... 5......................................................... ........................................... Proprietar ............................................................................ .............. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia.................................................................................... .............. 2.... intretinerea..... investitorul poartă denumirea generică de proprietar................................ ............................................................. ........................................................ ... . 3......................................................................... ANEXA Nr..................................................................................... Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.......................... ......... ............................................. ................. . Capitolul B*) Documentatia privind executia........... ............................................................. Capitolul C*) Documentatia privind receptia.............. Obiectul de constructie (denumire.......................... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1....... .................................................................................... repararea....................................... ......................................................... întreţinerea si urmărirea comportării în timp........ . ................................................................................................determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp...... ..

................................ ............. 1-6 (data modificarii si modificarea) ................................................................ c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ............................ Data aprobarii receptiei finale ......................................................... .. ........................ Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat)................................ NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ..................... ..... numarul certificatului de atestare ........ 11............................................... functia................................... daca este cazul.................................................. Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante .................................................... Data inceperii executiei ................................. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele............ prenumele........................................ 14........................................ . Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ........................ 2.................................................... denumirea si sediul unitatilor de care apartin ........................................................................................................ 13......................... 3............... prenumele........... b) Numele si prenumele sefului de proiect ......... prenumele si unitatea de care apartin) ...... .................................................... ...................... numele........................................ atributia) ....... 6............ b) Numele si prenumele sefului de santier ................... ......................... ...................................................................... ........................................................................................... 10...................................................................... .... 12.................................................................... a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ............................................................................................................................................ Alte date ..................... 9............. ..................................... ... ................... Investitorul (denumirea si sediul unitatii) .... 5........................................................................................................ 8....... .. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele........................................................................ 15............................................................................................. prenumele.................... 4......................... Modificari intervenite in datele de la pct.......................................................... Comisia de receptie finala (numele.... numarul certificatului de atestare) ....................................................... Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei .... ................. prenumele si unitatea de care apartin) ......................................................................... Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si............ 7................................................. c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate......................... Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele.................

Cartea tehnică. precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. Documentaţia privind proiectarea (cap. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare. 4.). Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. . supuse regimului de autorizare a construcţiilor. de admitere a fazelor determinante. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor. b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. 7. execuţia. notele de constatare ale organelor de control. întreţinerea. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. întreţinerea. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. exploatarea. cu toate modificările aduse de proiectant.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. condica de betoane. b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici.1. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. . 6. procesele-verbale. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. după caz. 8. recepţia. . executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei).). registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. după întocmire. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5. certificatele de calitate. de către proprietar. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. 3. repararea si urmărirea comportării în timp. . 2. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. ipoteze de calcul.

c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor). cutremure. cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. dacă este cazul. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. cabine poartă etc. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile. temperaturi excesive etc. 1 la prezentele norme. precum si alte acte anexate acestora . rezultate ca necesare. cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. după recepţia finală a lucrărilor. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap.). dacă este cazul. 12. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. f) expertize tehnice. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. g) caietele de atasament. documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. 9. h) jurnalul evenimentelor. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final).. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. urmărire în timp). f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale. 10. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. dacă este cazul. jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. dacă este cazul. 11.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. Acolo unde este posibil. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.

18. după recepţia finală a obiectului de construcţie. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. documentaţia prevăzută la pct. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. 7 si 10. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. periodic. fie de proprietar sau administrator. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. . ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. 13. h). în ordinea enumerării din prezentele norme. cu ocazia recepţiei. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. D) si din numărul de ordine. 10 lit. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări .organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. CAPITOLUL III Modul de întocmire. le îndosariază conform prevederilor pct. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. 20. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. fie de persoane împuternicite de acestia. investitorul reţine un exemplar complet. pentru păstrare.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. al dosarului. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. în dosare cu file numerotate.acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. în cifre arabe. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. C. . 16. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . imediat după întocmirea ei. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. 15. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. 13. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. 17. ţinând seama si de prevederile pct. 19. 8. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. B. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. 8). pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. împreună cu proiectantul. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. Pentru construcţiile noi. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. după demolare.capitolele respective.

prăbusiri sau alunecări de teren etc.evenimente excepţionale (cutremure. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. C .|evenimentului|evenimentului|constructiei. . ploi torenţiale. D . 2.). E . care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia. cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. inundaţii. menţionându-se natura actelor. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC .20.). cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. M . consolidări. US .măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. căderi masive de zăpadă. incendii.procese-verbale întocmite de organele de verificare. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt. în cazul în care implică luarea unor măsuri. demolări etc. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor. La schimbarea proprietarului. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente.rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele. pe fazele de execuţie a lucrărilor.rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale.

" 2. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. 6. 10/1995 privind calitatea în construcţii. denumite în continuare produse. 1. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic. procedee sau echipamente. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. ." 3. publicată în Monitorul Oficial al României. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar.sau a grupei specializate care l-a elaborat. asupra aptitudinii de utilizare. în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. Art. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 352 din 10 decembrie 1997." 5. la iniţiativa deţină torului . Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Partea I nr. . 5 din Legea nr. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. a unor noi produse. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 107 din Constituţia României. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. tehnologiei de fabricaţie.Anexa nr. concretizată într-un document scris." 4. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. ca urmare a constatării unor neconformităţi. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. se modifică si se completează după cum urmează: 1. . I.determinată de modificările aduse produsului. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. nr. domeniului de utilizare ." . Partea I.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă.Guvernul României Hotărâre nr.

transporturilor si locuintei.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. • secretar. 675.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării. . . f). k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic. . . • membri: . PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. Ministrul industriei si resurselor. La articolul 24. secretar de stat Bucuresti. denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii".6. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. Anexa la regulament . Ion Selaru. • vicepresedinte. Art. secretar de stat p.1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. II. Ministrul lucrarilor publice. 3 iulie 2002. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. . Nr. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei. . a)-d). .3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor." 8. Mihai Berinde.Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . Transporturilor si Locuinţei. Transporturilor si Locuinţei". partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice.

1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior. transporturilor si locuinţei. . 3.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. transporturilor si locuinţei.7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate. .1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . vicepresedintele. . .. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice. 2.6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. . executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . Presedintele.

Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. 1. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. 152 din 17 iunie 1994. cuprinse în anexele nr. Art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Hotărârea Guvernului nr. ministrul industriei si comertului. 193 din 28 iulie 1994. 2. Art. . 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. Partea I. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. d) urmărirea comportării în exploatare. 38 din Legea nr. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 202 din 4 august 1994. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. ministrul finantelor. nr. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. procedee si echipamente noi în construcţii. 3. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. nr. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. publicată în Monitorul Oficial al României. procedee si echipamente noi în construcţii. nr. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. nr. Partea I. 202 din 4 august 1994. Partea I nr.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. . 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. Partea I. nr. e) agrementul tehnic pentru produse. 1-7. Hotărârea Guvernului nr. Nicolae Noica Ministru de stat.Guvernul României Hotărâre nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 2/1994 privind calitatea în construcţii. . Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. publicat în Monitorul Oficial al României. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 325 din 24 noiembrie 1994. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.

. Art. având în vedere domeniul de măsurare. cu aprobare de model. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. .Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. justeţea. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. Art. prin care se asigură administrarea.La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. . Nr. Art. principalele elemente de conţinut. c) recepţia si administrarea . 3. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 21 noiembrie 1997.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. 4. manipularea. metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. Art. 6. 1.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. conform prezentului regulament. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. 5.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. 7. folosiţi în textul prezentului regulament. . stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. pentru utilizarea prevăzută. 2. Art. . are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii.identificarea. care utilizează echipamente de măsurare. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. Partea I nr. conservarea. . fidelitatea. instituit prin lege. . depozitarea echipamentelor . director general Bucuresti.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. 766.Activitatea de metrologie. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. dacă este cazul.

Art. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. privind identificarea. conservarea si depozitarea.proceduri. . pentru fiecare obiect.etalonări. după caz. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. materialele de referinţă. Art. CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art.Achiziţionarea. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. reparări . 13. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. inclusiv a documentelor . respectiv. 10.verificarea iniţială.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. 11. . d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . . realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. conform instrucţiunilor furnizorului. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. manipularea. 14. 12. . Art.de măsurare. având în vedere complexitatea comenzii. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. precum si a personalului. după caz. casarea acestora. stabilite prin documentaţia de execuţie. 8. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. cât si funcţional. etaloanele. verificarea periodică si/sau după reparare -. Art.Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. instrucţiuni -. . c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. după caz. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. 9. . verificări. Art. . recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. Art. d) efectuarea confirmării metrologice . a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare.Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de . f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. e) retragerea din serviciu.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective.

vedere al stării de verificare.În funcţie de volum si de complexitate. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. . urbanism si amenajarea teritoriului. activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. prin audit intern sau extern. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. lucrări publice. urbanism. CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. b) să stabilească.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. Partea I nr. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. . 19. depozitare. la solicitare. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. . potrivit sistemului propriu. 17. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. accese. prin contract.Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. . precum si instruirea si atestarea acestuia. . care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare .Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. Art. după caz. proiectanţi. periodic. experţi tehnici. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie. lucrări publice si amenajarea teritoriului. d) să evalueze. 18. prin personal propriu împuternicit. 16. executanţi -. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. conform legilor în vigoare. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. Art. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . Art.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale.investitori. care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. după caz. conform prezentului regulament.manipulare. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. Art. în conformitate cu atribuţiile care le revin.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. 15. . securitate. proprietari sau utilizatori. . în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi. b) să asigure personalul corespunzător. 20. condiţii de mediu. Art. 21. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective .Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale.

Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. 2. a)(i). în condiţii raţionale de cost si termen. adaptate la specificul construcţiilor. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. să asigure realizarea. .CAPITOLUL I Prevederi generale Art. .Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. Art. . Art. dacă aceasta este cerută prin contract. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. finanţate de la bugetul de stat. 3. astfel: a) prin sistemul calităţii. . realizare. 5. . 1. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. destinate să prevină noncalitatea. proprietari. atestat.Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. Pentru celelalte cazuri. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. obţinerea si menţinerea. (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. în aceste etape ale existenţei construcţiilor. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. având în vedere standardele aplicabile. 4. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. finanţate din alte surse. care sunt obligaţi să asigure. în cazurile prevăzute la lit. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. unităţi de cercetare. b) prin planul calităţii. prin activităţi prestabilite si sistematice. Art. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării . adaptate specificului construcţiilor. de proiectare. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. Art. prin conducerea si asigurarea calităţii. si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.

.condiţiile referitoare la sistemul calităţii.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. Art.documente si înregistrări.elementele principale de conţinut.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: .documente contractuale. . . regulile de operare. 11. 6.elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului.programul de asigurare a calităţii. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. Datele de intrare Art. strategie. Art. . 12.profesionale.client . precizând obiectivele. directoare pentru definirea si obţinerea calităţii.politică.datele de intrare. b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. aplicate. organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . a conducerii si asigurării calităţii. precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile . Art.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: . 7. .Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. . 10. . documentaţia tehnică de proiectare. resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . conducere. CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art. Aceste elemente se elaborează. 9. printr-o terţă parte organism de certificare -. Elementele principale de conţinut Art. . Art. 8.sau certificarea. potrivit contractelor încheiate între părţi. . aplicabile. organizare -. precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. . precum si pentru evaluarea de către o secundă parte . . cât si pentru asigurarea externă a calităţii. .organizarea aferentă sistemului.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.

a obiectivelor.În situaţia în care sistemul calităţii. 15. . .asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. . documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. . . elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii. . .Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii.organizarea. . .Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . 13. . a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate. 14.responsabilitatea managementului .analiza sistemului. nu este certificat. care sunt: .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului. pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. sunt următoarele: . spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.analizarea periodică.pentru participarea la licitaţii.planul de control al calităţii. "manual de management al calităţii". b) proceduri. faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii. . În funcţie de obiectul manualului. de către conducerea unităţii.definirea politicii privind calitatea. trebuie să cuprindă: .analiza contractului.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate. . În anumite cazuri mai deosebite . care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii.documente. Art. pentru acele cazuri. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. se poate utiliza un calificativ. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora. Art. prin contract. . care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Art.procedurile sistemului. .a) manualul calităţii.pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice. .procedurile tehnice de execuţie sau de proces. .proceduri administrative. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. care includ planuri de control al calităţii.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale . corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem.beneficiarii investitori pot solicita. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. în următoarele cazuri: .formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii.sistemul calităţii .lucrări de investiţii-construcţii importante.

Art. 1. . . .controlul produsului (lucrării) neconform. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. . fabricaţie. . combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate.controlul produsului furnizat de client. 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.controlul echipamentelor de inspecţie. .. . 17.tehnicile statistice. . . care. 16. de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. . .manipularea.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii.controlul documentelor si al datelor.acţiunile corective si preventive. conservarea si livrarea. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. . pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.aprovizionarea.service si urmărirea comportării lucrărilor. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare.Aplicarea sistemului calităţii. . proceduri/instrucţiuni tehnice specifice. . b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii.controlul înregistrărilor calităţii.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor. după caz. care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem. se efectuează în mod diferenţiat.auditurile interne ale calităţii. depozitarea.instruirea. prevăzute la alin. .inspecţii (control) si încercări. este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii.controlul proceselor. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. execuţie. prin proceduri de sistem. .identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). În cadrul sistemului calităţii. elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. . 18. ambalarea. vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate. corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. . măsurare si încercare.Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. Art. proceduri administrative sau.controlul proiectării. . .

În domeniul construcţiilor se aplică trei modele. 19. . mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor. 20.Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. întocmite. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. după caz. procese-verbale de avizare pentru . în principal. diferenţiate între ele. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. se stabilesc în etapa de proiectare. Art. spre modelul 3. c) documente si înregistrări privind calitatea: . pentru construcţii existente. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. cel mai complex si mai pretenţios. . luate în considerare. . . aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. pentru construcţii noi. de exploatare. Documente si înregistrări Art. Art. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. notate cu 1. 2 si 3. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. certificate de conformitate a calităţii produselor. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii.procese-verbale de control. . precum si pentru activităţile de realizare si. în acord cu investitorul sau cu proprietarul.Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. care descresc de la modelul 1. buletine de încercări. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. 21. rapoarte de verificare si analizare. 22.certificate de calitate.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. aferente.

d) diverse alte documente referitoare la calitate. CAPITOLUL III Atribuţii. ca si pentru fazele determinante . . pentru anumite lucrări sau construcţii. complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. analizarea si evaluarea sistemului. exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. cu cele specifice lucrărilor respective.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. investitori. după caz. documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . aplicabile. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. realizarea si. Art. c) de a elabora. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. furnizori. .si de recepţii parţiale. pentru sisteme de calitate. . produse pentru construcţii. în exploatarea construcţiei respective.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. . în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. precizate la art. 26. realizare. . . forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. Planuri ale calităţii Art. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . 25.Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea.planuri si rapoarte de audit. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate.puncte de oprire .procese-verbale de lucrări ascunse. obligaţii. proiectanţi. suplimentate. după caz. dări de seamă periodice. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. . consultanţă.lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. spre exemplu: rapoarte tehnice. rapoarte de control si verificare privind calitatea. 24. .Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. instituit prin Legea nr. 15.acreditarea organismelor de certificare.Planul calităţii se întocmeste.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. după caz. 10/1995 privind calitatea în construcţii. . b) ca document de sine stătător. răspunderi Art. 23. calificare sau atestare. după caz. Art. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. proprietari. utilizatori.rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. 27. . Art. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători. informări.

cu volumul important de muncă si de materiale înglobate.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. . 5. Partea I nr. 4. urbanism si amenajarea teritoriului. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. 29. conform legilor în vigoare. . Art. . . lucrări publice. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. denumite categorii de importanţă.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. conform legii. în următoarele categorii: a) de importanţă globală.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. sub toate aspectele. 30. Art. . denumite clase de importanţă.asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. cu durata mare de utilizare.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor.pregătirea si instruirea personalului. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. pentru realizarea de niveluri . de către Inspecţia de stat în construcţii. . 3. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor. sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii. prin: .Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Ele sunt caracterizate. după importanţa lor. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art. în condiţiile precizate la art. . din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. b) de importanţă specifice.Construcţiile se încadrează. punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 28. Art. în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. . care privesc întreaga construcţie. . 4. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. 1. de regulă. Art.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. lucrări publice. sub anumite aspecte. 2.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. . . proiectul de execuţie. .construcţii de importanţă deosebită (B). în mediul construit si în natură destinaţia. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. c) caracteristici proprii construcţiilor .complexitatea si considerentele economice.Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice.. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 11.construcţii de importanţă redusă (D).Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. 6. 7. si/sau de către expertul tehnic atestat.construcţii de importanţă excepţională (A).Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. prin documentaţii motivate. în condiţiile legii. la construcţiile noi. .construcţii de importanţă normală (C). Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii. modul de utilizare etc. . . . la cererea investitorului. b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic. la construcţiile existente. Art. cartea tehnică a construcţiei. Art. ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . sau a proprietarului.Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. 8. . atunci când este necesar. documentele de asigurare. .Urmărirea comportării în exploatare. . Art. Clase de importanţă Art. . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. 9. 10.gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii. Partea I nr. 1.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. Art. în cazul construcţiilor existente.Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: . precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate.de calitate determinate de respectarea cerinţelor. în cazul construcţiilor noi.

în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. Art. utilizatori. 5. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. . .Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. . pe categorii de lucrări si de construcţii. proiectanţi. proprietari.urmărirea curentă. conform legii. 3.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. care. Art. . c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. 7.perioade. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. Art. care va cuprinde. corelată cu activitatea de întreţinere. Art. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.urmărirea specială. asupra tuturor construcţiilor. 6.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale .Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor. . Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . . periodice. . 2. pe toată durata de existenţă. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. Art. Art.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . administratori. metode. complementare. 4. Urmărirea curentă se efectuează. . caracteristici si parametri urmăriţi . Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. cel puţin de nivel mediu. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. executanţi. 8.se stabilesc de către proiectant sau expert. de asemenea. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art.

.La constatarea. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. Art. 11. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. până la recepţia construcţiilor. 14.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 16. Art. sub toate formele. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. de către personal tehnic de specialitate atestat. Art. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. . urbanism si amenajarea teritoriului. 12. . cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.Urmărirea specială se realizează.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii. Art. Art. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . b) stipulează.interesate. după care le vor preda proprietarului. după caz. b) să efectueze urmărirea curentă. în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. 10. Art. 9. pe bază de contract cu proprietarul.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. pe o perioadă stabilită. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. împreună cu proiectantul.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. 10. lucrări publice. . a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. inclusiv jurnalul evenimentelor. împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. . iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. lucrări publice. . c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. personalul necesar. 15. urbanism si amenajarea teritoriului. . b) elaborează. Art. să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. . b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. în contracte. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei. 13. asigură.

Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. b) lucrări de refacere. pe baza comenzii proprietarului. 21. 19 si verificat conform prevederilor legale. de asemenea. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. . 24. în conformitate cu prevederile legale.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii .asigurarea funcţiunilor construcţiilor. pe parcurs si la recepţie. putând interveni si reparări sau consolidări. 19.finisaje. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. straturi de uzură. pe baza unui proiect. Art.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. . Art. periodic. cât si local. Art. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. 18. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. . pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. 22. 17. . a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . 23.Art. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. . în urma analizării situaţiei. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică. Art. . întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. pe bază de proiect. determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează. Art. prin reconstrucţie. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. reparare sau consolidare. c) lucrări de modernizare. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. acestea vor fi executate. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. de regulă. dacă este cazul. ca rezultat al expertizării tehnice.Lucrările de refacere se realizează prin remediere.Lucrările de modernizare se realizează. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. inclusiv a cauzelor care au produs degradări.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. întocmit de către expert sau de către proiectant. inclusiv extinderi.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: .partea existentă . 20. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. . calitatea acestora. . straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor. . în care construcţiile sunt grav afectate. În unele situaţii. Art.

poziţie. eliberată de autorităţile competente. recuperate cu ocazia demontării si demolării. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. dimensiuni. Art.lucrărilor.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare.detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor. Art. energie electrică. 26. . . în baza contractelor încheiate cu proprietarii. 26. 25. cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. planurile instalaţiilor interioare. secţiuni. 28. . cu acordul proprietarului. Art. . Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. . din care să rezulte destinaţia.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. .Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. conform legii. din care să rezulte necesitatea. 29. eventual.la construcţiile proprietate publică . energie termică. faţade.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. gaze. . 30. 27.condiţii tehnice de calitate. vecinătăţi -. . telefon. . .Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: . . canal. . în cazurile în care: . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate.recomandări . întocmite la o scară convenabilă.Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare. care ar trebui. . alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor.planul de amplasare a construcţiilor .Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. . . a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. orientare. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art. care se face: a) la cererea proprietarului.construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.apă.planuri sau relevee. . Art. b) la cererea administratorului construcţiei. Art.construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. . oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii.La construcţiile proprietate publică.planurile racordurilor la utilităţile exterioare .privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie.Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii.

.reciclarea materialelor rezultate din demolare. 34. 32.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile .Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: . . Art.. Art. prin operaţiuni simple.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare. .transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. structuri de rezistenţă -. . .zidării. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. Art. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei.dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate.Recondiţionarea. . rezultate din recuperare. în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii. Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art.devizul lucrărilor de demolare. Art. inclusiv a fundaţiei construcţiei. prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. .recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. 35. 33.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică. mobilier.asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. .evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. .măsuri pentru protecţia mediului înconjurător. . de finisaj si izolaţii. executate în ateliere.utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. .suspendarea utilităţilor. De asemenea.Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: .demontarea părţilor si a elementelor de construcţie. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. în secţii de producţie specializate.refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor. . . . . . echipamente. în vederea refolosirii. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente. c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite.pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor. . vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. 31. cuprind următoarele faze: . recondiţionare si reciclare. . recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii.

procedee. prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. Art.Art. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. 41. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. Art. a degajărilor mari de praf.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. . c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică. respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare. aparatură si echipamente specifice. 39. reciclare si utilizare a materialelor rezultate. pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate. 38. alcătuite din diferite materiale. . .Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. urbanism si amenajarea teritoriului. c) îndrumătoare tehnice privind metode.Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. . asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor. 37.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Art. lucrări publice. 42. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. .Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni .Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. . Art. 36. . d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor. 40. b) să asigure. precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii.

conform legilor în vigoare. .contravenţionale si/sau penale.

731/1991 si orice alte prevederi contrare. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Florin Georgescu Ministru de stat. Partea I nr. Art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 1. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Partea I nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. 2.Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. . atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. . . a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului . .Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 3. .Hotărâre nr. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. ministrul muncii si protectiei sociale. 731/1991. 5. 4. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art.Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art. Marin Cristea Ministru de stat. .Specialistii cu activitate în construcţii. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. Art. ministrul finantelor. 1. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. care va fi aprobat prin ordin al ministrului.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. . . Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. care se suportă de către partea interesată. conform prevederilor Decretului-lege nr. Responsabilii tehnici cu execuţia. tribune din lemn etc. vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. . transformare. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. 10/1995 privind calitatea în construcţii.angajat al investitorului. 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. cu respectarea prevederilor legale. conţinutul. în funcţie de categoria de importanţă. precum si lucrările de modernizare. 1. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă.) se supun prevederilor prezentului regulament. potrivit legii. hoteluri. ateliere etc. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. 4. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. atestaţi. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: .Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate. .Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii. 10/1995. Proprietarii. Art. consolidare. . poduri. ca persoană fizică. Art. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege. 5. 2 alin. 2 din Legea nr. 3 din Legea nr. Art.În conformitate cu prevederile art. după caz. căi de comunicaţie. să desfăsoare activităţi în mod independent. potrivit legii. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . . sunt angajaţii constructorului.autorizat.calităţii în construcţii. 2. 10/1995. modificare. 3. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. prevăzute la alin. precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. cu excepţia celor prevăzute la art. 40 alin. . Construcţiile pentru organizare de santier care. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. după terminarea lucrărilor de bază.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

• instalatii de gaze lichefiate.Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile.Instalatii termice. piste de aviatie.Izolatie termica. B4 . .pentru toate domeniile de constructii.pentru toate cerintele A. E . inginerii geologi. Pentru instalatii: -----------------. Af. sanatatea oamenilor.Igiena. inclusiv pentru curenti slabi. E.Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. Art. • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare. miniere. care cuprind: • instalatii sanitare interioare. D. B. F . poduri. B2 . .Instalatii electrice. telecomunicatii. inginerii de instalaţii pentru construcţii.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. C . energetice. B3 . • instalatii de ventilare.Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. C. E. D. . • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. . termice si de gaze. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii. • instalatii de stingere a incendiilor. B1-B9). • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori.pentru specialitatile: Is . • instalatii exterioare de canalizare. • instalatii de prevenire a incendiilor. • instalatii de climatizare si frig. F.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. iar pentru cerinţele C.Instalatii sanitare. Ig . B9 . • instalatii exterioare de alimentare cu apa.Instalatii de gaze. • instalatii exterioare de gaze naturale. 5. F pot fi atestaţi în toate domeniile. conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. Ie . hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. care cuprind: • instalatii de incalzire. tunele.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. D . în unul sau mai multe domenii (A1-A9. • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. cu experienţă si vechime în profesie.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor. B7 . arhitecţii. It .agrozootehnice. drumuri. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala. care cuprind: • instalatii electrice. B5 .

.rezistenţă si stabilitate. dacă are cazier. că nu are cazier. (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. f) declaraţia scrisă. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. în toate specialităţile. C. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. F. Art.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. funcţii etc. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. D. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. la una. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. Transporturilor si Locuinţei.numele. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. iar pentru instalaţii. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. pentru care se solicită atestarea.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). solicitantul va prezenta . dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . după caz. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile. E. conform prevederilor art. . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. 7. în care se precizează: . pe propria răspundere. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior.vechimea în funcţie de minimum 14 ani. . arhitecţi. b) pentru expert tehnic . d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. perioade. ingineri geologi. mai puţin la cerinţa esenţială A . (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. 6. Art. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze. 1) a solicitantului.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. B.

cercetare sau învăţământ superior. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. . f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. în domeniul si specialitatea solicitate. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. Art. d) să fie inginer de instalaţii. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. 8. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. absolvent al unui institut de arhitectură. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze.o copie legalizată de pe acesta. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. c) să fie arhitect. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9. .(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. b) să fie inginer geolog. care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 6. e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. precizată în memoriul de activitate. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. Transporturilor si Locuinţei din comisie. dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. 2 alin. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. dacă este cazul. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării.

. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.Lucrari speciale de fundatii. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. absolvent al unei facultăţi de arhitectură. agrozootehnice. 10. energetice. V . perioade.Constructii de porturi si platforme marine. Art. . funcţii). prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului.numele. (1). 1) din partea solicitantului. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. telecomunicatii.S. precizată în memoriul de activitate. 11. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor. în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. g) declaraţie scrisă. Art.Constructii de cai ferate. dacă are cazier. VII . ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. Art. b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. la cererea sa. referitoare la execuţia lucrărilor. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" .Constructii civile. III .(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. tunele. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare.Constructii si amenajari hidrotehnice. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. . a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea.Constructii edilitare si de gospodarie comunala.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor. conform prevederilor art. miniere.I . Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. 12. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.A. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. IX . II .Constructii rutiere. piste de aviatie. IV . Transporturilor si Locuinţei.Un specialist poate fi atestat. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul. că nu are cazier.Constructii pentru imbunatatiri funciare. drumuri. XI . solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. industriale. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru . . poduri. în care se precizează: . 9 alin. arhitect sau conductor arhitect. pe propria răspundere. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică.

Art. e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. care au executat construcţii metalice deosebite. structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. inginer de instalaţii. 4. faruri. C. săli de sport etc. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. inginer în specialitatea petrol si gaze . că nu are cazier. turnuri de facle). d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. f) declaraţie scrisă. conform prevederilor art. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. 14. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). respectiv doctor arhitect.. 1) a solicitantului. arhitecţi. B. dacă are cazier. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. F.(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. .(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. . 15. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. Transporturilor si Locuinţei. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. pe propria răspundere. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. E. 13.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. în care se solicită atestarea. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. D. perioade. inginer geolog. . (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. Art. construcţii metalice înalte (antene înalte.Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor.construcţii. funcţii) din care să rezulte experienţa. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. (4) Inginerii sau subinginerii. potrivit prevederilor art.numele. în care se precizează: . solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. .

obligatoriu. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. învăţământ superior. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. . din care. B. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei din comisie. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. 16. 3. prevăzute de legislaţia în vigoare. cercetare. Art. It. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. execuţie.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . în acest scop. Transporturilor si Locuinţei.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. execuţie.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. Ig. 18. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. cercetare. fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . D. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.sau arhitect. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective.rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. Art. E. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. C. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. abuz de încredere. 8. b) inginerul constructor. (4) Certificatul. cu iniţialele acestora. F. 17. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. învăţământ superior. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. Art. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. 19. . . 2. Ie. din care. . Transporturilor si Locuinţei. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. în vederea continuării activităţii. obligatoriu.

Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. barete. pereţi mulaţi. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor.Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. Art.Anexele nr. precum si termenul de valabilitate a acesteia. . . în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. Transporturilor si Locuinţei. . .complementară a interzicerii unor drepturi. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. Art. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. 23. Art.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. ancoraje si altele). (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. (3). 25. coloane. 24. specialităţi sau cerinţe.. 21.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. fundaţii pe piloţi. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. Art. Art. Art. 26. . b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. . respectiv. Transporturilor si Locuinţei. . pământuri lichefiabile etc. inclusiv verificarea studiului geotehnic. precum si terenuri instabile în pantă. 20. . terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. Art. altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. survenită ulterior atestării. 22. acolo unde consideră că este cazul. În acest scop.

............................. ................. Domnului ministru al lucrarilor publice........... Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) ............................. et................................ Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale.................................. nr........... str... .......... ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România........................ telefon ..................... Copie legalizata de pe diploma nr........................................ ..................... Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar.............. pentru plata tarifului de atestare 6..................... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat...........pentru instalatii ....... Copie legalizata de pe carnetul de munca 9........................ str........................................................ ........... bl.......... ............ sectorul .......ANEXA Nr........................................... posesorul (posesoarea) diplomei de .... in calitate de ........................ ................... din orasul . avand calitatea de ................. sc........... eliberata de ...... unde am calitatea de3) .................................................. in domeniul (domeniile) ........... si inteleg sa le respect intocmai............................ Memoriu de activitate 2.................................................. 3............................ ......................... Subsemnatul (subsemnata) ...................................................... .......................................... ap. .................... data ....... avand calitatea de ................................ ............... judetul . in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1................. ................... avand calitatea de ........................... ................ promotia ................. 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru. si al (a) ............ eliberata de .............. solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de .............................. avand nr............................... tara ........................ tara ................... .......................... Chitanta nr............................. Recomandare din partea ............................ domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ......... Semnatura ... fiul (fiica) lui ...... in comuna/ orasul ..................................................... Recomandare din partea .......... comuna/orasul .............. cu sediul in .................. judetul ...... .. ................................................................ ........................pentru constructii .........sau specialitatea (specialitatile) ........................ pentru urmatoarele cerinte de calitate: ...... 5........ Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr......................... Recomandare din partea ... Localitatea ......... judetul .............. nascut (nascuta) la data de . 4............ ........................................ eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8.................. sectorul ................ .................... 71)................ .............................. .............

...................... ............. Director general..... se elibereaza prezentul certificat de atestare............. ANEXA Nr........ firmei etc..... ............. .............................. bl..................................... nr............................ 3) Asociat.............. din ....... cu domiciliul in localitatea .................................... 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil... .............................. din .................. str........................... ............... .................................................................... ................ administrator.................................................. .......2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale.................................................................. ........ 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE.......................... ................ ANEXA Nr......................................... cu modificarile ulterioare...... ......................... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr.. STAMPILĂ ... ............. ............................................. si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr................................. de profesie . 10/1995 privind calitatea in constructii....................................................... et................................................) în care lucrează solicitantul........................................................ ............ după caz........... in domeniul (domeniile) ................................................................................ pentru urmatoarele cerinte de calitate: .......... in specialitatea ...................... .............. sc.... judetul ......................... ... Se atesta domnul (doamna) ................. ....................................................... cenzor...................................... pentru calitatea de ................... . .......... in urma cererii nr........ salariat........................................... ............ .... din ........................ ............................... Ministrul lucrarilor publice................... In baza Legii nr................................. ................. ................ ap..................... transporturilor si locuintei.......................

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. . 925/1995. transporturilor si locuinţei nr. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. cu modificările ulterioare. It. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Construcţiilor si Turismului Ordin nr.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei. 2 din Legea nr. 38 alin. Is. Ministerul Transporturilor. Partea I nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din reglementarea tehnică. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii".

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 397 din 9 iunie 2003. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. ministrul transporturilor. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. Ministrul transporturilor. 5 alin. I. Art. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. . . nr.Anexa nr. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Partea I. 575. II. cu modificările si completările ulterioare. Nr. Gheorghe Dobre Bucuresti. . 14 aprilie 2006. 777/2003. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". (4) din Hotărârea Guvernului nr.în temeiul art. Partea I. transporturilor si locuinţei nr. construcţiilor si turismului. Construcţiilor si Turismului.

Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. pe intreaga durata de existenta a constructiilor. cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". . a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. 123/2007. f) economie de energie si izolare termica.denumite in continuare constructii. Art. Actul include modificarile din urmatoarele acte: .A se vedea Legea nr.H. 1. . 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. realizarea si exploatarea constructiilor. transformare. a bunurilor acestora. b) securitate la incendiu. 123/2007 care prin art. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. 2. modificare. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. consolidare si de reparatii ale acestora.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. . c) igiena. 5.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate. . mod de utilizare.Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. a societatii si a mediului inconjurator. 123/2007. . Art. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. precum si constructiile provizorii.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. destinatie. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. potrivit responsabilitatilor fiecaruia. 498/2001 .Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. d) siguranta in exploatare. precum si in postutilizarea lor. unic pct. e) protectie impotriva zgomotului. 1 din Legea nr. precum si lucrarilor de modernizare. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. Art. in scopul protejarii vietii oamenilor. Art.2007. grad de risc sub aspectul sigurantei.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. precum si dupa considerente economice. 6. sanatate si mediu. in scopul satisfacerii.Legea nr.05. 4. . pe intreaga durata de existenta. Art.G. . unic pct.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . . 3. nr.Legea nr. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 587/2002 .

.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. exploatare si postutilizare a acestora.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. regulamente. . precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.Agrementele tehnice pentru produse. . . 12. Art. 9. 7. responsabilitati. produselor si procedeelor utilizate in constructii. expertii tehnici. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. utilizatorii. proiectantii. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. cercetatorii. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. calculul si alcatuirea. Lege nr. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii. a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. proprietarii. k) controlul de stat al calitatii in constructii. executantii. d) verificarea proiectelor. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. i) comportarea in exploatare si interventii in timp. Art. Art. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. 11. Art. CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. 8. La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. in conditiile prezentei .Acesti factori sunt: investitorii. in principal. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. inferioare reglementarilor in vigoare. corespunzatoare cerintelor esentiale. 5. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. Art. h) receptia constructiilor. executia si exploatarea constructiilor. . precum si garantiile materiale si alte prevederi. realizare. . g) activitatea metrologica in constructii. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. referitoare la calitate. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. dupa caz.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice.In contractele care se incheie ori. j) postutilizarea constructiilor. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. verificatorii de proiecte. 10. care sa conduca la realizarea acestor clauze. responsabilii tehnici cu executia.

.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. Art. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Art. de punere in opera si de intretinerea a acestora. Art. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. . . 16. de depozitare. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi.Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. procedee si echipamente traditionale. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati. legal desemnati de acestia. Art. 18. Receptia constructiilor se face de catre investitor . 14. . Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. Art. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. 15. 13. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.proprietar.Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. . in scopul . realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. 17. aptitudinea de utilizare.legi. Art. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. de transport. . Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. conditiile de fabricatie.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale.

h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. . precum si a deficientelor proiectelor. . . 2 al prezentei legi. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. .Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. demontare si demolare a constructiilor. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. la unitatile de proiectare. 20. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. de executie. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. consolidare. Art.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. urbanism si amenajarea teritoriului. Art. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. 22. pe tot parcursul lucrarilor.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. desfiintare partiala. precum si la lucrari de reparatii. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. precum si a autorizatiei de construire. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. . 18 alin. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. transformare. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. 19. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. lucrari publice. 21. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. extindere.mentinerii cerintelor esentiale.

din vina proiectantului. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. la cererea investitorului. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. exploatarea. intretinerea si reparatiile. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. precum si. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. e) stabilirea. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. e) solutionarea neconformitatilor. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. precum si gestionarea probelormartor. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. prin proiect. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. 23. dupa caz. . urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. d) elaborarea caietelor de sarcini. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. in vederea solutionarii. a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor. stabiliti de catre investitor. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. lucrari publice. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. a Inspectiei de stat in constructii. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. . cu responsabili tehnici cu executia atestati. in termen de 24 de ore. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. h) sesizarea.

factori de raspundere. consolidare. a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. raspund pentru solutiile date.Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului.i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. la instrainarea constructiei. conform atributiilor ce le revin. . Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. extindere. Expertii tehnici atestati. noului proprietar. impuse prin reglementarile legale. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. 26.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. j) aducerea la indeplinire. k) remedierea. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. d) efectuarea.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . angajati pentru expertizarea unor proiecte. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici. colaboratori. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. pe propria cheltuiala. atat in perioada de executie. dupa caz. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. a defectelor calitative aparute din vina sa. c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. subcontractanti .Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin. . e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. desfiintare partiala. 25. . la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. atestati Art. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. transformare. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie . 24. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. la termenele stabilite. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. de lucrari de reconstruire. la terminarea executiei lucrarilor. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

revine factorilor care participa la conceperea. precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. conform dispozitiilor legale. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . urbanism si amenajarea teritoriului Art. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. executantul. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. 18 alin. urbanism si amenajarea teritoriului. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. a Inspectiei de stat in constructii. in termen de 24 de ore. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor.Proiectantul. pe intreaga durata de existenta. . dirigintele de specialitate.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea. exploatarea si postutilizarea acestora. urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. b) fundamentarea. e) sesizarea. c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. 27.Inspectia de stat in constructii. . . . a unor constructii de calitate corespunzatoare. responsabilul tehnic cu executia atestat. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. realizarea. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. in vederea eliberarii de agremente tehnice. 30. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. Art. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. lucrari publice. specialistul verificator de proiecte atestat. precum si dupa implinirea acestui termen. 29. produse si procedee noi pentru constructii. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. lucrari publice. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. lucrari publice. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. lucrari publice. pe toata durata de existenta a constructiei. 28. 2.

vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. ori alte consecinte deosebit de grave. 31. moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. distrugerea totala sau partiala a constructiei. II. 32. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. 33. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. ori alte consecinte deosebit de grave. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. . . daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. De la 15.500. lucrari publice. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I.000.000.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii. expertizarea. dupa caz.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control.000 lei la 77. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat. referitoare la stabilitate si rezistenta. verificarea. precum si de constatarea contraventiilor. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. Art. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. De la 15. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. potrivit legii.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante.500. . fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. Art.000 lei la 93.

000.500. a lucrarilor de intretinere. IV. referitoare . e) stabilirea. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. a factorilor interesati. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii.000 lei la 12. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. De la 1. transformari. III. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. 14.legale. De la 7.000 lei la 3. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. De la 3. conform prevederilor legale. V.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. de reparatii si de consolidari. e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.500. precum si convocarea nejustificata. la terminarea lucrarilor de constructii. de catre acesta.000 lei la 46. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.000. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. 21. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale. c) realizarea de modificari. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. urmare convocarii facute de executant. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii.500.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii.700. corespunzator prevederilor art. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii. modernizari.

cu exceptia prevazuta la art. b). lucrari publice. persoane fizice.Regulamentele prevazute la art. c). Art. 498/2001. . de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale. 39. la termenul stabilit. .Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. urbanism si amenajarea teritoriului. 30. 38. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. Art. 40. 2 al prezentei legi. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. . Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. cu exceptia proprietarilor.G. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. . urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. 2 alin. iar in cazurile prevazute la art. Art.la cerinte esentiale.Constatarea contraventiilor prevazute la art. Art. 3 lit.Contraventiilor prevazute la art. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. 37. . 34. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. pentru rezolvarea neconformitatilor. 35. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. a masurilor cuprinse in actele de control.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului. lucrari publice. Art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. Calculul si virarea . precum si la cele in exploatare. nr. Art. f) neindeplinirea.S.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. unic din H. referitoare la cerinte esentiale. 36. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate. d) si e) din Legea nr. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. . 2 si pentru care se emit. autorizatii de construire. Procedurile prevazute la art. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. . a).C. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. in conditiile legii. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei.

studiilor. receptiei lucrarilor. 1 din Legea nr. Inspectoratul de Stat in Constructii . b).N.sumelor respective se fac esalonat. . 74 alin. fara a se depasi suma datorata. functionalitatii si calitatii constructiilor. testarilor. 2 din Legea nr. alunecari de teren. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii.I. urbanism.S. prevazute la alin. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. Art. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate. . amenajarea teritoriului si habitat. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. auditului.15% pe zi de intarziere. documentatiilor.» . procedee si echipamente. unic pct. verificarilor metrologice. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. unic pct. tasari si/sau prabusiri de teren si.S. cu respectarea prevederilor art. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice. precum si a cercetarilor. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. se penalizeaza cu 0. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. precum si orice alte dispozitii contrare. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. Ordonanta Guvernului nr. cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii .@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. 2/1994 privind calitatea in constructii. 1 lit. (1) din Constitutia Romaniei. 41. sigurantei in exploatare. dupa caz. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului. inundatii. concomitent cu plata prestatiilor. conducerii si asigurarii calitatii.Alineatul (5) a fost modificat prin art.I. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. 587/2002. potrivit prevederilor legale. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. Transporturilor si Locuintei.A. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.«C. 587/2002.C. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. .@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art.

univ. Nr. dr. cu respectarea prevederilor art. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994.p. PRESEDINTELE SENATULUI prof. 10. . 18 ianuarie 1995. OLIVIU GHERMAN Bucuresti. 74 alin.

completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect. Pentru cine are timp la dispoziţie .alimentare cu energie electrică . o hală. Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea.scara 1 :2000 (cca.3 zile) . un garaj. execuţia şi recepţia lucrărilor executate. INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 . Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască.gaze naturale . o anexă la casă. iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : .solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă .3săptămâni) .înainte de a începe orice demers. Hotărârile Administraţiei Publice Locale.înainte de a începe orice demers. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca.Calitatea în construcţii.. Pentru cine nu are timp . un atelier etc.alimentare cu apă . Legea 50 cu normele ei de aplicare. să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă..actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) . Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură.

Tema de proiectare trebuie să conţină : .prevenirea şi stingerea incendiilor .date despre regimul de înalţime ( parter. Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară.sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care.C.altele Avize si acorduri privind : .întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu.N.telefonizare . In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri. etc…) .C. Viza verificator MLPAT .canalizare .proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor.protecţia mediului .G.transport urban . Plan parcelar întocmit de expert O. trebuie să conţină şi o expertiză tehnică .salubritate . începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii.date despre suprafeţele diferitelor încăperi .apărarea civilă . Deviz estimativ lucrări. în majoritatea cazurilor. mansardă. etaj..alimentare cu energie termică . Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat.

. După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere. în mod explicit. Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă. încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora . la Primarie sau Consiliul Judetean..proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia .alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism . forţă majoră. Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs. etc. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs. este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : .durata de elaborare a proiectului .alte clauze ( penalitati de întârziere. următoarele : . ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului. a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze.) După depunerea.asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate .în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire.

NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. a utilajelor.lucrările care se vor executa(săpături manuale. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea .penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului . Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia. care va trebui să conţină . -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă. -în regie proprie . a materialelor. Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean.valoarea lucrărilor .-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea.forţa majoră . zidărie etc…) . betoane.calitatea lucrărilor .datele de identificare ale contractanţilor . (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). a transpoturilor.durata de execuţie a lucrării . inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei. . constructorii neavând nici o responsabilitate . Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».soluţionarea litigiilor . care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse.alte clauze Odată ales constructorul. procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei. pentru a putea întabula construcţia.în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie. materialele urmând a le procura dvs.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs.

ţiglă etc…) .betoane. cărămizi . Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse. fiecare material achiziţionat (armături ptr. sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie. La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0. semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii.obligatoriu .7% din aceeaşi valoare.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi .B. proiectant şi executant) .1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. Dvs.Deasemenea se anunţă. mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0. Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N. la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful