P. 1
Cartea fierarului betonist

Cartea fierarului betonist

|Views: 540|Likes:
Published by unchiulica925
pdf
pdf

More info:

Published by: unchiulica925 on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

T.

CĂRARE

FIERARULUI BETONIST

Ing. TEODOR CÂRARE

FIERARULUI BETONIST
Ediţia a ll-a revăzută şi completată

i

EDITURA TEHNICĂ
B u c u r e ş t i — 1986

L ucrarea constituie un în d rep tar u til pentru calificarea şi perfecţio­ narea m uncitorilor, m aiştrilor şi tehnicienilor care execută lucrări de arm are a elem entelor din beton arm at şi beton precom prim at. în acest scop s-au d at în lucrare a tit date cu caracter general, cit şi precizări de detaliu pentru aprofundarea operaţiilor şi proceselor exe­ cutării arm ărilor şi pretensionării arm ăturii. O parte a lucrării conţine elem entele de bază pentru cunoaşterea oţelurilor, înţelegerea corectă a planurilor de arm are şi a modului de lu ­ cru a arm ătu rii m ontată în operă. P artea cea mai însem nată din lucrare este însă rezervată exemplelor de arm are, operaţiilor pregătitoare pentru prelucrarea arm ăturii, cu­ noaşterii dispozitivelor şi utilajelor necesare şi a tehnologiilor simple şi complexe de confecţionare a arm ăturii, precum şi pentru executarea pretensionării şi m ontării în operă. U nele cunoştinţe generale tehnice şi unele tehnologii ajutătoare sau com plem entare, cu privire la cofrare, turnarea betonului ctc. au fost considerate necesare ridicării gradului de calificare şi specializare a m un­ citorilor fierari betonişti la nivelul cerinţelor actuale şi în concordanţă cu pregătirea de bază pe care statu l nostru o asigură tu tu ro r oamenilor muncii. Unele date tehnice din lucrare sîn t utile şi subinginerilor şi ingine­ rilor care lucrează în execuţie. In ediţia a Il-a a lucrării s-au actualizat prevederile standardelor şi actelor norm ative şi s-au introdus modernizările survenite în aplicarea tehnologiilor şi a echipamentelor.

R e d a c to r : ing. E M IL IA IL IE T e h n o re d a c to r : V. E. U N G U R E A N U C o p erta : a rh . IL IE G H E O R G H E B u n de tip a r : 05.03.1986. C oli d e tip a r : 33,75 + 7 p la n şe C. Z. : 691.87 I. P . „ O lten ia" C ra io v a S tr. M ihai V ite a z u l, nr. 4 R ep u b lic a S o c ia listă R o m ân ia C o m an d a n r. 1

PREFAJĂ

Tehnologiile de executare a construcţiilor din ţara noastră s-ua per­ fecţionat considerabil în ultimii ani, în special în scopul reducerii greută­ ţii construcţiilor şi a duratei lor de execuţie. Industrializarea operaţiilor şi proceselor care concură la execuţia con­ strucţiilor a fost posibilă datorită dotărilor foarte importante cu dispozitive şi utilaje moderne) organizării atelierelor de armături şi a fabricilor de pre­ fabricate, folosirii armăturilor produse industrial sub forme de plase şi car­ case sudate şi a altor măsuri din dcm eniul prefabricării elementelor, extin­ derii folosirii prvcomprimurii etc. In aceste condiţii, cerinţa de bază este asigurarea unui nittel calitativ ridicat de execuţie. Pregătirea cadrelor care lucrează în construcţii şi ridicarea nivelului cunoştinţelor lor este o componentă inseparabilă a gradului superior de instruire pe care îl primesc toţi oamenii muncii din ţara noastră. Muncitorii şi cadrele medii din construcţii ca şi din alte d(menii au do­ vedit că au toate condiţiile să-şi însuşească într-un termen scurt cele mai avansate tehnologii, să-şi formeze o pregătire polivalentă, ca ei însăşi să perfecţioneze procesele de producţie şi să acţioneze pentru o calitate superi­ oară la execuţia construcţiilor. Plecînd de la aceste cerinţe şi premise, lucrarea a fost elaborată astfel îneît să ti lă o concepţie modernă de alcătuire, conţinînd toate cle­ mentele, atît pentru însuşirea corectă a celor mai sim ple operaţii, cît şi pentru înţelegerea proceselor tehnologice şi a modului de lucru a armă­ turii în elementele din beton şi beton precomprimat. Lucrarea este realizată sub forma unui iot închegat care conţine mini­ m um de cunoştinţe generale şi cunoştinţe tehnice*pentru înţelegerea cunoş­ tinţelor de specialitate care sînt prezentate detaliat. S-a considerat că fiecare fierar betonist trebuie să poată citi corect planu­ rile de armare, în care scop i s-au dat eîteva noţiuni de desen şi cunoştinţegenerale specifice; s-au prezentat numeroase exemple de armare. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor, în ansamblu, s-a considerat util să se cunoască cerinţele de lază pentru execuţia cofiajelor şi prepararea şi turnarea betoanelor. 3

Cunoştinţele specifice de specialitate încep cu prezentarea oţelurilor de armături şi a principiilor de proiectare şi executare a armăturilor. Pentru aprofundarea meseriei de fierar betonist, lucrarea are exemple specifice de armare, luate pe cit posibil de la noile tipuri de construcţii care se execută şi se armează după reguli precizate de norme, cu folosirea noilor tipuri de armături. In prezentarea tehnologiilor de execuţie s-a pus accent pe lingă cunoaş­ terea utilajelor şi dispozitivelor de fasonare şi sudare şi pe cunoaşterea ope­ raţiilor de pregătire, fasonare, asamblare şi montare în operă, explicitînd diferite cazuri reprezentative întîlnite în execuţie. Organizarea producerii centralizate a armăturilor, pregătirea fabricării, organizarea locului de m uncă şi a proceselor de fabricaţie formează o preocupare constantă a lucrării, datele necesare ocupînd locul potrivit în expunerea şi economia lucrării. Problemele pretensionării armăturilor, cu toate elementele care le im ­ p u n ( utilaje, dispozitive, tehnologii etc.),sîn t tratate în capitole speciale. Lucrarea este pusă de acord cu normativele, instrucţiunile de execuţie şi cerinţele tehnice şi de calitate im puse în normativele şi standardele de pro­ iectare. î n ediţia a 11-a a lucrării s-au actualizat prevederile standardelor şi actelor normative şi s-au introdus modernizările survenite în aplicarea teh­ nologiilor şi a echipamentelor.
AUTORUL

CUPRINS

Prefaţă Capitolul I. C U N O ŞTIN ŢE G E N E R A L E CU P R IV IR E LA R EA L IZ A R E A CO N STRU C ŢIILO R ŞI E L E M E N T E L O R D E CON STRU CŢII . 11

A. T ipuri (ie construcţii şi lu crări de c o n s t r u c ţ i i .............................. ........ 13 1. Clasificarea construcţiilor clin p u n ctu l de vedere al d estinaţiei 13 2. Clasificarea construcţiilor din p u n ctu l de vedere al m ateria­ lelor şi al m odului de execuţie şi a l c ă t u i r e .............................. ........ 14 B. P ă rţi şi elem ente de construcţii. Tendinţe de dezvoltare. încercări 16 1. P ărţile c o n s t r u c ţ i i l o r ......................................................................... ........ 17 2. L ucrări de com pletare, p ro tecţie şi finisaj .............................. ........18 3. E lem ente de c o n s t r u c ţi i.............................................................................1!) 4. In stalaţii p en tru c l ă d i r i ..................................................................... ........21 5. T endinţe in alcătuirca şi executarea c o n s tr u c ţiilo r ................. ........21 6. încărcările construcţiilor .........................................................................21 C. P lanuri de e x e c u ţ i e ..........................................................................................22 1. Clasificarea planurilor d upă c o n ţ i n u t ........................................... ........23 2. Clasificarea planurilor după gradul de d e t a l i e r e ..............................26 ■D. E lem ente pentru citirea p la n u rilo r de c o n s tru c ţii.......................... ........2& 1. F orm ate, scări, scriere, l i n i i ............................................................ ........27 2. P roiecţii, cotare, s e c ţ i u n i .........................................................................2$ 3. P lanuri pen tru construcţii din b eto n a r m a t .............................. ........34 4. Desene p e n tru detalii m e ta lic e ........................................................ ........ 4!y 5. P lanuri p en tru in sta laţii .........................................................................45 6 . T oleranţe in c o n s tr u c ţii..................................................................... ........46 Capitolul I I . N O Ţ IU N I E L E M E N T A R E A JU T Ă T O A R E D E M ATEM ATICĂ, MECANICĂ, R E Z IS T E N Ţ A M A T ER IA L EL O R S I ÎN C ER C Ă R I A LE M A T E R IA L E L O R ........................................... ! ............................. ........48 A. A oţiuni de m atem atică e le m e n ta r ă ........................................................... 48 1. N oţiuni de arii şi v o lu m e ................................................................. ....... 48 2. U n ităţi de m ăsură uzuale folosite in constru cţii conform standardelo r ........................................................ * ......................... ....... 49 3. N um ere şi calcule t e h n i c e ............................................................ ....... 51 4. O peraţii aritm etice şi algebrice ........................................................... 52 5. Q peraţii cu f r a c ţ i i ......................................................................... ....... 56 6 . Media a r i t m e t i c ă ..................................................................................... 57 7. P roporţia şi regula de tre i s i m p l ă ........................................... ....... 58

5

B.

C.

D.

E.

F.

8. Calculul procentelor ..................................................................... 9. Folosirea tabelelor num erice în calcule t e h n i c e .................. 10. E cu aţii algebrice . . ..................................................................... 11. R eprezentări grafice ..................................................................... 12. N oţiuni elem entare de geometrie şi trigonom etrie . . . . E lem ente «le m ecanică şi rezistenţa m a t e r i a l e l o r ...................... 1. N oţiuni de m e c a n ic ă ........................................................ 2. E lem ente de rezistenţă a m a t e r ia le lo r ....................................... Dispozitive de m ăsurări mecanice şi g e o m e tric e .......................... 1. M ăsurarea dim ensiunilor l i n i a r e .................................................... 2. M ăsurarea u n g h i u r i l o r ..................................................................... 3. Verificări de p o z i ţ i i ......................................................................... 4. M ăsurarea masei .............................................................................. 5. M ăsurarea f o r ţ e l o r .............................................................................. 6. Dispozitive de t r a s a r e ..................................................................... Verificarea calităţii oţelurilor (le arm ătu ri şi a betonului prin încercări <le l a b o r a t o r ........................................................................... 1. încercarea la tr a c ţ i u n e ........................................... ......................... 2 . Încercarea de îndoire la rece . .................................................... 3. încercarea de îndoire a l t e r n a t ă ...................... .......................... 4. încercarea la în c o v o i e r e ................................................................. 5. Maşini de în c e r c a t.............................................................................. 6. încercarea la c o m p r e s iu n e ............................................................ Procedee de realizare a elem entelor din beton a rm at şi beton p r e c o m p r im a t........................................... ............................................... 1. Principii de realizare a elem entelor din beton arm at . . . 2. Realizarea elem entelor prefabricate din beton arm at . . . 3. Principii de realizare a elem entelor din beton precom prim at Verificarea calităţii lucrărilor «lin beton a r m a t ...................... .

58 59 60 62 63 66 67 73 76 77 80 81 82 82 83 48 84 89 90 91 91 94 95 95 101 104 111

Capitolul H I . O Ţ E L U R I P E N T R U ARMAREA. CO N STRU C ŢIILO R D IN B E ­ TON ARMAT ŞI BETO N PRECO M PRIM A T ŞI M A T ER IA L E A U X I L I A R E .............................................................................................. A. O ţeluri pentru construcţiile din beton ai-mat ............................... 1. T ipuri dc oţeluri p en tru beton a rm a t . . . . . . . . . 2. Domeniile de utilizare a oţelurilor p en tru beton a rm a t . 3. O ţeluri-beton lam inate la c a l d .......................... 4. Sîrm ă tra să p en tru beton a r m a t ................................................ 5. Sîrm ă moale p en tru l e g a t .......................... .... 6. B i o ţ e l u l .............................. ...................................... ......................... 7. Plase sudate u z i n a t e ..................................................................... 8 . T ransportul şi depozitarea oţ el uri l or-bet on. . . . . . . . B. O ţeluri pentru construcţiile din beton precom prim at . . . . 1. T ipuri de oţeluri p en tru beton p r e c o m p r im a t...................... 2. Domeniile de utilizare ale oţelurilor p e n tru beton precom ­ p rim at ......................................................................... ..................... 3. Sîrme de oţel şi produse din sîrm ă p en tru beton precom ­ p rim at ................................................................. .... ......................... C. M ateriale auxiliare pentru executarea lu crărilo r dc a rm ătu ri 1. D istanţieri (suporţi) ............................................... ..................... 2. M ateriale de î n n ă d i r e .....................................................................

114 114 115 115 117 125 128 128 131 137 144 144 145 145 151 151 156

6

Capitolul IV.

B ETO N U L ŞI TEH N O L O G IA D E P R E P A R A R E Ş l D E P U ­ N E R E ÎN O P E R Ă ................................................................................... A. B etonul ca m aterial pentru lu crările din beton a rm a t şi beton p r e c o m p r im a t............................................................................................... 1. T ipuri de betoane (clase şi m ărci) ....................................... 2. E lem entele com ponente ale betoanelor (lian ţi, agregate, adaosuri, plastifianţi, a p ă ) ........................................................ 3. Compoziţia betonului ................................................................. 4. P repararea pe şan tier a b e to n u lu i............................................ 5. T ran sp o rtu l b etonului la o b i e c t ................................................ 6. Punerea in operă a b etonului ................................................ 7. T urnarea şi com pactarea b e t o n u l u i ....................................... 8. D e c o f r a r e a ...................................................................................... 9. T o r c r c t a r e a ....................................................................................... 10. Betoane u ş o a r e .............................................................................. 11. Betoane c e l u l a r e .......................................................................... 12. Betoane a p a r e n t e .......................................................................... 13. B etoane aparente d e c o r a t i v e .................................................... 14. C aracteristici şi condiţii de calitate p en tru fabricarea be­ to n u lu i .......................................................................... .... . B. Cot’raje ......................................................................... ......................... 1. G e n e r a l i t ă ţ i ................................................................. ..................... 2. Cafraje nedem ontabile ................................................................. ..................................................................... 3. Cofraje dem ontabile 4. T ipare ............................................................................................... .

158 158 158 160 164 165 166 166 167 169 170 170 171 172 173 174 176 176 177 180 186

Cnpitolul V. T E H N O L O G II, D IS P O Z IT IV E ŞI U T IL A JE N E C E S A R E R E A ­ L IZ Ă R II A RM A TO RILO R P E N T R U B ETO N ARM AT . . . . A. Operaţii p r e g ă t i t o a r e ............................................................................. 1. G e n e r a l i tă ţ i........................................................................................... 2. întocm irea.fişei de debitare şi f a s o n a r e ...................... 3. Pregătirea arm ăturilor in d e p o z i t ................................................ ti. Tehnologii simple de descolăcit, îndreptat şl tă ia t arm ătu rile 1. în d rep tarea prin întindere cu troliul m anual a oţelului-beton liv ra t in colaci .......................... ........................................................ 2 . în d rep tarea la o in stalaţie de în d re p ta t cu tro liu l electric a oţelului-beton liv ra t in colaci ....................................... . 3. în d rep tare a cu dispozitive sim ple şi la m aşini de în d re p ta t cu role şi cu cap ro tito r a oţelului-beton liv ra t în colaci . . C- M aşini de îndreptat şi tă ia t ................................................................. 1. G e n e r a li tă ţ i ........................................................ .................................. 2. A lcătuirea de principiu a unei m aşini de în d re p ta t şi tă ia t 3. Modul de utilizare a m aşinilor de în d re p ta t şi tă ia t . . . . 4. Maşini de în d rep tat şi tă ia t executate in ţ a r ă ...................... 5. D ispozitive şi maşini de tă ia t oţel-bcton ................................... D. Tehnologii simple de fasonat şi îndreptat oţelul-beton . . . . 1. G eneralităţi asupra fasonării m a n u a l e ....................................... 2. D ispozitive simple p en tru fasonarea m a n u a l ă .......................... 3. U tilizarea dispozitivelor simple de f a s o n a t .............................. 4. Fasonarea m ecanică. ..........................................................................

188 188 188 189 191 193 193 195 199 201 -01 202 205 205 208 211 211 212 214 216

7

E . M aşini de 1 'asonat (îndoit) o ţ e l - b e t o n ............................................... 1. Maşini de fasonat bare lo n g itu d in a le ........................................... 2. A lcătuirea de principiu a m aşinilor de f a s o n a t ...................... 3. Modul de utilizare a m aşinilor de f a s o n a t .............................. 4. Maşini de fason at bare lo n g itu d in a le ........................................... 0. Maşini de confecţionat e t r i c r i ........................................................ 6. Maşini de Îndoit plase s u d a t e ........................................................ 7. Maşini de tă ia t plase s u d a te ............................................................ 8. Fasonarea la cald a o ţe lu lu i-b e to n ................................................ F . Tehnologii pentru îm binarea şi înnădirea prin sudare. îm binări mecanice ale o ţe l u lu i - b e t o n ................................................................ 1. G eneralităţi asupra procedeelor de su d a re ................................... 2. Sudarea electrică p rin p u n c t e ........................................................ 3. Sudarea electrică cap la cap prin topire interm ediară . . 4. Sudarea m anuală cu arc e l e c t r i c .................................................... 5. Sudarea in cochilie, în baie de zgură cu cusături longitudinale 6. în nădirea cu m a n ş o a n e ..................................................................... G. U tilaje şi dispozitive de sudat o ţ e l - b e t o n ...................................... 1. U tilaje şi dispozitive staţionare p en tru sudarea prin puncte 2. Cleşti p en tru sudarea p rin p u n c t e ................................................ 3. Dispozitive de reglare. E le c tr o z i.................................................... 4. U tilaje p en tru sudarea cap la cap prin topire interm ediară 5. U nelte şi dispozitive p en tru sudarea m anuală cu arc electric Capitolul Y l . T E H N O L O G II D E P R E T E N S IO N A R E A A RM Ă TU RILO R ŞI D E PR EC O M PR IM A RE A E L E M E N T E L O R ...................... A. Tehnologii de pregătire a arm ătu rilo r pentru elementele jiree o m p r i m a t e .............................. • ........................................................... 1. G e n e r a lită ţi........................................................................................... 2. P regătirea a r m ă t u r i l o r ..................................................................... 3. Confecţionarea f a s c i c u l e l o r ............................................................. 4. Canale pen tru trecerea arm ăturii p o s t î n t i n s e ........................... B. Dispozitive şi u tilaje pentru arm ăturile betonului precom prim at 1. Dispozitive de în d re p ta t şi t ă i a t ................................................ 2. Dispozitive de blocare şi a n c o r a r e ................................................ 3. Mijloace p en tru realizarea forţelor de pretensionare a a r­ m ătu rilo r ............................................................................................... C. Tehnologii dc preeom prim are eu a rm ătu ră preîntinsă şi postIntinsă ....................................................................................................... 1. A rm ături p r e î n t i n s e ......................................................................... 2. A rm ătu ri postîntinse (fascicule de c a b l u r i ) .............................. 3. R ealizarea aderenţei arm ătu rilo r postîntinse şi p ro tecţia lor îm potriva c o r o z i u n i i .......................................................................... 4. R eguli pen tru p ro tecţia m u n c i i .................................................... Capitolul VI I . R E G U L I D E A RM ARE A E LE M E N TE L O R D IN BETO N A R ­ MAT ŞI BETO N P R E C O M P R IM A T ............................................... A. R eguli pentru elem ente din beton arm at, arm ate cu bare . . 1. R eguli generale, d e f i n i ţ i i ................................... ............................. 2. Condiţii generale de a r m a r e ............................................................. 3. D iam etrele m inim e ale barelor de a r m ă tu r i...............................

217 217 218 220 224 226 229 230 230 232 232 234 237 237 243 244 245 245 253 257 258 259 265 265 265 267 269 275 280 280 283 291 302 302 303 308 311 312 312 312 324 328

8

4. D istanţele dintre barele a r m ă t u r i l o r ....................................... 5. Form e constructive şi acoperirea cu beton a arm ăturilor 6. A ncorarea arm ătu rii. Form a b a r e l o r ....................................... 7. înnădirea arm ătu rilo r ................................................................. 8. Calculul lungim ii barelor de arm ătu ri . ............................... B. R eguli pentru arm area cn plase sudate a elem enlelor din beton a r m a t ....................................................................................................... 1. R eguli gen erale.................................................................................. 2. Condiţii generale de a r m a r e ........................................................ 3. înnădirea plaselor s u d a t e ............................................................ 4. A ncorarea şi întreruperea plaselor su d ate . . . . . . . C. R eguli pentru arm area elem entelor din beton prccom prim at 1. E lem ente cu a rm ă tu ră p r e î n t i n s ă ........................................... 2. E lem ente cu arm ă tu ră p o s t în t in s ă ........................................... Capitolul VI I I . A RM A REA P R IN C IP A L E L O R T IP U R I D E E L E M E N T E D IN B ET O N ARM AT ŞI B ET O N PR EC O M PR IM A T . . . A. A rm area h alelo r parter, uşoare, pentru i n d u s t r i i ................. 1. H ale cu grinzi cu inim ă plină din beton prccom prim at . 2. H ale cu arce din b eton precom prim at .............................. 3. H ale p arte r realizate cu ferm e şi arce din b eto n a rm at 4. H ale p arte r realizate cu ferm e din b eton precom prim at 5. H ale fără pod ru la n t realizate cu elem ente de su p rafaţă tip U P H din beton p r e c o m p r i m a t ....................................... B. A rm area construcţiilor in c a d r e .................................................... 1. Cadre din beton a rm a t m onolit p en tru bale industriale p a r t e r ............................................................................................... 2. Cadre eta ja te din beton a r m a t ................................................ 3. Stîlpi din beton arm at p en tru clădiri şi hale industriale 4. G rinzi de rulare ......................................................................... C. A rm area f u n d a ţ i i l o r ......................................................................... 1. F u n d a ţii izolate din beten şi beton a r m a t .......................... 2. F u n d a ţii cu bloc din b eton sim plu şi cuzinet din beton a r m a t ............................................................................................... 3. F u n d a ţii izolate pen tru stîlpi m e ta lic i................................... 4. F u n d a ţii izolate tip p ah ar pen tru stîlpi prefabricaţi . 5. F u n d a ţii continue din beton şi beton a r m a t ...................... 6. F u n d a ţii pe grinzi şi radiere din beton a r m a t .................. 7. F u n d a ţii p r e f a b r i c a t e ................................................................. 8. F u n d a ţii de m are adincim e în teren u ri slabe . . . . . 9. F u n d a ţii arm ate cu plase sudate . . ................................... D. A rm area elem entelor plane verticale ....................................... 1. S tru ctu ri cu diafragm e ............................................................ 2. P anouri m ari p r e f a b r i c a t e ........................................................ 3. A rm area zidăriilor ..................................................................... 4. A rm area pereţilor supuşi la încărcări norm ale pe planul lor E . A rm area planşeelor pentru c l ă d i r i ................................................ 1. Planşee din beton arm at m o n o l it........................................... 2. Planşee p refabricate din b eton a rm a t ................................... F. A rm area scărilor din beton arm at m o n o l it..............................

332 336 340 350 352 356 356 359 367 369 373 373 375

377 377 378 398 404 407 408 412 413 415 421 428 431 432 436 437 438 440 443 450 450 454 455 455 463 467 469 471 472 482 489

9

.....................491 3.......... R ezervoare cu planşee c iu p e r c i...... Castele dc a p ă . ............................................ ......................... Armarea construcţiilor şi elem entelor «Ie construcţii speciale 192 1.. ...... O R G A N IZ A R E A E X E C U T Ă R II L U C R Ă R IL O R D E A RM ARE IN A T E L I E R E . ......... Organizarea sudării prin puncte folosind m aşini de su d at staţionare cu o pereche de e l e c t r o z i .......... M anipularea.............539 .......... 501 3....538 B ib lio g r a fie .... A sam blări de carcase din bare independente legate in atelier 524 3.... 511 2................................................... ................ S tilpi cu destinaţie specială şi construcţii t u r n ...................... ........534 1.. a te l ie r e ................................... îndoirea plaselor plane in c a r c a s e .... M A N IPU L A R E ŞI D E P O Z I T A R E ...... O rganizarea atelierelor de confecţionat a r m ă t u r i .. Organizarea locului de m uncă peutru operaţiile executate in.................. tran sp o rtu l şi depozitarea plaselor sudate ......G.. O rganizarea su dării barelor cap la c a p ....534 2..................... ..520 A.... O rganizarea sudării p rin puncte folosind cleşti de sudură (m aşini de su d a t suspendate) .... j ................................ ....................... transportul şi depozitarea a r m ă t u r i l o r .520 1.................... 503 1......................... ........................... 506 4..... M anipularea..... ........................................................................................ R ezervoare circulare p en tru lichide ................ Legarea barelor cu s î r m ă ............................................. .... M ontarea a r m ă t u r i l o r ...........498 5.............................. tra n sp o rtu l şi depozitarea a rm ătu rii fasonate.... ..........................................................................500 Capitolul I X .......................................... 536 4........................ A teliere de şantier de confecţionat a rm ătu ri pentru betoane 511 1............. tran sp o rtu l şi depozitarea oţelului-beton in b a r e ...................... Silozuri şi b u n c ă re ........ M anipularea............................. 506 5................. 527 B.... ....... M anipularea................... ................. O P E R A Ţ II D E M ONTARE............................ 520 2........ tran sp o rtu l şi depozitarea oţelului-beton In c o la c i....................................... 503 2................................... G e n e r a l i t ă ţ i ............... 514 Capitolul X .............................................................................. TR A N SPO R T ..525 4....... ................................................. 535 3.......... M ontarea plaselor sudate uzinate şi a carcaselor sudate şi legate .............................................503 A.............. .............................. ..... Abateri şi toleranţe adm isibile pentru arm ătu rile <|ata m ontate 532 C....... O rganizarea locului de m uncă la sudarea cu arc electric .................................................492 2........... ...... ..............498 4.................................... M ontarea a rm ătu rii legate d irect în c o f r a j ......... 509 B......... M anipularea.............

Mecanizarea şi a u to m atizarea lucrărilor de construcţii s în t o p a r te co m pon entă a acestei re v o lu ţii. 11 . t e h ­ nicii. proiectare. noi utilaje. noi tehnologii de m ontaj care au perm is să se ajungă la mecanizarea lucrărilor de construcţii şi chiar la a u to m atizarea unor operaţii. tra n s p o rtu lu i energiei. ad ăp o stu l p e n tru to ate mijloacele sale de p ro ­ d u cţie şi în al doilea rin d ele cuprind to a te lucrările de bază p e n tru asigurarea schim burilor de m ărfuri. informaţiilor. cu caracteristici superioare. Dezvoltarea construcţiilor este strîns legată de satisfacerea necesi­ tă ţilo r fu n d a m e n tale ale dezvoltării om ului. fiind un imbold p e rm a n e n t p e n tru acestea.şi civilizaţiei. execuţie. precum şi toate lucrările p e n tru satisfacerea nevoilor sale spirituale şi culturale. pe t o t circuitul său de cercetare. Dezvoltarea construcţiilor este corelată cu dezvoltarea ştiinţei.C apitolul I CUNOŞTINŢE GENERALE CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONSTRUCŢIILOR Şl ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII Construcţiile au fo rm a t una din activităţile de bază ale omului din to a t e tim purile. R evoluţia tehnico-ştiinţifică care se desfăşoară în prezent pe m ul­ tiple planuri desigur că operează direct şi în sectorul de construcţii. Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii a pus la dispoziţia tehnicii con­ strucţiilor noi m ateriale. tran sp ortului apei necesare nevoilor domestice şi agricole. în istoria construcţiilor o a d e v ă ra tă revoluţie a fost ap a riţia b e t o n u ­ lui arm at. noi tehnologii de uzinare. exploatare. Ele reprezintă în prim ul rîn d adăp o stu l în care se desfăşoară m u lti­ plele activ ităţi omeneşti.

cunoscînd modul de m anipulare a a rm ă tu rilo r şi m aterialelor cu mijloace de tra n s p o rt meca­ nizate. De asemenea. 12 .Organizarea şi optimizarea ac tivităţii de construcţii pe to t circuitul său cu auto m atizarea deciziilor operative este o caracteristică a execu­ ţiei noilor construcţii. modul de realizare şi soluţiile construc­ tiv e p o t indica şi ele o altă cale de clasificare. lucrări inginereşti. pe care treb u ie să le exploateze corect. să p o a tă face schiţe de arm are. De m u lte ori fierarii betonişti s in t folosiţi şi ca sudori. Cunoaşterea calităţii oţelurilor de construcţii şi a m odului de veri­ ficare a acestora este o a ltă cerinţă a unui b u n fierar betonist. P ă rţile de construcţii şi ele­ m entele de construcţii pot şi ele să fie clasificate. să cunoască m odul de alcătuire a cofrajelor şi cerinţele care se im pun acestora şi să aibă noţiuni de p repararea şi tu rn a re a betoanelor. cunoştinţele de p rotecţia muncii form ează o altă la tu ră a pregătirii sale. să cunoască utilajele de p relu crat şi fasonat arm ă tu ri. trebuie să aib ă noţiuni de m on tarea construcţiilor. U na din clasificările cele mai vechi îm p ărţea lucrările în lucrări de construcţii civile şi industriale. lucrări de a r tă şi construcţii speciale. N oţiunea de construcţii este foarte complexă cuprinzînd în ea to a te categoriile de construcţii ex ecutate pen tru satisfacerea nevoilor socioeconomice ale omului. Munca m uncitorului este în prezent u ş u ra tă de dispozitive şi u tilaje puternice. Criteriile de clasificare şi m ai vechi şi m ai noi se referă la gruparea construcţiilor pe categorii de construcţii. Orice clasificare a construcţiilor este desigur a rb itra ră şi ea p o a rtă a m p re n ta ideii care a stat. în d e p ă rtîn d penele curente de funcţionare . treb uie de asemenea să aibă cu no ştin ţe de sudare şi să p o a tă executa sudarea de rezistenţă prin p u n cte la maşini de înaltă p ro d u c tiv itate şi chiar sudarea m anu ală cu arc electric. planurile de arm are. F ierarul b eto n ist trebuie să aibă cunoştinţe generale de alcătuirea construcţiilor. D estinaţia şi funcţiona­ litatea construcţiilor a form at unul din criteriile de clasificare. să citească planurile de construcţii şi p e cele m ai dificile dintre ele. să ştie să facă unele verificări. Adesea în lucrările inginereşti s în t cuprinse şi lucrările de a rtă şi speciale. de verificarea calităţii arm ăturilor. la baza clasificării. precum şi m aterialele p red om inante p e n tru realizarea s tru ctu rii de rezistenţă a fo rm a t de asemenea alt criteriu . în sfîrşit. M uncitorul trebuie să-şi îm bogăţească calificarea pen tru a cunoaşte m ai m u lte meserii. betoanelor şi lucrărilor de construcţii.

ateliere etc. dispensare. magazine. construcţii indus­ triale pen tru ac tiv ită ţi anexe (magazii.). p en tru trav e rsarea rîu rilo r. construcţii p en tru s ă n ă ta te a pu blică şi igienă (băi publice.). căi p en tru tram v a ie . creşe) . zonelor deni­ velate. cluburi. depozite. 5) Construcţii agrozootehnice : construcţii p e n tru desfăşurarea pro­ d u cţiei industriale agricole (crescătorii a u to m atizate . funiculare. mori. t u rn u ri de răcire) . stadioane. şosele. m aritim . case de odihnă). muzee. hale de reparaţii. hangare. expoziţii) . p ostu ri trafo etc. 13 . garaje. ziduri de sprijin. TIPURI DE CONSTRUCŢII Şl LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 1. ateliere. fluvial. pereuri etc. centrale term oelectrice. stîlpi şi lucrări de telefonie etc.). remize. autostrăzi. hale de desfacere etc. birourile întreprinderilor) . pis­ cine. podeţe. cinem atografe. velodroam e. săli de sport. construcţiile se clasifică a s t f e l : 1) Locuinţe de diferite tipuri şi destinaţii. ce n trale term ice. biblioteci.). spitale. pieţe.A. grajduri. Clasificarea construcţiilor din punctul de vedere al destinaţiei D upă destinaţie. 3) Clădiri administrative şi comerciale : construcţii p e n tru conducerea a c tiv ităţii economico-politice (birourile instituţiilor de s ta t. construcţii p e n tru a c tiv ităţi culturale şi sportive (săli de t e a tr u . 6) Lucrări pentru industria transportului : construcţii care asigură tra n sp o rtu l u rb a n şi in te ru rb a n al mărfurilor. buncăre. silozuri. precum şi consolidarea fundaţiilor căilor de com unicaţii şi a zonelor aferente (poduri. stîlpi de radio şi de televiziune. hale p en tru producţie secundară. estacade. consiliilor populare. policlinici. 7) Lucrări de artă : lucrări de m ari p rop orţii care se referă la com­ pletarea căilor de comunicaţii. saivane. trib u n e. v ia d u c te — poduri peste văi fără ape — tuneluri. construcţii p e n tru servicii (gări p e n t r u tra n sp o rtu l pe calea ferată. oficii poştale şi telefonice.). piste de aterizare. 2) Clădiri social-culturale : construcţii p en tru în v ă ţă m în t (şcoli. 4) Construcţii in d u stria le : construcţii care asigură desfăşurarea u n u i a n u m it proces de fabricaţie sau o fază a acestui proces de fa b ri­ caţie (hale de producţie industrială. auto. u n ită ţi service . personalului şi inform a­ ţiilor (căi ferate. m etrouri.

lucrări subterane. platform e marine. Principalele tipuri dc construcţii cu structuri din beton armat s i n i : construcţii cu schelet din b eto n armat. lucrări pen tru susţinerea utilajelor tehnologice. construcţii din b eton a r m a t e x e cu tate cu aju to ru l cofrajelor alunecătoare (glisante). canale de scurgere a apelor uzate. 9) Lucruri pentru alimentări cu apă — canalizări : ca p tări de apă. Se realizează construcţii cu relativ puţine niveluri. posibilitatea de a lua practic orice formă. 2. construcţii din panouri mari prefabricate din b eton a rm a t . conducte de ad ucţiu ne şi distri­ buţie. Acestea realizează funcţia dejsusţinere a clădirii la acţiuni verticale şi orizontale şi în acelaşi tim p îndepli­ neşte şi fu n c ţia de c o m p artim en ta re şi închidere a clădirii. beton p recom prim at la care a r m ă tu ra introduce eforturi de pretensionare iniţiale în beton. Construcţiile cu pereţi portanţi se pol clasifica in : construcţii cu pereţi p o rta n ţi din zidărie de cărăm idă (avînd rigidizări prin buiandrugi 14 . lucrări militare. am en a jare a zonelor por­ tu are . b eto n a r m a t la care a r m ă tu ra conlu­ crează prin ad e re n ţa dintre b eto n şi a r m ă tu ră . evitarea inundaţiilor şi transform area rîurilor în căi navigabile. cheiuri portuare. filtre de epurarea apei. fabricarea şi prel'abricarea uşoară.8) Lucruri hidrei chiu ce şi hidrocm elioralive: lucrări pen tru cen­ trale hidroelectrice şi regularizări de rîuri. stîlpi de energie electrică. B etonul a r m a t este u nul din m aterialele care a re v o lu ţio n at teh n ica construcţiilor datorită calită­ ţilor lui rem arcabile : rezisten ţă la solicitări m ecanice de orice n a tu ră . t u r n a t m onolit sau p r e f a b r i c a t . Clasificarea construcţiilor din punctul de vedere al materialelor şi al modului de execuţie şi alcătuire D upă m ateriale şi med de o e c u ţ i e construcţiile se clasifică în : 1) Construcţii cu structura clin beton armat. decantoare şi instalaţii de depoluare. canale de adu cţiune şi fugă etc. precum şi am enajarea zonelor piscicole (baraje. staţii de pompare. ciocuri uscate. ecluze. m astu ri de foraj. 2) Construcţii cu pereţi portanţi. castele de apă. rezervoare. staţii de pom pare. lucrări de irigaţie şi desecare (canale. D in punctul de vedere al conlucrării armăturii cu betonul construcţiile se pot executa din : b eton simplu . reziste n ţă la fcc.) . canale colectoare cu cămine de vizitare.). 10) Construcţii speciale : fortificaţii. coşuri de fum. construcţii cu diafragm e elin b eto n a r m a t . apeducte. reţele de conducte etc. d u rab ilitate. fundaţii de m a­ şini etc. diguri.

construcţii cu pereţi p o rta n ţi din blocuri mici (ceramice cu goluri. L em nul a fost în to td e au n a un excelent m ateria l de construcţii d a to rită calităţilor lui : rezistenţe m ecanice bune. sîm buri din b eton a r m a t. care au rigidizări similare ca cele din cărăm idă) . Dezvoltarea siderurgiei din ţ a r a n o astră a permis să se ofere construc­ torilor sem ifabricate metalice în form e foarte v ariate. cu pereţi a v în d căptuşirea exterioară şi interioară din scînd uri b ă tu te în „c. De asemenea se execută construcţii dem ontabile : b arăci. construcţii cu pereţi p o rta n ţi din fîşii de b eton celular au toclav izat (realizate din fîşii arm a te produse în fabrici şi îm binate pe şan tier . aspect plăcut. arce. cabane şi alte obiective cu scop turistic. aşezate orizontal. solidarizate prin centuri din b eton a rm a t cu m u s tă ţi înglobate în m ortaru l de solidarizare) . to tu şi el se foloseşte la construcţii p e n tru case de v a c an ­ ţă . tridirecţionale) d e stin ate acoperirii construcţiilor de deschideri m ari. din b eton cu goluri etc. R ezistenţele înalte ale m etalului.) . uşor de p re lu c rat şi îm bin at. Se asam blează prin şuruburi. Construcţiile metalice s în t ex e cu tate la to leranţe reduse. se p o t utiliza în elem ente m ari şi îm bina uşor şi rapid pe şantier. asigurîndu-se o precizie m ai b u n ă la m ontaj . îm binate prin chertare şi petreceri). volum ul şi g re u ta te a relativ mai redusă a elem entelor conferă m etalulu i calităţi p en tru realizarea u n or construcţii uşoare cu volum e de construcţii m ai mici. Tehnologiile de prelucrare şi execuţie a acestor tip u ri de construc­ ţii s-au dezvoltat m u lt în ţările cu rezerve m ari de păduri. uşor de p ro te ja t. din oţel şi alum iniu.. construcţii cu caracter u tilitar p en tru şantier etc. p en tru deschideri şi încărcări m ari şi cu carac te r dinamic. construcţii din lemn cu schelet din dulapi sau scînduri (con­ strucţii ex ecutate de regulă din elem ente prefab ricate form înd adesea obiectul u n or b rev ete de invenţie. hoteluri de m u n te. sudare şi n itu ire şi chiar prin încleiere. 4) Construcţii metalice. p orţiun i de zidă­ rie a r m a tă . termoizolant. cu caracteristici 15 . 3) Construcţii cu structura din lemn.u lu i în construcţii constituie cazuri p a rtic u la re . a n c a d ra m e n te din b eto n a r m a t. construcţii din blocuri de b eton celular au tocla v iz at (care se realizează d up ă o tehnologie specifică) . senzaţia de cald pe care o dă etc. corniere din beton a r m a t etc. Construcţiile din lemn se clasifică în : construcţii din lemn în sistem ul „bIoc“ (se realizează din bîrne.aplama“ sau puse v ertical cu ro ştu ri acoperite cu baghete) . construcţii m ixte din schelet de lemn în zăbrele cu u m p lu tu ră de zidărie . construcţii cu pereţi p o rta n ţi din beton uşor m onolit care se p o t executa cu pereţi p o rta n ţi realizaţi prin tu rn a r e în cofraje de inventar. construcţii de lemn speciale (în cadre. utilizarea k m r.şi centuri din b eton a rm a t. în ţ a r a noastră.

profile subţiri din ta b lă fo rm a tă la rece. PĂRŢI Şl ELEMENTE DE CONSTRUCŢII. Din m etal se p o t executa aceleaşi categorii de construcţii ca şi din a l t e materiale. Construcţiile metalice propriu-zise se p o t clasifica d u p ă criterii proprii : m odul de îm binare. din aliaje de alum iniu sub form ă -de : lam inate.statice m ai bune. din oţeluri superioare. sp aţiul p e n tru servicii com plim entare activ ităţii de producţie. ţevi. învelitoarea din m etal sau cu plăci din b eton a rm a t. azbo­ cim ent. construcţii din ţ e v i . ÎNCĂRCĂRI Clădirile care adăpostesc oam eni sau procese tehnologice p o t fi desfă­ ş u ra te pe orizontală (construcţii p arter) sau pe verticală (construcţii cu m ai m u lte niveluri). Planşeele' construcţiilor şi pereţii p o t fi realizaţi din elemente m ix te {beton a r m a t cu grinzi metalice înglobate. TENDINŢE DE DEZVOLTARE. Spaţiul clădirilor se îm p arte în spaţiul ac tiv ităţii de bază sau de pro­ ducţie. profile a m b u tis a te la rece etc. prin înglo­ bare în zidărie. B. 16 . alte tip u ri de plăci term oizolante etc. construcţii din lam inate la cald . c î t şi prin protecţii realizate din tencuială în ra b iţ. plăci de ipsos. tipul de lam inate. construcţii din oţeluri superioare şi de în altă rezistenţă etc. spaţiu l de circulaţie şi acces şi spaţiul p e n tru instalaţii de confort şi in stalaţii tehnologice. P rotecţia contra focului şi p rotecţia anticorosivă se po ate realiza p rin diferite mijloace. con­ stru c ţii din aliaje de alum iniu . In raport cu aceste criterii construcţiile metalice se clasifică în : construc­ ţii metalice su d ate . construcţii pe c a b l u r i . 5) Construcţii mixte. ca de exemplu : stîlpii din beton a rm a t. sistemul constructiv specific construcţiilor metalice etc. poliesteri a r m a ţi cu fibre de sticlă etc. construcţii cu ş u r u b u r i . construcţii din profile cu pereţi subţiri form a te la rece . profile din tablă av înd rolul de cofraj p ierd u t sau a rm ă tu ră). elemente p re fa­ bricate din b eton. a t î t prin pelicula de protecţie de n a tu ră chimică. Construcţiile m ixte s în t acele construcţii care au elementele de rezistenţă şi de închidere realizate din m ateriale diferite. saltele de v a t ă m inerală. profile extru d a te . construcţii metalice nitu ite . şarp a n ta din ferme metalice.

coroziunii. în terenuri slabe se fundează pe piloţi. noi t e h ­ nologii de uzinare şi noi tehnologii de execuţie şi m ontaj pe şantier. Scheletul de rezistenţă poate fi din zidărie. ventilaţie.). b eton p recom p rim at. p rotecţia con tra infiltraţiei apelor subterane şi de s u p ra faţă. presiunea apei. b eto n a rm a t. Modul de rezolvare p e n tru asigurarea construcţiilor la to a te aceste acţiuni formează obiectul unor discipline speciale. zăpadă. tra n s p o r t p n eum atic etc. te m p e ra tu ră ). 2 — Cartea fierarului betonist — cd. de energie. stab ilita te a la ră s tu r n a re a construcţiilor. de noi tehnologii de execuţie a produselor. ca orice a c tiv ita te economică. uragane) şi să aibă pro tecţia hidrofugă.Construcţia trebu ie să asigure preluarea încărcărilor clin g re u ta tea proprie.mat. F undaţiile se execută de regulă din beton sau beton ar. D u p ă n a tu ra construcţiei.).. p u tîn d fi folosite în cazurile subsolurilor şi p en tru instalaţiile clădirilor sau chiar a unor procese de producţie auxiliare. 1 17 . lem n etc. poluării etc. destinaţie. este sub ord o n a tă cerinţelor economiei m oderne şi an u m e să se exe­ cute cu economii de m ateriale. A ctiv itatea industriei construcţiilor. contra focului. Scheletul de rezistenţă va asigura şi preluarea încărcărilor teh no­ logice şi a mijloacelor de tra n s p o r t grele su spendate sau rezem ate de scheletul de rezistenţă (poduri ru lante. încărcărilor funcţionale ale utilajelor. conveiere) şi insta­ laţiilor (încălzire. F u ndaţiile pot fi monolite sau prefabricate. 1. Scheletul de rezistenţă se concepe să satisfacă concom itent mai m u lte funcţiun i (rezistenţă şi canale de ventilaţie etc. încărcărilor din acţiunile climatice (vînt. S u it subsoluri cu unul sau m ai m ulte niveluri. m etal. încărcări. încărcări e x tra ­ ordinare (cutrem ure. de m anop eră şi de costuri. în acelaşi tim p ele realizează îm preun ă cu s tru c tu ra de rezistenţă şi centurile o rigidizare spaţială a scheletului de rezistenţă şi a întregii construcţii. Aceste cerinţe se realizează p rin folosirea de m ateriale noi cu carac­ teristici superioare. planşeele po t fi alcătuite din diferite m ateriale în diverse forme. Părţile construcţiilor 1) Fundaţiile şi subsolurile asigură tran sm itere a încărcărilor la teren. m onoraiuri. deschideri etc. term ică. 3) Planşeele clădirilor folosesc la com p artim en ta rea pe verticală. fonică. 2) Scheletul de rezistenţă şi ekm entele de închidere (pereţii exteriori şi interiori) se folosesc şi la co m p artim en ta rea pe orizontala a construc­ ţiilor.

planşeele se p o t executa din lemn. grinzi rulante). Soluţia de acoperiş este funcţie de deschiderea construcţiilor. senzaţia de cald etc. 5) Scările şi mijloacele de transport asigură circulaţia la diferite nive­ luri p en tru oam eni şi materiale. de m ari dimensiuni. Lucrări de completare. cadre. rezistenţa la uzură. grinzi prefabricate şi corpuri de u m p lu tu ră. aspectul estetic. Această soluţie se mai foloseşte la construcţii cu caracter tu ristic sau la vile. Planşeele prefabricate ceramice au o răspînd ire mai mică la construcţiile ex ecu tate în ţ a r a noastră. Acoperişurile p o t avea prevăzute elem ente de lum inator. de folosirea u ltim ului planşeu d re p t reazem p e n tru elementele de acope­ riş şi de m aterialele utilizate.Soluţia folosită în mod frecvent în prezen t este cea a planşeelor prefabricate din beton a rm a t. 4) Acoperişul construcţiilor poate fi rezolvat cu p a n te p en tru scurge­ rea apelor sau sub formă de terasă. estacade etc. ceramice sau alte materiale. protecţie şi finisaj Aceste lucrări asigură fu n cţio nalitatea construcţiei prin realizarea pardoselilor. întreţin ere uşoară. 2. izolării termice. mijloace rezem ate pe scheletul de rezistenţă (poduri rulante) sau suspen date de scheletul de rezistenţă (conveiere. realizate din diferite m ateriale. fonice şi hidrofuge şi îm b u n ă tă ­ ţirea aspectului estetic şi de confort. lemn etc. 18 . Mai p u ţin utilizate la noi s în t planşeele cu stru c tu ra de rezistenţă m etalică. din beton.. L a construcţiile de deschideri mici cu planşee din b e to n a r m a t se po t realiza terase izolate sau se po ate alcătui o su p ra stru c tu ră rezem ată planşeu p e n tru realizarea pantelor. escalatoare. cu elemente de u m p lu tu ră sau cu alcătuire m ix tă m etalbeton. m etal (oţel şi alum iniu). benzi rulan te. tîm plăriei. arce. P rincipalele lucrări din acest domeniu sînt : 1) Pardoselile. P e n tru tra n s p o rtu l pe verticală se mai folo­ sesc ascensoare. m onoraiuri. L a construcţiile turistice sau trad iţio nale. care treb uie să asigure b u n a circulaţie. beton a rm a t. T ra n s p o rtu l pe orizontală se asigură cu mijloace . sub formă de semipanou ri sau fîşii. precum şi tra n sp o rtu l p n eu m atic p e n tru corespondenţă şi materiale.mecanice la sol. stru ctu ri tridirecţionale sau pe ferme din cabluri etc. L a deschiderile m ari elem entul de rezistenţă al acoperişului se poate realiza din ferm e simple sau spaţiale.

19 . beton arm a t. fundaţiile se consolidează cu una sau două centuri din beton a r m a t . planşeul poate fi a lcă tu it din ele­ m en te din b eton a r m a t precom prim at. racordărilor . O atenţie specială trebuie acord ată : pu n ţilo r de infiltraţie . a t î t în interiorul construcţiei. P ro tecţia contra apelor este funcţie de : m odul cum acţionează apa din s o l . fu n d a­ ţiilor. fundaţiile p en tru pereţii interiori se îngroaşă şi se arm ează corespunzător placa de pardosea. 3) Tencuielile şi placajele (interioare şi exterioare) îndeplinesc funcţia de protecţie. agresi­ v ita te a apei în ra p o rt cu m aterialele din care sînt ex ecu tate construc­ ţiile . 4) Zugrăvelile şi vopsitoriile asigură protecţia contra agenţilor exteriori.2) T îm plăria (cu geamuri). aspect p lăcu t şi întreţinere uşoară t u t u r o r elementelor de construcţii expuse agenţilor atmosferici. aşa cum s-a a r ă t a t anterior. 5) învelitoarea protejează construcţia contra acţiunii ploilor. învelitorilor. tasările . tehnologia de aplicare a izolaţiei. fie la o p a rte com ponentă a părţilor de construcţii. caracteristicile m a te ­ rialelor de izolaţie . care asigură închiderea golurilor de circu­ laţie. 6) Izolările termice şi fonice se aplică pereţilor. De exemplu. tre b u in d să fie durabile. ieftine şi uşor de întreţin ut. dilatările . cît şi la exterior. străpungerilor etc. în terenuri cu tasări inegale. condiţii de igienă. m ateriale plastice. 3. contracţia c o n s tru c ţie i. d u ra ta de acţiun e . Hidroizolările sîn t verticale şi Orizon­ tale şi trebuie să asigure o protecţie continuă. m etal. Tipurile principale de elem ente de construcţii s în t: 1) Elemente de fundaţii : P e n tru construcţiile de zidărie fundaţiile se realizează de regulă din beton simplu t u r n a t direct în s ă p ă tu ră . u m id ita te a mediului încon jurător . Elemente de construcţii N oţiunea de elem ent de construcţii se po ate referi fie la o p arte a construcţiei. lum inare şi aerisire. apelor cu şi fără presiune hidrostatică. p u tîn d fi realizată din lemn. zăpe­ zilor etc. aspect estetic. subsolurilor şi pardoselilor. dîndu-se o m are im por­ t a n ţ ă la racordările între protecţia orizontală şi verticală. 7) Hidroizolatia asigură protecţia contra umezelii păm în tu lu i.

Fîşiile ceramice se p rod uc în fabrică sau în atelierele de şantier. predale su pra b eto n ate. cornişe . 5) G radul rid icat de prefabricare introdus în pre zen t face să se execute în uzine fie elemente spaţiale pentru o întreagă încăpere. profile . chesoane etc. instalaţiilor. Fîşiile cu goluri au grosimi de 14 cm p înă la lungimea de 4 m şi de 19 cm în cazul lungimilor mai m ari. panouri m ari p refabricate din b eto n a r m a t cu fun cţiu ne de închidere sau funcţiune p o rta n tă mono sau m u ltis tra t cu aşezare orizontală sau verticală. fu n d a ţii cu talp a a r m a tă (cu sau fără a r ti ­ culaţie) . buiandrugi p r e f a b r i c a ţ i . din e b m e n te de b e to n a r m a t şi elemente de b eto n precom ­ p rim a t. ventilaţiilor sau conductelor. închiderea construcţiilor industriale şi chiar a vilelor se execută şi din m etal cu sau fără izolare termică. 2) Elemente pentru pereţi : centuri a rm a te . fundaţii p a h a r p refabricate din beton a rm a t. grinzi I I . grinzişoare cu a r m ă ­ tu r a p re tensio nată cu m ontare rapidă. coşuri şi canale de fum din b eton a r m a t p r e f a b r i c a t . 4) Elemente de acoperiş : p en tru acoperirea halelor m etalice şi a clădirilor se utilizează : ferme din b eto n a rm a t. grinzi în forma literei T cu corpuri de u m p lu tu ră : grinzi cu arm ă tu ri pretensionate de forma literelor T şi n . se p o t alcătui din : elem ente prefabricate din b eto n a r m a t . b rîu ri . elem ente prefabricate puse direct pe scheletul de susţinere . Planşeele cu corpuri de u m p lu tu ră sau dale p refabricate p o t rezem a şi pe grinzi metalice. cu sau fără s o l b a n c u r i . fîşii cu goluri ro tu n d e . fîşii ceramice de planşeu . Grinzile p re tensionate sîn t folosite la deschideri m ari. fu n d a ţii cu cuzineţi din' beton a r m a t . fundaţii pe piloţi prefabricaţi a r m a ţi sau pretensionaţi. a n c a d ra m e n te prefabricate p en tru goluri de ferestre şi uşi. fu n d a ţii predale prefabricate p e n tru fundaţii tip radier . sem ipanouri . fie prefabricarea tuturor elementelor liniare componente ale clădirii. Semipanourile s în t din fabrică p rev ăzu te cu to a te golurile necesare trecerii coşurilor de fum . 3) Elemente de planşeu : planşeele clădirilor. m etal şi lemn .P e n tru structurile din beton armat se fac : fu n d a ţii izolate . în funcţie de n a tu ra scheletului de rezistenţă. cu eventuale arm ă tu ri suplimentare. sîm buri din beton a r m a t . grinzi T . Se mai ex ecută : fu nd aţii pe grinzi p refabricate . fundaţii ca setate prefabricate . 20 . fîşii arm a te p e n tru pereţi din b eto n celular a u t o c l a v iz a t .

acţiunea din precom prim are a unor elem ente etc. care solicită o construeţie[în tim pul execuţiei . p en tru asigurarea te m p e ra tu rii normale de lucru şi p rotecţia instalaţiilor. denum ite şi ac ţiu ni. 6. trebuie să se ţin ă seam a de necesităţile m oderne ale dezvoltării eco­ nomice şi anum e să se realizeze : construcţii cu m ultiple posibilităţi funcţionale. 6) Antipoluante. | 3) Electricitate. d u ra tă de execuţie mică. care acţionează pe to a tă d u ra ta construc­ ţiei (g reu tatea p roprie a elementelor de construcţie. telefon.4. g re u ta te a sau îm pingerea păm în tu lu i. Tendinţe în alcătuirea şi executarea construcţiilor P e n tru a se realiza sarcinile puse t u t u r o r industriilor de strategia partid ulu i în edificarea societăţii socialiste m ultilateral dezvoltate. cost redus.). 7) Crematoriu. încărcările construcţiilor î n ţ ă r c ă r i l e . cu consum mic de energie. conţinînd filtre antip o lu an te. 5. p e n tru evacuarea aerulni viciat şi îm prospătarea cu aer cu ra t în condiţii de u m id itate controlate. a p a ra tu ra casnică. p e n tru evacuarea apelor u zate şi a apelor pluviale. Construcţiile trebuie astfel concepute ca să aibă o d u ra tă de v ia ţă cît mai m are d in p u n c t de vedere f u n c ţ i o n a l . radio şi televiziune. care cuprinde reţele p e n tru lum ină. apei. Instalaţii pentru clădiri In stalaţiile pentru clădiri se referă l a : 1) Alim entarea cu apă (potabilă şi industrială). cu utilizarea de m ateriale nedeficitare. construcţia trebuie să po ată fi m odificată uşor ca re p artiţie interioară (pereţi demontabili. 4) încălzire. care acţio­ nează num ai în anu m ite perioade mai lungi sau mai scurte cu inten­ 21 . 2) încărcări temporare (cvasipermanente şi variabile). tra n s p o r t la sol etc. p e n tru arderea deşeurilor menajere. 5) Ventilaţie. sonerii.şi exploatării s î n t : 1) încărcări permanente.). \2 ) Canalizare. frigidere etc. cu vo lum de mano­ peră redusă.

încărcări climatice : zăpadă. p ăm în t. 3) încărcări excepţionale provenite din cutrem ure. explozii. şocuri. Calculul care se face ţine seamă de frecvenţa. m ateriale. v în t. poduri ru la n te pe grinzi de rulare şi acţiunea lor di­ namică . Calculul eforturilor u n ita re care a p a r în elementele supuse la întindere. Rezistenţele de calcul sîn t de asemenea re g lem entate prin sta n d a rd e de s t a t şi ele reprezintă o a n u m ită valoare din lim ita de curgere a m a­ terialului.sităţi mai m ari sau mai mici. luindu-se coeficienţi de sigu ranţă corespunzători. chiciură. ale atelierelor de şantier. rup erea unor elemente. se întocm esc planuri cu detalii de execuţie.) p en tru am plasarea în teren a construcţiei şi p e n tru execuţia părţilo r ei co m ponente în ordinea logică a unei tehnologii de execuţie raţională. utilaje. in tensitatea. D in aceste acţionări se enum eră : în cărcă­ rile planşeelor cu oameni. Planurile s în t desene care cup rin d to a te elementele geom etrice (lungimi. perioada de revenire. d u ra ta acţiunii încărcărilor. punere în operă etc. Soluţiile tehnice din planuri nu po t fi sch im bate decit cu acordul proiectantului. m ijloace uşoare de ridicat. C onstrucţiile nu p o t fi ex e cu tate decît conform planurilor elaborate de proiectant care răspu nd e asu p ra concepţiei de ansamblu. P e n tru fiecare elem ent de construcţie şi p ă rţi com ponente ale acestora. C. precum şi în funcţie de mijloacele m ecanice pe care le are şantierul p en tru tra n s p o rt. defec­ ta re a utilajelor. distanţe. încărcări care ap ar la tra n s p o r t şi m ontaj . P roiecta n tu l întocm eşte proiectul d upă care se execută co nstru cţia pe baza unor studii tehnico-economice şi calculelor de rezistenţă. în funcţie de posibilităţile aprovizionării cu m ateriale şi posibilităţile teh ­ nologice de execuţie ale uzinelor şi fabricilor care livrează elemente. tas a re a reazemelor etc. compresiune sau încovoiere se face după regulile Meca­ nicii construcţiilor şi R ezistenţei materialelor. te m p e ra tu ră . P lanurile de ar­ m are fac p a rte din planurile de execuţie. apă. pereţi. economici­ tă ţii construcţiei şi rezistenţei elementelor proiectate. . PLANURI DE EXECUJIE Construcţiile se execută după planuri în tocm ite de in s titu te specia­ lizate de proiectare. lăţimi. m anipulare. to lera n ţe etc. grosimi. Modul de luare în calcul al încărcărilor este regle­ m e n ta t prin standardele de stat.

golurile ferestrelor şi uşilor (fig. 1 . meşterii şi m uncitorii calificaţi tre b u ie să citească planurile şi detaliile de execuţie p u tîn d să facă pe baza lor planul de aprovizionare cu materiale. planurile de organizare şi planurile de m ontaj cu grafice şi term e n e de execuţie. 1 . orientarea clă­ dirilor fa ţă de punctele cardinale. organizarea producţiei de elemente pe şantier. înălţim ea camerelor.T oţi tehnicienii. limitele terenului pe care se execută. b). P e n tru execuţia planurilor (desenelor) trebu ie să se cunoască regulile de întocm ire a desenelor tehnice. construcţiei. 1. a).). dimensiunile golurilor p re v ăzu te p rin secţiunea respectivă etc. căilor de acces. P lanurile unei clădiri figu rată pe p lanu l de ansam blu sîn t alcătuite din : 1) Faţade. grosimile planşeelor. care s în t proiecţii ale construcţiei pe planuri frontale sau laterale co nţinînd elementele care a p a r în fa ţa d e cu redarea aspectului construcţiei (fig.2). (fig. 3) Planurile construcţiei la diferite niveluri care se referă la planul p arteru lui şi planurile etajelor re p re z e n ta te prin secţionarea construcţiei cu u n plan orizontal. Clasificarea planurilor după conţinut D u p ă co n ţinu tul lor. planul de situaţie este u n fel de h a r tă care a r a tă pozi­ ţia construcţiilor care se execută. organizarea echi­ pelor etc. dimensiunile camerelor. planurile forţelor de m uncă. planurile de construcţii se clasifică a s t f e l : 1) Planurile de situaţie prezintă pro iectat pe te re n (văzut de sus) contururile exterioare ale. 2) Planurile de ansamblu cu p rin d de regulă o p a r te mai re strînsă a obiectelor de construcţii care urm ează a se executa şi conţin cotele p entru tra s a re a limitelor construcţiei. vecinătăţile etc. 1. cotîndu-se t o a t e elementele (grosimea pereţilor. . 4) P lanurile fundaţiei reprezintă contururile fundaţiei aşa cum re­ zu ltă dintr-o secţiune p rin fundaţie. 23 .1. 2) Secţiunile construcţiilor prin planuri verticale în lungul sau tra n s ­ versal construcţiei care conţin to a te cotele elementelor (grosimile pere­ ţilor. 1 .

. ru p ă to a re etc. canal. 5) P la n u l de cofraj.F ig. lare etc. A lc ă tu ire a u n e i c lă d iri : a — vedere . 1. 6) Planurile instalaţiei de apă. arm at ven ti­ conţin în tre­ 24 . care se întocmesc după reguli de desen specifice .1. F ig . care se ex ecută pen tru elementele din beton t u r n a t e pe şantier. ele traseul conductelor şi poziţia corpurilor de încălzire şi iluminat. b — secţiune ver­ ticală. electrice şi încălzire.

1. C onstructorul şi m uncitorul con stru c tor treb u ie să prevadă încă de la tu rn a r e a betonului golurile necesare p e n tru conducte şi piese înglobate. S e c ţiu n i o riz o n ta le p r in tr .o c lă d ire . perspectiva construcţiei (fig. a) p en tru a se avea o imagine reală a construcţiei aşa cum a ra tă în re alita te (ca într-o fotografie). 1. 25 . Alte planuri conţin şi vederea în spaţiu a construcţiei.PLAN PARTER PLAN ETAJ F ig.2.1.

2. Clasificarea planurilor după gradul de detaliere
D u pă gradul de detaliere şi precizie, planurile se prezintă sub formă de : 1) P lanuri generale, care a ra tă modul de alcătuire generală a con­ stru cţiei sau al unui obiect de construcţie, fă ră să conţină detalieri. 2) P lanuri de execuţie, care s în t desenele definitive, la scară, cotate ale unui ansam blu sau element. 3) P lanuri de detalii de construcţii, secţiuni transversale şi longi­ tudinale, vederi etc. ale unui elem ent de construcţie a v în d t o a t e cotele p e n tru execuţia detaliilor. Astfel se fac detalii de arm a re p en tru fundaţii, stîlpi, planşee, grinzi, cadre etc. 4) Schiţă cotată pen tru execuţia de piese m ă ru n te pe şantier (se p o t face schiţe co tate ex ecu tate cu creionul şi m în a liberă). D acă această schiţă foloseşte p en tru im aginarea unei piese se num eşte schiţă de proiect, după care se face desenul la scară. C ind schiţa se face după o piesă existentă se num eşte schiţă de releveu. La executarea schiţei tehnice se va avea în vedere : poziţia opti­ m ă de reprezentare ; analiza formelor geometrice com ponente; alegerea vederii principale şi num ărul m inim de vederi necesare ; încadrarea de­ senului întrun dreptunghi m inim ; trasarea axelor de simetrie-, trasarea con­ turului cu linii subţiri pentru redarea formelor şi proporţiilor; trasarea ro­ tunjirilor şi liniilor de cotă şi mărimea cotelor.

D. ELEMENTE PENTRU CITIREA PLANURILOR DE CONSTRUCŢII

Desenul este o reprezentare la scară (de regulă m icşorată) prin p ro ­ iectarea pe u n plan, după u n a n u m it sistem, a construcţiilor sau elemen­ tu lu i de construcţii. Desenele tehnice se execută cu respectarea unor reguli precise din ca re unele fac obiectul unor sta n d a rd e de s ta t cum s î n t : form atele pla­ nurilor, scările, îm p ătu rirea desenelor, scrierea, haşurarea, m odul de reprezen tare spaţială (axonometric), rotirea în desenul industrial (reprezentare, poziţionare), modul de reprezentare al secţiunilor, g radul de prelucrare la elementele metalice, num erotarea, sem ne convenţionale. Desenele se p â t clasifica d upă mai m ulte criterii (v. STAS 415-80). Desenele obişnuite s în t ex ecutate în aşa-zisa proiecţie ortogonală c a re reprezintă obiectul în v edere sau secţiune deci în tr-u n p lan cu
26

două dimensiuni (lungimi, lăţimi). R ep rezen tarea construcţiei în trei dimensiuni se face prin desene în perspectivă. î n cadrul acestei lucrări se indică cîteva elem ente de desen care tre b u ie resp ectate de fierarii betonişti.

1. Formate, scări, scriere, linii
a. Form atele p la n u rilo r şi ale copiilor acestora (care a j u n g pe şa n ­ tier). Acestea au dimensiunile p revăzute în STAS 1-81 în care se indică p en tru un a n u m it form at, sim bolul ( A 1 . .. A 5 ) , dimensiunile în mm, su p ra fa ţa în m a, dimensiunile chenarului, d is ta n ţa între chenar şi m ar­ gine, precum şi lăţim e a fişiei de îndosariere. Fiecare desen are u n indicator în tocm it conform STAS 282-80. Pe. aceeaşi coală se p o t ex ecuta n u i m ulte desene independente. b. îm p ă tu rire a desenelor. Această operaţie se face după reguli precise conform STAS 74-76. îm p ă tu rire a obişnuită se face la form atul A4 (210 X 297) mm). Se ad m ite îm p ă tu rire a şi la alte formate. îm p ă tu rire a se face astfel ca pe la tu ra de jos a desenului îm pă­ tu r i t să ap a ră indicatorul în întregim e în poziţie norm ală de citire a dosarului (mape, broşuri). L a îm p ătu rire se ţine seam a ca îndoirea să se facă paralel cu fişiile de îndosariere. c. Seările desenelor tehnice. Scara unui desen este ra p o rtu l dintre dimensiunile liniare m ă su ra te pe desen şi dimensiunile reale ale obiec­ tului re p re z e n ta t (STAS 2-82). S înt scări de muriri folosite la detalii de execuţie 2 : 1 ; 5 : 1 ; 10 : 1 şi scări la m ărim e n atu ra lă 1 : 1 ; p en tru detalii de execuţie cotele se scriu în m ilim etri sau centim etri, fără a se ţine seam a de grosim ea t e n ­ cuielilor sau a u nui a n u m it fel de finisare. Scările de micşorare uzuale folosite în desenul de construcţii s î n t : 1 : 25 ; 1 : 50 ; 1 : 100 ; 1 : 200 ; 1 : 503. U ltim ele scări se folosesc p en tru planurile de situaţii. Cotele se. trec în ce n tim etri sau m etri, d upă m ărim ea dimensiunilor. d. Liniile în desenul tehnic. Acestea sînt şi ele n orm ate (STAS 103-84) clasificindu-se în 3 tip uri (linie continuă, linie întreruptă, linie-punct) cu grosim i diferite : groasă, mijlocie şi subţire. D e regulă se alege o grosim e de bază b = 0 , 2 . . .2 m m p en tru linia continuă, linia mijlocie a v în d grosim ea b/2, iar cea su b ţire b/4. Liniile continue groase se folosesc p en tru co ntu ru ri şi axele arm ă­ tu rilo r în grosimea de 1,56, liniile subţiri p en tru m uchii fictive, linii de cotă şi aju tă to a re , haşuri, c o n tu ru l secţiunilor sup rap use etc., iar

27

liniile în tre ru p te pen tru co ntu ruri şi muchii a c o p e r i t e ; liniile-punct se folosesc de regulă pen tru tra s a re a axelor şi traseelor de secţionare (cu grosimea de 1,56). e. Scrierea în desenul tehnic. Această operaţie se face cu mîna sau cu şablonul (texte, simboluri, litere latine şi greceşti, cifre rom ane şi arabe etc.). Dimensiunile literelor sîn t stan d ard iz ate, precum şi înclinarea aces­ to ra. STAS 186-74 dă to a te dimensiunile literelor, d is ta n ţa dintre, litere, cu vin te şi rîn d u ri etc., precum şi reţelele de linii a ju tă to a re p en tru scriere. f. Ila ş u ra rc a desenelor. Această operaţie se face cu respectarea indicaţiilor din STAS 104-80 u n de'este a r ă t a t modul de haşurare pen tru : metale, lemn, cărăm idă, beton, b eto n arm a t, b e to n p recom p rim at, sticlă, păm în t, u m p lu tu ră, lichide etc. H a şu rare a se execută de regulă cu linii continue subţiri, drepte, paralele, echidistante, înclinate la 30°, 45° sau 60°, la d reap ta sau la s tîn g a fa ţă de linia de contur.

2. Proiecţii, cotare, secţiuni
Dispoziţia proiecţiilor şi m odul de execuţie a vederilor, fa ţa d elo r şi secţiunilor în desenul tehn ic se face su respectarea STAS 614-76. a. Vederea din fa ţă sau vederea fro nta lă (proiecţia principală). In ra p o rt cu proiecţia principală se denumesc şi celelalte proiecţii (vedere de suis, stînga, dreapta, spate, jos). Proiecţia principală este astfel aleasă ca să se prezinte cît mai m u lte detalii de formă ale construcţiei. D e regulă se foloseşte vederea fron ta lă şi cea laterală din stînga. P e n tru piesele com ponente proiecţia principală este cea de punere în operă sau de prelucrare (arm ături, şuruburi etc.). b. P lan urile tle s itu aţii. De regulă acestea se fac la scara 1 : 100. P e planul p arte ru lu i se po ate re p rezenta şi planul acoperişului (la construcţii cu u n nivel) care se re d ă prin linii p u n c ta te unde se tre c coamele, doliile şi streaşina sau se face u n p lan separat. Ferestrele se reprezintă p rin două linii paralele care re p re z in tă geam urile cuprinse între liniile de co ntu r ale peretelui şi prin două linii d re p te transversale pe zid în exterior la limitele exterioare ale tocului (v. fig. 1.6). Uşile se reprezintă prin întreru perea peretelui secţionat, desenîndu-se limitele deschiderii prin drepte perpendiculare pe conturul zidului. F oaia uşii se reprezin tă p rintr-o dre ap tă perpendiculară pe zid

28

(uşa deschisă) şi cu o linie a ju tă to a r e (un arc de cerc care descrie cursa <le deschidere a uşii). P e axele de sim etrie ale ferestrelor şi uşilor se trec cotele. La uşi se desenează p rin tr-o săgeată direcţia accesului în încăpere ; grosimile pereţilor sîn t în funcţie de grosim ea elem entelor p o rta n te constituente, fără tencuieli (grosimea cărămizilor 25 cm sau - f 1/2)25 a 38 cm sau grosimea blocurilor ceramice, grosimea pe­ retelui din beton celular sau din panouri de beton, beton glisat etc.). Scările se reprezintă prin mai m ulte proiecţii (vedere orizontală, v e r ­ ticală, secţiuni etc.). Dimensiunile tre p te lo r (lăţim e şi înălţime) s în t norm ate (de regulă 25/15 cm). c. Cotarea. P rin cotarea unui desen de construcţii se înţelege în­ scrierea în acel desen a dimensiunilor p arţiale şi totale, necesare p en tru determ inarea precisă şi clară a t u t u r o r elementelor construcţiei. Cotarea se face cu respectarea STAS 1434-83, STAS 188-76 şi STAS 9773-82 p e n tru construcţii metalice şi STAS 855-79 p en tru construcţii din beton arm at. Cotarea se face prin interm ediul u rm ătoa relor elemente : linii de cotă, care indică lu ngim ile şi unghiurile e l e m e n tu l u i ; cota, care indică valoarea num erică a dimensiunii considerate, ex p rim a tă în m od obişnuit cu cifre arabe, însoţite uneori de simboluri în litere ; linii ajutătoare, care delimitează porţiunile cotate şi se folosesc în cazurile în care linia de cotă nu taie con turul elementului ; linii de indicaţie sau dc referinţă, care se folosesc p en tru indicarea cotei cînd spaţiul de desen nu este su­ ficient ; ele se reprezintă printr-o linie fr în tă subţire cu săgeata ascu ţită prelungită pîn ă la spaţiul pe care-1 indică (fig. 1.3).

F ig. 1.3. L i­ n ii d e re f e ­ r i n ţă în d e ­ sen.

29

P e n tru indicarea diferenţei de nivel dintre f a ţa elementului lu a tă d re p t p lan de re ferinţă se foloseşte cola de nivel. Liniile de axă indică a x a elementului sau construcţiei. Uneori drept linie de cotă se folosesc şi celelalte tipu ri de linii (aju­ tă to a re , de contur, de axă etc..). P e n tru cotarea u n or porţiuni drepte prin linii de cotă se pot tra s a mai Intîi liniile de co n tu r (perete) care delimitează liniile de cotă ce se duc paralele cu elementul. P e n tru co nturu ri curbe se folosesec linii de cotă curbe tra s a te ec h idistan t de con tu r ; p en tru unghiuri se duce o cotă circulară cu centrul în vîrful unghiului şi se delim itează de laturile unghiului sau prelungirea acestora. L a schemele geometrice ale elementelor cu zăbrele, lungimile bare­ lor com ponente se vo r indica direct pe axe fără linii de cote sau linii de referinţă (fig. 1.4). P e n tru transcrierea cotelor se în treru p haşurile. Axele de sim etrie se m archează ca în figura 1.5, a.b. L a elementele simetrice cotele se po t re p rezenta integral sau pe ju m ă t a t e (v. fig. 1.5). P a n tele acoperişului se m archează printr-o săgeată a v în d sensul coborîtor, v aloarea pantei se scrie sub formă de ra p o r t sau în p ro cen te (v. fig. 1.7) sau prin cotele unui triu n g h i dreptunghic (în valori absolute). La tra s a re a liniilor de cote se v a re sp ecta u rm ă to a re a regulă : liniile de cotă m ai mici se desenează lîngă contur, iar cele mai lungi mai departe de co n tu r p en tru a se evita intersecţiile liniilor de cotă cu liniile aju tătoare. De asemenea se vor evita golurile ferestrelor şi uşilor.

F ig. 1.4.

D e s e n a re a sc h e m e lo r g eo m etrice.

F ig. 1.5. M od d e c o ta re .

30

F ig. 1.6. C o ta re a u n u i p la n .

Axele de tra s a re a construcţiilor se m archează cu cifre arabe sau c u litere m ajuscule (fig. 1.6). Cotele de nivel se indică în m etri cu două zecimale, chiar dacă acestea sîn t zerouri (fig. 1.7). Dimensiunile se cotează prin linii de cote paralele cu laturile ; poziţia lor se indică prin d istan ţa dintre axele lor sau p rin d is ta n ţa dintre feţele lor. Secţiunile elementelor mici se po t cota cu aju to ru l unei linii de referinţă pe care se trec cotele celor două latu ri în m u lţite în tre ele, de exem plu golurile de coşuri (v. fig. 1.6). d. Secţiunile. Sint reprezentarea unui obiect d upă tăierea im aginară -a acestuia cu u n plan convenţional şi în d ep ărtarea părţii d intre planul <le tăiere şi ochiul observatorului. Secţiunile se execută paralele cu unul din planurile de proiecţie p e care este re p re z e n ta t oliiectul. Secţiunea orizontală făcută printr-o construcţie la un nivel carac­ teristic se num eşte plan (v. fig. 1.6) ; cuvintul secţiune se utilizează de regulă p en tru secţiunile verticale (v. fig. 1.7). Secţiunea în care planul de tăiere (secant) este considerat axa piesei sau paralel cu aceasta se num eşte secţiune longitudinală, iar cînd planul de tăiere este perpendicular pe axa piesei secţiunea se numeşte transversală. Secţiunile se p o t reprezen ta cu contururile pieselor care se găsesc în spatele planului de tăiere. In acest caz se num eşte secţiune de vedere, ia r fără contururile piesei din spatele planului secant (de tăiere), se nu­ m eşte secţiune propriu-zisă.

32

Se poate folosi şi secţiunea deplasată aşe­ zată în prelungirea axei de secţionare. Secţiunile pot fi to tale sau p arţiale (combinate cu vedere). Traseul secţiunilor se stabileşte pentru indi­ carea porţiunilor carac­ F ig. 1.8. D e sfă şu ra re a v e d e rilo r. teristice, p u tîn d fi drepte sau decalate. D ire cţia de j^nvire a secţiunii (cu înd ep ărtarea p ă rţii dintre planul de tăiere şi ochiul observatorului) se indică prin săgeţi cum este a r ă t a t pe planul din figura 1.6, secţiun ea 1— 1, care este apoi re p rez en tată în figura 1.7. R eprezentarea decalată a secţiunilor cu o desfăşurare a vederilor secţionate se indică prki săgeţi în d re p ta te spre secţiunile parţiale, ca secţiunea 2 — 2 — 2 din figura 1.6 re p rez en tată în figura 1.8. Detaliile pen tru care se fac desene separate p o t să nu fie re p rez en tate în secţiuni, ci numai în detaliu. Liniile de întrerupere a desenului (pentru elemente lungi) denum ite şi linii de ruptură se reprezintă ca în figura 1.9. Cotele uşilor şi ferestrelor pe desene la scările obişnuite (1/100) şi mai mici se înscriu pe axele acestora sub formă de fracţie, în centi­ m etri (lăţimea deasupra înălţimii de la fa ţa pardoselii), iar foaia a ra tă sensul de deschidere a uşii p rin tr-u n arc de cerc. e. Trasarea în tuş. Desenele de construcţii se execută în tu ş, pe calc, după care se fac copii pe hîrtie ozalid care ajung la şantier. La trasarea desenului în tu ş se poate respecta cu precizie ra p o rtu l de grosime

Fig. 1.9. L in ii d e r u p tu r ă p e n tr u d ife rite m a te ria le . 3 — Cartea fierarului betonist — cd. 1

33

dintre linii regJîndu-se deschiderea trăg ă to ru lu i şi respectîndu-se u rm ă­ toarele i n d i c a ţ i i : axele de simetrie vor avea grosim ea de 1/4 din grosimea liniilor de co n tu r (liniile de co n tu r 1/1), iar liniile a ju tă to a r e şi cele de cotă 1/4 (din grosim ea liniilor de contur), conform indicaţiilor de la pun ctul c. D esenarea săgeţilor şi com pletarea unghiurilor se face cu peniţă topografică. Orice desen treb u ie să fie co tat, h a ş u ra t şi să aibă indicator.

3. Planuri pentru construcţii din beton armat
Construcţiile din beton a r m a t se reprezintă prin planuri de ansam ­ blu, de fundaţii, de cofraj, detalii de arm are şi de m o n tare prefabricate, conform STAS 855-79. P la nu l de fu n d a ţie se re p rez in tă p rintr-o secţiune (cu vedere de sus), fă cu tă în tr-u n plan orizontal deasupra soclurilor (fig. 1.10 a). P lanu l de cofraj al unui planşeu se prezintă p rin tr-o vedere de sus a elementelor co m po nen te ale cofrajului, considerînd arm ă tu rile n em on tate şi betonul n e tu rn a t (fig. 1.11). Plan urile de a rm a re în secţiune şi vedere se rep rezintă considerînd a r m ă t u r a m o n ta tă , fără t u rn a r e a betonului (fig. 1.12, 1.13 şi 1.14). a. Notare şi cotare. Pe planuri se notează o singură d a tă marca betonului, tip ul oţelului-beton conform stand ard ului, extrasul de arm ă­ t u ră , cota de nivel etc. Se folosesc urm ătoarele s i m b o lu r i : 1) F u nd a ţia se notează cu litera F u rm a tă de u n indice care indică n um ărul fundaţiei (v. fig. 1.10 a). 2) Stîlpii se notează cu litera S u rm a tă de u n indice care de regulă a r a tă n u m ăru l stîlpului, începînd cu stilpul din stîn g a jos, sau axa stîlpilor în litere şi num ărul stîlpului de pe axă sau fu n d a ţie (v. fig. 1.11). Sub simbolul stîlp ulu i se trec dimensiunile secţiunii transv ersale ale stîlpului, în centim etri. 3) Grinzile se notează cu litera G a v în d ca indice literele A . . . Z u rm ate de u n n u m ă r ; literele A . . . Z indică planul cărei aparţine, iar indicile numeric rezultă din nu m ero ta rea grinzilor, d upă care se trec dimensiunile secţiunii transversale grinzii, în centim etri, în ordinea b x h (lăţime X înălţime), în fiecare deschidere care diferă (v. fig. 1.11). 4) Centurile se notează cu litera C u rm a tă de un indice num eric şi dimensiunile secţiunii transversale, de exemplu : C2 — 25 X 20. 5) Buiaridrugii se notează în m od similar cu literele G sau B.

34

> .o .

__________ 2J2___________-|-

-|-

____! _440,

1

x'
Fig. 1.10 a. Plan de fundaţii.

2

distan ţa dintre tălpi şi cotele respective. P = placă de planşeu . P F = perete de f a ţ a d ă . PRESIUNE P E TEREN 2 0 N /c m > 130 Fig. 1. soclurile. 1 1 -1 N o ta E x t r a s u l d e a rm ă tu ră se a f l ă p e p la n ş a BETON SIMPLU B 75 BETON ARMAT 8 150 '"n c u z in e ţi B 200 :n s lîlpi OŢEL OB 37 1 COTA -*C. Pe p lanu ri se m a i trec urm ătoarele date : în planurile de fundaţii se dau dimensiunile în plan ale stîlpilor şi grinzilor de fundaţii. p en tru claritate se p ot folosi şi scările 1 : 10 . A lte notaţii : CA = cheson acoperiş . tălpile fundaţiei.o fu n d a ţie . De asemenea.11). se trece cota săpăturii în cote relative fa ţă de nivelul de referinţă ± 0 . D = pe­ rete despărţitor din panouri mari . Planurile de cofraj şi de armare se fac de regulă la scara 1 : 50 . Detaliile de armate se fac la aceleaşi s c ă r i . buiandrugi).2 5 m PQRMAT STRATUL P E CARE S E FUNDEAZĂ E S TE D IN ARGILĂ NISIPOASA t NIVELUL M A X IM A L A P E I SUBTERANE 5.0 0 .60 buc. pereţi) şi conturul elementelor orizontale (grinzi. Pe planul de cofraj se reprezintă to a te elementele verticale în sec­ ţiuni haşu rate (stîlpi. 1. în centim etri. 1 : 5 sau 1 : 2. Grosimea plăcii de planşeu.DETALIU Fb 2 150x 1. se pot folosi şi scările i : 20 (1 : 25) sau 1 : 100. n a tu ra şi caracteristicile terenului de fundare (fig. S e c ţiu n e p rin tr. se trece po 36 . nivelul terenului n atu ral în cote absolute.10 b. P P B = perete p o r t a n t din beton arm at. precum şi secţiunile verticale din planşeu r a b ă t u t e (în­ toarse la 90°) în planul orizontal al cofraj ului. Se dau to a te cotele gene­ rale (v. fig.10 b). cuzineţii.00 = 2 L 3 5 5 m 2 3 COTA TERENULUI NATURAL ■0 . zidurile. 1.

37 .

12). 1. p reced at de semnul 0 şi lungimea to ta lă n o ta tă cu L . Modul general de cotare se poate vedea pe figura 1.12). fig.12). fig.13 mărcile © şi (g)). fig. stîlpi) se desenează barele caracteristice considerate r a b ă t u t e în planul cofrajului (v. 1. L a plăci n um ăru l barelor se dă de regulă pe m etru sau prin d is ta n ţa dintre b are (v.17). D easupra fiecărui tip de bară (Ia ap rox im ativ 1 mm d istanţă) se înscriu urm ătoarele d ate : m arca barei (num ărul de identificare) înscrisă în tr-u n cerc. fig.15 b şi 1. fig. jos. N um ăru l de b ucă ţi se dă pe m etru de placă (v. fig. to tu l r o tu n jit la m u ltip lu de 5 cm cel mai apropiat. fie convenţional cu o linie scurtă tr a s a tă în sensul lungimii barei şi te rm in a tă cu săgeţi la am bele capete (v. iar a etrierilor la fa ţa interioară (v. A rm ăturile de re p artiţie se desenează fie ca b ară r a b ă t u t ă în planul cofrajului.15 şi 1. grinzi. diam etrul. pe această linie se scrie c u v în tu l re p artiţie (întreg sau scurtat) şi poziţia u nde se m ontează sus. 1. fig. L u n g im ea ciocurilor se v a lua conform nor­ melor. Lungimile parţiale ale segm entelor barelor se m ăsoară pe axă. P e planul de arm are a plă­ cilor se cotează lungimea călăreţilor de Ia m arginea reazemului p în ă la c a p ă t şi d is ta n ţa de la m arginea reazemului (faţa interioară) p în ă la p u n ctu l de ridicare a a rm ă tu rii înclinate (v.16). num ărul de bare asemenea şi diam etrul lor în mm. 1. 1. Cînd a r m ă tu ra este aşezată pe m ai m ulte rîn d u ri se indică rîn d u l pe care este m o n tat.14. plus lungimea ciocurilor (dacă este cazul). î n planurile de armare (planşee. fig. în mm. 1. 1.12). Se po ate înscrie şi în titlul desenului la plăci de aceeaşi grosime. fig.diagonala suprafeţei plăcii (v. fără a se tra s a linia de cotă. 1. cadre.13. care se trece pe desen şi în extrasul de arm ă­ t u r ă (fig. precedat de sem nul 0 . fundaţii.11 şi 1. 1. Fiecare tip de b ară ex trasă se cotează cu to a te lungimile parţia le scrise deasupra sau dedesubtul segmentelor cotate. 1. L ung im ea to ta lă a unei bare rezultă din sum a lungimilor p arţiale ro tu n jite Ia centim etri întregi. La bare în doite la 45° se ad m ite să nu se mai coteze lungimile acestora. 38 .11). Golurile se m archează printr-o diagonală frîntă.12). Plăcile la care a r m ă tu ra se re p etă în mai m u lte cîm puri se indică printr-o linie diagonală (v. nu m ăru l bucăţilor asemenea. P e n tru barele cu d iam etrul mai mic de 12 m m şi care se fasonează direct pe placă nu este obligatoriu să se coteze lungimile p arţiale ale segm entului de bară.12) . Plăcile a rm a te pe două direcţii se notează convenţional prin două axe re ctang ulare cu săgeată. n u m e ro ta t de la exterior la interior (v. 1. iar sub ea se trece m arca barei (nu m ărul de identificare înscris în tr-u n cerc).

.1. P lan u l co fraju lu i si arm area unei plăci peste etajul I.12.

S E C Ţ IU N E A a -a S E C Ţ IU N E A b -b I S E C Ţ IU N E A c-c / W ) ( 5 > ^ .13 a . | 55" ~r~r 22.. 17 F ig .13 b.. Secţiuni prin grinzi.1 .. T (g'\1*20 ' BETON B 200 Fig.C 0 55 . 65 ' j| 55 ■ ’0C __ J2-. D e s e n u l d e a r m a r e a l u n e i g rin z i. deschişi ___ kj <închişi 2. 1.x ^ 0 fa j i 0 ÎS 2 fc (6)1*21_ y «8 ^ (fiy2*20_ 20 /T P»>0 ® 6 Oj 'o « g^25_ (6)iP -^ _ A M . .1Q2Q L 7 i5 R n d 2 7 — Rînd 2 255 • 1 (10) ’ 2*10 L=635 ^rj ff/nd 2 @ 1 * 2 0 L=705 31L h *1 6 L=i85 HO \ H o tă . . 1.SCO / ©1*25 „ £ I. E x tra s u l de a rm atură se a fta pe fig .hchişl deschişi 1 . i 1 .75 m t închişi .G R IN D A G aî G b2 — 2 0 x 6 0 O Ţ E L P C 52 în b a re d e re z is te n ţă OB 38 în e tr ie r i şi b a re d e m o n ta j pr. 1. «0 30. X .2 i 5 178 205 : 7 2*16L 2*16 L=195 128 1 Rînd 2 I™ 150 R h a 2 [^ 1 * 2 5 350 1=850 L. 45. 55 ^ 55 închişi 190 .25 1A0 ' .15 ■T 1 7 3 \L Montai (O 2*10 L-215 3 (3) 2*25 1 L-390 370 ■ ’2 ? 2 Q L .

1. Armare cadre — axele 2 1 x B .' .S67--7 9l4C(ri) OH ^C S l= l 9 l* £ f î f ' * Fig.14.

. 25 30 ____^ 1 » L0 ©6®25 L=110 L-130 Fig. S3 .J 15 (5) L-110 0 6 /2 5 )*6/?5 L=no ©4020 S 1 > ) | 1 ------ o < > > W I ®6X?5 L=V0 35 Uj 30 ©06/25 L-130 04420 (T)it>20 1 f < N 35 f* CC s r L 1 . _ 2916 Ţ = * <D 25 S Uj i 1 . -30. S j'. s 6buc5 buc. .S .* 0 . 1. S p . A rm a re a stîlp ilo r.15 a. 2 * » / -<D ' L____i ! J 5 i 30 .1 <9 § Si § / 21.

E x tra s d e a r m ă tu r ă p e n tr u stîlp i.30 32. »WS ' ( £ ) l=>30 SECŢIUNEA 2-2 *©■3 W L=270 @3*121 = 2 0 0 ^ &/*** si 13912 L r fJ O (5 ) 3*12 L=2tS ©>. 1.10 totală pe tipuri de otel Kg 69i.60 98. pe diametre pentru barele din toate elemen/etet5>'6l «20 *16 16 7 8 9 Diametrul lnfr-un element M o rea (60. SECŢIUNEA 1-1 fs-s.40 16.10 3.W 51.10 C.80 > 5 4 . 1 BETON ARMAT B>5o| OTEL OB37 |BETON SIMPW Bjşj Fig.80 Kg 0222 1. .10 223.30 1.00 4. 1.10 196.7.70 1.65 c i l 1 .70Kg Notă Fk zona de h n ă d ir e a a rm aturilor longitudinale e trierii se vor monte la d is ta n ta de 125cm Fig. Detalii de armare fundaţii F f. 685.50 m 255.578 2. §1 f 5 u i & « 0 li 10 r 55 6 203 6 6 25 Total lunaimi pe diometre Masa p e m e tru Maso p e Mosa 2 t 2 3 i 3 20 20 16 16 U O TEL 0 B 3 7 Ung/mi' h m.| Elemen Nr barelor asemenea d) J Lungimea unei bore [ml 6 i.465 Kg diametru 56.10 1.16.15 b.

2 0 2 .0 0 1.15 a).8 0 ÎL .8 5 1 .8 0 1 7 . 60 In 3 25 2 L 3 .8 5 0 23 1 .1 5 2 . 1. 9 0 O w j» tV-Q O 9 t) •C O 10 11 7 16 e 2 0 20 20 16 2 1 4 2 2 1 7 .E le m e n t N r b a r e lo r csem enec £ e le m e n te le OTEL PC 52 L u n g im ip e n tru m mpe d in 15 b a r e le OTEL 0B37 •d ic m e tr e to a te ?£.50 8 . fig.B e'8 S A !w ^ Q -D 1 3 §! 8 ■ o * -< u Q L 2 3 M a rc a 1 2 10 10 2 2 0^ E 0 14 ) C v 3O O -J 6 2 .3 5 Î L .6 0 10.5 8 0 0617 M o s a p e *d i a m e t r e M asa to ta lă p e t i p u r i d e o ţe l kg k g 28 159 187 3 7L k g 12 8 6 kg N o tă D e ta liile d e a rm a re a g r in z ilo r 0^2 S/ &B2 S f Pe ^ '9 ^ ^ Fig. 9 5 7. 1. 10 0 .17). Extras de armătură pentru grinzi.1 0 m 1 7 . Fiecare planşă are u n extra s de a r m ă tu ră p re zen tat sub formă de tabel (v.5 0 6 L .17).L5 7 . m asa arm ătu rii. pe diam etre şi calitate de oţel.7 0 4 .6 0 L 5 6 20 25 25 2 1 1 4 2 2 2Â 5 9 .17. fig. lungimile. 10 2 1 4 2 2 5 . fig. 1.5 0 12 13 T o ta l M asa 8 8 L2 8 4 L6 d ia m e tr e 1 2 6 . Cind extrasul este tre c u t se p a ra t de planşa de arm are se indică num ărul planşei cu extrasul de a r m ă tu ră (v.0 0 '1 6 . Acoperirea cu beton este m a rc a tă pe planşă (v.1 0 9 .2 0 kg 1 .6 0 3 .U 7 0 1 . 1.0 0 8 .0 5 6 .3 5 lu n g im i p e pe m e tru 7 8 8 . 44 .15 b şi 1.6 5 § to a te e le m e n te le *6) i> 16 7 0 20 5 L L 8 02 5 9 08 10 * 10 11 8 .0 0 6 2 .9 0 1 5 .8 .3 9 5 7L 1 9 . D in analiza extrasului se deduce num ăru l de bare de acelaşi tip.

ram ificaţii. în mm (de exemplu : 2 L 100 x 100 X 10 — 6 385.). robineţi etc. curbe. tip u rile de nituri şi şu rub uri etc. traseul axelor. Profilele metalice se reprezintă în vedere prin linii de contur ale muchiilor. S tarea suprafeţelor se indică p rin tr-u n semn de radical. Toleranţele la lungimi se trec în aceeaşi u n itate de m ăsură. pe care se trece gradul de prelucrare conform STAS 612-83. şi lungimea. Dimensiunile se trec în milimetri. 45 . dimensiunile secţiunii transversale. flanşe. cadru). Pe fiecare profil se notează num ărul de bucă ţi din secţiune. fiecare piesă are o m arcă no­ t a t ă prin litere mari. E x tra su l de m aterial se face similar cu cel de la arm ături. calitatea oţelului şi sta n d a rd u l după care se livrează se trece separat. trecîndu-se to ate dimensiunile geo­ metrice. cornier L etc. P e n tru ansam bluri (fermă. cu indicarea sensului abaterii (pozitive sau negative). conductele de aer prin unul şi două pu ncte de culoare albastră . nituri. grosimea 10 mm şi lungimea de 6 385 mm . 5. coturi. în mm. teuri. conductele de gaze p rin linii în tre ru p te galbene. Desene pentru detalii metalice P e desenele de construcţii din b eton a rm a t po t apărea detalii me­ talice d ese n ate: profile metalice. pe care se trece secţiunea tran sversală r a b ă t u t ă şi haşu­ rată. fileturi. Pianuri pentru instalaţii Desenele de instalaţii se reprezintă cu ajutorul semnelor conven­ ţionale specifice şi reprezen tări schematice ale. cruci. profil sub formă de U. şuruburi şi nituri se face după reguli speciale. suduri etc. distanţele d intre nituri şi şuruburi. înscrierea to leranţelor la lungimi liniare şi unghiuri se face cu respec­ tare a STAS 6235-82.). Modul de îm binare a pieselor metalice prin sudare. Planul de instalaţii se desenează pe planul simplificat al nivelurilor şi pe secţiunile verticale ale clădirii folosind în plus semne convenţionale p en tru îm binări (mufe. sem­ nul convenţional (profil dublu T. conductelor astfel : conductele de apă se reprezintă printr-o linie continuă de culoare verde j conductele de abur prin linie-punct de culoare roşie . L a unele piese de m are precizie se trec şi toleranţele de execuţie ale dimensiunilor geometrice. reprezintă două corniere cu laturi egale de 100 m m.4.

R epre zentarea băilor. care se p u n după cifra de cotă. contor. P e n tr u instalaţii electrice s în t semne convenţionale simplificate : tip de conductor. unde sînt definite to a t e noţiunile şi tipurile de tolera n ţe . Modul de înscriere a abaterilor de la dimensiunile liniare. prize. P e n tru piesele metalice de m are precizie se trec simboluri de prelucrare. R ugo zitatea suprafeţei se indică prin înscrierea valorii admise în m icroni (jxm). 6-73. între­ ru p ă to a re. înseninarea toleranţelor prin abateri lim ită. De regulă ab ate rea negativă. înscriindu-se valoarea în u rm a cotei. Deoarece nu se poate executa o construcţie fără să a p a ră şi abateri de la dimensiuni. 6. conform STAS 7009-79. L a execuţie se verifică dimensiunea efectivă e x e c u ta tă găsită prin m ăsurare care treb u ie să fie între limitele admisibile trecute în proiect. şi anum e : 1) Toleranţele dimensionale pe planuri şi înscrierea conform indi­ caţiilor. sau inferioară se înscrie în dreptu l cotei. siguranţă. tab lo u de distribuţie. obiectelor sanitare de diferite utilizări se face prin semne convenţionale prevăzute în STAS 1 8 5 / 1 . . însem narea prin simboluri sau sem ne convenţionale. . P e n tru execuţia construcţiilor este necesar să se cunoască tipurile de toleranţe. S um a abaterilor dă toleranţa. Indicarea prin abateri lim ită trec u te obişnuit în norm e se face în aceeaşi u n ita te de m ăsură cu indicarea sensului abaterii pozitivă sau negativă. a. chiuvetelor. Toleranţele se indică pe desenele de execuţie p rin simboluri con­ form STAS sau p rin valori numerice de la dimensiunile nominale sau de la valorile cotate. Toleranţe în construcţii î n planurile de execuţie se p re v ăd cote precise p en tru fiecare ele­ m en t de construcţie şi pen tru con stru cţia în ansamblu. Deoarece în construcţii sînt m ulte elemente sp aţiale şi plane pre­ fabricate asam blate pe şantier este necesar să se m ăsoare şi alte tip u ri de toleranţe. unghiuri şi ansam bluri este t re c u t în STAS 6265-82. 46 . Simbolul folosit conform STAS 612-83 este u n sem n de radical. tre c u te în norme. Abaterile zero nu se trec. aceste abateri se lim itează la valori prescrise de norme şi se numesc toleranţe. corpuri de ilum inat etc. iar cea superioară sau pozitivă deasupra aba­ terii inferioare. b.

). perpendicularitatea etc. îmbinările elementelor metalice etc. rîn d u rilo r de a rm ă tu ri etc. simetrie.). 3) Toleranţele de formă : to lera n ţa de e x a c tita te a u nui profil. poziţionarea lor în cofraj. 5) Toleranţele de asamblare care cu p rin d distanţele dintre elem ente (rosturi). înclinarea. rectilinitatea. exac­ t i ta te a unei suprafeţe (grosimea şi geom etria). linie. poziţia a două suprafeţe (poziţia marginilor cofra­ jului. alinieri. coaxialitate. planeitatea (d istan ţa dintre două planuri paralele în care este cuprinsă su p ra faţa considerată). îm binarea prefabricatelor. axele de poziţii etc. paralelismul. 4) Toleranţele de p o z iţie : poziţia u nui punct. . î n această cate­ gorie in tră acoperirile cu b eto n ale arm ăturii.2) Toleranţele de ajustaj sîn t cele admise la asam blarea a două ele­ m ente destinate a fi îm binate (asam blate) unul în altul.

scările de acces între catu ri etc. MECANICĂ. REZISTENTA MATERIALELOR Şl ÎNCERCĂRI ALE MATERIALELOR A. Noţiuni de arii şi volume Aceste noţiuni sîn t definite în STAS 4908-79 astfel : A ria construcţiilor A c este s u p ra faţa secţiunii transversale a clădirii d elim ita tă de conturul exterior. î n continuare se vor da cîteva din noţiunile mai curent folosite. de­ fin ite conform standardelor de terminologie..Capitolul II NOŢIUNI ELEMENTARE AJUTĂTOARE DE MATEMATICĂ. m ă s u ra tă între feţele interioare ale zidurilor. A ria catului (nivelului) A. logiile. m ă s u ra tă deasupra soclului. se m ăsoară la nivelul ferestrelor sau la 1 m de la pardosea cuprinzînd balcoanele. 48 t . 1. porticele de circu­ laţie. A ria de locuit A loc este sum a suprafeţelor secţiunilor orizontale ale t u t u r o r încăperilor care servesc pen tru locuit sau care s în t p revăzute p en tru această destinaţie (ea nu se confundă cu aria locativă). NOŢIUNI DE MATEMATICĂ ELEMENTARĂ î n construcţii ca şi în alte ra m u ri ale tehnicii s-au sta n d a rd iz a t no­ ţiun ile şi notaţiile folosite p en tru ca to ţi tehnicienii şi muncitorii să folosească acelaşi limbaj. coridoarele exterioare.

4) 2 .°) G rad centesimal (. II. 1.3 şi II. 0 1 Mărimea 1 Lungim e l Unitatea şi simbolul o M etru [m] Simbolul multi­ U nităţi tolerate care pot plilor şi submul­ fi folosite tiplilor 3 km (kilom etru) dm (decim etru) cm (centim etru) mm (m ilim etru) (ini (micrometru ) km* dm* cm ! mm* H ectar [ha] = 10' m s A r [a] = IO2 m 2 4 Observaţii 5 2 Arie A sau S M etru p ă tr a t [m «1 3 Volum V M etru cub [m 3] dm 1 cm 1 mm3 R ad ian [rad] U nghi drept grad sexagesim al ( . II. Unităţi de măsură uzuale folosite în construcţii conform standardelor (tabelele 11. V olum ul catului V c este volum ul o b ţin u t prin produsul dintre aria catului A e (din care se scad balcoanele şi ariile deschise) şi înălţim ea m ă ­ s u ra tă intre faţa superioară a pardoselii şi fa ţa interioară a tavanului.1.A ria desfăşurată A d este sum a ariilor t u t u r o r caturilor. . crt. . c) — km / s Mg (m egagram ) g (gram ) mg (m iligram ) H ectolitru [bl] L itru [1] C entilitru [cl] M ililitru [ml] 4 U nghi plan 5 C V iteză v Masă m M etru pe se­ cundă [m /s] K ilogram [kg] Tonă [t] = 103 kg M este factor de m ultip li­ care egal cu 1000000= = 10* 4 — Cartea fierarului betonist — cd. Tabelul I I . U n ităţi tic m ăsură Nr. .2. . 1 49 .

eta Y ) eta 6 te ta I. 3 . i iota K . Litere greceşti u tilizate A. 4. Z. A.8 N /m 2 9 E fo rt u n ita r Newton pe m etru p ă tra t) [N /m 1] B ar b ar 10 Presiune p 1 b a r = 1 k g f/cm 2 Tabelul I I . L. n (micro) = 10_* n (nano) = 1 0 -' Tabelul I I . egal cu A B segm ent de d reap tă A B A B arc de cerc A B Tabelul I I . a alfa 6 beta Y > gamma 8 delta E. 2. N ew ton [N] MN (meganew ton) kN (kilonewton) m 4 5 Tonă pe m etru cub [t/m 3] K ilogram pe litru [kg/l] Gram pe m ililitru [g/ml] Tonă forţă [tf] 1 tf = 9 806. x kappa V. e epsilon £ 7. a O. T P. Semne m atem atice plus (se adu n ă cu) — minus (mai p u ţin cu) X în m u lţit cu : îm p ă rţit cu = egal cu # diferit de = identic egal cu < m ai mic declt < m ai mic sau egal cu > mai m arc decit 00 in fin it 1 I valoare ab so lu tă S suma de | | paralel J_ perpendicular pe — asem enea cu « aproxim ativ. [ji m iu N. H. O rdinul (le m ărim e exprim at prin prefixe M (mega) = 10* k (kilo) = IO3 h (hecto) = IO2 da (deca) <= 101 d (deci) = 10-1 c (cenţi) = 10-2 m (m ili) = 10~3 . p S. <o pi ro sigma fi omega 50 . B.8065 kN 1 kgf /cm’ = 9. 9 fî.Tabelul I I .8 N /cm 2 1 k g f/m 2 = 9. X. v niu II. 0.5 N 1 tf = 9.1 (continuare) 0 7 1 D ensitate (m asă volumică) 8 o K ilogram pe m etru cub [kg/m 3] 3 M g/m 3 k g /d in 3 g/cm» 8 F o rţă F E fo rt . lam bda M.

0625).a . . — = 0. num ere care nu po t fi găsite prin operaţii aritm etice sau algebrice. -b). care este o sum ă a unui n u m ăr întreg cu o fracţie ordinară = 3 + 5) N um ere reale (4 . Precizia se poate exprim a prin procente (1—2 % ) sau în valori absolute. 7) N um ere transcendente. 4 — = 0. pentru a se evita re p etarea greşelilor. r) care p o t lua diferite valori după condi­ ţiile ce li se impun.1 . trigono­ m etrice. 50 125 51 . Num erele se reprezintă prin cifre şi litere Numerele pot f i : 1) N um ere întregi naturale pozitive (1 . e x p rim a te cifric au gradul de precizie indicat de rotunjirile ultim ei cifre sem nificative a n um ărului (a treia sau a p a tra cifră). 20 — = 0. 2) Fracţii ordinare ( 1 / 2 . -f a .2 . 4) N u m ă r m ixt. log 4). — = 0. . 0. ori de cîte ori este posibil în tabele.03125 . 2 . 80 8 — = 0. R ezultatele calculelor şi m ăsurărilor tehnice se trec. se exprim ă prin radicale . care au o valoare determ inată (a = 4 . 8) N um ere constante. logaritmi (sin 45° . — = 0.3 . Calcu­ lul se verifică de obicei prin evaluări globale.05 .3. simboluri şi expresii algebrice. 16 4 8 — = 0. Este foarte util pentru calcule rapide cunoaşterea pătratelor nu­ merelor întrcţji pînă la 20 şi a valorii următoarelor fracţii ordinare: 1 = 0. + b) sau negative ( . b) şi numere iraţionale care nu p ot fi repre­ z e n ta te printr-o fracţie ordinară sau zecimală. p en tru calcule se folosesc numere. a 2 .5 .2 : . y.r. ----. 3/8). 0.0625 .02 .= 0. — = 0.008. Valorile.04 . b — 5) sau num ere variabile (. simple.025 .0125 . 32 5 25 — = 0. 40 400 — = 0. Exactitatea sau precizia unor dimensiuni executate s t verifică prin m ăsurări care se ad m it să aibă u n a n u m it g ra d de precizie. 3) Fracţii zecimale (0. N um ere şi c a lc u le teh n ice în tehnică.25 .625 . ci prin folosirea u n or funcţii speciale. 3 .0025 .25 .

P e n t r u două num ere (cifre sau litere) care au acelaşi sem n operaţia se face prin în su m area valorilor absolute atribuindu-Ii-se sem nul numerelor care s-au în su m at. O expresie algebrică poate fi raţională (dacă nu cuprinde radicali) care la rîn d u l ei po ate fi întreagă.+ b — 7. 4 v B inom ul este o expresie algebrică form a tă din două monoame. Operaţiile elem entare cu numere. Astfel : 3 ab — 2 a. 52 . a b Expresiile algebrice care cu p rin d radicali sînt d enu m ite iraţionale. 5 P olinom ul este o expresie algebrică form ată dintr-o sum ă de m onoa­ me (poate fi binom. A s t f e l : ^ _ 5 a. Astfel : y /a + a + b. ridicării la p u tere sau extragerii rădăcinii (poate fi şi o singură literă). trin o m etc. în care literele s în t legate între ele prin seninul înmulţirii. Adunarea şi scăderea (însumarea aljjebrică). îm părţirii. Astfel : + 7 « + 5a = + 1 2 o sau —35 — 75 = —110. 5 a J x .4.-|-----------. a.şi —) se a d u n ă num erele de acelaşi sem n şi su m a care are în valoare absolută valo are m ai mică se scade din cea mai m are şi se a trib u ie semnul valorii mai m ari. înm ulţirea. Astfel : 1 2 4a. le­ gate între ele prin seninul -f. A s t f e l : 3 a + b . e x t r a ­ gerea de ră d ăcină de u n ordin oarecare.sau —. D acă numerele au semne diferite (4. Astfel : + 7 a — 5 a — + 2 a sau —35 + 75 = 40. — a-b . ridicarea la putere.. O peraţii aritm etice şi a lg eb ric e M onom ul este o expresie algebrică. îm părţirea. fracţii şi expresii algebrice s î n t : adu narea.). şi po ate fi fracţionară. a.— b-\ — ax + b. ab . cînd cuprinde litere şi la numitor. dacă nu cuprinde litere ce pot lua valori variabile la num itor. scăderea.

însu m area m onoam eîor şi polinoamelor se face după regulile însum ării algebrice A stfel: (5a + 3 b) + (2a . Se recom andă ca polinomul de la d e îm p ă rţit să fie ord o n a t după puterile descrescă­ toare ale fiecărei litere. L a înm ulţire şi îm părţire se ţine seama de u rm ă to a re a regulă a semnelor (semnul + cu + dă sem nul + . Această operaţie se face p rin îm p ă rţire a fiecărui te rm e n al polinomului prin acel m onom şi apoi se face însum area algebrică al rezultatelor.2 ab : 2 a = 2 b* . b. Cifrele cu sem nul + se p o t scrie şi fără semn în faţă.— a b. 2) Dacă avem de înm ulţit un polinom cu alt polinom. — polinoame înm ulţite între ele : '■ a — b) (a + b) = a 2 + ab — ab — b! = a 2 — b2. în m u lţire a m onoam eîor de aceeaşi bază care au pu teri diferite sau au aceeaşi p utere se face prin a d u n a rea exponenţilor : am-an — am n . La înm ulţire tre b u ie respectate urm ătoarele re g u li: 1) Dacă avem de înm ulţit o cifru sau un monom cu un polinom se înmulţeşte m onom ul cu fiecare din monoamele ce alcătuiesc p o lin o m u lji apoi se face sum a algebrică. îm părţirea unui polinom eu un monom. iar al doilea este num it deînm ulţit.Acest m od de însum are se num eşte însumare algebrică. semnul cu — dă semnul + iar semnul + cu — dă sem nul ■ —).2b) = 7 a + b.3 ^ = . A s tf e l: . c. 9 x ( . ( _ 3 ) = + 2 7 . A s t f e l : * 36 4«/>2 + 6 b . A s t f e l : — m onom în m u lţit cu polinom : a (a + b — c) = «2 + ab — ac sau 3 ( + 2 0 _|_ 15 — 5) = = + 6 0 + 45 15 = + 9 0 . L a înmul­ ţire se în m ulţeşte fiecare monom în m u lţito r pe rîn d cu fiecare din mo­ noamele d eînm ulţitului şi se face însum area algebrică a produselor obţinute. ( _ 9 ) . prim ul poli­ nom se numeşte înm ulţitor. 9 x 3 = 27. în m u lţire a.2 7 . 53 .

(a + b + c)2 = a. 3 a 26 + 3 ab2 ^ b3 . P uterea unui m onom se obţine prin înm ulţirea e x p o n e n ţilo r: ( am)n = amn. ex pre­ siile din p aran teze la operaţiile de înm ulţire şi îm p ărţire se po t simpli­ fica dacă fiecare m onom sau te rm e n din p ara n te z ă se poate înm ulţi sai> îm părţi cu acelaşi num ăr. Astfel : (3a + 66) : (12a + 96) = 3 (a + 26) : 3(4^ + 36) = = (a + 26) : (4a + 36). îm p ă rţire a m onoam elor de aceeaşi bază care au p uteri diferite sau aceeaşi p u tere se face prin scăderea exponenţilor am : an = am~n. 54 . Aplieîndu'SC regulile de m ai înainte este bine să se cunoască ur­ m ătoarele formule : (a (a i 6)2 = a6)3 = a3 i 2 ab + 62 . d. Puterea şi rădăcin a unui monom. ( . Astfel : ( —5)2 = 25 . P u te re a de ordin par (cu soţ) al unui nu m ăr negativ va fi un n u m ăr pozitiv. iar pu tere a de ordin im par (fără soţ) a unui nu m ăr negativ va fi un n u m ă r negativ. Se va ţine seam a că u n n u m ăr la pu terea zero este egal cu 1 ( am : am = a° = 1 . R ă d ăc in a de ordin p ar din tr-u n nu m ăr negativ dă u n n u m ăr num it im aginar cu care se operează cu reguli speciale.6~) : (a -|. iar ră d ăcin a de ordi­ nul n d in tr-u n monom la o p utere oarecare m se obţine p r i n îm păr­ ţirea puterii m onom ului la ordinul ra d ic a l u l u i : = — A.6) = a -{.b — a.2 7 . La înm ulţirea şi îm p ărţirea m onoam elor şi polinoamelor. Astfel i (a2 -{. L a efectuarea operaţiilor se v a ţine seam a că pu tere a sau radicalul de orice ordin d intr-u n n u m ăr pozitiv v a fi un n u m ăr pozitiv.— ab -f.3 ) ’ = .îm p ă rţire a cu alt polinom se face după regulile îm părţirii.ab + b— ab — b/ 7 D acă îm părţirea are rest se trece şi restul.+ 62 + c2 + 2 ab + 2ac + 26c.2 ctb -f.

f 4) x 3= = 5 x 3-.f n„ = n . cit şi a numitorului : 5y_ 3 _ 25 3* 9 j_ 6) Un radical poate fi întotdeauna scris sub forma unei puteri fracţio­ nare şi apoi se pot aplica toate regulile de la puteri.42 = 45.sau în general a~n = 1 : a1 1 . ^ 1 0 0 = ' \ / = V ™ = 3. 4) Puterea unei puteri se obţine scriind baza ridicată la o putere egală cu produsul exponenţilor : (5-)3 = 52' 1 = 56 5) Puterea unei fracţii se obţine prin ridicarea la acea putere. avînd aceeaşi bază. *e face scriind baza şi a dunind .— 1 : a. Pentru simplificarea operaţiilor cu radicali se pot folosi relaţiile : V i T = " y / y / ă dacă n = rp . 6« . 3) Dacă la un raport intre două puteri de aceeaşi bază. La operaţiile cu puteri se vor respecta următoarele reguli : 1) Expresiile cu puteri se pot aduna sau scădea dacă au aceeaşi bază şi acelaşi exponent : 32 + 4 x 32 = (1 . 0« = an'an'. exponentul num ărului de la num ărător este mai mare decit al aceluia de la numitor rezultă o putere negativă : a :l : «5 j = a 3-5 = a~.1623. . 2) în m u lţirea şi îm părţirea a două sau mai multor monoame cu puteri. atit a num ărătorului. (33)2 = ( 3 -I I ) 2 = 3=-112 = 9-121 = 1 089 . respectiv scăzind e x p o n e n ţii: 4 3. unde n. 45 = 4 : -43 = 16-64 = 1 024. 55 .Expresii uzuale cu radicali şi puteri : __ _ — m J n *_ Pentru sim plificarea operaţiilor cu puteri se pot folosi relaţiile : = (ab)». 6 “ = 6 2.

d — b — c r Fracţiile care nu au acelaşi n u m itor se adun ă sau se scad d u p ă ce se aduc la acelaşi n um itor c o m u n : 7 2 5 7 x 3 | 5 x 2 2x3~~ b d ad — bc cd 21+10 = (3 3 ~ 2 x 3 31 6 a c 2) Înm ulţirea şi îm părţirea fracţiilor ordinare : Valoarea unei fracţii răm în e aceeaşi dacă a t i t n u m ărăto rul. L a fracţiile ordinare d eîm p ărţitu l se num eşte n u m ărător. sutim i sau miimi din întreg (de exem plu 3.247). La operaţiile cu fracţii ordinare trebuie să se respecte următoarele reguli : 1) A dunarea şi scăderea fracţiilor ordinare : L a fracţiile cu acelaşi num itor ad un a rea şi scăderea lor se face prin a d u n a rea şi scăderea n um ără toru lu i : 8 T 5 3 2 _ -8 + 5 -2 _ T ~ 3 ~ -5 3 ' a -b f ^ + d_ f f ~ " (t s a -4.5. exp rim a tă sub form ă de fracţie (de exemplu — sau — şi fracţii zeci­ male exprim ate prin cifre întregi u rm a te de valori ce reprezintă zecimi. Operaţii cu fracţii F racţiile sîn t de două f e l u r i : fracţii ordinare care a ra tă operaţia de îm p ă rţire între două num ere cunoscute sau între două simboluri. numitor. c i t şi num itorul se înm ulţeşte sau se îm p arte prin acelaşi n um ăr : _9^ = 9 x 3 D o u ă fracţii se înm ulţesc m itorii în tre ei : 15 6 27 3 _ 3 x 3 ~ 9 ~ ' J' în tre ele în m u lţind n um ărăto rii şi nu­ 105 12 715 x 7 2 6 x 2~ 56 . iar îm părţito ru l.

) se însum ează valorile fiecărei m ăsurări şi se îm­ parte la n um ărul măsurărilor.2 . o 1 U n n um ăr cu mai m u lte zecimale (num ere întregi sau m en ţinerea cifrei a 3-a : 4.------------. d upă virgulă) se rotun jesc prin p ăstra rea primelor 3 cifre după virgulă prin m ărire a 6.2 °-2 V 4 = 25 + 1 = 25.1 . Media aritmetică P e n tru a afla m edia mai m u lto r m ăsu rări sau încercări succesive ale aceleiaşi m ărim i (diam etrul barelor de oţel-beton sau rezistenţa lor la rupere etc.2 .2 + 25.= ----.56442 ss 3. a t u n c i : M = 25 + 0.397 .39673 a 4.D ouă fracţii se îm p a rt în tre ele în m u lţin d fracţia deîm p ărţită cu fracţia îm p ărţito are r ă s tu r n a tă : L .1. 25. 25.11 4 ' 3 3) 4 —7 ~ 28 ' Valoarea reciprocă a unei fracţii se obţine p rin ră s tu rn a re a frac­ ţiei. 3.= 2o mm.8 = 25 .8 . A s t f e l : diam etrul real al barelor de oţelbeton de 25 m m a re z u lta t din 4 m ăsu rări (24.1 şi 24.2 . 4 4 Media se po ate face p rin întregirea num erelor şi efectuarea mediei diferenţelor rămase.5 etc. 5 3 Fracţiile ordinare se p ot tran sfo rm a în fracţii zecimale prin efec­ tu a re a împărţirii.1 = 25 + 0.7 mm).9 100 M = — ---------------------. 24.8 + 25.0. Media m ăsurărilor este : 24.2 = 25 + 0. Ca exemplu se po t lua valorile d ate la pu nctul 3 ( — = 0. 25. F ra c ţia — are valoarea reciprocă — . 25. Astfel : 24. 4 57 .9 = 25 — 0.1 + 24.564.

. E g alitatea proporţiei se m enţine dacă la fiecare n u m ă ră to r se ad un ă sau se scade num itorul respectiv sau dacă la n u m ito r se a d u n ă sau se scade n um ărătoru l respectiv. E x p rim area procentuală p o ate fi făcu tă prin ra p o a rte (3/100).... care înseam nă un procent de 3 la sută.. dacă se ştie că în 3 ore se pot fasona 73 bare din PC 0 25 m m se poate afla în cît tim p se p o t fasona 153 de bare : 73 b a r e . In orice proporţie produsul mezilor este egal cu al extremilor ad — bc şi ca urmare se pot schimba extremii între ei şi mezii între ei........ 3 h 153 b a r e . 58 .. A s t f e l : a b c a ± b d b c ± d d a b c d a b+ a c d ± c Regulile proporţiilor se aplică la regula de trei simplă care constă din determ inarea unei necunoscute cînd se cunosc trei m ărim i care îm preună cu necunoscuta se află într-o a n u m ită proporţie.7... iar b şi c term eni in­ teriori sau „mezi“........ x 8. Calculul procentelor P rin p rocent se exprim ă o a n u m ită p a rte a unei mărim i lu a tă ca întreg prin n u m ă r de sutim i. De obicei prin procente se exprim ă depăşi­ rile sau nerealizările unei a n u m ite mărimi......... Astfel.......... Proporţia şi regula de trei simplă P rop orţia este o egalitate a două rapoarte.. ci c F orm a generală a unei proporţii este : a : b — c : d sau — = — b d în care a şi d se numesc term en i „extremi“.03) sau convenţională 3% . egalitatea pro­ porţiei m enţinîndu-se.. v alo area 3 se notează cu p. zeci­ mală (0........ adică două cîte două u mărim i s în t în aceeaşi proporţie (sau raport).

A lu ngirea'A / = /„ — /„ = 132 — 110 = 22 mm. 2) Citirea radicalului : se ţine seam a că mul. se poate calcula valoarea depăşirii procentuale D prin re­ la ţia : C 100 D 1J = p ----. Folosirea tabelelor numerice în calcule tehnice P e n tru uşurarea calculelor tehnice pe şantier se pot folosi m em ora­ toare tehnice în care s în t date de regulă p en tru numerele curente de la 1 la 1 000 valoarea p ătratulu i.91 .5 este 30. .83 iar su p ra fa ţa secţiunii unui oţel-beton cu diam etrul m ăsurat de 5.D aca mărimea de bază p en tru care se calculează procentul p se no­ t e a z ă C. su p ra fa ţa secţiunii unui cerc cu diam etrul de 55 este de 2 375. logaritm i etc.area virgulei la num ă­ rul din care se extra g e radicalul (de sub radical) cu două u n ită ţi co­ respunde cu m u ta re a ei cu o u n ita te la num ărul c ă u ta t. funcţii trigonom etrice.sau p = --------. ră dăcin a p ă tra tă .25. iar p ă tra tu l num ărului 5. p — ------------unde D = A/ şi C = /„.391.. 59 . iar d upă rupere. Pentru a găsi valorile căutate ale unor numere fracţionare trebuie respectate următoarele reguli : 1) Citirea pătratului u nui n u m ăr fracţio nar la care la bază s-a m u­ t a t virgula cu o u n itate. Alungirea procentuală ra p o rta tă la lungimea iniţială /„ va f i : i J x I. 100 C De exemplu : o bară supusă la tra c ţiu n e pe p orţiunea calibrată are lungimea m ă s u ra tă înainte de încercare l0 = 110 mm.76 m m 2 (după rotunjiri). „ . 9. De asemenea. astfel p ă tra tu l num ărului n = 55 este 3 025. su p ra fa ţa cercului cu diam etru dat. între aceleaşi repere s-a m ă su ra t /„ = 132. .5 m m v a fi de 23. De e x e m p lu : y / l 150 = 33. la valoarea p ă tra tu lu i se m u tă cu două. 00 110 î n această relaţie s-a aplicat de f a p t form ula : D x 100 ■ n . ^/fiUSO = 3. mm.

a / 0 .— 5a + 6 = 0 este o ecuaţie a d e v ă ra tă num ai e în d înlocuim pe a cu valoarea 2 sau valoarea 3. = 0. d a r nu se verifică pen tru o altă valoare care nu este rădăcină.= 3« — 2 care are rădăcinile a — 1 şi a = 2 se verifică p en tru aceste v a l o r i : l 2 = 3-1 — 2 sau 2 2 = 3-2 — 2. răd ăcin a este n edeterm in ată x = — 0 0 60 . 2) Egalităţile sîn t adevărate num ai pentru anum ite valori ce am da literelor care figurează in ele. E c u a ţia de g ra d u l I are ne­ cu no sc u ta x la p u te re a întîi. ecuaţia a.Interp o la rea valorilor interm ediare care nu s în t in ta b u la te se face p rin aplicarea regulei de trei simpla la aflarea diferenţelor de creştere. ceea ce presupune o creştere p ro porţio nală sau liniară a funcţiei c ă u ta t e fa ţă de variabila lu a tă în consideraţie. 10. De exemplu. răd ăcin a este x = oo (infinit). R ezolvarea ecuaţiilor (rădăcini. rădăcina este x r= 0. verificare) se reduce la g ăsirea valo­ rilor p en tru litere care o tran sfo rm ă într-o egalitate. E g a lita te a a. Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută. Ecuaţii algebrice î n relaţiile algebrice se folosesc două feluri de egalităţi : 1) Identităţile sînt egalităţi care sînt adevărate oricare cir fi ce "e dau literelor care figurează în ele. de exem­ plu o = 3 . a = 0 . Astfel : ! (a + 6) valorile (a — b) — a 2 — b. a.. Valorile speciale ale literelor găsite se numesc rădăcini sau soluţiile ecuaţiei. Astfel : E g a lita te a £ — 5 = 0 este o ecuaţie ad e v ă ra tă num ai pen tru x = 5. O peraţia de înlocuire a literelor cu valorile găsite se num eşte verificare. a = 0 .— 2 ab -f ii2 = (a — b).etc. / 0. F o rm a generală a ecuaţiei este : ax + 6 = 0. în tr-ad e v ăr 3 2 = 3-3 — 2 (nu este o egalitate). Rădăcina sau soluţia ecuaţiei este : _ _ b a D a că D acă D acă 6 6 6 = 0.

O ecuaţie de g ra d u l II este o ecuaţie la care după ce s-au tre c u t toţi membrii în prim ul term en. a x 2 + bx + c = cu formulele de rezolvare : 2a C în d b este un n u m ă r cu soţ. cu soluţiile x t — 0 . F orm a generală a unei astfel de ecuaţii este : a x 2 + bx + c — 0. Soluţiile pentru formele incomplete sini : F o rm a ax. x 2 — F o rm a a x 2 + c — 0. 0 0 b a . De exemplu. Ecuaţii de gradul I I cu o necunoscută. cu soluţiile : c c — d a c ă ------> a a F o rm a ax2 = 0. iar al doilea este zero se obţine în prim ul te rm e n u n polinom (trinom ) unde necunoscuta este în primul m onom de gra d ul II şi în al doilea de g ra d u l I. Rădăcinile ecuaţiei de gradu l I I conţin radicalul ^Jb 2 — 4 ac denum it r e a l i z a n t .+ bx = 0. •ecuaţia 3. se foloseşte fo r m u la : — b' ± \ J b '2 — ac Cînd b = 2b' şi a = 1 form ula devine : R ealizantul ecuaţiei de gradul I I .r = 4 are ră d ăcin a x = 1/3. ad ică ecuaţia este verificată de orice valoare finită a lui x. b = 2 b' . b. cu soluţiile F orm a completă : = 0 şi x 2 — 0.şi ecuaţia devine : 0 -. c pot avea diferite valori iar reali­ zantul de asemenea po ate avea valori pozitive sau negative. are o rădăcină p ă tra tă care trebuie discutată în tru c ît a. 61 .c + 0 = 0 .

Şi ecuaţia . Această funcţie a r a tă că p e n tru valorile succesive ale lui x = 0 . 1 0 . Reprezentări grafice î n tehnică legătura dintre două mărim i care variază.r2 — 9x + 8 = (x — 1)(£ — 8 ) = 0.=r — 8 - 9 + V 8 1 . iar valorile lui y pe a x a verticală (fig. II.32 '9 ± . i>2 — 4ac = 0. Reprezentarea grafică a unei ecuaţii. Valorile lui x se pun pe axa orizontală. ecuaţia a v î deci rădăcini reale diferite. în acest caz rădăcin ile sînt egale : _ _ b 9 1~ ~ 2a ' b 2 — 4 ac < 0 . I I 1. se no­ teaz ă y — f(x ) adică m ărim ea y este funcţie de variabila in dep end en tă x. 1 ). deci num ai valo rile găsite verifică ecuaţia. *2 = 8.Cazurile întâlnite s î n t : — 4 ac > O. 7 — = —t t ” . R epre zentarea grafică a unei fu n c ­ ţii de gra dul I este o dreaptă. de care depinde m ărim ea y. Această v aria ţie se po ate repre­ z en ta grafic lu în d u n sistem de ax e re ctangu lare (care fac u n unghi de 90°’ între ele). 1 3 . Cazul cel mai simplu este cînd funcţia f(x) este o funcţie de g ra ­ dul I. de exemplu y — 3x + 4. în acest caz se poate extrage radicalul. 16 etc. a cărei fo rm ă e s te în fu n c ţie de ex p re - sia fu n c ţie i.» = — ± V <)2 . A s t f e l : x" — + 8 = 0. 62 . iar a unei funcţii de grad ul II este o curbă Fig. funcţia are valorile y — 4 . c a n tita te a de sub radical este negativă . ri = 1 . Această ecuaţie are rădăcinile : 9 * !. 2 . 3 . ecuaţia n u are rădăcini reale. 11. 7 . 1 .4 x ’— ^----------. de exem plu m ărim ea y ce reprezintă rezisten ţa u nui m aterial şi m ărim ea x ce re prez intă alungirea m aterialului. 4 etc.

4) Figuri geometrice plane uzuale : Patrulaterul este figura geom etrică delim itată de 4' laturi. interne de aceeaşi p a rte a secantei. Diagonalele rom bu­ lui s în t perpendiculare între ele. Trapezul este u n p a tr u la te r fo rm a t din două latu ri paralele şi două neparalele. Paralelogramul este un p a tru la te r cu laturile opuse paralele. ipotenuză n o ta tă cu a. iar cele a lă tu ra te form ează 1111 unghi diferit de imghiul drept. alterne externe egale. S um a unghiurilor interioare în tr-u n triunghi este egală cu 180°. unghiul d rep t este lu at ca u n ita te de m ăsură pen tru unghiuri. D re a p ta care îm p a rte u n ­ ghiul interior din vîrful triu ngh iulu i în două unghiuri egale se num eşte bisectoare. 3) P la n u l este o suprafaţă pe care se aşază o dreaptă pe toată lungimea ei în orice direcţie (planurile pereţilor. Figuri geometrice în plan. D acă unul din unghiurile trap ezu lui este u n unghi d rep t se obţine un trap e z dreptunghic. Suma a două unghiuri a lă tu r a te este de 180°. Perpendiculara coborîtă d in tr-u n v îrf al triunghiului pe la tu ra opusă ei sau pe prelungirea acesteia se num eşte înălţimea triunghiului. paralelogram sau romb. D ouă drepte paralele tă ia te de o secantă form ează u n g h i u r i : alterne interne egale. 63 .). Unghiurile astfel form ate se numesc unghiuri drepte . Intersecţia a două planuri se face după o sem idreaptă (muchiile clădirilor). pătrat. laturile a lă tu ra te form ează unghiuri drepte. D reptunghiul este u n p a tru la te r cu laturile opuse paralele şi egale . suplim entare şi externe de aceeaşi p arte a secantei. planşeelor etc.12. Laturile ce mărginesc unghiul d rep t se numesc c a te te şi se notează cu b şi c şi la tu ra opusă. Noţiuni elementare de geometrie şi trigonometrie a. T riunghiul dreptunghic este triu n g h iu l care are un unghi drept (90c). Suma unghiurilor interioare ale unui p a tru la te r este de 360°. D re a p ta care uneşte u n v îrf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse se num eşte mediană. 2 ) Două drepte sînt paralele dacă nu se întîlnesc oricît ar fi prelun­ gite. R om bul este u n paralelogram cu laturile egale. Perpendiculare şi paralele 1) Două drepte sînt perpendiculare dacă cele 4 unghiuri formate în punctul lor de întilnire sînt egale. P ătratul este un d reptun ghi cu to a te laturile egale între ele. corespondente egale. Triunghiul p o ate fi considerat ca o ju m ă t a t e d in tr-u n dreptunghi.

= a X d c3 — a X e hr — d x e (teorem a (teorem a (teorem a (teorem a lui P itagora) . V = volumul.c 2 b. rezultă : L = nd — 2i ir b.. există următoarele relaţii : a 2 = b. lim itate la intersecţiile lor. F ig arii e geometric? uzuale se nu­ mesc şi poliedre. în t r . catetelor) . ipotenuza a. cînd au ipotenuza şi cîte o c a te tă egală. h = înălţim ea. Figuri geometrice în spaţiu. P e n tru exp rim area principalelor caracteristici s!fe vor utiliza notaţiile A . Poliedrul este o figură geom etrică m ărginită pe to a t e părţile de feţe plane. Cazul I I . R a p o rtu l dintre lungim ea cer­ cu lui L şi diam etrul d dă o valoare n o ta tă cu litera grecească 7i(pi) . E galitatea a două triunghinri rezultă din egalitatea a trei din ele­ m entele lor. cînd au o latu ră egală cuprinsă în tre două unghiuri egale. Sum a lungimii lăturilor unei figuri geom etrice se num eşte perim etru. respectiv proiecţiile laturilor b şi c pe ipo­ tenuză. = su p ra faţa b a z e i .14159. Cercul este o linie curbă închisă ale cărei pu n cte sîn t egal d e p ă rta te de un p un ct fix n um it centrul cercului 0. se ia valoarea n = 3. A . Două triung hiu ri sînt asemenea dacă unghiurile s în t egale şi latu­ rile corespunzătoare sîn t proporţionale. c. = — sup ra faţa to ta lă . înăl­ ţimea h din virful unghiului drept şi d şi e . T riunghiul scalen sau triunghiul oarecare nu are nici o p artic u la rita te '(unghiurile şi laturile s în t diferite). segm entele de ipotenuză determinate de înălţim e. particular al triunghiu. Cazul I I I . cîn d au ipotenuza şi cîte u n unghi ascu ţit egal. cînd au to a te laturile egale. diagonale sau dia­ m etre. « Triunghiurile dreptimgliiee fiind un ea/. Cazul I I . 64 . catetelor) . Triunghiul isoscel are două latu ri şi două unghiuri egale.rilor au două cazuri de egalitate : Cazul I. Astfel : Cazul I. d R aza cercului se notează cu r şi d = 2r .T riunghiul echilateral are t o a t e unghiurile şi laturile egale.-f. î n practică. A t = su p ra fa ţa laterală .u n triun ghi oarecare există relaţia : «* = b 2 + c 2 ± 2 bc cos a (teorem a lui P ita g o ra generalizată). ci respectiv I). într-un triunghi dreptungliie între catetele /> .14. înălţimilor). cînd au două latu ri egale şi unghiul dintre ele egal. — = ti = 3.

F uncţiile trigonom etrice se folosesc pentru rezolvarea p rin calcul a problem elor geometrice. */ -.. 5 —Cartea fierarului betonist —cd. 2). tg 90° = oo. Suprafeţele bazelor po t fi form ate din u na din figurile plane (triunghi. Valori de reţinut : sin O"1 = 0 . D acă are muchiile feţelor laterale perpendiculare pe baze se num eşte paralelipiped drept. prism a poate fi d re a p tă sau oblică. T runchiul de piramidă se obţine prin tăierea v îrf ului piram idei cu un p lan paralel cu baza.) . Tetraedrul este o piram idă cu baza triunghiulară. c. p a tru la te r. II. cos 45° 4a° = 1 = ^-77—î cos 60° = — . sin 90° = 1 . Piram ida este u n poliedru care are ca bază o figură geom etrică oa­ recare. cos 90° = 0 1 . Paralelipipedul este o prism ă p a tru la te ră ale cărei baze s în t p ara­ lelograme.------= — tg Y c ipotenuză a ° ' cateta opusă î n mod similar se determ ină şi p en tru unghiul J3.Prism a este un poliedru cu două baze egale şi paralele. 65 . c° cotg y= cos y = ----. Pentru unghiul y funcţiile curente sînt : cateta opusă — c • .■ cateta opusă c trf —_ sm y ipotenuză a cateta adiacentă b cateta adiacentă b cateta adiacentă b —> .. fig. Conul este o piram idă cu s u p ra faţa de bază u n cerc. tg 0 ° = 0 . cos 0 ° == 1 . Sfera este u n corp geom etric care are to a te punctele egal d e p ă rta te de centrul sferei 0. C ubul este u n paralelipiped cu to a te feţele p ătra te. Funcţii trigonometrice. iar feţele laterale triun ghiuri oarecare şau isoscele u nite to a t e în acelaşi vîrf. p en tag o n etc.:----------. iar dacă bazele s în t dreptun ghiuri se nu­ m eşte paralelipiped dreptunghic. F uncţiile trigonom etrice s în t definite ca ra p o a rte dintre catetele b sau/şi c şi ipotenuza a a unui triun ghi dreptunghic A B C cu unghiul drept a în A şi cu unghiurile (î ş i y opuse catetelor b şi c (v. C ilindrul este o prism ă cu suprafeţele de bază cercuri. sin 45° = sin 003 J 2--.

reziste n ţa materialelor şi calculul construcţiilor din diferite materiale. subinginerii şi m aiştrii trebuie să aibă cu noştin ţe tem einice de fizică. b. într-un triunghi oarecare se aplică formula Ini Pitagora generalizată : a 2 = b2 + c 2 — 2 bc cos a . să se taseze d upă anum ite reguli. beton ar­ m at. 11. In continuare se dau cîtev a noţiuni necesare de m ecanică şi rezis­ t e n ţ ă p en tru înţelegerea com portării elementelor din beton a r m a t şi a forţelor ce se nasc în dispozitivele de ridicare. c2 — a 2 -fDacă a =-. cos y. c şi unghiurile a. lemn.B Intr-un triunghi cu laturile a. O construcţie p en tru a fi b u n ă în exp loatare treb u ie de asemenea să-şi păstreze deformaţiile elementelor ei în an um ite limite. să fie folosită co­ resp u n zăto r condiţiilor de ex plo atare . II. cunoaşterea încărcărilor la care este sup usă construcţia. = B. y (fig. să fie e x e cu tată corect în co nform itate cu to a te reglem entările tehnice şi legale în vigoare . * — 2 ac cos (3. + c2. metal. mecanică. deschide­ rile fisurilor care ap a r în elementele din b eton a r m a t să nu depăşească li­ m itele adm ise. Relaţii Intre laturi şi un­ ghiuri (notaţii). inginerii. p. O construcţie treb uie să fie p ro iectată astfel îneît să fie re sp ectate regulile de alcătuire şi de c a l c u l .2. b 2 = c 2 -j. C onstrucţiile calculate se bazează pe cunoaşterea com portării m ate­ rialelor din care se face construcţia. ELEMENTE DE MECANICĂ Şl REZISTENTA MATERIALELOR P e n tru calculul construcţiilor. să se urm ărească co m po rtarea în tim p a acesteia.2) există relaţiile : b = a sin (3 = a cos y . să aibă c o n tra cţia şi d ilatarea în limitele p re v ăzu te de proiectant. 66 . determ inîndu-se eforturile şi eforturile unitare din secţiunile cele m ai solicitate care se com pară cu rezisten­ ţele m aterialelor de construcţii folosite. Aceste relaţii perm it rezolvarea triu ng hiu lui dreptunghic.90° găsim «2 &2 &2 — 2 a/. b = c tg (3 = c cotg •). materiale plastice etc. a m odului de co m po rtare a fiecărui elem ent în p a r te la diferite solicitări.a2 — Fig.

3. II . forţe care acţionează pe direcţii paralele . iar In fig ura I I .3 şi I I . A supra unui corp (în cazul n o stru grinzi. î n principiu se cunosc 3 cazuri : forfe care acţionează pe aceeaşi direcţie.1. 5 fo rţe concurente care acţionează în acelaşi plan. sens şi p u n c t de aplicare. F ig. planşee) p o t acţiona mai m u lte forfe sau încărcări (în acelaşi plan sau în plane paralele). Din p u n c t de vedere m ecanic forţa este con­ sid era tă o cauză care modifică s tare a de echilibru a corpurilor. direcţie. forţe care sîn t concurente. F o rţele se caracterizează prin mărime. î n figurile II. Noţiuni de mecanică a. b — balanţă romană (cîntar). Forje şi momente. * In lucrare s-au u tiliza t pe lingă u n ită ţile de m ăsură ale sistem ului in ternaţional (S I) şi u n ită ţile uzuale folosite in ţa ra noastră pină la introducerea sistem ului SI. P e n t r u a p u te a evalu a forţele care acţionează treb uie să cunoaştem m o dul lor de compunere. 4 s în t a r ă ta te tip uri de forţe paralele. î n teh n ica construcţiilor forţele se m ăsoară în N ew ton (N) şi kilonew ton (kN) sau kilogram fo rţă (kgf) sau to ne forţă (tf) sau In forţe d istribuite pe m e tru p ă t r a t sau m etru liniar*. 67 . T ip u ri d e fo rţe p a ra le le : a — scripete .

4. II. Forţe concurente.Fig. Fig.5. Forţe care produc rotiri (momente) şi Încovoierea grinzii.6. 6 ). I I . aceasta dă u n m o m ent egal cu m ărim ea forţei în m u lţită cu distan ţa d de la p unctu l considerat A p in ă la d re a p ta în lungul căreia acţionează fo rţa (d istanţa d e ş te perpendiculară pe direcţia forţei). Forţe paralele la o grindă. F a ţ ă de u n p u n c t care nu se găseşte pe direcţia de acţionare a for­ ţei (fig. 68 . II. M A=Fd fi Fig. II.

Forţe care produc încovoieri şi lunecări în grinzi. deformabile.. M om entul unei forţe fa ţă de u n p u n c t care s-ar afla pe direcţia de acţionare a forţei este nul deoarece d is ta n ţa d este nulă. D o uă forţe paralele F de sens c o n tra r formează u n cuplu al cărui mo­ m e n t este egal cu m ărim ea forţei F şi d is ta n ţa dintre ele d : M = F .Întindere Fig. cu legături care împiedică deplasarea grinzii etc. 9 însu m area a două forţe paralele. I I . în N -m sau kgf-m . M ărim ea re z u lta tă se num eşte m o m en t şi se exprim ă prin produsul forţă X distanţă.d [N-m].9 este evident la mijlocul distan ei d.d [N-m]. + F 3. 1) Forţe paralele şi de pe aceeaşi direcţie. iar dacă s în t corpuri elastice. Un sistem de m ai m ulte forţe po ate fi înlocuit p rin tr-o singură forţă d en u m ită re z u lta n tă R.Compresiune . î n figura I I .7. conform fo rm ulei: M = F . Forţele tin d să deplaseze corpurile. iar în figura I I . ele defor­ m ează aceste corpuri (fig. ţ i n în d seama de sensul lor (se adună cele de acelaşi sens şi se scad cele de sens contrar) R = F 1 + F . P oziţia re zu ltantei în cazul forţelor din figura 11. î n cazul forţelor care acţio­ nează pe aceeaşi direcţie sau în cazul forţelor paralele re z u lta n ta for­ ţelor este egală cu sum a forţelor. M omentele t in d să rotească corpurile sau secţiunile acestora la cor­ puri deformabile eu legături.8 se indică însum area a două forţe pe aceeaşi direcţie. Compunerea forţelor. 69 .7). b. II.I jS z" r C i’R) _ n & .

î n figura 1 1 . iar m ărim ea diagonalei (la aceeaşi scară a forţelor) este valoarea rezultantei.1 1 se a rată cele două situ a ţii: R .10. Fig.3.r P /2 Fig. Mai m ulte forţe care acţionează în acelaşi p u n c t se po t determ ina grafic prin regula paralelogram ului.= F \ -f.F l —2F 1F 2 cos a ţele fac întreg ele unghiul a ) . II. însum area a două forţe paralele şi egale. In cazul în care forţele s în t diferite ca m ărim e (fig. c = — R . Poziţia rezul­ tantei a două forţe para­ lele şi neegale. 11. însum area a două forţe pe aceeaşi direcţie. p a r a ­ lelogramul se tran sfo rm ă în dreptunghi iar re z u lta n ta este m ărim ea diagonalei dreptunghiului. II. Cînd forţele s în t perpendiculare în tre ele. 2) Forţe concurente.8. (cînd fac for­ între = F \ . fO . Fig. dar poziţia re zu ltantei sa obţine scriind m om entul forţelor fa ţă de u n p u n c t (de exem plu A ) şi se găseşte poziţia direcţiei re zu ltan tei din relaţia : F „ -d= R c .f F l (cînd forţele ele u n unghi de 90°). 1 0 ) rezul­ t a n t a este egală cu sum a forţelor R — F t + F». In care forţele concurente sîn t laturile adiacente ale paralelogram ului pe care s-au re p re z e n ta t la scara forţelor. 1 1 .

11. 11 . 71 . Centre dc greutate. Fig. la ridicarea prefabricatelor. dc aceea corpurile omogene cu forme geometrica precizate şi grosimi uniform e au centrul de g re u ta te în pu nctul de in­ tersecţie al axelor de simetrie. L a corpurile cu forme com plicate plane.11. Exem ple de forţe concurente s în t forţele din cablurile de legare la m anip ularea prefabricatelor din b eto n a r m a t (fig. Forţe concurente. Centrul de g re u ta te al unei grinzi omogene v a fi mijlocul acestei grinzi. Centrul de g re u ta te al u n u i obiect este un p u n c t al obiectului în care se p o ate considera c o n c en trată t o a t ă greu­ t a t e a acestuia. 11.12. Irsumarea a două forţe concurente. pen tru a nu se produce ră stu rn ări. şi suprafeţele au ce n tre de g re u ta te . P rin e xtin derea noţiunii. 1 2 ). c. în cabluri. La m anipulări. iar în centrul fiecărei p ă rţi se consideră con cen trată g re u ta te a acesteia ca o forţă verti­ cală (forţa masică). re z u lta n ta cablurilor de prindere trebu ie să trea că prin centrul de g re u ta te al grinzii. G re u ta te a întregului obiect poate fi considerată deci că acţionează în acel p u n c t care este p u n c tu l de aplicare a rezultantei forţelor d e g r e u ta te (masice).Fig. acestea se îm p a rt în figuri geom etrice regulate.

distanţa c se determ ină din re la ţia : 2 ff'a + ? '3 « = 3 g-c . M = 0. 72 .). In cazul din figura I I . 3) Reacţiunile : \ A = V B = F /2 pen tru a = b — 1/2. F orţele de legătură sîn t reacţiunile cak’e ap ar în legături (fire care su sţin reazeme.4 cînd fo rţa F — 100 k N se găseşte la d is ta n ţa a de reazemul A şi respectiv la d is ta n ţa b de reazemul B re­ zultă : 1) Ecuaţia de proiecţie pe direcţia forţei : V 4 -j. î n ceea ce priveşte echilibrul corpurilor nedeformabile. P e n tru cazul din figura I I . duce la o re z u lta n tă nulă şi la u n m o m e n t nul: R = 0 .5. In cazul forţelor din acelaşi plan (coplanare) condiţiile de echilibru se reduc la condiţia ca sum a algebrică a proiecţiei forţelor pe două axe rectangu lare aflate în planul forţelor.). 11.R=3g A < 7 o c a o ▼ o L a g rin d a din figura 11. fiind egale cu acţiunile. Modul de prindere a unei grinzi care acţionează asup ra lui se re­ (în centrul de greutate).14 se a r a tă cazul de sta b ilita te a unui corp care stă pe o bază de susţinere fiind în echilibru dacă verticala centrului de g re u ta te trece prin interiorul bazei de susţinere şi clacă nu intervin alte forţe (de exem­ plu dacă nu b a te v în tu l etc. articulaţii etc. reacţiunile din legături sîn t evidente. stabilitate. prinderea trebuie făcută în centrul de g re u ta te care se găseşte pe direcţia de acţio­ nare a re zu ltan tei forţei afla­ t ă la d is ta n ţa c fa ţă de p u n c­ tu l A . în figu­ ra 11. E ch ilib ru . precum şi sum a algebrică a m om entelor forţelor în ra p o rt cu o axă norm ală în planul forţelor să fie nule.13.V B — F = 0. 2) Ecuaţia de momente faţă de punctul A : F -a — V£‘ / = 0. 3g Un corp se găseşte în echi­ libru dacă sistemul de forţe (forţe exterioare şi legături) Fig.13. q(2a + 3 a) 5 3< 1 d.

73 . Sub acţiunea acestora. corp... Sta­ bilitatea unui Fig. 11.. m om entul de ră s tu r n a re M r = F (a — e) treb u ie să fie mai mic decît m om entul de stab ilita te M . Elemente de rezistenţa materialelor a...80000N ■e E Fig. A — r -— -j} F .16... î n figura 11. 11..+ ..> //7 ///$ /7 7 7 7 7 7 ? . Stabilitatea la răsturnare. Tensiuni interioare (eforturi unitare). a * & Fig.. o stare de tensiuni (eforturi unitare). 11. A F-60000N t= . în interiorul unui corp solicitat la forţe exterioare se dezvoltă eforturi care echilibrează forţele exterioare şi ca urm are. deci coeficientul de stab ilita te c la ră stu rn a re fa ţă de p u n ctu l A este : M. . corpul suferă deformaţii. Mr G(b + e) F (a . Cazul cel mai simplu de solicitare este cea de întindere centrică (fig..e) 2.15 se a r a tă cum p o ate fi caracterizată stab ilita te a Ia ră s tu rn a re fa ţă de punctul A ...14.16) a unei bare de oţel cu aria secţiunii A = 20 m m X 20 m m = = 400 m m 3 supusă la o fo rţă de întindere F = S0 000 N.. Bară supusă la întindere. Eforturi.15. 11. ^ r ' . = G(b + e) .

Eforturile interioare de pe p a r te a din stîn g a vor fi egale şi de sem n co n tra r cu eforturile interioare din p a rte a din d re a p ta . D a că această g rin d ă este în c ă rc a tă cu forţele F lt F „ F t şi F t în reazeme se nasc forţe egale şi de sem n co n tra r şi V B. Aceste forţe s în t forţe exterioare. b. ele ac ţionînd în c e n tru l de g re u ta te al secţiunii. In calcule se verifică dacă efortul u n i t a r este m ai mic decît v a ­ loarea de calcul p re v ă z u tă p e n tru oţelul folosit.--A 400 mm* == 200 N / m m 2. adică elem entul care a re două dim en­ siuni mai mici (dimensiunile secţiunii transversale). 11. în ra p o r t cu des­ chiderea (fig. P e n t r u a determ in a forţele interioare din planul secţiunilor aflate la distanţele x şi x ' de reazem e se consideră grin d a t ă i a t ă im aginar în acest plan. iar fo rţa ori­ zontală H Â — 0. L a barele scurte su­ puse la compresiuni calculul se face în m od similar cu cel de la întindere. Intr-o construcţie tip ul cel mai curent de elem ent încovoiat este grinda. 6 ). pun în d u -se în locu i p ă rţii tă ia te forţele de legătură (m om entu l M şi fo rţa tă ie to a re T) similare ap ro x im a tiv cu reacţiunile unei grinzi în c a s tra te în d reptul tă ietu rii (v. fig. Fiecare din cele două tro nso an e t ă i a t e tre b u ie să fie în echilibru. adică pe fiecare m ilim etru p ă t r a t de m ateria l există u n efort u n ita r interior de 200 N / m m ’. Aceste eforturi u n ita re se găsesc în secţiunile interioare ale m a­ terialului (secţiunea haşurată). I I . E lem ente încovoiate. D in condiţiile de echilibru rezultă că fo rţa tă ie to a re v a fi egală cu su m a forţelor verticale exterioare din stîn g a secţiunii (inclusiv reac- E fortul u n itar (pe u n ita te a de su p ra faţă) va fi 74 .— ---------------.17).

75 . cu sum a algebrică a t u t u r o r m om entelor forţelor exterioare din sting ă secţiunii (inclusiv re a c ţiu n ile : M x — V Ax —F ( x — a). fig.18. t i 1 • — / M im "x = V A* q m ax " Fab i x l compresiune) W < T X (întindere) '<M d F ig. VB = Fb l Fa 0 0 l M om entul încovoietor în secţiunea x este : nr Mx = „ VAx = Vl -X. La elementele încovoiate a p a r şi lunecări (v. VA — . 11.ţiuniie) T x — V A—F 1 iar m om entul încovoietor. — ► V .7) care în prin­ cipal s în t date de fo rţa tăietoare. Verificarea prin calcul a clem entelor încovoiate.18) a în cărcată cu o forţă F . — Fb l . c — secţiunea transversală a grinzii. p en tru verificarea ei se fac urm ătoa rele o p e r a ţ i i : Se determ ină reacţiunile V A şi V B făcînd echilibrul întregii grinzi (scriind ecuaţiile de m om en te fa ţă de reazemele A şi B : [ M s == Ma = 0 V Al —Fb = V Bl —F a = 0 . 11. Fie o grindă încovoiată (fig. I I . Q \F b l — z i! i k . G rin d ă în c o v o ia tă : •a — momente încovoietoare pe grindă pentru o forţă F . b — efor­ tu ri unitare în secţiunea x . c.

Coeficienţi de siguranţă. alinieri. unghiuri.1S. Valoarea eforturilor u n itare m axim e p e n tru o secţiune d re p tu n ­ g hiulară (fig. Eforturile u n itare sau rezistenţele aşa cum se m ai numesc se no­ teaz ă cu litera grecească o. verificări de nivel.M om entul încovoietor m axim (din dreptul forţei) va fi : Fba l în figura 11. DISPOZITIVE DE MĂSURĂRI MECANICE Şl GEOMETRICE P e n tru efectuarea lucrărilor de construcţii pe şantier şi în atelier se folosesc diferite dispozitive p e n tru m ăsurări de lungimi. P e n tru pre­ g ătire a a rm ă tu rilo r şi m on tarea lor la poziţie se efectuează o serie de m ăsu ră ri şi verificări. Rezistenţe de calcul. sîn t eforturi u nitare de com­ presiune în fibra superioară şi eforturi u n itare de întindere în fibra inferioară (maxime). g re u tă ţii (masei) probelor. efor­ turile un itare (rezistenţele) se com pară cu rezistenţele de calcul. precum şi scule şi dispozitive de trasare. II. 76 . dh2 te n ta si are valoarea V V= — — . C.18. W se num eşte modul de rezis- ■ . P e n tr u ca o piesă sau o grindă să nu se ru p ă sau să nu cap ete deform aţii p erm a n en te (săgeţi) mai m ari decît cele adm ise p en tru o b u n ă exploatare. b se a r a tă p o rţiun ea de grindă din dreptul secţi­ unii x deform ate u n de ap ar eforturi u n ita re din încovoiere care dau u d cuplu egal cu m om entu l încovoietor M x . dimensiuni ale profilelor metalice. ' ' 6 d. R ezistenţa de calcul de regulă se obţine din lim ita de curgere a m aterialului îm p ă rţită la u n coeficient de siguranţă (ym) : c a lc u l _ ^curgere î n norme s în t d ate valorile rezistenţelor de calcul p en tru diferite materiale. c) este c = — — . presi­ unilor şi forţelor folosite la p re în tinderea arm ăturilor.

m m respectiv 0.2 0 ).19). Vernierul p erm ite citirea fracţiunilor de diviziune a s t f e l : u n ităţile întregi se citesc în stîn g a gradaţiei zero a vernierului. 19 sau 49 m m în 10. 11. realizat din lemn. Fig. P e n tr u m ăsurarea dimensiunilor profilelor metalice (arm ături. piuliţe. G ra d a ţia vernierului se realizează pe rigla cursorului p rin îm p ărţirea lungimilor de 9.05 şi 0. 20 şi 50 m lungime. 2) M etrul pliant fo rm a t din 10 b u că ţi articulate care se strîn g prin supra p u n ere (fig. 11. Măsurarea dimensiunilor liniare P e n tru m ăsu rarea distanţelor de pe cofraje şi a lungimilor la care se fasonează a r m ă tu r a se folosesc u rm ătoarele instrumente : 1) M etrul gradat m a rc a t în centim etri şi milimetri. 3) Ruleta cu panglica de otel flexibilă de 10. iar n um ărul de fracţiuni în drep tul diviziunii de pe vernier care se su pra p u n e cu g ra d a ţia de pe rigla g ra d a tă (STAS 1373/1— 82). Cursorul este g ra d a t cu vernier a v în d o g ra d a ţie care per­ mite determ inarea fracţiunilor de diviziune. care se înfăşoară într-o carcasă (fig. Metru pliant.21) este u n dispozitiv de m ăsu rare c o n stru it dintr-o riglă g r a d a t ă cu cioc şi u n cursor cu cioc de aceeaşi lungime. . 11. Buton de fixare 77 . alum iniu sau oţel. piese prelucrate) şi deplasărilor arm ă tu rilo r în tim pul operaţiei de preîn tin d ere etc. table. 0. se folosesc u rm ăto arele dispozitive : 1) Şublerul obişnuit (fig. 20 şi 50 p ă rţi egale asigurînd precizia de 1/10 1/20 şi 1/50.02 mm.1.1 .19. 1 1 . ţevi.

Şubler de adincime.02 mm (STAS 1374-73). 11. 11. tra n s form înd rotirea şurubului micrometric într-o deplasare liniară (fig. la care m ăsurarea se bazează pe acelaşi principiu ca şi la dispozitivele care au cursor.22) sînt folosite pen tru m ăsurarea dimensiunilor găurilor.22. Cursorul g ra d a t la m icrometre este deplasat prin înşurubare. 3) Micrometrele.23)» Fig. 11. avînd limita superioară de citire cuprinsă in tre 100 si 500 mm cu precizia de m ăsurare de 0.1 şi 0. 78 .Şurub de fixare 2) Şublercle de adincime (fig.

G rodotlo p e n tru Jum dtS ji de mm .

2. tra s a re a şi verificarea u n ­ g h iu rilo r exterioare şi interioare. riglă mobilă. a v în d de regulă tr a s a te 50 repere echidistante prelungite p în ă la m arginea inelară a ta m b u ru lu i (STAS 1374-73). tab lă.24) se utilizează la m ăsurări de deform aţii fo a rte mici (scăpări din bacuri ale arm ă tu rilo r pretensionate. 3) Cala unghiulară. STAS 6653-83). fig. deformaţiile elementelor elastice ale dinam om etrelor etc. 2) Raportorul (fig. b. Echere : a — simplu . 11. P e n t r u unghiuri d rep te se folosesc şi echere cu ta lp ă (fig. M ăsurarea unor deform aţii foarte mici se realizează p rin amplificarea deplasărilor tijei m icrocom parato ru lu i care se tra n s m ite unui ac. 60°. Cursa obişnuită de m ăsurare p o ate fi de la 15 la 25 m m şi p o ate a ju n g e p înă la 500 mm. m icrom etrele au diferite desti­ naţii. indicator. se ex ecu tă cu unghiuri de 45°.0 1 sau 0 . In funcţie de cursa de m ăsurare.25). 11. 90° şi 120° (STAS 2050-78). c — cu talpă. M ărim ea diviziunii este de 0 . fo rm a tă din plăci poligonale care po t form a •diferite unghiuri. -30 .26). 11. D u p ă destinaţie şi m od de alcătuire se deose­ besc m icrom etre p en tru sîrmă. Fig.0 0 1 mm. de interior.1 sau 0 . P o t fi ra p o rto a re simple. ţevi. u tilizat pen tru m ăsurarea. disc g r a d a t si vernier. P a r te a conică a ta m b u ru lu i este g r a d a t ă cu repere p en tru su tim i de m ilimetru. 11.25.. Echerele. de adîncim e etc. utilizat p en tru m ăsu rări precise ale u n ­ ghiurilor. ra p o rto a re cu rigla m obilă sau rapo r­ to a re mecanice (cu riglă fixă. 4) Microcomparatoarele mecanice cu tijă şi cadran (STAS 4293-83. Măsurarea unghiurilor P e n tru m ăsurări şi trasă ri de unghiuri se p o t folosi urm ătoarele Instrum ente: 1) Echerul.).B ra ţu l cilindric este g r a d a t cu repere milim etrice şi de j u m ă tă ţi de m ilim etru.

la aşezarea stîlpilor.8 sau t m m. P e n tru d is ta n ţe mai m ari de 50 m se foloseşte teodolilul care este u n a p a r a t de m are precizie ce m ăsoară unghiurile orizontale şi verticale.26. 1 81 .Fig. 11. E l p o ate fi folosit la veri­ ficarea v erticalităţii şi orizontalităţii. L a distan ţe m ari se foloseşte nivela topometrică. 3. Verificări de poziţii ■ "s P rin verificările de poziţie ale construcţiilor. P e n tru com pararea re lativ ă a două cote de nivel se foloseşte linealul Şi nivela cu bulă dc aer sau bolobocul. Raportor universal. bine întins. P e n tru verificarea alinierii se foloseşte p ină la lungimi de 50 m firu l dc oţel cu d iam etrul de 0. se în­ ţeleg operaţiile de control ale alinierii. nivelului şi verticalităţii. fermelor (a b aterea po ate fi de 1 0 m m /km ). Cotele de nivel ale construcţiilor se verifică cu nivela de apă cu furtun (precizie ± 1 mm). cofrajelor etc. care este fo rm a t d in tr-u n t u b de sticlă uşor cu rb a t u m p lu t cu spirt sau cu eter a v în d în interior o b ulă de G — Cartea fierarului betonist — cd.

aer (fig. p en tru ca aceasta să nu depăşească limita de curgere a oţelului. Măsurarea masei Masa u nui m aterial este o m ărim e care reprezin tă ra p o rtu l dintre g re u ta te şi acceleraţia g ra v ita ţio n ală şi se exprim ă în kilograme (kg). 82 . M ăsurarea tehnică se face prin cîntărire cu a p a ra te baz ate pe principiul pîrghiilor. a. V erticalitatea p în ă la 20 m se poate verifica şi cu firu l cn plum b dacă nu b ate vîntu l. Sînt a lc ă tu ite în general d in tr-u n elem ent elastic (arc) care se deformează elastic sub acţiun ea forţelor. P rin m ăsu ra rea şi etalonarea deformaţiilor cu m icrocom păratoarele se găseşte o corespondenţă în tre forţe şi deform aţii pe baza căreia se poate deduce apoi forţa. 4. 5. De asemenea. D inam om etrele eu elem ent elastic. Măsurarea forţelor îii operaţiile de preîn tin d ere a arm ă turilor la elementele de beton preco m p rim at este necesar să se cunoască forţele de preîntindere. la în d rep ta rea din colaci a arm ă tu rilor este necesar să se cunoască forţa de îndreptare.27). Nivela po ate fi folosită şi la controlul verticalităţii (STAS 5307-80). F orţele se m ăsoară cu d inam om etre care pot fi cu elemente elastice sau hidraulice (STAS 4447-83). 11. C înd tu b u l de sticlă este pe s u p o r t de lemn se num eşte nivelă dulgherească. E lem entul elastic de regulă se face dintr-o singură b u c a tă din oţel (oţel arc aliat).

confecţionat din oţel dur av în d vîrful din widia (carbură metalică). poziţionarea axelor. tăierea plăcilor pe care se sudează arm ă tu rile etc. D inam om etrcle h id rau lice . Dispo­ zitivele pot fi folosite şi Ia tra s a re a barelor de oţel-beton care se faso­ nează. 5) Şablonul din tablă subţire care se foloseşte la m arcarea întretăierii axelor . M ăsurarea presiunilor se face cu m anom e tre care p o t fi cu arc t u b u l a r m onospiral la care se m ăsoară defo rm a ţia arcului s u b acţiunea presiunii sau m an om etre cu m em brană deformabilă. 3) Compasul dc trasare cu v îrfuri m etalice şi riglă de trasare. el po ate a j u t a la fasonarea arm ăturilor. găurilor p en tru nituri şi şuruburi etc. 11.1). Dispozitive de trasare î n a in te de debitarea unor profile. a punctelor de în cep u t şi sfîrşit ale liniilor ce se trasează. 11. La operaţiile de trasare se folosesc următoarele dispozitive : 1) A c u l de trasare. De asemenea. 6. 83 . 4) Chernerul care foloseşte la Dunctarea unor centre. Presiunile sîn t realizate în general prin pom pe cu piston.28). A cesteafsînt utilizate la măsurarea forţelor prin d eterm inarea presiunii care ia naştere în tr-u n lichid asu­ p ra căruia acţionează lin sistem de lorţe. 2) Trasatoarele paralele cu ac de trasaj m o n ta t pe supo rt şi cu un lim itato r culisant asigură tra s a re a de linii paralelejcu marginile piesei (fig. Fig. se trasează ajustările pentru sud ură. se trasează lungim ea lor.28. 11. 6) Calibrele p e n tru verificarea dimensiunilor barelor de oţel-beton (fig.29). în cazul îmbinărilor. Trasatoare paralele.

11. VERIFICAREA CALITĂŢII OŢELURILOR DE ARMĂTURI Şl A BETONULUI PRIN ÎNCERCĂRI DE LABORATOR C alitatea m aterialelor este g a r a n t a t ă de p ro ducăto ri p rin s ta n ­ darde. b —măsurarea diametrului. încercarea constă din supunerea unei e p ru v e te de o ţel-beton de circa 50 cm (500 mm) la o solicitare de tra c ­ 84 . P e n tru oţelul de a rm ă tu ri verificarea cea m ai im p o rta n tă este p rin încercarea la tra c ţiu n e care se execută cu maşini speciale şi încer­ carea de îndoire p e n tru oţel-beton. 4. a. încercarea la tracţiune P e n tru verificarea caracteristicilor de re ziste n ţă ale oţelului-beton cea mai im p o rta n tă încercare este încercarea la trac ţiu n e sau întindere.29. se verifică ca litatea acestor m ateriale. în caz de dubii. P e n t r u beton. 1. îndoire a lte r n a tă şi torsiune p e n tru sîrme. Totuşi.Fig. Aceste ultim e încercări se m ai numesc şi încercări tehnologice deoarece ele asigură condiţiile p en tru punerea arm ă tu rilo r în operă. Verificarea dim ensiunilor barelor de oţel-beton : a —calibrare . încercarea m ecanică cea mai im p o rta n tă este cea la com presiune pe cuburi. P rincipiu l înccrcării.

con tinu u şi fără şocuri. s). m — m asa epruvetei care se încearcă. PC 60. î n vederea determ inării alungirii d up ă rupere. Determinarea ariei secţiunii oţelului cu profil periodic (PC 52. P e n tru încercarea oţelurilor. P e n tr u oţel-beton (vergele din OB 37. Caracteristici care se determină la încercarea de tracţiune. aplicînd form ula din STAS 6605-83: m S 0 = -----' Lp r [mm-] în care : S 0 este aria secţiunii iniţiale . 1) Lim ita de curgere este fo rţa F e (în registrată la maşină) la care începe să se deformeze m u lt oţelul (curge). p en tru a nu se schim ba stru c tu ra oţelului. sîrm e netede etc. L — lungimea fixă a epruvetei. pe epruv ete se t r a ­ sează repere. b. deb itate direct din colaci sau din legă­ tu rile de bare. PC 52. fălcile maşinii s în t p re v ăzu te cu bacuri cu d a n tu ra specifică fiecărui tip de epruv etă. c. e. p = 0. pe t o a t ă lungim ea cuprinsă între fălcile de prindere ale maşinii de încercat.ţiu n e pe direcţia axei longitudinale a epruvetei. rezis­ te n ţa la rupere. D acă e p ru v eta nu este d re ap tă. în vederea determ inării a n u m ito r caracteristici m ecanice (STAS 200-75 şi STAS 6605-83). E p ru v e te le de regulă au capetele t ă i a t e perpendicular pe axă. d. D eterm inarea ariei iniţiale (efective) a epruvetei se face la epruvete netede prin m ăsurarea d iam etrulu i (oţel OB 37. Această lim ită este pusă în eviden ţă la oţelul-beton OB 37 de te n d in ţa de oscilare sau de stag n are 85 . c în tă r ită efectiv. to ro an e etc.). Eprnvcte supuse la încercare. încercarea se execută la maşini de încercat care treb u ie să îndeplinească to a te condiţiile specificate în STAS 1510-80. PC 60) se face de regulă p rin cîntărire. Aplicarea încărcării se face lent. U tilaje şi bacuri. in g . Determinarea ariei secţiunii epruvetei. în m m . p e n tru ca în tim p u l încercării să nu se pro ducă lunecări din bacuri. p e n tru deter­ m inarea corectă a caracteristicilor m ecanice u rm ă rite (1 k g f/m m 2.00785 g / m m 3 . de regulă la 1 0 m m în tre ele. T ra s a re a se face pe o lungim e de cel p u ţin 240 mm. în tim p ul încercării la tra c ţiu n e se determ ină : lim ita de curgere. p — d ensitatea oţelului . P e n tr u tab le se folo­ sesc epru v ete plate prelucrate sau e p ru v ete rotunde. iar suprafeţele de tăiere bine polizate.) se folosesc epru v ete (por­ ţiuni de bară) neprelucrate. în a in te de încercare e p r u v e ta este m ă s u ra tă cu şublere p e n tru d eterm inarea ariei secţiunii iniţiale (efective) şi dimensiunile nervurilor. sîrme. p în ă la rupere. se v a în d re p ta num ai m an u al cu u n ciocan de lemn pe o s u p ra faţă plană t o t de lemn. alungirea la rupere şi g îtu irea la rupere.

2) Reâslenţa la rupere este d a tă de forţa m ax im ă F mJÎ în re g is tra tă pe m aşina de încercat la ruperea epruvetei. — rezistenţa la rupere R m = 360 N /im n 1 .5 mm .2 %)* Calculul lim itei de curgere (efortului unitar) se face cu form u la: R.14 cm* — 314. Calculul se p o ate face şi pe aria secţiunii tre c u tă în sta n d a rd . — o 15 N /m m 1 . Fmaz — forţa la care s-a r u p t ep ru v e ta . curgerea oţelului (lungirea lui fără să crească forţa) nu este evidentă prin urm ărirea acului maşinii de încercat şi de aceea se mă­ soară limita la care este depăşită o a n u m ită deform aţie p erm a n e n tă .14 cin1. — alungirea la rupere A5 = 25% . Rezistenţele la rupere se calculează eu formula : R m= So în care : R m este rezistenţa la rupere . . deform aţie neproporţională a epruvetei supuse încercării (p 0 .= 298. $0 în care : R e este lim ita de curgere . = — [N /m m 5] . în tabelul 4 de dim ensiuni din sta n d a rd citim că o ţelu l OB 37 0 20 are aria secţiunii nom inale S„ = 3. în tim p ce ep ru v e ta co ntinuă să se lungească.00 mm*).40 mm trebuie să aibă urm ătoarele caracteristici mi­ nim e : — lim ita de curgere R .. R ezistenţele efective determ inate pe aria secţiunii iniţiale efective for fi : Aria Secţiunii iniţiale efective rezulta R . S0 — secţiunea iniţială efectivă. Prin m ăsurări s-au găsit urm ătoarele valori : — diam etrul d = 19. = 73 000 N . n u m ită şi aria secţiunii nominale. — forţa de rupere F mit = 114 000 N .6 5 7 j t 19.65 mm* care 4 4 •ste m ii în că <bcit secţiunea nom inală din tabel (S„ = 3.u j & r j 86 . R m = ■ 114000 _ 382 2 9 8 .a acului care indică forţa.= /3 000. că o ţelul OB 37 cu diam etrul d = 1 4 .8 0 . Să se verifice o bară de oţel-beton de calitatea O B 37 0 20 mm dacă valorile caracteristicilor corespund S T A S 4 3 8 / 1 . -J6 vâ . S0 — secţiunea iniţială efectivă. iar în ta b elu l 7 cu caracteristici mecanice. 5’ [N/mm*] . F e — fo rţa de curgere în reg istrată la maşină . La oţelurile dure p en tru b eton p recom p rim at şi la oţelurile cu profil periodic. Exem plul 1. = 235 N/mm* . — forţa dc curgere F . S „ = ---.6 5 2 9 8 . în loc de S 0.= ---------.

pe o rd ona tă forţa F [N]. în care £ = . şi anum e : m odulul de elasticitate şi lim ita de curgere conven­ ţională jR„ 0. I!m = 114 000 314.00 363 N/mm*.-----— — — [% ]. Diagrama. b j— oţel fără curgere aparentă. O T = O M -f MT.5% . Se constată că oţelul corespunde caracteristicilor din stan d ard . rezistenţele determ inate pe secţiunile nominale (cu care a calculat şi proiectantul) nu mai corespund fiind mai mici dccit cele din stan d ard D iagram a încercării la tracţiune. adică pe această porţiun e a curbei există ® — otel cu curgere aparentă . pe abscisa x luîndu-se ca variabilă alungirea A l (mm].00 ______ . de unde rezultă A l = z Io Io P e diagram a R — s se pot d eterm in a şi celelalte caracteristici me­ canice.R ezistenţele efective determ inate pe aria acţiu n ii nom inale sin t : Ii. 3) M odulul dc elasticitate este o caracteristică a oţelurilor. care se d eterm in ă pe c u rb a încercării la tra c ţiu n e pe p orţiun ea în care această cu rbă are o variaţie^liniară. Determinarea curgerii pe baza lungirii totale : OT = e # -f = 0. In tim p u l încercării la tra c ţiu n e se m ăsoară o d a tă cu forţa aplicată şi lungirea epruvetei că u rm are a aplicării încărcării. 87 . „ = 233 N/min= . se poate înregistra direct la maşină.2 caracteristică p en tru oţelurile mai dure (fără limita de curgere aparentă). D acă in tr-u n sistem de axe ortogonale se face o reprezentare grafică.= 73 000 311. D acă forţa se îm p a rte la aria secţiunii şi alungirea la lungimea ep ruv etelor se obţine diagram a efort u n ita r (rezistenţă) R — alungire specifică e. se obţine diagram a fo rţă F — alungire A l (fig. dar fiind lam in at la o dim ensiune mai mică.30). 11.

| respectiv —— B. Cunoscînd modulul de elasticitate se poate deter­ m ina pen tru o a n u m ită alungire specifică rezistenţa corespunzătoare şi invers. ' De regulă se determ ină m odulul de elasticitate tangent (sau cum se mai numeşte. P e n tr u toroan e şi îm pletituri se determ ină m odulul de elasticitate secant. cu expresia : E = — £ [N /m m 2]. j • A plicăm form ulele anterioare A 1= z l : e = -----= ----------. E 2 2 1 0 0 0 000 1 000 B 2 4 000 1 „ . 11.57 Deci trebuie să avem grijă să n u se depăşească lungim ea vergelei de 100 m cu m ai m u lt de circa 0 cin.o p ropo rtion alitate directă în tre creşterea rezistentei şi alungirii spe­ cifice (STAS 6065-83 şi 10290-75). fig. .30).-----------------------= O.2 est e 0 caracteristică a oţelu­ rilor mai t a ri (dure) şi este echivalentă limitei de curgere de la oţelurile moi. Această limită corespunde unei deformaţii specifice p erm a n en te (care se obţine prin intersectarea curbei R — s cu paralela la modulul tan g e n t. 5) A lungirea la rupere ( A n) este alungirea specifică a ep ru vetei. tr a s a tă prin abscisa e = 0. Io 88 . In acest mod p utem calcula c it trebuie să fie alungirea totală la întinderea u n u i oţel liv rat in colaci. pen tru a n u se modifica prin întinderea cu tro liu l caracte­ risticile oţelului-beton.-5. (v. lung de 100 m. R — zE.o/ x 10 3 . iniţial) E 0. fără ca rezistenţa in oţel să depăşească ju m ă ta te din lim ita de curgere B e — 210 N /m m ’= 21 000 N /cm . care se m ăsoară d upă ru perea epruvetei pe o a n u m ită bază in dicată de factorul dimensional n An = lu ~ /u x 100.x 10 000 c m . fig. Să se îndrepte un oţel-beton t u troliul. 4) L im ita de curgere convenţională R p0.30). A l = --------. D in p u n c t de vedere geom etric m odulul de elasticitate este t a n ­ g e n ta unghiului la curba R — z . E — tg a. se sim ­ bolizează cu litera E şi se calculează pe p orţiunea d re ap tă a diagram ei R . 11.2% . E xem plul 2. Modulul de elasticitate astfel d e term in a t este o co n stan tă. 0. fură ca să se ajungă lo curgerea ofelului. adică este p a n ta dreptei care trece prin originea axelor de coordonate (v.7 cm . P e n tru oţelul-beton el are valoarea £ = 21 000 000 N /c m 2 = = 210 000 N / m m 1.

compresiune şi încovoiere p o t fi utilizate şi la încercarea de îndoire la rece. 2.30 mm. alungirea va f i : A6 = /„ x 100 = . î n acest caz. Maşinile care s in t folo­ site p e n tru încercarea la trac ţiu n e . A ieo p en tru alungirea m ă s u ra tă pe 1 0 0 mm.100 x 100= 30%. o ţelul-beton este supus probei de îndoire la rece.. p en tru u n oţel OB 37.5d) şi d u pă ru p e re s-a găsit l u = 130 mm. în care D este diam etrul m andrinei de apăsare.l-. 0 20 s-a m ă su ra t epru v eta în a in te de rup e re pe o lungime /„ = 100 m m (echivalent cu l„ .31). D iam etrele m andrinei sîn t date în STAS 777-80.D e exemplu. A ie p en tru alungirea m ă s u ra tă pe 10 d . Această încercare este o încercare de deform abilitate şi prelucrabilitate. . îndoirea se execută pe epruvete de oţel-beton la dispozitivul de încovoiere al maşinii (fig. un de A — 27% . 11. care constă din două role de sprijin cu ra za r — 2 5 . 100 deci a lu n g ire a este m ai m are decît cea p re v ăzu tă în STAS 438/1-80. 89 . iar d — d iam etrul epruvetei. .--. cu lun­ gimea d intre role L — D + 3 d. N otaţiile uzuale s în t urm ătoarele : A s p en tru alungirea m ă su ra tă pe 5 d (d = diametrul) . încercarea de îndoire Ia rece P e n tr u a verifica fasonabilitatea oţelului şi ca p a c ita te a lui de sud abilitate. încer­ carea de îndoire se face la maşini de încercat.

încercarea se face p înă la un unghi de 160 —180°.5 d (d = diam etrul barei) . î n STAS 438/2-80 s în t d ate unghiurile de îndoire p e n tru fiecare tip de oţel-beton a s t f e l : OB 37 se îndoaie fără să fisureze p înă la 180® cu u n dorn (m andrină) de 0. P e şantier pro ba se p o ate face pe bancul de fa so n at oţel-beton. U nghiul de îndoire limită se d eterm ină la ap a riţia pe fa ţa întinsă a epruvetei a primei fisuri sau a luciului m etalic pe o lungime de 5 mm. în doirea oţelului p en tru fasonare se face pe dornuri cu d iam etre mari aşa cum se va a r ă ta la capitolele urm ătoare. PC 90 la 90° pe un dorn de 4 d. PC 60 se îndoaie la 180° pe un dorn de 3 d. 3. / Aceste probe s în t foarte severe şi ele se folosesc la verificarea cali­ tă ţ i i oţelului. încercarea ne a r a t ă c a p acitatea de deform abilitate a sîrm ei dîndu-ne o indi­ caţie asu pra posibilităţii utilizării sîr­ mei cînd aceasta este obligată să tre a c ă prin role în tim p ul operaţiei de preîntindere. 11. P e n tru realizarea îndoirii com plete la 180° se p ot folosi şi dispozitive anexe adecvate. încercarea de îndoire alternatâ Se execută p en tru sirmele folosite la b eton p reco m p rim at conform STAS 7737-67 care a r a tă modul de încercare şi STAS 6482/2-30 care a r a t ă nu m ăru l de îndoiri la care treb uie să reziste fiecare sîrm ă pînă -se ru p e la această probă. Se consideră o îndoire a lte r n a tă îndoirea epruvetei la 90° şi readucerea ei la poziţia iniţială. încercarea constă din îndoirea la 90° re p e ta tă în sensuri opuse a unei ep ru vete fix a tă la u n c a p ă t prin bacuri cilindrice de u n a n u m it dia­ m etru (fig.32). fără a se lua în consideraţie desprinderile de oxizi. PC 52 se în­ doaie la 180° cu u n dorn de 3 d . Acţionarea m an ■drinei se face continuu. lent şi fă ră şocuri. U ltim a îndoire alte rn a tă se con­ sideră la a p a riţia u n or fisuri pe epru- *90 .

v e t ă . Maşinile care p o t face mai m u lte tip u ri de încercări se numesc m aşini univer­ sale. 4. plăci) pen tru verificarea calităţii conform prevederilor de recepţionare a acestor produse ex ecu tate în fabricile de prefabricate. s în t concepute şi realizate maşini speciale de încercat. fn c a r e : M este m om entul încovoietor d a t de forţele e x t e r i o a r e } W — m odulul de rezistenţă al secţiunii. încercarea se po ate executa fie la presele de încercat. Maşini de încercat P e n tru încercarea la trac ţiu n e . încercarea la încovoiere Se su p u n încercării de încovoiere elementele prefabricate (grinzi. o m aşină de încercat are două g ru p e de m ecanism e : m ecanismul de încărcare. care depăşesc m ai m ult de ju m ă ta te din grosimea epruvetei sau c î n d se ru p e ep ruveta. 91 . ateliere s a u chiar pe şantier (STAS 6657/1/80) R< = -— W [N /m m 2] . 5. Viteza de încercare nu treb u ie să depăşească o îndoire a lte rn a tă pe secundă. secţiunea de b eton a r m a t fiind neomogenă (betonul cu carac­ teristici b une la compresiune şi foarte slabe la întindere şi a r m ă tu ra •cu caracteristici foarte bune la întindere). îndoire etc. carc serveşte p e n tru aplicarea încărcării asupra probelor (epruvetelor) şi mecanismul dc măsurare care serveşte la m ăsu­ ra rea c ît mai precisă a încărcărilor care se p ot citi direct pe diferite cadrane sau rigle sau se înregistrează grafic cu p e n iţa sau creionul pe hîrtie cu lin iatu ra specială pusă pe ta m b u rii rotitori ai maşinii. Această form ulă este generală şi valabilă p en tru m aterialele omo­ gene. P e n tr u secţiunile de beton a r m a t calculul se face du p ă formule speciale. fie pe s t a n ­ d uri speciale de în cercat sau chiar în condiţii im provizate. com presiune şi încovoiere. în general.

iar m ăsurările se efectuează cu u n m a n o m etru -p en d u l (fig. L a o astfel de m aşină se pot efectua : încercări de t r a c ţiu n e a unei ep ruv ete E prinse în fălcile maşinii de încercat F ce fac corp com un cu părţile 1) folosite şi la încercările de com presiune şi înco- 92 . cu b r a ţ de pîrghie de lungime c o n s ta n tă pe care se aplică g re u tă ţi variabile (fig. in care fo rţa pro­ duce o înclinare a unui pendul. cu b a la n ţă şi pendul. înclinare care este m a rc a tă şi pe u n cadran. 11. S în t şi m ecanisme mecanice de m ăsu rare a deform aţiilor pro­ duse asu pra u n o r arcuri elicoidale ale căror caracteristici s în t cunoscute prin etalonări anterioare cu a p a ra tu ră specială. mecanic sau hidra­ ulic.M ceanism nl de încărcare tran sm ite. Mecanismele. fo rţa prin acţionarea unui m oto r sau cu o m anivelă dc acţion are m anuală. 11. de obicei. de măsurare p o t fi : cu balanţe. cu b a la n ţă şi co n tra g reu tate .33). Maşinile universale p en tru încercări m ecanice s în t de regulă acţio­ n a te hidraulic.34).

11. c — schema unei maşini universale cu acţionare hidraulică cu manometru-pendul. .34. b — două tipuri diferite de maşini universale . Maşini universale : < * .Fig.

Încercarea Ia compresiune încercarea la compresiune a m aterialelor de construcţii se utili­ zează în special p e n tru cuburile de prob ă din beton. F orţele produse prin in ­ term ediul cilindrului de acţionare P s în t transm ise prin ulei la cilindrul de m ăsurări care acţionează manometru'! cu pendul ce le înregistrează pe un cadran. î n tim p u l încercării proba este supusă la solicitări (fig.35) d e compresiune. De exemplu. (STAS 1275-81). D eform aţia p rodusă de fo rţa F se m anifestă printr-o scurtare cu A l a înălţimii cubului şi o dilatare late­ rală a suprafeţei A A .-— — — = 2. 6. la u n cub de beton cu secţiunea de 2 0 k 20 cm* car» a rezista t la 1 000 kN betonul v a avea rezistenţa d e : R c = -----.5 k N /c m 2 = 25 N/mm*. P robele se confecţionează şi se p ăstrează d upă anu m ite reguli standardizate. P a r te a D de jos se ridică sau coboară. 14 sau 28 zile)* 94 . iar cele pen tru încercat cuburile de b eton la com presiune sînt de clasa de precizie 3. în cercarea constă din aplicarea unei încărcări progre­ sive in direcţia axei cubului de încercare. Rezistenţele la compresiune se calculează cu fo rm u la : Rc = ■ — Sq [N /m m 2]. La încercările de tra c ţiu n e p a rte a D ' (de jos) se ridică sau co b o a ră d upă necesităţi. Deform aţiile piesei încercate se p o t m ăsu ra cu ap a ra ­ t u r a specială (extensometre).voiere. cărăm id ă etc. 11. Maşinile de încercat oţel au clasa de precizie (STAS 1510-80) 1 sau 2 . 400 cm 2 Cuburile se încearcă după în tărirea beto n u lu i (7. frecare şi forfecare.

95- . 11. PROCEDEE DE REALIZARE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT Şl BETON PRECOMPRIMAT 1. Încercarea la compresiune — întindere : —justificarea teoretică a amplasării armăturii în beton . pietriş şi nisip sau agre­ gate uşoare. —forţele de compresiune şi de frecare la încercarea la compresiune . apă etc. c — repartiţia eforturilor maxime în cazul unei epruvete solicitate la compresiune.întindere A /V O Zona tensiunilor tangenţiale maxime p tT T T ^ -l b a b [ c Fig. Principii de realizare a elementelor din beton armat C onstrucţiile din b eton a r m a t au o serie de av a n ta je de care tr e b u ie să se ţin ă seam a la alegerea soluţiilor : 1) Folosesc materiale ieftine (agregate grele. ciment.). E.35.

). placă. grindă. ca urm are a lucrului a rm ă tu rilo r tran sv e rsale şi p rin î m b u n ă tă ţire a ancorării a rm ă tu rii în beton. Regulile de a rm a re pe b aza principiilor de mai sus v a ria z ă de la elem ent la elem ent (stîlp. fundaţie. Aceste construcţii au şi o serie de dezavantaje : 1) Construcţiile sîn t grele. 4) N u pot f i modificate după execuţie. mai bine în beton. fierari betonişti etc. Cunoaşterea în am ă n u n ţim e a com portării elem entelor din b e to n a r m a t la solicitări este o ra m u r ă a tehnicii de care se ocupă inginerii constructori. armătura de la demolări nil poate fi recuperată. nu corodează în condiţii obişnuite. grinzi. a. L ipsa unei armături din cele prevăzute în proiect poate duce la |compromiterea lucrării. ca u rm a r e a îndoirii cape­ telor barelor (ciocuri) . prin conlucrarea sp aţială (încleştarea în beton) a plaselor şi carcaselor sudate. 2) N u izolează bine la căldură şi frig (slabă izolare term ică). p e n tru a nu se produce greşeli de execuţie şi chiar p e n tru a evita unele greşeli de pe desenele de execuţie. planşee şi grinzi). adesea secţiunile de b eto n s în t c o m p le ta te cu m ăsuri speciale de îm piedicare a fisurării betonului prin frete şi etrieri. 6 ) Reparaţiile ulterioare sînt foarte greu de făcut. 9G . să adere de b eton cit mai intim. 5) Betonul armat rezistă bine la acţiunea focului. t i r a n t etc. a r m ă tu r a se aşază în zonele întinse. rezistenţele lui pot creşte în tim p. P rin cip iul a r m ă rii elem entelor din beton arm a t. 5) Calitatea betonului nu poate fi controlată eficient decît la turnare şi num ai indirect. eforturile din zonele com prim ate fiind luate de b eto n.2) Cantitatea dc oţel este mai mică decît la construcţiile metalice.). 3) Se pot turna în formele cele mai diverse în cofraje. 3) Transm it cu uşurinţă zgomotele. D a to r it ă fa p tu lu i că be­ to n u l are o rezisten ţă fo arte mică la întindere. De aceea se cere o mare grijă la turnare şi execuţie. folosind calităţile a două m ateriale şi a n i m ? a betonului care p o ate p re lu a efo rturi de com presiune şi a oţelului sub f o r m i de a r m ă tu ri care p o ate p re lu a eforturi de întindere. C onlucrarea dintre b eton şi a r m ă t u r ă se re a ­ lizează în cea m i i m i r e m 'm ira p rin ad e ren ţa dintre barele de a r m ă t u r ă şi beton. 4) Se pot realiza clemente continue (cadre. Betonul a r m a t este u n m aterial de construcţii care înlocuieşte cu succes m etalu l şi lem nul p en tru execuţia elem entelor de rezistenţă. P e n tru a realiza un elem ent din b eton a r m a t bine co n c e p u t t r e ­ buie să cunoaştem u nde a p a r în elem ent zone c o m p rim ate din soli­ citarea exterio ară şi unde a p a r zone întinse. Principiile de bază treb u ie cunoscute însă şi de lucră torii ca re realizează elementele (betonişti. P e n tru a se realiza conlucrarea d in tre b e to n şi a r m ă tu ră aceasta treb u ie să se încleşteze cît.

D acă ad e ren ţa dintre beton şi a r m ă tu ră este foarte.36. pai ied C U SU S. de regulă la mijlocul grinzii. distrugerea elem entului (con­ F ig. se produce o fisură m are.i J_ v /■ -■_ \ s în t mai dese şi cu deschideri mai mici. 11. la o deschidere m ai m are se rupe Crăpătun în tim p u l manipulării. Deschiderea fisurilor la încercarea de exploatare este foarte mică (sub 0. în zona întinsă.37). G rin d ă c o n tin u ă în c o v o ia tă : fisuri şi pe reazem ul central în a — cum se ineovoaie şi se rupe . Se ■ ■ s poate produce şi alunecarea a rm ă­ \ Barâ Cnnaa / ■ '"1 deotel dc beton J m L turii. D acă grin d a nu este arm a tă. 11. b — cum n a r f p o ‘ rlp rf r in rin ni­ se aşază armătura din bare de oţel. na com prim ată. 11. 11. a). a r m ă tu r a po ate ajunge la curgere în cazul cînd ad e ren ţa din a r m ă tu ră şi b eton este bună. elem entul deform îndu-se foarte m ult . L a elementele cu armătură obişnuită (fig. 11. r) a r m ă tu ra chiar la rup erea elementului nu m ai atinge faza de curgere. care se deschide foarte m u lt şi grin­ da se rupe. prin distrugerea b e to ­ nului din zona co m p rim ată d a­ to rită capacităţii re la tiv mici de deform are plastică a betonului. decît la elementele nearm ate. L a aceste elem ente dacă se co ntin uă încărcarea. Fisurile la aceste tip u ri de grinzi / _ .37.37. a) se produc fisuri mai m u lte la încărcare (4 —8 fisuri pe m etru în zona întinsă). 11. c — puternic armată.P e n tru înţelegerea com portării unui elem ent din b eto n a rm a t să analizăm şi grin d a încovoiată (fig. 11. Aceste elem ente se r u p ca s a n t la o săgeată (deplasarea pe v erticală la mijlocul grinzii) m ai mică.36. 1 97 . bună se produce.36. A par Fig. ru perea arm ăturii. în cazul unei grinzi continue i (fig. L a o grind ă slab armată (fig. se c o n stată că disb t r i b u ţ ia fisurilor este alta. adică cu a r m ă tu r ă puţină. A lc ă tu ire a g rin z ilo r d in sumul capacităţii p o rtan te) se face b e to n a r m a t : şi p rin sfărîm area betonului din zoa — slab armată : b — eforturile în grindă .3(3). La elementele puternic armate (fig.2 mm). TVwn Ua( a ^lin ud 7 —Cartea fierarului betonist — cd.

11. In figura I I .5 ori mai m are decît a oţelurilor obişnuite (OB 37) realizîndu-se im p o rta n te economii de metal. b Fig.fi în c a stra tă în zidărie ar a p ă rea fisuri şi pe reazem e la p a rte a su­ perioară a grinzii lingă încastrare. b — comprimate. A vîndu-se în vedere co m p ortarea de ansam blu a elem entelor aso­ ciate cu oţeluri superioare se p o t folosi eficient oţeluri cu lim ita de curgere de 1.5—2. P e n tru elem ente p uternic a rm a te se p u n a rm ă tu ri şi la p a rte a supe­ rioară a grinzii şi la p a rte a inferioară a acesteia.37. b). de regulă Ia 45°.38. 11. 11.37. a r m ă tu r a se face cu profil periodic. prevăzîndu-se ciocuri. a r m ă tu ra se faso­ nează după desenele de arm are (fig. P e n tru o m ai bună ade­ re n ţă . realizîndu-se elem ente dublu arm ate. a). 38 se dau c îte v a exemple de a rm a re a secţiunilor de b eton arm at. etrier* s u d a ţi etc. Barele de a r m ă t u r ă în acest caz tre b u ie să urm ărească zonele în care a p a r întinderi în b e to n (fig. P e n tru a prelua corect eforturile de întindere.! S e c ţiu n i d e b e to n a r m a t : a — încovoiate . D a to r ită forţelor mai mici la reazemele grinzilor se p o a te produce şi te n d i n ţ a de forfecare. Barele fasonate s în t legate şi aşezate în cofraje conform poziţiilor in­ dicate în planuri. care se preiau prin bare înclinate sau etrieri. ap ă rîn d eforturi întinse in plan în­ clinat. • 98 .

S udabilitatea 99 . Elem entele clin b eton a r m â t se clasifică în 3 categorii. deci elementele secţiunii tran sv e rsale. a t î t prin su darea prin presiune (prin p u n cte şi cap la cap). cit si la sudarea prin topire (obişnuit cu arc electric) pentru înnădirile efectuate pe şantier la construcţiile m onolite şi prefabricate. 2) Plăcile sîn t elem ente la care o dim ensiune (grosimea) este mică în r a p o rt cu celelalte două . respectiv 14% la A 6. fişiile sîn t o form ă d e riv a tă a plăcilor (de exemplu. Tipuri de elemente din beton arm a t. fîşii din beton celular auto clavizat de 1 2 x 6 0 x 2 5 0 cm). 5 0 x 2 . care să asigure sudarea barelor de oţel-beton. s u p o rtîn d încărcările în această poziţie şi stîlpii care s u p o rtă încărcări verticale (de exem plu stîlpi de 3 0 x 4 0 x 3 5 0 cm la o clădire de locuit). 1) Blocurile s în t elem ente la care cele 3 dimensiuni a.grind şi st îl pi. şi lungim ea I. 3) B ara este u n elem ent ia care dimensiunile secţiunii tran sv e r­ sale a şi b s în t mici în ra p o rt cu lungimea. blocuri de fu n d a ţii 1 . plăci sau dale. b şi l nu diferă prea m ult. 4) O tenacitate bună. U n oţel p en tru a fi utiliza t ca a r m ă tu r ă treb u ie să îndeplinească cîtev a c a l i t ă ţ i : 1 ) O limită de curgere fizică sau convenţională garantată reprezent î n d ca v alo are m ax im u m 85% din rezistenţa de rupere. 9 0 m. d upă r a p o rtu l celor 3 dimensiuni de bază : lăţim ea o. blocuri din b eto n celular mici. Plastici­ t a t e a asigură de asem enea tăierea uşoară la lungime. chiar şi în cazul u n or te m p e ra tu ri mai scăzute (t = 5C C). ev itîn d con­ centratorii de eforturi u n ita re şi a v în d condiţii b u ne p en tru înnădirea prin sudare. caracterizată prin rezistenţa la îndoire Ia rece pe dornurile sta n d a rd iz a te care p erm it pe lingă o în d reptare uşoară (fără ea oţelul să fie supus la eforturi care să-i schim be structura) şi o fasonabilitate uşoară prin tehnologiile introduse în prezent pe şan­ tiere (în d re p ta re m an u ală sau în d rep ta re la m aşini cu viteze mari de lucru care p erm it mecanizarea lucrărilor). Astfel se întîlnesc : blocuri. foarfeci). 5) O bună sudabilitale. D e exemplu. Cerinţele o ţelu rilo r pentru beton arm at. cu deplină siguranţă. c. înălţim ea b (grosime). blocuri ceramice etc. D e tip u l barei s în t grinzile care s în t aşezate orizontal.b. 2 ) O geometrie a suprafeţei arm ăturii (profil periodic realizat direct din lam inare). p rin mijloace mecanice c u ren te (stanţe. care să asigure o b u n ă a d e ren ţă cu betonul.0 0 x 0 . 3) O plasticitate suficientă carac te rizată p rin tr-o m ărim e a alungirii la rup ere / l ao m ai m are decît 12% . dacă plăcile au dimensiuni mai mici (lă­ ţim e şi lungime) se numesc dale .

în această relaţie li este înălţim ea grinzii.şi h = 50 cm. D a că cunoaştem procentul de arm are se p o a te d eterm in a a rm ă­ t u r a sau invers.506%. Principiul de calcul este simplu.5% .55 (STAS 7194-79). forţele interioare d a te de com presiunea din b eto n şi efortul de în tin ­ dere din a r m ă tu r ă dau u n cuplu interior care echilibrează în fiecare secţiune m om entul exterior. P rocentul real de arm are este : X 100 = ™ . din zona întinsă.i. B ra ţu l cuplului interior z — y h . 100 A 6 = 30 x 50 = 1 500 cm 2 .* J ° 2 U 0.— -----------------------------------.80 = 7. respectiv prin valoarea carb o­ nului echivalent C rch = C + — < 0. A i.x 100 sau A t — X . în c m 2. d. A„ 1500 în afara acestei determ inări sim pliste pen tru calculul secţiunii dc beton a rm a t se poate folosi o relaţie de echivalenţă in tre m om entul exterior de rupere M . iar a — acoperirea de beton (d istan ţa din 100 . E xem plul 3. P rocentul de a n u a re tz se calculează cu fo rm u la : A ria secţiunii totale a armăturii [x = ------------------. 100 Din tabelul dc. p u ţin d fi ap reciat la « 0 .x= — . la o a r m ă tu ră d a tă se poate d eterm ina procentul de armare. A plicăm form ula anterioară .u = A ria secţiunii de beton A b In c a r e : A f este aria secţiunii arm ăturii.5% să se determine armătura A . A rm ă tu r a re prez intă u n a n u m it procent din secţiunea de beton. A / = * ■ = 7.3 se găseşte cu a rm ătu ra cerută şi anum e 2 0 22 care a u o secţiune de 2 x 3. în c m 2 .este g a r a n ta tă prin compoziţia chimică. A rm ă­ t u r a p en tru elementele din b eto n a r m a t încovoiate se determ ină din valoarea m om en tulu i încovoietor. o forţă a cuplului este d ată de efortul din a rm ă tu ră (A t .f — — . procentele de arm are v ariază de la 0 .60 cm 2.5 cm). 2 p în ă la 2.X 100% . avînd un procent dc armare |x = 0. sau 100 A . G B etonul de asemenea trebu ie să aibă caracteristici de re ziste n ţă şi plasticitate b une care vor fi d iscu tate în capitolele despre betoane.7 5 h . î n m od obişnuit. La o scefiune dc grindă cu dimensiunile b = 30 cm . arm ătu ri 111. se exprim ă in funcţie de înălţim ea /i0= h — a. „ = cM şi cuplul dat de forţele interioare . Această secţiune corespunde deoarece este mai m are decît cea necesară (7. . A b — aria secţiunii de beton. .R e) şi cealaltă fo rţă de efo rtu l de com presiune din beton. A rm area elem entelor din beton a rm a t (calculul simplu). : .5 cin1.

realizîndu-se elem ente cu betoane de m ărci superioare. z — b raţu l de pirghie al cuplului forţelor interioare.75 este tm coeficient de calcul al b raţu lu i cuplului.5 cm ’ p u tem afla m om entul capabil a! sec­ ţiu n ii : = . rolul fierarului beto­ nist fiind mai red u s pe şantier.75 x 48 . Rfoit — rezistenţa de calcul a oţelului OB 37 (21 kN /cm !) . 101 . com ponente ale unei con­ strucţii. în fabrici de prefabricate unde s în t organizate procese teh ­ nologice de m are p rod uctivitate.75 x (50 — 2) = = 7. < • — coeficientul dc m ajorare a încărcărilor . A c tiv itatea fierarului betonist se des­ făşoară în atelierele de a rm ă tu ri u n de de regulă procesele de fabricaţie sin t organizate pe operaţii.a x a arm ătu rii pînă la m arginea secţiunii dc b e to n ).4 = 40 k N -m . 2. aplicind form ulele a rătate p en tru secţiunea bh = 30 x 50 cm5 şi cunoscind secţiunea arm ătu rii A f = 7. Deci o grindă astfel arm ată poate p relua u n m onent încovoietor M = M mal : c — = 56 : 1 . ceea ce înseam nă că o grindă cu deschiderea 1= 4 m a v în d o fo rţă P la m ijloc si cu secţiunea a ră ta tă mai înainte. căreia i se cunoaşte m om entul P l PI d a t dc forţa exterioară M = ---.= 40 kN -m poate su p o rta o forţă : 2 2 4 P = 40 X 4 = 40 kN.5 x 21 x 0. în consecinţă.5 x 21 x 0. fa so n at şi s u d a t prin puncte. y = 0. şantierul devine u n loc de m ontaj.75 li0 = 7.x — = ---. c M = A j B caU X 0. B cfaţia de bază pen tru calcul este : unde : M este m om entul exterior care acţionează in secţiune . tă ia t. Realizarea elementelor prefabricate din beton armat P e n tru reducerea tim pului de execuţie a construcţiilor s-a t re c u t la executarea elem entelor din b eton a rm a t. x 21 x 36 = 5 670 lcN-cm £ 56 kN -m . Astfel. F ieraru l beton ist v a utiliza în general uti­ laje pen tru în d re p ta t. cu precizie de execuţie m u lt m ai b u nă decît pe şantier. P e şantier se to a rn ă elementele foarte grele care nu po t fi tra n sp o r­ t a t e (stîlpi de dimensiuni foarte m ari cu g re u ta te de 3 5 0 —400 kN) şi elem ente plane de dimensiuni agabaritice care nu po t fi de asemenea tr a n s p o r ta te pe şosele etc.

Organizarea în m are a atelierelor sau poli­ goanelor de p refabricate este în m u lte privinţe sim ilară cu cea a fabri­ cilor de prefabricate. 6 ) P entru întărirea rapidă a betonului se pot utiliza cimenturi cu întărire rapidă sau etuvarea. a r m ă tu ra m on tîn d u -se în cofraje e x e cu tate pe şantier.j T o a te elementele astfel e x e cu tate p o a rtă denum irea generică de prefabricate din beton armat. industrializat. 5) Vibrarea se poate face cu mese vibrante. elem ente plane de acoperiş. fun daţii pahar. tu b u r i de canalizare precom prim ate). la temperatura de -f-60°C. elem ente p e n tru construcţii de hale industriale (grinzi de acoperiş. vibratoare de cofrage.) şi elem ente prefabricate. E xecuţia în ateliere sau poligoane de prefabricate este o execuţie c e n tralizată deservind mai m ulte şantiere. 4) Turnarea se poate face cu agregate mecanizate prevăzute cu doza­ toare automate. scări. vibratoare de suprafaţă şi de profunzim e sau prin instalaţii de centri­ fugare. glafuri etc. preturnaie pe şantier p e n tru elementele grele care nu p o t fi e x e c u ta te în fabri­ cile de prefabricate sau elemente de mică serie (buiandrugj. Modul dc execuţie. E x e c u ţia elem entelor în m u lte p rivinţe este sim ilară condiţiilor din fabricile de prefabricate. cu precizie mare de execuţie hi cu grad ridicat de utilizări. 102 . adică menţinerea elementelor tim p de S — 24 h tntr-iiti spaţiu cu abur saturat. stîlpi. panou ri mari p en tru construcţii de locuinţe. 2) Cofrajcle sînt ae regulă din metal. E xecuţia în fabrici de prefabricate este organizată în ţ a r a n o astră p en tru elementele din b eto n a r m a t şi b eto n p reco m p rim at de m are serie.). traverse de cale ferată. grinzi de rulare etc. Lucrările de b e to n arm a c pot fi e x e c u ta te monolit. p e n tru a se asigura produc­ t i v it a t e a corespunzătoare. C aracteristicile principale ale execuţiei prefabricatelor diu beton a r m a t sîn t u rm ăto arele : 1) A rm ătura este executată. P e n tru beto ane uşoare se foloseşte procedeul de auloclavizare (tem­ p e r a tu ra + 175°C. Se execută produse specializate (stîlpi de energie electrică tip L E A . Execuţia pe şantier a elementelor preturnate se face p rin organizarea platform ei de t u r n a r e (lingă construcţie) care d u p ă îm p reju rări p o ate fi d o ta tă cu instalaţii de aburire (cînd viteza de co nstrucţie im p une o întărire ra p id ă a elementelor pre tu rn ate).a. ab u r satu ra t). 3) Operaţiile de turnare a betonului şi vibrare sînt mecanizate. presiune + 8 at. în mare serie.

marcare. P e fierarul beton ist care r ă s p u n d e de realizarea îmbinărilor umede (îm binări realizate de m u stă­ ţile de arm ă tu ri aşezate conform proiectului de c ă tr e fierarul beton ist şi b eto n ate cu îngrijire p en tru realizarea continuităţii) îl interesează şi modul de m o n tare a prefabricatelor. 2) Depozitarea se face în stive cu rezemări elastice pc aceeaşi verti­ cală şi cu înălţimea in j u r de 2.50 m . axele. Reguli de m on taj al elem entelor prefabricate. 4) în a in te de montare se verifică toate cotele fundaţiei. în cazul în care nu se poale face montarea direct din m ijlocul de transport. 5) Se pregătesc suprafeţele de rezemare prin curăţiri şi se verifică cotele de rezemare . verifieîndu-se dacă acestea pot prelua greutatea elementului. De m ulte ori la şantierele mai mici fierarul betonist treb u ie să a ju te şi Ia m ontaj . suprafeţele dc rezemare se pot de asemenea marca. 3) Toate clementele înainte de montare se verifică dacă nu au fost deteriorate şi fisurate în tim pul transportului. prinderea trebuie astfel 103 . depo­ zitare. îm binările elem entelor prefabricate. pre­ c u m şi de realizare a îm binărilor şi asigurarea c o n tin u ită ţii după m on­ tare. Se admit num ai fisuri fine ■din contracţie. deoa­ rece el răspunde de c a litatea lucrării executate. p en tru a respecta prevederile din proiect cu privire la asigurarea rezem ărilor şi rezistenţei la solicitări orizontale din v î n t şi în special din cu tre m u re care po t distruge clădirea. Prefabricatele se p o t îm bina şi prin aşa-zisele îmbinări uscate realizate prin sudarea a rm ă tu rilo r şi plăcuţelor m eta­ lice de legătură. Aşezarea elementelor trebuie făcută cit m ai simetric faţă de axele plat­ formei de transportat. m ontare.v b. u . 6 ) Se acordă cea mai mare atenţie sistemelor de prindere. verificare. c. fiin d rezemate pe bucăţi dc lemn sau alte materiale elastice aşezate pe aceeaşi verticală pentru a evita fisu­ rarea elementelor. fără beton area îmbinării. respectare a toleranţelor. precum şi stare a acestora. Elementele trebuie împănate. care la rîn d u l ei depinde de condiţiile arătate. de aceea trebuie să cunoască u rm ăto a rele reguli de m on taj al prefa­ bricatelor : 1) Prefabricatele trebuie transportate în poziţie orizontală sau verti­ cală cu mijloace tehnice corespunzătoare.Elem entele prefabricate p un problem e speciale de tra n s p o rt. şi legate de platform ă. Se verifică toate dim ensiunile acestora. se curăţă paharele fundaţiilor şi se completează din tim p cu mortar p în ă la cota <din proiect. Lăţim ea şi înălţim ea clementelor transportate pe calea ferată şi şosele trebuie să se încadreze în gabaritele permise. îm bin ările elementelor prefabricate trebu ie realizate cu cea m ai m are atenţie.

A poi se verifică poziţia la cotă a elementelor după aşezare. 7) Urechile de prindere şi găurile de trecere a cablului sînt lăsate în elementele prefabricate încă din tim pul turnării. deci elementele sînt mai uşoare. Desigur. în tru c ît fiecare element. s-a t r e c u t la folo­ sirea betonului a rm a t. Principii de realizare a elementelor din beton precomprimat P e n tru a se utiliza c ît mai eficient calităţile de b az ă ale betonului. că j u m ă t a t e de secţiune lucrează la preluarea eforturilor interioare de com presiune si j u m ă t a t e (partea întinsă) este înlocuită prin a r m ă tu ra care po ate prelua eforturile de întindere (fig. oerificîndu-se dacă nu sînt depăşite toleranţele admise. La secţiunile din beton a r m a t a portul betonului la preluarea eforturilor de întindere este redus. ajungîndu-se să se realizeze elemente foarte uşoare în ra p o rt cu cele de b eton arm at. pune problem e speciale care se rezolvă conform p ro iec tu lu i de m ontaj prim it de şantier. Mecanismul acesta ingenios se v a a ră ta in continuare. 8 ) Prinderea se face prin urechi.39. la care simplist se poate ra ţiona . tiranţi etc. 104 . găuri lăsate sau prin înfăşurare de cablu. 2) Consumul de oţel este redus prin folosirea otelurilor de înaltă rezis­ tenţă pentru beton precomprimat. şi anum e re ziste n ţa lui foarte b u n ă la compresiune. 11. De aceea a a p ă ru t ideea ca şi această p arte să fie com prim ată printr-o a r m ă tu ră înain te de a încărca grinda. Se va evita mon­ tarea pe vîn t puternic. iar la exploatare se v a întinde zona astfel com prim ată (precom prim ată) fără ca aceasta să ajungă a provoca eforturi efective de întindere în beton. 3. în special cele de m ari dimensiuni. Avantajele elem entelor din beton precomprimat s i n t : 1 ) Secţiunile elementelor sînt mai reduse deoarece zona întinsă poate să lucreze la compresiune. 9) D upă montare elementele sîn t fixa te prin pene. Aplicarea acestei idei simple se poate spune că a re v o luţionat teh ­ nica betonului a r m a t dînd naştere tehnicii betonului precom prim at. aceste indicaţii s în t cu caracter general.făcută ca elementul să nu balanseze în tim pul montării. b). sau înto cm it de şeful de şantier.

3) Eforturile cele mai mari în beton şi armătură se realizează, de regulă, în m om entul precomprimării, de aceea precomprimarea este considerată o încărcare de probă, încărcarea de exploatare descărcîncl pin ă la o anum ită limită grinda. 4) Secţiunea fiin d permanent comprimată, în elementele din beton precomprimat nu apar fisuri. 5) E forturile de întindere din zona capetelor (unde sîn t forţe tăietoare m ari) sînt preluate de regulă prin traseul curb al armăturilor. 6 ) Datorită fa p tului că elementele lucrează practic fără fisuri se poate vorbi de o comportare bună la coroziune şi la oboseală (n u sîn t puncte de atac pentru coroziune şi nici zone cu concentrări de tensiuni). P e n tru a p u te a realiza elem ente din b eton p re c o m p rim a t s în t nece­ sare oţeluri de înaltă rezistenţă, cu lim ita de curgere de 4 — 6 ori m ai mare decît cea a oţelurilor moi. O p a rte din efortul de p reîn tin d ere din elementele d in b e to n pre­ com prim at se consum ă prin pierderi (lunecările şi deform aţiile locale din ancoraje, scu rta rea betonului precom prim at, d ilatările din tim p u l tra ta m e n tu lu i term ic de aburire, relaxarea a rm ă tu rii etc.). a. Principiul precomprimării elem entelor clin beton. D in cele a r ă ­ t a t e rezultă că în secţiunile de b eto n p recom prim at se com prim ă be­ tonul prin interm ediul unei a rm ă tu ri puternice pretensionate. î n fi­ gura 11.39 se a r a tă modificarea eforturilor un itare din secţiune astfel 1) L a secţiunea de beton sim plu încovoiată se consideră ca active for­ ţele de compresiune de pe partea de sus comprimată ( A B E F ) unde efor­ turile unitare de compresiune sîn t m axim e în fibra extremă şi nule în axa neutră (fig. 11.39, a). 2) L a secţiunea de beton armat (fig. 11.39, b) în porţiunea întinsă s-au introdus bare de armătură ce preiau întinderea din zona întinsă. Aceste bare ajută ca secţiunea in întregime să reziste, însă partea întinsă a secţiunii de beton se deformează şi fisurează (dacă nu a fost în prealabil comprimată ). 3) L a secţiunea de beton precomprimat se introduce prin intermediul armăturilor o compresiune mai puternică în zona întinsă (fig. 11.39, c). Volum ul eforturilor unitare de compresiune rezultat din această compri­ mare este arătat pe figură. 4) Dacă la secţiunea de beton precomprimat (fig. 11.39, c) se suprapun eforturile unitare ale elementului încovoiat (fig. 11.39, d), atunci în­ tregul volum de eforturi unitare se echilibrează prin mărirea părţii com­ primate şi reducerea p ărţii întinse cu volum ul eforturilor unitare de în­ tindere.

105.

© = Compresiune 0 = întindere

Fig. 11.39. D ia g ra m a so lic ită rilo r în g rin z i d e d if e rite a lc ă tu ir i i a — grindă de beton simplu (caz teoretic) ; b — grindă de beton armat J c — grindă de beton precomprimat, neîncărcată ; d — diagram a solicitărilor unei secţiuni a grinzii de beton precomprimat, încărcată.

b. Procedee de realizare a precomprimării. Sînt două procedee da ■realizare a elementelor din beton precom prim at (fig. 11.40) a — procedeul cu armătura preîntinsă la care în tîi se întinde arm ă­ t u r a pe un stand, după care se to arn ă e le m e n tu l; — procedeul cu armătura postîntinsă la care în tîi se execută elementul, apoi se întinde arm ă tu ra (care este introdusă prin găuri lăsate în ele­ m entul de beton sau a fost p ro teja tă în tim pul tu rn ării prin teci d« protecţie).
T r r n s fe r u l precom prim Ş rii p rin tăie rea a r m ă t u r i i după în tari rea betonului

E lem en t de b e to n precom prim at A rm a tu ră postintinsO

a
Element de beton precomprimat

Ancoroje de

r

»* V

A rm ătură preîntinsă

4 1 b

Fig. 11.40. T eh n o lo g ii d e p re c o m p rim a re i
a — prin preîntinderea arm ătu rii ; 6 — prin postlnUnderea armăturii. 106

La procedeul cu armătura prcîntinsă etapele dc prcconipriinare sîn t uim ătoarele : 1) Ancorarea şi întinderea armăturii între punctele fixe ale standului num ite culei; oţelul alungindu-se plnă la o valoare controlabilă AZ = tl = = “ 7 ^ conform subcap. I I , D (pentru standul cil lungimea l = 50 m L -*I oţelul întins la rezistenţa dc 100 kN /cm - avind modulul de elasticitate E = 20 000 k N /c m 2 se obţine alungirea : A/ ------------------ X 5 000 = 25 cm).
20 000

2) Se montează apoi cofrajele prin care trece armătura întinsă între culei şi se toarnă betonul. 3) Se lasă betonul să se întărească şi să adere de beton. 4) Se taie armătura la capete după care armătura acţionează asupra grinzii precomprimînd-o. Sub acţiunea forţei de precomprimare grinda se scurtează. Operaţia aceasta se numeşte transferul forţei de la culce la grindă. tntre^ lungirea oţelului şi rezistenţa lui este o legătură directă ; deci dacă grinda se scurtează şi lungirea iniţială a oţelului întins între culei se micşorează, în consecinţă şi rezistenţa oţelului se reduce. L u n ­ girea oţelului se mai reduce şi din alte cauze denum ite pierderi (scăpări din bacuri în tim pul pretensionării, deformarea betonului com prim at în timp, precum şi scăderea în tim p a rezistenţei oţelului denum ită relaxarea armăturii). Desigur această scurtare reprezintă un procent din lungirea iniţială a oţelului şi în consecinţă în arm ă tu ră acţionează o forţă puternică. Lungirea iniţială se calculează ţin în d seama de to a te aceste pier­ deri din care unele s în t de n a tu ră tehnologică (scăpările din bacuri) şi altele s în t legate de com portarea sub tensiune în tim p a betonului Şi armăturii. Transmiterea efortului de precomprimare la grindă sau element se face prin intermediul aderenţei dintre arm ă tu ră şi betonul întărit. De aceea, pe de o p arte pentru arm ă tu ră se cere ca ea să aibă un profil periodic pentru a asigura încleştarea în beton (fire împletite, toroane, oţeluri cu profil periodic tip PC, sîrmc ovale cu profil peri­ odic etc.), iar pe de altă parte, la transfer betonul să aibă rezistenţe filai i (pentru reducerea tim pului de întărire se folosesc cimenturi cu rezistenţe iniţiale mari).

107

La procedeul eu armătura post întinsă etapele de precomprimare sînt următoarele : 1) Se pregătesc fasciculele de armături care se montează în cofraje înainte de turnarea betonului în teci elastice (sau se introduc ulterior în canale gata executate în beton). Tecile se reazemă la distante relativ mici pentru păstrarea liniarităţii fasciculului. 2) Se toarnă betonul şi se lasă să se întărească şi să se consume cea mai mare parte din contracţia sa. 3) Se trece la întinderea armăturii care se mişcă liber în teci, desfăcind u s e sîrmele care leagă fasciculul, se îndepărtează rozetele de distanţare, după care se introduc fasciculele în elementele de ancoraj iar apoi acestea se blochează în presă. Întinderea armăturii se efectuează dintr-o parte sau din ambele părţi, în trepte, cu ajutorul preselor. 4) Se blochează (prin presă) armăturile în ancoraj ele care vor răm îne în capul elementului precomprimat. 5) Se deblochează capetele armăturilor din presă şi se degajează presele (astfel se face transferul forţelor de precomprimare direct prin interm ediul arm ăturii). 6 ) D upă transfer capetele armăturilor se taie şi se evazează protejîn d u -se prin înglobare în beton. 7) Se efectuează injectarea (de regulă prin golul din conul de blo­ caj), cu lapte de ciment prin pom pe speciale, pentru protejarea armăturii contra coroziunii şi realizarea in plus a aderenţei armăturii cu betonul. V arian te ale procedeului de p o stîn tin d e re sînt şi procedeele de precom prim are prin înfăşurare a tu b u rilo r şi rezervoarelor. Rezer­ voarele m onolite sau prefabricate se precom prim ă prin înfăşurare co ntin u ă de la b ază p în ă la p a r te a superioară cu o sîrm ă p e n tru beton p re co m p rim at care este m e n ţin u tă sub tensiune şi înfăşu rată de către o maşină specială aşa cum s în t strînse doagele u nui butoi. E lem entele de b eto n p recom prim at s în t deci arm a te cu a r m ă tu ra de precom prim are d enu m ită armătura de pretensionare care realizează fo rţa de p recom prim are şi care se aşază în zona întinsă a grinzilor, iar spre capete poate să fie depuse şi după u n tra se u curb p e n tru a prelua forţele de la capete care acţionează ca forţe de tăiere (forfecare), d enu m ite şi forţe tăietoare. In afară de a r m ă tu r a de pretensionare ele­ m entele de b eto n p reco m p rim at se arm ează şi cu a r m ă tu ra obişnuită d e n u m ită în acest caz armătura nepretensionată. c. Cerinţele oţelurilor pentru beton precomprimat. Oţelurile pen tru b e to n p reco m p rim at p e n tru a fi utilizate ca a r m ă tu ri treb u ie să aibă ca lităţi speciale : 1) Oţelurile trebuie să aibă rezistenţa la rupere şi limita de curgere ridicate pentru a asigura pretensionarea armăturii la un aşa-zis efort de

108

control cit mai ridicat pentru ca după consumarea pierderilor să răm înă un efort, în faza finală, capabil să efectueze precomprimarea. Astfel o sîrm ă S B P I 0 5 cu rezistenţa de rupere de. 1 690 N / m m 2, se întinde la 0,75 din rezisten ţa de rupere, iar d u p ă consum area pier­ derilor ajunge p u ţin m ai m are de 0,55 din rezistenţa de rupere, adică în j u r de 900 N / m m 2 ră m în în d ap ro x im a tiv de 4 ori m ai m are decît rezistenţa cu care se calculează oţelul OB 37 (2 100 d a N /c m 2 ). 2) Oţelurile pentru beton precomprimat trebuie să aibă caracteristici de elasticitate ridicate: limita de curgere trebuie să aibă S5% din rezis­ tenţa la rupere şi m odulul de elasticitate in ju r de 200 k N /m m 2. 3 ) În tru cît oţelurile sînt deformate (alungite) foarte m ult în procesul de preîntindere ele trebuie să aibă o plasticitate foarte bună ; de aceea li se cere să aibă alungire mare pentru a nu se rupe in tim pul preîntinderii sau în tim pul exploatării. 4) Diferite tehnologii de precomprimare im pun ca oţelurile să fie îndoite la diferite unghiuri sau chiar îndoite alternat sau răsucite conco­ mitent cu întinderea (tra cţiu n ea ); de aceea oţelurilor li se cere o bună tenacitate caracterizată printr-un num ăr de îndoiri alternate efectuate pe un anum it dorn şi rezistenţă la un anum it num ăr de răsuciri care să nu conducă la reducerea rezistenţei la tracţiune. 5) P entru elementele cu armătura preîntinsă pe stand li se cerc armă­ turilor să aibă o anum ită geometrie a suprafeţei pentru autoancorare în beton pe o lungim e cît mai mică (lungim ea de la capătul elementului pînă în punctul unde armătura este ancorată complet la efortul din armătură). 6 ) Elementele din beton precomprimat (cum sînt grinzile de rulare <ile podurilor rulante, fundaţiile etc.) sînt supuse şi la încărcări repetate care pot produce obosirea materialului (oţel şi beton) şi în consecinţă ar­ mătura trebuie să reziste şi la astfel dc solicitări. 7) M odul de livrare ( mărimea şi greutatea colacilor, modul de derulare de pe colac) trebuie să satisfacă mai m ulte cerinţe, din care se menţionează : ca după derulare să nu se constate modificarea caracteristicilor de elasti­ citate, rezistenţă şi plasticitate ale oţelului, să poată fi m anipulat şi trans­ portat în condiţii normale, să asigure mecanizarea operaţiilor de fasonare şi preîntindere pentru toate tehnologiile si să nu necesite operaţii supli­ mentare pe şantier ca îndreptare, întindere sub tensiune (calibrare etc.). Colacii trebuie să aibă greutăţi mari pentru a se reduce pierderile pe şan­ tier. dar să poată fi m anipulaţi cu mijloacele existente pe şantier. 8 ) Oţelurilor li se mai cere o bună rezistenţă la coroziune alît în tim pul transportului şi depozitării, cit şi după punerea în operă. 9) Pentru anum ite tehnologii de precomprimare se cer anum ite con­ diţii specifice cu posibilitatea formării la rece sau la cald a capetelor de «ncorare, posibilitatea de filetare a capetelor barelor prin rolare — presare,

109

înnădirea prin sudare, prin presiune (la maşini de sudat cap la cap pentru bare) şi prin topire (cu arc electric), fără ca să se modifice caracteristi­ cile fizico-mecanice la temperaturi pînă Ia 4 0 0 ...5 0 0 ° C . De asemenea, pentru a nu aluneca din ancorare li se cere o anum ită duritate a suprafeţei. 10) Deoarece se folosesc dc regulă fascicule de bare, caracteristicile mecanice ale acestora trebuie să fie cît mai omogene (să nu difere prea m ult de la o arm ătură la alta). d. Armarea elem entelor din beton prccomprimat. P e n tr u a afla num ărul ap ro x im a tiv de a r m ă tu ri într-o secţiune de b e to n p recom prim at, înainte de a face u n calcul exact se po ate folosi relaţia de armare a secţiunilor de beton armat : — 0,8 A f -m vd calcz unde : m p este un coeficient p en tru a r m ă tu ra p re în tin să (m p = 0,90) ; Rcaic rezistenţa de calcul a arm ă tu rii p en tru beton precom­ p rim at ; r == y/i„ î n ’care y este b ra ţu l de pîrghie (y = 0,75).
Exem plul i. Un element de acoperiş tip T din beton prccomprimat avînd desutiderea de ÎS m, lăţimea tălpii de 2 m şi înălţimea de l m — 100 cm, se precomprimă cu toroane T B P 12, iar placa se urmează cu armătură neprdensională din plase sudate din sirmă S T M şi otel O B 37. Grinda se urmează cu armătura pretensionaiă lip T B P 12. Pentru determinarea armăturii nepretensionate din placă, aceasta se consideră că lu­ crează ca console încastrate în grindă de o parte şi de cealaltă a grinzii şi sc urmează la fel ca elemntele de beton armat. A rm ătura p retensionată pen tru u n m om ent m axim de exem plu M w, r = 450 k N -m respectiv M „ ax = 45 000 kN -cm , pe care treb u ie să il suporte grinda T cu înăl­ ţim ea dc 1 m = 100 cm, av in d u n b ra ţ de pîrghie z — y h a — 0,75 x 1 0 0 = 75 cm , se calculează din relaţia : Mm,.r = 0.8 A fm r R c. le z ; 45 000 0,8 x 0,9 x 136 x 75 = 6,13 cm f.

Aria unui to ro n T B P 12 este 0,895 cm*. R ezultă p en tru acoperirea secţiunii cal­ culate, u n num ăr dc 7 toroane. A t = 7 x 0,895 = 6,26 cm1 caic are o arie mai mare decît 0,13 cm 2 cit a ieşit din calcul. R ezistenţa de calcul a toronului este de 136 kN/cm*. F o rţa de întindere a unui to ro n este :

F,„ = 0,895 x 136 = 122 kN. Foi ţa to taiă de întindere este : J'i.tai lotal = — 7 x 122 = 854 kN. După consum area pierderilor, efortul u n ita r din toro n v a ajunge la 100 kN/cm* şi astfel forţa efectivă de precom prim are va rezulta : F „ = 7 x 0,895 x 100 = 623 kN.
110

a p r o x im a tiv

F. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DIN BETON ARMAT

Verificarea calităţii lucrărilor se face în scopul stabilirii corespon­ denţei dintre modul de execuţie şi prevederile din proiect şi a prescrip­ ţiilor tehnice care reglem entează calitatea. Dispoziţiile de şantier d a te de beneficiar şi p ro iec tan t — cu res­ pectarea prevederilor legale — au aceeaşi p utere ca şi proiectul de execuţie. Verificările se efectuează pe t o t parcursul lucrărilor la încheierea unei faze şi la recepţia preliminară. în general, verificarea se face prin : 1) M ăsurări de dimensiuni ale elementelor şi sortimentelor de armături folosite. 2) Existenta documentelor de atestare a calităţii materialelor şi pre­ fabricatelor şi a proceselor-verbale de lucrări ascunse. 3) Efectuarea încercărilor şi probelor prevăzute în standardele şi nor­ mele pentru materiale şi prefabricate, precum şi a prevederilor specialedin proiectele de execuţie. 4) P entru lucrările de armături interesează în special verificările pe parcursul lucrărilor şi verificările pe faze. 5) în a in te de punerea în operă a betonului şi armăturilor este necesar să se facă verificările prevăzute in S T A S 1799-79 şi N orm ativul C. 21-85şi S T A S 6 6 5 7 / 1-82. A s tfe l: to a te arm ă tu rile de orice fel, inclusiv cele care urm ează a fi p re tensio natc, precum şi to a te piesele înglobate, tecile, ancorajele se verifică b u c a tă cu b u c a tă înaintea începerii beto nării. Verificarea se face din p u n c tu l de vedere al poziţiei, formei, dia­ m etrului, lungimii, distanţelor şi din pun ctul de vedere al calităţii legăturilor şi dispozitivelor de m enţinere a poziţiei în t o t tim p u l betonării şi com pactării betonului. 6 ) î n cazurile în care armăturile sau piesele înglobate comportă înnădiri sau îmbinări sudate, se vor efectua in plus verificările prescrise în Instrucţiunile tehnice pentru execuţia prin sudare electrică a îmbinărilor şi înnădirilor la arm ăturile din oţel-beton, C. 28-83. Betonarea nu va putea începe decît num ai după ce au fost verificate şi consemnate de către conducătorul tehnic al lucării şi reprezentantul beneficiarului printr-un proces-verbal de lucrări ascunse, şi a n u m e : — au fost m o n ta te to a t e a rm ă tu rile şi piesele înglobate conform, prevederilor din proiect privind calitatea, dimensiunile, poziţiile arm ă-

111

tn rilo r şi a înnădirilor (existenţa distanţierilor, călăreţilor şi a fixatoarelor speciale), precum şi fa p tu l că abaterile la lungimi şi poziţie nu depăşesc to leran ţele adm ise de lungim i şi acoperiri cu b eto n ; — cofrajele care au dimensiunile p rev ăzute în proiect s în t suficient •de robuste şi anco rate p en tru a p relua împingerile betonului p r o a s p ă t ; — cofrajele şi elementele de construcţii adiacente au fost cu ră ţite şi corect pregătite. Procesele-verbale de lucrări ascunse se fac pe etape de b etonare şi tro nso ane ; valab ilitatea proceselor-verbale s în t lim ita te la 7 zile ; dacă în acest tim p nu s-au făcut betonările, se refac verificările. P e n tru lucrările de beton p reco m p rim at se v or efectua în plus Veri­ ficările prescrise în N orm ativul C. 21-85 şi se v or com pleta fişele de p recom prim are şi înregistrările respective. La execuţia prefabricatelor se va verifica vizual bucală cu bucată : 1) Calitatea otelurilor folosite pentru armarea elementelor. 2) Calitatea sudurilor la sudurile prin puncte a plaselor şi carca­ selor sudate, precum şi calitatea înnădirilor executate prin sudură. 3) Poziţionarea armăturilor (existenţa distanţierilor, călăreţilor şi fixatoarelor speciale). 4) Dimensiunile şi forma tiparelor. 5) Existenţa golurilor şi detaliilor (m ustăţi, urechi etc.). L a b etonare se v a verifica dozarea com ponentelor, caracteristicile betonului proaspăt, tehnologia de tu rn a r e şi co m pactare fă ră schim­ b area poziţiei arm ăturilor, tr a t a m e n tu l term ic etc. Defectele vor fi stabilite de organele de control şi ele vo r fi rectifi­ cate şi p re z e n ta te din nou la controlul acestora. După decofrarea elem entelor din betou, inclusiv a îm binărilor clem entelor prefabricate, se va proceda la efectuarea următoarelor verificări : 1) Aspectul elementelor finite şi dimensiunile (lungim i, lăţim i, grosimi, înclinarea muchiilor, feţelor etc.). 2) Verificarea toleranţelor la dimensiuni. 3) A p a riţia de defecte (ruperi, ştirbituri, segregări şi lipsuri de sec­ ţiune vizibile, fisuri, spărturi în beton efectuate după întărirea lui indi­ ferent în ce scop, inclusiv pentru instalaţii). 4) Pentru prefabricatele din beton se verifică şi m odul dc depozitare, transport şi m anipulare, precum şi rezistenţa lor la încercările de probă. 5) D e asemenea, la montarea lor se va verifica respectarea condiţiilor de îmbinare, rezemare şi m ontaj conform proiectului.
112

La depozitarea armăturilor, cim enturilor, prefabricatelor etc. se vo» verifica daeă sint respectate condiţiile specifice fiecărui m aterial prevăzute în norme privind : 1) Protecţia contra intemperiilor (în special la ciment şi armăturii» pentru beton prccom prim at). 2) Condiţiile de rezemare. 3) N u m ărul m axim de elemente suprapuse. 4) M ăsurile speciale de protecţie contra umidităţii şi altor agenţi agrtsivi (după cum se nor specifica la fiecare material). 5) Verificarea oţelurilor de armături se va face pe baza standardelor de produse ale acestor oţeluri : S T A S 4 3 8 /1 -8 0 pentru arm ăturile betonului armat şi S T A S 6 4 8 2 /1 -8 0 pentru arm ăturile betonului precomprimat. Verificarea se face pe baza certificatelor de calitate eliberate de producător sau, în lipsa acestora, prin încercări de control efectuate in conformitate cu prevederile în vigoare ( S T A S 6 6 5 7 /1 -8 2 ). Se recomandă pentru cazuri speciale, ţin în d seam a de im portanţa elementului prefabricat sau a con­ strucţiei, să se prevadă obligativitatea verificării caracteristicilor fizicomecanice ale oţelului-beton la fiecare lot aprovizionat, independent de exis­ tenţa certificatelor de calitate ( S T A S 6 6 5 7 /1 -8 2 ). 6 ) Verificarea sudurilor plaselor sudate prin puncte şi a celorlalţi suduri se face conform Instrucţiunilor tehnice C. 28-83. 7) Verificările calităţii elementelor componente ale betonului (c im m i agregate, apă, adaosuri) se va face conform prescripţiilor speciale pentru aceste materiale ( S T A S 1707-79). 8 ) Toţi executanţii de lucrări (m uncitori, maiştri, ingineri) trebuie să cunoască prevederea că este cu desăvîrşire interzis a se proceda la execut tarea de lucrări care să înglobeze sau să ascundă defecte sau abateri neadm lsu

8 — Cartea fierarului betonist — od. 1

C a p ito lu l III

OJELURl PENTRU ARMAREA CONSTRUCŢIILOR DIN BETON ARMAT Şl BETON PRECOMPRIMAT Şl MATERIALE AUXILIARE

A. OJELURl PENTRU CONSTRUCŢIILE
DIN BETON ARMAT

Cerinţele u no r oţeluri pen tru arm area construcţiilor din b eton a r m a t şi din beton p reco m prim at au fost a ră ta te la cap. II. P e m ă s u ra dezvoltării siderurgiei noastre, c o n s t r u c to r il o r li se pun la dispoziţie noi tip uri de oţeluri cu caracteristici su p erio are. T en d in ţa actuală este de a se utiliza oţeluri cu caracteristici de rezistenţă cit mai înalte pen tru a se face economie la oţel. D eoarece este cunoscut că utilizind un oţel cu limita de curgere de 400 N / m m 2 în loc de un oţel cu limita de curgere de 200 N / m m 3 se po ate folosi teoretic pînă la j u m ă ta te din c a n tita te a de oţel. P ractic, această eco­ nomie este mai mică dato rită faptului că elementelor li se im p u n şi alte condiţii : să nu aibă o deschidere de fisuri mai m are decît cea per­ misă, să nu depăşească o a n u m ită săgeată etc. fapt care reduce eficienţa utilizării oţelurilor superioare ; totuşi, folosirea lor aduce ţării anual economii de zeci de mii de to ne de oţel-beton şi de aceea conducerea de p a rtid şi de s t a t urm ăreşte sistematic extinderea utilizării oţelurilor superioare. T o to d a tă există preocuparea ca numărul tipurilor de oţel să se reducă p en tru a uşura livrarea şi aprovizionarea cu oţeluri.
114

B. B ioţelul (bi) este u n oţel-beton realizat din două sîrm e care se su­ dează sub form ă de scăriţă.S.S.S. nr. netedă (N) pen tru beton (B). 115 . Sim bolurile folosite pentru m ărcile de oţel sînt urm ătoarele : OB — oţel (O)-beton (B). La plase sudate sim bolurile au u rm ă to a re a sem nificaţie (conform catalogului I.M. STNB — sîrm ă (S). Domeniile de utilizare a oţelurilor pentru beton armat P rin domenii de utilizare se înţelege d estinaţia arm ăturilor în funcţie de tip u l elem entului de arm are si de rolul arm ă tu rii în element (tabelul I I I . ST PB — sîrm ă (S).1973 a Centralei de C onstrucţii M ontaj B ucureşti (C. tra s ă (T).Î. Q — plase su d ate cu ochiuri p ă t r a t e . profilată (P) p en tru b eto n (B).P. R — plase sud ate cu ochiuri dreptunghiulare.11. N — plase su d ate „norm alizate" .1. 1979/ 4. 2) Sîrm a trasă pentru beton armat cu suprafaţa netedă sau cu suprafaţa profilată (STAS 438/2-80). tra s ă (T). Tipuri de oţeluri pentru beton armat 'I P e n tru arm a rea elementelor de beton a r m a t se utilizează : 1) Olel-beton laminat ta cald cu profil neted sau profil periodic (STAS 438/1-80). PC — oţel cu profil periodic (P) lam inat la cald (C).P. re co aptă (R) care devine moale prin încălzire (recoacere). tra s ă (T).P. — B uzău şi STAS 438/3-80) : G — plase sud ate tip iz ate „de uz general". 2.S. 5) Plase sudate uzinale pentru beton armat (conform catalogului de plase sud ate p en tru arm area betonului fabricate de întrep rin d e rea de Sîrm e şi P roduse din Sîrm e (I. STR — sîrm ă (S). 3) Sîrm a moale de legat (STAS 889-76).) — Buzău şi puse de acord cu proiectele tip şi STAS 438/3-80). 4) Bioţelul (conform normei interne de întreprindere N .l ) .I. L — plase su d ate tip izate „de lis tă “ .).

116 .

s în t slab aliate cu m an g an şi siliciu care le conferă o rezistenţă mai ridicată. D in analiza tab elu lu i I I I .Cifrele care însoţesc sim bolurile reprezintă : 1) L a oţelurile-belon laminate la cald. Notarea oţelurilor pe planuri se face p rin : indicarea produsului. cu gra d de fasonabilitate mediu. Oţel-beton lam inat la cald. O ţelurile-carbon obişnuite s în t oţeluri mai uşor fasonabile. cu o b ună su d a b ilita te deoarece au u n c o n ţin u t redus de carbon şi nu au ele­ m ente de aliere. Oţelurile slab aliate s în t oţeluri semidure. şi alungiri la ru p e re cu a t î t mai mici. A stfel: otel-bcton 0 16 O B37-STAS 438/1-80 oţel-beton 0 20 PC 52-STAS 438/1-80. în zecimi de milimetru. 3. Exem plele de n otare se vor indica pe tipuri de oţeluri. rezistenta la rupere. 2). Din punctul de vedere al com poziţiei chim ice. t ă i a t e din bare sau din colaci. PC 60 . încercarea la tra c ţiu n e p en tru determ i­ narea caracteristicilor mecanice se efectuează pe ep ruv ete de apro­ xim ativ 500 mm. sudabil cu a n u m iţi electrozi şi în limitele a n u m ito r p a r a m e t r i . dar şi o plasticitate mai redusă a v în d o alungire la ru pere mai mică. cu cît rezis­ tenţele la ru p e re sînt mai ridicate. PC 90. Caracteristicile mecanicc şi dim ensiunile oţelurilor laminate la cald (STAS 438/1-80 şi tab elu l I I I . oţelurile-beton se clasifică în : — ofeluri-carbon obişnuite : OB 37 . oţelurile tip PC au num ai limita de curgere convenţională R P0:. Oţeluri-beton laminate la cald L iv ra re a oţelurilor-beton lam inate la cald este re g lem entată prin STAS 438/1-80. 2) L a bioţel. î n tabelul I I I . — oţeluri slab aliate : FC 52 . 3) L a plase sudate. diametrul barei. diame­ tru l n o ta t cu simbolul 0 . tip u l de oţel-beton conform tabelului I I I . l s-au indicat domeniile de utilizare. aria secţiunii barelor longitudinale. in daN jm m *. în m m 2jm . din care se co n stată că fa ţă de oţelul OB 37 care are o lim ită de curgere m a rc a tă p rin tr-u n palier de curgere Şi o alungire la rup ere m are. a. Caracteristicile mecanice ale oţelurilor se determ in ă prin încercarea la trac ţiu n e statică sau la încercări ciclice de oboseală. l şi n um ăru l stand ard ului. dato117 . l . L a diam etrele mici. Aspectul diagram ei rezistenţă R — alungire specifică e sau defor­ maţie A l este a r ă t a t în figura I I I . 2 se co n stată ca lim ita de curgere şi alun­ girea la rup ere variază pe grupe de diam etre.

Oţelul-beton neted OB 37. sim bolizată cu A-„ în % . cit şi in kilograme fo rţă pe m m '2 (kgf/mm-). Alungirea la rupere se m ăsoară pe o p orţiun e egală m a rc a tă cu de 5 ori d iam etru l barei care se încearcă.(a i i — ---------► b Fig. îu schimb se micşorează alungirea la rupere. D u p ă cum se vede în tabelul I I I . 2 rezistenţele s în t date a t î t în sistemul in tern a ţio n al de u n ită ţi (SI) adică în n ew ton pe m ilim etru p ă t r a t (N /m m 3). Diagrame eîort — deform aţie (alungire specifică) a oţelurilor : a — OB 3 7 . lim ita de curgere este m ai ridicată. 118 . 3. III.l. Dim ensiunile oţelului-beton neted OB 37 s în t d ate în tabelul I I I . rită întăririi oţelului (ecruisării) p rin trecerea succesivă p rin lam inor. b —PC 5 2 sau PC 6 0 .Fmax! Rm ax'l OB 37 a .

8 5 8 .6 5 6 .5 0 3 0 . Tabelul I I I .8 Observaţie : O valizarea barelor (diferenţa d in tre două diam etre perpendiculare.8 8 8 1 .9 1 0 6 .3 / + 0 .9 9 0 2 .3 — 0 .10 p e s te 4 0 20 180° 3 d PC PC 6 0 s> 6 -40 4 1 0 (4 2 ) 590 (6 0 ) 890 (9 0 ) 16 180° 3 d 90 1 0 -2 8 5 9 0 (6 0 ) 8 90° 4 d > 1 C aracteristicile m ecanice (rezistenţa la tracţiu n e) sc determ ină pe aria secţiunii nom inale.5 1 0 2 . 3.2 1 0 1 .2 8 6 .9 9 0 9 .5 4 0 3 .2 8 3 0 . 119 .0 5 5 .8 0 1 0 .3 0 2 0 . C aracteristicile m ecanice ale oţelului PC 5 2 > 1 0 rf se stabilesc p rin co n tract.1 6 0 8 .6 1 7 0 .6 0 M a sa c o re s p u n z ă to a re d ia m e tr u lu i n o m in a l k g /m 0 .0 1 0 2 . Caracteristici le mecanice ale oţeluri lor-beton în c e rc a re a la tr a c ţ iu n e 1) M a rc a o ţ e lu lu ib e to n D ia m e tr u l .3 8 5 0 .4 0 ’ 5 .8 8 2 .8 4 0 6 .1 4 3 .1 3 0 1 .4 7 0 2 .5 1 3 .5 8 0 1 . se determ ină lim ita de curgere convenţională (tehnică) : conform STAS 200-75 şi STAS 6605-83.200 1 2 .1 2 1 4 -4 0 52 6-11 1 6 -2 8 3 2 . 1 1 1 1 este ev id en ţiată la Încercarea la tracţiu n e.9 8 0 3 .2 0 2 .3 1 0 7 .5 <is> OB PC 37 6 .7 8 5 1 .3 0 1 2 .8 0 0 4 .5 -0 .T a b e l u l I I I .1 0 1 1 . n o m in a l d mm în c e rc a re a la în d o ir e la rece L im it a de A lu n ­ R e z is te n ta g ire a la r u p e re P. m ăsurate in aceeaşi secţiune) n u treb u ie să depăşească ab ate rile lim ită p en tru diam etre.2 2 2 0 .6 0 0 P e r im e tr 11 1 co re sp u n z ă lo r d ia m e tr u lu i n o m in a l cm 1 .3 9 5 0 . D im ensiunile şi abaterile lim ită ale oţelului-beton neted Olt 37 D ia m e tr u l n o m in a l d mm 0 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 A b a te re a lim i t ă mm A r ia s e c ţiu n ii n o m in a le cm ' 0 . La oţelul OB 37 cu d ia m e tru l> de 28 mm se adm ite ca diam etrul dornului să fie de 1d pentru încercarea de Îndoire la rece.9 1 7 .8 ± 0 .5 + 0 . P en tru centrale nuclcare se livrează o ţelul PC CON cu caracteristici sporite. % U a 25p (2 6 ) 2 3 5 (2 4 ) 355 315 335 325 ( 3 6 ) s> (3 5 ) (3 5 ) (3 3 ) * ) 360 (3 7 ) 510 52) 25 180° 0 .8 5 0 4 .1 4 0 3 .8 0 0 ± 0 . * > La oţelurile tip PC la care lim ita de curgere a p aren tă Ii.0 4 0 10ţ.7 7 4 .m c u rg e re U n g h iu l D ia m e tr u l R c sau I i p 0>2 N /m m * ( k g f/m m ! ) •^5 m in d e în d o ire d o r n u lu i N /n u n * ( k g f/m m * ) m in . 2.

4. Dimensiunile g C D O ‘Ş -O c "O'O 3 5 rP .— . l’C G O şi P C 90 CU oU i o^ .Q oţelurilor IUI 52.Q cu o Qj < 1> OO 120 .g>.C C G &o 510 C 'S ts' 4) o £ Tabelul I I I .

SECŢIUNEA B . III. A s tf e l: 1 ) Cu nervurile dispuse în aceeaşi direcţie pe ambele j u m ă t ă ţ i ale profilului (fig.2. 121 . P e n tru a asigura o conlucrare b u n ă (aderen ţă) cu betonul. 4). A d eren ţa cu betonul în acest caz se realizează pe lingă încleierea pastei de cim ent de barele de oţel-beton şi prin încleştarea betonului în nervurile transversale şi chiar prin frecarea suprafeţei barei de beton în u ltim a in stanţă.Oielul-beton cu profil periodic lip P C (tabelul I I I . înălţim ea acestora scăzînd pe m ăsu ră ce se apropie de n ervura longitu­ dinală. co respunzătoare forţei mai m ari pe care o p o a te s u p o rta fiecare bară. I I I . O ţelul-beton tip PC are două nervuri longitudinale diam etral opuse şi nervuri elicoidale s itu a te la distan ţe egale. 2) şi separate de nervurile longitudinale p en tru oţelul PC 52. oţelul este p re v ăzu t cu ner­ vuri longitudinale şi tran sversale elicoidale. Nervurile transve rsale elicoidale s în t dispuse diferit după tip ul de oţel. Oţel PC 52.B Fig. N ervurile s în t decalate unele fa ţă de altele. înclinate cu 5 5 —65° fa ţă de nervurile longitudinale. N ervurile elicoidale au înălţim ea m ax im ă la mijlocul lungimii lor.

din aceeaşi şarjă (de oţel elaborat). acelaşi tip de oţel-beton şi cu diam etre care nu variază mai m u lt de 3 mm. b. acesta se co m p ară cu valorile din tabel. dacă s-a m ă s u ra t d iam etru l inimii d1 excluzînd nervurile. inclusiv nervurile longitudinale re z u ltă u n diam etru m u lt m ai m are ce poate duce în eroare pe fierarul betonist la alegerea diam etrului oţelului dacă nu com pară valoarea m ă s u ra tă cu valorile din tab elu l I I I . I I I . dacă se m ăsoară cu şublerul valoarea diam etrului. O ţelul-beton la m in a t la cald OB 37 şi cel de tip PC se livrează în bare sau colaci. L iv rarea oţelului-beton la m in a t la cald. I I I . O ţe l P C 60 şi P C 90. 5.3. 2) Cu nervurile dispuse în direcţii contrare pe cele două j u m ă t ă ţ i ale profilului (sistem brăduleţ) şi separate de nervurile longitudinale (fig. D iam etru l nominal sau de calcul este u n diam etru e c h i v a l e n t . adică pe diam etrul to t a l al inimii şi nervurii longitudinale . conform t a ­ belului I I I . Barele se livrează în lungimi de 8 — 18 m pen tru diam etre m ai mari de 2 0 m m şi în lungimi de 1 0 —2 0 m pen tru diam etre m ai mici.SECŢIUNEA B -B ) F ig. 122 . Oţelurile se livrează în loturi de 40 —60 t a lc ă tu ite din oţeluri lami­ n a te în acelaşi schimb. 3) p en tru oţelul PC 60 şi PC 90. 4 corespunză­ to are diam etrului respectiv. Colacii de oţel-beton au g r e u ta te a de 4 0 —600 kg şi se livrează le­ g a ţ i în m inim um 3 locuri.

4) Se face proba de îndoire la banc. produsul. 5) Pentru proba de tracţiune se trimit probe la un laborator însoţite de toate datele existente pe certificatul de calitate al uzinei şi cu indicarea diametrului barelor . denum irea uzinei produ cătoare.2 0 mm Bare libere Peste 0 30 mm Peste 0 30 mm Peste 0 30 mm Peste 0 20 mm 0 6 —12 mm 0 G—12 mm - Loturile vor sosi în încărcături de m ax im u m 5 t. Certificatul de calitate în m od obligatoriu treb u ie să conţină caracte­ risticile mecanice conform tabelului II 1. care să nu micşoreze aderenţa oţelului cu betonul. p ro d u c ăto r a calităţii (sem nătura C. p en tru a se deosebi de oţelul PG 60. Obligaţia uzinelor este de a se marca oţelul cu vopsea rezistentă la intem perii. n um ărul avi­ dului de expediţie.C.Tabelul I I 1.5 t. De regulă se v o r livra încărcături de 2. n um ărul comenzii. Modul de livrare a oţelurilor-bcton Simbol (marc 0 OB 37 PC 52 PC 00 PC 90 ( 0 Modul de livrare Colaci 6 —12 mm 1 Legaturi de bare 0 14 —30 mm 0 14 —30 mm 0 1 4 . tip u l oţelului-beton şi dimensiunea. U n ita te a de în cărcătu ră va fi p re v ă z u tă cu trei legături de solidari­ zare din oţel-beton şi d o u ă legătu ri de m an ev ră cu ochet la p a r te a su­ perioară pen tru a g ă ţa rea la mijoacele de m anipulare.2. lotului de construcţie şi a obiectului în care se va introduce oţelul. M anipularea pe şantier şi în ateliere se va fa?. treeîndu -se valorile găsite de uzină la încercările făcute. Marcarea oţelului-beton PG 93. d a ta fabricaţiei.C. masa. confirm area de.3 0 mm 0 1 0 . numele şantierului.T.5. 3) Se verifică aspectul (calitatea suprafeţei). denum irea beneficiarului (şantier). Verificări als calităţii oţelurilor-beton lam inate la cald.T. P e şa n ­ tier se fac u rm ătoarele v e rific ă ri: 1) Se verifică dacă lotul de oţel-beton este însoţit de certificatul de calitate al uzinei semnat de organul C . 2) Se verifică dimensiunile şi profilul. c.e ca m ijloace m ecanizate. ' 123 . în certificatul de calitate sîn t tre c u te conform stan d ard u lu i m arca de fabrică. se va face cu Vopsea da culoare verde. cu ştam pilă).

cu condiţia ca reducerea dimensiunilor secţiunii barei. slriuri sau asperităţi. U nghiul de înFig. III. C ondiţia este ca d iam etru l dornului D pe care se face îndoirea şi ungh iul de îndo­ ire a (fig.05 m m la re s tu l diametrelor.2. determ ina p rin m ăsu ra re a d ă u g in d la aria inimii. d is ta n ţa între nervuri) şi se com pară cu valorile din tab elu l III. P e n tru verificări sistem atice ale dimensiunilor se procedează con­ form STAS 6605-78 care precizează : d iam etrul se m ăso ară în 3 secţiuni tran sv e rsale s itu a te la pătrim ile ep ruv etei şi perpendiculare pe axa ei. îndoirea oteluluidoire a de 180° se realizează făcîn d îndobeton pe şantier. 3 p e n tru oţelul OB 37 şi tab elu l III. să nu depăşească a b a te re a lim ită la d iam etru . irea p în ă cîn d cele două ra m u r i ale barelor 124 . pe şantier se p o a te face p ro b a de îndoire simi­ lar cu cea p re v ă z u tă în STAS 777-80. D is ta n ţa din tre nervuri se m ăso ară pe o direcţie perpendiculară pe a x a epruvetei. 4) să coresp und ă cu valorile p re v ă z u te în tab elu l II 1. De asemenea. cu condiţia ca a b a ­ tere a lim ită p re v ă z u tă p e n tru profilul şi d iam etru l respectiv să nu fie depăşită. Se face cu şublerul pe m inim um doi colaci sau legături de bare (diam etrul inimii.02 m m la d iam etrele mici (d < 10 mm) şi cu precizia de 0. D in tre carac­ teristicile m ecanice (v. Se admit următoarele defecte locale ale su­ prafeţei : denivelări. 4 p en tru oţelul tip PC. A ria secţiunii iniţiale (efective) a epruvetelor se determină pe baza mediilor măsurărilor. zg îrie tu ri ro tu n jite . M ăsurarea d iam etrulu i în fiecare loc se face pe două direcţii perpendi­ culare. du p ă în d e p ă rta re a s tra tu lu i de oxizi. III.fă ră alte utilaje. se p o a te d eterm in a aria secţiunii tran sv e rsale prin cîn tărire conform cap. Pe su p ra fa ţa barei se a d m ite un s t r a t su b ţire de oxizi (rugină). în ălţim ea nervurilor.4. valoarea c ă u ta t ă fiind m edia aritm etică a acestor 6 m ăsurări. Nervurile se m ăso ară cu şublere sau m icrom etre cu precizia de 0. Proba de îndoire la banc. N ervurile periodice se m ăsoară pe 5 nervuri consecutive aşezate pe aceeaşi p a r te şi se re p etă pe p a r te a opusă. aria secţiunilor m ă s u ra te ale nervurilor din secţiunea de ru p e re considerate in m od convenţional ca dreptunghiuri. corespu nzătoare diam etrului m ă­ s u ra t. Nu se a d m it nervuri ru p te. tab elu l I I I . . Verificarea aspectului (calitatea suprafeţei). L a oţelul cu profil periodic se poate. 2).Verificarea dimensiunilor şi profilului. II.

« şi alungirii la ru p e re . Sîrmă trasă pentru beton armat P e n tru b eto n a r m a t sîrm a tra s ă se livrează conform STAS 438/2-80 în două c a l i t ă t i : cu suprafaţa netedă (STNB) şi cu suprafaţa profilată (STPB). î n această situaţie hotărîrile le ia şeful de şantier care va t r q t a problema în co nform itate cu prevederile legale. Prin trefilări succesive prin orificii din ce în ce mai mici se ajunge la diam etre de sîrm e foarte subţiri şi cu rezistenţe fo arte ridicate rezul­ ta te din orientarea cristalelor de metal. sulf. limitei de curgere R e sau R p0. Interpretarea rezultatelor. Necorespondenţele cu sta n d a rd u l formează obiectul declasării oţelului.V5. se fac la labo ra to are şi probe de analiză a conţin u tu lu i de carbon. R educerea de diam etru se numeşte şi reducerea de secţiune A care se exprim ă în procente din secţiunea iniţială. fosfor etc. schimbării destinaţiei sau înapoierii uzinei producătoare. p u tîn d fi de 12—70% . încercarea la tracţiune. Sîrmele trase p o a rtă această denum ire deoarece se o bţin din b are netede de oţel-beton ro tu n d cu c o n ţin u t redus de ca rbon (oţeluri moi) care apoi s în t tra s e sau trefilate. P e n tru oţeluri care vor fi sud ate cu procedee speciale. Această probă se face u n de nu există certificat de calitate sau există dubii asup ra calităţii oţelului şi la livrări din import. m angan. la lucrări de m are im p o rtan ţă. 125 . O peraţia se face la rece. siliciu. iar unghiul de 90° cînd prelungirile celor două ra m u ri fac u n unghi de 9(F. P ro b a de îndoire se consideră satisfăcăto are dacă d upă efectuarea ei nu apare nici o c r ă p ă tu ră sau fisură pe fa ţa exterio ară cu rbată. Modul de efectuare a încercării conform STAS 200-75 şi STAS 6605-78 este în principiu a r ă t a t la cap.ajung paralele (oţelurile OB 37 şi PG 52). nefolosirii lui. In cazul execuţiei prefabricatelor în serie încercarea la tra c ţiu n e este obligatorie. Analiza chimică. 4. II. Fierarul betonist ră s p u n d e de ca litatea lucrării pe care o execută şi trebuie să refuze utilizarea de oţeluri care nu corespund s ta n d a r­ dului sau nu au aceeaşi calitate cu cea p re v ă z u tă în proiect. Se face p e n tru determ inarea rezistenţei de rupere R m. adică s în t tre c u te p rin tr-o filieră (orificiu calibrat) şi obligate să-şi micşoreze secţiunea tran s v e rs a lă ca urm are efortului de tra c ţiu n e din sîrm ă.

G ‘ ' 6 -7 .. 4 9 0 (5 0 ) R e z is te n ţa la ru p e re K . 6. (h° ~ d?■ x dl 100%.R ed ucerea de secţiune se calculează cu formula : A = So ~ S f x 100% = S.? N /m m 2 ( k g f/m m -') m in . ! i 126 . simbolizat prin simbolul 0 (se citeşte . cu toate că se măsoară pe o bază mai mare . treb u in d să reziste la m inim um 4 îndoiri alte rn ate lă ră să prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber. OL 37 şi OL 42. p e n tru a rm a rea betonului. v alo area diam etrului. i ' d • 4 . 7 8 3 9 0 (4 0 ) 4 9 0 (5 0 ) 8 d ') Slrmele cu diam etrul mai mic dc 6 mm se încearcă şi. cu d iam etru l de 3 m m . (P) şi destin aţia pen tru a rm a rea betonului (B). p e n tru arm area betonului. la Îndoiri altern ate. S îrm a se trefilează din urm ăto a rele m ărci de oţeluri: OL 34 . com p letat cu diam etrul. b).STAS 438/2-80 înseam nă sîrm ă tra s ă profilată. este mai mică decît la celelalte oţeluri. pe dorn cu raza de 10 mm . D in analiza caracteristicilor mecanice se co n stată : 1) Sîrma trasă are limita de curgere convenţională (fig. 6 ).5 — 5 . T a b e l u l I I I . Caracteristicile mecanice şi dim ensiunile sîrm ei trase pentru beton armat (tabelul III.fi“).1 0 8 . de 10 ori diametrul ( A 10). 5 4 0 (5 5 ) A lu n g ir e a la r u p e re A ia m in % 8 U n g h iu l D ia m e t r u l d e în d o ir e d o r n u lu i a - - 4 9 0 (5 0 ) 4 4 0 (4 5 ) 5 9 0 (6 0 ) 5 4 0 (5 5 ) 6 ' • r . cu d iam etrul de 4 mm. 1 8 0 °. .0 4 . l .'■ 1 80 ° . în mm. a. Caracteristicile mecanice ale sîrm ei Irase În c e rc a re a la t r a c ­ ţ iu n e în c e rc a re a la în d o ir e la re c e 1) C la sa d e c a lita te S im b o lu l D ia m e tr u l d mm S u p e r i­ o a ră O b iş n u ită STNB 3 4 STPB 4 -1 0 L im it a de c u rg e re R p o. liv rate conform STAS 500/2-80. (conform STAS 1177-74).1 0 . N /m m * ( k g f /m m 1) m in . N o tarea se face indicînd tip u l oţelului: sîrm ă tra s ă (ST). 2) Alungirea la rupere. şi n u m ăru l stan d ard u lu i. — S T PB . I I I . profilul ne te d (N) sau profilat. A s t f e l : — STNB — 0 3 — STAS 438/2-80 înseam nă sîrm ă tra s ă n etedă.

50 5. Verificarea calităţii.785 0. 7.41 1. 8. Verificarea calităţii se face în mod similar cu cea a oţelurilor lam inate la cald (v.1 000 Masa colacului. § 3.395 0. 4) Diametrele mai mari ( S — 10 m m ) sînt supuse probei dc îndoire.125 0.071 0.283 0.154 0.00 9.00 c. P e n tru încercări se iau probe de la 0. interior al colacului mm 250— 650 4 0 0 .503 0.60 6.196 0.126 0.00 3.00 şi peste 4. fiind mai ridicate la grupele mici.94 1.55 4. 7.246 0.311 0. Loturile de sîrm ă au m asa de 7 — 10 t (după grupele de diametre).50 m de la ca p ătu l colacului.00 7.617 ± 0. Dim ensiunile sîrmelor tra s e s în t date în tabelul I I I .193 0.3) Caracteristicile mecanice sînt dale pc grupe de diamelrc.00 5. M odul de livrare a sirm ei trase ■Diametrul .00 Abaterea limită mm Perimetrul Aria secţiunii corespunzător diametrului sirmei cm3 cm 0. Modul de livrare a sîrm ei trase.636 0.76 1.14 Masa informativă kg/m 0. kg Obi mii tu 2 1 -1 0 0 2 6 -1 5 0 Redusă 5 -2 0 1 0 -2 5 Diametrul sirmei mm Cel m u lt 3.1 ± 0 . Tabelul I I I .099 0.55 4.1 5 b.055 0. în caz de litigiu se prelevează probele din porţiunea de colac indicată de beneficiar. D im ensiunile £i abaterile la dim ensiuni ale sirm ei trase Diametrul sirmei d mm 3. Sîrma se livrează în colaci (tabelul I I I .222 0. F iecare colac este legat cu sîrm ă moale în 4 locuri.00 10.499 0.00 4.159 0. 8 ).078 0. Tabelul I I I . • 127 .089 0. c).23 2.10 8.51 2.39G 0. iar diametrele mici probei de îndoire alternată.83 3.26 1.88 2.11 1.57 1.

din oţeluri moi cu c o n ţin u t redus de carb on OL 34 şi care după trefilare este încălzită în tr-u n cu pto r p în ă la înroşire p e n tru a o tran sfo rm a din sîrm ă ta re (ca u rm a re a ecruisării din trefilare la care s-au a r a n j a t cristalele) în sîrm ă moale.662 30. Sîrm ă m oale pentru legnt (STAS 8!W-3(t) Diametrul mm 0.488 72. L a plasele şi carcasele su d ate legarea este înlocuită cu sudură.165 7.9408 4.0106 2.75 Diametrul mm 1. Sîrm a este liv rată în colaci mici.50 1.5).106 3.222 3. S îrm a se îndoaie foarte uşor şi rezistă bine la strîn gerea cu cleştele.935 38.25 1.25 2. adică ajunge la c a litatea oţelului de bază OL 34.00 Aria Lungimea Masa secţiunii mm* k g /l 000 m m/kg 1.5.9852 1.0686 13.2830 0.80 2.1416 3. Bioţelul B ioţelul este u n oţel realizat din sîrm ă tra s ă t a r e fiind compus din 'două bare longitudinale de secţiune ro tu n d ă legate în tre ele prin sudură cu a ju to ru l u no r distanţieri (scăriţe) cu secţiune dreptu ng hiu lară ^fig.36 50.1575 7. Sîrmă moale pentru legat Barele fasonate p en tru a realiza a r m ă tu r a propriu-zisă se leagă cu sîrm ă moale (tabelul I I I .50 2. P rescripţia 128 . P e n tru legarea cofrajelor se foloseşte sîrm ă de circa 0 2 mm.949 6.9087 6. Se fabrică într-o g a m ă m are de d iam etre (STAS 889-80).084 450.00 1.00 2. sîrm a 0 1 mm.40 Aria Masa Lungimea secţiunii mm1 kg/l 000 m m/kg 0.30 103.7671 2.55 32. 9.976 21.33 26.90 1. fiind adesea p ro te ja tă prin u n ­ gere. E l se fabrică în ţa ra noastră în 5 sortim ente.09 63. 6.98 253. 9) p e n tru a forma plase legate sau carcase legate.533 48.783 19.6362 0.80 0. trefilată. de regulă.23 202. P e n t r u legare se utilizează. Tabelul I I I . III.21 129.12 1.02 P e n tr u legare se foloseşte sîrm ă moale neagră (recoaptă) d en um ită pe şan tiere şi sîrm ă arsă.90 82.2272 1.25 321.5030 0.336 55.52 162.872 15.734 9.69 18.64 20.80 3.3957 0.70 0. Legarea are ca scop de a asigura poziţionarea corectă a arm ă tu rii spaţiale.634 12.5447 3.08 40.60 0.60 1.5394 2.949 4. m odelîndu-se du p ă profilul barelor pe care le leagă.7854 0.

N . 1 129 . care reglem entează livrarea este N orm a in tern ă de întreprindere N .B. limita de curgere 680 N / m m 2 . rezistenţa la rupere m inim ă 800 N /m m . Notarea bioţelului se face cu indicativul bi (prescu rta rea de la bioţel) u rm a t de d iam etrul barelor longitudinale date în zecimi de mili­ metru şi num ărul normei interne de întreprindere.Fig.6 mm. II I. Caracteristicile m ecanice ale bioţelului. 5 . elaborată de C. Caracteristicile mecanice minime livrate ale bioţelului s în t considerate cele ale barelor longitudinale şi anum e : rezistenţa la rupere 800 N / m m 2 .Î.şi alungirea la ru pere minimă 4 ■ ‘ •■ io — — •5°/ ’ /o■ Barele transversale (scăriţele) se obţin din oţel p lat OL 37 cu rezistenţe m ărite prin tragere (reducere de secţiune) p e n tru a realiza o rezistenţă la rupere de 500 —600 N/m m -. iar cea dintre barele transversale 95 mm. S udarea scăriţelor se face la o m aşină specială după d e b ita re la lungime. alungirea la rupere A 10 = 5% . Barele longitudinale se obţin din sîrm ă t ra s ă ta re care treb u ie să aibă caracteristicile : limita convenţională de curgere m inim ă 680 N/mm*. precum şi m asa bioţelului pe m e tru liniar s în t a r ă ta te în tab elu l III. Dimensiunile barelor longitudinale şi a celor tran sversale (scăriţele). C a rte a f i e r a r u l u i b e t o n is t — c d .P. 1979-73 pen tru realizarea bioţelului. A stfe l: b i 3 6 . Profilul are o geometrie fixă care este indicată in figura I I I . îndoirea la 180° pe un dorn cu diametrul D = 6 mm. b. 1979-73 înseam nă bioţel cu bare longitudinale care au diam etru l de 3. d is ta n ţa dintre barele longitudinale este 20 m m.M. S u dura scăriţelor se verifică prin proba de forfecare.I . 10. Dim ensiunile bioţelului.Î .5. a.I. B ioţel.

6) încercarea la forfecare se face cu dispozitive speciale de forfecare montate la maşina de încercat (se prind scăriţele coaxial şi se supun probei de tracţiune). ale aspectului suprafeţei. 11. Livrarea se face loco atelier in colaci de diam etru m are. a căror m asă şi dimensiuni s în t în funcţie de so rtim ent (tabelul I I I .6 5.50 0. 130 . rezervoare etc. l 1). încer­ carea Ia îndoire a barelor longitudinale. Proba de forfecare se face pe 3 epruvete. Modul de livrare a bioţeluliii. § 3.5 0. c.216 0.1 4.Tabelul 111. de regulă.0 5. d.416 0.0 0.5 7. Tabelul I I I . de în drep tare în tru c ît destinaţia lui principală este p en tru arm area elementelor circulare (silozuri. Masa şi lungim ea b ioţelului liv rat D ia m e tr u l c o la c u lu i in M asa m e d ic a u n u i c o la c k.) cu u rm ăto arele precizări : 1) P e lingă verificările dimensionale.10. Verificarea c a lităţii bioţeliilui. se facc şi verificarea sudurilor scăriţelor prin proba de forfecare.5 3. L u n g im e a m e d ie a u n u i co la c m T ip u l de b io l el b i 40 b i 56 b i 61 50 75 2 .0 3.25 0.75 4.0 5.624 c.9 ± 0. 2) Pentru încercările mecanice ale barelor longitudinale se fac cpruvete prin tăierea scăriţelor.). Regulile de verificare a calităţii bioţelului sînt aceleaşi ca şi la oţelui-beton lam inat la cald (v.4 0 1 0 0 225 240 1 0 0 Colacii sîn t legaţi în 3 locuri. Dimensiunile bioţeliilui B a re lo n g itu d in a le T ip u l d e b io ţe l B a re tra n s v e rs a le A b a te r ile la în ă lţim e şi g ro s im e mm A r ia ce lo r d o u ă b a re cm 2 D ia m e tr u l 1 1 1 1 1 1 A b a te r ile la d ia m e tru Masa k g /m 1 1 1 1 1 1 în ă lţ im e a mm G ro sim e a mm bi 40 bi 56 bi 69 0. Bioţelul se derulează de pe colaci d re p t neavînd nevoie. lungimea epruvetei este de 550 mm.

S. silozuri etc. in N / m m 2 ..S) — Buzău şi sînt destinate în special p en tru ar­ marea elementelor din beton arm a t plane sau curbe de tipul plăcilor pentru panouri de pereţi. simbolizate cu litera N. Calculul elementelor a rm a te cu bioţel se face în conform itate cu Instrucţiun ile tehnice pen tru calculul şi alcătuirea elementelor a rm a te cu bioţel. panouri pen tru planşee. 131 .P.S.de uz general “ simbolizate cu litera G şi „de listă" simbolizate cu L. Plaselor din sîrm ă profilată li se ada u g ă Ia început literele P P (panou-profilat). — B uzău şi Caietul de sarcini CS/1984 — I. arm ături de pardoseli. 2 ) Plase sudate . Plase sudate uzinale Plasele su d ate sîn t elem ente de a r m ă tu ră form ate din bare de oţel (sîrme) dispuse pe două direcţii perpendiculare. P — forţa la care s-a produs cedarea prin forfecare a scăriţei.normalizate" care au lungimea variabilă (netipizată). în N / m m 2. plasele se clasifică după cum urm ează : 1) Plase sudate cu toţi parametrii tipizaţi .1 * unde : R f este rezistenţa la forfecare.. după gradul de tipizare.S. P . Tabelele cu tipurile de plase s în t date în catalog. 7. — B uzău p e n tru plasele din sîrm ă trasă profilată.5 m). în m m 2. ziduri de sprijin. panouri de acoperiş. 2.80-74. su d ate prin rezistenţă electrică la locurile de încrucişare denum ite noduri. A — secţiunea transversală a unei scăriţe. Prescripţiile care reglem entează p ro ducţia de plase sud ate sîn t STAS 438/3-80. Clasificarea plaselor. Plase sudate pentru armarea betoanelor.Media aritm etică a celor 3 probe trebu ie să satisfacă condiţia : B .> 350 N / m m 2 . rezervoare.P. Catalogul de plase s u d ate fabricate în I.. = ----. 3) Plase sudate „speciale tipizate “ simbolizate cu literele S T .P. Conform cataloghlui.S. pu tîn d u -se con­ fecţiona sub formă de panou ri şi rulouri (care au d iam etru l m axim de 1.S. în cercarea se face cu viteză mică de 5 — 10 m in/min. Plasele sud ate uzinale s în t livrate de în trep rin derea de Sîrme şi P ro­ duse din Sîrme (I.

Ca regulă generală se v a utiliza la arm are u n num ăr m inim de tip u ri de plase pe ansam blul construcţiei. monolit pe şantier sau p en tru elementele p refabricate de m are serie. si a celor longitudinale CM ş i C l2. iar d iam etru l barelor longitudinale se notează cu d t şi v ariază de la 3 la 10 mm.Parametrii plaselor.26 c m 2 . şi al celor transversale l t.. Plaselor li se pot găsi şi alte utilizări decît cele indicate. 4) Plase „speciale tipizate “ ST d estinate arm ării elementelor pre­ fab ricate de mare' serie pen tru construcţii industriale şi care nu se încadrează în celelalte tip uri de plase. 3) Plase „normalizate “ N folosite la elem ente la care lungimea se po ate obţine prin tăierea plaselor (planşee prefabricate. în funcţie de m odul de uzinare şi de utilizare.5 mm. o literă p en tru tip ul de plase conform codificării G. P a ra m e trii panourilor de plase s u d ate se p ot ur­ m ări pe figura I I I . A s t f e l : — plase 26 LQ 126 înseam nă plase sudate cu n u m ăru l de ordine 26 din tabelul cu plase „de listă" av în d ochiuri p ă t r a t e şi cu aria to ta lă a secţiunii barelor longitudinale pe 1 m lăţim e de 1.de listă" L folosite de regulă p en tru planşee prefabricate. lăţim ea între barele longitudinale extrem e sau de m argine B. — plase ST5 înseam nă plase su d ate „speciale tip iz a te " a v în d nu m ăru l de ordine 5 din tabelul plaselor speciale.).. lungimea capetelor barelor transversale C tl si C. Se v a c ă u ta să se folosească plase de ca ta ­ log (G sau L) care se.de uz general “ G folosite de regulă la arm a rea elementelor plane din beton a r m a t turnate. diafragm e m onolite etc. pot pune în operă cu un n u m ă r m inim de tă ie tu ri la m ontaj. în m m 2/m . F a c excepţie plasele speciale S. Se face apel la tipurile N şi ST num ai cînd primele nu s în t 132 . notează cu d t şi variază de la 3 la 0. 2) Plase . plasele sud ate s în t den u m ite şi simbolizate astfel : 1) Plase . o literă care a r a tă forma ochiului re z u lta t din încrucişarea barelor plasei şi anum e p e n tru cele p ă t r a t e litera Q p entru cele d reptu ngh iulare litera R şi un nu m ăr care repre­ zintă aria secţiunii arm ă tu rii longitudinale. L sau N. Notarea plaselor s u d ate uzinate se face cu u n cod stab ilit în „Cata­ logul de plase s u d ate" în u rm ă to a re a ordine : u n n u m ă r care reprezintă ordinea plaselor din tabelele de plase pe tipuri. pano u ri ele fa ţa d ă prefabricate şi panouri de legătură la diafragm e t u r n a t e monolit. Plasele sud ate „speciale tip izate" se notează cu simbolul ST u rm a t de n um ărul de ordine din tabelul cu plase speciale. D iam etrul barelor transversale se. pasul (d ista n ţa dintre două bare alăturate) barelor longitudinale /. 6 : lungimea panoului L „ lăţim ea panoului B r.. lungimea între barele transversale extrem e sau de m argine L.

Sîrmele folosite p e n tru confecţionarea plaselor su d ate sîn t sîrm e tra s e (v.0 G— 6 8 0 .0 -7 . 8 N e te d ă 8 8 0 .reste aria secţiunii transversale a barei celei mai groase din nod . cu ochiuri p ă tra te (Q) Şi cu aria secţiunii barelor (2.S . şi d. P e b az a tabelului I I I .) 4 . 6 ).S. 2) Plasele sudate profilate sîn t liv rate conform CS 33/84 — I.0 -4 . — B u zău unde este in dicală şi forma profilului (tip Carrv).P . a 0 p e n t r u — rfi 0 . 8 ’) jRj)o. Se dă ca exem plu datele cuprinse în lista de plase „De uz gen e ral 1 1 (G) p en tru plasa 14 GQ 246. ru in . d. 12.0 4 .5 — 5 . mm A lu n g ire a la ru p e re . I I I .0 1 0 . G (plasa de uz general). î n tabelul 1 QO io.1 8 . V alorile m inim e ale caracteristicilor mecanice ale plaselor sudate L im i t a de R e z is te n ţa la ru p e re c u rg e re l!m Rpa.2 are valoare m inim ă. respectiv longitudinale.3 5 S maxR p0 .0 -1 0 .6 6 . Tăierea plaselor se face după planuri de tăiere (croire) pentru a avea un n u m ăr m inim de tă ie tu ri şi să nu rezulte pierderi.5 0 S mllxI t . b.S . L ungim ea epruvetelor este p re v ă z u tă în STAS 6605-83. 4 9 0 (5 0 ) 490 440 440 390 (5 0 ) (4 5 ) (4 5 ) (6 4 0 ) 5 9 0 (G 0) 590 540 540 190 (6 0 ) (5 5 ) (5 5 ) (5 0 ) A s p e c tu l s u p ra fe ţe i D ia m e tr u l s îrm e i d. cit şi cele transversale).46 c m s/m — 246 m m 2/m). „ 1 p e n t r u di — & 0 . 12) se determ ină pe sîrm e decupate din plasa s u d ată (at. 12 s-au în tocm it liste cu plase conform clasi­ ficării şi simbolizării a r ă t a t e mai înainte. iar S mo.0 3 .P.ît cele longitudinale. Listele de plase su d ate sîn t numeroase şi nu p o t fi d a te în prezenta lucrare. — B uzău au valorile p aram etrilo r lim ită (fig. .t N / iţ im " N /m m ’ ( k g f / m m 1) ( k g f/m m 2) m in . F o r ţa d e fo rfe c a re a n o d u lu i sudat P / N /m m * P r o f ila t ă '. Se ream in te şte sem nificaţia succesivă a simbolurilor şi anum e : 14 (num ăr de ordine al plasei). sîn t diam etrele barelor transversale. 13. Tabilul I I I . . Caracteristicile mecanice ale plaselor sudate.4jn o/ /O m in .S. P a­ nourile (plasele plane) care pot fi fa b ricate de I.j . a. Caracteristicile mecanice (tabelul I I I . 6 ) precizate în tabelul I I I . tabelul I I I .economice. D im ensiunile plaselor sudate uzinale.

—Buzău Valori mm 2 000—7 000 1 000—3 000 Abatere* limită Parametrul geometric Lungim ea panoului L c L ăţim ea panoului B t ± 1 % dar nu mai m u lt de ± 2 5 mm L ăţim ea in tre barele longitudinale extrem e B Lungim ea în tre barele transversale extrem e l.S . 10 M in.6. 134 .. l i .110 f ^ x d. ± 1 0 mm C ap ătul barei tra n s­ versale C’u sau Plase sudate cu b are simple Plase sudate cu b are duble - C ap ătul barei longitudinale C . sau C n Min. Plasele sudate fabricate de I.2 950 1 950—6 950 ♦ P asul intre barele longitudinale Plase su d ate longitudinale Plase sudate longitudinale cu bare sim ple cu bare 1 duble 5 0 -3 0 0 m ultiplu de 25 100 —300 m ultiplu de 25 5 0 -4 2 0 fără trep te Min. 25 Sensul de avans a l plasei ~n m o sm â Fig. Param etrii plaselor sudate.P . J ± 1 0 mm P asul intre barele transversale l. 9 5 0 . III.S .Tabelul I I I .

— Masa. U n itatea de în cărcătu ră se formează prin aşezarea plaselor plane două cîte două fa ţă în faţă. Ga accesorii se folosesc legături de m anevră nerecuperabile din sîrmă lam in ată OL 32 sau OL 34 0 6 .4 m (între axele barelor extreme). — Lungim ea plasei (panoului).P. C .23 kg/buc. — Depăşirea (capetele) : — longitudinale. I n d ic a tiv u l: 14 GQ 246. l. C t = 50 + 50 mm — transversale. n u m ărul lotului de plase. c. d t = 8 mm — transversale. cu u n dispozitiv special. = 2 0 0 mm. în funcţie de dimensiunile geometrice ale Dlaselor şi diam etrul barelor.0 m.a = 25 + 25 m m . simbolul (notarea).S. la plasele ST s în t a r ă ta te şi elemen­ tele prefabricate la care se utilizează prin indicativul proiectului (de exemplu) : G 3/6-350 este chesonul cu lăţim ea de 3 m. 2.26 cm 2/m . L c = 6. B c = 2. conform figurii I I I . m asa unei plase.5 k N / m 2). cu lungimea de 6 m şi care a fost calculat la o încărcare de 3. 1 x 2 5 + 3 x 3 0 0 + + 1 X250) sau cu bare duble. Plasele speciale tipizate ST p o t fi confecţionate cu d istan ţe intre ochiuri variabile la acelaşi tip de plasă (de exemplu. l t = 1 0 0 mm — transversale. P rin lot se înţelege circa 1 0 t plase sud ate fabricate pe aceeaşi in stalaţie (maşina de sudat) care are acelaşi reglaj al p aram etrilo r geometrici (dimensiuni 135 . a v în d m asa de cel m u lt 2 0 0 0 kg şi cel m u lt 50 plase. 6 : — Dimensiunile ochiurilor (distan ţe între bare) : — longitudinale. — Aria secţiunii barelor : — longitudinale. — L ăţim ea plasei (panoului). A s t f e l : (1 x 2 5 ) 2 + 1 x 2 5 0 + 3 x 3 0 0 + + 125 + (1 x 2 5 ) 2 în care cu (1 îa25)2 s-a n o ta t g rupu l de bare alăturate. Modul de livrare a plaselor sudate uzinate. — D iam etrul b a r e l o r : — longitudinale. Fiecare pachet de plase are o etiche tă m etalică pe care sîn t în­ scrise : I. Plasele sînt livrate sub formă de unităţi de încărcătură.46 cm !/m — transversale. în coloana 13.plaselor GQ (cu ochiuri pătra te) la poziţia 14 se vor citi urm ătoarele date. 1.S. în scopul redu­ cerii înălţimii pachetului şi a obţinerii unei stab ilităţi sporite a acestuia. care se petrec pe t o a t ă înălţi­ mea pachetului în d reptu l a 4 sau 6 suduri. In catalog. d t = 4 mm. num ărul de panouri (plase) din pachet. 44. — B uzău .

Probele pen tru încercări se recoltează din porţiunile de panouri dec u p ate pentru goluri.T. tim p de sudare etc. 136 . 6 . Plasele în rulouri treb uie să aibă d iam etrul de rulare conform preve­ derilor. Verificarea calităţii sudurii nodurilor sc face prin determ inarea forţei de forfecare a nodului. D is ta n ţa dintre barele transversale extrem e se m ăsoară pe barele de m argine ale panoului. Verificarea param etrilor panourilor se face prin com pararea valorilor m ă su ra te cu datele din catalog. Verificarea ca lită ţii plaselor sudate uzinate. Pe şantier se fac u rm ă t oarele v e r if ic ă r i: 1) Se verifică dacă lotul este însoţit de certificat de calitate al I . curent. capetelor. sîrm ele să se încadreze în abaterile dimensionale m axim e din tabelul I I I . strivire sau asperităţi. respectiv rezistenţa la tra c ţiu n e l i m. S . Caracteristicile mecanice treb u ie să corespundă valorilor tre c u te în tabelul II 1 .60 m şi 1 . P . diam etrul sirmelor) şi electrici (presiune. 12. — Buzău sem n at de organul C. Verificarea aspectului se face cu ochiul liber. . 2) Se verifică parametrii conform comenzii . 4) Probele mecanice (încercarea de tracţiune a sirmelor) şi calitatea nodurilor sudate (rezistenta la forfecare a nodului sudat) se verifică prin trimiterea probelor la un laborator de specialitate. încercările mecanice. Valorile admisibile pen tru forţa de for­ fecare P f se dau în tabelul I I I . şi 30% din n um ăru l nodurilor unei bare cu condiţia respectării prevederilo r anterioare. 7. d. 1 2 . R p0>2 şi alungirea A lt se determ ină conform STAS 200-75 şi STAS 6605-83. lungimii şi lăţimii.). P erp e n d ic u laritatea in tre barele longi­ tudinale şi transv ersale este g a r a n t a t ă prin lim itarea ipotenuzei t riu n ­ ghiului cu catetele de 1. lim ita de curgere ( R e. D u p ă derulare plasa trebuie să ră m în ă d reap tă şi să se înscrie tn tr-u n dreptu ngh i perfect. Ca defecte locale se a d m i t : denivelări.2 0 m la valoarea ipotenuzei de 2 . Se adm ite u n strat subţire de rugină cu condiţia ca după în lătu rare.C. Verificarea dimensiunilor se face cu ru leta p en tru lungime şi lăţime şi cu m icrom etru l p en tru diam etrele barelor.ale ochiurilor plasei. pe ep ru vete a v în d forma din figura I I I . 7. Noduri nesudate se ad m it : 3 % din to ta lu l nodurilor unei plase : 1 0 % din nodurile barelor extreme.0 0 m cu o ab a te re de ± 3 % . 3) Se verifică aspectul. de ase­ m enea cu condiţia ca abaterile lim ită să se înscrie în valorile din t a ­ belul I I I . S .

00 t la oţelul-beton liv rat de în tre p rin d e rea Metalurgică Griviţa şi de 2. C om binatul Siderurgic H un ed oara. Epruveta de trac­ să se ţin ă seam a de num ăru l minim de bucăţi ţiune sudată în cruce. î n vederea manipulărilor. Transportul şi depozitarea oţeiurilor-beton a. în trep rin d e rea «Oţelul Roşu).7. —B uzău p en tru livrări (care variază de la 1 0 0 bucăţi sau 1 t la plasele sudate. 8 . î n ultim ul tim p există o preocupare de a se mecaniza operaţiile de tra n s p o rt şi m anipulare. manipulări în atelierele centrale ele prelucrare a armăturilor.S. accesoriile şi mijloacele necesare. dispo­ zitivele. III. panouri de plase sudate şi plase sud ate în rulouri. Problemele de mecanizare care se pun sînt următoarele : forma­ rea şi compunerea lotului unitar de m a nip ula re. Oţelurile p en tru beton a r m a t se livrează sub form ă de bare. Plasele tipizate (de uz general. manipulare pentru oţelul-betan în bare sîn t de regulă de 1. descărcarea din mijloa­ cele de transport de cale ferată la depozitele centrale şi încărcarea în mi jloacele auto .. norm alizate şi speciale tipizate) se com andă prin specificarea simbolului m e n ţio n a t în tabelele cu plase din catalogul uzinei (con­ form notării din acest paragraf) şi a num ă­ rului de bucăţi. Transport şi depozitare. de a se tipiza dispozitivele şi accesoriile de prindere. astfel ca un bac să tra g ă de b a ra transversală şi celălalt de bara longitudinală. depozitarea.P . colaci.La încercarea la trac ţiu n e a unei e p ru ­ vete se folosesc bacuri speciale. de listă. a c c ep tat de I. Oţeluri în bare şi colaci. 1) Formarea şi compunerea lotului unitar de manipulare : Loturile unitare de.S .de listă" şi la 800 bucăţi sau 5 t la plasele s u d ate speciale). L oturile un itare se solidarizează 137 . La stabilirea n um ăru lui de b u că ţi trebuie Fig.50 t de la celelalte uzine m etalurgice (în trep rin d erea «Lam inorul 1 1 Brăila. loturile u n itare se grupează pînă la 4 u n ită ţi în funcţie de g re u ta te a u n itară a lotului şi de capaci­ tatea de ridicare a mijloacelor folosite.

din 3$ 5 .6 m m cu bucle de agăţare şi trei de solidari­ zare din 1Q 5 -6 mm 7.8. pe bpuri şi diame're. oţel-betoa . Operaţii de manipulare. după care se elibereoză dispozitivul 5 Se preiau„din depozit. cu ajutorul dispo­ zitivului. situate.f Se agaţă dispozitivul de prindere în cîrligul macaralei Se agaţă cîrhgele dispozitivului de legâtunie de manevra ale loturibr unitare. în acest caz se fac prin răsucire 5legoţun : două de manevră. se pnrrl simultan ctojă loturi de 25kNsau patru de 10kN Se ridică bturile unitare şi se aşează în depozit. Se aşază loturile unitare pe peridoc Fig. IH.2muncitori Formaţia de lucru■ . pină la ilokri unita-e 6. în cantităţile şi diametrele indicate prin comandă.la cîts 2. h funcţie de necesităţile atelieruiu de prelucrare se_pot forma ioturi unita­ re adecvate. Se aducs mijlocul de descărcare în dreptul vagonului c.5 m de la capefe. transport şi depozitare in bare.

Conteinerele fiind obiecte de in v e n ta r se folosesc continuu. prin term en ul conteiner se înţelege u n recipient în care se depozitează m ărfuri. manipulare şi descărcare. I I I . La destinaţie se transb ord ează transcon teineru l-paletă pe semi­ rem orca specială cu care se efectuează tra n s p o rtu l ru tier pîn ă la depozi­ tele de rezervă ale atelierelor centrale. Ordinea operaţiilor este d a tă in figura I I I . în stive simple sau suprapuse. D e regulă. 8. a u to m ac ara de 50 kN şi a u to tra c to r cu peridoc de 100 kN. P e n tru operaţiile de descărcare—încărcare se folosesc m acarale t u r n cu c a p acitatea de ridicare mai m are de 50 kN. pentru oţel-beton în colaci cuprind colaci a căror masă to ta lă nu depăşeşte circa 2. \ 4) Oţelul-beton in colaci transconleinerizat. circa 5 colaci). dintre care trei legături de solidarizare la capete şi centru şi două legături de m anevră cu bucle de apucare din trei fire. 6) Dispozitive de prindere. 139 . unitare de manipulare. se roteşte pe p a rte a de încărcare a transconteinerului j se preia lotul u n ita r din depozit şi se aşază în transconteiner. D epozitarea de lungă d u rată se face pe platform e b e to n a te pe reazeme (de beton.80 t. Oţelul-beton în bare şi colaci se poate depozita în depozite deschise. de la uzină la depozit sau la punctele de desfacere.un fel de platform ă pe care se aşază colacii form aţi în u n ită ţi (de. Operaţiile succesive s î n t : se opreşte vagonul portcontein er în raza macaralei p o r t a l . Loturile. P e n tru m anipulări se pot folosi m a ­ carale t u r n sau autocam ioane cu m acarale hidraulice. 3) Manipulările în incinta atelierelor centrale de prelucrare a armă­ turilor a oţelului-beton in colaci. 10) cu sisteme de reglare şi echilibrare. î n incinta depozitelor se folosesc de asemenea m aca­ rale portal. ţe a v ă v eche) lemn ro tu n d din foioase etc. 5) Mijloace dc transport.9. în locul platform ei b eton ate se ad m it şi platform e am e n a ja te pe un teren uscat cu p a n tă de scurgere a apelor. P e n tru m anevrare a loturilor u n ita re se utilizează dispozitivele de prindere (fig. P rin noţiunea de transconleinerizart se înţelege tra n sp o rtu l cu aju torul conteinerelor. 7) Depozitarea oţelului-beton în bare şi colaci.). în cazul oţelului-beton se preconizează utilizarea unei palete tra n sconteiner care este . Ordinea operaţiilor este d a tă în figura II 1. 2) Descărcarea din vagoane in depozite centrale şi încărcarea în mijloace auto. Descărcarea se face de regulă cu o m aca ra de 50 kN.cu cinci legături de oţel-beton 0 5 —6 mm.

. lotul unitar şi se aşează in depozitul de rezer­ vă pe tipuri şi diametre Se desprinde un ochet al ca­ blului am dispozitiv si se extrage manual din'lotul uni­ tar. colacii se pot’ ma mpula cu motostivuilorul Formaţia de lu c ru . Se trece cablul scurt prin cîte u n colac ş l se transpor­ tă pe virtej lâsindu-l să se aşeze orizontal cu ghicire manuală . Se desprinde iin ochet al cablului din cîrligul maca­ ralei si se extrage cablul din colac cu ajutorul ma­ caralei In cazul ia care virtejurile nu mtra in raza de acţiunea macaralei. loturile unitare. tra n s c o n te in e riz a t. oa t punctele 2-5 si se asază lingă virtejuri ' Se dezmembrează lotul unitar prin tăierea benzilor de otel cu foarteca pentru tab j .Se opreşte mijlocul de trans­ port in raza macaralei turn Se agaţă In cîrligul macaralei dispozitivul de prindere Se introduce cu ajutorul căngii cablul dispozitivului prin lotul unitar Se ridică.9. 2 muncitori. tr a n s p o r t şi d e p o z ita re o ţe l-b e to n în c o lac i. III. O p e ra ţii d e m a n ip u la re . E L 2 Â JkA A F ig . dupa care se rd ic â cîrligul macaralei pentru un nou ciclu Se preiau pe rînd din depozi­ tul de rezervă.

l 1). Stivele vor fi e tich e ta te conform codificării materialelor.11. dar reazemele trebuie să fie num ai din elemente plate (dulapi. rinzi de b eton etc. c u lc a te Fig. III. iar reazemele se. care se fixează cu dulapi. I I I . pun la distanţe mici p en tru ca barele prin încovoiere să nu atingă p ăm în tul. 141 . colacii se stivuiesc d u p ă aceleaşi reguli. Stivele se separă prin b aterea de pari la circa 1. P e înălţim e se separă barele în pachete prin inter­ mediul dulapilor sau bilelor (fig. Colacii co nstitu iţi în loturi uni­ tare legate se pot stivui p rin suprapunere. I I I .50 —2. b — pentru ridicare în poziţie verticală.10. D isp o zitiv p e n tr u m a n ip u la r e a p la s e lo r s u d a te : a — pentru încărcări-descărcări şi ridicare în poziţie ozizontală .Fig. folii de m aterial plastic etc. S tivuirea provizorie pe platform e betonate se poate face şi fără reazeme. Stive pentru bare de oţel-beton.. Stivuirea se face pe diam etre şi calităţi de oţel .). scînduri vechi etc.00 m. P e n tru depozitarea de lungă d u ra tă (1 an) stivele se protejează c o n tra intemperiilor p rin foi de carton asfaltat.

Plasele se m anipulează cu dispozitive de compensare din cabluri cu cirlige (v. I I I . D epozitarea se face d upă aceleaşi reguli ca la barele de oţel (fig. 16) sau pe îm prejm uiri (fig. III. O ţelul-beton poate să aibă un s t r a t subţire de rugină. sau pe o cap ră cu rezemare dublă (fig. Descărcarea şi depozitarea plaselor de pe mijlocul de t r a n s p o r t cu m aca rau a se va face cu grijă (fig. T ransportul plaselor se face cu mijloace au to sau în vagoane de cale ferată. care se îndepărtează la punerea în operă prin ştergere. 18). Plase sudate. Plasele se pot depozita in cazul spaţiilor restrînse. 142 . fig. 15). 12 şi 111. Fig.50 t prevăzute cu 4 la G legături (şufe) de care se a gaţă dispozitivele de manipulare. III. I I I .Oţelul p ă s tr a t mai m u lt tim p poate fi p ro te ja t provizoriu cu p ra f de ciment. Descărcarea în pachet a plaselor. I I I . Plasele se organizează din uzină în u n ităţi de în cărcătură (pachete) cu m asa de circa 2. chiar ade­ rentă. I I I .13). T ransport şi depozitare. b. III.19). Nu se ad m ite ca rugina să reducă din secţiunea barelor. U n ităţile de în cărcătură se fac de regulă din acelaşi tip de plasă sau din plase diferite legate in p achete m ai mici. II 1.12. în picioare prin rezem are de un perete puternic (fig. nu se adm ite aruncarea plaselor în depozit (fig. 14) .13 şi II 1. 17).

R id ic a re a p la s e lo r cu d isp o z itiv ÎN C ER C . D e p o z ita re a r e c tă a p laselo r.17.15. D e p o z ita re a P laselor p e v e rtic a lă la p e re ţi. Fig. I I I .F ig. I I I . co­ Fig: I I I .14. D e p o z ita re a p e o s in g u ră p a rto .13. I I I . IU . I I I . Fig.16. » Fig. D e p o z ita re a in ­ c o re c tă a p la s e lo r p e o ri­ z o n ta lă .

92)C slab aliate cu Mn şi Si.C.T. B.) din oţeluri cu c o n ţin u t ridicat de carbon (0. A. Fig. Depozitarea pe capre. III. III. Se folosesc oţeluri sub formă de sîrm e şi pro­ duse din sîrm e şi b are lam inate la cald de înaltă rezistenţă. Ridicarea plaselor cu cabluri cu cîrlige. Aceste produse sîn t fabricate la „Ind ustria Sîrm ei" Cîmpia Turzii (I. 144 .S. III. OŢELUR! PENTRU CONSTRUCŢIILE DIN BETON PRECOMPRIMAT 1. (v. Tipurile de sîrm e şi produse din sîrm ă sînt : 1) Sîrmă de oţel pentru beton precomprimat (SPB).19. cap. 2) Sirma amprentată de oţel pentru beton precomprimat (SBPA). Sîrmele si produsele din sîrm ă sîn t trefilate din otel-carbon si detensionate final (STAS 6482/1-80). 3) Toroane■din 7 sîrme de oţel pentru beton precomprimat (TBP).Fig. 4) Lite din 2 sau 3 sîrme de oţel pentru beton precomprimat (LBP).18. Tipuri de oţeluri pentru beton precomprimat P e n tru b eton p recom prim at sîn t necesare oţeluri cu caracteristici mecanice foarte înalte. 1). Barele lam inate la cald p e n tru b eton p recom prim at sîn t denum ite pe scurt PG 90 (standard de ra m u r ă STR 531-83).68—0.

diam etrul nominal mm* kg/1000 m mm nominal şi n um ărul standardu lui. La elementele postîntinse se utilizează de regulă sîrm e netede tip SBP.387 3.910 3.853 transportul şi depozitarea sîrmelor 3. produse ex p erim en tal în ţa ra noastră. elemente pentru poduri .0 28. D upă rezistenţa la rupere sîrma pen tru beton precom prim at se fabrică în două c a te g o r i i : S B P I şi SBP II (tabelele 111. elemente pentru poduri asamblate prin postinlindere .7 10.5 1.0 19. ambalarea.570 9. Sîrm a netedă SBP (STAS 6182/2-80).14 şi 111. marcarea 2. Sîrme de oţel şi produse din sîrmă petru beton precomprimat a.î n viitor se vor utiliza şi oţeluri lam in ate la cald de secţiune ovală cu nervuri.5 4.870 colaci bine legaţi în 4 locuri cu sîrm ă 15. piloţi .210 variază de la 50 la 8 0 kg. ancoraje pentru fundaţii . De exemplu S B P I-3 STAS 6182/2-80.0 2.548 3.070 5. 14.0 38. 1.0 7.15). D im ensiunile sirm elo r. Cartea fierarului betonist — cd. toroane. indicînd succe­ a riile şi masa siv denum irea p re sc u rta tă a sîrmei.142 2.270 moale. Sotarea se face.767 1. II) se injectează cu lap te de ciment. S îrm a se livrează în 4. oţel PC 90).410 5. Elem entele de m are serie care se realizează prin precomprimare s î n t : elementele de suprafaţă . ziduri de sprijin etc. 1 145 . elementele de planşeu .430 netede S B P .466 Livrarea. stîlpi pentru energia electrică. Masa m inim ă a unui colac 7. grinzi.630 22. d upă precom prim are (v. 2. Diametrul Aria secţiunii Masa categoria de rezistenţă. dar se pot folosi şi alte tip u ri de a r m ă t u r i .746 8.480 30. ferme. rezervoare. E lem entele cu arm ă­ tu r a p reîn tin să utilizează de regulă sîrm e şi produse din sîrm ă care se pot autoancora prin ade renţă (sîrm ă am p re n ta tă . liţe. t r a t a t e term ic (tip Sigma).190 6. cap.0 12. grinzi d e r u l a r e . Domeniile de utilizare a oţelurilor pentru beton precomprimat Elem entele din beton precom prim at po t fi cu a r m ă tu ră p re în tin să care se autoancorează şi cu a r m ă tu ra postîntinsă. şpalieri de vie. i 3. T abdul I I I .

0 x 10" k gf/cm !).o 10. 6 —7 mm. imn.5 3.0 1.Tabelul I I I .5 10.0 îo.„>. min.5 2.0 5. 2) Slrmele cu caracteristici mai ridicate decit cele prevăzute in stan d ard se vor fabrica şi garanta num ai pe bază de Înţelegere Intre pro d u căto r şi beneficiar.0 SBP I 1.0 15.5 2.0 6. 150 N/mm* (15 kgf/mm *) la categoria SBP II.0 1. prev ăzu t in tab el.0 7. 4) D iferenţa dintre valorile rezistenţei la rupere d eterm inată la cele două capete ale aceluiaşi colac poate fi de cel m u lt : 1 0 0 -N/mm* (10 kgf/mm *) la categoria SBP 1.0 x 10: N/cm* (2. 2 110 2 010 1 910 1 860 1 770 1 720 1 670 1 620 1 570 1 910 1 860 1 770 1 670 (215) (205) (195) (190) (180) (175) (170) (165) (160) (195) (190) (180) (170) 1 790 1 720 1 620 1 570 1 500 1 450 1 420 1 370 1 320 1 620 1 570 1 500 1 420 (182) (175) (165) (130) (153) (148) (145) (140) (135) (165) (160) (153) (145) Alungirea la rupere .5—3 mm 4 mm .0 5. Caraclcristicile mecanice ale sirmelor SBP 1 şi SUI’ II încercarea la Îndoire alternată STAS 1177-71 încercarea la tracţiune (STAS 0605-83) Categoria sirmei Diametrul nominal < 1 1 1 1 1 1 1 l.5 1. ? N /mm* N/mm* (kgf/mm*) (kgf/mm1) min.5 7.4 h h i.j.5 1. caracteristicile m ecanice vor fi corespunzătoare diam etrului nom inal im ediat superior.imi Ia Rezistenţa la rupere R w de curgere tehnică R /M l.0 2.5 3.5 1.0 5.0 7.0 2.„ai precum şi rezistenţa la rupere d upă Îndoire la 90° pe dorn de 10 d.0 1.5 2. 3) Slrmele SBP I şi SBP 11 au m odulul de elasticitate cu valoarea convenţională de 2. 5 mm .0 2. 146 . 15.7 4.5 1.0 20.0 5.0 1.0 2. Numărul Raza minim dc îndoire de indoiri mm 0 6 6 6 1 4 4 4 4 6 6 6 6 5.0 2. 5) In STAS 6482/2-80 este d ată şi lim ita dc elasticitate convenţională /<.0 2. re­ zistenţa la rupere Il„.0 SBP II Observaţii: 1) P en tru slrmele cu diam etrul nom inal interm ediar celor din taliei. D iam etrul 450 m m 1 000 mm 1 500 mm 1 800 m m interior p en tru p en tru p en tru p en tru minim sîrmele sîrmele sîrmele sîrmele al cu cu cu cu colacului este diam etrul de diam etrul de diam etrul de d iam etrul de de : 1. .0 7.0 1.0 3.0 1.

în spaţii acoperite sau încăperi şi nu direct pe păm înt.0 4 0. b. circulară.18 ± 0 . această limită se determ ină num ai de laboratoarele specializate. a alungirii la rupere în afara gîtuirii.502 Observaţie : Sirmele an ip ren tate cu diam etre interm ediare celor p revăzute in tabel se pot realiza cu acordul producătorului.098 21. mm Tip T. 147 . Sîrm a am p ren tată (STAS 6482/3-80). T ra n sp o rtu l se face în vehicule acoperite. care au a p a ra tu ră de m ăsurare a deformaţiilor şi experienţă de încercare.20 ± 0 . Sirmele SBP II se m archează cu o dungă lată de 50 m m de vopsea albă.La cerere colacii p o t fi şi am balaţi. Sîrma este de d ou ă calităţi : SBPA I şi SBPA II. Alungirea la rupere A 100 in afara stricţiunii (gîtuirii) se m ăsoară pe ep ruvete speciale cu o bază iniţială de 100 m m a v în d rizuri din 10 111 10 m m . cu metrul. la care după derulare săgeata arcului fo rm a t pe o lungime de 5 m nu ţrebuie să depăşească 40 cm.16 şi III. S în t două tipuri de am prente : amprente Tabelul III. D erularea se face pe o su p ra fa ţă plană. a modulului de elasticitate.2% cu precizia de 0. Notarea se face în m od similar cu sîrm a netedă. 1 5 6 Masa kK/100 ifi Minimă 15.079 31.0 4 0. 17). 3 -4 3 -4 4 —5 Tip ]>.764 Maximă 16. rezistentă la intemperii. continuă.IC).027 23. Verificarea Ia derulare a sirmelor S B P se face p en tru cele cu dia­ m etru l de 5 la 7 m m. De exemplu. m ăsurarea se face de la a treia rizură de la secţiunea de rupere. D im ensiuni Ir sirm elor şi ale p ro filu lu i pentru tip u rile de am prente I 2 şi I' (am prente dispuse pe două rinduri) Diametrul nominal < t mm 5 6 7 Adlncimea amprentei h mm 0.815 29. tran sversal peste firele colacului. D e te rm inarea limitei de curgere convenţionale se face conform STAS 200-75 şi STAS 6605-83 pen tru o alungire neproporţională de 0.22 ± 0 . verificarea c u re n tă a limitei de curgere.01% . Verificarea se face 111 aceleaşi condiţii ca la oţelurile-beton lam inate la cald cu unele diferenţe speci­ fice şi a n u m e : verificarea săgeţii la derularea colacului. precum şi la îndoire alternată. iar m ăsu rarea săgeţii. Verificarea calităţii sirmelor S B P . SBPA 1-3 P 2 — STAS 6482/7-80 indicindu-se in plus tipul am prentei.0 4 Pasul P mm 8 -1 0 1 0 -1 2 1 2 -1 4 Distant» dintre amprente o. iar depozitarea colacilor. Sîrma a m p re n ta tă de­ num ită pe scurt SBPA este o sîrm ă similară cu cea netedă SBP dar care are în plus im p rim at un profil prin presare (stanţare) la rece. Am prentele se deosebesc după formă şi dispunerea perim etrală (tabelele 111.

I ---------------: H ) ( p \\ ✓ . S T A S 6482/3-80 : a — param etrii amprentei . 148 . Fig. tip l^sau pe 3 feţe. j a F ie .1 3 ± 0 .1 5 ± 0 . Masa este conform tab elu lu i I I I . 20) şi amprente cu muchii înclinate la 45° faţă de axa secţi­ unii cu amprentele dispuse pe două feţe.20. 0 3 C 8 .1 0 8 Observaţie. I I I .17. tip P 2 (fig. b — vedere. A m p re n te cu m u c h ii d re p te .1 7 ± 0 . ----------e-----------* I / if ' > ! i . Amprente cu muchii înclinate.. 21). 0 3 0 . D im ensiunile sirm elo r şi a le p ro filu lu i pentru tipul de am prente I. cu muchii perpendiculare pe axa secţiunii dispuse pe două fele ale sîrmei. III.21. I I I . 0 3 0 .14..Tabelul I I 1.... (am prente dispuse pe trei riu iiu ri) D ia m e tr u l n o m in a l (t mm A d ln c im e a a m p re n te i h mm Pasul P nun D is ta n ţa d in tr e a m p re n te a mm 2 -3 3 -4 5 0 7 0 . I I I . tip I 3 (fig.

0 1. Toroane (STAS 6482/4-80.19.1 12. 88 290 (9 000) 147 150 (15 000) x Forţa dc curgere convenţională N (kgf) min.0 2. 3. Diame­ trul Categoria nomi­ nal sirmei d 1 1 1 1 1 1 SBPA I 5 6 7 5 6 7 t 1 670 (170) 1 620 (165) } 1 570 (160) 1 520 (155) 1 470 (150) 1 470 (150) .5 20 încercarea la relaxare Relaxarea la 1 000 h pentru o tensiune iniţiala de 0. depozitare) s în t aceleaşi ca la sirm a netedă. Î S . 75 540 (7 700) 122 630 (12 500) Ma sa kg m Mini­ mă 0.0 7 0 4 . Limita de curgere con­ venţională N /mm* (kgf/mm*) min.0 >: 10* kgf/cm*). tabelul III. trefilată. am balare.R e s tu l condiţiilor de verificare a calităţii (livrare.5 1.5 1. tran s­ port. c.0 10’ N/cm* (2.0 x 10’ N /cm 2 (2. prin relaxare.0 2. în s ta n d a r d s în t tre c u te şi valorile pierderilor de ten ­ siuni. Tabelul 111. : 10* kgf/cm*).7 R o min.Q M odulul de elasticitate inform ativ este E = 2.0 M odulul de elasticitate al unui to ro n este : E = 2. care după cablare este supusă unei operaţii de în d rep tare şi detensionare. 19). L a aceste sîrme.739 7 0 3 .5 SBP A II 0.5 3 3 3 2 2 2 15 17 20 13 17.0 . 140 . Tabelul I I I .423 0.93 88. 18). C aracteristicile mecanice ale sîim e lc r SUPA I şi SUPA II Încercarea la tracţiune (STAS 6605-83) Rezistenţa la rupere Rm 1 N /mm* (kgf/mm2) min.55 Forţa dc rupere N (kgf) min. în special prin n um ărul de îndoiri mai redus (tabelul I I I . Caracteristicile m ecanice ale sîrmei a m p re n ta te diferă de cele ale sirmei netede.4J0 0 mm îndoiri 0/ /o 2. 1 940 (198) 1 890 (193) 1 840 (188) 1 800 (183) 1 750 (178) 1 750 (127) încercarea la îndoire alternata Alungirea Numă­ Raza reiat ivft rul de la rupere de îndoire -. C aracteristicile mecanice ale loroanelor Simbolul toronului Diametrul nominal Secţiunea nominală D mm* mm 9.693 Maxi­ mă 0.2 49. Toroanele se execută prin cablare (toronare) din sîrm ă din oţel-carbon de înaltă rezistenţă.388 0.

ruginite sau încrucişate. d. Se ad m it şi toroane de 100 kg. Pe acelaşi ta m b u r se pot înfăşură mai m u lte bucăţi de to ro n din acelaşi diam etru şi aceeaşi şarjă. care după înfuniere sîn t supuse unui proces term ic de îm b u n ă tă ţire (detensionare) . De exemplu T B P 7 0 3 — STAS 6482/4-80. STAS 6482/2-80). crăpate. căci acestea sînt pu ncte slabe unde se rup toroanele. Caracteris­ ticile mecanice ale liţelor sînt date în tabelul I I I . Masa unui to ron este de m inim um 600 kg. Toţi colacii de sîrm ă şi ta m b u rii se marchează. du p ă în d e p ă rta re a a 2 m de la ambele capete). precum şi nu­ m ărul standardului. Toroanele se livrează pe ta m b u ri a v în d diam etrul de înfăşurare de 900 mm. Toroanele trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de derulare ca şi sirmele pentr. Notarea se face indicînd succesiv : denum irea pre scu rtată a toronului (num ărul şi diam etrul sirmelor care alcătuiesc toronul). P e n tru a nu scădea rezistenţa toronului. m arc ate vizibil.22. Sensul Fig. Toroane 7 0 d. în to ron nu se adm it sîrme rupte. F ierarul betonist tre ­ buie să verifice unde a p a r suduri în toron. Liţele sînt îm ­ pletituri de două sau trei sîrme de oţel de acelaşi diam etru. Life din două sau trei simit' (STAS 6482/4-80). sirmele nu po t fi su d ate în to ron decît din 200 în 200 m. F orm a geom etrică este a r ă ta tă în figura II 1. p u ţin d da naştere la accidente.22. 150 .i beton precom prim at. încercarea la trac ţiu n e se face pe to ro n u l întreg (STAS 2172-74 pe o probă care a fost lu ată din toron. sîn t notate pe scurt L B P (liţe pen tru b eton precom prim at). Sîrm a centrală are diam etrul d c mai mic cu 2. 20. Ca m aterial se foloseşte sîrm a netedă nedetensionată (deci fără t r a t a m e n t f i n a l . în n ă d rea sirmelor s? face prin sudare cap la cap la uzină. de înfăşurare este în general spre dreap ta (STAS 1710-75). Toronul nu trebuie să aibă zgîrleturi sau turtiri. III.Toroanele sînt alcătuite din 7 sîrm e (6 sîrme periferice înfăşurate strîns în formă elicoidală în jurul unei sîrm e centrale) şi sîn t destinate arm ării elementelor de con­ strucţii şi construcţiilor din b eton precom­ prim at.5 —5%. Rezis­ te n ţa la rupere a sîrmelor sudate trebuie să fie cel p u ţin 50% din rezis­ te n ţa sîrmei nesu dite. Pasul de înfăşurare a sîrmelor periferice este de 12 ori diam etrul toronului.

P e n tru poziţionarea şi fixarea arm ăturilor.5 3 .80 2 8 . 151 .0 0 5 .5 X X X X 2 .3 3 4 . diam etrul nominal şi num ărul stan dardulu i. Caracteristicile mecanice ale sirmelor l. F o rţa «le curgere convenţională F 0.0 1.5 2 .0 3 . Distanţieri (suporţi) Prin distanţieri (suporţi) se înţeleg to a te mijloacele folosite. n um ăru de sîrme. din beton.5 2 .0 1. care asigură poziţia arm ăturii la cotele prevăzute în proiect în tim pul betonării prin fixarea distanţei dintre cofraj şi a rm ă tu ră.0 2 .2 % N (kgf) m in.ltl’ D iam etru l n om inal al sirm elor com p o n en te mm F o rţa tle ru p ere a Ut ei /■ 'w »i n N (kgf) m in.7 0 8 . T ipul lilci M asa m edie k g /l 000 m LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP 2 2 3 3 3 3 3 X 1.Tabelul 111.5 7 Noi ar ea se face indicînd succesiv : denum irea pre scu rtată. MATERIALE AUXILIARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ARMĂTURI P unere a în operă a arm ă tu rilor necesită poziţionarea lor corectă in cofraje. De exemplu : L B P 3 x 2 .STAS (>482/4-80. m aterial plastic sau alte materiale. P e n tr u a r m ă tu ra pretensionată trebuie să se asigure şi ancorajele de blocare.0 2 . respectarea toleranţelor. in normele de.5 2 . De regulă poziţionarea se asigură prin distanţieri.0 3 .3 6 1 0.60 18.5 3 . C. oţel. d istan ţă care se num eşte acoperirea eu beton. 1 . proiectare şi execuţie silit p revăzute cote precise.7 1. cît şi pen tru a rm ă tu rile nepretensionate din elementele de beton precom prim at. 3 .20. îm binarea şi înnădirea acestora atit pentru arm ăturile betonului arm a t.7 6 11 10 17 20 30 52 800 70 0 100 90 0 40 0 700 900 (7 0 0 ) (1 2 0 0 ) (1 0 3 0 ) (1 8 3 0 ) (2 700) (3 750) (5 400) 5 9 8 14 21 30 44 680 800 820 890 950 870 100 (5 8 0 ) (1 0 0 0 ) (900) (1 520) (2 2 4 0 ) (3 150) (4 500) 3 .

Se disting 3 t i p u r i : 1) Purici. care p o t fi realizaţi din bucăţi scurte de vergea din oţelb eto n (deşeuri) t ă ia te p en tru plăci la lungimi de circa 5 —8 cm. cit şi p en tru a asigura rezistenţa elem entului de beton. O fixare su m ară şi im provizată p oate să fie cauza deplasării a rm ă­ tu rii în m om entul betonării. D in punctul de vedere al materialului se disting : suporţi metalici (d enu m iţi şi purici) . suporţi din m aterial plastic . a. greutatea muncitorilor care circulă pe reţeaua armăturii. grinzi şi stîlpi. folosind «i ca piese de distan ţare între plase sau carcase paralele . iar pen tru grinzi. care folosesc la fixarea plaselor superioare . în general. Suporţi m etalici. D istanţierii (suportii) se po t îm p ărţi după cîtev a criterii : m aterialul din care sînt alcătuiţi. greutatea rezultată la punerea în operă a b etonului. eforturile u n ita re din b eton şi a r m ă t u r ă a v în d valori m u lt mai ridicate. Clasificarea distanţierilor (suporţilor). î n lucrările din beton p recom prim at punerea la poziţia din proiect a firelor. suporţi din m o rta r de c i m e n t . distanţieri de tip circular care înconjoară barele şi asigură aceeaşi acoperire de beton in to a t e direcţiile perpendiculare pe ax a barei.Acoperirea cu b eto n foloseşte a t î t p en tru protecţia arm ăturii contra coroziunii. Acoperirea prea m are poate duce la m icşorarea b ra ţu lu i de pîrghie interior ceea ce reduce c a p acitatea p o rta n tă a elementului. 2) Călăreţi. b. modul de fixare. pot fi călăreţi simpli confecţionaţi pe şantier (fig. acestea s în t foarte diverse. 152 . suporţi continui care sînt destin aţi să asigure pe fundul cofrajului sau p en tru plasele superioare o poziţionare egală a arm ă tu rilo r paralele. apro x im a tiv de lăţim ea grinzii. suporţii pot fi p en tru placi. impreciziunile p u t î n d avea consecinţe mai grave. D in punctul de vedere al elementului . In cazul elem entelor orizontale. D in punctul de vedere al formei şi modului de fixare se disting : cale sau blocuri de formă geom etrică simplă pe care se aşază a rm ă tu ra . tipul de elem ent în care s în t folosiţi etc. suporţi t i p călăreţi pe care se plasează barele sau nodurile plaselor. funcţia pe care o îndeplinesc. dispozitivele de fixare trebuie să suporte : greutatea arm ăturii. barelor şi cablurilor are o im p o rta n ţă şi mai mare. care duce la o acoperire insuficientă sau prea mare. II 1. proiectele nu p re văd mijloacele de fixare a arm ăturii . form a l»r. ca urm are.23) sau călăreţi prefabricaţi. Acoperirea prea mică aduce peri­ colul coroziunii şi p o ate an tre n a o dim inuare a aderenţei arm ă tu rii în b eton şi în consecinţă se prejudiciază d u ra b ilitatea şi securitatea con­ strucţiei. suporţi din azbociment. în special la elementele de grosime mică.

folosesc la fixarea plaselor superioare. Călăreţi sim pli şi distanţieri confecţionaţi pe şantier din oţel-beton : 1 —fier e le distanţare . T e n d in ţa este de a se pre­ fabrica în serie aceşti suporţi pe maşini simple. Fig. 24) care. fiind produşi de u n ită ţi speciali­ zate. 25).Puncte de sudură V/ Cu/v se sprijină armatura de/a y a ~ p a rte a s u p e rio a ră a p /a c u Fig. D ezavantajul acestor sup orţi este acela că ră m în aparenţi şi adesea pot absorbi uleiurile de decofrare. la fel ca şi călăreţii prefabricaţi.24. Suporţi clin m o rta r de cim ent şi azbociment. 3) Suporţi continui (fig. Călăreţi şi suporţi m etalici continui. P e n tru a se reduce s u p ra faţa de co n tac t cu cofrajul. se p o ate alege form a semisferică sau cilindrică (fig. 111. 2 — etrier . 153 . Form ele suporţiior continui şi a!e călăreţilor m etalici pot fi foarte diferite. III. c. I I I .23. Se folosesc blocheţi de m o rta r confecţionaţi adesea pe şantier. 3 — purice. Suporţii po t avea două fire din oţel moale recopt sau galvan izat pentru fixarea de a r m ă tu ră . I I I .

25.20. T ip u ri d e b lo c h e ţi d in m o r ta r d e c im e n t şi a z b o c im e n t.Fig. Suporţi diferiţi din ma . 111. 111. Fig.

27. Au a v a n ta ju l că prezintă o porţiune redusă de contact cu cofrajul. P re ţu l ridicat al distanţierilor din m aterial plastic este 1111 elem ent care frînează extinderea utilizării lor pe to a te şantierele. deform abilitate. 27). I I I . d. suporţi continui metalici. III. tehnice şi modul de punere în operă. Suporţi tip rondelă din material plastic. 26): 1) Suporţi tip călăreţ pe care se prind barele. S înt indicaţi p e n tru arm ă tu ri verticale. I I I . Suporţi din m aterial plastic. e. Aceşti supo rţi s în t in general mai p u ţin robu şti decît s ii porţii tip călăreţ şi se pot des­ face prin presare laterală. f. Alegerea tip urilo r de sup o rţi revine de regală ex e cutantului care trebuie să se ghideze după considerente economice. Aceştia sînt de obicei din a r m ă t u r ă îndoită (călăreţi). Suport ii din oţel pot fi p revăzuţi iu capace din m aterial plastic. î n general aceste tip u ri de suporţi pot prelua g re u tă ţi m ai mari. Suporţi pentru armătura superioară. Condiţii de alecjere a tipurilor de suporţi.S uporţii din azbocim ent po t fi utilizaţi cu eficacitate similară. 2) Suporţi tip scaun pe care barele stau simplu rezem at şi pot fi folosiţi şi p en tru bare încrucişate. sau chiar blo­ cheţi înalţi din m o rtar de ciment. 155 . caracteristici tehnice care se modifică Fig. care sint fixaţi de a r m ă tu ră p rin presiunea axială ex e rcitată de rondelă de plastic. Se disting 3 tip u ri (fig. Fiecare tip de suport are anum ite caracteristici tehnice şi economice (rezistenţă la încărcări locale. 3) Suporţi tip rondelă (fig.

la tr a t a m e n te term ice ale betonului sau pe tim p friguros.2 5 25 ru m adaos. electrozi de sudare şi ancoraje etc. se face cu sîrm ă de legat. p reţ de vînzare). A legerea d iam etrului elec­ tro z ilo r in funcţie de diam etrul b arelor şi electrică m anuală. care au o compoziţie ce a ju tă la sudarea Tabelul 111. poziţia de sudare Electrozii (tabelul I I I . Ca m ateriale se folosesc : sîrm a de legat p e n tru realizarea plaselor şi carcaselor sudate. Electrozi de sudură. legarea făcîndu-se m an u al cu un cleşte. ei sînt alcătuiţi din vergele metalice acoperite cu o m asă mai m u lt sau mai p u ţin groasă de m ateriale. armăturile fiin d petrecute.0 0 sudurii.0 0 5 . aspectul de sup ra faţă al betonului. depozitare.5 0 -3 .0 0 — 5 .5 0 25 — 28 m m se depune p e n tru formarea 4 . înnădiri prin sudare . ag regate şi tehnologii specifice.21. rezistenţa la foc. in general nemetalice. ra p id ita te a de punerea în operă.0 0 32 — 36 m m 4 . electric de sudare şi constituie V e r tic a l mm O r iz o n ta l în acelaşi tim p şi m aterialul de 2 . coroziunea arm ăturii. d ar lucrabilitatea ei este foarte bună.5 0 -3 . în­ nădiri pentru realizarea plaselor şi carcaselor (legate şi s u d a te ). Electrozii utilizaţi p e n tru sudarea m anuală cu arcul electric s în t î n v e l i ţi . P e n tru legarea co­ frajelor se foloseşte aceeaşi sîrm ă de 2 mm.0 0 40 m m 156 . Legătura între barele de a r m ă t u r ă ale b eto ­ nului arm a t. ad erenţa cu betonul. In acest scop se foloseşte sîrma moale neagră (recoaptă). m anipulare. 111111 D ia m e tr u l b a r e i s u d a te </.2 5 -4 . S îrm a este uşor de îndoit. atunci cîn d această legătură nu se realizează prin sudare. Materiale de înnădire La îm binarea a rm ă tu rilo r p en tru betonul a r m a t se folosesc urm ă­ toarele procedee: înnădiri prin ancorarea (aderenta) armăturilor în beton . S îrm a se obţine din sîrm ă obişnuită care a fost trefila tă la uzină de cîtev a ori şi apoi încălzită (recoaptă) în tr-u n cuptor. cu d iam etru l de 1 mm. Sîrmă de legat. adică m aterialul care 3 . t 2. ancorări ale armăturilor pentru beton precomprimat. unele peste altele.2 5 2 . R e z isten ţa sîrmei este slabă. P e n tru realizarea acestor tip uri de îm binări se folosesc m ateriale. b. a.2 5 3 . 5 . 21) folosesc la form area arcului D ia m e tr u l e le c tro d u lu i. (STAS 889-80).

am orsarea şi s ta b ilita te a arcului şi dirijează deplasarea arcului. este de asemenea dezvelită.şi înnădirilor la arm ăturile din o ţel-b e to n “ G 28-83. prinderea în cleştele portelectrod se poate face pe o p orţiune dezvelită plasată la mijlocul electrodului. s în t date în instrucţiunile C 28-83. cel p u ţin egală cu a barelor sudate. poziţia de sudare. tabelul 2. Electrozii s în t n otaţi conform STAS 1125/1. . p en tru a fi prins în cleştele portelectrod.şi asigură contin u ita tea s tra tu lu i de sudură. precum şi pen tru procedeele de sudare în co­ chilie. se folosesc electrozi bazici. la ex tre m ita te a opusă celei de prindere. procedeul de sudare. Tipurile de electrozi recom andaţi.L a un a din e x tre m ităţi electrodul este dezvelit pe o d is ta n ţă de 25 m m . for­ mează o zgură de protecţie a m etalului to p it care se poate î n d e p ă r ta . după sudarea cu procedeul prescris. rezisten ţa înnădirii sudate. în funcţie de calitatea arm ăturilor. î n principiu. p e n tru oţeluri superioare (PG 52. dar au şi denumiri comerciale în funcţie de uzina furnizoare. La electrozii cu grosimi mici. PG 60) sau pen tru suduri la poziţii dificile. S udarea se face în co nform itate cu prevederile din „Instrucţiun ile tehnice p en tru executarea prin sudare electrică a îm binărilor .2— 81. P e n tru a asigura am orsarea ra p id ă a arcului. Tipul de electrozi ales treb u ie să asigure. su p ra fa ţa fro n ta lă a elec­ trodului. învelişul electrodului protejează m etalul to p it de arcul electric.

form ind betonul proaspăt . Betonul armat este realizat din com binarea betonului simplu care nu rezistă la eforturi de întindere (care pot fi num ai 1/10 din cele de compresiune). Betoanele se pot clasifica din mai m u lte p uncte de vedere. d enu m it beton precom prim at.simplu se obţine din am estecarea agregatelor : pietriş sau p ia tr ă s p a rtă şi nisip cu ciment şi apă. 1. D in pu nctul de vedere al execuţiei. betoanele se clasifică în betoane cu agreg ate grele sau naturale. plase su d ate. iar pen tru execuţia corectă a arm ă tu rilo r trebuie de asemenea să aibă noţiuni precise despre exe­ c u ţia betoanelor. Clasificarea betoanelor. după t u r n a r e în diferite forme şi după în tărirea cim entului se formează o p ia tră artificială. BETONUL CA MATERIAL PENTRU LUCRĂRILE DIN BETON ARMAT Şl BETON PRECOMPRIMAT în condiţiile lucrului pe noile şantiere fierarii betonişti sînt che­ m a ţi să execute şi lucrări de betonare. cu agregate minerale uşoare. profilate. Astfel : 1) D upă natura agregatelor. Betonul . denum ită beton întărit. ca re se în tăreşte în timp. P ia tra de ciment se obţine din în tărirea pastei de ciment. prefabricat sau cu eforturi iniţiale de com presiune tran s­ mise prin arm ă tu ri. care preiau eforturile de întindere. cu oţeluri sub form ă de vergele netede. sau a laptelui de cim ent (un am estec de cim ent cu apă).Capitolul IV BETONUL Ş! TEHNOLOGIILE DE PREPARARE Şl DE PUNERE ÎN OPERĂ A. betonul a r m a t poate fi t u r ­ nat monolit. artificiale 158 . Tipuri de betoane (clase şi mărci) a.

semigrele (1 7 0 0 —2 200 k g / m 3 ). betoan e autoclavizate. pom pate. 3) După procedeul de punere in operă. betoanele p o t fi betoane simple. Marca este sim bolizată cu B după care se înscrie valoarea rezistenţei medii (în k g f/cm 2). deşeuri ceramice) şi betoane cu agregate organice natu rale sau artificiale (talaş. G150) conform norm ativului C. semicompaete. fa ţă de 5 —7% la cele compacte. m acroporoase şi betoane celulare (în care golurile cu aer ajung la 75% . beto ane v ac u u m a te. 6) Din punctul de vedere al compactării. injectate. 5) D upă procedeul de întărire. s în t betoane compacte. 7) Din punctul de vedere al consistenţei. 159 . G100. betoanele. Clasa este sim bolizată cu B c (beton clasă) u rm a tă de valoarea rezistenţei caracteristice ex p rim a tă în N / m m 2 (valoarea m inim ă statis­ tică sub a cărei valoare se pot întîlni cel m ult 5% din rezultate). Clasele şi m ărcile betoanelor. al impermeabilităţii (P 2—P 16). sînt betoan e în tărite în condiţii nor­ male. 1. to re r e ta te sau t u r n a t e sub apă. Echivalenţa dintre clasele şi mărcile de beton este dată în tabelul I V . uşoare (1 000 — 1 700 k g /m 3 ). corespunzătoare unui coeficient de v aria ţie C„ = 15% acceptat convenţional că reprezintă o calitate medie a execuţiei. se clasifică în betoane foarte grele (2 500 k g / m 3). betoan e co m p actate prin vibrare. betoane presate şi betoane vibrOpresate. betoane aburite. betonul proaspăt se cla­ sifică în b eton vîrtos. rumeguş). 140-85 şi STAS 10107/0-76 s-a introdus clasificarea betoanelor în funcţie de „clasă“ în loc de „m arcă“. 8) Din punctul ele vedere al densităţii aparente. în norm ativul C. 140-85 (anexa 1.-)0. betoane arm ate cu profile lam inate. betoane arm a te cu a rm ă tu ri obişnuite (flexibile). b. foarte uşoare (sub 1 000 k g /m 3). zguri metalurgice. al rezistenţei la îngheţ-dezgheţ (G. 4) După procedeul de compactare folosit. 7 — 10% la semicom pacte şi 2 0 —40% la cele macroporoase. betoane centrifugate.(granulii. betoane grele (2 200 —2 500 k g /m 3 ). 2) D upă modul de armare. sînt betoane necompactate. 9) Betoanele se mai clasifică din p u n ctu l de vedere al lucrabilităţii (L0—Lj) cu ta sa re 1 —9 cm. betoanele pol fi t u r n a t e obiş­ nuit. cu sau fără arm ă tu ri. beton plastic şi b eton fluid. betoane co m p ac tate m anual. betoane vibro vacuum ate.2). betoane precom prim ate.

0 B c 2 2 .0 B r 2 0 .0 Bc . a. 7 . prelev ate la locul de descărcare din mijlocul de t r a n s p o r t .5 B c 60 Rezistenţele betoanelor se stabilesc conform STAS 1275-80 de regulă pe cuburi de 20 x 20 X 20 cm sau 10 x 10 X 10 cm. 5 . 2 . Elementele componente ale betoanelor (lianţi. E chiv alen ţa dintre clasele şi m ărcile betoanelor Clasa b e to n u lu i M a rc a b e to n u lu i Clasa b e to n u lu i M a rc a b e to n u lu i B c 3 . u n b eto n de m arca B 100 (Bc 7. Cimenturile. b. 4 0 B c 45 O o B B B B B B B 350 400 450 500 600 670 800 1 5 . Lianţii. ipsosul şi varul) sau mieşti (amestec de ciment.5) v a treb u i să aibă la încercarea de compresiune o forţă m ai m are d e c ît: F = A (cm 2) X 1 000 N /c m 2 = 20 x 20 x 1 000 = 400 000 N = = 400 kN . agregate.. 1 0 .5 B . Aceştia p o t fi de natură organică (bitum urile p en tru betoane asfaltice p en tru drum uri) şi de natură mine­ rală (cimentul. Acestea se obţin prin clincherizarea unui am estec de calcar şi argilă în proporţii d e term in a te de ca lita te a cim entului 160 . Cimentul poate fi înlocuit şi de alţi lianţi. astfel.0 B B B B B B B 50 75 100 150 200 250 300 B c 25 B c 30 B c 35 B.T a b e l u l I V . P rin lianţi se înţeleg materialele care leagă granulele agregatelor p en tru form area betonului..5 Bc B. ipsosuri şi polimeri). adaosuri. apă) în com ponenţa betonului in tră două categorii de m a t e r i a l e : ci­ m en tu l şi a p a între care se produc o serie de reacţii chimice în tim p u l prizei şi întăririi b eto nu lui şi agregatele care nu partic ip ă la reacţii fiind elemente inerte. î n p rep ararea betonului cea mai m are im p o rta n ţă o au cimenturile. 1. plastifianţi.

Lianţi hidraulici. Cimenturi ou adaosuri) . Fenom enele de priză şi în tărire d ato ­ rite fenomenelor chimice s în t însoţite de degajare de căldură. C a rte a f i e r a r u l u i b e t o n is t — c d . var. 1' 450C C în tr-u n cuptor rotativ. Ca urm are a unor procese chimice şi fizice se obţine u n produs dur. Cim entul în co ntact cu apa suferă o serie de tran s­ formări fizice şi chimice form indu-se o p a s tă de ciment. se obţin to t a tîte a ca lităţi de ciment. zgură. fenomenele chimice şi fizice continuă la nivelul granulei de ciment. P 45. . Marca cim entului este simbolizată cu litere ce indică în general compo­ ziţia. o b ţin u tă pe prism e de 4 x 4 x 16 cm. se nu­ meşte ciment portland. întărirea betonului. Lianţi hidraulici. prin degajarea de căldură. produce fenomenul de în tărire a granulei de ciment ce absoarbe apa din gel tran sform îndu -se t r e p t a t în piatră de cim ent (cîteva săptăraîni). cenuşă de furnal etc. confecţionate din mor­ tare plastice şi încercate d upă 28 zile. fără adaosuri. această rigiditate m archează fenomenul de priză. în diferite proporţii. . Cimentul astfel o bţin ut. aluminoase sau feruginoase. devenind rigidă. Sorturile de cim ent. 1 161 . rezistenţa cim entului este proporţională cu fineţea de măcinare. Producerea cim enturilor este stan d ard iz ată. aici se. întăresc în apă şi aer) ca tras. Materiile prime sint. care începe să se întărească în tim p. Principalele sortimente standardizate s î n t : — F 25 . priză şi timpul de întă­ rire. în perioada de în tărire betonul treb u ie să fie p e rm a n e n t um ed pentru a se asigura apa necesară h idratării continue a granulelor de ciment şi a se evita contracţiile. concasate şi încălzite pînă la te m p e r a tu ra de 1 4 0 0 . Ciment Portland) . Din clincher răcit cu adaosuri de ghips se obţine cim entul care are proprietatea ca în prezenţa apei să se întărească cu întîrziere (începerea prizei este astfel dirijată). în N /m m 2. învelite de un s t r a t impermeabil num it g e l. — P 40. Cimenturile s în t cu priză rapidă sau cu întărire rapidă şi cu dega­ jare de căldură m are (pentru betonare pe tim p friguros) sau cu degajare mai mică de căldură).la care se adaug ă com ponente silicioase. fineţea de măcinare şi rezistenţele mecanice. prin v a ria ţia volumului. cu u n a n u m it grad de viscozitate. Dacă clincherului i se adaugă lianţi hidraulici (care se. Priza cimentului. u rm a tă de cifre care reprezintă reziste n ţa cim entului la compresiune. P 50 şi P 55 (STAS 388-80.. Cimenturile sînt caracterizate prin timpul de. M 30 şi P a 35 (STAS 1500-78. c. D u p ă fenomenul de priză. clincherul. Fineţea de măcinare a cim enturilor se caracterizează prin s u p ra faţa granulelor de cim ent pe g ra m .

obţin prin sfărîm area în concasoare a rocilor sau bolovanilor mari. 1) se recom andă tipul de cim en t d upă n a tu ra şi condiţiile de exp loatare a lucrărilor. P ro p o rţia diferitelor granule (de fapt însum area granulelor pînă la m ărim ea dată) sau curbele granulometrice care indică dacă d istrib uţia mărimii granulelor este optimă. D istanţele dintre a rm ă tu ri se fixează astfel ca acestea să p o a tă fi bine înco nju rate de beton (fig. 162 . 1. I m p o rta n te s în t agregatele naturale. to c ă tu r ă de stuf. 140-85 (anexa VI. B alastul este u n amestec n a tu ra l de nisip şi pietriş care se p o a te folosi direct p en tru betoane slabe. d. P e n tru a se obţine un beton cu rezistenţe m ari. piste. 140-85 (anexa V. să nu aibă im p u rită ţi (sulfaţi etc. Ciment portland alb). Limitele de g ra n ulo zitate p en tru diferite mărci de betoane şi domenii de utilizare s în t d ate în n orm ativ ul G. Mai sîn t cim enturi pen tru destinaţii speciale : sonde. La confecţionarea betoanelor se pot folosi ag re g a te m inerale n aturale sau artificiale şi agregate organice (de n a tu ră vegetală). Granulele nu trebu ie să depăşească o a n u m ită m ărim e : 30 mm la betonul m o n o l i t . Mărimea granulelor. 7 —70 m m p e n tru pietriş (inclusiv piatră spartă) . care se. cu în tărire rapidă. î n STAS 1667-76 se prescriu condiţiile tehnice p e n tru agregate natu­ rale grele. talaş. Agregate. 20 m m la prefabricate (sau chiar 15 mm). fie din agregate concasate. puzderie de cînepă etc. HZ 35 şi II 35 (STAS 3011-83. IV. Cimenturi hidro­ tehnice şi cimenturi rezistente la sulfaţi) . G ranulaţia poate fi continuă sau discon­ tin u ă (pot lipsi anu m ite sorturi). drum uri. cim enturi expansive etc. produse din azbocim ent. 70 —125 m m p en tru bolovani (inclusiv p ia tră spartă). obţinîndu-se agregate colţuroase (în special cele din tu fu ri vulcanice şi scorie bazaltică).) şi să aibă rezistenţe mecanice ridicate. — PA 300 şi PA 400 (STAS 7055-80. 3) Agregatele organice sînt form ate din rum eguş. 2) Agregatele minerale artificiale s în t constituite în mod obişnuit din gra n u lit sau argilă ex pandată. î n norm ativul G. care provin din dezagregarea n atu ra lă a rocilor sub acţiunea în­ g heţu lui şi dezgheţului re p e ta t şi acţiunilor mecanice produse de a p a rîurilor. coji de orez.3). a-—c).— SR 35. 1) Agregatele minerale naturale s în t constituite fie din agregate de rîu. Granulozitalea dorită se poate obţine prin sortarea prin ciuntire cu site de diferite ochiuri. Agregatele natura le trebuie să prezinte rezistenţă la acţiuni chimice. Ultimele două tipuri de agregate sîn t utilizate p en tru betoane uşor re. SRA 35. agregatele trebuie să aibă u rm ăto a rele m ărim i ale granulelor : 0 — 7 m m p e n tru nisip (inclusiv nisip de concasate) .

m ortarelor şi p e n tru stropire se poate utiliza în ordinea de preferin ţă u rm ăto arele tip u ri de apă : 163 . humus. D istan ţele de pe figură trebu ie să satisfacă condiţiile : ct > 25 m m j 'c .2 5 / v m C.( ?° I f ? 0 l • • • • • • • • • • 2 5 /7 7 /7 7 ___ 25777/77 2 5 / 77/77 -U u . D is ta n ţe m in im e în tr e a r m ă tu r i şi în t r e a r m ă tu r i şi c o fra j. > 30 m m . P e n t r u realizarea betoanelor. î n afară de aceasta. Apa. 44Ci IV . e. La betonul simplu se pot folosi şi agregate cu dimensiuni mai m ari (100 — 150 mm). argilă). Agregatele se spală de im pu rităţi (praf. cf ^ d (d = diam etrul barelor). 1. dim ensiunea m axim ă a granulelor treb uie să fie cel m u lt 1/3 din dim ensiunea secţiunii transversale şi 1/2 din grosimea plăcilor.

tas a re a betonului (0. praf etc. tabelul 13) s în t 164 . livrate sub formă de p raf în saci de h îrtie sau polietilenă. condi­ ţiile de tra n s p o r t al betonului. camere de aburire. tun el sau tu rn ) sau prin tipare încălzitoare. argilă. f. n a tu ra cimentului. constituie stabilirea compoziţiei betonului. Compoziţia betonului F ix area proporţiilor m aterialelor com ponente (agregate. produs» chimice străine. care se alege în funcţie de caracteristicile elem entului care se execută. 1 : 1. ca n ti­ t a t e a de apă şi ciment. condiţiile de întărire şi de exploatare. se folosesc aditivi plastifianţi.apă potabilă (de băut). P e n tru întîrzierea întăririi se foloseşte întîrzietorul Replast. eventual aditivi).5 —8 cm).2). Accelerarea întăririi betonului se poate obţine şi prin tratare termică cu abur viu (sub prelate sau capace. P e n tru a accelera sau întîrzia priza betonului de asemenea se folo­ sesc aditivi întîrzietori sau acceleratori de priză. dome­ niul de utilizare etc. mirosuri. apă de m are şi ap ă minerală. P e n tru accelerarea întăririi se mai foloseşte tr a t a r e a cu raze infraroşii. Ca aditivi plastifianţi se folosesc plastifiantul dispersant (o b ţin u t din deşeuri de la fabricile de celuloză şi hirtie. 3. In n orm ativ ul G. în tim pul aburirii treb uie asigurat u n ra p o r t apă/ciment ( A / C ) optim p erm anent pen tru a nu duce la fisurare şi scăderi ale rezistenţei betonului. apă nepotabilă (din rîuri. apă.) şi aditivul plastifian t m ixt D isan (ob ţinu t t o t din deşeurile fabri­ cilor de celuloză şi hirtie). Apa nepotabilă trebu ie să nu aibă im purităţi. conform STAS 8626-70 respectiv STAS 8625-70. izvoare). P e n tru accelerarea prizei şi întărirea betoanelor se foloseşte clorura de calciu care este utilă la betoanele care se execută pe tim p friguros sau la cele care necesită decofrarea tim p urie (STAS 20713-75).8 . impusă şi de forma elem entului sau a ra n jare a arm ăturilor. lacuri. restu ri vegetale (humus). 140-85 (anexa V. graficelor etc. P e n tru a îm b u n ă tă ţi lucrabilitatea betonului şi a structurii lui p en tru lucrări la care se cere o om ogenitate supe­ rioară. cim ent. A ditivi (adaosuri). puţuri. (0. gradul de om ogenitate. Stabilirea exactă a compoziţiei betonului se face cu ajutoru l tabelelor. de către lab oratoru l şantierului în funcţie de ra p o rtu l pietriş/nisip (p/n). t r a t a r e a cu aer cald sau cu apă caldă. P e n tru execuţia betoanelor pe tim p friguros se m ai foloseşte a d itiv u l Antigero. de la ferm entarea drojdiei etc.

da te compoziţii orientative p entru diferite mărci de betoane şi domenii de utilizare. De exemplu. Descărcarea betonului proaspăt se face c î t mai repede p en tru evitarea începuturilor de segregare. Tabelul IV . Prepararea pe şantier a betonului Betonul se poate prep ara m anual sau mecanic.7 3 2 4 0 -3 0 0 1 7 0 -2 0 0 6 1 0 -8 8 0 1 350- 900 B 2 0 0 L s— L < 3 0 . in următoarea ordine : apa.3 5 31 0 .6 4 2 9 0 -3 8 5 1 7 0 -2 4 0 5 1 0 -7 9 5 1 3 4 0 .1 010 Proporţiile compoziţiei se obţin cu aju to ru l dozatoarelor. autom ate. apa cu aju to ru l recipientelor g ra date. 2. D o z a ju l de c im e n t k g /m N is ip 0 . D u p ă dozare se face malaxarea acestora în betoniere cu cădere liberă sau în betoniere cu am estecare f o r ţa tă cel p u ţin 30 s.L . BF —500 (de 250 şi respectiv 500 1). 4. Tipurile de betoniere folosite la noi sînt : betoniere cu cădere liberă U. cim entul se dozează prin aprecierea g re u tă ţii cim entului din saci. agregatelor şi apei se folosesc dozatoare autom ate. 115 kg la B 50 . cimentul. 150 kg la B 75 şi 290 —360 kg la marca B 200 (tabelul IV. la betoanele simple se utilizează u rm ătoarele dozaje de c i m e n t : 75 kg ciment la beton m arca B 25 . P en tru dozarea cimentului.7 ml B P ie triş 3 -3 1 150 L . 3 0 .3 5 31 0 . . nisipul şi pietrişul prin volum.1 9 . BL 2 . 165 .5 0 0 (de 100.2). î n lipsa acestora.6 7 -0 . 1 0 0 . 2 . Compoziţii orientative pentru diferite m ărci de betoane L u c r a b ilita te a D ia m e tr u l maxim al a g re g a te lo r. nisipul. aditivii în % fa ţă de g re u ­ tatea cimentului. Betonul poate fi p re p a ra t şi în staţii centralizate. BL. La nisip volum ul se corectează folosind curba de înfoiere.2 5 0 . mm A g re g a te de b a la s tie ră k g /m > Apă 1 /m 1 3 c im e n tu lu i M arca s l io (tasarea) 3 A IC m ax. 250 şi 500 1) şi betoniere cu am estecare f o r ţa tă BF —250. pietrişiîl.5 9 -0 .

săp area ultim ului s t r a t se face îna­ inte de turnare.). pompe. lăsînd liber spaţiul de betonare.5 . cofrajele se u d ă cu 2 —3 h înainte de tu rn are. D u r a t a de t r a n s p o r t variază de la 30 la 90 m in după te m p e r a tu ra şi n a tu ra betonului. benzi rulante. 4 şi 4. dozatoarele de agregate şi ciment. C. Transportul betonului la obiect P e n tru a aduce betonul la locul de betonare se fo lo sesc: boburi. Punerea în operă a betonului în a in te de.5 t. auto­ cam ioane basculante de 3. reaze­ melor popilor şi contravîntuirilor. vagonete etc.5. Pe betonul p ro a sp ăt şi pe betonul în tă rit se fac veri­ ficări (v. A B —45 — 116 (cu bascularea prin spate şi lateral). T ra n sp o rtu l la şantier se face cu ag itato are sau au tob as­ culante c. a pom pelor de beton. im­ p u rită ţi etc. distanţele dintre arm ă tu ri. anex a 5). b eto nare se verifică terenul şi gropile de fundaţie. în a in te de începerea operaţiilor de betonare se verifică : funcţio­ narea betonierelor cu dozatoarele de apă. . poziţia arm ăturii. Se poate efectua şi tra n s p o rtu l p neum atic al betonului (prin utilizarea aerului com prim at). Pentru şantiere şi centrale de beton aprovizionarea m aterialelor se l'aee eu următoarele utilaje : 1) Pentru agregate: au tob asculante 1 —ABS —116 (cu bascularea prin spate). golurilor p en tru instalaţii etc. tom beroane. funcţio narea benelor.: diferite tipuri. jgheaburi sau burlane. 2) Pentru ciment : semiremorcile SRC 9 de 9 t. rosturilor. a macaralelor. bene basculante. Ca mijloace de m anipulare interm ediare se folosesc recipiente speciale de t r a n s p o r t : buncăre basculante. caloţilor. 140-85.i benă. cu instalaţie p neu m atică p e n tru tra n s p o r t în vrac. nu m ăru l de v ib rato a re etc. prin verificarea d im e n siu n ilo r. L a controlul cofrajelor şi al susţinerilor se face verificarea dimensiunilor. L a a rm ă tu ri se verifică poziţia lor conform desenelor. 166 . verificarea săgeţilor. m acarale d. bene cu fund mobil. vagoane speciale Zvc — Uces. acoperirile cu b eton şi starea a rm ă tu rii (rugină. D u p ă aceste verificări şi pregătiri se m ontează podine p en tru cir­ culaţia m uncitorilor şi a mijloacelor de tra n s p o r t care trebu ie să nu de­ formeze cofrajul şi să nu rezeine pe a rm ă tu ră . 6 .

Turnarea şi com p actarea betonului T u rn a re a se face direct din mijlocul de tra n s p o r t cu m ăsuri de precauţie pen tru a nu se produce segregări (separarea pietrişului de masa betonului proaspăt). denum ite şi pervibratoare. U n e lte p e n tr u tu r n a r e a şi c o m p a c ta re a m a n u a lă a b e to n u lu i.7. Vibrarea pune în mişcare particulele com ponente ale betonului asigurînd astfel aran jarea lor omogenă conform granulaţiei particulelor. C om pactarea betonului la lucrări de volum mic se face cu mijloace m anuale (maiuri de lemn sau metalice. B etonul segregat înainte de tu rn a r e se ream estecă pen tru a-şi recăp ă ta om ogenitatea. Colţurile şi marginile grinzilor se îndeasă cu şipci şi cu vergele metalice. L a elementele de dimensiuni mici tu rn a r e a se face cu căuşe şi lopeţi). V ibrarea se poate face prin vibratoare de interior (obişnuit de formă cilindrică). IV . a —f).3). IV. vergele metalice. 167 .5 m : la înălţim i mai m ari se folosesc t u b u ri p en tru tu rn a re . lopeţi cu m uchia teşită. Se v a urm ări ca a r m ă tu ra să nu se deplaseze şi să fie bine înglobată în beton. şi p rin vibratoare de suprafaţă o b c d e Fig. IV. T u rn a re a direct în cofraj nu trebuie să depăşească înălţim ea de 1. C om pactarea m ecanică se face prin v ib ra to a re (fig. iar d u pă oprirea vibrării be­ tonul devine com pact. fig.2. î n tim p u l vibrării betonul este fluid.2.

poziţia motorului. b — v ib r a r e e x te n s iv ă c u v i b r a ­ t o r d e c o f r a j .3. dacă forţele de coeziune 168 .). cu v ibraţii dirijate. IV. a p t pen tru am estec şi omogenizare'. (plăci sau rigle. vibrante). în tim p u l vibrării se reduc forţele interioare de coeziune şi betonul se tran sfo rm ă dintr-un corp plastic. 1 — v i b r a t o r de i n t e r i o r . d — v ib r a r e de s u p r a f a ţ ă . v ibratoare placă etc. tim pul de vibrare.Fig. c — v ib r a r e p e m a s a v ib r a n t ă . 2 — v i b r a t o r de c o f r a j . -i — p la c ă v ib r a n t ă . P e n tru o vibrare corespunzătoare trebu ie să se aibă în v e d e r e : frecvenţa optim ă. d istan ţa dintre punctele de vi­ brare etc. n a tu ra legăturii între m otor şi organul care vibrează. Vibra­ toarele de interior pot fi de joasă frecvenţă ((3 5 0 0 —8 400 oscilaţii/ m inut) sau de înaltă frecvenţă (10 000 — 19 000 oscilaţii/minut). care se opune acestei te n d in ţe fiind pînă la u n an u m it gra d în funcţie de fluiditatea betonului. Modul lor de realizare diferă foarte m u lt după n a tu ra energiei fo­ losite. în tr-u n corp cu fluiditate ridi­ cată. La executarea vibrării treb u ie să se ţină seam a că în m asa beto­ nului p ro a sp ăt acţionează două efecte principale : efectul gravitaţiei . 3 — m a s ă v i ­ b r a n tă . mese vibrante şi mese finisoare etc. Vibra­ toarele de exterior pot fi cu vib raţii circulare. Diferite m o­ duri de vibrare : a — v ib r a r e in t e n s iv ă . care conduce la o segregare a părţilor grele ce tin d să se aşeze la fund şi efectul coeziunii. vi­ brato are pn eum atice de exterior (cu mai m u lte presiuni).

de regulă. im ediat ce muchiile se p ot decbfra. Decofrarea Decofrarea se face după o d u ra tă de tim p care diferă după : rolul părţii de cofraj (cofrajele laterale se po t îndepărta după o d u ra tă de tim p mai scurtă) deschiderea elementului. Cînd nu se fac încercări. Aceste greşeli duc la segregări şi la betoane neomogene cu rezisten ţă redusă şi perm eabilitate ridicată.00 m . Modul de beto n are şi com pactare diferă de la elem ent la element şi sîn t prescri­ se reguli practice p en tru fiecare tip de element. astfel : 1) Părţile laterale.3). reazeme vib ran te. Rezistenţele se stabilesc prin încercarea unor cuburi de probă păs­ tra te în condiţiile lucrării sau prin încercări nedistructive.nu sîn t reduse prea m ult. 70% la deschideri în tre 2. vibrare cu suprasarcină. 169 . La decofrare betonul trebuie să aibă rezistenţe suficiente p en tru a prelua g re u ta te a proprie fără a se p ro­ duce deform aţii şi fisuri în beton. Modul practic de folosire a vibratorului este a r ă t a t în m anuale de specialitate (de exemplu în „Cartea betonistului"). vibrovacuum are. distanţele dintre punctele de vibrare prea d e p ă rta te sau prea apropiate. vibropresare. v ib rato a re de cofraj. 2) Elementele de rezistenţă (părţile principale de susţinere) la v irs ta betonului care asigură rezistenţele d e : 50% la deschideri p în ă la 2.00 şi 8. La oprirea vibrării se refac forţele de coeziune şi b etonul c a p ătă o rigiditate rela­ tiv ă (nu se mai poate introduce o vergea). vibrolam inare. Elem entele prefabricate se p o t com pacta p r i n : mese vib ran te . îndepărtarea eoîrajelor se face. 90% la deschideri peste 8.00 m . prin presare. fără deteriorare. 8 . rosturile de lucru şi t r a t a r e a betonului după tu rn a re sîn t a r ă ta te în prescripţiile de specialitate. tipul cim entului şi umidi­ ta te a mediului înconjurător.00 m. favorizînd depunerea părţilor grele. Greşelile care se po t întîlni s î n t : tim p u l de vibrare redus sau prea m are. decofrarea se poate face la num ărul de zile prevăzut în tabele (la betoane realizate cu cim ent po rtland cu adaosuri de m axim um 15%) (tabelul IV. Nu se ad m ite ca v ib rato ru l să rezeme pe arm ături. centrifugare. S tratu rile de tu rn are. care au servit num ai la preluarea împingerilor laterale. în treru perea vibrării (pauze).

00 10 G 5 2. 9.00 m. la cofra­ jele pe care se to a rn ă şi se sprijină pe el planşeul pro a sp ăt t u rn a t).). din două camere de presiune.00 . 10 Cînd se foloseşte cim entul cu întărire ra pidă n u m ăru l de zile se reduce la 60% (deci în loc de 20 zile se ia 12 zile). de regulă. P rin to rc re ta re se pierde 30% din m aterial la suprafeţele verticale (prin ricoşarea acestuia la prim ul co ntact cu suprafaţa) şi 20% la suprafeţele orizontale. D acă supra­ fa ţa este de beton. iar la cim enturi p o rtlan d cu adaosuri mai m ari de 15%. Betoane uşoare B etoanele uşoare s în t betoan e cu d ensitate a p a re n tă mică (mai mică de 2 000 k g /m 3) în m od obişnuit din agregate uşoare (granulit e x p a n d at. Ordinea de decofrare e s t e : părţile laterale ale grinzilor.00 35 22 . zgură ex p a n d a tă . scorie bazaltieă. Compoziţia şi g ra n u lom etria agregatelor treb u ie strict co n tro ­ lată. m cc 5 15 25 2.Tavclul IV. se c u ră ţă prin suflare cu aer com­ p rim a t şi apoi se spală cu apă sub presiune. Torcretarea E s te un procedeu de punere în operă şi com pactare a m ortaru lu i şi betonului prin împroşcare cu aer com prim at cu aju to ru l unui a p a r a t compus.00 20 12 8 S. Termene de decofrare (zile) D e s c h id e re a e le m e n tu lu i. plăcile cu deschideri mici şi apoi grinzile. se buciardează. T orcretarea se aplică pe suprafeţe curate şi umede.8. n u m ăru l de zile se m ăreşte cu 20% . stîlpii care nu sînt solicitaţi. perlit ex p a n d at. 3. duză de injectare şi anexe. diato m it etc. prin slăbirea t r e p t a tă a penelor. f u r tu n de cauciuc. fără şocuri. la grinzi cîte un pop la 3. 10. 170 . Popii se desfac uşor. T o tuşi şi după decofrare se lasă o serie de popi de siguranţă (la plăci u n pop la 120 m a de placă.

dar cap acitatea de izolare fonică este mai redusă decît la betoanele grele. Deformaţiile de contracţie s în t mai m ari. tu rn a re . rezistenţa agregatelor etc. Betoanele uşoare prezintă o rezistentă la foc superioară betoanelor grele. Cele de rezistenţă redusă de regulă s în t folosite p en tru izolări te r­ mice. Betoanele uşoare se tra te a z ă în principiu lă fel ca betoanele grele (cu d u ra te diferite). Betoanele uşoare s-au utilizat şi la construcţii de poduri. a beto­ nului. B etoanele se po t utiliza sub formă de blocuri. P en tru agregate se folosesc nisipul m ăcinat. utilizarea unor deşeuri (de exemplu zgură de furnal). hale industriale. cupole. reducerea costului. P e n tru fiecare tip de agregat sîn t elabo­ rate instrucţiuni specifice de preparare. d a to rită densităţii diferite a granulelor. de rezistenţa cimentului. Rezistenta de compresiune a betoanelor uşoare. celulară. necesar să se folosească dozaje de cim ent mai ridicate. cenuşa sau zgura ne^ ăcin ată. 11. re­ zistenţei reduse la sfărîm are în tim pul m alaxării a granulelor . este în funcţie de ra p o rtu l A /C . P re p a rare a şi tu rn a r e a betoanelor uşoare se execută în general cu aceleaşi procedee ca şi betoanele grele cu anu m ite diferenţe. gradului diferit de absorbţie a apei.3 — 14%. iar aderenţa în tre arm ă­ turi şi beton practic este aceeaşi ca la betoanele grele. ca şi la betoanele grele. Betoane celulare Betonul celular are o s tru c tu ră poroasă.Principalele caracteristici ale betoanelor uşoare care le fac compe titiv e s î n t : reducerea g re u tă ţii construcţiilor cu 1. B etoanele uşoare po t fi de rezistenţă ridicată şi de rezistenţă re­ dusă. confort mai ridicat în locuinţe. cu sau fără precom prim are. 171 . hangare. Au o ca pacitate mai m are de izolare term ică (cu 30 — 40%). re zu ltat a unor procese chimice. panouri şi fîşii. com pactare etc. iar ca lianţi se folosesc cimentul. pen tru asigurarea rezistenţelor betonului este adesea. dar asigură o protecţie mai slabă a armăturilor împotriva coro­ ziunii. v arul sau zgura m ăcinată. re p a rtiz a tă relativ Uniform. R ezistenţa la îngheţ-dezgheţ este mai redusă decît la betoanele grele. Rezistenta la întindere este m ult mai mică decît cea la compresiune faţă de betoanele grele.

p e n tru a nu se obţine n u an ţe diferite. folosind u n adaos pe bază de aluminiu. C alitatea betoanelor este în funcţie d e : m ateriale.) tre ­ buie să fie de foarte bună calitate. etc. buciardare. 12. Cofrajele metalice s în t economice la reutilizare m are (50 la 150 ori). Materialul lemnos (scîndurile b ru te sau geluite. R osturile se etanşează cu garn itu ri şi se strîng cu cleme.5 cm este echivalent cu o placă de b eton celular de 25 cm).D u p ă modul de fabricare. Cofrajele din m ateriale plastice dau suprafeţe netede sau profilate orna m e n tal de o calitate excepţională. 172 .5 N / n u n 2. Se pare că izolarea fonică este sensibil ap ro p ia tă de cea a betoa­ nelor grele. dar are d ezavantajul de a nu putea fi utilizat în medii cu um idi­ t a t e ridicată. din m etal şi din m ateriale plastice. Are rezistenţă b u n ă la foc. Izolarea term ică este superioară pereţilor de cărăm id ă (un perete de cărăm idă de 31. precum şi de calitatea cofrajelor care reprezintă factorul primordial. cu scoaterea în evidenţă a fibrelor lemnului. D ensitatea a p a re n tă a betoanelor celulare variază între 400 şi 700 k g /m 3. sablare. prelucrate prin spălare. p rop orţia de p ă r ţi fine trebuie să fie m ai mare. cu feţe in relief) sau din betoane decorative. Betoane aparente Betoanele ap a ren te sînt betoane g a ta finisate durabile în tim p . Cofrajele pen tru betoane ap a ren te se fac din m aterial lemnos. betoanele celulare se îm p a rt în betoane celulare de tip spumo-beton (bulele cu gaz sîn t încorporate în m o r t a r prin interm ediul unei spume) şi betoane celulare de tip qaz-beton (bulele cu gaz rezultă dintr-o reacţie chimică între liant şi adaos). R ezistenţa la compresiune este cuprinsă între 2. se prelucrează la fel de uşor ca lemnul. U ltim ul tip poate fi autoclavizat sau neautoclavizat. se folosesc de regulă agre­ g a te spălate . compoziţia şi execuţia betoanelor. Trebuie să se folosească la aceeaşi lucrare acelaşi tip de ciment. însă nu sîn t pe deplin soluţionate prinderile panourilor şi co m p ortarea la te m p e ra tu ri ridicate. feţe cu t e x t u r a fibre­ lor scîndurilor cofrajelor. realizate cu u n p a r a m e n t b r u t (cu feţe netede. Agregatele treb uie să fie fără im purităţi. ramele etc.5 şi 7. Panourile de cofraj po t fi profilate prin şipci com binate cu prelucrarea prin ardere a suprafeţei.

13. Nu se ad m it pe cofraj stro pi de beton şi m o rta r întărit. Betoane aparente decorative P e n tru a realiza suprafeţe cu efecte decorative. şi la tra n s p o r t (se folosesc plastifianţi. prin dăltuire sau prin şlefuire şi lustruire {de regulă in 3 faze începind d upă 2 5 —30 li de la desfacerea cofrajului). Pentru realizarea aspectului se im pune asigurarea strictă a acope­ ririlor. se procedează fie la punerea in evidenţă a agregatelor mari. cîrpe. T u rn a re a betonului treb uie realizată continuu u rm a tă de compac­ ta re a prin vibrare de asemenea în m od continuu. Se recom andă v ib rarea cu v ib ra to ru l Electro-M ureş (40 —50 m in /m 3 la s t î l p i . Tim pul de vibrare treb u ie astfel ales ca să se elimine bulele de aer care se formează în mod obişnuit la co ntac tu l betonului cu peretele cofrajului.Se cere o lucrabilitate mai mare.). agenţi de expandare. prin tra ta re -cu acid (1/6 acid în apă) si apoi spălare. ag re sa te colorate sau t r a t a r e ulterioară cu coloranţi. 173 . 50 —60 min/m® la grinzi şi 6 0 —70 m in /m 3 la pereţi). P e n tru remedieri se aplică pe su p ra faţa betonului fluosilicat de magneziu cu o concentraţie de 15% sau u n g ru n d cu o emulsie diluată de răşini sintetice. D u p ă decofrare (4 —7 zile) se m enţine betonul um ed circa 14 zile prin acoperire cu rogojini sau alte m ateriale m e n ţin u te umede. p e n tru evitarea segregărilor a t î t la tu rn a re . in caz co n tra r se caută «a acestea să coincidă cu rosturile dintre panouri.). folosirea distanţi erilor numai din beton sau material plastic cu suprafaţa de contact cu cofrajul cit mai mică. cît. Reguli similare se respectă şi la vibratoarele de su p ra fa ţă (10 —12 cicluri de cîte 14 — 16 m in /m 2). D istan ţa buteliei vib rato ru lu i fa ţă de peretele cofrajului nu trebuie să fie mai m are de 10 cm. legarea corectă cu sîrmă. fie la o prelucrare a supra­ feţelor ca cea a pietrei naturale. prin buciardare similară ca la pietrele n atu rale (buciarda electrică are 1 300 —2 000 lo v itu ri/m in u t Şi o masă de la 6 la 10 kg). spălare cu je t de apă etc. Decofrarea şi pregătirea cofrajelor p en tru o nouă operaţie de tu rn a re se face cu cea mai m are grijă (curăţirea cu şpaclu. perii. S tratu l superficial de m o rta r se în d epărtează prin periere şi spălare {după 16 — 18 h de la tu rn are) şi prin sablare cu je t de nisip. stabilizatori etc. pro venit de la s tra tu l anterior. Se evită pe cît posibil rosturile de tu rn a re . Betoanele colorate se realizează cu cim enturi colorate sau cim enturi obişnuite cu coloranţi.

Pentru cimenturi se verifică : starea de conservare. iar 111 caz de dubiu. Starea de conservare a cim entului. Priza cim entului. care stabileşte tim p u l de început de priză (cînd acul nu m ai p ă tru n d e com plet în p a sta de cim ent plastică). priza şi con­ s t a n ţ a volumului şi rezistenţele mecanice (STAS 5293-77). de regulă p a rte a levigabilă este 3% pentru beto an e de m arc ă B 250 şi 1% pen tru betoane de m ărci s u p e r i o a r e (STAS 4605-80). P e n tru betoanele care în ex plo atare sîn t supuse unor medii spe­ ciale se fac şi alte verificări (perm eabilitate. A stfel : 1) La betonul proaspăt se verifică : compoziţia betonului (la preparare) aerul oclus. u m id itatea. Aceasta se d eterm ină în lab oratorul de şantier cu ap a ra tu l Vicat. mică etc. contracţie). iar cînd p ă tru n d e nu m ai 1 m m se consideră că priza este term inată. Caracteristici şi condiţii de calitate pentru fabricarea betonului C alitatea m aterialelor de regulă se verifică la sosirea pe şan tier şi după anu m ite perioade la m aterialele degradabile sau la care carac­ teristicile se modifică în funcţie de condiţiile de depozitare şi starea atmosferică. Determinarea părţii levigabile. c. Aceasta se determ ină prin cernerea a 500 g cim ent prin sita nr. M ( g). conţinutul altor im pu rită ţi (cărbune. Pentru betonul proaspăt şi betonul întărit se fac probe speciale. se ra p o rteaz ă la g re u ta te a cimentului (500 g) obţinîndu-se c a n tita te a de reziduuri (% ) ce definesc starea de conservare: alterat [%] = —— X 100%. densitatea ap a re n tă şi lucrabilitatea (STAS 1759-80). părţile levigabile şi materiile humice. Aceasta se stabileşte prin ciuruire şi trasa rea curbei granulom etrice care se com pară cu curbele etalo n (STAS 4(505-80). 5 (STAS 1077-80). 2) L a betonul întării : rezistenţele mecanice respectiv m arca beto­ nului (STAS 1275-81). 174 Ciment .14. a. 500 b.). gelivitate. Pentru agregate se verifică : com poziţia gran ulo m etrică şi forma granulelor. d. Constanţa volumului şi rezistenţele mecanice ale cimentului se determ ină cu a p a r a tu r ă specială în laboratorul şantierului. Această operaţie se face prin cîn tă rire a unei p ă r ţi de agregate înainte şi după spălare (cînd s-a în­ d e p ă r t a t p a rte a levigabilă) . Compoziţia granulometrică a agregatelor. Reziduurile de bulgări răm ase pe sită.

2) Betonul plastic are consistenţa similară cu a unui a lu a t şi nu are de regulă segregări. Variaţiile de volum ale betonului se p o t datori în principal tem p era­ turii şi um idităţii.2). umflarea betonului şi curgerea lentă a betonului. se prelu­ crează greu şi se întăreşte mai repede. Trebuie vibrat. pare a fi un p ă m în t um ed. Compactitatea betonului este cu a t î t mai mare.e. 3) Betonul virtos are p u ţin ă apă. care comunică între ei.itat. 14 sau 28 zile) . 20. betonul este perm eabil la acţiunea apei. tabelul IV.ea. care se stabileşte de la început în funcţie de m arca betonului. 14 sau 10 cm. c a n tita te a de cim ent şi m ărim ea golurilor care depind de ra p o rtu l A /C . Alte fenomene care se produc s î n t : contracţia la uscare. co m p actarea b u nă prin vib rare etc. De regulă se determ ină rezistenţa la compresiune. 175 . Porozitatea şi permeabilitatea betonului s în t funcţii directe de gra d ul de porozitate. p ropo rţia de apă m inimă. Rezistenţele m ecanice ale betonului. T e m p e ra tu ra poate produce o dilatare termică sau o contracţie termică. P e n tru tu rn a r e a betonului o im p o rta n ţă deosebită o are consistenţa betonului şi lucrabilitatea sa (punerea uşoară în cofraj). în cuburi cu latu ra de 30. cu c ît volum ul golu­ rilor este m ai mic şi depinde şi ea de alcătuirea granulom etrică a agre­ gatelor. D acă betonul are pori deschişi. Betoanele cu porozitate redusă au rezistenţe mecanice mari şi au o durabilitate mai ridicată. Dozajul cim entului (c a n tita te a de cim ent la m etrul cub de beton) se stabileşte de pro iectan t sau întreprindere în funcţie de m arca beto­ nului (v. de regulă. O im p o rta n ţă h o tă rîto a re pentru lucrabilitatea betonului o are ra p o rtu l în care se găseşte în beton ap a şi cim entul (raportul A/C). după întărire. La betonul în tărit se c o n sta tă : densitatea. compact. m arca betonului (STAS 1275 81). Din punctul (Ie vedere al consistenţei betonului se deosebesc 3 tipuri de betoane : 1) Betonul fluid care se tra n s p o rtă uşor prin jgheaburi. D ensitatea betonului este funcţie de densi­ ta te a agregatelor. Caracteristicile betonului întărit. dar poate să ducă la segregări. Densitatea betonului este d a tă de g re u ta te a unui m etru cub de beton pus în operă. încercarea la 28 de zile indică. prin luarea de probe. f. variaţiile de voliun. la goluri rezultate din evaporarea apei în exces la întărirea betonului. porozitatea şi perm eabilitatea. Cuburile se confecţionează şi se p ăstrează in ace­ leaşi condiţii ca betonul pus în operă şi se încearcă la diferite v îrste (7.

dar se defor­ mează şi în tim p . consum înd la betoanele t u r n a t e monolit m ulte m ateriale şi m anoperă pen tru realizarea lor. m ărim ea eforturilor unitare. la clădiri etajate. Aceste fenomene. De regulă.14 zile. Ele au un rol im p o rtan t. sîn t legate de : n a tu ra cimen­ tu lui şi dozajul de ciment. preluarea încărcărilor orizontale (din vîrit sau alte cauze). dar p entru medii puternic agresive (apa de mare. efectul umflării de regulă este favorabil. Elem entele de susţinere a cofrajelor trebuie să p erm ită : decofrarea părţilor laterale ale cofrajelor fără a demonta elementele de susţinere. menţinerea la cotă fără lasăiri . Generalităţi Cofrajele sîn t formele în care se m ontează a r m ă tu ra şi se to arn ă fofetonul care apoi se întăreşte pentru a c ă p ăta profilul proiectat al grin­ zilor. p ro d ucîn d reducerea perm eabilităţii betonului. v îrs ta betonului etc. n atu ra agregatelor. un cofraj este alcătuit din plinul cofrajului care deli­ m itează conturul betonului şi din elementele de susţinere şi de solidari­ zare ale acestuia. atunci cirul se cere. Rezistenţa la acţiunea corosivă a mediului înconjurător este satis­ făcătoare. Tipurile de cofraje m oderne dem ontabile cu grad ridicat de refolosire sîn t alcătuite din platelaje rigidizate (cu rigle). care poate produce fisurarea beto­ nului dacă scu rtarea este îm piedicată prin frecare cu p ă m in tu i sau alte legături. direct sau indirect. stîlpilor. cît şi cel de solidarizare. transmite­ rea încărcărilor verticale direct de la pop la pop. B. îndeplinind prac­ tic a t î t rolul plinului de cofraj. rapo rtu l A /C . de aceea este necesar. Izolarea fonică a betonului de asemenea este slabă. industria chimică) trebuie luate m ăsuri speciale. condiţiile de tu rn a re şi udare tim p de 7 —. arcelor etc. plăcilor şi fundaţiilor. COFRAJE 1. prin contravîntuiri . Betonul m en ţin u t în apă se umflă. bolţilor. 176 . Izolarea termică a betonului este slabă.P rin contracţie se înţelege o scurtare a betonului produsă în tim p prin uscare p re m a tu ră sau lentă. Betonul supus încărcării se deformează la început. deform area in tim p se num eşte curgere lentă. să se facă o protecţie term ică la pereţii exteriori.

lemn ro tu n d etc. 3) Să nu se deformeze sub influenţa umidităţii. dulapi de 3 8 —48 mm.5—2 mm sau chiar plăci din m aterial plastic. la proiectarea elementelor şi a cofrajelor se are în vedere tipizarea şi m odularea lor. ele deplasîndu-se pe m ăsură ce se to arn ă betonul. 4) Să se decofreze uşor. pentru a suporta introducerea armăturilor şi procesele de betonare şi compactare. Cofrajele mobile p ractic nu se de­ montează. decît eventual parţial. încărcările suplimentare date de mijloacele de compactare şi vibrare etc. Cofrajele se pot realiza din m aterial lemnos. Din punctul de vedere al rcfolosirii. Cofraje nedemontabile | Cofrajele nedem ontabile se confecţionează de regulă direct pe şantier. ele executîndu-se din scînduri. Cerinţa de refolosire im pune să se folosească cît mai m ulte cofraje de inventar dem ontabile alcătuite din panoiu'i interschim babile care să poată fi com binate pen tru a face orice tip de cofraj. C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — c d . 1 177 . Din punctul de vedere al modului de utilizare. coîrajele se îm part în : cofraje fixe şi cofraje mobile. Aceste tipuri de cofraje se numesc prefabricate şi sîn t proiectate pe bază de m odulare (de regulă din 10 în 10 cm). tab lă de 1.. cuie. fără lovituri şi zdruncinături. 2 . placaj re zisten t la u m id ita te de 8 sau 10 mm grosime. la decofrare recuperîndu-se m ate­ rialele. din metal şi din m aterial plastic sau din m ateriale combinate.Condiţiile pe eare trebuie să le îndeplinească coîrajele sînt : 1) Să fie astfel concepute şi realizate pentru a suporta greutatea beto­ nului proaspăt. urm înd ca d upă decofrare să se recupereze u n procent c ît mai m are de cofraje. 5) Să fie refolosite de cît mai multe ori. presiunea laterală care o exercită betonul pe pereţii cofraju lui. să nu adere cu betonul şi să asigure o calitate corespunzătoare a feţei aparente a betonului. Plinul cofrajului se poate realiza din scîndură de 2 2 —24 mm grosime. P e n tru a se reduce cît mai m u lt tipurile de elem ente care se exe­ cută din beton monolit. 2) Să fie etanşe pentru a nu produce pierderi de lapte de ciment şi să aibă rigiditate suficientă la deformaţii. coîrajele se împart in : cofraje demontabile şi cofraje neclemontabile. Cofrajele nedemontabile nu sînt practic refolosite.

IV.Elem entele de întărire şi rigidizare a cofrajelor se po t realiza din scinduri. precum şi din profile metalice alcătuite sub formă de elemente speciale de F ig . 4 —scîndură de solidarizare verticală . 2 — chingile panourilor tipizate . Acestea sînt ex ecu tate la plăci din astereală de scînduri. dulapi tă ­ iaţi sub formă de rigle. Acestea se asamblează cu chingi dc scîndură cu grosime dublă fa ţă de grosimea plinului.00—1. Cofrajele au prevăzute tăieturi la p a rte a de jos a stîlpului pen tru cu răţire înainte de tu rn a r e a betonului şi din 3 în 3 m. 5 —scîndură de solidarizare orizon­ tive speciale^de prindere etc. 7 — caloţi . Cofrajele pen tru stîlpi se mon­ tează după m o n tare a armăturii. rigle.5 la rece. Cofraje pentru plăci şi <|iinzi. l — chingile panoului de comple­ extensibile.6). grinzi a — alcătuire generală . bile sau m a ­ nele din lemn. La stîlpii înalţi presiunea betonului p ro a sp ăt se ia prin contrafişe.4. a. Elem entele de susţinere şi i de solidarizare propriu-zise ale platelajului se p ot realiza din 2 scînduri sau dulapi m o n ta ţi pe muchie. La cofrarea pe o singură p a ite sprijinirea se face prin contrafişe.70 m unul de altul.5 şi IV . fiind de regulă alcătuiţi din doi cleşti de scîndură care prind intre ei doi dulapi sau două bile (fig.60 —0. socluri de fund aţii etc. s —pa­ Cheresteaua folosită la co­ nou . la grinzi din panouri de scinduri. popi.). profile * metalice lam inate sau form ate X'.20 m cu sîrm ă de oţel 0 6 —8 m m care se strînge pentru a prelua presiunea betonului proaspăt (fig. 3 — fu­ rară (umplutură) . IV. ferestre de tu r ­ nare. ziduri. C o fra je p e n tr u stîlpi : in v en tar (caloţi. IV. Cofraje pentru pereţi. b. şuruburi. tală . Acestea re utilizează la execuţia din beton t u r n a t a pereţilor de subsoluri. fraje este din clasa a V-a. 6 — ramă de montaj . Solidarizarea cofrajelor se face cu caloţi care se m ontează la 0. c.4). 9 — chinga panoului. 8 178 . Cofraje pentru stîlpi. iar la cofrarea pe am bele p ărţi cofrajele se ancorează la 1. dispozi­ tare . iar Ia p arte a de sus tăieturi p en tru grinzi. b —panou de cofraj pentru stîlp .

5 —proptele . 6 — tiranţi . de regulă dintr-o singură bucată. 2 — montant . IV. IV. prin ed is a re pe 3 sau 4 p ărţi cu scînd ură b ă t u t ă în cuie. 9 — scînduri de trasare. P entru a asigura decofrarea uşoară şi refolosirea cofrajelor. 4 —cleşti transversali . Sprijinirea la cotă se face cu popi simpli p en tru plăci şi popi in cruce p en tru nervuri şi grinzi (fig.7). IV.6. 3 — grindă . popii se aşază Ia distanţa de 1. gături de sîrmă . 5 — elemente de susţinere şi parapet pentru platforma de lucru .20 m şi se co n travîntuiesc pe două direcţii cu scînduri în cruce b ă t u t e în cuie. pentru cel m u lt o ju m ă ta te din popi. Elem entelor mai lungi de 4. 8 — ţăruşi . 6 — distanţier . Cofraje pentru pereţi din panouri m etalice : 1 — faţă (tablă de 3 mm) : 2 — coaste profil U . Se admite înnădirea lor într-o singură secţiune.00 m li se dă o contrasăg eată de 3 m m /m . Cofraje din cherestea pentru pereţi : 1 — panou .00 — 1.Fig.5. 4 — scaun . Popii se execută din bile. 7 — şurub de reglaj. 7 —le­ Rezemările la plăci s în t realizate clin scînduri sau dulapi aşezaţi pe muchie care reazemă pe cofrajul nervurilor şi acestea pe cofrajul grinzilor. 3 — cleşti longitudinali . Ordinea de decofrare şi Păstrarea popilor de sigu ran ţă asigură integritatea betonului tu r n a t Pmă la în tărirea corespunzătoare a acestuia. . P en tru a asigura tran sm itere a încărcărilor verticale. Fig. acestea se ung înainte de tu rn a r e a betonului cu decofrol. Popii trebuie rezem aţi corespunzător pentru a nu avea tasări (tălpi din scîndură sau fundaţii locale din beton).

) au dimen­ siuni care sînt u n m ultiplu de o dimensiune fixă acceptabilă. înălţime). pe baza analizei u n u i n u m ăr mar* de proiecte se pot executa cofraje de in v en tar din elem ente interschim­ babile cu aju to ru l cărora se pot ex ecu ta practic to a t e elementele cart tre b u ie cofrate. unde l este u na din dimensiunile elemen­ tului (lăţime.7. n fiind num ărul de moduli cuprinj în dim ensiunea lu a tă în consideraţie. M odularea înseam nă că to a t e elemen­ tele de construcţii (pereţii. rezistente la reutilizări. m anipulabile m an u al sau cu mijloace mecanic» de care dispune întrep rin d e rea de m on taj. stîlpii. P e n tru construcţiile m odulate. m o dulate treb u ie să fie rigid». planşeele etc. Cofraje pentru grinzi şi plăci.Fig. num ită modul. grinzile. de cofraj. IV. Elem entele de inventar. 3. lungime. respectiv / = n X m. 180 . Cofraje demontabile Folosirea cofrajelor dem ontabile este posibilă num ai la construcţii executate după ideea de modulare. iar m este modulul care are de regulă m ărim ea ni = 10 cm sau chiar 5 cm.

Rama Plăcută de m * ioo*8 5 repartiţie de \Piulltă Fig. IV. din lemn.... ....8).. din fibre de poliesteri arm a te cu sticlă. t / / _ • is tă . ... Panourile din scinduri re p rez in tă form a cea mai p u ţin industria­ lizată de realizare a cofrajelor. se foloseşte de regulă p entru înălţim i şi lungimi un m odul auxiliar. = 5 x m — 500 m). din oţel. 1 ^. . cu elem ente tip fagure. Materialele din care se confecţionează cofrajele dem ontabile de in­ v entar s î n t : scînduri. C o fra j cu p a n o u ri d e p la c a j (scîn d u ri) a — panou . din elemente com binate etc. din alum iniu. IV.D isfant/en Ram ă § \ 1 ---------.8.-------. placaje. I \Q a m s V \ ./ \ Placaj a 11*0*100*8 <tJ8 \ D/sfsnher ...1 . S în t deja tipizate panouri p en tru stîlpi denum ite tip A şi panouri p en tru plăci şi pereţi denum ite tip 13 şi C (fig.1 7390 Secţiune / . m ultiplu al modulului de bază (de exem plu m..P e n tru evitarea folosirii de panouri cu dim ensiuni mici. b — detalii şurub strîngere.

Cofraje dem ni talii Ie pentru stîlpi. Panourile metalice sînt alcătuite din tole de tab lă din oţel sau alu­ miniu cu întărituri pe faţa care nu vine în contact cu betonul . cofraje căţărătoare. pentru a putea prelua împingerea betonului.9 şi IV.* a. ele realizîndu-se ca şi panourile clin scînduri pe şantier sau în atelierele întreprinderilor ca producţie secundară. D upă modul de folosire se îm part în cofraje suspendate. pereţi. care sînt elemente de inventar. Panourile din materiale combinate au feţele în co ntact cu betonul a l ătuite din planşete clin scînduri de brad sau din placaj întărite pe cele două laturi cu profile metalice. Acestea se alcătuiesc în mod siinilir cu cele pentru stîlpi.Panourile din placaj sînt executate clin placaj rezistent la umidi­ tate. cofraje mobile. Cofrajele demontabile pentru grinzi. Susţinerea cofrajului la poziţie se face de regulă cu popi extensi­ bili (telescopici) sau cu sisteme de blocare. dispozitive ele blocare. 10). (fig. IV. cleme de fixare a caloţilor. cleşti de asamblare şi şpraiţuri pentru susţinerea cofrajului. m aterial ceramic etc. d. Aceste panouri pot ave i coaste longitudinale sau transversale care tra n s m it încărcările ce le revin la clementele orizontale m on tate pe cele două feţe şi prinse cu şuruburi cu filet şi piuliţe sau cu bucle şi pane sau alte sisteme echi­ valente. Se fixează prin cuie sau şuruburi de scheletul de rezistenţă care poate la rîndul său fie schelet integral clin lemn. Acestea se alcătuiesc de re g u lă clin panouri care reazemă pe dulapi aşezaţi pe muchie sau pe grinzi extensibile. au de regulă caloţi cu şuruburi. Susţinerile se realizează de regulă din alte materiale. Panourile din policsteci armaţi cu sticlă se confecţionează fie simple. cofraje pierdute. din lemn şi metal sau numai clin metal. Cofrajele pen tru stîlpi se reali­ zează din panouri şi sînt prinse 111 chingi metalice prevăzute cu găuri şi ştifturi de fixare. pentru clemente cu dimensiuni mici şi foarte mici. b. c. Cofraje demontabile pentrn pereţi. P o p i i metalici au d i s p o z i t i v e 182 . Distanţele dintre cofraje (grosimea zidului) este m en ţin ută prin distanţieri de beton. cofraje glisante. Tipurile de cofraje demontabile se îm part după tipul elementului în : si ii pi. grinzi şi plăci. Coîrajele demontabile pentru plăci. P entru rigidizarea panourilor se folosesc coaste care să poată conferi panourilor rezistenţa necesară preluării presiunilor date de betonul proaspăt. clin 5 în 5 cm. Pentru preluarea împingerilor se pot folosi şi grinzi extensibile. Cele mai utilizate sînt cele cu panouri de placaj şi cele cu panouri metalice. fie din elemente tip fagure cu feţele plane.

183 .

). Aceste cofraje folosesc la execuţia pereţilor plani sau curbi de grosime c o n stan tă pe verticală (fig.11).). IV. (silozuri. tab le cu ta te m eta­ lice. 12). Cofrajele pierdute sînt cofraje nerecuperabile care ră m în înglobate în beton (tuburi de azbociment. 184 . Cofrajul propriu-zis este alcătu it din panouri. Cofrajele glisante sînt cofraje mobile care se deplasează pe verti­ cală în stare a sa m b la tă cu aju to rul unor verine speciale care se ca ţă ră pe tije metalice rezem ate pe fundaţii. se folosesc prin re m o n tă ri (fig. Cofrajele căţărătoare sau păşitoare sînt cofraje dem ontabile de tip special.de co n tra v în tu ire reglabile (tiran ţi cu m anşoane sau dispozitive cu pene). dulapi din b eton a rm a t precom prim aţi etc. elemente ceramice. IV . cu a ju to ru l cărora se execută feţele verticale . clădiri de locuit cu m ulte niveluri etc.

frajelor şi se corectează p ină la înscrierea lor în toleranţă. slăbirii penelor de sub popi . b — p a n o u r i s u s ţin u te p e nale se verifică la recepţia co­ d is ta n ţie r i . cofrajelor şi beton. abaterile dim ensio­ a — p a n o u r i de c o fra je s u s ţin u te pe r ln d u l in ­ f e rio r de p a n o u ri . se arde cu soluţie încălzită la te m p e r a tu ra de 4 0 .. în tre scînduri se lasă ro stu ri de 1 —2 mm pen tru um flarea lemnului. 3) Cofrajele pentru betoane aparente se realizează din placaj tego (care d upă 2 —3 utilizări se unge cu s u b s ta n ţă decofrantă). în soluţie caldă aplicată j într un singur s tr a t subţire cu pensula (de regulă m otorină cu 6% parafină).12. L a fixarea la cotă a cofrajelor li se creează co ntrasăgeţi de 1/200 şi 1/1 000 pen tru preluarea deformaţiilor elementelor încovoiate. Cofrajele îna­ inte de p re parare se cu răţă. datorită cedării terenului sub tălpile popilor. cofrajele . 2) Tolerantele şi rosturile F ig. deformaţiilor elementelor de susţinere. cu fa ţa t r a t a t ă cu soluţie de acid clorhidric diluat cu 2 —4 p ărţi apă (se ţine în soluţie 2 —4 li şi se usucă la aer 6 h) . din polistiren de 4 —5 cm grosime sau din f işii de lemn moale de 0 — 12 mm grosime. C o fra je c ă ţă ră to a r e : cofrajelor.. 185 . c — b a s c u la re a p a n o u rilo r in ju r u l şa rn ie re lo r. care se închid. care treb u ie să aibă asigurate rezem ări nedeform abile (rezemări la nivelul de îngheţ). nerespectarea cotelor din plan şi de nivel.5 0 ° C (parafina în­ călzită am estecată cu 94% m otorină tim p de 2 —3 min). din scinduri geluite sau scinduri brute . La b aterea scindurilor se ţine seam a şi de condiţia de a nu curge laptele de ciment. IV . P entru a se obţine suprafeţe netede se etanşează rosturile intre panouri cu fişii din carton m ucava de 3 m m grosim e.1 1 se ung cu o s u b s ta n ţă decoA y\ V frantă. cu peria de sîrm ă sau cu alte mijloace eficiente.La folosirea cofrajelor şi la pregătirea lor pentru betonare trebuie să se ţin ă seam a de i» urm ătoarele : < ] 1 1) Tratarea cofrajelor îna­ *~ \ ___ ui i inte (le betonare . deformarea pe verticală a grinzilor şi plăcilor./ . Executarea neeorespunzătoare a cofrajelor poate duce la u rm ă to a ­ rele defecte : umflarea stîlpilor ca urmare a desfacerii legăturilor sau cedarca susţinerilor . după caz. pen tru re du ­ n1 ! '/ A 1 cerea aderenţei între astereala v > . O grijă specială trebuie să constituie curăţirea stîlpilor prin ferestrele p racticate la p a rte a inferioară a stîlpilor.

care au secţiuni transversale m ai compli­ cate. care le asigură în condiţii superioare de precizie form a si dimensiunile elementelor prefabricate. deoarece neînlătu ra rea lor la tim p duce la com pro­ m iterea lucrărilor şi la demolări. 2 — laterala lon­ gitudinală a tiparului . 13. fierari betonişti şi betonişti. IV. 13). Tipar m etalic pentru confecţionarea chesoanelor prefabri­ cate (secţiune transversală şi ve­ dere) : 1 — şasiul tiparului . 186 . Tiparele pot îi : demontabile (de exemplu tip arele care se desfac la panourile mari) şi nedemontabile (care au to a te părţile fixe şi deco­ frarea se face prin smulgere sau expulzare). 4. 6 — cheson din beton. Tiparele se clasifică in : tipare fixe (la execuţia pe stand) şi tipare mobile (la execuţia în lanţ de agregate sau în flux continuu sau conveier). prefabricatele din b eton a rm a t se to a rn ă în tipare. 3 — balama pen­ tru rabatere laterală . 4 — rigidizări . Tipare De regulă. grosimi relativ m u lt mai reduse d a to rită calităţii superioare a betonului t u r n a t (fig. 5 — axul de rotire a balamalei .Aceste defecte trebuie cunoscute şi p revenite de dulgheri. DETALIUL A Fig. IV.

F a ţ a liberă a elem entului se acoperă cu capac terni oizolator sau încălzitor. p ărţi com ponente ale agregatelor de tu rn a re . Tiparele au rigiditate mai m are decît cofrajele. Condiţii generale. Tiparele pot fi cu plate în baterii realizînd t u rn a r e a mai m u lto r elem ente . treb uie p e rm a n en t în treţinute. Unele tip are sînt. m etal sau chiar sub formă de m a triţe din b eton arm at. ele po t fi ex ecutate din lemn. m ai com pletă. Condiţiile de precizie a tiparelor sînt» tre c u te în STAS 6(3. să nu adere cu b etonul şi să nu lase p ete pe beton. Tiparele încălzitoare au prevăzute pereţi dubli etanşi între care circulă aburul. av în d foarte m ulte r e u ti l i z ă r i .Unele tipare sînt incomplete (fără fu nd cele care se to a r n ă pe par­ doseală şi fără pereţi laterali care sîn t suplinite de agregatul de tu rn a re ). . Elemente prefabricate de beton. feţele în con tact cu betonul se ung cu su b s ta n ţe care să nu corodeze tiparul. beton armat şi beton precomprimat. Pentru tratarea în camere de aburire se folosesc tip a re care asigură o închidere cit.57/1-76. co m p actare şi finisare ( agregatele tipar).

< Operaţiile de sudare. calitatea oţelurilor etc. în ateliere sau uzine. Fasonarea (îndoirea) se face m anual sau mecanic în funcţie de dispo­ zitivele şi utilajele de care se dispune. razele de în­ doire. se folosesc dispozitive şi maşini cu u n g ra d mai mic sau m ai mare de com plexitate. F aso narea se face după desenele din proiect.C a p ito lu l V TEHNOLOGII. CPERAŢIi PREGĂTITOARE 1. sînt incluse de regulă în tehnica sudării arm ă tu rii şi nu se realizează de fierarii 188 . înnădirea (prin suprapunerea barelor şi prin sudare). dia­ m etru l barelor şi dispozitivele sau utilajele specifice de. care. confecţionarea carcaselor şi plaselor legate şi sudate etc. tăierea. Această operaţie poate fi fă cu tă m an u al sau mecanic. DISPOZITIVE Şl UTILAJE NECESARE REALIZĂRII ARMĂTURILOR PENTRU BETON ARMAT A. Operaţia de taiere a armăturilor la lungimea desfăşurată p rev ăzu tă in proiect se face m anual sau mecanic în funcţie de dispozitivele sau utilajele de care se dispune. fasonarea (îndoirea). Operaţia de îndreptare este în funcţie de modul de livrare a arm ă tu rii (colaci sau legături de bare). în general. se dispune pe şantier sau in atelier. Generalităţi P e n tru confecţionarea arm ă turilor pe şantier. rezistenţa oţelului. form a profilului. de grosim ea barelor. operaţiile pe care le su po rtă arm ă tu rile s î n t : îndrep­ ta re a . a t i t cele de înnădire în lung a barelor cît şi cele de petrecere pentru formarea carcaselor şi plaselor.

189 . care trebuia ■examinate şi înţelese perfect de m aistru. Unele operaţii simple la sudarea prin pun cte se pot « x e c u ta şi de fierarii betonişti. p en tru fiecare obiectiv.. fn planşele de proiectare există şi u n ex tra s de arm ă tu ră . lungimea ciocurilor. respectiv în cofraje. 2. Industrializarea producerii arm ă tu rilor necesită execuţia în ateli­ e r e a arm ă tu rilo r sub form ă de carcase şi plase sudate. l ) se dau următoarele în» dieaţii : feoA h i coloana 1 se trece denum irea elementului. d iam etre şi n u m ăr de bucăţi. sau se execută de către agregate complexe pe linii s em iautom ate sau auto­ m a te de sudare. Fişele de debitare trebuie să fie înserate în carnetul fierarului betonist. pe elemente.l. Nu este indicată practica de a se lucra direct cu planurile de exe­ cuţie fără a se face fişa de debitare şi fasonare.betonişti. ci de sudori specializaţi în sudarea oţelurilor-beton. G etc. Pentru completarea fişei (v. tabelul V. conform modelului din tab elu l V . Fiecare b ară va treb ui să p oarte u n indicator din care să rezulte elem entul la care se referă şi mr rea arm ă tu rii prevă­ zută în proiect. dc a rm ă tu ri este indicat să fie afişate planşe cu teh ­ nologia de fasonare 111 care se v a a r ă ta pe calităţi de oţeluri şi diam etre de bază.şi fasonare a arm ăturii. din «are se extrage arm ă tu ra . . întocmirea fişei de debitare şi fasonare Preg ătirea fabricaţiei se face pe baza proiectului de execuţie. Fişa poate fi în tocm ită de organele specializate cu p re g ătirea fabri­ caţiei sau de c ă tre m aistru. m ărci de a rm ă tu ră. lungimea desfăşurată a îndoirilor etc. B în atelierele. Fişa de debitare şi fasonare se face pe baza datelor din proiect. m ărim ea dornurilor şi a rolelor pe care se face îndoirea. Confecţionarea carcaselor şi plaselor se poate face în ateliere sau direct la locul de m ontaj al arm ăturii. Problem ele atelierelor de a rm ă tu ri vor fi t r a t a t e la cap. stîlp S. Operaţiile pre g ătito a re fac p a r te din pregătirea fabricaţiei ele­ m entelor din b eto n a rm a t şi sînt funcţie de gra d ul de organizare a atelierului de şantier. p u tîn d face p arte din acest carnet.. de exemplu grinda pt.l etc. razele de îndoiri. IX. placa P etc. i n coloana 3 se trece indicativul elementului.. tehnologia schematică de îndoire. B. întocm indu-se fişa de debitare .. a atelierului centralizat de arm ă tu ri sau cel al fabricilor de prefabricate etc. i n coloana 2 se trece m arca arm ăturii.

deci care au aceleaşi dimensiuni şi acelaşi lei de armare. ’ Coloana 5 conţine numărul elementelor similare. III). Fişa de debitare şi fasonare pentru barele din elementele de beton armat — c« Numărul b a re lo r asem enea In piesă T o ta l D ('n u m ire a piesei S ife l |l|" Extragerea armăturilor 35 36 3 7 -3 8 3 9 -4 0 41 4 2 -4 3 44 34 Grinda G.Tabelul V . care se obţin din înmulţirea coloanei 5 cu coloana 6. 155 o 2 4 2 30 «5 S U L-S^O 45 D . L-190 .l.2 £r~i£. cap.3 —t . î 2 1 o n o pj L -. 51 52 53 54 Placa 1— 2 2 . 190 . STPB (v. 4 - o—0 C C 2 2 2 1 13 13 11 11 26 26 22 11 8 8 8 8 z ? 5 < 7 c____ £ f s£__^=5£^_Şz 70 ^ © © (54) L=ti55 / n coloana 4 se dă oţelul de arm are : de exemplu OB 37 PG 52 STNB. I n coloana 6 se trece num ărul de bare de acelaşi tip ca res e a ă sc s c m element.g =*95 t. i-/5o 3 C " ~^>'£îL=?3b OB ■ a c £ 4 4 1 21 16 96 16 10 49 .955 o 1 2 2 2 4 2 30 8 20 16 IC» 16 12 12 6 L*?2S 87 > S > (>S5 tc A- ■ .3. * s I n coloana 7 se trece num ărul to tal de bare asemenea din elemen­ tele de acelaşi tip. C /3 Stilpii S 1 -3 -4 - 4 6 C'l o 4 4 4 0 3 3 16 ]§Z--/55 24 12 12 61 20 20 20 6 JSU S & şoiţb 46 47 50 48 Fundaţiile /•’ 1 .

PC 52. pe tronsoane. debita (tăia) şi fasona. frete). 3. Fişa mai conţine şi o rubrică de observaţii în care se trec indicaţiile speci­ ale cu privire la modul de fasonare. în mm. Pregătirea armăturilor în depozit După întocmirea fişelor de debitare. De regulă. Lungimea desfăşurată a unei bare se compune din suma lungimilor fiecărei porţiuni. marca a r m ă t u r i i . iar barele din stîlpi in poziţie ra b ă tu tă (culcate).) şi pe diametre. cit şi lungimea totală a barei care se fasonează. Cotele etrierilor sînt pentru exteriorul fibrei barelor. în partea de jos a fişei se întocmeşte recapitulaţia. înclinare a barelor care diferă de înclinarea obişnuită de 45° (sau de catetele egale ale triunghiului). Fişele se vor îndosaria. la rece sau Ia cald. cantitatea totală de oţel-beton. indicîndu-se 191 . Se trec de asemenea lungimile. (L). VI. In coloana '. PC 00 etc. ca şi cînd'stilp ul ar fi culcat spre dreapta. pentru m area prevă­ zuta în proiect. unghiurile de. care se trece de asemenea în fişă.In coloana S se dă diam etrul arm ăturii. Dacă este necesar se vor trece şi explicaţii pentru piesele m ărunte (etrieri. poziţia ciocurilor(de regulă ciocurile în sus sînt pentru barele de la partea inferioară şi ciocurile în jos sînt pentru barele de la p arte a superioară a grinzii). numărul comenzii. care se vor îndrepta. Modul cum se stabilesc cotele şi lungimile unei bare se arată deta­ liat la cap. în cm.).eva Z|le înainte de începerea operaţiilor de debitare şi fasonare. cu cit. Lungimea barelor de aceeaşi m arcă se obţine prin înmulţirea cifrei corespunzătoare din coloana 7 cu L. Agrafele şi «trierii se figurează în planul în care sînt m o n tate în operă.) se reprezintă desenul co tat conform proiectului. pentru a forma caietul de lucru al fierarului betonist. pe desenele din fişă sînt trecute at. care foloseşte la debi­ tarea arm ăturii după ce a fost îndreptată. formaţi­ unea de lucru etc. tem peratura admisă pentru fasonare pe tim p friguros etc. Acest caiet poate fi folositor la recepţia lucrărilor ascunse (arm ături înglobate în beton). Pe desen barele vor figura în poziţia în care sînt puse în operă (construcţie). O margine a fişei răm îne liberă pentru însemnări ale fierarului betonist (evidenţa num ărului de bare. şi fasonare se stabileşte. în care se trec mărcile de oţel similare (de aceeaşi lungime). Pe figură se mai trece lungimea desfăşurată a fiecărei bare.it lungimile porţiunilor fasonate. pe calităţi de oţel (OB 37.

regulă pentru 10 zile. 2. E ste proba de îndoire la banc.T. cap.Normativul pentru executarea 192 . P roba de îndoire se face la unghiul pre v ăzu t în sta n d a rd u l pen tru fiecare cali­ t a t e de oţel. c) şi se face. folosite de C om binatul Metalurgic din Cîmpia Turzii (C. 3-80 şi STAS 6482/4-80.. PG 90). Oţelul-beton care corespunde din p un ct de vedere calitativ se trans­ p o rtă şi se grupează pe diam etre lîngă linia de înd rep ta re şi fasonare pen tru a se lua o hotărîre asupra folosirii acestora. de. toroane şi liţe p en tru b eton precom prim at conform STAS 6482/1. Colacii sau barele care depăşesc toleranţele negative nu se folosesc la fasonare. pen tru fiecare dia­ m etru şi calitate de oţel sosită cu acelaşi certificat de calitate. calibrele p en tru m ăsurarea diam etrului sau în lipsa acestora cu cleştele p a te n t sau m etru l. II.pe form aţii ele lucru c a n tita te a to ta lă de a r m ă tu ră p en tru o perioadă determ in a tă ..M. PG 60. STAS 438/3-80 şi a stand ard elor pen tru sîrme. în ainte de operaţia de îndreptare se v or pregăti arm ăturile cu respectarea condiţiilor din . precum şi a abaterilor dimensionale conform sta n d a rd u lu i sau datelor din prezenta lucrare. a m arcajului cu vopsea sau a plăcuţelor metalice.) p e n tru sîrmele şi produsele din sîrm ă p en tru b eton precom prim at. A rm ăturile care urm ează a fi luate din depozit pen tru debitare şi fasonare vor fi stabilite de şeful de depozit. . ele se notează şi ră m în în depozit p en tru alte destinaţii.G. în depozit cu şublerul. Calitatea oţelurilor v a fi identificată pe baza profilului. 140-85. şi profilul şi calitatea sîrm elor şi plaselor su d ate pe baza STAS 438/2-80. de asemenea. M ăsurarea diam etrului treb u ie fă cută cu aten ţie p en tru confrun­ t a re a cu diam etrul nominal tre c u t în sta n d a rd . . verificînd calitatea oţelurilor (OB 37.Normativul pentru executarea lucrărilor de beton şi leton armat “ C. A doua verificare. Valorile găsite se consemnează pe o notă care se transm ite şefulu de ş a n tier sau lot. PG 52. certificatele de calitate pe care le deţine şi oricare alte date necesare stabilirii calităţii. pe baza profilului indicat în STAS 438/1-80. Maistrul sau şeful echipei de fierari betonişti întocmeşte planul de muncă. Prima verificare. înlocuirea oţelului p revăzut în proiect cu un altul diferind prin cali­ t a t e sau diam etru se po ate face num ai cu ap ro barea proiectantului. E ste cea p en tru diam etrul barelor de oţel-beton (v. î n depozit va alege c a n tita te a de oţel care rezultă din re capitulaţia din fişe.4 treia verificare. Colacii sau legăturile de bare care nu corespund la proba de îndoire se înseam nă şi se înd epărtează deoarece nu se a d m it a fi puse în operă. care v a trebui să indice calitatea oţelului şi diam etrul barelor.

îndreptarea prin întindere cu troliul manual a oţelului-beton livrat în colaci Oescolăcirea şi în d rep ta rea se face pe o platform ă.lucrărilor de beton precomprimat C. şi chiar de g re u ta te a acestuia. diam etrul interior al colacului se alege astfel ca oţelurile să se deruleze cu o săgeată mică fără să aibă nevoie de o operaţie de în d re p ta re ca la oţelurile lam inate la cald. beton armat şi beton precomprimat “ sau alte p re­ scripţii speciale cu privire la re sp ectarea condiţiilor de t r a n s p o r t (v. de regulă b eto ­ nată. la a rm ă tu rile liv rate în colac. X. deoarece aceste oţeluri ies din lam inor sub form ă plastică (bare înroşite). beton armat şi beton precomprimat. faţă de a r m ă tu r a livrată în legături de bare. ÎNDREPTAT Şl TĂIAT ARMĂTURILE P rim a operaţie tehnologică de confecţionare a arm ă tu rilo r este ope­ raţia de înd rep ta re care este diferită la a r m ă tu r a liv ra tă în colaci. Oţelurile de în altă rezisten ţă p e n tru b eto n precom prim at.00 m). care se răcesc pe v îr te ln iţa de lîngă laminor. Dacă nu s în t îndeplinite condiţiile de t r a n s p o r t şi depozitare şi în caz de dubii. 1. cu c ît oţelul are o rezisten ţă mai m are. c u o lungime de 50 m şi o lăţim e de 2 —3 m. Oţelurile-beton lam in ate la cald şi liv rate în colaci se descolăcesc cu a t î t mai greu. B. 21-85 şi STAS 1799-81. „Construcţii de beton. se vor efectua încercări (STAS 1799-81). cap. în d re p ta re a barelor din colaci la şautierele care nu au maşini de ‘•iclreptat se face obişnuit prin în tind ere dacă oţelul nu este prea d u r —• C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — c d . TEHNOLOGII SIMPLE DE DESCOLĂCIT. 1 1 qo . sirmele şi produsele din sîrm e (toroane şi liţe) de regulă s în t în făşurate in colaci de dimensiuni m ari sau pe ta m b u ri de lemn de dim ensiuni m ari (toroa­ nele) . Prescripţii pentru verifi­ carea calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii din beton.G). Dispozitivele de înd rep ta re s în t funcţie de calitatea oţelului (rezis­ te n ţa lui). d iam etrul barelor este mai m are şi d iam etru l colacului este m ai mic. Aceste tip u ri de oţeluri se numesc a u to derulante (diam etrul colacului este în j u r de 2. diam etru l barelor colacului.

u n p u n c t fix la celălalt c a p ă t al platformei (stîlp bine înfipt în p ăm în t). în d re p ta re a treb u ie fă cu tă la u n efort relativ mic. Ordinea obişnuită a operaţiilor esle: se fixează troliul.z = 420 N / m m 2 şi secţiunea A = 785 m m 2 . . u nde limita de curgere jR^o. . Cu troliul se începe întinderea lentă [pînă cînd oţelul se pu n e sub tensiune slabă* după care se m archează pe plat­ form ă şi pe bară lungimea barei înainte de începerea întinderii propriu-zişe (se pot folosi şi sta­ tive speciale de lemn cu g rad aţii Fig.4. se folosesc la în dreptare acele date. . un cablu sau u n la n ţ de întindere. Controlul întinderii se face fie prin fo rţă fie prin lungire. iar cap ătu l liber al barei se prinde in cleştele de la c a p ă tu l fix.= ' 100 = 15 cm... .3 x 5 000]» prin întindere nu trebuie sa depaseasca valoarea . î n acest caz în d re p ta re a se face la banc cu mijloace m a­ nuale. . . atu n ci lungirea to ta lă maximă. se calculează din condiţia ca lungirea procentuală să nu depăşească 0.l. F o rţa de întindere este funcţie de rezistenţa oţelului şi diam etrul barelor.. care nu va depăşi j u m ă t a t e din forţa corespunzătoare limitei de curgere.şi colacul nu tire d iam etrul p rea mic. colacul de oţeî-beton se duce lîngă stîlp u l din c a p ă tu l platform ei (stîlpul de ancorare). 194 . V . respectiv pen tru o b ară de 50 m lungime lungirea ei . la o b ară din oţel PC 60 cu d iam etrul de 10 mm fo rţa m ax im ă de întindere v a f i : F < 0. De exem plu. D acă prin operaţii prelim inare se stabileşte că oţelul se în d re a p tă la eforturi sau lungiri mai mici. Oţelurile PC 60 de d iam etre Ks şi 12 mm care s în t liv rate în colaci cu diam etrul mic sîn t greu de în d re p ta t p rin întindere. . . . m etru pen tru m ăsurarea lungirii etc. Cleşte pentru îndreptarea prin pen tru u rm ărirea deplasării car întindere a vergelelor subţiri de oţelpătului barei).l. în m od obişnuit fo rţa nu depăşeşte cîţiv a kilonewtoni. = -----------------. se prinde unul din cleşti de ca p ă tu l fix (stîlp) cu un cablu sau lanţ. beton. Dacă controlul se face prin lungiri. . „ . doi cleşti de tip ul celui a r ă t a t în figura V . 0.5 X 420 x 785 = 16 490 N.3% (3 m m /m ). . apoi colacul se rostogoleşte p în ă în apropierea troliului u nde b ara Jde oţel-beton se taie din colac cu foarfeca şi se prinde cu al doilea cleşte de cablul flexibil al troliului (prinderea se poate face înainte de tăiere dacă barele au ten ­ d in ţa de reîncolăcire). Pentru operaţia de întindere sînt necesare următoarele dispozitive : u n troliu m anual bine fix at la ca p ătu l platform ei p rin interm ediul unui cablu flexibil.

dispozitivele anexe : stîlpi de an­ c o r a r e 3. plăci de ancorare ş i fix ato r cu excentric 5. 195 . m anşonul de strîngere 3. Instalaţie pentru îndreptat oţel-beton livrat în colaci. scripetele 4 p r i n c a r e trece cablul fără sfîrşit. d e Fig.2. t r o l i u l electric fix at de platform ă S . cablu fără sfîrşit 6. cabluri de în­ t i n d e r e S. plăci cu cîrlige de întindere 7. îndreptarea la o instalaţie de îndreptat cu troliu electric a oţelului-beton livrat în colaci I n s t a l a ţ i a d i s p u n e d e u r m ă t o a r e l e d i s p o z i t i v e (fig. cadru ghidaj 9 şi opritor 10. I n c ontinu are se dau cîtev a exem ple de dispozitive. u rm ărin d deplasarea capătului b a r e i de lîngă' troliu. V.în tin d e re a troliului se con tin u ă p în ă cînd oţelul se lungeşte cu m ărim ea stabilită. Controlul lungirii se poate face cu orice fel de dispozitiv im pro­ v i z a t care poate i n d i c a lungim ea to ta lă în centim etri. P e n tru o astfel de instalaţie dispozitivele anexe au o alcătuire variată.u m etrul pe platfo rm a b e to n a tă . Lungirea se poate m ă s u r a c. 2) bine anco rate în p ă m în t pe care se p u n colacii . V. cercei de p r i n d e r e 1 ş i 2. p în ă la atingerea reperului stabilit.3 ş i a num e u n stîlp işo r'd e lemn cu contrafişa 6. 1 ) Stîlpii de ancorare şi dispozitivele de întindere po t a v e a alcătuirea d i n figura V. Ş a n t i e r e l e p o t să-şi construiască dispozitive improvizate. b ara de blocare 5.2) : o baterie v îrte ln iţe ( 1. D u p ă înd rep ta re urm ează o peraţia de debitare la lungime. dispozitiv de întin ­ d e r e 4. 2. care se p o a t e face pe p latfo rm a b eto n ată sau lîngă standu l de fasonare.

S tîlp i d e a n c o ra re şi d isp o zitiv e d e în tin d e re .4) alcătuite principiu dintr-un b atiu fix şi un sistem mobil cu ax central pe care aşază colacul. în se de de 2) Virtelniţele pot fi simple sau duble de in v en tar (fig.5 se a rată o v irteln iţă care se poate executa pe şantier. 2 — cerc de ru­ lare . Virtelniţele moderne sîn t p rev ăzu te cu dispozitiv frînare şi o cruce la p arte a superioară care împiedică colacul să sară pe virtelniţă.5. V.3. V. V ig. 196 . L a acest tip de virtelniţă batiul este fo rm at dintr-o podină de lemn F ig. V. î n figura V. V irte ln iţă sim p lă. V.4.J3 Fig. V irte ln iţă d e şa n ­ tie r : 1 — cruce . 3 — suporţi din ţeavâ.

5) Cirligele de întindere s în t auxiliare de fixare a plăcilor de anco­ rare de cablul fără sfîrşit (fig. V. care perm it fixarea concom itentă a m ai m ultor bare de oţel ce se introduc în găurile plăcii unde se fixează prin îndoire şi se înţepenesc sub efortul de tracţiune. a.9).pe care este m o n ta tă o placă de bază cu un pivot în care se roteşte o cruce solidarizată cu un cerc de m e t a l .7. Fixator cu excentric. V. 4) Fixatorul cu excentric reprezintă u n sistem simplu de blocare pentru barele din oţel moale şi diam etru mic care necesită u n efort redus pen tru îndreptarea prin întindere după descolăcire (fig.7). fig . pe cruce se po t m onta suporţi din ţeavă. 3) Plăcile dc ancorare pot fi de tipu l celor din figura V. b.8 şi 5. 197 .6. V.

9). fig. cînd se opreşte şi motorul. 198 . V.6 ) şi cirligului de întindere (v.9. V.Fig. al cărui motor a fost pus în funcţiune . fig. ' " 4) Operaţia de descolăcire se termină cînd cirligul de. Operaţiile de descolăcire la in s talaţia cu. Fixarea capetelor barelor de cablul fără sfirşit 3 prin interm ediul plăcii de ancorare V şi al cirligului de întindere 2. • ■' 2) Prinderea capetelor barelor de pe colacii puşi pe virtelniţă de cablul fără sfirşit (v .fig . V . 6) Cablul de întindere este p re v ă z u t cu cîrlig şi ochet şi cu a ju to ru l lui şi al plăcii de ancorare se p o t fixa barele de oţel de cablul de pe t a m ­ burul tro liu lu i (fig. prin intermediul plăcuţei de ancorare (u. V.troliu electric s în t : 1) Montarea colacilor pe vîrtelniie.3). 8). fig. Y. 3) Descolăcirea se realizează prin acţionarea cablului fără sfirşit de către troliu. întindere a ajuns la capătul cursei cablului fără sfirşit.10). derularea cablului fără sfirşit este asigurată de faptul că celălalt ca p ă tu l său este legat de s tîlp u ld e ancorart cu scripete (v. V.

cap. V. Se tra n s p o r tă barele în fascicule p în ă la bancul de lucru. îndreptarea cu dispozitive simple şi la maşini de îndreptat cu role şi cu cap rotitor a oţelului-beton livrat în colaci Barele de diam etre m ari 0 > 12 m m se în d re a p tă pe bancul de fasonat cu chei cu sau fără prelungitor. V. pîn ă cînd se reali­ zează lungirea procentuală stabilită (m axim um 0. V. Se taie barele de pe p latform ă cu cleştele la lungimile cerute conform ■fişei de debitare. 3. în d re p ta re a propriu-zisă începe prin acţionarea troliului în aceSeaşi condiţii ca la în drepta rea cu troliul m anual. Barele cu diam etru l m ai gros de 12 m m din oţeluri OB 37 şi PG 52 ?i_°ţeluri PG 60 şi PG 90 cu d iam etrul mai gros de 10 m m se în d re a p tă 199 . D u p ă în d rep ta re se roteşte ta m b u ru l troliului înapoi.7). D). 11).l l . în d re p ta re a şi fasonarea s în t în acest caz operaţii care se fac de aceeaşi form aţie şi cu aceleaşi dispozitive (v.3% ). V . d e a n c o ra r e 2. £ig. V.Operaţia de întindere se începe cu fixarea barei la cap ătu l dinspre vîrteln iţe prin fixato rul cu excentric (v. a l c îrlig u lu i d e în tin d e r e 2 şi a l c a b lu lu i d e în tin d e r e 3. b ara se aşază prin g re u ta te a pro­ prie pe platform ă. F ix a r e a c a p e te lo r b a re lo r d e o ţe l-b e to n d e tro liu p r in in te rm e d iu l p lă c ii. iar celălalt ca p ăt se leagă de ta m b u ru l troliului prin interm ediul cablului de întindere (v. apoi se eliberează din fixator şi din placa de ancorare.10) şi plăcilor de ancorare (fig. fig. 3 Fig. Folosirea trac to arelo r sau a altor mijloace de întindere nu este recom andabilă.

V. Banc pentru îndreptarea barelor ansam blu de capre prin p la­ groase. V. sau direct. l 2) care dispune de o serie de dispozitive anexe (plăci m etalice cu dornuri 1. u n alt p a r a m e tru im p o rta n t este ra z a de cu rb u ră (respectiv săgeata /) care se im prim ă barelor. nul înclinat 5). fixate cu buloane in col­ ţurile opuse ale bancului). V . bancul de lucru 2 este adesea c o m p letat pe cele două latu ri cu capre p en tru depozitarea barelor de î n d r e p t a t : ansam blu l de ca p re o şi capre joase 4 p en tru barele în d re p ta te (care sîn t dirijate spre acest Fig.m an u al pe u n banc obişnuit (fig. În d re p ta re a se face du p ă intro ducerea barelor in tre dornurile plăcii. prin înco­ voiere. 200 .12. în d re p ta re a se face prin c u rb are a succesivă în unul sau două pla­ nuri. Săgeata este reglabilă şi re zu ltă din poziţia reciprocă a rolelor. folo­ sind ca p ătu l liber al barei ca pîrghie . folosind cheia cu prelungitor. P oziţionarea rolelor se face astfel încît săgeata din curbare să descrească p în ă la în d rep ta rea com pletă (fig.etan Fig. cu a ju to ru l u n or role de diam etre convenabile. Schem a m aşinii de îndreptat.13).13. V. Koţii* angrenajului mecanic Lima barei Oe ofe/-6eton masm» M işcarea otelului-t. alese în funcţie de diam etru l barelor care se în d re a p tă . Barele de diam etru mic se în d re a p tă la maşini cu role sau la maşini cu cap rotitor.

V. maşini de s u d a t cu m ulţi electrozi. C. B arele s în t deplasate cu a n u m ită viteză prin acţionarea unor rolede angrenaj puse în acţiune de m o torul maşinii.Maşinile cu cap ro tito r au u n cap curb prin care trec sîrmele (sau1 bare ce au d iam etru l mic) . precum şi linii complexe care fac operaţiile în flux continuu (de tă ia t. m aşini de fason at bare su bţiri (etrieri) . c ît şi oţelul profilat (tip PG sau sîrmele am p re n tate). Descrierea m aşinilor este detaliată în cap. Maşinile p o t fi d estinate atelierelor de a rm ă tu ri de m are capaci­ t a t e unde se cere p ro d u c tiv ita te rid ica tă sau atelierelor de şantier un d e sînt suficiente maşinile cu p ro d u c tiv ita te medie. maşini de s u d a t prin p u n cte cu o pereche de e le c tro z i. p en tru a fi uşor introduse în maşini. Generalităţi P e n tru m ecanizarea operaţiilor legate de confecţionarea a rm ă tu rilo r în prezent se dispune de maşini de în d re p ta t şi t ă i a t oţel-beton : maşini de fason at bare p în ă la 0 < 40 m m . C. Maşinile au dc regulă u n su p o rt dc susţinere a barelor în d rep ta te . Rolele de angrenaj p o t d erula barele sau sîrmele liv rate în colaci prin fo rţa de t r a c ţiu n e care se naşte p rin frecare. MAŞINI DE ÎNDREPTAT Şl TĂIAT 1. Unele m aşini au şi dispozitive anexe. su dat şi chiar r u l a t plase sudate). 201 . care însă de această d a tă se face în to a t e planurile ce intersectează centrul secţiunii transversalea barelor. Maşinile tre b u ie să p o a tă prelucra a t î t oţelul neted. direct din c o l a c i . prevăzute cu lim itato r a u to m a t de cursă. Unele din maşinile cele mai cunoscute în prezent s în t a r ă ta te în con­ tinu are unde se prezintă modul general de alcătuire şi exploatare. d u pă care barele s în t deb itate a u t o m a t lateral. m aşini de t ă i a t oţel-beton acţion ate hidraulic sau mecanic . ce declanşează şi tă ie re a barelor la lungim ea stabilită. se în d rea p tă cu m in a sau cu a ju to ru l cleştilor şi cheilor. prin ro tire a capului curb şi avan sarea sîrmelor se execută în d rep ta rea t o t p rin curbare. Barele cu diam etru mai mare. tă ia t şi faso n at bare. pe o lungimede ap roxim ativ 1 m. cu perii radiale care c u r ă ţ ă oţelul de rugină. maşini p en tru s u d a t cap la cap bare de oţel-beton . m aşini com bin ate de în d rep ta t.

80 m edie 0. rezis­ t e n ţ a oţelului care se în d rea p tă.R .40 m edie 0.S .R .S . d iam etrul armăturii.00 0. iar tăierea să se facă cu cu ţite ro ta tiv e . Se reco m an dă ca maşinile utilizate să aibă de p referin ţă sistem de înd rep ta re cu role.50 medie 0.90 2.75 Maia kg 2 600 ’ E .B .20 3 950 3 —10 mm R o tu n d 2 5 -4 0 80 Îndreptare 2 200 3 —12 mm R o tu n d 40 1200 „6 M artie" R .50 medie 0.4 R . Nosenko U . p ro d u c tiv ita te a în t/h . Aceşti p a ra m e tri p en tru cîte v a m aşini utilizate la noi s în t d aţi în tabelul V. R . Diametrul armăturii Profil 5 — 15 m m R o tu n d şi p eri­ odic 5 —15 m m Rotrund şi periodic G—10 mm R otund Viteza de îndreptare m/min 39 şi 72 Productivi­ tatea t/h 1.F .75 3 850 1 2 0 -1 5 0 180 în d rep tare 1. să aibă lim itato are sensibile la finele cursei. precum şi ■colectoare a u to m a te de bare.2. viteză de îndreptare.35 m edie 0. W artenw eiler R B /4 c fcy Italia K OCH BE 4 R . masa agre­ g atu lu i principal etc.G .2.00 m edie 1.20 0.F . C aracteristicile tehnice ale m aşin ilo r de Îndreptat şl tă ia t Denumirea maşinii Ţara U .S .S . W A FIO S R. Tabelai V.2.R .R . 40+80 1.G . n u m ă ră to r de bare şi ghidaja p e n tru prevenirea flam băjului barelor ajunse la lim itator. A lcătuirea d e principiu a unei m aşini d e îndreptat şi tăiat Maşinile de în d re p ta t şi t ă i a t se caracterizează p rin cîţiv a parametri «principali: putere.000 202 . 4 —14 mm R o tu n d 46 2.

Fig. W artenw eiler — Italia. E x is tă u n n u m ă r fo a rte m are de maşini de în d re p ta t şi tă ia t. Maşina de îndreptat cu role în două planuri.14. V . reglare şi a u to m atizare a operaţiilor. u n agregat de îndreptat şi tăiat (fig. P e n tru bare subţiri ( 0 < 1 2 mm) se preconizează să se conceapă m aşini com binate de în d rep ta t. mecanismele de tăiere şi degajare a u to m a tă a b a r e lo r.14 şi \ . 203 . a c ţio n a re . v irte ln iţă p e n tru su portul colacului de o ţel-b e to n . t ă i a t şi fasonat. Y.l5. p re v ăzu t cu ec hipam ent de.16.15) se com­ pune d i n : agregatul propriu-zis de în d rep ta re a lcă tu it din m ecanismul de înd rep ta re şi avans. care se află şi în d otarea u no r fabrici de p refabricate din ţ a r a noastră) se poate urm ări pe figura Y. m odul lor de alcătuire fiind asem ănător. V. cu jgheab de degajare .Fig. î n principiu. echipam entele electrice de acţionare. M ajo ritatea ţărilor au producţie proprie de maşini de î n d re p ta t şi tăia t. Alcătuirea agregatului de t ă i a t (la m aşina tip E. suportul p en tru susţinerea barei în d re p ta te şi tăiate. Agregat com plet de îndreptat şi tăiat.

.

cu dimensiunile de 0 3 — 12 mm. Se aşază colacul de oţel-beton pe virteln iţă. fig. du p ă care se reglează din nou rolele de îndreptare.3. Se fixează lim itatorul de com andă a tăierii la lungimea necesară. inclusiv lungimea barei. Se fac contactele electrice p e n tru acţionarea tăierii 6 şi degajării barelor. m aşină care în d re a p tă oţelul-beţon neted. 205 . se apasă pe bu to n u l de m ers continu u cu v iteza I sau v iteza II. Maşina este p re v ă z u tă cu un n u m ă ră to r al barelor tă ia te . Maşini de îndreptat şi tăiat executate în ţară î n ţ a r a noagtră s-a utilizat. cu viteza de deplasare a vergelei Wai mare decit la m aşina t i p Nosenko No-338. se p une în fu n cţiun e m otorul electric principal de acţionare 2. iar oţelul 0 8 —15 m m se în d re a p tă cu viteză mare). Modul de utilizare a maşinilor de îndreptat şi tăiat Se pregăteşte m aşina de în d re p ta t (v. începînd din anul 1966 m aşina de în­ dre p ta t tip Nosenko .No-338. du p ă dim en­ siunea m aterialului care se în d re a p tă (oţelul 0 5 —8 m m se în d re a p tă -cu viteză mică. Se verifică dacă vergelele p o t p ă tru n d e cu uşurinţă în întreg tre n u l de role. 4. V. se controlează c a litatea operaţiei de în­ drep tare şi tăiere la lungime (to lera n ţa de tăiere este în j u r de 1% ). Barele s în t trase direct din colacii aşezaţi pe v irte ln iţă . folosind p en tru în d re p ta re o to b ă ro ti­ toare cu bacuri. Se reglează cu aju to ru l m anetelor rolele de tragere şi în d rep ta re la d ep ă rta re a corespunzătoare dimensiunii barelor care urm ează a se îndrepta. care funcţionează prin scădere (se pleacă de exem plu de la 1 999 dacă vrem să tăiem 2 000 b are şi se opreşte cînd s-a t ă i a t n u m ăru l de bare stabilit). precum şi modul de ra b a te re a laturii jgheabului. D u p ă ce se fac to a te verificările. P rin apăsare pe buto n u l 7 de com and ă cu im pulsuri (com andă electrică). în tre rolele de ghidaj şi cele de p re in d re p ta re şi tragere. care lasă b ara să cadă pe suporţii de colectare. Se în d re a p tă cu cheia ca p ă tu l liber al vergelei din colac şi se introduce prin inelul de c a p ă t 6!. echipîndu-se cu setul de role corespunzător diam etrelor barelor ce se îndreap tă. O m aşină sim ilară este m aşina IL-Precizia care în d re a p tă şi ta ie °ţel neted cu dimensiunile 0 3 —14 mm. D u p ă ce se taie o bară. 1G). astfel ineît b a ra să fie împinsă de rolele de trag e re între rolele de în d rep ta re din plan vertical şi orizontal p în ă p ă tru n d e la foarfeca de tăiere. care acţionează rolele de tragere şi îndrep tare.

La capătul fix al jgheabului se găseşte iimitatorul (m icroîntrerupător care comandă mecanismul de tăiere. producînd degajarea oţelului-beton. Grupul de antrenare se compune din : motorul electric cu două tu­ raţii şi cu mers înainte şi înapoi .17) toba are în com­ punerea ei de regulă bucşele de ieşire şi intrare 2 şi 5. astfel incit ţoale rolele acţionate au aceeaşi turaţie. Maşina are u n batiu confecţionat din oţel sudat şi p relu c rat. o parte mobilă care se roteşte în jurul unui ax. Declanşarea se face printr-un electromagnet de cuplare.. V.1 0 mm ce se livrează în colaci (v. 13. role de tragere. cu ta m b u r rotitor şi bucşe de îndreptare. cîteva p e r e c h i de bacuri 3.R.. în corpul batiului se află grupul de antrenare al mecanismului de tragere şi îndreptare şi grupul de antrenare a amecanismului de tăiere. Maşina U. este o maşină de îndreptat cu role. Jgheabul are rolul de ghidare şi degajarea barelor tăiate şi este compus d i n : o parte fixă formată din batiu şi 7 suporţi ficşi. Grupul de role de preîndreptare se compune din trei role cu profil şi o rolă de ghidaj lisă care sînt reglabile după diametrul barei ce se îndreaptă. tabelul I X .în ultimul tim p s-a asimilat maşina (le îndreptat şi tă ia t „6 Martie" — Timişoara pentru oţel rotund cu dimensiunile 0 G—12 mm. fiind acţionat de cama excentricului. oţeluri PG 52 şi PG 00 cu dimensiunile 6 şi 8 mm.1). maşina „6 Martie" — Timişoara. avînd role pentru preîndreptare. şi anume : maşina „Precizia" . maşina cu role U.B. La maşinile de îndrep ta t cu cap rotitor (fig. plasate în paharele 4. şuruburile de reglare A . Foarfeca este tip ghilotină acţionată de un arbore excentric. în ţar» noastră s-au produs mai m ulte maşini de îndreptat şi tăiat. cuplajul electromagnetic cu fricţiune care realizează transmisia de la motor la reducătorul de turaţie şi frinează mecanismul de tragere şi îndreptare în timpul tăierii oţelului-beton (transmisia prin curea trapezoidală de la cuplaj la frînă şi cu lanţ la reducător şi apoi prin grupul pinioanelor cilindrice de pe axele rolelor de tragere şi îndreptare). acţionate prin roţi dinţate cilindrice. model 1978 cu role de îndreptat.B. C. Mecanismul de tăiere se compune din : motorul electric de acţio­ nare de tip asincron trifazat şi mecanismul de tăiere acţionat cu 4 curele trapezoidale. Maşinile de îndreptat pot face îndreptarea la diametre mai mici. prin tobe de îndreptare rotitoare sprijinite pe rulm enţi cu bile. role de îndreptare în plan vertical şi role' de îndreptare în plan orizontal. care are o camă ce acţionează o pîrghie a axului jgheabului. precum şi pentru prelucrarea (în­ dreptarea) sîrmelor STNB şi STPB cu dimensiunile 5 . maşina „6 martie" — Timi­ şoara model 1981.R. D şijE 206 .

c. O . E — şuruburi d c reglare.corpul capului lotitor j 3 2 . B . A . 5 b u cşe j —bacuri j 4 —pahare . .

s ta n ţe m anuale. 4. Stanţele manuale (fig. 'Cleştele. V. V. Fig.19) s în t agregate ac ţio n a te p rin pîrghii. ş ta n ţe m ecanice ac ţion a te cu m o to are electrice sau hidraulice.18). Cuţitele s în t interşanjabile fiind confecţionate din oţel de scule. Stanţe cu pîrghii manuale. :. precum şi cu ag regate com plexe de tă ie re etc. Cleştele m anual se foloseşte p e n tru tăierea barelor subţiri (fig. V. unghiurile cuţitelor asigurînd o b u n ă tăiere.19. î n ţ a r a n o astră se fabrică ş t a n ţ a m an u ală „6 M artie" — Tim işoara care ta ie oţel ro tu n d 0 25 mm. t r a t a t e term ic.203 . d ar aceasta nu po ate în d re p ta b are de grosim e p re a mare). ta ie sîrm a S B P de 0 7 m m şi o ţel-b e to n 0 12 mm. folosită în ţa ră .şi ro a ta de transm isie p e n tru curelele trap ezo idale (tip ul re p re z e n ta tiv este Maşina Wafios R. fa b ricat de în trep rin d e rea „6 M artie “ — Tim işoara. 5. Dispozitive şi maşini de tăiat oţel-beton Tăierea oţelului-beton se ex e cu tă cu cleşte m an ual.

5 la 7. Poate tă ia p în ă la 12 bare 0 7 respectiv 14 mm. 2) Maşinile M U B E A tip BS 28 şi BS 32 sîn t m aşini mobile de 2 CP cu g re u ta te de 270 la 435 kg şi po t tă ia bare p în ă la 32 m m . Dintre m aşinile utiliza te la no i se prezintă urm ătoa rele tip u ri : 1) Maşinile F utura (R. care acţio nează cu ţitu l de tăia t. chiar p în ă la 12 bare o d ată. S 501 şi S 701 care au puteri .20. organele de tăiere. l 209 . fiind fixate de organele active ce nu au mişcări laterale.5 k W şi p o t tă ia bare p înă la 70 m m grosime din oţel OB 37. Maşinile de regulă s in t au to m ate. fig. La uneltele m anuale se taie de regulă o singură bară. A tît la stanţele m anuale. respectiv de 55 m m p e n tru oţeluri de înaltă re ziste n ţă. S ta n ţa se fixează de o fundaţie. are u n batiu m asiv şi u n b r a ţ rob ust. p en tru a se asi­ gura o b u n ă tăiere este n e c e s a r : să se dispună de cu ţite cu d u rita te corespunzătoare. care să se deplaseze în plan uri paralele. p o t de asemenea t ă i a concom itent 3 —4 bare. p u ţin d fi schim bate du p ă d iam etrul barelor care se taie sau cînd se uzează. S 401. bine ascuţite.G.de la 1. O p rezentare de principiu a unei ş ta n ţe mecanice de t ă i a t este a r ă t a t ă în figura V. Cuţitele s în t interşanjabile. corpul de po m pă şi organele de tra n sm ite re a forţei la organele active de tăiere (cuţitul). cît şi Ia cele mecanice. Stanţele manuale hidraulice po t tă ia cu u ş u rin ţă oţel-b eton de dia­ m etru mare. T ra n sm iterea forţei nu se face prin pîrghii. num ai că organele active s îu t ac ţio na te prin angrenaje puse în funcţiune de m o to are electrice. Ştiinţele mecanice sîn t alcătuite pe acelaşi principiu cu ştan ţele m a­ nuale. unele tip u ri au dispozitive hidraulice. a c ţio n a t prin pirghii cu sau fă ră cremaliere. S ta n ţ a se com pune d i n : b a tiu l stanţei. V .S în t numeroase firme care livrează ş ta n ţe m an u ale care asigură tăierea oţelului-beton de to ate calităţile p în ă la d iam etrul de 40 m m (v. Ş tan ţele mecanice p o t tă ia to a te diam etrele de b are şi pot tăia şi un nu m ăr mai m are de bare.) tip S 322. Maşinile au comenzi m anu ale sau la picior. l 9). Are declanşator m a n u a l şi rele de susţinere a barelor care u rm ea ză a fi tăiate. asigurînd u n bun ghidaj. G re u ta te a m aşinilor variază de la 300 la 1 930 kg . dacă diam etrul acestora este m ai mic.F. Maşinile po t teoretic realiza de la 25 la 42 tă ie tu ri/m in . ci prin pom pe hidraulice a c ţio u a te m anual. m o n ta te pe ro ţi şi cu dispozitive de împingere. H ~ Cartea fierarului betonist — cd.

1 500 ro t/m in . s în t maşini cu acţionare la picior. 3) Maşinile lip S T E I N W E G sîn t maşini 2.S.). î n u ltim a perioadă s-a pus în fabricaţie la în trep rin d e rea „6 Mar­ t i e " —Tim işoara. m aşina BY-4Î (R . M a şin a K SB -50. Ş ta n ţe m eca n ic e .R. 210 . m aşina hidraulică de t ă i a t oţel-beton cu m o tor d© a n tre n a re de 4 kW .P . cu declanşator a t î t m anual.S.5 kW etc.20.P.) cu putere de 5.) cu p utere de 75 kW . V. ce debitează bare de oţel-beton cu diam etru l m axim de 42 m m şi ş ta n ţe manuale. c ît şi la picior. G) M aşina R E M A tip PG 440/35 (Italia) are u n dispozitiv de tă ia t a t a ş a t maşinii de fasonat.5 CP cu p erfo rm an ţe similare maşinilor M UBEA.F ig .P . KSB-50 şi PSK -65 . 4) Maşinile L I E B I G şi L U D E W I G -D r e s d a se livrează în trei ti­ pu ri : FM-48.U . p rin cuplarea dispozitivelor de t ă i a t Ia [ar­ borele m otoreductorului. 5) Maşinile M I R (U. m aşin a tip N-40 (R .

profilul oţelului şi ca litatea oţelului (fig. la diferite unghiuri. P e n tru realizarea ciocurilor se fac îndoiri la unghiuri de 90 sau 180°. F asonarea m anu ală se face cu a ju to ru l u n o r dispozitive simple şi constă din îndoirea sim­ plă sau succesivă a barelor la unghiul dat. stabilite în funcţie de n a tu ra îndoirii (cioc. V. p en tru a a j u t a secţiunile de b eton de a prelua eforturile u n ita re de întindere p rin barele de oţel (arm ături).21). în d oirea barelor trebu ie fă cută cu anum ite raze de curbură pe discuri cu raze diferite. p e n tru a asigura trecerea de la o zonă la alta şi pentru o b u n ă ancorare a barelor în m asa betonului.D. Unghiul de îndoire po ate fi verificat prin şabloane.). Prelucrarea a rm ă tu rii conform cotelor din proiect şi fişei tehnice se num eşte faso­ narea armăturii. Raze de îndoire. PC 60 <t>Z 10 mm Fig. Generalităţi asupra fasonării manuale Barele de oţel-beton sint puse in elementele din b eto n în zonele întinse ale elementelor. de fa p t îndoite. barele s în t prelucrate. P e n tru a ră sp u n d e acestei cerinţe. TEHNOLOGII SIMPLE DE FASONAT Ş! ÎNDREPTAT OŢELUL-BETON 1. de regulă 45°. OB 3 7 0 i 10mm 211 . îndoirile la 90° se fac şi la barele care arm ează colţurilor elementelor de b eton arm at. sau la unghiul precizat in proiect (acest tip de fasonare 5e num eşte fasonarea barelor ridicate). F aso n area p o a te fi fă cu tă m anual sau mecanic.21. b ară ridi­ cată etc. V.

23. 5) Plăcile cu găuri folosesc p en tru fixarea pe acestea fie a dornu­ rilor simple sau a dornurilor cu discuri. Banc pentru fasonarea manuală a oţelului-beton.23). V. 2) Placa simplă cu trei dornuri cu sau fără pîrghie de îndoire (fig. ciocuri. cu sau fără cremalieră. po ate fi folosită la form area ciocurilor sau în­ doirea barelor ridicate. V. Fig. discuri. Plăci cu dornuri şi prelungitor pentru fasonare : a — placă simplă . în special plăci din oţel pre lu c rat sau t u r n a t .22 se a r a t ă u n b anc de lucru care tre b u ie să aibă u n b la t foarte rigid. a. de forme şi alcătuiri diferite. a. Dispozitive simple pentru fasonare manuală F asonarea m an u ală se face de regulă pe u n banc de lucru pe care s în t fixate dispozitivele a ju tă to a r e de îndoire. V. a v în d prelungitor (fig. Cheile au dim ensiuni diferite în funcţie de d iam etrul barelor care se în dreaptă. fie p e n tru fixarea pîrghiilorchei cu dornuri (fig.22. folosit d re p t pivot. V.2. D in tre dispozitivele anexe care se folosesc se pre zin tă cele mai uzi­ ta te . foloseşte la form area etrierilor sau a îndoirilor suc­ cesive. 3) Placa cu dornuri. cerc gradat şi pîrghie cu fixaloare şi limitatoare p en tru form are de etrieri. şi a n u m e . î n figura V. b). 212 . bare îndoite (fig.24. V. V. 4) Placa cu dorn crestat şi cheie fixată de placă. b). b — placă cu cremaUeră.26) care au la p a rte a inferioară u n b o lţ ce se introd uce în g a u r a plăcii.25 . 1) Cheile simple sau duble cu b r a ţ d rept sau b r a ţ frînt. Fig.

213 .25. Plăci cu pîrghie. V. Fjg. V.Fig.24. cu lim itatoare şi fixatoare. Placă cu dorn crestat.

* P e bancul^care are trei sau p a t r u dornuri se po ate face o îndoire comodă cu o cheie (fig. V.Dispozitivele de îndoire s în t în continu ă perfecţionare şi ele s în t concepute de im aginaţia tehnicienilor şi m uncitorilor p en tru uşu rarea muncii m anuale . îndoirea cu trei dornuri şi o cheie. 3. dornurile se pot pune la astfel de dis­ ta n ţ e încît pe ele liă se ataşeze discuri gău rite care să asigure îndoirea la raza de c u r b u ră cerută.28. practic n um ăru l lor este nelim itat. Utilizarea dispozitivelor simple de fasonat Barele de d iam etre mici (subţiri) se pot îndoi cu a ju to ru l a două chei.28) . V. V. în special p en tru corectarea poziţionării arm ă tu rii în ain te de betonare (fig. în care caz se p o t folosi şi chei frînte.21). Fig. 214 .

în figura V. V. P rin răsucirea pîrghiei (cheii) in sensul săgeţii se realizează o nouă îndoire la 90°. 215 .30. îndoirea cu placă turnata.25. M odalităţi a ju tă to a r e de îndoire a unor bare cu dispozitive s în t a r ă t a t e în figura V. V. F ix area plăcilor de îndoire pe bancul de lucru se face. p e n tru a perm ite lucrul concom itent •sau succesiv p re d în d bura de la u n fierar beto n ist la celălalt.29). fix a t pe placa 5 şi împinsă pînă la lim itatorul 3 al b ra ţu lu i cheii 2. barele fiind blocate de dornuri). de regulă.23 —V. a se a r a tă poziţia barei 1 deja îndoită de două ori care este t re c u tă prin dornul crestat 4. se în v a ţă uşor şi nu s în t necesare explicaţii. Folosirea plăcilor din oţel t u r n a t s în t cele mai comode. Barele ridicate se pot îndoi uşor cu plăci cu chei (pîrghii fixate de placă. în diagonală. F o rţa de îndoire se reduce d a c ă se folosesc crem aliere (fig. in colţuri opuse. Acţionarea pîrghiilor pen tru a ex e cu ta îndoiri la 45°.30).29. îndoirea barelor ridicate. V.25. D e exemplu. îndoirile Fig.Fig. la îndoirea oţelului-beto n (fig. V . 90° sau 180°.

Pasul fretei r Fig. 4. b) sau d upă diagonala etrierului.31) şi care se po ate ro ti uşor cu o manivelă. IX). a v în d p u n erea la p ă m in t şi cablurile tre c u te prin canale în pardoseala atelierului (sau prin cabluri blindate). succesive ajung să formeze etrierul închis cu capetele ciocurilor în­ d re p ta te paralel cu laturile etrierului (v. Fasonarea mecanică P e n tru industrializarea lucrărilor de a rm ă tu ri în prezent se folosesc maşini de fa so n at cu g ra d rid ica t de au to m a tiz a re care asigură o pro■M W ‘ "'7 > d u c tiv ita te rid ic a tă la lucrările de arm ături. V. pe d ouă capre (fig. fig. O asemenea fretă se poaie face num ai din oţel moale subţire. Şablon pentru ex e­ cutarea fretelor. V. V.31. 216 . care se modelează uşor pe cilindrul de lemn. aşezat cu axul. cu d iam etrul reglabil la dim ensiunea stîlpului. fo rm a t dintr-o ţeav ă. Gel m ai simplu m od de organizare este am plasarea maşinii de fa­ s o n a t între două b ancuri (fig. F aso n area fretelor de stîlpi cu mijloace m anuale se realizează cu a ju to ru l u n u i cilindru de lemn. cap. Plăcile cu crestătu ri po t form a m ai m ulţi etrieri deodată.32) p rev ăzu te cu rulouri pentru spri­ jinirea barelor şi glisarea lor în tim pu l fasonării. De regulă maşinile s în t in teg ra te unui flux tehnologic continuu care rezultă din organizarea ra ţio n a lă a atelierelor de arm ă tu ri (v.25. M aşina v a avea in sta la ţia electrică e x e cu tată conform regu­ lilor de securitate. V. A m plasarea maşinii se face prin fixarea în fu n d a ţie şi calarea sa cu pene.

2 k\V. M ulte m aşini de fa so n at au şi dispozitive de t ă i a t (maşina REMA tipul PC 40/35 şi tip u l PC 32/26 —Italia). V. V. E. 217 . F asonarea m ecanică este indicată pen tru to a te atelierele de con­ fecţionat arm ături. F ă ră reglare a u to m a tă se p ot fasona bare pînă la un unghi de 180°» •ar cu reglare a u to m a tă se p o t îndoi la unghiuri de 45°. Maşini de fasonat bare longitudinale F asonarea barelor 111 atelierele de şantier de mică im p o rta n ţă seface m anual. MAŞINI DE FASONAT (ÎNDOIT) OŢEL-BETON 1. p u tere a maşinii este de 2. d a r aceasta necesită m u ltă m ano­ peră. îndoire şi spiralizare a barelor. 90° şi 180°. în tre p rin d e re a „6 M a r tie " —Tim işoara produce m aşina de fasonat oţel-beton 0 40. Banc de lucru pentru fasonarea mecanică. î n ţ a r a noastră se utilizează m aşina de fasonat tip „9 Mai" produsă din anul 1964 de U zina „9 Mai" — B ucureşti şi Maşina MF-32 (fig.33). OB 37 ( 0 32 PC) cu m o tor de a n tre n a re de 4 kW — 1 500 rot/m in. P o a te fasona oţel ro tu n d OB 37 p în ă la 0 < 40 m m şi oţel PC pînă la 32 m m .Fig. care poate face operaţiile de în­ dreptare. cu dispozitive simple. M aşina este p re v ă z u tă cu un sistem acustic pen tru de­ păşirea accidentală a unghiului de îndoire program at. produsă de Uzina Mecanică —Sibiu. iar g re u ta te a maşinii de 900 kg.32.

218 . de regulă fix.Fig. inver­ sare etc. V. roţi.. oprire. la locul de lucru. co n ţin în d în el mecanismele de antrenare. de regulă m on­ t a t ă pe roţi p e n tru o deplasare uşoară pe distan ţe mici. mecanismele de a n tre n are . instalate pe u n perete lateral. rigle cu găuri şi dornuri etc. de com andă pornire. p lasate pe o placă d© lucru .) j . a) sîn t alcă tu ite în principiu din : 4>atiul sau cu tia m a ş i n i i . dispozitivele de com andă.34. Maşină da fasonat oţel-beton. Dispozitivele de lucru s în t alcătuite dintr-o placă de lucru confecţionată dintr-o ta b lă groasă în care este d ec u p at u n disc activ ro tito r cu locaşuri p e n tru fixarea •organelor active de fasonare (dornuri. Alcătuirea de principiu a maşinilor de fasonat Maşinile de fason at (fig. 2.33. V. dispozitivele de lucru. B atiul este a lcă tu it dintr-o s tru c tu ră m etalică p o rta n tă . Batiul maşinii este o construcţie m etalică ro bustă. Dispozitivele de lucru fixe sau detaşabile sîn t am plasa te pe o placă de lucru p la s a tă pe p a rte a de sus a batiului.

Maşina de fasonat tip FICEP (a). dispozitive p en tru faso­ 219 . două sau mai m u lte plăci tran sv ersale cu poziţie fixă sau reglabilă. fasonarea la maşină a ciocurilor (b) şi a barelor ridicate (c) . F IC E P . Multe maşini au o serie de dispozitive anexe care pot asigura exe­ cuţia unor prelucrări speciale. La m arginea mesei de lucru se găsesc m o n ta te de regulă. dispozitive Pentru îndoire cu raze de cu rbu ră foarte mari. care for­ mează organele pasive ale operaţiei de fasonare. cum ar f i : b r a ţ cu dornuri p en tru îndoi­ rea barelor ridicate cu alte d istanţe în tre dornuri decît cele de pe dis­ cul activ (S T E IN W E G . dispozitiv p en tru confecţionarea spiralelor (S T E IN W E G . două bare (role) pen tru glisarea oţelului-beton. F IC E P ).34. F U T U R A . prevăzute cu locaşuri p entru dornuri (roţi sau dispozitive). pe două feţe opuse. B IF A X etc.Fig. V. I —I V — fa z e d e fa s o n a re .).

rolele se aleg în funcţie de diam etrul barelor care se îndoaie. ru lm en ţi etc. lim itatoare. fierarul b eton ist u rm ăreşte valorile de pe discul gradat. Masa maşinilor. dispozitive p en tru spirale poligonale. î n prospectele maşinilor sîn t m u lte d a te auxiliare necesare folosirii eficiente a maşinilor. Discul tre b u ie să aibă ro ta ţii prestabilite. obţinerea vitezelor de rotire dorite prin reglare prealabilă.) . S înt şi agregate cu g ra d de a u to m atizare ridicat. pinioane. 220 . dispo­ zitive de adaos cu role p en tru în d re p ta t sîrmele. cu m ai m u lte viteze (2 — 4 viteze) în funcţie de grosim ea barelor. Mecanismele de comandă asigură pornirea prin pedală. la cele cu acţionare m ecanică (normală). D u p ă n a tu ra construcţiei.narea dublă a mai m u lto r b are de diam etre m i c i . Maşinile m oderne (FIC E P ) au u rm ăto a rele c a ra c te ris tic i: ro tirea dis­ cului în două sensuri. care p une în m işcare r o a ta m elcată pe axul căruia se găseşte m o n t a t discul activ. Operaţiile de punere în fu n cţiune s î n t : 1) M ontarea pe m asa de lucru a riglelor g ău rite cu dornuri şi mon­ ta re a rolelor de îndoire pe dornuri (cu sau fă ră dispozitive anexe. comenzi p en tru viteze fo a rte reduse. d upă g ra d u l de com plexitate. 2) Stabilirea unghiului de îndoire la maşinile a u to m a te sau cu p rogram are . oprirea au to­ m a t ă a discului. utilizarea dispozitivelor anexe şi tab ele a ju tă to a r e care să indice unghiul de rotire necesar p en tru realizarea unei îndoiri simple sau duble. Mecanismele de antrenare sîn t în principiu alcă tu ite d in tr-u n m otor. capete speciale p en tru exe cutare a ciocurilor. reîntoarcerea a u to m a tă . şi dispozitive de inversare. reductoare. curele de transm isie. dirijate m an ual sau au tom at. p en tru realiza­ rea unghiului. P e n tru a utiliza ra­ ţional maşinile de fasonat. braţuri. Modul de utilizare a maşinilor de fasonat a. d ia m e tru l m axim al unei bare sau a barelor cai’e se în­ doaie concom itent. 3. diam etrul barelor şi re z is te n ţa acestora v a ria z ă de la 300 la 1 600 kg. s în t necesare: cun oaşterea perform anţelor maşinilor. oprirea a u to m a tă a discului la unghiul de rotire prestabilit. Operaţiile com une dc punere în funcţiune. lim itato are etc. m o n ta te pe roţi de cauciuc care se deplasează uşor prin îm pingere sau p o t fi ridicate cu mijloacele de ridicat. reglarea vitezelor de la un levier. ambreiaje. mecanismele dispun de roţi d in ţate. dispozi­ tive pen tru îndoirea sim ultană a mai m u lto r bare etc. frîne.

fig. b. c) se face a s t f e l : d up ă fasonarea ciocului b ara este îm pinsă pe linia dor­ nului central cu b u c a ta (porţiunea) p re v ă z u tă în proiect a fi d re a p tă . b ara este scoasă de pe disc şi pusă în po­ ziţia în care dornurile de sprijin au poziţiile din figură. V. p u n în d în m işcare inversorul cînd dornul de sprijin a revenit în poziţia iniţială. se p une în mişcare discul ro tito r spre d re a p ta p în ă se form ează ciocul (la 180°).34. a) realizîndu-se succesiv urm ăto a rele o p e r a ţ i i : se m o n ­ te a z ă dornul central sau u n dorn cu rol de dorn central şi u n dorn de lucru . pe o axă perpendiculară pe b ară . pe liniile cu găuri . V. se schim bă sensul de ro ta ţie al discului. apoi se opreşte m aşina . cum se a r a t ă în exemplele u rm ătoare. 7 5 Bj. V. iar riglele cu găuri la distan ţa A u poziţia re lativ ă a dornurilor de pe rigle (c ateta triunghiului) se p une t o t la d is ta n ţa A x : A -l « 0 . îndoirea dublă la 45° cu două dornuri pe discul rotitor (fig.34. du p ă care se pune în mişcare discul în sens invers făcîndu-se a doua îndoire .35) se face a s t f e l : — diam etrul dornului D se alege în funcţie de grosim ea barelor d dmax* mm D . u n dorn de sprijin se plasează pe lingă bară. 4) In trod ucerea barelor de fa so n at p rin m anipulare de pe banc pe m aşina de fasonat.3) Conectarea maşinii la re ţe a u a electrică se face cu luarea m ăsu­ rilor de p rotecţia muncii. fig. b). dornul de sprijin se fixează la o d is ta n ţă mai m are fa ţă de dornul ini­ ţial. V.34. 2) Fasonarea barelor ridicate prin îndoiri succesive (v. P e n tru fasonare unghiul de îndoire se verifică pe şablon. se introduce b ara între aceste dornuri (v. mm 20 80 26 100 34 140 40 160 — pe discul ro tito r se p u n dornurile la d is ta n ţa B 1. p en tru îndoirea dublă sim ultană. d iam etrul barelor şi înălţim ea grinzii p e n tru care se face ridicarea barelor se pregăteşte maşina de fasonat. In funcţie de caracteristicile maşinii de fasonat. fig. b ara este apoi îm pinsă înainte în vederea unei noi îndoiri sau a formării ciocului. F asonarea propriti-zisă. 221 . lăsînd capul necesar form ării c io c u lu i. ac ţion în d discul maşinii se face prim a îndoire la unghiul prescris . 1) Fasonarea ciocurilor se face pe o m aşină cu disc ro tito r ( v . stabilirea ro ta ţie i discului în funcţie de grosi­ mea barelor (cînd se fasonează m ai m u lte bare) şi p u tere a motorului.

d upă ce s-a însem nat pe ea cu creta locul de u n de se ridică (îndoaie) . Serviciul tehn ic trebuie să afişeze la m aşini tabele cu distanţele şi B i pe g ru p e de diam etre . 222 . V.39. dar poziţia v ertic ală a discului treb u ie aleasă astfel ca b ara d re a p tă să poată sprijini pe cele două dornuri a lă tu r a te de pe riglele g ău rite şi pe^dornul de pe disc. îndoirea se face în m od similar. Îndoirea se face simultan p rin blocarea barei cu două dorn uri ală­ t u r a t e fix ate pe discul r o tito r şi îndoire d ublă la 45° cu u n singur dorn fix a t pe discul ro tito r (fig.37 se a r a t ă îndoirea barelor pentru grinzi foarte înalte cîn d la disc este necesar să se folosească u n prelungitor. 3) Fasonarea etrierilor cu m aşina de fa s o n a t obişnuită este a r ă t a t ă în f ig u r a V. d up ă care se opreşte dacă m aşin a nu are dispozitive a u to m a te de aducere înapoi. îndoire dublă sim ultană cu două dornuri pe discul rotitor. poligonale' etc. acest sem n se m archează în dre p tul axei dornului de pe d i s c . — discul r o tito r se aduce cu poziţia dornurilor astfel ca axa fo rm a tă de dornurile de pe disc să fie perpendiculară pe riglele cu găuri.38.36) . — se declanşează m aşina care roteşte discul cu 45°. folosind dispozitive anexe tip F I C E P prinse pe riglele g ă u rite şi disc* este a r ă t a t ă în fi­ g u ra V. la mij­ locul distanţei d intre dornurile de pe r i g l e .35. îndoirea simultană a mai multor bare subţiri.a3 A1 A? a 4 Fig. V. Maşinile de fa s o n a t p o t ex e cu ta spirale rotu n d e. — se in tro d u ce b a ra în tre dornuri. î n figura V.

Fig.37. în d o ire d u b lă s im u lta n ă cu u n d o rn p e d is c u l ro tito r. 223 . V. V. F ig . în d o ire d u b lă s im u lta n ă cu u n d o rn p e p r e lu n g ito ru l la d is c .Fig. Îndoirea sim ultană a barelor subţiri.36.38. V.

P .F .4 0 ( R . m asa 700 kg.Fig. V. cu diam etrele de la 50 la 480 mm. Se po t realiza unghiuri de îndoire în t re p te cuprinse între 0 şi 315°. dar cu caracteristici tehnice şi p erform an ţe diferite. cu rezistenţă de 400 N / m m 2 şi p în ă la 25 m m p e n tru oţel cu rezisten ţa de 700 N / m m 2. Maşini de fasonat bare longitudinale Maşinile de fa so n at şi îndoit oţel-beton sîn t la fel de numeroase *ca şi maşinile de în d re p ta t şi tăia t.) fasonează oţel. diferă foarte m ult dispozitivele de lucru. p în ă la 32 m m.) cu m od de acţionare similar (prin ro ta ­ ţ i a discului). Modul lor de alcătuire în principiu este a c e la ş i.(discuri. M aşina este p re v ăzu tă cu scală g r a d a tă pen­ t r u a m arca unghiul de ro taţie al unui b r a ţ m o n t a t pe discul activ. 3) Maşina M U B E A — B E N D E R (R .39.G . console etc. cu viteza de ro ta ţie a discului de 100 — 130 ro t/m in . Maşina are discul plasat excentric f a ţ ă de batiu l maşinii. ) fasonează oţel p în ă la 40 m m cu rezis­ t e n ţ a p înă la 450 N / m m 2 . 4. m anete.) fasonează oţel p în ă la 40 m m.5 la 11 ro t/m in . 2) Maşina B H . Ca exemplificare se a r a tă unele caracteristici p en tru cîtev a tip uri de m aşini din ţările socialiste şi din vestul E u r o p e i : 1) Maşina G-40 ( R . dar are o placă ra b a ta b ilă care asigură prelun­ girea plăcii de lucru astfel că în poziţia de lucru discul se află la mijlocul mesei (plăcii). cu re­ zisten ţa pîn ă la 700 N / m m 2. M aşina are u n set de role de îndoiri. viteza de ro taţie a discului activ de la 3.U . P . 224 .2 kW . Fasonarea etrierilor cu maşină de fasonat obişnuită. av în d puterea de 4 kW . p u te re a 2. P . S în t m aşini cu organe active foarte diferite .

9)1 Maşina S T E I N W E G (R . m asa maşinii este de 1 220 kg j are dispozitive p e n tru p relu crat spirale. Dispune de o g a m ă largă de dispozitive anexe p en tru orice tip do prelucrare a arm ătu rii. inclusiv etrieri.G . au pedale de com andă stîng a-dreap ta.r^ze de îndoire de la 2. practic în­ treaga g am ă posibilă. P o a te fasona conco­ m ite n t pînă la 10 bare de 14 mm. faso­ nează o g am ă foarte m are de diam etre de diferite calităţi.) se livrează în tipurile B 32 ş B 40 care fasonează oţel pînă la 32 m m.etc. 8) Maşina F I C E P — model C A M (Italia) se livrează în 6 v aria n te. 7) Maşina P E D D I N G H A U S B I F A X .G . .ro t/m in p en tru bare la 16 m m şi 10 ro t/m in pen tru bare m ai groase) . cu rezistenţa de 450 N / m m 2 .) are posibilitatea de a program a fasonarea la 6 diferite unghiuri de în­ doire spre sţîn g ă sau spre dreapta. are două viteze (20.F .G . 10) Maşinile U G A R O L A ( Spa nia ) se livrează în tip u l CB 40 j GB 30 : GM.3 2 IC (R . L a această m aşină se pot fasona etrieri şi în d re p ta oţel^ beton de diam etre mici. se pot opri conform pro­ gramului. p en tru g am a de diam etre de la 0 la 32 mm.G .E.5 GP. P o a te realiza şi spirale cu diam e­ tru l de 150 mm. 1 225 .) fasonează oţel p în ă la 50 m m. are ec hip am ent care asigură ro ta ţia de 3.F . iar cu reducerea corespunzătoare a num ărului de b are se m ăreşte d iam etru l barei de fa so n at sau tă ia t. au dispozitive obişnuite. respectiv p în ă la 40 m m.F .5 d p în ă la lSd. a v în d rezistenţa m ax im ă de 450 N / m m 1 . av în d 2 sau 3 viteze sau cu v a ria to r de viteze. cu puteri de la 2 la 6 GP şi cu m asa variind de la 360 la 1 600 kg . 5 — 15 ro t/m in cu mers înainte şi î n a p o i . res­ pectiv 26 mm. O m aşină mai mică este tip u l B IA F E X -E .5 ro t/m in pînă la 20 ro t/m in .) fasonează oţel p în ă la diam etrul de 32 mm.P E R F E C T R A P I D P (R . are o p utere de 3 kW . 4 ) M aşina P E D D I N G H A U S . m aşina are şi posibilitatea de a fi liv rată cu u n pro­ gram ator. C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — c d . a v în d u n m otor electric de 3. 5) Maşina R E M Â — PC 4 0 /3 5 (Italia) fasonează oţel p în ă la 40 m m cu rezistenţa de 450 N / m m 2 şi p înă la 32 m m p en tru oţel cu rezistenţa de 850 N / m m 2 şi taie oţel p în ă la d iam etru l de 35 m m. Are caracteristici similare cu maşinile prezentate. Multiplele dispozitive anexe îo rm ează ca litatea de bază a maşinilor. p en tru rezistenţe mai rid ica te se reduce diam etrul barei. are trei viteze de ro ta ţie a-discului 5 —7. Are dispozitiv de în d rep ta re cu role a barelor de la 6 la 18 mm.F . 6) Maşina F U T U R A B 502 (R .perm iţind să se realizeze.

MUBEA. O m aşină com plet a u to m a tiz a tă este m aşina STEF-14 (F ra n ţa ) care se com pune din (fig. 2) Un grup de antrenare 2 cu m otor hidraulic cu role în co n tac t cu firul. în trep rin d e rea „6 M a rtie " —Tim işoara produce din anul 1982 ma­ şina a u to m a tă de produs etrieri ( 0 6 — 0 1 6 mm) cu m otor de 3 kW„ 1 500 rot/m in . Maşini de confecţionat etrieri Maşinile de confecţionat etrieri sînt de fa p t maşini de fasonat oţelb e to n . D isp o zitiv e im p ro v iz a te d e fo rm a t e trie ri. p rin tr-u n joc de pinioane şi cremaliere. Etrierii se p o t confecţiona şi m an u al cu dispozitive diferite impro­ vizate (fig. lungimea ex actă a firului la ta b u la to r. 226 .40. pe care se afişează lungimea cerută.6 — l. F U T U R A etc.2m/s. au lim itatoare speciale p en tru îndoire succesivă perm iţîn d să se realizeze elem ente îndoite de formă d reptu ngh iu lară sau p ă t r a t ă . cu pivot central sau cu furculiţă centrală fo rm a tă din două dornuri cu poziţie reglabilă. V. 3) Un grup de reglare a unghiurilor şi lungimilor 3. s ta tiv e şi pîrgliii. V. Acest g ru p are role de îndrep­ t a r e şi g ru p de finisare. care p erm ite obţinerea unui ciclu a u to m a t al pieselor cu 6 latu ri de lungimi m axim e de 1 m şi cu unghiul de îndoire de la 0° la 180°. V. lim itatoare. cu piedestal. B IF A X . a v în d o v iteză de 0.5 . O serie din maşinile m e n ţio n ate pentru fasonat oţel-beton po t con­ fecţiona etrieri.41) : 1) Un grup de îndreptare a oţelului-beton p în ă la 14 m m (pînă la 10 m m po ate în d rep ta două fire). F ig. 1.40). O ro a tă în c o n ta c t cu firul tran sm ite.

F orm a etrierilor ce se p o t fasona este foarte v a r ia tă (fig.43) şi ea se obţine din plasarea convenabilă a lim itatoarelor şi reglarea u n ­ ghiului de îndoire. poate îndoi bare în colaci sau bare drepte. 4) Grupul de îndoire este acţio n a t de o pom pă (verină). tăierea şi expulzarea etrierului (c). lan ţu ri şi cremaliere la un ta b u la to r. a n tre n a tă • de o cremalieră care perm ite îndoirea firului de la-0° la 180° după afi­ şa j u 1 tab u la to ru lu i 5.T ransm iterea unghiului de îndoire se efectuează p rin tr-u n joc de roţi. Fazele de execuţie se v ă d pe figura V. 5) Grupul de tăiere 6 este a c ţio n a t de o po m p ă p rin interm ediul unei pîrghii cn excentric. 227 . R eglajul tab ulato arelo r este simplu. U n ejector asigură evacuarea pieselor fasonate. cu sau fără profil periodic. care se poate programa. O m aşină similară este m aşina M E P —STAF-71 (Italia) care faso­ nează a u to m a t etrieri de diferite forme de la 4 la 10 mm. îndoirea ( b) . Maşinile specifice plaselor s u d ate vor fi t r a t a t e la u tilaje de îm­ binare şi sudare. Un n u m ă ră to r indică piesele fasonate şi declanşează oprirea maşinii la num ărul de piese prestabilite. P e n tru lucrul ne a u to m a tiz a t n um ărul de îndoiri este nelimitat. V. care la sfîrşitul cursei un­ ghiului afişat declanşează oprirea îndoirii (4).42 : în d rep ta rea oţelului (a) . Maşina are p ro d u c tiv itate ridicată (circa 700 etrieri/oră).

42. . V. formare • J c _ __ l 1 'N J> / \ u J 1 1 f i I ) J —o "3 OS T i P W B A i n r s Fig. V.43. Fazele de etrierilor.Fig. Tipuri de etrieri care se pot fasona 1a maşini.

cu o p utere de 3 —7. De regulă. O m aşină cu ech ipam en t electrohidraulic este maşina B I F I din R . iar o m aşină a u to m a tă [este m aşina BFM tip P A 4/6 (fig.F . V. plasele plane care se livrează pe şan tier nu au nevoie de înd rep ta re . a v în d echip am ent electric şi h i d r a u l i c . cu o ca­ den ţă de 4 în d o itu ri/m in u t. aceasta se face cu maşini de în d re p ta t cu role în care s în t introduse plasele. i a r j g ab a ritu l de 6 0 6 0 x l 5 0 0 x E l 500 mm.44.. Dispozitivul poate avea 2 Fig.6 . 229 . în caz contrar. cu lăţim ea plasei de 5 050 mm şi unghiul de îndoire de la 30 la 180°. P e n tru îndoirea plaselor su date sîn t maşini de îndoit speciale care po t face simple îndoiri sau chiar carcase de diferite forme. cu lungimi utile cuprinse între 4 p înă la 10 m. 111 ţa ra noastră. se conm a n d ă de la d ista n ţă cu pedală. care fasonează plase cu sîrm e p în ă la 12 m m. Principiul de înd rep ta re este acelaşi ca şi la în d rep ta rea tablelor de oţel. Masa maşinii este de 1 180 kg.5 CP. V.44). Maşini dc indoit p la se su d a te jgPIasele sud ate liv rate ca plase plane pe şantier adesea trebuie în­ doite. poate efectua un program de 6 îndo ituri la 4 unghiuri diferite . Dispozitiv de îndoit plase.G . în tre p rin d e re a „6 M artie1 *—Tim işoara execută maşini de îndoit plase p în ă la 0 12 mm.

Bosch (R. din lipsă de maşini de îndoit de după încălzirea locală la forjă la formări periculoase în s tru c tu ra ducă modificarea secţiunii barei care p o t provoca aşchieri. d upă sudare sau d u p ă îndoirea plaselor . 11 II şi S-12 H şi p o t tă ia bare de la 4 la 12 mm. a t î t pen tru tăierea plaselor. electrice sau pneum atice.G. P e n tru tăierea în serie în ateliere se po t utiliza ferăstraie circulare de m are tu ra ţie . ac ţio na te m anual sau electric . se livrează în două tip u ri .46). Maşini de tăiat plase sudate P e n tru t ă i a t plase su date se pot folosi agregate care taie to a te ba­ rele plasei concom itent. respectiv 620 W. fisuri care nu se p o t îndoi la rece. î n ţ a r a noastră în trep rin d e rea „6 M a rtie" —Tim işoara livrează cleşti de t ă i a t oţelbeton. se taie şi se folosesc ca plase plane.45) . ma­ şinile BFM şi „6 M a rtie " —Tim işoara taie plase din panouri de 3 0 0 0 x X 6 000 mm. c ît şi p en tru tăierea ba­ relor. Fasonarea la cald a oţelului-beton Barele cu grosimi foarte mari. se po t îndoi la cald. 8. unele maşini au rolele pro­ te ja te cu cauciuc.). produse şi li­ v r a te de c ă tre u n m are n u m ă r de firme. înd oirea nu treb uie să pro­ în zona de îndoire sau alte defecte etc. respectiv 18 m m (poate t ă ia şi două bare). 7. a v în d m otoare de 430. V. S în t şi utilaje portabile. Cele m ai u z itate s în t agregatele A E G — F ein Miinchen.F.sau 3 role. o te m p e r a tn ră care nu produce tra n s ­ oţelului. Masa m aşinilor este de 6. respec­ t i v 8 kg. Efectuează circa 25 p înă la 30 tăie tu ri/m in u t. Tăierea plaselor su­ d a te se poate face şi cu cleştele m an ual (fig. în special ca p acitate m are. 230 . V. P e şantier s în t utilizate maşinile electrice m anuale tip mono —S K IT T (fig. Aceste maşini se folosesc şi la în dreptarea plaselor livrate în roluri care se în d rea p tă la sol.

tăiat plase Fig. V. V. 231 .45.Fig. Cleşte electric d e tip SKITT.46.

în lipsa precizărilor din p roiect se vor am plasa la o distan ţă de 50 d .. — sudarea manuală cu arc electric prin suprapunere şi cu eclise (I II) . — sudarea electrică cap la cap prin topire intermediară (II) . Generalităţi asupra procedeelor de sudare Barele de oţel-beton în elementele de b eton a r m a t po t fi în n ăd ite fie prin petrecere folosind ad e ren ţa şi ancorarea în beton.28-83.Instruc­ ţiunile tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton “ C. V II. 4) înn ădirile s u d ate se v o r am plasa Ia poziţionarea a rm ă tu rii faso­ n a te în poziţia precizată prin p r o i e c t . a. sud area în sem im anşon de cupru (IV). R eglem entarea modului de e x e cu tare sudării şl precizarea tehnologiilor de sudare este stabilită prin . 3) De regulă. în care se dau to a te elementele necesare executării sudării prin u rm ăto a rele procedee (tabelul V. sudarea se ex ecu tă de sudori care au exam enul p ractic şi teoretic p e n tru g ru p a 3. conform STAS 9532/1-79. p e n tru realizarea de a rm ă tu ri transversale închise. se adm ite în aceeaşi secţiune m ax im u m 25 —30% din aria to ta lă tra n sv e rsală barelor din elem ent să fie sudate. F. 5) în do irea barelor s u d ate este adm isă la o distan ţă de 5 d de capă­ t u l sudurii (d = d iam etrul barelor sudate).TEHNOLOGII PENTRU ÎMBINAREA Şl ÎNNĂDIREA PRIN SUDARE.3) : — sudarea electrică prin puncte (I) . P e n tru realizarea plaselor şi carcaselor su d ate se foloseşte sud area de rezistenţă p rin presiune prin puncte. a 232 . L a sudarea barelor de oţel-beton trebuie să se respecte u rm ă to a re le recom andări 1) Oţelurile care se sudează treb uie verificate strict dacă îndepli­ nesc condiţiile de ca litate cerute de STAS 438/1-80 şi STAS 438/2-80. înn ădire a fă ră su dură v a fi t r a t a t ă la cap. îm b in a rea p rin su d u ră se po ate face p en tru asigurarea co ntinu ităţii barelor longitu­ dinale. în cazul în care d is ta n ţa este m ai mică. 2) C alitatea sudurilor se verifică prin probe. — sudarea manuală cap la cap cu arc electric cu u rm ăto arele va­ ria n te : sudarea în cochilie. Procedee de sudare. ÎMBINĂRI MECANICE ALE OJELULUI-BETON 1. în baie de zgură (cu sau fără cu sătu ri lon­ gitudinale) . p en tru îm­ binarea prefabricatelor sau p en tru folosirea şi valorificarea capetelor de bare care rezultă la debitare. fie prin su­ d u ră sau prin mijloace mecanice.

Tabelul V. ce se produce- 233. 4) L a sudare se v or alege electrozii corespunzători procedeului de sudare. 1) T e m p e ra tu ra a m b ia n tă nu v a tre b u i să fie m ai redusă de —5°C» 2) L a te m p e r a tu ri sub —5C C şi pe v î n t şi ploaie se vor lua m ăsuri de protejare. în cazul în care ru perea s-ar produce în su­ dură. realizînd spaţii acoperite şi re spectînd condiţiile de sudare pe tim p friguros pe baza dispoziţiilor speciale ale responsabilului cu sudura. tensiune. respectîndu-se condiţiile p en tru răcirea lentă. *) PG 60 N — pen tru lucrări nuclcarocicctrice. conform normelor si prevederilor STAS 2689-80). 7) Tehnologiile de sudare treb u ie să asigure o comportare tenace. La cxecutarea sudării se vor res­ pecta u rm ătoarele reguli. presiune. 28-83. — — sudarea nu se adm ite. la o d is ta n ţă de (2 —3 )d de capătul înnădirii sud ate . iar rup erea barelor să se producă. adică îm binarea să aibă ca pacitate de deformare. . aceasta treb u ie să fie precedată de t e n d in ţa de gîtuire. Procedeele dc sudare admise la îm binarea sau Înnădim » oţelurilor-beton Tipul de Procedeul oţel I 0 0 II 0 III 0 IV 0 Observaţii OB 37 STNB 1 sau } STPB J PG 52 PC 60 (PC 60 N)* PC 90 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - Se ad m ite sudarea cu sem im anşon de cupru 0 = se ad m ite sudarea .3. folosind îm p achetări cu v a tă minerală. 3) Barele care se sudează cap la cap se vor t ă ia n um ai cu mijloace mecanice şi se v o r c u răţi cu perii. tran sform ato arele şi agregatele se vo r verifica. controlîndu-se fu n c ţio n a litatea şi realizarea param etrilor de sudare (curent. Condiţii generale de execuţie. 6) Utilajele de sudat. 5) S udarea cu preîncălzire se v a fsice cu arzăto are (STAS 4137-70). calităţii oţelului şi poziţiei de sudare conform Instrucţiun ilor tehnice G. b. L a oţelurile PC s u d ate m an ual cu arc electric prin suprapun ere se v o r prefera electrozi bazici sau supertit. dacă s în t supuse la trac ţiu n e .

care se produc brusc. s în t presate cu o a n u m ită fo rţă între electrozii de cu pru ai maşinii de s u d a t prin care trece şi curentul electric fu rn izat de circuitul secundar al unui t r a n s ­ fo rm a to r (fig. cînd piesele s în t m a­ n ip u la te pe tim p friguros. Barele în tre tă ia te (nodul plasei sau al carcasei). cu aspect lucios. 1 — bare de oţel-beton care se sudează . P rincipiul sudării prin puncte. V. 3 — portelectrod . de regulă la urechile de prindere.47. N u sln t admise ruperile casante. 2.47). b — cu alimentare cu curent electric dintr-o singură parte . în tim p ce barele s în t co m p rim ate p en tru a se suda (forja) prin presare. fă ră avertizare. 2 — electrozi . C urentul electric trece prin suprafeţele de co n tac t (ale barelor cu electrozii de cupru şi ale suprafeţelor de co n tac t d intre bare) u nde întîlneşte şi cea mai m are rezistenţă. 5 — circuitul secundar al transfor­ matorului .Sudarea se bazează pe încălzirea p rin cu ren t electric a barelor pe su p ra fa ţa lor de co n ta c t p în ă cînd s în t aduse în sta re plastică (adică o stare de top ire locală cu te n d in ţă de curgere).l e n t şi cu suprafeţe de rupere cu aspect fibros. care pot fi în n u m ă r de două sau trei şi excepţional chiar p a tru sau cinci. 7 — piesă de legătură. Sudarea prin puncte : a — cu alimentare cu curent electric din două părţi . cu smulgeri de m aterial. 4 — braţele maşinii de sudat . în punctele de intersecţie a b a­ relor de oţel-beton care formează prin asamblare plase şi carcase sudate. •234 . 6 — placa de presare . Sudarea prin pu ncte este proce­ d e u l de sudare electrică prin presiune. Sudarea electrică prin puncte a. V. . Acest tip de sudură se num eşte de contact p e n tru că top irea electrodului şi sudarea are loc pe suprafeţele V Fig.

235 . se mai p o ate num i dc rezistenţă în tru c ît pe aceste sup ra feţe rezistenţa electrică fiind cea mai mare. fo rţa de apăsare P a barelor care se sudează. se degajează o căl­ d u ră mare.48. tim p u l de ţinere sub c urent şi sub presiune a electrozilor. trebuie să se cunoască dinainte cu ren tul de sudare. P ara m e tri de sudare şi reg im u ri optime de sudare. b. Intensitatea curentului de sudare I este curentul. fo rţa de apăsare pe electrozi. Variaţia presiunii P şi a intensităţii I în tim pul sudării prin puncte. care produce o în trep ă tru n d ere a barelor s u d ate (fig. L a sudarea prin pu ncte intervine rezistenţa jjarelor care se sudează şi rezisten ţa suprafeţelor de contact. V. Aceste elem ente form ează para­ metrii de sudare : inten sitatea cu rentulu i de sudare I. Procesul de sudare în principiu nu se deosebeşte de sudarea prin pu ncte a tablelo r de oţel. staţio n are sau cu cleşti mobili sau maşini staţio n are care po t s uda sim ultan mai m ulte puncte.48). Procesul de sudare se realizează în t o t tim p u l c it barele s în t com prim ate sub o an u m ită fo rţă şi în care tim p acţionează curentul de sudare. care aduce suprafeţele în stare de topire. S ud are a se face cu maşini de s u d a t unipunctuale. S udarea propriu-zisă (forjarea) se face de fa p t în cea mai m are p a rte d upă întreru perea curentului cînd barele continuă o peri­ oadă scu rtă de tim p să fie încă presate. fur­ nizat de circuitul secundar al transfo rm ato ru lu i utilizat la încălzirea suprafeţelor de c o n ta c t ale barelor care se sudează. Fig. în am peri [A]. d u ra ta trecerii curentului t. de obicei maşini cu a u to m a tiz a re complexă. D eschiderea curentului de sudare începe num ai după ce barele au fost com prim ate şi este oprit după ce suprafeţele de con tact au a ju n s în stare de topire plastică şi cu p u ţin înainte ca să se în treru p ă presiunea.de co n tac t între bare . P e n tr u a se obţine o sud ură de b un ă calitate. V.

6. Forţa de apăsare P [N] este fo r ţa dezvoltată de m ecanismul de apă­ sare pe capetele electrozilor necesară m enţinerii barelor în co n tac t în tim p u l trecerii curentului de sudare şi de deform are (forjare) a barelo r d u p ă ce suprafeţele de c o n ta c t au fost aduse în sta re de topire (plastică). Ga u rm are a presiunii. I — inel de metal refulat din nod în timpul sudării.49. Maşinile m o derne au regulatoare electronice pen­ t r u to ţi tim p ii care caracterizează ciclul de sudare.. î> 2 — adincituri locale pe bare provocata de electrozi . cu u n tim p de călire şi postîncălzire în scopul aducerii oţelu­ rilor la ca litatea lor iniţială. M ă s u ra re a în ­ tr e p ă tr u n d e r ii b a r e lo r dare) : în n o d u l s u d a t : h — întrepătrunderea . O b u n ă sudu ră se apreciază şi după valoarea întrepătrunderii h care este adîncirea (turtirea) barelor în dre p tul suprafeţelor de co n tac t ca u rm a re a forjării lor la sudare (fig. V. refulează.. tim p u l tz este tim p u l în care se execută forjarea.33 d la PG 52 şi PC 60. Tim pul tx este tim p u l care trec e de la începerea presării barelor sub electrozi p în ă cînd se deschide contactul. în zona de îm binare. o p a r te din m etalul adus in stare plastică. h = (rfj + </2) — (o + bx + ^ 2)V aloarea în tre p ă tru n d e rii treb u ie să fie de 0.în tr e r u p e r e a curentului de sudare şi urm ează p în ă la încetarea presării electrozilor pe b a r e . a — grosimea totală m ăsurată In nod . tim p u l t2 este tim p u l propriu-zis de m enţin ere sub curent.49).25 d la OB 37 şi 0. adică sum a diferenţelor dintre diam etrul barelor înainte de sudare şi d up ă sudare (m ăsu rate în p u n ctu l de su­ F ig . tim p u l de forjare ta şi tim p u l de p au ză < 4. tim p u l tA este tim p u l de pauză. d2 — dia­ m etrele barelor sudate . ci. 236 . L a sud area barelor de dim ensiuni m ari se po ate utiliza preîncălzirea barelor înaintea ciclului de sudare şi o recoacere d up ă executarea sudării. adică deform area la cald a suprafeţelor de co n tac t şi care începe p u ţin în ainte d e .Tim pii de sudare sîn t u n an sam blu de tim pi de sudare : tim p u l an­ te rio r sudării t u tim p u l de m en ţinere sub curent f2. V. adică tim p u l care trec e de la încetarea forţei de apăsare p e electrozi p în ă Ia începerea u nui nou ciclu de sudare. M ărim ea to tală a în trep ătrund erii se exprim ă prin h = (d — a). la curen tu l de sudare .

V.50). O su d u ră b u n ă treb uie să aibă aspectul din figură. al cărui m e ta l foloseşte ca m etal de adaos (de sudare). L a sudarea p rin acest procedeu de sudare tre b u ie re sp ectaţi mai m ulţi param etri. Sudarea electrică cap la cap prin topire intermediară S udarea electrică cap la cap prin topire interm ediară este un pro­ cedeu de sudare prin presiune. In s tru c ­ ţiunile G.28-83). la care capetele barelor de s u d a t se aduc Ân co n tac t şi se încălzesc p în ă la topire.Oţelul cu profil periodic treb u ie s u d a t cu cu ren t de sudare de 1. V.5 ori «nai ridicat d ecît oţelul cu su p ra fa ţa netedă de aceeaşi calitate. Sud area se face cu utilaje speciale (fig.51). la care sursa term ică de top ire este d a tă de arcul electric realizat intre barele de s u d a t şi electrodul fuzibil. Arcul electric se obţine prin legarea de bornele unui gen e rato r (dinam. Fălcile maşinii au bacuri cu form a barelor care se sudează. tra n s fo rm a to r de sudu ră. după care urm ează refularea (STAS 5555/2-80). Nervurile longitudinale nu treb u ie aşezate în p u n c tu l de sudar# (fig. Cu acest procedeu se p o t suda nu m ai bare de aceeaşi ca litate de oţel şi aceleaşi diam etre sau care nu diferă m ai m u lt de 2 m m. curen tu l la preîncălzire (da scurt circuit) . fo rţa de refulare. funcţie da 237 . Parametrii principali care se respectă la acest procedeu de su d u ră s î n t : lungim ea liberă a barelor care se sudează (d is ta n ţa dintre fălci) scurtarea la topire . Deci principala caracteristică la sudarea cu arc electric este f a p tu l că sudarea se bazează pe posibilitatea utilizării căldurii degajate de arcul electric p en tru to p irea metalelor. alternator) a două piese bune cond ucătoare de electricitate (m etal sau cărbune) care se ating p en tru a se scurtcircuita şi apoi se înde­ părtează p u ţin la o d is ta n ţă nu prea m are ( 2 —4 mm). Sudarea manuală cu arc electric Sudarea m an u ală cu arc electric este u n procedeu de sudare p rin topire. scu rtarea la refulare . Fălcile se p o t apropia conform param etrilor de sudare prestabiliţi p e n tru fiecare tip de otel (v. d u ra ta de refulare sub c u r e n t . 4. 3.

4 —me­ canismul de punere in funcţiune a dispozitivului de comprimare a barelor . 11 —Înfăşurarea circuitului primar .51. Schema de principiu a m aşinii de sudat cap la cap : 1—suport fix . Aspectul sudurii la sudarea prin puncte : pentru regim bun de sudare . 5 — placa de alimentare de la secundarul transforma­ torului . 238 . 8 — bara de cupru flexibilă . 12 — alimentarea circuitului primar. V. 2. Fig. 7 —fălcile maşinii . c —aşezare greşită a barelor cu profil periodic. 6 — suport mobil . 10 —transformator . V. 3 —capetele barelor . 9 —con­ ductor . b — pentru regim necorect de sudare .o a — b c Fig.50.

4 — portelectrod . Arcul se m enţine la poziţia d e p ă rta tă a electrozilor. Electrozii înveliţi sînt. fără să se producă stropi mari de metal sau de zgură. Tensiunea l — bare de armătură . care se t o ­ pesc la te m p e r a tu ra arcului electric. c ît şi p o laritatea inversă.52)’ L a sudarea cu arc electric se poate utiliza a t i t curentu l continuu. V. polaritate inversă se înţelege legarea polului negativ de m etalul de sudat. 3 — elec­ trod . d up ă tipul de electrod.6 000°C. deoarece aerul dintre electrozi se ionizează şi'd e v in e b u n cond ucător de electricitate. livraţi conform STAS 1125/1-81 şi STAS 1125/2-81. 5 — conductori electrici ..tensiunea de alim entare şi de tipul de electrod. adică o scînteie continuă de o lum inozitate excepţională. 2) Arderea (topirea) electrodului trebuie să fie liniştită consumindu-se in mod egal atît miezul..52. mai m are decît cea de regim. pentru sudarea m an u ală cu arc electric se utili­ zează electrozi înveliţi. în t r e cele două piese d e p ă rta te s-a născut un arc electric. livrată conform STAS 1126-80. Principalul procedeu de sudare cu arc electric este procedeul la care arcul se obţine prin legarea unui pol al tra n sfo rm ato ru lu i de curent (sau al generatorului) la b ara de s u d a t şi celălalt la electrod (fig. electrozi flizibili. 2 — arc electric . E lectrodul pozitiv este mai cald decît electrodul negativ. la procedeul cu electrozi metalici. cît şi învelişul. T e m p e ra tu ra la care ajunge m etalul de la ca­ petele arcului este de Fig. adică să nu apară întreruperi in funcţionare (cu o viteză de topire şi de avans a arcitlui uniformă). î n mod obişnuit. de scurtcircuitare este m ult 6 — sursă de curent (generator sau transformator). P rin polaritatedirectă se înţelege legarea polului pozitiv de m etalul de s u d at iar prin. L a curentu l continuu. iar in timpul sudării să asigure sta­ bilitatea lui. cît şi curentul alte rn a tiv (STAS 1125/1-76). se poate utiliza a t î t polaritatea di­ rectă. 239/ . V. a v în d o culoare alb-albăstruie. Materialul re z u lta t din topirea electrozilor foloseşte ca m aterial de adaos pentru efectuarea cusăturii. Electrozii trebuie să asirjure urm ătoarele : 1) Aprinderea uşoară a arcului . Rolul electrozilor. iar p e n tru sudarea a u to m a tă sub flux se utilizează s îrm a de oţel pen tru sudare. P e n tru realizarea unei bune suduri u n rol im p o rta n t îl are calitatea şi modul de alcătuire a electrozilor. Principiul sudării cu arc electric : 3 000 .

Tipurile •a g C /3 O T ci *o a.5£ S 'S ^ a «*-••-• o wo p < u .4. p < W iQ o OS uC U o o o BOU o cu cu ao© A OGD Tabelul V.o 6 73 s o a i i i 2 a 1- a u O f £ 0 o£ 2 « ° 2 o d H C a 4 * » i A 4! " 3 0 1 <u“ S c j O •S sîgw O ^ 3 W O ~ i3 x> r * O«a Nis Ţ 3 £. a > u T* t_ O j3 O £ O C3 Cu O '£ o •r. a> _K hC C3 C3 o £ « s .c £ -Q _ j I_ O ) « A o « rs a > a.O H■ © a 3 ^ - t wo ca o o ^lOO O d. e u îS n° Wioo C QO O o a .O ( £ ^ o n o o o a oo c i.2 N I- ■ 3 I es la i sudarfc t-m* r—« o o o ^ T * < i i r o o o o o o "3 * rj« d e Innădlri prîn 0 > P.5 -J o ° c < vJ E . =î 'C « uo rt o (U cu C C3 T3 t-> o >ci o ~ 'O 2 S3 2 O s/î *> >ri a> 3 o o « O o -^> -J ' >r3 " J OH T 33 S ° < U >s _ ° 3 C *T f> « 3 °* W . w 5■ a in o rf 5 c 4 > § s i 'c ° ^ S§*t: IO (0 M 240 . « o o aî £ u zz 3 > a c ^ Tj — < L > C — .

) 241 .2 5 T 3C * •g 3 O )o O o . 3 o fi bfi>c3 3 {2 P<W O .' 3 £ C J 13 O O S 10 3 Kt ° o £ F 03 4 ) fc fl ”3 g o Gî 'o > W rg O P a < u o ^ w < u 3 3 . a. Huo c e u a.O £ 3 C J t- ° O 2 ° i> « 'Ş -O o i — • 3 * '5b q) fi 2 O E C3 W 5 '3 £ o > „ O % ° 00 CJ C / Op « > O C s C « K e a *c o o o T I< Tf r * < CA O i C4 o o o i i i 00 3 00 0 -r -* o o o I I rp T f rr o o o I C\ C\ Ti o o o I I I I I I 00 oc 00 0 o o 01 O l c i £ r< mo o c P C 0« L fJ o co ca o o C h frcMo IO C D a o o o &. QO \ a ^3 O a.'O *6 — Cartea fierarului betonist — cd.® E ’rt a C ) t / 3 T3 XS 3 3 3 E. « A fe D <C 3 CJ r. £ n o C Oio co o o o c ao c I O& <C L . C I 3 H ■ ’D 0 0 3 3 » C 0S g-o k O o 3 _.3 co i: o C O ft'O •§ 2 § C /5 Q .Q ±3 < u o JS r 3 o c 3 'O £ o ° i s >03 -f b . 3 - 'O ' ~ 3 rj .

Electrozii înveliţi în funcţie de grosimea învelişului se îm p a rt în : electrozi cu înveliş subţire (la care diam etrul to ta l in­ clusiv învelişul este cu 5 — 10% m ai m are decît vergeaua miezului de oţel. R olul învelişului electrozilor. Grosimea cusăturii se ia de 0. = 2 x 10 + l.34 d şi min. La lun­ gimile de sudare prevăzute în tabel se adaugă de fiecare p a rte cîte 10 mm p en tru a se obţine lungimea eclisei: /. 0. de plafon etc. b Fig. înclinată. Rostul dintre capetele barelor se lasă de 1 —2 mm la sudurile cu două eclise Ş > de 0.34 d d upă cum se vede în figura V.53. 0 . V. Grosimea sudurilor la sudarea ba­ relor de o ţel-b eto n : a — bare cu diametre egale . h t — supraînălţare. în cornişă. după răcire zgura furnizată de electrod trebuie să poată fi îndepărtată uşor. a . nitruri sau incluziuni de zgură care reduc rezistenţa cusăturii.).. b — bare cu dia­ metre neegale . fisuri sau crăpături şi să nu aibă în ea oxizi metalici.5 —8 mm şi d in tr-u n înveliş. — înălţimea propriu-zisă a su­ durii (max. Electrozii înveliţi sînt alcătuiţi d in tr-u n miez de oţel fo rm a t dintr-o sîrm ă d re ap tă cu diam etrul de 1. verticală.4). 242 . electrozi cu înveliş mijlociu (la care d iam etru l to t a l este cu 30 — 40% mai m are decît miezul de oţel). la înnădirea s u d ată prin supra­ puneri şi la cea cu o singură eclisă (tabelul V.53.24 d)\ h3 — porţiunea egală cu 1/6 d (diametrul barei celei mai subţiri) care nu se ia în consideraţie la stabilirea înălţimii su­ durii . 5) T ip u l de electrod trebuie să asigure sudarea Ia poziţia cerută (ori­ zontală.5 d la sudurile cu o singură eclisă. Sudarea m an u ală cu arc electric poate fi utilizată şi la sudarea oţelurilor-beton de calităţi diferite. 6) M eiului depus trebuie să aibă caracteristici mecanice egale cu ale materialului de bază şi să prezinte o bună omogenitate.3) Cusătura realizată nu trebuie să prezinte pori. 4) Baia de sudură care se formează nu trebuie să provoace arderi mar­ ginale periculoase.

P e n tru sudare barele v o r fi c u ră ţite de rugină. La sudările verticalc la poziţie sudarea se face de jos în sus pen tru ca solzii de su dură să aibă suport. se aplică barelor groase cu d iam etrul m ai m are de 20 m m . să îm­ brace costumul de protecţie (şorţ şi m ănuşi) . să nu se formeze cratere la începutul şi la sfirşitul sudurii.N u m ă ru l dc straturi de sudură este funcţie de grosim ea barelor de sudat. două s tra tu ri p en tru 16 m m > d < 25 m m şi trei s tr a tu r i p e n tru 25 m m > d < 40 mm. In continuare se v a a r ă ta tehnica propriu-zisă a executării sudurii m anuale cu arc electric. să facă conectarea curentului la portelecirod la intensitatea şi la tensiunea prescrisă pentru tipul de îmbinare care se exe­ cută cu polaritatea indicată pe cutia electrozilor ce se folosesc* Să asigure legarea la polul opus. asigurării intensităţii curentului cerute de procedeu .28-83 asigurîndu-se o încălzirc cît mai lentă şi uniform ă a barelor. modului de reaprindere. 1243 . 5. Procedeul fiind mai pretenţios se execută num ai de sudori experi­ m entaţi şi cu u n control riguros al sudării. cînd accesul la locul de sudură nu se poate face decît pe o singură parte. păstrării sta b ilită ţii. P entru începerea exeeutării su du rii. în baie de zgură. înclinării electrodului . să pună agregatul de sudare sub tensiune. să monteze în portelecirod tipul de electrod prescris pentru îmbinarea respectivă. sudorul este o b l i g a t : să verifice dacă are pregătite la locul de sudare toate dispozitivele ajutătoare de prindere şi de fixare a barelor şi trusa cu uneltele ajutătoare ale su d o ru lu i. adm iţîndu-se u n s t r a t pen tru d < 16 mm. ţinind cît mai p u ţin arcul fără să ardă marginile. cu cusături longitudinale L a acest procedeu se u rm ăreşte m enţin erea p arţia lă a băii de lichid (metal topit) a v în d cirept sup ort o cochilie m etalică . de zgură etc. (la sudarea s tratu lu i anterior). Sudarea în cochilie. Sc va da atenţie : amorsării a rc u lu i. distanţei dintre electrod şi piesă. vitezei de avansare u n ifo rm e. de pete de ulei. Ordinea de sudare se stabileşte conform Instruc ţiu n ilo r G.

54. P. înnădirea cu manşoane a.54). V. d upă care se recuperează p en tru sudările urm ăto are. acesta se utilizează ca -suport al băii. b. presate la rece. S.La sud area cu cusături longitudinale eclisă are şi rol de rezistenţă. La înnădirea tira n ţilo r care po t fi folosiţi la o construcţie de b eto n a r m a t şi care treb uie să fie reglaţi se folosesc m anşoane filetate cu filet s tîn g a -d re a p ta p e n tru a se asigura p rin ro­ tirea în sensul acelor de ceasornic strîngerea tira n tu lu i (fig. „E bersp ăc h er—P ressm uffeng erate“. Se m ai folosesc m o rta re speciale in jectate sau procedee com­ b in ate (filetare. Procedeul se foloseşte de regulă la înnădirea barelor netede. Cehoslovacă şi R. 244 . î n ţ a r a n o astră se fac experim entări p en tru realizarea agregatelor de presare şi sudare prin procedee m etaloterm i?e. Cele m ai cunoscuta s în t cele realizate în R. folo­ site şi în R. Ungară. La sudarea în sem im anşon de cupru. Fig'.G . Înnădirea ca m anşon de tensiune. sudare. Sec­ ţiu n ea barelor este redusă de filet (fiind socotit d iam etrul la fundul filetului). pe lîngă rolul de suport. Manşoane filetate. presare) precum şi m anşoane filetate cu m a­ terial m etaloterm ic. 6. Agregatele de presare s-au realizat în diferite ţări. iar lungimea filetului se alege p en tru a asigura o cursă liberă corespunzătoare. V. Cupoanele din ţevi se obţin de regulă din ţev i la m in ate la cald sau prin prelucrări mecanice a unor bare ro tu n d e pline.F. Manşoane din cupoane din ţevi. în ultim a perioadă s-au realizat m ai m ulte tip u ri de îm binări cu m anşoane folosind p e n tru realizarea co n tin u ită ţii agregate (prese) de presare la rece a m anşoanelor. P e n ­ t r u a evita reducerea secţiunii prin filetare se po ate face îngroşarea barei p rin forjarea sau filetarea p rin rolare^presare.

maşinile de su d at sînt staţionare sau mobile (maşini de s u d a t cu cleşte mobil). Principiile generale de alcătuire a m aşinilor dc sudat prin puncte şi clasificarea lor. dar cu mai multe trans­ formatoare. V. V.55) este com pusă din urm ăto a rele p ărţi electrozii propriu-zişi 1 confecţionaţi din bare sau p l ă c i .55. 245 . tran sfo rm ato ru l de sudu ră i . S ch em ele d e p rin c ip iu a le m a ş in ilo r d e s u d a t p r in p u n c te : a — pentru sudarea unui singur punct . Utilaje şi dispozitive staţionare pentru sudare prin puncte a. portelectrozii 2 care s în t legaţi prin conductori flexibili din cupru 3 . O m aşină de s u d at (fig. d — pentru mai multe puncte cu curent pe o singură parte . e — pentru mai multe puncte cu curent pe ambele părţi : f — pentru wai multe puncte cu curent dintr-o singură parte. Maşinile utilizate la sudarea plaselor şi carcaselor prin p uncte se pot clasifica după m ai m ulte c r i t e r i i : 1) D upă poziţia electrozilor in tim pul sudării. UTILAJE Şl DISPOZITIVE DE SUDAT OŢEL-BETON 1. Fig. m ecanism ul de apăsare a electrozilor pe îm binarea su­ dată 5. p rin pu n cte este un procedeu de sudare de m are p ro d u c tiv ita te şi de m axim ă eficienţă atunci cînd se ex ecută în cadrul unei uzine.G. b — pentru sudarea a două puncte ou alimentarea cu curent pe o singură parte . Sudarea electrică. c — pentru două puncte cu curent din ambele părţi .

Maşini de sudat prin puncte. maşinile pot fi pneumatice.55). î n cazul în care nu se dispune de r a c o r d 246 . P e n tru prevenirea încălzirii prea puternice a electrozilor. V. fig. î n mod obişnuit. semiautomate sau fără nici o instalaţie dc automatizare. maşinile s în t cu o singură pereche dc electrozi. E x ec u tarea a r m ă tu rilo r su d ate direct la şantiere sau la ateliere de confecţionat a rm ă tu ri de ca p acitate mică se poate face p en tru plase şi carcase de dim ensiuni mici cu m aşini s taţio n are cu o singură pereche de electrozi. iar în p a rte a opusă se află num ai plăci de presare (din cupru). Asupra electrozilor se exercită o presiune P prin interm ediul me­ canismului de apăsare. 6) D upă m odul de alimentare cu curent electric a electrozilor se disting maşini cu alimentare pe două părţi şi cu alimentare pe o singură parte la care electrozii s în t aşezaţi pe o aceeaşi p a r te a îmbinărilor. 3) D upă destinaţie. cu o singură pereche de electrozi. (v. maşinile. b. Electrozii şi plăcile-electrozi care s în t în partea de jos a îm binării sîn t legaţi p rin tr-u n b r a ţ de batiu l (corpul maşinii de sudat).2) D upă num ărul dc electrozi.56. C urentul trece de la un electrod la altul p rin p o rţiun ea de bară tra n s ­ versală cuprinsă între barele longitudinale care se reazemă pe placa de presare. V. staţionare. sau cu pedală. care sudează sim u ltan mai m ulte p u n c te (obişnuit p în ă la 36 puncte). 4) D upă gradul dc mecanizare şi autom a­ tizare. maşinile p o t fi automate. pot fi speciali­ zate sau universale. Auto­ m atizarea se referă a t î t la reglarea a u to m a tă a ciclului de sudare (reglarea tim pilor procesului de sudare) cît şi la acţionarea electrozilor şi deplasarea plasei sudate. D ispozitiv de electrozi. sau cu mai multe perechi de electrozi. maşinile sînt prev ăzute cu o instalaţie de răcire cu apă sub presiune prin canalele din interiorul portelectrozilor şi a electrozilor. mecanice sudat prin puncte. electrodul de sus este mobil şi se deplasează prin inter­ mediul aceluiaşi mecanism care dă şi apăsarea pe electrozi. care efectuează su d u ri u m p u nctuale. B ra ţu l de jos poate fi fix at la unele m aşini în două poziţii. 5) D upă tipul mecanismului de apăsare pe Fig.

forjare şi pauză). în care se află tra n sfo rm ato ru l de sud ură 2. ce asigură succesiunea a u to m a tă a operaţiilor ciclului de sudare. Ori de cîte ori se dispune de racord de aer com prim at se preferă maşinile cu acţionarea p n eum atică a electrozilor. î n prezent se procură şi se utilizează num ai maşini a u to m a te sau semi­ auto m ate. Maşinile au mecanism p neum atic pen tru com prim area electrozilor. Consola inferioară S are fix ată piesa de contact . o bună stab ilita te a regimului de sudare şi s în t uşor de m anip u­ lat. se obţin plase cu lăţim ea dublă a deschiderii bra­ ţului. deplasarea electro­ zilor se face num ai pe verticală. atunci cînd form a plasei şi carcasei o permite. alcătuit din ţevi sudate.S . asigurat de regula­ toare electrice ai tim pilor ciclului de sudare şi co ntactoare cu ignitroni (fără jnerţie). în afară de o slabă p ro d u c tiv ita te în ra p o rt cu maşinile cu mai m ulţi electrozi. cu acţionare m anu ală sau pn eu m atică (hidraulică) a electro­ zilor. Maşinile staţio n are cu o singură pereche de electrozi prezintă ca dezavantaj principal. F a ţ ă de maşinile cu pedale şi m otor cu arc. C om prim area electrozilor este pn eum atică.) este tipu l cel m ai u z ita t (fig. P rin rotire. sudare. ceea ce le face utilizabile la sudarea plaselor de lăţim i mici 500 —600 mm sau obligă la efectuarea de rotiri a plaselor cu 180°. P e n tru plase şi carcase de dimensiuni m ari confecţionate în ateliere mici şi mijlocii se utilizează maşini de s u d a t cu cleşte mobil (cleşte de sudură).S . V. rotiri care sînt inco­ mode şi ocupă u n spaţiu mare. D e consola superioară din faţa maşinii s în t fixate dispozitivul de ghidare 5. corniere şi tab le de asemenea sudate. se pot utiliza maşini cu arc şi pedală sau maşini cu m otor şi arc. Maşinile necesită racord la re ţe a u a cu aer compri­ mat. maşinile au o p ro d u c tiv ita te ridicată. acţionarea pneu­ m atică a presiunii 6 * şi portelectrodul 7. construcţia lor fiind ro bu stă şi simplă . Yentilul p n eu m atic electrom agnetic 10 este fix at pc capacul maşinii.R .57) şi se compune din : 1) Un regulator de tim p cu 4 poziţii (compresiune. d u cînd la obosirea lui. 2) Corpul maşinii 1. Maşinile cu m otor şi arc (la meca­ nismul de apăsare a electrozilor) sîn t superioare celor cu arc şi pedală. 247 . plus un ochi de plasă. maşinile cu acţionare pneum atică au un g ra d de a u to m atizare ridicat. deschiderea mică a braţului. Conectarea şi deconectarea transfo r­ m atorului sînt asigurate p rin tr-u n con tactor cu ignitroni. Maşinile cu arc şi pedală au p ro d u c tiv itate m ică şi suprasolicită m uncitorul.de aer com prim at.9. M aşina M T P -7 5 ( U . comu­ ta to ru l cu tre p te 3 şi co ntacto rul cu ignitroni 4.

57. în tre ru p ă to ru l electric cu pedală se află în dreptul piciorului sudorului.Fig. t 248 . V. T ra n sfo rm ato ru l de tip b lin d at este alc ă tu it dintr-un miez care are rolul de p rim a r şi din spirale care formează secundarul. Maşina de sudat prin puncte cu dispozitive pneum atice de acţionare a electrozilor tip MTP-75. Dispozitivul de reglare a tim pilor de sudare 11 este am p lasa t pe panoul din spate. R o bin etul cu trei căi 12 este m o n t a t în dreptu l con­ solei superioare. A cţionarea pn eu m atică a electrodului superior se com pune din tr-u n cilindru de oţel în care se mişcă cuplul a două pistoane. care sîn t puse în mişcare de aerul co m p rim at care in tră sau care este ev a cu at in par­ t e a superioară sau inferioară a cilindrului.

D is ta n ţa dintre sîrmele longitudinale poate să fie reglată oricum în limitele de la 100 p în ă la 250 mm. . La astfel de maşini barele longitudinale şi transversale sînt. şi maşini de su d at cu o singură pereche de electrozi produse în R epublica Socialistă Cehoslovacă (tip BP-30 şi BP-60). prim a cifră după iniţiale indică nu­ m ărul de transfo rm ato are . c. P resarea şi sudarea barelor se face prin interm ediul electrozilor tn formă de. tn kVA. L a aceste maşini. A lim entarea cu c u r e n t electric se face printr-o singură parte. iar cele transversale sînt alim en tate m anual. Principiile de funcţio nare ale maşinilor sîn t practic aceleaşi la to a te tipurile. C onectarea şi deconec­ tarea tran sform ato arelor se face prin interm ediul contactoarelor cu ignitroni. Sîrmele longitudinale s în t de re­ gulă derulate direct de pe colaci în m od continuu. P rincipiul de funcţionare. pregătite dinainte. plasa este prinsă de cîrligele căruciorului care o împinge cu pasul stabilit anterior. L ă ţim e a plaselor este de 1 400 m m la m aşina MTMS-7 x 3 5 . iar a doua indică puterea transform atorulu i. de tip MTMS-7 x 35. prin interm ediul electrozilor inferiori legaţi cîte doi de fiecare tran sfo rm ato r. care s în t apro piaţi m ai întîi de electrozii infe­ riori ai maşinii. Gele m ai folosite maşini de su d a t în fabricile de prefabricate s în t cele construite în U. Aceste maşini s în t sem iautom ate. Maşinile de sudat cu m ai m ulţi electrozi sînt folosite la su­ rea plaselor plane şi în rulouri şi a carcaselor sudate. D is ta n ţa dintre sîrmele (barele) transversale po ate fi reglată de la 100 p în ă la 350 mm. MTMS-9 x 35 ş r M TM S-10x35. D acă sîrmele sîn t introduse în fir continuu ele sîn t t ă ia te după sudarea barelor transversale şi d upă e x e c u tare a plasei la lungimea dorită .S.S. în m od obişnuit sîrmele longitudinale s în t tăiate la lungimi fixe înainte de sudare. D u p ă sudarea sîrmelor transversale. 1 800 m m la m aşina MTMS-9 x 35 şi respectiv 2 000 mm la maşina M l'M S -10 x3 5. eu m a i m u lţi electrozi. Sîrmele longitudinale descolăcite sîn t în d re p ta te în prealabil prin role şi c u r ă ţa te de rugină.In ţa ra noastră s în t folosite. de lăţim e mijlocie. T o ate intersecţiile se sudează concomitent. plăci de cupru fixaţi prin articulaţii de tijele cilindrilor pneum atici superiori.R. În tre p rin d ere a Electrotim iş a produs o serie de prototipuri. la maşină se po ate regla distan ţa barelor longitudinale şi a celor tran s­ versale. D u p ă introducerea sîrmelor (barelor) tra n s ­ versale se apasă pe pedala maşinii şi întregul ciclu de funcţionare de­ curge au to m at. P e n tru sudarea reţelelor cu diverse dimensiuni ale ochiurilor. Maşini de su dat prin puncte.

Tensiunea în r e ţe a u a secundară a tran sfo rm ato ru lu i de su d u ră se reglează p rin va­ ria ţia num ărului de spire din bobinajul prim ar prin interm ediul comu­ ta to ru lu i PS 2 0 0 —8 . iar m aşina A T M A -1 5 x 4 8 0 sudează plase late de 4 800 mm. plăcile de cupru se p ot schim ba cînd se modifică d is ta n ţa dintre electrozii inferiori. Anglia..R. D e asemenea.1 0 X 35 este com pusă din urm ătoa rele p ă r ţi p rin ­ c ipale : batiul. electrozii inferiori. Maşinile de sudat plase de.S.l 4 x 7 5 . M aşini tip A T M S . P'ranţa etc. se utilizează maşinile ATMS-14 x 7 5 de diferite tipuri.. dispozitive de ghidare a sîrm elor longitudi­ nale.G . P îr ghiile cu tir a n ţ i se pot deplasa în lungul arcului şi se rotesc pe el. Portelectrozii se pot deplasa pe verticală. în tre ru p ă to a re le a u to m a te instalate în re ţe au a electrică prote­ jează echipam entul electric îm p o triv a scurtcircuitelor şi a scăderii de tensiune. se găsesc com utatoarele p en tru diferite mecanisme. V. maşinile A T M S -1 4 x 75-3 su­ dează plase late de 2 750 mm. căruciorul de deplasare a reţelei. de lăţime m are . î n U. ATM S-14X75-7 sudează plase late de -3 800 mm. de asemenea special am e n a ja tă . E lveţia. Presiunile sîn t prelu ate de o serie de şuru bu ri care trebu ie reglate Ia fiecare schim bare a distanţelor d in tre barele longitudinale. R. A T M S -1 8 x 7 5 sudează plase late de 3 800 mm. eu m a i m u l ţi electrozi.64 V. fixato a re speciale p e n tru sîrmele t r a n s ­ versale şi longitudinale. d. astfel. în spatele maşinii. S..M aşina M T M S . barele transversale fiind prinse prin interm ediul unor pîrghii cu tiran ţi. D eplasarea plaselor se face prin interm ediul căruciorului.58) poate livra plase plane sau plase în rulouri cu distanţe între barele a lă tu ra te longitudinale şi transver- 250 . cilindrii se po t deplasa lin în lungul grinzii la schim ­ barea d istanţei dintre electrozi. sistem ul de răcire şi echipam entul electric. Piesele inferioare de co n tac t se po t deplasa lateral pe o grindă. Astfel. in stalaţia pneu m atică. ATMS-14X 75-4 şi ATMS-14 X 75-5 sudează plase late de 2 350 mm. T ransform atoarele de su d u ră sîn t alim entate de re ţe a u a de curent a lte rn a tiv cu tensiun ea de 380 V şi frecvenţa de 50 Hz. în limitele de la 2. Maşina ATMS-14 X 75-4 (fig.F.R. lăţim i m ari (mai m ari ca 2 000 mm) s în t construite în U. Cilindrii pn eum atici sîn t fix aţi la p a rte a superioară de o g rin dă special pre luc rată .A.S.82 p înă la 5. se asigură reglarea curentului în S trep te.U. Austria.S. P e tab lou l de com andă instalat la maşina MTM S~10x35. fie pe grupe (de 3 —4 transform atoare). prin interm ediul unor contactoare •electromagnetice O —O K T I —K T I I I . cilindrii pneum atici superiori de care s în t legate plăcile de cupru.S. Maşini de sudat p rin puncte. Transform atoarele de sudare pot fi conectate fie sim ultan.

fie în două sau trei e tap e p e n ­ tru solicitatea m a i re dusă a reţelei electrice. în limitele ciclului de sudare care este declanşat chiar de sîrm a t r a n s ­ versală cînd ajunge între electrozi. L in ia d e s u d a r e p la s e p la n e . sale reglabile în limitele 100 —300 mm. S trîngerea barelor intersectate şi ciclul de sudare se face fie con­ com itent în to a te punctele intersectate. V. de la 14 tra n sfo rm ato are a 75 kVA. Alim entarea cu curent electric se face p rin tr-o singură parte.Fig. A lim entarea cu bare transversale se face ritm ic. fiind introduse în m aşină în mod continuu d up ă ce au fost în d re p ta te prin dispozitivul de îndrep­ t a t cu 5 role. la cei 28 electrozi inferiori.58. Sîrmele longitudinale sîn t descolăcite cu ajutoru l unor v îrteln iţe am plasa te în spatele maşinii de sudat. P u te re a 251 . M aşina este integrată în tr-u n flux tehnologic complex. Sîrmele transversale sîn t alim en tate p rin trr un b u n că r unde s în t prinse b u c a tă cu b u c a tă de către u n m ecanism special şi introduse în spaţiul d intre electrozi aşezîndu-le perpendicular pe sîr­ mele longitudinale.

A n tren area ruloului este fă cu tă cu u n m otor de circa 4 CP.S.P. F a ţ ă de m aşina ATMS-14 x 75-4 care este a u to m a tiz a tă . L a plase cu u n n u m ăr m ai redus de sîrm e longitudinale se p o t solicita u n n u m ăr m ai mic de tran sfo rm ato are . a v în d c o m u tato are de sfir­ şit de cursă ac ţiona te de săgeata plasei. m aşina are o serie de ţevi prin care trec sîrmele care s în t d irijate în d rep tul centrului electrodului. U n dispozitiv de acţionare pneum atică p o a te asigura şi tăierea longitudinală a plasei în două părţi. —B uzău se folosesc două tip u ri de maşini livrate de firm a Em il J ă g e r şi firm a B austahlgew ebe din R. sîrm a tran sversală este intro dusă m an ual în buncăr. A ceastă p u te re pjoate fi folosită parţial prin intrare a în fun cţiu ne succesivă a tran sfo rm ato are lo r de sudură.1 4 x 75-5 este o m aşină s e m ia u to m a tă . P e n tru ghidarea sîrmelor longitudinale. D n p ă sudarea de sîrmele longitudinale. R uloul este apoi ridicat de pe t a m b u r prin trag e rea acestuia. L a I. 1) M aşini care lucrează cu bare longitudinale şi transversale îndrep­ tate şi tăiate în prealabil: tip G S A —M -27/36—J a g e r şi m aşina tip SMP-2650 —50/70-9 x 10 —Baustahlgewebe. iar a d istanţei dintre barele transv ersale 0.to ta lă a maşinii este de 1 050 kVA.5 — 1 h. Buncărul. 252 . L a to a te maşinile. cu lăţim ea ruloului de circa 3 750 mm. plasele s în t în prealabil curbate. acţio n a t de doi cilindri pneum atici. L a unele tip u ri de maşini.G .S. in tim p ce barele transversale se îndreaptă şi se taie în p rea la b il: ti p GSA —Ii-27/37 şi tip GSA —N-30/40. Cu a j u to ru l-u n e i foarfece ghilotine se p oate tă ia plasa pe t o a t ă lăţim ea. în limitele admise. sîrm a transv ersală este prinsă de cîrligele căruciorului care. Schim barea distanţelor d in tre barele longitudinale durează 3 —8 h. după care revine la poziţia iniţială p e n tru reluarea ciclului. R uloul plasei com plet este cobo rît prin piv otarea u nui su p o rt lateral. Mecanismul de prindere şi de blocare p en tru sîrmele tran sv e rsale constă din doi electrom agneţi şi dintr-o pîrghie cu role m o n ta tă pe o consolă aflată deasupra canalului buncărului. maşina A T M S . Maşinile care livrează plase în rulouri au dispozitive speciale de ru lare la d iam etre în ju r de 900 mm. se po ate modifica d is ta n ţa dintre barele longi­ tu d in ale şi cele transversale.F. cu viteze variabile şi com anda au to m a tă . deplasează plasa cu pasul stabilit. p en tru sîrmele tran sv e rsale are u n p e re te frontal deplasabil p e n tru a fixa barele transversale de lungimi m ai mici. liv rate de firm a Jăger. la lungimea dorită. 2) M aşini care lucrează prin tragerea barelor longitudinale direct din colaci.

Condiţii care se impun pentru m aşinile de sudat cu cleşte m obil : 1) Cleştele trebuie să aibă posibilitatea de a lucra perpendicular p« p la n u l p la se i. Fig.59. V. se utilizează maşini de s u d a t cu cleşte mobil (cleşti de sudură) .59).T o a te tipurile de maşini s în t p r e v ă z u te şi cu dispozitive de t ă i a t . Modul de lucru la cleştele de sudat tip ARO 208. db aceea . 258 . 2. de asemenea se pot folosi la sud area -elementelor de dimensiuni m ari de pe şantiere. Cleşti pentru sudarea prin puncte P e n tru executarea carcaselor s u d ate şi a plaselor su date de lăţime m a re la atelierele de prefabricate mici şi mijlocii care nu m ai s în t do­ t a t e cu maşini de s u d a t cu m ulţi electrozi. V. cursa electrozilor trebuie orientată în lungul capu­ lui electrozilor (fig. d e b ita t şi r ă s tu r n a t plase care apoi sin t legate îu diferite puncte pen tru a asigura u n p achet rigid care po ate fi m a n ip u la t pe mijloacele de t r a n s ­ port.

Funcţionarea de principiu a unei m aşini de sudat eu cleşte m obil. un înlreruptor de co m andă. 3) D ispozitivul de suspendare îm preună cu suspensia giroscopică va trebui să asigure o m anipulare uşoară a maşinii şi cleştelui în tim pul lucrului. cleştele p ro p riu -z is . Dispozitivul de suspendare este fo rm a t d in tr-u n cărucior cu role. la re ţe a u a de a p ă şi la cea de curent. t r a n s f o r m a t o r u l . prin declanşarea ciclului de sudare care începe cu presarea electrozilor 254 . Cleştele p o r ta tiv se com pune din urm ătoa rele s u b a n s a m b l u r i : tablo ul de com andă . regulatorul tim pilor de încăl­ zire şi de sudare . o conductă elastică pentru răcirea electrozilor. a. printr-un sistem de acţionare sim plu care dacă este posibil să nu necesite racord de aer comprimat. O d a tă cu exercitarea presiunii se declanşează şi cu­ re n tu l de sudare. care acţionează cu aer comprimat. g ru pu l de ridicare a presiunii . regulatorul cu t r e p te a inten sită ţii curentului de sud at. b. 4) Presiunea pe electrozi să fie realizată la o valoare corespunzătoare. Cleştele de sudură se com pune în principiu din : un braţ f i x . doi portelectrozi. se reglează la tablo ul de com andă in tensitatea curentului de sudură. ulei. D e acest cărucior se fixează o suspensie care asigură m înuirea maşinii în plan vertical. 6) Reglarea timpilor ciclului de sudare şi a întreruperilor trebuie asi­ gurate prin regulatoare de tim p şi prin contactoare fără inerţie (cu igni­ troni ). un braţ m o b il. aer comprimat etc. 5) M aşina trebuie să fie perfect etanşată pentru a nu avea pierderi de apă. Maşina a v î n d racordul la reţeaua cu aer co m p rim at (de « 5 —6 at). în treru p ă to ru l g e n e r a l .2) Cleştele trebuie să aibă o mare rază de acţionare (m inim um 4 m ). un verin hidraulic pentru transmiterea presiunii la braţul m o b il. Construcţia cleştilor de sudat. o pîrghie de blocare a braţului m o b il. In tabloul de comandă s în t în general m o n ta te u rm ătoarele elemente : s ig u r a n ţe le . tim p ii ciclului de sudare conform construcţiei regulatorului de timp. u n întrerupător de siguranţă . dispozitivul de suspendare cu suspensie giroscopică. 7) Transform atorul trebuie să fie inclus in corpul cleştelui. un sistem de reglaj al deschiderii . care p o ate rula pe o monoşină sau pe cadranul u n u i cărucior mobil. doi electrozi. S udarea se face prin introducerea capului cleştelui în celula plasei. R olul grupu lui de ridicare a presiunii este de a tra n s­ m ite la cleşte o presiune superioară aceleia prim ită de la co nd ucta cu aer com prim at. i Grupul de ridicare a presiunii se com pune în general d i n : reductor de presiune a uleiului şi un regulator de presiune cu o triplă valvă cu co­ m andă electrică.

) . d in tr-u n disc al bobinei prim are şi din două spirale p en tru bobina secundară răcită de u n cu ren t de apă. e.D. etc.S. Presiunea este tran sm isă electrozilor la valoarea re­ glată anterior. S.A.R. R ăcirea este asigurată prin apă obişnuită dc răcire. M TPP-75 cu cleşte de sudură tip K T G 75-2-5 (U.pe nodul sudat. Maşina are u n dispozitiv pneum atico-hidraulic p en tru acţionarea electrozilor. V. Spiralele bobinei secundare s în t c u p la te în serie sau în paralel. Transform ato rul de sudu ră constă d in tr-u n miez blindat. maşinile Z IN S E R (Norvegia) .50 m. se declanşează a u to m a t de m icro în treru p ăto r cu ren tul de su d u ră la valoarea reglată. s-a co n stru it m aşina de s u d a t cu cleşte mobil M TP G care are tra n s fo rm a to ru l de su d u ră şi cleştele legat de tra n s f o r m a to r prin cabluri speciale flexibile de cu pru cu secţiunea de 200 m m 2 pen­ tr u conducerea cu rentu lui electric. m aşina ARO (F ranţa) ..S. u n sistem de răcire şi u n c o m u ta to r cu ploturi p en tru re­ glajul tra n sfo rm ato ru lu i p lasat pe transform ator.) etc. Dispozitivul are posibilitatea rotirii maşinii în ju ru l axei verticale cu 360°. Cînd se realizează presiunea de regim.60 şi V.C. maşinile S CIA K Y (Anglia.U. F ra n ţa . T ransfo rm ato ru l de sudură este conectat şi de­ co ne ctat prin interm ediul u nui c o n tac to r cu ignitron m o n ta t î n t r .) .) . î n U. maşi­ nile V E B (R. 8 p istoane m o n ta te pe acelaşi ax. D intre acestea m ai cunoscute s î n t : maşinile tip M TPG -75 .u n dulap special în care se află şi regulatorul tim pilor ciclului de sudat. maşinile B R O W N B O V E R I (E lv e ţia ). Tipuri de m aşini dc sudat cu eleşte mobil. um plerea cilindrului fiind efectuată p rin tr-u n distribuitor cu 4 căi co m an d a te printr-o electrovalvă pilot.S. în trep rin d e rea B row n Boveri din E lv eţia construieşte maşini cu cleşti de Sudură cu cursă ro ta tiv ă sau m aşină cu doi cleşti mobili. m aşina K P -6 0 (R.G. T o ate tipurile de maşini au o g am ă destul de largă de portelectrozi interşanjabili. Suspensia p e n tru tra n s fo rm a to r şi p en tru cleştele de su d u ră este asigurată p rin tr-u n sistem special cu o pîrghie cu c o n tra g re u ta te care se mişcă pe u n m onorai sau pe cadrul unui cărucior.S. P resiunea pe electrozi este o b ţin u tă p rin tr-u n cilindru cu 3 etaje.R. Maşinile tip ARO din F r a n ţ a (fig. 255 . Maşinile de s u d a t cu cleşte mobil s în t in prezent construite in nu­ meroase ţări. maşinile P E N S I L I ( I ta lia ) .61) au co m an d a pneu­ m atică (tip 408) sau electropneum atică (tip 418) cu suspensie girosco­ pică tip ES 80 şi ES 100.S. echilibrarea făcîndu-se pe o cursă verticală de 1. Schem a electrică este asem ăn ătoare cu cea a maşinii MTP-75. Dulapul este m o n ta t pe un perete sau pe un stîlp lîngă locul de lucru.

Maşinile tip ARO s în t p rev ăzu te cu co n ta c to r electrom agnetic cu 4 tim p i reglabili sau contactori cu ignitroni tip 256 .60. V. La jm aşinile t i p ARO transform atoare le de su d u ră sîn t încorpo­ r a te în corpul cleştelui.Fig.61). V. C le şte m o b il d e s u d a t tip A R O . R ăcirea cu apă a tran sform atorului. a p o rte 1 lectrozilor şi a electrozilor este asigu rată de u n sistem de răcire cores­ pu n z ă to r (v. fig.

ZE 56. La sudarea dimensiunilor mari se utilizează contactoare care pot asigura şi u n tim p de preîncălzire. P e n tru reglarea tim pilor de sudură si a intensităţii curentului la maşinile tip ARO se mai utilizează contactoarele D 2, D 22, E 22, E 52 etc. Cleştele de sudură tip S C IA K Y C 130 (Anglia, S.U.A., Australia etc.) are u n dispozitiv de susţinere şi m an evrare m an u ală care perm ite su­ darea uşoară a pieselor sud ate puse în operă în poziţie verticală. D ulapul de com andă electric tip D9 A7 p erm ite tr a t a r e a term ică facultativ ă a barelor sud ate pentru a-şi re c ă p ă ta caracteristicile înainte de sudare.

3. Dispozitive de reglare. Electrozi
a. Electrozii m aşin ilo r de sudat prin puncte. Electrozii m aşinilor de s u d at prin pun cte ale arm ă tu rilor au secţiuni circulare, p ă t r a t e sau dreptunghiulare. P e n tru alim entarea pe o singură p a rte a curentului la maşinile cu mai m ulţi electrozi se utilizează electrozi sub formă de plăcuţe articulate care asigură sudarea a două pu ncte alătu rate. Pen­ tru evitarea arderilor sau a pierderilor de curent, diam etrul suprafeţei de contact a electrozilor trebuie să se ia in funcţie de diam etrul arm ă­ tu rii care se sudează. La sudarea barelor din oţel-beton trase la rece diam etrul su pra­ feţei de co n tac t a electrozilor nu trebu ie să depăşească 20 mm. In ca­ zul în care se schim bă des diam etrul barelor sudate, diam etrul sup ra­ feţei de co ntact a 'electrozilor se alege d upă d iam etrul cel mai m are dintre to a te barele care se sudează intr-o an u m ită perioadă. Electrozii treb u ie confecţionaţi din aliaje speciale de cupru (adao­ surile nu trebuie să depăşească 1 —2% , restul de 9 8 —99% fiind cupru pur). Electrozii au p revăzu te canale în care circulă apa de răcire. b. Dispozitive de reglare a tim pilor de sudare. P e n t r u reglarea tim pului şi p en tru com anda acţiunii succesive a operaţiilor de sudare la maşinile de s u d a t prin p u n c te se utilizează reg ulatoare de tim p. Regulatorul de tim p asigură obişnuit com anda a u to m a tă a m aşinii pentru u rm ăto ru l ciclu de sudare : apăsarea electrozilor; pornirea şi oprirea curentului de su d u ră ; menţinerea pieselor (barelor) la presiune cu şi fără c u re n t; ridicarea electrozilor m a ş in ii; pauza între sudări. e. Defecţiuni curente la m aşinile de, sudat prin puncte şi reme­ dierea lor. Defecţiunile sînt cele de la instalaţia de a p ă sare pe electrozi la instalaţia de răcire. î) Defecţiuni la instalaţia de apăsare pe electrozi : p ă tru n d e re a pra­ fului şi m urdăriei la instalaţie ; pierderea de aer prin d i s t r i b u it o r ;
— Cartea fierarului betonist — cd. I

257

dereglarea dispozitivelor de revenire la poziţia iniţială ; p ă tru n d e re a u m id ităţii la dispozitivele distribuitoare ; defectarea dispozitivului de u n g e r e ; u zura corpurilor cilindrilor m an ife sta tă prin pierderi de aer !n camerele acestora ; defectarea reductorului de presiune şi a m anom etrulu i face ca fo rţa de apăsare să nu se m en ţin ă c o n s ta n tă ; electrozii p o t să nu revină în poziţia lor iniţială d a to rită ruperii resortului de înto arcere ; îm bîcsirea cu m urdărie a furtu n u lu i de ulei sub presiune p o a te fi î n lă tu ra tă prin injectare de ulei sub presiune, folosind insta­ laţia p n eu m atico-hidraulică; la cleştii de sudare, adesea electrozii nu dezvoltă o forţă de apăsare suficientă, d a to rită unei prea mari d istanţe In tre electrozi. în a in te de a se verifica in stalaţia p neum atică sau p neum aticohidraulică de acţionare a electrozilor, trebuie verificată instalaţia elec­ trică. Defectele regulatoarelor tim pilor ciclului de sudare pot duce la o fu n c ţio n a re defectuoasă a întregii maşini. Totuşi, înainte de a se face verificarea regulatoarelor de tim p, trebuie verificată funcţionarea t u t u r o r celorlalte elemente ale maşinii. 2) Defecţiunile instalaţiei de răcire s î n t : scăderea presiunii apei de răcire ; blocarea cu m urdărie a conductelor de circulaţie a apei de ră­ cire ; blocarea accesului apei de răcire la electrozi ; răsucirea fu rtu n u ­ rilor flexibile de alim entare c.11 apă de răcire (a cleştilor de sudură). T o ate aceste cauze duc la încălzirea excesivă a părţilo r răcite ( t r a n s ­ fo rm ator, electrozi, cablul de la cleştii de sudură etc.).

4. Utilaje pentru sudarea cap la cap prin topire intermediarâ
Maşinile de s u d a t cap la cap fac p a rte in te g ra n tă din fluxul teh­ nologic de execuţie a arm ăturilor în atelierele de arm ături, a t î t pen tru utilizarea deşeurilor ca arm ă tu ri constructive, c ît şi la realizarea su­ durilor prin topire interm ediară cu sau fără bulb, în special la oţelu­ rile cu c o n ţin u t ridicat de carbon PG 90 sau la a rm ă tu ri la care nu •s te posibilă folosirea unui alt procedeu de înnădire. Cele mai cunoscute tip u ri de maşini de s u d a t cap la cap, folosite şi în ţ a r a noastră s î n t : maşinile de fabricaţie sovietică, M S R -1 8 0 ; MSR-100 ; A S P -1 0 -2 ; maşinile de fabricaţie cehoslovacă, T P 30, T P 60 si TAI-80 ; maşinile de fabricaţie R .D .G ., V E B —SWe-03 şi V E B —SWe-08 (fig. V.62).

158

5. Unelte şi dispozitive pentru sudarea manuaiă cu arc electric
P e n tr u sudarea m an uală cu arc electric m uncitorii din atelierele de a rm ă tu ri (fierarii betonişti), trebuie să cunoască uneltele şi dispozitivele de sudare şi să posede u n m inim um de cunoştinţe despre executarea su­ dării. î n co ntin u are se a r a tă principalele u nelte şi dispozitive de sudat. a. Utilaje pentru furnizat curentul de sudare. P e n tru furnizarea curen ­ tului electric se folosesc generatoare de curent continuu şi transformatoare Fig. V.62. M a şin a d e s u d a t ca p pentru sudarea cu arc electric. P e n tru la c a p V E B —SW e-08 (R.D.G.). sudarea cu arc electric se utilizează curent continuu fu rn iz at de g eneratoare speciale p en tru sudare sau curent alte rn a tiv fu rn iz at de transfo rm atoare le de sudare. Condiţii tehnice cerute pentru generatorul de curent continuu şi pentru transformatorul de sudare : . 1) Generatorul şi transformatorul trebuie să aibă o putere suficientă care să asigure alimentarea arcului de sudare. 2) Generatorul şi transform atorul trebuie prevăzute cu dispozitive care să asigure o reglare lină a curentului de sudare între limite dale. Valoarea m inim ă a curentului de sudare nu trebuie să aibă valori nud mici de HO A . Reglarea poate fi continuă, în trepte sau mixtă. 3) Generatorul şi transform atorul trebuie să fie prevăzute cu un indica­ tor al curentului de sudare. 4) Tensiunea de mers în gol trebuie să fie suficientă pentru a permite aprinderea uşoară a arcului. Valoarea tensiunii nu trebuie să dcpăşească anumite limite de siguranţă pentru a nu pune în pericol viaţa sudorului (m axim um 7 5V). 5) A rcu l electric trebuie să poată fi m enţinut stabil pentru întregul Interval ele reglare a curentului de sudare. Căderea de tensiune admisă în circuitul secundar fa ţă de tensiunea normală trebuie să fie de m axi­ mum 4 V.

259

6) Generatoarele şi transformatoarele de sudare vor trebui să livreze curenţi de sudare de 50 — 500 A (m ix im u m 1 0 0 0 — 1 200 A ). 7) Tensiunile primare normale pentru care se execută transforma­ toare pot avea valorile de 220 V, 3S0 V şi 500 V. 8) Frecvenţa nominală a curentului este de 50 H z (herţi). 9) Generatoarele şi transformatoarele trebuie să aibă o bună compor­ tare la scurtcircuitare pentru toate poziţiile dispozitivului de reglare, deoarece regim ul lor de funcţionare este caracterizat prin numeroase scurtcircuitări. 10) Generatoarele şi transformatoarele nu trebuie să se încălzească peste limita admisă în S T A S 26S9-71 şi în instrucţiunile de fabricare a generatoarelor de sudare. 11) Generatoarele şi transformatoarele de sudare trebuie să fie pre­ văzute cu dispozitive de protecţie care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă. Sudorul trebuie să cunoască to a te condiţiile de verificare şi recep­ ţio n ate a generatoarelor de sudare şi a tran sform atoare lo r de sudare conform STAS 2689-71. Generatoarele de curent continuu. P e n tru producerea curentului electric este necesar ca în cîm pul m agnetic pro du s de u n electrom agnet să se m işte u n conductor care form ează u n circuit închis. î n u rm a mişcării în acest circuit a cadrului închis apare curen tu l electric (fig. V.63). Acest fenomen se num eşte inducţie electrom agnetică. Electromagnetul se obţine prin înfăşurarea pe o b u c a tă de oţel a unui fir de cupru izolat care este alim en tat cu cu re n t electric. î n t r - u n astfel de dispozitiv apare o fo rţă electrom otoare altern ativ ă , iar în circuit, u n cu ren t a ltern ativ care schim bă de sens de două ori în tim p u l fiecărei ro taţii a cadrului de su p o rt al conductorului. L a alte dispozi­ tive, prin alcătuirea specială a rotorului, fie din segm enţi de oţel cir-

Fig. V.63. Cel m ai sim plu generator de curent alter­ nativ. 260

Fig. V.64. Părţile componenta ale unui generator de curent alter­ nativ :
1 — stator ; 2 — rotor ; 3 — electromagnet ; 4 — perii ; 5 — inele de contact ; 6 — spre consumator ; 7 — transmisie cu curea ; 8 — baterii de acumulatori ; 9 — roata de transmi­ sie ; 10 — înfăşurarea ; 11 — curent continuu pentru alimentarea electro­ ni agneţilor.

cu lari, fie p rin tr-o bobinare specială, se obţine ca o d a tă cu mişcarea rotorului să se schimbe şi c o n tac tu l şi astfel să se p roducă curent cu pulsaţii într-o singură direcţie, adică să se produ că cu ren t continuu. Schim barea contactelor se num eşte comutaţie. Pe acest principiu func­ ţionează g en e rato ru l de cu ren t co ntin uu care se m ai num eşte dinam, fiind de fa p t o m aşină care produce cu ren t alrernativ, p re v ăzu tă cu un dispozitiv, n um it colector, care redresează acest cu ren t prin com utaţie. Un dinam are frei părţi principale specifice oricărui generator <le curent (fig. V.64) : 1) O parte fix ă num ită inductor alcă tu ită dintr-o serie de electrom agneţi fix aţi într-o carcasă de fo n tă sau de oţel. U n inductor cu doi electrom agneţi se num eşte inductor bipolar, cu p a tru electromagneţi, inductor tetrapolar, iar cu şase electrom agneţi inductor hexapolar. 2) O parte fixa tă pe un ax de oţel care se mişcă în lagăre num ită indus. în tre polii electrom agneţilor se introduce un t a m b u r cilindric de fier făcut dintr-o serie de discuri de tab lă, de form ă circulară care sîn t presate. L a m argine discurile au nişte crestătu ri num ite ancoşe care alcătuiesc canale de-a lungul tam b u ru lu i. P rin aceste canale, se fixează bobine dispuse simetric, în p lanuri diferite şi legate în serie ; această parte a dinam ului se num eşte indus. In dusul este fix at pe un ax de oţel care se mişcă pe lagăre. P rin introdu cerea indusului în inductor se obţine cîm pul de inducţie necesar. 3) Colectorul, care realizează legătura dintre indus şi circuitul ex­ terior. Colectorul este alcătuit din m ai m ulte lamele corespunzătoare num ărului de bobine. P e lamele se sprijină două perii de grafit dispuse diametral. Transformatoarele de curent pentru sudarea cu arc electric. P rin tra n s ­ form ator de cu ren t p en tru sud area cu arc electric se înţelege u n dis­
261

pozitiv capabil să transform e un curent alternativ furnizat de re ţeau a electrică, cu tensiuni relativ mari (120, 22d, 380 şi 500 V )'şi cu inten­ sitate mică în tr-u n curent alternativ de tensiune mică (5 —40 V) şi cu intensităţi mari (50 —1 200 A). Transform atorul de sudare este alcătuit dintr-un miez închis alcătuit din tole de fier silicios suprapuse şi din două grupe de bobinaje din sîrm ă de cupru (fig. V.65). Unul din bobinaje primeşte tensiunea de alim entare şi se numeşte prim arul transfo r­ matorului, iar al doilea bobinaj debitează curentul necesar instalaţiei şi se numeşte secundarul. Bobinajul prim ar după ce primeşte curentul electric, de o tensiune dată, induce în bobinajul secundar un curent electric de in tensitate m are şi tensiune mică. Jocul de tensiuni şi intensităţi este realizat prin alegerea convenabilă a num ărului de spire din prim arul şi din secun­ darul transform atorului. P e n tru a se obţine jocul de intensităţi şi ten ­ siuni se modifică num ărul de spire din prim ar prin procedeele de reglaj amintite. Reglarea se poate face în tre p te cu aju to rul unui reo stat cu ploturi care modifică num ărul de spire din circuitul prim ar sau prin introducerea unei rezistenţe variabile care se leagă în serie cu circuitul prim ar al transform atorului, care poate asigura o reglare continuă. Se mai poate obţine o reglare prin modificarea fluxului produs in mie­ zul transform atorului cu ajutorul unui şunt magnetic. Dispozitivele de reglaj pot fi înglobate în transform ator sau pot fi plasate separat. în m ontajul unui transform ator de sudare (fig. V.66) trebuie să intre sistemul de siguranţe, întrerupătoarele şi dispozitivul de reglare. De la capetele bobinei secundare a transform atorului se fac legături prin conductori pînă la piesa de sud at şi la cleştele cu electrodul de sudare.

Fig. V.65. Schema de principiu a transformatorului de sudare. 262

Fig. V.66. Montarea de prin­ cipiu a unui transformator.

Transform atoarele de sudare pentru şantiere sînt m ontate pe nişte cărucioare speciale pentru a le putea deplasa m a n u a l ; de asemenea, ele sîn t prevăzute cu cîrlige pentru a putea fi ridicate cu ajutorul m a­ şinilor de ridicat.

Fig. V.67. T ip u ri do cleşti p e n tru elec tro zi m e t a l i c i : a — cleşte în formă de furcă ; b — cleşte cu arc ; c — cleşte cu stringere ; d — cleşte cu şurub.

b. Uneltele sudorului pentru sudarea m an u ală eu are electrie. P en tru sudarea m anuală cu arc electric sînt necesare cleştele porteleotro d ’ jjşi dispozitivele de protecţie. Cleştele portelecirod este principala unealtă (fig. V.67 şi V.68).

Secţiune A-A

l , 2, 5 —ţeavă ; 3 —suport pîrghie pentru mişcarea tijei ; 4 —tijă pentru mişcare* electrodului ; 5 —pîrghie pentru mişcarea tijei ; 6 —arcul electrodului ; 7 —pastlIS ) 9 — articulaţia pirghlei ; 10 — manşon ; 1 1 —distanţlere ; 1 2 —inel de protecţie i 13 —manşon.

Fig. V .68. P o rte le c tro d u l s ta n d a rd iz a t (STA S 5027-79) :

261

Un portelectrod bun trebuie să îndeplinească următoarele c o n d iţii: să fie construit sim plu ; să fie uşor ; să fixeze bine clcctrozii de diferite dia­ metre ; să asigure schimbarea uşoară a electrozilor; să permită întrebuin­ ţarea completă a electrodului ; să protejeze m îna sudorului împotriva ar­ surilor ; să asigure un contact sigur cu cablul de alim entare; să fie bine izolat pentru a nu produce electrocutări. L a sudări cu cu ren t peste 300 A se prevede ca m în a sudorului să fie p ro te ja tă cu o a p ă răto are care în m od obişnuit este din ta b lă că p ­ t u ş ită cu azbest. Dispozitivele de protecţie, p en tru a apăra in tim pu l sudării fa ţa şi ochii sudorului îm p otriv a radiaţiilor (razelor ultraviolete), stropilor de m etal şi îm p o triv a luminii p uternice date de arcul de sudură. P e n tru protecţie se folosesc m ăşti, şorţuri şi a p ă răto ri de m înă. Măştile si apă­ ră toarele treb u ie realizate din m ateriale rezistente la căldură care să nu se ap rindă la stropii de m etal t o p it şi să nu fie ră u conductoare de electricitate. P e n tr u p rotecţia ochilor se folosesc sticle duble, u n a de protecţie con tra stropilor şi o sticlă colorată de protecţie co ntra radia­ ţiilor. Sticlele c o n tra radiaţiilor pot fi de mai m ulte tipuri, după inten ­ s ita te a curentului folosit la sudare.

C a p ito lu l VI

TEHNOLOGII DE PRETENSIONARE A ARMĂTURILOR Şl DE PRECOMPRIMARE A ELEMENTELOR

î n acest capitol se vor t r a t a tehnologiile de pregătire a arm ă tu ri­ lor pretensionate, utilajele şi dispozitivele p en tru pretensionare şi tehnologiile de precom prim are cu a r m ă tu ra preîntinsă şi p o stîntin să.

A. TEHNOLOGII DE PREGĂTIRE A ARMĂTURILOR PENTRU ELEMENTELE PRECOMPRIMATE

1. Generalităţi
A rm area elem entelor p recom prim ate este funcţie de procedeele de pi’ecomprimare, de tip ul arm ăturilor, dispozitivelor şi utilajelor de precomprimare p rev ăzute în proiect şi care s în t în dotarea u n ităţii de execuţie. Deoarece precom prim area elementelor (v. cap. III) este u n procedeu pretenţios, aceasta se încredinţează unor întreprinderi specializate, care dispun de instalaţiile şi utilajele necesare şi are personal pregătit pentru efectuarea t u t u r o r operaţiilor. F ierarii betonişti fac p a rte din Personalul ch em at să execute operaţiile de pregătire a arm ă tu rilo r şi chiar să participe la operaţiile de precom prim are, ei făcînd p a r te din echipele de lucru şcolarizate de c ă tr e inginerul a t e s ta t să îndrum e şi sa execute astfel de lucrări.

265

Procedecle de preeom prim are se prevăd în proiect şi se îm p art în d o u ă grupe de procedee: cu armătură preîntinsă şi cu armătură postîntinsă. 1) Procedeele cu armătura preîntinsă se realizează p rin pretensionarea a rm ă tu rii pe u n s ta n d cu culee sau prin pretensionarea arm ă­ turii pe tip are m etalice rigide şi rezistente pen tru a p u te a prelua for­ ţele m ari de precom prim are (auto p o rta n te) din a r m ă tu ra întinsă cu aju to ru l unor utilaje. A rm ă tu ra este fix ată (blocată) apoi în culee sau tip a re cu dispozitive speciale num ite blocaje. Aceste procedee se aplică de regulă la executarea prefabricatelor în fabrici. L a aceste procedee a r m ă tu ra de pretensionat este întinsă înainte de tu rn a r e a betonului, fiind m e n ţin u tă întinsă p în ă c în d betonul tu r n a t -s-a întărit, apoi a r m ă tu ra este eliberată dia blocaje, lent şi t ă i a t ă la nivelul e l e m e n tu l u i ; ea a v în d te n d in ţa de revenire la lungimea iniţială, com prim ă elem entul de beton arm at. O peraţia se num eşte transfer, deoarece fo rţa este tra n s fe ra tă betonului. In tim p u l precom prim ării elementului, a r m ă t u r a se ancorează, îu special spre capete, prin ad e ren ţă in m asa betonului. D e aceea, această a r m ă tu r ă are de regulă şi u n profil corespunzător p e n tru îm­ b u n ă tă ţire a ancorării (împletire, întoronare, profil periodic etc.). Zona -sau po rţiu n ea d in tr-u n elem ent din beton precom prim at, pe lungimea căreia efortul de precom prim are se difuzează, pe întreaga secţiune tra n s ­ versală, se num eşte zonă de transm itere. 2) Procedeele cu armătura postîntinsă se realizează prin întinderea arm ă tu rii, tr e c u t ă priu canale pra cticate în betonul în tă rit sau plasată -exterior elementului. D u p ă întindere, a r m ă tu ra se blochează cu aju­ toru l u n o r dispozitive speciale n um ite ancoraje (blocaje). De regulă, aceste procedee se aplică pe şantier şi s în t utilizate pentru precom prim area elem entelor cu dimensiuni m ari t u r n a t e pe şantier sau p en tru asam blare prin precom prim are a unor elemente prefabri­ c a te (bolţari, panouri, ferme, tu b u ri, rezervoare etc.). L a aceste procedee pretensionarea arm ă tu rii se face concom itent cu transferul (transm iterea forţei de precom prim are betonului), iar a d e re n ţa a rm ă tu rii p o stîntinse se realizează prin injectare, betonare sa u toreretare, asigurîndu-se t o t o d a t ă şi p rotecţia îm po triva coroziunii. D in cele a r ă ta te se c o n s ta tă că execuţia elem entelor p r e c o m p r im a te necesită condiţii speciale cu privire la : tipare, cofraje, susţineri, culee etc. ; pregătirea armăturilor sub form ă de fascicule (pentru procedeele prin postîntindere) : dispozitive speciale pentru realizarea canalelor şi cele cari se folosesc la postîntindere şi la poziţionarea arm ăturii în tim pul turnării etc. ; folosirea unor ancoraje speciale cu care se transmite forţa la armătură Ş‘

.266

am balajele colacilor şi tam b u rilo r p en tru toroane nu tre b u ie să fie deteriorate. poduri. Se m a i prevăd condiţii speciale dc : protecţia armăturilor exterioare. rezer­ voare. toroane. A rm ă tu ra p e n tru b eto n p recom prim at a v în d diam etre mici este m ult m ai sensibilă la acţiunea amanţilor co ro s iv i. p rev ăzu te cu pardoseală Şi ferite de um ezeală şi agenţi a g r e s iv i. prefabricat etc. ovale. manipularea şi de­ pozitarea elementelor de coiistrucţii din beton precomprimat. funcţie de agresivitatea m ediului şi de mijloa­ cele de protecţie folosite (de exem plu : ulei em/alsionabU P fî-IA . stîlpi etc. înlocuirea oţelului care este p re v ă z u t în proiect nu se poate face decît cu aprobarea proiectantului. 2. D epozitarea arm ă tu rilo r a t î t în depozite cît şi în ateliere se va face pe loturi şi diam etre. tehnica securităţii m u n c ii. conform STAS 438/1. de suprafaţă. D u r a ta de depozitare v ariază de la 60 zile p în ă la 1 an. tubu ri. execuţia pe tim p frig u ro s. liţe. Fierarii betonişti treb u ie să verifice dacă tra n s p o r tu l s-a efectuat în vagoane închise sau în autocam ioane p rev ăzute cu prelate şi dacă în mijloacele de t r a n s p o r t nu au fost resturi de m ateriale corosive (sare. preciza­ rea condiţiilor pentru betonul folosit şi a amestecului de injectare pentru protecţia şi realizarea aderenţei armăturilor trecute prin canale.se blochează armătura In poziţie întinsă (sub efori) . stabilirea unui program de preiensionare şi întocmirea fişei de pretensionare în care se înscriu datele necesare pretensionării şi verificării operaţiei de pretensionare.3-80. sulf. cabluri şi bare (v.2. î n elementele de b eto n preco m p rim at se foloseşte şi a r m ă tu r a nepretensionată folosită şi la betonul a rm a t. se ela­ borează de fa p t tehnologii. D a to rită p articularităţilor de execuţie a fiecărui element.se se realizează din oţeluri de în altă rezisten ţă sub form ă de sîrm e ro tu n d e. III). folosirea unor utilaje speciale pentru realizarea pretensionării . STAS 267 . de aceea se vo r lua m ăsuri speciale p e n tru t r a n s p o r t şi depozitare şi se v a acorda o atenţie sporită la verificarea a rm ă tu rii înainte de p un erea în operă conform prevederilor STAS 1799-81. e t c . cap. Pregătirea armăturilor A rm ăturile pretensionate preîntinse sau postintin. pămînt. silozuri. cu întoc­ mirea fişei de injectare (cu precizarea tehnologiei de injectare). dispozitive şi utilaje specifice execuţiei (de serie mare) unor elemente liniare. în spaţii închise. viaducte.) . dacă acest lucru nu este posibil se vor lua m ăsu ri speciale de protecţie.

2) A rm ăturile pentru beton precomprimat. Se v or lua to a t e măsurile pen tru a preveni zgîrierea. Întinderea la un efort superior cu 10% decît cele de pretensionare. b. iar Ia depo­ zitare se v or asigura spaţii pen tru aşezarea c ît mai drept. Pregătirea a rm ă tu rilo r preîntinse. iar capetele filetate vor fi p ro te ja te în m od special. 4) Suprafeţele armăturilor vor fi curăţite de im purităţi şi rugină superficială neaderentă. 140-85. diagra­ mele rezistenţă-alungire cît mai uniforme). în cadrul operaţiilor de pre­ gătire se vor lua m in ato are le m ă s u ri : 1) Se vor alege pentru pretensionarea elem entului armături (sirm e . se numeşte calibrare. Pregătirea a rm ă tu rilo r postîntinse. 7) Pretensionarea se face în două eta p e. 5) A rm ătura nepretensionaiă se pregăteşte în aceleaşi condiţii ca ar­ m ătura pentru beton armat. pentru a permite montarea şi aşezarea ar­ m ăturilor nepretensionate ce se leagă cu sîrm ă neagră. 6) Se vor utiliza ecrane metalice fixe sau deplasabile de distanţare cu găuri (cu 1 — 2 m m mai mare ca cel al arm ăturii) pentru poziţionarea armăturii şi evitarea contactului armăturii cu porţiunile unse ale pereţilor tiparelor sau a platformelor de turnare. 3) Dacă apare necesar. care in prealabil au fost verificate de către un laborator de specialitate. cap rotitor sau prin întindere. încălzire şi tăiere cu flacără). nu au nevoie de îndreptări. pentru a stabili dacă au caracteristici fizico-mecanice omogene (m odulul de elasticitate cît mai constant. iar capetele se vor degresa pentru a se asigura o bună ancorare in blocaje prin beton. toroane) din acelaşi lot.8 din rezistenţa de rupere normală. de regulă. în prim a etapă nu va de­ păşi 40% din forţa de control. cu contro­ lu l forţei (cu o precizie dc 1%) şi a alungirii (cu o precizie d e ± l mm). fiin d autoderulante. li le. D e b itarea se v a face sub form ă de fire sau bare drepte. lovirea sau îndoirea. bare. cu deosebirea că m odulul de elasticitate se determ ină pe fasciculele in d e p e n d e n te sau pe fasci­ culele introduse în elem ent pe u n trase u rectiliniu de 10 m. a. 268 . A c eastă operaţie se face în condiţii similare cu a r m ă tu ra p reîntinsă.2598-79) pen tru arm ăturile postîntinse. fără a depăşi 0. 170-83 şi N orm ativului C. conform prevederilor In stru c­ ţiunilor C. la maşini cu role. deoarece armăturile trebuie să se alungească egal în tim pul operaţiei de pretensionare pentru a avea eforturi egale. se vor îndrepta p rki mijloace mecanice. Se va evita apropierea arm ă tu rilo r de sursele term ice (a p a ra te de sudură.

p rin polizare. iar a r m ă tu ra care se in tro duce în teci să nu deterioreze sau să a g a ţe tecile. fasciculele pot fi ru la te cu dispozi­ tive m anuale sau mecanice ( 0 2 100. cu aju torul m a­ şinilor speciale. p en tru ev itarea tra n s p o r­ turilor dificile. du p ă ce firele cu suduri tehnologice cap la cap au fost elim inate (tăia te în zona sudării deoarece au o rezistenţă m ai redusă în această zonă). a r m ă tu ră co nstructivă sau chiar ca a r m ă tu ră de rezistenţă pe anu m ite porţiuni . A rm ătura prctcnsionată. se pretensionează cu acelaşi dispozitiv. fie folosind 269 . L a anu m ite tip u ri de blocaje capetele treb uie să fie pregătite în m od special. se p ot folosi plase şi carcase sudate. P e n tr u t r a n s p o r t şi depozitare. liţe. su­ dări de adaosuri. în ateliere ce n tra liz a te sau chiar în atelierul de şantier. şi se blochează cu aceleaşi ancoraje. form are de capete la rece (la sîrme.Modulul de elasticitate al fasciculelor postîn tin se v a avea valoarea E = == 1.90 x IO5 N / m m 5. Confecţionarea fasciculelor Tehnologia recom andabilă p e n tru confecţionarea fasciculelor este cea pe bancul de lucru. 0 2 300 m m p en tru fascicule neintroduse în teci şi la diam etre mai m ari la cele introduse în teci de polietilenă). Armătura nepretensionată se foloseşte p e n tru preluarea unor eforturi transv ersale (frete. Fasciculele sîn t a rm ă tu ri po stîn tin se alcătu ite d in tr-u n g ru p de a r m ă tu ri (sîrme. se taie la lungim ea necesară prinderii în culee şi tipare. se m ontează în carcase şi se leagă cu sîrm ă neagră moale înainte de pretensionare . d u p ă ce au fost introduse de regulă în canale. filetare (la barele cu dim ensiuni mari). 3. P e n tru a r m ă tu ra p o stîn tin să se confecţionează fascicule. etrieri). ca a r m ă tu ră de m ontaj. folosind fie sîrm e tă ia te în prealabil la lungimea prevăzută în proiect (cu adaosurile tehnologice necesare). fixări de m anşoane etc. Fasciculele cu alcătuiri diferite se depozitează pe loturi şi se m ar­ chează corespunzător. La tăierea arm ă tu rii la lungime se vor alege mijloacele şi dispozi­ tivele care nu deformează a r m ă tu ra local p e n tru ca introducerea în blocaje să se facă uşor. p re g ă tită conform prevederilor anterioare. iar la bare form area capului se face la maşini de sudare). toroane) paralele care se preform ează.

Fasciculele pot li alcătuite din sii me netede. In an u m ite tehnologii ordonarea fasciculelor se face d upă o schemă dreptunghiu­ lară. Caracteristicile principale s în t date în STAS 10107/1-80. anexa IX (fig. C aracteristicile principale a le fasciculelor Lungimi minime de prindere in piesă mm Tragerea se face : La o ex­ La două tremitate extremităţi 800 (650) 1 150 (800) 1 150 1 500 1 400 (1 200) 2 100 (1 400) 2 100 2 650 Tipul ilc fascicul N umărul dc lire pe rlndul interior Aria Diametrul Diametrul exterior dornului*) ncl1) mm 80 mm 40 Dimensiunile plăcuţelor de repartiţie mm 3 5 x 5 5 x 12 cm* 1205 12 2. 1. Tabelul V I. a. ordonate. Tipuri de fascicule ordonate circular.35 1207 12 4. în cazuri speciale se po t ad m ite fasciculele fă ră o ordonare uni­ form ă în secţiunea transversală. de regulă. din toroane.46 160 190 70 100 6 0 x 9 0 x 15 400x120x25 O D iam etrul ancorajulni la ancoraje tip inel. Fasciculele (grupul de sîrme) sîn t în secţiunea lor transversală.s îrm a care se derulează direct din colaci şi se taie pe m ăsu ră ce se con­ fecţionează fasciculele.24 18. 1 şi tabelul V I . liţe.1). con sau dorn. b are cu profil periodic (oţel tip Sigma). pe u n rîn d sau pe două rîn d u ri circulare. V I . 270 .62 110 50 45x65x15 24 0 7 4807 24 48 9. *) P entru ancoraje fixe cu dorn.

1 şi tabelul V I . se confecţionează din sîrm ă STAS 889-80 cu spire jo antiv e tip fretă.5—2 mm.3). iar cele de pe rîndul al doilea în crestătu ri (v. 12 0 7 înseam nă fascicul din 12 fire de 0 7 mm. diam etrul exterior al spiralei v a fi D s — 25 — —2 x 5 = 1 5 mm. Caracteristicile geom etrice şi de elasticitate ale spiralelor s în t specifice tipului de fascicul. La unele tip u ri de fascicule. 1. la 5. care serveşte ca inimă fasciculelor.2 0 .3). Legarea sîrmelor pe spirale se face cu sîrm ă moale cu diam etrul de 1. pe rîn d u l întîi sîrmele s în t introduse prin găuri.5 la 2. cu lungimea egală cu cea a fasciculului. D iam etru l exterior al spiralei D s se deduce din diam etrul exte­ rior net D n al fasciculului din care se scade grosimea a două diam etre de fire : Ds = Dn . Desfacerea spiralei p en tru obţinerea unui pas uniform de circa 20 m m se obţine prin tragere sau prin calibrarea spiralei într .5 mm. V I. p e n tru fasciculul 12 0 5 care are diam etrul exterior net de 25 mm. P e n tru to ro an e se p re văd rozete num ai cu crestătu ri.20 m de ca p ătu l fasciculului spiralele se sec­ ţionează. 271 . fig. Fasciculele care nu au spirale sau rozete de ordonare pe to a tă lun­ gimea fasciculului. d upă diam etrul exterior al resortului (v. VI. Legăturile se v o r plasa la d is ta n ţe de 70 — 100 cm la cape­ tele fasciculului. R ozetele (plăcuţe sta n ţate) circulare sau d reptu ngh iulare s în t fo­ losite ca elemente de d is tan ţare în special p en tru fasiculele cu două r î n d u r i . P oziţia relativă a sîrmelor şi d istan ţa lor fa ţă de axa centrală a fasciculului (fig. De regulă. continuu. V I. fig.Fasciculele se notează prin n u m ăru l firelor şi diam etrul unui fir j de exemplu. rozete s ta n ţa te din ta b lă şi legături exterioare cu sîrm ă neagră (fig. Sîrmele legăturii (no­ duri) se vor îndoi spre interiorul fasciculului.2) se păstrează prin urm ăto arele sisteme : spirale' din sîrmă. V I.u n dispozitiv special.3).5 mm. care se p ot ex ecuta la maşini de fo rm a t spire. D iam etrul sîrmei variază de la 1. De exemplu. Spiralele s în t elem ente de distanţare. spiralele se execută. respectiv 15 cm de capăt. p e n tru a se perm ite tensionarea si blocarea fascicu­ lului. Porţiunile de ca p ăt secţionate se îndepărtează num ai înainte de pretensionare. D iam etrele spiralelor se pot stabili din diam etrele fasiculelor a r ă ta te în figura V I . dar la 1. poate să lipsească spirala a do u a dacă se leagă s ep a rat fiecare rîn d de [sîrme. Spirala centrală. la o lungime de circa 100 cm de c a p ă t v or avea totuşi elemente de ordonare. grosimea rozetei fiind de 1. realizate pe două rînduri. rozete sau porţiuni de spirale.

VEDl E fff Legoiurd de slrmâ !o 70 cm SECTIUNEAA Ă •A \ .S. ' R/NO EXTERIOR £ i M W SECŢIUNE l . DONDEA OISTANTIER rqzetă ) ştan tâtâ . Elem entele de distanţare ale sirmelor în fascicule pentru executarea betoanelor precomprimate prin postîntindere.Tim Diametrulnt*25mm y_« q mm Fig. 20.l .2. KfS < A/\AA . VI. (U >3C ) î AAAAs" K A/V\A . 36*5 {12*24) R/NO INTERIOR t. Fig. \ „ .. MODUL CUM SE ASAZÂ WMELE FASCICULELOR TIP FASCICUL ELEMENT DE DISTANŢARE TIP FASCICUL CLEMENT DE DISTANŢARE JO.. 3SH5 (î2 + 24) 12*7 ^A / W ’ 44 $ 5 24*5 ţ.5 -2 m rti grosim e) A . 20 .3. Fascicule cu spirală centrală din sîrmă. VI.. i M JZ V ariabil .. (lobiO de t. . • \ rasc/cut 12*5 \Sotralo dm s/rmo de tt /.t lţ >100*5 < D C t C C Jp C ţ) t CiQ .

1): l .lip -f. cu tragere din ambele p ă rţi (extrem ităţi) sau cu trag e re dintr-o singură extrem itate. Confecţionarea fasciculelor. Fasciculele care au la u n c a p ă t ancoraj fix cu dorn au la celălalt capăt ancoraje tip inel-con şi s în t întinse num ai din e x tre m ita te a In care există ancoraj tip inel-con. L t — U + 2/„ — pen tru tragere de la am bele ex trem ităţi. tabelul VI. Tehnologia de confecţionare a fas­ ciculelor este strins legată de tipurile de ancoraje folosite. tab elu l V I. Piesele de d istan ţare. Lungimea de tăiere va fi : /( = 2l0 4. = 2 x 10 000 + 2 x 1 150 + 2 x 15 + 350 = 22 680 ( z 2 2 700 mm). la care se adaugă lu n ­ gimea necesară prinderii în piese l p (v. Lungimea t o t a l ă de tăiere L t se stabileşte a s t f e l : 1) Lungim ea fasciculelor cu ancoraje la ambele capete (de regulă inel-con) este egală cu lungimea m ă s u ra tă între suprafeţele de reze­ m are care de fa p t este lungimea elementului. Lungim ea de tăiere ((. 2) Pentru fascicule întinse dintr-o singură parte prevăzute cu ancoraj fix cu dorn (fasciculul depăşeşte cu circa 10 cm ancorajul fix). de sistemele de p ăstrare a distanţelor de de tehnologia aplicată la pretensionare. Lungimea totală dc tăiere a unui fascicul. Exem plul fi. 1 2 î J . Se po t folosi fascicule a v în d la ambele cap ete ancoraje tip inelcon. c. = t„ + l „ = 10 000 + 1 150 = 11 150 mm (k 11 200 mm). lungimea necesară fasonării (de tăiere) l t v a fi dublul lungimii traseului (2/„) plus lungimea fasonării buclei pe dorn ld la care se adaugă dublul lun­ gimii de prindere în piese 2 lp (v. l. tabelul VI. lungimea măsurată pe suprafeţele de separaţie este de 10 m (10 000 m m ). Fasciculul 28 0 J ancorat la ambele capete cu ancoraj inel-con şi la care tragerea se face dintr-o singură parte . folosite p e n tru p ă s tra re a poziţiei fasciculelor pot fi spirale sau plăcuţe ş t a n ţ a t e .11(G0 + 5 1 ) = 318 mm (#350 mm) . Fasciculul 28 0 î ancorat intr-o parte cu dorn şi intr-un capăt cu inel-con. fn ţa ra noastră se aplică sistemele de ancorare tip inel-con şi siste­ mul de ancoraj fix cu dorn sau ancorare cu bucşe şi filet p e n tru bare. 18 — Cartea fierarului betonist — cd. U — 3. Exem plul 5.b. 1) şi dublul grosimii plă­ cuţei de rezem are â : lt = 2/0 + + 28 + ld.) v a fi d ata de /„ = 10 000 mm şi de lungim ea de prindere In prese i„ = 1 150 m m (v. 1) : L t — l„ lp — pen tru trag e re de la o e x t r e m i t a t e .28 lt 8 — 15 mm .

schema este utilă pen tru înţelegerea ordinei în care se fac operaţiile de form are a fasciculului. L a un ităţile unde există experienţă suficientă de pretensionare n um ăru l de plăcuţe poate fi redus. L a ordonare se are grijă ca ia un fir in trod us pe g a u ră să corespundă două fire pe crestături. 274 . cu o d is ta n ţă între fire de 15—20 m m . realizîndu-se u n pieptene din sîrm e încrucişate care apoi se curbează circular p en tru a fi introdus în teac ă sau canal. Legarea se face la capete. descolăcirea şi îndreptarea (dacă este c a z u l). se po t îndesi in zonele de curb are a fasciculului. Fasciculele din m ax im u m 24 fire pot fi folosite fără elem ente de distanţare. P e n tru ordonare firele se leagă cu sîrm ă neagră după ce în prealabil au fost întinse paralel pe plat­ formă. introducerea în teacă etc.Spiralele se p o t face direct în atelier. prinsă în două lagăre. Distanţele dintre plăcuţe sîn t de regulă de 100 cm . VI. fie cu dispozitive im provizate pe şantier (ax ro tito r pe care se înfăşoară sîrma. înt r u c î t cele trei fire v or fi prinse în ancoraj îm preun ă (la unele tip uri de ancoraje). V I. Astfel.5 se vede o schem ă în flux continuu folosită în unele î n t r e p r i n d e r i . d u p ă legare firele se notează la ambele capete pen tru a nu se încurca ordinea firelor.4. In figura VI. tăierea la lungim e înainte sau după formarea fa scicu lu lu i. axul fiind răsucit de un m o tor cu reductor). dacă tehnologia de tu rn a re perm ite ca te a c a să fie m o n ta tă odată cu fasciculul (la elemente de Fig. capetele sîrmelor sînt prinse în tr-u n sistem de fixare cu pene tronconice care perm it tragerea sîrm elor fasciculului ce trec prin teacă. & — vedere din faţă.4) . cu găuri interioare şi crestături. ordonarea pe platform ă cu ajutorul unui pieptene. fie la o maşină specială de fa so n at spire. Filieră de formare : a — secţiune prin axa tubului . prinderea lor şi poziţia rectilinie in ancoraje. Ordinea de confecţionare este : stabilirea lungim ii firului . Dacă fasciculele au mai m u lt de 21 fire trebuie folosite plăcuţe ş ta n ţa te . trecerea prin filiera de formare (fig.

Fig. A ceastă formă. lungim e m o d era tă sau la elemente cu te a c ă înglobată). 12 — troliu. 10 — teacă . F orm a secţiunii transversale a canalelor trebuie să fie uniformă. fig. co ntinuă şi etanşă. Canale pentru trecerea armăturii postîntinse L a procedeul cu a rm ă tu ri postîntinse este necesar ca betonul să aibă p re v ăzu te canale în care se introduc fasciculele. 4. an­ sam blul teacă-fascicul se depozitează şi se m anipulează cu grijă p entru a nu se m urdări de p ăm în t. S — dispo­ zitiv de tragere . 7 — tub de formare . deşirări etc. Schema confecţionării fasciculelor de armături. Se p o t realiza canale cu a ju to ru l unor teci flexibile care se extrag înainte de în tărire a betonului sau cu teci flexibile care ră m în înglo­ b ate în beton. . crăpătu ri. în funcţie de posibilităţile locale şi tip u l fasciculului care urm ează a fi fă cu t (de exem plu ordonarea prin legare cu sîrm e încrucişate. V I. La tehnologia la care elementele de distan ţare folosite sîn t rozete. 5 — tub de lărgire a spirelor la spirala centrală . Fasciculele se depozi­ teaz ă pe loturi.5. 6 — filieră .). la banc : I — colaci de sîrmă . de asemenea nu se adm it deteriorări (străpungeri. 4 — spirală centrală . m aterii grase etc. 3 — dispozitiv pieptene . In ateliere se p o t im agină diferite soluţii de execuţie a operaţiilor. 2 — sîrme . 275 .5). Tecile m etalice vo r fi cu ră ţite de unsoare. Schema perm ite să se facă to a te operaţiile (introducerea spiralei centrale.). L a sîrmele la care fasciculul se p u ne în cofraj od ată cu teaca. 9 — jgheab . sîrmele po t fi t ă ia te în prealabil înainte de ordonare şi puse în tr-un jgheab. precum şi poziţionarea canalelor în secţiunea elem entului condiţionează realizarea arm ării cu arm ă tu ră postîntinsă. VI. legarea fasciculului etc. 11 — panou de protecţie .

Tecile din PVC înglobate se po t utiliza la anu m ite elem ente întinse (tiranţi. Tecile nu treb uie să prezinte strangulări. 2) teci metalice din bandă de oţel înfăşurate în spirale cu fa lţ elicoidal. a. tensionarea. conform STAS 7476-77. Canalele sîn t de regulă cu secţiune circulară . îm bin a rea se va etan şa cu b an d ă izolatoare. B a n d a este din oţel. curbări bruşte. în ţara noastră s-au a d o p ta t p e n tru executarea canalelor cu teci înglo­ b a te urm ătoarele : 1) teci metalice din bandă de oţel înfăşurată în spi­ rală fără f a l ţ . la m in ată la rece. Teci înglobate in beton. Tecile din PVC se înnădesc cu m anşoane PVC.Tecile trebu ie să aibă rig iditate transversală suficientă. rezervoare) cu excentricitate mică unde elementele s în t supuse num ai eforturilor statice de întindere (nu s în t supuse fe­ nomenului de oboseală). P e n tru canalele dreptunghiulare de regulă se dau detalii de exe­ cuţie în proiect. D iam etrul interior al canalelor pe traseu este cu m inim um 5 mm mai m are decît diam etrul exterior al fasciculului. 276 . iar d istan ­ ţele dintre ele să asigure condiţii de tu rn a r e şi vibrare. ştirbitu ri etc. L a aceste elemente nefiind h o tă rîto a re ade­ re n ţa dintre a r m ă tu ră şi beton. silozuri. i n t r i n duri. pozarea fasciculelor. con­ form STAS 1945-80. inclusiv sîrm a de legătură. ce se racordează apoi la secţiunea c u re n tă circulară pe o lungime de m inim um 150 mm. din oţel foarte moale. calitatea albă. Nu se recom andă a se executa canale p rin extra g ere a ţevilor pe trasee la care deviaţia unghiului depăşeşte 20°. cu grijă.2 (unele dimensiuni s în t în curs de de­ finitivare). injectarea şi co m p ac tare a elementului. crăpături. frecarea de pereţii canalului. D intre tehnologiile folosite în prezent. care se lipesc cu adeziv tip PCD-13. p rin p e tre ­ cere de circa 10 cm. Tecile metalice se execută la maşini speciale de form are prin spiralarea unei benzi cu lăţime de 35 mm. se p ot utiliza teci din PVC care în­ tre r u p ad e ren ţa dintre a r m ă tu ră şi beton. C alitatea cana­ lelor influenţează direct tehnologia de realizare a elem entului. cu m ar­ ginile tăiate. 3) teci formate clin tem P V C tip 4 (STAS 6675/2-80) sau din ţevi din polietilenă tip i (STAS J10617/2-76) ale căror dimensiuni sîn t a r ă ta te în tabelul V I. p en tru a asigura introducerea uşoară a fasciculelor. îm b in a rea tecilor circulare se face cu m anşoane exterioare livrate od a tă cu tecile sau prin introducerea tecilor u n a într-alta. Tecile p o t fi metalice sau din PVC. face excepţie zona de ancorare cu ancoraje fixe cu dorn care necesită la e x tre m ită ţi o secţiune dreptunghiulară.

mm — m asa.4/40 0. STAS 9485-80 ţi STAS 9150-80).4/75 0. tecile se pot extrage din ambele capete.07 12 0 5 12 0 7 210 7 48 0 7 35/40 0. form ate de regulă din b ră ţă ri sudate de carcasă de a r m ă tu ra nepretensionată.62 34/40 0. p en tru a fixa tecile în tim p ul turnării sau vi­ brării betonului. 21-85 se dau d ate privind tehnologia de pozare şi de extragere a tecilor.2/50 0.66 67/72 1. mm — m asa. 277 .688 68/75 1. D istanţele la care se fixează grătarele s în t de regulă de cel m ult 1. Poziţionarea traseului tecilor se face cu sisteme de blocare.6 m m (STAS 1915-80.976 102/107 2.3—0. P e n tru lungimi mai mari. î n n o rm ativu l G. Caracteristicile geometrice ale tecilor iuţ|lol>ate Tipul fasciculului Tipul lecii Teacă din bandă dc oţel înfăşurată elicoidal fă ră fa lţ : — diam etrul in terio r al tecii. mm — m asa.18 T eacă din ţeavă dc PVC (STAS 6675/2-80) : — diam etrul interior al tecii. kg/m 1 Grosimea benzilor de oţel de regulă este de 0. Tecile din PVC se p o t reutiliza de circa 30 ori fiind folosite la tem ­ peraturi care nu coboară sub -f-5°C (deoarece po t deveni casante). kg /m eli80/85 1. prevăzute în proiect. Tecile care se extrag se realizează din ţevi metalice de 6 m si ţevi din PVC tip 4 (STAS 6675/2-80) sau din polietilenă tip 4 (STAS 106i?/2-76) de 7 sau 9 m. 2) Pentru trasee cu curbe şi unghiuri de deviaţie. Lungimea m axim ă a tecilor folosite este : 1) P entru trasee rectilinii sau cu deviaţia unghiulară de m axim um 5° : 6 m la tecile m etalice şi 9 m la tecile din PVC. 2. kg/m Teacă m etalică cu pereţi sub ţiri : — diam etrul in terior al tecii. Teci care se extrag înainte de întărirea betonului. Tecile se p o t confecţiona şi din ta b lă de oţel prin Îndoire şi lipre.52 45/50 0.210 66. mm — roasa.00 80/85 1.805 44.Tabelul VI. Acestea se folosesc de regulă la elementele p refabricate şi nu se recom and ă apli­ carea acestui procedeu în cazul construcţiilor monolite. av în d însă piese de înnădire nerecuperabile. b.284 43/50 0. kg/m Teacă din ban d ă dc oţel Înfăşurată coidal cu fa lţ : — diam etrul in terio r al tecii.525 35. de 5 — 20° : 9 m la tecile din PVC.50 m unul de altul.

6. d up ă tu rn a r e a beto­ nului. L a tecile metalice. P e n tru a p u te a fi extrase. raportul A j C .Tecile vor depăşi ca p ătu l cofrajului cu m axim u m 30 cm îu cazul traseelor rectilinii şi m inim um 80 cm la trasee cu unghiul de derivaţia mai mare de 5°. Extragerea tecilor din P V C se face d upă t u rn a r e şi înainte de în tă­ rirea betonului. fie cu alte mijloace la o tem ­ p e ra tu ră sub 150’G şi apoi se presează în capul de extragere (porţiunea tronconică). P e n tru a se preveni blocarea tecii în beton. E xtrag e rea se face cu mijloace m anuale (troliu de cablu prins de capul de extragere). 278 . la tecile din PVC ap a re adesea necesar să se înnădească conform detaliilor din figura V I. el depinzind dc o scrie de fa cto ri: calitatea cim entului. P e n tru fixarea tecii în p orţiu nea tronconică a capului de extragere. ţeav a întîi se încălzeşte. Dacă nu sc respectă timpul la care se face extragerea se pot întîm pla următoarele inconveniente : se pot produce deformări ale canalului dacă extragerea se face înainte de tim pul optim sau ţevile nu se mai pot extrage şi se rup dacă a fost depăşit tim pul optim. tecile din PVC sîn t prevăv ă z u te cu u n cap de extragere special confecţionat (fig. trăgîndu-se porţiuni de 6 m. Precizarea tim pului la care se face extagcrca se determină de regulă prin încercări (la primul elem ent).7). fie în apă fiartă. P e n tru realizarea lungimii din proiect. extragerea se po ate face în ritm u l tu rn ă rii. cu respectarea tim p u lu i la care treb u ie fă cu tă extragerea. teac a se ghi­ dează pe role m o n ta te pe o capră p lasată la 80 cm de ca p ătu l elem entului (cofrajului). capul de extragere poate fi înlocuit cu o piesă simplă su d ată de teacă. T im p u l la care se face extragerea este de circa 1 3 / 4 —2 1/4 h de la term in area tu rnării. VI. D u p ă extragere. tecile din PVC vor fi cu răţite şi p ă s tra te conform prevederilor STAS 6675/2-80. F o rţa care se dezvoltă în cablu nu trebuie să depăşească rezisten ţa de rupere a tecilor (m axim um 16 N / m m 2). temperatura exterioară. lungimea elementului etc. L a elementele lungi. înn ădire a este bine să fie poziţionată cît m ai apro p ia t de ca p ătu l opus celui de tragere. L a tecile cu trasee curbe (unghi mai m are decît ±1 0°). teaca v a fi din tim p în tim p deplasată prin b ătăi scurte sau rotiri.

Teaca / - Adeziv . s ' /tip P r tjî | Circa 200 mrr.7 3L.p q r ţtu r * d e c u p g jd Manşcr.5 67.7 a Si.6.5 •5 0 *53 52 Fig. 67 U.. VI. D e ta lii d e în n ă d ir e p e n tr u t e a c i d in P V C . Fig. V I.7 C5. « # i0 »a < J3 50 63 t t> *c L9 56 71 0 d *e 33 11 < t> f 2 6 .5 56. Cap de extragere.7. 279 .

P e n tru înd reptare se po t improviza dispozitive cu role reglabile dispuse în tr-u n plan sau în două planuri. P e n tru fasonarea oţelurilor p en tru b eton p reco m p rim at atunci cînd a p a r necesităţi de efectuare a unor îndoiri şi ciocuri. 6 5 mm. DISPOZITIVE Şl UTILAJE PENTRU ARMĂTURILE BETONULUI PRECOMPRIMAT Dispozitivele folosite p en tru în drepta rea şi tăierea oţelurilor p e n tru b eto n p recom prim at sîn t similare cu cele folosite p en tru beton a r m a t. B). V. rezem ată in două p u ncte prin bucşe sau rulm enţi. . (v. Dispozitivele s în t m o n ta te pe o m a s ă şi acoperite cu carcasă de protecţie. se pot folosi dispozitivele de fasonare obişnuite folosind role cu diam etrul D m ai mare.8) sau printr-o transm isie simplă pe curea. 1. cap. sîrm a fiind a n tre n a tă de ' Onedeprindere in diipontivulderot/re Fig. V I. Dispozitive de îndreptat şi tăiat P e n tru în d rep ta re cel mai simplu dispozitiv este cel alcătu it dintr-o ţe a v ă cu diam etrul mic sau p re v ă z u tă cu orificii de trecere. U n m otor cu redu cto r antre neaz ă ţeava prin interm ediul unei ro ţi d in ţa te solidară cu ţeav a bu clată (fig. Aceste dispozitive pot fi cuplate cu perii p e n tru curăţirea sîrmei de eventuale urm e de rugină. fa s o n a tă la cald cu o buclă. Ţeavă buclată pentru îndreptat.B. VI. P e n tru ancorajele cu dorn fix rola de îndoire va avea diametru* egal cu diam etrul d o rn u lu i: D = 4 0 . . 280 .8.

Tăierea ţevilor din P V C se p oate face cu u n ferăstrău. 1 — ansamblu de întindere cu contragreu­ tate . b —în stare de întin­ . P entru prindere şi fixare se pot folosi dispozitive individuale prin împănare. sau cu dispozitive cu disc.10 şi V I . 4 —pa­ nouri de protecţie din lemn . 11). a v în d acelaşi efort în fiecare sîrm ă (îm p letitu ră sau toron) sau se p o t folosi prese policilindrice. adică sîrm ele se pot deforma (alungi) diferit. u nealtă sim­ plă de tă ia t. 2 — dispozitiv de prindere a sirmei . Tim pul m axim de ţinere sub tensiune este 5 — 10 min. 5 —troliu. cu v iteza de ro taţie reglată după flexibilitatea şi grosimea tecii (fig. VI. Se pot folosi de asemenea. D acă sîrm a este ţ in u tă m ai m u lt tim p sub tensiune. V I .9). 3 —sîrmâ . sîrm a îşi con­ sumă o p arte din deformaţiile care în tim p o relaxează. VI. folosind pene m etalice tronconice cu ş a n ţ sau prin bacuri tronconice cu d a n tu ră (fig. 281 a —în stare de relaxare a sirmelor . Dispozitiv pentru calibrarea sirmelor : dere a sîrmelor . Dispozitivele pot. P e n tru trag e rea în g rup există dispozitive mai complexe cu com­ pensatori tip ÎN C ER C p e n tru egalizarea tensiunilor. C onsum area relaxării în tim p u l calibrării sau în tim p u l pretensionării (înainte de transfer) este av a n ta jo a s ă p e n tru com portarea în tim p a elementelor. se pot improviza dispozitive de calibrare (fig. In cazul în care tehnologia de pretensionare prevede calibrarea sîrmelor la o fo rţă cu 10% mai m are decît fo rţa de pretensionare.a b Fig. fi cuplate cu v îrteln iţe de pe care se descolăcesc colacii. V I. 12).9. două role active puse în mişcare de u n m otor cu re d u cto r şi transm isii simple p rin curele. ocheţi cu m anşoane sau dispozitive cu filet pen tru bare. în a n u m ite limite.

282 . V I. T ă ie re a te c i­ lo r fle x ib ile . 2 — fălci de blocare 3 — pană metalică tronconică cu şanţ pentru sîrmă . ÎFig. V I.F ig. V I. 4 — sîrmă S — cablu de tragere.11. D isp o zitiv d e p rin d e re a s îrm e lo r cu p e n e : 1 — corpul prevăzut cu cirlig pentru agăţare . Fig.12. D isp o z itiv d e p rin d e re a sîrm e i cu b a c u ri (1).10.

Inelul are u n gol tronconic. S-a r e n u n ţa t la folosirea ancorajelor cu conuri duble. 12 0 7.2. cu o m are precizie de prelucrare şi o d u rita te rid icată a suprafeţei. 2) P e n tru fascicule din toroan e se folosesc ancorajele inel şi con cu canale echidistante cu d a n tu ra pe fundul canalului. î n figura VI. Dispozitive de blocare şi ancorare P e n tru ancorare şi blocare se folosesc în ţ a r a n oastră ancoraje me­ talice tip inel-con şi ancoraje cu dorn. Ancoraje tip inel-eon pentru armături postîntinse. Conul blochează sîrmele prin presare. în care se introduce conul tronconic. fie pe două co n tu ru ri circu­ lare concentrice. cu sup ra faţa interioară d a n tu r a tă (cercuri paralele ec hidistante cu pas de 2 sau 2. Ancora jele cu inel şi con pot bloca sîrmele sau toroanele fasciculului cîn d acestea sîn t o rd o n a te fie pe u n singur co n tu r circular. E x ec u ţia ancorajelor se face prin strun jiri la stru n g u ri au to m ate. În tru c ît sîrmele sau produsele din sîrme sîn t ex e cu tate cu m aro precizie dimensională. 283 .13). fiind din oţeluri dure cu caracteristici mecanice înalte. 24 0 7 şi 48 0 7. iar d a n tu ra se execută cu tarozi. V I . Piesele ancorate vor fi m arc ate cu poanson. o b ţin u tă p rin tr a t a m e n te termice. ordonate pe u n singur co n tu r circular (fig. 14 se arată ancorajele p e n tru fasciculul 16 T B P 7 0 4 . Obţinerea du rităţii necesare prin tr a ta m e n te term ice este operaţia cea mai im p o rta n tă şi trebuie în cre d in ţa tă unităţilo r cu experienţă îndelungată în executarea tr a ta m e n te lo r termice. Se folosesc u rm ă to a re le tip u ri de ancoraje : 1) Ancorajele de tip inel cu un singur con p e n tru fascicule obiş­ nuite 12 0 5. care satisface condiţiile tehnica prevăzute în instrucţiunile întocm ite p en tru execuţie. Se adm ite folosirea unor ancoraje din im p ort de calitate cores­ punzătoare. Piecepţia lor se face pe baza u n or reguli care precizează n a tu ra şi proporţia verificărilor şi n um ărul defectelor admise. operaţii care se fac chiar în atelie­ rele fabricilor de p refabricate.25 mm). a. Ancorajele sîn t executate de u n ită ţi specializate care au u n proces tehnologic pus la p u n c t şi omologat. prinderea lor în piesele de blocare (inel-con) prin fenomene de co n ta c t necesită ca şi acestea să fie ex ecu tate din oţeluri cu caracteris­ tici înalte.

V I. V I. Piuliţă hexagonală înclfâ M12 sudată de dorn pe contur Plăci rezemare B rid ă d e — i r~ tempororă a sîrm elor SBP / Dorn C L 60 _ __i L- Zonă nesudafd Fig. Ancoraj dorn. 48 0 7. (Pentru precizarea cotelor se va consulta tabelul VI. 21-85).3 şi norm ativul C. 12 0 7.INEL OLC 15 ISTAS 880-801 îmbunătăţit CON OLC 60 (STAS 880-801 că lit şi re ven it 4 -I a 0'1 — j A Fig. 284 . 24 0 7.13.14. Ancoraje inel-con pentru fascicule 12 0 5.

285 . |[Conurile se execută de asemenea din oţelurile OLG 60 (STAS 880-80) sau 48 MGN 13 p e n tru fascicule din toroane. Tabelul V I .3 70 43 70 2407 160 80 6 4 . după tratamentul termic. D im ensiunile an corajelor tip inel-con C a ra c te ris tic ile in e lu lu i. 2) Abaterile la diametrul fundului şanţurilor m axim um 0.05 m m .4 hp 55 C a ra c te ris tic ile c o n u lu i. D u r i t a t e a cerută este mai mare decît la inele fiind cuprinsă între 57 şi 64 IIRG (u n ităţi speciale Rockwell).1 m m .Dimensiunile de bază p en tru execuţia şi verificarea ancorajelor tip înel-con sînt a r ă ta te în tabelul V I. m m d c.5 75 67 75 48 0 7 190 123 9 6 .3.1 m m (pen­ tru 16 T B P 7 0 4). m m T ip u l d e fa s c ic u l D 1205 80 d. 44 >U 3 2 . Materialele folosite pentru execuţia ancorajelor s în t u rm ăto a rele : Inelele se ex ecută din oţeluri superioare de regulă de calitatea OLG 45 (STAS 880-80) şi oţel aliat 48 MG Ni 15 (STAS 791-80) p en tru fascicule din toroane. Piesele se îm b u n ătăţesc de regulă p rin tr a t a m e n te term ice care le conferă o d u rita te de 2 3 5 —300 H B (un ităţi Brinell) diferenţiate pe tipuri de ancoraje.8 8 140 P entru execuţia ancorajelor se cere respectarea u no r toleranţe stricte : 1) Abaterea de la generaloarea rectilinie în fu n d u l şi v îr f ui filetulul m axim um 0. Această d u rita te se ^obţine de regulă p rin tr a t a m e n tu l de călire şi revenire. prin cementare sau prin cianurare. 3) Ovalizarea admisă pentru inel şi con m ix im u m 0. 37 K 65 1207 110 55 4 0 . 3.

ţ Moterîo! c u $ £ 3 '■ A li :s I 0 ci 1 & t/) 0ţf l l.e/10 C N I3 Icanfom ST A S 791-56/ .

inel de sîrm ă tare 5 ’ RM 0 8 (STAS 893-80). . t> . J .secţiune transversală . 7. to ro a n e s a u îm p le titu ri? 0 5 .secţiune lnogiaudinală . .5 m m : a . 2 —set bacuri 0 5-7. A n c o ra je p e n tr u sîrm e . .5 mm .o> O -) Sî F ig V I 16. I .m a n son .

a r m ă tu ra este întinsă în prealabil între culei sau pe t i p a ­ rul m etalic au to p o rta n t.autoancorează prin simpla tragere. p ro teja te îm p otriv a coroziunii. VI. La elementele preîntinse. se folosesc p en tru g hidarea şi ordonarea firelor. a r m ă tu ra fiind prinsă fiecare în tr-u n ancoraj cu bacuri d an tu ra te. 17).Transportul şi depozitarea ancorajelor se face pe loturi. P e stan d u ri lungi unde se execută co ncom itent elem ente scurte. Ancorajele se ex ecută din oţel 18 MG 10 (STAS 791-80) şi OLG 45 (STAS 889-80). Sîrmele se introduc pe la c a p ă tu l bacurilor şi se . Fig. S înt şi ancoraje cu bacuri m ultifuncţionale (tip INGERG) care se folosesc p en tru mai m u lte tipu ri de a rm ă tu ri (fig. în lăzi de lem n. B acurile s în t ţin u te cu un inel de sîrmă. profilată. Ancorajele s în t prinse sau blocate în blocul com un de trag e re (la c a p ă t u l la care se face tragerea) şi în blocul cu com pensatori (la ce­ lă la lt c a p ă t u nde este fix at de culeea de ancorare).). se deplasează diferit (conform m odu­ lui de alungire a fiecărei arm ături). Ancoraje tip incl-con pentru armături preîutinse. toroane. 16). fie plăcuţe cu găuri c a re trebuie m o n ta te încă de la întinderea sîrmelor. Blocul cu compen­ satori are o serie de cilindri hidraulici care com unică în tre ei realizînd aceeaşi presiune în întreg ansam blul de cilindri. liţe. 15 ■dintr-un inel şi trei bacuri cu d an tură. c a re fac corp com un cu ancorajele. fie p lăcuţe cu ■crestături care se pot m o n ta şi ulterior (fig. VI. Ancorajul este a lcă tu it similar figurii VI. iar pistoanele acestora. Plăcuţe se­ paratoare şi de ghi­ dare : a — cu găuri . . b — cu cres­ tături. bare tip PG 90 sau PG 100 etc. VI. Ancorajele au de regulă bacuri care se schim bă du p ă diam etrul şi profilul sirmei (sîrm a netedă. b.17.

V ariante ale acestor ancoraje care se bazează pe forfecarea filetului. 18).19).R . m m P lă c u te (1c r e p a r t iţ ie G ă u ri / h . 2) G ăurile care se practică sîn t cu 3 nun m ai m ari decit d iam etrul tecilor. 3) Procedeul de ancorare L ee—M c. capetelor cu bucşe sau capetelor am b utisate. sprijinite de obicei pe un rulm ent care reduce frecarea (fig. 4) Procedeul de ancorare B . s î n t : 1) Ancoraje cu filet format prin rolare— presare (fără strunjire de material). 2) Ancoraje cu filet obţinut din laminare (procedeul D ywidag din R. Ancoraje fixe ou dorn (tabelul V I. prin care trece fa s c ic u lu l. 1 9 ftQ .4). Strîngerea piuliţei pe filet.V .4. Cal (A nglia). Ancoraje pen tru bare. VI. denum ită plăcuţă de rezemare (sprijin). Ancorajele p en tru bare pot fi făcute cu bucşe presate la cald sau la rece cu capete a m b u tisate sau cu capete filetate şi prinse cu piuliţă şi contrapiuliţă. m in im 120 120 210 480 5 7 7 7 mm mm mm mm 40 50 70 100 100 1 10 170 300 35 x 55 x 12 100x100x12 1 4 0 X 1 4 0 X 16 2 0 0 x 2 0 0 x 18 280x280x15 4 5 x 6 5 x 15 6 0 x 9 0 x 15 100 X 1 2 0 x 2 5 50 62 84 125 O bservaţii: 1) La plăcuţele de re p a rtiţie comune m ai m u ltor fascicule grosimea lor poate fi redusă cu 2 nun. 19 — C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — cd . strîngerea se opreşte cînd se ajunge la m om entu l de răsucire stabilit. la rînd ul său plăcuţa de rezem are se reazem ă pe o p lăcu ţă de re p artiţie de la cap ătu l elem entului (fig.c.j trec peste un dorn form înd o buclă. (E lveţia) cu capete ambutisate (un fel de măciulie) executate la o maşină specială. d. se poate face cu chei dinam om etrice ta r a t e sau chei dinam om etrice cu clichet pen tru declanşare a u to m a tă . 3) La 4 8 0 7 sirmele se aşază pe două rinduri.).G.B . C aracteristicile ancorajelor fixe cu dorn D o rn u l T ip u l fa s c ic u lu lu i D ia m e ­ tru l mm L u n g i­ m ea mm P lă c u ţe de re ze m a re D im e n s iu n i. Acestea se utilizează Ia arm ă tu ri p ostîntin se form ate din fascicule ale căror sîrm e la u n ca p ăt Tabelul V I . D ornul reazem ă pe o plăcuţă. la blocarea pe tip a r sau pe culee.F. V I .

Fig. . VI. Ancoraj fix c u dorn pentru fasciculul c u două straturi d e sîrmă.18.

C. 7 0 cm 2) şi to ro an e « 7 0 3. V I. se folosesc prese cu gol central.). 29 1 . î n prezent aceste prese (tabelul V I. s-au constru it de către ÎNCERC o serie de prese p en tru execuţia betonului precom prim at.) — B ucureşti din cadrul In s t i t u tu ­ lui Central de Cercetare.D.C. grup uri de pom pare etc. PC 100.M. b. Prese pentru tensionări individuale. întinderea şi fixarea barelor filetate eu piuliţă. 3. Unele prese se pot folosi a t î t p en tru precom prim area prin proce­ deul cu a r m ă tu ra preîntinsă.C. Proiectare şi D irectivare in Construcţii (I. a.Fig. la care presa cu ancorajul de tensionare este situat între cilindrul de blocare şi cel de tensionare şi la care ancorajul de prin­ dere a arm ă tu rii este solidar cu cilindrul de tensionare. 90. . fie înainte de t u rn a r e a betonului (la procedeul cu a rm ă tu ri preîntinse). Eforturile în a rm ă tu ri se realizează cu ajutoru l preselor ac ţion a te de generatoare de presiune (pompe. în tim p u l preîntinderii. pe tip a re a u to p o rta n te sau pe elementul de beton. .C. Arm ăturile po t fi preîntinse p rin rezem area preselor pe culeele unui stan d . Mijloace pentru realizarea forţelor de pretensionare a armăturilor P e n tru realizarea betonului p recom prim at este necesar să se in­ tro d u că eforturi de întindere m ari în arm ături.P. în ţa ra noastră. Sigma (A = 4 0 .5) se execută de în trep rin d e rea de Microproducţie şi Lu­ crări E x p erim e n ta le (I. presele p o t întinde a r m ă tu ra de la am bele e x tre m ită ţi sau de la o singură extrem itate. Pentru tension ări individuale se folosesc două tip u ri de prese eu gol c e n t r a l : T ip u l 1.) — Bucureşti.19. cît şi cu procedeul cu a rm ă tu ră postîntinsă. P e n tru pretensionarea a r m ă ­ turilor. fie d upă tu rn a r e a be­ to n ulu i (la procedeul cu a rm ă tu ră postîntinsă). Prese pentru beton precom prim at. 7 0 4 etc. P e n tr u tensionarea indivi­ duală a barelor PC.E.

P.C. > Acest tip de ancoraj necesită o lungime de toron mai mare (care se pierde . 292 după efectuarea pretensionării).C.C. 5. — I.Tabelul V I .C.M.E.II. Caracteristicile preselor pentru lieton preeonprim al U F produse In ţara noastră de I.

20) cu ancorajul în faţă. spre deosebire de tip u l 1. revenirea făcîndu-se. aceste prese cuprind o cameră de presiune hidrau­ lică pentru blocarea propriu-zisă. 3 — grup de pompare cu aparatură de control . g arn itu ri etc. p en tru pretensionarea în special pe tip a re auto portan te. Presele v o r fi acţio nate de g ru p u ri speciale de po m pare sau electropom pe (generatoare de presiune). la care. cilindrul de tensionare cuprinde şi el o cam eră de presiune hid rau­ lică (camera activă) care poate efectua a t î t tensionarea. arc o pastilă de rezemare. cu arc . ancorajul este solidar cu căm aşa exterioară a cilindrului de tensionare. Fig. î n principiu. Acest tip este utilizat la presele de 120 kN ( « 1 2 tf) care pot avea ancorajul în fa ţă sau in spate. cu cilindrul hidraulic cu dublu efect. Presa m ono filară (fig. cu gol central pen tru trecerea arm ăturii prin interior se com pune din : 1) Capul de rezemare— blocare cu cilindru de blocare.20.T ip u l 2. i — «r m ături (toron) blocat In cu­ lee după prelntlndere. de regulă. cît şi revenirea. V I. 293 . VI. Agregat de în ­ tindere individuală : 1 — culee . 2 — presă de în­ tindere . pe care este fix at pistonul de blocare prin interm ediul piuliţei r e s o r t .

4) Distribuitorul hidraulic p en tru acţionarea camerelor de blocare şi revenire. 294 . Presele au condiţii severe de execuţie şi întreţin ere trec u te în ca­ ietul de sarcini. tije. Ele se livrează cu certificat de ca litate şi necesită con­ diţii speciale de tra n s p o r t şi depozitare. care este în p a rte a din fa ţă a presei. 2) Se introduce presa pe armătură pînă reazemă pe ancorajul de blocare. piuliţa de fund. efectuindu-se blocarea. fix ate în m inerul presei.2) Capul de tragere. 5) P rin deplasarea în continuare a capului de tragere înfiletat pe cilindrul exterior se produce tensionarea armăturii şi apoi se blochează ieşirea lichidului din camera activă. 3) Se dă drum ul la uleiul din electropompu care pătrunde în inte­ riorul camerei de tensionare (camera activă) şi provoacă deplasarea cilin­ drului exterior şi interior a capului de tragere. piston. P resa necesită o a rm ă tu ră mai lungă pen tru prinderea în bacurile ancoraj ului de blocare care se află în spate. 3) Ancoraje de tragere care culisează pe conul capului de trag e re şi care s în t închise (blocate) prin împingerea lor de către resort prin interm ediul talerului şi sînt deschise de cepul de declavetare fixat în cilindrul de blocare. 8) L a sfîrşitul cursei de revenire se face autocleclavetarea prin intrarea capului de declavetare în interiorul capului dc tragere. Legăturile hidraulice între g ru pu l de po m pare şi presă se reali­ zează prin fu rtu n u ri de înaltă presiune care se prind prin filetare în ştuţurile din m iner şi cele ale cilindrului exterior. capul de blocare. La presa de 120 kN cu ancoraj în spate capul de tragere este în­ şu ru b a t de pistonul presei în p a rte a din spate a presei şi blocat cu o p an ă . m anşon. reazem ă pe tip aru l a u to p o rta n t sau pe culeea stan du lui unde se face pretensio­ narea. înccpind cursa de revenire. în capul de tragere (în prim a parte a cursei). eleclropompă sau grupul de pompare. Operaţiile de pretensionare a a rm a tu rii sînt urm ătoarele : 1) Se racordează presa la generatorul de presiune. cilindrii exterior şi interior. 6) P rin punerea în legătură a uleiului din generatorul de presiune cu camera de blocare se acţionează asupra pistonului de blocare (circa 16 m m ). compus din conducte. 1) Eti atingerea presiunii de 2 k N /c n r (2 0 0 k g f/c n r) se face automat legătura cu camera activă. piuliţe etc. g a rn itu ri de etanşare. 4) *Se blochează astfel armătura prin împănarea setului de bacuri.

astfel de prese sînt compuse din : presa cu gol cen-' trai pen tru punerea în tensiune a fasciculelor şi declavetaj (desface­ rea fasciculelor). Prese pen tru ten ­ s io n are a fasciculelor.C. ancorajul auxiliar DETALIU DE CLAVETARE (con şi in e l). Tipurile de fascicule care se tensionează s în t a r ă ta te în t a b e ­ lul V I. presa de blo­ care a ancorajului au­ xiliar .F. SCt —180 —S T U P (F ra n ţa ) . P R O C E Q (E l v e ţ i a ) ' Presto ( I ta lia ). 2 . presa de Pană i doveto) blocare a conului inter­ S 'rm â mediar .) etc. în principiu. 1 200 kN. c. presele de dcFig.) . presa (cric) de blocaj p en tru 3 Conul blocarea ancoraj ului Inelul ancoratului au xiliar şi ancoraj ului f i x .5. . dispozitivele au­ xiliare pentru ordona­ rea firelor în interiorul presei . Presa de 400 kN are o construcţie diferită de a preselor de 120 k N d a r în principiu poate efectua tensionarea de a r m ă tu r i care trec prin golui central al presei. 3 — camere de presiune care se umplu succesiv. 295 . 1 . 600 kN. b — schemă .G. 2 000 kN şi 2 500 kN. NZ —10 SKODA (R. CCL.Presa de 120 kN este similară produselor străine livrate de firm ele : M ax-Paul (R.S. Presă pentru întinderea fasciculelor : d a v e t n i ("firi J V I 91 \ 1•w 1/ • a ~ vedere . VI. P e n tru tensionarea fas­ ciculelor se folosesc prese de 300 kN. 6-Alevin (Anglia).21.

în figura V I. 3) Se poziţionează armăturile cu ajutorul capului crestat. G) Se blochează ieşirea fluidului din camera de tensionare. al stufurilor. Presa de 1 200 kN se fabrică în prezent în două v a ria n te modernizate. l — inel exterior . 8) Se eliberează camera de tensionare şi se acţionează în continuare revenirea şi deblocarea penelor din capul presei care se face automat. VI.Operaţiile de pretensionare a fasciculelor la presele de 300 şi 600 kN sînt următoarele : 1) Se racordează presa Ia pom pa de înaltă presiune prin intermediul furtunurilor. 4) Se blochează armăturile de capul presei cu ajutorul penelor prin blocare. P re s ă p e n tr u în tin d e r e a fa s c ic u le lo r d e 24 0 7 m m (48 0 7 m m ) : A — camera de presiune la tensionarea fasciculului . 3 — eon interior .24).22. de principiu. al pipei şi al şuruburilor cu cap pătrat. 296 . 7 — conul interior al ancorajului de inventar . 10 — tijă .22 se a r a tă o secţiune printr-o presă de acest tip cu o construcţie apro x im a tiv similară celor care se fabrică în prezent (fig. 8 r~ suport cric . V I. 7) Se alimentează camerele de blocare şi revenire efectuîndu-se blo­ carea ancorajului din faţă (în prim a faza) după care are loc revenirea (in a doua fază). 11 — ţeava de presare a conului Intermediar .23 şi V I. 5) Se creează presiune în camera de tensionare pînă se ajunge la pre­ siunea dorită. a fost a r ă ta tă anterior. Alcătuirea lor. B — camera de presiune la retur . Aceste prese sînt destinate t e n ­ sionării fasciculelor puternice din m ulte fire sau din toro ane care con­ centrează forţe mari. F ig. 9 — cric de blocare . Presele dc 1 200 kN şi 2 500 kN. 2) Se aduce presa în poziţie de lucru sprijinindu-se pe ancorajul de blocare din faţă. 2 — con interm ediar . i — piesă de blocare a conului interm ediar . 12 — tija de presare a conului interior. 5 — inelul exterior al ancorajului de inventar .

F ig. VI. V I. F a sc ic u le d e 42 fire b lo c a te în t r . La utilizarea acestor tipuri de prese se fac o serie de operaţii com­ plexe. presa avînd ancoraje cu con şi inele duble şi ancoraje de in­ ventar. 297' . E x p lo a ta re a presei se face de către personal specializat carecunoaşte în detaliu modul de fu n c ţio n a re şi întreţinere.23. a v în d la dis­ poziţie caietul de sarcini şi fişa tehnică.u n con (cîte 3 fire g ru p a te p e u n c a n a l). F ig . P r e s ă de 2 500 k N în tim p u l în ­ tin d e rii fa sc ic u le lo r.24.

care susţine ansam blul pompei şi rezer­ vorul de u l e i .20). pistonul pom pei de presiune medie şi înaltă. cadrul de susţinere si role (fig. P o m pa lucrează la presiunea de regim de 400 k g f/c m 2 şi are o m asă de circa 50 kg.a ansam blului (fig. Pompa m anuală de înaltă presiune se compune din urm ătoarele p ă r ţi principale : postamentul.25. motorul electric {asincron de 4 k W ( ~ 1 500 rot/m in) în scurt­ circuit. Pentru funcţionare : se umple rezervorul cu ulei pînă Fig. Io reperul superior înscris . masa 30 kg.298 . re­ zervorul cu filtru de 15 1 în care este im ersată pom pa. racordul fu rtu n u lu i de presiune . supapele de admisie şi refulare. c u p lat direct de pom pă este acţio n a t de un co n tac to r . VI. refulare) care asigură presiunea de lucru nec esară. '/ distribuitorul cu 5 căi care asigură f u n c ţi o n a r e a .d. Pompa funcţionează com plet im ersată în ulei a v în d o presiune de regim de 4 k N /c m 2 (400 kgf/cm 2 ) şi u n debit de 4 —5 1/min. D istribuitorul perm ite acţionarea inde­ p e n d e n tă a 3 cilindri. electropom pe şi grup uri de pompare. VI. V I.naşe radiale care reazem ă pe ru lm en tu l m o n ta t pe axul excentric care prin ro ta ţie realizează miş// carea de du te-vino av în d / / ____ cilindrii ficşi in d e p e n d e n ţi. robinetul de evacuare. pîrghia de acţionare a pistonului m o n ta tă la parte a superioară . corpul pompei. Pompă cu acţionare manuală. supa­ pele de siguranţă şi de sens reglabile (aspiraţie.25). care conţine cilindrul de lucru. mano m e tr u l . Ca generatoare de înaltă presiune se ■pot folosi pom pe m anuale. Eleetropompa de înaltă presiune se com pune din : pom pa cu 5 pisto.Generatoare (le presiune. racordul la m anom etru.

E.A.M. p e n tru p roteja rea acesteia . Grupul de pompare BP-234-00 B se compune din u rm ătoarele sub­ ansam bluri : electropompa form a tă dintr-o pom pă cu 5 pistonaşe r a diale. distribuitorii cu două electroventile .20 — 0. 299 .pe jo jă .) şi PR O C E Q (Elveţia) folosite F ig.26. se face legătura la p resă .40 bar în re­ zervor . supapele de tarare pe cir­ cuitul de t u r şi re tu r.F.) T K F reyssinet P ine (S. fu ncţionînd im ersate şi a c ţio n a tă de u n m o tor electric asincron de 4 k W (1 500 ro t/m in ) în scurtcircuit p re v ăzu t cu u n d istrib uito r cu 3 căi şi m an o m etru . panoul electric cu instalaţia electrică.U. Nu se ad m it intervenţii la presă sub presiune şi tensiune. E lec tro p o m p a v a fi a m ­ p la s a tă în zone ferite şi pro­ t e j a t ă cu ecrane. su p a p a de siguranţă p en tru pro teja rea pom pei de su p ra în c ă rc a re . E lectrop om p a I. şi la grupurile de pom pare. drosele robinet (regulator de presiune) pe circuitul de tu r de la pom p ă al distribuitorului şi al m anom etru lui . se efectuează amorsarea prin realizarea unei suprapresiuni de 0. La punerea sub tensiune se acţionează s im u ltan m otorul electro­ pompei şi electroventilul corespunzător căii de tensionare (pînă la atingerea presiunii de 400 bar). V I. G rupul de po m pare este m o n ta t pe u n cadru cu roti p neum atice (f'g. m otorul este a s a m b la t p rin cuplare directă la pom pă. unnărindu-sc pe manometru presiunea pînă la 450 bar.C. V I. supapa pilotată pe circuitul de t u r care perm ite revenirea presei n um ai după blocarea a r m ă t u r i i. este sim ilară electropom pei M ax -Paul (R. supapele cu sens pe tu r u l şi re tu ru l electropompei. N u se a d m it intervenţii sub presi­ une 111 cazul scurgerilor de ulei.G.27). Reguli de proiecţia muncii : u tila ju l va fi folosit numai d u p ă punerea la p ă m in t. E le c tro p o m p a . d upă distribu itorul cu electroventile . motorul pornit şi cu distribuitorul închis. se efectuează reglajul supapei de siguranţă cu instalaţia sub presiune. casetele de com andă etc.

pompa de 120 kN).M.C.) şd instala­ 300 . VI. este similar p r o d u s e lo r străin e liv rate de firmele M ax-Paul. se leagă instalaţia cu furtunuri la presă . se porneşte motorul. se urmăreşte manometrul pînă cînd presiunea este de 450 bar) . G rupul de pom pare e x e c u ta t de I.Fig. racordîndu-se leul la grupul colector .E. pînă se descarcă presiunea (de la manometru) .G . iar uleiul d e b ita t realizează operaţia de blocare a a rm ă tu rii p înă la atingerea presiunii de 2 k N /c m 3 (200 kgf/cm 2) cîn d începe revenirea (v. se execută reglajul droselului. R e x -R o th (R . se efectuează amorsarea ca la electropompă. Pentru funcţionare : se umple rezervorul cu ulei al eleclropompei (pîn ă la reperul jo jei) . Grup de pompare. L a te rm in area tensionării se acţionează c o n tac tu l care deplasează su p ap a p ilo ta tă p en tru m enţin erea presiunii în cam era activă. corespunzător vitezei de tensionare optimă. se anclanşează electromotorul corespunzător căii de revenire la circa 1/2 din presiunea de la activ. se deschide droselul de pe traseu şi se anclanşează electric pompa corespunzător căii active şi se reglează suvapa respectivă .27.F. Regulile de p rotecţia m uncii sîn t similare cu cele de la folosirea electropompei. se execută reglajul supapei de siguranţă (se închide droselul.

28).E.M.C.29).C. Agitatorul I. manometrul de control. VI.M. P resiunea m axim ă este 20 bar. motorul electric de 1. e. şnec. arborele principal cu două elice . a v în d un debit de 500 sau 1 000 l/k d u p ă tipu l şnecului folosit (fig. Masa agregatului este dc circa 115 kg (fig. este similară produselor străina CCL-150. V I. P o m p a propriu-zisă se com pune din urm ătoa rele p ă r ţi principale: camera de admisie cu transm isie cardanică. 4 — şnec j 5 —manşon . care se p re p ară p a s ta de c i m e n t . Fig. Acesta este folosit p en tru prepararea pastei de cim ent p e n tru injectarea canalelor în care se găsesc fasci­ culele la procedeul cu a r m ă tu ra postcom prim ată. Agitator vertical cu vas. : 1 —electromotor asincron trifazic . CCL-350 si M5-S T R O N G H O L D (Anglia) . Această pom pă foloseşte p e n tru introducerea am estecului de in jectare în canalele fasciculelor (la pro­ cedeul de postcom prim are). MMIÎOO-PROCEQ (Elveţia). agitatorul. 301 .J. 3 —cameră de aspiraţie .5 k W (1 500 ro t/m in ) j suportul sudat al pompei şi motorului . echipam entul electric. MD-80 j MH-CCL şi M -5-STR O N G H O LD (Anglia). 8 — placă suport.(superioară şi inferioară) . Pompa pentru injectat mortar. 2 — cuplaj . • f. Pompă pentru injectat mortar tip P. care este a lcă tu it d intr-un m o tor de 5 kW (1 500 rot/m in). V I. CCL-250 .28. Agitatorul se com pune din : vasul de 180 1 în. este similar produselor străine MD-30 . 7 — cameră tampon cu ulei .E. cilindru cu m anşon de cauciuc şi camera de evacuare. jgheabul.ţiilor produse în R epublica Socialistă Cehoslovacă şi R epublica P o p u la ră Bulgaria. P o m p a de in je c ta t I. 6 — manometru .

VI. T ensionarea individuală. C. TEHNOLOGII DE PRECOMPRIMARE CU ARMĂTURĂ PREÎNTINSĂ Şl POSTÎNTINSĂ P re in tin d ere a arm ătu rii poate fi făcută pe s ta n d folosind culei sau pe tip are auto po rta n te . P e n tru tensionarea individuală cu agregate sînt n ecesare prese de tensionare individuală.29. pe stand sau pe tipare autoportante. 302 .Fig. Armături preîntinse a. eu agregate. Agitator vertical cu vas. g rup de pom pare care debitează li­ chide sub presiune p en tru acţionarea presei de tensionare şi ap a ra tu ra de control. 1. Sistemele de p re întind ere în tre b u in ţa te sîn t cu p re în tin dere în g rup sau cu preîntindere fir cu fir cu agregate de tensionare individuală.

7. tabelul V I.5) p en tru b eto n p reco m p rim at (cu excepţia celor folosite la tensionarea arm ăturilor individuale). 3) Blocarea armăturii sub efortul final. 303. . blocul de tragere are o articulaţie cardanică prinsă cu o b ară filetată care t r a ­ versează culeea şi p ă tru n d e în golul presei de întindere ce re azem ă la rîn d u l ei pe culce. T ensionarea se poate face dintr-o singură ex tre m itate sau din ambele ex trem ităţi. blocarea şi re­ venirea) se ex ecută succesiv la o singură comandă. iar la o nouă co­ m a n d ă d a tă de operator. P e n tru trag erea centrică. L a culeea opusă se găseşte de regulă sistem ul hidraulic cu com pensatori de alungiri. 2) Tensionarea armăturii pînă Ia efortul dorit. oţel tip Sigma etc. ca de exem plu tensionarea. fiind considerate agregate sem iauto m ate sau autom ate. . . La v a r ia n ta sem iauto m ată. 4) Revenirea diverselor subansambluri ale piesei la poziţia iniţială şi eliberarea presei. Fasciculele s în t compuse de regulă din sîrme SB P 0 5 . tabelul V I. Tensionarea pe stan d se p o a te face prin tragere concom itentă a m ai m ulto r fire sau bare prin inter­ mediul blocului comun dc tragere. blocarea şi revenirea.T u r m e n s i o n a r e a i n d i v i d u a l ă ( e t a p e ) p e : t i p a r a u t o p o r t a n t s a u p e s t a n d n e c e s i t ă ă t o a r e l e o p e r a ţ i i 1) Introducerea presei pe armătură (respectiv armătura în presă). î n v a r ia n ta a u to m a tă cele trei etape (tensionarea. . Fasciculele p o t avea u n ancoraj fix (cu dorn) şi unul cu inel şi con sau ambele cu inel şi con. o peratorul com andă tensionarea după care. Agregatele po t executa operaţiile succesiv. cu teci care se extrag sau cu teci înglobate (v. cu com andă p en tru fiecare operaţie. 1 care trec prim canale. b. tija filetată p u ţin d fi blocată la poziţia dorită folo­ sind rezem area ei pe culee prin interm ediul unei plăci de rezem are şi a unei piuliţe dc blocare.2). . 5 . 5) Scoaterea presei de pe armătura tensionată. opreşte com anda. 2 . Armături postîntinse (fascicule de cabluri) Se pot tensiona fasciculele prevăzute in tabelul VI. T ensionarea în grup pe stand. S în t şi agregate care p o t executa in serie operaţiile la u n a sau două comenzi. e ta p ă cu etap ă . în care sîn t introduse ancorajele in­ dividuale care se autoblochează. se execută a u to m a t blocarea şi revenirea la poziţia iniţială. la atingerea efortului dorit. to ro an e 7 0 3 . cu aju to ru l preselor (v.

4) Determinarea pierderilor de tensiune prin frecarea pe traseu se face la capul de serie al elementelor. pe care se întind firele în tre p te p în ă la 0. P e n tru efectuarea tensionării fasciculelor sîn t necesare unele lucrări p reg ătito are efectuate asupra fasciculelor şi asupra preselor de precom­ prim are şi anum e : 1) Trasarea diagramei forţă-alungirc (F — &1) se efectuează pe fi­ rele din acelaşi lot.Firele fasciculului se tensionează simultan. P u te re a preselor (tabelul V I . Tabelul V I . /v i 3) Verificarea manometrului se face cu ajutorul unui m a n o m e t r u etalon. 6. se verifică de asemenea mersul în gol şi revenirea preselor încărcînd in stalaţia la o presiune cu 10% mai m are decît presiunea d e lucru. Lucrări pregătitoare pe fascicule şi pc utilaje de precomprimare. aparatele de m ăsurarea presiunii (m anom etrele) etc. garniturile. 2 ) La grupul de pompare şi la prese se verifică : circuitele. folosind u n s ta n d de 10 m lungime. . distri­ buitoarele. m o n ta t în paralel la o presă. Forjele de precom prim are in funcţie de tip u l fasciculelor Forţa dc precomprimare kN 300 570 G00 900 1 050 1 140 1 200 Forţa dc rupere kN 390 740 775 1 160 1 350 1480 1550 12 12 24 36 42 24 0 0 0 0 0 0 5 7 7 5 5 7 10 Tipul de fascicul mm pe mm pe mm pe mm pc mm pe mm pe toroane un singur rinei un singur rind un singur rind două rlnduri concentrice două rin d u ri concentrice două rin d u ri concentrice 7 0 pe un singur rind a.8 din rezistenţa p re v ăzu tă în standard.6) este în funcţie de forţa de precom­ prim are care se realizează în fascicul (3 0 0 — 2 5 0 0 k N ) . P e n tru prese se verifică periodic cel p u ţin o d a tă pe an frecările interioare conform prevederilor din caietul de sarcini folosind u n dinam o m etru şi co m parîn d fo rţa de la d inam om etru F 0 care are pre­ cizia de 1% cu forţa ce rezultă F m din presiunea citită la m anom e­ t r u pa în m u lţită cu aria activă a pistonului presei A . F m = p0A. Din diferenţa acestor forţe rezultă frecările interioare f0. în tin z în d cu două prese u na pînă 304 . în pro­ cente. care se com pară cu cele etalon cu formula : f0 = P ^ L = Il [[%].

VII).. L a tecile rigide şi acolo unde fasciculele se in tro d u c în canalele lăsate în beton.( P i .50 m în tre ele .. prin legarea lor în două planuri de a r m ă tu ra n epretensionată...la 1/5 —1/6 din presiunea m axim ă (presa pasivă). aria secţiunii transversale a pistonului presei. iar A . 1 805 . sînt coeficienţii de frecare interioară ai celor două prese.7). = A î . şi anum e im ediat înainte de blocarea fasciculului.. La fel se procedează Şi cu plăcile de re p artiţie care se sudează de a r m ă tu ra nepretensionată. fasciculele se m ontează ulterior (după t u r ­ narea betonului). = .f t). în ain te de tu rn a re a betonului se m ontează fasciculele în tecile elastice şi plă­ cile de repartiţie.. Lucrări pregătitoare în clem entele care se prccomprimă. Se verifică secţiunile fasciculelor.. F . 1' 1 - r î .. iar cealaltă p în ă la presiunea m ax im ă (presa activă)..00 — 1. e ta p a a doua execu tînd u-se d u p ă 2 0 —30 min.P i f i ... Această alungire este u n mijloc de verificare a efortului realizat în fascicul. în care P c include pier­ derile stabilite anterior şi trebu ie să corespundă prevederilor din proiect..... P „ şi apoi im ediat înainte de blocarea fasciculului... 20 — Cartea fierarului betonist — cd. Fasciculele (tecile) se poziţionează p rin dispozitive care împiedică deplasările pe orizontală sau pe verticală a acestora. cofrajele se verifică conform prevederilor generale. P 2 . op eraţia se execută în două e tap e prin întindere şi blocare succesivă. 5) Determinarea pierderilor de tensiune la blocare se datore şte alu­ necării sîrmelor în ancoraj şi deform aţiilor plastice ale ancorajelor şi se află prin urm ărirea pierderii presiunii citită la m an o m etru . diagram a forţă —alungire F — AZ şi lungim ea fasciculului l. b. Pierderile de tensiune prin frecare s în t d ate de diferenţele de forţa citite la cele două prese (activă şi pasivă) : AF — P \-F .. D istanţele d in tre fascicule t r e ­ buie să respecte cotele din proiect (v.... în tim pu l pretensionării. unde f t şi f. cap. = p t A ( l .P * + p 4*)> care au fost corectate cu frecările interioare ale preselor folosite : F l = Pi A ( \ —fi) . Legarea fasciculelor se face la circa 1....... 7) Determinarea alungiră fasciculului p en tru stabilirea efortului p revăzu t in proiect se face prin calcul în funcţie de efortul de control H c. T o ate aceste elem ente se trec în fişa de pretensionare (tabelul V I. 6) Determinarea forţei de control N c se face prin interm ediul p re­ siunii de control P c şi anu m e N e = P c x A . de secţiunea fasciculului A f .

E fectuarea precom prim ării. 3) Se poziţionează armăturile cu ajutorul capului crestat care in pre­ alabil au fost ordonate şi însemnate la nivelul inelului ancorajului. se fac racordurile la grupul de pompare sau electropompă. terminîndu-se transferul. 6) Se blochează ieşirea fluidului din camera de tensionare. Se verifică dacă elem entul care se precom prim ă poate asigura schema statică (reazem artic u la t la u n a din extrem ităţi). Se verifică certificatele de calitate ale bolţarilor. după care are loc revenirea (a doua fază). liniaritatea canalelor. După transfer capetele sirmelor se evacuează protejindu-se prin în­ globare în beton. sprijinindu-se pc ancorajul de blocare din faţă. verificîndu-se continu itatea. 4) Se blochează armăturile prin pene (piuliţe). după cîteva minute de Ia terminarea operaţiei). 2) Se aduce presa în poziţia de lucru. 7) Se măsoară alungirea cablului cu ajutorul unei rigle de măsu­ rare (distanţa de la capetele elementului de beton la reperele de pe sîrme) şi se verifică presiunea cu manometrul (la fiecare treaptă. astfel ca să rămînă pentru injectare numai golul din 306 .Elem entele din bolţari p refab ricaţi se a. Fazele dc precom prim are sînt urm ătoarele : 1) Se verifică ancorajele conform normativului C.şază pe reazeme rigide. 0) Se scade uşor presiunea din camera de tensiune. 10) Se declavetează ancorajele (deblocarea penelor) care de regulă se face automat. Punerea sub tensiu n e a fasciculelor se face num ai după ce betonul a atins rezistenţa p re v ăzu tă şi s-au exa­ m in a t zonele pe ca re se v or rezem a ancorajele. 11) Se demontează presa. 8) Se alimentează camerele de blocare şi revenire efectuindu-se blo­ carea ancorajului din faţă (în prima fază). avînd toate dispozitivele auxiliare . Se notează eventualele alunecări faţă de punctele de blo­ care in presă. 5) Se creează presiunea în camera de tensionare (activă) in cîteva trepte ( 4 — 5) pînă se ajunge la presiunea de control corespunzătoare efortului total. c.21-S5. Se fac încercări pe cuburi m a rto r p ă s tra te în aceleaşi condiţii ca elem entul de b eto n p reco m p rim at sau pe cuburi prelevate din m o rta ­ rul sau betonul din rosturi. apoi rosturile se cofrează. presiunea citindu-se la manometru numai la creşterea acesteia. Se evacuează cu aju to ru l aerului p recom prim at apa care a p ă tru n s în canale. poziţia reciprocă la r o s t u r i .

. ... 12) Se execută injectarea şi protejarea armăturii.... Tabelul V I. . eventualele striviri locale... frecările co n s ta ta te etc. prin interm ediul alungirii.. 6 a ten ţie deosebită se dă verificării efortului de precomprimare... tu rtire a fasciculelor în zonele curbe.. p en tru prim a tr e a p t ă valoarea alungirii se ob­ ţine prin ex trap olare ... de 1 mm....19 40 38 40 11 19 38 78 116 156 167 Alungirea v a fi stab ilită pe lungim ea to ta lă a fasciculului...........-. D acă se co n stată alungiri neuniforme (care depăşesc 5 mm) fasci­ culul se desface şi se v a relua operaţia de pretensionare. Elementul Rezistenţa betonului la precomprimare Fasciculul Tipul fasciculului Presiunea la capete bar 52/50 102/100 202/200 300/300 400/400 416/416 Tipul piesei ÎNCERC-1200 kN Lungimea între repere 25. conform tabelului V I....... .. alungirea se m ăsoară pe reperele tra sa te pe arm ături sau după deplasarea capului pistonului (cu scăderea depla­ sării arm ă tu rilor la împănare).. Punctul de lucru..7.. 307 ..............Totale la presă Citiri brute capăt... Temperatura....zero convenţional" .... mm Diferenţe imn capăt....... D atele necesare s în t trec u te în fişa de pretensionare.con... făcînd to a te calculele p rev ăzute şi ţin în d seama de pierderile... mm ale ca­ capăt kN păt o 1 1 2 (1 4-2) (1 + 2) 1 2 (ii 120 310 480 720 960 1 035 350 361 382 301 117 423 300 311 333 354 379 385 12 25 19 16 6 21 22 21 25 6 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 .75 m Alungirea prevăzut ă 169 mm Intrarea maxima admisibilă a sirmelor Rb o 1 în ancoraj 5 mm Presiunea la : 240? — pretensionare 430 bar — blocare 350 bar Deplasările Alungiri. Tăierea sirmelor se face de regulă cu discuri rotative cu carborund sau cu flacără oxiacetilenică... inclu­ siv porţiunea necesară prinderii în prese ţin în d seama şi de scurtarea elastică a betonului. mm Deplasare reper alungiri sîrmei In anco­ Efortul real capăt rajul presei la Par! i... Hala nr. Şantierul .. 7............. care se face de către inginerul responsabil de lucrare (atestat).. Precizia de m ăsurare adm isă este. F işa de pretensionare (E x em p lu conform n o rm a tiv u lu i C..... M ăsurarea alungirii începe d upă prim a tre a p tă .. 21-86) întreprinderea executanta.

î n medii puternic agresive nu se adm ite p re te n ­ sionarea pe şantier. cu sau fără adaosuri de aditivi plastifianţi (cu excepţia d o r i n i i de sodiu care poate provoca fenomene de coroziune). p e n tru a perm ite um­ plerea com pletă a spaţiilor dintre sîrme. P45 (STAS 388-80). P re p a ra re a se face cu ag itatoru l vertical cu vas (m alaxor) care are o ca p acitate utilă de 100 1 şi poate efectua o m alax are mecanică cu circa 1 500 ro t/m in cu d u ra ta de 5 apoi 3 min. ' 308 . cu o p au z ă între m alaxări de 10 min. In mediu agresiv a r m ă tu r a v a fi p ro te ja tă în m ax im u m 7 zile de la aducerea acesteia lâ p u n ctu l de lucru (la te m p e r a tu ri cuprinse între -}. a. respectiv 60 zile de la m o n tare a a rm ă tu rii în cofraj. precum şi dintre acestea şi pereţii canalului (tecii). cim enturile H35 sau SR35 (STAS 3011-83) sau cim enturile produse conform N T R 1511-83 res­ pectiv N T R 1512-83. F L U B E T ). prin m ăsu­ ra re a deplasării unor repere tra s a te pe sîrm ele fasciculului în ra p o r t cu u n p u n c t fix de pe piesa de b eton sau de pe corpul presei. P e n tru stabilirea amestecului optim se fac probe pe cel p u ţin două cim enturi.apă) sau m o rta r de m are fluiditate. Realizarea aderenţei armăturilor postîntinse şi protecţia lor împotriva coroziunii L a elementele postîntinse. pre­ tensionarea se v a opri şi se verifică ancorajele. scăzînd alungirea sîrm elor d a to rită tensionării.Alunecarea sîrm elor în ancoraj la blocare se d eterm ină în cursul descărcării presiunii din cilindrul presei de preten sion are. LSC. în m ax im u m 15 zile de la pre­ tensionare. î n ultim ul timp se utilizează a d itiv u l expansiv A D EX . Amestecul p e n tru injectare se prepară din cim enturile P 40. rezervorul este pre­ v ă z u t cu u n dispozitiv de m alax are m anuală (m axim um 100 rot/m in) care este acţio n a t cu in term itenţă. P e n tru îm b u n ă tă ţire a caracteristicilor se pot uti­ liza p lastifianţi (DISAN. 3. după blocarea fasciculului în ancoraj. to rcretare sau betonare. este obligatorie protecţia a r m ă tu rii şi ancorajelor prin injectare. P ro te ja re a a rm ă tu rii se face prin injectare cu p astă de cim ent (ci­ m e n t -j. după term in area operaţiei de tensiona­ re a arm ăturilor.5 şi + 30°G. R E P L A S T . Amestecul de injectare. Dacă s în t lunecări mai m ari cu 50% decît cele prev ăzute. D in m alaxor am estecul trece printr-o sită cu ochiuri de 1 —2 mni în rezervorul din care aspiră pom pa de injectare .

Tim pul de la începerea preparării şi pîn ă la injectare nu va de~ păşi 1 h. b. Probe pentru determinarea caracteristicilor am estecului de in­ jectare. Amestecul dc injectare este. supus probelor de fluiditate, sedi­ m en tare şi dc rezistenţă la compresiune după întărire. Fluiditatea se determ ină prin m ăsurarea tim pu lui de scurgere a amestecului p rin p îln ia metalică etalon. P ro b a se face după 7 min de la term in area m alaxării. De regulă, fluiditatea este cuprinsă între 25 şi 35 s. Sedimentarea se d eterm in ă prin m ăsurarea c a n tităţii de apă care se separă din am estecul de injectare dintr-un cilindru g ra d a t de sticlă de 500 ml: (STAS 4095-68). D u p ă 2 h c a n tita te a de apă sep a rată nu treb u ie să depăşească 10 ml la m alax a rea mecanică, iar du p ă 24 li tre ­ buie să sc resoarbă (se face şi o probă de înclinarea cilindrului). Rezistenta la compresiune se determ ină pe cuburi cu la tu ra de 7,0 cm sau 10 cm, în condiţiile STAS 1275-81. c. Efectuarea injectării cu pompe dc injectare (cu m em brană, a r c sau piston). În a in te de injectare se v a proceda la spălarea canalului, precum şi la verificarea etanşeităţii şi contin u ită ţii lui prin prem enţinerea unei presiuni de 4 at, tim p 3 —5 min, a apei din canal sau a ae­ rului co m p rim at, apoi ap a se elimină prin oiificii de scurgere în punc­ tele cele mai de jos ale canalului (operaţia se face cel p u ţin cu 15 min înainte de. injectare la canale căptuşite şi 90 min la' cele necăptuşite). In jec tarea se face p rin axa ancorajului şi prin teu ri de injectare am plasate în p a rte a de jos a canalelor (la 20 —30 m) la fasciculele ori­ zontale. L a fasciculele verticale, injectarea se face în axa ancorajului de la partea inferioară a fasciculului şi prin teu ri de injectare şi de reinjectare (la p a rte a superioară a canalelor) şi în tre bolţuri. In jectarea se face lent, iar orificiile se a stu p ă num ai după ce ames­ tecul a ajuns în dreptul lor. La te rm in area injectării, se astu p ă to a te orificiile şi se m enţine presiunea de 3 a t tim p de 3 min. D u p ă 45 min se va face o reinjectare d upă aceleaşi reguli (la can ale mari se fac două reinjectări). La 24 h după term in area operaţiei de injectare to a te golurile răm ase la orificiile de injectare, golire sau control vor fi u m p lu te cil m o rta r de ciment. P e n tru injectare se întocm eşte o fiş ă conform tabelului V I.8. Pe t i m p friguros se respectă condiţiile p rev ăzute în norm ativul C. 21-85. d. Protejarea ai m ăturii. Aceasta operaţie se face p rin injectare, betoane şi toreretare, conform n o rm ativu lui C. 21-85.
309

,

lilBAJdsqo

fiţ J n.!i;iDoruio.i inindoDiir [ll] iî.iy^o»fu| iniî^UJS O
o o

a , ’2 £

—c î 5 -= e •rls w"o 2 oo( 3 (J C 3 *=« o3 « £ ţ ;ş t

[,uiui/x] O IJ Z/ T îţ ţîjuoţsizou [juiJ dJCţiioutipos [sj aj«HPÎnId[ (-unu/x) ojiz l ţdnp 9unţso.idiuoo v.\ uiuoisizovx [[iu] 0.IU }U 3U Iip0S [s] Jl«)U>!L |[.i ["'!] (tupj) lU A U!PV
[3>( ] « IisîN L

O o
Ol

cs £

1' C I ^
C C

9,20

n in­ 10,15 u
o

cident ;

?9 Oc 5 « w— «2 58
~ C J oU

Nici

1 1 0 0

SI

[i ] >;<iv [3 > [J (BaqujŢioo)
îuoiuiq

e ;
o

u C 5 X C5 i 3 o o
ej ci

c u îi1 C 3 Q •ju injnDiosbVl C J G I ii
3

o •3 ~3 « H a. ♦ = 5 c c *

’c?

ţn^iioiuojjX [3,] «jnviuaduiDX ujyporui u o.iodoouj op u.io lîţCQ

O ■+
^. C 3 —

310

4. Reguli pentru protecţia muncii
P e n tru eviterea accidentelor, în tim p u l lucrului se v or respecta regulile de tehn ica securităţii, specifice locului de m uncă, utilajelor şi tehnologiilor folosite. în a in te de începerea tensionării propriu-zise se v a controla arm ă­ t u r a pe to a tă lungim ea (pe s ta n d sau tipar) în scopul depistării eventu­ alelor p un cte care ar p u te a produce ruperi spo ntane (suduri, corodări, fisuri} înnădiri slabe, îndoiri puternice etc.). Ancorajele se vo r verifica dacă nu au uzuri accentuate, fisuri etc. Locul de pretensionare devine zonă interzisă accesului p en tru perso­ nalul nean g ajat în efectuarea pretensionării. Pe tip are se vor aşeza trav erse de protecţie. în afara s tan d u lu i şi tip a ru lu i la capete se vor aşeza la d istanţe convenabile ecrane protectoare solide care să prev ină accidentele din scăpările din bacuri ale utilajelor, ruperii firelor sau altor defecţiuni neprevăzute. Nu este permis accesul în tim p u l tensionării pe. traie ctu l firelor. Tensionarea v a fi astfel concepută ca operatorii-tensionişti să nu fie plasaţi în d re ptul unor fire sub tensiune. Firele te n sio n ate (blocate )vor fi p ro te ja te la capete cu ecrane mobile. Axul presei v a fi în to td e a u n a paralel cu axele firelor* care se te n ­ sio n eaz ă sau să coincidă cu acestea. D u p ă tensionare nu se vor lăsa capete de fire m ai lungi de 0,50 m. Nu se va lucra cu u tilaje defecte care prezintă scurgeri de lichid sau care nu s în t verificate şi omologate. Presele vor avea ecrane dc protecţie. în tim p ul confecţionării a rm ă tu rii se vor lua m ăsuri de protecţie la to a te utilajele cu piese în mişcare, precum şi p en tru - prevenirea, lovirea din m anipu lare , îndoiri, fasonări etc. prin ecrane. Preselor şi utilajelor utilizate, înainte de folosire, li se v or face probe de funcţio nare (cursa de tensionare, blocare, revenire, etanşare, suprapresiune), probe de d u ra tă cu funcţio narea sub încărcări şi in gol, probe de omologare (dacă nu au certificat de c a lita te şi docum enta­ ţie de omologare). M uncitorul sau personalul care p articipă la tension are v a fi in struit pentru protecţia muncii, întocm indu-li se fişele de pro tecţia muncii. Se vor respecta urm ătoa rele norme : Norm e republicane de p ro tecţia muncii, apro b ate de Ministerul Muncii şi Ministerul S ăn ătăţii cu nr. 34/1975, Norm e de pro tecţia muncii ap rob ate de Ministerul Construc­ ţiilor Ind ustriale , nr. 7N/1970 şi N.P.I.-1977.
311

C a p it o lu l VII

REGULI DE ARMARE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT Şl BETON PRECOMPRIMAT

A.

REGULI PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT, ARMATE CU BARE 1. Reguli generale, definiţii

Oţelurile folosite in elem entele din b eto n a rm a t p oartă denum irea generică de „armături*1 în tru c ît întăresc sau arm ează secţiunile de beton a r m a t făcîndu-le capabile să su porte eforturi m ari longitudi­ nale de întindere,, să sporească capacitatea secţiunilor de beton pen­ t r u a prelua eforturi de compresiune sau de a rezista la eforturile d a te de aşa numitele forţe transversale sau tăietoare. a. Clasificări. A rm ăturile se definesc după an u m ite criterii (tipul oţelului, rolul arm ă tu rii în elem entele de b eto n a r m a t şi beton precom­ primat. etc.). Din punctul de vedere al rigidităţii, a rm ă tu rile se îm part în ar­ mături flexibile form ate din bare de oţel-beton (fig. VII. 1) şi armături rigide a lc ă tu ite din profile lam inate la cald. Din punctul de vedere al rolului armăturilor 111 elem entele, de beton armat acestea se îm part în : armături de rezistentă (a rm ă tu ri principale, longitudinale) ; bare ridicate (bare în c lin a te ); armături de repartiţie (a rm ătu ri secundare) ; armături transversale (etrieri, l'rete etc.), armături de montaj (sau arm ă tu ri ajutătoare). A rm ăturile betonului preco m p rim at se îm p a rt in armături pretensionatc , form a te din oţeluri dc înaltă rezistenţă în care se introdu c eforturi de pretensionare mari, şi armături nepretensionate din oţelbeton obişnuit similare cu arm ăturile din elem entele de b eton arm a t. A rm ăturile care nu rezultă d in tr-u n calcul de rezisten ţă se numesc armături constructive.

812

F ig. V II.l. M a rc a re a a r m ă tu r ilo r :
® ’ ©> (3)> @ > — m ă r c i d e o ţe l- b e to n .

Din punctul de vedere al aderenţei eu betonul a rm ă tu rile se îm p a rt în armături cu profil periodic, armături netede etc. Se mai întîlnesc d enu m irile: armături cu ciocuri şi armături fără ciocuri, plase legate sau plase sudate, precum şi carcase legate sau carcase sudate. Din punctul de vedere al grad n lu i.d e industrializare, arm ă tu rile folosite s în t sub form ă de bare izolate care se asam blează în cofraj sau sub form ă de carcase legate sau plase şi carcase sudate prefabricate. Prelucrările pe care le su portă barele izolate sînt, de regulă, în­ doiri, form ări de ciocuri, asam blări p rin legare, asam blări prin sudare, preasam blări în atelier, prelucrări de com pletare în cofraj etc. Din punctul de vedere al elem entelor la care sînt destinate armă­ turile, acestea sînt denumite armături pentru : plăci plane, plăci curbe, grinzi; stîlpi, arce, console, pereţi, fundaţii şi armături pentru construcţii speciale : rezervoare, castele dc apă, turnuri de răcire, coşuri, elemente spaţiale, stîlpi L E A etc. b. D efiniţii. Armăturile dc rezistenţă au rolul, de regulă, de a prelua în p rim u l rîn d eforturile de întindere care se produc în zonele^ întinse în elementele încovoiate (grinzi, plăci,, elem ente speciale etc.) şi apoi de a m ări ca p a c ita te a de rezisten ţă la compresiune a zonelor com prim ate a secţiunilor de b eton a r m a t (stîlpi, grinzi, plăci etc.) sau la alte solicitări. Elem entele com p rim ate excen tric (cu eforturi de compresiune şi eforturi de încovoiere, cum s în t stilpii cadrelor, secţiunile arcelor, riglele cadrelor de beton arm at), elementele întinse sau întinse ex c e n -

313

t rie (tiranţi, p orţiuni ale unor plăci de construcţii speciale etc.) folo­ sesc a rm ă tu ră de rezistenţă p en tru a prelua efo rtu ri de întindere sau de compresiune. Barele înclinate (ridicate) s în t bare p lasate pe direcţia eforturilor celor m ai m ari de întindere din anu m ite secţiuni ale elementelor şi s î n t desigur t o t bare de rezistenţă (v. fig. V I I . l , m arca 0 ) . 'Etrierii sînt ram e transversale care leagă barele longitudinale din oţel-beton, p re v ăzu te de regulă cu ciocuri. E trierii pot fi închişi (sub form ă de ra m ă închisă) sau deschişi (ram ă fără o latură). E trierii în­ chişi pot fi legaţi cu sîrm ă neagră sau prin sudare (v. fig. V I I .l marca(g)). De regulă, rolul etrierilor este cel de rezistenţă, p en tru preluarea linei p ărţi din eforturile transversale din stîlpi, grinzi, arce, cadre, sub form ă de eforturi de întindere, d ar au şi rolul de asigurare a con­ lucrării t u t u r o r arm ăturilo r, asam blării lor sub form ă de carcasă şi m enţinerii poziţiei arm ă tu rilor la cotele p revăzu te în proiect. întreaga armătură din elementele de beton armat poate fi socotită ca armătură de rezistenţă. A rm ă tu r a folosită cu scopuri speciale, p en tru preluarea eforturilor d in te m p e ra tu ră , din c o n tra cţia betonului, p e n tru reducerea efectului fisurării etc. po ate fi considerată a t î t ca a r m ă tu ră de rezistenţă, cît :şi ca a r m ă tu ră constructivă. A rm ă tu ra , prin s tru c tu ra ei, este d e stin ată a prelua eforturi de întindere, astfel de a r m ă tu ră fiind specifică elem entelor încovoiate (grinzi, plăci, stîlpi încovoiaţi etc.) ; dar a r m ă tu ra po ate prelua şi efor­ tu ri de compresiune, îm preună cu betonul din zonele com prim ate (stîlpi, zonele com p rim ate ale. grinzilor etc.). Eforturile transversale din elem ente s în t su p o rtate t o t de arm ături, care au c a p a c ita te a de a prelua eforturi de întindere. A rm ătura constructivă este a r m ă tu ra care nu re z u ltă în m od obişnuit d in tr-un calcul de rezistenţă. în categoria arm ă tu rilo r constru ctiv e se consideră armătura de repartiţie a plăcilor a rm a te pe o singură direcţie al cărei rol principal este cel de a asigura conlucrarea de ansam b lu a arm ă tu rii (rep artizîn d egal barele de rezistenţă), p u nînd u-se u n n u m ă r de bare pe m etru liniar de placă la o d is ta n ţă m a x im ă fix ată p rin proiect şi care desigur a fost justificată p rin încercări m ultiple. Se ştie că această a r m ă tu ră are şi rol de rezistenţă, dar în tru c ît pro iectantul nu treb u ie să respecte decît reguli constructiv e p e n tru prevederea ei în proiect (n um ăr de bare pe m etru tran sv e rsal de placă, m ărim ea d iam etru lu i barelor, dis­ ta n ţe le dintre b are etc.) se n um eşte şi a r m ă tu ră c o n stru c tiv ă . Arm ătura de montaj în tr ă în categoria a rm ă tu rilo r co n stru ctiv e şi este form a tă din bare longitudinale care asigură m o n taju l arm ă.314

1 urii în grinzi sub form ă de carcasă, p ă s trîn d poziţia etrierilor (v. fig. V I I . l , m arca Q). T o t ca a r m ă tu ră de m ontaj tr e b u ie socotite şi agra­ fele care păstre ază distan ţa dintre barele longitudinale ale stîlp ilor cînd acestea nu s în t legate de etrieri, sau cînd etrierii nu au suficientă rig iditate p en tru p ă s tra re a geom etriei carcasei stîlpului. Ancorarea armăturii în beton este o condiţie a asigurării conlucrării dintre beton şi arm ă tu ră . Barele cu profil periodic întinse se ancorează şi prin profilul oţelului care asigură pe lîngă ad e ren ţa obişnuită a oţelului de beton, p rin pă­ tru n d e re a laptelui de cim ent îu asp erităţile nevizibile ale barelor de oţel-beton, şi o ad e ren ţă prin încleştare, care se opune te n d in ţei de lunecare a barelor p rin efectul de p an ă d a t de n e r v u r i ; în u ltim ă in­ s t a n ţ ă există şi frecarea care se opune alunecării barelor d upă ce a fost învinsă a d e re n ţa p rin încleştare. Ciocurile sîn t m ijloace de îm b u n ă tă ţire a ancorării în b e to n a ar­ m ăturilor, fiind realizate fie sub form ă de ciocuri în unghi d re p t la capetele barelor din oţelurile cu profil periodic, fie. sub form ă de ciocuri cu îndoire la 180°, de regulă la oţelurile netede. Barele co m p rim ate pot ră m în e şi fără ciocuri. Modul de confecţionare a ciocurilor se a r a tă la fasonarea a rm ă ­ turii. înclinarea armăturilor (poziţionarea barelor de rezistenţă pe o sec­ ţiune înclinată) este necesară a t î t p en tru trecerea a rm ă tu rilo r spre zona întinsă a elem entului de la fa ţa opusă, c ît şi p e n tru preluarea eforturilor transv ersale din forţele tăietoare, din com binarea lor cu cele de- încovoiere sub formă de bare supuse la întindere la elementele lini­ are (grinzi, noduri de cadru, console etc.). La grinzi, barele înclinate se numesc şi bare ridicate deoarece trecerea barelor longitudinale la p a r te a superioară se face p rin ridicarea (îndoirea) barelor. Forţele tăietoare sîn t preluate şi p rin etrieri. care se p u n îndesiţi în zona cu forţe t ă i e t o a r e m ari. Arm ăturile pretensionate sîn t a rm ă tu ri de în altă rezistenţă, care sîn t supuse unor eforturi iniţiale m ari de întindere, la execuţia ele­ mentelor, fie p rin în tin de rea lor pe s ta n d la elementele la care d u pă tran sfer se asigură p reco m p rim area acestora prin an corarea p rin ade­ re n ţă în beton, fie p rin întinderea lor prin golurile lăsate în elem ente ; precom prim area elem entelor se. asigură prin blocarea a r m ă tu rii în tinse în ancorajele de la ca p ătu l elem en telo r (v. cap. VI, B). A rm ă tu rile folosite la pretensionare s în t a rm ă tu ri de înaltă rezis­ te n ţă (v. cap. I I I si STAS 6482-/2-80, STAS 6482/3-80 şi STAS 6482/4-80) In elem entele de b eto n precom prim at, în opoziţie cu arm ă tu rile pretensionate, restul arm ă tu rilo r se numesc armături ne pretensionate.

315

c. lîfcjii 1i generale. P e n tru a sc uşura execuţia arm ăturilo r, proiec­ t a n t u l trebuie să ţină seam a de. u rm ătoarele reguli generale : 1) Se va alege u n num ăr cit mai mic de bare. 2) P e n tru ca barele să nu fie confundate, diferenţa dintre d ia m e tre tre b u ie să fie de cel p u ţin 2 —4 mm p e n tru a fi deosebite cu ochiul liber. 3) D iam etru l arm ă tu rilo r fasonate nu se v a reduce sub 5 mm (cu excepţia plaselor sudate), p en tru ca acestea să-şi păstreze la t u r n a r e poziţia din proiect. 4) La proiectare tre b u ie să se ţin ă seam a de to leranţele de execuţie. 5) Nu se v o r folosi, ori de cîte ori este posibil, bare prea groase, care se fasonează greu şi au o ancorare în b eton m ai slabă decît b a rele subţiri şi nu asigură ductilizarea betonului. 6) N u se vor folosi bare flo tan te care nu asigură ancorarea cores­ p u n ză to a re în beton. 7) P e n tru a rm ă tu rile de rezistenţă se v o r folosi bare cu profil perio­ dic, preferabil de c a litate PG 60. 8) P e n tru elem entele plane se v o r prefera plase su d ate uzinate din sîrm e cu profil periodic. 9) L a cotarea a rm ă tu rilo r şi stabilirea m ărcilor p en tru bare se. v a ţine. seamă de posibilitatea industrializării execuţiei arm ăturilor, sta­ bilind m ărci com une p en tru bare de acelaşi d iam etru şi cu acelaşi m o d de fasonare. 10) Ori de cîte ori este posibil se v o r folosi carcase sudate sau p re as â m b la te prin legare. 11) A rm ătu rile v o r fi prevăzu te cu u n n u m ăr cît m ai redus de îndoiri. 12) P en tru zonele seismice se v a ţine seam a de condiţii speciale de arm are specifice acestor zone. Fasonarea şi montarea carcaselor de armături şi a plaselor sudate se face pe baza prevederilor proiectului şi a fişelor de debitare şi fasonare, resp ectînd cu s tricteţe dimensiunile p rev ăzu te în proiect. B arele t ă ia te şi fasonate vor fi depozitate în p ach ete şi e tic h e ta te conform simbolurilor din fişe. Scopul îm pach etării şi etichetării este de a se face identificarea lor u şoară şi de. a asigura p ă s tra re a formei şi a curăţeniei pachetu lui de arm ături. Dacă în proiect nu sînt suficiente date asupra m odului de fasonare se vor respecta uim ătoarele indicaţii ţjcnerale : 1) Barele netede solicitate la întindere vor avea, de regulă, ciocuri semicirculare. 2) A rmăturile legale de la partea superioară a plăcilor pol fi pre­ văzute cu ciocuri la 90°. , 3) La înglobarea barelor longitudinale a stîlpilor în fundaţii se vor prevedea îndoiri la 90°.

316

4) Barele ca profil periodic, care necesită şi ciocuri terminale (bart Întinse) se vor prevedea cu ciocuri la 90 5) Se execută fără ciocuri : barele cu profil periodic şi netede com­ primate, barele plaselor şi carcaselor sudate, la care aderenta se asigură prin conlucrarea spaţială a întregii armături, barele din zonele cu soli­ citări reduse, care sînt folosite pe considerente constructive. 6) Barele înclinate trebuie să aibă la capăt o porţiune dreaptă de m in im u m 20 d in zonele întinse şi dc 10 d în zonele comprimate (d fiind ■diametrul barei). 7) L a proiectarea armăturilor se vor avea în vedere şi posibilităţile d« poziţionare a armăturii, prin distanţieri (cel pu ţin 3 la fiecare metru pă­ trat de plasă sau perete), cel puţin 1 la fiecare metru liniar de grindă sau stîlp), prin capre de oţel-beton dispuse la 50 cm pentru partea superioară a plăcilor în consolă şi la 100 cm pentru restul plăcii. 8) Plăcuţele metalice şi praznurile înglobate vor fi de regulă fixate prin sudură de armătură sau legate de cofraj pentru corecta poziţionare a lor la betonare. 9) Legarea armăturii este obligatorie la ţoale încrucişările armăturilor pentru a asigura efectul spaţial de plasă sau carcasă şi pentru poziţionarea corectă a armăturii. 10) Plasele sudate se folosesc la elementele plane solicitate static cu ar­ mătură de rezistenţă sau pentru preluarea eforturilor din contracţie şi temperatură. 11) N u se vor p une în operă plase în rulouri care nu au fost in prea­ labil îndreptate sau plase care nu sînt plane sau au noduri de sudură des­ făcute (mai mult decît permit condiţiile de livrare). 12) Poziţia înnădirilor se stabileşte numai, cu acordul inginerului care conduce lucrările de execuţie care va ţine seama ca secţiunea aleasă pentru înnădire să fie slab solicitată şi va respecta condiţiile privind asigurarea continuităţii şi aderenţei armăturii în beton. 13) Pentru execuţia armăturilor este obligatorie asigurarea stratului de acoperire cu beton care este o condiţie obligatorie privind asigurarea conlucrării armăturii cu betonul şi a protecţiei armăturilor contra acţiunilor corosive. 14) înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect se admite numai cu respectarea următoarelor condiţii : — aria armăturii înlocuite să fie egală sau cel mult cu 5% mai mare decit cea prevăzută în proiect; — diametrul barelor să nu difere cu mai mult de ± 2 5 % ; — înlocuirea barelor cu alt tip de armătură (altă calitate de oţel) se face numai cu avizul proiectantului.

317

15) N u se admite la turnare îngrămădirea armăturilor, deformarea acestora sau schimbarea dimensiunilor elementului prin lipsa de rigiditate a cofraj ului. ti. E x e m p le de citire a p lanu rilo r. Planul (le arm a re (v. cap. I) tre b u ie să conţin ă vederi laterale şi secţiuni transversale considerînclu-se că beto nul este tra n s p a re n t, fiind m a rc a t num ai conturul său (co n tu ru l elem entului de b eton arm at). La vederile laterale a r m ă tu ­ rile se consideră pro iec tate pe fa ţa din spate a elementului. Pe aceste p lan uri sînt d ate dimensiunile elem entului, configuraţia arm ătu rilor, diam etru l barelor, lungimile părţilor fasonate ale arm ătu rilor, n u m ăru l de bare, d is ta n ţa dintre bare, colţurile caracteristice-etc. Fiecare arm ă­ t u r ă caracteristică p o a rtă o m arcă şi este ex trasă din elem ent şi d esen ată s e p a ra t cu to a te cotele. Planurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : 1) Planurile de armare pentru obiectul care se execută trebuie să con­ ţină denumirea obiectivului, nivelul (etajul) la care se referă şi celelalte elemente necesare identificării. 2) Elementele care urmează a fi executate Ia un obiect trebuie să fie complet înscriate, pa riind indicative din Utere şi numere, conform regulilor de desen (v. cap. I ) pentru a se identifica uşor armătura ce se fasonează pentru fiecare element, pentru a nu se executa armătură în plus sau a se omite execuţia unor armături. Astfel, to a te fundaţiile, stîlpii, la un an um it nivel, grinzile, ner­ vurile, plăcile, pereţii, elementele secundare etc. vor avea indicative separate distincte care să nu dea naştere la confuzii. E ste necesar ca înainte de a se trece la organizarea lucrului să se facă liste com plete cu seria şi indicativele t u t u r o r elem entelor şi să se completeze fişele de debitare şi fasonare a arm ăturilor. în a in te de a începe lucrul propriu-zis, m eşterii şi şefii de echipă t r e b u i e să cunoască to a te datele necesare. î n cazul neclarităţilor sau lipsurilor din proiecte, nu se v a trece la d e b itarea şi fasonarea arm ă­ tu rii p în ă nu se lăm uresc în detaliu to a te datele care nu rezultă cu c la rita te din p l a n u r i ; se trece la com pletarea acestora pe baza discu­ ţiilor şi lăm uririlor cu inginerul responsabil de execuţia lucrării. Şeful de echipă va avea mai întîi o reprezentare clară asup ra m o­ dului în care v a fi pusă a r m ă tu ra în operă, la întregul obiectiv, a su p ra ordinei de execuţie a arm ăturii, întocm ind o d o cu m entaţie com pletă a s u p ra întregului lot de arm ă tu ri ce-1 are de fasonat.

318

b).Planurile de armare ale unui elem ent trebuie să conţină toate datele pentru poziţionarea armăturii şi pentru fasonarea fiecărei bare* astfel (v. 2) Secţiunile transversale conţin poziţia barelor longitudinale de rezistenţă. Cuzinetul (fundaţia) unui stilp din beton armat. Detaliile figurii reprezintă . 4) Vederea de sus este folosită p e n tru indicarea poziţionării în p lan a a rm ă tu rii elem entelor plane. Barele de pe latu ra scurtă a cuzinetului au m arca ® . acoperirea cu beton. E xem plul 7. respectiv 10 cm. V II. ciocuri. în tre ele. a barelor de m on taj. inclusiv calita­ te a de oţel. 3) Diametrul fiecărei bare caracteristice se extrag e şi se redesenează s ep a rat (v. şi n u m ărul to ta l de bare p en tru fiecare marcă. cap. res­ pectiv n u m ărul şi diam etrul barelor pe m etru liniar. în figura Y II. ia r pe cealaltă direcţie sîn t 9 bare la intervale de 9 cm.2. m arca arm ăturii. d iam etrului barelor. nu m ăru l barelor din aceeaşi secţiune şi acelaşi rîn d . Se rem arci că ciocurile se pun in sus. simbolul oţelului (de exemplu 3 O 0 O B 37) şi m arca barei. diam etrul arm ă­ turilor. indieîndu-se distanţele dintre bare. lungim ea to tală a barelor este de 115 cin la marca ® deci mai lungă cu 20 cm. La desenele pe care nu este t re c u tă calitatea oţelului se înţelege că oţelul este de ca litatea OB 37. tipurile de.2 . cap. 2) Vederea de sus a tălp ii cuzinetului care este arm at cu o plasă de bare legate şi anum e pe o direcţie sîn t 9 0 1 4 bare şi pe cealaltă direcţie 11 0 14 ceea ce înseam nă că pe latu ra de 125 cm sîn t 11 bare aşezate la intervale de 15 cm. diam etrul barei. Fiecare m arcă de arm ă tu ră este desenată a v în d figurate ciocurile sem icirculare şi trecute urm ătoarele d im e n siu n i: lungim ea dreaptă a barelor care este de 95 cm la m a rc a ® şi de 120 cm la marca Q) . lungimea to tală. num ă­ rul de rîn d u ri pe care se găseşte arm ă tu ra. 1) Vederea în perspectivă a cu zinetului de form ă prizm atică din care se văd ieşind 6 m u stăţi prevăzute cu ciocuri (fig. barelor de m o n taj. P e n tru a se exemplifica cum se citesc planurile. poziţia barelor înclinate şi a. a v în d m arcate barele de re ziste n ţă. I) : 1) Vederea laterală conţine dimensiunile elem entelor din beton armat» poziţia arm ăturii. ce reprezintă lungim ea necesară confecţionării celor două ciocuri (aproxim ativ 2 x 7 d). re­ zem at pe o fu n d aţie din beton sim plu. cu indicarea dimensiunilor secţiunii transversale. iar cele de pe la tu ra lungă au marca @ . etrierilor etc. d is ta n ţa dintre etrieri sau între barele de repartiţie. I) paralel cu poziţia barei în elem ent : desenul conţine lungimile în centim etri ale fiecărei porţiu n i d rep te (considerate între colţurile axelor barelor). V I I . in continuare se dau o serie de exemple.2 este reprezentat cuzinetul din beton a rm a t cu dim ensiunile in p lan de 125 x 150 cm. 319 . în milimetri. a). distanţelor dintre bare. (fig.

al m ărcii ® .Fig. Pe aceeaşi secţiune este trecu tă şi poziţia arm ă tu rilo r d in stîlp i care se v or pe­ tre c e cu m ustăţile pe o lungim e de 100 cm (aproxim ativ 45 d). 3) Secţiunea verticală făcută paralel cu latu ra lungă a cuzinetului (fig. VI 1. şi n u m ăru l barelor (6 0 2 2 ). Exem plul 8. 1. se vede in întregim e cu poziţia ciocurilor. aşezarea barelor plasei din cuzinet la care marca (D.care în secţiune se v ă d num ai ca nişte p u n cte. în cîm pul p lă c ii se trece num ăru l de bare pe m tru lin iar (de exem plu 6 0 6 m m /m ). în ceea ce priveşte plasa de la baza cuzinetului se observă din acest desen că •barele lungi (marca Q)) au ciocurile în sus şi sin t puse sub bafele scurte (marca 0 ) . iar m arca Q) se vede sub formă -de puncte. e). marca (£) şi m arca Q) .12) d in care se vede a tî t arm area pe o direcţie cu b are drepte. V II. 4) Secţiunea verticală făcută paralel cu la tu ra scurtă (fig. poziţia pe care o are plasa de arm are din cuzinet şi poziţia m ustăţilor. Cuzinet din beton armat.2. vedere în perspectivă şi planuri de armare. d). ce reprezintă m u stăţile. fig. In figura V I 1. cit şi lungim ea to ta lă (181) cm). I (v. sîn t tre c u te la fel ca la celelalte arm ătu ri lungim ea p ă rţilo r d repte (153 cm) inclusiv a ciocului d rep t Îndoit la 90° (de 10 cm). I. bare ridicate.2. precum şi desenul in detaliu . călăreţi şi bare de rep a rtiţie c it şi arm area încrucişată a plăcilor. M odul de arm are a fost a ră ta t la cap. Armarea plăcilor din planşeu. VII.2. num ăr 320 .3 se a ra tă două m odalităţi de fasonare a arm ă tu rii şi anum e în de­ s e n u l a barele de rezistenţă sîn t de d o u î tip u ri. cu armătura pe o singură direcţie şt <cu armătură p>entru preluarea momentelor negative de pe reazeme. D in acest desen se v ă d : dim ensiunile in p la n vertical ale cuzinetului. Din acest desen s e v ă d : dim ensiunile cuzinetului în secţiune.a desenul m u stă ţii (m arca © ).

realizat de cele două mărci fl) şi Q). barele fiin d însă deb itate la lungim ea to ta lă a mărcii Q) din desenul a sau a mărcii ® '. în figura V11. c se a ra tă arm a -e a u n e i grinzi. două sub form ă de bare d re p te ® . 21 — C a rte a fie ra r u lu i b e to n is t — cd. 1 3 2 1 . la p artea superioară întinsă (Ş). această arm ătu ră se num eşte de re p artiţie deoarece prin le g a r e d e a rm ătu ra de rezisten ţă o repartizează pe aceasta in mod uniform con­ form prevederilor din proiect. Armarea plăcilor din beton armat cu armătura de rezistenţă pe o singură direcţie. Armarea unei grinzi simpla rezemate.3. La plase sudate arm area se face cu plase sep arat pen tru zona întinsă din cim pul plăcii şi sep arat p en tru zonele întinse de pe reazem . o. iu secţiunea tran sv ersală barele de re p artiţie se v ăd sub form ă de p u n cte şi se aşază p e s te arm ătu ra de rezistenţă .4. E xem plul 9.Fig. b. In desenul b se ara tă că se poate folqsi o singură marcă de arm ătu ră <£) pusă al­ tern ativ cu un cap ăt rid icat spre stin g ă marca ® ' apoi spre dreapta marca ® . d ar pe reazem e se ridică num ai barele de m arcă ® barele de m arcă 2 sin t co n tin u ate cu bare drepte pină pe reazem av in d ciocuri sem i­ circulare in sus. VII. Barele de re p artiţie sin t cele indicatei cu m arca Q). una s u b fonn'i d e bară ridicată pe reazem şi cu îndoire p en tru a asigura lungim ea minimă d e ancorare © şi una sub form ă dc bară dreaptă ridicată care are o lu n ­ gime d e ancoraj suficientă. Se co n stată că astfel de grinzi au arm ă tu ra de rezistenţă for­ mată in c i m p d in 4 bare 0 20 m m a lcă tu ite diferit. La plasele legale ridicarea barelor pe reazem se poate face şi direct pe cofraj cu chei speciale.

30 f \ <•16 L■?L0 ?*20 / dn A -A <n 6 E t r ie r i O 7 L IbC SECŢIUNEA > 2 te \ 15 E t r ie r i C 7 1 i vr» a (5) a i o V-) O 'r> L i> 2 0 î n 25 o •r> y r v — » 75 E t r i e r i Tnchisi 3 0 -+ * Fig. P lanul de armare a unei grinzi care preia momente negative pe reazeme.4. VII. 322 . Marca 0 reprezintă barele de m ontaj alcă tu ite de 2 0 8 si care au rolul de a p ă stra distanţele dintre etrieri şi a asigura conlucrarea in ansam blu a a rm ătu rii. ia r marca © reprezintă etrieri închişi (cu 4 latu ri) ce sin t prev ăzu ţi la capetele grinzilor unde forţele transversale s in t m ari. m arca (J) reprezintă etrieri deschişi (eu 3 latu ri) care sîn t p oziţionaţi în zona centrală a grinzii care nu are forţe transversale (tăietoare) m ari. pe o porţiune de cel p u ţin dublul înălţim ii grinzii.

V il. b). ---.5.a vinii stîlp cu secţiunea pătrată. marca (g). P entru regiuni seismice etrierii se îndesesc spre capelele stîlpilor conform proiectului.6). C aracteristic pentru arm area stîlpului este asigurarea co n tin u ităţii cu fundaţia care se realizează prin m u stăţi m arca ® şi cu stîlpul de la etajul I care se realizează p rin arm ătu rile cu m ărcile (J). V II. P en tru regiuni seismice ancorarea aceasta este foarte im portan tă.4.mandă folosirea agrafelor.® . V II. d ar poate da naşte re greşelilor de m ontaj. in fiecare secţiune sin t cîte 2 etrieri închişi : etrieri de c o n tu r m arca © ce poziţionează arm ătu rile de colţ şi etrieri de interior care pozi­ ţionează arm ătu rile longitudinale de pe latu rile stîlpului. Astfel se sim plifică fasonarea. Plan dc armare. E xem plul 10. P l a n u l d e a r m a r e a u n u i s tîlp d e p a r t e r c u s e c ţi u ­ n e a p ă tr a tă . V I I . Mărcile (2) Şi ® p o t fi înlocuite p rintr-o singură m arcă Q)' care se aşază a ltern ativ cu bara cu îndoire de reazem la un cap ăt şi apoi la celălalt (fig.In secţiunea A — A se vede poziţia arm ătu rii de m ontaj şi de rezistentă. interiorul grinzii pentru ca şi capeţi le ciocurilor şi ciocul ca atare să se ancore/c ferm în masa b etonului. Sttlpii cu secţiune dreptunghiulară pot avea în loc ele eloi etrieri in aceeaşi sec­ ţiu n e uh etrie r şi o agrafă in formă de S (fig. In regiuni seismice nu se rcee. F ig .5). E trierii se aşază la 33 cm . la parter (fig. precum şi conturul etrierului. Fierarul betonist trebuie să fie a te n t la poziţia c io c u rilo r: barele au ciocurile de regulă îndreptate spre.

6. 2 . Regulile de arm are s în t p revăzu te în prescripţiile de proiectare şi ex e cu ţie: STAS 10107/0-76. A rm area se foloseşte pen tru preluarea eforturilor de întindere.[ F ig . Agrafă ş i pozi­ ţia ei in s e c ţi u n e a unui s t î lp d i n beton a r m a t . Condiţii generale de armare Unele criterii p en tru arm area elementelor din b eton a r m a t pe care le ia in considerare proiectantu l au fost deja a r ă ta te în parag rafu l 1. Cunoaşterea criteriilor de alegere este utilă a t i t p en tru p ro iec tan t cît şi p en tru executant. beton armat şi beton precomprimat “ şi n orm ativu l G. P e n tru zonele cu concentrări de eforturi m ari arm a rea se exe cu tă du pă unele reguli speciale date în norm ativele şi t r a ta te le de specialitate. Alegerea oţelurilor trebuie să asigure : — un consum redus de o ţ e l . p en tru legăturile elem entelor liniare cu cele plane etc. Alegerea oţelurilor. 324 . VII. P entru satisfacerea criteriilor a r ă ta te se va c ă u ta să se folosească oţeluri superioare de tip PG 52. — u n consum mai redus de m anoperă la fasonare şi la m on taj j — co m p ortarea bună la solicitări de tip seismic şi la cele de oboseală. de forfecare sau de torsiune a elementelor de beton. L a elementele cu sec­ ţiu ni reduse şi eforturi m ari se foloseşte arm area şi p en tru zonele com­ prim ate. p en tru îm binările elemen­ telor. a.140-85 „Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton a rm at“. Arm area elementelor de beton rezultă de regulă d in tr-u n calcul de rezistenţă pe baza căruia se stabileşte aria arm ă tu rii în zonele întinsa sau com prim ate ale secţiunilor. S int reguli de arm are p en tru nodurile cadrelor de b eton armat» p e n tru reazemele grinzilor. p en tru console. Calculul şi alcătuirea elementelor din beton. sîrm e trase de t i p STN B şi S T P B etc. PG 60.

care au rezerve reduse de deformabilita te (ductilitate). pentru a asigura nedeform abilitatea arm ă tu rilo r la betonare. plase su date. fig. bordările golurilor.P e n tru m ărirea gradului de industrializare şi respectiv p en tru re­ ducerea m anoperei de confecţionare şi m ontaj se v or folosi ori de cite ori este posibil.). c. astfel oţelul OB 37 se v a folosi ca a r m ă tu ră constru c tiv ă la elementele slab a rm a te sau la elem entele supuse la vibraţii. V II . Desigur. p en tru trecerea arm ă tu rii pe reazemele grinzilor. nu se vor utiliza la arm area diafragmelor. carcase sud ate sau legate etc. fie la arm area pen tru solicitări greu de exp licitat p rin tr-u n calcul curent. Armările con­ stru c tiv e se folosesc de regulă fie la arm area elem entelor la care prin calcul rezultă o a r m ă tu ră foarte redusă. oboseală etc. reprezintă [procentul! de A „ 1 000 Se ia de regulă aria utilă a secţiunii de beton A b = bh0. zonele cu concentratori de eforturi. î n această ultim ă categorie in tră nodurile de cadru. Aria a rm ă tu rii în ra p o rt cu aria secţiunii de beton a r m a t se exprim ă în procente . are o arie A h — 50 X 20 = 1 000 cm 2. Plasele su d ate din sîrm ă trasă .8). pen tru arm area elem entelor su­ puse la torsiune. p en tru folosirea diam etrelor de a rm ă tu ri corespunzătoare dimensiunii elem entului şi m odului său de solicitare sau de com portare a elementelor. Reguli de arm are sîn t şi pen tru preluarea forţelor tăieto are prin bare înclinate şi a rm ă tu ri transversale. de exem plu. neevidenţiate prin calcule. pentru asigurarea acoperirii cu b eto n a a rm ă tu rii şi uşoarei betonări a elem entelor (v. Procentele de ai mai c. arm ările la elementele la care apar eforturi m ari din contracţie ce ar produce fisurarea acestora fără o a rm a re suplim entară. cu ex cepţia pistelor (dalelor p e n tru fu n d a ţia tram v a ie lo r sau a auto stră­ zilor etc. . în prescripţiile de proiectare (STAS 10107/0-76) sîni date m ulte precizări privind procentele minime şi m axim e de armare. şocuri. A ria a rm ă tu rii. b. pen tru asigurarea ancorărilor arm ă tu rii în beton. A in iă ri constructive şi recom andări generale. a p a r şi restricţii în utilizarea unor oţeluri . o g rin d ă care are o secţiune transversală cu lăţim ea de 20 cm şi înălţim ea de 50 cm. astfel. arm ările speciale p e n tru o bună com portare a elem entelor la solicitări seismice. 325 Â 20 armare. la arm area elem entelor supuse la oboseală sau la eforturi a ltern an te rep etate. Dacă aria oţelurilor de arm are a re z u lta t de 20 cm 2 ( A f — 20 cm 2) r a p o r t u l : ■ —— K 100 = ——— X 100 = 2 % . Trebuie re spectate reguli privind : asigurarea unui an u m it procent de arm are. armările p en tru preluarea u no r eforturi din tem p era­ t u r ă .

1% pen tru GPA < 7 şi 0. 0. Procentele m inim e <le arm are ale a rm ătu rii lo n g itu d in ile in slilpi G ra d u l d e p r o te c ţie a n tis e is m ic ă (G P A ) 7 T ip u l d e s t ilp I>C 52 sau PC 60 6 şi fi. iar pe reazeme p en tru preluarea m om entelor negative. l .Procentele minime de arm are p e n tru stîlpi sin t cele din tabelul V I I .8 0 .5 . A rm area tran sversală a stîlpilor se face p rin etrieri închişi prin su d u ră sau p etre­ cere aşa cum se poate urm ări pe figura V I I . în paragrafele u rm ă to a re se vor da detalii de arm are.5 0 . l .5 PC 52 sau P C 6 0 F ă ră s o lic ita r e se is m ic ă P C 52 sau PC 60 O B 37 O B 37 O B 37 P ro c e n te le m in im e de a r m a r e In te r io r M a r g in a l D e c o lt 0 .4 0 .6 0 .5 O b se rv a ţie . dar cel p u ţin de 0 .1 % ob ţin u te prin ro tu n jirea în plus a procentelor de arm are calculate.15°/o la gradul de protecţie antiseism ică G P A > 7 . Procentele m inim e pentru armarea transversală a stîlpilor.6 0 .5 0 .8 0 .7 0 . A rm ă tu r a longitudinală va fi de m axim u m 2 % în zonele cu solicitări seismice şi de m axim um 3 % la elementele fără rol de rezistenţă seismică. Procentele de armare ale grinzilor.075y« în zone fără acţiuni seism ice. Acestea se sporesc în secţiunile de capete ale stîlpilor şi grinzilor în special în zonele în care la solicitări seismice ap ar plastificări.15% p e n tru construcţii cu GPA > 7. D acă nu există considerente deose­ bite se recom an dă utilizarea unor procente medii de arm are fa ţă de secţiunea utilă (fr/i») a inimii de 0.10% la cel cu g ra d de protecţie antiseism ică GPA < 7 .10% la gradul 6 şi 6.4 0 .8 0 .0 0 . Procentele maxime ale armăturii longitudinale.6 0 .15% la g ra d u l de protecţie antiseism ică GPA > 7 şi de 0.7 0 . 7.9 1 . P e laturile întinse ale secţiunilor grinzilor şi plăcilor se va prevedea c a n tita te a de a r m ă tu ră reieşită din calcul. La solicitări reduse în stîlpi procentele m inim e se lim itează la 0. La grinzile care formează riglele de cadru procentele minime vor fi 0.2% ce po t fi depăşite la secţiu­ nile T cu placa com prim ată.4 0 .7 0 . 0.6 —1. Tabelul V I I .0 5 —0 . va fi de m inim um 326 . Procentele m inim e de arm are transversală pe direcţia fiecărei la tu ri va fi de 0.5 0 .

D istanţele dintre etrieri şi stîlpi în zone seism ice.5.Fig. 327 .7.3 din cea p re v ă z u tă în cîm p p e n tru GPA < 7. VII. L a p a rte a inferioară a reazemelor a r m ă t u r a va fi cel p u ţin 0.5 Şi 0. 0.4 din arm ă tu ra din cîmp.4 pen tru GPA > 7.

1 7 8 8 1 2 .1 10 2 .0 4 2 5 1 0 .7 9 9 .4 0 1 4 .0 9 6 .7 7 1.0 5 1 2 .2 7 1 5 .7 0 D acă aria (suprafaţa) calculată este mai m are decît cea care se găseşte în tab elu l V II. De exemplu.1 6 8 .9 2 1 0 .9 0 S 2 .4 2 3 8 .5 7 1 5 . pe reazeme).5 0 2 7 0 .2 8 2 7 0 .1 5 3 0 .62 = 20.7 2 5 0 .8 1 2 9 .1 3 3 0 .4 3 1 0 0 .8 9 6 2 .6 9 3 . Tabelul V I I .5 4 2.1 3 3 0 .2 6 6 1 .5 4 3 7 .1 3 3 .8 1 2 1 . procentele de a rm a re nu vor depăşi.2 .2 8 7 .7 0 4 1 .0 8 4 .9 2 2 .0 7 75.6 3 2 4 .5 4 3 .7 0 2 .3 2 1 0 .01 3 0 .2 8 9 .2 4 1 2 .0 5 7 .1 1 3 9 .2 7 4 9 .5 7 0 .2 7 1 8 . 3 şi VII.7 0 1 0 .7 8 5 4 1 .3 0 8 1 .1 5 7 5 8 .9 9 2 0 .0 1 4 9 .9 3 5 . A ria secţiunii.0 4 1 0 .9 5 4 8 .5 8 8 0 . 0 . 17. la plăci sînt şi foarte m ulte prevederi su p lim entare constructive cu privire în special la num ăru l de bare pe m etru de placă (în cîm pul plăcii.3 9 4 .05—0.4 5 3 1 .5 9 2 . P e n t r u găsirea uşoară a barelor se po ate folosi tab elu l V II.1 4 1 6 3 .5 7 2 .4 2 1 0 1 . la grinzile supuse la solicitări seismice.3 1 ’ 8 1 .9 0 2 8 .7 2 1 5 .3 6 2 5 .7 2 6 .1 8 5 5 .1 8 1 2 .1 4 4 .0 2 4 . 0 1 0 0 ii m ă r ii de b a re 6 1 .1 0 1 1 3 .8 3 3 .0 8 2 0 . Această operaţie se face pe baza ariei calculate.2 5 6 1 .4 6 4 .-10 2 4 .0 2 6 .5 1 2 .01 cm- 3.0 7 1 7 .5 2 5 . aşa cum se poate u rm ări pe figurile V I I .2 7 3 4 .3 8 9 1 .3 2 1 6 .8 5 1 1 .3 9 2 0 .1 3 1 0 l jp 3 9 4 2 .2 1 4 4 . în fiu ’.7 3 1 8 . Diametrele minime ale barelor de armături S uprafaţa to ta lă a arm ă tu rii necesară arm ării elem entelor de beton a r m a t rezultă din calcule de rezistenţă.39 + 4.7 1 1 9 . 0 0 •> 0 .0 3 7 .9 0 8 7 .4 2 7 2 .0 7 1 0 .3 8 4 8 0 .1 3 1 .8 5 1 .01 5 1 . Astfel.1 5 1 . lungimea minimă pe care treb u ie să p ă tru n d ă a rm ă tu ra su plim entară in placă (1/4).4 7 2 4 . la oţelul tip PG 1% la b eton Bc 25 şi 1.4 3 8 7 .6 1 3 4 . pentru un n u m ăr de bare D ia m e ­ tr u l mm 6 ~ 8 1 0 1 2 N 1 0 .0 8 2 0 . L a plăci procentele de arm are sîn t cele a r ă ta te anterior (0. î n afară de această condiţie.5 2 6 .2 6 3 . ea se po ate com para cu o sup ra faţă o b ţin u tă p rin adun a rea coloanelor din tabel.1% ) ob ţin u te adesea prin rotunjirea în plus a procentelor de arm are din calcul.6 4 9 .7 8 1 4 . 1 1 14 16 18 2 0 2 2 25 28 32 36 40 2 .8 2 1 2 .1 8 1 3 .3 1 1 5 .3 6 2 5 .6 0 9 .8 0 1 3 4 .0 5 1 2 .2 6 3 .0 5 1 8 .0 1 2 4 .8 0 1 2 5 .8 3 7 2 .2.0 9 6 1 .4% la Bc 35.6 2 6 .4 2 1 1 . A rm ă tu ra treb uie să fie cît m ai uniform re p a rtiz a tă în secţiune.5 2 7 .5 0 7 .2 1 5 0 .2 1 1 9 .9 8 2 . d.1 0 2 2 .5 6 6 4 1 .8 o 2 2 .5 1 3 .Procentele m axim e de arm are dep ind şi de clasa betonului.8 5 5 .3 1 3 .1 0 5 6 .3 6 3 .3 6 4 3 .0 2 5 .41 1 .2.6 5 5 7 3 .0 8 4 . Alegerea n u m ă ru lu i şi d iam etru lu i barelor (le oţel-belon.6 3 3 2 . dar să se găsească şi cît m ai ap ro ap e 328 . dacă aria calculată A = 20 cm3 este echivalentă cu aria corespunzătoare a 13 bare 0 1 4 » această arie se obţine din aria a 10 bare plus cea a ariei p en tru 3 bare A = A 10 + A 3 = 15.0 3 7 .7 9 4 0 .5 4 3 0 .1 7 4 0 .

L i r n t u i l f niinin e aim ise la elen tufele «le lietoi) iun at m onolit sau p rclu rn at Categoria armăturii 1 A rm ătură de rezistenţă longitudinală Elementele de construcţii şi telul armăturii 2 S h lp i portanţi (liale şi cadre) La elem entele obişnuite : — oţel neted — oţel periodic La elem entele nestructurale Grinzi La planşee obişnuite La planşee cu nerv u ri dese Plăci A rm are cu plase legate : — la p arte a inferioară — la p artea superioară cu oţel neted A rm are cu oţel periodic A rm are cu plase su d ate : — la elem ente m onolite — la elem ente prefabricate Dale cu stîlpi F işii in clm p F işii pe reazeme Stîlpi La stîlpi n ep o rtan ţi La stîlp i p o rta n ţi cu la tu ra sub 400 mm sau sub 300 mm şi GPA < 7 La stilp i p o rta n ţi cu latu ra m in i­ m ă 400 sau peste 300 mm şi grad de protecţie antiseism ică G P A > 7 I're ta (diam etrul barei de fretare) Grinzi La grinzi cu înălţim ea pînă la 800 mm La grinzi cu în ălţim ea peste 800 mm La carcase sudate Grinzi La carcase legate cu sîrm ă : — la elem ente m onolite — la elem ente p returriate L a carcase su d ate : — la elem ente m onolite — la elem ente p retu rn ate Diametrul minim admis mm 3 Observaţii 4 14 12 10 10 8 G 8 ti 5 4 8 10 5 6 8 6 16 8 4 M aximum 28 p en ­ tr u GPA > 7 22 p en tru beto an e uşoare / i li E trieri (arm ă­ tură tra n sv e r­ sală) > 1 /4 dm. o ..x al a r­ m ătu rii tongitudidinale 8 pentru OB 37 Sudare corespunză­ toare A rm ături de montaj şi repartiţie 8 8 G 5 10 la OB 37 329 .T a b i l u l X I l .

T a b e lu l V I I . Aceste condiţii se concretizează p rin tr-o serie de reguli construc­ tiv e printre care sin t cuprinse şi cele referitoare la d iam etru l m inim al arm ăturii. p en tru susţinerea etrierilor se p re văd cel p u ţin două bare de m ontaj 0 10 sau 8 mm pen tru elem ente prefabricate. D iam etrele m inim e admise s în t a r ă t a t e în tab elu l V I I . de asemenea. D iam etrele m inim e p e n tru barele de rezistenţă vor fi de 10 mm. L a elem ente p re fab ric ate se folosesc de regulă arm ă tu ri cu d iam etre mai mici. cu carcase legate. Se adm ite p e n tru planşee cu g rin z i dese ca diam etrul m inim să fie de 8 mm. iar la grinzi mai înalte decît 80 cm să nu depăşească 8 mm. P e n tru a r m ă tu ri de m o ntaj. nu v a depăşi 1/4 din d ia m e tru l m axim al arm ă turilo r longitudinale respectînd şi condiţia ca diam etru l minim la grinzi mici (cu înălţim ea mai mică de 80 cm) să nu depăşească 6 m m. este necesar ca a r m ă t u r a să aibă un m inim de rig id itate p e n tru a-şi p ă s tra poziţia în tim p u l tu rn ă r ii şi să asigure o uşoară t u r n a r e a betonului care tre ­ buie să cu prin dă în mod omogen întreaga secţiune. D iam etrele m inim e la grinzi. 3 (conţiiniarc) 1 1 2 Plăci R ep artiţie la plase legate sirm ă R ep artiţie la plase sudate : — la elem ente m onolite — la elem ente p retu rn ate 3 cu 6 4 3 8 G 5 10 OB 37 PC A rm ătu ri con­ stru ctiv e pe lcţele laterale pe înălţim ea grinzii A rm ătu ri din diafragm e In carcase legate cu sîrm ă La carcase sudate La elem ente torsio n ate V erticale din PC V erticale din OB 37 10 12 m axim um 1 /IO din grosimea diafrag­ mei de fibrele întin se ale secţiunii de beton. în zona com prim ată. a. D iam etru l minim al etrierilor (arm ăturile transversale) la grinzi. cînd se foloseşte oţelul OB 37 şi 8 m m c î n d 330 . D ia m e tru l etrierilor de regulă nu v a depăşi 12 mm. 3. L a carcase su­ d a te se adm ite d iam etrul m inim al etrierilor de 4 m m dacă se asigură o sudare bună. în tru c ît pericolul deformării la tu r n a r e este redus. d a to rită execuţiei m ai îngrijite.

331 . la elementele in care solicitările s în t mici sau la stîlpii de b eto n a r m a t t u r n a ţ i în zidărie.3). se vor folosi etrieri de 8 mm din OB 37. La stîlpii stru ctu rilo r cu gra d de protecţie antiseismică GPA > 7 şi la tu ia cea mai m are > 300 mm. la elementele din beton monolit se v a lua : 1) P e n tru arm ă tu rile de la p a rte a inferioară a plăcii. tab elu l VII. 2) P e n tru a rm ă tu rile de la p a rte a superioară a plăcii (inclusiv a r ­ mături înclinate sau călăreţi) : 8 mm p en tru oţelul neted . c. La stîlpii n e p o rta n ţi (caracter decorativ etc. respectiv 10 mm la PG. Folosirea diam etrelor m ai m ari se adm ite cu luarea măsurilor speciale de ancorare şi cu m ărirea a rm ă tu rilo r transversale. 8 mm la stîlpi p o rta n ţi cu b > 400 mm. La stilpii p o rta n ţi tu r n a ţ i m onolit la care a r m ă tu ra este foarte redusă (constructivă) diam etrul minim se adm ite să fie de 12 mm. d iam etru l m inim al barelor longitudinale se reduce t o t la 12 m m la OB 37. D iam etrul m inim p e n tru a r m ă tu r a de rezistenţă in cazul plaselor legate cu sîrmă. p e n tru carcase s u d ate d iam etru l se reduce la 5 mm. deci se reduc cu 2 mm diam etrele m inim e (v. Diametrele m inim ? Ia stîlpi. b.se foloseşte oţelul PG 52 sau PG 60 . 6 mm. 6 mm p en tru oţelul tip PG (cu profil periodic). La elementele p refabricate. Diametrele' m inim e la plăci. P e n tru betoane cu agregate uşoare diam etrele m axim e adm ise vor îi de 22 m m din oţel cu profil periodic (PG). Diametrul armăturii transversale ( etrieri) va fi cel pu ţin 1! 4 clin dia­ metrul minim al armăturii longitudinale şi m inim um : 5 m m la stîlpi nepo rta n ţi . 6 m m la stîlpi p o rta n ţi cu b < 400 mm . D iam etrul m inim adm is p e n tru stîlpii de rezistenţă va fi de 14 mm. la carcase sud ate. P en tru a r m ă tu ra con stru c tiv ă care se pune pe feţele laterale ale grinzii diam etrele m inim e vor fi 8 m m p e n tru oţelul OB 37 şi 6 mm p e n tru oţelul PG 52 sau PG 60 . la secţiuni cu dim ensiuni stabilite pe considerente constructive. d iam etrul m inim poate fi redus la 6 sau 5 m m la elementele prefabricate.) d iam etru l minim se reduce la 10 mm. D iam etrul minim al fretei elicoidale continue sau al etrierilor sud aţi (arm ături transv ersale sudate) va fi de 6 mm. D iam etrul m axim se recom andă să nu depăşească 28 m m (in special în zone cu g ra d de protecţie antiseismică G P A > 7 . Se adm it etrieri de 6 m m la stîlpi cu la tu ra cea m ai m are de 300 mm şi pentru GPA < 7.

d. A rm ă tu r a ele re p a rtiţie p en tru plăci t u r n a t e monolit se ia de 5 mm p en tru plase legate şi de 4 m m pentru plase sudate. C înd a r m ă t u r a de la p a r te a inferioară a grinzilor este dispusă Pc mai m u lt de 2 rînd uri. E trierii din zonele de ca p ăt ale diafragm elor vor fi de m inim um 0 6 la 100 m m între ei pe cincimea inferioară a înălţimii clădirii peste subsol. Diam etrele minime ale a r m ă ­ turilor v ertic ale de rezistenţă vor fi : 0 12 p e n tru arm area cu oţel OB 37 . La elem entele p refabricate cu plase su d ate a r m ă t u r a de re p artiţie poate avea diam etru l m inim de 3 mm. planşee ciupcici. 30 m m pen tru a r m ă tu ra de la parte a superioară. D istan ţa (lumina m inim ă dintre arm ă tu rile lo ng itud inale de rezistenţă care au o pozi­ ţie orizontală sau înclinată la elem ente liniare (grinzi. pentru a se asigura trecerea gra nu le lo r de agregate şi a laptelui de ciment în tim p u l tu rn ării.2. D iam etru l m axim al a rm ă tu rilo r va fi ^ dj 10 sau 25 m m. d is ta n ţa m inim ă (în afară de barele primelor 332 . v ib rării sau com pactării betonului (fig. 0 10 p e n tru arm a rea cu oţel PG 52. e. în mm. u nde d este grosim ea diafragmei. arce etc. diam etrul m inim al a rm ă tu rii de re ziste n ţă v a fi de 4 m m la elem entele p re fabricate şi de 5 mm la cele e x e cu tate monolit.[. V II. rezer­ voare. Diametrele m inim e Ia structurile speciale (in velitcri. ' 10 P e n tru elem entele arm a te cu plase s u d ate din sîrm ă t ra s ă p e n tru beton a rm a t. Diam etrele m inim e la diafragme. în mm. arce şi la t o a t e elem entele liniare la care a rm ă tu ­ rile a p a r con stituite sub form ă de carcasă spaţială legată sau sudată este necesar să se p revad ă d istan ţe m inim e între arm ă tu ri. 4.) în tim­ pul betonării se ia egală cu diam etru l b arelo r d ar nu m ai p u ţin de: 25 m m p e n tru a r m ă tu r a de la p a rte a inferioară . stîlpi. a. valoasea d a tă de relaţia ------.8). Distanţele diniie tarele ai măturilor la grinzi.D iam etru l m axim al barelor de rezisten ţă din plăci nu va depăşi. planşee cu nervuri dese). Diam etrele minime trebu ie să fie conforme cu prescripţiile speciale elaborate p en tru aceste •lem ente. Distanţele dintre barele armăturilor L a grinzi.

l u n a r e dl ) 25 mm Fig. eiite preturnaIc 50 70 50 cl„ insă > 2 0 d„ insă > 3 0 > 50 >100 rf„ insă > 15 333 . fig.8. D istanţa m inim e adm ise intre arm ătu ri Elementul i Stîlpi sau elemente înclinate executate cu cofraje pe toate laturile : Barele longitudinale Etrieri Pasai tretei sau d istan ţa d in tre etrieri în cazul în care secţiunea acestora rezultă din calcul Grinzi sau elemente înclinate executate cu cofraj riumai P( tr\i taluri (inclusiv stilpi p re tu rn a ţi) : — Intre barele unui rin d dc a rm ătu ră de la partea inferioara. 4 sîn t indicate distanţele minime adm ise intre arm ă tu ri. 5). Distanţa minimă mm 2 Tabelul V I I . î n tabelul V I I . 4. se vor d a in proiect indicaţii a su p ra dim ensiunilor m axim e admise p en tru granulele agregatelor ce se vo r folosi la execuţia betoanelor. VII-8) şi se v a respecta condiţia ca a r m ă tu ­ rile din rîndurile 2 şi 3 să cadă e x a c t peste cele din rîn d u l 1. La elementele p re tu r n a te şi prefabricate. A rm ă tu rile p o t fi legate şi cu agrafe cu d iam etru l m inim de 6 m m în zone neseismice. D is ta n ţa la a r m ă tu ra constru c tiv ă dispusă pe fa ţa laterală Ia grinzi mai înalte de 70 cm va fi de 400 mm.înclinate. D acă un proiect are p revăzute distanţe d intre a rm ă tu ri mai mici de 25 mm. D istanţele m inim e dintre armătu­ rile de rezistenţă pemtru grinzi orizontale sau. precum şi in tre prim ele două rin d u ri " intre arm ăturile dc la faţa superioară ~ 1 arm ătu ra dispusă pe mai m u lt de două rin d u ri (In afara barelor din prim ele două rin d u ri) Etrieri Ele. VII. D istanţele dintre etrieri vor fi de m in i­ m um 100 mm. dar nu sub d iam etrul arm ăturii. d is ta n ţa dintre a rm ă tu ri (lum ina) poate fi m icşorată p înă la 15 mm.. D is ta n ţa m ax im ă d in tre axele a rm ă tu rilo r de rezistenţă se recom and ă să nu depăşească 150 m m (tabelul V I I .două rinduri) se va lua de 50 mm (v.

*><300 : 3/4 lOd (la betonul cu g ran u lil) 0. 180 . b — cea n ai m ică laturi a stllpului .1 Plăci monolite : — arm ătu ri de rezistenţă în zona centrală a plăcii. dc — diam etrul arm ul urii-com prim ale.5 h p 350 250 N ota/ii : d — diam etrul m inim al 1 are)or dc rezisten ţă .11. Tabelul V I 1. — diam etrul sim burelui de b e to n . 150 D istan ţa rezu ltată din calcul: 3/4 h . 334 . 200 400 200 1.e — i1 1 * ţim ea p lă c ii. precum şi pe reazeme Riglele de cadre pentru G P A > 7 Console scurte 2 >70 s:2 0 0 .2 d. > 2 — p en tru plăci pe care p ot acţiona şi încărcări con­ centrate sau distribuite local 400 pen tru G P A < 7 350 p e n tru GPA > 7 250 15rf . s:/i/4 100—150 d„ esle d iam etrul nominal al barei. . D istanţe maxime adm ise intre arm ătu ri Elementul Maximum sau cea mai mică dintre valori mm Slilpi : A rm ături longitudinale : — p en tru la tu ri cu num ai două bare — pentru la tu ri cu m ai m u lt de două bare E trieri : — in zona curentă — In zona de innădire a barelor Grinzi : P asul fretei A rm ături de rezistenţă E trie ri : — cind nu există a rm ătu ră com prim ată rezu ltată din calcul pen tru G P A < 7 — cînd există arm ătu ră com prim ată rezu ltată din calcul pen tru GPA > 7 A rm ăturile constructive dispuse pe la ta laterală la grinzi m ai înalte de 70 cm Plăci : A rm ături dc rezistenţă : — plăci cu grosime de cel m u lt 15 cm — plăci cu grosime de peste io cm A rm ături de re p a rtiţie : — p en tru plăci arm ate pe o singură diiccţie cu 1. li — înălţim ea g rin z ii.5. h. d. 300 15 d c . 3/4 d .

40 cm. La elementele solicitate la încovoiere cu torsiune. fig. Se vor prevedea etrieri închişi în zonele în care există a r m ă tu ri com p rim ate re zu ltate din calcul şi în zonele din apropierea reazem elor grinzilor (de regulă pe ap roxim ativ 1/4 din deschidere dar cel puţin pe 2 h de fiecare p arte a reazemului). această condiţie im­ pune d is ta n ţa dintre etrieri la grinzi care au înălţim ea mai mică de. La console scurte. de aceea.7 d is ta n ţa m axim ă se limi­ tează la 200 mm. ' 2) în regiuni seismice p e n tru GPA >.şază la distan ţa m axim ă de 1. d istan ţa liberă între a rm ă tu rile longitudinale v a fi de 50 m m. fă ră să se depăşească dimensiunea m in im ă a secţiunii. La stîlpii t u r n a ţ i pe orizontală d istan ţele m inim e vor fi similare celor a r ă ta te la grinzi. la d is ta n ţa m axim ă 0. în zone seismice d is ta n ţa m ax im ă d in tre etrieri v a fi de 200 m m şi nu va depăşi 1/4 din înălţim ea grinzii. etrierii se a.65 b. p en tru bare co m p rim ate cu gro­ simi mai mici. dacă din calcul nu rezultă o d is ta n ţă m ai mică sau din condiţia ca d is ta n ţa dintre etrieri să nu fie mai mică de 3/4 din înălţim ea grinzii . L a grinzi mai late de 400 m m se vor prevedea m inim um p a tru ra­ muri de etrieri (etrieri dubli). ia r p en tru laturile cu mai m u lt de două bare va fi de 250 mm. m axim um 400 mm) se vor folosi etrieri închişi cu ciocuri sau cu etrieri sudaţi. E trie r ii vor form a cadre închise sud ate sau cu capete petrecute pe cel p u ţin 30 d. Distanţele dintre etrieri la s tîlp i v o r avea u rm ăto arele v a l o r i : 1) M inim um 70 m m şi m a x im u m 300 m m. P e n tru riglele cu GPA > 7 d is ta n ţa va fi < 200 m m şi < /i/4. 335 . d is ta n ţa dintre etrieri treb uie să respecte şi condiţia ca să fie m ai mică de 15<7. distanţele între etrieri vor fi cuprinse între 100 şi 150 mm.L a grinzile la care a r m ă tu ra com p rim ată nu rezultă clin calcnL etrierii vor fi puşi la d is ta n ţa m ax im ă de 300 miri. b.7). Distanţele dintre barele armăturilor la stîlpi. 3) D is ta n ţa dintre etrieri v a fi r e d u s ă la 100 m m în zonele de la ex trem ităţile stîlpilor pe o lungim e m ai m are de 600 cm sau 1/8 din înălţimea stîlpului H s (v. La stîlpi. D is ta n ţa m axim ă pentru laturile pe care sîn t numai două bare va fi de 350 pentru GPA < 7 şi 400 mm p e n tru GPA > 7. La grinzile la care a r m ă tu ra co m p rim ată rezultă din calcul.36 (b fiind lăţimea elementului. V I I . şi m axim um 15 d min al a r m ă tu rilo r longitudinale c o m p rim a te la betonul o bişnuit şi de 10 d la beton ul cu granulit. se pune condiţia ca această a r m ă tu ră să nu flambeze din lipsă de legă­ tu ri d in tre etrieri .

Penti'u p ăstra rea distanţelor recom andate. grinzi) se aleg de regulă secţiuni drep tung hiu lare sau sub formă de T. Forma secţiunilor transversale. — cel m ult 1. ctrierii se îndesesc pe toată înăl­ ţimea stilpuliii. distanţele dintre planele etrierilor sîn t cele a r ă ta te mai înainte. Forme constructive şi acoperirea cu beton a armăturilor a. rombic.5 h p la plăci groase (cu lip mai m are de 150 mm. — ■ cel m u lt 200 mm la plăci cu grosimea de m ax im um 150 m m . iar secţiunea tran sversală a acestora v a fi m in im u m 25% din cea a a rm ă tu rii de rezistenţă. l a tu ra m are a secţiunii transversale. iar plasa astfel reali­ zată’ să fie poziţionată prin distanţieri (purici). in suficiente puncte. Dim ensiunile sint m od u late. c. 5. etrierii se îndesesc■pe o înălţime depăşind cota pardoselii. agrafe etc. Aceste d istan ţe vor fi : — cel p u ţin 70 m m (la plase sud ate dacă nu sînt admise prin pres­ cripţii speciale şi dimensiuni mai mici) . dar vor respecta şi con­ diţia de a nu depăşi ca d is ta n ţă m axim ă 1/5 din diam etrul sîm burelui de beton. m ax im um 80 mm.) aceştia se aşază in aceeaşi sec­ ţiune . Se ad m it excepţii cînd elem entul este integrat în zidărie sau în cazul unor condiţii speciale. Distanţele dintre barele a rm ă tu rilo r la plăei.4) La stîlpii scurţi la care înălţim ea lor este mai mică (le 1 ori. h p fiind grosimea plăcii). P e n tru elementele liniare (stîlpi. iar secţiunea barelor de rep artiţie treb u ie să reprezinte cel p u ţin o zecime din secţiunea to ta lă a barelor de rezistenţă. Fierarii betonişti treb uie să verifice poziţionarea arm ă tu rii înainte şi în tim pul tu rn ă r ii betonului. fiind m ultiplu de 50 m m pentru secţiunile transversale. n um ărul de bare minim este de cel p u ţin 4 b are/m (250 mm interax). Arm ătura de repartiţie minima va fi cel p u ţin 3 bare pe un m etru liniar (330 m m intre bare). 7) P asu l fretei (inclusiv etrierii suplim entari care se găsesc în pla­ nul fretelor cînd aceştia rezultă din calcul) v a respecta urm ătoarele c o n d i ţ i i : m inim um 50 m m . D acă pe placă există încărcări con cen trate sau distribuite pe o arie lim itată. 336 . 5) La p a r te a de jos a stîlpilor halelor p arter. 6) în cazul în care în secţiune sint mai m ulte tip uri de etrieri (d rep tun ghiu lar. arce. barele de a rm ă tu ri trebuie strîns legate cu sîrm ă arsă.

L a plă­ cile lungi cu ra p o rtu l laturilor l2/lj. arm a rea se face pe două direcţii. portale etc. 22 — C a rte a f ie ra r u lu i b e to n ist — cd .De regulă la secţiunile dreptu ngh iulare ra p o rtu l laturilor este : h/b < 2. Stîlpii fretaţi vor avea ae regulă secţiune tra n sv e rsală de form ă circulară sau poligonală (hexagonală.5. cele m ai înalte s în t grin­ zile principale. < 70 la b etoane cu agregate uşoare). La plăcile cu ra p o rtu l Z 2/Z. Plăcile se caracterizează prin ra p o rtu l laturilor şi grosime. Fac excepţie structurile c o n tra v în tu ite cu diafragme. iar grosimea lor este cuprinsă de circa 30 —35 ori în deschiderea laturii^ scurte. dimensiunile minime ale secţiunilor treb u ie să asigure o rigiditate satisfăcătoare stîlpilor de flam baj (X < 85 la b eto n o bişnuit şi > . în ă lţim e a g rin­ zilor h trebuie să se cu prindă de 15 p în ă la 25 ori în lungimea l a g rin­ zii. la elementele liniare co m p rim ate p e n tru GPA < 7 şi 4 bare pe la tu ra cu dim ensiunea m ax im ă a secţiunnii < 400 m m se folosesc etrieri cu mai m u l t de două ra m u ri. A ceastă condiţie se im­ pune şi la trei bare pe la tu ri p en tru GPA < 7 şi la două bare pe la tu ra pentru GPA > 7. se arm ează pe direcţia latu rii scurte. La construcţii cu gra d de protecţie antiseismică GPA > 7 r a p o rtu l laturilor este : h/b < 1.0 p e n tru stîlpii din beton uşor (cu granulit). T oto dată. 1 3 3 7 . L a elementele prefa­ bricate se ad m ite o grosime de 30 mm.5. ra p o rtu l la t u r i l o r este : h/b < 2. iar b la tu ra cea mai mică. Se recom andă ca acest ra p o rt să fie redus la 2. La elementele cu secţiune d rep tun ghiulară solicitate la încovoiere cu torsiune. înălţimea minimă a grinzilor este de regulă în func­ ţie de deschideri (lum ina e între axele reazemelor). iar grosimea este cuprinsă de circa 4 0 —45 ori în deschidere. u nde I I este înălţim ea stîlpului. > 2. Grosimea m inim ă a plăcilor v a fi de 60 mm. octagonală etc. Slilpii trebuie de asemenea conform aţi respectînd ra p o rtu l H /b < 25. La elementele liniare cu două bare pe laturi se folosesc de regulă etrie ri perimetrali închişi .). după im p o rta n ţa şi încărcarea g r i n z i i . < 2. l — 15 li. Pentru grinzi. Se recom an dă să se evite cazurile cîn d dimensiunile grinzii nu res­ pectă relaţia l > 4 h.

V I 1. fără m ediu agresiv A rm ăturile înclinate (pentru bare cu 0 s g l 6 ) obligatoriu p en tru elem ente din beton cu g ran u lit S tilpi G rinzi de fu n d aţii şi fu n d aţie aşezată p e p ă m în t cu s tra t de egalizare (acoperirea pen tru faţa inferioară) Idem . P rin acoperire se înţelege grosimea s tra tu lu i de b eton de la a r m ă tu ră p înă la fa ţa elementului (fig. diafragm e. 6. fără s tra t de egalizare F u n d a ţii prefabricate pe s tra t de egalizare A rm ăturile de pe feţele laterale ale elem entelor (stilpi. 10 <7+10 n + j> 9= 10 Minimum m ărim ea granulei Observaţii 338 .9). fu n d aţii) în contact cu p ă m în tu l Arm ături transversale şi dc montaj E trieri. p ere ţi cu g ro sim e a^ 100 mm Idem. mm 10 15 10 15 20 25 30 20 20 50 15 10 2d 25 35 50 30 45* 15 10 m ax. 5 m ax.6). plăci cu grosim ea> 100 mm P lăci prefabricate G rinzi cu Înălţim e ^ 2 5 0 mm şi a rm ă tu ri 0 ^ 20 Grinzi cu înălţim e m ai m are de 250 mm şi a rm ătu ri : 0 < 28 mm 0 ^ 32 mm 0 > 32 11. Grosimea stra­ tului minim de acoperire (I. Tabelul V I I . a rm ătu ri transversale. A coperirea m in im ă cu* beton a arm Aiurii Tipul armăturii şi elementului Arm ături longitudinale dc rezistenţă P lăci (planşee. p en tru a p ro teja a r m ă tu ra şi a asigura conlucrarea acesteia cu betonul. Barele de a r ­ m ă tu ră treb u ie să aibă o acoperire m inimă. Acoperirea cu beton a a r m ă tu rii (tabelul VII.111 G rinzi prefabricate cu înălţim e m ai m are de 250 mm G rinzi cu În ălţim e> 5 0 0 mm şi 0 ^ 1 0 cm G rinzi cu arm ă tu ra rigidă (lam inată) E lem ente din beton cu g r a n u lit: — alte elem ente — plăci folosite in spaţii închise. panouri. cu u n s t r a t destul de gros de beton.b. în fu ncţie de mai m u lţi factori. grinzi. diafragm e A lte elem ente E lem ente din b eton aparent E lem ente în m edii agresive (după p rescripţii sp eciale): — alte elem ente — plăci * 20 min pot fi realizaţi eu m o rtar to rereta t (M 100). bare de m ontaj A rm ătură de re p a rtiţie la plăci Distanţele dintre capetele armăturilor la marginea elemen­ tului P lăci.

E ste foarte im p o rta n t ca fierarii betonişti să ştie că execuţia unei a rm ă tu ri ridicate mai înalte. V II. con­ diţiile de execuţie etc. m o rta r de cim ent etc. P ro tecţia arm ătu rii la betoanele uşoare se face în fabrici cu respec­ tare a strictă a tehnologiei. M anipularea carcaselor de arm ă tu ri şi a plaselor se va efectua conform normelor. prin legare strînsă şi execuţia lor la cotă. 339 . 3) A cţiunea focului şi temperaturilor. A c o p e rire a a r m ă tu r ilo r : a — la grinzi şi stîlpi . acid. b — la plăci şi pereţi.Fig. sticlă. oţel.9. 2) Acţiunea mediului exterior (umiditate.). să­ ruri de vapori agresivi. P e n tru respectarea prevederilor privind realizarea acoperirilor este obligatorie folosirea distanţierilor (puricilor) din m aterial plastic. E lem entele p refabricate vor fi tran sp o rta te .). Placajele de p iatră. Grosimea stiatului de beton este in funcţie ele : 1) Calitatea betonului (beton greu. A rm ă tu rilo r li se vor asigura o rigiditate spaţială corespunzătoare prin execuţia corectă a etrierilor. m aterial plastic şi tencuielile obişnuite nu se consideră acoperiri ale armăturii. marca acestuia. nu asigură acoperirea cu beton. m anipulate şi m o n ta te cu a ten ţie p entru a nu se distruge s tratu l de acoperire. acţiune chimică. a t î t pen tru barele de rezistenţă. P rotecţiile suplim entare ale betonului (cum ar ti tenc. fa ianţă. Acoperirile minime trebuie satisfăcute concom itent. iar execuţia unei a rm ă tu ri ridicate cu înălţim e mai mică are ca efect micşorarea rezistenţei elementului. 4) Diametrul armăturii şi rolul acedcia in element. a a rm ă tu rii ridicate. acţiuni biochimice etc. beton uşor.uirea sau alte procedee similare) au rol redus în m ărirea protecţiei armăturii. cît şi pen tru etrieri sau barele de repartiţie. fără a se deforma Ia m anipulări şi tran sp o rt.

6 . A deren ţa se îm b u n ă tă ţe şte prin folosirea oţelului cu profil perio­ dic. JNormele prevăd ca a rm ă tu rile întinse (barele izolate) să se term in e de regulă prin ciocuri. 340 . se îndoaie plasele. ancorarea în beton se realizează prin a d e­ re n ţa pe care o are su p ra faţa a rm ă tu rii ce num ai a p a re n t este netedă. în cafe p ă tru n d e laptele de ciment. î n cazuri speciale se fac ciocuri drepte p en tru barele izolate cu profil periodic.' Ancorarea cu ciocuri. Forma barelor P e n tru asigurarea conlucrării arm ă tu rii cu betonul. eforturile de com presiune au efect favorabil asupra aderenţei. Pe lungimea barelor. Deoarece ancorarea în lungul barei. P e n tru a r m ă t u ­ rile com prim ate.L a elementele din b eto n p recom prim at arm ă tu rile şi piesele în­ globate vor fi p ro teja te special. sub formă de bare izolate. se prevăd bare sud ate m arginale sau chiar piese m etalice sau dispozitive speciale. La arm ă tu rile com prim ate. de regulă. ridicări ale barelor şi prevederea de ciocuri. se term in ă fără ciocuri. Ciocurile (num ite uneori şi cîrlige) se folosesc Ia a g ă ţa rea barelor în beton. se c a u tă să se ancoreze capetele b are­ lor în zonele com prim ate ale secţiunilor de beton. P e n tru ancorare la capete. prin interm ediul nervurilor. folosind îndoiri corespunzătoare. a r m ă tu ra t r e ­ buie să fie an corată în beton pen tru a supo rta efortul de întin dere fără să alunece d in beton. dar care în fond are foarte m ulte asperităţi. a. astfel că aceeaşi sec­ ţiune de a r m ă tu ră rezistă la un efort de smulgere mai m are la profilul periodic în ra p o rt cu profilul neted. care perm ite de fa p t să se ancoreze a r m ă tu ra prin încleştarea profilului în beton. barele tran sv ersala opunîndu-se ten d in ţei de lunecare a arm ă tu rilo r longitudinale supusa la întindere. Ancorarea armăturii. care nu se observă cu ochiul liber. prevederea ciocurilor nu este obligatorie. Carcasele şi plasele sud ate se ancorează în beton. barele izolate s în t p revăzute cu ciocuri. pen tru preluarea unui efort de în­ tindere. necesită o lungime mare. A rm ăturile din plasele sud ate şi chiar barele izolate cu profil periodic.

V I I . de rezistenţă. Tipuri de ciocuri la armăturile pentru beton armat. 10.c Fig. dacă nu sîn t incom patibilităţi de ancorare (grosimea ele­ m entu lui etc. p en tru barele netede.ll. Fig. 10. d estin aţia arm ătu rii. L u ngim ea p a rţia lă de ancorare se socoteşte p înă la începutul curbei de racordare a ciocului. Ciocurile ascuţite la etrieri (fig. F o rm a şi dimensiunile ciocurilor sîn t în funcţie de form a profi­ lului barei. 10. V II. la Se deosebesc trei forme de c io c u r i: 1) Ciocuri semiroiunde o b ţin u te prin îndoirea ca p ătu lui (fasonarea) barei la 180°. 11). cele două ra m u ri făcînd între ele u n unghi de 45° (fig. V I I . de regulă. se confecţionează cu cio­ curi de tip u l a sau b a r ă ta te în figura V I I . D im ensiunile obişnuite ale ciocurilor s în t a r ă ta te în figura V I L I I şi se vor respecta a t î t la d e b ita re . calitatea oţelului. c). iar ciocurile drepte la bare cu profil periodic sau chiar la barele com prim ate din stîlpi care se ancorează In cuzineţi. V II . D im ensiunile ciocurilor barele de armături.10. b). 2) Ciocuri ascuţite la care îndoirea c a p ă tu lu i barei se face la lin unghi de 135°.). l l . cît şi la fasonarea arm ăturii (razele de îndoire. V I I . iar tip u l b prin fasonare mecanică (STAS 10107/0-76 prevede numai tipul a şi tip u l e). dim ensiunea capătului d rept al ciocurilor etc. «). l l . î n funcţie de criteriile a r ă ta te mai înainte se vor respecta urm ătoarele in d icaţii: Barele netede longitudinale. V II. pînă la 0 20 : tipul a se ex ecută de regulă prin fasonare m anuală. 341 . ra m u r a întoarsă fiincl paralelă cu bara (fig.). Barele cu 0 ^ 20 se adm ite a se fasona cu ciocul de tip c din fi­ gura V I I . Ciocurile sem irotu nde se folosesc. 3) Ciocuri drepte la care îndoirea capătului barei se face la un unghi de 90° (fig. diam etrul barei si m odul de fasonare.

în aceste relaţii f este num ărul care se stabileşte funcţie de d iam etru l barei d şi d iam etru l D al rolei de fasonare f — D /d — k . 11. P en tru a r m ă tu ra ds rezistenţă din stîlpi. d iam etru l rolei de fasonare D = fd.tr e m i i m i r i sau cind proiectul prevede fasonarea de ciocuri. se stabilesc urm ătoarele relaţii pentru lungim ile necesare ciocurilor : L c — 1. d iam etrul barei d. Barele cu profil periodic. In afară ds lungimea obişnuită a barei l„ se mai prevede o lungime p en tru ciocuri L c care este in funcţie de form a ciocului. iar proiectul nu prevede formarea unor ciocuri. L a plăci se pot folosi şi ciocuri ascuţite. (după zona de curbare). U rm ărind datele din figură. la ca p ătu l a n c o rat în cuzinet (fu n la ţii) se aInvite fasonarea unui cioc drept. care are o porţiune d re a p tă da minim un 3 d.67(/" + l)d + nd. p en tru ciocuri ascuţite . Nu se fac ciocuri sem irotund e deoarece aceste oţeluri fiin l mai dare.28(7 + 1)^ + n(l> pen tru ciocuri drepte. L r = 0. La d ia m . Lungimea ciocurilor. 4) Pentru barele dc montaj. tip u l e din figura V II. Unele proiecte ad m it sa nu se folosească ciocuri şi la plase legate.Etrierii vo r avea ciocuri ascu ţite cu o porţiune d re a p tă a c a p ă tu lu i de 3 d sau 10 d in zone seismice (la etrieri legaţi cu sirm ă arsă. după te rm in a r e a curbei de îndoire (racordare). se fasonează greu şi p ot fisura pe zona da curbare. 11. în special cele de diam etru mic ( 0 < 14). î n figura V I I . cu o rază de m inim um 2. 342 . STAS 889-80). acestea ss fac (ie tip ii d d 'n figura V I I .5 d (sau 2 d) şi cu o porţiun e d ’eaptă d î 7 d. L c = 0. unghiul de îndoire şi m ărim ea porţiunii drepte c = nd. Ilarele netede nu ati cioeuri in următoarele cazuri : 1) Cuiil fac parle din plase sudate.07( f + l)d + nd. P en tru bare cu dimensiuni foarte m ari se po t prevedea mijloace speciale da ancorare la capete (sudare de plăcuţe. piese metalice sau alte dispozitive p rev ăzu te în proiect). p e n tru ciocuri semicirculare . dacă proiectul nu prevede execuţia de ciocuri. pot fi folosite fără ciocuri. 3) Cind sînt în zonele permanent comprimate ale betonului pentru construcţii care sînt executate tn zone neseismice (fără cutremure de pămînt). 12 sîn t a r ă ta te datele geometrice p en tru stabilirea lungimii L c necesare faso­ nării ciocurilor. pe considerentul că a r m ă tu ra este ori slab solicitată ori an corarea prin ad erenţă este satisfăcătoare. n este n u m ă ­ rul de diam etre care defineşte lungimea d re ap tă a ca p ă tu lu i barei (n — c/d). ancorarea realizîndu-se prin aderenţă. 2)' Cind fac parte din carcase sudate sau carcase legate corespunzător.

Tabelul V I I .0 Sem icircular cu cap ăt drept 2. 343 .0 2.5 d 5.0 d 7.12.7. Lungim ile necesare ciocurilor Tipul ciocului n / (D =/d) (c =nd) 2. V II.5 5.0 5.5 5.ll) a c c b b Observaţii B are netede cu diam etru l 1 1 1ic B are netede cu d iam etru l m are Idem .Fig.0 2.0 d 8. fasonare mecanică Sem icircular cu cap ăt drept A scuţit cu cap ăt drept _ -d d d E trie ri pen tru plase Drept cu cap ăt drept B are p en tru stîlp i B are cu p rofil periodic L ungim ea necesară ciocurilor se poate deduce din tabel.0 d 4. lungimea necesară am belor ciocuri va fi 2 L c = 2 x 7d = 14 d.0rf 10. P e n tru calculul lungimii porţiunilor de bară necesare ciocurilor se poate folosi tabelul V I I .5 2. 7.0 2.0 d 7.5 3 3 5 0 0 3 4 3 5 7 7. b —1 3 5 ’. 1) Pentru o bară cu două ciocuri semicirculare cu f = 2.Od 4.0 d 6. c —90'.5 şi n — 3. Valoarea L c se calculează cu relaţiile anterioare folosind valorile f şi n din tabel.Od 12.0 3. Stabilirea lungimii necesare ciocurilor cu îndoiri la : a —1 8 0: . V II.0 d Tipul (fig.

. VII. cu b < 15 cm. . La fasonarea a r m ă tu rii elem entelor încovoiate se vor respecta o serie de reguli. Barele drepte de rezistentă şi constructive se folosesc la stîlpi şi la grinzi (a p rox im ativ 1/3 din barele de rezistenţă întinse). cu curbură m are.drept f . Astfel : 1) A rm ă tura care se menţine dreaptă pe toată lungimea elementului. 14. fig. Barele curbe de rezistenţă. precum şi de alte considerente de rezistenţă sau constructive. Barele îndoite de rezistenţă se folosesc p en tru trecerea arm ă tu rii în­ tinse dintr-o zonă în altă zonă. apare necesar să se verifice cu foarte m are atenţie poziţia p unc­ telor de îndoire în lungul elem entului de rezisten ţă (v. 13). Barele se pot îndoi şi pen tru schim bările de secţiuni ale stîlpilor (v. la m o n tare a a rm ă tu rii . bare curbe. etrieri. şi m inim um două la grinzi m ai late).2) Pentru o bară cu două ciocuri diferite.5 şi n = 3 şi u n cioc. = 2. iar formele lor în figurile V I I . se folosesc la arce. bolţi. Formele barelor de rezistenţă se referă la bare drepte. P e n tru îndoirea barelor ridicate şi a celor in unghi drept. Rolul etrierilor a fost a r ă t a t anterior. c. se execută in atelier. silozuri etc. pe reazem se p ăstrează 40% . b. P oziţio narea corectă în cofraj a barelor îndoite fiind foarte im por­ t a n t ă . V I I .7. pot să aibă o înclinare fa ţă de ax a elem entului cu u n unghi de 45° sau m ai m are (60 —70°). num ărul de bare şi v a ­ loarea eforturilor pe care treb u ie să le ia în secţiunile înclinate. a r m ă tu ra sub form ă de fretă etc.4.15) d pen tru bare ridicate şi de mi­ nimum 2 d p en tru barele îndoite la un unghi de 90° (fig. V I I .5 şi n = 7.5). La plăci. la bare de reziste n ţă şi de re p a rtiţie şi la grinzi ca bare de m ontaj. de regulă. V I I . g r a ­ dul 8. rezervoare. l l etc. V I I . L a seismicitate ridicată. 5. d u p ă te n d in ţa de curbare a elem entului.4). funcţie de înălţim ea grinzii. unghiul po ate scădea la 30°. bare îndoite. se vor folosi role cu raze m ari D = (10. curbarea se po ate face direct în cofraj. fig. 344 . Aspeefe constructive şi de rezistenţă pentru armare şi anco­ rare ete. lungimea necesară ciocurilor v a fi L cl + L c2 = 7(/ + 8 r/ = 15 rf. în zona com prim ată a secţiunilor din cîm p se vor prevedea m ini­ m u m două a rm ă tu ri de m ontaj necesare pen tru susţinerea etrierilor. barele întinse din cîm pul deschiderilor sînt ridicate (îndoite) spre reazeme şi se numesc bare ridicate sau bare în­ clinate. u n cioc semicircular f = 2. L a elementele încovoiate. la plase sudate. o treim e din barele de rezisten ţă necesare în mijlocul deschiderii grinzii (m inim um o b ară la grinzi înguste. p en tru tu b u r i cu d iam etrul mic. V I I . . în schimb. v a fi : — la grinzi. Etrierii au formele din figura V I I . Barele ridicate.

rezem ate pe grinzi secundare (v. a r m ă tu ra de re p a r­ tiţie se prevede la ambele părţi. se prevede peste grinda principală. vor respecta d istan ţele : m inim um 5 cm de. . conform figurii V I I . F aze de în d o ire a b a re lo r : a F ig. La barele ridicate la plăci p en tru zona întinsă. fig. 2) Barele ridicate pc reazeme in zona întinsă. < 2) se va prevedea o a r m ă tu ră de re p artiţie a lc ă tu ită d in cel pu ţin trei a rm ă tu ri pe m etru. de regulă.din a rm ă tu rile de rezistenţă. Secţiunea pe m etru a a r m ă t u ­ rilor de re p artiţie va fi cel p u ţin 10%. F o rm e d e e tr ie r i p e n ­ tr u grin zi.13. b — la 9 0 ”. L a plăcile continue. iar razele de cu rb u ră la îndoire de (10. această d is ta n ţă se po ate m ări p în ă la 1. Se recom andă ca ciocurile a rm ă tu rilo r longitudinale inferioare . V II. (fig. 15)d. începînd cu a treia b ară în­ clinată (pornind de la reazem). care nu rezultă dintr-un calcul. în ju rul perim etru lui etrierilor. —la 4 5 ’. L a plăci dublu a rm a te (la p a r te a de jos şi sus). La plăcile a rm a te pe o singură direcţie (av în d ra p o rtu l /.să fie înclinate spre interior . V I I .//. V II. L a g ra d u l S de seism icitate a r m ă tu ra plăcilor se m ăreşte pe reazeme.(fii (fii Ta F ig. Barele înclinate trebuie să respecte şi condiţiile ca porţiunile drepte în zona c o m p rim ată să fie de m in im u m 10 d. 16.5 li (fig. 15). 18). o arm a re su p lim entară alcă tu ită din călăreţi (7 0 6 m m /m pen tru PG 52 şi 5 0 8 m m /m p en tru OIÎ 37). V II. a t î t în cîm p cît şi pe reazem. 345 . egale cu în ălţim e a h a grinzii . V I I . re zu lta te din calcul. iar d istanţele m axim e între barele înclinate vo r fi. pe c ît posibil. se vor respecta urm ăto a rele condiţii constructive : 1) Barele se ridică la 1/5 din deschidere (m ăsu rată la baza grinzii). la reazem la începutul primei bare înclinate.14. — la plăci. ju m ă t a t e din a r m ă tu r a m axim ă de rezistenţă la plăci simplu rezem ate şi o treim e la plăcile continue pe reazem (la un in ter­ val m inim de 40 cm). A rm ăturile longitudinale se v or distribui. iar în zona întinsă de 20 d. A rm ă tu rile longitudinale se v o r ancora în conform itate cu cerinţele p en tru barele întinse. pe direcţia perpendiculară de a rm a ­ re a plăcii. . 17).

Armare su ­ plim entară la grinzile principale ale planşeelor. V II.Fig. V II. Armătură Fig. 346 . Distanţe con­ structive pentru bare ri­ dicate.17.18.

calitatea betonului etc. suduri etc. Lungimi de ancorare lingă reazeme în zonele întinse. arm ă tu rile longitudinale şi ev en tual cele înclinate v or fi ancorate pe o lungime de calcul ln p re s ta b ilită ca p en tru zonele întinse. Aceste lungimi se stabilesc prin calcul. N a se admit bare ridicate flotante (fig. pen tru diferite zone de ancorare : pe reazeme. 347 . VII. întinse etc. Unele valori ale lungimilor de ancorare s în t d a te direct de s ta n d a rd u l de calcul. ridicarea se po ate face la 1/10 din deschidere. înclinarea barelor fa ţă de axa elem entului v a fi de regulă de 45°.8). a r m ă tu r a ridicată se face cel p u ţin pe 1/4 din deschidere (mai m are în cazul deschiderilor neegale). socotită de la m arginea stîlpului sau grinzii. V I I . fie prin etrieri. Lungimile de ancorare prin aderenţă s în t în funcţie de zona de ancorare. V IL 18). d). în­ ainte de reazeme. 3) L a plăci continue pe reazeme.Secţiunea în care armătura este necesară h întregime din ■ calcul ^ln Secţiunea m care a rm ă tu ra h tr e r u p tă nu mai'este necesară dm calcul Secţiunea în care arm aturile sînt necesare în întregime din calcul Sechunen m care a rm a tun/e întrerupte nu mai sînt necesare dm calcul Fig. în figura V I I . eforturile tran s v e rs a le s în t preluate fie p rin arm ă tu rile longitu din ale din p a r te a de jos sau de sus a grinzii. care se poate m ări la 60° la grinzile în alte şi reduce la 30° la grinzi de înălţime mică. n a tu ra prelucrărilor sale (ciocuri. în zonele com prim are. tipul a rm ă tu rii. P e n tru consolele stilpilor sau consolele transv ersale ale grinzilor (fig. 16. (fig. 2) La reazeme simple. L ungim ile de ancorare Calculate la sau lungimile de ancorare stabilite co n stru ctiv w s in t indicate în figură. 19 se a r a ta cum se socotesc lungimile de ancorare în zonele unde a p a r eforturi de întindere . (tab elu l V I I .19.). V I I .20).

înălţim e * Aderenţii slabă se consideră la elementele la care pot apărea mare). Lungimile d c ancorare (înnădiri) ale arm ătu rilo r 348 segregări (bare orizontale. forţe concentrate muri).8.Tabelul YI 1. . Solicitări I c defavorabile (GPA ^ 7 . baie înclinate.

V II. V II. cu lungime de ancorare Ia a r ă t a t ă pe figură. E le m e n te c u rb e la c a re a r m ă tu r ile s în t a sig u ­ r a te cu e tr ie r i p e rf m e tra lî le­ g a ţi s a u su d a ţi. 349 . Fig. Armarea in zonele de frintară a elementelor liniare (bare) se face cu respectarea datelor constructive din figura VIL21 din care se vede eă arm area se face p rin tr-u n sistem de bare în tre tă ia te . L u n g im i d e a n ­ c o ra re la s tîlp i.23. V fl. P en tru bare curbe sau cu unghiuri mai m ari de 160° şi bare subţiri (0 < jl4 ). îndoirea se po ate face d u p ă conturul feţei. în care se ţine seamă de întreaga lungime activă de ancorare /„ = lal + la«.23)./ > lungim ea d e / a n c o ra re Fig. L u n g im i d e a n c o ra r e în zona e le­ m e n te lo r frîn te . V II. F ig.2 2 şi V I I .20. însă se prev ăd etrieri sau agrafe speciale (fig.21.

arie care diferă foarte m u lt ca m ărim e şi poziţie de la o secţiu ne la alta. în n ăd irea armăturilor Barele de o ţel-beton puse în operă. D acă tre b u ie să se înnădească m ai m u lte b are într-o secţiune. compresiune excen­ trică şi în tin d e re excentrică cu ex c en tricitate mare. într-o singură secţiune. la bare întinse şi încovoiate şi la bare com prim ate şi încovoiate (fig. prin s udare sau prin m anşcane sau filete. în n ă d ire a plaselor s u d ate din STNB.7. în n ă d ire a a rm ă tu rilo r se p o ate face prin su p rap unerea barelor. în n ă d ire a p rin petrecere (suprapunere) nu este peimisă : — la bare 0 > 25 m m . v a 1'i egală cu cel p u ţin valorile calculate la şi de m inim um 250 mm . care poate conduce la necesitatea î n n ă d im a rm ă tu rilo r s în t cerinţele tehnologice de execuţie. se p erm ite să se folosească valorile din tabelu l V I I . în special cele întinse. se v a face prin su p ra p u n ere pe două ochiuri plus 5 cm : se p e rm ite ca înnădire a să se facă şi pe u n ochi plus 5 cm. B arele suprapu se vo r fi puse una lîngă alta. astfel ca laptele de ciment să înconjoare t o a t ă s u p ra fa ţa barelor pentru o b u n ă aderenţă. am p la s a te în . D acă aceste secţiuni nu sînt precizate în proiect. vor fi folosite fără înnădiri. care stabileşte aria arm ă turilo r in di­ ferite secţiuni ale elem entu lui de beton.8 în locul formulelor de calcul a lun­ g im ilor de înnădire. U n alt considerent. N u se v o r înnădi cu su d u ră bare avînd 0 < 8 mm. Se v a u rm ări ca într-o a n u m ită secţiune să se înnădească num ai o singură bară. d ar cel puţin 40 d. cînd treb u ie folo­ site bucăţi m ari de bare. diagonale şi bare înlinse. Se reco m an dă ca înnădirea ar­ m ă tu rilo r cu 0 > 25 să se facă prin sudare (obligatoriu de la 0 32) sau p rin procedee mecanice. ale grinzilor cu zăbrele din beton armat. înnăd irile se poziţionează în secţiuni cu eforturi mici. ex e cu tan tu l trebuie să aibă acordul inginerului responsabil de lucrare asupra poziţionării înnădirilor. înnădirile a p a r necesare in p rim u l rîn d din considerente de calcul. dacă înnădirea se face într-o zonă în care eforturile u n itare sint mici în arm ături. se v a urm ări ca aria arm ă tu rilo r întinse înn ădite prin p e tre ­ cere fără sud ură. zona în tinsă a elem entelor solicitate la încovoiere. 350 . pe cît posibil. V II . care implicit treb u ie înnădite. să fie de m axim u m 25% din aria t o ta lă de a r m ă tu ră întinsă în cazul a rm ă tu rilo r netede şi m a ­ xim um 50% în cazul arm ă tu rilo r cu profil periodic la m in a t la cald.24). pe direcţia a rm ă tu rilo r de re­ zisten ţă. p en tru cazurile curente. Lungim ea de su pra p u n ere a a rm ă tu rilo r înnădite. deci la stîlpi p u ­ tern ic încovoiaţi. — la tiranii.

etrierii vor fi îndesiţi. d is ta n ţa m ax im ă d in tre ei fiind de 10<7. 3) Secţiunile de innădire să fie mai decalate dccît la celelalte elemente. la alte elem ente întinse centric sau întinse excentric cu ex cen tricitate mică. Lungim ile de su prapun ere pot fi reduse în m od corespunzător. V II. Se admite înnădirea prin suprapunere fără sudură a armăturilor din pereţii rezervoarelor sau silozurilor eu următoarele condiţii : 1) Diametrul armăturilor înnădite să nu depăşească 20 mm. aceeaşi secţiune bare re p rezentînd pînă la 50% din aria t o t a l ă a arm a tu rilo r longitudinale şi lu n ­ gimi sporite cu 5 0% dacă se înnădeşte în aceeaşi secţiune o c a n t i t a t e relativ m ai mare. pe lungim ea de suprap unere a arm ă tu rilo r în zona de innădire. De asemenea. astfel îneît în aceeaşi secţiune de calcul să nu fie în năd ite mai m u lt ca 25% din bare. 5) Lungimea de suprapunere să fie 1. Se adm ite ca lu (lungimea de suprapunere) să fie luată din tabelul VII. înnădirea prin sudură în zonele seismice v a avea o lungime a cordoanelor de su d u ră mai m are cu 50% fa ţă de zonele neseismice. 4) Distanţa dintre două înnădiri succesive să fie > 1. 4 dacă se înnădesc în a r m ă tu r ilo r în n ă d ite fă r ă s u d u ră .25 la. fără sudură. dacă înnădirea se face într-o zonă de so­ licitare mai redusă. se reco m an d ă să nu se execute înnădiri prin s u p ra p u ­ nere. Lungim ea m inim ă de su p ra p u n ere p en tru arm ă tu rile înnădite în zona c o m p rim a tă v a fi de 30 d p en tru elem ente ex e cu tate cu beto ane de m arcă mai mică ca B c 25.Observaţie. a rm a te cu oţeluri netede. respectiv 20 d p en tru elemente ex ecutate cu betoane de m arcă B c 25 sau mai mare. 351 . N u se adm ite executarea înnădirilor p rin su prap u n ere fără sudură în elemente liniare a căror secţiune este întinsă în întregim e (tiranţi).5 l„.8.8. L a elem entele liniare solicitate la compresiune. se perm ite ca lungimea de suprapu nere să cores­ pu n d ă valorilor din tabelul V I I . F ig. în cazurile în care unul din capetele zonei de suprapun ere corespunde unei solicitări de com ­ presiune excentrică cu excen­ t r ic ita te mică. M o d u l d e s u p r a p u n e re a pct. P e n tr u înnădirile arm ătu rilor în stîlpi co m p rim aţi excentric.24. 2) Armăturile să fie realizate din bare cu profil periodic.

Gîncl unghiul de ridicare a este de / Fig. Lungim ea unei bare de a rm ă tu ri se com pune din : porţiuni drepte. inclusiv grosimea ei. dar trebuie u rm ărit dacă s-au n o ta t axele barelor sau bara. Calculul lungimii barei rid ic a te la 45° se po ate face p rin calcu­ lul ipotenuzei / a unui triu n g h i dre p tu n g h ic cu catetele egale a.-f.25. ev e n tu a l tabelele p en tru calculul lungimii barelor înclinate. 352 . Relaţiile cunoscute sin t l2 = a. în care la tu ra A C = a este diferenţa de lungime a barei ridicate m ă s u ra tă în lungul barei longitudinale. rezulti n d l . p rin m anşoane filetate în ş u ru b ate pe capetele filetate sud ate de ca p ă tu l barelor ce se înnădesc sau m anşoane u m p lu te cu cim enturi expansive cu adaosuri. lungimile p e n tru suduri etc. tabelul V II. Lungimea barelor cu armătură ridicată la un unghi a. de proiectant.a ^ 2 = 1. iar B C = b este înălţim ea de rid ic a t sau devierea laterală care se m a r­ chează pe banc la fasonat. în funcţie de cotele din proiect cind lungimea barei înclinate nu este dată.sau / = N / a 2 -f.7) . Calculul lungimii barelor de armături Calculul lungimii barelor se face. formulele. î n a n u ­ m ite cazuri acest calcul se face pe şantier. VII. 8. de regulă. U rm ă rin d figura V I I . direct de către fierarii be­ to n işti sau de şeful de echipă. La stabilirea lungimii se v a ţine seam a de poziţionarea a r m ă t u ­ rii.41a. acoperirea cu beton.25 se vede că b ara rid ic a tă A B cu lungim ea l face p a rte d i n triu ngh iu l A B C . lu n ­ gimile de petrecere.b. asigurarea d is tan ţelo r de la capătul elem en­ tu lui la ca p ătu l barei. corecturile d a to rită frîn tu rilo r elem entului. îndoiri şi ciocuri.b" (valabilă p en tru orice înclinare a barelor). Elem entele a ju tă to a re p en tru calculul lungim ii s î n t : formulele şi tabelele p en tru calculul necesar lungimii ciocurilor (v. Modul de cotare a planurilor a fost a r ă t a t în cap.Innădiri mecanice se pot realiza prin m anşoane deb itate clin ţevi presate la rece. porţiuni înclinate. I.

5 + 2 x 0. V II. — 67 cm (înclinarea la 45°):. Dacă se ţine seama şi de grosimea etrierului 0 7 mm.. Pontru s 'a 'n irea lungim ii po rţiu n ilo r înclinate s-a procedat astfel : — din iiu lţiin ea h — 55 cm a grinzii s-au scăzut acoperirile de beton 2 x 2.5 = 25 cm : — ramura verticală a etrierului va fi : R. tab elu l VI 1. = 30 — 2 x 2.> 2LC= 25 + 2 x ’ 50 + 2 x 5 = 135 cm | Ljjr w = 2 x R.4).6 cm şi ia rotu njeşte rezultatul la 67 cin. + 2L .7 = 5 cm . 23 — Cartea fierarului betonist — cd.6). = 55 — 2 x 2. La stabilirea porţiunilor drepte care trec peste reazeme (A B = EF) s-a ţin u t seama că intre ca­ p ătul elem entului şi m arginea exterioară a ciocului să răm ină 1 cm (10 mm). = 2 x 25 + 2 x 50 + 2 x 5 = 160 cm.5 x 2 = 48 cm j — diferenţa de lungime in lungul barei este egală cu a = o. cele două ciocuri v or avea lungim ea i 2 1 . rezultind înălţim ea de ridicare l> (v.:< 2.7 cin (ro tu n d 25 cm) .7 şi anum e. L it‘ch = R„ + 2 i? .5 d şl cap ătul d rep t va ivea o lungime de c = 3 d. La calculul lunjiniii etrierilor se procedează sim ilar ţin in d seam a de grosimea barelor şi grosimea stra tu lu i de acoperire. Din înălţim ea grinzii h se scade acoperirea cu beton de la p artea superioară şl inferioară a grinzii : — ramura orizontală a etrierului va fi : • R. etrieri 0 8 : acoperirea cu beton 25 mm pen tru a rm ătu ra de rezistenţă şi 15 mm pentru etrieri (v.2 x 2. o porţiune dreaptă la partea inferioară CD = 3G6 cin ± două por­ ţiuni înclinate BC = DF.7 cm (ro tu n d 50 cm). b — a x 0. V IL4) cu secţiunea trans­ versală şi lungimea arinzii de 3 0 :< 53 x 5 75 cm. 7?„ = 55 — 2 x 2.5 + 2 x 0. O bară de armătură pentru o grindă (v.D + 2 BC = 28 + 2 x 80 + 366 + 2 x 67 = 690 cm. Porţiunile drepte nu ridică problem e.5 cm si grosimea unui diam etru de bară. ţin in d seam a că ciocul se va face pe o rolă cu diam etrul D — 2. Lungim ea etrierilor deschişi şi închişi sc calculează prin ad unarea lungim ii ra ­ murilor cu lungimea necesară ciocurilor : L e = 7 d = 7 x 0.7*2 = 50. calculată in axa bar.Exem plul 11. Stabilirea lungim ii ciocurilor se face cu aju to ru l form ulelor Sau tabelului VI1. = 2 X 7 (i = 2 X 7 x 2 = 28 cm. Lungim ea to tală a barei va fi : i = 2 t t + 2 A B + C. = 30 . Din secţiunea A —A a grinzii se vede că grinda are baza b = 30 cm şi înălţim ea h = 55 cm.41 x 48 = 67. 0 20 are următoarele carac­ teristic: : două ciocuri sem icirculare : două porţiuni drepte la partea superioară A S = — 80 c m . lor : b = 55 — .7/2 = 25. calculul exact in axa etri­ erului este : R. înălţim ea grinzii 55 c in . fig. + 2 R. l 353 .5 = 50 cm. deoarece unghiul de ridicare este de 15' : — calculul lungim ii se face cu form ula a ră ta tă l = 1. ele se iau ca ata re din p lan. fig. marca Q).

STNB şi ST PB cu 0 3 . Plasele uzinate pot fi livrate sub formă de plase plane sau plase in rulouri. din sîrm ă trasă de rezistenţă medie. 354 . d). de regulă. constructive. panouri prefabricate. Plasele su d ate sînt alcătuite din bare netede sau cu profil perio­ dic OB 37 . REGULI PENTRU ARMAREA CU PLASE SUDATE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT 1. Plasele pot fi utilizate ea : plase sudate de rezistenţă .S. 4) Distantele intre barele longitudinale sînt modulate (multiplu de 50 mm). rezervoare. pereţi. V). ziduri de sprijin. plase sudate.P.26. 9 se dau caracteristicile plaselor uzinate care se pot. Confecţionarea plaselor su date este co ndiţionată de utilajele de care dispune prod ucătorul (v. Plasele sud ate pot fi plase sudate u zinale de m are serie şi plase produse în ateliere de arm ă tu ri prefabricate sub formă de plase cu lăţimi mari sau plase înguste ex ecu tate la maşini cu o singură pe­ reche de electrozi.S. Plasele nu se utilizează la elemente supuse încărcărilor dinamice.B. plase sudate ca armătură nepretensionată in elemente de beton precomprimat. de regulă. A rm ă tu ra de rezistenţă poate l'i şi în tre ru p tă (fig. PG . c). în figura V I I .) — Buzău. La eonfeeţionarea barelor sudate în uzine şi ateliere este necesar să se ţină seama de urm ătoarele reguli : 1) La stabilirea dimensiunilor plaselor. cap.) şi sîn t executate.26. silozuri etc. 3) Barele transversale se sudează perpendicular pe cele longitudinale. b. p a r­ doseli. de posibilităţile de transport şi manipulare. confecţiona la în trep rin d e rea de Sîrme şi Plase Su­ date (I. 27 şi tabelul V I I . arm ării elementelor din beton a rm a t plane sau curbe (plăci de planşeu şi acoperiş. V I I . transversal (după la tu ra scurtă a plasei) sau după ambele direcţii (fig. V I I . o.1 2 mm. 2) Plasele care se execută trebuie să fie intr-un număr limitat de tipuri. Reguli generale Plasele su date sînt destinate. A rm ă tu ra de rezistenţă a plaselor poate fi dispusă longitudinal (după la tu ra lungă a plasei).

— p aram etrii geometrici ai plasei.27). a. . 355 . c n = c (2 = d = 75 mm .29 se dau combinaţii admise la plasele din sîrme trase pentru beton. R — rulou . d. S) Raportul dintre diame­ trele barelor se limitează la 0. în cifre.STAS 438/3-80. d — în­ X 6 000 . V II. P 6 x 300/4 X 2 0 0 . Notarea plaselor su date va conţine u rm ătoarele date : — forma de livrare : P — —panou. Exemplu de notare : O plasă s u d a tă sub formă de panou a v în d : d. în ordinea u r m ă t o a r e : d t X l.2 S ) . iar lungimea capelelor c t ale barelor transver­ sale va fi ele cel puţin 10 m m (fig.5) Lungimea capetelor ba­ relor longitudinale c. lt = 200 m m . d t = 4 mm . 27). longitudinală şi transversală. Fig.STAS 438/3-80.26. /i = 300 m m . T ip u ri d e p la s e s u d a te : se v a nota a s t f e l : a — cu armătura de rezistenţă longitudinală ./clt X lt — — Ii X L — c n + cn /c n + Ctî c (cu semnificaţia de pe figura VI 1. 7) Plasele pot fi îndoite cu respectarea razelor de îndoire şi a distanţelor minime de la în ­ ceputul curburii (fig. V I I . = 6 mm .2 600 x b — cu armătura de rezistenţă longitudinală şi transversală .60. va fi de cel puţin 25 mm. R = 2 600 m m . L a oţelurile din PC razele de îndoire se dublează. L = 6 000 m m .75 + 75/50 + 50 treruperea plaselor cu armătura de rezistenţă . în figura VI 1. Se ad m it şi alte combinaţii pe bază de experim entări. (3) Plasele au de regulă toate nodurile sudate. c n = c l2 = 50 mm. c — cu ochiuri pătrate . V II .

.

.

Un "'O C iaV/«? I O CS " d c - Oi C3 ao G 3 îs ‘d -o -a 5 3 3 <|• BT 3* >M 358 Plasă c u ochiuri dreptunghiulare .~cş-8g ■C T3 *3 c c .2 c * P5 » 3 < ua ■ m ao gv/ă . o ÎS 2 c ®5 c l o ’ S e o / M 'tb i £| C Ca S .B * 5 °o| I - h j r~ o 03 COX«^ .

3 3 • yss • 4 '*. 2 . modul de înnădire şi m odul de ancorare. La folosirea plaselor su date trebu ie să se ţin ă sema de m odul lor de alcătuire. Aria secţiunii barelor de re p artiţie v a treb u i să fie de cel p u ţin 10%. aria secţiunii active.6 6 65 V fi 9 /O • • • • • • • 5 5 6 6 65 7/ S 9 • • • • • • • Fig. Diametrele m inim e şi distanţele m inim e şi m axim e între barele plaselor. ra p o rtu l dintre bare. Form a plaselor im pune reguli constructive speciale p en tru utilizare. b. 359 . Se recom andă ca procentele minime de arm are să fie : 0. Condiţii generale de armare . Procentele se stabilesc în ra p o r t cu aria to ta lă a secţiunii de beton. Se pune condiţia ca elementele arm ate cu plase sud ate să se com porte ca elemente de beton arm a t. d is ta n ţa dintre bare. prin curgerea arm ăturii. d upă fisurare. Procentul m inim de armare. a. 4 mm p en tru elemente de rezistenţă execu tate pe şantier (se reco­ m andă 5 mm) . în zone slab solicitate procentele de arm are se reduc la 0. Combinaţii admise între diametrele barelor care se sudează.5. 0.05%.^.10% pen tru elementele din beton B c 15 şi B c 20 .5 5 • • 5.29.15% p en tru elementele din b e to n B c 25 şi B c 27.35 * • • 4./TW S. VII. diam etrul barelor. deci să se ru p ă . D iam etrul m inim folosit este : 3 mm p en tru arm ări constructive şi elemente prefabricate executate în fabrici (se recom and ă 4 mm) .

. I. c.P. .5 mm pentru arm ăturile de pe reazeme şi cele supuse acţiunilor corosive. Aria sec­ ţiunilor se determ ină pe baza rezistenţelor de calcul ale arm ăturilo r (v. P e n tru determ inarea ariei secţiunii arm ă tu rii (tabelul V II.56 k g /m 2 . Astfel : 1) P e n tru exemplul din figura V I I . plasa are urm ătoarele c a r a c te r is tic i: — lăţim e 2. 26). — lungime 4. rezultă din calcul (elementul nu treb u ie să fisureze peste anum ite limite prescrise). — depăşirile barelor la m arg in e c( şi c t = 100 m m (respectiv j u ­ m ă ta te din distantele d intre barele /. sau /. se vor lua urm ătoarele rezistenţe : R a = 370 N / m m 2 pen tru sîrme 0 < 7. a. III).40 m . — masa pe 1 m 2 e s t e : pentru barele transversale m . D is ta n ţa m axim ă se limi­ tează la 35 mm (tabelul V I I . distanţele minime (lumina) dintre barele aceleiaşi secţiuni se pot reduce la 25 m m la plasele infe­ rioare a plaselor şi la 30 mm la plasele superioare. P e n tru fundaţii. v. = 0. D iam etrele şi distanţele m inim e între barele plaselor C aractcristici D iam etru l barelor longitudinale d t 3 —7. V I I . l l se face cu aju to ru l caracteristicilor pla­ selor a r ă ta te în figura V I I . D is ta n ţa m axim ă între barele plaselor.49 kg/m-. bare 0 4 : l. care reprezintă condiţia unei bune betonări (p ă trun derea granulelor) : distanţele re­ duse se referă la bare care fac p arte din plase diferite. mm 4 -4 . Masele plaselor sudate se determ ină cu ajutorul tabelului VII. = 200 m m (interax) . — 1. de regulă. 10) se fac calcule sau se folosesc grafice. 11.80 m .5 50 în cazul suprapunerii plaselor sudate. diam etrele minime se stabilesc prin instrucţiuni speciale. d . 30. — Buzău. l l . Determinarea ariei secţiunii şi masei plaselor sudate. cap.S.9. D istanţele minime (lumina) intre barele de rezistenţă ale plaselor s u d ate sîn t în funcţie de d iam etru l barelor. si condiţie în care s-a calculat tab elu l V I I ..10 mm. 30.1 mm S —12 nun D iam etrul minim al barelor transversale. Tabelul V I 1.9 .f mm D istanţa m inim ă între axele plaselor l. R a = 325 N / m m 2 p en tru sîrm e 0 x 8 . Unele plase pot avea su d ate cîte două bare alăturate. bare 0 7. 360 . diafragme sau alte elem ente cu caracter special. P en tru plasele livrate de I. fig.1 . Folosirea tabelului V I I . iar pen tru barele longitudinale m . = 200 m m (interax) .1 mm .S.

49 0.0 0 2.98 1.83 1.2 2 2 0.08 3.9 2 5.89 9.89 1.95 4.1 2 6 0 :1 5 9 0 .4 4 7 0 .98 3 .7 7 0.7 8 0 .0 0 5 .66 200 mm 0 .98 2.8 2 0 .63 0 .5 6 5 0 .89 faţă de ariile calculate pentru diam etre mici.22 7.9 4 11.93 2 .50 6 .3 3 Observaţii: P e n tru barele 0 8 — 0 10 s-a lu a t o arie redusă cu 0.1 5 4 0 .8 0 0 .071 0 .08 2.11 3.3 2 1.63 0 .96 4 .9 8 1.S = 22.17 150 m m 0 .42 1.59 1.1 9 3 0 .4 7 0.39 0.70 2.5 7 j 0.00 -----.0 0 Aria pentru o b a ră cin* 0.6 4 0 .0 0 4.4 0 0 . 30.5 1 7 361 .25 1.4 X 4.5 0 0 .2 4 6 0 .56 1.23 1.18 3 .31 13.3 3 0 .31 1.3 3 0 .66 7.51 0. 10. 11.26 2.2 8 3 0 .24 1.8 4 1. In k g /m ’.33 4. A ria secţiun ilo r plaselo r sudate In cm ’/l ni (pe direcţia de calcul) Diametrul barelor nun 3 .99 1.6 2 0.5 5 4 .0 9 9 0 .5 0 5. 2) P e n tru exem plul din figura V I I .5 0 0 .65 2 .4 2 0 .0 0 5. m asa se obţine p rin în m u lţire a masei unei bare m (kg/m) cu num ărul barelor n şi lungimea lor L (mm) : Tabelul V II.41 1.0 0 7.03 1.0 0 kg/m 0 .5 3 0 .11 8 .58 0.97 2 .56 1. aria sccţiunii poate rezulta şi din condiţia ca elem entul să nu depăşească o an u m ită săgeală.5 0 3.51 1.98 2 .98 2 .5 0 3.00 10. 0.97 100 nun 0 .0 0 4 .32 1.9 9 1.4 7 5.7 4 1.0 9 9 0 .58 1.52 0.9 7 1.-------M asa unei b a re M asa b arelo r în tr-o direcţie.88 2 . Instrucţiunile a ra tă cind se fac aceste verificări (la ce dim ensiuni ale elem entelor).0 0 7 .8 3 3.9 4 1.0 3 250 111111 0.2 3 2 .2 4 0 .22 0.53 3.0 0 9 .3 6 0.0 0 1 0 .99 6.7 7 0 . iar fisurile să nu se des­ chidă peste o an u m ită m ărim e.13 1.11 1.2 2 3.48 250 mm 0 .92 8 .48 2 .3 9 6 0 .5 5 4.04 1 .5 2 3 . b Ia care barele s în t la dis­ ta n ţe inegale.50 kg.06 1.6 6 0 .31 0.60 6 .2 8 0 .28 1.11 200 m m 0.46 300 m m 0 .0 0 3.96 2 . p e n tru d ista n ţa d in tre b a re de : 50 m m 1.311 0 . Masele plaselor sudate din STiYB pentru diferite diametre şi distanţe Intre bare (pe 1 m 2 de plasă) D iam etru l b arelo r mm 3.10 8 .0 0 9 .39 0.8 6 4.5 5 0 .33 100 m m 0 .5 0 5.99 12. aflate la distanţa Intre axe de : 50 mm 1.0 4 0 .1 6 2 .2 6 0 .— m asa t o t a l ă a plasei va f i : /îi = (0.49 + 1.6 5 6.0 7 8 0 .58 2 .6 4 2.3 9 5 0 .56) X 2.0 0 3.7 8 0.36 0 .1 9 9 0 .26 1.79 300 mm 0 .8 3 3.11 1. d ato rită rezistenţelor mai scăzute ale barelor mai groase.9 3 4 .48 2.1 9 0 0 . P entru elem entele su b ţiri şi de deschideri n ari.98 150 mm . Tabelul V I I .6 9 8 Aria pentru toate barele.44 6.64 1.0 5 5 0 .5 0 0 .1 2 5 0 .49 0.28 0.7 7 4.88 1.1 8 0 .4 2 0.

Plasele cu care se armează elementele sînt indicate cu poziţia lor.60 k g F ig . d. =0099 *1.77.4./. iar în extrasul de a rm ă tu ră se indică şi poziţia fiecărei plase..567 0.60 ”/»--(1. Jiij = 771..1.8 5 = 3 . — m asa t o ta lă : 7 7 7= 777! + m .4 0 kg.0kg NOTA D iam etrele barelor si distanta intre b a re se exprima tar tungmle barelor . care este p re v ă z u tă în catalogul de plase. 30./.6 = 22. = 77i.1 1 r 1 o - jI C}= 100 .1 3 = 1 7 .2 7 + 1 4 .27kg 17. = 0 . Reguli de redactare a proiectelor la armarea cu plase sudate.i9) 2 . L c -. V I I . b — c u d is­ ta n ţe n e e g a le în tr e b a re şi d e p ă ş iri n e s im e tric e .3 1 1 x 11 X 4 . = 3 . în m în rrmt — m asa barelor transversale .1 3 .65 * 20 - 3.. — m asa barelor longitudinale : m .i * L.0 9 9 x 2 0 x 1 .7!.. g re u ta tea plasei pe b u c a tă şi to tală.2 7 .lr. T ip u r i d e p la s e ( e x e m p le p e n ­ t r u c a l c u l u l m a s e i) : a — cu d is ta n ţe eg ale in tre b a r e .200 *7. = 0 . 362 .1 2 5 = 1 4 .

10 36. A rm area şi e x tra s u l de a r m ă t u r ă 363 .§ U te oo oo Q j — j CL oo CC Kp la s e i o K <N X u~> <N <o Uj o o j d im C aracteristicile Î3 Lungimea ca p e Masa Număr telor lib e re p la ­ Transv.52 O CN i O O X io v j lo X 26.88 36.70 36.00 in \ X iq v i' X X io V I o o i ^ O o ^— t \ i !^ u-> < \l ! * j VI v j X U -) Ijq cu plase s X Fig.31. a un L o n g it sei.50 73.76 107. kg L n iv e l mm mm CN £ ’ -Q ' 0 <o O b u că ţi a un L a toată L clădirea n ive l V i L a toata clădirea 53.50 'vO o ? O <N V I <N - c \ i O O LT) <o O O 3 6.70 Cm 73. V II.

‘ n fu n c ţ ie oe m o dul de re z e m a re o plăcii L • l. SBr » ~ r B a re S e c ţiu n e lo n g itu d in a le A -A s u p lim e n ta re d m zona de in n ă d ire ------. .125-0.5 . . b L a t/m e a zonei cu a rm a re red u sâ l a r * 0.21. C o n d iţii p e n tr u lu a r e a în c o n s id e ra ţie a b a r e lo r s u p lim e n ta re d in zo n ele d e in n ă d ire : a — cazul general . c — pentru plăci arm ate cruciş cu două plase pe lăţimea elementului şi I . V II. * 1 . : J. Iar — lăţimea zonei cu arm are redusă. b — pentru plăci arm ate cruciş cu arm are redusă In flşiile marginale .------.« l.32.Zona =*= de în n â d /re * LEGENDA: \ ^ \ P a n o u r i d e p /a s e ] Zonă d t în n c d irt F ig .s' t j l.6 .

Dacă peste plase se adaugă bare legate cu sîrm ă se vor ad ău ga şi aceste bare in calculul secţiunilor. iar golul se va borda cu bare suplim entare. Fig. .— d ia m e t r u l b a r e lo r dt l = 9 O î n t r e r u p te . î n cazul în care se folosesc mai m u lte plase.Pentru plăci se vor indica pe planşe : poziţia plaselor (sus şi jo s). dim ensiunile plaselor intre axele barelor marqinale extrem e. V 1 1 . l a — lu n g im e a de a n c o ra re c o n fo rm p r e s c r i p ţ i il o r In v ig o a re . V I I . d t i = — —. d i. V II. plasele se în treru p prin tăiere. — cyi s u d u r ă p r in p u n c te . ca această arie să fie cît mai ap ro pia tă de aria de calcul. B a re le d e b o rd a re a le g o lu rilo r în p lă c i d e b e to n a r m a i c u p la s e s u d a te : o. 365 . N otarea plaselor a fost a r ă t a t ă anterior..32).33.33). în dreptul golurilor din plăci. conturul plaselor se reprezintă prin dreptunghiuri (fig. VI 1. (fig. în funcţie de calitatea oţelului şi m arca betonului (fig. Se adm ite ca barele adăug ate să fie şi de ca litate PG 52 sau PG 60. Aceste bare se sudează între ele la colţuri şi se vor suda şi de placă în cel p u ţin două p uncte de sud ură de fiecare parte a golului sau vor avea lungimea necesară de ancoraj. se consideră aria to ta lă a plaselor astfel alese. b — p r in a d e re n ţă : d„lf d»: — d ia m e t r u l barelor su­ p lim e n t a r e . a v în d aria secţiunii ec h iva­ lentă barelor întrerup te. d i i . Barele care se adau gă plaselor prin legare sau chiar prin sudare se va c ă u ta să fie de calitate ap ro p ia tă barelor din plase. lăţimea de înnâdire p t ambele direcţii ale plaselor.3 1 ). depăşirea plaselor peste reazem e.

3. Înnădirea a două plase sudate din S T N B . acestea se înnădesc prin petrecere (suprapunere) fără sudură. Această lungime minimă de petrecere se admite dacă înnădirea este într-o zonă slab solicitată (jum ătate din solicitarea maximă a plasei). pentru realizarea continuităţii plaselor. la construcţiile executate monolit pe şan­ tier.34.. a. a tit în lungul plasei (de regulă înnădiri pe direcţia barelor de rezistenţă). cit şi pe lăţimea plasei (innădire pe direcţia barelor de repartiţie). V II. în cazul în care înnădirea se face în zona cea mai solicitată a plăcii. se notează cu La barele cu profil periodic. V II. (dar 1111 mai puţin de 25 cm). L u n g im e a d e p e tre c e re /„ p e n tr u b a re le dc r e z is te n ţă v a fi In zonele de so lic ită ri m a x im e la e le m e n te În c o v o ia te sau în tin se /„ = 2 ochiuri 50 111111 = 100 + 50 = 450 111111 (45 cm). (fig. e). dar nu mai puţin de 40 rfj (f/j fiind diametrul barelor de rezistenţă longitudinale). /„ = 4 0 d 1 = 4 0 X 5 = 200 111111 < 250 111111 . dar 1111 mai mică de 15 cm. în figura V II.34 se arată şi cazurile de înnădire fără bare trans­ versale in cuprinsul înnădirii.5. 366 . cu ochiuri p ătrate de 20 m m interax cu bare longitudinale 0 5 şi bare de repartiţie 0 4. înnădirea pe direcţia barelor de repartiţie. b. V II. fie la o singură plasă (fig. î n cazul înnădirii în zona comprimată.34). Înnădirea plaselor din sîrm ă trasă (STNB) se face prin petrecerea plasei de deasupra pe o lungime care rezultă din condiţia : petrecerea minimă se face pe lungimea la egală cu un ochi de plasă + 50 mm.35): 1) Lungim ea de petrecere minimă pentru barele cu 0 4. E x e m p lu l 12. lungimea totală de petrecere la poate fi de 30 </. la = jO mm ( 5 cm). Lungimea de petrecere Ia nu include extrem itatea barelor. deci nu în mijlocul plăcii.. înnădirea pe direcţia barelor de rezistenţă. nu se poate face armarea cu o singură plasă . fie cu ajutorul unei plase mici suplimentare (care asigură petrecerea plaselor speciale cu bare 0 < 12)Petrecerea plaselor se face in următoarele condiţii (fig. înnădirea plaselor sudate în foarte multe cazuri. lungimea de innădire /„ se măreşte la două ochiuri plus + 50 mm . iar condiţia /„ > 40 d1 se aplică şi în acest caz. lungi­ mea totală. V II. d). > 2. L u n g im e a d e p e tre c e re /„ p e n tr u b a re le de r e z is te n ţă v a fi in zonele sla b s o lic ita te (m a i p u ţ i n d e ju m ă t a t e d in s o lic ita re a m a x i m ă ) : /„ = 1 ochi •+ ■ 50 111111 = 200 111111 + oO m m = 250 111111 (25 cm ) . inclusiv extrem itatea barelor.34. această lungime se aplică şi în cazul în care plasele au bare care diferă ca diametru mai m ult decît raportul di/d. Barele de repartiţie nefiind considerate bare de rezistenţă se adm ite ca înnădirea lor să se facă fie prin suprapunere (petrecere). lungimea de suprapunere ls trebuie să îndeplinească numai condiţia / = 40 </. fie la ambele plase (fig.

a d2 » . o r t\\r b - h \ w \ • IT TT r _r \r~ ir ■ t— '».*5cm a A o-------. b — cu barele de rezistenţă longitudinale şi de repartiţie transversale in planuri diferite . d — fără bare trans­ versale în cuprinsul înnădirii la una din plase . -L....34. C _O — . V II. ...._____ m r S O----\ V ' "‘ O ' 1* —r —1 1 1 — r T " II 1)4-4— 1 1 1 1 1 1 1 X — _L_ J __ _1L 1 1 .. în n ă d ire a p la se lo r su d a te p e d ire cţia b a re lo r de rezis­ te n ţa : • ^ a _ cu barele de repartiţie transversale dispuse în acelaşi plan .....o--------o-------.o .. J L _ _ 11 I II I .1 .. 1 1I 1ZJ L I .. — lungimea totală de su­ prapunere.1. r Fig. c — cu barele de rezistenţă in acelaşi plan . O ■ Q ......i > 5 cm ii f i --h. e — fără bare transver­ sale în cuprinsul înnădirii la ambele plase ...o— — a~ L t“ h :P .. £= _o____ a ... .. ■U^— i Vedere A -A m eu 1 .

c — înnădirea plaselor sudate cu bare de rezistenţă 0 < 12 mm cu ajutorul unei plase sudate suplimentare . b — înnădirea prin suprapunere cu aşezarea barelor de rezistenţă în planuri diferite. ® — barele longitudinale extreme ale plasei suplim entare . @ — barele longitudinale extreme ale plasei de bază. ^1 5 d 2 tiţie : a— . @ — plasă suplim entară . . ® — plasă de bază .înnădirea prin suprapunere cu aşezarea barelor de rezistenţă In acelaşi plan .^ 10cm.

38). a. Exem plul 13. 37 şi V I I . O b ară tran sv e rsală a plasei de rezistenţă de jos trebuie să se găsească dincolo de m arginea interioară a reazemului la distanţa precizată în proiect (min. 4. Ancorarea şi întreruperea plaselor sudate De regulă. iar barele transversale trebuie să aibă diam etrul barei d3 > 0. (plasa suplim entară trebuie să aibă dia­ metrul barei care asigură petrecerea d. l. 3) L ungim ile de petrecere. lungimea de petrecere se dublează. Ancorarea plaselor su d ate pe reazeme se face în funcţie de tip u l reazemelor. 36 se a ra tă m odul de plasare a înnădirilor de rezis­ ten ţă. î n figura V I I .2) Lungim ea de petrecere m inim ă pentru barele cu 0 > 4. D acă barele de rep artiţie rf2 sin t m ai m ari de 4 m m . Ancorarea plaselor sudate Ia reazeme sim ple (fără încastrare »au continuitate). 1 369 .5 d 2. plasele sudate. egal cu cel al plaselor.. se execută fără ciocuri. de exem plu p en tru a r m ă tu ra de rezistenţă de la p a r te a inferioară a plasei. în cazul folosirii plaselor suplimentar» 21a = 2 X 100 m m > 15 d . la arm a rea plăcilor de dim ensiuni mari. 24 — Cartea fierarului betonist — cd. P en tru plasele din exem plul 12 lungimea de petrecere m inim ă a ba­ relor de rep artiţie va fi la = 50 m m (5 cm) deoarece d3 < 4 mm . 2 5 —50 mm) în funcţie de soluţia constructivă (tipul de planşeu. (fig. Observaţie. = 100 m m (10 cm). n a tu ra rezemării). V I I . L a acest mod de a m p la ­ sare se respectă condiţia ca aria înnădirilor să nu fie m ai m are de j u ­ m ă ta te din aria to ta lă a arm ăturii. la =■ = 100 mm (1 0 cm).

VII..37.5 cm Perspect/vă l.#_ di * 2 .151 â -_ _ B a rele o rizontale ale / plaselor diâfragmeloPK \> 5 c m cm (recom a n d ab il 0. 370 . e — cazul plăcilor prefabricate cu arm ături de continuitate.i_. centuri etc. & > 5 dr (recomandabil *1 0 d.151 — ■ —— -a----.5cm) | Barele ve rticale ale plaselor diafragm elor / Turnarea în / p rim a etapă Fig. J *0. cu etrieri .figurat plasa <je peste reazem >0. Ancorarea plaselor sudate pe reazeme sim ple : a — cazul general . b — cazul rezemării plăcilor prefabricate pe elemente de beton sau metal . c — recomandare de ancorare in diafragme din beton : cl — cazul rezemării pe grinzi.

b.o ■ j—H-T . necesare petrecerii pe reazeme con­ form precizărilor de mai înainte. (fig.1 5 1 . Lungim ea to ta lă a plaselor rezultă din deschiderea plăcii la care se adauga „lungimile suplim entare... 371 . 2) î n cazul în care b ara tran sv e rsală nu p oate depăşi m arginea interioară a reazemului. . î n tr e p te .a ----L —> ■ . b — id e m .38. se găse sc în a c e la ş i p la n . Ancorarea plaselor sudate la reazemele eu încastrare sau con­ tinuitate ale plăcilor. B a ­ re le 0 şi @ .. 0 . * — (±) — ■ ---.. P e n tr u c la r it a t e e le a u f o s t d e s e n a te în p la n u r i d if e r it e .(5) @ / t. V II. 39). Ancorarea se face 111 două m o d u r i : 1) Ga la reazemele simple (cînd este posibil acest lucru). 0 (?) I □ ^1r1 1 j — J --.251 0 . P lă c i a r m a te p e o d ire c ţie c u p la s e s u d a te : a — p la s e s u p ra p u s e d e c a la te .151 : {2) .. < 3 ) şi @ ® şi @ . b Fig. iar ancorarea se face prin prelungirea barelor longi­ tudinale cu 100 mm (10 cm) dincolo de m arginea reazemului (se adm ite şi tăierea barei transversale p en tru introducerea barelor longitudinale pe reazeme).1 5 1 0. ultim a b ară tran sversală se poate opri la 50 m m (5 cm) de m a r­ ginea reazemului.251 0. t '! 0 .. V I I .. d a to rită etrierilor sau barelor verticale la d ia­ fragme.

d. 2) Plasele se îndoaie în zona de ancorare la 90° a v în d pe această zonă cel p u ţin două bare transversale. dincolo de m arginea in te­ rioară a reazemului treb uie să fie de cel p u ţin un ochi şi j u m ă t a t e da plasă. — / x„ t. V II. zodr--6ccm>25cm A1 0 cm lO cm jjjg'^^Pi/ncfe/e M x -0 n o r Perspectivă Fig. Se p revăd urm ătoarele condiţii (pentru plasa de sus) : 1) L ungim ea to ta lă a zonei de ancorare. u ltim a b ară fiind pe p o rţiunea verticală (dincolo de îndoitură). E x e m p le d e a n c o ra re p e re a z e m e a p la s e lo r s u d a te în p lă c i c o n tin u e a r m a te p e o d ire c ţie : a — prin trecerea ultimei bare transversale dincolo de marginea reazemului . V I I . 40). L a barele cu profil periodic. Luarea în consideraţie a încastrării plăcilor pe reazemele de capăt. în treruperea plaselor în deschidere. b — prin prevederea ultimei bare transversale la cel mult 5 cm înainte de marginea reazemului. lungimea de trecere dincolo de reaze­ mele co ntin u e trebuie să fie cel p u ţin 10 rfj. Se face în urm ătoarele si­ tu aţii : 1) î n zona com prim ată.-6Jc/n>25cm ! . 372 .-—t. c.* ii i 1 ] i i! l_____ *_ ___*___ _.1 _*_____ a " ‘ J---.39. (fig.

cu lunecări mici (max. C. 3) Plasele din sîrm e în tre ru p te se ancorează dincolo de zona iu care nu mai sînt necesare prin prevederea în această zonă a cel p uţin două bare transversale iar cele din profil periodic pe o lungime de cel p u ţin 35 cl (d = diam etrul barei întrerupte). V II. b — pe re a z e m e m a r g in a le cu în c a s tr a r e .40. 111 special la pretensionarea pe tip are au to p o rta n te . P e n tru elementele scurte şi foarte scurte. A n c o ra re a p la s e lo r s u d a te p e r e a ­ z e m e la p lă c i c o n tin u e sa u în c a s tra te : a — pe r e a z e m e in t e r m e diare ale p lă c ilo r c o n tin u e . dar fierarul betonist trebuie să cunoască m odul cum a g în d it proiectantul cînd a făcut planurile de armare. REGULI PENTRU ARMAREA ELEMENTELOR DIN BETON PRECOMPRIMAT I. î n proiecte sînt cotate to a te armările. 3 mm).F ig . trebuie să asigure o bună blocare. dincolo de secţiunea Î11 care nu m ai este nece­ sară (betonul po ate prelua ?ingur eforturile de întindere). Elemente cu armătură preîntinsă Ga a r m ă tu ră se folosesc sîrmele SBPA (a m prentate). l/2och i . toroanele 7 0 /? . a r m ă tu ra şi la cele postîntinse.a aşezarea arm ă tu rii nepretensionate trebuie să se respecte regu­ lile de la subcapitolul A pen tru betonul arm at. La arm ăturile preîntinse. 1. litele din 2 şi 3 fire. de asemenea. barele cu profil periodic tip PG 90 şi PG 100 şi oţel tip Sigma (ultimele încă nestandardizate). zonele de ancorare au o im­ p o rta n ţă mai m are . 373 . 4) Gel p u ţin o treim e din aria secţiunii a r m ă tu rii întinse se v a a n ­ cora pe reazeme aşa cum s-a a r ă ta t. P e n tr u c l a r i ­ tate nu s -a f i g u r a t o p a r te din arm ătura p r e lu n g it ă p e reazemul in t e r m e d ia r .-5^3 ?1ochif5 respectiv * b/2 M arginea inferioară a reazemului 2) î n zona întinsă. P e n tru pretensionare se folosesc procedeele a r ă t a t e în capitolul VI. utilajele de pretensionare. canalele trebuie să fie poziţionate cu respectarea unor reguli specifice.

P oziţionarea arm ă tu rii trebu ie făcu tă cu m u ltă grijă. 8 mm. 20 m m (sau d) pentru celelalte elemente armate cu PC 90 sau PC 100.) se p re v ăd în proiect. . Acoperirea eu beton pentru elemente folosite în medii neagre­ sive. Acoperirea cu b eto n m e n ţio n a tă se corelează cu acoperirea a r m ă ­ turii nepretensionate. 374 . Acesta este de 4 mm pen tru sîrme independente şi de 3 mm p en tru sîrmele din îm ­ pletituri (liţe) şi toroane. Măsuri de îm b u n ă tă ţire a aderenţei barelor pe zonele de c a p ă t (su­ dări de scu rtă tu ri. 25 m m pentru celelalte elemente armate cu T B P . — diametrul exterior al toronului sau barei. 20 mm pentru celelalte elemente armate cu sîrm e S B P A . D istanţa minimă va fi egală cu cea mai m are din valorile : — dimensiunea m inim ă a granulei agregatului dagr -f 5 m m . La ca p ătu l elementului pe lungime egală cu 1/4 din lungimea do ancorare. ondulări. c. în jurul barei. frete. armate cu sîrm e S B P A . acoperirea cu beton va f i : 15 mm pentru plăci cu grosimi < 100 m m . grătare). se pun la d istan ţe egale 3 —5 a rm ă tu ri transversale supli­ m en tare (etrieri închişi. pen tru a se m enţine în zonele de cap ăt eforturi u nitare reduse. b. . stabilindu-se o ordine de tăiere a barelor. Acoperirile cu b eton se sporesc a s t f e l : — cu 5 m m la elementele neprotejate supuse intemperiilor . De asemenea se ad m it sporuri pentru p ro tecţia anticorosivă. se vor p re ­ vedea obligatoriu frete din oţel moale din sîrm ă 0 6. La oţelul PG 90 şi PG 100 ( 0 > 16 mm) pe o lungime de 10 d. frete etc. cu pasul de 30 la 50 mm. foc etc.8 m m . . î n zona de ancorare se aşază etrieri închişi 0 6 . Deflectarea arm ăturilo r (devierea) nu treb u ie să depăşească 10 — 15° p en tru barele din PG 90 şi 25° p en tru sîrm a SBPA. — 15 m m . La p a rte a superioară d is ta n ţa se măreşte. a. toro ane T B P şi L B P . Proiectul po ate prevedea şi acoperiri m ai reduse la an u m ite tipuri de elem ente (element centrifugat. — la m in im u m 30 m m pentru elementele în contact cu păm întul. P e n tru aceste elemente. armate cu PC 90 sau PC 1 0 0 . p ro te ja t cu tencuială pe m inim um 15 mm etc. 20 m m pentru plăci cu grosimi < 100 m m .). 15 m m (sau d) pentru plăci < 100 m m . armate cu T B P . folosind car­ case. Diametrul m inim al barelor de pretensionare. la dis­ t a n ţ e de 150 mm. carcase.Transferul se face lent. . Distanţa m inim ă (lumina) dintre armăturile plasate la partea inferioară (faţă de direcţia de turnare a betonului). călăreţi. distanţieri şi plase sudate.

V I I . o arm are pe două direcţii.41. A rm ă tu ra se introduce de regulă în canale. a. V I I . D ev iaţia canalelor nu va depăşi 20° p en tru extragerea uşoară a ţevilor din PVG sau P E. . Elem ente cu armătură postîntinsă Elem entele cu a r m ă tu ra po stîn tin să de regulă se arm ează cu fas­ cicule sau bare (v. distanţele dintre plase vor fi de 5 0 —70 mm. c). prim a plasă se aşază la 30 mm de fa ţa plăcii de repartiţie . în această zonă se prevede. a. Acestea vor fi t r a t a t e special . 41. dar poate fi şi exterioară elementului. fie sub formă de arm ă tu ri continue (fig. de regulă. . Ancorarea arm ătu rii se face de regulă la capetele elem entului sau în zone com prim ate în exploatare. /I / S 375 Fig. .41. i --. 14 m m şi apoi înglobate in beton. Zonele de transm itere.2. av în d ochiuri de 60 —100 mm. Zona de ancorare (transm itere) se po ate arm a şi cu frete 0 6 . cu pas 5 0 —80 m m.--- f7. lt). In v ec in ă tatea fiecărui ancoraj se vor dispune două sau trei plase de sîrm ă cu cel p u ţin 4 bare pe fiecare direcţie . în această zonă se mai prev ăd etrieri închişi 0 8 la d istanţe de 150 m m. . VI). fiind comune mai m ultor ancoraje. . Plase pentru zona de ancorare. l' ---1 --‘s . Ordinea de tensionare a a rm ă tu rii se alege astfel ca să nu se pro­ ducă eforturi un itare mari. cil d iam etrul fretei cores­ pu nză to r presiunii ancorajului. cap. Plasele se fac fie sub formă de plase sudate. Plăcile metalice de re p artiţie vor fi prevăzute cn praznuri sud ate 0 1 0 . VII. Nu este permisă folosirea plaselor legate realizate din bare inde­ pendente (fig. iar m arca m ortarului de to rc r e ta t arm ă tu rile exterioare va fi m inim um Bc 20.10 mm. D iam etru l arm ăturilor care alcătuiesc plasele va fi de 6 — 14 mm. . R ezistenţa pe cub la 28 zile a amestecului de injectare v a fi de 30 N /m m 2.

Acoperirea va fi de 20 mm p en tru m o rta r to rc r e ta t şi 30 m m p en tru beton. la fascicule cu d ext max = 60 mm . extinzindu-se cu o lun­ gime de h/2 de fiecare p a rte a ancorajului (fig. tra n s p o r t sau la solicitări locale. c. în cazul ancorării . piese m etalice cu praznuri. Ancorarea în deschidere. Această d is ta n ţă este în funcţie de tip u l canalului şi m ărim ea acestuia. Ia fascicule cu drxt max = 60 mm . Acoperirea cu beton a canalelor.12).107/0-76 anexa T). 40 m m pentru canale necăptuşite. pentru ancoraje alternate. pentru pretensionarea succesivă . luîndu-se urm ătoarele valori m inim e : 30 m m pentru canale căptuşite. 50 m m pentru canale necăptuşite ale fasciculelor cu d ext = SO mm. V I I . e. 2 5 0 — 400 m m . STAS 10. m a n ip u ­ lare. Acoperirea cu beton a armăturilor postîntinse. pentru pretensionarea succesivă a două fascicule ală­ turate (d a to rită g abaritu lui plaselor. Această acoperire este de regulă egală cu d is ta n ţa m inim ă (lumina) între canale la care se scade circa 10 nim.L a capete (zonele de rezemare) se p re văd bare longitudinale. Distanţa minim ă de la axa ancorajului pînă la marginea secţiunii. şi la canale căptuşite ale fasciculelor cu d. d. d. b. 0 0 — 2S0 m m .în deschidere se prevede p en tru zona de tra n sm itere o arm are suplim entară dispusă pe porţiun ea de înălţim e h / 4 de lingă ancoraj. 376 . Distanţa m inim ă între axele a două ancoraje învecinate. m ărim ea fasciculului şi are valorile : 8 0 — 130 m m . Această distan ţă variază între 60 şi 160 m m după mărimea fasciculului.xt = SO m m . pen tru a asigura această zonă la transfer. f. Distanţa m inim ă (lum ina) dintre canale la armătura postîntinsă. Această d is ta n ţă este în funcţie de tip u l ancorajului şi m odul de pretensionare.. inel-con cu ancoraj fin cu dorn .

fie elemente de su p ra faţă (elemente curbe. 2) Grinzi cu zăbrele din beton precomprimat sau beton armat pe care se m ontează fie grinzi secundare din beton precom prim at. halele se realizează in prezent din elem ente prefabricate tipizate.etc. m ateriale plastice. PENTRU INDUSTRII P en tru a economisi m aterialele deficitare (oţelul şi cimentul) s-a trecu t la folosirea elementelor uşoare şi foarte uşoare. cu învelitori din azbociment. depo­ zite.C a p it o lu l VIII a r m a r e a p r in c ip a l e l o r t ip u r i d e e le m e n t e d in b e t o n a r m a t Ş! b e t o n p r e c o m p r im a t A. Tipurile de hale a r ă ta te se folosesc în m a jo ritatea industriilor m a ­ terialelor de construcţii. industria uşoară. 377 .). Elem entele de beton a r m a t au fost in cea m ai m are p a rte înlocuite cu elemente prefabricate din b eto n precom prim at. ele­ mente sem itubulare etc. ARMAREA HALELOR PARTER. elem ente curbe U P H . industria lemnului etc. construcţii de maşini. î n general. grinzi sau pane din beton precom prim at. 4) Grinzi transversale tip macaz din beton precomprimat pe care se montează grinzi secundare din beton p reco m prim at etc. Se folosesc m a i des u rm ătoarele sisteme : 1) Grinzi cn inim ă plină din beton precomprimat pe care se m o n ­ tează fie elemente secundare. fie direct elemente de suprafaţă. industria m etalurgică. UŞOARE. 3) Arce din beton prccomprimat sau beton armat pe care se m ontează grinzi secundare din beton p recom prim at şi plăci din beton celular sau alte tip u ri de elemente.

1. în figura V I I I . a v în d elemente de acoperiş tip cheson cu deschidere de 6.ă fie extensibile cel p u ţin în plan longitudinal. T etc. 15 .). V I I I . în ălţim e a raţională a halelor fără pod ru la n t este în ju r dc 5 m.00 m. H ala tip cu pod ru la n t (fig. a. E s te a lc ă tu ită din p unct de vedere constructiv din grinzi principale transv ersale de 12.3). 2. ca elemente secundare sau ca elemente principale de rezistenţă. halele sîn t concepute s. cu extradosul plan sau curb şi cu g re u ta te redusă dato rită folosirii betoanelor de calitate superioară şi a precom prim ării.T ra n s p o rtu l tehnologic poate fi făcut fie la sol.1 b sîn t a r ă ta te soluţionări de hale p a rte r cu elemente liniare (grinzi) precom prim ate şi elemente de suprafaţă (chesoane. î n com ponenţa halelor se folosesc stîlpi din beton arm a t. în figura V III. î n general. S tîlpii s în t p re tu r n a ţi sau prefabricaţi. lăţime 378 . elemente de aco­ periş de sup ra faţă mare. grinzi din beton precom prim at. plăci II. 21 . Deschiderile halelor folosite in mod cu ren t sînt de 12 . 18 . mai ra r se folosesc deschideri mai m ari sau trav e i de 9 m.).de ridicat (grinzi de rulare sau grinzi suspendate de elementele de aco­ periş etc. Multe hale se execută du p ă proiecte tip. R ig iditatea şi stab ilita te a de ansamblu (spaţială) a halelor se re a­ lizează prin efectul de cadru d a t de stîlpi şi grinzile transversale sau longitudinale şi de efectul de diafragm ă plană (şaibă) pe care il reali­ zează elem entele de acoperiş. fie cu m ijloace. L a deschideri peste 18 m şi cu poduri ru la n te peste 120 kN se folo­ sesc portalele pen tru asigurarea stabilită ţii halci în lungul său. Hale cu grinzi cu inimă plină din beton precomprimat E v o lu ţia concepţiei asupra proiectării şi perfecţionării tehnologice de execuţie a halelor a dus la m ărirea gradului de prefabricare a hale­ lor şi la folosirea u n o r'e le m e n te de beton precom prim at liniare şi a unor elemente de s u p ra faţă de deschidere mare. 1 a şi VII1.00 m din b eton p recom prim at care reazemă pe stîlpi.00 m. cu a n sa m b lu l învelitorii de tip uşor care asigură izolaţia. prefa­ bricaţi sau pretu rn aţi. în cele ce urm ează se dau cîtev a exemple de hale şi de armări. sînt a r ă ta te elemente p refabricate de su prafaţă p e n tru acoperirea halelor industriale. 24 şi 30 m cu travei de li sau 12 m . cu tra v e e de 6. de regală t o t din beton precom prim at.

V I I I . Grinzile se ridică 379 .4 kN pe fiecare toron.00 m (fig. P entru toroane. 4 b). A baterea admisă la poziţionarea toroanelor . t r a n s ­ ferul se face d u pă ce în beton se realizează 3.50 N /m 2. Arm area grinzii transversale din beton precomprimat cil deschidere de 12.50 m . a rm a tă cu 9 toroan e T B P 12 (7 0 4) cu forţa de rupere F r = 1 4 7 k N .la . V III. Hale parter din grinzi şi elem ente de suprafaţă prefabricate curbe. 4 a şi V I I I . lum inatoarele s în t din cupolete din poliesteri a rm a ţi cu sticlă (PAS). la execuţia pretensionării se respectă urm ătoarele re g u li: se p re în tin d toroanele pe tip are le a u to p o rta n te metalice la un efort 122. de 1. La execuţia elem entului se foloseşte beton m arca B 500 . de 2 mm pe orizontală şi 3 mm de la m arginea elementului (aco­ perirea cu beton).Fig. Grinda are secţiunea dublu T.este de ^ 3 mm pe v e r­ ticală.

C i şi C5 sînt prezentate în desen desfăşurate în plan (fig. Ordinea de aşezare a arm ăturii se stabileşte in ateliere şi începe cu carcasa C6 (pentru poziţionarea toroanelor). H ale p a rte r d in grin zi şi elem en te de su p ra fa ţă p re fa ­ b ric a te p lan e. cu distanţieri. Proiectul prevede de regulă şi toleranţe pentru execuţia carcaselor şi poziţionarea m ustăţilor şi altor piese metalice . Arm ătura nepretensionată este formată din carcase alcătuite din sîrme STNB şi oţel PG 52. 4 c ) . * Forţele de pretensionare se verifică conform fişei de pretensionare (v. manometre. tn minimum 30 min după transfer cu ajutorul urechilor de agăţare. după confecţionarea la maşini de sudat prin puncte (cu o singură pereche de electrozi). Carcasele C3.Fig. Poziţionarea carcaselor se face. cap.4 d folosind 380 . V). V III. V III. cap. repere trasate pe capetele toroa­ nelor. V) folosind doze.l b. toleranţele variază în limitele 10 mm. îmbinarea grinzilor între ele şi pe stîlpi este arătată în figura V II I. verificarea alunecărilor în ancoraje şi blocaje etc. Ordinea de întindere a toroanelor se stabileşte prin proiect. aceste carcase sînt îndoite la forma secţiunii transversale. sudate la maşini (v.

c — e le m e n te I I c u rb e d in b e to n p r e c o m p r lrn a t . i — f î ş ii cu g o lu r i ro tu n d e d in b e to n a rm a t sau p r e c o m p r im a t . f — ch cso a n e d in b e to n a r m a t . j — u n d ă p a ra ­ b o lo id h ip e r b o lic d in b e to n p re c o m p r im a t.Fig. E lem en te p re fa b ric a te de su p ra fa ţă d in b eton a rm a t i o — e le m e n te T d re p te d in b e to n p r e c o m p r im a t : b — e le m e n te n d re p t» d in b e to n p re c o m p r im a t .2. V II 1. d . p — ch c s o a n e d in b e to n p r e c o m p rim a t . . h — p lă c i d in b e to n c e lu la r a u to c la v iz a t . e.

382 .

00 m ( G 12) o u toroane. hale e u elemente de . Armarea grinzii precomprimate d e 12. Plan armare.4 a. pentru travee d e 6.00 m.PLAN ARMARE G RINDA G12 Fig VIII.

.

25 — C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — c d . 1 385 .

4 d„ Detalii de îm binare a 386 . a Fig.« .îm binare grindă p e stîlp MARGINAL curent SECŢIUNEA 3-3 SECŢIUNEA 7-7 SECŢIUNEA 2-2 C D ?*?0 i 2 2 © . VIII.

.ÎMBINARE GRINDĂ PE STÎLP CENTRAL CURENT SECŢIUNEA l-i SECŢIUNEA 6-6 \ ----■l~6 grinzilor G 12 pe stîlpi.

2 5 19.68 0 .3 9 5 2 . 0. k g /m M o sa. fa) C a rc a s a C 6 8 5 5 2 2 6 2 086 0 .754 6 .156 0.21 0 . M asa.01 17.3 2 0.9 7 0 .4 8 4. i2 k g P C 5 2 (8) 5 — — M a s a . k g /m a rc a 7.075 43 .68 m/it> PC 5 2 010 1.6 0 0.3 0.P r!7 /n e c unei b a re T ip u l de c a rc a s ă Bucă f i M a rc a L u n g im i S im b o l 05 6.8 0 6 .68 0. 6.617 T o t a l m /t > M o s a .1. — — 1.52 16.67 16 7 0.5 6 — .4 2 0.15 0.66 0. c4 m &) 5 5 6 13 9.06 2 7 .3 5 k q P C 5 2 (1 ) C a r c a s a (2) C7 5 10 4 1 8 (Î7) T o ta l 74 m /Q 6 .617 1.6 7 0.3 5 4 . k g /m d e o te l 5 . k g / p k g /m a r c a de o ţe l v ) (6 ) C2 v ) 5 8 5 T o ta l 4 9 12 m /t > 4. k g /m M asa.5 5 0.12 33.67 1.156 5 . k g /Q k g / m a r c a d e o te l C a rc a s a — — — — __ — — — — .8 0 — — _ — — — .7 8 285kqP C 52 .1 5 6 1.3 5 5 T o ta l m /Q M a s a . k g /m M a s a .83 0.8/.156 4 .395 7.1 2 — 1.3 0 < fs ) fa) 0.96 2 7 . — — _ __ Fig.!.156 t.15 0.30 U.66 0335 0 .30 2 3 .15 0167 0.92 0 .54 1. V III.61.6 8 k g /m k g /o de o fe l 0.04 7.80 5.05 M asa.2 5 5 .80 0 . kc 7/ m a r c a k q /t> d e o te l 1.8 8 19A 7 6.6 0 0. E x tra s de a rm ă tu r ă p e n tr u c a rc a ­ sele g rin z ii G 12.07 0.12 0 .67 0 .70 4. k g /m M o sa .46 0.26 8.4 e.67 0.4 8 0J95 1.5 5 17.62 T o ta l m /< t M a sa.0U 1. kg/<t> kq / m a re a d e o fe l 0.. k g /< i C a rc a s a C 5 (12) 00 kcT / m a r c a 5 4 5 33 T o ta l m / t M a sa.70 5 .156 4.04 7.17 9.75 668 0 .94 6. k q /t> k g /m a rc a 6 C a rc a s a (s) 5 2 6 C 3 T o t a l m/<t> d e o te l 2.0 k q P C 5 2 M a s a .67 f 08 5 (y C a r c a s a ( T ) 10 C 7 (t) ) 8 10 4 1 3 11 1.5 9 M a s a . k g /m M o s a .6 2 — — 2 .

fără pod ru lan t (fig. 6. S) Se m ontează barele m arca 0 . 7) Se m ontează carcasele C3 apoi carcasele C2. Ordinea tăiere a toroanelor sînt figurate în . Ordinea de montare a armăturii este urm ătoarea : 1) Se m ontează etrierii m arca @ sudaţi de laminatele a şi b şi se sudează între ele conform detaliului A .00 m cu pan tă la partea superioară şi elemente de sup rafaţă curbe tip II sau tip T cu lăţime de 3. Grinzile şi elementele de suprafaţă se to a rn ă în tipare m e­ talice autoportante. la fixarea ordinii se ţine seama de o repar­ a eforturilor în grindă în tim pul pretensionării. 4) Se amfilează întîi toroanele din bulb şi apoi celelalte.proiect sau sîn t date de şantier . 6) Se m ontează carcasele inimii C I şi CV şi agrafele m arca © şi (g) conform figurii V I I I . pentru lum inatoare. V I I I . î n îmbinare se folosesc în plus etrieri dubli la 15 cm. Toleranţele de întindere şi prin dispoziţie tiţie uniformă şi abaterile vor fi conform STAS 6657/1-76. 3) Se m ontează carcasele C i care se execută întîi desfăşurat şi apoi se îndoaie la forma bulbului din figură. Hală tip. pline sau cu goluri. ® şi Q). G rinda este arm a tă cu 16 toroane T B P 12 (7 0 4). de asemenea etrierii m arca (2). 2) Se m ontează reţelele E l care poziţionează toroanele.plăcuţele prevăzute pe capul stîlpului care de regulă se sudează cu cornierele de la baza grinzii. Grinda longitudinală de 12. Condiţiile cerute pen tru calitatea betonului şi execuţia pretensionării sînt similare cu cele a ră ta te mai înainte. cu gradul de precizie 7 (STAS 7721-76). Armarea grinzii longitudinale din beton precomprimat cu deschide­ rea de 12. iar m ustăţile din grindă şi stîlpi sînt sudate sau nesudate conform prevederilor din proiect. (2). 389 .00 m (fig. E ste alcătu ită din punct de vedere constructiv din grinzi longitudinale de 12.00 m şi deschideri de 12.00 m d in beton precom prim at şi ele­ mentele de su prafaţă se vor confecţiona numai în fabrici de prefabri­ cate sau de către unităţi specializate la care se asigură o calitate cores­ punzătoare. tip cupoletă sau t i p omidă (continue). 6). 15 şi 18 m.5). executate de regulă din poliesteri arm aţi cu sticlă (PAS). 5) Se m ontează carcasele (C5) t o t pentru bulb. b. V I I I .

5 a.VIII. Fig . Hală c u grinzi din beton precomprimat şi elemente .390 d e suprafaţă t ip ii.

391 .

392 PLAN ARMARE GRINDA G 1Z .

393 .6 b.CI C‘1 Fig. VIII. Detalii d e armare. Armarea grinzii precomprimate transversale d e 12.00 m ( G 12).

S. 394 .00 m şi l ă ţi­ m ea de 3. —Buzău a M inisterului Industriei Metalurgice. A rm ă tu ra pretensio nată din nervuri se execută pe şabloane. î m ­ binările pe stîlpi şi între grinzi se fac conform proiectului asigurînd con­ ti n u it a t e a prin a rm ă tu ri su d ate sau bucle betonate.5 şi 5 cm). pe fiecare toron. (fig. Grinda este precom prim ată cu 30 toroane T B P 12 (7 0 4). A rm ă tu ra nepretensionată este realizată în carcase confecţionate şi îndoite după tehnologia a r ă t a t ă anterior.P. P e n tru poziţionarea corectă a carcaselor şi plaselor se folosesc purici din m aterial plastic.) plasate la capetele elementului. care au o secţiune t r a n s ­ versală cu pereţi dubli şi pinteni pe care reazem ă elemente de su p ra ­ fa ţă tip T sau chesoane.40 kN. Toroanele se poziţionează cu ajutorul reţelelor R 1 (20 buc. Ordinea de întindere şi tăiere a toroanelor este de sus în jos şi alternativ la o nervură şi la cealaltă. Carcasele se execută la maşinile de s u d a t a u n ităţii de execuţie. 2) Se amfilează toroanele. cap. E lem entu l curb din figura V I I I . apoi carcasele C3. L a tran sfer betonul trebuie să aibă m arca în j u r de 30 N /m m 2. sub form ă desfăşurată. care treb uie să asigure acoperirea cu b e to n p re­ v ă z u tă în proiect (placa are grosimea de 3. V I I I . 4) Se m ontează plasa ST 419. Ordinea de montare a armăturii este u rm ă to a re a : 1) Se m ontează carcasele CA. VI).S. T ransferul se face cînd rezisten ţa betonului atinge 30 N / m m 2.00 m şi este a r m a t cu toroane t i p T B P 12 (7 0 4) în nu m ăr de 4 sau 6 toroane după tipu l încărcării de pe elem entul curb (diferite zone climatice). 7 are deschiderea de 12. F o rţa de pretensionare realizată cu prese monofilare.în tin d e re a toroanelor se face cu o presă monofilară. Controlul pretensionării se face p e rm a n en t conform fişei de p re te n ­ sionare şi regulilor obişnuite de control (pierderile de tensiune nu t r e ­ buie să depăşească circa 19 kN /toron). 3) Se m ontează carcasele C2. O v a r ia n tă de realizare a halelor cu grinzi longitudinale se obţine prin folosirea grinzilor Q (omega). care se m a n e ­ v rează num ai cu ajutoru l grinzii de m anipulare (v. apoi se îndoaie cu dispozitive speciale. este de 122. în placa elementului se foloseşte o plasă de sîrm ă su d ată ST 419 liv rată de fabrica I. A rm area elementului curb de acoperiş tip II din beton precomprimat. 8).

Planul d e armare al unui element curb tip I I din beton precomprimat.Fig. VIII. .7 a.

7 b.S E C Ţ IU N E A FiK. VIII. . Detalii de armare a elem en tu lu i curb tip ii din beton p re c o m p rim a t.

Planul d e armare a grinzii omega GM12 d e 12.00 m deschidere.8. VIII. .Fig.

H ală in d u stria lă p a rte r cu arce d in beton p reco m p rim a t de 18. Fig. cu pane din beton precomprimat şi elemente de streaşină şi dolii din elemente din beton precomprimat. Armătura nepretensionată a tirantului este formată din 4 0 10 PC 52. trecute prin teci PVC cu 0 50. rezemate pe stîlpi din beton armat preturnat.00 m precomprimat cu tirani. Structura este contravîntuită.2. reazemă pe arce şi se solidarizează de acestea cu un şurub M 14 şi cu o eclisă metalică fi­ xată pe arc. iar montanţii din 2 0 10 PC 52. Arcul este armat cu 6 0 16 PC 52. Subansamblul de învelitoare este alcătuit din azbociment. Arcul are tirantul postcomprimat cu două fascicule 2 x 1 8 0 5 SBP 1.9 b). etrierii 0 8 sînt îndesiţi pe reazem. Stîlpii sînt preturnaţi pe şantier sau prefabricaţi în fabrici de pre­ fabricate şi montaţi în fundaţii pahar. Panele de 6.9 a este alcătuită din punct de vedere constructiv din arce precomprimate cu tirant. Armarea arcului (le 18.00 m deschidere. V III.) prinse de cornierele de reazem .50 m. 398 . iar plăcuţele de rezemare P 2 sînt prinse cu praznuri sudate (fig. V III.00 m deschidere şi tra v e i de 6.9 a. precomprimate. V edere de ansam blu.00 m . Zona de capăt este întărită cu plase sudate (3 buc. dispuse la 1. Hale cu arce din bston precomprimat Hala tip fără pod rulant din figura V III.

E trt> B /20 L60 *60*10-200 .

400 SECŢIUNE A Fig. . VIII. Detaliu d e armare a arcului în zona d e reazem.9 c.

VIII. .9 b). D etalii de arm are c u plase sudate (v.9 d. V III.C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t — c d . fig. l Fig.

P e console s în t p re v ăzu te plăci P I din oţel la t an co rat p riu su dură cu a rm ă tu ri înglobate în console. V I I I . V E D E R E 1— 1 V E D E R E 2—3 Fig. cap. VIII. C). 10 a. 402 . 10 şi se m ontează îa fundaţii p a h a r (v. A rm ă tu ra longitudinală cu mărcile Q) şi (2) este îndoită la capul stîlpului p en tru a arm a şi consolele de pe reazeme p e n tru arce. Stîlpi preturnaţâ la hale parter cu arce din beton precomprimat.S tîlp ii preturnaţi au form a din figura V I I I . D in stîlp s în t lăsate m u s tă ţi pen tru îm binarea cu arcele. P e n tru m an ipu lare stîlpii s în t p re v ăzuţi cu cîrlige.

403 . Detalii de armare a stihiilor preturnaţi.5 0 m Elr * 6 /til2 3 Fig.A R MA R E 6 <S © R *J3| © 1 SECŢIUNEA 1-1 SEC ŢIU N EA 2 -2 L tW m E t r * 6 / 2 5 IS O ) VEDERE 3-3 © ® © © n o M © Q) . VIII.IO b.S 0 m (£ ) l • (.® 11 r C0 70 < 0 2 — 1 E tr» 6 /2 S L v = J .

23 60.LQ L. kg __ •' T .OG 9. 3.03 M osa.22 16.5 L M asa Pe m 7.70 DE ARM ĂTURĂ OB 3 7 06 *8 O 1L 012 PC 5 2 * ÎL 31.8 5 1. Hale parter realizate cu ferme şi arce din beton armat a.6 0 3.2 5 2 .V 121 11. Extras da armătură pentru stîlpi. Concepţia constructivă pen tru realizarea monolită.90 L. 176 To n ală 7.00 1320 76.56 Laminate kg 17.95 12.6 0 PC 5 2 7300 3 250 Beton S u d u ră cu e le c tr o z i EL 4 6 f Fig.OL kg 7.10 c.2C 9 . ex ecu tate monolit.00 0.70 3.2>3 15.80 1. îşi găseşte în prezent o aplicare lim itată.10 1.EXTRAS rea 1 2 3 L 5 6 7 8 9 P2 < t> ÎL ÎL ÎL 1 L ÎL 8 6 6 6 12 Buc L 2 2 2 2 2 30 20 5 6 Lurxjrrva 7. Folosirea arcelor din beton arm a t. prefabricată sau pretensio nată este practic aceeaşi.0L 0.50 5.65 P e b uc.00 O te l-b e ion 0 9 37 38 .9 7 6 . cofraje etc.70 2.00 2 2 .96 6.6 0 am Ol 73j3d 73. 38 .'j O 10. d ato rită consumului m are de m anoperă.75 CARACTERISTICI E lem en t S tîlp Volum m3 1.60 EXTRAS DE LAMINATE Denum ire PI O tel lat Oimensiuru 100x10 Lungi­ Buc m ea 2 2 .50 1.10 1. 404 .00 9W 111.30 Lunaim e / t k q /m k n /i> Total T o ta l.96 2 . Cofraj m2 t 2 . Hale a căror structu ră de rezistenţă este realizată cu aju to rul arcelor. VIII.B5 15.

profile lam inate. ancorate la capete cu piese sudate. Barele de oţel-beton pot fi introduse şi în grinzile longi­ tudinale sau in bulb (întărituri). la arce şi ferme. î n figura V I I I . special prevăzute în capul arcului. ciment). acesta se execută cu o eontrasăgeată şi se ancorează de arcul propriu-zis prin m o n tan ţi. P e n tru a preveni apariţia unor săgeţi m ari la t i r a n t u l principal al arcului. Arcul are p revăzute m u s tă ţi pen tru reali­ zarea conlucrării cu elementele ele acoperiş care se m ontează pe hale. frete. Zonele de ancorare sîn t îngroşate p en tru preluarea efor­ turilor locale. P e n tru tira n ţi apare eficient să se folosească în loc de oţel-beton. în aceste zone se prevede în plus şi o a rm ă tu ră tran sversală puternică (etrieri. î n fi­ gura V III. Nodurile fermei sînt suficient de dezvoltate p en tru a se p u te a a n ­ cora barele m o n tan ţilo r şi diagonalelor care sînt a rm a te cu cîte 4 bare bine ancorate in tălpi în zona nodurilor. cu bare filetate şi plăcuţe etc. 405 . cînd arcul este realizat din a rm ă tu ri elastice (oţel-beton). î n figura V I I I . carcase). 12 se prezintă aspectul de ansam blu al unei hale realizată clin ferme de beton arm a t. P rob lem a principală la aceste tip u ri constructive este ancorarea t i r a n t u l u i sau barelor întinse in noduri în special la cel de capăt (la reazem). Hale a căror structură este realizată eu ajutorul fermelor din beton armat. b. P e n tru preluarea eforturilor locale (de întindere) care sînt deosebit de mari. în plan şa I* se dă u n exemplu de arm are a unei ferme clin beton arm a t. cu bare independente de oţelbeton. Barele în această zonă s în t ancorate în mai m ulte m o­ duri : cu plăcuţe sud ate prin ad eren ţă folosind bucle. D in p u n c t ele vedere constructiv aspectul halelor cu arce clin b eton a r m a t monolit este similar cu al celor din beton precom prim at. Utilizarea fermelor din b eto n a rm a t la realizarea halelor industriale a fost destul de ră s p în d ită în cincinalele anterioare. F e rm a are clouă p a n te şi reazemă pe nodul superior de ca p ăt a v în d şi o legătură cu stîlpul care se betonează după m o n tare a fermei.Folosirea arcelor eu tiran ţi pretensionaţi este în prezent posibilă d a to rită progreselor tehnologice înregistrate în ex ecu ţia elementelor prefabricate şi a celor pretensionate.9 a s-a a r ă ta t o secţiune transversală printr-o hală p a r te r realizată cu arce. da­ torită consumului redus de m ateriale pe care îl reclam ă (oţel. 11 sînt a r ă ta te diferite moduri de ancorare a t i r a n ­ tului. *) Planşele sini plasate la sfirşilul cărţii.

V I I I . 1. d — prin plâol de ancora) (corniere) .ll.Fig. g — prin aderenţa. b. 406 . A n co rarea tira n ţilo r la fe rm e şi a rc e i a — prin fretaj . e. c — prin plâci de ancoraj şi freta) .

12. pentru a se realiza indici tehnicoeconomici mai favorabili s-a trecu t la execuţia în tipare a unor ferme din beton arm at de 12. 407 . 4.00 ra. b — cu travee de 12. P en tru preluarea efor­ turilor locale mari din noduri se pun etrieri închişi deşi. VIII. Hale parter realizate cu ferme din beton precomprimat In trecut s-au realizat elemente de fermă din beton arm at asam­ blate prin postîntinderea a r m ă tu r ii. iar la nodul de capăt sînt m ontate şi reţele (plase cu ochiuri dese). dintr-un singur tronson. Talpa superi­ oară are m ustăţi pentru asigurarea conlucrării cu elementele de aco­ periş. 15 şi 18 m. iar pentru manipulare este prevăzută cu cîrlige de agăţare.00 m . planşa I). Tălpile au arm ătura continuă (v. S tru c tu ră de h a lă re a liz a tă cu ferm e d in p a n o u ri a sa m b la te p rin p re c o m p rim a re : a — cu travee de 6.Fig.

5. VI). cu carcase speciale şi etrieri închişi. modul de arm are a elem entului prefabricat U P H cu deschiderea de 15. Hale fărâ pod rulant realizate cu elemente de suprafaţă tip UPH din beton precomprimat î n figura V III. VI).S. 12 şi 14).00 m. din sîrm ă tra s ă STNB şi oţel OB 37. iar în figura V I I I . n u m ăru l lor fiind în funcţie de deschiderea fermei. La capete are p rev ăzute a rm ă tu ri su p lim e n ta re din oţel PC 52 şi OB 37 ( 0 6. 13 b şi c.00 m şi lăţim ea de 3. iar d upă întărire şi deco­ frare se execută postîntin derea tălpii inferioare cu fascicule de sîrm ă S B P I (v.00 m.1 3 a se a ra tă realizarea halelor uşoare din grinzi precom prim ate şi elem ente spaţiale tip U P H cu deschideri de 12 . î n ta îp a de jos se lasă la tu rn a re un gol realizat p rin teacă din b an dă de oţel de grosime 0. urechile de agăţare şi apoi plasele P I şi P 2 de la partea inferioară şi se leagă barele marca (2) şi @ de barele acestora.2 mm şi 0 in. A rm ă tu ra n epretensionată a tălpilor şi diagonalelor fermei este alcătuită din carcase sudate prin puncte sub form ă desfăşurată (plană) du p ă care s în t îndoite (cu dispozitive speciale cu raza mare) sub form ă de carcase închise. carcasele C I. a. P o stîn tin d ere a se face prin tensionarea fasciculului de la ambele C apete. 10.S.Fermele se to a rn ă în poziţie orizontală. —B uzău şi cu carcase sud ate ex e cu tate în fabrici. tip u l de încărcare etc. cap. Noduiile fermei s în t a rm a te suplim entar. 15 şi 18. L a arm area acestei ferme s-au u tiliza t carcase s u d ate ex ecu tate în fabrică. Ordinea de montare a armăturii este urm ătoarea: 1) Se montează barele marca Q) şi @. 4) Poziţionarea armăturii se face prin clislanţieri din material plastic. 3) L a partea superioară se montează plasele P I şi P 2 şi barele marca 0 şi ® care se leagă de plase. Marginile s în t în tă rite p rin carcase. 408 .P. = 65 mm care se extrage d upă t u r ­ narea betonului. Armătura nepretensionată. cap. Fasciculele au în com ponenţa lor 14—28 sîrme. 2) Se amfilează toroanele. î n planşa I I se a r a tă arm a rea unei ferme de 18 m deschidere (cu ta lp a precom prim ată). Elem entul este a r m a t cu plase exe­ c u ta te de I. blocajul fasciculului se face cu ancoraje inel-con (v.

Fig. 409 . Hală fără pod rulant din elemente d e suprafaţă tip UPH.1 3 a. VIII.

13 b. VIII.C m li « m m ■ O l« fc to v î . «U \j jSSs .ll' ■NT • "•■A M i i i 4 .J- l"l'.j i gr î 9 / i 9x i 9 i # i 9 r 1 410 rig. Armarea elementului UPH-15/3.

VIII. Secţiuni transversale.13 c. Armarea elementului UPH-15/3. 411 .SECŢIUNEA Scara 110 A -A Fig.

ARMAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN CADRE P entru anum ite industrii. formînd cadre plane. care la rîndul lor sint solidarizate în direcţie perpendiculară to t cu grinzi. In categoria halelor grele se consideră halele parter executate mo­ nolit şi halele etaja te pen tru industrii la care presiunea pe planşee este de 10 —30 k N /m 2. N um ărul toroanelor pe o direcţie de pretensionare variază de la 5 la 9. O mare atenţie se dă şi acoperirii cu beton la care se adm ite o a b a ­ tere de m ax im u m 5 mm. R eţea u a plană de grinzi şi plăcile de legă­ t u ră formează şaibe nedeformabile. aceasta este dimensionată în consecinţă. B. unde stru ctu ra de rezistenţă trebuie să preia încărcări mari.. Aceasta este alcă tu ită din t o ro a n e T B P 9 (7 0 3) care pretensionează elementul după două diagonale. încărcare etc. 412 . Rezistenţa minimă a betonului la tr a n s ­ fer este 35 N /m m 2. d upă tipul elem entului (deschidere. stîlpi şi grinzi cu zăbrele. La construcţiile monolite stru ctu ra de rezistenţă este alcătuită din stîlpi solidarizaţi cu grinzile. A rm ătura prelensionată. Construcţiile de locuinţe cu schelet de beton arm a t se execută mai rar. construcţiile etajate cu planşee ciuperci sau dale. Abaterile admise la poziţionarea arm ăturii sînt de 1 mm la a rm ă ­ t u r a pretensionată şi de 5 —10 mm la lungimea şi lăţimea plaselor şî carcaselor. solidari­ zate de stîpi cu învelitori grele şi sisteme constructive ale halelor uşoare cînd se folosesc subansambluri de acoperiş grele ce au deschideri mari. Preîensionarea se face pe tiparul a u to p o rta n t cu prese monofilare. Betonul folosit are marca 500. construcţiile pe. Construcţiile specifice pentru acest sistem sînt construcţiile e ta ­ ja te în cadre de beton arm at.b. construcţiile speci­ fice cu stîlpi peron. iar la livrare de 44 N /m m 2. Ori de cîte ori este posibil se folosesc construcţii prefabricate. Betonul este pregătit cu un vibrofinisor şi t r a t a t termic.). construcţiile industriale p arter în cadre. realizînd şi pe această direcţie cadre. d a r s în t şi cazuri cînd elementele prefabricate nu pot fi utilizate.

Secţiune transversală prin hală. aşa cum s-a a r ă ta t în cap. Armarea unui cadru monolit de hală industrială. ridicarea a rm ă ­ tu rii pe reazem.oo P L A N COFRAJ H l I m Z .00 m.W •frZ. Jegătura de la colţurile cadrelor.W -i.B 2 -A .6 ? ~ Z. î n mod prac­ tic. pen tru zone seismice se respectă unele prevederi supli­ m entare.2 . 14. în prezent se execută numai construcţii p arţial monolite.1.Z ffU .6Z-^~ 00 u m .M i- Fig. cu distanţa dintre cadre de circa 12. _ L . Cadre din beton armat monolit pentru hale industriale parter P entru hale industriale cu pocluri rulante grele s-au folosit In trecu t construcţii pe cadre cu trei deschideri ca cea din figura V I I I . în prezent. arm area consolelor. _ W ^ 2 . to. placa este din beton arm a t monolit. J ____ L . -V il -ţy-ZflZjfrZ. în special pentru a rm ă tu ra transversală din capetele stîlpilor şi grinzilor. La această soluţie trebuie re ţin u t modul cum se armează vutele. VIII.14 a. 413 . VII. Grinzile s în t prevăzute cu vute. Stîlpii exteriori sînt elastici pen tru a permite dilatări şi contracţii în plan t r a n s v e r s a l . X .

VIII. Detalii d e armare. . Armarea S£ d e hală industrială.AMARE CAD RU CURENT / \ 414 unui cadru monolit 'ujDQ£/8<p-ld Fig.1 4 b.

şi anume : modul de înnădire la stîlpi. Cadre etajate din beton armat a. 415 . planşeele sînt prefabricate parţial sau în to ta lita te şi de asemenea o p arte din rigle. în zone seismice. iar a rm ă tu ra tran sver­ sală (etrierii) este îndesită la capetele stîlpilor şi în zona consolelor. riglele (griczile) cadrelor se execută fără v u te . P en tru con­ strucţii cu deschideri egale. iar elementele de planşeu s în t de regulă complet prefabri­ cate (fig. b. îndesirea etrierilor pe reazeme ş i ' la capelele stîlpilor etc. 15 se prezintă arm area unui fragm ent de cadru m o­ nolit cu placă monolită. planşa II). Pe ferme se m ontează grinzi secundare prefabricate. iar planşeele se pot executa din elemente de planşeu de tip II de 6 —12 m (fig. la care se foloseşte pentru şarp an tă ca element de rezistenţă ferme de acoperiş din beton arm at precom prim at (v. riglele principale sînt prefabricate. la intercalarea de travei mărite. Construcţiile actuale se exe­ c u tă numai parţial m o n o lit. î n figura V I I I . c. stîlpii po t fi de înălţim ea unui etaj cu con­ sole lungi sau scurte. 17). Cadre din beton armat etajate în soluţie monolită. folosirea etrierilor închişi pe reazeme şi la stîlpi. iar stîlpii şi fundaţiile din beton arm a t prefabricat. La armarea stîlpului central (planşa III) este folosit oţelul FC 52 pentru bare de rezistenţă. Toate elementele sînt prefabricate.16) sau din planşee predală. a v în d etrierii din oţel OB 37. In această v a ria n tă stîlpii halelor se to arn ă monolit pe fiecare n i v e l : grinzile (riglele) pot să fie prefabricate. 18 se arată o soluţie de hală P + l integral prefabri­ cată. riglele cadrelor se măresc şi se prev ăd de regulă grinzi cu v u te pe reazem. Planşeele sînt alcătuite din chesoane prefabricate suprabetonate. î n figura V I I I .Oţelul PC 52 este fasonat fără ciocuri sau cu ciocuri drepte. de asemenea pot fi şi continui pe înălţimea a două sau trei niveluri. conform reglementărilor pentru calculul în zone seismice.2. Construcţiile e ta ja te din cadre flexibile au riglele cadrelor orizontale. avînd învelitoarea din azbociment izolat termic. după noile norme de arm are se acordă u n rol mai mare arm ă­ turilor transversale prin etrieri şi continuităţii arm ăturii pe reazeme şi la colţul cadrelor. ridicarea a rm ăturii pe reazeme. Cadre din beton aiinat în soluţie integral prefabricată. Se atrage a ten ţia asupra poziţionării arm ăturii prin purici şi distanţieri. VIII. Cadre din beton aim at etajate în soluţie parţial prefabricată. VIII. iar riglele de rigidizare se execută pe şantier. F undaţiile sînt de asemenea pre­ fabricate.

416 S I * --7 9 1 *1 m--7£/*e(4) Exemplu d e armare a unei porţiuni d e cadru etajat. VIII. o e/= > Fig.15 .

3 — g rin d ă p r in c ip a lă p re fa b ric a tă lo n g itu d in a lă .16. 5 — s u p ra b e to n a re a r ­ m a tă . 1 417 . Elementele structurii parţial prefa­ bricate pentru hale industriale etajate : a — e le m e n te le s tr u c t u r ii . VIII. 27 — C a rte a f ie r a r u lu i b e to n is t — cd . b — a lc ă tu ire a u n u i n o d . 2 — g r in d ă de r ig id iz a r e p r e fa b ric a tă tr a n s v e r ­ s a lă . 2 — s tilp d in b e to n t u r n a t m o n o lit in c o fra je de in v e n ­ t a r .Fig. 4 — e le m e n t de p la n ş e u t i p I I .

3 —grindă longitudinală prefabricată . 1 —stîlp din beton armat cu console scurte prefabricat sau preturnat pe şantier . V III. 418 . E lem en tele stru c tu rii in te g ra l p re fa b ric a te — v a ria n ta stîlp i cu console scu rte — p e n tru h a le in d u s­ tria le e ta ja te : a —elementele structurii . 4 —element de planşeu tip II i 5 —suprabetonare armată. 2 —riglă transversală prefabricată .17.Fig. b —alcătuirea unul nod .

Secţiune transversală (proiect I. VIII. Hală etajată din elemente p refab ricate.C.P.T.Fig.) .18 a.

1 8 b. Hală prefabricate. . VIII. Secţiuni longitudinale.420 § ■li io' U i O K etajată din elemente < /> • I Fig.

5 . a n de regulă.22. a v în d grijă să se asigure acoperirea cu b eton şi o b u n ă legătură prin a r m ă tu ri transversale (etrieri. de regulă. V I 11. Secţiunile transversale pen tru la tu ra mică v ariază de regulă în tre 20 şi 40 cm.3. Dim ensiunile se iau. R a p o rtu l dintre laturile d re p tu n ­ ghiulare din secţiunile tran sversale este h/b = 1 . tu b u la re (la cei centrifugaţi). A rm ă tu r a poate fi elastică (oţel-beton pen tru b eto n a rm a t sau be­ to n p recom prim at) sau rigidă (din lam in ate de oţel). apoi m ultiplii de 10 cm.) care treb u ie să suporte eforturi de compresiune. frete etc. arcele etc. Form e constructive. Stîlpii treb u ie să îndeplinească condiţii de rig id ita te ex prim a te p rin ra p o rtu l dintre înălţim ea H a stîlpului şi lăţim ea h a secţiunii transversale. Stîlpii cu goluri sîn t în prezent s tu d ia ţi p e n tru corecta dimensio­ nare a ram urilor. b. poligonale etc. V I I I . VII. A im are a stîlpilor. C om portare similară cu stîlpii au to a te elem entele de tip b ară din construcţii (barele fermelor. . L a halele industriale se folosesc şi stîlpi cu goluri sau stîlpi d u ­ blu T cu inimă plină subţire (fig. iar în al doilea rîn d trebu ie să reziste te n d in ţei de încovoiere din efectul de cadru. formele a r ă ta te în figura V I I I . din podul ru l a n t şi din conlucrarea spaţială a construcţiei. Secţiunea tra n sv e rsală a stîlpilor şi m o d u l cum apare a r m ă tu ra în secţiunea tran sv e rsală se vede în fi­ g u r a V I I I . casetate. mijloace de ridicat etc. Stîlpii de hale industriale. A rm ă tu ra se aşază periferic stîlpilor şi cît mai uniform şi simetric. oameni. Stîlpi din beton armat pentru clădiri şi hale industriale Stîlpii sînt d estinaţi a prelua în prim ul rî n d forţele de com presiune pe care le tra n s m ite g re u ta te a clădirii şi încărcările pe care le su p o rtă (utilaj. 21).). Secţiunea cea mai u tilizată este cea dreptunghiulară. a. — la hale industriale H /h < 14 (12 la poduri ru lan te grele). 421 . Regulile de arm a re a stîlpilor a u fost a r ă t a t e la cap. circulare. dublu T. . 20. 19. barelor transversale şi zonelor de legătură. Cele mai u tilizate forme de secţiuni s în t : dreptunghiulare. în cruce. m ateriale. a — d). L a stîlpii de rezistenţă ra p o rtu l H /h variază a s t f e l : — la construcţii obişnuite H /h < 25 (20 la b eto n din granulit) . 3 . din 5 în 5 cm p în ă la înălţim ea sec­ ţiunii de 80 cm. (fig.).

422 1® 1 J= U j 3 l uj a f V D f\ ^-1 ^ r j i ±. VIII._ '•<1 p . _ Fig.. Tipuri d e stîlpi pentru hale industriale.19. ._..

.20. Secţiuni transversale ntilizate pentru stîlpi. VIII.Fig.

Stîlp cu goluri pentru hale in­ dustriale.j. SECŢIUNEA 7-7 '/// l/) -c bs u | L m Y . SECŢIUNEA 2-2 □ hr U ^ J [::: j□ 1 *r SECŢIUNEA 3-3 > mz. . VIII. — 5O O 4 —• uH h Fig.21.

A rm a re a s tîlp ilo r (se c ţiu n i tr a n s v e rs a le ). X □ZZ3 N O T A : L u n g im e a c io c u lu i ( x J ta e f n e r i = W d /: □ F ig.N o \\ \ c X . .22. V I I I .

g — arm area articulaţiei cu miez la un stîlp pe fundaţie . V I I I . fermă.23. c. 14 şi planşa III.Armăturile de rezistenţă (longitudinale) ale stîlpilor trebuie să se găsească din 2 în 2 în colţuri de etrieri. V III. c — arm area transversală a consolei scurte cu bare înclinate I d — arm area transversală a consolei foarte scurte . F ig. Stîlpii sînt prevăzuţi c i console scurte pentru sprijinirea grinzilor de rulaie sau a elementului de acoperiş (grindă. V III. fig. Consolele stîlpilor sînt solicitate la încărcări concentrate mari care produc eforturi locale puternice de forfecare. 22). b — consolă de stîlp marginal ea secţiune variabilă . P entru preluarea eforturilor de tăiere (forfecare) arm ă tu ra este ridicată (coborîtă) ori de cîte ori este posibil şi com pletată cu etrieri deşi (arm ătură transversală. arc etc.23. fig. fig. Armarea consolelor şi articulaţiilor.). A rm a re a co n so lelo r sc u rte şi a a rtic u la ţiilo r. Consolele se armează puternic pentru a prelua aceste eforturi . V I I I . 426 . 2/3 I. e. a). h — al­ inarea articulaţiei cu bare încrucişate la un stîlp pe fundaţie . E xem ple de arm are a consolelor din capul stîlpilor se pot vedea şi îu figura V I I I . de aceea se folosesc etrieri dubli sau suplimentari (v. f — console de stilpi centrali cu secţiune variabilă . încovoiere etc. A rm ă tu rile p o t *1 a stfe l a r a n ja te in c it să in te rv in ă d e d o u ă o ri în re z is te n ţa co n so lei : a — consolă de stîlp marginal cu secţiune constantă . Stîlpii prefabricaţi au prevăzute m ustăţi (ochiuri) de agăţare (prin­ dere) în macara (v. arm ă tu ra de la partea întinsă a consolelor se ancorează în stîlpi şi se distribuie simetric în console. 10 b. 10 b). reprezinţi pottiunea activă a arm ăturii transversale. V III.

d noduri de colţ .25. f — noduri interm ediare. întreru­ perea armăturilor loagitudinale la col­ ţurile cadrelor. . VIII. b. (Călorert) Fig VIII.24. Armarea nodurilor de cadre : a.Fig. c. e.

L a halele industriale. de regulă. A rm ă tu ra nod urilor de cadru. de regulă. î n nodurile cadrelor cu v u te. V I I I . Barele se în treru p num ai cîtţe două în aceeaşi secţiune tran sv e rsală. P e n tru colţurile de cadru cu eforturi de întindere la fa ţa exterioară. h).2 5 . A rm ă tu r a din riglă se ancorează în stîlp. g. Secţiunea transv ersală folosită este.26 ) se ex ecută în prezent în fabrici. bolţi. L a deschideri mici se folosesc şi grinzi de rulare d in b eton arm at. în tru c ît to a te eforturile din articulaţie se preiau n u m ai de a rm ă tu ră. A rm ă tu ra din articu laţii se ancorează de asemenea putern ic şi se p retează p en tru preluarea eforturilor locale (fig. Se poate ad o p ta şi soluţia de fretare a regiunii com prim ate a v-utei. V I I I . 428 . V III. în treru p e rile arm ă tu rilo r longitudinale se fac de regulă conform fi­ gurii V III. în cap. de regulă din b eton a r m a t precom prim at. la baza şi în capul u nor stîlpi. fig.23. A rm area articulaţiilor treb u ie să fie puternică. V II s-au a r ă t a t criteriile de arm are a elementelor frîn te (grinzi). î n exemplele din cap. 24). A rm ăturile transv ersale (etrieri) se îndesesc în dreptul nodurilor p e n tru preluarea eforturilor de întindere din această zonă şi a preveni flam barea barelor longitudinale la eforturi a ltern ativ e d a te de forţele orizontale provo cate de cutrem ur. î n cazul solicitărilor m ari (m om ente încovoietoare mari) nodurile s în t p re v ăzu te cu v u te (v. leg ătu ra dintre rigle şi stîlpi treb uie reali­ za tă cît m ai corect p en tru a prelua întinderile din fibrele întinse (de la p a rte a superioară şi inferioară) şi eforturile de forfecare. în riglă pe o lungim e de 30 —40 d în zonele întinse şi pe 20 —30 d în zonele com p rim ate (pen­ t r u oţeluri tip PG se vor lua lungimile reco m an d ate la cap. etrierii se aşază normal pe vute. ^ 4. VII). arce. A rticulaţia se în trebu inţează. Se po t realiza articulaţii perfecte sau articu laţii parţiale (prin mic­ şorarea secţiunilor la 1/3 sau 1/4). I I şi I I I s-au p u t u t u rm ări m oduri de a rm a re a nodurilor la cadrele e x e c u ta te monolit.î n prezent articulaţiile de beton armat se folosesc m ai rar. V III. Grinzi de rulare Grinzile de rulare (fig. Barele care se îndoaie d u pă un arc de cerc au raza m inim ă de 15 d. dis ta n ţa d intre secţiuni fiind de 30 d (fig. cadre şi la grinzi continue cu articulaţii. De obicei se folosesc grinzi de ru lare sim plu rezem ate. iar cea din stîlp. 14). sub form ă de T sau dublu T. d.

Secţiune longitudinală (proiect .GRINDA CR6-80-C 429 Fig VIII. Armarea unei grinzi d e rulare din beton I.P.C.T.).26 a. armat.

0 ) C /) tu o U j io E “* ^d Sd. Q J 'd c £ o 'o 3 a S < Uj o U co j b fl E 430 .

fiind de o lăţim e destul de m are p e n tru a m ări rig id ita tea tra n sv e rsală a grinzii. iar lă­ ţim ea b este de 1 /2 —1/4 din h. cu nervuri. 431 . ARMAREA FUNDAŢIILOR F u n d a ţia este p a rte a de construcţie care tra n s m ite terenului încăr­ cările construcţiei. fundaţii continue rectilinii şi circulare din beton sim plu sau beton armat . fundaţii din reţele de grinzi şi radiere din beton armat . T ipurile obişnuite de fu n d a ţii s î n t : fundaţii izolate din beton şi be­ ton a r m a t. Corpul de fu nd aţie se găseşte de regulă sub nivelul terenu lui . C. u m id itate etc. P e n tru arm area grinzilor de ru la re se pot utiliza şi carcase s u d a te puternice. Deoarece terenul are ca p a c ita te redusă de a prelua compresiuni.înălţim e a li a grinzii se ia de 1/7 —1/10 din deschiderea I. adîncim ea de fundare. F u n d aţiile p o t fi din zidărie de piatră. L a grinzile simplu rezem ate se poate obţine c o n tin u ita te a lor printr-o zonă de legătură bine a rm a tă şi betonată. Pe g rin d ă se p re văd piese metalice p en tru rezem are pe consolele stîlpilor şi prinderea şinei. P e n tru preluarea forţelor tăie to a re pe reazem s-a pus m u ltă a r m ă ­ t u r ă rid ica tă (înclinată). b eto n ciclopian. condi­ ţiile de exploatare ale clădirii (încărcări. ci num ai ciocuri drepte.. fu ndaţii de adîncime . asigurîndu-i nedeform abilitatea acesteia p înă lalimitele ce-i conferă siguranţă. el reazemă pe u n s tr a t de fund are ce se găseşte la o adîncim e re la tiv mică. s u p ra faţa de rezemare şi condiţiile de izolare se aleg în funcţie de : natura terenului şi nivelul apelor subterane . Tipurile de fundaţii.). fundaţii speciale din beton armat (circulare. im portanţa clădirii şi seismicitatea regiunii . b eto n simplu şi b eton arm at. făcînd trecerea de la secţiunile m ai reduse ale stîlp ilo r sau elementelor de construcţii 1as u p ra faţa necesară rezemării. fu n d a ţia asigură o s u p ra faţă de rezem are m are. poligonale. A rm ă tu ra de rezistenţă este din oţel PG 52 şi nu are p revăzute ciocuri ro tu n d e. L e g ă tu ra de co n tin u ita te pe reazem se realizează prin m u stăţi. fu n daţii precomprimate etc. Grinda are legături cu stîlpii şi p e n tru preluarea forţelor de frînare longitudinale şi transversale. T alp a grinzii se proiectează de 10 — 14 cm.). adîncimea de îngheţ (talp a fundaţiei găsindu-se sub această adîncime) .

sîrm e netede şi p ro ­ filate STNB şi S T PB şi oţeluri cu profil periodic PG 52. 27). sau de formă tronconică. D in p unctul de vedere al formei.5 . să fie rigidă şi să nu fie nevoie / B de arm ă tu ri ridicate p e n tru p re­ Beton de egalizare/ luarea forţelor tăieto are . Tipurile de fundaţii folosite în mod cu ren t s în t : tălpile din beton arm at . a. P e n tr u a rm a re se fo lo s e s c : pentru armătura constructivă. J respunzătoare pentru ca fundaţia '77777/ / / / .5.VIII. V I I I . La u m p lu tu ri şi egalizări se folo­ seşte m arca B 03 . Acestea sîn t fundaţii da mică adincim e folosite la stîlpii din b e to n a r m a t monoliţi şi prefabricaţi şi la stîlpii metalici. A dîneim ea de fun d a re la terenurile expuse îngheţului este mai m are decît adîneim ea de îngheţ cu circa 10—20 cm. B 05 şi Bc7.5. care po t fi cu solicitări centrice sau excentrice.. condiţii s în t îndeplinite la fu n ­ 432 . OB 37. OB 00 şi OB 37 . blocurile din beton sim plu şi cuzineţii din beton armat . S u p rafaţa de re z e ­ m are pe te re n a fund aţiilor este d t form ă p ă t r a t ă sau d re p tu n g h iu lară. 1. a d ică la care ax a stîlpului se găseşte în axa fundaţiei sau are o deviere fa ţă de axa fundaţiei. Reco­ f m andări constructive de a lcă­ tu ire: 1) Raportul înălţim e/lăţim e r i ( I i / B ) trebuie să aibă valori co­ >-j 3 r:rsc™JD . Aceste fundaţii sînt de regulă fu n d a ţii de mică adincime. A ceasta este de regulă m ai m are de 70 cm (STAS 6054-77)... P e n tru fundaţiile din b e to n sim plu se folosesc mărcile de b eton B c3. Adîneimea de îngheţ. pentru armătura de rezistenţă.Materiale folosite. Fundaţie izolată prismatică. î n po r­ ţiunile de clădire neexpuse îngheţului aceasta se reduce la 4 0 —50 cm. la dim ensiuni mai m ari ale fundaţiei la care s u p ra ia ţa A > 1 m'-‘. Fundaţii izolate din beton si beton armet * ■ > . ta lp a fundaţiei poate fi de formă prism atică...27. aceste Fig. F u n d a ţii izolate de form ă ___ 1 prism atică (fig. b b. paharele din beton armat pentru stîlpii prefabricaţi. / / / / / / / / / / / / / / . F u n d a ţii izolate eu tălp i din bel oii arm a t. la dimensiuni mici ale fundaţiei la care s u p ra faţa A < 1 m*.

. D is ta n ţa m axim ă dintre a r m ă tu ri v a fi mai mică de 25 cm. 0 . Betonul de egalizare are grosim ea de 5 cm şi se t o a r n ă înainte de tu rn a re a fundaţiei. . A t x 6 0 6. A ria armăturii se determină prin calcul şi pa fi mai mare decît cea m inim ă arătată. . Acest t i p de fundaţie se utilizează la fundaţii cu tălpi mai late (A > 1 m 2) sau cînd trebuie să se reducă c a n tita te a de beton.daţiile cu ren te dacă 11/B — 0 . 4) A rm ătura stîlpilor trebuie să pătrundă în fundaţie pe lungimea de ancorare necesară (v. con­ form regulilor de armare.05% raportat la secţiunea Bh„ .2 5 . L a fundaţiile cu tălpi dreptunghiulare a r m ă tu ra determ in a tă sub zona activă a fundaţiei (d eterm inată de planurile la 45° duse din col­ ţurile stîlpului) se extinde (cu aceeaşi secţiune pe m etru liniar) pe to a tă talpa (restul tălpii). 3) A rm ătura se plasează la partea întinsă a fundaţiei (faţa de jo s ) . la stîlpii de colţ...11/2. înălţim ea fundaţiei este mai m are şi satisface c o n d iţia . 1 jq o . de regulă : II' = / / / 3 . 28 — Cartea fierarului betonist — cd. c.3 5 . VII). de exemplu la B = 100 cm şi Iv. la fundaţii pătrate armătura se distribuie uniform pe întreaga talpă. Acest tip de fu n d a ţie este mai dificil de executat. 28): 1) înălţim ea marginii H ' va fi de cel puţin 20 cm.5 cm 2 . V I I I . 100 2) A rm area se face de regulă cu plase sudate cu sau făra ciocuri. In ju rul bazei stîlpului se v a lăsa o porţiune orizontală de 5 — 10 cm lăţime. .0 . 2) A rm ătura se determină prin calcul. Reguli de arm are : 1) Procentul m inim de armare se ia 0. Reguli constructive de fundare (fig. cap. a r m ă tu ra m inim ă va f i ' t Jh V V '\ < 100 X 30 % 0. Fundaţii izolate de formă tronconică. A / --------------------------. 2) înălţim ea m inim ă constructivă (I I > 3 0 cm ) trebuie să fie satis­ făcută concomitent cu raportul H j B .3 0 .2 3 . =» 30 cm.= 1. H /(2 B b) = 0 .05 r .

30) şi nu este economic să se folosească o fundaţie centrică. La partea superioară se prejvede o arm ătură constructivă compusă din bare la maximum 50 cm. în cazul în care eforturile sînt mari. Fundaţii tip eiupercă izolate clasic*. barele ridicate trebuie să aibă lungimea de ancorare în zona comprimată (în partea de sus) conform prevederilor din cap. d. V I I I . pentru fundaţii de foarte mică adincime.28. P entru evitarea fisurării betonului se foloseşte (din calcul sau con­ structiv) şi arm ătură ridicată de acelaşi diametru cu arm ătura de la partea superioară. Fundaţie izolată tronconică din beton armat pentru un stîlp. A rm ătura are de regulă şi ciocuri pentru îm bunătăţirea ancorării. Fundaţii izolate excentrice (nesimetrice). Acest tip de fundaţii se utilizează în cazuri speciale. VIII. VIL e. î n figura V II I. O variantă a fundaţiilor excentrice sînt cele cu grinzi de echilibrare la care fundaţia de margine nesimetrică este legată cu o grindă de altă fundaţie vecină. cu 0 m(„ 10 la otel PC si 0 min 12 Ia oţel OB 37. Acest tip de fundaţii sînt folosite în cazul solicitărilor excentrice (stîlpi de colţ) şi în cazul în care din anumite motive fundaţia nu se poate dezvolta în toate di­ recţiile sau cînd solicitările excentrice sînt mari (fig.Fig. 434 .29 se dă o variantă de armare a unei astfel de fundaţii.

29.^ 8 la 30 cm 57 o * 98 110 'bS & „ n moL*2zo V S W L ^SO m iz L-3^5 & \£2%>20L=K5 Fig. V III. p e n tr u stilp d in b eto n armat.► Fig. F u n ­ d a ţie d in b e to n a rm a t. r\ - V 1 — 1? 90 4 - *— 130- t î I \ h r — ► A I ptH n T | y-90-* «— 130— 435 .— • SEC ŢIU N EA A-A 7Q-120 3etiit>8L=265-‘t5S Beton de egalizare tir. § a '50. so lic ita tă e x c e n tric . V III. h -4 j.i 20<b12mm /Kso-*! 90— *— 130.220-------- X 3 \< t> 1 2 m rri 220-------.30. F u n d a ţie izo lată Sn fo rm ă de ciu p ercă.

31. . cap.05 % raportat la secţiunea bh ». Fundaţie cu bloc din beton sim plu şl cuzinet d ia beton armat. asigurînd însă transmiterea presiunilor la teren . pe care reazemă stîlp u l prin interm ediul unei tălp i rigide mai mici d ecît fu n d a ţia den u m ită cuzinat (fig. 3) Lăţimea cuzinetului b se dimensionează cît m ai redusă. de regulă variază după form ula : l> = ( 0 . Fundaţii cu bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat O astfel de fu n daţie se foloseşte p en tru obţinerea unei suprafeţ# mai m ari de fu ndare la o adincim e dorită. VII). 3) Cuzinetul se ancorează în blocul de beton sim plu printr-o arm ă­ tură de ancoraj (v. 4 0 . V I I I . cu distanţa m axim ă între bare de 25 cm (2 5 0 m m ). 4) înălţim ea treptelor blocului este în j u r de 30 — 40 cm. 2) L a partea inferioară cuzinetul are o plasă cu ochiuri pătrate sau dreptunghiulare. . Recomandări constructive de fundare : 1) Blocul are retrageri în trepte (1 — 3). cu procent de armare de 0. .25b . 0. 31). 1. 436 ..2.65)B in fu n cţie de n u m ărul treptelor. 5) înălţim ea cuzinetului rezultă din condiţiile : h > 0. 2) Cuzinetul se dimensionează ca o fundaţie rig idă cu tă lp i de form ă prismatici7 pînă la suprafaţa dc 1 ms şi de form ă Ironconică la su p ra fe ţt mai mari. . lle<juli dc armare a cuzinetului : 1) In principiu cuzinetul se armează ca o fundaţie rigidă izolată. VIII. b =■ h /l =» = 2 / 3 . Fundaţiile de acest tip sîn t alcătuite d in tr-u n bloc din b e to n simplu. Fig.

iar prin şuruburi de ancoraj. L IB I Cu s e u Mortar de poza S 'U----JU U E y M Profile metalice ..3 2 şi VIII..•»••••.. Modul de alcătuire si prindere a stîlpului de fundaţie se poate urm ări pe figurile V III.. A -3-5 cm V Placa d e b a ză Şurub pentru fundetii Fig. V III.32.. •.3. ■ v . efortul de întindere..33. F u n ­ d a ţie iz o la tă p e n ­ t r u stîlp m e ta lic c u e f o r tu ri m ici... prin placa de bază şi traverse. Fundaţii izolate pentru stîlpi metalici B aza stîlpilor metalici se alcătuieşte astfel pen tru a putea tr a n s ­ mite.'iV 437 .. F u n d a ţia propriu-zisă este alcătuită dintr-un bloc din b eto n simplu şi u n cuzinet din beton arm at. efortul de compresiune. li > > Ml. • ' î # .

. M/n. care se îm pănează de regulă cu pene metalice şi m o rta r de ciment.4. 34). în care se introduce stîîpul prefabricat. Fundaţii tip pahar (prefabricate) cu pereţi drepţi. realizînd în castrarea stîlpului în fundaţie^(fig. Scm ŞECTIUNEA A-A Peretele paharului S tilp CAZUL FUNDAŢIEI CU 2 STÎLPl' âr 12cm > Scm 8-l2cm Tf f — n Stîlpi ^ Peretele paharului Fig.34 a. V I I I . VIII. Fundaţii izolate tip pahar pentru stîlpi prefabricaţi L a construcţiile integral prefabricate fund aţiile stîlpilor se execută sub formă de fu n d a ţie p refabricată tip pahar.

SECŢIUNEA l-l OTEL 0 B 3 7 BETON B 50 BETON B 200 vnJ>0 K . Fundaţii tip pahar (prefabricate) cu pereţi înclinaţi. 439 . VIIL34 b.va Fig.I(6 ) r i .

între stîlpi şi fu nd aţie se va prevedea un cuzinet de re p a rtiţie din beton arm a t. 25 cm .0 )b r trebuie să asigure îm pănarea stîlp u lu i şi ancorarea armăturilor longitudinale din stîlpi. iar stîlpii cu b > 45 cm. . L a fu n d a ţia p en tru pereţii de zidărie cu sîm buri (stîlpi) din b e to n arm a t. 0 min va fi de 12 mm. 3) Înălţim ea paharului H p = ( 2 . în general exe cu tat din aceeaşi m arcă de beton dim care a fost e x e c u ta t stîlpul. Tipuri de fundaţii : fundaţii obişnuite din beton sim plu sau din beton a r m a t. 44# . fundaţii speciale adap­ tate terenurilor compresibile. . t r o ­ tu arulu i.). poziţia pardoselii. la dia­ fragme etc. Fundaţii continue din beton şi beton armat Fun daţiile continue se aplică în cazul fundaţiilor de mică ad incim e folosite la ziduri. iar pe orizontală 20 cm. 3 . adîneim ea de. după solicitările stîlpului.Reguli constructive de execuţie a fundaţiei tip pahar : 1) Dim ensiunile golului trebuie să fie astfel proiectate incit să răm înă un spaţiu ele m inim um 5 — 8 cm pentru îm pănare cu beton marca B c 2 0 în ju r u l stîlpului. fundaţii sub formă de placă continuă . Condiţii de armare a stîlpilor : 1) Procentul m inim de armare se ia de 0 . îng heţ etc. . Fundaţii continue din beton simplu. distanţa dintre armăturile verticale nu va depăşi 15 cm.0 5 0 raportat la aria B H _ 2) Pereţii paharului se urmează cu bure „individuale“ orizontale şi verticale mărcile 0 şi (2) sau cu plase sudate 0 min 10 . I n cazul d istanţelo r mici dintre stîlpi se po t folosi cen tu ri a rm a te în loc de cuzineţi. Acestea a u reguli de a lc ă tu ire care ţin seama de funcţiile pe care le au fundaţiile (transm iterea pre­ siunilor la acel s t r a t de p ă m î n t care este capabil să le preia) şi de con­ diţiile de ex p lo ata re (nivelul apelor subterane. . 2) L ăţim ea m inim ă a peretelui stîlpului se ia lp min = 1 5 . 5 . 3) Stîlpii puternic solicitaţi cu bv > 30 cm se urmează cu PC 52. 4) Grosimea bazei paharului se ia 11f ^ 15 cm. fundaţii cu descărcări pe reazeme izolate cu ajutorul grinzilor şi bolţilor . înălţim ea soclului. 5. a. la pereţi p o rta n ţi din b eton şi b e to n arm a t.

6) Acoperirea laterală cu beton a barelor longitudinale va fi de m ini­ m um 4..b. 7) Barele longitudinale din centuri se înnădesc prin petrecere p tT o lungime de 40 d. 35). 8) Etrierii centurilor sînt alcătuiţi din 0 6 şi 0 S dispuşi la 25 cm distanţă între ei. VI I I . 11) F undaţiile diafragmelor sînt proiectate cu centuri tip c uzi net în care sîn t ancorate armăturile diafragmelor (care la prim ul nivel sin t armate cu o reţea dublă de arm ătură). pentru a se perm ite trasa rea şi aşezarea corectă a peretelui şi p en tru com pensarea eventualelor erori de tra s a re a fun daţiei (v. 9) Tălpile fundaţiilor vor avea o armătură transversală din bare 0 1 1 0 .6 cm 2 x 6 0 10. fig. fig. Fundaţii continue pentru construcţii cu pereţi portanţi ampla» sate pe terenuri compresibile. dar nu mai puţin de 0 . 441 . 4) A rm ătura de la partea superioară formează o centură.2 % din sup ra fa ţa zonei armate. nisipuri în stare afinată. 28 şi V I I I . argilă prăfoasă. 5) F undaţia se armează cu O B 37 sau P C 52. terenuri îndesate mecanic sau hidromecanic. Fundaţii continue «lin beton armat. dispuse la m axim um 25 cm intre ele. P rin te re n u ri compresibile se în ţeleg argile cu consistenţă redusă. teren uri sensibile la u m e­ ziră (fig. 0 min = 10 m m şi ca A f min = 4.5 cm lăţime. VI 11.5 cm. 3) A rm ătura se montează la partea superioară şi inferioară pe unul' sau două rînduri. 29). 10) L a colţurile şi intersecţiile centurilor barele longitudinale vor f i tndoile şi ancorate pe o lungim e m inim ă de 30 d. F u n d a ţia continuă se to a rn ă şi ea pe un s t r a t de egalizare de 5 cm grosime.35). c. F undaţiile continue de b e to n armat au alcătuirea constru ctiv ă în secţiune transversală similară cu cea a fundaţiilor izolate. 12) L a subsoluri şi adincimi mari de fundare se pol folosi fundaţii tip perete din beton armat (v. R eguli particulare constructive de alcătuire : 1) F undaţiile pentru pereţi vor forma contururi închise. De o p a rte şi de alta a zidului se lasă o banchetă orizontală de 2. 2) înălţim ea fundaţiei este de regulă mai mare decît cea obişnuită . V I I I .

• s li r ir 442 .f r m —r r r r r .WQQZ<H . VIII.35. Fig. i : z : TTTTT terenuri com presibile. Fundaţii continue pentru « S U * J o L fl ^ h> fl u \ i sh \ >> • i »Q *■ i O f" vc 1 >r 0 * r 3 .

V I I I . 37). fie d a to rită terenurilor p rea compresibile. V I I I . Fundaţii pe grinzi şi radiere din beton armat a. Fundaţie pe grinzi î? încrucişate. V III. Planul fundaţiei şi secţiunile pe două direcţii per­ pendiculare. Fundaţii pc grinzi. Sistemul de fu ndaţii pe grinzi se foloseşte ra r şi num ai în cazul în care alte soluţii m ai economice nu p o t fi utili­ zate. fie imposibilităţii de dezvoltare a fundaţiilor izolate d a to rită prezenţei peretelui calcan a unei construcţii vecine etc.36. Fig. soluţie constru ctivă se p re v ă d grinzi de fu n d a ţie (fig. 36) sau reţea de grinzi continue încrucişate (fig.37.6. G rin z i d e fu n d a ţie .-A m rostului Fig. VIII. 443 . | .

a rm ă tu ră de m o ntaj 2 0 12 la mijlocul grinzii şi agrafe 0 6 la 40 cm. A rm ă turile v utelor se ancorează în grin dă pe^o dis ta n ţă de 30 d. a v în d racordări drepte p en tru trecerea la secţiunea curentă.3 8 s-au folosit urm ătoarele arm ătu ri: 1) L a talpă : a rm ă tu ră de rezistenţă 0 16 la 15 cm . fie tre p te c î n d înălţim ea dalei este mare. A r­ m ă t u r a longitudinală de re p artiţie din placă (dală) de o p arte şi de alta a grinzii v a fi de cel p u ţin 10% din a rm ă tu ra de rezistenţă a acesteia. a r m ă tu ră de re p a rtiţie 4 0 10 de fiecare p arte a grinzii. V III.10%.D in p u n c t de vedere co nstructiv . g rin d a de fu n daţie este asem ă­ năto are cu o g rin d ă obişnuită de planşeu. A rm ă tu rile ridicate la grinzi scu rte şi înalte p o t fi îndoite la 60° în loc de 45° (fig. cu deosebirea însă că este solicitată de jos în sus de către presiunea reactiv ă . arm a rea dalei (tălpii) se v a face cu plase sudate. ea se v a t u r n a fără cofraj la p a r te a superioară. a rm ă tu ră tran sv e rsală şi etrieri 0 8 la 20 cm . 2) L a grindă : a r m ă tu ră de rezistenţă în cîm p şi pe reazeme 0 16. 3) D a la (talpa) de la p a rte a de jos a grinzii de fu ndaţie are înălţi­ mea m in im ă de 15 cm la m argine şi de 30 cm lingă grindă .38). P e n tru preluarea unor eforturi de întin dere m ari se prevăd v u te în dreptul stîlpilor. 4) A rm a rea se face cu oţel OB 37 sau PG 52. Ori de c îte ori este posibil. In cazul stîlpilor de lăţim i m ari grinzile (talpa) de fu n d a re p o t fi lăţite num ai pe o porţiune în d rep tul stîlpilor. In exemplul de arm are din figura V III. acoperirea cu b eton a arm ătu rii va fi 5 cm. L a ţim e a dalei poate fi egală cu înălţim ea grinzii. 444 . 0 20 şi 0 25 . 2) L ă ţim e a grinzilor rezultă din condiţia de a se lăsa în ju ru l stîl­ pilor o b an c h etă orizontală de 5 —10 cm. p u th id avea fie o p a n t ă redusă. P rocentul m inim de arm are al secţiunilor grinzilor de fun daţie este de 0. ea are u rm ăto a rele carac te ristic i: 1) în ă lţim e a grinzilor v a fi cuprinsă între 1/3 şi 1/6 din deschiderea ei stab ilită între doi stîlpi consecutivi. Grinzile încrucişate se armează la fel ca grinzile cu un singur rin d de stîlpi. 5) î n cazul existenţei betonului de egalizare.

VIII.Fig.38. Armarea unei grinzi d e fundaţie. 445 .

stîlpii de m are înălţim e (televiziune) etc. fie d a to rită u no r p ă m în tu ri compresibile şi neuniforme . se recurge la radiere c în d prin fundaţii izolate sau prin grinzi încrucişate nu se ajunge la presiunea capabilă să o preia terenu l de fundaţie. De asemenea. F u n d aţiile din b eton arm a t. printr-o a r m ă tu ră aşezată pe fîşii sub formă de stea. Alcă­ tu ire a şi arm area grinzilor radierului nu diferă de grinzile obişnuite de fundaţie. ci pe u n s t r a t de b eto n sim plu de circa 5 cm (50 mm) grosime. plăci c u r b e . Radierele din plăci drepte se folosesc la construcţii cu pereţi p or­ ta n ţi. cu a r m ă tu ra diago­ nală pe mai m ulte rîndu ri . tu rn u rile de răcire. fie d a to rită unor încărcări mari. nu se toarn ă direct pe p ă m în t. de­ pozite subterane.80—1.50 m (3. V III. fie ca o placă a r m a tă pe o singură direcţie. cu g r in zi.39).00—4. Acestea sînt d estin ate u no r construcţii de forme şi înălţim i deosebite cum ar fi coşurile de fum. Radierele cu planşee ciuperci s în t folosite în special la silozuri. de orice tip. celulare etc. Radiere din beton arm a t. un astfel de tip de fu n d a ţie este a r ă t a t în figura V I I I . la care d ista n ţa dintre pereţi este de 3. castelele de apă. V I I I .. a v în d u rm ă ­ toarele caracteristici : placa are o grosime m inim ă de 20 cm. Radierele cu dale groase se folosesc la construcţii la care d a to rită condiţiilor de fu n d a re se im pune realizarea unei rig id ităţi m ari a fu n ­ daţiei p rin tr-o placă cu grosimea de 0. se recurge la soluţia de fu n d a re prin radiere cînd subsolurile s în t form ate din cutii rigide sau la care se proiectează cuve etanşe îm p o triv a pînzei de apă freatică. c. reze­ m ate pe o re ţea de grinzi principale şi secundare (fig. dale groase.00 m.00—4. rezervoare îngropate (v. această soluţie ev ită însă săpăturile m ari de p ăm în t.b. 446 . din planşee ciuperci . fig. De regulă. Radierele cu grinzi s în t alcă tu ite din plăci a rm a te încrucişat. F u n d a ţii speciale. se realizează o den sitate m are de arm are în zona centrală. P laca se arm ează fie ca o placă cu a r m ă tu ră încrucişată. 40 p en tru u n coş industrial. tip ra d ier . 39). iar în dreptul pereţilor (pe reazeme) placa poate avea şi vute. Tipuri de radiere : din plăci d rep te. care ne­ cesită fu n d a ţii masive. denum it s tr a t de egalizare.00 m pentru clădiri nuclearoelectrice).

PLAN D E COFRAJE Ş/ ARMAREA PLĂCU Fig.3 9 a. VIII. Armarea radierului c u grinzi. 447 . Plan e le cofraje şi armare^ p licii.

. Armarea unei grinzi a radierului.39 b. VIII.Fig.

29 — Cartea fierarului betonist — cd. VIII. 1 15+15*2$ 449 .40. Armarea fundaţiei pentru un coş industrial.Secţiune A -A Fig.

41.superioară are o lăţim e m ai m are cu 10 cm d e c ît lăţimea zidăriei Blocurile se leagă între ele cu m u s tă ţi (bare de oţel-beton) şi cu m o rtar de ciment. 450 . Fundaţii prefabricate Acestea se folosesc. A rm area acestora se realizează d u p ă aceleaşi reguli ca fundaţiile continue . tere n u l se consolidează prin mijloace mecanice sau prin suprapresiune hidrostatică. sub formă de fu nd aţie p ahar. în anu m ite cazuri nu se poate evita folosirea piloţilor din beton a r m a t b ă tu ţi sau t u r n a ţ i ' direct în p ă m în t în golul forajelor făcute în acest sens (fig.F ig. se foloseşte p en tru consolidare coloane de balast. Unele tip u ri de blocuri se dau în figura V I I I . co m pactate prin b atere sau prin vibrare. V I I I .). Fundaţii de mare adîncime în terenuri slabe In cazul u no r terenuri afin a te (nisip de plajă.42). V III. B lo cu ri p re f a b ric a te d in b e to n a r m a t p e n tr u fu n d a ţii c o n tin u e . sub formă de blocuri mici sau mari. cît. 8 . D a că această soluţie nu este economică. precum şi blocuri fără legături. 7. terenuri de u m p lu ­ tu r ă etc. b a n c h eta . 41. P e n tru consolidare se p ot folosi şi explozii. Se pot folosi şi fu n daţii-p ostcom prim ate. a t î t ca fu ndaţii izolate p en tru stîlpi. şi la fun daţii continue p en tru zidărie.

w i'i'iw iH itfiT m uT iiiU T iiiim m iniiW ii'titm tttim m iiiiM iiiM iinH fiînM m uiitii . b — arm area unui pilot dm beton arm at pentru înfigere în păm înt prin batere . * in n m i n i m i m i n i ii i i i ii im ii ii i i ii 11111111111111111111 uînnSs? ' n i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i ii i i i n i n m n i n m i i i i i i i i n i i i i i i i i 1 ^ fr e fv Barele ermăturii principele F ig. s u d a t de a r m ă ­ tu ră. Piloţii din beton precomprimat au secţiuni p ă tra te . VIII.‘ iy> . P ilo ţi d in b e to n a r m a t : a — piloţi bătuţi pînă la păm lnt rezistent .42. capul piloţilor este înglobat în grinzi de b eton arm at. S în t introduşi prin batere sau vibrare.* ţilor din beton armat. A rm ă tu ra longitudinală este alcă tu ită la fel ca cea p en tru stîlpii de b eton a rm a t. circulare sau poligonale.43). c — secţiuni ale pilo. V III. 451 . iar a r m ă t u r a tra n sv e rsală este sub form ă de fretă (fig. iar vîrful cît mai ascuţit. p re v ă z u te cu un v îrf şi sabo t de batere. p e n tru a p ă tru n d e uşor în p ăm în t.Umplutură AtyiM vinătă consistente i -1 1 . P e n tru preluarea încărcărilor date de construcţie. S up rafaţa laterală a pilotului trebuie să fie netedă.

43 a.Fig. VIII. Armarea piloţilor din beton .

o Q D X. Q ■ M C 3 Q J o E C s o E 453 .

V III. VIII. a> a8 .*1 . P /a s t Q A Plasa (J ) Q ct . i n d i c a t i v u l ci a r a tă fo lo s e s c b a re d u b la te . De regulă se folosesc plase dintr-o singură b u ca tă cu sau fă ră îndoiri de bare .!9*1 .5 x250 I \ Ă sj~500 j 550 ) 500 Fig.9.5 0 . I I — l i n i i d e tă ie re . 44) executate p lan şi apoi îndoite. Fundaţii arm ate cu p la se su d a te La arm area cu plase su d ate se po t folosi bare de oţel cu diam etru mai mic ( 0 8 mm).44. (^7) A 11. distanţele dintre b are v a ria z ă în tre 100 şi 200 mm. Armarea fundaţiilor izolate cu plase plane şi îndoite : sudate că sa l — l i n i i d e în d o ir e . . 454 .5d* lOO/s.5 0 . Barele îndoite (ridicate) pot fi realizate t o t din plase sudate (fig.

denum ite şaibe. care îm preun ă cu diafragmele orizontale ale planşeelor. Arm area m inim ă a zonelor este in funcţie de am plasarea clădirilor. V III.l/i). Astfel.45). alcătuiţi simetric sau nesimetric. realizează o s tru c tu ră spaţială se numesc s tr u c ­ tu r i cu diafragme. L a capete se te rm in ă de regulă cu întăritu ri (îngroşări) denum ite bulbi. A rm area diafragm elor verticale. Ele trebuie a ra n jate la d istan ţe convenabile p en tru a se încărca c it m ai uniform în planul lor. c ît şi ca elemente p o rta n te integrate în tr-u n sistem co n stru ctiv complex. Se folosesc fie arm ări continue. L a diafragmele cu goluri m ai ap a re zona I V (zona şpaleţilor sau a capătului lam elar al diafragmei). P e n tr u arm a rea diafragm elor verticale se p ractică diferite sisteme. în special la solicitări e x tra o rd in are mari. cum sin t construcţiile din panouri m ari sau construcţiile e ta ja te cu diafragme. ARMAREA ELEMENTELOR PLANE VERTICALE Elem entele plane verticale s în t folosite la pereţi de hale industriale sau la construcţii de locuinţe. a t î t ca elemente de închidere. 455 . unde acestea s în t m ai p u ţin solicitate. Dimensiunile constructive ale zonelor sint in ra p o rt cu grosimea b a peretelui (pînă la 4 —6 b) şi de înălţim ea II a nivelului Precura ^ a lăţim ii li a diafragmei (O. 1. zona I I I (zona intersecţiei) şi zona I I (zona peretelui pr'opriu-zis al diafragmei). Marginile golurilor p racticate în diafragm e creează m o n ta n ţi şi şpaleţi care treb u ie să aibă o lăţim e m inim ă de 7 0 —75 cm (capete lamelare). se folosesc la construcţii cu înălţim e mai redusă. la diafragmele fără goluri. denum ite diafragm e verticale. Diafragmele fără bulbi cu cap lamelar. fie din acţiu nea cutrem urului. fie arm ări pe zone care ţin m ai bine seam a de modul de solicitare a diferitelor zone (fig. care ţin seam a de lucrul acestor diafragme. a. Structuri cu diafragme v S tructurile la care scheletul de rezistenţă este realizat în principal prin co n tin u ita te a unor pereţi verticali de b e to n arm a t. care ap ar fie din v în t. diafragmele se îm p a rt în 3 zone : zona I (zona bulbului). Diafragm ele verticale po t fi longitudinale sau t r a n s ­ versale.D.

deci de la 12 m m la 10 mm. cu ochiuri a căror distan ţă m axim ă este de 25 mm.^60 nivel \<2. V III. Aria a rm ă tu rii este 0. 456 . b — z o n e d e a r m a r e f r a g m e lo r c u g o lu r i. î n zone neseismice. 46). 2) Etrierii din zonele de capăt ale diafragmelor vor fi de cel pu ţin 0 6 dispuşi din 10 în 10 cm (15 d) pe cincimea inferioară a înălţimii clădirii peste subsol. intersecţiilor şi capetelor lamelare. m ontanţilor) la diafragme cu goluri vo r f i : 0 12 p en tru arm area cu oţel OB 37 şi 0 10 pen tru arm area cu oţel PG 52 sau PG 60 (fig. dispuse la cele două feţe ale diafragmei. cu excepţia etrierilor. 3) A rm area zonelor de mijloc (zona I I ) din regiunile seismice se realizează cu două plase ortogonale.45.4 —0. a le d ia ­ Pentru clădiri amplasate în zone seism ice se vor practica urmă­ toarele armături : 1) A rm ăturile verticale dc rezistenţă din zonele de capăt (zona bulbilor. diam etrul barelor se reduce cu 2 m m .5b Fig. V I I I .6% din zona de capăt. A lc ă tu ire a c o n s tru c tiv ă a d ia fra g m e lo r v e rtic a le : a — z o n e d e a r m a r e a le d ia f r a g m e lo r f ă r ă g o l u r i .

46. aşezate pe fiecare faţă a diafragmei.£ fi 'J | N » 6012110) r ~ :~ : E tn e n r z a r— i O 10*12(1 0 )_ _ îm 3 <*12(10) I a r -1 O mmim C 6 la W cm rh _ d c Fig. A rm a re a z o n e lo r d e c a p ă t a le d ia fra g m e lo r : a — capăt cu intersecţie . 457 . c — capăt cu bulb simetric . 6) A rm area diafragmelor cu goluri trebuie stabilită prin calcul. în funcţie de n u m ăru l de niveluri şi gra d ul de protecţie seismică . cu ochiuri de 200 mm. I I I şi IV .50 m şi fîşii orizontale (centuri) în dreptul planşeelor şi centu ri (2 0 10) în zonele interm ediare dintre planşee. în zonele I. 5) A rm ăturile verticale se înnădesc pe o lungime m inim ă de 45 d. 4) A rm area constructivă a diafragmelor se face cu plase de sîrm ă tra s ă pen tru b eto n a rm a t (plase uzinate) 0 5 m m. î n această zonă procentul m inim de arm are este de : 0.00—2. b — capăt lam elar . 7) A rm area continuă este arm a rea zonelor centrale cu plase sud ate sau legate. < 2 — capăt cu bulb nesimetric. 8) Arm area discontinuă este o arm are fo rm a tă din fîşii verticale (stîlpişori) plasate la 2. p en tru arm area orizontală.15 —0. 0.20% .20 —0.25% . pen tru arm area verticală. în zona I I şi de m inim um 60 cm. î n zonele neseismice procentele se po t reduce la ju m ătate. V III.

10. b — Innădire cu o bară transversală dire verticală fără nici o bară transversală în plasa inferioară. Diafragmele se po t intersecta între ele prin planuri orizontale şi verticale în d reptu l planşeelor. . V I I I . b. deoarece îm binarea la intersecţie a barelor se asigură prin ancorarea lor conform normelor (40—45 d). In zonele neseismice diam etrul barelor din co m p onenţa plaselor su date nu v or depăşi 0 8 iar d is ta n ţa m axim ă dintre bare este de 300 m m . + ) . av în d bare din oţel OB 37 şi PG 52. îm b in ă rile diafragmelor. î n principiu. nu este necesar să se creeze o carcasă locală. cup rin zîn d capetele barelor care in terv in în intersecţie (fig. d upă m odul de arm are a diafrag­ melor (a rm ă tu ra continuă sau discontinuă). p en tru 453 . 12 şi etrieri 0 li). Planşeele prefabricate rep rezin tă soluţia obişnuită p en tru stru ctu rile realizate cu diafragme e x e cu tate în cofraje plane» î n acest caz. A ceastă soluţie se aplică în cazul planşeelor monolite din b eto n a r m a t . T. zonă seismică etc. Arm area continuă se practică la nivelurile inferioare ale clădirilor.> lo c h it5 c m . zonele de intersecţie în plan orizontal se întăresc p rin folosirea u nor carcase (bare longitudinale 0 1 0 . la pereţii casei scărilor şi lifturilor. C înd arm a rea diafrag­ melor este puternică. în n ă d ir e a p la s e lo r s u d a te : a — Innădire cu două bare transversale . Plasele sud ate supuse la eforturi de întindere sau încovoiere se înnădesc după aceleaşi reguli (fig. V III. la ultimele niveluri de sub planşeele tera să şi la clădirile foarte solicitate (încărcări mari. V III.). Acoperirea cu beton se ia de 15 mm. La armările cu plase sud ate uzinate şi la arm ările discontinue co ntu rul carcaselor trebuie să ia forma intersecţiei (L. . >Wd b c c — înnă- Fig. 47).48). Intersecţiile în plan v ertical la legătura cu planşeele se realizează prin centuri arm a te cu 2 —4 0 8 . Plasele de pe cele două feţe sînt m en ţin u te la distanţele din proiect p rin agrafe. . .47.

Armarea intersecţiilor de diafragme în formă de L. c — a r m a r e d is c o n tin u ă f o lo s in d c a rc a s e . 50) care asigură o m ai b u n ă continuitate. — w o l' (W2) m m / 1 • 1■ Q>m\ i )\ . 49 se indică u n mod de rezolvare a îmbinării între planşee şi diafragmele verticale prin folosirea unor console de beton. O altă soluţie c o n . 459 . In figura V I I I . b — a r m a r e c u p la s e s u d a te . T şi + : a — a r m a r e c u re ţe a d in b a re in d e p e n d e n te .*7 :j 1 .. V I I I . între plăcile prefabricate avînd 0 m in = 10 mm. I ntre console se montează bare verticale de legătură cu lungime de ancorare suficientă (3) şi se realizează o centură din 2 —4 bare. planşee se folosesc panouri mari. VIII. H *—y n» ! ffiTO) c i V-i n 848 1048 / (tom k_l 1248/ om Fig. 2 — p la s e s u d a te .48. 1 — b a r e in d e ­ p e n d e n te n e î n tr e r u p te î n in t e r s e c ţ ie .tă din rezem area planşeelor pe console din oţelbeton (fig. semipanouri sau predale cu suprabetonare.1 .

VIII. P rin găurile lăsate în pereţi se trec a rm ă tu ri p en tru realizarea con­ tin u ită ţii . arm a rea se realizează cu carcase verticale şi orizontale preconfecţionate. V I I I .50 îm bina­ rea diafragmelor ar­ m ate ca plase sudate cu planşee prefabri­ cate rezemate pe console din oţel-be­ ton : a — detaliu de cen tu ră. 6 — detaliu de consolă de rezemare . 51). iar cele de la p a rte a inferioară re p rez in tă m inim um 4 0% din secţiunea barelor din cîmp (m inim um 2 0 8. Centurile de c a p ă t vor fi bine an corate (fig. 2 — plase sudate . 1 — pla­ se sudate. VIII.49. 460 . a spaţiului mic şi a prezenţei pieselor com ponente ale cofrajului (tije de glisare). g ro ­ simea fiind de 10 — 15 cm. 3 — bare verticale pentru legătura plaselor dispuse intre consolele de beton. fig. la acest sistem constructiv se execută planşeele după ce s-au t u r n a t pereţii. D a to rită introducerii a rm ă tu rilo r p rintre juguri.2- Fig. De regulă. cele de la p a rte a superioară se calculează. Soluţionări specifice îa execuţia diafragmelor eu ajutorul co­ frajelor glisante. Centurile care cuprind şi golurile de îm binare a dia­ fragmelor cu planşeele se arm ează cu 4 0 8 (4 0 10) şi cu etrieri închişi 0 6 la 30 cm. 1 Fig. 52). b! Va 2*8^ ■ 2*10 *(M2) C 2 5 Z "7 /- li c. V I I I . îm binarea diafragmelor ar­ m ate cu plase sudate cu planşee prefa­ bricate rezem ate pe console de beton : 1 — console de beton . Planşeele se to a rn ă de jos în sus sau invers. A rm area planşeelor se face cu plase sud ate sau cu plase legate.

). A rm a re a c e n tu r ilo r la p e re ţii e x te r io r i d e co lţ la o s tr u c tu r ă cu d ia fra g m e d in b e to n a r m a t m o n o lit e x e c u ta te în co­ f r a je g lisa n te . A rm a re a p la n ş e e lo r d in b e to n a r m a t m o n o lit la s tru c ­ tu r ile cu d ia fra g m e e x e c u ta te cu c o fra je g lisa n te . c. Buiandrugii sînt elem ente de leg ătu ră care se m ontează deasupra golurilor (uşi. A rm area buiandrugilor. A rm area buiandrugilor se poate face conform schemelor din figura V I I I . V III.SECŢIUNE ORIZONTALĂ 4 Q 40cm I r 2H0 2tW . fiind consi­ derate elem ente de b eto n a r m a t care preiau eforturi im p o rta n te la încăr­ cări orizontale. în special din acţiunea seismică. a.51. 53). d. V III. b. ferestre etc. 54. R ezem area planşeelor se face m ai întîi provizoriu pe popi sau pe console prinse de perete (fig.52. 461 .50cm . V I I I . SECŢIUNEA a-o F ig. Fig.

B c r n .462 1 ’t .

tinzîndu-se pe conside­ ren te economice şi tehnologice ca n um ărul panourilor diferite într-o clădire să fie cît mai mic. de g abaritu l adm is la tra n s p o rt. b are interm ediare (la m a x im u m 30 cm) şi bare înclinate aşezate adesea în cruce. fie cu cîte două rîn d u ri de plase dispuse pe fiecare p arte (fig.60 m) . . a). b. cu 0 3 . 55. M ărim ea panourilor depinde de tehnologia de execuţie. Con(1iţi de alcătuire. sau în v a r ia n ta cu carcase locale în trepătru nse. A rm area panourilor. c). Dim ensiunile obişnuite a unor panouri sînt : înălţim ea p en tru lo­ cuinţe 2. A rm area cîm pului panoului se realizează fie cu u n rin d de plase sudate. 3. grosimea panourilor p en tru pereţi p o rta n ţi este de 14—18 cm. La structurile din pan ouri m ari se reali­ zează de fapt o s tru c tu ră în diafragme. şcoli etc. Panourile se arm ează p e n tru a prelua efor­ turile la care s în t supuse in clădire. C om portarea acestor construcţii la c u tre m u r a fost bună. 463 . Barele longitudinale se ancorează în diafragmele a lă tu r a te pe o lungime de m inim um 50 d. P anourile m ari s în t m od ulate şi tipizate. iar a celor de planşeu de 10 — 16 cm.A rm area se realizează cu bare longitudinale (m inim um 2 bare). V I I I . . în prezent se execută construcţii care nu depăşesc 9 niveluri.60 m . 55). lăţim ea nu poate depăşi dim ensiunea de g a b a rit care se po ate tra n s p o r ta (3. Panouri mari prefabricate a. 2. V I I I . V I I I . E trierii se dispun la d istan ţe de 1. etrierii se prev ăd cu m ustăţi. Se mai pot a rm a în v a r ia n ta cu carcase su d ate dispuse local şi com pletate cu bare (fig. dispuse perpendicular pe planul panoului (fig. b.5. ob ţin u tă prin asam blarea p an o u ­ rilor mari prin monolitizări. de condiţiile de m ontaj şi de cele de fun cţionalitate a partiului de locuinţe executate cu aceste panouri. p en tru spitale. P e n tru a se asigura co n tin u ita te a de deasupra buiandrugilor cu diafragmele. pe cele la care s în t supuse la m a ­ nipulări şi t r a n s p o r t şi pen tru a se asigura îm binarea panourilor între ele. 55.5 ori grosimea diafragmei sau la 15 d (d fiind d iam etrul barelor longitudinale).20 m . Şi structurile în diafragme executate monolit po t avea faţadele fo rm ate din panouri mari.

n i : 7' - p . b — cu carcase locale în planul median al panoului .55.-=* -L J “ÎT U Ir w i d . c — cu carcase întrepătrunse. . V III. E x e m p le d e a r m a r e a p a n o u rilo r p r e f a b ric a te d e p e re ţi 1 a — cu plase generale în planul median al panoului .i- J \ 11 ' 2 lk\ SECŢIUNEA a-a 2 1 3 SECŢIUNEA SECŢIUNEA ' b-b c-c 3 A SECŢIUNEA SECŢIUNEA ' b-b c-c ■ \ c\ / b\ ’ bI SECŢIUNEA a-o f C F ig.6 3 *1 r t ■ SECŢIUNEA SECŢIUNEA b-b T .

La golurile de uşi se po t m o n ta bare înclinate şi se p o t îndesi etrierii în zona buiandrugilor. 57. Dispozitivele de ridicare a panourilor sîn t indicata în figura V I I I . îm b in a r e a p a n o u rilo r p re f a b ric a te d e f a ţa d ă : a — diafragmă transversală turnată simultan cu îmbi­ narea . d ate de dis­ pozitivele de ridicare. 111. D isp o zitiv e de rid ic a r e a p a n o u r ilo r : a — bucşe cu filet . iar apoi rolul de a crea o rezervă de rezistenţă a clădirii prin diafragmele de fa ţa d ă. .1 0 mm) pen tru a prelua eforturile locale. b — cîrlig din oţelbeton. . F ig.La p a rte a superioară panourile au o arm are orizontală m ai p u te r ­ nică (2 0 8 . 30 — Cartea fierarului betonist — cd.57. P anourile de fa ţa d ă a u în primul rînd funcţia de realizare a izolării termice. F ig . b — diafragmă transversală turnată ante­ rior execuţiei îmbinării (în cofraje plane universale). ■ > I f c. S traturile de izolare care asigură protecţia term ică.8 mm. l 465 . a plasticii construcţiei (faţad ă cît mai estetică şi diversă). 56.56. evitarea condensului şi modul de îm binare se v ă d în figura V I I I . îm b in a rea panourilor de faţadă. De asemenea. V III. marginile verticale sîn t b o rd a te cu bare 0 min -.

com­ presiune şi lunecare care apar între panouri. Rosturile verticale au şi ele. îmbinări verticale eu nod deschis (fig. polistiren e x p a n d a t etc. V I I I . la aceste îm binări se folosesc diferite soluţii de etanşare. tencuieli etc. secţiu­ F ig.58. v a tă m inerală. N odul închis cu panourile alăturate perm ite execuţia legăturilor fie num ai la nivelul planşeelor. V III.Îm binările orizontale (fig. a rm ă tu rii este de 2 cm-. folosind procedeele de postcom prim are prin fascicule sau bare (v. Unele îm binări de închidere nu au rol de rezistenţă. profile din m aterial plastic cu gol de decompresiune p en tru evacuarea infiltraţiilor. îmbinări cu nod închis (de fixare a marginilor verticale). în acest scop marginile p a ­ nourilor sîn t oprite (retrase) cu circa 10 cm. Unele noduri p o t fi închise. cap. îm b in ă r i o riz o n ta le la p e re ţii e x ­ nea m inim ă adm isă a te rio ri.). V III.a). V III. profile exterioare. Î m b in a re v e rtic a lă c u n o d d e s­ c h is (a) şi c u n o d în c h is (b). Acest tip de nod necesită beton area pe şantier (cofraje. N odul deschis perm ite execuţia legăturilor prin sudarea arm ăturilor. (fig.59. V). ci n um ai de etanşare în care scop treb u ie să p erm ită b eto narea sau um plerea cu m o r­ tar. îm bin ările pa no u r i lo r m ari sînt de mai m ulte ti­ puri: îmbinări de margine . chituri p erm a n en t elastice. 58) şi verticale trebuie să poată prelua forţele de întindere.59. care interesează mai p u ­ ţin pe fierarul betonist. v în tu lu i şi a condensului pe f a ţa interioară . b). 5 9 . a v în d accesul liber în tim p u l m o n t a j u l u i . V III. o tr a ta r e specială F ig. îm b i­ narea se poate realiza prin su dură sau prin bucle (in cazul unor efo r­ tu ri mai mici între p a ­ nouri). De regulă se folo­ sesc 2 —4 bare 0 10 sau 2 —4 bare 0 12 . fie prin bucle de arm are. av în d şi diferite soluţionări p en tru pro tecţia îm p otriv a p ătrun derii ploii. 466 .

B uiandrugii care au o înălţime m axim ă ţ6(8)l45-60cm . la colţurile clădirilor care nu sînt în unghiuri d re p te . încărcările orizontale (vînt. Stîlpişor de be­ ton armat dispus la intersec­ zemare de 35 cm. a. 61 . colţurile şi in­ tersecţiile trebuie bine ancorate. . conform area de an sa m ­ blu a clădirii. M ărirea capacităţii zidăriilor p en tru a prelua..8 m m cu lungim ea de ancorare de 50 cm. ele îndeplinesc u n rol foarte im p o rtan t. cu o lungime m inim ă de r e ­ Fig. folosind m o rta r cu m arca m inim ă Min. A rm area zidăriei prin a r m ă tu ră pozată în ro stu ri la cel m u lt 60 cm pe verticală (3 —4 asize) se realizează din 1 —2 0 6 .50cm B 50. încărcări mecanice d ate de utilajele de ridicat etc. tu r n a ţ i pe loc sau prefabricaţi. b.Centurile s in t alcătuite din a rm ă tu ri şi din beton ul t u r n a t în îm ­ binările orizontale . 3. de 50 cm se execută prin sporirea înăl­ ţimii centurii in d re p tu l golurilor . Zonele de arm are la clădiri puternic solicitate se indică în figura V I I I . V I I I . la clădirile e ta ja te . De regulă a r ­ m ă t u r a orizontală este c o n c en trată în centurile de la fiecare nivel. diafragme de zidărie arm a te. Consoli­ darea p rin stîlpişori se practică la clădiri cu asize diferite. la d is ta n ţa de 45 —60 cm (fig. V lfl. Stîlpişorii au secţiunea de regulă de 25 X 25 cm şi se arm ează cu m inim um 4 b are 0 1 2 p revăzute cu etrieri şi bare orizontale 0 (3. centuri. deoarece creează ad e v ă ra te centuri continue care asigură stab ilita te a ansam blului construcţiei. seisme. dispuse in rosturile zidăriei. Armarea orizontală a diafragmelor din zidărie. buian dru gi etc. . 467 . Armarea zidăriilor Construcţiile de zidărie s în t o form ă a construcţiilor cu diafragme şi de aceea plasarea pereţilor. planşee. Consolidarea zidăriei prin stîlpişori din beton armat. precum şi c a p acitatea de a prelua diferite încărcări (ver­ ticale şi orizontale) constituie preocuparea inginerului constructor. în cele­ lalte cazuri aceştia se execută ca b uian­ drugi independenţi. dimensiunile lor. 60). în lipsa stîlpişorilor arm aţi.60. . MinMcm 8 mm. pen tru ancorarea fund aţiei etc. ţie de ziduri.) se realizează p rin stîlpişori din beton arm a t. în special.

ca p ătu l îndoit al barei a v în d o lungime de 40 d. Centurile se prevăd în m od obligatoriu la nivelul fiecărui planşeu. b. La planşee prefabricate c e n tu ra se po ate realiza în spaţiul dintre prefabricate cu sau fără su p ra b eto n are (fig. A rm ă tu ri la c lă d irile d in z id ă rie p u te r n ic s o lic ita te : a — arm ături prevăzute In pereţii exteriori la clădiri din zidărie cu solicitări im portante . d upă im p o rta n ţa clădirii.61. 62). 61. A rm ă tu r a m inim ă a centurilor este de 3 —5 cm 3 pe zidurile exterioare şi 2 . V I I I . Ancorarea barelor la colţuri şi la intersecţii se face în soluţia a r ă t a t ă în figura V I I I . 4 — buiandrug-centură.oectiune a- ‘ L — J L F ig . V III. l — arm are sub golul ferestrei .5—4.6 3). b — arm area zidăriei la colţuri şi inter­ secţii in formă de T .5 cm 2 pe zidurile interioare. L a solicitări m ari centurile au înălţim e mai m are (fig. 3 — stîlpişor de beton arm at . L a planşeele t u r n a t e m onolit centurile p o t fi realizate şi din a r m ă tu ra continuă a plăcii pe o lăţim e de 4 hp (h P fiind grosimea plăcii) considerată de fiecare p a rte a zidăriei. 468 . V III. 2 — bare de legătură în peretele transversal . 5 — arm area plinurilor dintre ferestre.

1 — bare In centură . conducte sau ziduri de sprijin pentru preluarea împingerii pămîntului. cărbune) şi de păm înt fac parte din recipienţii care conservă sau depo­ zitează pe termen lim itat aceste produse. M a Fig. b — centură cu înălţimea depăşind grosimea plăcii planşeului .Q b Fig. V III. ce sîn t realizate din armătura aşezată radial. 2 — bare în placa planşeului conlucrînd cu centura. aceste construcţii se numesc rezervoare.63. ca elem ente com ponente a unor prisme. Armarea pereţilor supuşi la încărcări normale pe planul lor Pereţii din beton armat care sînt supuşi presiunilor laterale date de lichide (apă). Din punctul de vedere al lucrărilor inginereşti. 4.planşee fără suprabetonare . V III. avînd forme plane. b — planşee cu suprabetonare. silozuri.62. Ar­ mătura se aşază în două planuri în ipoteza că recipientul ar fi făcut ca un butoi cu doage din armătură longitudinală şi cercuri din tablă care o strîng. cereale. care poate fi 469 . La recipienţii circulari armătura preia eforturile de întindere.1a p la n ş e e d in e le m e n te p r e f a b r ic a te : . buncăre. materiale pulverulente sau granulate (ciment. C e n tu ri la p la n ş e e d in b e to n a r m a t m o n o lit : a — centuri prevăzute In grosimea plăcii planşeului . sau forme circulare. C e n tu ri .

V III. A rm ă ri la p e re ţi în c ă rc a ţi n o rm a l p e p la n u l lo r (zid d e sp rijin ). ^ 4 8 /3 0 cm • ~ 08/15cm 10 APSTA A W .Fig.64.

fiind element de închidere şi rezistenţă. ele poartă diferite d e n u m iri: planşeu peste subsol. zidărie etc. grinzi cu zăbrele etc.). asigurind conlucrarea clementelor verticale. realizînd in acelaşi tim p şi stabilitatea elementelor verticale (pereţi. 2) Rol de nedeformabilitate. prin asigurarea unei rigidităţi la încăr­ cări verticale şi vibraţii. 471 . 3) Rol de stabilitate a clădirii. 4) Rol de izolare . în figura V I I I . orizontale sau înclinate. în special la acţiunea în­ cărcărilor orizontale date de cutrem ur şi de v în t. contra transm iterii zgomotului (izolare fonică). la clădiri înalte cu schelet metalic şi la consolidări. Planşeele m ix te (metal-beton) se folosesc în construcţii industriale. Planşeele îndeplinesc mai multe roluri şi anume : 1) Rol de rezistenţă . prin folosirea de materiale necombustibiie sau greu combustibile. în acest subcapitol se tra te a z ă numai planşeele care au elemente din beton a rm a t sau beton precomprimat. a. D upă poziţia lor în clădiri. prin preluarea încărcărilor verticale pe care lc tran sm it la stîlpi şi pereţi. în această categorie intră în prim ul rînd planşeele din beton arm a t şi planşeele m ixte din m etal cu dale din beton arm at. contra infiltraţiilor de apă (izolare hidrofugă).). interm ediar etc. L egătura cu fundul rezervoarelor. care compartiinentează clădirile. la diferite niveluri se numesc planşee. ARMAREA PLANŞEELOR PENTRU CLĂDIRI Elementele de construcţii. diafragme). La ultim ul nivel planşeul poate fi folosit ca terasă. 64. Un a n u m it tip de planşeu poate satis­ face to ate cerinţele mai sus a ră tate sau numai o p arte din ele. La aceste tipuri de planşee elementul de rezistenţă (grinda) este metalic (profile. iar placa sau elementul de u m ­ plutură poate fi din beton arm a t sau din alte elemente (beton simplu ceramică. Planşeele pot avea şi rol decorativ. precum şi marginea liberă se tra te a z ă in mod special prin zone îngroşate şi armare p e n tru preluarea eforturilor care se concentrează în aceste zone. E.continuă (sub formă de fretă) la conducte şi rezervoare precomprimate cu sîrme sau la cele de dimensiuni mici. prin efectul de diafragmă (şaibă). b se a ra tă arm area unor ziduri de sprijin. contra pierderilor de căldură (izolare termică). 5) Rol de rezistenţă la foc. arhitectural etc.

planşee dală etc. cînd arm a rea se face pe două direcţii (arm are încrucişată). grinzi principale şi grinzi secundare. A spectul m onolit rezultă clin fa p tu l că placa şi grinzile fac corp comun (fig.Planşeele din b eton a r m a t p o t fi din b eton monolit. planşeele se numesc cu nervuri dese. iar acestea pe grinzile principale care la rîn d u l lor tran sm it încărcările la elementele verticale. t u r n a t e în cofraje ex e cu tate pe şantier. a. V e d e re d e jo s a u n u i p la n ­ şe u m o n o lit su p lă c i şi g rin zi. Planşee din beton armat monolit Aceste planşee. 1. Cînd distanţele dintre grinzile secundare se reduc la mai puţin de 70 cm.. rezultînd u n p lan ­ şeu cu grinzi dispuse după o singură direcţie. 472 . Planşee eu plăci. folosind de regulă elem ente de s u p ra faţă din b eto n a r m a t sau din beton p recom p rim at sau elemente liniare prefabricate cu legături pe reazeme şi între ele. Aceste tip u ri de planşee s-au folosit cel mai m u lt şi co ntinuă să se folosească în continuare. executate num ai în cazuri speciale. V III. Sînt. V I I I . iar în loc de placă. D in p u n ct de vedere static. C înd nervurile s in t dis­ puse după o re ţe a ortogonală sau diagonală se numesc planşee casetate. sau din elem ente prefabricate. sîn t sub form ă de plăci cu grinzi principale şi grinzi secundare sau reţele de grinzi. 65 şi V I I I . elementele de u m p lu tu ră arătate. plăcile reazemă pe grinzile secundare. deschiderea plăcilor ajunge la 3 —4 m cînd arm area se face pe o singură direcţie şi la 5 —6 m. cazuri cînd grinzile secundare se suprim ă.65. planşee ciuperci. (37). ffr /n ?/ F ig .

r a p o r tu l laturilor plăcii Zi//*. de regulă.50 —6. A rm area plăcilor (cu bare legale). D u pă dimensiunile în plan. V I I I . la p a rte a de sus a plăcii (in zona întinsă). excepţional 3 cm). A rm area pe o direcţie poate fi aplicată p en tru o placă cu o sin­ gură deschidere sau pen tru o placă continuă (arm are obişnuită) la un planşeu cu grinzi sau cu placă continuă (v. aşezate la in tera x de 1. la nervuri dese înălţim ea se reduce la 1/25 din deschidfre şi la 6 cm lăţime. acestea au dispuse a r m ă tu ra de rezis­ t e n ţ ă pe o direcţie cînd lxj l 2 > 2 sau au a r m ă tu ra de rezistenţă dispusă pe ambele direcţii. După aşezarea pe cofraj. b. 1. de regulă depăşind reazemul. VII. n u m ă r care po ate fi întreg sau fracţionar. fig. cînd /. iar o p a rte se ridică la p a rte a superioară a acestuia p en tru preluarea eforturilor de în tin ­ dere din această zonă. şi li se fasonează num ai ciocurile la banc du p ă care se aşază ca bare drepte pe platform a cofrajului la distanţele p revăzute în proiect (indi­ cate prin n um ăru l de bare pe m etru liniar.00 —8. O p arte din a r m ă tu ra plăcilor din cîm p (cel p u ţin 1/3) se m enţine dreap tă pe reazem. 3) Grinzile secundare au înălţim ea de 1/20 din deschidere. arm a rea se poate face după u rm ă ­ to are a tehnologie : barele se taie la lungimea necesară (v. Barele se aşază alte rn a t (barele care ră m în drepte pe reazem alter­ nează cu bare care se ridică pe reazem în care se socotesc şi călăreţii).12). conform regulilor constructive. Variante de fasonare a a r m ă t u r i i unei plăci arm a tă pc o direcţie : 1) î n cazul barelor subţiri 0 < 8. aşezate la in terax de 3. D in considerente tehnologice. iar pe re a ­ zeme.00 m (deschiderea g rin ­ zilor secundare).//„ < 2). cap. barele care devin bare ridicate se îndoaie 473 . grosimea plăcilor nu se reduce însă sub an u m ite valori (nu se ad m it plăci cu grosimi m ai mici de 4 cm. Regulile de arm a re au fost a r ă ta te in cap. arm are încrucişată. la p la n ­ şeele cu nervuri dese plăcile au grosimea de 1/12 din d is ta n ţa dintre nervuri.50 m . V II). P e n tru co m pletarea arm ă tu rii de la p a rte a su­ perioară. în zona c o m p rim ată (fig. pe reazem se m ontează şi călăreţii care p ă t r u n d în deschi­ derile vecine. Barele ridicate dintr-o deschidere trec in deschiderea vecină şi se ancorează în beton la p a rte a de sus a plăcii sau s în t b are continue care în cîm p se află în to a te deschiderile în p a rte a de jos.00 m). şi se ancorează în beton.Caracteristicile geometrice ale elem entelor de planşeu : 1) Placa are grosim ea 1/35 — 1/40 din deschidere la plăci a rm a te pe o direcţie şi de 1 /4 5 —1/50 la plăci a rm a te pe două d i r e c ţ ii . de exemplu 3 1/2 bare/m ). 66).50 —2. 2) Grinzile principale au înălţim ea m inim ă de 1/15 din deschidere (5.

-. VIII. .Arm are dublă A )p S7 c n » 1 ' a -i D is to n ţie r p= =U i ~T Fig. t/r __________ ' r< ._ _ m ATmor?°e .Ţ T Ţ f . . A rm â tu râ lîfS 6c m dejSÎ!SM 6i U .66. Exem ple de folosire a barelor independente la plăci. 1 .

V II) a r m ă tu ra este poziţională prin purici şi distanţieri din oţel. se poate aplica si la barele subţiri. (5) L t K /m L = 190cm 17 5 (5 ) 772 2 < * 1 2 /m l= 7 3 0 c m L-215cm ( 5 ) L <t>12jm L=690cm (1 C < t>Kjm L=555cm Fig. 3) In cazul dublei armări cu armătură dreaptă a t î t la p a rte a supe­ rioară. A rm area încrucişată a plăeilor. De regulă plăcile s în t simplu reze­ m a te pe co n tu r şi nu au nevoie de a rm ă tu ri la p a rte a superioară a reazemelor. 4 4) Barele de repartiţie se m ontează după ce au fost m o n ta te barele de rezistenţă. Armarea unei plăci prelungită cu consolă. cap. avîndu-se grijă ca barele de pe reazem să fie aşezate simetric fa ţă de reazem. V I I I .direct cu o cheie specială pe cofraje. Această a rm a re se aplică la plăci de formă p ă t r a t ă sau ap rop iată de p ă t r a t cu deschideri mai mari (4 —6 m) sau la plăci circulare şi poligonale. 475 . VIII. acest m od de armare. acestea se fasonează com plet la ban c şi apoi se m ontează în cofraj . cit şi la p a rte a inferioară. 2) In cazul barelor cu 0 > 10. barele se m ontează cu distanţieri (fig. (57).67. P e n tru a se asigura acoperirea cu b eton (v. c.

VIII.69. 69. Barele au indicate lungimile to tale de debitare. V I I I . VIII. ca re c o m p le ­ te a z ă b a rele d e r e z iste n ţă 0 şi nu au ciocu ri. Plan. N u s în t d ate distanţele dintre. bare. a rm ă tu ra continuă pe reazeme m arca Q) este faso n ată Ia capete cu ciocuri drepte. a rm ă tu r ile care trec d rep t p e r e a ze m e şi c e le d e r e p a r tiţie m ă rc ile ® şi (g).' "* .şeu l m o n o lit a r m a t în c r u c iş a t cu b a re d in P C 52. '^f P la n * Fig. Armarea încrucişată la o placă cu deschidere mare. ele fiind legate cu sîrm ă pe cofraj fo rm în d plase legate. A rm ă tu ra este din oţel PG 52 . Fig. a rm ă tu rile r id ic a te p e r e a z e m e le tr a n s ­ v e r sa le m ă rcile (g) şi (J) şi c ă lă r e ţii m arca @ s în t fa so n a te cu cio cu ri d rep te . A rm area unui planşeu (continuu pe o direcţie) cu plăci a rm a te încrucişat este a r ă t a t în figura V I I I . fiind îndesită pe ju m ă t a t e a cen­ tra lă a fiecărei deschideri (fig. 68). d ar este indicat num ăru l de bare pe m etru liniar p en tru fiecare m arcă de oţel de u nd e rezultă şi distanţele dintre bare. D e a se m e n e a . iz o la te 476 .68. x 1 L'* 1 Ai’m ă t u r a este distrib u­ ită pe ambele direcţii.

VIII. . Armarea unei grinzi continue fără vute solicitată c u o încărcare uniform repartizată.70.Fig.

a r m ă tu ra s-a dispus cu respectarea regulilor de arm are care rezultă şi din figura V I I I .d.13. î n secţiunile tra n s v e r­ sale ale grinzii nu se vede arm a rea plăcilor. 14). P oziţia barelor înclinate (primele pornesc la p a r te a de sus din re a­ zem la o d is ta n ţă < 5 cm). respectindu-se de regulă dimensiunile v u tei şi dispunerea a rm ă tu rii din figura V I I I . m arca (§) se găseşte în prim a des­ chidere a grinzii . p o ziţia ei in cim p rezultă din secţiunea 2— 7. A rm area grinzilor de planşeu. iar în cim p num ai 0 bare. Regulile.71. 16. D im e n s iu n ile şi a r m a r e a v u te lo r. Fig. iar u n exemplu de cotare a unei grinzi a rm a te s-a indicat în figura 1. V II. De exemplu. V I I I .37. P e n tru planşeele monolite. Barele d re p te m arca (g) p ă t r u n d dincolo de reazem (sînt cel p u ţin două bare). iar pe reazem din secţiunea 2 — 2. grinzile lucrează ca o secţiune în T . Bai'ele m arca (g) sînt b are călăreţi cu po rţiu n i înclinate. 71. iar în figura 11. Pe reazeme. fig. grinzile principale şi secundare s în t de regulă grinzi co ntinue cu sau fă ră vute. generale de arm are au fost a r ă ta te în cap. Barele m arca 0 s în t bare de m ontaj care se com pletează cu barele de rezistenţă m arca Q). rîn d u l al doilea Ia o d is ta n ţă < h (55 cm) şi rîn d u l trei la 2 li (95 -ţ. grinzile po t avea şi console. cu secţiune dreptunghiulară. Barele ridicate m arca @ p ă t r u n d în deschiderea vecină pe 190 cm (a p roxim ativ 1/3 din deschidere). V III.5 ii. î n zona reazemelor etrierii s în t închişi. 478 . î n secţiunile grinzii se po ate u rm ări poziţia arm ăturii. A rm area v u telor la grinzile cu v u te se face similar ca la grinzile de cadru (v. Grinda este mai puternic a r m a tă pe reazeme unde la p a rte a supe­ rioară sîn t 10 bare. 70 se arată armarea unei grinzi continue fără v u te. respectiv d ista n ţa d cerută fa ţă de a doua b ară i < 1.15 = 110). D a to rită plăcii. Pe desen fie­ care b ară are o marcă. modul de deformare. ca şi la grinzile fără vu te. In figura V I I I .

Fig. 72 se dau exemple de aşezare a plaselor în secţiune tran sve rsală şi in plan. b — g r in d ă p r in c ip a lă . In plăci.ŞCf/o An An T I g T T T \d]_ J*i5d i B E IE C H)mm%d> ţ d j a ■ k2 t) ’ buc.e. V II . 479 . Armarea grinzilor m onolite de planşeu cu carcase sudate : • » a — g r in d ă s e c u n d a ră . VIII. Q15J_ 25% An '. cu sau fă ră decalare.72. deci cu suprapuneri conform regulilor arătate. în figura \ I I I . Armarea p lan ­ şeelor cu plase sud ate se face cu respectarea prevederilor a r ă t a t e în cap.25 / de fiecare parte). Pe reazemele interm ediare plasele de la p a rte a superioară acoperă de o p arte şi de alta a reazemului o porţiun e din deschidere (0. A linarea planşeelor eu plase şi earease sudate. plasele se m ontează la p a rte a inferioară şi pe reazeme pe un rîn d sau pe două.

).P.C. Secţiune transver­ sală (proiect I. VIII. Armarea de principiu a unei grinzi prefa­ bricate pentru construcţii industriale.Secţiune A-A Fig.73 a. .

P.S.73 b. C6.-Bazău) Fig.poziţionare carcase Vedere de sus-poziţionare carcase Vedere de jos-poziţionare carcase C6( ISfc. C7 sînt executate în atelier .P. VIII. carcasele de I. C2. C3. CS sint livrate 31 — C a rte a f ie r a r u l u i b e to n is t — c d . Armarea de principiu a unei grinzi prefabricate pentru con­ strucţii industriale.Vedere laterală .S. 1 481 .) : Carcasele C i.C. Aşezarea carcaselor (proiect I. — Buzău. C5. CA.

00 m pot fi folosite in acest scop. a. de regulă. se realizează u n planşeu capabil să su porte g re u tă ţi mari. planşee sub formă de panouri cu corpuri ceramice a rm a te. su d ate prin p u n cte cu sîrm ă STNB 0 4. sau semipanouri. în figura V I I I . planşee din panouri mari etc. planşee tip cheson . Planşeele sîn t d en um ite şi după destin aţia clădirii sau lucrărilor inginereşti. Planşee prefabricate din beton armat Planşeele prefabricate au c ă p ă ta t cea mai largă utilizare.00 —4. m ai m ulte carcase (3 sau 4 cel puţin) decît in c. nu se execută industrial. 74 se a r a t ă a rm a rea unui cheson de 5. poziţia planşeelor în clădire etc. Placa chesonului este a r m a tă cu plase sudate.împ.P. se po t folosi grinzi de diferite secţiuni astfel alese încît. în sec­ ţiunile reazemelor continue se m ontează. în cim p şi pe reazeme. se sudează direct în atelier. C6. CA. precum şi arm ările su p lim entare pe reazem. la deschideri m ai m ari de 3. (fig.0 0 — 18.00 m şi deschideri de 6 . î n placă se mon482 .S. P e n tru a ră ta re a modului de arm are a acestora se prezintă o serie de exemple caracteristice. dacă se pun un a lîngă alta. realizîndu-se in prezent sub diferite t i p u r i : planşee cu nervuri dese prefa­ bricate şi corpuri de um plutură .3 l. Cele­ lalte carcase de dim ensiuni care. 73 se poate vedea arm area unei grinzi dublu T p entru construcţii indu striale arm a te cu carcase sudate liv rate de I. primele t r e p te av în d o p ă tru n d e re în deschiderile vecine de 2 X 0. arm a pe reazem eu două plase suprapuse aşezate în trepte. planşee predală . Grinzile t i p T şi II cu lăţim ea de 1.70 m cu plase şi carcase sudate. 3.50 —3. î n secţiunea t ra n s v e r­ sală se aşază vertical 2. B uzău (carcasele C2.Plăcile mai groase (h > 9 cm) se pot. Planşee lip elieson. în această categorie p o t fi incluse şi chesoanele.00 m.15 l = 0. P e n tru hale industriale. V I I I . planşee tip flşie cu sau fără g o lu ri. î n figura V I I I . Pe. iar nervurile cu carcase din oţel PC 52 0 10 şi 18 mm. Planşeele pot avea şi alte denum iri decît cele a rătate.S. Grinzile de planşeu tu r n a te m onolit şi arm a te cu carcase su d ate se arm ează de regulă cu carcase plane. 4 sau mai m ulte rîn d u ri de carcase. din care rezultă lu n ­ gimile plaselor şi carcaselor.72). Proiectele p o t conţine şi alte rezolvări la aşezarea plaselor. confecţionate la maşini cu o pereche de electrozi (sau două perechi). CS) şi care s i n t îndoite în atelier. figură sin t date şi unele reguli de armare. 2.

VIII.T.Fig.).7 4 a. Secţiune longitudinală (proiect I. Armare Cheson.P. 483 .C.

Armare cheson.). VIII.C.434 ry (o ci Iţ Uj Fig. « TC C .7 4 b. Detalii armare (proiect I.T.P.

75.0. Planşee din fîşii eu goluri. Chesonul este p re v ă z u t cu urechi pentru m anipulare.2 cm. Armare cheson. nervurile au înălţim ea de 45 cm (CU 45) şi de 40 cm (CU 40).T.0 m (5.75 m (num ărul de ochiuri pe lăţime este de 9 şi pe lungime 19).Buzău).74 c. Un exemplu de fişie cu goluri de 6. La col­ ţuri se prevede o arm are su plim entară.C. iar acoperirea m inim ă de b eton 1.I S E C Ţ IU N E A a -a S E C Ţ IU N E A b -b S E C ŢIU N E A c -c Fjg.5 cm.P. ceea ce înseam nă că este din sîrm ă STNB 0 3 cu ochiuri p ă tra te de 150 mm.92) deschidere a r m a tă cu carcase sudate este a r ă ta tă în figura V I I I . cu lăţim ea de 0. tează o plasă cu 0 4 (plasa ST 402 livrată de I. Secţiuni trans­ versale (proiect I. fiind ex e cu tată de I. Carcasa s u d ată C I este n o ta tă cu 3 x 150/3 x 150 . b.). — 485 .S. Placa are grosimea 3.92 x 5. VIII.S.P.92 m şi lungimea 5.S.P. L ăţim ea transversală a chesonului este de 1. .49 in.S. 75.

indicate cu simbolurile din ca­ Carcasa C2 este notată* cu 3 X 100/3 X 123 — 0. în sensul că la capete b a re le tra n s v e rsa le sîn t îndesite. c. Fişie cu goluri armată cu carcase sudate. arm a te p e n tru a prelua încărcările mari.CARCASA C2-2 b u c td (J\7 03 STNB : 130cm JSUt ^L= 130 ' s7\ 1 lt 3 STNB\ 65 cm f 1 “ K Fig.75. planşee puternic. 1.60 x 1. arm ate. cu sem nificaţia sim ilară cu carcasa C I şi se îndoaie conform d esenu­ lui la u n dispozitiv special de îndoit carcase (cu raze dc îndoire 0 20) care de regulă se construieşte în atelier. Denum irile plaselor pot fi talog (v. 486 . a t i t p e n tru a prelua forţele de tăiere (forfecare).35 m şi este com pusă din 22 0 4 S T N B -j+ 2 x 3 0 5 STN B + 2 X 4 0 OB 37 şi PC 52 (la distan ţe de 20. Capetele fişiei s în t mai puternic. carcasa C I este în plan tran sv e rsal îndoită. Carcasa are o lăţim e de. 76. în tre corpuri ceramice şi la p a rte a superioară s în t p re v ă z u te c a r ­ case s u d a t e . cît şi p en tru a p re lu a eforturile din to ro a n e la transfer. Un exem plu de astfel de planşeu este cel din figura V I I I . prin pretensio narea a 6 toroan e T B P P (7 0 3). P e figură se a ra tă şi ordinea de întindere şi tăiere a toroanelor. L a to a te intersecţiile de bare carcasele se leagă cu sîrme. înglobate în b eto n a r m a t B 400.25. 15 : 10 şi 5 cm). P e n tr u construcţii industriale e ta ja te se folosesc. B uzău. III). format din fişii ceramice. cap. F îşii ceramice precomprimatc. fiind de construcţie specială. VIII.

487 .

Sec­ Fig.488 d e 6. Fîşii ceramice .7 6 b. toroane şi carcase sudate. VIII.00 m deschidere. armate c u ţiuni transversale.

SECŢIUNI PRIN RAMPE Şl PODEŞTE 489 .F. p u tîn d avea şi vangu ri (grinzi marginale).77 se a ra tă modul de arm are a unei scări t u r n a t ă monolit. dublu în c a s tra tă in grinzile podestului. Placa înclinată (ram pa) a scării este a rm a tă pe o direcţie ca o placă obişnuită. cu bare OB 37. A rm ă tu ra de re ­ zistenţă din eîm pul plăcii înclinate este ridicată pe reazem şi anco rată în grinzile şi in plăcile podestului. ARMAREA SCĂRILOR DIN BETON ARMAT MONOLIT Scările s in t alcătuite d in tr-u n sistem de plăci înclinate în castrate în grinzile podestului. In figura VI 11. independente.

c 2 i1 S L '2 K ^ 2 ţ 1 0 L ' 2 i 5 fp .I " S-cara ' 50 VEDERE n-n Zcara 1 50 GRINDA P 2 2 0 * 3 5 .1 buc Fig. © © cr^SL-VK)-. 1 0 w -h ^4 SECŢIUNEA c . Plan cofraj şi armarea unei scări tur­ nate monolit.77 I).P L A N COFRAJ VEDERE I . V \ l I! 3Z3: TPI L -3 3 S cm < §) "0 vu SLJîL ^ e200 HKL‘jrA:m''/^ ^ -v’3 ?ys _ GRINDA PI 2 0 »3 5. (g 490 . 0 >775 SECŢIUNEA o-O A 2 . VIII.1 buc ^.

Fig. . Scară prefabricată pentru construcţii din panouri mari. VIII.78.

G.). a v în d soluţionări constructive similare cu cele a r ă t a t e şi în acest capitol. buncăre. Armările elem entelor prefab ricate de scară se execută d upă regulile obişnuite. tu rn u rile de răcire. îm preună cu casa scării.se (re­ zervoare. pereţilor recipienţilor p e n tru diferite produ. în această categorie de c o n stru c ţii s în t construcţiile realizate din plăci su b ţiri. Grinzile au etrieri închişi în tru c it s în t solicitate şi la răsucire. precum şi construcţiile m asive p en tru poduri. ca elementele com ponente ale acoperişurilor de hale industriale. silozuri etc. 78). Rezervoare circulare pentru lichide I n planşa IV se a ra tă alcătuirea unui rezervor din b eton a rm a t aşe zat pe sol. 1.f podest) : aceste elem ente sîn t însă dificil de t r a n s p o r ta t şim an ip u la t (fig. cap. stîlpii de înălţim e m are p en tru tra n s p o r tu l energiei electrice. Scara fiind în ansamblul construcţiei. piste pen tru aero p o rtu ri etc. de formă cilindrică cu diam etrul de 15. ziduri de sprijin. Noile tehnologii de execuţie a construcţiilor im pun în prezent ca scările să fie ex e cu tate din elemente prefabricate. î n acest rezervor încărcarea este d a tă de presiunea păcurii 492 . folosind în special plase şi carcase su d ate e x e cu tate în fabrici. ARMAREA CONSTRUCŢIILOR Şl ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII SPECIALE O serie de construcţii inginereşti pun problem e speciale de exe­ cuţie şi arm are. S în t situaţii cînd s in t folosite şi elem ente prefab ricate sp aţiale (ram pa . Problem ele de arm a re la aceste tip u ri de construcţii se rezolvă pe baza principiilor a r ă ta te în cap. rampele. baraje. vangurile şi grinzile de podest. o parte rigidă a construcţiei. V I I I .84 m şi înălţim ea de 5 m. VI).Grinzile (vangurile şi grinzile podestului P I şi P 2) se arm ează ca grinzi simplu rezem ate d rep te sau grinzi frîn te (v. coşurile de fum. a v în d concepute îm binări de c o n tin u ita te . în acest sens sîn t e x e cu tate p refabricat podestele. este necesar ca to a te părţile ei com ponente să fie la fel de rigide sau să aibă anu m ite zone care să lucreze ca a r ti­ culaţii. V II.

A rm ă tu ra din pereţi este fo rm a tă din a r m ă tu ra circulară (inelară) care se petrece cel pu ţin pe o lungime de 60 d şi a rm ă tu ra longitudinală. A rm ă tu ra inelară din pereţii rezervorului este re p re z e n ta tă pe tronsoane (I —IV). în planşa IV pen tru cupola radier şi fu n d a ţia inelară.(m ai mare la bază). Modul de fasonare a barelor şi lungimile barelor sîn t re prezentate în secţiunea transversală de lîngă rezervor. iar inelul cupolei se armează ca o grindă circulară. Detaliile de arm a re se po t urm ări pe planşa IV. bare pe fiecare tronson. F ierarul betonist treb u ie să p o a tă stabili n u m ărul dc bare şi lu n­ gimea barelor de arm are a re zerv oru lui care nu este o problem ă uşoară. 1/2 în m od o b işn u it din ra za m axim ă). Arm area trebuie să fie puternică în tr u c it nu se a d m ite ca b etonul să fisureze. L egătu ra fundului rezervorului cu pereţii se arm ează pen tru p re­ luarea împingerilor din pereţi. modul de tra v e rs a re a conductelor şi bord a rea golurilor etc. indieîndu-se diam etrul barelor şi num ăru l dc. A rm ă tu ra este alcă tu ită din bare 0 10 şi 8 dispuse după gen e rato are pc ambele feţe la 15 cm în tre ele. P retension area se po ate face continuă prin sîrme S B P întinse cu un dispozitiv de pretensionare care circulă pe pereţii rezervorului (bicicletă) sau prin pretensionarea u n o r porţiuni 493 . A rm ă tu ra inelară po ate fi realizată sub form ă de a r m ă tu ră p o st­ întinsă. A rm ă tu ra verticală din pereţii rezervorului este re p rez en tată prin diam etrul barelor şi d is ta n ţa dintre bare (m ăsu rată pe un cerc cu raza stabilită. A rm area fundaţiei inelare se face similar cu a unei plăci obişnuite. ap lica tă la rezervoare p re fabricate form ate din doage. înţelegindu-se că a r m ă tu ra se ex tin d e pe to a tă cupola şi pe întreg radierul şi inelul circular. Barele tre b u ie în năd ite prin petrecere pe 60 d (pro­ iectele conţin de regulă re p rezentări detaliate). sau la rezervoare t u r n a t e monolit. a r m ă tu ra este reprezen tată prin desenarea cusăturilor pe unele sectoare circulare. F u ndu lrezerv orului(radier) se arm ează ca o placă circulară cu a r m ă t u r a radială şi inelară dispusă încrucişat. în detaliile din planşă s în t r e p re z e n ta te modul de izolare. Acoperişul rezervorului se arm ează ca o cupolă. A rm ă tu ra inelară este alc ă tu ită din bare 0 10 dispuse pe două rînduri la d is ta n ţe variabile cu tronsonul. A rm area poate fi fă cută şi cu plase su d ate dacă se respectă condi­ ţiile de petrecere (această soluţie trebu ie însă ju stific ată economic).

Ca şi re ­ zervoarele. ele pot fi executate din beton arm a t monolit sau prefabricat şi din beton a rm a t precomprimat.81). Secţiune orizontală sche­ din: fundaţii. VIII.>) Se montează armătura din fundul rezervorului şi din inelul de legătură dintre turn şi rezervor. acoperi­ rea cu beton se obţine prin torcretare. V II I. în cazul pretensionării armăturii. 2. IV. scări. Castele de apă Castele de apă sînt rezervoare plasate la înălţime. 7) Se execută betonarea în straturi orizontale de 10— 15 cm. planşee etc. face printr-o tehnologie strictă pentru pătrunderea şi com pactarea betonului şi respectarea stratului de acoperire.79). Unele castele se execută la sol. V II I.din inel prin ancorarea arm ăturii in nervuri verticale special exe­ cu tate (fig. . Castelele de apă se compun Fig. F undaţiile se realizează în mod obişnuit de tip bloc cu cuzinet (v. fig. 2) Se montează armătura peretelui şi se pun distanţieri. V II I. dar se bordează marginile golu­ rilor. unde a rm ă tu ra longitudinală se taie. folosind de obicei la alim entarea cu apă a unei anum ite industrii. Turnul de regulă se execută cu cofraje glisante spe­ ciale (v.79. lăsînd goluri pentru uşi.38). I n m o d u l c a z u l u r m c o f r a j u l u i : l i f t a t l a e x e c u t a r e a c a s t e l u l u i s e p r o c e d e a z ă î n ă t o r 1) Se montează cofrajul pe un schelet de rezistenţă. fiind apoi liftate. 4) Se execută fu n d u l rezervorului (partea de jo s a cofrajului). fig. ferestre. t u rn a r e a se.40). rezervorul propriu-zis (fig. (5) Se montează piesele de pătrundere pentru conducte. 494 . 3) Se execută liftarea şi fixarea la cotă. tu rn de susţinere şi matică printr-un rezervor circular preeomprimat.80 şi V III.

VIII.100 Fig. executat prin glisare.80 a.).COFRAJ TURN S c a r a 1. Armarea unui turn de castel de apă cu oţel OB 3T ţi PC 52.C. .T. Secţiune verticală (proiect IP.

VIII. Detalii d*> armare a turnului. R inW_ e x te r io r .PO ZIŢIO N AR E A R M A T U R A IN PE RETE T U R N S c a r a 1 : 50 D ET A L IU DE PO ZIŢIO N AR E ŞI FA SO N A RE M U STĂ ŢI TURN S c a r a 1 :2 9 ©<&■ JlDO < §> - • °i 83 m tfg turnare ®© DETALIU DE POZIŢIONARE} HUSTÂŢI PENTRU P L A N Ş E E S c a r a 1 -2 0 © 0- I (Lh J Q !~ > IArm ătură verticala^ I d m turn DETALIU DE ARMARE PERETE TURN S c a r a 1 10 Arm ătura ___ -w-i y^verhcald 2\ pLi ŞL Mus fo ţi d m _ fu n d a ţie Arm ătură _____ orizontală Agrafa ţ 6 La 2 jcm i 11 . 2*f5In OETALIL' DE INNĂDIRE » A R € WC Fig. i 11 I t *I ml. to teri or .80 b.

1 497 . VIII.81.m? Fig. Armarea pereţilor şi cupolei unui rezervor de apă de înălţime. 3 2 — C a rte a f ie r a r u lu i b e to n is t — cd .

Plăcile. dreptunghiulare sau poligonale. Stîlpii ciupercaţi sînt plasaţi după o reţea rectangulară la distanţe de 4 —6 m. pereţii şi radierul au arm are dublă încrucişată. A rm ă tu ra transversală a capitelurilor se re alv ează prin etrieri închişi îndesiţi pe to a tă înălţim ea capitelului şi pe por­ ţiunea de stîlp de lingă capitel. sînt destinate depozitării şi conservării în bune condiţii a acestor produse. interes ciupercile care se armează pe p a tru direcţii perpendiculare între ele şi paralele cu la tu ­ rile panourilor şi pe muchii. de înăl­ ţime mare. cu asigurarea lungimii de ancorare a fiecărei bare. F ierarul be­ tonist treb u ie să înveţe modul de arm are după planşe înainte de a începe fasonarea arm ăturii. S în t de regulă m u lti­ celulare cu celule circulare. Aceste zone au prevăzute de regulă vute. . Plăcile sînt în tărite cu o reţea legată sau su d ată pu . 4. cereale etc. Capitelurile ciupercilor pot fi cu două pante. Rezervoare cu planşee ciuperci (rezervor de apă subteran) Planşeele dală şi planşeele ciuperci care se. Silozuri şi buncâre Silozurile pen tru cim ent.Pe figurile . c o n stru ite ală tu ra t. Presiunile mari date de apă. Armările colţurilor şi contururilor radierului şi a plăcii superioare se soluţionează similar ca la rezervoarele obişnuite.VII 1. D in p un ctu l de vedere al arm ărilor prezintă. folosesc la construcţii de clădiri îşi găsesc şi o aplicare specifică la execuţia rezervoarelor (v. av înd pereţii apropiaţi sau c o m u n i : 498 . de împingerea şi g r e u ta te a păm întului justifică execuţia m onolită a unor astfel de rezervoare.l dea­ supra capitelurilor. Planşeele dală s în t de fa p t planşee ciuperci cu capitelul înglobat în placă care de această d a tă este m ai groasă decît Ia celelalte planşee. Desigur că se po t găsi şi soluţii prefabricate. 3. A rm ă tu ra va fi bine ancorată sau poate fi folosită în această zonă a r m ă tu ra continuă. planşa V).80 şi V I I I .81 sînt date linele explicaţii privind tipul de a r m ă tu ră şi m odul de soluţionare a unor detalii.

uscare etc. P a r te a de sus a silozurilor e ste 'a c o p e ­ rită cu plăci cu goluri p e n tru încărcare şi de vizitare a rm a te încruci­ şat şi în tă rite cu inele puternic arm a te. Grosimea pereţilor nu este desenată la scară. In m od similar cu rezervoarele se arm ează placa de bază (fundul) celulelor. Celulele silozurilor se arm ează pen tru a prelua presiunea radială d ată de încărcarea produsului depozitat. Fig.). Armarea cu plase sudate a pereţilor unui siloz. la efectul dinamic al încărcărilor şi pentru prevenirea fisurării betonului din încărcări sau ca u rm are a contracţiei betonului sau v ariaţiilor de te m p e r a tu ră -etc. îndoite pen tru asigurarea legăturilor la colturile celulei. 82 se a r a tă o v aria n tă de arm are p en tru celulele poligonale ale unui siloz a r m a t cu plase sudate. cu tre m u r etc. de com presiunea d a tă de acţiunea forţelor orizontale (vînt. Unele silozuri reazem ă prin interm ediul unor grinzi foarte înalte (tip perete).celulele sîn t am plasate pe o fu nd aţie com ună (radier general). î n figura V I I I . Silozu­ rile au un t u r n elevator p en tru încărcări. 499 . Unele silo­ zuri au şi subsoluri. VIII. care se arm ează special. n u m ite grinzi pereţi. De regulă.82. grosim ea pereţilor nu coboară sub 15 cm. Celulele silozurilor se arm ează dublu cu a r m ă tu ră încrucişată pe cel p u ţin 2/3 din înălţime. descărcări.

fig. realizate cu vute puternice. 16 aşezate la dis­ ta n ţe variabile (1 —20 cm). VII) pe o lungime de 40 d şi nu mai m ult de 1/4 din totalul arm ăturii din aceeaşi secţiune. în planşa VI se a rată arm area unei pîlnii de buncăr pentru cărbuni. V I I I .83). Stelele dintre celule se armează în mod special. VIII. . Elem entul caracteristic al buncărelor este pîlnia. 500 . p ro tejată contra uzurii cu plăci de oţel special. Stîlpii LK. Racordările pereţilor verticali şi ale feţelor pîlniei sint.0 —2. cît şi ca buli­ căre individuale . pentru depozitarea tem porară a unor produse. de regulă. cap. se folosesc stîlpi de beton arm a t şi beton precom prim at prefabricaţi. se folosesc în cadrul unui proces tehnologie. 20 şi fig. Acoperirea cu beton se ia de 2 .5 cm. av înd şi un rol de sim lificare a procesului de încărcare-descărcare cu mijloace mecanice. P e n tru liniile de tra n s p o rt şi distribuţie a energiei electrice. avînd şi a rm ă tu ră sub formă de V. Stîlpi cu destinaţie specială şi construcţii turn a. care în mod obişnuit este de formă p ătrată. V I I I . n acest scop.V şi de telecomunicaţii. Pîlnia este bine ancorată în pereţii buncărului. Buncărelc sînt construite a t î t sub formă de baterii. 81).8:!. Secţiunile stîlpilor pot fi similare cu cele a ră ta te anterior (v. pentru telecomunicaţii şi tran sp o rt pe calea ferată. iar pereţii din dreptul stelelor sînt îngroşaţi (fig. în anum ite cazuri sînt prevăzute şi cu utilajele necesare. înnădirea arm ăturii se face conform re g u ­ lilor (v. transpo rt urban etc. Armarea pereţilor unui siloz cu celule drept­ unghiulare. .VARIANTA DETALIUL A Fig. De regulă silozurile se armează cu bare 0 8 . V I I I . Arnifi turile asigură legaturile elementelor plane între ele pe toate direcţiile f 5.

-H I ÎS 9 <ty n: •000 -f if îi T IU J_lî priza de partere Ll. 501 .LJ Spre I —I Am- L j . VIII 84 Stîlpi prefabricaţi LEA cu secţiune în I executaţi prin vibrare.lj j s JL G EN E R A LA ui. D IS P O Z IŢ IE ARMARE Fij>. Linii de 6—16 kV.

p en tru coşuri de fum. Tehnologiile industriale im p un executarea unor construcţii speciale tip tu rn . Modul de arm are a acestor stîlpi este sim ilar cu cel al stîlpilor obişnuiţi. P e n tru a n u m ite construcţii industriale se execută stîlpi cu . La secţiunea dublu T a r m ă tu ra longitudinală se găseşte în colţurile etrierilor. E trierii s în t îndesiţi în dreptul consolelor (la 10 cm). Construcţii turn. dc regulă. grinzi. preturnaţi orizontal sau vertical. 80 pen tru tu rn . Stilpi peron. La capul stîlpului este m o n ­ t a t ă şi o a r m ă tu ră în V p en tru preluarea eforturilor din colţuri. execuţie este d e s tu l'd e d i f e r it : stilpi turnat'i m onolit. pen tru fundaţie şi cu cea din figura V I I I . b. B arele coborîte (de la console) s în t ancorate în zona com prim ată. 40. tu rn u ri de răcire.console lungi în capul lor pe care reazem ă diferite elemente de construcţii (ferme lum inator. elemente de su p ra fa ţă etc. A rm area unor astfel de con strucţii se realizează similar cu cea din figura V I I I . . precomprimati cu armătura aderentă . In planşa V II se. tu rn u ri pen tru castele de apă etc. alte rn în d secţiu­ nea dublu T cu cea d rep tun ghiulară.a r a tă arm a rea unui stîlp peron p re fab ric at p en tru hale industriale pe care reazemă. Secţiunea transv ersală a stîlpilor este varia b ilă . prefabricaţi prin vibrare. asamblaţi din tronsoane prin postcom prim are etc.Modul lor de. Stîlpul prezintă interes în tru c ît la p a rte a de jos este un stîlp cu goluri. c. com presiunile de la p a rte a inferioară şi forţele tăietoare prin a r m ă tu r a rid ic a tă (coborită) şi etrieri. centrifugaţi. ferme lu m in a to r din beton a rm a t. care are console scurte p u ternic arm a te p e n tru grinzile de rulare (cu m u s tă ţi p en tru realizarea continuităţii).). A rm area consolelor lungi din capul stîlpilor asigură preluarea în ­ tinderilor de la ta lp a superioară.

La capetele mesei s în t aşezate două perii m ecanizate. Organizarea sudării barelor cap la cap Tipurile m aşinilor de su d at cap la cap folosite s-au a r ă t a t la cap. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU OPERAŢIILE EXECUTATE ÎN ATELIERE Organizarea locului de m uncă în ateliere este în funcţie de g r a ­ dul de d otare a atelierului. îndreptare. în prezent se p re văd în cadrul atelierului linii tehnologice fo r­ m ate dintr-un com plex de maşini şi dispozitive p e n tru realizarea unui proces tehnologic continuu. Organizarea sudării cap Ia cap se poate face conform schemei din fi­ gura IX. m onoraiuri etc. Aceste linii specializate sîn t p rezentate în cărţile de specialitate. tăiere şi fasonare. V şi VI s-au p re z e n ta t scheme de organizare p en tru descolăcire. 1.V. grinzi rulante.C a p i t o l u l IX ORGANIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ARMARE ÎN ATELIERE A. Barele s in t aduse cu cărucioare. electrocare sau cu u n mijloc de ridicat şi t r a n s p o r ta t (poduri rulante. Barele cură503 . 1. în acest capitol se v a prezen ta organizarea locului de m uncă p entru unele operaţii de sudare cu g ra d mai ridicat de organizare.). (pentru capetele celor două bare Care se sudează). în cap. cu peria în formă de disc. F luxul tehnologie în acest caz este u rm ă to ru l: barele aduse din depozit sîn t plasate pe stelajul lateral 7 apoi s în t rostogolite pe masa cu role 3.

care nu se p o t 'o b ţ i n e prin tăierea plaselor uzinate de I.2) aşezate în cadrul unui proces tehnologic continuu. 7 —foarfece mecanic .F ig . deplasate cu un cărucior la locul de m o n tare a plaselor şi a carcaselor.P. apoi rostogo­ lite pe m asa cu role . precum şi ordinea care trebu ie respectată la sudarea nodurilor. care se ridică îm preună Cu a r m ă tu ra aşezată pe ele. după care sin t duse la m aşina de îndoit !) şi apoi sînt.S. 9 —maşină de îndoit . 8 —m ese cu role . 2 —perii mecanice cu disc . alim entarea cu bare tran sv e rsale. plasele se p o t întoarce cu 180°. de aici un a din bare este tre c u tă peste maşina de su d at cap la cap 6 prin interm ediul unor role rabatabile. Poziţia sudorului. 5. 2. — Buzău. Barele longitudinale s în t aşezate pe mese cu ghidaje cu role. barele sudate sînt trecute la foarfeca m ecanică 7. 3 .b e to n d e lu n g im i d if e r ite . c a p la c a p (sc h e m ă ) : 1 —stelaje laterale . folosind maşini cu mai m ulţi electrozi sau maşini cu o singură pereche de electrozi. fiind deplasate m anual. P e n tru a se respecta ordinea de sudare. Organizarea sudării prin puncte folosind maşini de sudat staţionare cu o pereche de electrozi Plasele s u d ate de lăţime mică. 4 —stelaj intermediar . I X .S. ţite s în t aşezate pe stelajele interm ediare ^ de unde sînt. S u d a r e a b a r e l o r d in o ţe l.5 . I X . se po t confecţiona în atelierele de a rm ă tu ri ale fabricilor de p refabricate sau în cele care deservesc şantierele. s în t a r ă ta te în figura I X . 6 ‘ — maşină de sudat electrică cap la cap . La sudarea carcaselor cu maşini cu o pereche dc electrozi se p re­ vede organizarea locului de m uncă folosind u na sau m ai m ulte maşini (fig. 504 . 10 —masă. p en tru a se evita efecte electrice nedorite (şuntarea). care de regulă nu lipsesc din dotarea atelierului de arm ături.3.1. D u p ă sudare.

3.bare scurte . 1 — masă . 2 —B a re lungi . Fig. 11119i 76 5 13 ZI C U z ? a2 i2 0aaii i6m u ? < 12 3 1 5 6 7 â 3101112° □ C 27 26 29 30 31 25 -26 d C r -- i33b H 3 \b /ff \3V d m SM M Z M S. b —fa ţă in fa ţă . IX. după întoarcerea plasei cu 1 8 0 ° . e — su­ darea ultimei bare in­ terioare după Întoarce­ rea plasei cu 180° . 4 — jg h e a b pentru -------------. b — su­ darea primei bare lon­ gitudinale . 1 3 IX . Schem e de organizare a locului de lucru pentru două m aşini cu o singură perache de electrozi : a —in linie .2. 3 —ma­ şină de sudat . 1—47 — puncte de sudură. Organiza­ rea locului de lucru şi ordinea de execu­ tare a sudărilor la o carcasă plană : a — organizarea locu­ lui de lucru . c —sudarea barei a doua marginală cu întoarcerea plasei : ci — sudarea primei ba­ re interioare . f — idem.3 i * 5 - € 5 — O -— - ' t K| Dublul lungimii elementuluiÎ 1 3 ‘t 2 6 / 4 Fig. *a [] . 5 —poziţia sudorului 6 — poziţia muncitorului auxiliar.

Plasele pot 1'i tă ia te pe ambele direcţii. I X . E i p o t fi folosiţi a t î t la sudarea plaselor sudate. Electrozii p ot fi drepţi sau înclinaţi. *Scheme pentru formarea carcaselor prin rabaterea plaselor plane. — B uzău p o t fi tă ia te la dim en­ siuni mai mici. Fig.S.3. 4. I X . 6). îndoirea plaselor p lan e în c a r ca se Această operaţie se face cu dispozitive de atelier.4. I X . o grindă de. rulare care perm ite deplasarea lor la pu nctul de su du ră (fig. 4). V.P.5). 506 . cu ab k a n tu ri de îndoit realizate în ateliere care au lungimea plasei ce se îndoaie sul) form ă de carcasă (fig. IX.S. în ateliere. av în d posibilitatea de. Plasele uzinate livrate de I. acces prin tre bare. cleştii de su d u ră s în t de regulă suspendaţi de un monorai sau de. Organizarea sudării prin puncte folosind cleşti de sudură (maşini de sudat suspendate) Alcătuirea cleştilor de sudu ră a fost p re z e n ta tă in cap. cît şi la sudarea carcaselor spaţiale (fig.

7 se vede m odul de.A P la n Fig. întregii 507 . a b Fig.5. 5 — s to c d e b a re . pendaţi. IX . Sudarea cu cleşte de sudură : a — s u d a re a c a r c a s e lo r .S e c ţ i t in e A . 4 — c le ş te d e s u d u r ă s u s p e n d a t . 3 — p is ic ă . folosire a cleştilor de sudare sus­ şi la sudarea carcaselor. ^ b — s u d a re a p la s e lo r . 2 — m o n o r a i. Schem ă de organizare a locului de lucru la m aşini de sudat suspendate cu cleşte : 1 — m a s ă s u p o r t . IX. se poate ex ecuta şi pe linii com ­ la punctele de sudură ale. a t î t la sudarea plaselor cît S udarea carcaselor de m are serie plexe de sudură care asigură accesul carcase. în figura I X .6..

508 .

electrozii. D e asup ra mesei se găseşte o hotă de v en tila ţie 10. exhaustoare etc. de ulei. a lim en tat de la re ţeau a de cu ren t 1 a atelierului sau şantierului. iar în m în a stîn gă ţine masca 9. Ieşirea marginilor. Organizarea locului de muncă la sudarea cu arc electric Modul de executare a sudurii a fost a r ă t a t la cap. de zgură.). hote. Sudorul fine portelectrodul S cu m în a dreaptă. dispozitive de protecţie (mănuşi. dispozitive auxiliare (mese de lucru. tipul de sudură. Modul de pregătire a arm ă tu rilo r constă în : tăierea capetelor. Cablul 4 conduce cu rentul la portelectrodul < S ’. tipu l de oţel. în figura I X .). în cadrul măsurilor p re g ă tito a re . responsabilul cu su d u ra face un e x tra s al tipurilor de bare care se sudează şi întocm eşte fişe de sudare unde se indică : d iam etru l barelor. cu regulator de intensitate pus în mişcare de un m otor electric 2 . p o laritate etc. Motorul şi g eneratorul sîn t m o n tate pe un cărucior.5. iar cablul 5 face legătura dintre piesa de s u d a t 7 şi sursa de cu ren t (generatorul). dimensiunile sudurii (eclise etc. La locul de sudare trebuie să existe o sursă de curent cu regulator de intensitate (tran sfo rm ator sau g enerator de curent).). de vopsea sau de diferite im purităţi. 509 . P entru executarea sudurilor. panouri şi cabine).). V. re­ gimul de sudare (intensitate. Sculele se păstrează în sertarele mesei 11.8 se vede schema un u i post de sudu ră electrică care folo­ seşte d rep t sursă de cu ren t u n gen e rato r 3. de 1‘ugină. cabluri etc. a p a ra tu ră de su d at (portelectrod. măşti. cu răţirea de regulă cu perii metalice. precum şi dispozitive p en tru asam blare şi sudare.

510 . i Fig. Panouri pentru protecţia su­ dorilor. IX.Fig. Dispozitive deprindere. IX .9.10.

V) cu regulator de in ten sita te (bobina de reactanţă). Dispozitivele pentru asamblare şi fixare se co m pun de regulă din dispozitive de susţinere şi conducere (stelaje. IX . cit mai m ult posibil în operaţiile de pregătire a armăturilor. IX . Mesele au cutii anexe p en tru electrozi şi sertare p en tru p ăstra rea uneltelor. Mesele de lucru pot fi fixe. 2) Folosirea operaţiilor.C.) proiecte tip. Se po t folosi şi mese speciale cu exhaustor. a —f ) care fixează piesele de s u d a t (bare) la o distan ţă de cel p u ţin 10 cm de la capetele sudurii. 4) Capacitatea atelierului este de 1 000 sau de 2 000 t/an.90 in) fie poziţiei aşezat (pe scaun). 511 . B.). P anourile şi cabinele se folosesc pentru protecţia con tra radiaţiilor .P. locul de su d u ră se îm prejm uieşte cu panouri ra b atab ile rezistente la foc.11) trebuie să satisfacă următoarele eerinţe : 1) Introducerea operaţiilor de prelucrare în spaţiul acoperit. ATELIERE DE ŞANTIER DE CONFECŢIONAT ARMĂTURI PENTRU BETOANE 1. 2) Să se elimine eforturile fizice mari p rin folosirea mecanizării. şi înlocuirea operaţiilor pe agregate. dispozi­ tive de ghid are (lim itatoare şi opritori) şi dispozitive de prindere şi strîngere (fig. Generalităţi P en tru unificarea tehnologiilor de pregătire a arm ă turilor în ateliere de şantier s-au întocm it de către In s titu tu l de P roiectări p en tru Construcţii Industriale (I. 3) Atelierul să fie demontabil pentru a se plasa pe cit posibil în centrul de greutate al şantierelor pe care le deserveşte. Proiectele întocm ite s-au orientat pen tru satisfacerea u rm ăto a relo r cerinţe : 1) Să se mărească productivitatea muncii pe baza unor tehnologii moderne. 10. cap.9). înălţim ea meselor corespunde fie poziţiei sudorului în picioare (0.ffară întoarceri şi încrucişări. Schemele tehnologice ale atelirelor (fig. sau conductoare de cu ren t cu s u p ra faţa m a tă sau v o p s ită în culori care nu reflectă radiaţiile (fig. de regulă dreptunghiulare sau tu r n a n t e cu înălţim e reglabilă. IX .în locul generato rului se po ate folosi tran sfo rm ato ru l de sudură (v. în flu x continuu. mese cu role etc.

... Schema de principiu pentru alcătuirea fluxului tehnologic In ate­ lierele de mică capacitate..... i.......L in ie p e n t r u o ţ e l. 11.. IX.b e to n c u d i a m e t r u l -S 12 m m L in ie p e n tr u o ţ e l... 512 .b e to n c u d i a m e t r u l > 12 m m Îndreptare Pregătirea barelor Descolăcire. Asamblarea sau carcaselor Confecţionarea plaselor plane sau carcaselor plaselor Formarea carcaselor spaţiale prin rabatarea plaselor plane Formarea carcaselor spa­ ţiale (din plase sau carcase plane şi bare).. cu cleşti de sudură mobili şi prin le­ gare Controlul calităţii armăturilor finite i Depozitarea armăturilor finite I Încărcarea armăturilor finite în mij­ locul de transport spre punctul de con­ sum Fig. în­ dreptare Sudare cap la cap Tăiere la măsură Fasonare Tăiere la măsură Fasonare j ...

« ** •* E E S?«°*a 5pw« £ o O ''« 9 “1> i ă l'1 8 «o.o.o a î S -«^3 a « c «o ■ fi ŞEI I S“ M “ .a o* « « • rati 2 n o 2«*"?3a r-i £ < 2i2 T 3 2« U ac tu to -a >q . .•• E^ ^ 3 ca t. r ^* s s S7f w -to *o-g 5 a 0 ? ! ! 1” '■ § ■ I ş | “ ■o” O jO fflC jjjC jj o » ■nllij ţa ■ * ■ »•O £* rt « PH "03 •H C **** »- C cI C ra* 3ra Sers-s»? WI o.«> „ O . 00V« * .. ţ j ofl « i a **S^2 I ^ H N| 3 q.a 1 £1 O Co « ow•■«# ua > oti I a 2 s t|. sb ! ş S'S I 3 »» U 0 N „ ■ § » >«.iî..ss “ a £c I c” £|2» « .w . n ~ t i ♦'R . » « 2 3 «•a a ih M g SBlr-u ţ£7 J K” 5 § S o „>5 2 c. S0 5 X t.. 3 3SC»«<j » « 1 *± O w .^ 0J 0) c j ţ-t *3 t* X 3 c JS •s P « u s o 3 « a ~ ^ g s 1 r t ..n -• 3 o u .c*'3 « J* *10 04 JO u ir) ’O fl o o d. U i ra 1 b*O P«U »S? gcs.. > .t S5■ & I_________ 00 1 «^5 G «o ________ •n o ••§ irt | I 1 « 2£2.

macarale mobile cu braţ.). 11) A telierul de armături. începînd de la descărcarea colacilor. la standul de tăiere la lungimile fix e şi fasonare. portale. cap acitatea de prelucrare a oţelului b eton în ateliere centralizate po ate să fie cuprinsă între 1 000 şi 5 000 t /a n . încărcare. dotate ca mijloace de transport şi m anipulare adecvate (electrocare. aşa cum se p o a te vedea în figura I X . stivuitoare. 8) Un atelier de şantier de mică capacitate trebuie să aibă posibilitatea de adaptare uşoară la alte linii tehnologice decît cele pentru care au fost proiectate. 4) Folosirea utilajelor de mare productivitate pentru linii tehnologice în flu x. 5) Operaţiile de pregătire trebuie mecanizate în cel mai înalt grad. vagonele etc. IX . platform ele exterioare şi depozitul de produse fin ite trebuie să fie pe acelaşi teritoriu şi să fie de­ servite de o reţea de drum uri sau de o linie de cale ferată. 7) Operaţiile de descolăcire. 12) sau carcase plane sau spaţiale. U n am plasam en t p en tru u n atelier centralizat poate de regulă dura în tre 6 luni şi max.) trebuie să se facă mecanizat. P ro d u ctiv ita tea la prelucrarea arm ătu rii este direct corelată cu nivelul de dotare a s taţiei sau atelierului de prelucrare. Organizarea atelierelor de confecţionat armături D in practica execuţiei la m arile lucrări. specializate. 10) Depozitele trebuie să aibă capacitate suficientă (pentru deser­ virea atelierelor cu armătură pe 8 — 10 zile) şi amenajări speciale pentru depozitarea oţelurilor pe calităţi şi diametre. 6) Alim entarea fără întreruperi tehnologice a agregatelor de mare productivitate trebuie să formeze o preocupare specială. amplasare pe vîrtelniţe etc. prefem bil cu macarale. îndreptare. în funcţie de eventualele noi sortimente. depozitul de arm ături. 9) M anipularea colacilor (descărcare.3) A telierul trebuie să aibă platform e exterioare amenajate. Atelierele m ari p o t avea linii specializate de produs plase s u d ate uzinate (fig. fasonare sau sudare prin puncte trebuie executate în flu x continuu. 13. depozitarea şi debitarea continuă a sîrmelor la maşinile de sudat. sudare cap la cap. 2. cu utilizarea m axim ă a sudării prin puncte pentru asamblare. 5 ani. 514 .

lungimea de debitare. 515 . Valori orientative de productivitate ale instala­ ţiilor de prelucrare a oţelului-beton. diferite m oduri de îndoire. IX.13. gradul de difi­ cultate şi cap acitatea maşinilor de prelucrare utilizate. La evaluarea ariilor 1 — 3 din figura IX. Organizarea de principiu a unui atelier este a r ă ta tă în figura IX. tăiere. formele de îndoire. Săgeţile a r a tă variantele de dirijare a arm ăturilor. cali­ t a t e a oţelului. num ărul de bucăţi de bare de diferite dimensiuni.2 3 Cantitatea [ t] Fig. legare. 13 s-au a v u t în vedere dife­ rite instalaţii de prelucrare a oţelului-beton.14.

a u Sc l a •2 & ? . O T IZ — .. 3 t «r« « o 3 ••£ TI>o 2 3 O — < |.“ . o «• asIo -E 516 .y o îs 2 «-S •s ii ^ »o ? â .*.'ti 1 /3 *3 0 5 O r3 ° c .î o B1 I 0) 7 SO u gs c. *>• C O (U g ss^> tfi ^ o C c oc . N^ o . oc .tj .H < 5 «2 L . . o “S :3 ®* s i*8 iU s iw . oa 1§ E "b 2• X? |â . a ta o . ° 0 ) i* • 2 »S a ă o — .

4. 7 —maşini de fasonat oţel-beton.16.17 3 50 0—500G t/an . unui atelier 1 500 —3 5 0 0 t/a n . 6 —m ese C apacitatea de prelucrare se dimensionează după ce se execută într-un amplasament. iar în figura IX. Echiparea unei staţii de prelucrare a armăturilor cu capacitatea de 1 500—3 500 t/an : 1 — 6 depozit Intermediar . 7 —masă cu role libere . 3 —maşini mobile de măsurat şl tăiat oţel-beton . 2.16 a a unui atelier de T 70-75m SC© Fig. 8 —maşină de fa so n a t oţel-beton.Fig. m ărimea lucrărilor a organizării unui în figura IX.15. Echiparea unei staţii de prelucrare a armăturilor cu capa­ citatea pînă la 1 500 t/an : 1 —pod rulant . 517 .15 se arată schema de principiu atelier cu capacitatea de prelucrare de 1 500 t /a n . IX. 3 —maşini mobile de măsurat şi tăiat oţel-beton . 5 — masă cu role acţionate cuplată cu o masă cu role libere \ — maşină de fasonat oţel-beton . cu role libere . î n figura IX. 2 . 4 —m asă cu role acţionate . IX . 5.

9 — m a ş in ă d e t ă ia t p la s e s u d a te . T a b e lu l I X .5 t/h max.Piteşti „6 Martie" — Timişoara „6 Martie" — Timişoara „6 Martie" -. 5 — m a s ă c u r o le a c ţio n a te c u p la te c u o m a s ă c u r o le lib e r e . U t i la j e ş i d is p o z itiv e de p r e l u c r a t Tipul utilajului Stanţă manuală de tăiat Maşină electrică hidraulică tăiat oţel-beton Cleşte de tăiat plase sudate Maşină de tăiat armătura SBP Maşină de tăiat plase sudate Maşină de Îndreptat şi tăiat Maşină de fasonat oţel-beton de întreprinderea 'producătoare „6 Martie" — Timişoara „6 Martie" — Timişoara „6 Martie" — Timişoara I. 3 — m a ş in i m o b ile d e m ă s u r a t ş i d e b ita t o ţe l. 1). 1. 0 42 max. 0 12 max. i — m a s ă cu a c ţio n a te . IX.b e to n .17. 0 40 L = 5 050 mm 518 .Fig. Echiparea unei staţii de prelucrare a arm ăturilor cu capacitatea de 3 500—5 000 t/an : 1— r o le şini p o d r u la n t .P.Timişoara Productivitatea max.5 m/s 1. 2 .B. . 0 10 Viteză 0. P e n tru do tarea atelierelor se preconizează utilizarea utilajelor şi dispozitivelor produse în ţ a r ă (tabelul IX . 8 — m a ­ d e fa s o n a t o ţe l.b e to n .P. 0 125 max. 6 . 7 — m a s ă c u r o le lib e r e .M. 10 — m a ş in ă d e î n d o it p la s e s u d a te .

0 16 Electrotimiş 100 puncte /minut 90 puncte/minut Electrotimiş 106 puncte/minut 90 puncte/minut Trebuie re m a rca t că aceste utilaje sîn t susceptibile de îm b u n ătăţiri perm anente şi de autom atizări. 0 12 max. cu transformator separat tip PPS-80-1 tip PPS-80-2 £6 Martie" — Timişoara întreprinderea Reparaţii Brăila Electrotimiş max. în special utilajele de fasonat şi sudat. 0 12 max. care v or putea fi p rog ram ate pe bază de cartele.T a b e lu l I X . T ip u l u t ila lu lu ' (continuare) Întreprinderea producătoare Productivi lalea Maşină automată de confecţionat etrieri Mese cu role libere sau acţionate Maşina de sudat prin puncte tip PPU-16 tip PPU-125 Cleşte de sudat suspendat cu transformator Înglobat tip PPM-16 tip PPM-40 Idem. . l .

1. Plasele de sîrm ă folosite la plăci şi pereţi se leagă în m od obligatoriu pe întreg con turul pe cel p u ţin două rîn d u ri de noduri. dacă acest lucru este specificat în proiect. arce) şi o plasă sau o serie de plase plane la elementele plane (plăci. V I şi V II. D u p ă cum s-a a r ă t a t la capitolele V. MONTAREA ARMĂTURILOR A rm ă tu ra din elementele din beton a rm a t pen tru a conlucra cît mai bine cu betonul treb u ie să realizeze o carcasă spaţială la elemen­ tele liniare (grinzi. Legarea barelor cu sîrmă Legarea nodurilor se face de regulă cu două fire de sîrm ă neagră 0 1 —1. stîlpi. carcasele şi plasele se realizează din ce în ce mai m u lt prin asam blarea lor cu su d u ră în pu n cte Ia maşini speciale de s u d a t care asigură o p ro d u c tiv itate ridicată prelucrării arm ăturilor. P e n tru restul intersecţiilor se adm ite legarea din două în două noduri.C a p ito lu l X OPERAJII DE MONTARE. 520 . Asam blarea acestor tip u ri de carcase şi plase se face prin legarea intersecţiilor barelor încrucişate (noduri). TRANSPORT.5 m m (livrată conform STAS 889-80). Modul de asam blare a plaselor şi carcaselor su d ate s-a a r ă t a t la cap. în şah. V. pereţi). MANIPULARE Şl DEPOZITARE A.

l. de asemenea. Nodurile care se execută cu sîrm ă sîn t: noduri simple (fig. l . l . î n figura X . Modul de execuţie a legă­ tu rilo r cu sîrm e simple. P e n tr u a se m ări produc­ tiv ita te a la legarea sîrmei se po t folosi mai m u lte sisteme din care cel mai utilizat este dispozitivul cu cîrlig de răsucit sîrm a (fig. în figura X . a. l . X. R estul a rm ă tu rii se leagă de etrieri din 2 în 2 intersecţii. iar etrierii şi punctele de intersecţii cu barele longitudi­ nale. în şah. se vede exe­ c u tarea u n ui nod simplu pen tru p u n ctu l de încrucişare a două bare în unghi d rept (plase şi carcase sudate). se leagă de to a te b a ­ rele cu care se încrucişează etri­ erii înclinaţi şi agrafele înclinate. l . X .N um ărul de legături şi felul legăturilor la noduri este în fu n c­ ţie de tra n s p o r t şi manipulări. care înlocuieşte cleştele p a t e n t la operaţiile de legare a barelor de oţel-beton.2). b.2). se răsuceşte m ai întîi cu m în a apoi cu cleştele sau paten tu l. Tipuri de legături la încruci­ şarea barelor de armătură. a unor sîrm e legate cu ochiuri la capete (agrafe) care apoi se răsucesc cu 521 . l . L a stîlpi şi grinzi. b. î n acest sistem se folosesc cleme în form ă de U din sîrm ă neagră (v. asftel. Barele înclinate se leagă de primii etrieri cu care se încruci­ şează. prin in tro ­ ducerea sîrmelor sub încrucişare . fig. e) sau noduri m oarte. l . X. b se a ra tă m odul de executare a unei legături în tre barele longitudinale şi etrieri. care se îndoaie pe ciocul dispozitivului şi apoi prin rotirea dispozitivului se realizează îm pletirea sîrmei. P rim a buclă a nodului se face cu m îna. agrafele şi etrierii se leagă cu sîrm ă la ciocuri. d) şi noduri în furcă (fig. X . a. P e n tru a în v ă ţa execuţia nodurilor treb uie u rm ă rite figurile X . Fig. noduri duble încrucişate (fig. c). X . Legarea cu cleme şi agrafe cu ochiuri. a — e din care rezultă fazele de execuţie . U n alt sistem constă din confecţionarea la un dispozitiv special. obligatoriu la colţuri. F retele se leagă de to a te b a ­ rele cu care se încru c işe ază. o. Sîrmele s în t p re g ătite p en tru legat în m ănunchiuri de sîrm e scurte şi îndoite în form ă de U. X.

P e ste b a re le clin otel babn se p etre ce o ciem d în tormS de U d in strmO a rs â Pe c io c u l d isp o zi­ tiv u lu i se b a o a ie c a pe tele clem ei P rin ro tire a d is p o z iti­ vului se realizeazd împle­ tirea capetelor cle m e i Fig.2. 522 . X. Dispozitiv cu cîrlig de răsucit sîrma.

cîrligul dispoziti­ vului se introduce în ochiurile agrafei şi prin răsucire se realizează nodul. Răsurirea agrafelor pentru legat armături : a — m in e r c u c îrllg p e n tr u r ă s u c ir e a a g ra fe lo r . cu dispozitivul de răsucit (cîrlig) cu mîjier (fig. D ispozitiv pentru confec­ ţionarea agrafelor cu ochiuri. X. X. Fig. b — a g r a f ă d e s îrm â o c h iu r i p e n t r u le g a t a r m a t u r i.4 se a ra tă modul de confecţionare a agrafelor (legături cu ochiuri) la u n dispozitiv simplu.Fig. . d a to rită unor caneluri interioare de ghidaj aflate în inte­ riorul dispozitivului (capul cu cîrlig al minerului). Capul dispozitivului de răsucit se po ate învîrti şi prin simpla tragere a dispozitivului. X. Sîrm a introdu să în găurile suportului manivelei şi în două cîrlige se răsuceşte formînd cele două ochiuri p rin în vîrtirea succe. v ă a manivelelor.4. cu două manivele.3.3) . î n figura X .

3) Execuţia carcaselor (legate) pe şabloane : p en tru realizarea carca­ selor îndoite. Montarea la banc a unei carcase. în locul caprelor se p o t folosi suporţi de in v e n ta r . în tru c it au dimensiuni variabile şi nu m ai po t fi introduşi ulterior pe Ia capetele grinzii (după ce s-a început legarea barelor longitudinale de etrierii din p a rte a cen­ trală). se începe legarea etrierilor în colţuri de barele longitu­ dinale din p a rte a de jos a g r i n z i i . de regulă b eto nată. se leagă apoi etrierii de barele de m ontaj de la p a rte a centrală a grinzii .5) conform planurilor. conform distanţelor p re v ă­ z u te în p la n u ri. 524 . Asamblări de carcase din bare independente legate în atelier P e n tru asam blarea carcaselor se procedează a s t f e l : 1) L a grinzi şi stîlpi de secţiune constantă: se confecţionează capre din oţel-beton îndoit care se am plasează pe o su p ra fa ţă netedă. se introduc barele ridicate şi de m ontaj. se introduc circa 1/4 din etrierii din p a rte a centrală a elementului însem nîndu-se cu cretă poziţia lor pe u n a din barele din m arginea elem entului. precum şi barele de la p a rte a superioară. care se p rind de primii etrieri închişi dinspre centru l g r i n z i i . 2) L a grinzi de secţiune variabilă cu vu te: se procedează ca la stîlpii şi grinzile de secţiune co nstan tă cu deosebirea că etrierii se introduc to ţi de la început în p a rte a ce ntrală a grinzii.) se p o t folosi şabloane alcătuite din suporţi şi scînduri puse pe cant în care se crestează la d istanţe egale locul de poziţionare a barelor care apoi se leagă de intersecţii (noduri). Suporţii p o t avea şi console şi rafturi Fig. prin legarea barelor independente. X. se aşază pe capre sau supo rţi barele de la p a rte a de jos a grinzii sau de pe latu ra laterală a stîlpului (în cazul stîlpilor) . în final se introduc etrierii de la c a p ăt care se leagă de barele longitudinale (fig.5. b araje etc. X.2. în special cînd se folo­ sesc bare de diam etru m are (la construcţii m a s i v e : poduri.

525 . se mai utili­ zează şi acest procedeu de m ontare a a rm ă tu rii in cofraj. X.6). to tu ş i la livrări mici. 3. Organizarea lucrului pen tru asam b larea carcaselor se face de regulă cu respectarea unei tehnologii optime (care fixează ordinea operaţiilor.SECŢIUNEA A-A p en tru aşezarea barelor nervurilor. cînd nu se dispune de a r m ă tu ra confecţionată în ateliere. în funcţie de num ărul şabloanelor şi num ărul fierarilor betonişti dispo­ nibili). Montarea armăturii iegate direct în cofraj M ontarea arm ă tu rii direct în cofraj se practică din ce în ce m ai p u ţin d ato rită consumului m are de m anoperă. care se folosesc la alcătuirea c a rca­ selor (fig.

11 bare ridicate g a ta fasonate ( 0 < 12) 526 . m ă tu ra re sau curăţire cu aer com prim at. se introduc barele ridicate şi de m ontaj . se aşază a r m ă tu ra în poziţia p re v ăzu tă în p r o i e c t . se leagă cu sîrm ă în poziţie corectă. se m on tează cofrajul s t î l p u l u i . se curăţă s tra tu l de b eton de egalizare . se trasează poziţia etrierilor cu creta pe cofraj . verticali sau înclinaţi. se introduc barele drepte de la parte a de jos. a v în d dimensiunea care să asigure acoperirea cu b eton (care este mai m are decît la celelalte elemente) . se poziţionează etrierii pe cofraj. se m ontează barele drepte. în dreptul sem nelor. se m o ntează distanţierii din m aterial plastic (sau sîrm e rigide îndoite. Această operaţie se execută în urm ătoarea ordine : se introduc întîi etrierii peste m u stăţile lăsate din fu n daţie sau din stîlpul in fe r io r. se m ontează distanţieri laterali pen tru asigurarea acoperirii cu beton. Această operaţie se execută în u rm ăto a rea ordine : se trasează cu creta poziţia barelor . carcasele stîlpului se poziţionează cu distanţieri circulari. se poziţionează puricii. se t r a ­ sează pe cofraj poziţia barelor verticale şi orizontale care formează fie o plasă legată. d upă care se continuă cu barele verticale şi in cele din u rm ă se m ontează cele orizontale.în a in te de începerea operaţiilor de m ontare a arm ă turilo r se curăţă cofrajele. Poziţia barelor se fixează de cofraj cu cuie . e. se leagă arm ătura. Armarea grinzilor. pen tru a se asigura acoperirea cu beton care cohferă a rm ă tu rii durabilitate. de regulă a ltern ate c. Această operaţie se execută în urm ătoarea ordine : se term in ă cu m o n tare a arm ătu rii din stîlpii de la capetele g r i n z i i . se introduc distanţieri în fundul c o f r a ju lu i. se leagă etrierii începînd de sus în jos la distanţele p rev ăzu te în proiect (conform indicaţiilor a n te r io a re ). se introduc barele longitudinale care se leagă de m u s tă ţi şi se trasează cu cretă pe o b ară longitudinală . c. fie două plase legate (după planurile de armare) . Armarea fundaţiilor. etrierii închişi se lasă cu latura de sus deschisă . agrafe şi sîrm e cu care se leagă de cofraj. Aimătura pereţilor plani sau curbi. b. se m ontează al doilea perete al cofrajului şi se verifică poziţia arm ăturilor. se închid etrierii şi se leagă . Preo cu parea principală a fierarului betonist trebuie să se îndrepte spre poziţionarea corectă a a r m ă tu rii prin mijloace sigure. C urăţirea cofrajului se face prin spălarea cu furtunul. d. de regulă de la margini de care se leagă barele orizontale. A linarea plăcilor orizontale. Se m ontează după ce s-a ex e c u ta t cofrajul unei feţe a peretelui. de etrieri . cu capete din m aterial plastic) . iar ele­ m entului sig uran ţă şi fiabilitate în exploatare. a. Armarea stîlpilor. se începe cu u n g ru p de bare verticale. Această operaţie se execută în urm ătoarea ordine : se fasonează barele .poziţia etrierilor .

plasele de la parte a superioară fiind m e n ţin u te în această poziţie cu distanţieri m o n taţi şi ei la sol.. se t r a ­ sează cu creta poziţia plaselor şi indicativul lor conform proiectului. deoarece în unele cazuri se ad m it şi noduri nesudate) şi se fac celelalte operaţii tehnologice (tăieri. P e n tru plasele de la p a rte a superioară se poate utiliza altă culoare de cretă. se resudează. Prin această tehnologie nu se imobilizează cofrajul pen tru m ontarea plaselor (fig. Montarea plaselor sudate uzinate şi a carccselor sudate şi legate a. M ontarea plaselor. P en tru corecta poziţionare a plaselor şi asigurarea petrecerilor de îm binare (v. Plasele sudate uzinate sînt t r a n s p o r ta te în condiţii speciale. Se poate p ractica procedeul de m ontare la sol pe un cadru m e ta ­ lic a întregii a rm ă tu ri a unui planşeu. în cazul arm ării pe două direcţii (încrucişat) se procedează in mod similar. 4. în a in te de punerea în operă se verifică de şeful brigăzii de fierari betonişti dimensiunile şi tip ul plasei conform proiectului. se .7. în ordinea în care se vor m onta.8 şi X. X. . D istanţierii s în t de tip u l celor a ră ta ţi in cap. . p a rte a inferioară şi superioară (bare de m o n taj) şi se leagă cu sîrm ă . pe indicative. legări de bare etc. Fig. Dispozitiv reglabil pentru înaşază barele de rep artiţie de la doirea barelor ridicate în plăci. . X. nodurile slabe sau desfăcute (conform prevederilor. In prealabil plasele sîn t depozitate pe platfo rm a de lucru. cu dispozitivul de sud at pe o singură parte. . sau pe platform a de m o n taj. V II) pe cofraj. 527 . X. dacă apare necesar. decupări..9). îndoirea barelor direct pe cofraj este p re ­ cedată de însem narea cu creta a punctelor superioare şi inferioare a barelor care se în d o aie. cap.sau cu bare care urinează a fi în ­ doite (ridicate) direct pe cofraj cu o cheie specială sau cu u n dispo­ zitiv special (fig..) dacă tehnologia de punere în operă prevede că aceste operaţii se fac la şantier şi nu la ateliere. . se m ontează călăreţii . prinzînd bara în cîrligul f u r c i i .7). III (la p a rte a supe­ rioară se a d m it distanţieri din oţel-beton). . .

X.Fig. Ridicarea plaselor pe obiect cu macaraua 528 .8.

34 —Cartea fierarului betonist —cd. ca de exemplu riparea plaselor. indicative ce treb u ie scrise şi pe cofraj.Fig.9. Plasele care se m ontează vor fi etich e ta te cu indicativele din proiect. procedeu ce poate fi folosit la pardoseli. la pistele aeroporturilor etc. chiar direct din mijlocul de tra n s p o rt. foarte im p o rta n tă este asigurarea acoperirii cu beton şi a înnădirilor prin petrecere. La m o n tare a plaselor. Montarea plaselor la sol. X. care sîn t prinse cu mijloace speciale de ag ăţare pen tru ripare (tîrîre). P e n tru m o n tare a plaselor pot fi lu ate în considerare şi alte tehnologii care măresc p ro d u c tiv ita te a muncii la punerea în operă. 1 529 .

i i LJ 1TM H fl-. V III). t o t denumirea de carcasă (legată) o arc şi arm ătura elementelor liniare (grinzi. cap.10).10. Montarea carcaselor. porţiuni de arce) din bare indepen- b< 15cm u8 * 1 tr i t î S r. Exemple do carcase sudate pentru grinzi.zr —r* « a n Q/i—ELft.il. cît şi carcasele îndoite. X. carca­ sele plane.Se pot utiliza şi plase în rulouri care se montează direct prin derulare şi se prind cu cuie de cofraj. sudate care ocupă diferite poziţii în secţiunea transversală a grinzilor (fig. yy v - Fig. asigurînd acoperirea cu beton prin distan ­ ţieri clin material plastic. b. 530 . fie din carcase plane sudate ca atare. fie din plase plane obţin ute prin tăierea lor din plase uzinate (v.V W di » « -iţ----. stîlpi. X. Prin carcase sudate se înţeleg atît. De asemenea.

dente. Efectuarea transporturilor se va face conform prevederilor din norme. cît şi cei pentru arm ătura laterală. şeful de şantier îm preună cu şeful echipei de. cît şi pe cea laterală. cu sau fără utilizarea de. în vederea prevenirii accidentelor la m anipu­ lare.. care sint g a ta montate intr-o carcasă spaţială a întregului element.10. în ordinea în care vor fi m on tate pe platform a de lucru. 566/1968 şi modificate prin Ordinul Ministerului Construc­ ţiilor Industriale nr. în cazul utilizării carcaselor spaţiale g a ta m ontate. cofrajul trebuie numai parţial m ontat. dacă tipul de distanţier folosit permite această operaţie . după tehnologia care a fost fixată de şeful de şantier. c. De regulă carcasele se depozitează pe indicative. In acest scop. Prevederile normelor nu sînt limitative şi pot fi com pletate in funcţie de situaţia locală sau de condiţiile speciale. Se lasă nem ontate panourile pe unde se introduc carcasele spaţiale.1975. Manipularea lor se face cu grinzi rigide şi cadre care au un număr de prinderi suficiente pentru a nu deforma carcasa s p a ţia lă . precum şi prevederile cuprinse în cap. la paragraful G. 531 . transport. Protecţia m uncii. Carcasele aduse din atelierul de şantier la obiectul care urmează a fi executat nu se montează direct în anum ite situaţii impuse de te h ­ nologie. G reutatea şi dimensiunile carcaselor pentru întregul element sînt limitate de mijloacele de manipulare şi transport. la operaţiile de încărcare. 3 din acest capitol şi al exemplificărilor de la cap. X II I. iar lucrările de montaj conform cap. speciale. X X I I. Montarea carcaselor legate se face conform indicaţiilor arătate. V privind maşini şi mecanisme de ridicat şi dispozitive auxiliare. direcţie verticală. în caz contrar se iau măsuri pentru poziţionarea distanţierilor pe cofraj (înainte de m ontare sau chiar în cursul montării). Dacă nu se dispune de mijloace. V III. La încărcarea şi descărcarea carcaselor se vor respecta dispozi­ ţiilor cuprinse în cap. descărcare şi m ontaj se vor respecta prevederile „Normelor de protecţia muncii" aprobate prin ordinul nr. carcase sudate. greutatea lor nu trebuie să depăşească de regulă 100—120 kg. înainte de m ontare se verifică toate cotele conform proiectului şi li se m ontează distanţierii din material plastic a tît cei din fundul cofrajului (la grinzi). fierari betonişti şi dulgheri stabilesc fazele dc m ontare şi modul de încheiere a cofrajului. folosind stelaje de inventar (capre) sau stelaje din oţel-beton gros. 32/N din 4. cap. V al normelor. M ontarea în cofraj se poate face a t î t pe.

tiparelor. pe înălţim e ( + 5 —10 mm). Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton se indică abaterile de formă. tăiere. Elemente prefabricate din beton armat şi beton precomprimat. I n m m ± 5 ±20 ±50 ±3 d ±50 Tehnologiile. 21-77). Proiectele a ra tă clasele de precizie cerute şi dau sau prev ăd to le­ ra n ţe le care trebuie respectate. V şi VI ale 532 . (tabelul X .l). i n m m : — p in ă la 1 m — de la 1 — 10 m — de la 10 m A b a t e r i l i m i t ă la lu n g im e a d e p e tr e c e r e a b a r e lo r I n c a z u l i n n ă d i r i l o r p r in s u p ra p u n e re A b a t e r i l i m i t ă la p o z i ţ i a I n n ă d i r i l o r . Condiţii generale. în lungul elem entului ( + 1 0 —20 mm). pe lăţim e a elementului ( + 1 0 mm). form area fasciculelor. paralelism (aceste abateri s în t în ju r de 6 — 10 mm).B. la poziţia pieselor metalice. dimensiuni şi to le ra n ţe pe clase de precizie etc. aceste elemente treb uie sta b ilite Ia execuţie. Aceste abateri s în t precizate şi în condiţiile tehnice ale norm ativelor pen tru executarea lucrărilor din beton a r m a t şi b eton precom prim at (C. Abaterile se referă la : — lăţim ea. l . — abaterile de rectiliniaritate a muchiilor. planeitate. ABATERI Şl TOLERANŢE ADMISIBILE PENTRU ARMĂTURILE GATA MONTATE î n STAS 6657/1-76. î n STAS 7721-67. se dau toleranţele şi clasele de precizie p e n tru execuţia elementelor. fasonare. în lipsa precizărilor din proiect. T a b e lu l X . 140-85 şi G. înălţim ea şi lungimea elementului. p re ­ cum şi operaţiile de pretensionare au fost a r ă ta te în cap. îndreptare. dispozitivele şi utilajele pen tru execuţia operaţiilor de descolăcire. P e n tru a rm ă tu ri aceste ab ateri se referă la poziţia a rm ă tu rii. la lungimea m ustăţilor. cofrajelor etc. a urechilor (unde se a d m it ab ateri mai mari) etc. Abateri limită admise la executarea şi montarea armăturilor A b a te re a l im i t ă sau to le r a n ta a d m is ă T ip u l a b a te r ii sau to le ra n ţe i a d m is e f a ţă d e p ro ie c t A b a t e r i l i m i t ă la d im e n s iu n ile s e g m e n te lo r b a r e i fa s o n a te ş i la l u n g im e a t o t a l ă a a c e s te ia .

diametre. 2) Descărcarea şi manipularea pentru punerea în operă (sau pe platform a de lucru). 6) Fasonarea şi gruparea pe elemente. 3) Completarea lucrărilor de m ontaj în operă sau pe platform a de lucru (decupări. m odul de organizare a u nor ateliere de şantier.lucrării. mărci etc. sudare. fasciculelor sau legăturilor de bare fasonate. plaselor. 3) Depozitarea pe calităţi de oţel. conform preve­ derilor (v. în acest capitol se v o r prezenta unele aspecte ale organizării lucrului şi a locului de m u n c ă . cap. care în prin cipiu sînt u rm ătoarele: 1) T ransportul oţelului-beton. D a că plasele su d ate uzinate se folosesc la confecţionarea carca­ selor prin ra b a ta re a lor (îndoirea lor conform proiectului). bordări la marginile golurilor. 9) Depozitarea armăturilor finite.). — B uzău. 4) Descolăcirea şi îndreptarea.S. retuşări de noduri desfăcute sau slabe . I I I ) .P. îndesiri de bare. pozări de purici şi distanţieri ele. S-a a r ă t a t de asemenea modul de pregătire a fabricaţiei (întoc­ m irea fişei de debitare. 5) Betonarea elementului. 4) Verificarea operaţiilor de montaj. plasele uzinate se tra n s p o r tă la atelierul de arm ături.S. co n stîn d din : 1) Transportul plaselor sudate (plane şi în rulouri) pîn ă la punctul de lucru.). pozarea puricilor şi distanţierilor ele. modul de tr a n s p o r t. 8) Controlul calităţii. îndoire. E x ecu ţia lucrărilor de a r m ă tu ri din bare independente pînă la punerea lor în operă com portă o serie de operaţii şi faze. 5) Tăierea şi sudarea cap la cap sau înnădirea cu manşoane. Dacă în loc de bare independente se folosesc plase uzinate livrate de I. 2) Descărcarea oţelului-beton din mijloacele de transport. legări de bare independente. m anipulare şi m ontaj a arm ă tu rilo r fasonate. 12) Completarea lucrărilor de montaj în operă (legare. 10) Încărcarea armăturilor finite în mijloace de transport şi transportul la punctul de lucru. 14) Betonarea elementului.' îndoiri de plase. fasonare etc.). se depozitează pe platform e e x te ­ 533 . loturi. operaţiile necesare executării arm ă tu rilo r sîn t m u lt simplificate. 7) Confecţionarea carcaselor. 13) Verificarea operaţiilor de montaj. 11) Descărcarea şi m anipularea pentru punerea în operă.

fo rm aţia de lucru.D. colacii se com pactează cu 4 legă­ tu ri suficient. eficienţa economică.P. tra n sp o rtu l şi depozitarea oţelului-beton sînt întocm ite de I. DAC. de strinse. descărcare şi m anipulare se pot face cu Fig. MTA 125 etc. m a n ip u ­ lare. l l . remorci tip RM-2 sau semiremorci joase tip RA. 534 . grind a cu cîrlige şi cablul cu ocheţ.rioare şi apoi se . m anipularea colacilor. R egulile generale de depozitare a oţelului-beton au fost a r ă t a t e la cap.C.C.i de 4 m care se trece prin colaci.ll. C. Manipularea transportul şi depozitarea oţelului-beton în colaci (fişa tehnologică F. X . decupări etc. — INCEP. C arpaţi. 1. III.G fişe tehnologice care. dispozitivele de. MANIPULAREA.C. conform u nor condiţii speciale. P e n tru m anipularea propriu-zisă se foloseşte dispozitivul din figura X . m odul de depozitare. La a te ­ lierul de şantier operaţiile de încărcare. costul. TRANSPORTUL Şl DEPOZITAREA ARMĂTURILOR P e n tru m anipularea.. protecţia muncii.execută operaţiile pregătitoare (tăieri. M T 1 1 0 M . în atelierele centralizate descărcările şi încărcările se fac cu m acarale tu r n de tip MT 40. m a n ip u la re —tra n s p o rt. sau conteinerizat. Transportul in interiorul depozitului se face cu m o tostivu ito are cu cîrlige.) duţSă care se îndoaie cu dispozitive speciale de îndoit plase de diferite lungimi. consumul de m uncă. prezintă circuitele şi mijloacele de. Rom an). 05) P e n tru m anipularea m ecanizată. Transportul la atelier se face cu a u t o ­ camioane de producţie rom ânească (Bucegi. Grindă cu cîrlig m aca rau a hidraulică de pe autocam ion sau şi cablu cu ochoţi. T ran sp o rtu l pe calea fe rată se poate face paletizaf.

P e n tru m anipulare se folosesc dispozitive a n e x e : grindă.06) Oţelului-beton în bare 0 12 —40 mm) se livrează fără legături sau cu legături în „unităţi de încărcătură “ de 1 000 ia 2 500 kg. Fig. 2. cu a u to m ac ara u a obişnuită. X. Legătură de bare.12. Manipularea. dar 1111 direct pe păm înt. X .12). care încon­ jo ară de două ori legătura de bare (fig.13. Fig. cu m acaraua Pioner say m acarau a de planşeu (la punerea 111 operă). scoabe de prindere şi cabluri. p rev ăzute cu cîte trei legături de solidarizare din oţel-beton şi două legături de m anevră cu ochet (fig. Cîrligele grinzilor se introduc în ocheţi. transportul şi depozitarea oţelului-beton în bare (fişa tehnologică F. X. Springuri pentru prinderea legăturilor. Colacii se aşază vertical sau uşor înclinaţi. l 3). de 3 m.remorcă. La în cărcături foarte m ari se folosesc în plus springuri (şufe) din cablu 0 16 manşonat.e. 535 . Depozitarea pe te rm e n scurt se face în depozite descoperite. ocheţi. X.

în pachete plasele pot fi aşezate una peste alta faţă în faţă (a doua răsturnată). fie în remorci joase cu ţepuşi fără a depăşi înălţimea ţepuşilor sau a obloa­ nelor mai m ult cu o treime din grosimea pachetului (fig. 536 .14). 07) Plasele uzinate fabricate la I.14. X. iar perioada de depozitare va fi cît mai scurtă. Depozitarea barelor pentru a fi uşor manipulate.) din sîrmă lam inată OL 32 sau OL 34 0 6 (fig. plasele se pot tran sp o rta fie în camioane.Fig.S. fără a depăşi masa de 2 000 kg.P. astfel ca linia nodurilor să fie verticală. încărcăturile mari se depozitează pe rinduri perpendiculare cu interspaţii pentru introducerea springurilor (fig. Manipularea.17. La şantier. III. 3. Plasele se livrează în pachete de cel mult 50 bucăţi. Manipularea pachetelor de plase se face cu dispozitivul din figura X. X. în mijloacele auto. depozitarea se poate face provizoriu pe traverse metalice sau de lemn şi pe capre din oţel-beţon.S. Operaţiile de încărcare-descărcare se fac de regulă cu o autom acara de capacitate convenabilă (AM-5). Consumul de manoperă şi costul sînt reduse la ju m ă ta te faţă de oţelul livrat în colaci. în vagoane se pot tran sp orta plase cu lăţimea m axim ă de 2 700 mm.15). Plasele trebuie legate.16). transportul şi depozitarea plaselor sudate (fişa tehnologică F. fiind prevăzute cu legături de manevră (4 sau 6 buc. X. X. Modul de depozitare s-a ară ta t la cap. — Buzău au lungimea cuprinsă între 2 000 şi 7 000 mm şi lăţimea de 1 000 la 3 000 mm.

Fig. X.17. de transport. Legarea plaselor. Dispozitiv pentru manipularea pachetelor de plase sudate.15. 537 . X. Fig.

Aceasta se aşază pe grupe de bare. se organizează un a n u m it flux de producţie depozitîndu-se lîngă locul de lucru de o p a rte elementele 538 . Mijloacele de tra n s p o r t a produselor finite s în t de. De regulă legăturile conţin o singură m arcă pen tru mai m ulte ele­ m ente similare. In cazul atelierelor mici se organizează puncte de lucru pentru su d a t plase de deschideri mici.4. palete. Aceasta se con­ fecţionează pe linii tehnologice specializate cu un flux tehnologic bine precizat. execuţie a carcaselor unde se folosesc elemente faso­ nate în prealabil. fie la confecţionarea carcaselor.). transportul şi depozitarea armăturii fasonate a. într-o zonă specială a atelierului sau pe platform e exterioare precizate prin schema fluxului tehnologic din proiectul de organizare a atelierului de arm ături. de care dispune. Etrierii se leagă se p a ra t p en tru grinzi şi se p a ra t pen tru stîlpi şi se etichetează după aceleaşi criterii ca şi barele fasonate. bare. legăturile nu depă­ şesc 100 —120 kg. A rm ă tu ra fasonată ca baie individuale. P e n tru atelierele cu mijloace de ridicat reduse. electrostivuitoare. ţepuşi. G re u tatea legăturilor este în funcţie de gradul de m ecanizare a atelierului şi a şantierului. D epozitarea plaselor şi carcaselor se face cu respectarea regulilor a r ă ta te la cap. E tichetele trebuie să conţină elementele de pe fişa de debitare-fasonare : obiectivul (clădirea). num ărul barelor pe fiecare elem ent şi eventual num ărul elementelor din beton a r m a t p entru care sînt fasonate barele din legătura etichetată. m arca barelor. Manipularea. care apoi se folosesc fie ca plase plane. etrieri etc. mese inerţiale) sau cu mijloace de ridicat şi tr a n s p o r ta t etc. Pachetele de bare. elemente şi mărci de oţeluri. pentru a p u te a fi m a n ip u la te de către doi m uncitori. indicativul elementului. stîlpi. fasonate şi etrierii se depozitează în ordinea în care se vor livra la şantier (fundaţii. grinzi). § C. 2). b. P e n tru m anipulări. barele fasonate se leagă în aceleaşi condiţii ca la a r m ă tu ra liv rată în bare (v. Manipulările în cadrul atelierului se fac pe linia fluxului te h n o ­ logic. fie m an u al pe rolganguri. regulă semire­ morci special am e n a ja te (cu stelaje. atelierul. obloane etc. A rm ă tu ra fasonată eu plase şi carcase sudate. pe tipuri dc oţeluri. cu mijloace de tra n s p o r t la sol (vagoneţi. La punctul de. III. P e n tru carcase se pot organiza puncte de lucru speciale în cadrul atelierului. etichetîndu-se.

P. I. C a lc u lu l ş i a lc ă tu ir e a s t r u c t u r i lo r e ta ja te c u d ia fr a g m e . L. Bu­ cureşti. Zaeopecanu. 1981. cabluri şi dispozitive speciale etc. P r o ie c ta r e a a r m ă r i i e le m e n te lo r de beton c u p la s e s u d a te . 1975.P.P. C u rs g e n e ra t. î n d r u m ă t o r p e n tr u p r o ie c ta re a ş i c a lc u lu l c o n s t r u c ţ iilo r d in b e to n . şi I. Bucureşti. Bucureşti.M. C . Zacopceanu. rtumitresou. în tim pul m anipulărilor trebuie să se folosească dispozitive care să asigure nedeform abilitatea elementelor fasonate (grinzi de ridicat multiple. I.P. mese cu role (rolganguri). U t iliz a r e a p la s e lo r ş i c a rc a s e lo r s u d a te p r in p u n c te . C a lc u lu l ş i a lc ă tu ir e a e le m e n te lo r d in beton a r m a t s i beton p r e c o m p r im a t .C. Dumitieseu. B IB L IO G R A F IE Brinzan.8 3 . D. C a rte a b c lo n is tu lu i.D. M a n u a l u l te h n ic ia n u lu i d in la b o r a t o r u l de în c e r c ă r i m e ta le . Utilajele şi dispozitivele din atelie­ rele m ari s î n t : grinzi rulante.M. 1972. P ro ie c te l i p p e n t r u e le m e n te 539 . C o n s t r u c ţ ii. Bucureşti. cadre plane metalice etc.P. N o r m a t i v p e n t r u e x e c u ta re a ş i r e c e p ţio n a r c a l u c r ă r i lo r d in beton b eton. M.T. p r e c o m p r im a t . Bucureşti. STAS 1 0 1 0 7 11 -7 6 .. — ÎNCERC. I. Nădăşan.E.. A. Editura tehnică. D. Tertea.. .L. 1964. 1969. monoraiuri. Editura tehnică. 1968. colţare.7 7.. 1963.T. Editura didactică şi pedagogică.a. Treiea. N o r m a t iv p e n t r u e x e c u ta re a l u c r ă r i lo r d in beton ş i beton a r m a t .R.D. Editura didactică şj pedagogică..M. şi Popeseu. ş i h a le . I n s t r u c ţ i u n i te h n ic e p e n t r u e x e c u ta re a p r i n s u d a re e le c tric ă a î m b i n ă r i lo r ş i î n n ă d i r i lo r la a r m ă t u r ile d in o ţe l-b e to n . Editura tehnică.C. C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t. 1974. grinzi de ridicat. ş. î n d r u m ă t o r u l f i e r a r u l u i b e to n is t. C . I. T. ea n ep u tin d depăşi pro ducţia atelierului pe 3 — 10 zile. 1 4 0 -8 6 . C. gheare.P.O. I. 2 8 .7 6 .A.C.C. Bucureşti.O. şi Strinatti. IXCERC. Editura tehnică. Editura tehnică. P . A. Editura Tehnică. scoabe.. ocheţi lan ţ reglabil. Editura tehnică.C. Cărare. Cănîre. — IXCERC. C o n s tr u c ţ ii c iv ile ş i in d u s t r ia le . T e h n o lo g ia c o n s t r u c ţiilo r .C. M. 1965. C . electrocare. 1976. ş. 1973.a.a. B e to n u l p r e c o m p r im a t.R. Editura Tehnică. T. I. 5 9 . 1969. Bucureşti.C. Editura tehnică. I n s t r u c ţ i u n i te h n ic e p e n t r u p ro ie c ta r e a ş i e x e c u ta re a a r m ă r i i e le m e n te lo r de beton c u p la s e s u d a te .C. Darie. T.C. Cărare.). Bucureşti. ş. electropalane. chingi. L. Bucureşti. Zona de depozitare se dimensionează în fu ncţie de capacitatea a t e ­ lierului.care se folosesc la asam blarea carcaselor şi de p arte a opusă carcasele g a ta executate. 1. Editura tehnică. C. Silistrariami. A. b e to n a r m a t ş i b e to n p r e c o m p rim a t.D. Şt. 2 1 .C. Editura didactică şi pedagogică. autostivuitoare.ÎNCERC. Voiculescu. Bucureşti.P. Bucureşti. I. Bucureşti. ş.P. 1978.C. Î n d r u m ă t o r u l s u d o r u lu i p e n t r u a r m ă t u r ile b e to n u lu i a r m a t . O ţ e lu r i s u p e r io a r e p e n t r u beton a r m a t ş i beton p r e c o m p r im a t . I.C. .a. Pestişanii. Bucureşti.C.

R e z is te n ţa te h n ic ă d e d u ­ r a tă T ra c ţiu n e u n ic ă d in a ­ m ică re g re s iv ă p ro g r e ­ s iv ă — lu n g ă s c u r tă r e la x a r e t r a c ţ iu n e d in a m ic ă o b o sea lă la t r a c ţ iu n e 7209 -7 0 L im ita te h n ic ă d e r e la x a r e E n e r g ia d e ru p e re 1 - re p e ta tă s c u r tă sau lu n g ă s c u r tă 8 027 -6 7 L im ita d e o b o s e a lă . 7238-65 ij£ ij£ în c o v o ­ ie re d in a m ic ă re p e ta tă s c u r tă sau lu n g ă o b o s e a lă p r i n În c o ­ v o ie re r o ­ ta tiv ă 5 878 -6 9 L im ita d e oboser. 1400-66 6 8 3 3 70 .TABELUL 11. 2172-69 6718 -6 9 C ara cteristici s tab ilite 9 L im ita d e c u rg e re .la r u p e re . re z is ­ t e n ţ a la c o m p re s iu n e . re z is ­ t e n ţ a . 2649 -6 9 695 1 -6 9 . 8525-70 - D u r it a t e a B rlnell» V ick e rs. 7927-67 R e z is te n ţa de fo rfe c a re P re s iu n e de con­ ta c t s ta t i c ă u n ic ă p ro g r e ­ s iv ă s c u r tă s tr iv ir e - R e z is te n ţa d e s tr iv ir e s c u r tă d u rita te sta tic ă 1 65-66 . 49 3 67 492-67 . I I 1969 6 8 3 4 -6 6 . 7236-6* 8 251 -6 8 . R e z is ­ t e n ţ a la o b o s e a lă p e n tru N c ic lu ri L im ita d e c u r g e re . g ltu ir e a s ta tic ă i u n ic ă c o n s ta n tă lu n g ă flu a j 6596 -6 2 L im ita te h n ic ă d e flu a j. B ock. lie n ţa re zi- u n ic ă 7 5 1 1 -7 2 .Jă. 6638 -7 0 660 5 -6 7 .w c'l A ^ 'A v w y X w c o n s ta n ­ tă lu n g ă d u rita te d e d u ra tă d u rita te d in a m ic ă 8315 -6 9 D u r it a t e a d e d u r a tă d in a ­ m ică u n ic ă p ro g r e ­ s iv ă s c u r tă O u r ita te a d in a m ic ă (S h o re ) . 6 6 2 3 -7 0 7 0 5 7 -7 0 . 7400-66 0774 -7 0 . s c u r ta r e a sp e c ific ă R e z is te n ţa la flam br<j C o m p re­ s iu n e s ta t i c ă u n ic ă p ro g re­ s iv ă c o m p re ­ s iu n e 1552-67 f la m b a j sta tic ă tonică p ro g re­ siv ă p ro g r e ­ s iv ă în c o v o ie re s c u r tă s c u r tă În c o v o ie re p rin şoc 1660-69 R e z is te n ţa la În c o v o ie re S ă g e a ta la în c o v o ie re E n e r g ia d e r u p e r e .1 Clasificarea încercărilor de rezistenţă ale metalelor dupâ STAS 6972-72 S O L IC IT A R E A Schem a 1 Tipul 2 M odul 3 N um ărul A C ŢIU N EA IN T IM P de soli­ D u ra ta c ită ri V a riaţia 4 S p ro g r e ­ siv ă 6 s c u r tă în ce rca rea D enum irea 7 t r a c ţ iu n e STAS 8 2 0 0 -6 7 E d .iU ta te lim ita tă sta tic ă u n ic ă p ro g r e ­ siv ă s c u r tă t o r s iu n e - R e z i s t e n ţ a la to rs iu n e R ă s u c ire d in a ­ m ică u n ic ă s c u r tă r ă s u c ir e d in a m ic ă E n e rg ia d e ru p e re . a lu n ­ g ire a la r u p e r e ţ A „ A u ). s â t k i ş b ’ F o rfe c a re s ta tic ă u n ic ă p ro g r e ­ siv ă s c u r tă fo r fe c a re 7926 -6 7 . R e ­ z is t e n ţ a la d u rq i.

a.VOR APĂREA: Avram C. ş. ş.a. C a lita te a şi s ig u ran ţa construcţiilor * Nedelcu N. voi. ii * Popescu V. ’ Betonul a rm a t în R om ânia. Protecţii anticorosive în construcţii civile şi industriale .

You're Reading a Free Preview

Download