CONF. UNIV. DR. ING.

GABRIELA PROCA

DEPRECIEREA ŞI INSPECŢIA CONSTRUCŢIILOR

2008

CUPRINS Cap. I. Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate. Cap. II. Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton, beton armat Cap. III. Deprecierea construcţiilor din zidărie Cap. IV. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice Anexe Lucrări publicate în domeniul cursului de autor

CAPITOLUL I Conceptul de calitate în construcţii. Expertizarea tehnică de calitate.

1.1. Conceptul de calitate În procesul istoric de dezvoltare al producţiei de bunuri materiale, noţiunea de calitate şi preocuparea de îmbunătăţire a produselor capătă un caracter obiectiv. Având în vedere similitudinea dintre procesul de producţie industrial şi cel de producţie în construcţii, conceptul de calitate privind rezultatele procesului muncii din construcţii, respectiv producţia de bunuri imobiliare şi servicii (reparaţii curente, capitale, modernizări şi consolidări) poate fi analizat similar conceptului de calitate pentru produsele din celelalte ramuri industriale. Dintre aceste caracteristici se menţionează: durata mare de exploatare a bunurilor materiale, valoarea ridicată a investiţiilor aferente lucrărilor de construcţii, caracteristicile specifice fiecărei categorii de construcţii. Calitatea este definită ca „ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectivelor şi fenomenelor care fac ca aceasta să fie ceea ce sunt şi să se deosebească unele de altele”. Calitatea şi îmbunătăţirea acesteia sunt atributele esenţiale ale civilizaţiei moderne fiind impuse de prezenţa pieţelor concurenţiale în care activităţile economico-sociale au o desfăşurare dinamică şi unde se cere un produs /serviciu optim din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Nivelul calitativ optim poate fi dedus din relaţia costuri-nivel calitativ prezentată în diagramă (fig. 1.1). Nivelul calitativ optim se determină pornind de la costul global (costul de achiziţie plus costul de întreţinere al produsului pe toată durata de utilizare normală). Nivelul care corespunde unui cost global minim se numeşte nivel calitativ optim.

Fig. 1.1. Costul global al calităţii (a) curba de variaţie a costului produsului în funcţie de calitate; (b) curba de variaţie a costului de exploatare (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) în funcţie de calitate; (c) variaţia costului global în funcţie de calitate.

Caracteristicile de calitate ale produselor şi serviciilor în domeniul construcţiilor sunt: − caracteristici atributive exprimate printr-un indice calitativ (suprafaţă constructivă, suprafaţă desfăşurată, structură de rezistenţă, consumuri energetice, dotări şi eficienţa acestora în buna desfăşurare a activităţilor, conform destinaţiei spaţiilor construite); − caracteristici constructive exprimate prin mărimi concrete, măsurabile (dimensiuni ale spaţiilor construite sau şi amenajate pe destinaţii, elemente structurale pe tipuri şi moduri de alcătuire sau şi punere în operă, preţuri pe m2 construit în diferite variante constructive). Caracteristicile de calitate s-au impus ca o consecinţă a cererii univoce a beneficiarilor (utilizatorilor) în aprecierea calităţii produselor şi serviciilor, a modului în care acestea corespund cerinţei sociale. În funcţie de aceste aspecte se pot diferenţia următoarele caracteristici de calitate: funcţionale, psihosenzoriale (condiţii de confort, estetice, cerute prin destinaţia oricărui tip de construcţie, sociale (construcţiile trebuie să respecte pe toată durata de viaţă protecţia mediului ambiant); fiabilitate şi mentenanţă. Compararea calităţii unei construcţii se face având drept criteriu de referinţă o construcţie similară realizată în ţară sau în străinătate. Factori ca: nivelul preţului, termen de garanţie, calitatea finisajelor şi a dotărilor, rezolvarea promptă a reclamaţiilor în timpul exploatării completează şi noţiunea de „calitate comercială”.

1.2. Indicatorii nivelului tehnic calitativ Pentru stabilirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, inclusiv al produselor producţiei de construcţii-montaj, a fost elaborată o metodologie unitară pe economie. Metodologia permite calculul celor trei forme ale nivelului tehnic şi calitativ „Q”. Astfel: QC - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de performanţe se obţine prin compararea performanţelor produsului cu parametrii specifici prevăzuţi în documenta]ia tehnică de execuţie

(proiectul de execuţie – proiect faza DDE - întocmit şi verificat conform legisla]iei în vigoare); Qm- indicatorul nivelului tehnic şi calitativ mondial se obţine prin compararea performanţelor produsului cu media parametrilor caracteristicilor produsului similar din străinătate luate ca bază de comparaţie; QV - indicatorul nivelului tehnic şi calitativ de vârf se obţine prin compararea performanţelor produsului cu cel mai înalt parametru caracteristic din grupa produselor similare, din străinătate luate ca bază de comparaţie. În funcţie de valorile lui Qm se pot face următoarele aprecieri: Qm > 1 0,85 ≤ Qm < 1 - produsul este peste nivelul tehnic şi calitativ mondial; - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial ridicat; - produsul este sub nivelul tehnic şi calitativ mondial.

0,50 ≤ Qm < 0,85 - produsul este de nivel tehnic şi calitativ mondial mediu; Qm < 0,50

1.3. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate 1.3.1. Fiabilitatea Pentru a caracteriza calitatea sau noncalitatea unui produs indiferent de natura şi destinaţia sa, este necesară aptitudinii de menţinere în timp a caracteristicilor de performanţã (fiabilitatea). Fiabilitatea, în general, este definită ca probabilitatea ca un produs, în condiţii bine determinate de utilizare şi exploatare, să fie în stare de folosire (funcţionare) după timpul „t”. Definirea fiabilităţii include trei idei de bază: − fiabilitatea este o probabilitate; −fiabilitatea impune exploatarea unei construcţii conform parametrilor avuţi în vedere la proiectare; − timpul „t” variază în funcţie de tipul de construcţiei (provizorie, definitivă) şi destinaţie. Fiabilitatea se poate exprima în patru forme distincte: previzională (proiectată), experimentală (de laborator); efectivă şi nominală. În practică se calculează fiabilitatea previzională, se verifică în laborator determinându-se fiabilitatea experimentală, se confirmă în exploatare prin fiabilitatea operaţională şi obligatoriu, pentru construcţii sau elemente de construcţii, se înscrie în cartea tehnică a construcţiei fiabilitatea nominală. Având în vedere durata mare de viaţă a construcţiilor, în laborator, testarea se face prin metode accelerate, pe modele pe care sunt simulate pe baza criteriilor de fenomenele din realitate. similitudine cu

Indicatorii de fiabilitate sunt: − media timpilor de bună funcţionare (θ) MTBF, calculabilă în construcţii pentru cicluri de exploatare între două reparaţii curente succesive; − rata avariilor sau “căderilor” (λ), exprimând numărul de avarii ce necesită reparaţii curente în unitatea de timp; Din punct de vedere matematic, λ = pentru structuri de construcţii; − Funcţia fiabilităţii este exprimată matematic prin ecuaţia R(t) = e-λt, unde λ este rata avariilor şi e = 2,718... (numărul lui Euler). Valoric R(t) este cuprins între valorile 0 şi 1. Analizând curba fiabilităţii (fig.1.2), se constată că pentru un timp t egal cu MTBF fiabilitatea este de 37%.

1 , fiind de pentru instalaţii 10-15 ani, 100 de ani θ

Fig. 1.2. Curba fiabilităţii

Pentru produsele cu durate mai mici de exploatare din sistemul complex al construcţiilor, de exemplu instalaţiile şi componentele acestora, în analiza fiabilităţii subsistemului mai intervin şi parametrii probabilitatea de defectare (conform Legii lui Weibull) şi durata medie de viaţă (Dm). Evaluarea matematică a fiabilităţii unei construcţii este deosebit de dificilă având în vedere alcătuirea complexă a acesteia. 1.3.2. Mentenanţa (Mt) reprezintă ansamblul acţiunilor menite să păstreze în stare de funcţionare un produs reparabil. Pentru construcţii este vorba de ansamblul activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente care trebuie şi pot fi realizate la o construcţie pentru ca aceasta să

a. consolidare şi de reparaţii ale acestora. calitatea construcţiilor este rezultanta tuturor performanţelor de comparare ale acestora. Reparaţiile capitale efectuate la o construcţie sau la un subansamblu închis caracterizează mentenanţa curativă. indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. are drept scop acţiunea şi intervenţia operativă ori de câte ori este necesar în timpul proceselor aferente proiectării. Notată cu (∆t). rezultă că se obţine creşterea disponibilităţii prin asigurarea unei mentenanţe preventive şi corective corespunzătoare (∆t) → 1. pentru construcţii se poate exprima sub forma: ∆ t = tf t f + tr . deci întreţinerea curentă permanentă sub exploatare este o soluţie practică pentru asigurarea unei disponibilităţi maxime.se comporte în condiţii de exploatare normale.00 dacă tr → 0. modificare. Controlul calităţii Controlul calităţii. unde µ este rata reparaţiilor. execuţiei şi întrebuinţării unui produs după darea în folosinţă a unui obiectiv. legiferat prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. denumite in continuare construcţii. reparaţiilor. precum si construcţiile provizorii. Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăreşti situate in mediul rural si in satele ce aparţin oraşelor. Interpretând relaţia. unde tf este timpul de funcţionare nominală. conform parametrilor proiectaţi. alegerea materialelor de construcţie satisfăcătoare din punct de vedere al caracteristicilor fizico- . Expresia matematică a mentenanţei este datã de ecuaţia: M t = e − µt . noţiunea implicã atât fiabilitatea cât şi mentenanţa. în scopul satisfacerii pe întreaga durata de existenţã a acestora exigenţele utilizatorilor. transformare. Reparaţiile curente şi de întreţinere caracterizează mentenanţa preventivă. 1. Disponibilitatea este cea mai complexă formă în care se poate caracteriza calitatea unui produs.3. Performanţele de comportare în exploatare sunt condiţii impuse prin destinaţia construcţiilor şi se au în vedere în proiectarea de specialitate (respectarea gabaritelor. 1. iar tr este timpul afectat întreţinerii curente. Prevederile legii se aplică construcţiilor de orice categorie si instalaţiilor aferente acestora. Conform legii privind calitatea în construcţii. în exploatare.4.3. alegerea unei structuri de rezistenţă adecvate destinaţiei şi în concordanţă cu restricţiile de amplasament. precum şi lucrărilor de modernizare.

precum şi după considerentele economice. destinaţie. procedee şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele: proiectare-cercetare. proiectanţi. Conform legii. Legea 18/1990 privind fondul funciar. sunt prevăzute în mod expres în lege.mecanice. siguranţa în exploatare. Obligaţiile de respectare a prevederilor din legea calităţii revin tuturor factorilor implicaţi în conceperea. conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. siguranţa la foc. cercetători. b. . realizarea şi exploatarea construcţiilor: investitori. b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor. Sistemul calităţii in construcţii se aplica in mod diferenţiat in funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor. regulamente. Cerinţele generale ale construcţiilor: rezistenţa şi stabilitatea. Pentru utilizatorii industriali. Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate. exploatare şi postutilizare a acestora. d) verificarea proiectelor. mod de utilizare. condiţiile de confort termic. responsabili tehnici cu execuţia. grad de risc sub aspectul siguranţei. expertizarea proiectelor şi a construcţiilor. Legea 134/1994 privind protecţia mediului. acustic. a execuţiei lucrărilor. economia de energie şi respectiv. Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) reglementările tehnice în construcţii. c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee.). Legea instituie pentru prima oară sistemul calităţii în construcţii fapt ce are în vedere viziunea alcătuirii construcţiilor ca sisteme complexe. etc. proprietarii. sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice. producători şi furnizori de materii prime şi utilaje pentru construcţii. execuţie. respectiv Legea 15/1990 privind transformarea întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii autonome. verificatori de proiecte. responsabilităţi. Utilizatorii pot fi persoane fizice (posesorii sau locatarii construcţiilor de locuit) sau colectivităţile umane în care se desfăşoară activităţi social-economice (persoane juridice). cerinţelor de confort şi siguranţă. experţi cu calitatea în construcţii. protecţia mediului ambiant. utilizatorii. asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului sunt prevăzute şi în alte acte normative. precum şi autorităţile publice locale de profil prin departamentele sau şi birourile de profil din cadrul primăriilor.

g) activitatea metrologică în construcţii. h) recepţia construcţiilor. transformare. care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Recepţia construcţiilor se face de către investitor . prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia de execuţie şi documente privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite. consolidare. precum şi la lucrări de reparaţii. k) controlul de stat al calităţii în construcţii. Expertizele tehnice ale proiectelor si construcţiilor se efectuează numai de către experţi tehnici atestaţi. Personalul implicat în sistemul activităţilor de construcţii trebuie să cunoască şi să respecte prevederile legale în limita competenţelor sale profesionale. în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. care se fac numai pe . legal desemnaţi de aceştia. Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanta specializaţi. extindere. f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. j) postutilizarea construcţiilor. în prezenţa proiectantului şi a executantului şi / sau a reprezentanţilor de specialitate. i) comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. Se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toata durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice.e) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.proprietar. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire. în scopul menţinerii cerinţelor. desfiinţare parţială.

Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor şi a construcţiilor Conform proiectului de lege privind „Codul Construcţiilor” din anul 2006 al Ministerului transporturilor. rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţii existente: . acţiunilor umane sau activităţii tehnologice. precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit legii. de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile. Controlul de stat al calităţii în construcţii se execută de către Inspecţia de stat în construcţii. expertul tehnic de calitate atestat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate de sprijinire. demontare şi demolare a construcţiilor. a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii. analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele esenţiale prevăzute de lege. experimentări sau încercări.5. izolare parţială sau evacuare a construcţiei. b. studii. pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave (victime omeneşti . expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde: relevee. urbanism şi amenajarea teritoriului.în vederea determinării în orice stadiu. pe baza unei fundamentări tehnice asumate.în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale. în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare. lucrări publice. În cazul în care. cercetări. construcţiilor şi turismului. care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor. rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuţiei unor lucrări de construcţii.baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. 1. atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede aceste lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a. . Activitatea de expertizare tehnică de calitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate atestaţi.

investitorului. Expertul tehnic de calitate atestat va analiza: .stabilirea măsurilor tehnice optime .teste de încărcare. evaluarea acţiunilor conform reglementărilor tehnice la data execuţiei. .1.sau pagube materiale).teste fizico-chimice.domeniile de examinare detaliată. acesta le va aduce în cunoştinţă.condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei.experienţa anterioară. Analiza Globală Examinare detaliată Prezentarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor . reparaţii sau îmbunătăţiri şi pentru verificări suplimentare.starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate.teste non-distructive. . Conţinutul cadru al expertizei tehnice este arătat în Tabelul 1. .prezentarea de date suficiente şi autentice pentru a permite evaluarea rezistenţei şi stabilităţii structurale . .înregistrare foto-grafică.analiza deteriorării. .să colecteze toate datele anterioare şi rezultatele testelor. . Stabilirea acţiunilor viitoare care sunt necesare atât pentru măsuri preventive. la momentul verificării şi cele viitoare ale structurii în conformitate cu cerinţele esenţiale.comportamentul structurii. Concluzii şi recomandări Expertizarea unei construcţii existente se finalizează printr-un raport de expertiză întocmit în conformitate cu prevederile tehnice şi ale legislaţiei în vigoare. .măsurători şi modelări computerizate.plotare computerizată. Operaţiuni . . în scris. expertul tehnic de calitate atestat. va informa Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Tabelul 1. care sunt obligaţi să le pună în aplicare. execuţie şi exploatare.să asigure ca verificarea şi expertizarea tehnică de calitate respectă dispoziţiile Codului Construcţiilor cu privire la asigurarea cerinţelor esenţiale . .analiza structurală. . . .rezultatele verificării trebuie să fie evaluate şi comparate cu valorile proiectate şi reglementate. . după caz. .documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare. Raportul cuprinde . . Etape Planificarea Obiective . Despre măsurile propuse.prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi.1 Obs.analiză statistică.eşantioane selectate. .inspecţie vizuală (la faţa locului).

etc. f.descrierea degradărilor şi avariilor construcţiei.dacă şi în ce măsură proiectul construcţiei respectă prevederile prescripţiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcţiilor amplasate în zone seismice.modul de comportare al construcţiei la cutremurele anterioare precum şi la celelalte acţiuni care au intervenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaţionale. precum şi datele obţinute prin sondaje. relaţiile cu mediul construit). .următoarele piese scrise şi desenate: a. .).motivul efectuării expertizei. . coroziune. Memoriul tehnic precizează: . releveele de arhitectură şi structură. funcţional şi structural precum şi din cel al condiţiilor de amplasare (topografia şi condiţiile geotehnice ale terenului. buletinele de analiză conţinând rezultatele eventualelor încercări nedistructive (**) efectuate asupra elementelor sau construcţiei. economice. etc. economic.dacă şi în ce măsură condiţiile de execuţie şi cele de exploatare corespund proiectului şi caietului de sarcini funcţionale (destinaţie). (*) Metoda de evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească: . . al încadrării în mediul construit. în vederea fundamentării intervenţiei este necesară investigarea şi prin alte metode de calcul. g. analiza şi explicarea cauzelor probabile ale acestora. tehnologic. .. tasări ale terenului de fundare. . breviarul de calcul şi / sau justificările tehnice. etc. funcţional. diferenţe de temperatură. copia după actul de atestare a inginerul expert. . .. e. în cazul construcţiilor pentru care nu se dispune de proiect sau la care s-au efectuat modificări faţă de proiectul iniţial care nu au avut la bază documentaţii tehnice întocmite în acest scop.propunerea deciziei de intervenţie şi fundamentarea acesteia din punct de vedere tehnic.încadrarea construcţiei în clasa de importanţă şi categoria aferentă. b. . releveele degradărilor şi avariilor. planurile principale de rezistenţă şi arhitectură din proiectul construcţiei.rezultatele aplicării metodei de evaluare calitativă (*). tehnologice şi funcţionale privind constatările şi propunerile formulate în raport. d. decopertări.dacă. c.descrierea construcţiei din punct de vedere arhitectural.

a. pentru elementele nestructurale interioare şi exterioare care pot produce accidente în caz de cutremur (pereţi interiori despărţitori. după . documentaţii tehnice pentru modificări ulterioare. . explozii. 1964-1981.Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care. 1941-1963. zidărie) şi încercări de defectoscopie (gamagrafiere. se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. rezultatele obţinute. Se va evalua şi fluxul de evacuare din clădire în caz de cutremur şi dacă există pericole de incendiu. defectsoscopie ultrasonică). măsurători pe carote.).se efectuează în zonele şi pentru elementele considerate de expert ca fiind necesare şi concludente pentru evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurii şi se folosesc concomitent minim două procedee (sclerometrie. mortar. parapeţi. ornamente.releveelor construcţiei. calcane.proiectului de rezistenţă şi arhitectură al construcţiei.Evaluarea calitativă se face pe baza examinării: . în ansamblu şi în detaliu. la acţiuni seismice şi la alte acţiuni cu intensităţi semnificative) şi fundamentarea şi propunerea deciziei de intervenţie.).se execută de unităţi autorizate. rezultatele încercărilor se includ într-un memoriu tehnic care trebuie să cuprindă: descrierea încercării. în urma intervenţiei sale. .construcţiei. degajări de noxe.Expertizarea construcţiilor existente are ca scop evaluarea nivelului de protecţie (la încărcări gravitaţionale. .releveelor de degradări şi avarii. etc.Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente se utilizează diferenţiat.perioada în care a fost proiectată clădirea (până în 1940. elementelor şi detaliilor considerate importante pentru aprecierea nivelului de protecţie. în funcţie de următoarele criterii: . Evaluarea se face pentru sistemul structural. . (**) Încercări nedistructive Încercările nedistructive se referă la: .măsurători dinamice pe ansamblul construcţiei.încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale acestora (beton. măsurători cu ultrasunete. ş. . (+) Precizări . interpretarea rezultatelor. radiografiere. . . .

sistem dual (preponderent cu cadre sau cu pereţi).6. Precizări privind sistemele structurale (conform P100/2004) a. conectaţi într-un mod regulat prin grinzi ductile (grizi de cuplare). . înălţimea totală a construcţiei. . construcţiile de beton pot fi încadrate în sisteme structurale diferite în cele două direcţii principale. individuali sau cuplaţi. Cu excepţia sistemelor flexibile la torsiune. Explicitare: . . .sistem dual. de exemplu sisteme structurale constând din cadre flexibile combinate cu pereţi concentraţi în centrul clădirii (sistem cu nucelu central). Sistemul are două variante de realizare: . . capabile să preia prin efect indirect minim 30% din momentele dela baza montanţilor. preiau majoritatea încărcărilor verticale şi orizontale. .clasa de importanţă a construcţiei.zona seismică de calcul în care este amplasată construcţia (IMR – interval mediu de recurenţă a magnitudinii cutremurului – 100 ani).sistem structural tip pereţi → sistem structural în care pereţii verticali. cu cadre predominante (sistem dual în care contribuţia cadrelor în preluarea forţelor laterale reprezintă 50% din total). sistem pendul inversat. Peretele cuplat este un element structural alcătuit din doi sau mai mulţi pereţi (montanţi). în timp ce încărcările laterale sunt preluate parţial de sistemul în cadre şi parţial de pereţi structurali. Tipuri de structuri pentru construcţii de beton Tipuri de structuri: sistem tip cadre. sistem tip pereţi.sistem dual cu pereţi predominanţi (sistem dual în care contribuţia pereţilor în preluarea forţelor laterale reprezintă peste 50% din total).1981). lucrând separat. a cărui rezistenţă la forţe laterale este cel puţin 70% din rezistenţa întregului sistem structural. . sistem flexibil la torsiune.sistemul structural.sistem tip pendul inversat → sistem în care peste 50% din masă este concentrată în treimea superioară a structurii sau la care disiparea de energie se realizează la baza unui singur element al clădirii. după caz. 1. .numărul de niveluri sau. . cuplaţi sau nu.sistem flexibil la torsiune → categorie în care se încadrează sistemele cu pereţi şi cele duale fără rigiditate suficientă la torsiune.sistem structural dual → Sistem structural în care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale.

Importanţa construcţiilor depinde de consecinţele prăbuşirii asupra vieţii oamenilor.structuri duale (cadre necontravântuite asociate cu cadre contravântuite).cadre contravântuite centric. d. idem îmbinate cu cuie.structuri metalice asociate cu nuclee sau pereţi de beton armat.arce cu 2 sau 3 articulaţii. conectate cu cuie şi buloane.zidărie confinată (zidărie prevăzută cu elementele de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri). . c. structuri mixte (cadre şi elemente de umplutură).7. . . Clase de importanţă şi de expunere la cutremur pentru clădiri Nivelul de asigurare al construcţiilor se diferenţiază în funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care acestea fac parte.zidărie simpă / nearmată. . şarpante îmbinate cu inele. ferme cu îmbinări prin chertare.şarpante îmbinate cu buloane. 1. .zidărie cu inimă armată (perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat. cu sau fără legături mecanice între straturi. şarpante din panouri de lemn cu feţe îmbinate cu cuie pe scheletul din lemn (capacitate înaltă de disipare a energiei – H). . .structuri de tip pendul inversat. la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări. .cadre necontravântuite. . Tipuri de structuri pentru construcţii din lemn .console.şarpante îmbinate cu buloane şi dornuri. cadre îmbinate cu dornuri şi buloane.zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale. Tipuri de structuri pentru construcţii metalice . pereţi din lemn cu feţe încleiate. . de importanţa lor pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada de imediat după cutremur şi de consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave. . .cadre îmbinate cu dornuri sau buloane. . Tipuri de structuri pentru construcţii din zidărie .cadre contravântuite excentric.b.panouri din lemn îmbinate cu diafragme (feţe) încleiate. .

cu grad redus de ocupare şi/ sau de mică importanţă economică. III. care nu aparţin altor categorii. spitale şi ale construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă.clădirile din patrimoniul naţional. cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă.clădiri de locuit şi publice având peste 400 persoane în aria totală expusă. muzee.reducerea încărcărilor utile maxime pe planşeele construcţiei şi / sau modificarea funcţiunii construcţiei astfel încât să se realizeze trecerea acesteia la o clasă inferioară de importanţă. creşe. măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . aziluri de bătrâni. .consolidarea elementelor structurale şi / sau a ansamblului structural. IV. Clădirile de tip curent. .degradări şi avarii în urma unor acţiuni seismice. pentru construcţiile existente care prezintă: . locuinţe unifamiliale. rigiditate).I. . Noţiuni generale privind unele măsuri de intervenţie asupra construcţiilor existente Măsurile de intervenţie se iau în scopul asigurării unor nivele de protecţie antiseismică adecvate.spitale. Clădiri de mică importanţă pentru siguranţa publică.8. Clădiri a căror rezistenţă seismică este importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă: .penitenciare. b. La adoptarea deciziei de intervenţie se au în vedere următoarele posibilităţi: a. staţii de producţie şi distribuţie a energiei.nivele de protecţie la acţiuni seismice insuficiente în raport cu nivelele de protecţie prevăzute la construcţiile noi şi cu durata de exploatare anticipată pentru construcţia respectivă. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. II.şcoli cu diferite grade. măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei: . . altele decât cele din clasa I şi instituţii medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria expusă. . 1. sedii poliţie. Clădiri cu funcţiuni esenţiale a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă (staţii pompieri. . clădiri care conţin gaze toxice. explozivi şi alte substanţe periculoase). etc. . construcţii agricole.repararea elementelor structurale ( nu se modifică semnificativ prin de aceste lucrări proprietăţile de rezistenţă.

2.CLĂDIRI Clădiri industriale Structură din zidărie.1. paiantă. depozitare Structură din zidărie. beton armat sau metal Structură din lemn.2.1 Simbol 1 1.3.3. 1. . 1. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii Structură zidărie.1. inclusiv elemente de faţadă cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă risc ridicat de dislocare şi prăbuşire.3. Proiectarea se face în corelare cu: . 1.cu închidere perimetrală Durate de existenţă (ani) 85 50 20 70 40 15 80 45 20 65 ..1. beton armat sau metal Structură din lemn Structură cu caracter provizoriu Clădiri agricole Structură zidărie. comerţ. 1. 1.1. 1. . Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenţie (proiectare şi execuţie) se stabileşte în funcţie de clasa de importanţă şi de valoarea gradului de asigurare la acţiuni seismice ale construcţiei respective.1. demolarea totală a construcţiei. c. Proiectul se întocmeşte de personal tehnic atestat şi experimentat pentru astfel de lucrări şi se verifică de către experţii care au întocmit raportul de expertiză a construcţiei şi au stabilit decizia de intervenţie. 1.3.3. 1. pământ stabilizat Structură cu caracter provizoriu Clădiri pentru afaceri.2. beton armat sau metal . 1. Lucrarea Nr.2.1.exploatarea. execuţie şi exploatare a construcţiilor. 1.4. 1. chirpici.legislaţia în vigoare referitoare la condiţiile generale de proiectare.1. întreţinerea şi condiţiile de intervenţie asupra construcţiilor existente.4. paiantă.1.1 1.2.proiectare şi executarea diferitelor procedee de reparare / consolidare a elementelor de construcţie. beton armat sau metal Structură din lemn.2.1. Denumirea grupelor şi subgrupelor GRUPA I .1.4.2. 1. 1.demolarea parţială – reducerea numărului de niveluri şi sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie. 1.1. Duratele de existenţă a clădirilor şi construcţiilor speciale în condiţii de mediu normal Normativul GE032-97 privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale indică duratele de viaţă ale construcţiilor (Anexele 1 şi 2).3.3. Extras din Anexa nr. chirpici.

5...........8.. .5.... miniere Linii de tramvai ................ chirpici. 85 50 .1..4....... Ecartament îngust........ .. 2.............. 2..................... 2......1.......... .......1......... ocrotirea sănătăţii...............1...... 2................................. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Baraje şi construcţii accesorii Diguri de apărare şi compartimentare (pământ..... 2............... Platforme de foraj marin .4.1...1............ ..........2........... 30 ......... 2 2...5....1.1.............din beton armat ..................1..... paiantă.6....................2.......... clădiri pentru învăţământ..4.. pământ stabilizat GRUPA II.............. 2........ 2........ 2.din metal ...................1...... staţii de conexiuni şi posturi de transformă subterană Centrale termoenergetice (CTE). Clădiri de locuit...cu închidere parţială. cultură şi artă........ 2............. asistenţă socială..................5... 2.... 2...........................4........................ anrocamente) ....2.....1............5.. Coşuri de fum . 2..............1...4... 2.......... 100 55 60 .....................5..3..3.......... beton armat sau metal Structură din lemn.................2.....1.........ecartament normal infrastructură suprastructură ..1... 1... 60 ......... ... CONSTRUCŢII SPECIALE Construcţii speciale industriale Piste şi platforme industriale .......... tip şopron ........ .... ştiinţă...... Peroane acoperite descoperite ....3 2...3.........5..... centrale termice (CT) ......2................................................. . CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII Transporturi feroviare Căi ferate .....1.. 2............. 2..1.............3... Pereuri .. 2........ ........................... 60 50 40 ......... ..... 15 ..........1. 2...1.......1..1.....2..................1. 2..........................4.................4...... administrative Structură din zidărie... 100 25 ....4............... ......4... inclusiv industriale.. centrale electrice de termoficare (CET)........2.............. 2...4...... staţii de transformare.....................................1.........14.. Transporturi rutiere şi aeriene Alei şi drumuri.. Căi de rulare din beton armat sau metal ..............1....... cultură fizică şi agrement..1..........1 .......5............................................3................. 100 100 ....... 20 40 ......4.......................... ....... Centrale hidroelectrice.............. 2..1.. 1......4........ ..... 50 35 ...... agricole şi forestiere 55 ........... 1...din zidărie ......

Denumirea elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Clădiri industriale pt.2. Ziduri de sprijin de orice natură . 2............. .... ......4........ 2........ Rezervoare şi bazine .1. oţel ........ 2............. ocrotirea sănătăţii... metal B....îngropate ................ 100 ........... transp.......pământ .8.. pasarele.......... învăţământ................ 2..... crt..5.................. borne..... 2.. metal ...5...2...... 2... 2.1....5... .. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton........... canal..............3..... Infrastructură Poduri......5.....3... 2....... 20 60 100 30 80 100 . 90 ....1....... ..... cu caracter productiv şi Clădiri agricole Clădiri de locuit. cultură fizică...2 1................... parapete..........2.3.3.................2.....cu îmbrăcăminte din balast a......... ... podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere....... beton pretensionat.. ţeavă protecţie . beton asfaltic Drumuri modernizate şi autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare....5...... 2.cu îmbrăcăminte din pă mânt compactat sau stabilizat .............5..... .5.....6. Instalaţii electrice de forţă .7...... artă............ 2.4...1... tuneluri A.. cu îmbrăcăminte din macadam..4... cu îmbrăcăminte din pavele de beton de ciment b....2...2. apeducte Cu infrastructură din lemn Cu infrastructură din zidărie Cu infrastructură din beton.....2....2................ beton armat........1 2..2.2......4...... 20 35 50 .lemn .. Poduri............. cultură...3.....4..... ........6..3...4..1. 2... viaducte. 2. 2. beton armat.1. apeducte.1...6...... 2..............4... Extras din Anexa Nr.2.. 2......1.....aeriene sau aparente ......2. 2........... Duratele de existenţă pentru elementele de construcţii şi instalaţii care compun clădirile Nr...4... transporturi cu caracter civil.....6......... ştiinţă..5. 2.... marcaje...... parcaje........4.....4. beton armat..2..4.în tub. podeţe şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere.2.... 2... beton pretensionat.......2..2....5...... 2. beton.5......... Tunele ....8.....8.......zidărie...... Suprastructură Poduri.4....5......1...8....... semne de circulaţie Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule ... 30 50 20 ....... . comerţ............ 10 25 50 35 85 70 .......4.........

............ 10 .. .....7.. 2........ 35 .. ............4..... 45 40 50 ..................... 13 13.......3.. 1... 25 20 35 60 5 3 35 40 .9............. 40 22 ..................7. . 2........ Învelitori din ţiglă. 2........7.8.. Balcoane din beton armat .... 3.....3.... Tâmplărie din lemn şi metalică.......... 35 ...2.6. . 7...... 30 .. gresie ...... Zugrăveli Vopsitorii Pardoseli Din mozaic........ piatră. ........ 80 ............. 50 - 55 7..... Din parchet sau duşumea ......... Izolaţii hidrofuge la terase . ......5.....1................. 5. 15 ........... 4 8 45 ... 10............ 5.. Placaje ceramice ... ... 7....... 4.. 1... Izolaţii termice ................. Elemente de finisaj la pereţi exteriori .................. 3................... 2................. uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din aluminiu Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din fag /stejar Uşi şi ferestre interioare şi exterioare metalice din brad ...1........ 1..... 38 . Elemente de instalaţii de încălzire centrală Radiatoare din fontă agrement şi administraţie ..... Placaj cu plăci ceramice CESAROM Tencuieli drişcuite sau stropite Tencuieli cu praf de piatră Tencuieli cu similipiatră Vopsitorii lavabile Zugrăveli cu lapte de var Elemente de finisaj la pereţi interiori şi tavane Tencuieli drişcuite Tencuieli sclivisite .... 15 ..... 2.....2.......... 1........1 .. ........................ . 5.......... 8 ... 5 10 55 .. 20 ...... 1. 3 6 40 .........1..... 1. 45 25 ........ 40 ......... ..1...... 15 .. 10 .. 40 .....8............. 50 30 . Şarpantă din lemn ..3... olane .... 15 .... 3................ .. 25 ... 20 20 30 55 5 3 ......................... 40 ... 50 ....... 15 ................1................ 2... 30 35 ............ 45 ......4............... . 10 20 50 3 2 .1.............pentru depozitare 1..

... 15. ... 20 ... Conducte scurgere din fontă Conducte din PVC .. întrerupătoare............ 16 8 ...... cabină) Elemente de instalaţii sanitare Conducte din oţel zincat .. 2..... Controlul calităţii lucrărilor Controlul cuprinde acţiunile........... beton armat şi beton precomprimat indicativ NE 012-99........ Arzător gaze Conducte de alimentare cu gaze Conductori electrici Prize... 15......2... Controlul tehnic de calitate se poate face după schema de mai jos: * control interior → control intern → autocontrol → ierarhic → control extern (CQ) * control exterior........ .........1. 15 ....13..2.9.............. 17..... ............... beton armat şi beton precomprimat se execută conform prevederilor din Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton..... 15 23 25 8 20 15 .... 17.. troliu..8........ 16............. beton armat Inspecţia construcţiilor din beton.. 18 10 ............... 13...13..... .. 15 25 30 10 20 20 ...... 17.. ... 20 .. deciziile esenţiale şi verificările care trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice specifice.............. 13. 17. 15 7 .. Izolaţii conducte ...... Radiatoare din tablă . 15 ....... 17.... 14... Pot fi identificate trei sisteme de control în funcţie de părţile care le exercită..4...... 20 .. 55 13 ... 50 11 .. Ascensoare (motor.... 17... Cap....1...... etc.. 50 12 ...........1..... Inspecţia şi deprecierea construcţiilor din beton.3.1.....9....... 15 20 25 7 - 25 .... ..1........ II........ Obiecte sanitare din porţelan Armături la obiecte sanitare . 25 ......

Controlul de conformitate este exercitat pentru a verifica dacă funcţionarea unei unităţi sau a producţiei se desfăşoară în conformitate cu regulile stabilite. data şi ora la care s-au luat probe. serie documente de livrare şi certificare a calităţii pentru ciment.* control de conformitate. Controalele efectuate au în vedere: . sursa de apă de amestecare. HG 925/95 şi HG 766/97. agregate. Procedurile de control ale producţiei şi sau execuţiei întocmite de executant se verifică de investitor sau un organ autorizat. Inspecţiile se efectuează în diferite etape ale producerii. Procedee de control a calităţii în construcţii Controlul producţiei şi execuţiei cuprinde ansamblul de măsuri necesare menţinerii la un nivel corespunzător a calităţii betonului în conformitate cu cerinţele specificate. se consemnează şi se raportează responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor.. adaosuri. tratarea betonului. este în general parte a controlului exterior şi se efectuează de către organisme independente autorizate pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite în construcţii conform HG 728/94. echipamente şi materiale necesare). temperatură şi condiţii atmosferice în timpul punerii în operă şi tratării betonului. etc. descărcarea. Exemple: nume producător / furnizor. ca parte a controlului de conformitate. programarea şi etapele de punere în operă şi de tratare a betonului. fiecare în domeniul său din cadrul activităţii de construcţii. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie se face având ca bază Legea 10/95 privind calitatea în construcţii. compactarea. Frecvenţa şi intensitatea controlului depind de consecinţele cauzate de unele posibile erori în diferitele stadii ale procesului de execuţie / producţie a betonului şi se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicaţi.2. etc. Pe şantiere se consemnează sub forma unor procese verbale sau în alte tipuri de documente. punerii în lucru a betonului şi determinările aferente (beton proaspăt şi întărit. 2. Controlul exterior se efectuează asupra unei întreprinderi de către un organism independent de aceasta şi constă în verificarea măsurilor de control interior atât timp cât acestea sunt în conformitate cu procedurile de verificare de control exterior sau procedee de verificare independente de sistemele de control interior. Controlul interior este desfăşurat de producător sau şi executant. Poate fi exercitat din iniţiativă proprie (proceduri interne de control) sau în conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de către o organizaţie independentă. la cererea investitorului. aditivi. betonarea. Abaterile dela procedurile specificate privind transportul.

asigurarea unor măsuri pentru situaţii accidentale. asigurarea cu personal instruit. condiţii de transport beton. înălţime maximă de cădere a betonului. 2. tratarea rosturilor înainte de turnare. compactarea uniformă şi evitarea segregării în timpul compactării. după caz. oţel. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate. conform prevederilor din normativul C 149/87 şi pot să nu fie înscrise în procesul verbal care se întocmeşte. segregări) cu adâncimea mai mică decât grosimea stratului de acoperire lungime maxim 5 cm. agregatelor. descărcare şi turnarea betonului. măsuri speciale în cazul turnării în condiţii de vreme rece sau călduroasă.controlul în timpul transportului. cofrajelor. dimensiune distanţieri. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 5% din lungimea muchiei respective. durata între etapele de amestecare.. . evitarea unor eventuale deteriorări ce pot apare în urma unor şocuri sau vibraţii asupra betonului proaspăt. armăturilor. stabilitatea şi integritatea cofrajelor.defecte (ştirbiri locale. înlăturare impurităţi şi substanţe de orice natură de pe suprafaţa cofrajelor care vin în contact direct cu betonul. adaosurilor. Defectele care se încadrează în limitele menţionate anterior se remediază obligatoriu până la recepţia lucrărilor. denivelări) având adâncimea de maxim 1 cm şi suprafaţa de maxim 400 cm2. În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (ciment.4. . segregări. Defectele care depăşesc limitele menţionate se înscriu în procesul verbal care se întocmeşte la examinarea elementelor după decofrare şi se remediază conform soluţiilor ce vor fi stabilite de proiectant sau şi de expert. Defecte admisibile Se admit următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: . recepţia calitativă a betonului. aditivi. măsuri de compactare beton. agregate.defecte de suprafaţă (pori. măsuri speciale în cazul rosturilor de lucru. Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a.3. aditivilor. curăţirea armăturilor de impurităţi. viteza de turnare. compactării şi tratării betonului: menţinerea omogenităţii betonului în timpul transportului şi punerii în operă. 2.calitatea: cimentului. .controlul înainte de punerea în operă a betonului: geometrie cofraj şi poziţionare armături. distribuţia uniformă a betonului în cofraj. adaosuri) nu respectă condiţiile de calitate se interzice utilizarea lor şi se înştiinţează . metode de tratare şi durata tratării betonului în funcţie de condiţiile atmosferice şi evoluţia rezistenţei.

e. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi a dimensiunilor acestuia. în raport cu prevederile proiectului: adâncimea şi cota de fundare. După executarea acestora se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. distanţele dintre etrieri. poziţia . încadrarea în toleranţele admisibile faţă de proiect. poziţia cofrajelor golurilor. astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse încheiate între reprezentantul investitorului şi executant (proces verbal de recepţie calitativă). dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se betona. în termen de maxim 48 ore. iar după caz. f. În fazele determinante stabilite de proiectantul de specialitate este obligatorie participarea: beneficiarului. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. în funcţie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrărilor. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. diametrul acestora şi modul de fixare. poziţia înnădirilor şi lungimilor de petrecere ale barelor. executantului şi a Inspecţiei de stat în construcţii care. La terminarea executării cofrajelor se vor verifica: alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. b. poziţia în plan şi dimensiunile săpăturilor. d. poziţia. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi etanşeitatea acestora. calitatea sudurilor. La finalizarea executării săpăturilor pentru fundaţii se vor verifica. beneficiarul şi organele Inspecţiei teritoriale în Construcţii. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse. În procesele verbale se vor preciza concret verificările şi măsurătorile efectuate. proiectantului. În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: datele înscrise în în raport cu cea a elementelor corespunzătoare dela nivelele inferioare.producătorul. c. abaterile constatate. La terminarea montării armăturii se vor face următoarele verificări: numărul. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile reglementărilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere. natura terenului cu participarea proiectantului geotehnician.

evenimentele intervenite (întreruperea turnării. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. dimensiunilor şi formei cofrajelor. consemnările din condica de betoane. pereţi. diafragme) în raport cu cele corespunzătoarea situate la nivelul imediat inferior. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul rezervoarelor. personalul care a supravegheat betonarea. etc. tronson. intemperii. poziţia relativă pe întreaga înălţime a construcţiei consemnându-e eventualele dezaxări. dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor. rosturi de betonare. . sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. se aplică corespunzător măsurile de protecţie / tratare a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt. scară) conform prevederilor din Normativul C56-85.bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii şi nu s-a depăşit durata admisă la transport.). locul unde a fost în lucrare. Calitatea betonului pus în operă se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se vor verifica: aspectul elementelor semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necompactat. ora începerii şi terminării betonării. consistenţa betonului corespunde celei prevăzute. poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior. distanţa între diferite elemente. temperatura mediului. g. investitor şi constructor. Încercările nedistructive se vor efectua în conformitate cu Normativul C26-85. etc. Recepţionarea structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau părţi din construcţie (fundaţie. dacă se respectă frecvenţa preluării de probe şi de efectuare a încercărilor. poziţia elementelor verticale (stâlpi. etc. asupra rezultatelor încercărilor probelor de în verificare a clasei prezentate în buletinul de încercare emis de laborator şi concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. executantul va prezenta beneficiarului buletine de analiză pe beton întărit obţinute prin încercări la nedistructive. goluri. Se vor consemna în condica de betoane: seria talonului livrării betonului pus în operă. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt. în cazurile în care se solicitată de proiectant. Rezultatul aprecierii betonului pus în lucrare se consemnează în procesul verbal de recepţie al structurii de rezistenţă încheiat între proiectant. segregat.). poziţia golurilor. probele de beton prelevate. Suplimentar se vor verifica: constatările consemnate în cursul execuţiei în cadrul controlului interior şi sau exterior. În vederea recepţiei structurii de rezistenţă.

Corodarea pereţilor de fundaţii sub acţiunea agresivităţii terenului . execuţie. Dispoziţia se poate da numai după recepţia structurii de rezistenţă sau în cazuri justificate. se vor stabili măsuri de remediere. după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. mediul coroziv. tencuieli. finisaje) este admisă numai pe baza dispoziţiei date de investitor sau de proiectant. exploatare precum şi modificarea unor factori din mediul ambiant (acţiuni seismice importante. Se prezintă în continuare cazuri de depreciere a structurilor din beton şi beton armat.5. iar după remedierea acestora se va proceda la o nouă recepţie. 2. inundaţii catastrofale. efectul microundelor.2. Fig.În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii. efectul de rafală al acţiunii vântului. Recepţia construcţiilor din beton şi beton armat se va face în conformitate cu prevederile legii 10/95 privind calitatea în construcţii. explozii. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. etc. protecţii.). acţiunea cumulată ploaie-vânt. Deprecierea betonului Deprecierea elementelor şi structurilor din beton şi beton armat este rezultatul cumulat al erorilor de proiectare.1. Examinarea rezistenţei la 28 zile a betonului se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. Proiectantul va preciza unele părţi din elementele asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.

2. Deprecierea şi refacerea stratului de acoperire de beton la stâlpii unei structuri tip cadru Fig. Deprecierea stratului de acoperire de beton şi corodarea armăturii la pereţii de subsol ai unei structuri tip diafragme de beton .3.2.2.Fig.

China) în urma seismului din 14 mai 2008 .Fig.4. Distrugerea unei structuri din beton ( Sichuan.2.

2. Ansambluri construite din beton distruse după seismul din Taiwan 1999 .5.Fig.

Distrugerea parţială a unei structuri din beton din cauza unei explozii (Marea Britanie 1968) .Fig.2.6.

din elementul de încercat. de regulă. un echipaj mobil loveşte betonul prin intermediul unei tije de percuţie.metoda ultrasonică de impuls (II). sub 60 de zile. .când există epruvete sau carote din betonul de încercat şi este cunoscută compoziţia acestuia.metoda nedistructivă combinată (III).Fig. de vârste.1 sau 20cm. I.când există doar date exacte şi complete privind compoziţia şi maturitatea betonului încercat. Aparatura de încercare este reprezentată de unul din sclerometrele tip Schmidt cu recul liniar sau unghiular. Precizia fiecărei metode este descrescătoare în ordinea prezentării anterioare. .metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt (I). Turnurile Khobar.2. . Domeniul de aplicare îl constituie controlul pe faze (decofrare. de la suprafaţa elementului. eventual dimensiunea maximă a agregatului. Reculul este un indicator al durităţii superficiale a betonului şi poate fi folosit pentru estimarea rezistenţei acestuia.5. livrare) în elemente de grosimi relativ mici şi mijlocii. Saudi Arabia distruse parţial în urma unui bombardament Lucrarea II Metodologii folosite la încercarea betonului prin metode nedistructive (C26-85) Metode nedistructive: . etc. iar compoziţia betonului este necunoscută sau nu poate fi garantată. . Rezistenţele determinate în conformitate cu prevederile normei şi metodei sunt rezistenţe la compresiune cubice corespunzătoare cuburilor de latură 14. în primii 2-3 cm. transfer. în urma . Informaţiile obţinute se referă în principal la calitatea betonului.când există doar epruvete sau carote. în limitele garantate de precizia metodei. Dhahran. Posibilităţile de aplicare şi precizia de estimare a rezistenţei betonului sunt date pentru următoarele situaţii: . . Principiul de funcţionare este următorul: sub acţiunea unui sistem de resorturi. Încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt Metoda se bazează pe măsurarea reculului pe care un corp mobil îl suferă în urma impactului cu suprafaţa betonului.când există doar date sumare asupra compoziţiei betonului (marca sau clasa de proiect.

cu un minim de 5 măsurători valabile. . În timpul încercării sclerometrul se ţine perpendicular pe suprafaţa încercată.impactului.frecarea zonei de încercare cu piatră de duritate mare (carborundum) – se îndepărtează cca. .numărul loviturilor într-o zonă este de 6-9. pentru evitarea lor. elemente şi structuri de beton a următoarelor caracteristici: .distanţa minimă între punctele de încercare şi muchia elementului este de 50mm pentru elemente turnate în cofraj de lemn şi metalic sau de 30mm pentru epruvete turnate în tipare metalice.evitarea zonelor adiacente muchiilor până la minim 5 cm pe elemente. rosturi).evitarea zonelor cu defecte de suprafaţă (zone macroporoase.îndepărtarea pojghiţei de lapte de ciment existentă şi separată la compactare. fisuri.pregătirea unei zone de încercare constă în: .se recomandă alegerea zonelor de încercare pe suprafeţele cofrate ale elementului. . .se încearcă pe ambele feţe dacă au existat pentru acestea condiţii diferite de întărire. . .o zonă de încercare are o suprafaţă de 200-400 cm2 (între 14x14cm şi 20x20cm) pe care se aplică 6-9 lovituri necesare determinării indicelui de recul mediu pe zonă. pentru evitarea lor. . .evitarea feţei de turnare şi dacă este posibil şi a feţei opuse acesteia.se îndepărtează praful rezultat prin suflare. . . 1mm grosime. II. Încercarea betonului prin metode ultrasonice de impuls Folosirea metodei permite determinarea pe epruvete. .distanţa minimă între punctele de încercare (centre) ale aceleaşi zone este de 3m. Aparatul se curăţă la 2000 de lovituri. .evitarea zonelor ce corespund armăturilor când acestea sunt apropiate de suprafaţa betonului (d<3cm). . echipajul reculează antrenând un cursor care indică mărimea reculului pe o scară gradată.evidenţierea eventualelor agregate mari detectate pe suprafaţă. Prelucrarea datelor rezultate se face conform metodologiei de calcul din C 26-85. Tehnica de încercare .evidenţierea porilor aparenţi sau existenţi sub pojghiţa de lapte de ciment. la fiecare 500 lovituri (iniţial) sau 200 (ulterior) se face o verificare periodică a aparaturii. .se stabilesc elementele de încercat cu respectarea recomandărilor: .

.prin transmisie diagonală (fig.II. . Tehnica de măsurare . Principiul metodei – un emiţător de ultrasunete alimentat corespunzător produce impulsuri ultrasonice care se propagă prin beton. În funcţie de modul de amplasare al palpatorilor emiţător – receptor pe suprafaţa betonului se deosebesc următoarele tehnici de măsurare: .omogenitatea betonului în lucrare.prin transmisie la suprafaţă. ..la urmărirea întăririi betonului îndeosebi în fazele iniţiale ale acestui proces. Metoda se bazează pe măsurarea timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. când au loc modificări importante ale vitezei de propagare. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi pe aceeaşi faţă a elementului (fig. . expert sau comisie de expertizare. .proprietăţi elasto-dinamice ale betonului.la determinarea degradărilor structurale ale betonului în timpul solicitărilor sau acţiunilor fizice sau chimice agresive. sau sub acţiunea solicitărilor mecanice. În timpul măsurătorilor se calculează viteza longitudinală.alegerea elementelor de încercat se face de beneficiarul lucrării.modificarea structurii betonului în timpul întăririi sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi. .II.II. .2).la determinarea gradului de compactare al betonului în lucrare. .la elemente la care există posibilitatea unei diferenţe sistematice între calitatea betonului în stratul de suprafaţă şi cel de profunzime. . un bloc electronic permite măsurarea timpului de propagare dintre momentul emisiei şi cel al recepţiei. când emiţătorul şi receptorul sunt situaţi coaxial pe două feţe opuse ale elementului (fig. iar un receptor de ultrasunete captează aceste impulsuri şi le transformă într-un semnal electric.controlul calităţii betonului atunci când este turnat în elemente masive sau prezintă defecte aparente sau ascunse. respectiv viteza de propagare în tehnica de suprafaţă. .prin transmisie directă. proiect.defecte din elemente sau structuri.rezistenţe mecanice ale betonului în lucrare (rezistenţă la compresiune).1). între emiţător şi receptor.3). . prin transmisie şi este indicată în următoarele cazuri: .

pentru control prin sondaj a calităţii betonului .Fig.3. îndesită ulterior prin reţele secundare.Se evită: alegerea punctelor de încercare pe suprafaţa de turnare sau chiar cea opusă. . Trasarea şi marcarea locurilor de încercare se face cu instrumente adecvate pentru a se .II.pentru examen defectoscopic: reţea principală cu distanţă de 30cm între secţiuni. Numărul de puncte ales este de 3-6. .II.II.1. .minim 3 secţiuni în zonele de solicitare maxime ale elementului şi pe cât posibil distribuite în lungul acestuia. .numărul secţiunilor examinate depinde de obiectul examenului nedistructiv: . alegerea direcţiei de încercare paralelă cu direcţia armăturilor principale de rezistenţă precum şi amplasarea punctelor de încercare în zone cu mari concentrări. Fig.2 Fig.pentru control omogenitate: reţea de puncte cu distanţă de 50cm între secţiuni. Numărul punctelor de încercare pe epruvete este de minim 3 pentru cuburi de latură 20cm şi cilindri 15x30cm.

Determinarea zonelor degradate structural presupune: . cu respectarea unei distanţe de 20-30cm între emiţător şi receptor. deformaţii care influenţează capacitatea portantă ulterioară a elementului.instrumentele de măsurare a spaţiului trebuie să asigure o precizie de ±0.determinarea orientării degradărilor. pe elemente. vaselina siliconică. forţe axiale.. a poziţiei şi adâncimii lor. se poate face şi prin folosirea unei metode mixte (distructivă şi nedestructivă. în elementele de beton armat Seismele produc în elementele structurilor de beton armat încovoieri pe două direcţii. .. . . Elementele în care apar zone degradate structural şi pentru care este importantă localizarea acestora sunt în ordinea frecvenţei: stâlpi. . Din punct de vedere al orientării fisurilor şi microfisurilor în zonele degradate există două situaţii: cu orientare haotică (după toate direcţiile) şi cu orientare ordonată preferenţial (după o . ca şi în cazul rosturilor de turnare se face admiţând că impulsul ocoleşte fisura sau rostul.întreaga aparatură trebuie să-şi menţină performanţele în următoarele condiţii: temperatură -10. diafragme.. . în grinzi şi stâlpi. Aparatura şi tehnica de măsurare . Betoanele degradate prin îngheţ se aplică după dezgheţarea betonului.determinarea intensităţii degradărilor structurale.+45ºC şi umiditate până la 90%. Determinarea degradărilor structurale produse de solicitări seismice. grinzi.aparatele folosite trebuie să aibă transductori de frecvenţă proprie de 40-100Hz.5% pentru condiţii de laborator pe epruvete şi de ±1% în condiţii de şantier. Note: . s-au produs deformaţii ireversibile de tipul microfisurilor sau fisurilor. pe drumul fizic cel mai scurt. torsiune.Determinarea adâncimii straturilor de beton degradate de o acţiune superficială. aceste solicitări pot produce degradări structurale ale betonului. Încercările se orientează perpendicular pe planul de fisurare. urmare a solicitărilor seismice.obţine o precizie a trasării de ±1cm.determinarea extinderii acestor zone. plastilină). Zonele degradate structural = zone ale elementelor de beton armat în care.tehnica de măsurare presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafaţa transductorilor (medii cuplante recomandate: vaselina tehnică. forţe tăietoare.Determinarea fisurilor. .

În zonele degradate. ca de exemplu radiografia. Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată Scop: determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. la 10-15cm. Numărul punctelor de încercare pentru determinarea zonelor degradate este 20 dispuse echidistant. timpul de propagare a impulsului creşte întrucât impulsul ocoleşte fisurile şi microfisurile.4.4. III. fig. Grinzile se încearcă de regulă. pe ambele direcţii de încercare. Distanţele între secţiuni pe lungimea (înălţimea) elementului pot fi variabile. fiind mai mici în zona presupusă degradată. Metoda se bazează pe legătura dintre combinaţia celor două mărimi măsurate:viteza longitudinală a ultrasunetelor şi indicele de recul pe de o parte şi rezistenţa betonului la . Creşterea gradului de încredere al măsurătorilor se face prin evitarea zonelor cu defecte de turnare şi a celor în care este dispusă armătura. dar încercarea poate avea lor prin transmisie diagonală dacă planul degradărilor o cere (fig.direcţie). Principiul determinării constă în măsurarea timpului de propagare între emiţător şi receptor folosind tehnica transmisiei directe sau diagonale în zone presupune degradate şi nedegradate ale unui element de beton armat investigat.II. mărindu-se pe măsura îndepărtării de aceste zone. Distanţele minime dintre secţiuni sunt de 10-15 cm.). Identificarea zonelor degradate în elementelor de beton se face folosind metoda ultrasonică de impuls. Pentru zonele puternic avariate pot fi folosite ale tehnici nedistructive. Criteriul fundamental de delimitare a zonelor cu degradări structurale este bazat pe compararea vitezelor de propagare măsurate înăuntru şi înafara zonelor degradate. Pentru stâlpi se recomandă alegerea punctelor de încercare pe două direcţii rectangulare. cu evitarea influenţei armăturilor şi a efectului de perete.II. pe o direcţie din cauza prezenţei plăcilor.

aparatura pentru măsurarea durităţii superficiale a betonului cu ajutorul indicelui de recul. în fiecare secţiune se aleg cel puţin 3 perechi de puncte de încercare cu ultrasunete şi o zonă de 20x20cm cu cel puţin 6 puncte de încercare cu sclerometrul.precizia determinării rezistenţei este de regulă superioară metodelor nedistructive simple.este mai puţin influenţată de variaţiile necontrolate ale dozajului şi tipului de ciment sau ale granulozităţii agregatelor decât metoda ultrasonică. Rezultatele obţinute într-o secţiune sunt reprezentativ pentru volumul de beton cuprins între 2 secţiuni paralele cu cea de încercare situate la ±10cm de acesta. beneficiarului sau ale unei comisii întrunite în acest scop. Secţiunile de încercare se aleg la indicaţiile proiectantului. Aparatura de încercare Aparatura de încercare este compusă din: .nu obligă la cunoaşterea maturării betonului.compresiune pe de altă parte. .aparatura pentru măsurarea vitezei de propagare a impulsurilor ultrasonice în beton. . . Pe elementul de încercat se aleg minim 3 secţiuni diferite. . Avantajele metodei în raport cu alte metode nedistructive sunt: .

efectul exploziilor. răspuns necorespunzător la acţiunea combinată ploaie-vânt asupra elementelor de anvelopă.3.1.Cap.1. acţiunea seismică. tasări ale terenului de fundare. utilizarea necorespunzătoare sub aspectul neefectuării în timp real a operaţiilor de întreţinere curentă şi reparaţii. Deteriorare arc din zidărie – Palatul împăratului Severus (Palatine Hill) . infiltraţii de apă din teren sau dela instalaţii defecte. Deprecierea construcţiilor din zidărie 3. III.a. Generalităţi Cauzele degradării zidăriilor sunt: alcătuirea şi sau execuţia defectuoasă. Exemple: Fig. etc.

Fig.c.1. Deteriorare zidărie exterioară Fig.b. Eflorescenţe albe pe suprafeţe din zidărie veche .3.1.3.

Deteriorare prin fisurare la nivelul terasei superioare Fig.Fig.d.3.Cedarea zidăriei .1.e.1.3.

2.Deteriorarea zidăriei datorită infiltraţiilor de apă provenite din precipitaţii (a.08) .(a) (b) Fig. b) şi ascensiune capilară a apei din teren (turnul cetăţii Biertan) Fig.3.3.3.Deteriorarea zidăriei datorită unei explozii Cluj (07.

3.4. inundare) Aiud 2005 .Fig. Degradare construcţie din zidărie (utilizare defectuoasă.

Degradarea zidăriei datorată lipsei măsurilor de intervenţie în timpul exploatării – cetatea Alba Iulia Fig.Fisurare generată de tasări inegale ale terenului de fundare (cetatea Alba Iulia) Fig.7.3.08) .3.3.5. Deteriorare zidărie datorată coroziunii marine (portul Marsilia) (08.Fig.6.

Deteriorarea finisajelor şi zidăriei datorată infiltraţiilor de apă (teren. instalaţii interioare şi exterioare) şi noxelor (SO2) – Veneţia 10.8.3.Fig. precipitaţii.08 .08.

Ansamblu construit din zidărie Germania.10. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .3.10.9.generată de alunecările de teren (Sighişoara cetate) 1 – 30. Degradări generate de acţiunea apei corelată cu lipsa intervenţiilor în timp Fig. Avariere zidăriei – zid de sprijin cetate .(Sighişoara cetate) 2 Se tratează în continuare aspecte legate de deprecierea şi inspecţia construcţiilor solicitate .06.3.06 Fig.Fig.a.b.3.

respectiv.1. Crt. Biserica Ovidenia – Odobeşti.11. Constatarea naturii şi gradului de avariere. fapt agravat şi de lipsa centurilor din beton armat în dreptul planşeelor. În cazul cutremurelor. precum şi a conlucrării dintre ele la un eventual cutremur. 1 2 Tipuri de avarii Măsuri de remediere Fisuri şi crăpături în Reparaţia locală a tencuielii. avariată la cutremurul din anul 1940 Natura şi gradul de avariere a clădirilor cu structura din zidărie portantă şi planşee de lemn conduc la aprecierea că lemnul în soluţia de planşeu nu a putut împiedica degradarea zidăriilor portante. În funcţie de tipurile de avarii se recomandă măsurile de remediere centralizate în tabelul 3.3. Nr.la acţiunea seismică având în vedere faptul că aceasta este acţiunea extraordinară specifică amplasamentului de pe teritoriul României. soluţia de remediere şi consolidare se fac de specialişti (experţi tehnici) prin diagnosticarea simultană a stării zidăriei şi planşeului. Fig.1. Tabel 3. tencuială Crăpături cu desprinderi Desfacerea tuturor zonelor afectate cu controlul zonelor de tencuială adiacente eventual burduşite şi refacerea părţilor degradate . fenomenul de degradare maximă se remarcă la ultimul nivel al clă dirii.

stabilirea încercă rilor de laborator. de patrimoniu. . Inspecţia trebuie să fie completă şi sistematică. Investigaţiile asupra unei structuri se desfăşoară în următoarea ordine: . ca de exemplu deteriorările / distrugerile extinse în zone ce pot afecta rezistenţa şi siguranţa structurală.examinări şi inspecţii la faţa locului.dacă pereţii pe care reazemă grinzile nu s-au deplasat.2. sunt afectate de influenţele factorilor de mediu specifici siturilor în care sunt amplasate imprimându-le o stare diferită faţă de cea iniţială sub raportul proprietăţilor de rezistenţă şi de deformare (scădere rezistenţe. Pot exista însă zone de interes care necesită examinare amănunţită.2.prelevarea de probe pentru analize şi încercări de laborator.încercări şi investigaţii de laborator.înlocuirea planşeului de lemn printr-un planşeu de beton armat monolit. se vor aplica măsuri corespunzătoare consolidării structurii pe ansamblul clădirii şi se va reasigura rezemarea corectă a grinzilor Avarierea zidăriei Sprijinire locală sau generală a planşeului în funcţie de gradul portante sub nivelul de avariere şi adoptarea uneia din soluţiile: planşeului de lemn . 3. urmate de identificarea şi aprecierea cauzelor ce le-au generat şi în ce măsură acestea au contribuit la deteriorarea sau / şi distrugerea constată. .în măsura în care este posibil. desfacerea zidăriei până la talpa grinzilor din lemn şi turnarea unei centuri continue pe zidurile portante. Pentru compararea zonelor distruse /avariate se aleg zone care nu prezintă sau nu sunt afectate.1. În anumite situaţii se pot efectua prelevări şi analize suplimentare. .dacă există deplasare.ancorarea zidăriei cu tiranţi metalici. creştere deformare). efectuarea testelor in-situ. . . evitându-se a se insista numai asupra zonelor cu deteriorări evidente şi foarte grave. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Zidăriile construcţiilor vechi.prelucrarea rezultatelor şi corelarea cu rezultatele examinărilor efectuate la faţa locului. Uneori degradările masive cer măsuri de consolidare severe corelate cu respectarea detaliilor arhitectonice. . . cu înglobarea capetelor grinzilor după prealabila lor protejare şi realizarea în acest mod a unui cadru orizontal închis (soluţie aplicabilă la planşeele de pod). Inspecţii şi încercări la faţa locului În cazul deteriorărilor. 3. scopul inspecţiilor la faţa locului este de a stabili în ce măsură apar sau nu caracteristici de deteriorare.3 Crăpături în tavan la racordarea cu pereţii pe care reazemă capetele grinzilor 4 . se reface tencuiala. .refacerea parţială sau totală a zidăriei degradate cu realizarea de centuri de beton armat.

Investigarea efectuată de expert este esenţială în sugerarea posibilelor cauze ale prezenţei reţelelor de fisuri vizibile. Sunt utile şi desenele originale (planuri.2.planuri şi detalii de execuţie cuprinzând poziţionarea armăturilor. . inclusiv date complementare şi detalii privind lucrările majore sau minore de remediere. cu compoziţii. la scară.vârsta.. 20x. relevee şi secţiuni). date calendaristice la care au fost semnalate primele semne de deteriorare sau distrugere. cu mărire de 10.informaţii despre materialele folosite.informaţii despre structuri similare.Zonele de structură care nu sunt vizibile (fundaţii. Supravegherea condiţiilor efectuării inspecţiei de rutină se face de personal experimentat şi calificat pentru aceste lucrări (echipă interdisciplinară). detalii privind moduri de îmbinare a elementelor de construcţie.lupă de mână. referinţe proprii. .aparat foto de calitate. 3. . sursa lor. . Echipamente necesare Pentru observaţiile la faţa locului sunt necesare: . . Evidenţa documentară Înaintea efectuării inspecţiei clădirii este necesară examinarea de către personalul ce va participa la inspecţie a documentaţiei referitoare la structură. . sau cel puţin parţială a structurii. condiţii de mediu şi vârste asemănătoare. 3. la . Credibilitatea şi corectitudinea observaţiilor depinde de pregătirea şi experienţa expertului tehnic.lupă binoculară.3. etc.denumirea corectă şi întreagă. atunci când accesul la structură este limitat. elemente mascate de acoperiri) şi care generează deplasări şi mişcări structurale. Detaliile care pot fi obţinute în urma consultării datelor documentare sunt: . . . . prevăzut cu bliţ pentru a obţine imagini petrografice complete. .2.oglindă. .lanternă electrică puternică.rapoartele inspecţiilor sau şi a încercărilor anterioare. săpături în anumite secţiuni).tipul structurii şi condiţiile în care este expusă datorită amplasamentului sau funcţionării.2. detalii de fundaţie.localizarea exactă a structurii şi conexiunile cu alte structuri vecine. pot fi examinate fie prin analiza evidenţei documentare cu privire la comportarea unor elemente/ structuri similare fie prin analize directe (decopertare.

.echipamente de excavare pentru acces la fundaţiile structurii. . ruletă de 4m. săruri de topire a zăpezii.ciocan mic. Dacă se inspectează fundaţiile. Observaţii la faţa locului Observaţiile se efectuează în condiţii de iluminare naturală foarte bună.aparat de măsurat deschiderea fisurilor.2. Atunci când fisurarea se produce în zone structurale critice sunt necesare mult mai multe desene şi schiţe ale fisurilor întâlnite. . notând orice variaţie a gradului de deteriorare în zonele respective. se prelevează probe cu măsuri speciale de asigurarea stabilităţii personalului şi echipamentelor. Fotografierea este o metodă rapidă şi eficientă de înregistrare a reţelelor formate de fisuri. zonele vizibil deteriorate sau distruse se desenează pe copiile planurilor şi desenelor la scară. Se va acorda o mare atenţie diferenţierii crăpăturilor de fisurile capilare cauzate de uscarea mortarului de acoperire. traseele (de-a lungul sau prin cărămidă) precum şi asocierile cu alte caracteristici (orientare tensiuni. contrastul generat de umezeală pune în evidenţă reţelele de fisuri fine şi foarte fine.4. iar suprafeţele afectate vor fi delimitate clar. adâncime aparentă. .faţa locului.nivelă cu bulă de aer şi fir cu plumb. 3. dacă este posibil. crăpăturile se desenează la scară notând parametrii: lungime. Fisurarea Se notează cu grijă poziţiile şi figurile formate de fisurile depistate. suprafaţa pe care se întind.2. agenţi industriali) vor fi examinate cu atenţie. cuţit.camera video cu rezoluţie bună.echipamente de control şi teste nedistructive.2. Clasificarea fisurilor este descrisă în tabelul 3. echer metalic. continuitate. Dacă este posibil. De remarcat că după ploaie. . . Tabel 3. . Caracteristici de suprafaţă care indică prezenţa unor posibile deteriorări a. trebuie avut în vedere faptul că expunerea mortarului care a stat acoperit poate conduce la uscări şi modificări ale stării suprafeţelor expuse liber prin modificarea condiţiilor de mediu de până la data efectuării investigaţiei. Suprafeţele care vin în contact cu soluţii de săruri (apă de mare. deschiderea fisurii. decolări ale suprafeţelor sau strat insuficient de acoperire).

etc.0 1. umidităţii şi a consistenţei depunerilor de suprafaţă. d. Atunci când apar simptome certe (fisurarea caracteristică) se pot face examinări suplimentare de detaliu.2.5 05-1. în scopul delimitării zonelor în care se vor efectua prelevări de probe pentru investigaţii ulterioare. Întinderea suprafeţei afectate de modificarea culorii se înregistrează color. chimice. b. la nivel de îmbinări.degradări cauzate de acţiunea unor agresivităţi climatice. cu observaţia că.0 10 Descriere Foarte fină fină moderată largă Foarte largă Extrem de largă Abreviere FF F M L FL EL Crăpăturile fisuri mai mici de 0.0 5.5. Mişcări. texturii.0-10. cel mai probabil folosiţi pentru reparaţii ulterioare.0 2.0-2. bacteriologice. 3. pe o peliculă foto. deplasări şi deformaţii Se notează orice mişcări diferenţiate.1-0. Eflorescenţe şi exudat Pentru acestea se notează poziţia. . Înregistrări şi prelucrări preliminarii a rezultatelor investigaţiei la faţa locului Observaţiile efectuate la faţa locului demarează din momentul începerii procedurii de investigaţie.0-5.Descrierea fisurii [mm] 0. întinderea şi cantitatea de material concomitent cu descrierea culorii. de regulă.tipuri diferite de lianţi. Desenele care ilustrează extinderea şi gravitatea fiecărei caracteristici în parte permit corelarea cu condiţiile de mediu variabile în care se află structura. Modificările de culoare ale suprafeţelor Acestea pot oferi uneori o indicaţie utilă legată de: . Se vor prelua probe pentru investigaţii de laborator. plane de corespondenţa cu alte posibile cauze de deteriorare. c. clasificarea sub această valoare necesitând examinări microscopice. culorile nu vor fi cele reale.1 mm se descriu ca foarte fine. . Observaţiile şi înregistrările efectuate servesc la realizarea raportului de expertiză la faţa locului.

Dacă totuşi sunt acceptate aspecte. simptome considerate tipice pentru deteriorările produse de anumiţi factori specifici.3. Niciuna din observaţiile la faţa locului nu pot fi considerate exclusivist pentru caracterizarea materialelor folosite.3.6. vina exclusivă a acestor se decide doar pe baza analizelor şi încercărilor de laborator.7. toată suprafaţa afectată Caracteristici minore. desene şi schiţe) precum şi rezultatele încercărilor efectuate in situ. uneori cu probe provenind din structura de zidărie. Evaluarea şi interpretarea observaţiilor la faţa locului Observaţiile detaliate vor fi evaluate şi prelucrate preliminar pentru a se putea stabili ce observaţii de detaliu şi ce încercări suplimentare se vor efectua în completarea investigaţiei principale.2. Tabel 3. arie sau alt parametru Moderată 5-20% Extinsă. etc. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor se prezintă în tabelul 3. max.2. analiză istoric. ale naturii deteriorării. Clasificarea caracteristicilor vizuale şi indicii de apreciere pentru amploarea şi gravitatea deteriorărilor Slabă. relevee arhitecturale şi de degradări şi avarii. Cerinţele principale la investigarea structurilor din zidărie sunt: 1. mai mult de 20%. identificarea tipurilor Index 1 2 3 4 1 2 3 4 . Cerinţe de investigare-diagnosticare În activitatea de investigare a clădirilor din fondul construit existent care au structuri din pereţi portanţi din zidărie.5% din suprafaţă.3. neurgente sau de natură pur cosmetică Caracteristici inacceptabile necesitând atenţie şi analiză Defecte grave sau probleme ce necesită atenţie imediată Structură nesigură 3. dar nu tot Totală. Evaluarea calitativă a stării generale a obiectivului supus investigării → inspecţie vizuală. Observaţiile la faţa locului sunt interpretate folosind notiţele observaţiilor vizuale (fotografii. expertul trebuie să folosească criterii de evaluare a caracteristicilor reale ale construcţiei vechi prin care să pună la dispoziţia beneficiarului soluţii viabile şi eficiente pentru reabilitarea obiectivului expertizat.

3. → inventarierea naturii degradărilor (mecanice. raport agregat liant (pentru mortar). metode chimice şi fizicochimice) şi metode nedistructive. cu valoare de patrimoniu.principale de zidării (forme şi dimensiuni caracteristice) şi a tehnologiilor de execuţie utilizate. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi. Fiecare dintre acestea cuprinde diverse proceduri analitice. (Lucrarea III). în exploatare. Noţiuni privind consolidarea stratului suport (zidărie. chimice. densitate aparentă. Programul încercărilor specifice in situ şi de laborator necesită o selecţie prealabilă a metodelor de investigare după precizarea parametrilor de evaluare de către expert. În cazul construcţiilor înscrise în patrimoniul arhitectural care au pe faţade sau pe pereţii . 2. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. în vigoare. metode distructive (determinări ale rezistenţelor mecanice. în condiţii de umiditate şi existenţa biodegradării Normativul MP 030-2003 stabileşte pentru construcţiile de patrimoniu (de cult şi administrative) etapele necesare pentru consolidarea stratului suport şi tratamentul suprafeţelor pictate tip frescă la construcţii vechi clasate în lista monumentelor istorice aflate. natura liantului.3. chimice. Expertul poate solicita şi caracteristici ale materialelor componente ale zidăriei: marcă. Evaluarea capacităţii de rezistenţă a structurilor din zidărie pe baza metodelor de calcul şi a datelor obţinut pe baza încercărilor fizico-mecanice efectuate in situ şi în laboratoare. biologice). biologice sau de altă natură). Analiza stării de degradare a structurilor de zidărie investigate şi evaluarea principalelor cauze ale degradărilor: → inventarierea principalelor tipuri de degradări şi deteriorări identificate. activitatea desfăşurându-se pe baza unor specificaţii tehnice şi proceduri proprii ale laboratoarelor de profil. 3. porozitate aparentă. structura granulometrică a agregatului din mortar. Caracteristicile ansamblului de zidărie se solicită în conformitate cu normativele şi standardele specifice. Din aceste motive se recomandă ca analizele de laborator să fie grupate pe specialităţi (mecanice. fizice. Metodele de investigaţie de laborator pentru zidăriile vechi se clasifică în două categorii şi anume. Cu privire la starea de degradare a structurii. stabilirea naturii acestor cauze şi soluţii de combatere în domeniul respectiv. expertul poate solicita analiza cauzelor atacului chimic sau biologic.

.3. A. 3. tratamentele se aplică local + zone adiacente.4 centralizează tipurile de umidităţi. etc. Investigaţiile decurg conform §3.soluţii constructive pentru acoperişuri şi acoperiş şi ferestre / măsurători în stratul de ferestre mortar suport al picturii Umiditate de condens (şi activităţi umane în .dren de adâncime.2.rigole de colectare a apelor meteorice. Tratamente asupra agenţilor biologici A. 3. b. Operaţiuni preliminare(faze/descriere) a.soluţii de hidroizolare în plan orizontal Umiditatea de infiltrare / neetanşeităţi în . se fac prelevări locale sau ambientale care pun în evidenţă gradul de contaminare şi agenţii biologici existenţi. Identificarea prin analize a agentului biologic → după identificare. Consemnarea pe relevee a zonei infestate → permite efectuarea corectă a tratamentelor şi urmărirea în timp a efectelor acestora. biologul face recomandări privind tratamentul de biocidare (nu trebuie să altereze sau degradeze stratul pictural). Intervenţii generale pentru eliminarea umidităţii Identificarea prin măsurători a modalităţilor de acces a umidităţii în elementele clădirii se face în faza iniţială a expertizării. Tratamentul agenţilor heterotrofi (bacterii. Aplicarea tratamentului de biocidare → se face prin aplicare cu pensula a substanţei de biocidare prin intermediul hârtiei japoneze.7. corespunzătoare / măsurători în stratul de .) a. cât şi de reversibilitatea acţiunilor efectuate.3.interiori suprafeţe pictate. intervenţiile de asigurare a stabilităţii trebuie să ţină cont de menţinerea autenticităţii materialelor din care sunt alcătuite construcţiile. sursele de acces şi soluţiile de îndepărtare – atenuare a efectelor.derularea activităţilor umane de întreţinere şi mortar suport al picturii) funcţionare a clădirii în regim controlat.2. Tabelul 3. Tipuri de umiditate / Modalităţi de acces (surse) / Măsurători Umiditatea ascensională ( de capilaritate / ape freatice şi pluviale în fundaţii / măsurători în profunzimea zidăriei g/2) .2.4 Soluţii de îndepărtare-atenuare a surselor de umiditate .1-3.1. Tabelul 3.1. . aerisiri fundaţii.ventilarea naturală şi artificială a aerului din lipsa ventilaţiei naturale sau artificiale incintă. mucegaiuri.2. după aplicare.revizuire acoperiş. Intervenţii pe suportul cu pictură murală A. . se lasă un timp pentru acţiunea biocidă a soluţiei. în funcţie de rezultate.

aplicarea tratamentului de biocidare → se referă la formaţiuni în relief şi volum. . lupă. alge. c. b. îndepărtare de depuneri aderente sau neaderente.b. etc. urmărind impregnarea abundentă a zonei afectate. B. localizarea zonelor în curs de exfoliere şi marcarea lor pe releveu → stratul de culoare în curs de degradare prin exfoliere se pune în evidenţă prin observaţii directe la lumină dirijată. Tratamente împotriva insectelor şi dăunătorilor animali a. A4. curăţirea preliminară a stratului de culoare → curăţire prin mijloace mecanice: decapare parţială. îndepărtarea corpurilor de fructificaţie se face individual din aproape în aproape sau mecanic prin smulgerea corpurilor uscate. Intervenţii la nivelul stratului de culoare B1. microscoape portabile. îndepărtarea formaţiunilor biologice → se execută mecanic. mijloace de sonorizare specifice (glasul prădătorilor) pentru păsări. Consolidarea stratului de culoare degradat / în curs de exfoliere sub formă de solziri. se aplică prin pensulare. Îndepărtarea formaţiunilor biologice → se efectuează prin mijloace mecanice uşoare urmând o primă curăţire a zonei urmată de intervenţii locale impuse de aderenţa agentului chimic. Intervenţii preliminare a. efectuarea fotografiilor → documentaţie fotografică compusă din imagini reprezentative comparative înainte – în timpul – după încheierea operaţiunii. insectele vii se îndepărtează prin fumigaţie sau gazare. Tratamentul agenţilor autotrofi (muşchi. tratamentul se reia la intervale diferite până la distrugerea agentului biologic. prima impregnare a stratului de culoare → stabilire concentraţie adeziv ales (Adezivul se introduce prin picurare cu seringa sau o pensulă fină până la saturarea zonei). măsuri de protecţie împotriva insectelor → se efectuează cu mijloace mecanice de îndepărtare a corpurilor moarte şi distrugerea cuiburilor aflate pe suprafaţa picturii sau în fisurile / golurile stratului suport. A3. tratamentul preventiv → după curăţirea agenţilor se revine cu un nou tratament local şi în zonele adiacente (intervenţie cu caracter profilactic).) a. se au în vedere zonele cu urme ale stratului de culoare). măsuri de protecţie împotriva dăunătorilor animali → măsuri de prevenire a stabilirii de colonii (lilieci) prin închiderea spaţiilor de acces sau folosirea ultrasunetelor. licheni. zonele degradate se consemnează pe releveu. urmărind îndepărtarea agentului şi din zona de ancorare (în cazul lichenilor. c. B2. b. în lumină directă şi razantă (pun în evidenţă diversitatea şi gravitatea degradărilor). mici umflături şi desprinderi sub formă de pante de acoperiş a. b.

Curăţirea depunerilor aderente de pe stratul pictural (funingine / gudroane) a.B7. . Curăţirea depunerilor neaderente (săruri solubile)→ îndepărtare cu pensule moi şi foarte moi a acumulărilor de praf. Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor suprapuse originalului. teste de aderenţă a stratului de culoare → se verifică fiecare culoare. Consolidarea stratului de culoare pulverulent Fazele etapei sunt: testarea gradului de absorbţie şi aderenţă.9. cercetarea zonei tratate. Îndepărtarea preparaţiei straturilor (straturilor picturale suprapuse originalului – gleturi. B3. presarea stratului de culoare impregnat. se ocolesc zonele care prezintă exfolieri şi pulverulenţe ale stratului de culoare. grunduri ale repictărilor a secco). Curăţirea depunerilor (praf. cercetarea zonei tratate. a mortarelor de reparaţie suprapuse stratului de culoare şi a mortarelor cu compoziţia diferită de cea originală şi îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroşării (prin folosire de comprese succesive cu substanţe care le solubilizează sau le înmoaie). bride metalice). presarea stratului de culoare impregnat. B. săruri solubile) prin metode mecanice uscate a. prin presare pe un material protector (folii plastic. impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. Îndepărtarea prin mijloace mecanice a corpurilor străine (cuie. .B8. presarea stratului de culoare impregnat → aplicare cu ruloul. Alte intervenţii asupra stratului de culoare sunt următoarele: . cercetarea zonei tratate→ se face pentru a permite refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. Consolidarea stratului de culoare desprins împreună cu stratul de preparaţie Fazele etapei sunt: pregătirea zonelor desprinse. b.9. curăţirea depunerilor de praf. prima impregnare a zonelor desprinse. săruri solubile. b. fum prin mijloace fizico-chimice → aplicarea în compresă . c. hârtie japoneză). Curăţirea depunerilor neaderente (praf.B6. B5.2. Cercetarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare → se identifică zonele sensibile privind aderenţa stratului de culoare şi consemnarea acestora pe relevee şi fotografii. pe diferite zone. substanţe grase) B. fumului şi voalurilor insulare albe. praf fixat prin carbonatare. B9. B4.1. fum. dibluri.b. fum. Îndepărtarea suprapunerilor de mortare aflate pe strat suport existent Fazele etapei sunt îndepărtarea prin mijloace mecanice.

10. cu timpi diferiţi de expunere şi reveniri până la gelificarea depunerilor. oului. urmată de clătirea suprafeţei şi absorbţia excesului de umiditate (cu bureţi / tampoane de vată).9. Curăţirea răşinilor a.8. gumei arabice.9. B. B.cu hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. îndepărtarea prin metode fizico-chimice → aplicare de comprese din hârtie japoneză sau şi pastă celulozică impregnate cu unul din solvenţii amintiţi sau şi ulterior cu mijloace mecanice. b. b. amidonului utilizaţi ca fixativi a.9. se are în vedere limita rezistenţei fizice a stratului de culoare. ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor şi cetonelor. intervenţia mecanică asigură reducerea consistenţei acestora). Curăţirea depunerilor de ceară / parafină sub formă de pete → folosire mijloace mecanice şi aplicare de comprese cu solvenţi (hidrocarburi aromatice) pentru înmuierea depunerilor urmată de curăţare din aproape în aproape cu tampoane umezite cu aceeaşi solvenţi. tempera grasă . teste de curăţire → se folosesc solvenţi din categoriile: hidrocarburi. B. caseinei. B.9. b. cetone. curăţirea cleiului animal.4. agenţi de curăţire în funcţie de „îmbătrânirea” depunerilor. teste de curăţire → se stabilesc: metodologia. Curăţirea / înlăturarea repictărilor a secco executate în tehnica în ulei.6. amidonului şi gumelor arabice → se folosesc combinaţii de mijloace umede şi mecanice (aplicare de comprese calde. teste de identificare → pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianţi (fixativi) pentru stabilirea metodologiei de curăţare. iar în cazurile de persistenţă a depunerilor se intervine local cu bisturiul. verni. curăţirea fizico-mecanică a depunerilor → aplicare de comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză impregnată cu substanţe de tipul aminelor (butilamină. alcooli.7). uleiuri a. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină în relief → îndepărtare prin mijloace mecanică (degroşare) urmărind apropierea de stratul de culoare. Curăţirea uleiurilor animale. Curăţirea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare Operaţiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate şi umede. b. Curăţirea depunerilor de ceară / parafină a.3. Curăţirea substanţelor grase.9.5. În mod similar se execută şi curăţirea răşinilor sintetice şi sau diverse combinaţii ale acestora (B. B. după îndepărtarea compreselor se fac curăţiri cu tampoane de vată. se revine local asupra zonelor aglomerate până la îndepărtare totală. B.9.

(În cazul repictării cu lianţi diferiţi se poate testa o gamă largă de solvenţi – hidrocarburi aromatice. b. În intervalul dintre comprese se poate interveni dacă este necesar cu gume moi. amine – în diferite combinaţii. se pot aplica comprese din hârtie japoneză şi / sau pastă celulozică impregnate în solventul ales. teste de curăţire → stabilire metodologie. se poate interveni ulterior cu radiere de durităţi diferite. Tratamentul sărurilor solubile / insolubile a. voaluri şi / sau cruste a. curăţirea depunerilor saline prin mijloace fizico-mecanice → aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei soluţii de carbonat de amoniu în diferite concentraţii. B. b.14. . B. b. alcooli. B.se evită în timpul tratamentelor suprafeţele marcate de prezenţa nitraţilor. Extragerea depunerilor saline pe suprafaţă. apoi comprese cu hidroxid de bariu (îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbţie. timpi de acţiune. cu evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. solvenţi şi concentraţii. îndepărtarea şi extragerea sărurilor solubile → se intervine la nivelul stratului suport prin extragerea parţială a sărurilor (intervenţie prin aplicare hârtie japoneză şi pastă celulozică urmărindu-se schimbarea suprafeţei de evaporare). Îndepărtarea sărurilor insolubile prin mijloace mecanice şi chimice a. îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile→ îndepărtare mecanică. îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile → se îndepărtează mecanic cu mijloace abrazive a reliefurilor şi crustelor de săruri. Timpul de expunere al compresei se măreşte prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie japon. analize chimice → se face identificarea calitativă şi cantitativă a sărurilor (în special a anionilor).12. tratamentul de stabilizare criptoflorescenţelor de sulfat de calciu → metodologie: . în combinaţie cu mijloace mecanice (bisturiu). după caz.preparare soluţii şi comprese pentru tratamente preliminare şi apoi pe bază de carbonat de amoniu. înlăturarea prin procedee chimice a sulfaţilor → aplicarea de comprese cu schimbători de ioni până la eliminarea completă a sulfaţilor. cu pensule moi. identificarea tipurilor de săruri → se identifică prin analize de laborator tipurile de săruri de pe suprafaţă şi din stratul suport.13.11.a. b. curăţirea repictărilor → curăţiri cu tampoane de vată îmbibate în solvent. Stabilizarea sărurilor a. b. tip Wishab. . după caz. B. în timp bine determinat).

impregnarea prin pensulare. Intervenţii la nivelul zidăriei La nivelul zidăriei se efectuează următoarele categorii de intervenţii: .impregnarea stratului suport friabil (ariccio şi intonaco). fisurilor).chituirea lacunelor datorate materialelor la nivel intonaco şi sau a stratului de preparaţie (grund.intervenţii preliminare ( asigurarea marginilor şi stratului suport desprins. asigurarea stratului suport.C. lacunelor.asigurarea cu proptele a zonelor cu injectări. curăţirea depunerilor aderente. D.tivirea marginilor stratului suport.consolidarea lacunelor / fisurilor din zidărie: alegerea consolidantului şi efectuarea testelor de impregnare. crăpăturilor. . . fracturat.chituirea fisurilor la nivel ariccio (în profunzime). rezultate din reparaţii anterioare necorespunzătoare: cercetare. .curăţarea lacunelor / fisurilor din zidărie de diverse impurităţi. impregnarea prin pulverizare. . îndepărtarea reparaţiilor. pregătirea zonelor. înlocuirea elementelor de zidărie.chituirea lacunelor la nivel ariccio.îndepărtarea mortarelor / materialelor necorespunzătoare ale intervenţiilor anterioare.efectuarea injectărilor pentru desprinderi şi burduşeli ale stratului suport (ariccio. mortare necorespunzătoare. . . mortarelor necorespunzătoare. . cercetarea zonei tratate. .îndepărtarea fragmentelor de zidărie suprapuse stratului pictural care nu sunt elemente de structură. marcarea pe releveu a zonelor cu reparaţii.intervenţii preliminare: efectuarea fotografiilor reprezentative. intonaco şi de preparaţie).pregătirea zonei pentru injectări. glet. . . ancorarea punctuală a marginilor stratului suport desprins / fracturat. curăţirea marginilor stratului suport. măsuri de protecţie.plombarea / ţeserea lacunelor / crăpăturilor din zidărie: cercetare. Intervenţii la nivelul stratului suport La nivelul stratului suport se efectuează următoarele categorii de intervenţii: . impregnarea prin injectare. depuneri şi sau pulberi de mortare: îndepărtarea depunerilor neaderente. . demontarea elementelor . . .chituirea lacunelor extinse neintegrabile la nivel ariccio. plombe. preparaţie de var).intervenţii propriu-zise: asigurarea stratului pictural.chituirea fisurilor la nivel intonaco (superficial). . plombelor. . .

pe parcursul operaţiunilor de conservare-restaurare.tratarea fiecărei lacune în funcţie de totalitatea operei. de original. imaginea va reveni în prim plan în momentul lecturării ansamblului). color sau digital.integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica „velatura”. în lumină razantă. fisurilor chituite la nivel ariccio / velatura / mortare de masă. crăpăturilor. din planul secund. . . Tipurile de fotografii sunt: a. Documentaţia fotografică Fotografierea ansamblului / zonei este obligatorie înainte.integrarea cromatică a lacunelor. Integrarea cromatică Metodele de integrare cromatică se aleg. E.respectarea principiului autenticităţii prin diferenţierea intervenţiei restauratorului. înainte de începerea intervenţiilor de restaurare: de ansamblu în lumină directă. Principiile de restaurare care trebuie respectate în cazul tratamentelor aplicate lacunelor constau în: . . în lumină directă şi razantă.montarea şliţurilor pentru injectări sub presiune: aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării. Fotografiile se execută alb-negru. . detalii în lumină directă şi razantă.de zidărie. . fisurilor chituite la nivelul picturii.întreruperea stratului de „figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. F.integrarea cromatică în tehnica „trattegio” a lacunelor.reversibilitatea materialelor puse în operă. în timpul şi după intervenţia restauratorului de pictură. . . Dintre intervenţiile efectuate în scopul integrării cromatice se menţionează: . (În acest mod. crăpăturilor.reintegrarea uzurilor patinei în tehnica „velatura”. detalii în lumină directă şi razantă. b. . Dimensiunile fotografiilor se aleg în funcţie de scopul documentaţiei întocmite. se folosesc şi aplică de către restaurator în urma unei interpretări critice. analize estetice de ansamblu asupra incoerenţelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei şi care împiedică perceperea cursivă a imaginii şi mesajului artistic.

. b. relevee cu desenarea la scară a programului iconografic (releveul de bază). 1:20. . Documentaţia desenată (acţiuni suport) a.trasare curbe de nivel pentru marcarea umidităţii capilare sau de infiltraţie. . fotografii speciale: macrofotografii sau fotografii în lumină specială. volumul de informaţii privind metodele nedistructive privind testarea materialelor compozite din categoria cărora fac parte şi zidăriile este insuficient. G.cote altimetrice. vizibile pe suprafaţa picturilor murale.c. relevee cu identificarea elementelor tehnologice. *Planuri . la încheierea operaţiunilor de conservare-restaurare în lumină directă şi razantă.traseul fisurilor de secţionare ale masivului de zidărie. sau de alte tipuri dacă este cazul. 1: 10. relevee la scară* cu marcarea degradărilor. Lucrarea III Metode de investigare folosite la analiza zidăriilor vechi. .scara desenului: 1:50. secţiuni cu marcarea stării de conservare pe ansamblu). 1:5. Relevee care ilustrează starea de conservare a picturii: relevee de arhitectură (planuri*. de patrimoniu Pe plan mondial. detalii în lumină directă şi razantă. relevee cu marcarea operaţiunilor efectuate (se marchează operaţiile efectuate la nivelul stratului suport şi la nivelul stratului de culoare). Problemele legate de tehnicile şi metodologiile de încercare cât şi de interpretarea datelor şi găsirea unor relaţii matematice finale pentru exprimarea unor caracteristici mecanice sunt destul de laborioase. d.

metode acustice. . Diagrama permite realizarea unei cartografieri a elementului de zidărie din punct de vedere al determinării vitezei de propagare măsurate în diferite zone ale elementului portant de zidărie. . C26-85). bazate pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a elementelor de zidărie: . Metodele folosite pentru încercările nedistructive sunt: . .metode mecanice sau de duritate superficială. Metoda poate fi utilizată şi pentru determinarea mărcii blocurilor de zidărie ca elemente independente cât şi a prismelor de mortar realizate din materiale similare celor din lucrare.metoda de recul (sclerometrul Schmidt. pentru realizarea unei baze de date utile expertului tehnic. Curba viteză – rezistenţă mecanică se trasează pe baza unor încercări executate în paralel prin metode nedistructive şi distructive. pe ambele direcţii atunci când acest lucru este posibil şi ulterior pe realizarea unor diagrame de variaţie a vitezei de propagare rezultate. Obs. . Particularităţi de aplicare a metodelor de investigare a zidăriilor vechi folosind prevederilor normativului C26-85 Metoda ultrasonică de impuls se bazează pe explorarea cu ultrasunete în secţiune transversală a elementului. Metodele de laborator se clasifică în două categorii şi anume metode nedistructive şi metode distructive. ceramice din perioade istorice cât mai largi.metoda analizei termografice folosită cu precădere la cercetări efectuate asupra pereţilor cu guşee de unde nu este posibilă preluarea de mostre sau nu se pot folosi metode de testare care vin în contact cu suprafeţele de frescă. Instrumentele de măsurare a distanţei trebuie să asigure o precizie de măsurare de ± 1mm. crăpăturilor (degradări ascunse). bazate pe propagarea undelor elastice în elemente de zidărie sunt metoda ultrasonică de impuls (C 26-85)) şi metoda emisiei acustice.metoda prin penetrare sau smulgere. Informaţiile obţinute sunt fundamentale pentru punerea în evidenţă a eventualelor degradări structurale de tipul fisurilor.Aria încercărilor distructive-nedistructive trebuie extinsă pe materialele unor structuri de zidării . la vârste de încercare prevăzute pentru fiecare material în parte (zidărie şi mortar). (C2685).

. în funcţie de condiţiile de lucru. coeficienţilor de influenţă corectaţi şi cea a curbei unice. nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. În primul caz. . pentru transformarea măsurătorilor de recul în rezistenţe mecanice. Analiza termografică este bazată pe conductivitatea termică a materialului şi poate fi pasivă sau activă.degradări care nu afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului II. 3m de rost de mortar verificat la diferite cote (bază. mijloc. La analiza rezistenţelor mecanice ale zidăriilor vechi expertul poate face încadrarea structurii din zidărie într-una din categoriile de uzură: .numărul minim de lovituri aplicate pentru blocuri şi rostul de mortar este de 6 – 10.degradări majore – risc de prăbuşire IV.degradări care afectează semnificativ siguranţa în exploatare a elementului III. În metoda emisiei acustice se pot utiliza tehnici de măsurare ale impulsului ultrasonic similare celor utilizate la încercările folosite pentru terenuri de fundare. . se metodele: curbei liniare. Nu există metodologie reglementată de normativele româneşti. Metoda analizei termografice Etiologia cuvântul termografic provine dela termenul în limba engleză „termovision” care înseamnă imaginea termică pentru vizionarea zonelor inaccesibile.se aplică pe elemente de zidărie care au în alcătuirea lor aceleaşi tipuri de blocuri şi mortar. Pentru analiza degradărilor produse în straturile superficiale (zidărie. vârf de perete). aceasta analizează radiaţia activităţii în timpul ciclului de efort termal . . frescă) pot fi utilizate aparatele Leica QCoating care dau imagini fidele ale suprafeţei inclusiv a straturilor de grosimi reduse. mortar suport. Se poate utiliza ca metodă de încercare tehnica de control a calităţii structurilor prin metoda carotajului sonic (C200-81) numai pentru elementele care permit practicarea unor goluri necesare glisării palpatoarelor de emisie-recepţie pe înălţimea elementului. Metoda de interpretare a rezultatelor se alege de responsabilul tehnic al încercării. cu verificarea a minim 15 blocuri / 10 m lungime maximă de perete (36 m2) şi min. În funcţie de preciziile cerute. Metoda prin penetrare sau smulgere – folosită pe plan internaţional cu rezultate bune.degradări superficiale I.Metoda de recul .

Dacă cercetarea / inspectarea este activă se aplică încălzirea forţată a suprafeţelor analizate. .determinarea rezistenţei la compresiune a blocurilor de zidărie şi respectiv. III.determinarea proprietăţilor elasto-dinamice ale zidăriei. fisuri. natura agregatului. . III 1. • Metode distructive pentru mortare de zidărie În categoria analizelor distructive sunt incluse determinările de rezistenţe mecanice.defectoscopia elementelor de zidărie prin punerea în evidenţă a zonelor degradate structural (existenţă goluri. Migraţia umidităţii.1.a şi b. metodele chimice şi metodele fizico-chimice.vizualizare prin tehnică termografică Dintre aparatele miniaturale folosite în acest sens se menţionează camerele digitale Land M4 (thermal imaging camera) produse de compania Land Instruments International. identificarea factorilor de deteriorare chimică. raportul a/c al liantului folosit în mortare. a mortarului de zidărie. Radiaţia termală este colectată de un aparat sensibil la radiaţii infraroşii şi este transformată în semnale electrice care sunt convertite în imagini cu nuanţe de diferite culori. de unde nu se pot recolta mostre sau a se folosi tehnici de testare care vin în contact cu suprafaţa de frescă. Metodele chimice pot evidenţia: compoziţia mortarelor. Se prezintă alăturat imagini obţinute prin tehnica termografică Fig. De menţionat faptul că metoda este indicată pentru stratul suport cu picturi murale a căror grosime (2-4cm) permite evaluarea migrării umidităţii. liantul folosit. a b Fig. . Metoda se poate aplica în cazul cercetărilor efectuate asupra pereţilor cu guşee. • Metodele distructive ale elementelor structurale din zidărie pot fi utilizate în următoarele scopuri: . crăpături).datorată fenomenelor naturale (încălzirea şi răcirea consecutivă).

Tipuri de probe ⇒ Pentru analiza caracteristicilor zidărie . / agregat.analiză mineralogică prin difracţie cu raze X. crăpături sau ruperi ale carotelor. Precizia rezultatelor încercărilor şi analizelor efectuate creşte proporţional cu numărul de probe investigate prelevate din locuri diferite. .analize structurale de benzi de vibraţie moleculară în infraroşu.microscopia optică. Caroteza trebuie să fie fixată rigid pentru a se evita vibraţiile. fără fisuri datorate prelevării din element) se extrag cu ajutorul carotezelor din zone care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea structurii investigate.carote Carotele (probe cilindrice cu baze paralele şi suprafaţă exterioară netedă. . . ceea ce permite obţinerea unor concluzii cât mai relevante. deplasările laterale.aprecierea degradărilor sub formă de fisurare la nivel mediu şi microstructural.carote (întregi sau sfărâmate).0:1. Raportul lungime / diametru recomandat este de 2. Tipurile de probe ce pot fi investigate sunt: 1. resturi de carote. după modul de prelevare din structură: . bucăţi sau granular. .5:1 – 3.microscopie electronică cu baleiaj. Prelevarea probelor pentru analize de laborator Schema de prelevare trebuie să furnizeze probe reprezentative pentru elementele analizate. ştraifuri cilindrice paralelipipedice. fracţie insolubilă recuperată după atacul chimic asupra probei medii de mortar. în practică se preferă însă carotele de diametru 75mm care permit pătrunderea în structură. 2. tăierile . secţiuni subţiri sau bucăţi de probă. microprelevări din zone deteriorate.microanalize electronice cuplate cu microscopia electronică cu baleiaj. nealterată cât şi cea cu urme de deteriorare. Sunt preferabile carotele cu diametru de 100mm.analize termice neizoterme. pentru identificarea naturii agresivităţii chimice: probe îmbogăţite în mortar: Metodele de analiză fizico-chimică folosite sunt: . se va evita inducerea de fisuri. .probe prelevate prin desprindere mecanică sub forma: fracţie solubilă obţinută prin atac chimic asupra probei medii. . Datorită neomogenităţii structurale trebuie alese 3 zone tipice pentru fiecare element în parte care reprezintă atât proba tipică.

În cazuri speciale (deteriorare mortare urmare a acţiunii unor factori chimici agresivi) procedura analitică minimală poate fi completată gradual cu alte tehnici. analize mineralogice prin difracţie de raze X şi analize petrografice prin microscopie optică efectuate pe probe medii. Probe prelevate sub formă de bucăţi→ obţinute prin lovire mecanică (ciocan. Se prezintă în continuare metoda şi principiul procedurii minimale de investigare a mortarelor de zidărie. fracţii solubile şi insolubile cât şi pe probe îmbogăţite în liant ale căror rezultate individuale sunt interpretate şi corelate pentru asamblarea informaţiilor privind compoziţiile chimice ale liantului şi agregatului. recomandate pentru determinarea conţinutului de clor şi a penetrabilităţii acestuia în mortar. daltă. raportul liant / agregat.neuniforme şi deteriorările carotelor. . etc. Probe prelevate prin sfredelire dela adâncimi diferite → prelevare cu dispozitive care permit o mişcare de rotaţie şi una de percuţie cu frecvenţă variabilă (goluri cu diametrul de 10mm). Procedura minimală de investigare a mortarelor de zidărie cuprinde: analize chimice clasice. polizor) → folosite pentru diagnosticări iniţiale. tipul de liant şi de agregat utilizat. Probe speciale → prelevări de depuneri din soluri şi apă depusă la suprafaţa expusă a mortarului.

2.modificarea agresivităţii mediului faţă de condiţiile de proiectare iniţiale.mod de comportare al structurilor. . . 4.alegerea modului de îmbinare al elementelor şi a materialelor folosite în acest sens. . .tipul de protecţie la foc şi de protecţie anticorozivă proiectat şi cel realizat. . Cauzele deteriorării şi avarierii construcţiilor metalice Analiza cauzelor care pot genera deteriorarea şi avarierea construcţiilor metalice are în vedere următoarele aspecte: . IV. . . . .prevederi generale privind calculul şi alcătuirea secţiunilor metalice.verificări suplimentare prin încercări nedistructive a calităţii elementelor metalice şi îmbinărilor.aprecierea şi evaluarea încărcărilor folosite în calculul structurilor metalice. Inspecţia construcţiilor metalice Inspecţia în timpul execuţiei construcţiilor metalice se referă la ansamblul inspecţiilor de specialitate privind: .modul de realizare şi întreţinere în timp al sistemelor de protecţie adoptate.calitatea execuţiei întregii structuri metalice.ipoteze de calcul folosite în etapele de proiectare.respectarea calităţii proiectate pentru loturile de materiale şi produse metalice aprovizionate. .respectarea condiţiilor de depozitare.respectarea tehnologiei de montaj cu atenţie deosebită asupra modului de asigurare a continuităţii structurale (sudură. . şuruburi de înaltă rezistenţă) conform proiectului de specialitate. .alegerea materialelor folosite pentru alcătuirea secţiunilor curente. .Cap.proiectarea secţiunilor (geometrie şi caracteristici de calcul). . specifice unei perioade de referinţă şi unei zone geografice pentru care se face analiza. Deteriorarea şi inspecţia construcţiilor metalice 4. implicit al elementelor structurale la acţiuni extraordinare. nituire.1.

tabliere metalice. . interioare. Olanda. modul de comportare al îmbinărilor.4. denumit şi „Galloping Gertie” distrugere sub efectul de rafală (1950) fig.SUA: → Roswell. Întreţinerea şi reparaţiile curente completează cadrul urmăririi curente. executantului. rezervoare de suprafaţă de mare capacitate. stăvilare. → podul Tacoma. New Mexico . conform reglementărilor în vigoare. Anglia. de 435m înălţime sub acţiunea efectului de rafală al vântului. În funcţie de situaţiile sesizate.8 m diametru.. investitorului. În cadrul urmăririi curente se verifică prin mijloace specifice.Brazilia.5mm grosime. proiectantului. 4. Exemple de accidente şi avarii la construcţii metalice . Urmărirea specială este recomandată următoarelor tipuri de structuri: construcţii înalte. respectiv 6.prăbuşire antenă tv. de către personal de specialitate. sucţiunilor exterioare şi .9 m înălţime) confecţionate din virole de tablă de 8. Inspecţiile în timpul exploatării construcţiilor se refer ă la verificări efectuate de investitor /proprietar / utilizator în timpul exploatării. SUA: deformaţii mari la rezervoare metalice de suprafaţă (15. Responsabilităţile revin.efectuarea corectă a protecţiilor antifoc / anticorozive.1.3. Ca exemplu se menţionează structura podului Golden Gate. construcţiile metalice se supun prevederilor metodologiei prevăzute de legislaţia de specialitate privind urmărirea curentă sau şi urmărirea specială dacă proiectantul sau expertul tehnic au solicitat acest lucru. cauzate de combinaţia defavorabilă a presiunii frontale. 12. continuitatea şi starea generală a straturilor de protecţie aplicate. SUA la care o echipă complexă de 200 persoane supraveghează şi întreţine funcţionarea în condiţii de deplină siguranţă a ansamblului construit. după caz.

). (b) vedere pod solicitat la acţiunea vântului (c) colaps pod → NJ.a b c Fig.4. Brooklyn –prăbuşire acoperiş cu ferme metalice la o sală de cinematograf transformată în magazin universal datorită coroziunii avansate a fermelor (1953).1. → New York – prăbuşire turnuri gemene 1 şi 2 din ansamblul World Trade Center datorită incendiului provocat de atentatele teroriste din 2001 (fig.2.4. . Podul Tacoma (a) varianta iniţială de execuţie.

(c) colaps turn 1.a b c d Fig. (d) colaps turn 2 . .4. (b) aspect faţade.2. Turnurile gemene WTC 1 şi 2 (a) ansamblu iniţial.Anglia.

a.3.).4. 4. coroziunea marină combinată cu efectul noxelor industriale implică măsuri speciale de protecţie implicit lucrări de întreţinere periodice suplimentare (fig. executat şi întreţinut. 4.). Podul peste râul Tay înainte (a) şi după prăbuşire (b) b. prăbuşirea podului metalic de cale ferată simplă (1879) peste râul Tay în timpul unei furtuni (fig.3) (Raportul de expertiză întocmit menţionează că podul a fost prost proiectat. a b Fig. (a) .4.

Rusia (Sokolovo. 4. întreţinere necorespunzătoare a tablierului metalic). . → prăbuşire pod metalic de pe DJ Făgăraş – Soarş din cauze cumulate (exploatare defavorabilă.(b) Fig. (b) structură hală metalică . Coroziune marină în zone costiere (a) dig. 4.România: → căderea podurilor dela Valea Largă (1922) – nu se cunosc cauzele prăbuşirii. 1965) – prăbuşire parţială a unei clădiri industriale cu structură realizată din arce metalice datorită instabilităţii fundaţiei. .

perioade metode. Urmărirea curentă se efectuează. 2) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare. aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. 352 din 10 decembrie 1997. administratori. are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. 1. utilizatori. astfel: 1) urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii de exploatare. c. proprietari. Partea I nr. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnica a construcţiilor. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor in timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. Regulamentul stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităţilor privind urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile în timp a construcţiilor aplicându-se tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin urmărirea curentă şi prin urmărirea specială. caracteristici şi parametrii urmăriţi se stabilesc de către proiectant sau expert. Urmărirea comportării in exploatare a construcţiilor şi intervenţiile in timp reprezintă acţiuni distincte. proiectanţi. document care va cuprinde şi rezultatele consemnate ale acestor activităţi. corelată cu activitatea de întreţinere. Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor care. pe toata durata de existentă asupra tuturor .Lucrarea IV Urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile in timp asupra construcţiilor Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile a construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii in construcţii şi se face conform Regulamentului din 21 noiembrie 1997 publicat in Monitorul Oficial. complementare. executanţi.

proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. b) stipulează în contracte îndatoririle ce decurg relativ la urmărirea comportării în exploatare.construcţiilor. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu proiectantul acele construcţii care se supun urmăririi speciale. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. urbanism şi amenajarea teritoriului. se efectuează de către personal propriu sau angajat prin contract. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice / fizice interesate. personalul necesar. cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite parţi ale ei. periodice. Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor înştiinţând despre acestea şi Inspecţia de Stat în Construcţii. precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. cel puţin de nivel mediu. urbanism şi amenajarea teritoriului. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile ce le revin în cadrul urmăririi speciale. sub toate formele. Se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. asigură. comandă expertizarea construcţiilor şi eventual proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii. lucrări publice. lucrări publice. după caz. . La constatarea în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială a unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că este afectată exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. activitatea nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. Urmărirea specială se efectuează pe o perioada stabilită în baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. de către personal tehnic de specialitate atestat. pe categorii de lucrări si de construcţii. conform legii. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice.

determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au drept scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. . determinate de schimbarea cerinţelor faţă de . b) lucrări de refacere. b) sa efectueze urmărirea curentă. Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. să monteze conform proiectului şi sa protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială până la recepţia construcţiilor după care le vor preda proprietarului.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) sa cunoască toate detaliile privind construcţia şi să ţină la zi cartea tehnica a construcţiei.asigurarea funcţiunilor construcţiilor. pe baza de contract cu proprietarul. c) lucrări de modernizare. Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută.Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) stabilesc împreună cu investitorii şi /sau cu proprietarii acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor initiale ca urmare a modernizării. determinate de producerea unor degradări importante şi care au drept scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. 2. Tipurile de lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. b) elaborează. inclusiv extinderi. inclusiv jurnalul evenimentelor. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor Scop: . iar pentru urmărirea speciala să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor.

partea existentă . anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. Lucrările de refacere şi de modernizare au la baza următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcţiilor. straturi şi învelitori de protecţie . pe bază de proiect întocmit conform prevederilor legale. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. acestea vor fi executate pe baza unui proiect întocmit de către expert sau proiectant în urma analizării situaţiei.finisaje. direct sau prin diriginţi de şantier autorizaţi. În unele situaţii în care construcţiile sunt grav afectate dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. pe baza comenzii proprietarului. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. dacă este cazul. Lucrările de modernizare se realizează. ca rezultat al expertizării tehnice.sau ale instalaţiilor şi echipamentelor. Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) elaborează. . b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifica. pe parcurs şi la recepţie.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. de regulă prin reconstrucţie putând interveni şi reparări sau consolidări. inclusiv a cauzelor care au produc degradări.construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. în conformitate cu prevederile legale. calitatea acestora. b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. reparare sau consolidare. cât şi local. Lucrările de refacere se realizează prin remediere. straturi de uzură. Lucrările de întreţinere constau în efectuarea periodică a unor remedieri sau reparări ale parţilor vizibile ale elementelor de construcţie . pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. care se introduc în cartea tehnică a construcţiei.

Finanţarea activităţilor prevăzute se face potrivit prevederilor legale. Utilizatorii construcţiilor au obligaţia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului. luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. în baza contractelor încheiate cu proprietarii.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. . Urmărirea aplicării şi controlul respectării din regulament se fac de către Inspecţia de Stat în Construcţii. Activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi de efectuare a intervenţiilor în timp se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

ing Proca Gabriela Ecaterina.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. . . 2.dr. Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. .execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate. . on objects and physical stages. Thus.realizare şi aşternerea de material geotextil. GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov. . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. Lucrările de terasamente au constat în: .curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and.consolidarea taluzurilor.CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. ing.protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului. by a national program financed by EBRD. Asachi Iaşi.corecţia albiei majore. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast. 1. . componentã a Coridorului IV Pan – European. . Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. Lucrările de apărare au constat în: . the development of security in transportations. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703.săpăturã până la cotele din profilele transversale.finisarea umpluturilor. . . generally. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal.

îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii.000 m3. 125. finisarea prin greblare repetatã). Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . respectiv. transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor. Depozitarea a fost fãcutã diferit. 1000 m2. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. . . Plan amplasament pod CF km 45+703 3. în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). .Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: .Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). înierbarea taluzului. încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. .Fig 1. udarea suprafeţelor cu furtunul).Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente.

Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare.2/90 şi 7582/91. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. . lãţime 3 m. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. SURSE DE POLUANŢI 4.. . Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. taluzuri de 1:1. Consolidarea şi fundarea pilelor. strângerea în grãmezi a materialului rezultat. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii. încărcare. udarea suprafeţelor cu furtunul. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii. .. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. împrãştirea pãmântului vegetal. compactarea umpluturii.. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. 4.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului.de alta în lungul râului Prahova.1/3. . Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: .40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. transportul pãmântului vegetal. 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. 4.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1.06 mm) mai mare decât 90%. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. cota superioarã a depozitului. sfãrâmarea bulgãrilor.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. încãrcarea în mijloace de transport.1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. dupã nivelarea finalã. înierbarea suprafeţei. transportul în locurile de depozitare stabilite. . protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. scarificarea mecanicã a platformei.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. .. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. înierbarea suprafeţei.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. udarea suprafeţelor cu furtunul. sortare.5. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor.

HG nr. 4. 273/1994). recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E.1c 1. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .pr. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. 272/1994. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. E B. stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B. etapele controlului calitãţii. dar care.1b 1. E . Crt. E.pr.1a 1.1 1. E Nr. Nr. verbal de recepţie calitativã PVT . E B. E B. pe stadii fizice.261/1994.proiectant 3 B. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare.executant P . se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1. HG nr. P B. verbal PVRC .pr. 5. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s . de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt. 4. Lucrãri care se controleazã. reparaţiile curente ale utilajelor. organizarea de şantier. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. HG.3 II 2. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate.

E B.4 2.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. Ed.2 3. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate.3 3. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B. E B. E.5 III 3.6 3.2. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. ISPCF.. E B. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.3 2. *** *** *** *** Construcţii. P B. E B. Bucureşti. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. Matrix Rom. E.2 2.5 3. E B. E B. E. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G..4 3.1 3. P B. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii.

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii ME 003-1999 C56-85 C150/99 C244-1993 P130-1999 Reglementări tehnice pentru lucrări de reparaţii.004-2000 Proiectare şi execuţie. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor NP032-1999 GE 035-1999 P95-1997 C149-1987 C203-1991 Reglementări tehnice cerute prin Legea 10/1995 RRS1-1994 NP004-2004 P118-99 Reglementari tehnico-economice şi metodologice GEX. Construcţii din lemn. Lucrări de terasamente C29-85 C168/80 C169/88 Proiectare si execuţie. Beton NE 012-1999 C28-1983 C130-1978 C11-1974 C41-1986 Proiectare si execuţie. Lucrări de zidărie şi pereţi MP 007-1999 C17/82 P104-94 GP 053-2000 Proiectare si execuţie. învelitori şi izolaţii NP 005-1996 C46-1986 C37-1998 . Fundaţii NP 001-1996 P10-86 ST 015-1998 Proiectare şi execuţie.

Proiectare şi execuţie.4 din Legea 50/1991 H.G.G.G. 844/99 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. si certificarea acesteia H. 20/94 pentru reducerea riscului seismic Ordonanţa 5/2002 pentru modificarea şi completarea Art. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic la construcţiile existente . 498/2001 .33 din Legea 10/95 Legea 460/2001 pentru modificarea şi completarea O.G. Instalaţii electrice I 20-2000 Legea 50/1991 autorizarea construcţiilor Legea 423/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/91 H.actualizarea Amenzi la art.G. 629/96 măsuri pentru siguranţa calităţii prod.

2.consolidarea taluzurilor. the development of security in transportations. Lucrările de apărare au constat în: .protecţia fundului albiei cu saltele de anrocamente. in Romania is developing an extensive program to rehabilitate the main national railways and roads. . .ing Proca Gabriela Ecaterina. cu grinzi cu zăbrele cale jos şi cu cuvã de beton armat pentru susţinerea cãii ferate aşezate pe balast.realizare şi aşternerea de material geotextil.amenajarea drumurilor tehnologice în lungul liniei. . GENERALITÃŢI Reabilitarea podului peste râul Prahova km 45+703 face parte din ansamblul lucrărilor de reabilitarea a liniei de cale feratã Bucureşti-Braşov.săpăturã până la cotele din profilele transversale. sãpãturã şi evacuarea surplusului de pă mânt vegetal. LUCRÃRI DE CONSTRUCŢIE EFECTUATE Amplasamentul podului pe râul Prahova este evidenţiat în figura 1.execuţia scurgerii apelor prin realizarea de şanţuri pereate.corecţia albiei majore.dr. generally. on objects and physical stages. . Infrastructura a fost realizatã prin fundaţii indirecte de tip coloane din beton armat. Introducerea circulaţiei trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h a impus modificări ale traseului ca urmare a refacerii podului de la km 45+703. Suprastructura a fost realizatã din tabliere metalice pentru cale dublã. 1. .curăţirea amprizei de iarbã şi buruieni.finisarea umpluturilor. Pentru evitarea efectelor nedorite de agresare a mediului în urma lucrărilor care s-au efectuat a fost necesarã luarea unui ansamblu de mãsuri astfel încât impactul lucrărilor de construcţie sã fie minor asupra mediului.protejarea malurilor cu căsoaie umplute cu piatrã brutã. componentã a Coridorului IV Pan – European. Proca Gabriela Cristina Universitatea Tehnicã „Gh. ing. . by a national program financed by EBRD. . The paper presents specifically steps required to ensure the environmental protection enclosed in bridge km 45+075 rehabilitation’s project. pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximã de 160 km/h. . Lucrările de terasamente au constat în: . Thus. Transurban Consultancy România ABSTRACT The rail ways and road rehabilitation are recommended having in view the major changes in traffic’s composition and. .CONSIDERAŢII PRIVIND PROIECTUL DE MEDIU LA LUCRÃRILE DE CONSOLIDARE A PODULUI PESTE RÂUL PRAHOVA KM 45+703 Conf. Asachi Iaşi.

Amenajarea depozitului de pãmânt şi a gropii de împrumut au fost realizate de o parte şi . Cantitatea de material rezultatã din sãpãturi a fost de cca.Mobilizarea manualã a solului pe o suprafaţã de cca. transportul apei şi administrarea îngrăşămintelor. în funcţie de calitatea materialului (în depozite de pãmânt la km 45+500. 500 m2 în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal (săpare şi întoarcerea pă mântului cu sfărâmarea bulgãrilor.000 m3. Ĩn zonele în care nu a putut fi folosit buldozerul s-a efectuat sãpãturã manualã. Stratul de material necorespunzãtor rezultat din sãpãturã a fost strâns. finisarea prin greblare repetatã). Pot fi enumerate următoarele lucrări specifice de protecţie a mediului: . încărcarea şi transportului pă mântului vegetal cu auto din depozit. îmbrăcarea taluzului cu pământ vegetal şi compactarea umpluturii. respectiv. 400 m2 (săparea pământului vegetal din depozit. km 45+8000 sau în gropi de împrumut în lungul cãii ferate existente. Depozitarea a fost fãcutã diferit. LUCRÃRI DE PROTECŢIA MEDIULUI Lucrările de protecţia mediului s-au desfãşurat concomitent cu cele de construcţie. . în zona podului şi a taluzurilor terasamentului (strângere şi transport în depozit a produselor şi deşeurilor vegetale de până la o adâncime de 5 cm). 1000 m2. . . . înierbarea taluzului.Dezafectarea linei existente (săpătura mecanicã executatã cu buldozerul pentru îndepărtarea pietrei sparte şi a balastului de la partea superioarã a terasamentului). transportat şi depozitat în locurile special amenajate pentru împrăştiere. Plan amplasament pod CF km 45+703 3. 125.Îmbrăcarea taluzurilor cu pă mânt vegetal pe o suprafaţã de cca. udarea suprafeţelor cu furtunul).Degajarea terenului de corpuri străine pe o suprafaţã de cca.Fig 1. după programul comun de management a calităţii lucrărilor de reabilitare.

40 cm grosime si compactat ulterior cu 4. Realizarea depozitului s-a fãcut dupã cum urmează: . .1 Emisiile de poluanţi în aer O sursã de impurificare a atmosferei in zona lucrărilor cere se executã este impactul emisiilor de particule datorate sortării pietrei şi a operaţiilor de ciuruire. . praf de pe suprafaţa agregatelor) care pot duce la alcalinizarea localã a apei.în cazul realizãrii în prelungirea rambleului cãii. Soluţia propusã pentru evitarea impurificãrii râului Prahova cu materiale de construcţie. Consolidarea şi fundarea pilelor.6 treceri ale unui cilindru compresor static conform prevederilor din STAS 3197-1. încărcare. împrãştirea pãmântului vegetal. grosime strat de balast de 45 cm s-a fãcut supã terminarea lucrãrilor la podul peste râul Prahova.aducere pãmânt în depozit pe mãsura înaintãrii frontului de lucru la platforma cãii şi a sortãrii materialului. transportul în locurile de depozitare stabilite. SURSE DE POLUANŢI 4. Depozitele nu trebuie sã compromitã stabilitatea versanţilor sau sã cauzeze prejudicii sau pagube materiale persoanelor sau bunurile publice sau particulare. a fost cu 50 cm mai jos decât cota muchiei platformei rambleului. Cele mai mari valori ale concentraţiilor de particule în suspensie datorate emisiilor totale rezultate din activităţile de sortare (descărcare. argilã prãfoasã cu conţinu de particule fine (ø ≤ 0. sfãrâmarea bulgãrilor. lãţime 3 m.Aşternerea uniformã a stratului vegetal deasupra depozitelor de pãmânt pe o suprafaţã de cca.2 Emisii de poluanţi în apã Lucrările de intervenţie în albia râului şi în imediata vecinătate generează creşterea turbiditãţii apei râului. transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor.. . 500 m2 a comportat urmãtoarele operaţii: sãparea pãmântului în depozit. eroziune) sunt în perimetrul în care se desfăşoară activitatea şi până la distanţa se 100 m fatã de axul cãii.Dezafectarea drumului tehnologic în lungime de 110 m. în fostele gropi de împrumut de la km 45+800 şi km 45+500. înierbarea suprafeţei.pãmântul a fost depozitat în straturi de 30.. transportul pãmântului vegetal. scarificarea mecanicã a platformei. taluzuri de 1:1.5. cota superioarã a depozitului. încãrcarea şi transportarea auto a pamântului vegetal. încãrcarea în mijloace de transport. strângerea în grãmezi a materialului rezultat..2/90 şi 7582/91. .1/3. Operaţiile necesare dezafectãrii au fost: îndepãrtarea mecanicã a stratului de balast care formeazã platforma cãii.de alta în lungul râului Prahova. Note: La amplasarea depozitelor s-a urmãrit ca prin execuţia lor sã nu se provoace înzãpezirea cãii ferate. 4. înierbarea suprafeţei.06 mm) mai mare decât 90%. împrãştirea pãmântului cu sapa sau lopata. compactarea umpluturii.. sortare. O altã sursã de poluare este datoratã traficului intern al utilajelor. . udarea suprafeţelor cu furtunul. udarea suprafeţelor cu furtunul. dupã nivelarea finalã.depozitul amplasat în vecinãtatea linei a fost astfel realizat încât sã permitã îndepãrtarea apelor pluviale din rambleul cãii ferate (pantã la partea superioarã de 3-5%. Pãmântul adus în depozit este un praf argilos sau dupã caz. . transportul apei şi administrarea îngrãşãmintelor. 4. protejarea taluzelor necesitã atenţie în desfăşurare pentru reducerea la minim a pierderilor de materiale de construcţie (lianţi din betoane şi mortare.

E. Ĩn tabelul 1 sunt centralizate. Tabel 1 Documentul scris care încheie: PV .1 1. HG nr. verbal de trasare CRM – caiet evidenţã pt.a avut în vedere existenţa unui „culoar de lucru” ca zonã potenţial poluatã din punct de vedere al nivelului de zgomot a cărui limitã superioarã impusã a fost de 65dBA pentru nivelul de presiune sonorã echivalent continuu. 5. E B. 272/1994. CONTROLUL CALITÃŢII LUCRÃRILOR Lucrãrile de construcţie şi cele de protecţie a mediului s-au derulat dupã un program comun.3 II 2.pr.executant P . HG.3 Surse de zgomot Ĩn timpul lucrărilor de reabilitare s .1 1 TERASAMENTE Trasare depozit de pãmânt Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însămânţărilor şi plantãrilor CONSOLIDÃRI Trasare suprafeţe amenajate PVT B.proiectant 3 B.pr. organizarea de şantier. etapele controlului calitãţii. Nr. Nivelul de zgomot din zona de lucru a fost determinat de utilajele folosite. E B. dar care. se verificã sau se recepţioneazã calitativ şi pentru trebuie întocmite documente scrise 0 I 1.1b 1. 4.1c 1.1a 1. 4. verbal PVRC . de numărul lor şi de durata de folosire zilnicã (ore/zi). pe stadii fizice. după dezmembrare au fost duse în depozite special amenajate pentru fiecare categorie de material în parte (halde speciale cu menţionare exactã a potenţialului valorificabil. E Nr. E . verbal de recepţie calitativã PVT . reparaţiile curente ale utilajelor.pr. Lucrãri care se controleazã.materiale rezultate din ciuruire precum şi uleiuri uzate a fost depozitarea şi manipularea acestora pe amplasamente care sã nu permită antrenarea lor în râu. recepţia materialelor 2 PVT PV PVRC PV PV Cine întocmeşte şi semneazã: I – inspecţia în construcţii B-beneficiar E. O categorie aparte de deşeuri a fost rezultatã din operaţiile de dezmembrare a panourilor de cale feratã şi tablierelor metalice. Uleiurile uzate de la utilaje au fost recuperate şi predate unităţilor Petrom pe bazã de evidenţã strictã. E B. P B. Crt.4 Emisiile de poluanţi în sol Ca surse potenţiale de impurificare a solului au fost activităţile generatoare de deşeuri: lucrări de reabilitare. HG nr.261/1994. 273/1994). stabilit de proiectantul de specialitate conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995.

E.3 2. P B.4 2.1 3. E B.2 2. *** *** *** *** Construcţii.5 III 3. E.2 3. BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] Proca G. Protecţia şi refacerea condiţiilor de mediu sunt cerinţe obligatorii la intervenţia omului asupra naturii şi conduc la pãstrarea ecosistemelor locale. Reabilitarea lucrãrilor de construcţii se face ţinând cont de comanda socialã şi numai în condiţiile stricte ale legii de protecţie a mediului. E B.6 3. Bucureşti.2.3 3.. E B. Matrix Rom. Ed. E B.. E B.4 3. E. alcãtuieşte proiectul de management al calitãţii. 2000 Legea 33/1994 privind protecţia mediului Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii . E B. E B.5 3. CONCLUZII PV PVRC PV PV B. E PVT PV PVRC PV PV PV PV B. 2002 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii Caiet de sarcini Tronson Ploieşti – Câmpina. ISPCF. P B.7 Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor APÃRÃRI. împreunã cu proiectul de control a calitãţii lucrãrilor executate. E Proiectul de mediu face parte integrantã din proiectul de execuţie şi. PODURI ŞI PODEŢE Trasare suprafeţe amenajate Verificarea suprafeţei ocupate Verificarea cotelor şi pantelor prescrise în planuri Recepţia calitãţii pãmâtului de acoperire Verificarea calitãţii însãmânţãrilor şi plantãrilor Dezafectare platformã tehnologicã Dezafectare drum tehnologic (acces) 6.

SCCF „ Moldova” SA Iaşi Abstract Rehabilitation of Jassy main railway station was included in a national program with EBRD finance. In the same program were included the railway stations: Timişoara. realizatã în perioada 1868-1970.8 m. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Univ. finalizat în 1948. corpul A finalizat în 1928 şi corpul B construit ulterior. terasa superioarã a râului Bahlui. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. . 1. Ing. Jassy station had specific constructional works concerning the intervention on structure having in view the particularities of terrain and the importance of building. Craiova and Constanţa. Corpul central a fost realizat în perioada 1868-1870 conform actului de concesionare pentru construcţia şi exploatarea liniei de cale feratã Suceava Roman sub managementul lui Victor Ofenheim.000 mc umpluturã de pă mânt pe o adâncime de 2m întrucât amplasamentul. Rezumat Reabilitarea staţiei CFR Iaşi a fost inclusã într-un program finanţat de BERD. clădirea principalã.CONSIDERAŢII PRIVIND REABILITAREA CONSTRUCŢIEI EUROGÃRII IAŞI PROCA GABRIELA Conf. peronului (1000 m lungime) si a liniei directe a necesitat un volum de 130. Lucrările constau în consolidarea structurii din zidărie. În acelaşi program au fost incluse şi staţiile de cale feratã Timişoara. Realizarea terasamentelor pentru construcţia clădirii principale.Iaşi. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. Craiova şi Constanţa. Clădirea principalã reprezintă prima garã mare construitã în principatele române fiind situatã la capătul liniei ferate Lemberg – Cernãuţi . Modelul arhitectonic a fost cel al Palatului Dogilor din Veneţia. Asachi” Iaşi PROCA MIHAELA Ing. 113 încăperi şi un regim de înălţime P+2E. Data finalizării tuturor lucrărilor este 1 Ianuarie 2007 când România va deveni membru cu drepturi depline în Uniunea Europeanã. Planul construcţiei indicã o lungime de 133. Dr. instalaţiilor şi a funcţionalului de la parter având în vedere cerinţele unei eurostaţii. Universitatea Tehnicã „Gh. SCURT ISTORIC Construcţia gării de cãlãtori Iaşi este alcătuitã din trei tronsoane: primul. Drd. Cluj. conţine mâl argilos caracterizat prin sensibilitate pronunţatã la acţiunea apei. Este declaratã şi înscrisã în grupa monumentelor istorice ale Iaşului. Cluj. Staţia Iaşi a prezentat particularităţi privind intervenţia asupra structurii de rezistenţã datoritã amplasamentului şi clasei de importanţã aferente eurogãrii.

Foto 1. . Clădirea principalã Loggia de la primul nivel reazemă pe cinci arcade. Expertiza tehnicã a folosit metoda de calcul simplificatã pentru evaluarea capacităţii de rezistenţã. 2. trei ogive realizate integral din piatrã naturalã. rezemate direct pe elementele structurale. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE LA CLĂDIREA PRINCIPALÃ Cerinţele de integrare în UE presupun o infrastructurã performantã.8m este alcătuitã dintr-un singur tronson de formã dreptunghiularã în plan în care. în zona centralã existând un sistem de cadre intercalate având stâlpi din piatrã naturalã la parter. casa scării fiind dispusã în prima deschidere marginalã. A fost realizatã pe un strat de umpluturã din loess cu o grosime de 2. Acoperişul este tip şarpantã cu elemente structurale din lemn. precum şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã pãnã la cota de fundare au fost cauzele principalelor avarii ale structurii de rezistenţã şi finisajelor. respectiv cutremurele petrecute începând cu anul 1977. cu compartimentare rarã. sculptatã.0 m. Stilul arhitectonic austriac a determinat şi un nume particular dat construcţiei în perioada dintre cele douã războaie mondiale şi anume Palatul German. În acest sens MTTC a desfăşurat proiecte ambiţioase printre care şi cel de integrare al gărilor Iaşi. rigidã. Timişoara. stâlpi. Cluj. Craiova în circuitul european. Comunicarea dintre corpurile de clădire central şi cele laterale se face prin intermediul a douã corpuri de legăturã construite ulterior. Planşeele au structurã din grinzi metalice nesolidarizate pe reazeme. la partea superioarã au o suprabetonare de 4cm din beton de clasã inferioarã. Gara Iaşi. Construcţia corpului central de lungime 133. Constanţa. Fundaţia este de tip fundaţie directã. la etaj zidăria are prevăzute centuri suplimentare grinzi realizate cu profile metalice. Întrucât structura existentã prezenta un grad redus de protecţie antiseismicã a rezultat necesitatea întocmirii proiectului de intervenţie. continuã sub reazeme. Structura a fost calculatã probabil doar la încărcări verticale. Activitatea seismicã. Structura de rezistentã a clădirii principale este de tip zidărie portantã realizatã din piatrã naturalã şi cărămidã plinã presatã.

Foto 2. Diafragmã de rigidizare din beton armat monolit Foto 3 Infiltraţii în structura planşeului de la cota ± 0. Structura acoperişului şarpantã a fost reparatã şi înlocuitã parţial. (Foto 2).Proiectul de reabilitare al clă dirii principale a rezolvat consolidarea structurii. înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare. Planşeele au impus mãsuri laborioase de realizare a centurilor pe tot conturul pereţilor portanţi precum şi armare cu bare independente PC52 şi suprabetonare în câmp curent în vederea asigurării unei rigidităţi corespunzătoare unei structuri din zidărie amplasatã într-o zonã cu grad seismic 7. înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare. Iniţial s-au efectuat reparaţii ale finisajelor şi instalaţiilor. pereţii structurali au fost întăriţi la intersecţii şi ramificaţii cu stâlpişori din zidărie.00 şi a tencuielilor recente . repararea acoperişului şarpantã şi execuţia de finisaje moderne Astfel: secţiunea fundaţiilor a fost sporitã prin subzidire folosindu-se blocuri din piatrã naturalã .5. au fost introduse şi diafragme transversale din beton armat monolit cu rol de rigidizare a elementelor structurale. Mãsurile de consolidare preconizate înainte de1990 şi nefinalizate încă nu aveau însă cum sã prevadă şi ridicãrea nivelului pânzei de apei freaticã pãnã la cota -0.50 faţã de cota terenului natural în întreaga zonã a gării. Suplimentar.00 m din planul iniţial se pot observa infiltraţii în structura planşeului de beton de la parter şi în unele zone chiar în structura tencuielilor recente de la elementele consolidate (Foto 3). Ca element de învelitoare s-a folosit tablã de oţel tip Planjia cu rezistenţã sporitã la coroziune. buiandrugii şi pereţii structurali din zidărie au fost cãmãşuiţi. circa 1000 de intervenţii. Concomitent cu tasări neuniforme ale cotei ± 0.

00 m din planul iniţial. deschideri transversale şi în sens longitudinal. pe traseul conturului.3. . În acest sens au fost alese 16 puncte de staţie 11 repere de nivelment (RN) şi 563 puncte radiate (Fig.1). MĂSURĂTORI EFECTUATE PE AMPLASAMENTUL CLĂDIRII PRINCIPALE Tasările neuniforme au fost evidenţiate prin lucrări topografice de nivel geometric de precizie pe toatã suprafaţa ocupatã de clă dire şi pãnã la nivelul liniei directe la nivelul cotei ± 0. dus-întors. Ridicarea suprafeţei clădirii principale s-a executat folosind metoda de drumuire sprijinitã.

Ridicare topografică a zonei peron linia 0 şi în interiorul clădirii principale în timpul lucrărilor de consolidare .1.Fig.

Pictura din holul principal realizatã pe planşeu va fi restauratã păstrând intactã concepţia esteticã. case de bilete. Astfel. Fluxul de cãlãtori estimat iniţial la 15. variaţiile relative ale cotelor au fost centralizate în Tabelul 1.00 ) variază pe direcţie transversalã. Pereţii for fi placaţi cu: lambriu de lemn. După prelucrarea măsurătorilor.399 . Ridicarea topograficã a fost efectuatã de autor la cererea antreprenorului.303 -44 +55 -51 -81 -61 +81 -220 Observaţii Lângă corp de legăturã cu corpul B Corp clădire Lângă corp de legăturã cu corpul A Contur corp A În lungul clă dirii de la corpul A spre B De la peron spre Piaţa Gării Spre Piaţa Gării Longitudinal Tasările inegale pe cele douã direcţii principale şi în secţiuni diferite. longitudinalã şi in secţiuni diferite. în mod similar în zona centralã măsurătorile indicã o umflare a pământului din sistemul de fundare. indicã avaria pernei de loess pe care s-au realizat fundaţiile. ventilare şi condiţionarea aerului. Tabelul 1 Variaţia cotelor relative Sens de măsurare Transversal Secţiune Contur corp B Lângă corp central Marginalã dreapta Centru Marginalã stânga Contur corp A Marginal peron central marginal ∆z [mm] . 220V şi 380V . parterul care va defini strict spaţiul destinat eurogãrii va deservi personalul şi fluxul de cãlãtori pe distanţe lungi. se poate observa cã tasarea transversalã este maximã în zona rostului dintre clădirea principalã şi corpul de legătura dinspre clădirea B. încălzire. sanitare şi apã-canal. În sens longitudinal tasările relative maxime sunt spre Piaţa Gării. Spaţiul interior recompartimentat cu pereţi despărţitori include: hol central. spaţii comerciale. săli de aşteptare. 4.000 persoane zilnic este actualmente de ordinul a 25. respectiv faianţã în spaţii comerciale.000 cãlãtori datoritã separării fluxului de cãlãtori pe distanţe scurte asigurat de gara Iaşi Nord. Ridicarea nivelului apelor freatice se reflectã şi prin funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare în corpul A consolidat anterior corpului principal. FINISAJE ŞI INSTALAŢII Decizia privind alegerea finisajelor a avut în vedere faptul cã este vorba de consolidarea unei construcţii monument istoric. De menţionat cã proiectul de consolidare al Gării Iaşi nu include un program de urmărire a amplasamentului şi implicit al construcţiilor deşi se cunoştea calitatea slabã a terenului de fundare şi ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Întrucât sursele de finanţare pentru eurogarã şi garã consolidare provin din surse diferite.Cotele punctelor pardoselii finite de parter (cota ± 0. Astfel. Operaţiile de consolidare au dat oportunitatea realizării şi dispunerii instalaţiilor noi: electrice pentru curenţi slabi. după care scade relativ uniform spre corpul de legăturã cu clădirea A exceptând zona centralã unde existã probabil o umflare a terenului. nota epocii şi destinaţia construcţiei. Pardoselile sunt prevăzute a fi placate cu travertin/marmurã în holul central şi gresie rezistentã la uzurã în celelalte spaţii. .

Bucureşti. consolidarea sistemului de fundare şi a contactului infrastructurã teren în condiţiile nou create. după un program bine definit de proiectantul de specialitate. Gabriela Ecaterina. a comportării terenului şi construcţiei atât în timpul execuţiei cât şi în exploatare. BIBLIOGRAFIE [1].00 şi pereţii pot afecta starea finisajelor şi implicit durata lor de viaţã sunt obligatorii: coborârea nivelului pânzei de apã freaticã prin sisteme de drenuri funcţionale. după un program stabilit de proiectantul de specialitate. * * * Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii [5] * * * Normativ ST-015-97 privind îmbunătăţirea contactului teren-infrastructurã [6] * * * Metodologie de investigare a zidăriilor vechi [7] * * * Normativ P130-1997 privind urmărirea în timp a construcţiilor [8] * * * Normativ pentru executarea tencuielilor umede C18-83 . reabilitarea a hidroizolaţiilor şi consolidarea copertinei de la peronul staţiei. [4]. agrozootehnice şi industriale. * * * Normativ P2-85 privind proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali din zidărie. * * * Normativ P100-1992 privind proiectarea antiseismicã a construcţiilor de locuinţe. Proca. 2002 [2]. ca un tot unitar. Având în vedere rezultatele măsurătorilor efectuate pe amplasament se recomandã urmărirea sistematicã. RECOMANDĂRI Întrucât în prezent infiltraţiile de apã masive în planşeul de la cota ± 0.antreprenorii fiind şi ei diferiţi la rândul lor este necesarã corelarea desfăşurării lucrărilor în vederea obţinerii pe ansamblu a unei lucrări de calitate conform reglementãrilor tehnice în vigoare. [3]. Analiza stării de sănătate a unei construcţii presupune o colaborare între specialişti din diferite domenii de activitate. construcţia trebuie tratatã sistemic. Indiferent de tipul fondurilor antrenate la lucrări de reabilitare / consolidare pe stadii fizice. 5. Matrix Rom. Ed. social-culturale. Construcţii.

By example. Buzau. Eng. étaient nécessaires pour améliorer leur résistance.Contractor Austrian Company Strusberg. Cluj. 2. Rehabilitation Works in Locations without Earthquake Activity In this category are included all railway’s stations in North Romania and Transilvania territory. Ces bâtiments faisant faire des structures par la maçonnerie. Technical University Jassy Abstrait La réadaptation des gares principales en Roumanie est une condition de l'intégration d'EU. Oradea. Each rehabilitation project had in view particularities of structures.1 Suceava . Ph. Must have in view that. Sibiu and Suceava.Aspects Concerning Rehabilitation of Old Masonries Associate Prof. . Methods to Rehabilitate Masonry Structures Specialty literature and technical regulations had mentioned methods in order to improve the main qualities of old masonry structures: introducing new structural elements in order to reduce the distance between axes of structural walls. Proca Gabriela Technical University Jassy Eng. Iaşi. Arad. intérieur . station’s building was realized at the end of XIX century. à Suceava Burdujeni. In the same time with constructional works were and are developed activities on all installations: electrical. repairing and repainting elements.Main building (central body) begun in 1869 and between 1895-1903 was realized the superior floor and lateral pavilions. shown in technical projects as Romanian low recommend. Par différents projets sera remis en état le bâtiment de toute la station sur les couloirs européens. As history could be mentioned the following: . . as historical monuments can be mentioned the railway stations: Alba-Iulia. 1. repairing roofs structure made generally by wood elements. At this moment in Romania are rehabilitated 105 constructions included in mentioned category before. Functionality and equipments at all stations were designed in order to ensure a European Quality. . being as architectural idea a copy at reduced scale of Freiburg (Germany) railway station.Building station is a historical monument from C category.Burdujeni railway station was opened for the first time in 1869 when was celebrated the railway Roman – Suceava (binding at frontier The Kingdom and Bucovina being in Austrian – Hungarian administration). Cet article montre quelques technologies employées afin de moderniser les gares des bâtiments en Roumanie à Iasi. Drd.Burdujeni Railway Station Situated in North of Moldova. air conditioning and water – sewage.des fonctions extérieures et esthétiques. are historical monuments. 2. à Arad et à Alba-Iulia. and existing damages mentioned in expert’s report and technical measures to rehabilitate structure. steel supplementary frames. Proca Cristina. . Its structure was realized by masonry (ceramic blocks). heating and ventilations. a lot of buildings. location (geotechnical and earthquake aspects). Dr. introducing new structural elements as: RC frames and plan elements as floors. in these must be kept all architectural details and paintings.

. . . Rehabilitation works had in view: .Changing all works made by wood with new ones. This station was built on the IV th Corridor. .2 Alba-Iulia Railway Station Alba-Iulia Railway Station is well known from the arrival of people and personalities in town in the moment of Great Union at 1st December of 1918. with new modern ones at interior and exterior. 2. .Till 1960 the main waiting room was used even for high life events of Romanian Railways and City Hall of Suceava.In 2000 year begun the rehabilitation works.Ensuring the water drainage with a new pipes’ system.Masonry repair works.Modernizing all installation by changing them. Photo1 Photo 2 Photo 3 Rehabilitation of Paintings in Main Waiting Room 2. including the roof’s structure. . . being attentive to keep the aspect as historic monument. 3). inaugurated in 1871 (Braşov Railway Administration).Painting rehabilitation in main waiting room (Photo 1.

Consolidation of infrastructure realized by masonry blocks. realizing new powerful waterproofing system. using supplementary Steel frames (Photo 1).Replacement of old wooden joinery with a new one made by Aluminum and heat protective glass. repairing and changing installations – electrical.ditches (Photo 3).As rehabilitation works can be mentioned: . and shirting structural walls with OB 37 network and concrete (Photo 2). Rehabilitation works was organized to be ready at 15 November 2005 when are celebrated .Infrastructure’s Rehabilitation Photo 3 Alba Iulia Railway StationInfrastructure’s Rehabilitation of Installations Photo 4 Replacement of wood floors in superstructure . Photo 1 Alba Iulia Railway Station – Infrastructure’s Rehabilitation Photo 2 Alba Iulia Railway Station .Replacement of wood floors in superstructure using RC plan elements leaned against new RC restraints (Photo 4). . water.

new finishing and changing all installations systems (Photo 6.85 years from Great Union. 2. realizing new RC floors. after Bucharest.3 Arad Railway Station The railway station. With its 96 km of railway. Repairing an RC floor 3. Rehabilitation Works in Locations with Earthquake Activity . 7). opened in 1858. Photo 5 Arad Railway Station Photo 6 New Compartment and Installations Photo 7 Arad Railway Station Realizing new installations. Arad reached the second place in the country. Nowadays the railway station is rehabilitated. the problem being limited at: adjusting functionality. set the northern point to the central axis of the town Arad. The location of railway station is shown in Photo 5.

Cluj.2 Rehabilitations Project The expert’s report used the simplified method in order to evaluate the resistance capacity. modernization of functions at the first ground and new installations according with new requirements specific for the euro stations. Craiova and Constanţa. The main (central) building signifies the first great railway station built in Romanian Counties being situated at the extremity of railway Lemberg – Cernăuţi – Iaşi. Italy. height of ground floor and two levels.000 mc clay filling on 2 m depth because the superior terrace of Bahlui River contains silt clay with high sensibility on water’s action. It is declared historical monument. The rehabilitation’s works of station consist in masonry structure’s reinforcement. 3. The architecture was similarly of “Ducal Palace” from Venice. were the main reasons of damages on structure and furnishings. Photo 8 Iaşi Railway Station. The main building was realized according the favor for building and exploitation of railway Suceava. The entire works have as finalizing term January 2007 when Romania will be completely member of European Union. Because the existent structure had a reduced degree of seismic protection was necessary to draw up an intervention project.Roman. having in view the particularities of terrain and the importance of building Railway Station has three buildings: the first. Main Building The Austrian architectural style gave to Iaşi railway station between the two world wars the name “German Palace”. Was decided after 1977 the rehabilitation of station’s buildings. The embankments and the platform for the direct lines (1000 m length) had consumed a volume of 130.8 m. named the main building was built in 18681970.1 General Issues at Iaşi Railway Stations At this point will be presented the rehabilitations works at Iaşi Railway City. Iaşi station contain specific constructional works on structure. Iaşi railway station was included in a national program with EBRD finance. were included 113 rooms. In this purpose were solved by rehabilitation: infrastructure (enlarging . being under the management of Victor Ofenheim (photo 8).3. From a hand the earthquake’s activity and from the other hand the water’s raising level. In the same program were included the railway stations: Timişoara. A building finalized in 1928 and B building finalized in 1948. The total length or central building is of 133.

[3] *** Legea 10/1995. Photo 9 Foundations’ System 4. References [1] *** Normativ P100/1992. and to guarantee a European quality. type of structure. walls situate at ground floor are wet. introducing new structural walls in order to reduce the distance between walls axes (Photo 10). . importance. Water’s infiltration in foundation layer generated a various ram around main building (3…4 mm along transverse direction and 4…6 mm along perpendicular direction). introducing new installations (heat. [2] *** Normativ P2/85. Unfortunately the issues of water’s infiltration in walls’ structure weren’t solved. introducing RC pillar at walls intersections (Photo 11) . utilities and aesthetical issues. and. changing damaged structural elements of roof. shirting structural walls using RC protections. replacing the floors executed in wood with RC plan systems. electricity).foundations section using natural stone and steel bares – Photo 9). introducing RC restraints. Conclusions Photo 10 Supplementary structural wall Photo 11 RC Pillars at Walls’ Intersections Constructional works executed nowadays at railway’s stations try to increase functionality. All rehabilitation’s projects had in view: location. 5. air conditioning. water – ditches. RC binding over windows and doors. gas. resistance capacity and security in exploitation.

must be repaired periodically and rehabilitated in order to prevent their collapse and to improve their resistance and stability. respectively at foundations’ level. over Aiudelul River. Water’s shockwave had produced an important sliding process on both river sides. KM 413+223. Introduction The year of 2005 being a special one concerning the water’s damages on built areas and human activities and. Even flood is a special charge. after Romanian regulations. those being in rehabilitation process. back walls) or these aren’t maintained safely in order to be exploited. A lot of damages can be observed on bridges where constructional works are not yet finished (by example: without constructed quarters of cones. where the damages were remarkable. At this time must be observed if the bridge will be safe to be exploited or it can lose its stability. In 2005 year can be mentioned about 2000 destroyed bridges having metallic. a metallic super-structure must be verified each year.Case Study Concerning the Bridges’ Collapse Mihaela Proca SC Vio-Top SRL Bucureşti Gabriela Ecaterina Proca Cadastre Department. As static plan. Case Study. all built constructions. the bridge is a beam of 2 x 18 m length. constructional works must be repaired in local programs or national ones. Another motive can be for new constructional works. 2. but not yet ready to be exploited. leaned against RC piles. masonry and reinforced concrete structures. Technically. in negative sense [1]. trough fare 300 Bucureşti Oradea has a metallic superstructure and was built before 1960 having as design assumption a given level for high waters and an acceptable maintenance of river bed in /and between two different places. It’s well known that general stability is lower than usual in these conditions. and a superstructure realized by a steel compact profile. can be named a referential period in order to evaluate better water’s action on constructional works. when their life activity in order to be exploited in safe conditions expired. 1. . A special attention must be done for those having a metallic super structure. Generally. Technical Reasons The bridge situated at Aiud. Technical University of Iaşi Abstract The paper presents a case study concerning the topographically works realized using high technology in order to rehabilitate a metallic bridge after the damages produced by inundation in July 2005. for bridges this period has around 60…80 years of safe exploitation [2]. Many bridges had lost their stability when the foundations were washed by water with high velocity than usual because of some ballast exploitations made in bridges’ area. especially those serving in transportation area.

Photos 1 and 2 made in 2005’ summer show respectively bridge’s situation when the level of river was up to inundation height and. Photo 1 Photo 2 . The study of RC piles’ stability was based on direct observations concerning the character of sliding process.Were begun topographically measurements after an organized schedule. the situation of silt deposits after water’s retreating. All obtained results were used in order to design the solution to rehabilitate the described bridge and the vicinity of railway’s sections.

Reconstitution of the status and tracing geodesic network. Aiudel River.6 Km length (Figure 1). city of Aiud. with automatic data registration system. 2. respectively the total station Leica TC 705. Were effectuated on location: . Topographically works Topographically and cadastre works were executed using the Stereo 1970 projections’ system and the referential system Black Sea 1975 and a special technology. .Photo 3 The micro-movements of river’s sides had produced damages on embankment structure (Photo 3).Acknowledgement of field. 3. Figure 1 Geodesic Network .

Notice: As geodesic network were created 14 new points’ stations where 3 (SO=20. scale 1:500. All points used as stations were placed on stable terrain not far from the main details of analyzed area. . S1=21 and S4=23) are points of GPS network in Aiud city and 7 are points’ stations used in leveling up network (S7. S9. S8. S3. OR ADE A PA UL RA AI U EL UD aluviuni (pama nt) m pa t an P13 P4(CA LCU L) tub ø=1.0 m co ta pe cap ac= 245. constructed area near the bridge location and all details for bridge. S10. Conclusions In order to keep safe all constructional works on water’s charge is necessary to apply and respect .Verifying the main axis of the railway and bridge after inundations.99 cm for heights. the river’s sides and river’s bed. respecting technical regulation for topographically works in built areas. AutoCad and Office software.Establishing if micro movements of river’s sides were consumed itself. checking the infrastructure elements (the underground plate). S12 and S13). P4(C ALC UL) dr um p am ant aici i ntra in pa mant canton C .Lifting up the level and plan area and making out the situation plan. S5. Can be mentioned that were registered the water’s levels belong inundation and after and leveled up the existent water-ditch system. All registered data were processed using SiPreg. S11. (Figure 2).621 pietri s dr um P12 pietris depo zit pa mant exca vat P11 d ru m p a m a n t depozit paman t excavat P3(C ALCU L) e P10 F IR I F IR II P2(CAL CU L) e e e e um pa m an t P9 cond. and 4 are points’ station for binding (S2.44 cm for plan and 0. The global precision obtained was of 3. 4. . dezafectata dr RE S BU CU e e TI P8 EL U PA R A UL AI P7 UD P2(C ALC UL ) P6 P5 P1(CAL CU L) pa m an t ingrop ata an t pa m dr um la suprafa ta P4 dr um aluviuni (p i etri s) la suprafata P3 po d metali c pietonal GA RAJ P1(C ALC UL ) P2 GR ADINA fund atie beton P1 Figure 2 Situation Plan .F. S6). Topographically observations were stopped when considered that micro movements were consumed there self. el.

2005 [2] * * * Legea nr. The following operations on constructional works or elements require a complex activity where are necessary in the same time a civil engineers and a geodesy specialist The damages observed this year in Romania recommend a better understanding of natural phenomena and their evaluation concerning effects on constructional works and society. Sept. References [1] * * * Raport MAI.all regulations concerning design – performance – maintenance and following the comportment under special actions.10/1995 Calitatea în construcţii [3] * * * Proiect nr. 1056/2005 Vio-Top/ MT .

67. la traveele marginale.com .Compoziţia granulometricã: fracţiune preponderentã praf 43.36. .. fracţiunea argiloasã 25. ..indice de plasticitate 53%.47%. Prezenţa montmorillonitului.indice de activitate 1.casa liftului este realizatã din elemente spaţiale din beton armat. din zidărie de beton uşor. Orizontul inferior.fundaţii cu radier general şi reţea ortogonalã de grinzi pe care reazemă stâlpii monoliţi ai cadrului. tasări inegale ce pot afecta.Compoziţia chimicã: SiO2 52. sunt amplasate spaţii comerciale. 1. .planşee prefabricate din beton armat.002 mm de 40%. Orizontul superior.. Universitatea Tehnicã Iaşi. suprabetonate. . Ing.elemente de compartimentare interioarã şi parţial exterioarã. metale alcaline. alcătuit dintr-un complex argilos de argilã grasã cu caracter contractil precum şi ape subterane agresiv sulfatice asupra cimenturilor obişnuite..criteriul de plasticitate. alcătuit din nisipuri cu pietrişuri.fracţiune finã sub 0. Pentru argilã sunt stabilite caracteristicile: . .32... stabilitatea generalã a acestora. .E Proca1 Rezumat Ridicarea nivelului pânzei freatice generează probleme privind exploatarea în condiţii de siguranţã a construcţiilor situate pe terenuri sensibile la umezealã amplasate în Iaşi. Fe.60. . în imediata apropiere a Bahluiului.74%. Descrierea amplasamentului Întreaga construcţie este amplasatã în şesul râului Bahluiului între albia veche şi cea regularizatã a acestuia. Şesul Bahluiului este format din aluviuni dispuse pe douã orizonturi după cum urmează: a. mineral argilos cu reţea extensibilã alături de illit. Descrierea construcţiei Construcţia analizatã face parte dintr-un ansamblu de locuinţe cu regim S+P+10 E cu structura din cadre lamelare construit în anul 1979. . .Consideraţii privind mãsuri de intervenţie la construcţii amplasate pe terenuri sensibile la umezealã în vederea exploatării în condiţii de siguranţã Studiu de caz G. procent ridicat de Ca.29%. specific 1 Conferenţiar Dr.panouri prefabricate tristrat autoportante ca elemente de închidere la traveele curente. 2. b.pereţi de fronton şi de compartimentare din zidărie de blocuri de beton uşor. . indicele de contracţie umflare de 0.grinzi prefabricate din beton armat. Al. La parter. etajele având destinaţia locuinţe. Lucrarea prezintă un studiu de caz pentru o structurã din cadre lamelare şi mãsurile de intervenţie ce se impun pentru exploatarea în condiţii de siguranţã. Se constatã la construcţii înalte P+10E construite relativ recent. în lipsa unor intervenţii rapide. la toate cele 7 scări. Structura a fost realizatã după cum urmează: . E-mail: gabriela_proca@yahoo. .

terenul inundat nu se tasează sub greutatea proprie.00 m de la cota ternului amenajat. . Radierul general a fost amplasat pe o pernã compactã din balast.loess-urilor din România explicã umflarea la umezire sub greutate proprie. . Cimentarea particulelor granulare se face prin intermediul cimentului argilos. a fost necesarã coborârea planului de fundare la minim 2. .. 3.la umiditatea naturalã. Pentru evitarea degradărilor fundaţiilor.6b. tasările sunt de 1 . betoanele de fundaţie au fost executate cu cimenturi speciale în dozaje sporite şi cu agregate minerale sortate.5 daN/cm2. unde..în cazul consolidării terenului prin compactarea zonei active.în stare inundatã.zona activã pentru construcţiile fundate pe radier general este de 0.. variaţiile sezoniere ale umidităţii nu mai sunt resimţite. sub formã e săruri precipitat din soluţie de sol. A fost analizat tronsonul 1 întrucât prezintă degradările cele mai importante. tasările au valori de 8 .se recomandã ca lucrările de construcţii înalte fundate pe radier general sã fie realizate pe teren consolidat pe întreaga grosime sensibilã la umezire. .. 0 daN/cm2.. 15 cm la o presiune de 1. tasările au valori reduse ce nu afectează stabilitatea construcţiilor. 0 daN/cm2 ajungând până la 40 cm pentru o presiune de 3.. Figura 1 ilustrează poziţia reciprocã dintre tronsoanele marginale şi asimetria structurilor 1. Relaţia cu mediul construit 1 3 2 BULEVARDUL DACIA Figura 1 Construcţia analizatã în prezentul articol este notatã cu 1 şi face parte dintr-un ansamblu. Cercetările de laborator asupra comportării reale a cestor terenuri în vederea definitivării unor soluţii concrete de fundare pentru evitarea oricărui factor de risc aratã cã: . . 3 cm pentru o presiune de 2. 2. 2. Deoarece apa subteranã prezintă agresivitate sulfaticã.5 . după 1977. . a gelului silicic de la suprafaţa particulelor nisipoase şi a cimentului curat cristalin.

.4 mm (Foto 1.. Începând cu toamna anului 2003. Astfel. la nivelele superioare (VII. 2). Foto 1 Fisuri înclinate şi fisuri verticale pe grinzi şi stâlpi în zona casei scării la etajul II Foto 2 Idem la etajul X Similar.X) s-au conturat unele fisuri atipice la elementele structurale. însă specifice unei tasări suplimentare.4. podestul casei scării. prezente la fiecare nivel. Descrierea degradărilor construcţiei După cutremurele succesive mai importante din 1986 şi 1990 degradări de tipul fisurilor în planşeele curente se semnalează în zona stâlpului central de pe axul median longitudinal al cadrului. în elementele de compartimentare. sunt semnalate şi fisuri înclinate noi. prezintă fisuri în zonele de monolitizare (Foto 3). inegale. sunt vizibile pe grinzi şi la partea superioarã a planşeelor ce reazemă pe acestea având deschiderea de 2. se remarcã fisuri verticale de cca.. Fisurile. spre bulevard. pereţi din zidărie.. în traveea marginalã. 1 mm . Foto 3 Deschiderea rostului podest – rampã la parter Concomitent cu fisurile cauzate de răspunsul construcţiei la mişcările seismice. vizibile la nivelele superioare ale clădirii.

respectiv micromişcãrile construcţiei se resimt cu precă dere la nivelele superioare (ex. Racordul conductei de canalizare din bloc este dispus la aceeaşi cotã cu râul Bahlui aflat . la mijlocul deschiderii. Tasarea în zona paralelã cu strada este cu circa 30 cm mai mare decât în partea opusã tronsonului analizat (foto 4) Foto 4 Degradare rost între tronsoane 5. sezoniere. la nivele superioare se constatã chiar dislocarea blocurilor de zidărie de deasupra uşilor (Foto 3). Foto 3 Fisurarea zidăriei la pereţii despărţitori de la casa scării. se observã fisuri verticale pe grinzi. Ĩn faţadã. etajul X Ĩn faţada de fronton paralelã cu strada se pot remarca fisuri înclinate pe grinzi. la mijlocul deschiderilor acestora. şi în zona golurilor de ferestre (soluţia constructivã nu a prevăzut buiandrugi deasupra golurilor. Funcţionarea defectuoasã a instalaţiilor din subsolul blocului datoratã îmbătrânirii acestora face ca subsolul sã fie inundat pe o adâncime de circa 30 cm pentru o mare parte din an. Tasarea suplimentarã a determinat amplificarea deplasării elementelor de tâmplărie înglobate în zidărie din pereţii despărţitori de la casa scării. Cauze şi mãsuri de remediere Cauzele care în mod cumulativ produc tasări suplimentare. în zona de rezemare pe stâlpi. Vaporii de apã din subsol au degradat şi pereţii adiacenţi subsolului. (foto5). Pereţii de compartimentare din traveele marginale prezintă fisuri înclinate noi. De menţionat cã variaţiile de umiditate ale terenului. fãrã ca destinaţia spaţiilor sã fie schimbatã. acestea fiind mărginite la partea superioarã de grinzi.deschidere în zonele de rezemare grindã – stâlp cadru lamelar. sunt: a. se constatã consumarea rostului dintre tronsoanele 1 şi 2. b. Începând cu primă vara anului 2004 s-a accentuat starea de fisurare la nivele superioare constatându-se fisuri înclinate pe grinzile traveelor marginale la nivele superioare (începând cu nivelul VI) şi deschideri ale rosturilor de monolitizare la planşeele tip semipanou (nivelul IX).: închidere – deschidere dificilã a uşilor de acces în apartamente. deplasări sesizabile ale mobilierului şi lunecări ale pereţilor despărţitori pe înălţimea etajului).

Ĩn acest proces de tasare contribuie şi aerul expulzat cu violenţã din porii pământului loessoid urmare a pătrunderii apei. căutând sã le îndepărteze un faţã de alta. c. de asemenea. Aportul suplimentar de apã în terenul de fundare conduce la fenomenul de „tasare prin umezire”. şi abia în prezent. Odată cu infiltrarea apei în pământ are loc dezagregarea cimentului natural dintre particulele granulare. fapt ce imprimã uneori fazei iniţiale a tasării suplimentare la umezire un caracter de prăbuşire. Studii efectuate de specialiştii în geotehnicã din Facultatea de Construcţii indicã ridicarea nivelului pânzei freatice pe tot teritoriul Iaşului. după 21 de ani de funcţionare este reabilitatã Anul 2003 a marcat însă după cum am precizat anterior o amplificare a stării de fisurare la nivelele superioare generatã de posibile tasări inegale ale terenului de fundare. apa acţionează asupra particulelor. inegale ale construcţiei. subsolul se inundã. se precizează cã nivelul pânzei de apã freaticã se aflã la 50 cm sub cota de fundare. Datorita acestui efect. în zona de acces în subsol Ridicarea nivelului pânzei de apã freaticã. Mãsurile ce se impun pentru remedierea cazului prezentat sunt: . De menţionat cã extinderea liniilor de tramvai s-a făcut ulterior. Principalul indiciu al acestui fenomen este comprimarea pă mântului loessoid prin umezire în urma micşorării rezistenţei sale urmarea pătrunderii apei şi distrugerii cimentării particulelor granulare. Este de remarcat şi efectul de panã exercitat de pelicula de apã adsorbitã în tendinţa de a realiza grosime maximã. pierderile de apã din reţeaua de distribuţie a apei potabile. Foto 5 Degradarea peretelui de la parter. modificarea structurii traficului din imediata apropiere a construcţiei şi nu în ultimul rând doar întreţinerea sporadicã a instalaţiilor din subsolul construcţiei sunt cauzele principale ale tasărilor suplimentare. 30 m. Astfel. d.la o distanţã de cca. O altã cauzã a tasărilor este şi schimbarea compoziţiei traficului pe bulevardul Dacia. iar la fiecare creştere a debitului acestuia. fenomen caracterizat de un proces fizico-chimic complex. amânarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai face ca terenul din vecinătatea bulevardului sã fie solicitat la acţiuni dinamice neconsiderate la proiectare construcţiilor din zonã. pentru zona analizei de faţã.

Mãsurile prezentate mai sus sunt dificil de pus în practicã. Ed.forţarea evacuării apei din subsol prin montarea unei pompe speciale. ICPROM Iaşi 1978 . Exemple de pierdere a stabilităţii pentru structuri şi cauze asemă nătoare sunt menţionate în literatura de specialitate.repararea reţelei de distribuţie a apei potabile în zonã.reabilitarea infrastructurii bulevardului (fapt realizat în perioada mai-iulie 2004) şi impunerea unor restricţii de vitezã pentru trafic. şa. Accidente şi avarii în construcţii. 1981 [3] * * * Studii geotehnice privind ridicarea nivelului apelor subterane în Iaşi. Bloc SC4. . Pericolul este cu atât mai mare cu cât ne gândim la faptul cã Iaşul are o seismicitate importantã. UTI. Bucureşti. . necesitã implicarea mai multor de răspundere simultan şi cã situaţia nu este singularã în Iaşi. . . EDP. Geotehnicã şi fundaţii. 2003 [4] * * * DDE.luarea de mãsuri zonale pentru coborârea nivelului pânzei de apã freaticã. 1982 [2] Tologea S..efectuarea reparaţiilor capitale în subsolul blocului. Tehnicã.. având în vedere cã lucrările au costuri ridicate.. Bucureşti. vol.II. Ĩn lipsa unor mãsuri corespunzătoare. în timp util. Bibliografie: [1] Păunescu M. siguranţa şi stabilitatea generalã pot fi afectate serios. cadre lamelare.

waterproofing isolations at the contact level between foundation and structure. appropriate solution for roofs and foundations. Recommendations are looking for: adequately composition of blocks. etc. 1.Superficially chemical treatments applied on the support of the old masonry. .cement mortars with admixtures of siloxane cycles (non toxic residues) and siloxane cycles and ethyl 40 silicate allow those application on the support in any period or .Maintenance of Masonries executed By Using Unburned Clay Blocks Associate Professor GABRIELA ECATERINA PROCA TECHNICAL UNIVERSITY IASSY. applied to composition of finishing solutions: . maintaining in the time its unaltered physico – mechanical properties. can be used the following methods. After applied one or both methods. a mass or a superficial protection for blocks in built elements. Introduction In order to protect walls made by masonry executed by used unburned clay blocks during exploitation against direct and indirect water’s action. ROMANIA ABSTRACT The paper introduces recommendation necessaries to be used when we build using unburned clay blocks. an appropriate technology by using low energy consumption. natural or industrial water cannot affect the support structurally.

support imperviousness – hydrophobia. The barrier. made of mortar and cement. b) similitude of apparent porosity of contacting elements (5…15%). 2. 1 mm) after keeping specimens in wet ambient conditions. and of wet finishing – support system durability. The structural continuity imposes to observe the following conditions: a) support – protection system chemical compatibility (e. should allow: mass transfer inside support elements structure (e. applicable.g. which include the sand grains. It makes the fundamental support of the mortar structure. influencing its properties. an increased protection to water’s action which can be achieved by applying pellicular barriers (up to 4 mm thick). the interaction of components having mostly a physical nature. in certain operation situations. inner or outer walls). The economic efficiency of cement mortars with admixtures of siloxane cycles is remarkable both from the point of view of finite product (mortar) cost. moderate resistances. Experiments . on freezing – thawing resistance make evident: a) Lack of mass loss after 15 freezing – thawing cycles. allowing mortar to follow support micromovements. protection ensured by a moist finishing variant).g. obtained by aggregation – agglomeration and cementation. 2. The effectiveness of waterproofing increases by some silico – organic admixtures compatible with the binder and type of used mortars. A durable protection is determined by the adherence of mortar to support.2 …0.1. or impermeable mortars. For waterproofing works the cement mortars with Portland cement Pa 35 are used. structural continuity in support – protection mortar system (barrier). Adherence to support is the result of mortar – support mechanic anchoring and of physical – chemical connections between support and mortar type. In the same time or separately can be used a superficial chemical treatment applied the first on the support which should be protected against water’s corrosion. The experimental mechanical tests. made up of matrix and aggregate (sand) with microporous and microcraked structure.32% x 10-5 cm/s by vibration). The matrix is made of the binder paste or mixture of binders. mortars are composite materials. competitive quality coefficients (over 80%). but. b) Superficially moistened sections (cca.From among the mortars with addition of 1% of the above-mentioned compounds (related to cement mass) we mention reduced consistency (viscous mortars. Constructions works require. coefficient of perviousness to water 0. Impermeable Mortars By definition.

3.90 11. The composition of cement mortar with admixture for 1 m3 of mortar is: cement . siloxane cycles 85 kg or.2.15 mm).193 kg.20 3.86 Perviousness coefficient [10-5 0. b) aggregate (sand) with continuos granularity (0…3. c) increasing the mixing time after adding the silico – organic compound. w / c . 2.32 0. Table 1 Fresh Mortars Properties Mortar Mortar Mortar type properties type I type II Apparent density [kg/m3] 1. the properties of mortars with admixtures and of the witness for the two distinct phases: fresh and hardened mortars. i.13 Consistency [cm] 3.85 kg.98 2. 2.00 [%] Witness mortar 2. siloxane cycles in solution.5). siliconic admixture 1% of cement mass is: a. 1% of cement mass.1. siloxane cycles and 1% ethyl 40 silicate (from cycles solution mass) .12 Apparent porosity [%] 3.50 Table 2 Hardened Mortars Properties Mortar with additive Characteristics Type I Type II 3 Apparent density [kg/ m 1.2 Mortars Composition For experiments there were tested successively the admixtures of siloxane cycles and ethyl 40 silicate.e.40 . sand -965 kg.23 86.1 General Conditions The use of silico – organic admixtures in the cement mass supposes the observation of the following conditions: a) water / cement ratio (w / c lower than 0.93 2. max. number of specimens.54 5. and the statistic interpretation of data. have up to three times as compared to cement mortars without admixtures.2. in a centralized way. The testing started from a maximum value of the amount of admixture. In the Tables 1 and 2 there are presented.00 91.14 13.1.385 kg. the equipment.00 3.67 Water retaining capacity. Experimental Results The testing carried out on fresh and hardened mortars observed the current stipulations concerning the experimental methodology.20 m/s] Witness mortar 2. The interpretation of experimental data took into account the cement mortar without admixture (witness specimen). 97.

determined by absorbing layer method.e. recommending them for applications in the protection against water corrosion. Observation Reduction of porosity and of capillary ascension favors freezing – thawing behavior.28 270. Water retention capacity.83 71. Lower density as compared to cement mortars without admixtures.Rt [daN/cm2] Rt.uniformly dispersed in cross –section. the obtained values being higher than the admissible 90% limit. K.3 Interpretation of Obtained Results 50.58 295.79 4. The reduction as compared to witness mortar is of 79% in the cement mortar with siloxane cycles admixture and 87% in the mortar with 1-% siloxane cycles and 1-% ethyl 40 silicate. reductions of the perviousness coefficient of 79% and 87% are obtained.e.2 Hardened Mortars Although the apparent density is inferior to witness mortar. respectively. The small pores. porosity is lower by comparison. similarly as in the case of capillary ascension.63 248. of its value.00 247. 3.58 69. respectively.50 277.i immersion [daN/cm2] Rt. [%] 2. 2. i.3. The reduced capillary ascension in the mortars with admixtures is one of the essential aspects of the admixture influence on cement mortar mass. they are similar in value to the cement mortar without admixture.I immersion daN/cm2] Rc [daN/cm2] Rc.53 299. with a diameter under 0.10 244. The perviousness. In the mortar with admixtures.3. freezing – thawing [daN/cm2] Mass lost. Similar consistency values as in cement mortars with admixtures. 2.00 255. indicates that cement mortars with admixtures are highly qualitative. In section the lacunary areas of 0. i..31 59. a reduction of porosity of 72% in the mortar with 1% siloxane cycles and of 15% in the mortar with 1% siloxane cycles and ethyl 40 silicate are obtained. The mechanical tests made after 15 freezing – thawing cycles have evidenced central sections of the dry samples and only perimetrially (cca. 90% and 97%. Although mortar’s tensile and compressive strengths are not essential factors.1 Fresh Mortars 1. Thus.1…0.3 mm communicate among themselves. the pores containing no water. The mechanical resistances in immersion after 15 freezing – thawing cycles are higher than . 14% of apparent porosity.2 and 2 mm non. besides capillary ascension.61 279.60 0. a selective criterion in the choice of an impermeable mortar. which has the physical significance of a speed [cm/s]. with placing vibration.00 2.1-mm alternate with the large ones without being bound by microcraks or capillaries. the cement mortars with siloxane cycles admixtures have large pores with a diameter ranging between 1.96 0. As compared to cement mortar. 2 mm) moistened.20 52. is.24 50. The mortars with silico – organic admixtures are competitive to those obtained worldwide. including them in category of viscous mortars. with the maximum diameter of 1 mm. The cement mortars with siloxane cycles admixtures and 1% ethyl 40 silicate have a system of scarce pores.

In these purposes a barrier against water aggression must be created artificially on the masonry support. WHICH IS OBTAINED BY THE COLD VULCANIZING OF SILICONIC RUBBER. .13971.10.. there are few methods mentioned in the specialty literature to protect these kinds of structures against water and biological aggressions.952.397. CONTENT OF SIO2. REFRACTION’S COEFFICIENT: 1. the remove of supplementary water’s content in structural elements and the maintenance of a dry support in exploitation. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: VISCOSITY: 3. Superficial Chemical Treatments This paper introduces a new method in order to protect against water’s aggression the wood structural elements by using a solution of siloxane cycles.0.2 TECHNICAL QUALITIES OF THE SOLUTION AS CHEMICAL SUPERFICIAL TREATMENT A SILOXANE SOLUTION HAS BEEN USED.5. UNDER: 0.. keeping its in dry conditions the supports. .5 CST.those found at 28 days.1. 3.80 [CST]. 3.. PH. 3. in the mean time. non toxically waste.DENSITY: 0. .HUMIDITY AFTER 24 HOURS: 1. obtained by the cold vulcanizing process of siliconical rubber. Humidity is responsible of degradations observed at the old buildings made by old masonry structural elements. HAVING THE FOLLOWING QUALITIES: .. Thus.70.VISCOSITY: 2.2.1 Laboratory Tests The main features of the proposed method are: the limitation of the water’s access to the masonry structure.. Thus.REFRACTION’S COEFFICIENT: 13955... UNDER 40±2. such as an of increasing waterproofing qualities and. . testing in laboratory conditions masonry elements by using a solution containing siloxane cycles obtained by the cold vulcanizing process of the silicone rubber had obtained remarkable results. kept and tested under standard conditions proving a more adequate behavior under severe conditions as compared to the cement mortar without admixtures.7 [%]..957 [G/CM3]. AS CATALYST AGENT ETHYL SILICATE 40 HAS BEEN USED... The method consists in using some new chemical products having higher waterproofing qualities applied by rolling or spraying on the masonry support.

1.0 18 7.1. bricks and unburned clay blocks and were treated superficially by spraying with a solution of siloxane cycles containing a ratio of 1% ethyl silicate 40. AFTER TREATMENT ... WERE APPLIED BY SPRAYING IN 3 SUCCESSIVE TIMES ON THE MENTIONED SUPPORTS.042 30 30 45 45 3.8 DRY 0.0…1.9 25 6.5…2.8.3 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS As support were utilized old masonry walls executed by using natural stone... INITIAL 25 25 3 10 .WATER’S CONTENT [%] 1.5.026 0.CONSUMPTION [G/CM2] .SOLUTION AND CATALYST WELL MIXED FOR MINIMUM 3 MINUTES.0 . THE QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT APPLIED IS APPRECIATED AFTER THE FOLLOWING RESULTS: TABLE 3 QUALITY OF THE SUPERFICIAL TREATMENT TECHNICAL PROPERTIES OF SOLUTION [MI] .DENSITY[G/MM ] .PENETRATION’S DEEP [MM] -CAPILLARY ASCENSION [MM/M] KIND OF SUPPORT WET DRY 0. THE SUPPORTS TESTED HAD THE FOLLOWING PROPERTIES: TABLE 4 TECHNICAL QUALITIES OF TREATED MASONRY ELEMENTS TECHNICAL [MI] PROPERTIES 3 KIND OF SUPPORT WET 2.WATER’S ASCENSION [MM/M] 1. INITIAL 50 5 2.WATER’S CONTENT (%) COMPRESSION’S RESISTANCE [N/MM2] .

WHICH CAN RESULT. CH3 GROUPS. THE EFFECT REMAINS ONLY AT A SUPERFICIAL LEVEL. (A) (B) B) TREATED WITH A SUPERFICIAL SOLUTION OF SILOXANE CYCLES . IS REMOVED AS AN EFFECT OF THE HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH CREATED ON THE SURFACE OF ELEMENTS AS IN THE FIGURE 1.2. THE SUPPLEMENTARY WATER. WHEN THE MASONRY STRUCTURE IS MAINTAINED IN DRY CONDITION. AFTER TREATMENT - - ALL KINDS OF ELEMENTS WERE SUPPOSED ON A HIGHER FORCED HUMIDITY REGIMEN. SUPPORT. FIGURE 2 MASONRY SUPPORT ON THE WATER’S AGGRESSION A) UNTREATED. THE HYDROPHOBIA IS A PERMANENT ONE AND ITS EFFECT CANNOT BE LOST DURING THE EXPLOITATION AS CAN BE SEEN IN FIGURE 2. 3. SIO GROUPS 2. IT KEEPS THE MECHANICAL RESISTANCES AND THE DRY CONDITION OBTAINED AS RESULT OF SUPERFICIAL TREATMENT. THE CAPILLARY ASCENSION WAS LIMITED AND AT THE SAME TIME. FIGURE 1 HYDROPHOBIA MOLECULAR BRUSH 1.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS . HAVING HIGH RESISTANCE AT ABRASION PROCESSES. THESE KINDS OF FILMS ARE BARRIERS AGAINST EXTERNAL WATER AND IN SAME TIME. WHICH INCREASES THE MARGINAL ANGLE AGAINST WATER (FIGURE 2). CHEMICAL INTERPRETATION OF THESE PROCESSES IS A HYDROLYTIC REACTION DONE BY FREE GROUPS OH OF THE SUPPORT OR OF THE WATER’S FILM ADHERED AT THE SURFACE IN THE PRESENCE OF SOME CATALYSTS AND FOLLOWED BY THE CONDENSATION PROCESS OF SILOXANE PRODUCTS GENERATED.3. THEY ENSURE THE EVACUATION OF THE WATER’S CONTENT. 4. THAT WATER’S PENETRATION IN SUPPORT IS STOPPED EVEN AT HIGHER WATER AGGRESSION. DISCUSSIONS HYDROPHOBIA TREATMENT CONSISTS IN COVERING THE POROUS SUPPORT WITH A FILM.4. BECAUSE WATER GENERATES AT THE INTERFACE WITH THE SILICONE PRODUCT MARGINAL ANGLES OF 1050. THE SILOXANE POLYMERS WITH REACTIVE GROUPS ARE CAPABLE TO RETICULATE ON THE SUPPORT SURFACE BY FORMING FLEXIBLE FILMS. AS CONSEQUENCE OF THE PROPOSED TREATMENT IS THE FACT. WATER’S ASCENSION MAY BE EVALUATED USING THE FORMULA: H= 2 ⋅σ d ⋅ r ⋅ cosα (1) WHERE: Σ IS THE SUPERFICIAL TENSILE STRESS OF THE SOLUTION USED FOR SUPERFICIAL TREATMENT. THUS. D IS THE SOLUTION’S DENSITY. AFTER THE TREATMENT HAS REMOVED THE ADSORPTION’S CAPACITY OF CAPILLARIES. R IS THE RAISE OF CAPILLARIES CONTAINED BY THE TREATED SUPPORT AND Α IS THE VALUE OF MARGINAL ANGLE.

Bucureşti. 2000. CHOOSING THE BEST SOLUTIONS TO REMOVE THE DAMAGED ELEMENT. 1993. C. APPLICATION OF THE PROTECTIVE SOLUTION MAINTAINING DISCOVERED FOR A SHORT TIME THE DAMAGED ELEMENT. Matrix. repeated freezing – thawing cycles). c. siloxane cycles and ethyl 40 silicate are performant solutions for protecting a support against water action. sealing character of admixtures leads to: a. Ph. Contribuţii privind protecţia zidãriilor din blocuri de argilã nearsã. EACH MASONRY ELEMENT CAN BE SUPERFICIALLY TREATED BY ROLLING OR BY SPRAYING WITH THE PROPOSED SOLUTION. Gabriela. capillary ascension and perviousness coefficient reduction – mechanical resistance increase under extreme conditions (prolonged moisture.Rom. B. mortar porosity reduction.– toxic silico – organic. flexural tensile strengths increase under severe moisture conditions enables the adjustment of protective mortars to the support micromovements. THE ELEMENTS ARE DESTINED TO BE INCLUDED INTO A NEW MASONRY STRUCTURE. residual products (siloxane cycles) in construction.. [3] Proca. Gabriela. The hydrophobic. Gabriela. as barriers system protective solutions. THE ELEMENTS ARE USED AS REHABILITATION’S BUILDING SOLUTION. The tested mortars are a first attempt to evaluate the performances of some non. Invention licensee A 01064/2000 . Cement mortars with admixtures like siloxane cycles.THE APPLICATION OF SUPERFICIAL TREATMENT CAN BE MADE AT DIFFERENT CONDITIONS HAVING IN VIEW THE FOLLOWING ASPECTS: A. [2] Proca. HAVING IN VIEW THAT A WET REGIMEN IS WELL SUPPORTED BY SILCONIC TREATMENT BEING RECOMMENDED EVEN THE TREATMENT PROPOSED IS A POTENTIAL SOLUTION TO REHABILITATE A STRUCTURE HAVING DAMAGES PRODUCED BY THE WATER’S AGGRESSION.. b. ELEMENTS MUST BE MAINTAINED IN WET CONDITIONS (85.100% HUMIDITY) FOR A MINIMUM 7 DAYS PERIOD. Ed. D. Technical University Iasi. FOR THE SITUATION (A) IS NECESSARY TO FOLLOW THE NEXT STEPS: DISCOVERING DAMAGES. FOR THE SITUATION (B) AND (C). AFTER TREATMENT. THE ELEMENTS ARE INCLUDED IN AN EXISTING STRUCTURE. Siliconi în construcţi. References [1] Proca. Thesis. The support coated with a mortar with the mentioned admixtures stays practically dug (at hygroscope balance moisture).

Invention licensee A 01065/2000 [5] *** BRICK AND BLOCK MASONRY INTERNATIONAL CONFERENCE. 1991 . Gabriela. IRELAND. DUBLIN.[4] Proca.

Lucrările de construcţie au fost abandonate după 1990 în condiţiile în care infrastructura lucrărilor de artă în era realizatã. Universitatea Tehnicã „Gh. Tronsonul este o componentã a Coridorului IV de cale ferată Pan – European care scurtează actualul traseul cu 107 km în condiţiile unei viteze de circulaţie de 160km/orã. STUDIU DE CAZ PROCA MIHAELA. The complex works had an inter-order character including: geotechnical and geological studies and a series of leveling up actions that had in fact the role of following the terrain’s comportment. Finalizarea construcţiei începute în 1976 va asigura legătura între două linii naţionale şi internaţionale principale care leagă Bucureştiul de partea de Vest şi de Nord a României şi respectiv. the beginning of rehabilitation’s works claimed the stability analyze of route’s location. ing. Lucrările de mare complexitate au avut caracter interdisciplinar şi au inclus: recunoaşteri ale traseului. SC VIO TOP SRL Bucureşti PROCA CRISTINA. secţiunea nouã de cale feratã Vâlcea-Vâlcele. compromiţând integritatea şi funcţionalitatea stratului de sub piatra spartă şi a stratului de repartiţie (Foto 2). de Uniunea Europeană.Vest către Râmnicu Vâlcea şi joncţiunea cu linia Piatra Olt – Podu Olt(km 169+354). Întrucât lucrarea a fost începută înainte de 1990 fiind ulterior abandonatã şi neîntreţinutã. arbori şi arbuşti. ca şi pe viaducte. După întreruperea lucrărilor.CONSIDERAŢII PRIVIND LUCRĂRI DE REABILITARE A CÃII FERATE. univ. dat fiind alunecările de teren înregistrate pe parcursul a 12 ani. having in view the terrains’ sliding processes belong 12 years long. 1. porţiuni de linie au dispărut chiar. Because the constructional works were begun before 1990 after being leived and none kept in good repair. începerea lucrãrilor de reabilitare a impus analiza stabilităţii amplasamentului traseului. linia s-a degradat. ing. Calea feratã era pozatã pe circa 45% din lungimea traseului. Asachi” Iaşi Rezumat Lucrarea prezintă aspecte ale lucrărilor topografice inginereşti efectuate pe culoarul IV Pan European. infrastructura nu a mai fost întreţinută. Euroimmostar Belgia PROCA GABRIELA. ing. s-a dezvoltat pe platforma liniei şi pe taluzurile alăturate. new railway’s section Vâlcea-Vâlcele. studii geotehnice şi ridicări topografice în serie care au avut în fapt rol de urmărirea comportării terenului. . studii geologice. drd. dr. DESCRIEREA TRONSONULUI VÂLCELE – RÂMNICU VÂLCEA Tronsonul de cale ferată Vâlcea-Vâlcele este cuprins între la staţia Vâlcele(km 131+500) în direcţia Nord .Vegetaţia. Abstract This paper presents some aspects regarding constructional and topographically works effectuated on the IV th Pan European corridor. conf. (Foto1).

Foto 1 Alunecare de teren pe amplasamentul linei de cale feratã

5 Foto 2 Suprastructurã CF degradatã Amplasamentul este la extremitatea nordică a platformei Cotmeana zonã în care studiul geotehnic indicã un pă mânt o stratificaţie neregulatã, cu fâşii discontinue dispuse neuniform pe adâncime. Compoziţia terenului este după cum urmează: - nisip prăfos, parţial zone cu nisipuri mişcătoare de suprafaţã; - nisip aspru, pietriş şi pietricele amestecate cu argilă, uşor cimentate, alternând cu straturi şi lentile de argilă grasã umedã, plastică şi marnă. Apa subterană prezintă o variaţie a nivelului şi fluxului atât în intervale de timp scurte cât şi lungi influenţând în sens defavorabil stabilitatea straturilor de pă mânt aşa cum se poate observa pe întreaga suprafaţă a platformei Cotmeana. Lunecările straturilor de teren sunt determinate de crearea unor suprafeţe de lunecare în timpul perioadelor cu umiditate crescută, pe taluzurile înclinate care înaintează; acestea determinã detaşarea şi deplasarea unor importante volume de pământ. Studiile geologice a traseului, executate cu scopul de a proiecta linia roşie, indicã riscuri mari legate de pierderea stabilităţii taluzurilor (Foto1). Din analiza cauzelor ce ar putea genera alunecări active ale suprafeţelor rezultã necesitatea executării, ca măsuri preventive: ranforsări de adâncime, armare cu geotextile a taluzurilor şi drenurilor pe toată lungimea sectoarelor cu potenţială instabilitate. Lucrările efectuate, existente în stare de degradare mai mult sau mai puţin avansatã sunt în diferite etape de execuţie. Lipsa surselor financiare a dus la întreruperea completã a lucrărilor la 1 aprilie 1996. Între 1991 şi 1995, soluţiile tehnice abordate au fost de înlocuire a rambleelor

deteriorate cu viaducte şi alungirea unor viaducte prin noi deschideri (Foto 3).

Foto 3 Viaduct existent la care se face alungirea unui viaduct cu noi deschideri. Întreruperea lucrărilor de construcţii şi lipsa unor mãsuri de ranforsare a terenului din zona liniei de cale feratã precum şi de drenare eficientã a apelor din precipitaţii au condus la accelerarea degradării terenului. 2. ETAPELE REABILITÃRII 2.1 Obiective În vederea definitivării şi reabilitării noului tronson de cale feratã Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, a fost necesară analizarea şi adaptarea proiectului iniţial la situaţia realã de pe teren. Au fost propuse în acest sens următoarele etape: - inventarierea terenurilor instabile de pe amplasamentul cãii ferate şi precizarea stării construcţiilor şi instalaţiilor existente; - supravegherea detaliatã a pământului pe baza rezultatelor unui zbor fotogrammetric, deasupra amplasamentului cãii ferate, (lungime de undă vecină cu axa căii ferate îndreptată aşa încât să se perceapă toate alunecările de teren care ar putea influenţa stabilitatea lucrărilor executate; lărgimea de minim 350 m pe o parte şi de cealaltă a axei căii ferate). Datele obţinute din măsurători procesate, folosind modele digitale, vor transpune imaginile obţinute pe planuri topografice la scara 1:1000. - studii geologice şi geotehnice detaliate ale tuturor zonelor instabile de taluz şi pat de cale feratã pentru evidenţierea cauzelor instabilităţii actuale sau potenţiale în viitor; - concluziile care vor sta la baza proiectării soluţiilor constructive, metoda de monitorizare a lucrărilor executate in timpul perioadei de garanţie. 2.2 Studii geotehnice şi geologice Lucrările preconizate constau în: mãsuri de eliminare a gropilor si găurilor din zonele instabile; prelevare de mostre din fiecare tip de sol urmatã de analize geotehnice specifice (determinarea parametrilor fizico-mecanici ai solurilor); efectuarea de încercări in situ (penetrometrie, permeabilitate, încercări de dilataţie); monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren prin instalarea aparaturii specifice pentru citirea şi interpretarea rezultatelor obţinute: piezometre cu nivel liber, piezometre de tip Casagrande; efectuarea de investigaţii geotehnice şi

geofizice a zonelor instabile; investigarea condiţiilor tehnice pentru fundarea lucrărilor de artã şi de asigurarea stabilităţii zona infrastructurilor de poduri, podeţe şi viaducte. Înregistrările geologice vor include profile longitudinale ale axei liniei existente şi profile transversale a zonelor de lucru. Rezultatele studiului geotehnic, geologic in situ şi de laborator constituie baza calculului de stabilitate a masivelor de pă mânt în zone cu alunecări de teren; punctul de la care se poate stabili o metodã concretã de intervenţie pentru consolidarea masivelor de pă mânt şi implicit de alegere a mãsurilor celor mai adecvate pentru eventuale consolidări ale lucrărilor de artã existente. 3. LUCRĂRI TOPOGRAFICE INGINEREŞTI Lucrările topografice inginereşti au cuprins: verificarea pe teren a reţelei geodezice existente; ridicarea topograficã a traseului existent; întocmirea profilelor longitudinale în axul cãii şi a profilelor transversale în secţiunile caracteristice. 3.1 Verificarea reţelei geodezice În prima etapã executatã a fost verificarea pe teren a reţelei geodezice existente denumitã în proiectul de specialitate „Reţeaua punctelor de control a căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”. Verificarea a fost executată în tehnologie GPS, folosind un număr de 5 echipamente tip Ashtech ProMark II. Pe baza verifică rilor efectuate s-au constatat urmă toarele: a. Bornele B13, B44, B45, L48, L49, L50, TB5, B46, L47, TB2, B50, B51, B52, B53, B54, B57, B58, B59, B60 se încadrau în toleranţe. b. Bornele B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B14, B15, B16, L51, TB3, TB6, TB4, B18B, B19B, B17, B49, B18, B19, B55, VV1a, VV1b, VV2a, VV2b, VV3a, VV3b nu se încadrau în toleranţe, stabilindu-se noile coordonate. c. Bornele B12, B21B, B20B, B48, B47, TB1, B56, nu există pe teren sau nu se pot utiliza fiind distruse. Amplasamentul bornelor este arătat în Figura.1. Având în vedere cele menţionate anterior, concluziile verificatorului s-au materializat în următoarele recomandări: 1- replantarea sau dublarea unui număr de 18 borne datorită amplasării în zona de influenţă a lucrărilor de refacere a căii ferate sau amplasării lor defectuoase în sensul situării lor în zone instabile, pentru a putea fi folosite şi la lucr ările de trasare pe calea ferat ă, după cum urmează: B1, B2, B5, B11, B12, B17, B45, B48, B47, TB1, B56, B20B, L46, TB4, TB3, L48, L49, VV3a.

2.amplasarea suplimentară şi determinarea a unui numă r minim de 12 borne în următoarele amplasamente: - între perechile de puncte B1-B2 şi B3-B4, - între perechea de puncte B15-B16 şi tunelul Ploştina, - între perechile L48-L49 şi L50-L51, - între perechile de puncte B44-B45, VV3a-VV3b, VV2a-VV2b, VV1a-VV1b. Ca urmare a verificării reţelei geodezice existente a traseului căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în vederea utilizării acesteia la executarea lucrărilor de reabilitare, a fost necesarã plantarea un număr de 30 borne de beton, cu cap metalic încastrat, suplimentare, pentru înlocuirea celor deteriorate, dublarea celor amplasate în teren instabil sau impropriu, ce ar putea fi distruse prin derularea lucrărilor de reabilitare şi plantarea de mărci de nivelment. 3.2. Releveul tronsonului de cale ferată A Lucrări de teren Măsurătorile au fost executate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sistem de referinţă Marea Neagrã, folosind staţiile totale LEICA TC 705 şi LEICA TC 605L, cu înregistrare automată a datelor. Au fost efectuate ridicări topografice pentru: traseul existent al liniei cãii ferate, tunele, poduri şi viaducte, podeţelor, pasajelor inferioare, suprafeţe aferente râurilor, linii existente în staţii, suprafeţe suplimentare aferente pasajelor superioare ce traversează aliniamentului existent la Km 169+399.71 şi Km 167+092.20. În figura 2 este prezentat planul de situaţie al unei secţiuni de pe traseul Vâlcea-Vâlcele de la Km157+421.96-Km 57+564.26. B. Lucrări de birou Prelucrarea datelor culese din teren s-a efectuat în regim asistat de calculator utilizând programe de calcul specifice: SiPreg, AutoCAD, MS Office. Redactarea şi întocmirea planurilor a fost realizată la scara 1:500 (planuri de situaţie) şi 1:200 (planuri speciale). Redactarea şi întocmirea profilelor longitudinale a fost realizată la scara 1:2000, redactarea şi întocmirea profilelor transversale a fost realizată la scara 1: 200,

Fig.1 Dispunerea bornelor

157+421.96

+450.70

+509.38

+535.53

+564.26

Fig.2 Plan de situaţie KM157+421.96-KM 57+564.26

[3] Proca. construcţii si instalaţii.Vâlcele. reabilitare tronson CF Vâlcea. M. 4. în lungime şi transversal). Reţele de sprijin şi de trasare pentru cãi ferate şi lucrări de artã. tuneluri. CONCLUZII Soluţia tehnicã de construire-reabilitare a traseului nou Vâlcea-Vâlcele are în vedere: rezultatele studiilor complexe de teren reactualizate. a liniei de cale. V. 5. potrivit situaţiei din teren. podeţe. Au fost incluse suplimentar: la terasamente (refacerea geometriei liniei şi terasamentului în plan. Mihaela. [4] * * * Caiet de sarcini. şa „Geotehnicã şi Fundaţii” EDP. Particularităţile amplasamentului au impus un program riguros de efectuare a măsurătorilor specifice de urmărirea a comportamentului terenului şi construcţiilor în execuţie şi exploatare. poduri. viaducte.. 1982. 2005. planurile topografice întocmite înaintea execuţiei lucrărilor şi cele rezultate în timpul programului de urmărirea a comportării terenurilor în timpul execuţiei cu menţionarea punctelor componente ale traseului existent cât şi posibilitatea dublării în viitor. ISPCF. 2002. suprastructura căii ferate. tuneluri (remedieri). 2002 . Matrix Rom Bucureşti. Bibliografie [1] Păunescu. amenajarea şi netezirea văilor cu taluzuri înalte care traversează linia sau sunt în vecinătate). extensia podeţelor existente în zonele în care patul căii ferate este consolidat. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE Lucrările de reabilitare propuse pentru traseul cãii ferate de pe tronsonul Vâlcea Vâlcele sunt cele tipice construcţiei cãii ferate. Referat Doctorat. execuţia de poduri. Bucureşti. în secţiune. UT Iaşi. Construcţii.la fiecare 25 m sau mai puţin. [2] Proca. ranforsarea infrastructurii căii ferate cu finalizarea şi remedierea lucrărilor existente. Pop. suprastructura căii ferate remedieri şi continuare lucrări. podeţe şi viaducte şi de extensie a viaductelor existente cu noi deschideri asigurând conexiunea viaductelor şi podurilor la terasamentele adiacente. După finalizarea lucrărilor de construcţie şi de ranforsare a terasamentelor se impune instituirea unui program de urmărire a comportării terasamentelor şi construcţiilor folosind un reperaj stabil pentru secţiunile caracteristice de: terasamente şi ranforsări. Gabriela. Bucureşti. Ed. lucrări de protecţie a infrastructurii căii (corecţia locală a albiei râurilor în vecinătatea liniei.

1 TRONSON ANALIZAT Ĩn zona de vecinătate a tronsonului SC4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (SC 5 . univ.1). Descrierea situaţiei existente şi tratamente aplicate Blocul de locuit cu o structură lamelară are un regim de înălţime P+10 E şi este situat pe bulevardul Dacia. Universitatea Tehnică „Gh. 2. la un apartament situat şi în zona de colţ SC4-SC5 (fig. Se prezintă în continuare starea construcţiei înaintea şi după aplicarea tratamentelor superficiale precum şi tehnologia folosită la reabilitarea termică. Datoritǎ acestui fapt. cuantificate prin comportarea în timp a construcţiei. Introducere Lucrarea prezintă soluţiile practice folosite la reabilitarea termică a unui apartament situat într-un bloc de locuinţe cu structură din cadre lamelare din Iaşi. ing. superficial cu soluţie siliconică clasică. dr. iar la interior s-au aplicat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. Asachi” Iaşi” 1. curenţii de aer turbionari ascensionali au un S .SC 9 S C4 w FIG. ulterior efectuându-se şi o protecţie termicǎ suplimentarǎ cu 10 cm polistiren expandat. Rezultatele. au demonstrat fiabilitatea soluţiilor de protecţie termică propuse.1). paralel cu râul Bahlui. Zonele afectate de condens au fost tratate la exterior. în zona de colţ. Proca Gabriela Ecaterina.STUDIU DE CAZ PENTRU O VARIANTǍ DE REABILITARE TERMICĂ LOCALǍ Conf.SC 9) se constată existenţa unui culoar de vânt artificial datorat construcţiilor înalte paralele cu bulevardul şi râul Bahlui. SC 5. Din cele şapte scări ale imobilului a fost analizată şi reabilitată scara SC4 (fig. Substanţele chimice precum şi reţetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului şi pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de invenţie anterioare ale autoarei.

Legenda 1. (fig.2). +22 0C şi φi < 50% şi cu respectarea normelor sanitar – igienice. 5 zonă interioară afectată de condens tratată la interior cu mortar aditivat cu elastomer siliconic FIGURA 2 Suprafeţele au fost pregătite după cum urmează: .suprafeţele exterioare au fost periate.c. Pe suprafaţa exterioară placată cu cărămizi ceramice smă lţuite a fost aplicată o soluţie de silicat de etil 40 şi cicluri siloxanice (40%). cu soluţie siliconică. Alegerea produşilor chimici folosiţi la tratamentele superficiale a ţinut cont de compatibilitatea fizico-chimică cu suportul microporos de natură silicioasă dat de stâlpul din beton armat. Măsurile de înlăturare a fenomenului de condens au constat în aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafaţa interioară şi exterioară a pereţilor. 4 zone tratate superficial la exterior. 1% din masa cimentului. Chiar în condiţiile unui microclimat adecvat condiţiilor de iarnă respectiv.efect de creştere a fenomenului de convecţie şi a cedărilor accentuate de căldură în perioada rece a anului. pereţii exteriori au fost afectaţi de condens. zone în care se observă fenomen de condens pe suprafaţă. respectiv placajul din zidărie al peretele şi de faptul că transferul de temperatură şi umiditate nu trebuie împiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. 3. 2 stâlpi ai cadrului lamelar. în forma literei L şi pereţii exteriori din zidărie.a spre Sud. soluţia de vâscozitate mică aplicându-se ulterior prin . Proiectantul a prevăzut ca pereţii exteriori ai tronsonului să fie realizaţi din zidărie de blocuri ceramice GVP spre Est şi zidărie din blocuri de b. iar pe tencuiala interioară în zona stâlpului s-a aplicat o peliculă de elastomer siliconic obţinut din vulcanizarea la rece a cauciucului siliconic. urmată de un strat peliculogen de mortar de ciment M100-T aditivat cu elastomer siliconic . fenomenul având intensitate pronunţată în zonele de contact dintre stâlpul cadrului.

. cu caracter impermeabil. pereţii uscându-se în timp urmare a drenării apei.+3000C. la care în urma precipitaţiilor abundente s-a putut constata desprindere de pe suport. aspectul estetic al acestuia se menţine favorabil comparativ cu situaţia unui bloc vecin.de pe suprafeţele interioare s-a îndepărtat tencuiala existentă şi după perierea a suportului din beton s-a aplicat prin pensulare o peliculă de elastomer siliconic. R = CH3(OH3COO)2 [2] Legătura siloxanică (Si-O) are o rezistenţă termică şi chimică remarcabilă şi conduce la menţinerea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice într-un ecart de temperatură de – 500C. Placajul nu prezintă aspectul de „umed”.. în mediu umed (80% umiditate) minim 3 zile. pe o adâncime de maxim 3 mm pe grosimea placajului. în trei straturi consecutive. se pretează la aplicarea de finisaje umede sau uscate. . Structura polimerilor silico-organici utilizaţi este de forma: R | -O-Si-O| R [1] unde. . s-a constat că fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori nu s-a manifestat. se obţine şi creşterea durabilităţii finisajelor exterioare. apa din precipitaţii pătrunde doar superficial. Pătrunderea soluţiilor polimerice în structura suportului în timpul tratamentului chimic superficial conduce la consolidarea structurii reţelei cristaline a acestuia prin suprapunerea reţelei spaţiale a . chiar în prezenţa curenţilor de aer turbionari. Deci. Tencuielile interioare.stropire. După 10 ani de la efectuarea reabilitării. la un interval de 15 minute. concomitent cu înlăturarea fenomenului de condens de pe suprafaţa interioară şi din structura peretelui exterior.la un interval de minim 15 minute se aplică mortarul aditivat care se păstrează acoperit. In condiţiile de exploatare menţionate. după care este drenată imediat spre exterior.

Tratamentele folosite permit transferul de masă in structura elementelor de construcţie fără ca acestea să fie o barieră de vapori. dând posibilitate suportului să lucreze favorabil în condiţii diferenţiate de umiditate higroscopică (fig.4 se prezintă prin comparaţie comportarea unui suport tratat superficial faţă de unul netratat. 2 grupuri CH3. acţiunea siliconilor folosiţi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta în sensul unei reacţii hidrolitice datoratã grupelor libere OH ale suportului sau ale . din condens). 3 Perie molecularã hidrofobã Ĩn Fig. b .suport netratat.3). realizându-se o anticapilaritate care împiedicã pătrunderea apei în porii materialelor de construcţie care se cunoaşte că au structura microporoasă şi microfisurată. Peliculele interioare / exterioare îşi păstrează hidrofobia deoarece polimerii siliconici folosiţi în tratamentele superficiale au proprietatea că formează o perie moleculară hidrofobă ce elimină în timp. 4 Comportarea suportului la acţiunea apei a . în urma tratamentului se anulează capacitatea de absorbţie a capilarelor. Întrucât apa formează la interfaţa cu siliconii şi aerul unghiuri de margine până la 105°.suport tratat siliconic Din punct de vedere chimic. din structura peretelui. Fig. Viteza de reticulare a polimerilor este reglată de catalizatorii în prezenţa cărora soluţiile siliconice sunt utilizate. 3 grupuri SiO Fig.polimerilor. Legenda: 1 suprafaţă suport. apa (tehnologică. Hidrofobizarea suprafeţelor constă în aceea că suportul poros se acoperă cu o peliculă ce măreşte unghiul de margine faţă de apă.

Ca observaţie. flexibile şi rezistente la abraziune. a unei protecţii realizate din polistiren expandat de grosime 10 cm. din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. indiferent de condiţiile meteorologice. Experimental. Ameliorarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a suportului reprezintă o consecinţă favorabilă a tratamentului de impermeabilizare . Tratamentul folosit în vederea creşterea confortului termic în încăperea aflatǎ în zona de colţ. stânga sunt încălzite discontinuu şi casa scării este neîncǎlzitǎ. La data proiectării construcţiei (1978) au fost respectate prevederile normativelor de calcul termic şi la condens. aspectul suprafeţelor după aplicarea tratamentului superficial. Moderarea absorbţiei de apă determinǎ creşterea duratei de exploatare a suportului prin menţinerea şi ameliorarea proprietăţilor sale tehnice. fǎrǎ modificarea calităţilor sale tehnice în timp. aplicarea unei termoizolaţii suplimentare şi respectiv finisajul exterior de tip mortar de protecţiei al termoizolaţiei s-au putut efectua cu uşurinţǎ.024 În contact direct cu apa se apreciază o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de ordinul a 5.0013 siloxanic liniar 40% Elastomer siliconic 6 lucios 0. săruri metalice ale acizilor organici. după 15 ani de la tratamentul de îndepărtare a fenomenelor de condens menţionate.peliculei de apã aderentã la suprafaţã în prezenţa unor catalizatori (alcalii. compuşi organo-metalici) şi în condensarea ulterioarã a siloxanolilor formaţi. . pentru aplicarea de siliconi prin vopsire în trei straturi succesive. consumul de soluţie înregistrat considerat factor de eficienţă economicã în condiţiile în care se doreşte un raport preţ calitate performant.273 m 2 K / W după reabilitarea localǎ efectuatǎ.10 ani. Aprecierea tratamentului chimic superficial se poate face şi prin analiza adâncimii de pătrundere a soluţiei în suport. In condiţiile în care apartamentul este situat la etajul 8 şi este încălzit în regim continuu iar apartamentele vecine sus. menţionez cǎ tratamentele de impermeabilizare pentru suport. cu scăderea corespunzătoare a costurilor aferente. respectiv 2. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili să reticuleze pe suprafaţa suportului cu formarea unor pelicule subţiri uniforme. Aceste pelicule împiedică pătrunderea apei din mediul ambiant fără a opri evacuarea apei din interior (apă tehnologică sau provenind din transferul de masă prin structura elementului de construcţie). La lucrările de reabilitare efectuate. protecţia termoizolaţiei s-a făcut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconi.744 m 2 K / W înainte de reabilitarea termicǎ. s-a obţinut o economie de energie de 30%. local.SE a constat în aplicarea ulterioarǎ. Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). jos.hidrofobizare. orientatǎ spre S . Acest tip de mortar permite păstrarea uscatǎ a termoizolaţiei. s-au putut face constatările centralizate în tabelul 1.. Rezistenţele termice medii au fost de 0. întrucât apartamentul descris dispune de un balcon perimetrial camerei amplasatǎ în zona de colţ.. dreapta. Tabel1 Adâncime de Consum de soluţie Aspectul suportului Tip soluţie siliconică pătrundere în tratat după 24 ore siliconicã suport (mm) (g/cm2) Soluţie siliconică clasicã şi ciclu 9 mat 0.

04.Concluzii şi recomandări Având în vedere rezultatele experimentale şi practice favorabile. o reducere importantǎ a consumului de energie şi durabilitatea sporitǎ a finisajelor. Bucureşti. 2. Matrix Rom. de mare eficienţă din punct de vedere al raportului preţ / calitate. Mortare de ciment cu aditivi siliconici .3. Dacǎ reabilitarea termicǎ la nivel de clă dire nu este posibilǎ dar dacǎ proprietarul unui apartament are condiţii de efectuare pentru o reabilitare localǎ. soluţiile propuse pot fi recomandate pentru reabilitări termice de generale. sub îndrumarea unui specialist în domeniu se pot obţine simultan: creşterea nivelului de confort termic. 119466 B1/29.Proca. Gabriela. Brevet de invenţie 119461 B1/29.05 Impermeabilizări cu siliconi. Siliconi în construcţii.05.04. 3. Gabriela.Proca. Referinţe 1. 1999. Substanţele chimice folosite la reabilitarea termică au fost utilizate pentru prima dată în construcţii şi constituie subiectul a două brevete de invenţie ale autoarei.

Ministerul Transporturilor. prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. (2) din Legea nr. Construcţiilor si Turismului. 4 din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. nr. cu modificările si completările ulterioare. Partea I nr.La data publicării prezentului ordin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu modificările ulterioare. Construcţiilor si Turismului Fisa act Face parte din Ordin nr.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. II alin. publicat în Monitorul Oficial al României.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. cu modificările si completările ulterioare. ANEXĂ Ministerul Transporturilor. 1. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Construcţiilor si Turismului Ordin nr.430. sos. . se abrogă. Art. construcţiilor si turismului. nr. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. Gheorghe Dobre Bucuresti. 1430/2005 Aprobat de Ordin nr. Ministrul transporturilor. Art. în temeiul art. iar ordinul ministrului transporturilor. Partea I. Bucuresti. republicată. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 231 din 8 aprilie 2002. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. 825 bis abonament. Panduri nr. 1430/2005 Rectificat de . Ordinul ministrului lucrărilor publice. republicată. (4) din Hotărârea Guvernului nr. republicată. republicată. 825 din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Având în vedere prevederile art. Partea I.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. transporturilor si locuinţei nr. îsi încetează aplicabilitatea. 5 alin. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si al art. care se poate achiziţiona si de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. construcţiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 3. Partea I. 1. Nr. 26 august 2005. 1. ministrul transporturilor. 1. . cu modificările ulterioare. 1430/2005 din 26/08/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. .

a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti. exercitarea competenţelor si a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale. Partea I nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. privind: procedura de autorizare. care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. investitori. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. ordonate în conformitate cu succesiunea operaţiunilor de autorizare. în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuţiilor si se asigură prin acordarea de competenţe de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de bază. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea construcţiilor. . în corelare si cu prevederi cu aplicabilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii ale altor acte normative în vigoare. (2) din Legea nr. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice.administraţia publică locală. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Publicat in Monitorul Oficial. instituţii si autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii. va fi denumită Lege. în conformitate cu conţinutul-cadru reglementat prin anexa nr. 2. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul si titlul acestora. publicată în Monitorul Oficial al României.descentralizare si parteneriat (1) În conformitate cu principiul autonomiei locale. ARTICOLUL 2 Autonomia locală . II alin.Rectificare 2005 Normă metodologică din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. Partea I. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. respectiv ale comunelor. nr. 1 la Lege. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECłIUNEA 1 Obiectivele normelor metodologice ARTICOLUL 1 Asigurarea cadrului unitar al autorizării Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii . Partea I. 431 din 1 august 2001 si sunt modificate în temeiul prevederilor art. (2) Potrivit Legii. publicată în Monitorul Oficial al României. 3. Partea I. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 825bis din 13/09/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 13 septembrie 2005 Tematici Bunuri si valori imobiliare Autorizare Construcţii Locuinţe PREAMBUL 1. nr. formularele necesare autorizării si criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare autorizării. Legea nr. oraselor. 487 din 31 mai 2004. proiectanţi. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole. II alin. 933 din 13 octombrie 2004. republicată în Monitorul Oficial al României. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. precum si executanţi . secţiuni si articole. II alin. 171 din 27 octombrie 2003 si ale art. Partea I.

c) simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.(3) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică în domeniul autorizării. în raport cu interesul si protecţia solicitantului. precum si în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor. care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile si urbanistice locale. pe întreg parcursul procesului de autorizare. disciplina autorizării si execuţiei se asigură: a) la nivelul administraţiei publice locale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). ARTICOLUL 4 Asigurarea transparenţei procesului de autorizare Transparenţa procesului de autorizare . potrivit prevederilor Legii se instituie. în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentării politicilor locale. se urmăreste simplificarea procesului de autorizare prin: a) simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. prin care se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. aprobate potrivit legii. b) reducerea numărului formularelor si adecvarea conţinutului acestora. la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale. avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane.prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora . precum si prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene si locale. ARTICOLUL 5 Întărirea disciplinei în autorizare si în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană. întărirea rolului instituţiei arhitectului-sef. municipii. 37 si art. precum si prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora. inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îsi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local. regionale si naţionale de dezvoltare urbanistică. orase. 53. cât si al autorizaţiei de construire/desfiinţare . comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. municipală. (3) Potrivit Legii. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării. în numele solicitantului. după caz) care nu beneficiază de competenţă tehnică pe plan local.si autorităţile administraţiei publice locale (comune. securitate la incendiu. corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare si de execuţie a lucrărilor de construcţii. un parteneriat tehnic între consiliile judeţene . respectiv prin aducerea la cunostinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice. prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr.atât la nivelul certificatului de urbanism. în condiţiile prevăzute la art.se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia. respectiv. SECłIUNEA a 2-a Cadrul legal ARTICOLUL 6 . b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii . ARTICOLUL 3 Simplificarea procesului de autorizare Prin modificarea si completarea Legii. pe tipuri de construcţii. conform modelului "ghiseului unic". în toate fazele. nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. orăsenească si.în toate fazele autorizării si execuţiei lucrărilor. 1 la Lege) a pieselor scrise si desenate strict necesare. protecţia civilă. are efecte în plan social.

potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii si lucrări.U. redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de . municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.). drumuri. (2) din Lege. În temeiul dispoziţiilor art. 4 din Lege. (2) În sensul prevederilor art.compartimente organizate ca departamente. 4 si art. pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C. precum si în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei. autostrăzi etc. căi ferate. având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii.sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei. 4.). analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor. (3) În situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăseste limita intravilanului localităţii. direcţii generale. ARTICOLUL 8 Structura instituţională a administraţiei publice locale (1) Pentru cresterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii. pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor si condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism. (2) Lista actelor normative menţionate la alin. după caz. redactarea acordului unic. 5. aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice. autorizaţia de construire se emite de presedintele consiliului judeţean. 3. SECłIUNEA a 3-a Cadrul instituţional în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii ARTICOLUL 7 Autorităţi emitente (1) Potrivit prevederilor art. urbanismului ori construcţiilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii. aprobate potrivit legii. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. obţinerea. 6 alin. 2. după caz. scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate . aflate în vigoare. prin lucrările care se execută pe terenuri care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice. (1). autorităţile administraţiei publice judeţene si locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii. 6. al administraţiei publice. certificatele de urbanism si autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeasi autoritate care este abilitată să autorizeze. 1 la prezentele norme metodologice. precum si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului. privind: 1. în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor. 4 din Lege. al proprietăţii funciare. gaze. precum si a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant.A. în numele investitorului. a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii). birouri. alimentări cu apă. cu avizul primarului comunei interesate. orăsenesti si comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. al amenajării teritoriului si urbanismului. ocupând si suprafeţe din extravilan. verificarea operativă privind respectarea structurii si conţinutului documentaţiilor depuse si restituirea. consiliile judeţene. este prezentată în Anexa nr. precum si cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate. necesare în vederea emiterii acordului unic.Temeiul juridic . care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. servicii.

cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. b) Comisia de Acorduri Unice (C.U. precum si emiterea certificatelor de urbanism.al cărei plen este abilitat să emită acordul unic. respectiv al primăriei. cu valoare de aviz conform. obţinute de acestea pe plan local. după caz. (2) din Lege. protecţia mediului si sănătatea oamenilor. până la ocuparea funcţiei de arhitect-sef de către persoane cu studii superioare de lungă durată. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu si protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. al municipiului si al orasului. întocmirii si emiterii acordului unic. de regulă din domeniile arhitecturii. al municipiului Bucuresti. (3) Instituţia Arhitectului-sef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale si aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora si de presedinte al Comisiei de Acorduri Unice. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori).) consiliile judeţene si locale vor stabili taxe în condiţiile legii. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice (C. (2). de regulă din domeniile arhitecturii si construcţiilor. 45 alin. 7. (1) din Lege. potrivit legii. La orase si comune. în numele solicitantului.construire/desfiinţare. (2) Relaţiile funcţionale.constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate . potrivit prevederilor art. competenţele si răspunderile structurilor de specialitate. precum si asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare si funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene si al primăriilor. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de . (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din: a) specialisti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale.A. prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor. 2 alin. ARTICOLUL 9 Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. 45 alin. precum si al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată. respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism. (3) si (4) din Lege. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-sef al judeţului. (2) Potrivit prevederilor art. iar în domeniile protecţiei mediului si al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect. urbanismului si construcţiilor. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean. structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare.) . fără ca acestia să poarte titlul de arhitect-sef. au următoarele atribuţii principale: a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. al sectorului municipiului Bucuresti. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective. atribuţiile. precum si cele privind securitatea la incendiu. protecţia civilă. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice. după caz. cu acordul ministerelor de resort. subinginer sau de cadre cu pregătire medie. atribuţiile funcţiei de arhitect-sef vor putea fi îndeplinite si de conductor-arhitect. care însumează prevederile avizelor si acordurilor privind utilităţile urbane.U. emiterea avizelor si acordurilor unice solicitate de primari. precum si a întocmirii si eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare.A.

a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. h) redactarea si emiterea certificatului de urbanism. respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului. f) redactarea si prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 15 alin. (1). în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii si cu condiţiile din avizele si acordurile obţinute în prealabil de solicitant. h) asigurarea transmiterii către primari. în numele investitorului. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. după caz. SECłIUNEA a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii . ARTICOLUL 10 Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul. orasului sau municipiului. (1). a actelor emise. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism. sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării. scop în care analizează si avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. obligatorii pentru proiectarea investiţiei. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse. f) stabilirea. i) asigurarea transmiterii către primari. c) sintetizarea condiţiilor din avizele si acordurile obţinute prin grija emitentului. spre stiinţă. b) obţinerea. a avizelor si acordurilor legale strict necesare autorizării. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. orase sau municipii. înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei. conform prevederilor art. în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. în conformitate cu prevederile art. spre stiinţă. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor si acordurilor unice solicitate de primarii de comune. respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. în situaţia în care emitentul este presedintele consiliului judeţean. d) pregătirea si prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU). e) formularea condiţiilor si restricţiilor specifice amplasamentului. (1) si (2) din Lege. în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate. în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primă riei. a actelor emise. în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice si de aviz cerute prin certificatul de urbanism. împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale. după caz. b) verificarea conţinutului documentelor depuse. din competenţa de emitere a acestora. necesare în vederea emiterii acordului unic. e) redactarea acordului unic. 45 alin. referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism. respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului.specialitate primarilor de comune. legal aprobate. orase sau municipii. legal aprobate. 16 alin. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice.

7 alin. 7 alin. ARTICOLUL 13 Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii. cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile. 7 alin. potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. în condiţiile art. cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică. cu respectarea avizelor si acordurilor legale. 3 din Lege. se emite în conformitate cu prevederile art. ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora. dezafectarea. si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale. ARTICOLUL 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit. (1) sunt operaţiunile specifice prin care: a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel. emisă în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. urmând ca documentaţia necesară. agricole sau de orice natură. se poate realiza numai în baza si cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire. un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice si în planurile de amenajare a teritoriului. autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric. b) se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. (17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice. potrivit prevederilor art. executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza si cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale. lucrările de construcţii menţionate la alin. (1) se pot emite. primarul . (4) Desfiinţarea (demolarea. 7 alin. 10 din Lege. precum si pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. potrivit prevederilor art. în condiţiile Legii. accidente tehnice. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. emisă în temeiul Legii si în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. (16) din Lege. aflate în stare avansată de degradare si care pun în pericol siguranţa publică.ARTICOLUL 11 Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) Potrivit prevederilor art. (16) din Lege. precum si a oricăror amenajări. potrivit legii. (10) din Lege. (2) În mod similar. potrivit legii. în baza dispoziţiei primarului. se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare. calamităţi. numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor si a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii. (16) din Lege. (2) În conformitate cu dispoziţiile Legii. care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului. asa cum sunt menţionate la art. 7 alin. întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. să fie definitivată pe parcursul. în conformitate cu prevederile art. sau la încheierea executării lucrărilor. 1 din Lege. 1 la Lege. ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor si instalaţiilor aferente construcţiilor. industriale.

cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului.1 . nu este necesară emiterea acestui act. 3 lit. precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2 la Lege. după caz. cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor. cu indicarea imobilului . iar în lipsa acestuia. o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise. implicit cu privire la siguranţa publică.are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 11 alin. precum si cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. (1) din Lege. (3) din Lege.orice persoană fizică sau juridică interesată . economic si tehnic al imobilului. 10/1995 privind calitatea în construcţii. din Lege.1. în condiţiile prevederilor art. CAPITOLUL II Documentele autorizării SECłIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiinţare ARTICOLUL 15 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul . elementul principal de identificare a imobilului este adresa postală. după caz. cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si postutilizarea acestora. precum si cu precizarea scopului solicitării actului. (1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500. vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucuresti. 941/2004. 11 alin. ARTICOLUL 14 Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate. cu oricare alte elemente de identificare disponibile (asa cum sunt menţionate în precizările la cerere). este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin.000 sau 1:10. 7 alin. specificate la art. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora.teren si/sau construcţii. coroborate cu definiţia dată în Anexa nr. 6 alin. (3) În înţelesul prevederilor art. 7 alin. (17) din Lege."Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art. 11 alin. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. cu modificările ulterioare. completată cu planul topografic sau cadastral. a) din Lege.000. care nu modifică structura de rezistenţă. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F. (2 exemplare) (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează) c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cerere-tip (formularul-model F. autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi si drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat. (1) lit. (5) În conformitate cu prevederile Legii nr. dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire. (1) si (4). 1:2. (2) Potrivit prevederilor art. (16) din Lege. după caz -. determinate în conformitate cu prevederile . (3) Potrivit prevederilor art. e si j).

studiile cerute prin certificatul de urbanism.întocmit în baza prevederilor Anexei nr. inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. conform listei avizelor si acordurilor necesare. potrivit prevederilor art. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. după caz. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare . b) în situaţia în care. referatul de expertiză tehnică . aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.. 2.documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. avizele si acordurile obţinute de solicitant. de la emitent). precum si certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeasi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire si este considerată completă dacă.C."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent). solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P. ARTICOLUL 16 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă.2 si F. după caz.piese scrise si desenate . stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) si.semnate si stampilate în original (două exemplare). (2) din Lege. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.inclusiv anexa (se utilizează formularulmodel F. (7).8. precum si avizele specifice (aviz circulaţie.9 . precum si. c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism: 1. fisele tehnice pentru obţinerea avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. completată cu elementele de identificare si datele tehnice conform P. după caz. cu excepţia fiselor F.C. se prezintă următoarele documente: a) certificatul de urbanism (în copie). o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. aviz/contract cu societatea de salubritate etc.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului. 8 alin. comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie). precum si a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie). (2) În conformitate cu prevederile art.A.) (două exemplare). (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere si următoarele: a) în situaţia în care.persoană fizică sau persoană juridică .3 care se prezintă în trei exemplare).O.9 . 77 alin."Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut.A. oricărui solicitant .P. autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii cu autorizaţia de construire. care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată). documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului.inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F. cerute prin certificatul de urbanism. inclusiv referatele de verificare si. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire . (1) lit.E. a)-f) (adaptate scopului).8. contra cost. 1 la Lege. la cerere.A.) . (5) Potrivit Legii. 1 la Lege. necesare emiterii acordului unic. document care se eliberează. întocmit în baza prevederilor anexei nr. În această situaţie. emitentul asigură plata taxelor la . cuprinde aceleasi documente menţionate la alin. aviz sanitar.D.

are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii. b) atât pentru certificatul de urbanism. La nevoie. utilizând formularul-model F. potrivit legii. utilizând formularul-model F. pentru toate categoriile de construcţii. ARTICOLUL 19 Fisa tehnică (1) Fisa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă.3. sintezele acestora se anexează documentaţiei. ARTICOLUL 18 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) În situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. altele decât locuinţele si anexele gospodăresti ale acestora. inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). (6) din Lege. în calitate de sef al structurii (compartimentului) de specialitate.4. canalizare. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate. (2) Arhitectul-sef al judeţului. după caz. SECłIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 17 Avizul primarului (1) În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa presedintelui consiliului judeţean. a primarilor de orase sau municipii. în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului. utilizând formularul-model F. respectiv al Municipiului Bucuresti. salubritate. termoficare. avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune si. cât si pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar. (3) Arhitectul-sef al judeţului. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor. gaze.2. c) în situaţia în care. emite avizul structurii de specialitate după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării. se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie). (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie si operaţiunile juridice prevăzute la art.11 pe care se aplică stampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-sef. se utilizează formularul-model F. după caz. împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare. prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare. 6 alin. este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză. inclusiv pentru restricţiile impuse de .o singură casierie. redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din cadrul primăriei. transport urban. împreună cu acordul unic. telecomunicaţii. electricitate.

4..8. contra cost. (iii) date privind taxa de avizare (baza legală si modalitate de achitare).2-F. protecţia civilă.O. în vederea completării conţinutuluicadru al acestora cu alte date si cerinţe specifice (de pe plan local). P.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi. avizatorul are obligaţia de a completa si definitiva fisa tehnică-model prin înscrierea. ARTICOLUL 20 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. (1) din Lege. în rubricile rezervate..1F.D. o dată cu certificatul de urbanism.1) se definitivează astfel: 1.8. aferente domeniilor lor de activitate. (2) Fisa tehnică . în termen de 10 zile de la primire. avizatorul are obligaţia de a returna formularul fisei tehnice definitive emitentului.corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare . după caz). scop în care i se transmite un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completă rii.5) se transmit instituţiilor avizatoare. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei (formularele-model F.C. emitentul are obligaţia de a multiplica fisele tehnice astfel obţinute de la avizatori si de a le pune la dispoziţii solicitanţilor. acesta având obligaţia de a le multiplica si de a le pune la dispoziţie solicitanţilor. în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr. organizate în judeţe sau în municipiului Bucuresti si rezultă din adaptarea fiselor tehnice-model (a se vedea formularele-model F.8. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/si furnizorii de utilităţi urbane. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice si însumează avizele si acordurile favorabile pentru utilităţile urbane.este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare. în conformitate cu reglementările specifice domeniului. respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu. (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor. constituite potrivit prevederilor art. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fisei tehnice.8. din cadrul structurilor de specialitate. 2. P. o dată cu certificatul de urbanism. a datelor si informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său.. în termen de 10 zile de la primire. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare. protecţia civilă. prin grija emitentului. după caz) si care fundamentează procedura de emitere a acordului unic. numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.A. 3. precum si instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fiselor tehnice definitivate. 2 la prezentele norme metodologice. se pot actualiza pe cheltuiala acestora. 5 alin. protecţia . astfel: (i) baza legală care se aplică în domeniu.A.E. după cum urmează: a) fisa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane (formular-model F. după care acestea se returnează emitentului. precum si cele privind securitatea la incendiu. pentru a fi utilizate în faza de proiectare si de pregătire a autorizării. cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane si pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale.reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament.8. după completare si definitivare. o dată cu certificatul de urbanism. (3) Definitivarea conţinutului "Fisei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) si a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale).

în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr.Statul Major General. c) Ministerul Transporturilor. ori dacă natura investiţiei o impune. în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate. 1. contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice si la cele din zonele lor de protecţie. după caz. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor. alte instituţii similare. e) Ministerul Agriculturii.A. ARTICOLUL 21 Avize si acorduri ale organismelor centrale (1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care. obţinerea avizelor si acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile. potrivit legii.A. în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special.O. (2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie.care gestionează orice alt tip de restricţie.centrale sau locale . serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri. cuprinse în listele aprobate. precum si în zonele de interes pentru apărarea naţională. consolidări. înaintea depunerii cererii de autorizare. emite următoarele avize/acorduri: a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. b) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor./P. În acest scop./P. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice.civilă. ordine publică si siguranţă naţională. în conformitate cu legislaţia specifică. d) Ministerul Apărării Naţionale .E. (3) În baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii . în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă si de protecţie ale infrastructurilor de transport public si în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie. c) avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. prin documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate.D.C. În această situaţie acordul unic se emite de către presedintele consiliului judeţean si de arhitectul-sef al judeţului. Construcţiilor si Turismului. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. Serviciul Român de Informaţii. prin inspectoratele teritoriale si/sau judeţene.în timp util analizei si emiterii avizelor si acordurilor menţionate. prin organismele abilitate. solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor . 2 la prezentele norme metodologice . protecţia mediului si sănătatea oamenilor. d) emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente. după cum urmează: a) Ministerul Culturii si Cultelor. . după caz. f) alte organisme . după caz. după caz. care nu are organizate structuri de specialitate. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.. indiferent de valoare.ISC -. organismele centrale sau. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. reabilitări. este în obligaţia solicitantului.072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. b) avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora. Pădurilor si Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă. potrivit legii. orasului ori municipiului. (4) Acordul unic se emite si în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei. urmând a le anexa la documentaţia P. Ministerul Administraţiei si Internelor.

întocmite de proiectantul lucrărilor.C. obligaţie a investitorului.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări si/sau construcţii. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. avizele si acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie). Procedura de avizare în baza Fisei tehnice F. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism .. investiţiile se regăsesc în listele A si B din Anexa nr.A. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor.D.ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P. 2. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. în condiţiile legii.A. prin specificul lor.A.D. acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut. situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire. se elaborează de colective tehnice de specialitate si se semnează în condiţiile legii. (1) Documentaţiile tehnice care se depun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care: 1.). (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare. se verifică.. SECłIUNEA a 3-a Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare ARTICOLUL 22 Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . P. 2. 3.e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. potrivit prevederilor art.D. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize si acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei. nominalizate în certificatul de urbanism.A.). precum si documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor. care cuprind: 1. În situaţia în care. P. (4) Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism. fisele tehnice necesare emiterii acordului unic. 9 din Lege si în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. dacă reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevăd alte termene.O.după caz. 3 la prezentele norme metodologice . 1 la Lege.4 se menţine. inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor . aviz/contract cu societatea de salubritate etc. în documentaţie se vor prezenta si piesele . de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii.A. P. de verificatori de proiecte atestaţi. construcţiilor si instalaţiilor.A.scrise si desenate ..8.P. 1 la Lege. se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.C. o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită si autorizarea organizării executării lucrărilor. 1 la Lege. precum si avizele specifice acestuia (aviz circulaţie. aviz sanitar.C. b) avizele si acordurile legale necesare.E. (6) În situaţia în care.

realizate din fondurile persoanelor fizice. cu datele si elementele tehnice rezultate din proiect. care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor.lista pieselor scrise si desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare . adăposturi pentru animale. După avizare. ARTICOLUL 23 Completarea fiselor tehnice (1) Proiectantul. alimentare cu căldură. oboare. rezervoare de combustibil lichid si gazos. pe proprie răspundere.). aniversare. c) racorduri si bransamente la reţelele de utilităţi. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei. 4 la prezentele norme metodologice. protecţia civilă. construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale. WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil. fânare. b) date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu. alimentare cu gaze. fântâni individuale. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri. soproane. garaje. etc. cu regim de înălţime P. spaţii pentru activităţi mestesugăresti. evacuări etc. b) anexe gospodăresti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri si bucătării de vară. sportive. iarmaroace. . este prezentat în Anexa nr. pătule.există concordanţă tehnică. politice. în vederea analizării si emiterii avizelor privind racordarea solicitată. pe lângă fisele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale. (2) Fisele tehnice.pe tipuri de construcţii. publicitare. se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora. după caz: alimentare cu apă. care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe santier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) si de a face dovada că între acesta si proiectul pentru autorizare . documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane. anexate certificatului de urbanism. hambare. fose vidanjabile. grajduri pentru animale mari. după caz.vizat spre neschimbare . tabere de corturi si rulote. după caz). padocuri. împrejmuiri de păsuni. 21 se obţin de către solicitant. platforme de furaje. magazii. de prelucrare secundară a produselor agricole si silvice. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei. P+1E. telecomunicaţii. potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. (4) Fisele tehnice însoţite. pătule. ARTICOLUL 24 Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale menţionate la art. canalizare. circuri ambulante.). comemorative. Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor . are obligaţia de a completa fisele tehnice (definitivate). în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator.istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural. religioase. precum si de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent. spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole. alimentare cu energie electrică. cuprind: a) date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri.

solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. construcţiilor si instalaţiilor (arhitecţi. realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. potrivit prevederilor art. se verifică pentru cerinţele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi. 22 alin. 24 alin. 6 alin. proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în condiţiile legii. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. proiectantului si proiectului. ARTICOLUL 27 Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică . (2) Pentru aceeasi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelasi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic. CAPITOLUL III Procedura de autorizare SECłIUNEA 1 Certificatul de urbanism ARTICOLUL 26 Emitere. coroborate cu dispoziţiile art. 1 la Lege. pentru: a) concesionarea de terenuri. se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii. inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări. subingineri. în domeniul arhitecturii si construcţiilor/instalaţiilor. este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor.ARTICOLUL 25 Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. în colective tehnice de specialitate si se semnează. (6) din Lege. 9 din Lege. c) cereri în justiţie si operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii. tehnicieni) constituiţi. c) din Lege. republicată. prevăzute la art.instituţii de învăţământ superior de specialitate. în acest scop. indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. economic si tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii. numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii si construcţiilor. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. de către persoane care nu au absolvit cu diplomă recunoscută de statul român . ingineri. 5 la prezentele norme metodologice. fiecare plansă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartus care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. a). potrivit prevederilor art. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. (1) lit. precum si proiectele tehnice din care acestea sunt extrase. 9. în mod obligatoriu. precum si a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate". sub sancţiunea legii penale. (2) Potrivit prevederilor art. precum si. conductori-arhitecţi. arhitecţii si conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (1) lit. scop (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora.

prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P. expertize tehnice.U. în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanţa si complexitatea obiectivului de investiţii si dacă prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării.) ori de detaliu (P. ARTICOLUL 29 Depunerea documentaţiei (1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent autorităţile prevăzute la art.1) se procură. 2. nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului.U.. staţii meteo. în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.D. rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc. urmând ca. expertize: 1. actul având un caracter de informare.U.) nu permit realizarea investiţiei. de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorităţii de protecţie a mediului). de la emitent si se completează cu datele solicitate.T. a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură.interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil .G.Z.. (2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cursuri de apă.) ori de detaliu (P...A.A. certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate. avize. istoric. consolidări. si R. ori P. emitentul poate cere suplimentar. P.).G.J. a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii. de amenajare peisagistică. reţele electrice si de telecomunicaţii. protejarea monumentelor istorice.U. după caz. dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei. (3) La depunerea cererii-tip.U.Z. căi ferate si navigabile. (3) În situaţii deosebite. după caz.teren si/sau construcţii.D. zone cu trafic aerian. amenajări de îmbunătăţiri funciare etc..C. drumuri.U.U.). P. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F. precum si a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.Z. emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare .) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia. studii de specialitate: de circulaţie. 15. ARTICOLUL 28 Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeste în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P. prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.A.).N. iar pentru investiţiile care depăsesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.). relaţii de vecinătate etc.J.G. P. aprobate potrivit legii.U. vecinătatea construcţiilor si ansamblurilor cu caracter militar. 4 din Lege actele menţionate la art.T. P.D. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii. b) completarea. iar specificul obiectivului (funcţiune.Z.T. surse si gospodării de apă. 3. nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.A. magistrale de transport de gaze. schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.). după aprobare.U. accesibilitate. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism. ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate.T.). contra cost.A.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate. după caz. ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi. de produse petroliere.

eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată si de a prezenta copia documentului de plată. ARTICOLUL 30 Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă: a) cererea este corect adresată emitentului - presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege; b) cererea tip este completată corect; c) elementele de identificare privind solicitantul si imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1); d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism; e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei. (3) În această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete. ARTICOLUL 31 Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii si a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate si cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente). (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare privind: a) regimul juridic, economic si tehnic al imobilului; b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate; c) nominalizarea avizelor si acordurilor care trebuie să însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât si cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului; d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluţia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea. (3) În Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism si din regulamentele de urbanism aferente, avizate si aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism RGU aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului - teren si/sau construcţii -, după cum urmează: a) Regimul juridic: 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului; 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică; 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic: 1. folosinţa actuală; 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate; 3. reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului; 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean cu privire la zona în care se află imobilul. c) Regimul tehnic: 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum si restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea si de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta si într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism); 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiţiei: (i) regimul de aliniere a terenului si construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; (ii) retragerile si distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; (iii) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum si alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz. (iv) înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi (totală, la cornisă, la coamă, după caz) si caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât si în dimensiuni reale (metri); (v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) si coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării; (vi) dimensiunile si suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare); 3. echiparea cu utilităţi existente si referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile si documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii, transport urban etc.); 4. circulaţia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor si proiectelor anterior aprobate. (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileste, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (6) În cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective

de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelasi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îsi dau acordul, în vederea urgentării autorizării si a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat, după cum urmează: a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum si în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv; b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate; c) pentru cereri în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică stampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..........", prezentată în formularul-model F.15. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi). ARTICOLUL 32 Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite si se semnează de aceeasi autoritate abilitată să emită autorizaţia de construire/desfiinţare, respectiv de către presedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucuresti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin. (1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. (4) În condiţiile prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar si presedintele consiliului judeţean a competenţelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică si la emiterea certificatelor de urbanism. ARTICOLUL 33 Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

(2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele, codul numeric personal si adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată si termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 28 alin. (3) si (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza si de a ţine la zi evidenţa acestora. ARTICOLUL 34 Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fiselor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. (3) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a încunostinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. În acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări si capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată si conturile în care acestea trebuie achitate. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucuresti o copie a acestuia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. ARTICOLUL 35 Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileste termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 si 24 luni de la data emiterii, în funcţie de: a) scopul pentru care a fost solicitat; b) complexitatea investiţiei si caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul; c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat. ARTICOLUL 36 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. ARTICOLUL 37

Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publică. (2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul. (3) Documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. SECłIUNEA a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare ARTICOLUL 38 Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art. 2 din Lege, este actul de autoritate al administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăsenesti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii si pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor si instalaţiilor aferente si/sau a amenajărilor, după caz. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele si instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul si cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum si prin avizele/acordurile exprimate. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii si detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.9). (5) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum si consecinţele care decurg din depăsirea acestuia. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenţa acestora. ARTICOLUL 39 Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraselor si comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară. ARTICOLUL 40 Depunerea documentaţiei (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism si să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 16 alin. (1), cu respectarea, după caz si a prevederilor de la alin. (3). (2) În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeste pentru autorizare si se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată si acceptată în condiţiile alin. (2), se preia si se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului si cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată. ARTICOLUL 41 Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucuresti si primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti oraselor si, după caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia; b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzător; c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau a construcţiilor; e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet si conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice; f) există fisele tehnice completate si, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor si acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului; g) există avizele si acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; h) există referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnică; i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum si a avizelor si acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusă pentru autorizare. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum si a elementelor necesare completării acesteia. În

precum si datele înscrise în anexa la cerere si constă în examinarea modului în care sunt respectate: a) datele si condiţiile cerute prin certificatul de urbanism. emiterea avizelor la fisele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean. b) reglementările cu privire la întocmirea si conţinutul proiectului supus autorizării. b) avizele si acordurile privind securitatea la incendiu. în vederea emiterii acordului unic. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei.) sau de desfiinţare (P. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor. în numele investitorului. igiena si sănătatea populaţiei si recuperarea acestora. (1) se emit de instituţiile descentralizate. 22. ARTICOLUL 43 Examinarea tehnică si avizarea documentaţiei (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse. protecţia civilă. b) transmiterea. (3) Obţinerea. a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism. (9) din Lege. a fiselor tehnice (documentaţiilor) specifice si obţinerea avizelor si acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu.D. protecţia civilă. 1 la Lege. (5) În temeiul prevederilor art. potrivit Legii. urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. după caz. după caz. republicată. în conformitate cu prevederile art. în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local. 7 alin. direct pe fisele tehnice specifice fiecărui avizator. coroborate cu prevederile art. completate si depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. (3) În situaţia prezentării unei documentaţii complete fisele tehnice si. pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor/instituţiilor pe care acestia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene si cu primăriile interesate. conform legii. (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate. (2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (6) În situaţia prevăzută la alin. astfel: a) asigurarea consultării fiselor tehnice. atât semnatarilor autorizaţiei. autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoresti privind imobilul .C. 42. protecţia mediului.A. ARTICOLUL 42 Obţinerea avizelor si acordurilor din competenţa emitentului (1) În vederea emiterii acordului unic. asa cum rezultă din Anexa nr. în egală măsură. se realizează prin grija emitentului. are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P. cât si responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine.în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie. emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului: a) avizele si acordurile pentru utilităţile urbane.). d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi . 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect. prin grija structurii de specialitate. care se efectuează de structurile de specialitate. de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane. documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege si menţionate la art.această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului. 9 din Lege si ale Legii nr.teren si/sau construcţii .A. la sediul administraţiei publice locale.

O. 10/1995 privind calitatea în construcţii. în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii.A. altele decât cele necesare emiterii acordului unic. au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fisele tehnice si să emită avizul cu/fără condiţii.U. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fisele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse).) este abilitată să emită acordul unic. .U. P. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. (1).U. administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. acest fapt se va motiva în scris. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C. din studiile cerute prin certificatul de urbanism.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei si cuprinde două etape: a) Analiza pe specialităţi a fiselor tehnice pentru utilităţile urbane si de emitere a avizelor si a acordurilor În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C. 2.A. în calitate de presedinte.A.A. în vederea emiterii Acordului Unic. (2) Pentru avizare. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin.A. 3.. după caz. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.U. pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie. e) introducerea condiţiilor din avizele si acordurile favorabile obţinute. P. ARTICOLUL 44 Lucrul în Comisia de Acorduri Unice . pentru stabilirea modalităţilor de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei.A. dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea: 1. La solicitarea membrilor Comisiei.potrivit Legii nr.U.C. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii. 2. după caz).). precum si reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege. sau de înlocuitorul de drept al acestuia.A. b) Analiza în plen În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C. procedând după cum urmează: 1. la solicitarea acestuia.. aceasta se returnează (cu dată si număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare.) au la dispoziţie spre analiză fisele tehnice specifice si proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P.. avizatorul va sprijini si îndruma proiectantul.U. situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. precum si.) sunt conduse de arhitectul-sef. În situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fiselor tehnice si proiectului depus pentru autorizare). 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor.E. structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză si avizare în Comisia de Acorduri Unice (C. avizatorul va completa rubrica rezervată în fisa tehnică.A. poate fi convocat si are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fisele tehnice sunt avizate favorabil).D. cu modificările ulterioare si Hotărârii Guvernului nr.C. obţinute prin grija emitentului. după caz. proiectantul sau consultantul.

13.). (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către: a) consiliul judeţean. municipale. canalizare.U. cerinţelor celorlalte avize si acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.13.A. c) măsurile de protecţie sanitară si socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente. folosirea unor elemente de reclamă etc. executarea unor drumuri provizorii. privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona santierului. care nu au constituite structuri de specialitate.4.). orăsenesti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului.A. se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare . se arhivează împreună cu fisele tehnice conţinând avizele favorabile si se comunică.1-F.U. acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local si să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene. amenajării teritoriului si autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate.). (3) În baza acordului unic si a avizului structurii de specialitate se poate redacta si emite autorizaţia de construire/desfiinţare. . treceri temporare sau săpături în spaţiile publice. d) măsurile de protecţie a mediului de durata executării lucrărilor autorizate.se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. oraselor ori municipiilor. după caz.si se contrasemnează de arhitectul-sef. protecţia circulaţiei. ARTICOLUL 45 Emiterea si gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C. primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti. după caz. dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori.U.3. toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fiselor tehnice . energie termică etc. oraselor si comunelor care dispun de structuri de specialitate. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate. (3) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C. Primăria Municipiului Bucuresti. precum si celelalte avize si acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îsi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. (4) Acordul unic. grupuri sociale. autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul. ocupări temporare de spaţii publice.).A.).). prin completarea formularului-model F. devieri ale circulaţiei auto sau pietonale. grupuri sanitare.presedintele consiliului judeţean sau primar. staţionări ale utilajelor. (5) În situaţia în care primăriile oraselor si municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate. rezultate din aplicarea normelor generale si locale. în vederea obţinerii acordului unic. plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.12. dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apă. pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor. ARTICOLUL 46 Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene. b) consiliul judeţean. urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept. închideri de drumuri publice. după caz. ale municipiilor. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F. în conformitate cu documentaţia prezentată. precum si în .

iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.. în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. 215/2001.. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean/al municipiului Bucuresti pentru Situaţii de Urgenţă. competenţele de emitere a autorizaţiilor de către presedintele consiliului judeţean.13. împreună cu fisele tehnice. după caz. . 70 si 116 din Legea nr. menţionaţi la alin.. P. autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora.A. scop în care i se aplică stampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE". (4) Potrivit prevederilor art.A.cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare. ARTICOLUL 47 Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale. autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu si durata de existenţă limitată până la . inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat. titlul de proprietate asupra imobilului.E. numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. (6) Câte un exemplar din fisele tehnice F. P. codul numeric personal si adresa.D. numele si prenumele solicitantului.8. precum si de arhitectul-sef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-sef. e) măsurile de securitate la incendiu.pe toate piesele scrise si desenate componente.). Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia. ARTICOLUL 49 Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului. acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).. se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). potrivit competenţelor prevăzute la art. 49 alin.8.C. durata de execuţie si termenul de valabilitate a autorizaţiei. după caz). Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare. 4 din Lege. 69. (3) În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege. autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar.. primarul general al municipiului Bucuresti si primar nu pot fi delegate. direct sau prin postă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. împuterniciţi în acest scop. (2)-(4). 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.16) .1-F. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu..".13. valoarea lucrărilor autorizate. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (prezentată în formularul-model F.. evacuarea si depozitarea deseurilor menajere etc. la pct. lucrările autorizate. (1). ARTICOLUL 48 Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.O. constituie documentul martor al autorizării.. potrivit prevederilor legale.2 si F.

după caz. 50. complexitatea lucrărilor autorizate. (4) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucuresti. emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie..P. acorduri. potrivit Legii.C. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean.A. care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate. .respectiv în anexa la aceasta conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire . o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă primăriei interesate. investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. pe baza datelor înscrise în cerere . documentaţii etc. cu consultarea investitorului/beneficiarului.(2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de presedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucuresti. . valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine. ARTICOLUL 50 Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileste si înscrie în formular: a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare. sau consultantului.sau de desfiinţare . b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit.A. . a). în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate.P. după caz. o singură dată pentru cel mult 12 luni.avize. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă Primăriei Municipiului Bucuresti. de cel mult 12 luni de la data emiterii. în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. se stabileste de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare. managerului de proiect. în baza examinării cererii în raport cu: interesul public. (3) Durata executării lucrărilor. În această situaţie.D. cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia. ARTICOLUL 51 Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. o copie a acesteia va fi transmisă spre stiinţă consiliului judeţean. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia. autorizaţia împreună cu celelalte acte . stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. proiectantului. În funcţie de interesul public si de gradul de complexitate al lucrărilor. b) durata de execuţie a lucrărilor. potrivit legii. precum si a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor.care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului. valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate si se poate acorda. (4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor. începând cu data anunţată a începerii lucrărilor. fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii.

(2) Lista se afisează lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării).ARTICOLUL 52 Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora. corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării.inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia . care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare). CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea SECłIUNEA 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare ARTICOLUL 54 Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a . fără luarea măsurilor de conservare. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (5) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare). ARTICOLUL 53 Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică. Emiterea unei noi autorizaţii. după caz. potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii. c) modificarea condiţiilor. dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire . (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic. în condiţiile legii. a numelui si prenumelui solicitantului. a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îsi pierde valabilitatea prin: a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie. pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat. (3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local. precum si a scopul pentru care a fost eliberat actul. valabilitatea certificatului de urbanism. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. precum si a avizelor si acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine. datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul si avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea. precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei.a expirat. documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

din această categorie făcând parte. alunecări de teren). (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneste condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent. în conformitate cu prevederile Legii. asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite si executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţiile verzi si de protecţie. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si. aprobate prin ordin comun. 18/1991.).terenurile fără construcţii.terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane). reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură. SECłIUNEA a 2-a Situaţii speciale urbanistice si tehnice ARTICOLUL 57 Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil. pe lângă oprirea executării lucrărilor. în condiţiile Legii si ale art.teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. republicată. îmbunătăţiri funciare. construcţii/amenajări pentru combaterea si prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii. 28 alin.terenurile fără clădiri. autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament. cu modificările si completările ulterioare. ARTICOLUL 55 Autorizarea lucrărilor cu caracter militar Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor. sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. locuri de joacă pentru copii. potrivit Legii. potrivit prevederilor art. pot fi: a) terenuri ocupate . de orice fel (supraterane ori subterane). respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. b) terenuri libere . într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal. lucrări de reparaţii si modernizare la construcţiile existente. menţinerea. 2 alin. 90-103 din Legea fondului funciar nr. (2). (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. în general. urmând să dispună. în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun. se înţelege teren si/sau construcţii. ARTICOLUL 56 Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia. după caz. c) terenuri aparent libere . anexe gospodăresti ale exploataţiilor agricole. are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei. potrivit legii.inclusiv zonele de protecţie aferente -. precum si construcţii si amenajări . în funcţie de destinaţie si utilizare. autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate. numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică si stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia. (4) din Lege. inclusiv amenajările aferente. trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane . rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc. este permisă numai în strictă corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate si aprobate. Construcţiilor si Turismului împreună cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. precum si pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". se pot executa lucrări pentru reţele magistrale. inclusiv amenajările aferente. (1) din Lege. (1). clasificate potrivit legii. (4) Pe terenurile din extravilan. (2) În vederea realizării prevederilor alin. căi de comunicaţie.

în interes privat. cu avizul prealabil al arhitectului-sef. c) montarea/instalarea . 11 alin. dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă. în condiţiile prevederilor art. ARTICOLUL 59 Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente. în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 15 din Lege. pupitre acoperite sau închise (chioscuri) cu suprafaţa construită de maximum 5. (2) din Lege. b) montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi.speciale. nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării si comercializării presei. ARTICOLUL 58 Terenuri destinate construirii. 11 lit.00 m2. cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor. pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate. (2) În conformitate cu prevederile art. (1). (2) din Lege. numai construcţii cu caracter provizoriu. f) din Lege. cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. (1). se pot concesiona terenuri destinate construirii. ARTICOLUL 60 Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Potrivit prevederilor art. autorizate în condiţiile Legii. inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea si/sau reamplasarea consumatorilor. terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau interes public. cărţilor si florilor . autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate. precum si cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativteritoriale respective. se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. 13 alin. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.tonete. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor. (2) În condiţiile legii. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate. aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin.sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de . 2 din Hotărârea Guvernului nr. potrivit legii. pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza. ARTICOLUL 61 Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) În înţelesul prevederilor art.

beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe. relevee de fundaţii etc. . (2) si lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări. înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii. (3) Se încadrează în prevederile alin.C. după caz. Instalarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. ori aspectul construcţiei). legal aprobate. cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. CUT. (1). e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. care se execută la construcţii existente. aliniament.în întregul său. se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire. (4) În situaţiile prevăzute la alin. incluzând modificările supuse autorizării. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil. materializate prin documentaţii piese scrise si desenate -. potrivit legii. SECłIUNEA a 3-a Taxe si cote ARTICOLUL 64 Taxe în procedura de autorizare . iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei "documentaţiile si/sau documentele specificate. În aceste condiţii. cu rol de martor". emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare. ARTICOLUL 62 Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) În situaţia în care. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii.normativele de specialitate.). devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat. pe bază de dispoziţie de santier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) si cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect.A. si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului. care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale. dacă prin acestea: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare si execuţie în vigoare si se vor realiza exclusiv de persoane autorizate. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime. (1). ori de a opri lucrările. după caz. Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii . inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor). d) nu sunt periclitate rezistenţa si stabilitatea clădirilor învecinate. ARTICOLUL 63 Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului În vederea emiterii autorizaţiilor.P. în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului. verificate în condiţiile legii. POT.

40 alin. cu 0.Alte cheltuieli. coroborată cu prevederile pct.1. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat. organele de control ale consiliilor judeţene si ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul . subcapitolul 4. investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii . precum si de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -. pct. Întârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu 0. b si a lăcasurilor de cult. Lucrări de construcţii în conformitate cu Structura devizului general. iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează.1% din valoarea lucrărilor autorizate. se suportă de solicitant. 1. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 3 lit. (1) din Legea nr. răspunderi.(1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.15% pe zi de întârziere. ARTICOLUL 65 Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit prevederilor art.15% pe zi de întârziere.respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane. Cota de 0. concomitent cu plata prestaţiilor.1. fără a se depăsi suma datorată. atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei. eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi Formularul-model F. subcapitolul 5. sancţiuni ARTICOLUL 66 Organe de control (1) Potrivit prevederilor art.179/2002.o cotă de 0. (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 10/1995 privind calitatea în construcţii. cât si cele care se asigură de solicitant. se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare si se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (14) lit. a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.179/2002. cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. (3) Taxele pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fiselor tehnice). (3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor . 571/2003 privind Codul fiscal. 138 alin. 1. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori. 7 alin. .1 . potrivit prevederilor alin.1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică si diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia. (1)-(5) din Lege. (8) din Lege. precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. cu excepţia celor prevăzute la art. fără a se depăsi suma datorată. precum si procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. cu modificările ulterioare. 267 alin.Organizare de santier. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 . (2). (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 .18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.Construcţii si instalaţii. 44/2004. a) din Legea nr. cerute prin certificatul de urbanism. 27 alin. 30 din Lege. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor si a lucrărilor prevăzute la art. în conformitate cu Structura devizului general. care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.Cheltuieli pentru investiţia de bază.1. care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.ISC . 5. 571/2003 privind Codul fiscal. CAPITOLUL V Asigurarea disciplinei autorizării. în valoare echivalentă cu o cotă de 0. iar copia documentului de plată se anexează la "Înstiinţarea privind data începerii lucrărilor". care au obligaţia de a le face cunoscute public si de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism. 2 din această lege.

prezentat în Anexele nr. după caz. redactat si aprobat în conformitate cu prevederile legii. 35 alin. 6 si 7 la prezentele norme metodologice. (2) Arhitectul-sef al judeţului. în conformitate cu regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr.potrivit prevederilor art. în corelare cu prevederile art. 26 din Lege.potrivit prevederilor art. 215/2001. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile. (3) din Lege. 27 alin. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. faptele contravenţionale prevăzute la art. respectiv valoarea amenzii contravenţionale. au obligaţia de a organiza si de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale. c) si e) pot fi constatate si de organele de poliţie. se stabileste de organul de control si se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei". si se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. care dispune măsurile si aplică sancţiunile prevăzute de Lege. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare si a proiectelor tehnice. privind: a) emiterea autorizaţiilor. potrivit legii. este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. ARTICOLUL 69 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale. 29 din Lege. controlul statului în amenajarea teritoriului.autorizării si executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativteritoriale. urbanism si autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) si (4) din Lege. (1). ARTICOLUL 67 Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale. 27 alin. potrivit prevederilor art. (2) Potrivit prevederilor art. are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului. a). (6) din Lege. potrivit competenţelor stabilite de Lege. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite. (1) lit. 26 alin. ARTICOLUL 68 Sancţiuni În temeiul Legii. atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului. prin organele proprii cu atribuţii de control. cu modificările si completările ulterioare. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu. a cărui formă este prezentată în Anexa nr. 28 si 29 din Ordonanţa Guvernului nr. potrivit gravităţii si importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni . cât si la autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei" prezentat în anexa nr. (3) Potrivit prevederilor art. potrivit competenţelor stabilite de Lege. la aplicarea sancţiunii contravenţionale: a) nu se aplică sancţiunea "avertisment". 24 din Lege sau. (4) Potrivit dispoziţiilor art. 6. CAPITOLUL VI Alte dispoziţii SECłIUNEA 1 . 7 la prezentele norme metodologice. în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii si al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise. faptele de nerespectare a prevederilor acesteia. 2/2001. contravenţii .

recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. c) Efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă. extinderi etc) si se realizează în două etape: 1. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. ARTICOLUL 71 Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. ca reprezentant al beneficiarului. Cartea tehnică se completează în continuare.de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor. care a stat la baza emiterii autorizaţiei).Obligaţii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizaţiei. conform prevederilor legale. ulterioare autorizării ARTICOLUL 70 Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare. 2. prin grija inspectorului de santier.17 si F. emise în toate etapele realizării ei . modificări. beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor. pe toată durata existenţei acesteia. Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. cu toate intervenţiile asupra acesteia. care urmăreste ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P. după caz. potrivit prevederilor Legii nr. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni: a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa emitentul autorizaţiei si Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularele F. b) Amplasarea. pe întreaga durata de existenţă a construcţiei. responsabil tehnic cu execuţia atestat.A. recepţia la terminarea lucrărilor. precum si cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi./P.C.18 (puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. a Panoului de identificare a investiţiei .D.A. consolidări. ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii). prin grija investitorului/beneficiarului si a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie si se asigură prin: 1. d) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor. în vederea executării lucrărilor. se întocmeste si se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor. preia lucrarea (cu sau fără rezerve) si că aceasta poate fi dată în folosinţă.. prin obligaţia beneficiarului. 2. modernizări. După recepţie. la loc vizibil. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia). b) Întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte si documentaţii) privind construcţia. pentru execuţia obiectivului de investiţii. diriginte de santier autorizat.

Impozite si taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. cu modificările si completările ulterioare. 65. (2) Emitentul autorizaţiei are obligaţia să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei. b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii Toate construcţiile proprietate particulară se declară. la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 571/2003 privind Codul fiscal. (1) si (2) din Legea nr. c) si d) din Legea nr.A. c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare Autorizaţia pentru desfăsurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare. b) din Legea nr. în condiţiile prevederilor art. precum si valoarea finală a investiţiei . pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P. 571/2003 privind Codul fiscal. o dată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. a). 268 alin.asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor utilizând formularul-model F. în conformitate cu prevederile Legii nr. în vederea impunerii. la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora. după caz. (14) lit. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 267 alin. cu modificările si completările ulterioare. solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. cu modificările si completările ulterioare si va înstiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor. ARTICOLUL 72 Operaţiuni privind obligaţiile emitentului autorizaţiei (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate. inclusiv cele prevăzute la art. Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art./P.C. prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni: a) Regularizarea taxelor si cotelor legale În conformitate cu prevederile art. în vederea impunerii. precum si ale art. potrivit prevederilor . 571/2003. se stabileste în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8 la prezentele norme metodologice. investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucrărilor .). potrivit prevederilor legale în vigoare. (14) lit. 39 din Lege. asa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare.D. inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras. (2) După realizare. în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei. 571/2003 privind Codului fiscal. în conformitate cu prevederile art.Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX . emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele si cotele legale. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările si completările ulterioare. se emite de autoritatea teritorială competentă.19. pct. 571/2003 privind Codul fiscal. 44/2004. În acest scop. cu modificările si completările ulterioare. 267 alin.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta). c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucuresti) utilizându-se formularul F. pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii.se pot prezenta documentele doveditoare necesare. susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar. 71 lit. Data dobândirii clădirii. în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii.Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr. SECłIUNEA a 2-a Obligaţii ale proiectantului si executantului ARTICOLUL 73 Obligaţii ale proiectantului (1) În temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul).A. 62 privind CAPITOLUL II .

(3) Datele si informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale si. (1) lit. în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale. au obligaţia de a proceda la . are următoarele obligaţii: a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordanţele constatate în proiect. sau. extras din acesta. în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul.U. după caz. (1) lit. verificat de specialisti atestaţi.toate specialităţile .). (3) În condiţiile prevederilor alin. are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului . (2) Pe durata execuţiei. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. potrivit Legii. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea. potrivit legii. respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico-edilitare. Pe durata execuţiei. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii. potrivit prevederilor art. care decurg urmare procedurii de autorizare. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialistii verificatori de proiecte atestaţi. proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. la solicitarea membrilor acesteia. prin organele proprii special abilitate. executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are. 8 alin. care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative. (2) Autorităţile administraţiei publice locale.art. 43 alin. b) si art. la toate nivelurile. cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. stabiliţi de investitor. respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C. următoarele obligaţii: a) asigurarea calităţii proiectului tehnic. (2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei. 22 alin. totodată. 45 alin. precum si de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. potrivit legii. potrivit prevederilor art. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare. societăţile comerciale. prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii si a reglementărilor tehnice în vigoare. în vederea soluţionării lor de către proiectant. a). (6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare. în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate. proiectarea si autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (4) Regiile autonome. SECłIUNEA a 3-a Dispoziţii tranzitorii si finale ARTICOLUL 75 Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare (1) Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general si din cadastrele de specialitate. corespunzător cerinţelor de calitate. potrivit legii. ARTICOLUL 74 Obligaţii ale executantului (1) Executantul. în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. (2) Proiectantul. c) să execute lucrările numai pe baza si în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie. proiectantul are. precum si soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate.A. (3) lit a).

(5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin. respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucuresti si Oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucuresti. autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire si/sau perfecţionare. respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan). pe bază de protocol. prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate. se reprezintă pe un plan (scara 1:500. pentru personalul cu studii superioare si medii din administraţia publică centrală si locală. precum si instituţii de învăţământ superior: a) Institutului Naţional de Administraţie prin: 1. pentru specialistii din cadrul consiliilor judeţene si al primăriilor municipale si orăsenesti. 4. potrivit prevederilor legale. programe de formare specializată în administraţia publică. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă. b) Universitatea de Arhitectură si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti . cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici. programe de perfecţionare de scurtă durată. pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată. după cum urmează: 1. în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea. de până la 30 de ani. f) telefonie. (6). după caz. precum si pentru alte persoane interesate.inventarierea. (6) Reţelele tehnico-edilitare. b) canalizări. fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale. alte persoane interesate. persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale si locale. c) transport si alimentare cu energie electrică. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. din cadrul unor asociaţii. d) termoficare. planul cadastral pentru fiecare localitate. seminarii si conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală si locală. de până la 90 de zile. după caz. pentru personalul din administraţia publică centrală si locală. 3. se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS. programe de formare specializată în administraţia publică. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi si alte cadre cu pregătire superioară din domeniul . 1:1000 sau 1:2000 pentru intravilan. cu titlu gratuit. programe de specializare postuniversitară. cu studii superioare de lungă durată.pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin. extras din planul topografic de bază sau. în vederea realizării acestei exigenţe. ARTICOLUL 76 Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea si perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. 5. prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale.ori la alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate. inclusiv a construcţiilor si amenajărilor tehnice aferente. de 2 ani. după caz. (4) cuprind: a) alimentări cu apă. cu durata minimă de 180 de ore.la nivel central sau zonal . evidenţa si reprezentarea pe planuri si hărţi a tuturor reţelelor subterane si/sau supraterane existente. e) transport si distribuţie gaze naturale. pentru persoane cu studii superioare de lungă durată. de un an. de regulă. precum si din teritoriul administrativ al acesteia. însoţite de fisele tehnice pe tipuri de reţea. din intravilanul fiecărei localităţi. 2. în vârstă. inclusiv construcţiile si amenajările tehnice. primăriei . respectiv sector al municipiului Bucuresti. cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

3. Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege. (1) si art. (6) În situaţia în care. c) la nivelul consiliilor judeţene... . pe bază de convenţie încheiată între primari.. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie.. certificatele de urbanism. 1 Catre.. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor.. cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului.. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.. CAPITOLUL VII FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII F.. contra cost. si se pun la dispoziţia solicitanţilor. oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost. în calitate de emitenţi.. 571/2003. (3) Prin excepţie de la prevederile art.. inclusiv T.. respectiv. se pot implica în această activitate. 32 alin. fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. (9) Anexele Nr. Formularele se tipăresc prin grija emitentului. sub autoritatea arhitectului-sef al judeţului. ARTICOLUL 77 Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene. pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale. aprobat prin Legea nr.. respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare. prin care se vor stabili: a) modalitatea de virare a taxelor colectate. cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente.. c) valoarea taxelor. rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului. se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat.. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. (2) Analizarea si avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism.. a acordului unic si a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor.urbanismului si construcţiilor care. prin formaţia de bază.. pe tipuri de lucrări de construcţii.. la utilizare.. arhitecturii si construcţiilor. emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate si parafate de emitent).. până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei. în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si.. si presedintele consiliului judeţean. acordurilor si autorizaţiilor la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată... Presedintele Consiliului judetean --------------------------------. b) termenele de virare a taxelor colectate.A. (1). În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii.. arhitecturii si construcţiilor. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului. în conformitate cu prevederile legii. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit prevederilor Codului fiscal...V. 47 alin.1 Pag. 2..

...............persoana fizica sau ........... ....... bl........... cod postal .................. ..... strada ............. Pentru persoana juridica ............... ..................................... .............. e-mail ............................................ Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ................................................................. dupa caz: .................... satul ...............................................................situat in judetul ...... ..................................... ....... solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul .......................................in judetul ........Primarul sectorului ........ 2) Pentru persoana fizica .................................. nr.......... ap.... strada ............Primarul comunei . in calitate de .........reprezentant al firmei (persoana juridica).........Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) .................................... et..................................... ....................... ... telefon/fax ... ap................................se completeaza cu date privind domiciliul acesteia........................ orasul ..............Primarul municipiului ............................. In conformitate cu prevederile Legii nr.... republicata.................. et.. ......................... Pag. ___________ *) Se completeaza......................se completeaza cu date privind sediul social al firmei........... 50/1991.... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul(2) municipiul cu ------------............................... 2 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) Numele si prenumele solicitantului: . ............................................... sectorul ..................................... comuna cod postal ............... cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei...teren si/sau constructii .................... sau identificat prin(3) ................. municipiul orasul ................. 3) Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile .............Primarul orasului . sc........................... al municipiului Bucuresti .......................Primarul General al municipiului Bucuresti .......................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... SEMNATURA Data .......... bl...................... ..... sc.......... sediul comuna satul .................... nr....... .................... sectorul .................................... .............................. ... .......... Anexez(3): . ..... m2 Solicit certificatul de urbanism in scopul(4): .................................. ...

.noi si extinderi. 4. parcuri. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. indiferent de valoarea lor.. Arhitect-sef Nr.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol..1.. sau . b) lucrari de construire.1. modernizare si reabilitare. tonete. corpuri si panouri de afisaj.2 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN . 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4..elemente de reper. restaurare. numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari. 4. conform enumerarii de la pct. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. consolidare.2. daca nu au fost autorizate odata cu acestea.. partaje. reparare.000. g) organizarea de tabere de corturi..1. succesiuni etc. . .. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. reconstruire.fisa bunului imobil.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata. 4. cesionari. chioscuri.): 4. casute sau rulote. amenajari de spatii verzi. stabilite conform legii. cabine. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan... Doamnei/Domnului . precum si alte exploatari. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire.5.. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice.. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 4. precum si orice alte lucrari.1. dezmembrari. Lucrari de desfiintare .5. Cereri in justitie. c) lucrari de construire.3. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. extindere.. din .. reparare.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.1.2. de distributie a energiei electrice si/sau termice. dupa caz: . extindere. de transport. Alte scopuri.. i) cimitire .. exploatarilor de cariere.. prospectiunilor geologice.. consolidare.. privind cai de comunicatie. protejare. sau ..4. F. extindere. inclusiv la cele din zonele lor de protectie. firme si reclame.. precum si a instalatiilor aferente acestora. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. noi capacitati de producere. sau . concesionari. modificare.. retele si dotari tehnico-edilitare. sonde de gaze si petrol. d) imprejmuiri si mobilier urban. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara . modificare.se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza.. 4. conservare. 4.. reconstruire. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. parcelari. 1:2000 sau 1:10. general cunoscute. cumparari. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel..... comasari.1. sau .se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza.vanzari. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.1. 4. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. reconstruire.4. f) lucrari.. balastiere..1:500.. Lucrari de construire .

... din ....... din ............al orasului ..in judetul ................................. ............ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...................in judetul ........ . orasul ...................... 50/1991............................... a) din Legea nr............. (2) Adresa solicitantului... municipiul orasul ........................... ARHITECT SEF (numele si prenumele................. F............................. In scopul(4) .. după caz: ................................... ..... sectorul ..................... nr........ Catre....... ....... Urmare adresei dvs........ ........ ap... .. strada .......... (3) Date de identificare a imobilului............................. ......... sc.. pentru eliberarea certificatului de urbanism....... semnatura) L....... *) Se completează................... .................... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism........... republicata................... nr............. . et. ......... COMUNEI Primar Nr.. Anexam(3) .......... (1) lit...................... pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare inaintata de(1)........PRIMAR*) .................................... . inaintata de(1) .................... domiciliul(2) municipiul cu ------------............................... .... sectorul ....S...... bl.................................................. telefon/fax .................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------... comuna cod postal ........ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. nr...................... in termen de 5 zile de la data inregistrarii prezentei.. MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ....................al comunei .... sau identificat prin(3) ...... ............... din .............. ap...... orasul .... sc..... Avand in vedere cererea nr........................... sediul comuna ........... ......teren si/sau constructii ............................ sediul comuna satul ..................................... ................. strada .......3 ROMANIA JUDETUL ..................... e-mail .............. ............................... .................. 4 alin... satul ..... In conformitate cu prevederile art...................situat in judetul .................................................al municipiului .... va rugam sa ne comunicati avizul dvs.................. .... bl............. cod postal . et....... din ............. ................ Pentru imobilul ................................ PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ................................................................. referitoare la cererea nr............................

......... .................................................... strada .. sau identificat prin(3) . precum si din hotărârile consiliului local....... semnatura) L........... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului........ nr......... ........................................... PRIMAR. ...... In scopul(4) .......................... e-mail .................................. semnatura) (numele si prenumele. telefon/fax . nr.. CONSILIULUI JUDETEAN .................................... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.................................... ................................... rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate... comuna cod postal .... se emite urmatorul AVIZ(5) ......... sectorul ........... ................ ... et.... din ....teren si/sau constructii ..................... ........................S.......... bl.. ............... sc.. (5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic................................................. sc... In urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente....................................... Urmare cererii inregistrata cu nr..........4 ROMANIA JUDETUL ....... Doamnei/Domnului Arhitect sef ... (2) Adresa solicitantului................................................. ......situat in judetul ................................................................................... Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. .. telefon/fax .. Catre.. (numele si prenumele............ satul . strada .. Pentru imobilul .................... ...................................... ...... bl.............. sc............. ............................ ................. ..... F................ COMUNEI Primar Nr.................. (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism........... economic si tehnic ale imobilului................................ MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .. e-mail ........ ................ după caz............................ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele..................................... ............... nr.... domiciliul(2) municipiul cu ------------..... (3) Date de identificare a imobilului........................... ...... cod postal ............ ap.. pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1) ..........satul .. cod postal . ........................... sectorul .............. et.................... ap..... sectorul ......... din .... et.......... strada ........ bl.............in judetul ...................... ......... ....... ap........................ municipiul orasul ........ SECRETAR..................................................................................... orasul ............ sediul comuna satul ..

........................................ ..................... SECRETAR....... semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............................................ ..................in judetul .situat in judetul ...... ..........5 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN .. . *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului... nr. (2) Adresa solicitantului. comuna cod postal .............. sau identificat prin(3) ................... ..........................S..... orasul . nr.......................................... satul .................. sc..........teren si/sau constructii ...................................................... bl. .......... telefon/fax ........................ (numele si prenumele................. ......................situat in judetul ....................... sectorul ..... republicata.............. 50/1991.. et..... ap.................................... ... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele....... strada ..... domiciliul(2) municipiul cu ------------.. ...... et..... ap... ap. cod postal .. ............................ sc...... bl...................... nr. sectorul ......... ..... Arhitect sef Nr......... sc........... sau identificat prin(3) ........... comuna cod postal ..................... In conformitate cu prevederile Legii nr........... va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei....................... ................................................ .. pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de(1) .................... sectorul .................................. Depusa pentru(4) . din ............................ F.................. (3) Date de identificare a imobilului. ........................ ... (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism......................... bl... sediul comuna satul ................... et........... PRIMAR.......... municipiul orasul ........ ........................................ privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. In scopul(4) .......Pentru imobilul .......... e-mail .... strada .................. din .............................. Pentru imobilul .. strada ........................... municipiul orasul .......................................... In urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente...... Urmare cererii dvs.. ....... ...... ..................... nr.................... semnatura) L........... satul ........................................... Doamnei/Domnului PRIMAR*) ......... .......................teren si/sau constructii ................................................................ ......................... semnatura) (numele si prenumele............... se emite urmatorul AVIZ(5) ..............

1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ..... Presedinte Nr............ .... satul ........................... ...............................al orasului ........ ............... domiciliul(2) municipiul cu ------------............ ................ .......................................... sectorul . Urmare cererii adresate de(1) ............ sc........ orasul ................... et................. In conformitate cu prevederile Legii nr.... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. sc.. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii...... municipiul orasul ... 50/1991............................................................................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.......................... strada ...S. . sau identificat prin(3) ........ sectorul .......6 .... .......... (2) Adresa solicitantului.............................................................. (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism............. ................... sediul comuna satul ......... et.in judetul ............................................. ............... semnatura) L.................. 1.... e-mail ..... ........... bl............ .. comuna cod postal .................................................. F.. bl........ republicata.............. strada .............................................................................................................. (3) Date de identificare a imobilului.......... cod postal ............ ARHITECT SEF (numele si prenumele..... .......... .............. ................................................ precum si elementele rezultate din documentaţiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate. REGIMUL JURIDIC ...... inregistrata la nr........al municipiului ............... nr............situat in judetul ................ din ... ............... ................ nr................................../...... CERTIFICAT DE URBANISM Nr...................... 2........ ........1 Pag. ..... după caz: ................................. 20............al comunei ........... din ............. (5) Se vor preciza condiţiile si recomandările privind regimul juridic.................................... ........... ....................................... ap................................................................................................... se CERTIFICA: Pentru imobilul . ap................../.................. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ................... telefon/fax ......... din ................................. ....... faza PUG/PUZ/PUD.. cu privire la imobil..................... REGIMUL ECONOMIC ..... .......................... ............................ economic si tehnic ale imobilului......teren si/sau constructii . nr........... *) Se completează....

.................. ... ........................................1............. ......................................................... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d..................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag....................................... d.................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ........................ 4....................... ................................. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.............................................................................................................................................................................. d........................................ ................ .................................... .........................................................................3........................................................................ ............ ................................................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c..... REGIMUL TEHNIC ..... ............. .................... ................................................ ....................... Alte avize/acorduri: ................................................... .................................. .................................................................................................................................................. ......... .................................................................. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ......................................... ..................1.....................2......................... ................................................................................... ....................................................................2................................................................................................................................. Pag..................... .................. ................. ..................................... Studii de specialitate: ......... .................................................. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: .......... .................................................................... .................................. .. ........ 2 3...........................

.............. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE | | AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .. după caz........... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .. ...... ARHITECT SEF (numele si prenumele. conform chitantei nr... pana la data de ........... ...... conform chitantei nr............ e......... Dupa aceasta data............. lei.... PRESEDINTE.... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ... .. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ..........2 Pag......... ........ ...... din ................ luni de la data emiterii.......... semnatura) Achitat taxa de: ..... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. din .................. 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr............... SECRETAR GENERAL............ 4 In conformitate cu prevederile Legii nr............. .. semnatura) L..6 ................ direct/prin posta............. *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului............ (3) Date de identificare a imobilului........... F...................... din ..................... ........ republicata............... SECRETAR GENERAL........ ................. formulată în cerere.... Transmis solicitantului la data de .................. (numele si prenumele... (numele si prenumele............ .............. solicitantul urmand sa obtina...... (2) Adresa solicitantului... lei................................... din ................................................ ........ semnatura) (numele si prenumele..... .......... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... in conditiile legii.. .. ......S.......... CERTIFICAT DE URBANISM Nr..............S... Achitat taxa de: ..... semnatura) L...... (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului...................... un alt certificat de urbanism...... ARHITECT SEF (numele si prenumele.......... semnatura) (numele si prenumele..... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... Pag................................... PRESEDINTE....

. republicata............../..... ............................../.......... .......Urmare cererii adresate de(1) ............................. .................................. In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.............. ............................................................................ faza PUG/PUZ/PUD......................................................... sediul comuna satul ..... satul ......................................................................................... REGIMUL ECONOMIC .......................................... municipiul orasul .................... ............. et..................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului......... ................................ bl...... ....................... ........................ din ................................................................... ........ (3) Date de identificare a imobilului........................... ............................... .............................................in judetul ..... sectorul ........... ..................... sc...................... ............. (2) Adresa solicitantului................................................ ...... ............................................................................................. telefon/fax ...............................................teren si/sau constructii ........................... e-mail ....................................................................................................................................................... et................................. ........ inregistrata la nr..............................situat in judetul .............................................................. ................ sau identificat prin(3) ......................... ..................... orasul ............................................................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.. In conformitate cu prevederile Legii nr................ comuna cod postal ...................................................................... REGIMUL TEHNIC ............ bl................ nr... ............... 50/1991................................. 20........ Pag............................................................. 2 3....................... strada . se CERTIFICA: Pentru imobilul ........... ....................................... sectorul ......................................................... ................ ................................. strada ........................ ap...... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ....... formulata in cerere....................... ................ 1...... nr............................................... REGIMUL JURIDIC ...... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ........................ .......... domiciliul(2) municipiul cu ------------........................................................................... ap............................ 2..... ................... ...................................... sc.... cod postal ........................... .................................................................................................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................................................................................... nr.. ........ ........................................................

.................... ..................................................... (numele si prenumele.................3.................. ........................................... CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c.......................... ................................................................................................ luni de la data emiterii............................................................................................................. .......................... .......... d.............. ...................... ARHITECT SEF ................................... ............. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d....1................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: .1........... .....S. ............................... Alte avize/acorduri: ...... ...... semnatura) semnatura) L.................................................................. ....................... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de .......................................... d.... ............. ................................................................................... PRIMAR GENERAL........... ............................. ...................................... SECRETAR GENERAL................................2.... ......... ................................. ...................4................. .............. (numele si prenumele............................................... Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag................ .............2........................... ........... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ........................................................................ .............. ................................................................ .................................................... e... ............. .......... .................................... Studii de specialitate: ... ......... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.............................................................

..... ..... municipiul orasul ....... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... conform chitantei nr.... Urmare cererii adresate de(1) ............ CERTIFICAT DE URBANISM Nr... Primar Nr......... ... SECRETAR GENERAL...... ....... .. ..... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .. pana la data de ............... in conditiile legii........ din ...... ...... et.... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. bl..... sau identificat prin(3) ... .................... (numele si prenumele..... .(numele si prenumele..... ........ republicata.... ....... din ... telefon/fax ........ sectorul ...... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .........................6 ..... Achitat taxa de: ...... conform chitantei nr....... orasul ........ un alt certificat de urbanism............. .. semnatura) Achitat taxa de: .......................................... ....... .............. sediul comuna satul ........ inregistrata la nr............................. 20............ lei.... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... din . 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI .. 50/1991.................................... ap...S..... et.. bl... lei......... ap.................. ARHITECT SEF (numele si prenumele.................. strada ...nr.......... sectorul ........ PRIMAR GENERAL..... Pag.. sc... dupa caz.. (numele si prenumele..... direct/prin posta... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila............ domiciliul(2) municipiul cu ----------------........ din ...... semnatura) semnatura) L..........teren si/sau constructii ......................... ............ . solicitantul urmand sa obtina........ comuna cod postal ..........................................3 Pag.......... Dupa aceasta data......................... republicata.. .... satul ..... cod postal . ....... In conformitate cu prevederile Legii nr........... strada ..................... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........................... Transmis solicitantului la data de ................... .... F........ nr.............................. ...........................in judetul ................... se CERTIFICA: Pentru imobilul .......................... 4 In conformitate cu prevederile Legii nr............... din ..situat in judetul .. sc.......... e-mail ........

........................................................................................................... REGIMUL JURIDIC ......................................./..................................................... ..............................................................................1............... ............................................................................... 2 3........................................................................................................................................................................................................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c........../........................................................................ Pag................................................... (3) Date de identificare a imobilului........................ ... ............................................ .................... ....................................... faza PUG/PUZ/PUD.............................................................................................................................. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c............................................................................................ .................. Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ........................... ................................................. 4.......................................................................................................................................................................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.......... (2) Adresa solicitantului..... 2............................... aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ......................................... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.... ................ ....................... nr............. ........... .................................. ........ 1.................... .... ..................... REGIMUL ECONOMIC ... .............................................................................. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............................................................................................ formulata in cerere..........................2......................... REGIMUL TEHNIC ............................. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei .................................................

...........1.......................................................... ....................... dupa caz.................. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..................Pag....................................................... Dupa aceasta data.......................... ..................................................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: . ..... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului......... SECRETAR.... ......................................... ........................... e. PRIMAR.... ............. .............. pana la data de .................. un alt certificat de urbanism............. ................ SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de ..................................... ............................................................................. .................................... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila................................................................ solicitantul urmand sa obtina...................................... ......................... Pag.... ................................................. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr.......... ...................................... ................... ............................ semnatura) Achitat taxa de: ......2.......................... ................................................................................. in conditiile legii............................ ........ Alte avize/acorduri: . Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ... SECRETAR........................... ......................... ............. republicata.................. ...................... PRIMAR....................... ..... Studii de specialitate: ..............................S........ ................ d.............................. ..................................................... din .................................... ...................... .... (numele si prenumele...... ..... ... conform chitantei nr..... .3.. ........................................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele................. 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d........ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ......... luni de la data emiterii..... ............... d................. ...................... lei.............................................................. Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ....... (numele si prenumele............................................. semnatura) semnatura) L................. ........................

. ...................... strada .... se CERTIFICA: Pentru imobilul .............................................................. inregistrata la nr. ....... ..... lei.. 1...................... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ........ .......................... F.... ......... comuna cod postal .... nr............... ......situat in judetul ...S............................................................................ direct/prin posta..... din ........./............ conform chitantei nr...................... sc....... municipiul orasul ........ ............................ sau identificat prin(3) ..... ................. (2) Adresa solicitantului..................teren si/sau constructii .................................................................... domiciliul(2) municipiul cu ------------.. semnatura) semnatura) L.................................. orasul ............ Urmare cererii adresate de(1) ... CERTIFICAT DE URBANISM Nr....... bl................................. .... 1 ROMANIA JUDETUL ................................. .............4 Pag............ republicata................... sectorul ... faza PUG/PUZ/PUD.. ........... ap...... din .................. din ........................................... 2......................................... ....... 20.........................................../............ .......................... din ........ et................... nr................................. REGIMUL ECONOMIC .......... .............. ........................... 50/1991.......................... e-mail ..........6 ..........in judetul .................................... sc.......................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii........... cod postal ....................................... In conformitate cu prevederile Legii nr............ (3) Date de identificare a imobilului...(numele si prenumele..................................... bl. aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local .. sediul comuna satul .................................. Transmis solicitantului la data de .............. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .................. sectorul ................ ..................................... . ... strada .................... telefon/fax ................ ...... nr... Achitat taxa de: .......... satul ............... . et........................... (numele si prenumele....................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr...................................... ap... ARHITECT SEF (numele si prenumele. ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului......................... ........... ............................. ............ REGIMUL JURIDIC ... COMUNEI Primar Nr.......... .......................

................................ ..................................................... ...2...................................................... formulata in cerere. 4...............................1......2.................. ............................ .......................................................................................................... .. ....................... Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: ............ ........... ...... Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: [] alimentare cu apa [] canalizare [] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Altele [] [] c.................................................................................................................................................................................................................... .............. Alte avize/acorduri: .............. Avize si acorduri privind: [] securitatea la incendiu [] protectia civila [] protectia mediului [] sanatatea populatiei Pag.... ................3......... ___________ (4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului.......... ....................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat(4) pentru/intrucat: ..... 3 d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant d................................................................ ................................................................ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic c............................................................................................................................................. ............................................................ .............. ..........................1..................................................... ........................... .............. 2 3.............. ... REGIMUL TEHNIC ......... .................. ....................................................................................................... ...Pag.................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... .................................... ....................................... d...................... . d... Studii de specialitate: ........................................................ ...

........................................ (numele si prenumele...... in conditiile legii.............. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului..... .................. lei. Achitat taxa de: ......... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE | | SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........................ F. semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .... dupa caz..................... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele........... .................... ..... 1 Catre...................... pana la data de ..... lei.................................. din .. solicitantul urmand sa obtina... PRIMAR........ ARHITECT SEF*) (numele si prenumele............................. semnatura) semnatura) L........... conform chitantei nr.................... ....... Pag. ..................................... semnatura) semnatura) L........S. Transmis solicitantului la data de ................ luni de la data emiterii............... (numele si prenumele....... .................. ......... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ......... din .......... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila... ........ Presedintele Consiliului judetean ......................... ...... PRIMAR........................7 Pag.... SECRETAR.......... semnatura) Achitat taxa de: ......... Dupa aceasta data..........S.... SECRETAR. republicata........... Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ...... dupa caz. ... (numele si prenumele.............. ....... (numele si prenumele.............. e.............. un alt certificat de urbanism.. 4 In conformitate cu prevederile Legii nr......................................... ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului............ .................... conform chitantei nr..... Primarul*) ..................... .......... ......... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.................................... direct/prin posta.............

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul(1) ............................................................................. domiciliul(2) municipiul cu ------------- in judetul ........................ orasul ............................... sediul comuna satul ............................ sectorul .................. cod postal ..................... strada .................................... nr. ....... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ....... telefon/fax ........................................... e-mail .............................. . In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. ......... din ...................... Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul ............................. municipiul orasul ............................. satul .............................. sectorul ........ comuna cod postal ............... strada ................ nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sau identificat prin(3) ....................................................................... .............................................................................................., Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ...../............ din data de ..................... pana la data de ....................... . Anexez, in original, certificatul de urbanism nr. .........../............................ . SEMNATURA Data ........................... ___________ *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucuresti - Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti - Primarul municipiului ............................ - Primarul orasului ................................ - Primarul comunei ................................. (1) Numele si prenumele solicitantului. (2) Adresa solicitantului. (3) Date de identificare a imobilului. F.8 .1 Pag. 1 (1) **) ................................... ....................................... (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITATI URBANE) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru ........................................... utilitatea urbana*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. .................. elaborator(1) .......................................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.2. BRANSAMENT/RACORD(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. ............................................................................................... 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................. . *) ............................. (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ........................ Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru ............................. utilitatea urbana**) I. DATE GENERALE**) 1. Baza legala **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... **) .......................................... 2. Continutul documentatiilor **) - Certificatul de urbanism (copie) **) .......................................... **) - Planuri de situatie/incadrare in zona anexa la CU **) .......................................... **) - Titlul asupra imobilului (copie) **) .......................................... **) .......................................... **) ..........................................

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): (in functie de tipul de constructie) 2.1. AMPLASAMENT: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.2. BRANSAMENT/RACORD: *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... *) ........................................... III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE a) Temei **): .............................................................................. ............................................................................................. . b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de*) ...................................... lei. c) Modalitatea de achitare a taxei**) .................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*) *) .......................................................................................... . *) .......................................................................................... . NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilitati urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza: (1) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului. (2) De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura, abilitat/autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si a FISEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament. **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaza de avizator la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA". Pag. 3 +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | PRECIZARI PROCEDURALE | | privind | | DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" | | - LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITATI URBANE | || | • Formularul F.8.1 reprezinta FISA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilitati| |urbane. | | • Formularele definitive pentru "FISA TEHNICA" - corespunzator fiecarei utilitati urbane | |(care se furnizeaza spre utilizare solicitantilor de autorizatii) se intocmesc pe plan local,| |prin adaptarea (completarea) si definitivarea "Fisei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin | |grija EMITENTULUI AUTORIZATIILOR (autoritatea administratiei publice locale) si a tuturor |

|AVIZATORILOR interesati (societatile/regiile care administreaza/furnizeaza utilitatile urbane| |de pe raza unitatii administrativ-teritoriale), dupa cum urmeaza: | | Etapa I. | | In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor | |solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii | |administrativ-teritoriale) definitivarea FISELOR TEHNICE, in care scop vor transmite cate un | |exemplar al "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1) in vederea completarii preliminare cu | |datele si informatiile de generalitate. | | Etapa II. | | In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminara, avizatorii vor | |definitiva "Fisa tehnica-model" (formularul F.8.1) prin inscrierea la rubricile marcate cu | |dublu asterisc(**) - din pag. 2 -, a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate | |specifice domeniului, dupa cum urmeaza: | | - Baza legala care se aplica in domeniu; | | - Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare; | | - Date privind taxa de avizare (baza legala si modalitate de achitare). | | In masura in care avizatorul considera necesara diferentierea "Fisei tehnice-model", pe | |tipuri de constructii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de | |formulare pentru aceeasi utilitate urbana. | | Etapa III. | | Dupa completare si definitivare, avizatorii vor returna formularele Fiselor tehnice - | |definitive emitentului, care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitia | |solicitantilor, contra cost, pentru utilizare. | | ATENTIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa | | si/sau de lucru): | | - anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZARI PROCEDURALE" (cuprinse in pag. 3), | | - simbolul dublu asterisc (marcat in pag. 1 si 2). | || | • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI in Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza | |"Certificat de urbanism", Fisele tehnice - definitivate se completeaza - la rubricile marcate| |cu asterisc *) - cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza | |elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului), coroborate cu conditiile de | |asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale | |utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect - conditii si/sau restrictii specifice | |impuse), care constituie conditii prealabile de aviz. | | Dupa completare, FISELE TEHNICE (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza | |certificatului de urbanism. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ F.8 .2 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic.

pentru avizul privind securitatea la incendiu, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) .............................................................................. . 2. Amplasament(1) ........................................................................... . 3. Beneficiar(1) ............................................................................ . 4. Proiect(1) nr. ............................. elaborator(1) ............................... . 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . 4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . INTOCMIT(2) L.S. 5. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ............................ ............................................................................................... ............................................................................................. . (3) ................................... (nume, prenume, semnatura) L.S. Data: ...................... Pag. 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul de securitate la incendiu I. DATE GENERALE 1. Baza legala - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea nr. 212/1997, modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001. - HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor; - HGR nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta; - HGR nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 12 septembrie 2001. 2. Continutul documentatiilor - Cererea tip (in doua exemplare); - Opisul cu specificarea documentelor depuse (in doua exemplare); - Certificatul de urbanism si planurile anexa vizate spre neschimbare (in copie); - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala de calitate-securitate la incendiu, dupa caz. - Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu", prevazute in reglementarile tehnice de specialitate. - Scenariul de siguranta la foc elaborat in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. . III. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: - Ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001; b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ........................................ lei. c) Modalitatea de achitare a taxei ....................................................... . (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ". F.8 .3 Pag. 1 (1) (4) ................................................ ............................................ (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protectia civila, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1. Denumire(1) ................................................................................ 2. Amplasament(1) .............................................................................

... Data: ......Titlul asupra imobilului (copie) ............. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .................. (3) ............... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)..... Proiect(1) nr......3...... Numar de salariati (daca este cazul) . Continutul documentatiilor ............................................................. 4........................... elaborator(1) .......... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) 2..................... .......... Pag..................... . m........... ....Certificatul de urbanism (copie) ............... .. ................Legea nr.................... 3. ...................................................................... Beneficiar(1) .... .............................3........................................................... ...... ............................ 2......... ......... semnatura) L..... Baza legala ....11........................................ DATE GENERALE 1............ 177 din 22........Planuri de situatie si de incadrare in zona....1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi............ Tipul constructiei .......................doua exemplare... 2...... Inaltime .......................... ..........................................................4.......... 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii....................1..... ........ Suprafata subsolului (adapostul de protectie civila) ................ 2............................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): .... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru avizul privind protectia civila............Ordinul ministrului administratiei si Internelor nr.................. .................................................... 4.................. Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare............................... INTOCMIT(2) L. 2....5......... Suprafata desfasurata .........S................... .................................................................... se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .. ........................................ numar niveluri ........... ...........Decizia nr............................................................ m2 2. 481/2004 privind protectia civila.................................................................................S................ ................structura ...... (nume.......................Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel ................... vizate spre neschimbare..... I..............2....... m2 2................. ...... prenume. anexa la CU... 5................. .

.................................... Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.......... 25 lit............... ........ II............................................... Proiect(1) nr.................................. Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1) ............ ......................... 4 alin............................doua exemplare...8 ..... etc......................................cu numele.. ..................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ".... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.... lei........... 1....................................................................................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: ...... mai pot fi depuse: .................................. (PROIECTANT) (AVIZATOR) MODEL FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu..................................... 3.... 2........................................................ (CONT CURENT BANCA............... Beneficiar(1) ...... (1) [se excepteaza obiectivele de investitii mentionate la art.... Dupa caz.....cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului....................... 481/2004............................ (3) De către avizator.... F..............Dovada privind achitarea tarifului de avizare......... (4) De către avizator. 4 alin..................... ..... ................................ CONT C... ............... ......................E........ DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1.....................Cod fiscal.. elaborator(1) ............. c) Modalitatea de achitare a taxei ..................... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de ................ CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): In aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii....... ....4 Pag............................... potrivit prevederilor legale)..... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ........ ........................................... (2) De către proiectant ..................................................C.......... III........) IV.........................................Sectiune caracteristica .......................... ............ aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr......................Memoriu tehnic general. d) din Legea nr.... Denumire(1) .......Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate)............ 1 (1).Conform prevederilor art............. prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.... 4............. ........ .......... ......................... ......................................... 602/2003............. ...... se inscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investitii prevazute la art............ .............................Certificat de inmatriculare... abilitat/autorizat în domeniu... 3..................... (2)]................................ (4)............................................ ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant .

............Legea nr.......... .......... suprafata construita . numar de locuri de parcare ................. (nume......... Baza legala (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu)................ MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): Alimentarea cu apa din ..... ...... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare ................................................... ....... 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru .................................................................. 4... ....................... 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere.Hotararea Guvernului nr...................................................... I..................... Modul de incalzire al spatiilor . suprafete betonate...... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare.......... 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri... Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii ............ 78/2000 privind regimul deseurilor.... republicata......Legea nr............. .................................................. ......Legea nr........ semnatura) L...S.......... regim de inaltime ............. Data: ..... 243/2000 privind protectia atmosferei.Hotararea Guvernului nr...........................................: 3................ DATE GENERALE 1................ CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie): suprafata totala a terenului .................................... 107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare....... (3).............................................. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate...................S.................... 655/2001 (MOF 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.................. ..... 137/1995 privind protectia mediului...................2......................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE)... prenume.........Legea nr............... ............ 5.... Evacuarea apelor uzate in .......... INTOCMIT(2) L...............................Legea nr...... Pag.. se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) ....... ..... ..... cai de acces ........... ..................Hotararea Guvernului nr....... Modul de depozitare al deseurilor ......................... alte date ................ .................... 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr....... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea acordului de mediu......... suprafata spatii verzi ............ adoptata la Espoo la 25 februarie 1991........

V din Ordinul MAPM nr. .). 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Hotararea Guvernului nr. norme ale administratiei locale etc.Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente. dupa caz: .Plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism) . . .Hotararea Guvernului nr. .Memoriu de prezentare a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr.. II. 3. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. norme.. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara.. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2. Pag.Hotararea Guvernului nr.Pe baza incadrarii proiectului mai pot fi depuse. 210/2004. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr. ordine de ministru.5).. 2. . monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator. 210/2004. 3 II.. incarcarea. . ...Ordinul MAPPM nr.Dovada de plata a tarifului conform anexa nr.Hotararea Guvernului nr.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr..Ordinul MAPPM nr..Alte acte de reglementare necesare reducerii impactului asupra mediului (standarde.Ordinul MAPM nr. 210/2004. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania.. a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea.2 din Ordinul MAPM nr.. ... 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.Ordinul MAPM nr.. 210/2004. .. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.Hotararea Guvernului nr. . Continutul documentatiilor .....Ordinul MAPM nr. . dioxidului de azot si oxizilor de azot. .... 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr. plumbului. . descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina...... Durata de emitere a acordului de mediu Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ. . CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4): (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa . benzenului...Plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism) ...... . .Ordinul MAPM nr.... conform Ordinul MAPM nr.Documente doveditoare privind informatiile declarate in cerere si/sau fisa tehnica.reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane.. 860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr...

................................................................................ abilitat/autorizat în domeniu............ ....................... dupa caz IV........................................................................................................... (PROIECTANT) (AVIZATOR) FISA TEHNICA in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea avizului sanitar................................................... (4) De către avizator........................................................................................... zgomotului si vibratiilor .................8 ..... potrivit prevederilor legale)...........................................................................cu numele..................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------III.................. 210/2004 (pentru tarif) b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu ....................................in conformitate cu legislatia mentionata la punctul IIIa c) Modalitatea de achitare a taxei/tarifului .......................................................................................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură.............. ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ........... ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse..... de construire) ......... (2) De către proiectant ............... ............................. 1 (1).. la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"....... cu regim special de protectie sau de restrictii .....................................fie respectate conditiilor impuse de H..................cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului..................................in contul curent al institutiei emitente.......5 Pag......... 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr............................. depozitarea deseurilor ...................................... .....Conform prevederilor HG nr.............................................. ............G............ ----------------------------------------------------------------------------------------------Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la ..... ----------------------------------------------------------------------------------------------Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva ..................... INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU(4) a) Temei: . subsolului ..... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ................................................ pentru aprobarea unor norme privind conditiile de ......................... (4). 188/2002 ... .... ----------------------------------------------------------------------------------------------Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si .......... ----------------------------------------------------------------------------------------------Instalatii pentru evacuarea si dispersia .................. NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ........................... F............... (3) De către avizator......... 860 modificat cu OM nr........... radiatiilor ............. poluantilor in aer ......... ----------------------------------------------------------------------------------------------Alte conditii (pentru obiectivele situate in zone . descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) .........................................................

........................ ............. Continutul documentatiilor ........................... Denumire(1) .. 2................ (nume......... si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman................................. Partea I nr. ................ prenume................................Ordin al ministrului sanatatii si familiei nr............. 114/1996 republicata... ................................................. (3)... Data: .. Proiect(1) nr.............................S............................. .......................................... MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1): .................... precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE).......................................................... . Beneficiar(1)........................................................................... 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare... constructie..... anexa nr...................... 2 PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" pentru obtinerea avizului sanitar................ DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1.............. .............. 2.............................................. elaborator(1) .......... Amplasament(1) ...... semnatura) L.... altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.............................. ........ 5.... 3... 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.. ........................... MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1): .G................Certificatul de urbanism (copie) ............................... ..........S... 181 din 18 martie 2002....... 4.................. se acorda: AVIZ FAVORABIL in vederea emiterii Acordului unic fara/cu urmatoarele conditii(3) .................................................... publicat in Monitorul Oficial........... I........................................................ 2......Legea nr..................... CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (in functie de tipul de constructie) ................................. a locuintei.......................................................... 3.......................................................................................................... amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea.......................................................................................................................... Pag............................... 4.......... INTOCMIT(2) L........R.................. ...... Baza legala .................1..................................... nr..................................... ................... 2....... Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare........................ DATE GENERALE 1..... .............................H...............................................

...cu numele............... ....... et. 625 din 06....................................... nr.................07.. ca urmare a analizei documentaţiei si fisei depuse.................. cod postal .. ... b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de . ..... H.................. anexa 2.....Acordul vecinilor....... ................. (4) De către avizator...... ....2001.....Conform Ordinului ministrului sanatatii nr.................................................. . mai pot fi depuse: ....... sectorul ............................ ............... ........ 1 Catre..... ..................... ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ......... telefon/fax ........Schite sau planuri intocmite conf........ lei.......... Primarul*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) . potrivit prevederilor legale). strada .....................R............ bl............... II.cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului............ ...........R.....Memoriu tehnic intocmit conf.. Dupa caz........ ........ ................ INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4) a) Temei: .....................Actul constitutiv al societatii.............9 Pag...............Cod fiscal....G............ .......... nr.... sc. anexa 2..... Presedintele Consiliului judetean ............... ...................Dovada privind achitarea tarifului de avizare........ ___________ NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICĂ" (1) De către proiectant ................. (CONT CURENT BANCA.. H.............. 190/2000....... etc........ .............................2001................... la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICĂ"...G.. (2) De către proiectant ........... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| domiciliul municipiul cu ---------.Studiu de impact asupra starii populatiei. abilitat/autorizat în domeniu............................ orasul ... 3.......Certificat de inmatriculare.. c) Modalitatea de achitare a taxei ..... nr..... CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) .... .. e-mail ............Autorizatia de exercitare a unei activitati independente.... 625 din 06....... F.................... prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură...................Titlul asupra imobilului (copie) . vizate spre neschimbare.. ap. ................... ....Hotararea judecatoreasca definitiva. Durata de emitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete...... ................in judetul .....07...) IV.......Plan de situatie si de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)..... .............. (3) De către avizator. ...................E............... CONT C........... III..... sediul comuna satul .........C...........

..................... al municipiului Bucuresti .....................................Primarul orasului ....................... (copie) 3..... ..... luni/zile................................................... municipiul orasul .... . | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |2...... in conformitate cu prevederile Legii nr. satul .........................................anexat prezentei............ republicata... respectiv de ......... | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ Durata executarii lucrarilor.. 2 Verificarea proiectului (PAC........PAC/PAD/POE" .................................. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..Primarul sectorului ......... bl........................................ a fost luat in evidenta Filialei teritoriale .......... Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P.............A......................In conformitate cu prevederile Legii nr......... ............ ............. nr..... republicata... 50/1991........... ___________ *) Se completeaza... solicitata in baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii .............................................. Pag. In valoare de(5): ...... ............. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect............. Certificatul de urbanism nr......................................... ... |5.... dupa caz: .... din ... .... comuna cod postal . Cartea funciara(3) ------------------. PAD)............... sc............................. cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4): .................... et......../P..................... inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr................... Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): .... ..... din ....... ................... .......... Fisa bunului imobil sau nr............ in conformitate cu prevederile Legii nr......................................situat in judetul ........Primarul comunei ... sectorul .................. este de ......................... strada .. ...................................... .. a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr........ ap.... ............................................. in doua exemplare........... Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. in conformitate cu prevederile Legii nr. |6......................... ................ ...........................Primarul General al municipiului Bucuresti ..............................................teren si/sau constructii ........ compus din: .. ......arhitect cu drept de semnatura.........A................. |4... respectiv de ............ | +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |3.............. .. ................... privind autorizarea executarii lucrari lor de constructii......C.....D.Primarul municipiului ......................arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura. Anexez prezentei cereri: 1........................ republicata... solicit emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Pentru imobilul ....... 2... . 10/1995 a fost efectuata de(7) +------------------------------------------------+--------------------------------------------+ |1...

................................. capacitatea si categoria lucrarilor................. ....................... ............................ ...... cu precizarea denumirii acesteia.. .... Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ................. .. din devizul general al investitiei (6) Se completeaza cu numarul proiectului.......... precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate............................... ............... * ....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Semnatura................. se completeaza cu date privind domiciliul acesteia................................................................ (7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare...............................4........... precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei........................... autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare....................................................... Urmatoarele "FISE TEHNICE" insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism..... .... 5........................ dupa caz.. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare" completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia. 6. precum si cu datele de identificare a proiectantului................. ............. se completeaza cu date privind sediul social al firmei............................................. altele decat cele cuprinse in acordul unic: ....................................................................................... in functie de: ..................... in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in | | declaratii............. .................. ...... ..................... precum si numarul certificatului de verificator........persoana fizica sau ...... ori ..................... in vederea emiterii Acordului unic: ............ (5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste................suprafata construita desfasurata a constructiilor.reprezentant al firmei (persoana juridica)............. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism......................... Data .. ...... ....... (3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil............... 3 PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE" (1) Numele si prenumele solicitantului: ............. . ...................valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente................................... ... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma | |angajez sa respect........................... .... (4) Se inscrie: denumirea lucrarii........................... Pentru persoana juridica........ data elaborarii... .................... Pag...... dupa caz..... (2) Pentru persoana fizica. 7................................................................................ ..............

schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. prospectiunilor geologice. 1 . sonde de gaze si petrol. coroborata cu prevederile pct. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice.Organizare de santier.1. firme si reclame. conservare. . daca nu au fost autorizate odata cu acestea.CATEGORII DE CONSTRUCTII2) . Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea. consolidare. extindere. precum si alte exploatari. 4 ANEXA LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Cap. in copie. Cap. precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. casute sau rulote. b) lucrari de construire. retele si dotari tehnico-edilitare. . modernizare si reabilitare. de distributie a energiei electrice si/sau termice. corpuri si panouri de afisaj. 7. inclusiv la cele din zonele lor de protectie.1. tonete. reparare. pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului. comunicate anterior de emitent.** NOTA: . i) cimitire . Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor. extindere. precum si orice alte lucrari. indiferent de valoarea lor. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. de transport.Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente. extindere. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. d) imprejmuiri si mobilier urban.Alte cheltuieli. modificare. 571/2003 privind Codul fiscal. in conformitate cu Structura devizului general.Cheltuieli pentru investitia de baza.179/2002. f) lucrari. consolidare. protejare. in conformitate cu Structura devizului general. privind cai de comunicatie. Pag. exploatarilor de cariere. 138 alin. reconstruire. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. reconstruire. a documentelor de plata . pct. subcapitolul 4. chioscuri. . stabilite conform legii. se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente. g) organizarea de tabere de corturi. reparare.Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 . 5. 1. Lucrari de constructii. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. amenajari de spatii verzi. 44/2004. comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism. modificare. subcapitolul 5. cabine.1. restaurare. c) lucrari de construire.179/2002. la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. parcuri. 1. 2 . care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 .Constructii si instalatii.care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. reconstruire. precum si a instalatiilor aferente acestora.1 . balastiere.noi si extinderi.TIPURI DE LUCRARI1) a) lucrari de construire. noi capacitati de producere.

. m fata de limita de proprietate din ..........mentinute | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• propuse | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | TOTAL*) | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ .... m fata de limita de proprietate din ................[] constructii de locuinte [] constructii hidrotehnice [] constructii pentru institutii [] constructii pentru imbunatatiri funciare publice si servicii: [] pentru sanatate [] constructii tehnico-edilitare [] pentru asistenta sociala [] constructii pentru pompieri [] pentru invatamant [] constructii cu caracter special [] pentru cultura [] constructii cu functiuni comasate [] pentru turism [] retele edilitare: [] pentru culte [] apa [] pentru administratie si finante [] canalizare [] pentru comert [] energie electrica [] pentru servicii [] termice [] pentru sport [] gaze [] pentru recreere [] telecomunicatii [] constructii agricole si zootehnice [] amenajari exterioare: [] constructii industriale [] amenajarea si consolidarea terenului [] constructii pentru depozitare [] strazi... din care:| | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | .................... 5 Cap....... g) Suprafete4): (m2) +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | Constructii | Suprafata | Suprafata | Suprafata | Suprafata | | | construita | desfasurata | utila |locuibila/nr....... mentinute ......... • Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: de ... parcaje..........% d) Coeficientul de utilizare a terenului ......... propus ...... mp b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .......desfiintate | | | | / | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ | ..... f) Numarul de corpuri de cladiri ............... platforme.................... m.................. c) Procentul de ocupare a terenului .....% propus . de ................. e) Alinierea constructiilor: • Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la .. 3 ..............................POT3): existent ...................... propuse ........... rezultate ..................... din care: existente ................. imprejmuiri [] constructii energetice [] constructii cu caracter provizoriu Pag....... alei... garaje [] constructii pentru transporturi [] spatii libere si mobilier exterior [] constructii pentru telecomunicatii [] spatii verzi...................CUT: existent .. desfiintate ..... de ........ m fata de limita de proprietate din ..........DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului ....... cam | +----------------------+-----------------+-----------------+---------------+------------------+ |• existente....

.... . CORP .... [] culte Nr. locuri . alimentatie publica si servicii5) [] comert Nr... +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Inaltimea maxima a constructiilor | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ i) Numarul de niveluri CORP .. [] cultura Nr. 6 • Constructii pentru institutii publice5) [] sanatate Nr. Nr.... CORP .... • Constructii pentru comert. Nr............ ....... Nr..... CORP ... grupe .. Nr.. [] servicii Nr.......... CORP . • Constructii pentru sport.... CORP ....... . +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Existente | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ |Propuse | | | | | +----------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ j) Caracteristici constructive si aspect exterior CORP ..... +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem constructiv | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Fundatii | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Sistem de incalzire | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Invelitoare (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Finisaj exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ |Tamplarie exterior (material/culoare) | | | | | +--------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: • Constructii de locuinte5) [] principale (permanente) [] sezoniere (de vacanta) [] pentru inchiriere [] sociale [] de serviciu [] de necesitate [] de interventie [] de protocol Numar de apartamente propuse . [] invatamant Nr. CORP ...... paturi .. locuri . [] administrative si financiare Nr..*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse" h) Inaltimea constructiilor propuse (in m) CORP ... locuri ............ .... CORP .... [] alimentatie publica Nr... [] hoteliere Nr....... camere ... de personal . locuri .... CORP .. 4 cam. locuri .... de personal .. proceduri ... Nr. 2 cam. recreere6) ... din care cu: 1 cam.. 3 cam... CORP .. de personal ..... Pag............. sali de clasa . de personal . ....... consultatii ... 5 cam.... Nr.

................ 7) ............................................. Suprafata construita desfasurata .... 4) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85............................ 525/1996....... locuri .................................. m2 [] parcaje Nr.......... t) Alte caracteristici specifice ........ 5) Se introduce "X" în casetă... numele si prenumele întocmitorului si se aplică stampila.. m2............................................. m2 n) Drumuri............ [] arbori plantati Numar .............. alei................... locuri ........... r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila .... de personal ......................... m2 p) Modul de evacuare a deseurilor .............................. l) Asigurarea utilitatilor urbane6) [] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica [] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urban Alte utilitati: [] [] [] m) Garaje si parcaje6) [] garaje Nr........ luni/zile...... ............... ........................................... ___________ 1) Se subliniază categoria de lucrări 2) Se introduce "X" în casetă 3) Conform HGR nr............................... de personal ....................................... platforme: suprafata carosabil ................ locuri ......... necuprinse in categoriile de mai sus: ................................[] sport Nr............................. [] depozitare Nr.......................... ........În cazul în care ANEXA se întocmeste de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică).............. [] recreere Nr............................................. [] arbori mentinuti Numar .. locuri ....................... ...... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI .... s) Masuri de protectie a mediului ....... Suprafata construita desfasurata ..................................................... Durata estimata a executarii lucrarilor este de ...... INTOCMIT7) Data .... 6) Se introduce "X" în casetă.... • Constructii pentru activitati productive6) [] productie Nr...................... m2 o) Spatii verzi6) [] arbori taiati Numar ......... după caz: numele si prenumele ori numele firmei.. F. ...................În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele si prenumele acestuia....... .................................1 0 ROMANIA JUDETUL ................ COMUNEI Primar ............ suprafata pietonal ......... [] spatii verzi suprafata . • Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse................................................................. se precizează datele de identificare......................... ........................

....... strada .......................................................................... Urmare cererii dvs.. semnatura) semnatura) L....... In vederea executarii lucrarilor de(4) ..................Nr.. sau identificat prin(3) ........................... .................... ..... ..................................... PRIMAR................... strada .... din ........ ...... bl... . cod postal ............ et....... Urmare cererii inregistrata cu nr. (numele si prenumele........ (3) Date de identificare a imobilului..............in judetul .... SECRETAR. (numele si prenumele............................................................. Catre............... e-mail ....1 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ................... .................................... comuna cod postal ...........................teren si/sau constructii ............... din .................. ...... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.................. din ........................ .. nr........................... .................................................... ......... ................ din ........ ........................................... CONSILIULUI JUDETEAN ............. sc...................... (4) Se înscriu categoriile de lucrări............... F....... In conformitate cu prevederile Legii nr................ (2) Adresa solicitantului.. bl.. sc...................... sectorul ........ va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizatie de construire/desfiintare" anexat prezentei.... municipiul orasul ......... ................ ap........ republicata............. satul ...... sectorul ......... et.......... telefon/fax .............. ....... .......... ............ nr......... ....... domiciliul(2) municipiul cu ------------................. ap...........................situat in judetul ......... capacitatea si alte elemente definitorii............................... nr. ... Doamnei/Domnului Arhitect sef ............. orasul ......................S........ 50/1991..... pentru emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE solicitata de(1) ................................. Arhitect sef Nr..... Pentru imobilul ..................... pentru emiterea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare solicitat de(1) ................. semnatura) ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului............. Doamnei/Domnului PRIMAR*) ........... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.................... denumirea investiţiei/lucrărilor.......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii............................ sediul comuna satul .............................................

........................................... bl........... sau identificat prin(3) ............ et....... .............. denumirea investiţiei/lucrărilor...... ........ comuna cod postal ................... In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare........................ ...................... din ....... după caz: ........ sectorul ..... .......... (3) Date de identificare a imobilului... domiciliul(2) municipiul cu -----------.............. (4) Se înscriu categoriile de lucrări........................... e-mail ......... ...... cod postal ...... e-mail .... F............................... cod postal . sediul comuna satul ............. nr.... (2) Adresa solicitantului.....1 2 ROMANIA ......................teren si/sau constructii .............................................. din .......................................al orasului ......................... ...............situat in judetul ................al municipiului .... semnatura) L......... se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)...... bl..................................................................... ............................................. In vederea executarii lucrarilor de(4) ....................... ................... ......................in judetul ....................................... .. ap........ .... .. ..... *) Se completează........................ capacitatea si alte elemente definitorii....... Pentru imobilul ....................... satul . .................. et... ap................ nr... ..............................................................al comunei ..... orasul ..... ........ In urma analizarii proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare transmis si a verificarii datelor existente............ orasul . ....... .. .......domiciliul(2) municipiul cu -----------.................. sectorul ............................ ACORD UNIC nr. sc.......................... sc. sc................... sediul comuna satul ... telefon/fax ................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului.... ................................. strada ..... Urmare cererii adresate de(1) ....... strada . nr.............. .................................................... telefon/fax ........ municipiul orasul .....S......................................... strada ................. ............ se emite urmatorul AVIZ(5) ................ (5) În cazul avizului nefavorabil.......................... . et.................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele....................................................................... sectorul .................in judetul ................. (autoritatea emitenta) Nr.. bl.. ap.

......... . ................... In conformitate cu prevederile Legii nr.... nr........................................... sediul comuna satul ................. republicata............. .......................se emite ACORD UNIC Pentru lucrarile ................... nr.................. 50/1991........................... sc......in judetul ............. ...1 3...... ... ..................... F.................................... din ............................ din .. Urmare cererii adresate de(1) .... ....................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................................................................................... ..... 1 ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ..... .................. .......................................................................... ap............................ .. ... In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizatia de construire/desfiintare........ ........................... et.......................................... strada .................... et................. (3) Date de identificare a imobilului (nr.....................................fara conditii/cu dovada indeplinirii conditiilor......... ........................ 20......... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... PRESEDINTE (PRIMAR) ARHITECT SEF (numele si prenumele............. ap............................................................ ............................. domiciliul(2) municipiul cu -----------.. (numele si prenumele............. orasul ........... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .............. . dupa caz ........................................1 Pag................Vazand documentatia depusa impreuna cu FISELE TEHNICE aferente acesteia... ............................ din . AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr................................................................... sectorul .................................................. ................................................................................. inregistrata la nr..... municipiul orasul ....... strada ....................... satul ........... e-mail ..................... .............................................................. sectorul .......... bl.... comuna cod postal ...................................................................... continand avizele favorabile ......................... cod postal ................................ sau identificat prin(3) ...... situate in judetul ................................................................................................... Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil...... semnatura) semnatura) LS............................ (2) Adresa solicitantului................ ............................ după caz) si planurile topografice..... ...................... sc....................................................... bl............ telefon/fax ........ . Presedinte Nr. ........................................................

sectorul ... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ................................. satul ....... 28 alin.............. ...... ....... nr........ sc... dupa caz..............(6): ...pe imobilul ... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. 50/1991... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate... in conformitate cu prevederile Legii nr..... Cartea funciara(4) ------------------.. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B................ cod postal ................ ............ sectorul/satul ............... Pag.... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate......... 24 alin............ TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1....................... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil). strada ................ Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art... C.... republicata si | | poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului.............. nr... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate..........................vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie. ............. | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte lucrari sunt interzise.situat in judetul ..... republicata................. ...... respectiv de .. bl. 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A....arhitect cu drept de semnatura. ... (1).............. cu sediul in judetul ............. municipiul/orasul/comuna .......... respectiv art............................... republicata..... strada ... ... ... et............. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ................in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.... in temeiul | | prevederilor art..................................... cadastral .. et... ap................. Fisa bunului imobil sau nr.. 2. .... .... (1) din Legea nr.. municipiul orasul ................. ........................ TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ....... elaborat de ....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE..... comuna cod postal ....... ...........17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.......... prin trimiterea instiintarii conform .............. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate..................... D............... ap.......... sc.... luni/zile de la data emiterii.... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..... bl.... 184/2001 | | privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. ..... 20 din Legea nr....... | | privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. .......................................teren si/sau constructii ............lucrari in valoare(5) de ..... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de .................................................... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE............ ..........

. semnatura) semnatura) L... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. insotita de .formularului anexat autorizatiei (formularul-model F. culte si patrimoniu cultural national...... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. PRIMAR.... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . pe parcursul executarii lucrarilor.. Bucuresti... La inceperea executiei lucrarilor. potrivit normelor generale si locale..S... odata cu convocarea comisiei de receptie.. 11. ...... ceramic etc. 6.. 8... (numele si prenumele. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.... SECRETAR.. Bucuresti...... Toate constructiile proprietate particulara se declara. sa sisteze executarea lucrarilor..... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri..)...19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun. 14. inventar monetar....... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. precum si de protectie a mediului.. .. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0... precum si Directia judeteana pentru cultura.. 3... fundatii.....) exemplar(e) din documentatia tehnica...... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... Sa transporte la ..... semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ..... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului... pe toata durata executarii lucrarilor. vizate spre neschimbare. pe care la va prezenta la cererea organelor de control. Pag. In cazul in care.. 13.... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate...... potrivit legii. 8 la Normele metodologice)...... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora..... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... a fost achitata conform chitantei nr.. din .... 10..........in perfecta stare ... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie... (. 7. materialele care nu se pot recupera sau valorifica... pietre cioplite sau sculptate...... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. Sa pastreze pe santier .... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. 12. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. ancadramente de goluri. 4... 5.. potrivit legii.. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.... 9.... La finalizarea executiei lucrarilor..... (numele si prenumele.. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare...... ca urmare a realizarii investitiei. 3 . impreuna cu avizele si acordurile obtinute. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr... in vederea impunerii..... oseminte.

...... telefon/fax ....... sc...................... (2) Adresa solicitantului... precum si alte date extrase din PAC/PAD......... .... sectorul ... solicitantul urmand sa obtina.............. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr.............. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) ................. ARHITECT SEF (numele si prenumele................ din ............ Transmis solicitantului la data de ......... in conditiile legii... (6) Se completează cu nr................................. . cod postal .......................... semnatura) semnatura) L. ............................................ ........................................... Urmare cererii adresate de(1) ........... înscrisă în cererea de autorizare............. din .. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii................................................ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .............1 3..... 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....... In conformitate cu prevederile Legii nr................... e-mail .......... o alta autorizatie de construire/desfiintare............... (numele si prenumele..................................... din ................. ..2 Pag....... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.... conform chitantei nr........ republicata..... (numele si prenumele...... Achitat taxa de: ............... domiciliul(2) municipiul cu ------------....In conformitate cu prevederile Legii nr.................. pana la data de .. republicata. .........in judetul .. descrierea concisă a lucrărilor autorizate........... nr................. sediul comuna satul .... Dupa aceasta data............... strada ............. .................. ....................... 50/1991. orasul ............. PRESEDINTE...................... et.... 20.................... SECRETAR GENERAL...... .. bl......... (3) Denumirea lucrării... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ................................ proiectului si data elaborării.. ....... direct/prin posta....... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.............................. ... ....... F......... ..... declarată de solicitant.............. lei.........S............. 1 ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Primar General Nr.......... ...... (5) Valoarea lucrărilor.............. .... inregistrata la nr.......... ap..................... din ....... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.................... după caz.

...........pe imobilul ................. bl................ et. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate..... DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de . 26 alin... municipiul/orasul/comuna ................. 24 alin...... cu sediul in judetul ............ bl. sectorul/satul ........ .... ....................teren si/sau constructii .vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie........ . ....18) la Inspectoratul in Constructii al .......................17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.................. satul .................... strada . ...................................... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B..... nr.... . respectiv de .. ..... luni/zile de la data emiterii............................ luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)...................... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art.......................... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A............... . | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise....arhitect cu drept de semnatura.......... comuna cod postal .. ............... . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F........ D.................... nr.. sc.............. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii............... Pag...................... sectorul ............ et...... .. municipiul orasul ...... C.... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.............. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F............... .. cadastral .............. respectiv art...............situat in judetul .... elaborat de . strada ...... (1) din Legea nr..... sc. cod postal .... 2..... republicata.... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate.. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect..... ap....... .......(6) ................ in conformitate cu prevederile Legii nr.......... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ................. in temeiul | | prevederilor art....................VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE........................ 50/1991........... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1... dupa caz.. 20 din Legea nr..................... ap..... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei .... (1)... ...lucrari in valoare(5) de ....... Cartea funciara(4) ------------------------------------....................... republicata.............. ................... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .. ...................................... situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate...in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr............ Fisa bunului imobil sau nr. ................

Bucuresti.. 9. sa sisteze executarea lucrarilor... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.. pe parcursul executarii lucrarilor... (... fundatii. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului. 5....judetului/mun.. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu..... Pag.... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.... din . sa monteze "Placuta de identificare a investitiei".... 11... 14. 10.... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de ..... la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora.... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. 8....... PRIMAR... In cazul in care. ca urmare a realizarii investitiei.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.. Bucuresti.... La inceperea executiei lucrarilor. culte si patrimoniu cultural national. 13. cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). SE PRELUNGESTE VALABILITATEA .autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare...... Toate constructiile proprietate particulara se declara...in perfecta stare . in vederea impunerii. 4. ceramic etc. 12..) exemplar(e) din documentatia tehnica. 8 la Normele metodologice).. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. 7. impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0. republicata. ancadramente de goluri. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public.. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate...).... pe care la va prezenta la cererea organelor de control... 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. Sa transporte la ..S. a fost achitata conform chitantei nr. potrivit legii. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.. precum si Directia judeteana pentru cultura............... SECRETAR.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin.. potrivit normelor generale si locale. pietre cioplite sau sculptate... 6. semnatura) L...19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.. sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei..... Sa pastreze pe santier . 3........ dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . oseminte.. vizate spre neschimbare.. . pe toata durata executarii lucrarilor.... precum si de protectie a mediului. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. insotita de . materialele care nu se pot recupera sau valorifica. inventar monetar... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. potrivit legii... .. (numele si prenumele... sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei .... ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.... La finalizarea executiei lucrarilor. odata cu convocarea comisiei de receptie. semnatura) (numele si prenumele.

.................... conform chitantei nr. PRIMAR GENERAL.. .... sc...................................... după caz..... sediul comuna satul ...... strada .............................. .................... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........................ din .................................. înscrisă în cererea de autorizare..... nr........... ......... descrierea concisă a lucrărilor autorizate........ proiectului si data elaborării... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila...AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de ..................... (6) Se completează cu nr................ din .................................... semnatura) (numele si prenumele...in judetul ......................... ......1 3........ bl....................... Transmis solicitantului la data de ............................ ........................ calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei..... (2) Adresa solicitantului.......................................... Primar Nr................ 50/1991. ... cod postal .............. 1 ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI ..................... declarată de solicitant........... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ....... telefon/fax ..... AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr. (3) Denumirea lucrării............................. din . ..... ............... ...... se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .. .. ARHITECT SEF (numele si prenumele...... semnatura) L... (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil........................................................... solicitantul urmand sa obtina....... ..... SECRETAR GENERAL......... ....... din .... (5) Valoarea lucrărilor.......... republicata.............. Dupa aceasta data..... .... in conditiile legii....................... In conformitate cu prevederile Legii nr....................... sectorul ................................ ................ o alta autorizatie de construire/desfiintare..................................... inregistrata la nr............. pana la data de .. .S................................................... lei.. precum si alte date extrase din PAC/PAD.......................... ap............................................... e-mail .......... 20............. .......... orasul .......3 Pag. direct/prin posta................................................................................................................. Achitat taxa de: .............. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. et.... . domiciliul(2) municipiul cu ------------........................................................ .......... F.................................................................................. Urmare cererii adresate de(1) .... (numele si prenumele...........................

.. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de ...... elaborat de ........ Cartea funciara(4) ------------------------------------...... respectiv art.... bl... 26 alin. in temeiul | | prevederilor art..... .. . cu sediul in judetul . Pag......19) la Inspectoratul in Constructii al ... 2.....VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE....... | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise.................... . cadastral . DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de . respectiv de .teren si/sau constructii ... (1) din Legea nr........ sc..... nr... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1. D...... republicata......... impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.... cod postal ........lucrari in valoare(5) de .. situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.... 20 din Legea nr......... ....... 24 alin...... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.. strada ............. republicata. .... luni/zile de la data emiterii.17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei........ sectorul ........................ C..... Bucuresti..... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD .............. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F................... municipiul/orasul/comuna .. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate.......... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.. bl.... FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE..... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate............. strada . dupa caz.. ap.... . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ... municipiul orasul ...... satul ............in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.............. Fisa bunului imobil sau nr.. ..arhitect cu drept de semnatura. ............. 50/1991........ 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A... ....... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F....... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil)...... 3... ... in conformitate cu prevederile Legii nr.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. ap....... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate......... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.... interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.... nr. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. ..(6) .......... et................... sc........ .... 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect....situat in judetul ............pe imobilul .... sectorul/satul ..... (1).....vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie... comuna cod postal . et..... .

Dupa aceasta data..... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri. pe toata durata executarii lucrarilor. 5. o alta autorizatie de construire/desfiintare.. Toate constructiile proprietate particulara se declara. vizate spre neschimbare.... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei. solicitantul urmand sa obtina. sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia.. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului...... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.... Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului....... Pag..S. pana la data de ... semnatura) L.. ancadramente de goluri......judetului/mun... 9.. ....). 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. ceramic etc.. potrivit legii. Sa transporte la .. 14. materialele care nu se pot recupera sau valorifica. La finalizarea executiei lucrarilor. SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .. in vederea impunerii. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de .. 6...... in conditiile legii.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin. .... o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor.. pietre cioplite sau sculptate................. oseminte.... dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).. culte si patrimoniu cultural national. a fost achitata conform chitantei nr. pe parcursul executarii lucrarilor. la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora... ca urmare a realizarii investitiei...... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei"... 8 la Normele metodologice)..... In cazul in care.. sa sisteze executarea lucrarilor........... (. PRIMAR...in perfecta stare .. 3 In conformitate cu prevederile Legii nr. (numele si prenumele.... 11..... potrivit normelor generale si locale. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele... 13. SECRETAR. In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. .. precum si de protectie a mediului...... fundatii. 12. odata cu convocarea comisiei de receptie...... insotita de .... precum si Directia judeteana pentru cultura.. 10.) exemplar(e) din documentatia tehnica.. La inceperea executiei lucrarilor.. Bucuresti.. 4... sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr. semnatura) (numele si prenumele. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... Sa pastreze pe santier . cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).....autorizatia de construire si documentatia vizata spre neschimbare. 7.. 8... potrivit legii... pe care la va prezenta la cererea organelor de control. inventar monetar....... din . .... Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .... republicata. Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public..

........... 20.. orasul ................ bl.................... înscrisă în cererea de autorizare.... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei........... sediul comuna satul ... conform chitantei nr............................... ....................... declarată de solicitant.................................... ARHITECT SEF (numele si prenumele........................ municipiul ....................... inregistrata la nr..... ...................situat in judetul ......... precum si alte date extrase din PAC/PAD................................................... . (6) Se completează cu nr. telefon/fax ................. nr.............PRIMAR....... strada ............................... .............. ............................................ (2) Adresa solicitantului.... MUNICIPIULUI PRIMARIA ORASULUI ............ .........................teren si/sau constructii .......... (5) Valoarea lucrărilor....... et.............................. In conformitate cu prevederile Legii nr... domiciliul(2) municipiul cu ------------....... descrierea concisă a lucrărilor autorizate.. ....................................... 50/1991. din .. e-mail ........ (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil..................................... lei.. (3) Denumirea lucrării..................................................................pe imobilul ... republicata................. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Nr................. .................................... direct/prin posta.................................... .... 1 ROMANIA JUDETUL . Transmis solicitantului la data de .. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: .......... Achitat taxa de: ................. din ....................... sectorul ...................... SECRETAR GENERAL............ .................................... cod postal ................ ....... ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului...... F...............4 Pag....... (numele si prenumele.......... ...............................................in judetul .... din .. ap................................... Urmare cererii adresate de(1) ............................. semnatura) (numele si prenumele......... semnatura) L..................................... din ...... .................................... ..........1 3................................................ după caz.................. COMUNEI Primar Nr..... ..... sc... ............... ...............................................S................................................. se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE pentru: (3) .... proiectului si data elaborării............

.... 184/2001 privind | | organizarea si exercitarea profesiei de arhitect... (1). situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.... Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei | | constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art......... .... luni/zile de la data emiterii..19) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun.in perfecta stare ............ bl.... +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Nerespectarea intocmai a documentatiei ... nr. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate...... TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de .... respectiv de ... DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/PAD ... republicata.autorizatia de construire si documentatia ... odata cu convocarea comisiei de receptie...... sectorul/satul ............... ap. .......... Fisa bunului imobil sau nr....... ... sc....... comuna cod postal . | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | Orice alte Lucrari sunt interzise... et... 50/1991.... Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate...... nr.. interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. strada ................ 2.. ...(6) .... ap.1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora......... 26 alin....... Sa pastreze pe santier . .. D......vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si | | acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie.... 3..... TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT: 1..... . 4... luni/zile calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil).. 24 alin.. privind | | autorizarea executarii lucrarilor de constructii.18) la Inspectoratul in Constructii al judetului/mun... ... municipiul/orasul/comuna . Cartea funciara(4) ------------------------------------..... 20 din Legea nr................. prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F..17) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei.... . C.. elaborat de ......arhitect cu drept de semnatura..... bl......... republicata... Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate......... cod postal ....... ...... Bucuresti.... strada ...... (1) din Legea nr..... republicata si poate atrage raspunderea | | disciplinara a arhitectului | +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B.. satul ................ impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0.. in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. dupa caz..................... . prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F...... in temeiul | | prevederilor art........VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE......... Bucuresti. et..... respectiv art..... sc......orasul ....in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD) nr.......... cadastral ............... 2 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A.. cu sediul in judetul .......... ... ....lucrari in valoare(5) de .... sectorul .... Pag. ... prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.............. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de ........ FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE.

.... republicata. sa sisteze executarea lucrarilor. Toate constructiile proprietate particulara se declara. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului... se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri.... inventar monetar.. . pietre cioplite sau sculptate. potrivit normelor generale si locale...... In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie.. 13. PRIMAR.... culte si patrimoniu cultural national. ARHITECT SEF*) (numele si prenumele. dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). pe parcursul executarii lucrarilor. 8....... . precum si de protectie a mediului....... 9.. Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de . Pag. ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.. 8 la Normele metodologice). potrivit legii. 14...) exemplar(e) din documentatia tehnica. o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila.. 12... sa monteze "Placuta de identificare a investitiei". 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. La finalizarea executiei lucrarilor..... solicitantul urmand sa obtina..... din .. potrivit legii. pe care la va prezenta la cererea organelor de control... SE PRELUNGESTE VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE de la data de .. pana la data de . 3 In conformitate cu prevederile Legii nr.. precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin..... ceramic etc.S...... 11...... Dupa aceasta data. semnatura) (numele si prenumele..vizata spre neschimbare.... PRIMAR...). 6... in vederea impunerii. ___________ *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.... 7.. 5... Sa transporte la .... sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei... impreuna cu avizele si acordurile obtinute.... o alta autorizatie de construire/desfiintare. zile de la terminarea efectiva a lucrarilor. oseminte. semnatura) (numele si prenumele. 10..... (.. semnatura) Taxa de autorizare in valoare de lei ... La inceperea executiei lucrarilor........ (numele si prenumele. ancadramente de goluri........ SECRETAR. insotita de . la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora. fundatii.. Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de . sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia... materialele care nu se pot recupera sau valorifica. semnatura) ..... In cazul in care. Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public..... SECRETAR GENERAL.. precum si Directia judeteana pentru cultura..... Sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi Anexa Nr.. a fost achitata conform chitantei nr. pe toata durata executarii lucrarilor..... in conditiile legii.. ca urmare a realizarii investitiei..... ............ vizate spre neschimbare... cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor)... semnatura) L..... (numele si prenumele.

.............................................. e-mail . 1 Catre.. Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte.. (3) Denumirea lucrării. Primarul*) CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Subsemnatul(1) .. . Presedintele Consiliului judetean ............................................ sediul comuna satul ..... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..... municipiul orasul .......................................... satul . ARHITECT SEF*) (numele si prenumele.. Fisa bunului imobil sau nr...... semnatura) Data prelungirii valabilitatii: ... ap... Achitat taxa de: ........ ___________ (1) Numele si prenumele solicitantului........ ........................... .... strada ..... domiciliul(2) municipiul cu ------------.......... Cartea funciara(3) ------------------......... proiectului si data elaborării................ republicata................. F....... *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului...........situat in judetul . sectorul .... bl..... strada ... direct/prin posta........................... ............ 50/1991.......... ....S..... calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăsurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.L....................................... cadastral In vederea executarii lucrarilor de(4) .. sectorul .............. telefon/fax ........................... ...... comuna cod posta .... Pentru imobilul ............ Transmis solicitantului la data de ................ nr......... ................... orasul ......... .......in judetul ........ după caz........... (2) Adresa solicitantului.......... (6) Se completează cu nr................ descrierea concisă a lucrărilor autorizate.................. cod postal ................. .............. ................ bl........... conform chitantei nr....... ..................... et................ nr....... din ... ap.... et....... Anexez prezentei cereri: .... sc.................................................................................................. ..................... declarată de solicitant................. (4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fisa bunului imobil.. precum si alte date extrase din PAC/PAD...... (5) Valoarea lucrărilor.... In conformitate cu prevederile Legii nr................ solicit PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE nr.....1 4 Pag......... înscrisă în cererea de autorizare........................teren si/sau constructii .. sc...... din . lei..

. ................ (3) Date de identificare a imobilului............ din data de .| | | |Nr.Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr..... al municipiului Bucuresti . din .......... ......... 20.. din ........ | .......... | | Arhitect sef*)........ | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr....Primarul sectorului ..... ..... SEMNATURA Data .... ..1 5 STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | ANEXA | | | | ANEXA | | | | LA | | | | LA | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM | | | | CERTIFICATUL DE URBANISM || | |Nr......... ....... .| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef... F.. ..................| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef...........dupa caz ....... (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii. | | ..... din data de ..Documentatia tehnica derivata din PAC/PAD ........... ____________ *) Se completează. in original........... după caz: ............. (1) Numele si prenumele solicitantului...... (2) Adresa solicitantului.Primarul orasului ............... | | .Autorizatia de construire/desfiintare nr............... | | ...... precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare.... 20............ 20... | | Arhitect sef...... | | ................. .......... .....................| | | |Nr.. din ......... din data de .............. .. 20.....Primarul municipiului........... din ...............prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza Autorizatiei de construire/desfiintare nr..........Primarul comunei ... ..........Primarul General al municipiului Bucuresti ............

............... F................ | | Arhitect sef......| | | |Nr........ 20.| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.........+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.... . ..... 20........................ din ...1 7 Catre................. din ........ | | ...| | | |Nr... din ....... .| | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | Arhitect sef.................. ...... ....... 20.... PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN ..... | | .... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Primarie oras Stampila model pentru Primarie comuna ___________ *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului....... din ... | | .. | | Arhitect sef*).......... F..... | +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ Stampila model pentru Consiliul judetean Stampila model pentru Primarie municipiu +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA ORASULUI | | PRIMARIA COMUNEI | | NASAUD | | BUDACU DE JOS | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr..... | | .... 20...1 6 STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" +-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+ | CONSILIUL JUDETEAN | | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | | BISTRITA-NASAUD | | PRIMARIA MUNICIPIULUI | | | | BISTRITA | | +-----------------------------------+ | | +-----------------------------------+ | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | | | VIZAT SPRE NESCHIMBARE | | |||||||| | | construire | | | | construire | | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | |Anexa la autorizatia de -----------| | | | desfiintare| | | | desfiintare| | |||||||| | |Nr........

................. in valoare de ............................. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ....... strada ............. Fisa bunului imobil sau nr...................(5) Data ...................S. et..Primarul sectorului ............... din ........ ....... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte............... domiciliul(2) municipiul cu -----------.... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ............................ ap............Primarul comunei .........................Primarul general al municipiului Bucuresti ........... .................................... nr............. sau al reprezentantului persoanei juridice .............. după caz: .............. nr...................................................... cu numărul si data înregistrării la emitent..... . (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării..inclusiv calitatea acestuia).......... ... ora ....1 8 Catre..................Primarul orasului ..................... sectorul .................................................................................................................. (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice...... ......................teren si/sau constructii .... et................................. satul ................. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) . în cazul persoanelor juridice...... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: *) Se completează....... bl........ strada ....... sectorul .. cadastral Semnatura.................. municipiul orasul ............. NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare......................... ..... ...... ................ 20...... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).. .................. ........................ orasul ............. ............... ......................... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)............................ sc........................ lei... ...................... F........................................ sc..................situat in judetul ..in judetul ....................... .................... L.. ..............................................PRIMARUL*) ............. titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr...... ...... e-mail ..... telefon/fax ..... sediul(2) comuna satul ............................................ cod postal . bl............ (5) Se aplică sigiliul........................... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări.Primarul municipiului . comuna cod postal .. ..... al municipiului Bucuresti .......... Cartea funciara ------------------...... Subsemnatul(1) ....... ap..

..................... . nr.......... strada ............................ .... strada ...........inclusiv calitatea acestuia)........ sediul(2) comuna satul ........... satul ............................... .................... in valoare de ...... ................... sectorul ......................................................... orasul ......... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare... vor incepe lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ... bl............... ... INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ....... ..............................teren si/sau constructii ....................... ... Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ..................................in judetul .............. orasul ............ .......................... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr............. in copie dovada achitarii cotei de 0...... ap.... 50/1991......... capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie)............................. ............. in conformitate cu prevederile Legii nr.... cod postal ... Subsemnatul(1) ....... 20.................... ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice............................ • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe santier un exemplar al acestei înstiinţări........................ emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ... Fisa bunului imobil sau nr...................... comuna cod postal .... ap..................... ................................... sectorul ..... Semnatura.................... sau al reprezentantului persoanei juridice ..... bl......... cadastral Anexez...... et............................ domiciliul(2) municipiul cu ------------................................. et..................................... (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte..........................situat in judetul ..S........................... lei..1 9 Catre................... F...... ora ...................................................... Subsemnatul(1) ....... ..................... ........... în cazul persoanelor juridice.... municipiul orasul ......INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ................................. domiciliul(2) municipiul cu -----------....................... republicata...................... cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice). (5) Se aplică sigiliul.............(5) L........... nr............. . Data . Cartea funciara ------------------. din .in judetul .................... telefon/fax ......... sc....1% din valoarea lucrarilor autorizate........ (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării........................... ......... ..................................... e-mail ...................... sc.............

.... strada ........ ............. Aduc la cunostinta Ca la data de(4) ............................ ..... (2) Adresa postală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).. .................situat in judetul .. sau al reprezentantului persoanei juridice .. bl....................Legea nr..............................(5) L........ satul .......... ...................................... et....... ... ap. acte normative complementare .. precum si a celor care au impact asupra domeniului denumite în continuare acte normative specifice si............ e-mail .. respectiv.. ........................ ___________ PRECIZĂRI privind completarea formularului: (1) Titularul autorizaţiei (Numele si prenumele persoanei fizice. nr......................... bl. capacitatea si categoria de lucrări din autorizaţie).........................sediul(2) comuna satul ...................... telefon/fax ... titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr.............. ANEXA Nr.......... sc.. municipiul orasul . cu numărul si data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii............ cadastral Semnatura.... în cazul persoanelor juridice.............. strada ......................................... lei....inclusiv calitatea acestuia)....................................................................................................teren si/sau constructii ........ cu completările ulterioare........... au fost finalizate lucrarile de constructii autorizate pentru imobilul ............... ora .. comuna cod postal ............... sc.................................... sectorul .............. emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si amenajarilor(3) ........................ .... 1 la normele metodologice LISTA ACTELOR NORMATIVE Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării.... cod postal ......... (5) Se aplică sigiliul....... Fisa bunului imobil sau nr............. . et............... . 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul....... ................... NOTĂ: • Formularul pentru înstiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.. .................... precum si în ordinea descrescătoare privind rangul acestora. din ....... Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare........ . in valoare de ........ .. Cartea funciara ------------------................................. (4) Înstiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie..... ap.................... ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt: a) în domeniul urbanismului: ..S.......... 20.... • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze un exemplar al acestei înstiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei... nr.. ....................... sectorul ........................ ......... Data ....aflate în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.................. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării.

Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I . . nr.Ordonanţa Guvernului nr.30/3. publicat în Monitorul Oficial al României. b) în domeniul construcţiilor. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. cu modificările ulterioare (Legea nr.Zone de risc natural. republicată. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. cu modificările si completările ulterioare. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr.Ordonanţa Guvernului nr.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. . agrementul tehnic pentru produse. . . cu modificările ulterioare. certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii). . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. 519/2002.Căi de comunicaţie. . 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a . . 587/2002)..Hotărârea Guvernului nr. 114/1996. 102/1999 privind protecţia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. .Legea nr. precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. .Ordonanţa Guvernului nr. republicată cu modificările si completările ulterioare. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Reţeaua de localităţi. 325/2002.Hotărârea Guvernului nr. . procedee si echipamente noi în construcţii. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTĂ: are aplicabilitate si în domeniul construcţiilor). . .422/4. .Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. .Hotărârea Guvernului nr.Apa. urmărirea comportării în exploatare.I.Legea nr. Partea I.Codul civil. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. 19/1997 privind transporturile.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.Legea nr.C.Hotărârea Guvernului nr. . . .Legea nr. privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect . . republicată.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/N/M. 707/2001. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a . 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. republicată. a execuţiei lucrărilor si construcţiilor.Zone protejate.Legea locuinţei nr.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 184/2001. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a II-a . 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. al ministrului apărării naţionale.S.

213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.Legea apărării naţionale a României nr. cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor. 137/1995. cu modificările si completările ulterioare. 481/2004 privind protecţia civilă. republicată. nr. . publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.Legea nr.384/178/1999. cu modificările si completările ulterioare. .Ordinul ministrului administraţiei si Internelor nr. . cu modificările ulterioare. cu modificările si completările ulterioare. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. c) în domeniul administraţiei publice .5% din valoarea devizului de construcţii. Partea I. . 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 5. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 337 din 15 iulie 1999.Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. instalaţii tehnologice si alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea si stingerea incendiilor. 887 din 12 decembrie 2003.Legea nr. . republicată. 7/1996. 287/2001 din 31 mai 2001. 45/1994. ministrului muncii si protecţiei sociale si al ministrului transporturilor nr. Partea I. 18/1991.Legea nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii si de dezvoltare. 107/1996 cu modificările si completă rile ulterioare. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.Hotărârea Guvernului nr. transporturilor si locuinţei nr.Legea nr. . .Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. cu modificările si completările ulterioare. . 215/2001. cu modificările si completările ulterioare . cu modificările si completările ulterioare. . publicate în Monitorul Oficial al României. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările si completările ulterioare. 649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. cu modificările si completările ulterioare. .Legea apelor nr.Legea administraţiei publice locale nr.122/NN/1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. d) în domeniul proprietăţii funciare . ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE sunt: .. privind protejarea monumentelor istorice. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public. aprobată cu . .Ordinul ministrului lucrărilor publice.Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. cu corespondent în devizul general al lucrării. .Legea nr. nr. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. .Legea nr. 422/2001. cu modificările si completările ulterioare. 18/1991 si ale Legii nr. cu modificările si completările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României.Legea protecţiei mediului nr.Hotărârea Guvernului nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă si sănătate publică.Legea nr. privind modul de constituire si virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0. . .Ordinul ministrului transporturilor nr. . . 169/1997. precum si a criteriilor de realizare a acestora.Legea fondului funciar nr. 326/2001.Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.

52 din 30 ianuarie 2003. 114/2000. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. 1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. respectiv a municipiului Bucuresti. .141/2002 pentru aprobarea procedurii si competenţelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor. Partea I. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judeţene.Hotărârea Guvernului nr.Ordinul ministrului de interne nr. aprobată prin Legea nr. 52 din 30 ianuarie 2003. . 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. .Ordonanţa Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. 646 din 16 octombrie 2001. 124/1995. 126/2001. publicat în Monitorul Oficial al României. . să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. . .Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare.Ordonanţa Guvernului nr. . 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Ordinul ministrului agriculturii. cu modificările si completările ulterioare. 21 din 16 ianuarie 2003. . Partea I. . nr.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. Partea I. . .Ordonanţa Guvernului nr. republicată.Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. cu modificările ulterioare. publicat în Monitorul Oficial al României. 246/2001. . alimentaţiei si pădurilor nr. ANEXA Nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune. 180/2002. publicat în Monitorul Oficial al României.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr.Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. nr. 742/2003 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii si Cultelor. modificată si completată cu Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările si completările ulterioare.modificări si completări prin Legea nr.Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 486/2003. 43/1997 privind regimul drumurilor. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. 571/2003 privind Codul fiscal. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitară. . aprobată cu Legea nr. cu modificările si completările ulterioare. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranţa la foc. nr. 212/1997. . .076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. 212/2002. . aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Ordonanţa Guvernului nr. 18/1991. Partea I. republicată. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor. 74-103 din Legea nr. casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale. 1. 2 . . . 750 din 12 septembrie 2001. nr.

). canalizare.U. cerinţele privind: securitatea la incendiu. Structura avizelor si/sau a acordurilor legale necesare cuprinde: LISTA A .adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi. transport urban. ori alte utilităţi urbane. fisele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism. anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei. apărarea civilă.2 . În acest scop. la faza "Certificat de urbanism". Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C. pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul si protecţia solicitantului.A.1 . avizele si acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane. Avizele si/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament.1 . funcţionalitate. care constituie condiţii prealabile de aviz.8.F. fisele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc(*) cu datele si cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism). alimentare cu gaze naturale. în numele solicitantului. datele conţinute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. După completare. protecţia civilă.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZAłIEI Aceste avize se emit pe baza fiselor tehnice pentru următoarele domenii: a. utilităţile urbane Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă. . a. respectiv a avizelor si/sau a acordurilor legale necesare.8. direct de la autorităţile competente.8.5 din prezentele norme metodologice. după cum urmează: • documentaţia pentru avizul de securitate la incendiu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.la normele metodologice STRUCTURA AVIZELOR SI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII Potrivit prevederilor Legii. alimentare cu energie electrică. telefonizare. conform modelului "ghiseului unic".8. coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect . inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apă. alimentare cu energie termică. Stabilirea si comunicarea listei avizelor si/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism si este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire/desfiinţare. salubritate. se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine. servituţi de interes public etc.condiţii si/sau restricţii specifice impuse). În vederea avizării racordării investiţiei la utilităţile urbane necesare funcţionării acesteia. se urmăreste simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.1 . Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fisele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fiselor-model F. protecţia mediului si sănătatea oamenilor). în funcţie de existenţa acestora si de relaţia posibilă cu investiţia. după caz. prevenirea si stingerea incendiilor. se obţin prin grija investitorului.2. protecţia mediului si a sănătăţii populaţiei Avizele si/sau acordurile se exprimă pe bază de fise tehnice specializate si.

137/1995. precum . Documentaţia trebuie să conţină. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.8. 2 la formularul model F. măsuri pentru combaterea poluării.8. Se emite în conformitate cu prevederile art.8. în condiţiile legii. II la Legea protecţiei mediului nr. Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului.8.8. 602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii.2 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. Documentaţia tehnică se întocmeste în conformitate cu prevederile: . a procesului tehnologic. pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte. în copie.3.8. certificatul de urbanism si planurile anexă vizate spre neschimbare. aprovizionarea cu apă potabilă. din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel si secţiunea caracteristică (în două exemplare). • documentaţia pentru avizul de protecţie civilă Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F.2 si referatul verificatorului de proiect.4.2 "Precizări privind completarea formularului FISA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu". opis. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.5. În situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact.Ordinului ministrului administraţiei si internelor nr.8. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fisa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F. Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fisei tehnice F. vizate spre neschimbare. • documentaţia pentru avizul sanitar Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. 91/2002. 107/1996. colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide. în baza prevederilor Legii apelor nr.3 îsi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. Avizele de protecţie civilă emise în baza Fisei tehnice F. • documentaţia pentru acordul de mediu Se utilizează Fisa tehnică conform formularului-model F. solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor. necesar asigurării resursei de apă. prevăzute în anexa nr. fisa tehnică F.Deciziei primului-ministru al României nr. exprimat pe bază de fisă tehnică. iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv. se restituie solicitantului documentele prezentate. În situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor. pentru protecţia sanitară. avizatorul reţinând un exemplar din cerere. La eliberarea avizului de securitate la incendiu. .Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag.4.). memoriu tehnic general si memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate). eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului. memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale. pentru lucrările cu impact asupra mediului. precum si pentru lucrările cu impact redus asupra mediului.8. Documentaţia trebuie să conţină certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie). 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice. documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv.

contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum si documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii. avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii direct.U. inclusiv zonele de protecţie ale acestora. Ministerul Apărării Naţionale .si. 1. în funcţie de relaţia posibilă cu investiţia . reabilitări.avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa si stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt). ___________ *) Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate. potrivit prevederilor legale în vigoare si în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare. hotărârea judecătorească definitivă.. restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice.) care cuprind monumente.072/2003. după caz. Pădurilor si Dezvoltării Rurale. sau P. Compania Naţională "Apele Române" . indiferent de valoare.D. Ministerul Culturii si Cultelor.avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează si se depune si un studiu de impact asupra stării de sănătate. după caz. Construcţiilor si Turismului. . emite următoarele avize/acorduri: . actul constitutiv al societăţii.necesare pentru situaţii deosebite. referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor si a infrastructurii la construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6. Ministerul Sănătăţii.avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale. certificatul de înmatriculare. LISTA B . . • avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af .A.U. autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. .1 . potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.AVIZE SI/SAU ACORDURI OBłINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avizatorilor. pentru partea din proiect. sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii. Serviciul Român de Informaţii.2 . . ansambluri ori situri istorice. finanţate din fonduri publice sau din credite externe. în acţiunile de intervenţie operativă si refacere post dezastru. efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate. Ministerului Agriculturii. după caz.S. . codul fiscal. Avizul va fi utilizat si pentru autorizarea lucrărilor de construcţii. conform prevederilor legale în vigoare.se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P.Z. ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af. Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor. consolidări. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. • avizul Ministerului Culturii si Cultelor .0 metri sau mai mare. avize/acorduri specifice • avizele ale autorităţilor administraţiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor. Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora. b. Ministerul Administraţiei si Internelor.avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor. • avizul de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol b.Statul Major General.emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente.avizează amplasarea balastierelor si carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora.

când cantitatea extrasă depăseste 500. 1. vibraţii etc. care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) 1.3 . precum si a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeasi clădire. b) 2000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg. sau a unor părţi din acestea.1. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare. etc. Defrisarea suprafeţelor mai mari de 10 ha*) 2. când suprafaţa amplasamentului depăseste 25 ha*). vibraţii etc. este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică. Cuptoare de cocs 3.4 .pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente. Instalaţii pentru cresterea intensivă a porcilor. a căror putere maximă nu depăseste 1 kW . . avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică Avizul/referatul se emite/se elaborează în situaţia în care se intenţionează a se realiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente si are drept scop determinarea condiţiilor si soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă si stabilitate. căldurii. Industria energetică 3. numai dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri. . sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive. aburului sau apei calde.1. când suprafaţa amplasamentului depăseste 150 ha.în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clă dirilor învecinate si dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe. b.2.) ANEXA Nr. În lipsa proiectantului iniţial al construcţiei. 3 la normele metodologice LISTA A . Extracţia turbei.2. exprimat în formă autentică.3. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*) 3. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 40. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*) 3. Instalaţii pentru cresterea intensivă a păsărilor. 2.1.) si dacă prin proiect se menţine această obligativitate. Termocentrale si alte instalaţii de ardere.5. consolidări.b. acordul vecinilor Acordul vecinilor. zgomot.000 m3/zi.).4. 2. în condiţiile legii. Extracţia petrolului: a) când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a sisturilor bituminoase.4. b) extracţia petrolului din platforma continentală *) 2. cu o capacitate cel puţin egală cu: a) 750 locuri pentru scroafe.în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate. inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii. elaborat de un expert tehnic atestat.ACTIVITĂłI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. cărbunelui si turbei 2. Industrie extractivă a petrolului. cu o capacitate de cel puţin 500 t/zi*) 3. Agricultura 1. cu o putere de cel puţin 50 MW*) 3. gazelor naturale.6.3. se solicită în următoarele situaţii: . dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe.000 locuri pentru păsări ouătoare 1. zgomot. 3. Extracţia gazelor naturale. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne.2.3. b) 40.

inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*): a) instalaţii pentru produsele de azbociment. a căror energie de lovire depăseste 50 Kj/ciocan.9.1. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a oţelului (topire primară ori secundară). inclusiv pentru producerea fibrelor minerale. la care volumul cuvelor de tratare depăseste 30 m3 5. cu o capacitate ce depăseste 2. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h. 5. c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. Turnătorii pentru metale feroase. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune. 3. cărămizilor refractare. exclusiv. cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 5. 4. Producerea si prelucrarea metalelor 4.8. chimice ori electrolitice*).5 t/h*) 4.4. cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km.4. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. Industria materialelor minerale de construcţii 5. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere.7.6. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*) 3. Instalaţii pentru*): a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. dalelor. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit.5. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. etc.3. 4. b) topirea. inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare. inclusiv a fibrelor de sticlă.2.2. b) forje cu ciocane. a combustibilului iradiat sau a deseurilor radioactive. cărămizilor.). 4. exclusiv. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăseste 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi 5.6.putere termică continuă)*) 3.5. c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. produselor din ceramică sau porţelan. Alte exploatări miniere*): .3. e) stocarea. cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi 5. pe un amplasament diferit de cel de producţie. în special a ţiglelor. d) depozitarea finală a deseurilor radioactive. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. 4. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică. turnătorie. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*) 4.1. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi. planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani. cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/oră. prin procese metalurgice.

i) cauciucuri sintetice. siliciu. acid fosforic.2. având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km*) 7. e) metaloizi. oxizi de azot. acetaţi. cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică. g) compusi organometalici.2.100 m*) 8. carbonat de potasiu. acizi carboxilici. d) hidrocarburi ce conţin azot.1.000 t*) 6. cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi*) 8.1. j) vopsele si pigmenţi. 6. oxizi de carbon. b) hidrocarburi ce conţin oxigen.1. c) hidrocarburi sulfuroase.5. cetone. acid clorhidric. ca de exemplu: amoniac.1. saturate sau nesaturate. h) materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice si fibre pe bază de celuloză). Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. cu o capacitate de cel puţin 200. Producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor. răsini epoxidice. alifatice sau aromatice). peroxizi. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă*) 8. acid fluorhidric. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor 6. 6. a produselor petrochimice sau chimice.3.1. ca de exemplu: acid cromic. 6. ca de exemplu: carbură de calciu. e) hidrocarburi conţinând fosfor. azot sau potasiu (îngrăsăminte chimice simple sau complexe) 6. acizi sulfurosi c) baze. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare 7. compusi azotosi. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2.4. fluor sau acid fluorhidric. clorat de potasiu. esteri. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţă. precum: amine. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. oleum.a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mil. când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mică de 1000 ha. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)*) . Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: a) gaze. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice 6. hidroxid de potasiu. ca de exemplu: clorură de amoniu. hidrogen.3. azotat de argint. aldehide. Industria lemnului si a hârtiei 7.1. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. dioxid de sulf. acid sulfuric. Producerea substanţelor chimice organice de bază: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice. ca de exemplu: hidroxid de amoniu.3. compusi ai sulfului. nitrili. k) agenţi de suprafaţă si agenţi tensioactivi. oxizi metalici si alţi compusi anorganici. Instalaţii chimice integrate*). perborat. cianaţi.1. în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru: 6.2. acid azotic. carbonat de sodiu. precum: alcooli. oxiclorură de carbon. Producerea explozibililor 6. d) săruri.4.1. sau izocianaţi. carbură de siliciu. hidroxid de sodiu. compusi nitro sau azotaţi. amide. f) hidrocarburi halogenate.1. petrolului sau al substanţelor chimice. Industria chimică si petrochimică 6. Proiecte de infrastructură 8. clor sau acid clorhidric gazos. b) acizi.2.

1. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă 8. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.3.3.7. Sisteme de captare a apelor subterane. 9. 10. cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) intrată în proces.8. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi 9.9. acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel puţin 10 milioane m3 10.2. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice. Gestiunea deseurilor 9. a deseurilor nepericuloase. acoperire. . Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomer ări umane de cel puţin 150. 10. Industrie alimentară: a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi.materii de origine animală (altele decât laptele).8. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi. executate în scopul prevenirii deficitului de apă. cu o capacitate mai mare de 3 t/h*) 9. curăţare sau impregnare. cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestrială).1. Porturi comerciale.4.350 t*).5. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor. obiectelor sau produselor.000 t. 10. cu excepţia depozitelor controlate de deseuri inerte. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane m3*) 10.6. placare. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t/produse finite/zi. Depozite controlate de deseuri. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. 8. inclusiv prin tratare chimică. Instalaţii pentru incinerarea deseurilor municipale. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice.11. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deseurilor periculoase*) 9.4.4. albire.6. vopsire. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului. pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2. b) tratare si prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1. acolo unde volumul anual de apă captată este de cel puţin 10 milioane m3*) 10.10.000 echivalent locuitori4) 10.materii prime vegetale. cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an. 10. Construirea drumurilor noi cu cei puţină 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi. Alte tipuri de proiecte 10. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi 10. utilizând solvenţi organici. mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. 10.5.350 t*). 10.12. 10. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor.2. dimensionare. degresare. impermeabilizare. cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi. cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). Instalaţii pentru eliminarea.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit. Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor animale. c) tratarea si prelucrarea laptelui. în particular pentru finisare. .

___________ *) Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. silvicultura si piscicultura a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene. inclusiv proiecte de irigaţii si desecări d) Împă durirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru cresterea intensivă a animalelor din septel. 14). altele decât cele incluse în Lista A b) Exploatări miniere subterane. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră. din 15 noiembrie 1975. altele decât cele incluse în Lista A 3. adoptată la Espo la 25 februarie 1991. petrolului. inclusiv a celor din mare. altele decât cele incluse în Lista A c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului . Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice si termice.drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional. conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. (ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare. cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică. dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului 1. Industria extractivă a) Cariere.aeroporturile care se conformează definiţiei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (anexa nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei. LISTA B . 3) Drumul expres . altele decât cele incluse în Lista A b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. ratificată prin Legea nr. pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc. în special: (i) foraje geotermale. exploatări miniere de suprafaţă si de extracţie a turbei. altele decât cele incluse în Lista A g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole.ACTIVITĂłI SI/SAU INSTALAłII CU POTENłIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI. 2. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului e) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. 4) Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. precum si a sisturilor bituminoase. 2) Aeroport . altele decât cele incluse în Lista A c) Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d) Foraje de adâncime. 22/2001. Agricultura. gazelor naturale si minereurilor. aburului si apei calde. (iii) foraje pentru alimentarea cu apă.

cu excepţia metalelor preţioase. produselor farmaceutice. inclusiv alierea. metalelor neferoase.5 t/h b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: (i) laminoare la cald cu o capacitate de până la 20 t oţel brut/h (ii) forjerii cu ciocane. altele decât cele incluse în Lista A h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. 4. cu o capacitate de tratare de până la 2 t oţel brut/oră c) Turnătorii de metale feroase. inclusiv a fibrelor de sticlă. 5. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. vopselelor si lacurilor. la care volumul cuvelor de tratare nu depăseste 30 m3 f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule g) Santiere navale h) Instalaţii pentru construcţia si repararea aeronavelor i) Fabricarea echipamentelor feroviare j) Forjare la cald prin explozie k) Instalaţii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei. turnare în forme etc. inclusiv producţia fibrelor minerale.). gresiilor ceramice sau porţelanului. cu o capacitate de topire de până la 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de până la 20 t/zi pentru toate celelalte metale e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. cărămizilor refractare. în special a ţiglelor. cu o capacitate de până la 2. cu o capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de până la 300 kg/m3 6. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie . sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. Industria chimică a) Tratarea produselor intermediare si producerea substanţelor chimice. Producerea si prelucrarea metalelor a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. Industria mineralelor a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului în cuptoare rotative. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. cu o capacitate de topire de până la 20 t/zi d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere.000 t. Industria alimentară a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. cu o capacitate de până la 200. plăcilor. ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de până la 50 t/zi. altele decât cele incluse în Lista A c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. cu o capacitate de până la 20 t/zi d) Instalaţii pentru topirea. altele decât cele incluse în Lista A b) Producerea produselor de uz fitosanitar. cu o capacitate de producţie de până la 500 t/zi. petrochimice si chimice. a căror energie de lovire nu depăseste 50 kJ/ciocan. 7. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale c) Fabricarea produselor lactate. cărămizilor. elastomerilor si peroxizilor. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) si animale.g) Instalaţii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire.

altele decât cele incluse în Lista A m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice. pontoane.anuală) d) Fabricarea malţului si a berii e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului. cu o capacitate de producţie de până la 20 t/zi b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea. altele decât cele incluse în Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod d) Construcţia aerodromurilor. lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor g) Baraje si alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung. f) Abatoare. utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane i) Instalaţii de conducte pentru gaze si petrol. altele decât cele incluse în Lista A h) Linii de tramvai. porturilor si instalaţiilor portuare. de diguri. altele decât cele incluse în Lista A e) Construcţia drumurilor. Industria cauciucului Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri. chei. altele decât cele incluse în Lista A j) Instalaţii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. altele decât cele incluse în Lista A c) Staţii pentru epurarea apelor uzate. altele decât cele incluse în Lista A f) Construcţia căilor navigabile interioare. altele decât cele incluse în Lista A d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e) Depozite de fier vechi. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor. exclusiv întreţinerea si reconstrucţia unor astfel de lucrări l) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană. Alte proiecte a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor b) Instalaţii pentru eliminarea deseurilor. inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto c) Construcţia căilor ferate. Turism si recreare . cu o capacitate de tratare de până la 12 t/produse finite/zi. a pielăriei. linii suspendate sau linii similare specifice. Industria textilă. 10. altele decât cele incluse în Lista A. inclusiv deseuri de vehicule f) Bancuri de probă pentru motoare. altele decât cele cuprinse în Lista A g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h) Fabrici de făină si ulei de peste i) Fabrici de zahăr 8. înălbirea. de exemplu. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. turbine sau reactoare g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i) Centre de ecarisaj 12. 9. de vehicule uzate. cu o capacitate de tratare de până la 10 t/zi c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor. căi ferate subterane si de suprafaţă. a lemnului si hârtiei a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului. Proiecte de infrastructură a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b) Proiecte de dezvoltare urbană. altele decât cele incluse în Lista A 11. inclusiv a porturilor de pescuit.

| .| x | • | x | . 4 la normele metodologice CONłINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | PIESE SCRISE | | +-------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+ | | | REFERATE DE VERIFICARE | AVIZE SI ACORDURI | | | MEMORIU CUPRINZAND DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR | PROIECT +-------------------+ | | | | UTILITATI URBANE | | +--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+--------+--------+----------+---------+ |TIPURI DE CONSTRUCTII| | Arhi.a) Pârtii de schi. Anexe gospodaresti +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| Sigu. | • | • | • | x | • | • | • | • | .| | Numarul | | | | |Cerinta-|Cerinta-| | | | | | |tectura -|Sistemul | de | Princi.|(terasa/ | la |utilizate| cons.|Instalatii| exte.| tenta | ranta | Secu|Alimentare|Alimentare| | |generale| cons.| .| si | in | ritate | cu apa|cu energie| | | |truita .| | | | | Date |suprafata| de |niveluri/| palele | tura . ANEXA Nr.| x | • | • | | inaltime P. deja autorizate.cu regim de | • | • | • | • | • | • | • | • | x | .|acoperire|Inaltimea|materiale|sistemul| aferente | rioare .| |circulatii|stabili-|exploa.| • | • | • | .bucatarii de vara | • | • | • | .| Struc | |Amenajari | Rezis. instalaţii schilift. telecabine si amenajă rile aferente b) Amenajări marine de agrement c) Sate de vacanţa si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane e) Parcuri tematice.|Cerinta. Locuinte in mediul rural +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. executate sau în curs de a fi executate.| .| .| x | • | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.|sarpanta)|streasina| |tructiv | |carosabile| tate | tare |incendiu | | | | | | surata | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |1. care poate avea efecte semnificative asupra mediului b) Proiectele stabilite în Lista A.| la |canalizare|electrica | | | | desfa. efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în Lista A sau în prezenta Anexă. P+1E | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |2.grajduri (pt. 13.

| x | • | .hambare.| .| x | .| . latrine | • | .| .| x | | pasuni | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| x | .| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |3.| .| • | .| .| .| animale mari) | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| x | | uscate.| x | | temporara pe timpul| | | | | | | | | | | | | | | campaniilor | | | | | | | | | | | | | | | agricole | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |4.| x | .| x | | adaposturi animale. | • | • | • | .| .magazii. bazine| | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.imprejmuiri | • | • | .| x | .| • | • | x | x | .| • | .| • | | activitati | | | | | | | | | | | | | | | mestesugaresti | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | • | • | • | .imprejmuiri de | • | .| .| .| .| .| .| .| • | | combustibil | | | | | | | | | | | | | | | lichid/gazos | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| . | • | • | • | x | • | • | x | • | . fanare.| . fose | | | | | | | | | | | | | | | vidanjabile.| .| • | • | .| . padocuri.| • | • | • | • | x | .fantani.| .| | | | | | | | | | | | | | | platforme furaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.rezervoare | • | . soproane.| • | • | x | • | .| .spatii de cazare | • | • | .| . Constructii provizorii cu utilizare temporara +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ .| | patule | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| • | .spatii pentru | • | • | • | • | • | • | • | • | x | x | x | .| .| .saivane.| .| x | x | • | | garaje | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .| • | .| x | . Anexe ale exploatatiilor agricole +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.

1:100 | | |termica| | diilor | | de apa | tiei |.| .|.sc.| |surselor |popula-| 1:2000 | al acope. |.sc.sc.| x | .tabere de corturi | • | .| • | • | .| .| nirea | |Protectia| tia |Plan de | tuturor |Sectiune| Toate | Sistemul | fundatii | Plan | sapatura |.|situatie|nivelurilor|caracte|fatadele|constructiv|(amplasare| fundatii | (pentru | . | indepen.| . | (inclusiv |ristica | .| x | • | • | | si rulote | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |5.sc.| • | x | x | • | . | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+ sub. 1:100| | | | 1:100 | | 1:100 | | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|x|x|-|-|•|•|•|•|•|•|•|•|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ .| | |Protec-| | Planurile | | | | Plan | | Plan | terane | |Alimen.| . Racorduri si bransamente la utilitati +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ ||•|-|-|-|•|-|•|•|-|x|-|x|x| +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ > continuare -----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ PIESE SCRISE | PIESE DESENATE | -----------------------------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------------+--------+ AVIZE SI ACORDURI | | | | ---------------------------+-------------------------------------+ ARHITECTURA | STRUCTURA | Plan | UTILITATI URBANE | AVIZE SPECIFICE | | |constr. | 1:100 |centuri)*) | denta) |la calcan) |la calcan)|.sc.retele| | tare | tare | nizare/ | si |Protectia|mediului | sana. | (stalpi.targuri si oboare | • | x | .sc.constructii | • | x | • | .| x | x | x | | periodice | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |. | |cu gaze | cu |Telecomu-|stingerea| civila | si a | tatii | .sc.|Alimen-| Telefo.1:100 | risului) | 1:100 | | | .| • | x | x | • | x | x | x | x | x | | ocazionate de | | | | | | | | | | | | | | | evenimente | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+-------+--------+--------+----------+----------+ |.| .| .sc. 1:100| . | | | | | | | | | | |.| (alipire | alipire | 1:2000 | |naturale|energie| nicatii | incen.| | | | | Preve.

| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|•|x|x|x|•|•|•|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|•|-|x|x|•|•|•|•|x|x|•|•|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|•|-|x|-|•|-|•|x|x|x|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|x|•|-|-|-|-|-| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|•|-|•|•|x|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|-|-|-|-|•|-|•|x|-|-|-|-|-| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|-|x|-|-|-|•|•|•|•|x|-|-|-|-| ||||||||||||||||| .

model conform anexei nr. titlul II. titlul II.. B.PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartus. ANEXA Nr. 1 la Lege: "Fiecare plansă prezentată în cadrul Secţiunii II . după caz.. 1 la Lege Potrivit prevederilor cuprinse la pct.. pct. titlul proiectului si al plansei. A. C. ultimul alineat. numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei.||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|_|•|•|•|x|x|x|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|•|•|x|x|x|x|x|_|_|x| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |-|-|x|x|-|•|x|•|-|-|-|-|-|-|-|x| ||||||||||||||||| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ | +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ |x|x|x|-|-|-|-|•|-|x|-|-|-|-|-|•| +--------+-------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+-----------+--------+--------+----------+---------------------+----------+--------+ LEGENDA: • Piese obligatorii x Piese optionale (recomandabile) .Nu e cazul NOTĂ: *) Numai pentru construcţii cu Aria desfăsurată > 100. 5 la normele metodologice CARTUS . numărul proiectului si al plansei./DATA9) | | EXPERT7) | | | | | ." +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ +--------------+--------------------+---------+---------+-------------------------------------+ | VERIFICATOR/ | NUME5) |SEMNATURA|CERINTA8)| REFERAT/EXPERTIZA NR. ultimul alineat din Anexa nr. care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator. ultimul alineat. titlul II. data elaborării.0 m2. calitatea si semnătura elaboratorilor si ale sefului de proiect. pct. numele.

......... Subsemnatul ........................... in calitate de ..... am constatat urmatoarele: ..... 3) titlul plansei.. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind . art............ lei pana la ........... 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr.... lit.. in baza legitimatiei de control nr.............................. 6 la normele metodologice Consiliul judetean ..... ........................ 2................. 10) numărul proiectului la elaborator................ art......... . ....... b) cf................................................................ Legii nr..... .............. Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR Nr............ art...................................... lei pana la ........................ ..C..................... privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii......... | |SEF PROIECT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |PROIECTAT | | |Data: |Titlu plansa: |Plansa | +--------------+--------------------+---------+ 4) | 3) | nr./.... ............................ 1. 10/1995 pentru care s-a făcut verificarea............de la ................................................... 2) titlul proiectului.......... .....A................................ ........................................ lei......... ................. si data acestuia.................. 8) cerinţa de calitate conform Legii nr........ incheiat azi .............................. ... alin.................................. lit......... lei ............ ANEXA Nr.............. 7) calitatea de verificator de proiecte atestat/expert tehnic.......... .......... Legii nr..../ora ................... 6) calitatea elaboratorilor........................ Legii nr.................... ....... in urma controlului efectuat azi ......... la sediul/ santierul ......+--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ | 1) |Beneficiar: |Proiect| | | |nr................................... si se sanctioneaza cu amenda contraventionala............ ........... ............. | |DESENAT | | | | | | +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator. ........................ 5) numele si titlul profesional........... numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei......... ...................... .. In conformitate cu prevederile Legii nr.............. alin......... 4) data elaborării proiectului......... astfel: a) cf...../............................ c) cf. ... alin.......... . 50/1991... eliberata de ......de la ................/....................de la .................... .... republicata........................... ......................... lei............... lit.................................. 10)| +--------------+--------------------+---------+---------+-----------------------------+-------+ |SPECIFICATIE6)| NUME5) |SEMNATURA|Scara: |Titlu proiect: | Faza: | +--------------+--------------------+---------+ | 2) |P............................. după caz....................... ......

........ (pentru cetateni straini)........... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.........) ....... bloc ......... C..................... str.......... lei............................ (d-na... ..... ........................................................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat(a)/emis de politia/statul ................................ 4.................. ...................... C..........................P.................... la data de ..... . str..... nr.......pana la .... cod fiscal nr...................... Potrivit prevederilor art......... judet .................... cu nr................................... ................. la data de ............... declar ca numitul ......... etaj .............................. lei pana la ................. avand functia .............................. impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere.... la ........................................................................... ap.. (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ......de la ......... 5............................C.....N. bloc ................... inmatriculata la R. cu domiciliul/sediul in .............. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "Instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr.......................... Subsemnatul(a) . .............................. etaj ....................... ----------------------------------------------------------------------------------------------Total amenda ....... ........ 31 si art...................... ................ (numele si prenumele) semnatura 6........ nr................ 32................ Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare.......................................................................................................... tichet de inscriere a contraventiilor seria .... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT .. ............................. in calitate de martor.... din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. ................................ b) Obiectiuni ale contravenientului .................................. nr................... 3............. .............P.. ................... (d-na) . in termen de 15 zile de la comunicare..................... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata........ nr...................... • persoana juridica ................... refuza sau nu poate sa semneze...........N.. judet/sector ............... domiciliat in ...................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ....... in calitate de .... ........reprezentata de dl..... (numele si prenumele) (numele si prenumele) .................... AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ............................) ... ............. sector ....................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator: • dl............. posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..... scara ................. motivele privind lipsa martorului etc................. ap............................... 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. lei............ care are (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia........... nr..... ...... eliberat(a) de ..... ................. ...... ............................... scara ........ din ...........

....................... la adresa ................... judetul/sector ......................... republicata.............. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii....................... Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii.. ...........) • pentru fapta consemnata la lit...................25% din suma totala.. ........ lei (adica ......................... in baza prevederilor art.... a) .........................) • pentru fapta consemnata la lit..............amenda in valoare de ..... lei (adica .........................E.....C. .......................................................amenda in valoare de ......... (functia si denumirea organului de control caruia ii apartine agentul constatator) aplic urmatoarele sanctiuni: • pentru fapta consemnata la lit.................................... Consiliul judetean .. c) ....................... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie).......... • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei..75% din suma totala....... se va proceda la executarea silita.C........ subsemnatul ............ adica .....) (in litere) si dispun...... suma care se face venit la bugetul de stat.......................................... lei (in cifre) (adica ...... nr.. 26 alin...... ............... ..............................................) ----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL amenda in valoare de .............. lei (adica ............... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de ........................ deschis la C........... REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Tinand seama de faptele savarsite........ str.........................../Trezorerie................. contravenientul avand obligatia de a notifica organului de control indeplinirea acestei obligatii in termenul stabilit...semnatura semnatura MARTOR ...............) la C...................... ................................................ 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor............... ............ (organul de control caruia ii apartine agentul constatator) situata in .................................... lei (adica .. 21 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr..................... (numele si prenumele) semnatura 7........amenda in valoare de ............... adica ............................... b) . deschis la C.............................. (3) din Legea nr......E........C.. 2 din prezentul proces-verbal..... iar sumele vor fi incasate astfel: .... 8........ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal........................................... telefon ............................E............. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces verbal........./Trezorerie...................................................................................................... si avand in vedere dispozitiile art................... in temeiul legii......................... lei in contul nr.......................................................... INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ...... lei in contul nr.................... urmatoarele masuri: ............... in calitate de ....... suma care se face venit extrabugetar al unitatii din care face parte agentul constatator....... constatate si consemnate la pct..........

........... lei pana la ......... in calitate de .... art............ 1....... De savarsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl............... ....... C... . tichet de inscriere a contraventiilor seria .... am constatat urmatoarele: . cod fiscal nr....... Primaria (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) .................................. (pentru cetateni straini)............................... .. nr............................................ lei pana la .......... 2............/ora ................... lei • cf........... cu nr.. ........................................ astfel: • cf.... ............. si se aplica o amenda de ................. judet ............................................................................................................... ................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.......... sector ..................de la ..... art.P............................ cu domiciliul/sediul in ..de la .................................. lei... alin......................... (numele si prenumele) semnatura L..................................... lei • cf.......................................... alin....... lit.. bloc ........... lit........................................... eliberat(a)/emis de politia/statul ...................... lei...... si se aplica o amenda de .................................. nr.... ............. lei.................................................................................. lei 3. ......................... ....... Inspectoratul Judetean in Constructii ......................... str...........S.... ............ lei pana la ......... lei.................... .... lei • cf...................... ................................ Subsemnatul ............................ in urma controlului efectuat azi .................................. ................. reprezentata de ... si se aplica o amenda de .......... ................................ Subsemnatul(a) ........ posesor al buletinului/cartii de identitate . la sediul/santierul ................ nr..... etaj ..... in baza legitimatiei de control nr..................... scara ..................... art... Seria ............ ap.............................C... . ... .. Am primit un exemplar Contravenient ....N....... art....... ... .......................... .. aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ...........................de la .. eliberata de ... ................................ avand ocupatia ................................ (d-na.............. ........................... In conformitate cu prevederile ... nr........................................... alin................................................... ..... lit... lei pana la ................... ................ .... ANEXA Nr.... (organul de control/functia) ...................................de la ................ (autoritatea careia ii apartine agentul constatator) PROCES VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR incheiat azi ................... posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaport seria ... 7 la normele metodologice INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII Inspectoratul Teritorial in Constructii ...........) persoana fizica/juridica ...... ....... lit............ ...... .................. ............................ si se aplica o amenda de . . ........ si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.. .... 4..... alin. inmatriculata la R................................. la data de .......................

... sau la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica (denumita in continuare Trezorerie)............. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ........ in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal............. lei si in conformitate cu prevederile legale se dispun urmatoarele masuri: ...........25% din suma totala.. scara .......... Masurile dispuse se vor realiza pana la data de .................. str.... .............. INSTIINTARE DE PLATA: • Contravenientul urmeaza sa achite suma totala de ...................... judetul/sector ...... ...............C..... se va proceda la executarea silita.. se aplica contravenientului............... judet/sector .......................................................P.............N....................................../Trezorerie..................... la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ........................................../ Trezorerie .................. lei............................... str.......... ................ ............................ nr....... declar ca numitul . .................. contravenientul notificand organului de control indeplinirea acestora in termenul stabilit............... la data de ........ • Contravenientul are obligatia sa predea copia chitantei............. ......................E........ lei in contul nr................. motivele privind lipsa martorului etc.......................... .............. o amenda contraventionala in valoare totala de ........................... la C................................................ (numele si prenumele) semnatura 5................................... bloc .....................................E.C.. 7..................... in conditiile art.......................................... lei in contul nr...........................................E........) .............................................................................. refuza sau nu poate sa semneze..... ....... b) Obiectiuni ale contravenientului ..... adica .............. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor... a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata. ............. Daca contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii................ ......... domiciliat in ..................................................................................... iar sumele vor fi incasate astfel: ................................... suma care se face venit la bugetul de stat....................... etaj ..... 32 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr........... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in calitate de martor... ap. deschis la C.... C................................................................... nr............75% din suma totala........ suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii ............................................ 8. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCTIUNII Avand in vedere faptele savarsite........ ..... ........... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.seria ......................... situat in ....... telefon ................ (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ............. ...... eliberat(a) de .......... deschis la C..... .... 6................ .................................C................. in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului proces-verbal.... 2/2001 .. al Inspectoratului Teritorial/Judetean in Constructii .... .................................................... 10 din Ordonanta Guvernului nr.............. Potrivit prevederilor art............. adica ................. 31 si art............ .......................... .... ..........

.... telefon .......................... 2................................... telefon ........................................................ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ | +-----------+ | | SANTIER | VEDERE | | | IN |DE ANSAMBLU| | | LUCRU +-----------+ | || |Denumirea si adresa obiectivului .......................| |Data inceperii constructiei ....... din .................. impotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plangere............privind regimul juridic al contraventiilor...| +---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTĂ: 1............| |Termenul de executie a lucrarilor.. 63/N din 11 august 1998...........| |Beneficiarul investitiei ... in termen de 15 zile de la comunicare... ................................. 8 la normele metodologice PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*) ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr........................................................... telefon .............................................. AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT ..... (numele si prenumele) (numele si prenumele) semnatura semnatura MARTOR ...| |Eliberata de ...... prevazut in autorizatie .. continand rezolutia de aplicare a sanctiunii si "instiintarea de plata" si s-a inmanat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire nr ... din data de ............. confecţionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.......... 9.... Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă...... Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare............... .......................................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Numarul autorizatiei de construire/desfiintare si numarul autorizatiei de organizare de | |santier (daca este cazul) .......... Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm)............ o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei............................................................| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Proiectant general ..........................................................| |Data finalizarii constructiei ..... care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.............................. (numele si prenumele) semnatura ANEXA Nr.................... la Inspectoratul Teritorial/Judetean in Constructii ...........| | (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) | |Constructor ..........................

193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 ___________ *) Lucrările de montaj utilaje.Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii si este actul prin care investitorul declară că acceptă. indiferent de sursa de finanţare. Dintre acestia. Partea I nr.) si se realizează în două etape: . . 2. urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. modernizări.recepţia la terminarea lucrărilor. Art. Art.Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. . . modificări.Guvernul României Fisa act Completat de Hotărâre nr.Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor Art. de forma de proprietate sau de destinaţie. printr-un document scris confirmat de investitor. cât si la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale. O copie a comunicării va fi transmisă de executant si reprezentantului investitorului pe santier. .Pentru lucrările de construcţii si instalaţii aferente acestora. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie.Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie si instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi. Art. au calitatea de investitori.Comisiile de recepţie pentru construcţii si pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor si vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. extinderi etc. . ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. care. 7. consolidări. 6. echipamente si instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii. 4. 3. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari. 940/2006</ Modificat de Hotărâre nr.În înţelesul prezentului regulament. . . dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. Art. obligatoriu vor face parte un . Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentaţiei de execuţie. în sensul prezentului regulament. preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosinţă. 940/2006</ Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora*) Publicat in Monitorul Oficial. 5.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. 1. Art. . CAPITOLUL I Prevederi generale Art.

parter si un etaj. numărul de specialisti fiind de minimum 5. 9. 10. vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administraţiei publice locale Art. cu suprafaţă desfăsurată de maximum 150 m2. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru . .La recepţia clădirilor cu înă lţimea de peste 28 m. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. Art.reprezentant al investitorului si un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia. căminelor pentru copii si bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei.La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice. . Reprezentanţii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. cu cel mult 4 apartamente. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Modificat de Hotărâre nr. cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane. fără de care recepţia nu este acceptată. c) proiectantului. . Pentru construcţiile de importanţă excepţională. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor. complexitatea si volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. destinaţia. cu săli aglomerate. iar ceilalţi vor fi specialisti în domeniu. . Completat de Hotărâre nr. pentru anexele gospodăresti ale acestora. cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. precum si pentru construcţiile provizorii.Proiectantul. b) executantului. al ministrului de interne si al directorului Serviciului Român de Informaţii. în calitate de autor al proiectului construcţiei. 11. a spitalelor. investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă si o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitată în scris de către investitor. 8. Art. comisia de recepţie se numeste de către organele proprii ale acestora. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie.Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. va întocmi si va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. a hotelurilor. modul de utilizare. acestia având calitatea de invitaţi.

Examinarea se va face prin: . . presedintele poate fixa. conform legii. sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. . precum si documentele si explicaţiile care îi sunt necesare. c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. ora si locul fixate.monumente. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. cu respectarea exigenţelor esenţiale. Art. executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 8. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. 14. ansambluri si situri istorice. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. precum si avizele si condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. totodată. În notificare. executantul va preciza. Art. termen ce nu va depăsi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. iar presedintele acesteia.analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. În cazul în care comisia nu se întruneste în totalitatea ei. ale documentaţiei de execuţie si ale reglementărilor specifice. în urma comunicării primite.Comisia de recepţie se întruneste la data. . un nou termen în vederea efectuării recepţiei. asupra unui alt termen pentru recepţie. În vederea desfăsurării în bune condiţii a recepţiei. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei. stabileste programul după care va fi făcută recepţia. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. 8. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal.Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. numit de investitor. 13. prin comisia de recepţie.cercetarea vizuală a construcţiei. Art. comisia poate .În cazul în care investitorul nu stabileste. . Dacă investitorul. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor si executant si în documentaţia anexă la contract. nu se prezintă la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul. înainte de termenul fixat de acesta. 12. că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.

Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. . investitorul îl va soma în acest sens. .Dacă executantul nu-si îndeplineste obligaţiile prevăzute la art. . 1 la regulament. amânarea sau respingerea recepţiei si notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. iar dacă executantul nu dă curs somaţiei. separat de procesulverbal. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. si îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei. care să consemneze. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. Modificat de Hotărâre nr. . în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. reproiectări. . 19. 15.cere expertize.În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. 17. caz în care se impun expertize. 24. 21. 18.construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată si care.Presedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor si cu recomandarea comisiei. dar ele nu vor depăsi. model prezentat în anexa nr. Pe baza procesului-verbal de recepţie. Art. 940/2006 in data de 28 iulie 2006 Art. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă.Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate si care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale. Art. investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat.Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . încercări suplimentare. 16. 20. . comisia va consemna observaţiile si concluziile în procesulverbal de recepţie. Art. .există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. probe si alte teste. . nu trebuie fixat alt termen.La terminarea examinării. amânarea sau respingerea ei. Art. .Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 22. alte documente. de regulă. refaceri de lucrări etc. 23. investitorul hotărăste admiterea. Art. . starea de fapt constatată. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. . investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului în culpă si să pretindă plata prejudiciului produs.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. 22 după trecerea termenului de remediere convenit. ar diminua considerabil utilitatea lucrării.Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea si/sau anularea actului de recepţie. Modificat de Hotărâre nr. Art. Art. Art. . datorită condiţiilor climatice.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul . dacă nu ar fi făcute.

Litigiul se rezolvă prin arbitraj.Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. 26. Art. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. . 29. . Art. 32.După executarea remedierilor. Art. Art.Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 28. . acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. se recurge la procedura de arbitraj.acestuia.După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii. Art. se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant si investitor. se apelează la arbitraj. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. precum si cele de protecţie reciprocă a desfăsurării activităţii celor două părţi. . decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. investitorul nu anulează obiecţiile. Dacă. amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. iar apoi la instanţa judecătorească. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predăriiprimirii si le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. . . . diminuări de valori si altele asemenea. măsurile de conservare. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. 27. dacă ea a fost prevăzută în contract si. Art. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă.La recepţia finală participă: a) investitorul. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. cu sau fără obiecţii.Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. 26.Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. întocmit la terminarea lucrării în întregime. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. Art. 25.În cazul depăsirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 30. Art. 25. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză. penalizări. . 33. . Pentru partea de lucrare preluată de investitor. în cazul rămânerii în dezacord. dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract. 31. .În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. b) comisia de recepţie numită de investitor. CAPITOLUL III Recepţia finală Art. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză. cu excepţia viciilor ascunse si a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.

b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor". inclusiv viciile aferente si remedierea lor. amânarea sau respingerea recepţiei. Art.Comisia de recepţie finală se întruneste la data. cât si pentru nefuncţionarea construcţiilor si/sau a instalaţiilor aferente acestora. . Investitorul hotărăste admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală si notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesulverbal de recepţie finală. 3 si 4 la prezentul regulament. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei. precum si construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăsurate mai mici de 150 m2. 41.Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter. 39. anexele gospodăresti ale acestora. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei. ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. . cu înălţimea la cornisă de maximum 8 metri. 35. Art. Art. . model prezentat în anexa nr. c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor si instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie.Comisia de recepţie poate cere. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. Art. ora si locul fixate si examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. cu sau fără obiecţii. 40. În situaţiile în care. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. . iar utilizarea ei va fi interzisă. a recepţiei. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. 34. de amânare sau de respingere a ei. . dacă este cazul. parter si un etaj. cu 4 apartamente si. Art. Pentru acestea. se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor.Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale. Art. 38.c) proiectantul lucrării. efectuarea de încercări si expertize. în cazuri foarte bine justificate si/sau în cazul apariţiei unor vicii. . CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. 36. 37. .La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îsi va consemna observaţiile si concluziile în procesul-verbal de recepţie finală. documentele necesare sunt prezentate în anexele nr.Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. d) executantul. Art. Cheltuielile ocazionate de încercări. 2 la prezentul regulament. în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere.Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija si pe cheltuială investitorului. se stabileste o culpă. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a . . pe care-l va înainta investitorului.

.......... Art..................... 4...Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale.......... Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr... 50...... (nume si prenume) ...... Lucrarile cuprinse in lista anexa nr.... ............................. 46.... emitent al autorizaţiei de construire.... Art.Anexele nr. b) proiectantului. 1.......... potrivit modelului prezentat în anexa nr...... 44........................ 1... 49........... 45................. 5.. 4...... ele se pot adresa instanţei judecătoresti competente. 47..Cartea tehnică a construcţiei... Art.. (nume si prenume) (calitatea) 4...... pentru lucrarile de .. emitent al autorizaţiei de construire. d) organului administraţiei financiare locale. se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei............... in urma constatarilor facute........... 2. 1............... 48.2.. ANEXA Nr....... b) executantului......... lucrarea ... ....... .... .............. .................. din ............ ....... executata in cadrul contractului nr...Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj.................................... privind.. Art................. Constatarile comisiei de receptie: 4....... Art.............. .........3.. 5 si 8 fac parte integrantă din prezentul regulament. 3.. ................. incheiat intre .... Au mai participat la receptie: ... 43.. 6 la prezentul regulament....1........... ..... Art.........În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză...Ministerul Apărării Naţionale....... ................. propune: ................ ........ eliberata de .. potrivit legii.... ...... ...... . .... ... Comisia de receptie........................................ ..... 3 nu respecta prevederile proiectului... Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr...... cu valabilitate pana la ........ 42....... 1 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr... din ............... Art............ fiind formata din: ......... 3......... 5 la acesta............ 2 nu au fost executate.. Art...... c) organului administraţiei publice locale..... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr............. 4....................Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ....Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr........... Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art...... Art..........avut iniţiativa convocării expertului si se suportă de partea în culpă... 44 si 45.........Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului. la ..

. 2 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr............. 2................................. conform listei anexa nr........ Valoarea obiectului este de ..................... 3........ Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ......................... ..............3........................... (nume si prenume) 2............ Comisia de receptie*) Specialist*) Presedinte: ..... 4................................ Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ..... .................................... la .................. ... lei. luni...... cu un total de ................. a constatat urmatoarele: 3..................... file.. 3. (nume si prenume) (calitatea) 3................................... 3........................7........................................................................... ............ prenumele si semnătura................ In baza constatarilor facute..... privind lucrarea ........ comisia de receptie finala propune: ............ 1.......... file si . 8................. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in lista anexa nr....................... din ...... ....2......... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ..............6................... din ...............................5.......... exemplare..................................... .............................................. ___________ *) Numele............ Comisia de receptie finala.................. pana in prezent........................... 3........... in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei........ .......... Membri: ...........6............... Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .... 1....... 3................... in ......................... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr................................................ ........ a fost incheiat astazi ........4.................. respectiv pe o durata de ...................... Prezentul proces-verbal............................. ......................... constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr............ 1...................................... 7......... autorizata cu nr... de catre .................................... Lucrarile au fost complet terminate la data de ..... 3...... 940/2006 in data de 28 iulie 2006 ANEXA Nr... cu valabilitate pana la .......... Completat de Hotărâre nr....... continand ................. .. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate... .... Au mai participat la receptie: .................................................. fiind formata din: .......... 3..............1................. ....... anexe numerotate.....

........... continand ................................... ... Comisia de receptie recomanda urmatoarele: .......... ................................. la ........................ cu un total de ........................ privind lucrarea ...................................................................... file si ............... file.... ....... ............. in . .............................. Comisia de receptie................ Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele: ................. Delegat al administratiei publice locale: ............................................................ (nume si prenume) (calitatea) 4..................................................................................... executata in cadrul contractului nr.............................. (nume si prenume) 3....... Au mai participat la receptie: .............................. cu un total de ..... Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ..................................................................................... pentru lucrarile de ...... a fost incheiat astazi ...................... cu valabilitate pana la .......................... si intre .................................................. ...... 3 la regulament INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.......................... Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ................................... eliberata de ....................................... Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr........... ............. continand .............. propune: ......... .... file si .......... ANEXA Nr................. fiind formata din: ......... 5......................................... din ....................................... ........ la ........ anexe numerotate........ ANEXA Nr.............. a fost incheiat astazi ......... 4 la regulament INVESTITOR .......................... Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ................................. 6.................................... 1............ . in urma constatarilor facute.............. din ........................ exemplare......................................................... anexe numerotate................ incheiat intre ........ Prezentul proces-verbal...... 5....................................... Membri: ........................................ la ......................... in ....................................................... 6................ 7................... 2......... Prezentul proces-verbal..................... prenumele si semnătura.... file............... .......... ___________ *) Numele............. Comisia de receptie*) Specialisti*) Presedinte: ........ .............. exemplare.

.. 1..... cartea tehnică a construcţiei etc....................PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr. Recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora ......) si declară că acceptă să preia lucrările executate si că acestea pot fi date în folosinţă.............. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ....................... exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a construcţiei si instalaţiilor aferente acesteia.. fiind formata din: ....... 5 la regulament DEFINIłII PRIVIND TERMENII UTILIZAłI ÎN REGULAMENT 1............ specificaţii tehnice etc................................. 6.... exemplare............. in ............... 3............ a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor si specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.. caiete de sarcini..................... recepţia..............ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea. (nume si prenume) 2... 2....... ... Comisia de receptie finala.... file si ................ Perioada de garanţie .... 1.. din ............... continand ........... care poate fi utilizată separat.... .......... Recepţia la terminarea lucrărilor ................. pe cheltuiala sa..recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.... a fost incheiat astazi .....................recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie... Cartea tehnică a construcţiei ................... autorizata cu nr............ file........ privind lucrarea . independentă................... In baza constatarilor facute...... (nume si prenume) (calitatea) 3.... ANEXA Nr............... in urma examinarii lucrarii si a documentelor.................... execuţia........ ___________ *) Numele........ la ... 4............................. cu valabilitate pana la ............................................. ................... lei. prenumele si semnătura. anexe numerotate.............................................. Prezentul proces-verbal.... conform listei anexa nr......... din ................... Delegat al administratiei publice locale: .............. în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie.... Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): .......perioada de timp cuprinsă între data recepţiei si terminarea lucrărilor.... reglementări tehnice aplicabile.) si cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire...... 5......actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora. a cărei durată se stabileste prin contract si în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării.. Recepţia finală ..... comisia de receptie finala propune: ...... Au mai participat la receptie: ..... ... avize ale organelor autorizate..... cu un total de ....................... 5............ de catre ............ cuprinzând toate datele.......... Valoarea obiectului este de .... a constatat urmatoarele: ... documentele si evidenţele necesare pentru identificarea si ............. 4.......................

.............................. ............................. ........... ................................. Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea........................................................... Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea. 2.................................... .......................................................................................................................... ................................ ................. intretinerea......... Proprietar .......... Obiectul de constructie (denumire... .......... localizare) .............. Capitolul C*) Documentatia privind receptia................. .............................. .... .................................. Jurnalul evenimentelor.................. ............................................................. ANEXA Nr........................................................................... 5....... .............. Capitolul B*) Documentatia privind executia.................... ____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte............................................... 6 la regulament CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI CENTRALIZATORUL pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei 1................................................................................................................... Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.................................. . 6..................................................... 3........................................................................ FISA DE DATE SINTETICE 1................................................................................................................................................. Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea......................... ..................... ........ ................ 6...... repararea si urmarirea comportarii in timp.......... ..................după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor......... ................................................................................................................................ Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia........................................determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective si a evoluţiei acesteia în timp.......................................................................... repararea......................................... .................. investitorul poartă denumirea generică de proprietar............. ................................. ............................................................... Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea.............................. ......................... 4............. întreţinerea si urmărirea comportării în timp... .......................................................................................... ................................................................................... Fisa de date sintetice....................................... ........

........................................... NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRłII TEHNICE A CONSTRUCłIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale ................... ................................... c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al obiectivului) ................ 7............................................................................... 6.................. Alte date ............................... Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele........................ prenumele........................................... 8..... ............................ Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat).......... ........ ................................................. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ..................... prenumele si unitatea de care apartin) .. Proiectantul lucrarii a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante .................................................................................................................... prenumele si unitatea de care apartin) ............................................................... denumirea si sediul unitatilor de care apartin ............... .......................................................... 10..... 1-6 (data modificarii si modificarea) ................. .............................................................................................................................................. prenumele.................................. 11............................ prenumele..................................................................................................... .................................................................. 2............................................ Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .................................................................................. 9............... Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele.............................. Data aprobarii receptiei finale ........... Data inceperii executiei ................................................................................... ............... b) Numele si prenumele sefului de santier .. a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor ..... 14............................................................................................. ...................... 12................... ........................................ Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele.. b) Numele si prenumele sefului de proiect ......... functia......................................... ....................................... .............. 15........................................................ c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate..................... 3.............................................. 13............... Modificari intervenite in datele de la pct................................................. Executantul constructiei a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si. atributia) ......................... 4............... numarul certificatului de atestare) ............. numarul certificatului de atestare .......................................... 5......................... ............................................................. ......... .......................................................................................... numele... Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ................................... ................................ daca este cazul.... Comisia de receptie finala (numele............

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate.). întreţinerea. întreţinerea. . Cartea tehnică. . Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea. 4. precum si schemele de instalaţii efectiv realizate. certificatele de calitate. procesele-verbale. repararea si urmărirea în timp a construcţiei. . detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca si pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea si siguranţa în exploatare. a fundaţiilor si structurii de rezistenţă. exploatarea. registrul unic de comunicări si dispoziţii de santier. cu toate modificările aduse de proiectant. repararea si urmărirea comportării în timp. d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare.Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea. 2. CAPITOLUL II Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei 5.Capitolul C: Documentaţia privind recepţia. d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale. B) va cuprinde: a) autorizaţia de executare a construcţiei. ipoteze de calcul. 8.). procesele-verbale de probe specifice si speciale etc. condica de betoane. Documentaţia privind proiectarea (cap. c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni. c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor.Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea. amplasarea construcţiei si avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului. e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor. A) va cuprinde: a) acte referitoare la tema de proiectare. recepţia. după întocmire. de către proprietar. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole: . b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici.Capitolul B: Documentaţia privind execuţia. 7. cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. execuţia. executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei). precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive. supuse regimului de autorizare a construcţiilor. după caz. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază si centralizatorul cu părţile sale componente. de admitere a fazelor determinante. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală. . registrul proceselorverbale de lucrări ascunse. 6. se completează si se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc. 3. notele de constatare ale organelor de control.1.

c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor si măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor).. Acolo unde este posibil. verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini. urmărire în timp). Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare si intervenţii în timp (cap. cabine poartă etc. documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei si al exploatării. b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie. prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare. 1 la prezentele norme. dacă este cazul. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri si anexe gospodăresti. instrucţiunile de exploatare si întreţinere si lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei. 10. întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. dacă este cazul. ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greseli de execuţie. dacă este cazul. f) expertize tehnice. rezultate ca necesare. precum si alte acte anexate acestora . cât si pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri. documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme. dacă este cazul.pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. D) va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei. C) va cuprinde: a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor si cel final). 9. cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire. cutremure. d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare. precum si alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei. precum si consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile.). h) jurnalul evenimentelor. 11. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe . cu indicarea rezultatelor obţinute si a modului de rezolvare. g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului. procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si procesulverbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie. g) caietele de atasament. f) referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmăririi speciale.e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. temperaturi excesive etc. e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant si beneficiar. jurnalul principalelor evenimente (inundaţii. după recepţia finală a lucrărilor. b) proiectele în baza cărora s-au efectuat. 12.

documentaţia prevăzută la pct. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale. fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A. . CAPITOLUL III Modul de întocmire. Pentru construcţiile noi. le îndosariază conform prevederilor pct. cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări . după recepţia finală a obiectului de construcţie. în ordinea enumerării din prezentele norme. 13. cartea tehnică a construcţiei se întocmeste de către investitor. aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator. pe măsura elaborării si cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor. 8). Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării. D) si din numărul de ordine. în cifre arabe. c) investitorul obiectului de construcţie primeste toate actele care cad în sarcina proiectantului si comisiilor de recepţie. investitorul reţine un exemplar complet. 12 si întocmeste centralizatorul prevăzut la pct. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeste într-un singur exemplar. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. după demolare.organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu. pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 20. Modul de întocmire si de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către: . ea va fi completată cu modul de desfăsurare a acţiunii de postutilizare. h).acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977. cu ocazia recepţiei. 15. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fisa statistică pe obiect. 13. 16. b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii si de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei. Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei. ţinând seama si de prevederile pct. împreună cu proiectantul. folosire si păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 14. fie de persoane împuternicite de acestia. 7 si 10. B. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor. fie de proprietar sau administrator. prevăzute cu borderou si parafate pe măsura încheierii lor. astfel: a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeste si predă investitorului. d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. . 19. pentru păstrare.capitolele respective. 18. 10 lit. C. construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică.comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii. în dosare cu file numerotate. 17. borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. al dosarului. periodic. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare si intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct. imediat după întocmirea ei. pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate. 8.

cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar. M . inundaţii.). pe fazele de execuţie a lucrărilor. E . care va avea obligaţia păstrării si completării acesteia. consemnând faptul în procesul-verbal de predareprimire si în jurnalul evenimentelor. US .rezultatele verificărilor si măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. | | | | | |evenimentului si|prenumele si| | | | | |a efectelor sale| unitatea | Semnatura | |Nr. 2. în cazul în care implică luarea unor măsuri.procese-verbale întocmite de organele de verificare. incendii.). C . căderi masive de zăpadă. demolări etc. La schimbarea proprietarului.|evenimentului|evenimentului|constructiei.măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii. ploi torenţiale. consolidări. D . prăbusiri sau alunecări de teren etc. | Data | Categoria | asupra | persoanei |responsabilului| |crt. Evenimentele consemnate în jurnal si care îsi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie ______________________________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________ __ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | | | | Prezentarea | Numele.rezultatele controlului privind modul de întocmire si de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei. .20.rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente.evenimente excepţionale (cutremure. cu|care inscrie| cu cartea | | | | | trimiteri la |evenimentul | tehnica a | | | | | actele din |si semnatura| constructiei | | | | |documentatia de | sa | | | | | | baza | | | +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ |0|1|2|3|4|5| +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ Instrucţiuni de completare 1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului: UC . menţionându-se natura actelor.

Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. Litera b) a alineatului 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins: "b) modificarea agrementului tehnic." 4. dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora. 501 din 11/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2002 În temeiul prevederilor art. pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective.Agrementul tehnic este aprecierea tehnică favorabilă. condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei si modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. 1. procedee si echipamente noi în construcţii" la Hotărârea Guvernului nr. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: "Lucrarea experimentală se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentării.Anexa nr. la iniţiativa deţină torului . 107 din Constituţia României." 3. 352 din 10 decembrie 1997. . domeniului de utilizare .sau a grupei specializate care l-a elaborat. pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde si reglementări. publicată în Monitorul Oficial al României. a unor noi produse. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. asupra aptitudinii de utilizare." 2. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse. Partea I nr. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins: "Grupele specializate sunt alcătuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. denumite în continuare produse." 5.Elaboratorii agrementelor tehnice răspund de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic si de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale. Partea I. care sunt unităţi de cercetareproiectare sau alte unităţi cu profil similar. atestate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii. diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. . în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii. se modifică si se completează după cum urmează: 1. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. I. 6. ca urmare a constatării unor neconformităţi. tehnologiei de fabricaţie.determinată de modificările aduse produsului. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic.Guvernul României Hotărâre nr. 5 din Legea nr." . . procedee sau echipamente. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare. Art. concretizată într-un document scris. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. nr.

.1 reprezentant al Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului. Transporturilor si Locuinţei. precum si în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului" se înlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemneaza: --------------p. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii." 8. Nr. • secretar.În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. Mihai Berinde. ANEXĂ COMPONENłA Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii 1. k) documentele elaborate de Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit.se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre. .1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii. 3 iulie 2002. . secretar de stat p. Anexa la regulament . II. . . denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" si denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieste cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii". Transporturilor si Locuinţei. i) si j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice.3 reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice. Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii se compune din: • presedinte. . • membri: .Componenţa Comisiei de agrement tehnic în construcţii . După litera i) a articolului 24 se introduc literele j) si k) cu următorul cuprins: "j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic. Art. f). Ministrul industriei si resurselor. Ion Selaru.1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România. . 675.2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei si Resurselor. Ministrul lucrarilor publice. secretar de stat Bucuresti. La articolul 24. Transporturilor si Locuinţei si are următoarele atribuţii si obligaţii:" 7. transporturilor si locuintei.1 reprezentant al Ministerului Educaţiei si Cercetării.6. Transporturilor si Locuinţei". • vicepresedinte. a)-d). partea introductivă va avea următorul cuprins: "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice.

Transporturilor si Locuinţei si este format din 3 membri numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. . vicepresedintele. . 2.2 reprezentanţi ai asociaţiei patronale si profesionale în construcţii. 3.1 reprezentant al institutelor de învăţământ superior.7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate.1 reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. .1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucuresti. secretarul si membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice. transporturilor si locuinţei. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice.. . transporturilor si locuinţei. . .6 reprezentanţi ai producătorilor de materiale de construcţii. Presedintele. executanţilor si ai proiectanţilor de construcţii. .

cuprinse în anexele nr. 1-7. . 202 din 4 august 1994. Partea I.Guvernul României Hotărâre nr. d) urmărirea comportării în exploatare. procedee si echipamente noi în construcţii. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii. Partea I. 3. nr. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii. nr. nr. 202 din 4 august 1994. 2. procedee si echipamente noi în construcţii. ministrul finantelor.Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcţii. Hotărârea Guvernului nr.Actualizarea si gestionarea regulamentelor prevăzute la art. . Hotărârea Guvernului nr. ministrul industriei si comertului.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. Partea I. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse. Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 325 din 24 noiembrie 1994. Art. . intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. b) conducerea si asigurarea calităţii în construcţii. 35 si 36 din Ordonanţa Guvernului nr. g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. publicată în Monitorul Oficial al României. Nicolae Noica Ministru de stat. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 În temeiul art. nr. Hotărârea Guvernului nr. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat. Partea I. 193 din 28 iulie 1994. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I nr. c) stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Hotărârea Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 38 din Legea nr. Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art. . publicat în Monitorul Oficial al României. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 2/1994 privind calitatea în construcţii. e) agrementul tehnic pentru produse. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. Art. 1. 152 din 17 iunie 1994. Partea I. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. publicat în Monitorul Oficial al României.

confirmarea metrologică si utilizarea echipamentelor de măsurare. b) asigurarea legalităţii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic si.Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu. Nr. principalele elemente de conţinut. 5. . Art. depozitarea echipamentelor . 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din Ordonanţă nr. . c) recepţia si administrarea . dacă este cazul. c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii. fidelitatea. robusteţea si durabilitatea în condiţiile specifice de mediu. justeţea.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii.Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie. 6.Activitatea de metrologie. 1. folosiţi în textul prezentului regulament. . metodologice si de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii. instituit prin lege. A se vedea articolul 35 din Ordonanţă nr. precum si standardele si alte reglementări oficiale aplicabile. 2. conservarea. exactităţii si legalităţii măsurărilor efectuate. 21 noiembrie 1997. 7. având în vedere domeniul de măsurare. Art. Art. .Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. 766. CAPITOLUL II Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii Art. Art. b) selectarea si achiziţionarea echipamentelor de măsurare. 3. . prin care se asigură administrarea. sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. cu aprobare de model. care utilizează echipamente de măsurare. conform prezentului regulament. Art. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. are în vedere următoarele principii si obiective principale: a) asigurarea uniformităţii. .La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere si vor fi respectate normele si instrucţiunile de metrologie legală. manipularea. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art.Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în acest domeniu. director general Bucuresti. 4. Partea I nr. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii. .identificarea.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. pentru utilizarea prevăzută.

etalonări. casarea acestora. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind măsurările. c) instituirea si asigurarea funcţionării unui sistem. În cazurile specificate de legislaţia metrologică în vigoare. a procedurilor tehnice de execuţie si a reglementărilor tehnice aplicabile. respectiv.Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. conservarea si depozitarea. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile si cu reglementările tehnice aplicabile. recepţia si administrarea echipamentelor de măsurare se asigură.verificarea iniţială. după caz. b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. . prin metodele de măsurare si prin alte reglementări tehnice aplicabile. după caz. înlăturarea cauzelor neconformităţilor si reconfirmarea lor sau. 10. .proceduri. Art. materialele de referinţă. categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăsurată. cât si funcţional. autorizate si/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală si. . reparări . e) retragerea din serviciu. etaloanele. . pentru fiecare obiect. realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici. 11. în conformitate cu instrucţiunile furnizorului si cu prevederile legale aplicabile. de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . 12. 9. verificări.de măsurare. CAPITOLUL III Elemente metodologice si de organizare a activităţii de metrologie în construcţii Art. 13.Achiziţionarea. d) efectuarea confirmării metrologice . după caz.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunostinţele si instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. instrucţiuni -. .Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de .Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei. Art. a spaţiilor si a condiţiilor de mediu. instrucţiunile de utilizare si de întreţinere. având în vedere complexitatea comenzii. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. izolarea si ţinerea evidenţei echipamentelor de măsurare neconforme. metodelor de măsurare si reglementărilor aplicabile. privind identificarea. f) asigurarea evidenţei documentelor si înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. precum si a personalului. inclusiv a documentelor . conform instrucţiunilor furnizorului. 8. .Prin activitatea de metrologie desfăsurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare si cu prevederile specificaţiilor tehnice ale acestora. verificarea periodică si/sau după reparare -. prin organizarea adecvată si asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. Art.si ţinerea evidenţei documentelor si înregistrărilor respective. Art. . Art. stabilite prin documentaţia de execuţie. Art. 14. manipularea. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată.

Urmărirea aplicării si controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. periodic. prin contract.vedere al stării de verificare. conform legilor în vigoare. experţi tehnici. lucrări publice si amenajarea teritoriului. securitate. Art. . b) să asigure personalul corespunzător. activitatea de metrologie si să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia. d) să evalueze. Art. Partea I nr. 15. prin personal propriu împuternicit. proiectanţi. potrivit sistemului propriu. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 . urbanism si amenajarea teritoriului. la solicitare. precum si instruirea si atestarea acestuia. accese. conform prezentului regulament.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale sau penale. . activitatea de metrologie se va organiza tehnic si administrativ si va fi coordonată de personal tehnic corespunzător. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. depozitare. executanţi -. Art.manipulare. după caz. condiţii de mediu. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. obligaţiile si răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . urbanism. 17. 16. Art. în conformitate cu atribuţiile care le revin.În funcţie de volum si de complexitate. Art. .Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. . care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.investitori. . CAPITOLUL IV Obligaţii si răspunderi Art. . prin audit intern sau extern. b) să stabilească. care utilizează în activitatea desfăsurată echipamente de măsurare . . exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcţiilor. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. 21. 19. c) să asigure evidenţa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. precum si a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. lucrări publice.Persoanele juridice si fizice implicate în activitatea de construcţii. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea si asigurarea calităţii în construcţii Publicat in Monitorul Oficial. 18.Biroul Român de Metrologie Legală si organele sale teritoriale. în funcţie de volumul si de complexitatea acestei activităţi.Persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică si administrativă si mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor. proprietari sau utilizatori. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. după caz. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. 20. precum si în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor la care se aplică. c) să întocmească si să ţină la zi documentele si înregistrările privind activitatea de metrologie.

în aceste etape ale existenţei construcţiilor. fabricanţi si furnizori de produse si servicii pentru construcţii. în cazurile prevăzute la lit.Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii stabilesc si transpun în fapt politica în domeniul calităţii. exploatare si postutilizare a construcţiilor: investitori. finanţate de la bugetul de stat. Art. (ii) construcţii având categoria de importanţă normală. adaptate specificului construcţiilor. astfel: a) prin sistemul calităţii. pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. prin conducerea si asigurarea calităţii. si să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor. în condiţii raţionale de cost si termen. dacă aceasta este cerută prin contract. de proiectare. pentru etapele de exploatare si postutilizare a construcţiilor. să asigure realizarea. c) prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. 3. în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor sau de complexitatea si de importanţa unor lucrări. destinate să prevină noncalitatea. definit si documentat pe baza principiilor si recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. având în vedere standardele aplicabile. a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii. întocmit si aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală. Art.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. Pentru celelalte cazuri. 4. atestarea si garantarea calităţii cerute prin reglementări tehnice si clauze contractuale. proprietari. realizare. unităţi de cercetare. care sunt obligaţi să asigure. adaptate la specificul construcţiilor. atestat. Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică de către proprietari si/sau utilizatori. b) prin planul calităţii. . executanţi de lucrări de construcţii si utilizatori ai construcţiilor. pentru: (i) construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită. Categoriile de importanţă a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. . (iii) construcţii având categoria de importanţă normală. . prin activităţi prestabilite si sistematice. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităţii executantului. principalele elemente de conţinut si metodologice pentru elaborarea. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. aplicarea si dezvoltarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii.Pentru agenţii economici implicaţi în activitatea de realizare a construcţiilor se recomandă ca aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii să fie însoţită si de obţinerea certificării .Conducerea si asigurarea calităţii constituie o componentă principală a sistemului calităţii în construcţii si reprezintă o parte semnificativă a funcţiei generale de conducere dintr-o unitate. finanţate din alte surse.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii se aplică. 1. 5. Art. obţinerea si menţinerea. . Art. a)(i). . 2.CAPITOLUL I Prevederi generale Art.

Art. 11. precizând obiectivele. 10. . b) documentele privind cerinţele de calitate ale clienţilor. .Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin următoarele documente principale: . Detalierea si explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. . organizarea si resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. conducere. aplicate. 9. directoare pentru definirea si obţinerea calităţii.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii cuprind următoarele elemente principale de conţinut: .documente si înregistrări. se aplică si se actualizează continuu de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.Agenţii economici si persoanele juridice care aplică sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. potrivit contractelor încheiate între părţi. . precum si beneficiarii contractelor încheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. documentaţia tehnică de proiectare. strategie. a conducerii si asigurării calităţii.Conducerea si asigurarea calităţii în construcţii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: . CAPITOLUL II Elemente de conţinut si metodologice ale conducerii si asigurării calităţii în construcţii Art.sau certificarea. . . Elementele principale de conţinut Art. . resursele si secvenţele activităţilor legate de calitate. 8.Datele de intrare pentru conducerea si asigurarea calităţii în construcţii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. 7. Acest program poate fi elaborat si aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii si asigurării calităţii . precum si pentru evaluarea de către o secundă parte .Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. organizare -. Conţinutul si dezvoltarea elementelor menţionate mai sus diferă în funcţie de specificul activităţilor din unităţile implicate. Datele de intrare Art. . Aceste elemente se elaborează.elementele principale de conţinut. . 6. 12.condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului.documente contractuale. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.programul de asigurare a calităţii. . aplicabile.datele de intrare. Art.politică.organizarea aferentă sistemului. Art.Programul de asigurare a calităţii stabileste dispoziţiile specifice. regulile de operare. Art. . cât si pentru asigurarea externă a calităţii.client .profesionale. printr-o terţă parte organism de certificare -. precum si cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile .

beneficiarii investitori pot solicita.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.responsabilitatea managementului .organizarea. b) proceduri.documente.Organizarea aferentă conducerii si asigurării calităţii în construcţii. .pentru construcţiile finanţate din fondurile statului.procedurile tehnice de execuţie sau de proces. elaborarea si aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrări a unor planuri ale calităţii.identificarea problemelor reale sau potenţiale în materie de calitate. faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii.a) manualul calităţii. a metodelor de conducere si a responsabilităţilor privind implementarea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii. Art. 13. care includ planuri de control al calităţii. .lucrări de investiţii-construcţii importante. stabilirea de soluţii pentru rezolvarea lor si urmărirea aplicării acestora.pentru construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită.formarea si instruirea personalului implicat în asigurarea si controlul calităţii. în următoarele cazuri: . .definirea politicii privind calitatea. . se poate utiliza un calificativ. învestirea cu autoritatea si cu competenţele necesare si asigurarea independenţei compartimentelor si a personalului de asigurare a calităţii si de control al calităţii. care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere si formatul. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem.sistemul calităţii . . . care sunt: . de către conducerea unităţii. Art. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. . . nu este certificat. a conducerii si asigurării calităţii sub aspectul eficacităţii si satisfacerii cerinţelor specificate. prin contract. 14. spre exemplu "manual de asigurare a calităţii". trebuie să cuprindă: . pentru a corespunde necesităţilor agentului economic sau ale persoanei juridice. .asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii si realizarea obiectivelor acesteia. sunt următoarele: . integrată în sistemul general de organizare si funcţionare a agentului economic sau a persoanei juridice. 15. În funcţie de obiectul manualului.procedurile sistemului. . . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. a obiectivelor. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. "manual de management al calităţii". .planul de control al calităţii.În situaţia în care sistemul calităţii. .proceduri administrative. pentru acele cazuri. Art.analiza sistemului.pentru participarea la licitaţii. În anumite cazuri mai deosebite . Planurile calităţii se stabilesc în concordanţă cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor si în corelare cu manualele si cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi. care detaliază condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .analiza contractului. .analizarea periodică. . documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. . utilizare de produse noi sau procese si procedee de execuţie speciale .Condiţiile referitoare la sistemul calităţii.

prin proceduri de sistem. Art. În cazul etapelor de exploatare si postutilizare.tehnicile statistice. Elementele metodologice privind aplicarea si dezvoltarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. care.auditurile interne ale calităţii. corespunzătoare organizării si capacităţii acestora de a cuprinde cât mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii. Art. se efectuează în mod diferenţiat.inspecţii (control) si încercări.manipularea. proceduri administrative sau. vor fi adaptate specificului activităţilor si lucrărilor efectuate. si dezvoltarea elementelor de conţinut ale acestuia. .controlul proiectării. b) categoria de importanţă a majorităţii construcţiilor ce formează obiectul de activitate al acestora si factorii specifici care caracterizează acele construcţii. combinate în mod adecvat si aplicate de către unităţile implicate. ambalarea. . . care se reflectă în obiectivele si organizarea acestui sistem.Aplicarea sistemului calităţii. 16. . .Diferenţierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000.controlul documentelor si al datelor. . 17. execuţie. .service si urmărirea comportării lucrărilor. . . . 18. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii. .. proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.controlul echipamentelor de inspecţie. participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării si exploatării construcţiilor. . este evidenţiată prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii. 19 si care sunt specifice etapei si activităţilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare.Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selecţionate de elemente si condiţii corelate ale sistemului calităţii. elaborat si aplicat de către agenţii economici si persoanele juridice. după caz. .controlul produsului (lucrării) neconform. .instruirea. conservarea si livrarea. . de către agenţii economici si persoanele juridice implicate.controlul produsului furnizat de client. .aprovizionarea. măsurare si încercare.acţiunile corective si preventive. adoptate de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. fabricaţie.identificarea si trasabilitatea produsului (lucrării). . . În cadrul sistemului calităţii.stadiul inspecţiilor (controlului) si al încercărilor. 1. . prevăzute la alin. .controlul proceselor. depozitarea. dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selectează cele care corespund prevederilor si reglementărilor aplicabile acestor etape. se reţin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art.controlul înregistrărilor calităţii.

spre modelul 3. ţinute la zi si revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. mai simplu si mai puţin pretenţios în ceea ce priveste numărul si nivelul cerinţelor si al condiţiilor.certificate de calitate.procese-verbale de control. după caz. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. 20. . 2 si 3. buletine de încercări. pentru construcţii existente. se stabilesc în etapa de proiectare. prin numărul si conţinutul cerinţelor de asigurare a calităţii faţă de elementele si condiţiile referitoare la sistemul calităţii. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001. diferenţiate între ele. Documente si înregistrări Art. Art. procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate. sau la proiectarea lucrărilor de intervenţie. precum si pentru activităţile de realizare si. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape si activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare. întocmite. cel mai complex si mai pretenţios. aferente.În domeniul construcţiilor se aplică trei modele.Încadrarea într-o categorie de importanţă a construcţiilor. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităţii. certificate de conformitate a calităţii produselor. în principal. luate în considerare. obiecte de construcţii sau părţi ale acestora. . Art. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. rapoarte de verificare si analizare. 22. . procese-verbale de avizare pentru . 21.le conferă acestora aptitudinea funcţională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinţelor de asigurare a calităţii. 19. b) documente ale programului de asigurare a calităţii. c) documente si înregistrări privind calitatea: .Elaborarea si aplicarea sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate si definite prin următoarele documente principale. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse. de exploatare. aferente majorităţii obiectelor de construcţii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante. . care descresc de la modelul 1.Între categoria de importanţă a construcţiilor si modelele de asigurare a calităţii se recomandă respectarea corespondenţei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------Art. . notate cu 1. pentru construcţii noi.

proprietari. . precizate la art. spre exemplu: rapoarte tehnice. c) de a elabora. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii. Art. informări. referitoare la conducerea si la asigurarea calităţii: a) obţinerea certificării privind calificarea agentului economic. Art. furnizori. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcţii. 27. documentele de constituire si normele metodologice necesare pentru: . complexitatea lucrărilor si persoanele juridice si fizice implicate. 25. analizarea si evaluarea sistemului. instituit prin Legea nr. după caz. după caz. .lucrări si documentaţiile tehnice de proiectare. răspunderi Art. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice si fizice implicate în conceperea. după caz. . .acreditarea organismelor de certificare.procese-verbale de lucrări ascunse. rapoarte de control si verificare privind calitatea. . utilizatori. 24. în exploatarea construcţiei respective.planuri si rapoarte de audit. aplicabile. . 15.puncte de oprire . .rapoarte privind neconformităţile si rapoarte de acţiuni corective si preventive. realizare. pentru sisteme de calitate. agenţi economici din construcţii si personal de specialitate. d) diverse alte documente referitoare la calitate. calificare sau atestare. obligaţii. forma si nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectivă. resursele si succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate. . CAPITOLUL III Atribuţii.Planul calităţii se întocmeste. cu cele specifice lucrărilor respective. suplimentate. investitori. ca si pentru fazele determinante .Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii. proiectanţi.si de recepţii parţiale.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii. după caz. . exploatare si postutilizare a construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale. b) de a stabili si a aproba structura de organizare. 26. relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. în care caz vor fi elaborate si procedurile necesare aplicării acestui plan. în care caz se face referire la manualul calităţii si la procedurile documentate ale sistemului. în următoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii. 10/1995 privind calitatea în construcţii. procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate. produse pentru construcţii. consultanţă. . Planuri ale calităţii Art. pentru obţinerea obiectivelor privind calitatea. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. dări de seamă periodice. evaluare si instruire în domeniul sistemului calităţii în construcţii. . realizarea si.Planul calităţii este documentul care precizează practicile. pentru anumite lucrări sau construcţii. 23. a aproba si a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii pentru uzul persoanelor juridice si fizice interesate: producători.agrearea de persoane juridice si fizice pentru proiectare.Agenţii economici si persoanele juridice participante la activităţile de concepere. b) ca document de sine stătător. Art.Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii.

. lucrări publice. . CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. care privesc întreaga construcţie. urbanism si amenajarea teritoriului. punându-se accentul pe însusirea motivaţiei pentru calitate si pe efectuarea autocontrolului. Art. urbanism si amenajarea teritoriului. . 28. . .pregătirea si instruirea personalului. 1. 30. . în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren si de mediu. 5. denumite clase de importanţă.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenţii economici si persoanele juridice implicate. Art. sub toate aspectele. Art.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor.Construcţiile se încadrează. CAPITOLUL II Categorii de importanţă Art.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni contravenţionale si/sau penale. 4. sub anumite aspecte.Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. denumite categorii de importanţă. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. 2. conform legii. . conform legilor în vigoare. în condiţiile precizate la art. sub aspectul existenţei si aplicării conducerii si asigurării calităţii în construcţii.b) elaborarea si aplicarea diferenţiată a conducerii si asigurării calităţii. din fondurile curente aferente desfăsurării activităţilor de bază. după importanţa lor. cu durata mare de utilizare. de către Inspecţia de stat în construcţii. b) de importanţă specifice. Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. 29.Finanţarea activităţilor legate de introducerea si funcţionarea conducerii si asigurării calităţii în construcţii se face de către fiecare agent economic si persoană juridică. în următoarele categorii: a) de importanţă globală. prin: . lucrări publice. Art. potrivit specificului activităţilor desfăsurate. 3. care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia. categoriei de importanţă si naturii construcţiilor.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente. de regulă. Ele sunt caracterizate. Partea I nr. se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului prin Inspecţia de stat în construcţii. .asigurarea autorizării sefului compartimentului de control tehnic al calităţii si a diriginţilor de santier. în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii. pentru realizarea de niveluri . cu volumul important de muncă si de materiale înglobate.Construcţiile reprezintă lucrările concepute si executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. . c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar. Art. 4.

construcţii de importanţă excepţională (A). prin documentaţii motivate. . . în cazul construcţiilor existente. în mediul construit si în natură destinaţia. modul de utilizare etc. sau a proprietarului. . Art.Urmărirea comportării în exploatare. . Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. Pentru fiecare construcţie se stabileste o singură categorie de importanţă si aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire. atunci când este necesar.Categoria de importanţă se stabileste de către proiectant. Art. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. Art. în condiţiile legii. . Partea I nr. 6. în cazul construcţiilor noi.construcţii de importanţă redusă (D).de calitate determinate de respectarea cerinţelor. 9. documentele de asigurare. ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcţiilor în societate si în natură . 8. . la cererea investitorului. precum si pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate. cartea tehnică a construcţiei. pentru lucrări de intervenţii sau în alte cazuri. Art. în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii.construcţii de importanţă deosebită (B).construcţii de importanţă normală (C). 10. proiectul de execuţie.complexitatea si considerentele economice. c) caracteristici proprii construcţiilor .Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt: .Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. la construcţiile noi. CAPITOLUL III Dispoziţii finale Art. . Clase de importanţă Art. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic.. . . 1. si/sau de către expertul tehnic atestat. 11. 7.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei. .Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice si au la bază criterii specifice.Categoria si clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta. la construcţiile existente.gradul de risc sub aspectul siguranţei si al sănătăţii.

periodice. se aplică tuturor categoriilor de construcţii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori. si rezultatele consemnate ale acestor activităţi. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică si din reglementările tehnice specifice. . 6. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor. care va cuprinde.Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru desfăsurarea activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare. . metode. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă si cu mijloace simple de măsurare.urmărirea curentă. . în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ în cartea tehnică a construcţiilor. 8. utilizatori.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. administratori. Art. pe categorii de lucrări si de construcţii. . 7. 5. care. 3.Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor si al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor si menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenţă a acestora. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice . are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora. proprietari. asupra tuturor construcţiilor. Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii.Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate. Art.Termenii specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii. Art. c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă si de recuperare eficientă a materialelor si a mediului. .Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor. asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei.urmărirea specială. complementare. b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea aptitudinii la exploatare.se stabilesc de către proiectant sau expert. . caracteristici si parametri urmăriţi . 2. de asemenea.Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: . . . pe toată durata de existenţă. executanţi. Urmărirea curentă se efectuează. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. proiectanţi.perioade. corelată cu activitatea de întreţinere. Art. Modalităţile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . conform legii. Art. 4. intervenţiile în timp si postutilizarea construcţiilor reprezintă acţiuni distincte. cel puţin de nivel mediu. Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. Art.

proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 11. împreună cu proiectantul. 13. 15. Art. 10. 10. acele construcţii care sunt supuse urmăririi speciale.Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută. CAPITOLUL III Intervenţiile în timp asupra construcţiilor . Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. . pe o perioadă stabilită. . împreună cu investitorii si/sau cu proprietarii. să monteze conform proiectului si să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. Art. Art. cu evoluţie periculoasă sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. . în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială. lucrări publice. b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. sub toate formele. comandă proiectul de urmărire specială si comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de stat în construcţii. a unor situaţii care depăsesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a construcţiei. Obligaţii si răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Art. b) elaborează. au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcţia si să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. . Art. comandă expertizarea construcţiilor în cazurile prevăzute la art.La constatarea. Art. până la recepţia construcţiilor. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor întocmite în acest sens. pe bază de contract cu proprietarul. urbanism si amenajarea teritoriului. Art.Administratorii si utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. asigură. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor. .interesate. . în contracte. lucrări publice. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. inclusiv jurnalul evenimentelor. 9. Art.Urmărirea specială se realizează. la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor.Persoanele care efectuează urmărirea curentă si urmărirea specială.Investitorii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. după caz. b) stipulează. acele construcţii care se supun urmăririi speciale. .Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) stabilesc. 16. documentaţiile tehnice pentru urmărirea curentă si proiectul de urmărire specială. personalul necesar. 14. de către personal tehnic de specialitate atestat. după care le vor preda proprietarului. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. b) să efectueze urmărirea curentă. asigură întocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor. precum si pentru construcţii aflate în exploatare. 12. . urbanism si amenajarea teritoriului. înstiinţând despre aceasta si Inspecţia de stat în construcţii.

luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii .partea existentă . ca rezultat al expertizării tehnice. . pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenţie. . inclusiv extinderi.menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor. .Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) elaborează.finisaje.si lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. 17.Lucrările de modernizare se realizează. inclusiv a cauzelor care au produs degradări. Obligaţii si răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor Art. pe bază de proiect. întocmit de către expert sau de către proiectant. Lucrările de intervenţie sunt: a) lucrări de întreţinere. straturi de uzură. b) elaborează caiete de sarcini si instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. 24. . Art. de regulă. determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor. 22. de asemenea. pe baza unui proiect. b) soluţiile vor avea în vedere interdependenţa dintre construcţie . 21. a unor remedieri sau reparări ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie . determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii sau a funcţiunilor acestora si care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. . dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii. . straturi si învelitori de protecţie-sau ale instalaţiilor si echipamentelor.Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. acestea vor fi executate. direct sau prin diriginţi de santier autorizaţi. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare si verificarea tehnică a acestora. anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. . întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modernizării. Art. în care construcţiile sunt grav afectate. periodic. determinate de producerea unor degradări importante si care au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor. c) aplicarea soluţiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcţiei. În unele situaţii. 23.Lucrările de refacere se realizează prin remediere. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor si verifică.Lucrările de întreţinere constau în efectuarea. pe baza comenzii proprietarului. d) condiţiile deosebite de lucru impun o atenţie sporită privind asigurarea calităţii lucrărilor. 19. prin reconstrucţie. Art. putând interveni si reparări sau consolidări.Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: . în conformitate cu prevederile legale.Lucrările de refacere si de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluţiile se stabilesc numai după cunoasterea stării tehnice a construcţiilor. 20. dacă este cazul.Art. . care se introduc în cartea tehnică a construcţiei. reparare sau consolidare. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra construcţiilor. .asigurarea funcţiunilor construcţiilor. b) lucrări de refacere.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante. 19 si verificat conform prevederilor legale. Art. Art. c) lucrări de modernizare. pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale. Art. 18. calitatea acestora. în urma analizării situaţiei. pe parcurs si la recepţie. cât si local.

gaze. telefon. în baza contractelor încheiate cu proprietarii.poziţie. dimensiuni.la construcţiile proprietate publică . 27. . . Art. .Elaborarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinţare si executarea lucrărilor respective se efectuează de agenţii economici cu activitate în construcţii. oportunitatea si eficienţa economică a acţiunii.cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei.recomandări . orientare. să fie întrerupte la demolarea construcţiilor. Art. . .lucrărilor. energie termică. . faţade. .Declansarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe o dată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii. din care să rezulte necesitatea. ţinându-se seama de cazurile prevăzute la art.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare si demolare. 28.planul de amplasare a construcţiilor . conform legii.planuri sau relevee.planurile racordurilor la utilităţile exterioare .apă. care se face: a) la cererea proprietarului. canal.condiţii tehnice de calitate. b) la cererea administratorului construcţiei. 26. .construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător si nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol.La construcţiile proprietate publică. întocmite la o scară convenabilă.Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcţiilor Art. în cazurile în care: .Desfăsurarea activităţilor si lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice si a unei autorizaţii de desfiinţare. . . 25. 26. .detalierea si precizarea fazelor activităţilor si lucrărilor. Art. planurile instalaţiilor interioare.construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare si nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. din care să rezulte destinaţia. a tuturor operaţiunilor necesare si măsuri de protecţie a muncii. care ar trebui. secţiuni. . cuprinzând descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate. . . Art. cu acordul proprietarului. Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii.planurile de asigurare si refacere a continuităţii utilităţilor exterioare pentru vecinătăţi. cu indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate. 30. 29. alcătuirea construcţiei si funcţiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. . eliberată de autorităţile competente. .privind modul de recondiţionare a produselor si a elementelor de construcţie. eventual. .Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde: .construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire. energie electrică. vecinătăţi -. Art. recuperate cu ocazia demontării si demolării. c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale. decizia de declansare a activităţilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate.

zidării. de finisaj si izolaţii.transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite. . prin operaţiuni simple.încetarea activităţilor din interiorul construcţiei. Art. 33. inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantaţiilor. b) să obţină avizele necesare si autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente.devizul lucrărilor de demolare. prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcţii. . prin verificarea calităţii acestora si prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcţii. . Art. . .asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi. 34. executate în ateliere.dezmembrarea părţilor si elementelor de construcţie si a instalaţiilor demontate. . vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenţei si stabilităţii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. . .Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: .Recondiţionarea.Demontarea si demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: . c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii. .pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcţii. recondiţionare si reciclare.dezechiparea construcţiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalaţii funcţionale.demontarea părţilor si a elementelor de construcţie. mobilier. prin taluzări adecvate si lucrări de protecţie aferente. .utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi. Obligaţii si răspunderi privind postutilizarea construcţiilor Art. De asemenea.evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar.. structuri de rezistenţă -. rezultate din demontarea si demolarea construcţiilor proprietate publică.măsuri pentru protecţia mediului înconjurător.Proprietarii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrărilor. de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate. recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii. 31.recomandări pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. . inclusiv a fundaţiei construcţiei.demolarea părţilor de construcţie nedemontabile . cuprind următoarele faze: .reciclarea materialelor rezultate din demolare. reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcţie. Art. în secţii de producţie specializate. echipamente. în vederea refolosirii. . . .Reintegrarea în natură a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde următoarele faze: . în zona de demolare a construcţiilor si în zonele de evacuare a deseurilor. Art. . .refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor.suspendarea utilităţilor. rezultate din recuperare. precum si recondiţionarea si reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea construcţiei. . 35. Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de specialistii verificatori de proiecte atestaţi. . 32.recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare.

b) să asigure. c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderi si sancţiuni .Executanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare si a documentaţiei tehnice verificate. procedee. Art. documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. . 37.Art. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea reglementărilor existente privind: a) instrucţiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp asupra construcţiilor. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. prin soluţiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate. precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăţi. recondiţionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare. a condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare.Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către Inspecţia de stat în construcţii. . pentru categoriile de construcţii si lucrări de construcţii specifice domeniului lor de activitate. asupra succesiunii fazelor si operaţiunilor.Organele administraţiei publice centrale vor lua măsuri ca unităţile specializate de profil să revizuiască instrucţiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp. Art. 39. 36. lucrări publice. aparatură si echipamente specifice. . Art. recomandate pentru activităţile de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp asupra acestora. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor. reciclare si utilizare a materialelor rezultate. Art. Art. b) instrucţiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare si intervenţiile în timp privind diferite categorii de construcţii. b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă si din autorizaţia de desfiinţare. prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a socurilor.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor si intervenţii în timp si cea privind postutilizarea construcţiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. 42. c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. 41. 40. alcătuite din diferite materiale. . d) instrucţiuni tehnice privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor.Proiectanţii au următoarele obligaţii si răspunderi: a) să elaboreze. . precum si un grad cât mai ridicat de recuperare. c) îndrumătoare tehnice privind metode. . respectarea prevederilor din avize si din autorizaţia de desfiinţare. urbanism si amenajarea teritoriului. 38. a degajărilor mari de praf. .Finanţarea activităţilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. precum si asupra măsurilor de protecţie a muncii.

conform legilor în vigoare.contravenţionale si/sau penale. .

Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor. . Partea I nr. 925/1995 din 20/11/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Art. îsi păstrează calitatea de specialisti atestaţi si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Florin Georgescu Ministru de stat. 1. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. .Se aprobă Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va elabora Îndrumătorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. Dan Mircea Popescu Regulament din 20/11/1995 de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului .La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.Specialistii cu activitate în construcţii. 731/1991 si orice alte prevederi contrare. atestaţi conform Hotărârii Guvernului nr. care va fi aprobat prin ordin al ministrului. . prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 4. Art. Art. . Hotărârea Guvernului nr. 3. 5. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 Guvernul României h o t ă r ă s t e: Art.Hotărâre nr. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor Publicat in Monitorul Oficial. Art. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 286 din 11/12/1995 Actul a intrat in vigoare la data de 11 decembrie 1995 CAPITOLUL 1 Prevederi generale Art. Partea I nr. 2. . Marin Cristea Ministru de stat. 731/1991. 1. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. . ministrul finantelor. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii. ministrul muncii si protectiei sociale.

prevăzute la alin. se va proceda astfel: a) se vor constitui comisii pentru: . vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. ateliere etc. potrivit legii. tribune din lemn etc. si se efectuează de către specialisti cu activitate în construcţii.atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor. 5. după caz. Prezentul regulament stabileste si detaliază obiectivele. după terminarea lucrărilor de bază. precum si lucrările de modernizare. ca persoană fizică.calităţii în construcţii. 10/1995.angajat al investitorului. de reparaţii si de îmbunătăţire a terenului de fundare. . . atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. 1. 4. potrivit legii. cu respectarea prevederilor legale. Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii. 40 alin. transformare. Art. . 3. hoteluri.Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialisti atestaţi. pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în construcţii. care îsi pot desfăsura activitatea în una dintre următoarele forme: . 54/1990 si ale Hotărârii Guvernului nr. pentru activitatea de verificare tehnică a proiectelor sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege. Art. căi de comunicaţie.) se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar. conţinutul.autorizat. modificare. care se suportă de către partea interesată. . conform prevederilor Decretului-lege nr.angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor. 3 din Legea nr. Art.În conformitate cu prevederile art.) se supun prevederilor prezentului regulament. atestaţi. Construcţiile pentru organizare de santier care. Art. care îsi desfăsoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. Responsabilii tehnici cu execuţia. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia. 2. să desfăsoare activităţi în mod independent. 10/1995 privind calitatea în construcţii. cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. cu excepţia celor prevăzute la art. . 2 din Legea nr. .Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive si provizorii. Proprietarii. sunt angajaţii constructorului. în funcţie de categoria de importanţă. poduri. 2 alin. investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnică cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din ţară si din străinătate. . precum si modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. consolidare. 10/1995.

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; - atestarea experţilor tehnici; b) comisiile vor fi formate din specialisti în domeniile pentru care se efectuează atestarea; c) activitatea comisiilor se va desfăsura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului; d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată. CAPITOLUL 2 Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi Art. 6. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialisti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii. Proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialistii verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului. Verificarea la cerinţa "Rezistenţă si stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995. Art. 7. - Sunt supuse verificării tehnice: - documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire; - documentaţiile tehnice si detaliile de execuţie sub formă de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege. Verificarea tehnică se execută si la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însusirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege. Verificarea tehnică a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora. Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect si pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei. Art. 8. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele si în specialităţile în care a fost atestat. Art. 9. - Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească: - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică; - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Art. 10. - În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de

compoziţie, partiurile, soluţiile volummetrice si estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenţă. Art. 11. - Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege. Art. 12. - Verificatorul de proiecte va întocmi si va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate. Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat. Art. 14. - Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia. CAPITOLUL 3 Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor si a construcţiilor Art. 15. - Expertizarea tehnică de calitate este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize si evaluări necesare pentru cunoasterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie. Această activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru: a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente: - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice; - în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii; b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii. Art. 16. - Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei si, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare. Art. 17. - Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:

- condiţiile de amplasament si de exploatare a construcţiei; - starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate; - documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie si exploatare; - prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei si cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate. Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii si măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică si economică a deciziei de intervenţie ce se însuseste de către proprietarii sau administratorii construcţiilor si, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit. Art. 18. - Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii: - să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; - să nu extragă si să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate. Art. 19. - Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. Art. 20. - Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor si a măsurilor propuse. CAPITOLUL 4 Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi Art. 21. - Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu execuţia atestaţi. Responsabilii tehnici cu execuţia se atestă pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului. Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementării unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege. Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea si desfăsurarea acestei activităţi. Art. 22. - Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii: - să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de execuţie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestaţi;

- să verifice si să avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum si programele de realizare a construcţiilor; - să întocmească si să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic si de care răspund; - să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament; - să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie si să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. CAPITOLUL 5 Dispoziţii finale Art. 23. - Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Decizia de suspendare sau de anulare are la bază: - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege; - referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul si confirmă propunerea privind durata de suspendare. Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare. Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului se suportă conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. Art. 24. - Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată. Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnicoprofesională, în baza următoarelor documente: a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul; b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifică îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. Art. 25. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte si execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat; - când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnicoprofesională, într-o perioadă de maximum 5 ani. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia si stampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care aparţine,

în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului. Art. 26. - În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie si contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica si sancţiunile prevăzute de lege. Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnicoprofesională. Art. 27. - Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesională se depune de către persoana în cauză la Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunostinţă de raportul scris al organelor de control. În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia. Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă si poate fi atacată în justiţie. Art. 28. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului va publica trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialistilor atestaţi, suspendările si anulările certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialităţilor în care au fost atestaţi. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei Fisa act Modificat de Ordin nr. 575/2006</ Face parte din Ordin nr. 777/2003</ Aprobat de Ordin nr. 777/2003</ Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii" din 26/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 09 iunie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta reglementare tehnică detaliază, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate în construcţii. (2) Verificarea si expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor si a construcţiilor se efectuează de către specialisti atestaţi, atât la lucrările noi, cât si la lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii si îmbunătăţire a terenului de fundare.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea calităţii proiectelor si detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialisti verificatori atestaţi. (2) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: A - rezistenţă si stabilitate; B - siguranţă în exploatare; C - siguranţă la foc; D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; E - izolaţia termică, hidrofugă si economia de energie; F - protecţia împotriva zgomotului. (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute la alin. (2) vor fi respectate reglementările tehnice în vigoare la data elaborării proiectelor. CAPITOLUL II Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte de construcţii Art. 3. - (1) Examinarea în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în construcţii se va face de către comisii tehnice distincte în funcţie de obiectul atestării, înfiinţate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. (2) Componenţa comisiilor tehnice de examinare se aprobă de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, la propunerea Direcţiei generale tehnice în construcţii. (3) În comisia pentru specialitatea Instalaţii - Gaze naturale vor fi cooptaţi si specialisti desemnaţi de Ministerul Industriei si Resurselor. Art. 4. - Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în funcţie de cerinţele esenţiale prevăzute în lege, pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii, astfel: Pentru constructii si arhitectura: ---------------------------------A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn; A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn; A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele; A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate; A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine; A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare; Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant; B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

pentru specialitatile: Is .Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice. cu experienţă si vechime în profesie. • instalatii de gaze lichefiate. • instalatii exterioare de alimentare cu apa. . 5.(1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experţi tehnici inginerii constructori.Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine. • instalatii de prevenire a incendiilor. E. hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile. • instalatii de climatizare si frig. E . conform prevederilor prezentei reglementări tehnice. . It . termice si de gaze. piste de aviatie. • instalatii exterioare de gaze naturale. F . care cuprind: • instalatii sanitare interioare. miniere. . B3 .Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile. .Instalatii sanitare. Ig . • instalatii de protectie la descarcari atmosferice. C. poduri. drumuri.Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere. C . inginerii geologi.Instalatii termice. • instalatii exterioare de canalizare. • instalatii de ventilare. care cuprind: • instalatii electrice. B7 . • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor.Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare. refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile. D.Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile. B9 .Igiena. F pot fi atestaţi în toate domeniile. Pentru instalatii: -----------------.pentru toate cerintele A. în unul sau mai multe domenii (A1-A9. E. telecomunicatii. inginerii de instalaţii pentru construcţii. F. D. D . • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare. Af. B2 .agrozootehnice. • instalatii de stingere a incendiilor.Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate. arhitecţii. B1-B9).pentru toate domeniile de constructii. • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor. B. Art. inclusiv pentru curenti slabi. care cuprind: • instalatii de incalzire. • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice. energetice.Instalatii electrice. (2) Inginerii constructori pot fi atestaţi pentru cerinţele de calitate A si B. care cuprind: • instalatii interioare de gaze naturale.Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala.Izolatie termica. Ie .Instalatii de gaze. tunele. B4 . sanatatea oamenilor. inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii. iar pentru cerinţele C. B5 .

(2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr.(1) Atestarea tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte se face în urma examinării acestora de către o comisie de specialisti. pentru care se solicită atestarea. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. conform prevederilor art. 1) a solicitantului. Transporturilor si Locuinţei. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze.numele. 6. funcţii etc. e) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. două sau la toate specialităţile pentru cerinţele A. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. E.(1) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru construcţii în toate domeniile. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. Art. pe propria răspundere. . dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru verificator de proiecte . b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. d) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. (3) Inginerii si arhitecţii care au avut funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi pentru cerinţa de calitate C. cu detalierea soluţiilor adoptate (date constructive). (6) Inginerii geologi pot fi atestaţi numai pentru cerinţa de calitate Af în toate domeniile.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu. solicitantul va prezenta . perioade. (5) Inginerii de instalaţii si inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii pot fi atestaţi pentru toate domeniile. pentru părţi din domeniu care vor fi înscrise în certificatul si în legitimaţia de atestare. a unor personalităţi recunoscute în domeniul si specialitatea supuse atestării sau a asociaţiilor profesionale. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului.rezistenţă si stabilitate. (4) Candidaţii menţionaţi la alin. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. Art.vechimea în funcţie de minimum 8 ani. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.vechimea în funcţie de minimum 14 ani.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. arhitecţi. 7.(3) Arhitecţii pot fi atestaţi în aceleasi condiţii ca si inginerii constructori. F. D. C. b) pentru expert tehnic . (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecţi atestarea pentru tot domeniul sau. . (2) Candidaţii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinţa de calitate C pentru instalaţii sau ansamblu (construcţii + instalaţii). după caz. dacă are cazier. iar pentru instalaţii. la una. în care se precizează: . ingineri geologi. că nu are cazier. în toate specialităţile. f) declaraţia scrisă. mai puţin la cerinţa esenţială A . B. .

dacă au vechime în activitatea de proiectare de minimum 8 ani în această specialitate si sunt autorizaţi pentru proiectarea instalaţiilor de gaze naturale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. . inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. 8. Art. h) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale.o copie legalizată de pe acesta. cercetare sau învăţământ superior.(1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist verificator de proiecte sunt: a) să fie inginer constructor. absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei si Cercetării. (2) se va face în comisia de examinare pentru instalaţii. d) să fie inginer de instalaţii. (3) Examinarea în vederea atestării inginerilor de instalaţii de gaze menţionaţi la alin. 6.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele de calitate prevăzute la art. g) copie legalizată de pe carnetul de muncă. absolvent al unei facultăţi (secţii) de geologie inginerească. b) să fie inginer geolog. Transporturilor si Locuinţei din comisie. dacă este cazul. (2) În specialitatea instalaţii de gaze pot fi atestaţi si inginerii de instalaţii sanitare sau termice care nu au făcut în facultate o specializare în petrol si gaze. de instalaţii sau arhitect de cel puţin 8 ani în construcţii sau instalaţii aferente. f) inginerul geolog să fi desfăsurat o activitate de cel puţin 8 ani în proiectare. 2 alin. din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor . 9. absolvent al unui institut de arhitectură. sau 4 ani activitate în proiectare si 8 ani vechime ca verificator în cadrul unor organisme de stat abilitate în acest sens. absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii. . e) să fi desfăsurat o activitate de proiectare ca inginer constructor. în domeniul si specialitatea solicitate. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. g) inginerul în specialitatea petrol si gaze să aibă o activitate de cel puţin 8 ani ca proiectant în instalaţiile de gaze. precizată în memoriul de activitate. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestaţi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. legată de rezistenţa si stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pă mânt. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. c) să fie arhitect. (2) si pentru următoarele domenii de construcţii: . care se completează cu încă doi sau trei specialisti în domeniul gazelor.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. CAPITOLUL III Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii Art.

perioade. 12. pe propria răspundere. miniere. (1).numele.Constructii edilitare si de gospodarie comunala. IX . poduri. e) 3 recomandări din partea unor întreprinderi sau agenţi economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea. 9 alin. Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat si alte instituţii permit asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor. autorizările pe care le obţin persoanele fizice prin Societatea Comercială "Electrica" . conform prevederilor art. absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii. (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi. energetice.. industriale. 11.Constructii si amenajari hidrotehnice. tunele. în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice.domeniul (domeniile) pentru care solicită atestarea. în care se precizează: . . b) să fi desfăsurat o activitate de execuţie de cel puţin 8 ani în domeniul solicitat pentru atestare sau înrudit cu acesta. a unor personalităţi recunoscute în domeniul (domeniile) supus (supuse) atestării ori a asociaţiilor profesionale. telecomunicatii. drumuri. IV . la cererea sa. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior. Art. referitoare la execuţia lucrărilor. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.Constructii de cai ferate. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. agrozootehnice. 10.A. ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru . Inspecţia de Stat pentru Controlul Calităţii Cazanelor.Constructii rutiere. Art.S. piste de aviatie. (2) Pentru domeniul IX pot fi atestaţi si ingineri sau subingineri de instalaţii pentru construcţii. g) declaraţie scrisă.Constructii civile.Un specialist poate fi atestat. arhitect sau conductor arhitect. . absolvent al unei facultăţi de arhitectură. c) să cunoască prevederile reglementărilor în vigoare privind calitatea în construcţii. solicitantul va prezenta copie legalizată de pe acesta. (2) Pentru instalaţii aferente construcţiilor. precizată în memoriul de activitate. că nu are cazier.(1) Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici cu execuţia se face pe baza examinării si acceptării acestora de către comisii de specialisti. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. f) chitanţa de plată privind cheltuielile de atestare. Art. II . III .Constructii de porturi si platforme marine. cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta reglementare tehnică.Lucrari speciale de fundatii. cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a funcţiei îndeplinite. VII . . . XI . ori 4 ani vechime în execuţie si 8 ani vechime în activitatea de control al calităţii. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici unde a lucrat solicitantul. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor.I . V .Constructii pentru imbunatatiri funciare. 1) din partea solicitantului. Transporturilor si Locuinţei. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. funcţii). dacă are cazier.(1) Responsabilul tehnic cu execuţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer sau subinginer constructor.

e) copie de pe legitimaţia de instalator autorizat pentru proiectare instalaţii de gaze naturale. de genul: structuri metalice de rezistenţă care urmează a fi înglobate în beton. 4. Art. dacă are cazier. turnuri de facle). funcţii) din care să rezulte experienţa. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. B. prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului..Expertul tehnic cu calitatea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie inginer constructor. (2) Pentru cerinţa de calitate C candidaţii pot solicita atestarea ca experţi tehnici pentru construcţii în toate domeniile. Transporturilor si Locuinţei.numele. estacade metalice complexe pentru susţinere de conducte si benzi. pentru toate specialităţile de instalaţii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (construcţii + instalaţii). 15. (4) Inginerii sau subinginerii. pe propria răspundere. 13. Art. care au executat construcţii metalice deosebite.construcţii. arhitecţi. c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior sau diploma de doctor inginer. F. pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul I cu condiţia specificării în certificatul de atestare si în legitimaţie că pot desfăsura această activitate numai pentru subdomeniul respectiv. 14. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. 1) a solicitantului. f) declaraţie scrisă.domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. D. E. (2) Documentele necesare în vederea atestării sunt următoarele: a) cerere scrisă (anexa nr. . structuri metalice si acoperisuri la hale industriale. g) chitanţa de plată a cheltuielilor de atestare. .(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici se face pentru cerinţele esenţiale A. respectiv specialitatea pentru inginerii de instalaţii si inginerii în specialitatea petrol si gaze. inginer în specialitatea petrol si gaze .(1) Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinării si acceptării acestora de către o comisie de specialisti. absolvenţi ai unei facultăţi cu profil mecanic. construcţii metalice înalte (antene înalte. în care se precizează: . că nu are cazier. în care se solicită atestarea. săli de sport etc. inginer de instalaţii. pe domenii de construcţii si specialităţi de instalaţii. CAPITOLUL IV Atestarea tehnico-profesională a experţilor tehnici cu calitatea în construcţii Art. potrivit prevederilor art. perioade. solicitantul va prezenta o copie legalizată de pe acesta. d) copie legalizată de pe carnetul de muncă. respectiv doctor arhitect. faruri. stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice. competenţa si titlurile stiinţifice obţinute. C. . inginer geolog. b) memoriu de activitate (întreprinderi sau agenţi economici în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea. conform prevederilor art. .

fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa . Transporturilor si Locuinţei. D.sau arhitect. execuţie. 16. învăţământ superior. obligatoriu. Ie. inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii încadraţi în lista de profile si specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare. 17. 8. B. (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte. . execuţie. domeniile si cerinţele pentru care a fost atestat. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii si finale Art. (5) Legitimaţiile de atestare se vor viza din 5 în 5 ani la Ministerul Lucrărilor Publice. . 18. în numele acesteia confirmarea făcându-se de reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice. Transporturilor si Locuinţei din comisie.Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinţa A . în vederea continuării activităţii. cercetare. E. experţilor tehnici si responsabililor tehnici cu execuţia trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. Art. F. . cu iniţialele acestora. (3) În interiorul stampilelor pentru instalaţii Is. 19. Transporturilor si Locuinţei. b) inginerul constructor. It. 3.Condiţiile de vechime minimă prevăzute la art. legitimaţia si stampila de atestare a unui specialist trebuie să cuprindă : specialitatea. prevăzute de legislaţia în vigoare. în semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerinţele de calitate: A. în cazul în care specialistii dovedesc că au realizări anterioare deosebite în domeniile sau specialităţile în care solicită atestarea. din care. 2. obligatoriu. (4) Certificatul. Ig.Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială. care va purta viza inspectoratelor teritoriale în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. învăţământ superior. .rezistenţă si stabilitate are obligaţia să verifice datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament si condiţiile de exploatare tehnologică în care s-a încadrat proiectul. Art. cercetare. pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare. Art. precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţa A. în acest scop. 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. specialistii atestaţi vor prezenta registrul de evidenţă a activităţii depuse. absolvent al facultăţilor sau institutelor respective. abuz de încredere. arhitectul si inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 14 ani în proiectare. din care. c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei si stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 14 ani în proiectare.(1) Certificatul de atestare tehnico-profesională va fi întocmit conform modelului din anexa nr. activitatea de proiectare să fie de minimum 4 ani. C.

. Art. d) coordonarea tehnică a unor lucrări de construcţii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obţinut atestarea. . În acest scop. Art.Certificatul de atestare se suspendă de către autoritatea care l-a eliberat până la aducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare. lucrări de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare. terenuri argiloase cu contracţii si umflări mari. Art. (3) Proiectanţii de structuri vor prevedea în documentaţii verificarea la cerinţa Af.. respectiv.Solicitanţii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o nouă cerere de atestare după o perioadă de minimum 6 luni. (2) Specialistii atestaţi la cerinţa A pot apela de câte ori consideră necesar numai la specialistii atestaţi pentru cerinţa Af. . Art. (4) Agenţii economici care execută construcţii vor apela de câte ori consideră necesar la responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în domeniul XI. .(1) Specialistii atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei reglementări tehnice îsi vor desfăsura în continuare activitatea în domeniile si specialităţile menţionate în certificatele si legitimaţiile de atestare. 25. . .Procedura de examinare si atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii va fi elaborată de către Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. e) neţinerea la zi a registrului de evidenţă a expertizelor. survenită ulterior atestării. Transporturilor si Locuinţei. acolo unde consideră că este cazul. precum si termenul de valabilitate a acesteia. Art. fundaţii pe piloţi. c) efectuarea unor verificări sau expertize pentru domenii. 24. Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice. pereţi mulaţi.Specialistii cu activitate în construcţii atestaţi sunt obligaţi să anunţe orice modificare de domiciliu si/sau telefon. pentru verificarea execuţiei lucrărilor specificate la alin. . coloane. Art. specialitatea în care acestia au fost atestaţi. specialităţi sau cerinţe.complementară a interzicerii unor drepturi. barete. . 23. Art.Anexele nr. a proiectelor si detaliilor de execuţie verificate si/sau a lucrărilor a căror execuţie o coordonează tehnic. inclusiv verificarea studiului geotehnic. precum si terenuri instabile în pantă. 20. 22. în scopul verificării condiţiilor speciale de fundare ale construcţiilor si ale masivelor de pă mânt (fundarea pe terenuri sensibile la înmuiere. b) efectuarea unor expertize care nu respectă prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. (3). altele decât cele pentru care a fost acordată atestarea.Beneficiarii vor solicita specialistilor atestaţi angajaţi pentru verificare sau expertizare să prezinte legitimaţia care confirmă domeniul sau partea de domeniu si. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare tehnică. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. pământuri lichefiabile etc. solicitanţii vor întocmi un nou dosar în care vor înscrie si realizările din ultima perioadă de activitate. 26. Transporturilor si Locuinţei. ancoraje si altele). în cazul în care se constată: a) neîncadrarea proiectelor si detaliilor de execuţie în prevederile reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. 21.

..... Subsemnatul (subsemnata) ................ 4... ................ tara .......................... Recomandare din partea . eliberata de ................................. 3............................ Domnului ministru al lucrarilor publice...... . Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar... ..................................... avand calitatea de .......................................... in sustinerea cererii anexez urmatoarele acte: 1................................................................................. ap................................ et... domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ............ ................. Semnatura .......... ......... ....... judetul ..... ..... str................... sectorul ......... in comuna/ orasul ...... in calitate de . ... .................. bl.... .............. Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul2) .................... Copie legalizata de pe diploma nr..... pentru plata tarifului de atestare 6............................................................... comuna/orasul ......sau specialitatea (specialitatile) ....................... avand calitatea de ...........pentru instalatii . solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ........................... sc........................ ............................................................ promotia .. Recomandare din partea ..... nr............ telefon .......................... unde am calitatea de3) ...................... si inteleg sa le respect intocmai......................................... transporturilor si locuintei NOTA: Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat.................... 1 la reglementarea tehnică Domnule ministru................................. Localitatea .................... avand calitatea de ..................... judetul ........................................................................ .. str............... ..... in domeniul (domeniile) ............................................................................................ avand nr.......................... .............................. ___________ 1) Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din altă ţară decât România....... si al (a) ......... Chitanta nr.............. .................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ..................... posesorul (posesoarea) diplomei de ....................................... ....... sectorul . Copie legalizata de pe carnetul de munca 9......................................... eliberata de .................................... .................... nascut (nascuta) la data de ... judetul .............. ............ tara . data .... Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale.................... din orasul ...................................................................pentru constructii .............. 71)............................................ cu sediul in .......................... eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania 8........ Recomandare din partea ..... 5.......................................... ................................................................... Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr.. .. fiul (fiica) lui ... Memoriu de activitate 2....ANEXA Nr..................

...... TRANSPORTURILOR SI LOCUINłEI CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ Nr.......................................... ............... ....................................... ........................ după caz.................. cenzor..................................................... pentru calitatea de ................................................................... firmei etc............................................................ ................................................................. 10/1995 privind calitatea in constructii................................... ..... si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr. .... din .... ap.................................................... ..............................................) în care lucrează solicitantul........... .... In baza Legii nr.................................. . cu modificarile ulterioare......... judetul ............................ str........................... Se atesta domnul (doamna) ............................ ANEXA Nr.......... ..... ... cu domiciliul in localitatea ........... bl................ in specialitatea .................................................................. .......................... nr.............. 3 la reglementarea tehnică MODELE DE STAMPILE*) ___________ *) Modelele de stampile sunt reproduse în facsimil....................................... .. ................... .. et. sc................................. in domeniul (domeniile) .... ................................................................... pentru urmatoarele cerinte de calitate: ............................. STAMPILĂ .... ANEXA Nr......... se elibereaza prezentul certificat de atestare......................... ......... 2 la reglementarea tehnică MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE................................................................. Director general................ de profesie .................. transporturilor si locuintei................................................. .......... din ............... administrator... .. salariat.......................... Ministrul lucrarilor publice....................................... 3) Asociat.................................... din .......... ........................... ........ in urma cererii nr.. . ..............................................................2) Denumirea instituţiei (societăţii comerciale.............. ......

Specialisti verificatori de proiecte .

STAMPILĂ Responsabili tehnici cu execuţia .

aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. 925/1995. 575/2006 din 14/04/2006 pentru modificarea anexei nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Is. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialistilor cu activitate în construcţii". . 10/1995 privind calitatea în construcţii. transporturilor si locuinţei nr. 2 din Legea nr. It. Ig si Ie reprezintă specialităţile de instalaţii specificate la art. a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor. 38 alin. Construcţiilor si Turismului Ordin nr. 777/2003 Publicat in Monitorul Oficial. având în vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor. Ministerul Transporturilor. Partea I nr. 355 din 20/04/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2006 În conformitate cu prevederile art. cu modificările ulterioare. 4 din reglementarea tehnică.STAMPILĂ Experţi tehnici NOTĂ: Numărul de pe stampilă este numărul certificatului de atestare si al legitimaţiei specialistului posesor al stampilei.

cu modificările si completările ulterioare.Anexa nr. transporturilor si locuinţei nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. (4) din Hotărârea Guvernului nr. nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în construcţii". 5 alin. ministrul transporturilor. se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 412/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. Gheorghe Dobre Bucuresti.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Nr. . 777/2003. Art. Ministrul transporturilor. 14 aprilie 2006. Partea I. 397 din 9 iunie 2003.în temeiul art. ANEXĂ *) ___________ *) Anexa este reprodusă în facsimil. 575. construcţiilor si turismului emite următorul ordin: Art. . aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice. II. construcţiilor si turismului. Construcţiilor si Turismului. . I.

. 123/2007.Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora . potrivit responsabilitatilor fiecaruia. care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Art. 587/2002 . unic pct.Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea. Art. precum si lucrarilor de modernizare. Actul include modificarile din urmatoarele acte: . e) protectie impotriva zgomotului. 2 prevede ca in intreg cuprinsul legii. realizarea si exploatarea constructiilor. 5. c) igiena. Art. 123/2007. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor. . 1.Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii. . a urmatoarelor cerinte esentiale esentiale: a) rezistenta mecanica si stabilitate.Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor. precum si constructiile provizorii. in scopul protejarii vietii oamenilor. . modificare. 123/2007 care prin art. consolidare si de reparatii ale acestora. unic pct. transformare. 4. f) economie de energie si izolare termica. Art.Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare.G. 6. destinatie. . nr.Parlamentul Romaniei ___________ @Text actualizat la data de 12. 3. a bunurilor acestora. precum si dupa considerente economice. 498/2001 . pe intreaga durata de existenta.2007.indiferent de forma de proprietate sau destinatie . cuvantul "cerinte" se inlocuieste cu sintagma "cerinte esentiale esentiale". 1 din Legea nr. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.Legea nr. Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate. 2. Art. d) siguranta in exploatare. . a societatii si a mediului inconjurator. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.H. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. precum si in postutilizarea lor. . conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. . b) securitate la incendiu. pe intreaga durata de existenta a constructiilor.A se vedea Legea nr.denumite in continuare constructii. sanatate si mediu. mod de utilizare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art.Legea nr. grad de risc sub aspectul sigurantei.05. in scopul satisfacerii.Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea.

a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor. Art. exploatare si postutilizare a acestora. 8. in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii. h) receptia constructiilor. executia si exploatarea constructiilor. Art. . La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor. Art. proprietarii. produselor si procedeelor utilizate in constructii. calculul si alcatuirea. responsabilii tehnici cu executia. . d) verificarea proiectelor.Acesti factori sunt: investitorii. inferioare reglementarilor in vigoare. Prin reglementarile tehnice se stabilesc. procedee si echipamente noi in constructii stabilesc. referitoare la calitate. dupa caz. responsabilitati. . regulamente. care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. precum si modul de determinare si de verificare a acestora. cercetatorii.In contractele care se incheie ori. j) postutilizarea constructiilor. 9.Agrementele tehnice pentru produse. In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale. precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil. Lege nr. precum si garantiile materiale si alte prevederi. care sa conduca la realizarea acestor clauze. Art. factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii@ proceduri si mijloace. g) activitatea metrologica in constructii. in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit. realizare. in conditiile prezentei . i) comportarea in exploatare si interventii in timp. fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii. executantii. conditiile minime de calitate cerute constructiilor. e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii.Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) reglementarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor. f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. utilizatorii. cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. 7. care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere. in principal. c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee. k) controlul de stat al calitatii in constructii. Art.Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului. . . verificatorii de proiecte. 12. expertii tehnici. 5.Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice. 11.Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia. proiectantii. 10. CAPITOLUL II Sistemul calitatii in constructii Art. . corespunzatoare cerintelor esentiale.

verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. . Receptia constructiilor se face de catre investitor . conditiile de fabricatie. 17. .Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice. 15. se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. 13. Art. care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi.legi. precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. . realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. 16. . aptitudinea de utilizare. Art. Art. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei. 18. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea.proprietar. Art.Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent.Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. de punere in opera si de intretinerea a acestora. de transport. procedee si echipamente traditionale. . prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati.Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. . 14. Art.Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor. legal desemnati de acestia. prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor esentiale se vor folosi produse. in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. de depozitare. precum si altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Art. in scopul .

transformare. extindere. h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati. care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare. privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii.mentinerii cerintelor esentiale. la unitatile de proiectare. . 21. . precum si la lucrari de reparatii.Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice. Art. b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege. . 22. 18 alin. . precum si a studiilor si cercetarilor efectuate. c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati. care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat. de exploatare si de postutilizare a constructiilor. de executie. e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor. de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile. 2 al prezentei legi. . a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor. f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie.Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei. precum si a autorizatiei de construire. pe tot parcursul lucrarilor. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii. 20. Secţiunea 2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Art. d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. 19. lucrari publice. Art. demontare si demolare a constructiilor. urbanism si amenajarea teritoriului. in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art.Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori. CAPITOLUL III Obligatii si raspunderi Secţiunea 1 Obligatii si raspunderi ale investitorilor Art. g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar. desfiintare partiala. consolidare. si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. precum si a deficientelor proiectelor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire.

prin proiect. stabiliti de catre investitor. a Inspectiei de stat in constructii. la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. la cererea investitorului. h) sesizarea. precum si gestionarea probelormartor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului. Secţiunea 3 Obligatii si raspunderi ale executantilor Art. in termen de 24 de ore. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. dupa caz. f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect. c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati. lucrari publice. c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu. precum si. e) stabilirea. a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. e) solutionarea neconformitatilor.Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte. care conduc la realizarea cerintelor esentiale. precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. cu responsabili tehnici cu executia atestati. a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. intretinerea si reparatiile. g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. in vederea solutionarii. . d) elaborarea caietelor de sarcini. cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. 23. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie. exploatarea. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor. precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. certificate sau pentru care exista agremente tehnice. b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. din vina proiectantului. d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora. . a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor.

Secţiunea 4 Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte. colaboratori. la instrainarea constructiei. consolidare. Secţiunea 5 Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. desfiintare partiala. dupa caz. impuse prin reglementarile legale. k) remedierea.factori de raspundere. j) aducerea la indeplinire. raspund pentru solutiile date. 26. transformare. la termenele stabilite. 25. Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia. subcontractanti .Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin.Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: . . .i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei. atat in perioada de executie. 24. e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor. cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii. la terminarea executiei lucrarilor. lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare. extindere. Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund. prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor. noului proprietar. la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati. m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie .Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale proiectului. pe propria cheltuiala. precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii. c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor. a defectelor calitative aparute din vina sa. angajati pentru expertizarea unor proiecte. conform atributiilor ce le revin. de lucrari de reconstruire. Secţiunea 6 Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor Art. . a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. atestati Art. d) efectuarea. Expertii tehnici atestati. conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice. pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale. l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici.

pe intreaga durata de existenta. 30.Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare. urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia. 2. c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor. precum si dupa implinirea acestui termen. precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale . lucrari publice. realizarea. Secţiunea 9 Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii. lucrari publice. 28. 18 alin. b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului. . precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi. pe toata durata de existenta a constructiei. in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. 27. executantul. numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale. lucrari publice. dirigintele de specialitate. expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei. e) sesizarea.Proiectantul. ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. . urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii. a unor constructii de calitate corespunzatoare. urbanism si amenajarea teritoriului Art. Secţiunea 8 Obligatii si raspunderi comune Art. 29. a Inspectiei de stat in constructii. in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii. conform dispozitiilor legale. . c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. lucrari publice. Art. Secţiunea 7 Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare Art. responsabilul tehnic cu executia atestat. fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. produse si procedee noi pentru constructii.a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei.Raspunderea pentru realizarea si mentinerea.Inspectia de stat in constructii. in vederea eliberarii de agremente tehnice. specialistul verificator de proiecte atestat. elaborarea si experimentarea de solutii tehnice. . revine factorilor care participa la conceperea. exploatarea si postutilizarea acestora. urbanism si amenajarea teritoriului. in termen de 24 de ore. b) fundamentarea. d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul.

Art.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea. lucrari publice.000. sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda: I. Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. verificarea.000 lei la 77. De la 15. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat.500. ori alte consecinte deosebit de grave.raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta. realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia. 32. in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei. precum si de constatarea contraventiilor. distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita. Art.000 lei:@ a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia. dupa caz. potrivit legii. se realizeaza de catre organele proprii abilitate in acest scop. expertizarea. 33. . distrugerea totala sau partiala a constructiei. in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea. daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti. . moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane. referitoare la stabilitate si rezistenta. in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii. De la 15. vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control. 31.000 lei:@ a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor . Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii.000. ori alte consecinte deosebit de grave. Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret. urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale. II. . distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante. Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.000 lei la 93.500.Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art.

14.000 lei la 3. d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale. in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii. care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii. De la 1. f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala. referitoare . e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare. IV.000 lei:@ a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora. modernizari. a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor esentiale. a lucrarilor de intretinere.000 lei la 46. urmare convocarii facute de executant. transformari.legale. conform prevederilor legale.000. b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor. neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control. de reparatii si de consolidari. 21. inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. III.000 lei:@ a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante. De la 7. c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte esentiale. h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii. V. e) stabilirea.700. g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati. b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale constructiei. consolidari care pot afecta cerintele esentiale. corespunzator prevederilor art. c) realizarea de modificari. a factorilor interesati.500. De la 3. fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale. precum si convocarea nejustificata.000 lei la 12. b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei. de catre acesta.000 lei:@ a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii. b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.500.000. c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale. d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale. la terminarea lucrarilor de constructii. precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.500.

a masurilor cuprinse in actele de control. Calculul si virarea . defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei. lucrari publice. 36. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie. 9 se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. urbanism si amenajarea teritoriului. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. referitoare la cerinte esentiale. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii. Art. c). 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 3 lit. d) si e) din Legea nr. . 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii.Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii I. Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii. . iar in cazurile prevazute la art. 2 al prezentei legi.70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor prevazute la art. 40.Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 34. b). f) neindeplinirea.la cerinte esentiale. cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale. Art. 2 alin.Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 30.Constatarea contraventiilor prevazute la art. Art. precum si la cele in exploatare. 38. de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale. 37.Regulamentele prevazute la art. nr. . unic din H. pentru rezolvarea neconformitatilor. 2 si pentru care se emit.Contraventiilor prevazute la art.S. autorizatii de construire. d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert. . . din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice. .C.G. CAPITOLUL V Dispozitii finale si tranzitorii Art. c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate. Art. __________ @Punctele I-V au fost modificate prin art. Procedurile prevazute la art. . Art. persoane fizice. 35. 37 se aproba prin hotarari ale Guvernului. cu exceptia proprietarilor. in conditiile legii. care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. cu exceptia prevazuta la art. la termenul stabilit. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice. a). 39. 498/2001. Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o cota de 0. lucrari publice. Art.

dupa caz. Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. b) executarea prin Compania Nationala de Investitii . urbanism. urmaririi comportarii in exploatare si interventii in timp. potrivit prevederilor legale.S. Tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice. precum si orice alte dispozitii contrare. 1. 587/2002.@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art.«C. Transporturilor si Locuintei. inundatii. (1) din Constitutia Romaniei. alunecari de teren. 74 alin. tasari si/sau prabusiri de teren si. . cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. receptiei lucrarilor. concomitent cu plata prestatiilor. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice. cu respectarea prevederilor art. a unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public. documentatiilor. autorizarii si acreditarii laboratoarelor. si vireaza 30% din acest fond in contul Ministerului Lucrarilor Publice.N. a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant.Alineatul (5) a fost modificat prin art. verificarilor metrologice. Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor. amenajarea teritoriului si habitat. .S.Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 2/1994 privind calitatea in constructii. testarilor. prevazute la alin. care il utilizeaza pentru: a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii. eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor. unic pct.I. Art.A. conducerii si asigurarii calitatii. functionalitatii si calitatii constructiilor. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 decembrie 1994. sigurantei in exploatare. bancilor de date si realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului.@ Intarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar. 2 din Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii. fara a se depasi suma datorata. Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. procedee si echipamente. precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. . Inspectoratul de Stat in Constructii . precum si a cercetarilor.15% pe zi de intarziere.» . unic pct. auditului. Ordonanta Guvernului nr. pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare. se penalizeaza cu 0. in vederea asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate. 587/2002.I. Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului.C. b). 41. 1 lit. 1 din Legea nr.sumelor respective se fac esalonat. studiilor.

dr. 74 alin. OLIVIU GHERMAN Bucuresti.p. 10. PRESEDINTELE SENATULUI prof. cu respectarea prevederilor art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994. 18 ianuarie 1995. . Nr. (1) din Constitutia Romaniei. univ.

gaze naturale .alimentare cu energie electrică ..solicitaţi la Primărie un Plan de situaţie scara 1:500 şi un Plan de încadrare în zonă .3 zile) . Hotărârile Administraţiei Publice Locale.completaţi o cerere pentru eliberarea Certificatului de Urbanism la care anexaţi cele enumerate anterior (în copie) Dupa circa trei săptămâni veţi avea Certificat de Urbanism care vă va impune condiţiile în care veţi putea construi şi vă va indica care sunt Acordurile şi Avizele necesare pentru a face parte integrantă din proiect.Calitatea în construcţii. o anexă la casă. o hală. un atelier etc.alimentare cu apă . iată ce va trebui să faceţi ( în paranteze este indicată durata obţinerii actului respectiv ) : . INFORMAŢIILE SE REFERĂ LA CEI CARE CONSIDERĂ CĂ AU SUFICIENT TIMP ŞI CARE SE POT ÎNARMA CU MULTĂ RABDARE ŞI CALM !! Odată ce este luată hotărârea de a construi ceva. Cunoaşterea paşilor care trebuie urmaţi vă scuteşte de a considera că aţi pornit într-o mare aventură.Informaţii despre cum să-ţi construieşti o casă. Avize şi Acorduri privind unităţile urbane şi infrastructura (durata de obţinere – cca. trebuie să cunoască Legea 10 /1991 . Se adresează atât persoanelor fizice cât şi celor juridice care doresc să construiască. Pentru cine nu are timp . să apeleze la serviciile unui specialist în domeniu – o firmă de consultanţă în construcţii sau un inspector de şantier. Necunoaşterea legilor nu te scuteşte de consecinţe !!! Acest site vă ajută să faceţi cele mai bune alegeri privind proiectarea. Legea 50 cu normele ei de aplicare.înainte de a începe orice demers.actualizaţi-vă EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ( este valabil numai 30 de zile) ( 1 zi) ..3săptămâni) .înainte de a începe orice demers.scara 1 :2000 (cca. un garaj. Pentru cine are timp la dispoziţie . execuţia şi recepţia lucrărilor executate.

alimentare cu energie termică . etaj. începeţi să căutaţi un proiectant – arhitectul poate fi proiectant general şi se va ocupa de coordonarea inginerilor de specialitate care contribuie la realizarea proiectului – rezistenţa şi instalaţii..proiectant autorizat pentru verificarea proiectelor. Deviz estimativ lucrări. în majoritatea cazurilor.apărarea civilă . Studiu geotehnic – întocmit de un geotehnician autorizat. trebuie să conţină şi o expertiză tehnică . Cu acest Certificat de urbanism şi cu o Temă de Proiectare clară. mansardă.telefonizare . Viza verificator MLPAT .sănătatea populaţiei Aviz Inspecţia în Construcţii (se va obţine pe baza proiectului final care.C.protecţia mediului .date despre regimul de înalţime ( parter.C.transport urban .prevenirea şi stingerea incendiilor .canalizare .salubritate .date despre suprafeţele diferitelor încăperi .G. In funcţie de complexitatea lucrării se pot solicita şi alte Avize si Acorduri. etc…) .N.întocmită de un expert tehnic autorizat) Declaraţie notarială că imobilul nu face obiectul unui litigiu. Tema de proiectare trebuie să conţină : .altele Avize si acorduri privind : . Plan parcelar întocmit de expert O.

încheiaţi cu acesta un Contract de proiectare care să conţină. După alegerea proiectantului care vă oferă cea mai mare încredere.durata de obţinere a Acordurilor şi Avizelor precum şi contravaloarea acestora .proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau proiectul de execuţie şi contravaloarea acestuia .durata de elaborare a proiectului . este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu constructorul ) : . următoarele : ... Nu este indicat să lăsaţi constructorul să vă impună angajarea unui inspector de şantier şi în nici un caz ca acesta să fie platit de constructor pentru a avea siguranţa că lucrările vor fi corect executate ! Lucrarea o puteţi realiza în mai multe variante (indiferent de variantă. etc. Inspectorul de şantier este reprezentantul dvs. forţă majoră. legal şi vă apără interesele şi-l puteţi consulta în orice problemă legată de lucrarea dvs.) După depunerea. a Inspecţiei de Stat în Construcţii -să urmărească executarea lucrării în conformitate cu proiectul şi cu normativele tehnice -să verifice procesele-verbale de lucrări ascunse şi să le contrasemneze. în mod explicit. la Primarie sau Consiliul Judetean.în aproximativ 1 lună se obţine Autorizaţia de Construire. al proiectului conţinând toate cele solicitate prin Certificatul de Urbanism .alte date pe care le consideraţi absolut necesare pentru a fi sigur că proiectul va fi aşa cum aţi dorit NU UITAŢI ! Pentru acelaşi proiect şi aceeaşi temă de proiectare solicitaţi minim trei oferte de preţ pentru a avea o imagine orientativă asupra costurilor de proiectare. ATENŢIE ! -Proiectul pe care-l primiţi odată cu Autorizaţia de Construire păstraţi-l intact !!! Vă va fi necesar la CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI şi la întabularea construcţiei ! Pentru oferte şi execuţie se dau numai copii xerox !! Acum este momentul ( dacă nu a-ţi făcut-o încă) să vă angajaţi un inspector de şantier care să : -vă reprezinte interesele în faţa constructorului.alte clauze ( penalitati de întârziere.asistenţa tehnică pe şantier a delegaţilor arhitectului şi ale proiectantului de specialitate .

-în regie proprie . materialele urmând a le procura dvs.penalităţi în caz de nerespectarea termenilor contractului .soluţionarea litigiilor . a transpoturilor. indiferent că este o societate de construcţii sau faceţi lucrarea în « regie proprie ».forţa majoră . zidărie etc…) . betoane.caz în care trebuie neapărat să ştiţi că întreaga responsabilitate pentru realizarea din punct de vedere tehnic a lucrării vă aparţine dvs. care va trebui să conţină . a utilajelor.lucrările care se vor executa(săpături manuale. Urmează perioada de obţinere a ofertelor de preţ de la constructori. procese verbale care fac parte integrantă din Cartea Tehnică a construcţiei. -cu o societate comercială cu profil de construcţii – dar numai partea de manoperă.durata de execuţie a lucrării . NU VĂ GRĂBIŢI SĂ CONTRACTAŢI LUCRAREA CU PRIMUL OFERTANT !! Solicitaţi cel puţin 3 oferte şi referinţe despre lucrările pe care le-au executat până în prezent. Atentie! O societate comercială care se respectă şi care prezintă credibilitate este aceea care are un responsabil tehnic cu execuţia. (Anunţul se face printr-o cerere scrisă la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire). a materialelor. Din data în care anunţaţi începerea lucrării decurge durata de execuţie a lucrării. pentru a putea întabula construcţia.calitatea lucrărilor . este momentul să anunţaţi începerea lucrării la Primărie sau la Consiliul Judeţean. constructorii neavând nici o responsabilitate .valoarea lucrărilor . inclusiv aprovizionarea cu materiale ( caz în care veţi solicita un deviz ofertă detaliat cu valoarea manoperei.-cu o societate comercială cu profil de construcţii cu care să contractaţi lucrarea. Este neapărat necesar să încheiaţi un contract cu cei cu care veti executa lucrarea . . care întocmeşte procesele verbale de lucrări ascunse.alte clauze Odată ales constructorul.în acest caz angajarea unui inspector de şantier este obligatorie.datele de identificare ale contractanţilor .

la 28 zile de la turnarea betonului va încerca probele prelevate de la faţa locului iar rezultatul încercărilor va fi consemnat în condica de betoane ) . sau constructorul va trebui să montaţi la loc vizibil panoul de identificare al investiţiei – după modelul primit de la Primărie.betoane.7% din aceeaşi valoare. ţiglă etc…) . fiecare material achiziţionat (armături ptr. Dvs.obligatoriu . Pentru Cartea Tehnică a construcţiei (care va fi cartea ei de vizită şi o va însoţi pe toară perioada de existenţa ) se vor întocmi Procese verbale ale tuturor lucrărilor care devin ascunse.calitatea celorlalte materiale puse în lucru va fi confirmată de certificate de calitate care vor însoţi . La anunţarea începerii lucrărilor se percepe o taxă de 0.Deasemenea se anunţă. mai trebuie să conţină o condică de betoane pentru evidenţa betoanelor turnate în diferite elemente (confirmarea calităţii betonului se va face de către un laborator autorizat care . semate de beneficiar (sau reprezentantul său legal+inspectorul de şantier . proiectant şi executant) .1% din valoarea construcţiei specificată în Autorizaţie. printr-o cerere scrisă ( la care se anexează o copie după Autorizaţia de Construire şi Programul de Control al Calitaţii Lucrărilor ) Inspecţia de Stat în Construcţii. cărămizi . urmând ca pe parcursul execuţiei să se achite o taxă de 0. Acum lucrările pot începe ! SUCCES !!! N.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful