Sunteți pe pagina 1din 3

Judectorul:M.urcan Judectorias.BotanicaDosarulnr.

2r-583/13

DECIZIE 11aprilie2013mun.Chiinu
ColegiulCivilalCuriideApelChiinu ncomponena: Preedinteleedinei,NinaCernat Judectorii: AnatolPahopoliAnatolMinciuna examinndnordinederecurscerereaderecursdepusdectrereprezentantulluiVladimirPlahotniuc,VitalieZama la aciuneanaintatdeVladimirPlahotniucmpotrivaluiIon Butmalai,SRLOMG-MediaGrupprivindaprareaonoarei,demnitiii reputaieiprofesionale,mpotrivancheieriijudectoruluiJudectorieiBotanicamun.Chiinudin18.02.2013,Colegiulcivil, Constat : La29.01.2013,VladimirPlahotniucadepuscereredechemarenjudecatmpotrivaluiI OMG-MediaGrup privind recunoaterea faptului c, informaiile rspndite de prtul Ion Butmalai se refer la fapte i nu la judeci de valoare, sunt neveridiceilezeazonoarea,dem ireputaiaprofesional;obligareaprtuluiIonButmalaisdezmintncelmult15ziledela data intrrii n vigoare a hotrrii judectoreti, declaraiile defimtoare rspndite, n particular: ,,Prin prezenta dezmint ca fiind neveridiceinformaiilenprivinadomnuluiVladimirPlahotniuc,pecarele-amrspnditeu,ButmalaiIon,ncareamafirm tprecumc efabirouluinaionalInterpol,ValentinaLitvinov,ndeplineteocomandpoliticncazullegatdeprim-vicepreedinteleParlamentului, Vlad Plahotniuc; c procurorul general, Valeriu Zubco, ndeplinete o comand politic a prim-vicepreedintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc; ValentinaLitvinov i ValeriuZubco sunt pltii cas-l protejeze peVlad Plahotniuc; cInterpol l investigheazpe Vlad Plahotniuc; c gruprile criminale din Europa din care fac parte moldoveni sunt coordinate direct de Vlad Plahotniuc; c Vlad Plahotniucesteimplicatnatacuriraideriasuprasistem VladPlahotniucfigureazndosarepenalenCipru iMarea Britanie;cVladPlahotniuc ainstauratdictaturoligarhic nMoldova;c VladPlahotniucnaciunile saleilegaleutilizeaz prghiiibani"; n cazul n care prtul Ion Butmaiai va refuza s dezmint informaiile mincinoase aa cum aceasta este solicitat mai sus, n conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, solicit ncasarea de la dumnealui a compensaieide5000deuniticonvenionalenfolosulreclamantuluiVladimirPlahotniucpentrufiecaredezminire; ncasareadelaprtulIonButmalainfolosulreclamantuluiVladimirPlahotniucadespgubiriimaterialeaprejudiciuluimoralnsum de50.000lei; ncasarea de la prtul Ion Butmalai n folosul reclamantului Vladimir Plahotniuc a cheltuielilor de judecat, cuantumul crora va fi prezentatulterior; obligareaSSRLOMG-MediaGrupspublicepepaginasaWEB(www.omg.md)dezminirilefcutedeIurieMunteanisle meninpeprimapagintimpde7zile. PrinncheiereajudectoruluiJudectorieiBotanicamun.Chiinudin04.02.2013,nus-adatcurscereriidechemarenjudecat de ctre Vladimir Plahotniuc mpotriva lui Ion Butmalai, SRL OMG-Media Grup privind aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale. A fost comunicat reclamantului c urmeaz s-i concretizeze cerinele; s achite taxa de stat reieind din preteniile formulate de ncasare a compensaiei de 5000 de uniti convenionale, ce rezult din 9 dezminiri solicitate, s respecte calea prealabil de ionare a litigiului. I sd-a comunicat reclamantului despre necesitatea nlturrii neajunsurilor indicate n ncheiere,acordndu-i pentruaceastauntermen de10zile dinmomentulrecepionrii copieincheierii. Afost explicatreclamantului c,ncazdacnuvalichidaneajunsurilemenionate,cerereadechemarenjudecatnuvaficonsideratdepusivafirestituit. Prin ncheierea judectorului Judectoriei Botanica mun. Chiinu din 18.02.2013, s-a restituit cererea de chemare n judecat depus de ctre Vladimir Plahotniuc mpotriva lui Ion Butmalai, SRL OMG-Media Grup privind aprarea onoarei, demnitii i r ieiprofesionalemotivndc,nuafostachitatintegraltaxadestat,nuafostrespectatcaleaprealabilctreSRLOMG-Media Grupi afost nclcatcompetena deexaminare apricinii date.Afost explicatreclamantului c,el trebuies soliciteSRLOMGMediaGrup, printr-ocerereprealabil, publicareadezminiriloreventualece vorfifcute de IonButmalai islemenin peprima pagintimpde7zileidacnuvafimulumitderspunsulprimitlacerereaprealabilsaunu spuns,conformart.17 din Legea nr. 64 din 23.04.2010 Cu privire la libertatea de exprimare, n termen de 30 de zile, va fi n drept s sesizeze instana judec toreasc competent pentru aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale. A fost explicat lui Vladimir Plahotniuc c, poatesnainteze cerereactreIonButmalai privindaprareaonoarei,demnitii ireputaieiprofesionalela JudectoriaCahul dup locul de trai a prtului. A fost explicat lui Vladimir Plahotniuc c, restituirea cererii nu exclude posibilitatea adresrii repetate n judecataaceluiaireclamant,cuaceeaicerere,cuacelaiobiectiaceleaitemeiuri,dacreclamantulalichidatneajunsurile. La 06.03.2013, reprezentantul recurentului Vladimir Plahotniuc, a contestat ncheierea dat cu recurs solicitnd, admiterea recursului, casarea ncheierii primei instane, cu restituirea pricinii spre judecare n prima instan motivnd c, instana de fond, n ncheierea recurat, pretinde c: "n-a fost achitat integral taxa de stat.., invocnd c, urmeaz a fi achitat taxa de stat pentru 9 dezminiri solicitate, pentru fiecare dintre acestea urmnd s achite taxa de stat a cte 100 lei, ns a fost achitat taxa ca pentru o singurpretenie." Defapt,ncerereadechemarenjudecatreclamantulsolicitobligareaprtuluiIonButmalaisdezmint,ncelmult15zilede ladataintrriinvigoareahotrriijudectore ti,declaraiileneveridiceidefimtoarerspndite.Acestcaptdinaciunereprezinto singurpretenie, ,iurmeazafitaxatcu100leiinicidecum900lei,dupcumsugereazinstan adefond.naceste condiii reclamantula respectatprevederile legale nceea ceprivete impunerea cutax destat, iar concluziileinstanei defond sunt nentemeiateiilegale. Page 1 / 3 PretinsaobligativitateacereriiprealabilenadresaSRLOMG-MediaGrupoconsidernejustificatnueranecesar,deoarece autorulinformaieicontestatedereclamantesteprtulIonButmalaiidezminireainformaieiestecerutafifcutdectreacestai

singurpretenie, ,iurmeazafitaxatcu100leiinicidecum900lei,dupcumsugereazinstan adefond.naceste condiii reclamantula respectatprevederile legale nceea ceprivete impunerea cutax destat, iar concluziileinstanei defond sunt nentemeiateiilegale. PretinsaobligativitateacereriiprealabilenadresaSRLOMG-MediaGrupoconsidernejustificatnueranecesar,deoarece autorulinformaieicontestatedereclamantesteprtulIonButmalaiidezminireainformaieiestecerutafifcutdectreacestai nudectreSRLOMG-MediaGrup. nspe preteniareclamantului fade SRLOMG-MediaGrup estenu dezminireainformaiei neveridicei defimtoare,ci publicareapepaginasaWEB(www.omg.md)adezminirilorfcutedeI imeninereaacestorapeprimap timpde 7zile.Legislaianvigoarenuprevedepentruatarepretenieepuizareaciiprealabile,sugeratnentemeiatdeinstanadefond. Urmare acelormenionate maisus, estecertfaptul netemeinicieiiilegalitii concluzieiinstaneide fond,nceea ceprivete obligati ionriiextrajudiciareapretenieireclamantuluictreSRLOMG-MediaGrup. n consecin estenentemeiat i ilegal i concluziac, preteniile reclamantului fa deIon Butmalai nu potfi examinate de ctreJud toriaBotani inu,pemotivcinstanadatnuestecompetentsexaminezepricina. Soluia judiciar coninut n ncheierea judec toriei Botanica din 18 februarie 2013 constituie o limitare disproporionat a dreptului reclamantului de acces la justiie/tribunal, n sensul Articolului 6 al Conveniei pentru Aprarea Drepturilor i Libertilor Fundamentale,dreptullaunprocesechitabil. Conformprevederilorart.426alin.(3)CPCrecursulmpotrivancheieriiseexamineazntermende3lunintr-uncompletdin3 judec tori,pebazadosaruluiiamaterialeloranexatelarecurs,f r examinar iiifrparticipareaprilor. Analizndmotiveleinvocatenrecurs,ncumulcumaterialeleanexatelacerereadechemarenjudecat,Coleg ii deApelChiinuconsiderrecursulntemeiatipasibildeadmisnparte,reieinddinurmtoareleconsiderente. Conformart.427alin.1lit.c)CPC,instanaderecurs,dupceexamineazrecursulmpotrivancheierii,estendreptsadmit recursuliscasezeintegralsauparialncheierea,soluionndprindecizieproblemanfond. Dispoziiaart.400dinCPCreglementeaztemeiuriledeclarriirecursuluiicasriincheieriijudectoreti. Astfel,judectorulinstaneidefondprinncheiereadin18.02.2013(f.d.28-29)arestituitcerereadechemarenjudecatdepus de ctre Vladimir Plahotniuc mpotriva lui Ion Butmalai, SRL OMG-Media Grup privind aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale invocndc, dectre reclamant nu afost achitatintegral taxade stat,nu afost respectat caleaprealabil ctreSRL OMG-MediaGrupiafostnclcatcompetenadeexaminareapriciniidate.Afostexplicatreclamantuluic,eltrebuiessolicite SRLOMG-MediaGrup,printr-ocerereprealabil,publicareadezminiriloreventualecevorfifcutedeIonButmalaiislemenin pe prima pagin timp de 7 zile i dac nu va fi mulumit de rspunsul primit la cererea prealabil sau nu va primi nici un rspuns, conform art. 17 din Legea nr. 64 din 23.04.2010 Cu privire la libertatea de exprimare, n termen de 30 de zile, va fi n drept s sesizezeinstanajudectoreasccompetentpentruaprareaonoarei,demnit iiireputaieiprofesionale. Colegiulderecursconsiderconcluziajudectoruluiinstaneidefondexpusnncheiereacontestat greitnparteaprincare reclamantulafostobligatsachite taxadestatpecaptuldecerereprincares-asolicitat sfieobligatprtulsfac 9dezminiri, pentru fiecare dezminire cte 100 lei. Or, din coninutul cererii de chemare n judecat rezult c, reclamantul solicit obligarea p dezmint, n cel mult 15 zile de la data intrrii n vigoare a hotrrii judectoreti, declaraiile neveridice i defimtoarerspndite.Defapt,acestcapt decererereprezintosingurpretenie,nepatrimonial,iurmeazafitaxatcu100lei i nicidecum 900 lei cum a dispus judectorul primei instane, din care considerente aceast dispoziie din ncheiere se caseaz ca ilegal. Cureferirelacelelaltetemeiuripentrucarejudectorulprimeiinstaneadispusrestituirecereriidechemarenjudecat,Colegiul derecursleconsidercorecteintemeiate,reinndurmtoarele. Conformart.15alin.1dinLegeanr.64din23.04.2010Cuprivirelalibertateadeexprimare,persoanacareseconsiderdefimat poatesolicita,princerereprealabil,autoruluiinformaieii/saupersoaneijuridicecarearspnditorectificareasaudezminirea informaieidefimtoare,acordareadreptuluilareplicsauexprimareascuzeloricompensareaprejudiciuluicauzat.ncazdedecesal persoaneidefimate,cerereaprealabilsedepunedectrepersoanainteresat. (2)Cerereaprealabilsedepunentermende20deziledeladatalacarepersoan afledespreinformaia defimtoare.Acestaesteuntermendeprescripie.Lamplinireaunuiandinziuadefimrii,persoananupoatesolicitarepunereasan termenuldedepunereacereriiprealabile. (3)Persoanavaindicancerereinformaiapecareoconsiderdefimtoarei,ncazulrspndiriiunorrelatricuprivirelafapte, circumstanelecaredemonstreazcinformaiaestenesenfalssau,ncazulrspndiriijudecilordevaloare,circumstanelecare demonstreazcacesteanusebazeazpeunsubstratfactologicsuficient. Dinmaterialelecauzeireiesec,la29.01.2013,reclamantulVladimirPlahotniucadepuscereredechemarenjudecatmpotriva luiIonButmalai,SRLOMG-MediaGrupprivindaprareaonoarei,demnitiiireputaieiprofesionale,cerincaresencadreazn prevederile art. 15 din Legea Cu privire la libertatea de exprimare i anume, reclamantul urma s respecte calea prealabil de soluionareapriciniipecaleextrajudiciar,careesteobligatorie,nraportcuambiipri. Or,potrivitart.18dinLegeaCuprivirelalibertateadeexprimare, (1)Cerereadechemarenjudecatsentocmetecurespectareacondiiilorprevzutelaart.166i167dinCoduldeprocedurcivil.

(4)Lacerereadechemarenjudecatseanexeaz:

Page 2 / 3

a)publicaiaceconineinformaiacontestatsaunregistrareaemisiunii,sau,dacprezentareanregistrriinuesteposibil,sevaindica

(1)Cerereadechemarenjudecatsentocmetecurespectareacondiiilorprevzutelaart.166i167dinCoduldeprocedurcivil.

(4)Lacerereadechemarenjudecatseanexeaz:
a)publicaiaceconineinformaiacontestatsaunregistrareaemisiunii,sau,dacprezentareanregistrriinuesteposibil,sevaindica postul,emisiunea,dat ioradifuzrii; b)copiadepecerereaprealabilcudovadaexpedieriisaunmnriiacesteiaprtului; c)rspunsullacerereaprealabil. JudectorulJudectorieiBotanicacorectaconstatatc,ncazuldatcerereaurmeazafirestituit,deoarecenuafostrespectat proceduradesoluionareprealabilapriciniipecaleextrajudiciarnprivinaprtuluiSRLOMG-MediaGrup.Or,conformart.170 al.(l) lit. a) CPC, nerespectarea procedurii de soluionare a pricinii pe calea extrajudiciar, constituie temei de restituire a cererii de chemarenjudecat. Judectorul primei instane ntemeiat a explicat reclamantului c, trebuie s solicite prtului SRL OMG-Media Grup printr-o cerereprealabil,publicarea eventualelordezminiricevor fifcutedeIonButmalai islemenin peprimapagintimpde 7zilei dacnuvafimulumitderspusulprimitlacerereaprealabilsaunuvapriminiciunrspuns,conformart.17dinLegeaCuprivirela libertateadeexprimare. Argumentulreprezentantuluirecurentuluiprivitorlafaptulc,nuestenecesaradresareacereriiprealabilectreSRLOMG-Media Plus, deoarece autorul informaiei contestate este Ion Butmalai, instana de recurs l consider nentemeiat, or, acest argument contravineart.15dinLegeaCuprivirelalibertateadeexprimare. Judectorul Judectoriei Botanica corect a constatat c, restituirea cererii de chemare n judecat naintate mpotriva SRL OMG-MediaPlus,pemotivcnuesterespectatproceduraprealabil,genereazrestituireacereriidechemarenjudecatnaintat mpotriva lui Ion Butmalai pe motiv c, Judectoria s. Botanica nu este competent sjudece cauza. Astfel, Ion Butmalai i are domiciliunor.Cahul,respectiv,competentsjudeceaceastcerereestejudectoriaCahul. Or,conformprevederilorart.170al.(l) lit.b)CPC,dacinstananuestecompetentsjudecepricina,cerereaserestituiereclamantului. Colegiul de recurs consider concluzia judectorului corect i ntemeiat, deoarece conform art. 38 alin. 1 CPC cererea de chemarenjudecaturmaafidepuslaadresaprtuluiianumelaJudectoriaCahul. Dinaceste considerente,Colegiul civilalCurii deApel Chiinu,dispuneadmiterea recursuluiinvocat cantemeiatn parte,cu excluderea din ncheierea judectorului Judectoriei Botanica din 18.02.13 a dispoziiei prin care cererea de chemare n judecat a reclamantuluiserestituiepemotivc,reclamantul nus-aconformatpropuneriijudectoruluidea achitasuplimentartaxadestat900 leireieinddinpreteniileformulatedencasareacompensaieide5000deuniticonvenionale,cerezultdin9dezminirisolicitate. nrestrecursulserespingecumeninereancheieriijudectoruluiJudectorieiBotanicadin18.02.2013. Conducndu-sedeart.art.427alin.1lit.a),428CPCR.MoldovaColegiulcivilalCuriideApelChiinu, : SeadmiterecursuldeclaratdectrereprezentantulluiVladimirPlahotniuc,VitalieZama. Secaseaznpartencheiereajudectorului JudectorieiBotanicadin18.02.13,adoptat npricinalacerereanaintat de Vladimir Plahotniuc mpotriva lui Ion Butmalai, SRL OMG-Media Grup privind aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale, cuexcluderea dinncheiereadispoziieiprincarecererea dechemarenjudecatareclamantului serestituiepemotiv c,reclamantul nus-aconformatpropuneriijudectoruluideaachitasuplimentartaxadestat900leireieinddinpreteniileformulate dencasareacompensaieide5000deuniticonvenionale,cerezultdin9dezminirisolicitate. nrestrecursuldeclaratdectrereprezentantulluiVladimirPlahotniuc,VitalieZama, serespingecanentemeiatisemenine ncheiereajudectoruluiJudectorieiBotanicadin18.02.2013. Deciziaesteirevocabildinmomentulpronunrii. Preedinteleedinei, judec torul:NinaCernat Judectorii:AnatolPahopol

Anatol Minciuna

Page 3 / 3