Sunteți pe pagina 1din 542

T.

CRARE

FIERARULUI BETONIST

Ing. TEODOR CRARE

FIERARULUI BETONIST
Ediia a ll-a revzut i completat

EDITURA TEHNIC
B u c u r e t i 1986

L ucrarea constituie un n d rep tar u til pentru calificarea i perfecio narea m uncitorilor, m aitrilor i tehnicienilor care execut lucrri de arm are a elem entelor din beton arm at i beton precom prim at. n acest scop s-au d at n lucrare a tit date cu caracter general, cit i precizri de detaliu pentru aprofundarea operaiilor i proceselor exe cutrii arm rilor i pretensionrii arm turii. O parte a lucrrii conine elem entele de baz pentru cunoaterea oelurilor, nelegerea corect a planurilor de arm are i a modului de lu cru a arm tu rii m ontat n oper. P artea cea mai nsem nat din lucrare este ns rezervat exemplelor de arm are, operaiilor pregtitoare pentru prelucrarea arm turii, cu noaterii dispozitivelor i utilajelor necesare i a tehnologiilor simple i complexe de confecionare a arm turii, precum i pentru executarea pretensionrii i m ontrii n oper. U nele cunotine generale tehnice i unele tehnologii ajuttoare sau com plem entare, cu privire la cofrare, turnarea betonului ctc. au fost considerate necesare ridicrii gradului de calificare i specializare a m un citorilor fierari betoniti la nivelul cerinelor actuale i n concordan cu pregtirea de baz pe care statu l nostru o asigur tu tu ro r oamenilor muncii. Unele date tehnice din lucrare sn t utile i subinginerilor i ingine rilor care lucreaz n execuie. In ediia a Il-a a lucrrii s-au actualizat prevederile standardelor i actelor norm ative i s-au introdus modernizrile survenite n aplicarea tehnologiilor i a echipamentelor.

R e d a c to r : ing. E M IL IA IL IE T e h n o re d a c to r : V. E. U N G U R E A N U C o p erta : a rh . IL IE G H E O R G H E B u n de tip a r : 05.03.1986. C oli d e tip a r : 33,75 + 7 p la n e C. Z. : 691.87 I. P . O lten ia" C ra io v a S tr. M ihai V ite a z u l, nr. 4 R ep u b lic a S o c ia list R o m n ia C o m an d a n r. 1

PREFAJ

Tehnologiile de executare a construciilor din ara noastr s-ua per fecionat considerabil n ultimii ani, n special n scopul reducerii greut ii construciilor i a duratei lor de execuie. Industrializarea operaiilor i proceselor care concur la execuia con struciilor a fost posibil datorit dotrilor foarte importante cu dispozitive i utilaje moderne) organizrii atelierelor de armturi i a fabricilor de pre fabricate, folosirii armturilor produse industrial sub forme de plase i car case sudate i a altor msuri din dcm eniul prefabricrii elementelor, extin derii folosirii prvcomprimurii etc. In aceste condiii, cerina de baz este asigurarea unui nittel calitativ ridicat de execuie. Pregtirea cadrelor care lucreaz n construcii i ridicarea nivelului cunotinelor lor este o component inseparabil a gradului superior de instruire pe care l primesc toi oamenii muncii din ara noastr. Muncitorii i cadrele medii din construcii ca i din alte d(menii au do vedit c au toate condiiile s-i nsueasc ntr-un termen scurt cele mai avansate tehnologii, s-i formeze o pregtire polivalent, ca ei nsi s perfecioneze procesele de producie i s acioneze pentru o calitate superi oar la execuia construciilor. Plecnd de la aceste cerine i premise, lucrarea a fost elaborat astfel net s ti l o concepie modern de alctuire, coninnd toate cle mentele, att pentru nsuirea corect a celor mai sim ple operaii, ct i pentru nelegerea proceselor tehnologice i a modului de lucru a arm turii n elementele din beton i beton precomprimat. Lucrarea este realizat sub forma unui iot nchegat care conine mini m um de cunotine generale i cunotine tehnice*pentru nelegerea cuno tinelor de specialitate care snt prezentate detaliat. S-a considerat c fiecare fierar betonist trebuie s poat citi corect planu rile de armare, n care scop i s-au dat eteva noiuni de desen i cunotinegenerale specifice; s-au prezentat numeroase exemple de armare. Pentru asigurarea calitii lucrrilor, n ansamblu, s-a considerat util s se cunoasc cerinele de laz pentru execuia cofiajelor i prepararea i turnarea betoanelor. 3

Cunotinele specifice de specialitate ncep cu prezentarea oelurilor de armturi i a principiilor de proiectare i executare a armturilor. Pentru aprofundarea meseriei de fierar betonist, lucrarea are exemple specifice de armare, luate pe cit posibil de la noile tipuri de construcii care se execut i se armeaz dup reguli precizate de norme, cu folosirea noilor tipuri de armturi. In prezentarea tehnologiilor de execuie s-a pus accent pe ling cunoa terea utilajelor i dispozitivelor de fasonare i sudare i pe cunoaterea ope raiilor de pregtire, fasonare, asamblare i montare n oper, explicitnd diferite cazuri reprezentative ntlnite n execuie. Organizarea producerii centralizate a armturilor, pregtirea fabricrii, organizarea locului de m unc i a proceselor de fabricaie formeaz o preocupare constant a lucrrii, datele necesare ocupnd locul potrivit n expunerea i economia lucrrii. Problemele pretensionrii armturilor, cu toate elementele care le im p u n ( utilaje, dispozitive, tehnologii etc.),sn t tratate n capitole speciale. Lucrarea este pus de acord cu normativele, instruciunile de execuie i cerinele tehnice i de calitate im puse n normativele i standardele de pro iectare. n ediia a 11-a a lucrrii s-au actualizat prevederile standardelor i actelor normative i s-au introdus modernizrile survenite n aplicarea teh nologiilor i a echipamentelor.
AUTORUL

CUPRINS

Prefa Capitolul I. C U N O TIN E G E N E R A L E CU P R IV IR E LA R EA L IZ A R E A CO N STRU C IILO R I E L E M E N T E L O R D E CON STRU CII . 11

A. T ipuri (ie construcii i lu crri de c o n s t r u c i i .............................. ........ 13 1. Clasificarea construciilor clin p u n ctu l de vedere al d estinaiei 13 2. Clasificarea construciilor din p u n ctu l de vedere al m ateria lelor i al m odului de execuie i a l c t u i r e .............................. ........ 14 B. P ri i elem ente de construcii. Tendine de dezvoltare. ncercri 16 1. P rile c o n s t r u c i i l o r ......................................................................... ........ 17 2. L ucrri de com pletare, p ro tecie i finisaj .............................. ........18 3. E lem ente de c o n s t r u c i i.............................................................................1!) 4. In stalaii p en tru c l d i r i ..................................................................... ........21 5. T endine in alctuirca i executarea c o n s tr u c iilo r ................. ........21 6. ncrcrile construciilor .........................................................................21 C. P lanuri de e x e c u i e ..........................................................................................22 1. Clasificarea planurilor d up c o n i n u t ........................................... ........23 2. Clasificarea planurilor dup gradul de d e t a l i e r e ..............................26 D. E lem ente pentru citirea p la n u rilo r de c o n s tru c ii.......................... ........2& 1. F orm ate, scri, scriere, l i n i i ............................................................ ........27 2. P roiecii, cotare, s e c i u n i .........................................................................2$ 3. P lanuri pen tru construcii din b eto n a r m a t .............................. ........34 4. Desene p e n tru detalii m e ta lic e ........................................................ ........ 4!y 5. P lanuri p en tru in sta laii .........................................................................45 6 . T olerane in c o n s tr u c ii..................................................................... ........46 Capitolul I I . N O IU N I E L E M E N T A R E A JU T T O A R E D E M ATEM ATIC, MECANIC, R E Z IS T E N A M A T ER IA L EL O R S I N C ER C R I A LE M A T E R IA L E L O R ........................................... ! ............................. ........48 A. A oiuni de m atem atic e le m e n ta r ........................................................... 48 1. N oiuni de arii i v o lu m e ................................................................. ....... 48 2. U n iti de m sur uzuale folosite in constru cii conform standardelo r ........................................................ * ......................... ....... 49 3. N um ere i calcule t e h n i c e ............................................................ ....... 51 4. O peraii aritm etice i algebrice ........................................................... 52 5. Q peraii cu f r a c i i ......................................................................... ....... 56 6 . Media a r i t m e t i c ..................................................................................... 57 7. P roporia i regula de tre i s i m p l ........................................... ....... 58

B.

C.

D.

E.

F.

8. Calculul procentelor ..................................................................... 9. Folosirea tabelelor num erice n calcule t e h n i c e .................. 10. E cu aii algebrice . . ..................................................................... 11. R eprezentri grafice ..................................................................... 12. N oiuni elem entare de geometrie i trigonom etrie . . . . E lem ente le m ecanic i rezistena m a t e r i a l e l o r ...................... 1. N oiuni de m e c a n ic ........................................................ 2. E lem ente de rezisten a m a t e r ia le lo r ....................................... Dispozitive de m surri mecanice i g e o m e tric e .......................... 1. M surarea dim ensiunilor l i n i a r e .................................................... 2. M surarea u n g h i u r i l o r ..................................................................... 3. Verificri de p o z i i i ......................................................................... 4. M surarea masei .............................................................................. 5. M surarea f o r e l o r .............................................................................. 6. Dispozitive de t r a s a r e ..................................................................... Verificarea calitii oelurilor (le arm tu ri i a betonului prin ncercri <le l a b o r a t o r ........................................................................... 1. ncercarea la tr a c i u n e ........................................... ......................... 2 . ncercarea de ndoire la rece . .................................................... 3. ncercarea de ndoire a l t e r n a t ...................... .......................... 4. ncercarea la n c o v o i e r e ................................................................. 5. Maini de n c e r c a t.............................................................................. 6. ncercarea la c o m p r e s iu n e ............................................................ Procedee de realizare a elem entelor din beton a rm at i beton p r e c o m p r im a t........................................... ............................................... 1. Principii de realizare a elem entelor din beton arm at . . . 2. Realizarea elem entelor prefabricate din beton arm at . . . 3. Principii de realizare a elem entelor din beton precom prim at Verificarea calitii lucrrilor lin beton a r m a t ...................... .

58 59 60 62 63 66 67 73 76 77 80 81 82 82 83 48 84 89 90 91 91 94 95 95 101 104 111

Capitolul H I . O E L U R I P E N T R U ARMAREA. CO N STRU C IILO R D IN B E TON ARMAT I BETO N PRECO M PRIM A T I M A T ER IA L E A U X I L I A R E .............................................................................................. A. O eluri pentru construciile din beton ai-mat ............................... 1. T ipuri dc oeluri p en tru beton a rm a t . . . . . . . . . 2. Domeniile de utilizare a oelurilor p en tru beton a rm a t . 3. O eluri-beton lam inate la c a l d .......................... 4. Srm tra s p en tru beton a r m a t ................................................ 5. Srm moale p en tru l e g a t .......................... .... 6. B i o e l u l .............................. ...................................... ......................... 7. Plase sudate u z i n a t e ..................................................................... 8 . T ransportul i depozitarea o el uri l or-bet on. . . . . . . . B. O eluri pentru construciile din beton precom prim at . . . . 1. T ipuri de oeluri p en tru beton p r e c o m p r im a t...................... 2. Domeniile de utilizare ale oelurilor p e n tru beton precom p rim at ......................................................................... ..................... 3. Srme de oel i produse din srm p en tru beton precom p rim at ................................................................. .... ......................... C. M ateriale auxiliare pentru executarea lu crrilo r dc a rm tu ri 1. D istanieri (supori) ............................................... ..................... 2. M ateriale de n n d i r e .....................................................................

114 114 115 115 117 125 128 128 131 137 144 144 145 145 151 151 156

Capitolul IV.

B ETO N U L I TEH N O L O G IA D E P R E P A R A R E l D E P U N E R E N O P E R ................................................................................... A. B etonul ca m aterial pentru lu crrile din beton a rm a t i beton p r e c o m p r im a t............................................................................................... 1. T ipuri de betoane (clase i m rci) ....................................... 2. E lem entele com ponente ale betoanelor (lian i, agregate, adaosuri, plastifiani, a p ) ........................................................ 3. Compoziia betonului ................................................................. 4. P repararea pe an tier a b e to n u lu i............................................ 5. T ran sp o rtu l b etonului la o b i e c t ................................................ 6. Punerea in oper a b etonului ................................................ 7. T urnarea i com pactarea b e t o n u l u i ....................................... 8. D e c o f r a r e a ...................................................................................... 9. T o r c r c t a r e a ....................................................................................... 10. Betoane u o a r e .............................................................................. 11. Betoane c e l u l a r e .......................................................................... 12. Betoane a p a r e n t e .......................................................................... 13. B etoane aparente d e c o r a t i v e .................................................... 14. C aracteristici i condiii de calitate p en tru fabricarea be to n u lu i .......................................................................... .... . B. Cotraje ......................................................................... ......................... 1. G e n e r a l i t i ................................................................. ..................... 2. Cafraje nedem ontabile ................................................................. ..................................................................... 3. Cofraje dem ontabile 4. T ipare ............................................................................................... .

158 158 158 160 164 165 166 166 167 169 170 170 171 172 173 174 176 176 177 180 186

Cnpitolul V. T E H N O L O G II, D IS P O Z IT IV E I U T IL A JE N E C E S A R E R E A L IZ R II A RM A TO RILO R P E N T R U B ETO N ARM AT . . . . A. Operaii p r e g t i t o a r e ............................................................................. 1. G e n e r a l i t i........................................................................................... 2. ntocm irea.fiei de debitare i f a s o n a r e ...................... 3. Pregtirea arm turilor in d e p o z i t ................................................ ti. Tehnologii simple de descolcit, ndreptat l t ia t arm tu rile 1. n d rep tarea prin ntindere cu troliul m anual a oelului-beton liv ra t in colaci .......................... ........................................................ 2 . n d rep tarea la o in stalaie de n d re p ta t cu tro liu l electric a oelului-beton liv ra t in colaci ....................................... . 3. n d rep tare a cu dispozitive sim ple i la m aini de n d re p ta t cu role i cu cap ro tito r a oelului-beton liv ra t n colaci . . C- M aini de ndreptat i t ia t ................................................................. 1. G e n e r a li t i ........................................................ .................................. 2. A lctuirea de principiu a unei m aini de n d re p ta t i t ia t 3. Modul de utilizare a m ainilor de n d re p ta t i t ia t . . . . 4. Maini de n d rep tat i t ia t executate in a r ...................... 5. D ispozitive i maini de t ia t oel-bcton ................................... D. Tehnologii simple de fasonat i ndreptat oelul-beton . . . . 1. G eneraliti asupra fasonrii m a n u a l e ....................................... 2. D ispozitive simple p en tru fasonarea m a n u a l .......................... 3. U tilizarea dispozitivelor simple de f a s o n a t .............................. 4. Fasonarea m ecanic. ..........................................................................

188 188 188 189 191 193 193 195 199 201 -01 202 205 205 208 211 211 212 214 216

E . M aini de 1 'asonat (ndoit) o e l - b e t o n ............................................... 1. Maini de fasonat bare lo n g itu d in a le ........................................... 2. A lctuirea de principiu a m ainilor de f a s o n a t ...................... 3. Modul de utilizare a m ainilor de f a s o n a t .............................. 4. Maini de fason at bare lo n g itu d in a le ........................................... 0. Maini de confecionat e t r i c r i ........................................................ 6. Maini de ndoit plase s u d a t e ........................................................ 7. Maini de t ia t plase s u d a te ............................................................ 8. Fasonarea la cald a o e lu lu i-b e to n ................................................ F . Tehnologii pentru m binarea i nndirea prin sudare. m binri mecanice ale o e l u lu i - b e t o n ................................................................ 1. G eneraliti asupra procedeelor de su d a re ................................... 2. Sudarea electric p rin p u n c t e ........................................................ 3. Sudarea electric cap la cap prin topire interm ediar . . 4. Sudarea m anual cu arc e l e c t r i c .................................................... 5. Sudarea in cochilie, n baie de zgur cu custuri longitudinale 6. n ndirea cu m a n o a n e ..................................................................... G. U tilaje i dispozitive de sudat o e l - b e t o n ...................................... 1. U tilaje i dispozitive staionare p en tru sudarea prin puncte 2. Cleti p en tru sudarea p rin p u n c t e ................................................ 3. Dispozitive de reglare. E le c tr o z i.................................................... 4. U tilaje p en tru sudarea cap la cap prin topire interm ediar 5. U nelte i dispozitive p en tru sudarea m anual cu arc electric Capitolul Y l . T E H N O L O G II D E P R E T E N S IO N A R E A A RM TU RILO R I D E PR EC O M PR IM A RE A E L E M E N T E L O R ...................... A. Tehnologii de pregtire a arm tu rilo r pentru elementele jiree o m p r i m a t e .............................. ........................................................... 1. G e n e r a lit i........................................................................................... 2. P regtirea a r m t u r i l o r ..................................................................... 3. Confecionarea f a s c i c u l e l o r ............................................................. 4. Canale pen tru trecerea arm turii p o s t n t i n s e ........................... B. Dispozitive i u tilaje pentru arm turile betonului precom prim at 1. Dispozitive de n d re p ta t i t i a t ................................................ 2. Dispozitive de blocare i a n c o r a r e ................................................ 3. Mijloace p en tru realizarea forelor de pretensionare a a r m tu rilo r ............................................................................................... C. Tehnologii dc preeom prim are eu a rm tu r prentins i postIntins ....................................................................................................... 1. A rm turi p r e n t i n s e ......................................................................... 2. A rm tu ri postntinse (fascicule de c a b l u r i ) .............................. 3. R ealizarea aderenei arm tu rilo r postntinse i p ro tecia lor m potriva c o r o z i u n i i .......................................................................... 4. R eguli pen tru p ro tecia m u n c i i .................................................... Capitolul VI I . R E G U L I D E A RM ARE A E LE M E N TE L O R D IN BETO N A R MAT I BETO N P R E C O M P R IM A T ............................................... A. R eguli pentru elem ente din beton arm at, arm ate cu bare . . 1. R eguli generale, d e f i n i i i ................................... ............................. 2. Condiii generale de a r m a r e ............................................................. 3. D iam etrele m inim e ale barelor de a r m tu r i...............................

217 217 218 220 224 226 229 230 230 232 232 234 237 237 243 244 245 245 253 257 258 259 265 265 265 267 269 275 280 280 283 291 302 302 303 308 311 312 312 312 324 328

4. D istanele dintre barele a r m t u r i l o r ....................................... 5. Form e constructive i acoperirea cu beton a arm turilor 6. A ncorarea arm tu rii. Form a b a r e l o r ....................................... 7. nndirea arm tu rilo r ................................................................. 8. Calculul lungim ii barelor de arm tu ri . ............................... B. R eguli pentru arm area cn plase sudate a elem enlelor din beton a r m a t ....................................................................................................... 1. R eguli gen erale.................................................................................. 2. Condiii generale de a r m a r e ........................................................ 3. nndirea plaselor s u d a t e ............................................................ 4. A ncorarea i ntreruperea plaselor su d ate . . . . . . . C. R eguli pentru arm area elem entelor din beton prccom prim at 1. E lem ente cu a rm tu r p r e n t i n s ........................................... 2. E lem ente cu arm tu r p o s t n t in s ........................................... Capitolul VI I I . A RM A REA P R IN C IP A L E L O R T IP U R I D E E L E M E N T E D IN B ET O N ARM AT I B ET O N PR EC O M PR IM A T . . . A. A rm area h alelo r parter, uoare, pentru i n d u s t r i i ................. 1. H ale cu grinzi cu inim plin din beton prccom prim at . 2. H ale cu arce din b eton precom prim at .............................. 3. H ale p arte r realizate cu ferm e i arce din b eto n a rm at 4. H ale p arte r realizate cu ferm e din b eton precom prim at 5. H ale fr pod ru la n t realizate cu elem ente de su p rafa tip U P H din beton p r e c o m p r i m a t ....................................... B. A rm area construciilor in c a d r e .................................................... 1. Cadre din beton a rm a t m onolit p en tru bale industriale p a r t e r ............................................................................................... 2. Cadre eta ja te din beton a r m a t ................................................ 3. Stlpi din beton arm at p en tru cldiri i hale industriale 4. G rinzi de rulare ......................................................................... C. A rm area f u n d a i i l o r ......................................................................... 1. F u n d a ii izolate din beten i beton a r m a t .......................... 2. F u n d a ii cu bloc din b eton sim plu i cuzinet din beton a r m a t ............................................................................................... 3. F u n d a ii izolate pen tru stlpi m e ta lic i................................... 4. F u n d a ii izolate tip p ah ar pen tru stlpi prefabricai . 5. F u n d a ii continue din beton i beton a r m a t ...................... 6. F u n d a ii pe grinzi i radiere din beton a r m a t .................. 7. F u n d a ii p r e f a b r i c a t e ................................................................. 8. F u n d a ii de m are adincim e n teren u ri slabe . . . . . 9. F u n d a ii arm ate cu plase sudate . . ................................... D. A rm area elem entelor plane verticale ....................................... 1. S tru ctu ri cu diafragm e ............................................................ 2. P anouri m ari p r e f a b r i c a t e ........................................................ 3. A rm area zidriilor ..................................................................... 4. A rm area pereilor supui la ncrcri norm ale pe planul lor E . A rm area planeelor pentru c l d i r i ................................................ 1. Planee din beton arm at m o n o l it........................................... 2. Planee p refabricate din b eton a rm a t ................................... F. A rm area scrilor din beton arm at m o n o l it..............................

332 336 340 350 352 356 356 359 367 369 373 373 375

377 377 378 398 404 407 408 412 413 415 421 428 431 432 436 437 438 440 443 450 450 454 455 455 463 467 469 471 472 482 489

G. Armarea construciilor i elem entelor Ie construcii speciale 192 1. R ezervoare circulare p en tru lichide . ........................................492 2. Castele dc a p .............................. .... .......................................... .....491 3. R ezervoare cu planee c iu p e r c i.....................................................498 4. Silozuri i b u n c re ...............................................................................498 5. S tilpi cu destinaie special i construcii t u r n .......................500 Capitolul I X . O R G A N IZ A R E A E X E C U T R II L U C R R IL O R D E A RM ARE IN A T E L I E R E .......................... . . . j ......................................................503 A. Organizarea locului de m unc peutru operaiile executate in, a te l ie r e ...................................................................... 503 1. O rganizarea su drii barelor cap la c a p .............................. ......... 503 2. Organizarea sudrii prin puncte folosind m aini de su d at staionare cu o pereche de e l e c t r o z i ....................................... ..... 501 3. ndoirea plaselor plane in c a r c a s e ........................................... ..... 506 4. O rganizarea sudrii p rin puncte folosind cleti de sudur (m aini de su d a t suspendate) ......................................................... 506 5. O rganizarea locului de m unc la sudarea cu arc electric . 509 B. A teliere de antier de confecionat a rm tu ri pentru betoane 511 1. G e n e r a l i t i ...................................................................................... ..... 511 2. O rganizarea atelierelor de confecionat a r m t u r i ................. ..... 514 Capitolul X . O P E R A II D E M ONTARE, TR A N SPO R T , M A N IPU L A R E I D E P O Z I T A R E ............................................... .............................................. ......520 A. M ontarea a r m t u r i l o r ............................................................................. ......520 1. Legarea barelor cu s r m ...................................................................... 520 2. A sam blri de carcase din bare independente legate in atelier 524 3. M ontarea a rm tu rii legate d irect n c o f r a j .............................. .....525 4. M ontarea plaselor sudate uzinate i a carcaselor sudate i legate ........................................................................................................ 527 B. Abateri i tolerane adm isibile pentru arm tu rile <|ata m ontate 532 C. M anipularea, transportul i depozitarea a r m t u r i l o r ................. .....534 1. M anipularea, tran sp o rtu l i depozitarea oelului-beton In c o la c i............................................................ ................................................534 2. M anipularea, tran sp o rtu l i depozitarea oelului-beton in b a r e ............................................................................................................ 535 3. M anipularea, tran sp o rtu l i depozitarea plaselor sudate . . 536 4. M anipularea, tra n sp o rtu l i depozitarea a rm tu rii fasonate....538 B ib lio g r a fie ........................................................................................................539

C apitolul I

CUNOTINE GENERALE CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONSTRUCIILOR l ELEMENTELOR DE CONSTRUCII

Construciile au fo rm a t una din activitile de baz ale omului din to a t e tim purile. Dezvoltarea construciilor este strns legat de satisfacerea necesi t ilo r fu n d a m e n tale ale dezvoltrii om ului. Ele reprezint n prim ul rn d adp o stu l n care se desfoar m u lti plele activ iti omeneti, ad p o stu l p e n tru to ate mijloacele sale de p ro d u cie i n al doilea rin d ele cuprind to a te lucrrile de baz p e n tru asigurarea schim burilor de m rfuri, informaiilor, tran sp ortului apei necesare nevoilor domestice i agricole, tra n s p o rtu lu i energiei, precum i toate lucrrile p e n tru satisfacerea nevoilor sale spirituale i culturale. Dezvoltarea construciilor este corelat cu dezvoltarea tiinei, t e h nicii.i civilizaiei, fiind un imbold p e rm a n e n t p e n tru acestea. Dezvoltarea tiinei i a tehnicii a pus la dispoziia tehnicii con struciilor noi m ateriale, cu caracteristici superioare, noi tehnologii de uzinare, noi utilaje, noi tehnologii de m ontaj care au perm is s se ajung la mecanizarea lucrrilor de construcii i chiar la a u to m atizarea unor operaii. n istoria construciilor o a d e v ra t revoluie a fost ap a riia b e t o n u lui arm at. R evoluia tehnico-tiinific care se desfoar n prezent pe m ul tiple planuri desigur c opereaz direct i n sectorul de construcii, pe t o t circuitul su de cercetare, proiectare, execuie, exploatare. Mecanizarea i a u to m atizarea lucrrilor de construcii s n t o p a r te co m pon ent a acestei re v o lu ii.

11

Organizarea i optimizarea ac tivitii de construcii pe to t circuitul su cu auto m atizarea deciziilor operative este o caracteristic a execu iei noilor construcii. Munca m uncitorului este n prezent u u ra t de dispozitive i u tilaje puternice. M uncitorul trebuie s-i m bogeasc calificarea pen tru a cunoate m ai m u lte meserii. F ierarul b eto n ist trebuie s aib cunotine generale de alctuirea construciilor, s citeasc planurile de construcii i p e cele m ai dificile dintre ele, planurile de arm are, s p o a t face schie de arm are, s tie s fac unele verificri, s cunoasc utilajele de p relu crat i fasonat arm tu ri, pe care treb u ie s le exploateze corect, n d e p rtn d penele curente de funcionare ; treb uie de asemenea s aib cu no tin e de sudare i s p o a t executa sudarea de rezisten prin p u n cte la maini de nalt p ro d u c tiv itate i chiar sudarea m anu al cu arc electric. De m u lte ori fierarii betoniti s in t folosii i ca sudori. De asemenea, trebuie s aib noiuni de m on tarea construciilor, cunoscnd modul de m anipulare a a rm tu rilo r i m aterialelor cu mijloace de tra n s p o rt meca nizate, s cunoasc m odul de alctuire a cofrajelor i cerinele care se im pun acestora i s aib noiuni de p repararea i tu rn a re a betoanelor, de verificarea calitii arm turilor, betoanelor i lucrrilor de construcii. Cunoaterea calitii oelurilor de construcii i a m odului de veri ficare a acestora este o a lt cerin a unui b u n fierar betonist. n sfrit, cunotinele de p rotecia muncii form eaz o alt la tu r a pregtirii sale. N oiunea de construcii este foarte complex cuprinznd n ea to a te categoriile de construcii ex ecutate pen tru satisfacerea nevoilor socioeconomice ale omului. Orice clasificare a construciilor este desigur a rb itra r i ea p o a rt a m p re n ta ideii care a stat. la baza clasificrii. Criteriile de clasificare i m ai vechi i m ai noi se refer la gruparea construciilor pe categorii de construcii. P rile de construcii i ele m entele de construcii pot i ele s fie clasificate. D estinaia i funciona litatea construciilor a form at unul din criteriile de clasificare, precum i m aterialele p red om inante p e n tru realizarea s tru ctu rii de rezisten a fo rm a t de asemenea alt criteriu ; modul de realizare i soluiile construc tiv e p o t indica i ele o alt cale de clasificare. U na din clasificrile cele mai vechi m p rea lucrrile n lucrri de construcii civile i industriale, lucrri inginereti, lucrri de a r t i construcii speciale. Adesea n lucrrile inginereti s n t cuprinse i lucrrile de a rt i speciale.

12

A. TIPURI DE CONSTRUCII l LUCRRI DE CONSTRUCII

1. Clasificarea construciilor din punctul de vedere al destinaiei


D up destinaie, construciile se clasific a s t f e l : 1) Locuine de diferite tipuri i destinaii. 2) Cldiri social-culturale : construcii p en tru n v m n t (coli, cree) ; construcii p e n tru a c tiv iti culturale i sportive (sli de t e a tr u , cluburi, biblioteci, sli de sport, trib u n e, velodroam e, stadioane, pis cine, cinem atografe, muzee, expoziii) ; construcii p en tru s n ta te a pu blic i igien (bi publice, dispensare, policlinici, spitale, case de odihn). 3) Cldiri administrative i comerciale : construcii p e n tru conducerea a c tiv itii economico-politice (birourile instituiilor de s ta t, consiliilor populare, birourile ntreprinderilor) ; construcii p e n tru servicii (gri p e n t r u tra n sp o rtu l pe calea ferat, auto, m aritim , fluvial, oficii potale i telefonice, magazine, piee, hale de desfacere etc.). 4) Construcii in d u stria le : construcii care asigur desfurarea u n u i a n u m it proces de fabricaie sau o faz a acestui proces de fa b ri caie (hale de producie industrial, centrale term oelectrice, hale de reparaii, hangare, u n it i service ; hale p en tru producie secundar, mori, silozuri, buncre, estacade, t u rn u ri de rcire) ; construcii indus triale pen tru ac tiv it i anexe (magazii, depozite, ateliere, garaje, remize, ce n trale term ice, p ostu ri trafo etc.). 5) Construcii agrozootehnice : construcii p e n tru desfurarea pro d u ciei industriale agricole (cresctorii a u to m atizate , grajduri, saivane, ateliere etc.). 6) Lucrri pentru industria transportului : construcii care asigur tra n sp o rtu l u rb a n i in te ru rb a n al mrfurilor, personalului i inform a iilor (ci ferate, osele, autostrzi, funiculare, piste de aterizare, ci p en tru tram v a ie , m etrouri, stlpi de radio i de televiziune, stlpi i lucrri de telefonie etc.). 7) Lucrri de art : lucrri de m ari p rop orii care se refer la com pletarea cilor de comunicaii, p en tru trav e rsarea ru rilo r, zonelor deni velate, precum i consolidarea fundaiilor cilor de com unicaii i a zonelor aferente (poduri, podee, v ia d u c te poduri peste vi fr ape tuneluri, ziduri de sprijin, pereuri etc.).

13

8) Lucruri hidrei chiu ce i hidrocm elioralive: lucrri pen tru cen trale hidroelectrice i regularizri de ruri, am en a jare a zonelor por tu are , evitarea inundaiilor i transform area rurilor n ci navigabile, precum i am enajarea zonelor piscicole (baraje, ecluze, cheiuri portuare, diguri, ciocuri uscate, canale de adu ciune i fug etc.) ; lucrri de irigaie i desecare (canale, staii de pompare, reele de conducte etc.). 9) Lucruri pentru alimentri cu ap canalizri : ca p tri de ap, filtre de epurarea apei, apeducte, conducte de ad uciu ne i distri buie, rezervoare, castele de ap, staii de pom pare, canale de scurgere a apelor uzate, canale colectoare cu cmine de vizitare, decantoare i instalaii de depoluare. 10) Construcii speciale : fortificaii, lucrri militare, stlpi de energie electric, m astu ri de foraj, platform e marine, lucrri subterane, couri de fum, lucrri pen tru susinerea utilajelor tehnologice, fundaii de m a ini etc.

2. Clasificarea construciilor din punctul de vedere al materialelor i al modului de execuie i alctuire


D up m ateriale i med de o e c u i e construciile se clasific n : 1) Construcii cu structura clin beton armat. B etonul a r m a t este u nul din m aterialele care a re v o lu io n at teh n ica construciilor datorit calit ilor lui rem arcabile : rezisten la solicitri m ecanice de orice n a tu r , d u rab ilitate, reziste n la fcc, posibilitatea de a lua practic orice form, fabricarea i prel'abricarea uoar. Principalele tipuri dc construcii cu structuri din beton armat s i n i : construcii cu schelet din b eto n armat, t u r n a t m onolit sau p r e f a b r i c a t ; construcii cu diafragm e elin b eto n a r m a t ; construcii din panouri mari prefabricate din b eton a rm a t ; construcii din b eton a r m a t e x e cu tate cu aju to ru l cofrajelor alunectoare (glisante). D in punctul de vedere al conlucrrii armturii cu betonul construciile se pot executa din : b eton simplu ; b eto n a r m a t la care a r m tu ra conlu creaz prin ad e re n a dintre b eto n i a r m tu r ; beton p recom prim at la care a r m tu ra introduce eforturi de pretensionare iniiale n beton. 2) Construcii cu perei portani. Acestea realizeaz funcia dejsusinere a cldirii la aciuni verticale i orizontale i n acelai tim p ndepli nete i fu n c ia de c o m p artim en ta re i nchidere a cldirii. Se realizeaz construcii cu relativ puine niveluri. Construciile cu perei portani se pol clasifica in : construcii cu perei p o rta n i din zidrie de crm id (avnd rigidizri prin buiandrugi

14

.i centuri din b eton a rm a t, sm buri din b eton a r m a t, p oriun i de zid rie a r m a t , a n c a d ra m e n te din b eto n a r m a t, corniere din beton a r m a t etc.) ; construcii cu perei p o rta n i din blocuri mici (ceramice cu goluri, din b eton cu goluri etc. care au rigidizri similare ca cele din crm id) ; construcii din blocuri de b eton celular au tocla v iz at (care se realizeaz d up o tehnologie specific) ; construcii cu perei p o rta n i din fii de b eton celular au toclav izat (realizate din fii arm a te produse n fabrici i m binate pe an tier ; solidarizate prin centuri din b eton a rm a t cu m u s t i nglobate n m ortaru l de solidarizare) ; construcii cu perei p o rta n i din beton uor m onolit care se p o t executa cu perei p o rta n i realizai prin tu rn a r e n cofraje de inventar. 3) Construcii cu structura din lemn. L em nul a fost n to td e au n a un excelent m ateria l de construcii d a to rit calitilor lui : rezistene m ecanice bune, uor de p re lu c rat i m bin at, uor de p ro te ja t, termoizolant, aspect plcut, senzaia de cald pe care o d etc. Tehnologiile de prelucrare i execuie a acestor tip u ri de construc ii s-au dezvoltat m u lt n rile cu rezerve m ari de pduri. n a r a noastr, utilizarea k m r.u lu i n construcii constituie cazuri p a rtic u la re ; to tu i el se folosete la construcii p e n tru case de v a c an , hoteluri de m u n te, cabane i alte obiective cu scop turistic. De asemenea se execut construcii dem ontabile : b arci, construcii cu caracter u tilitar p en tru antier etc. Construciile din lemn se clasific n : construcii din lemn n sistem ul bIoc (se realizeaz din brne, aezate orizontal, m binate prin chertare i petreceri); construcii m ixte din schelet de lemn n zbrele cu u m p lu tu r de zidrie ; construcii din lemn cu schelet din dulapi sau scnduri (con strucii ex ecutate de regul din elem ente prefab ricate form nd adesea obiectul u n or b rev ete de invenie, cu perei a v n d cptuirea exterioar i interioar din scnd uri b tu te n c.aplama sau puse v ertical cu ro tu ri acoperite cu baghete) ; construcii de lemn speciale (n cadre, arce, tridirecionale) d e stin ate acoperirii construciilor de deschideri m ari. 4) Construcii metalice. R ezistenele nalte ale m etalului, volum ul i g re u ta te a relativ mai redus a elem entelor confer m etalulu i caliti p en tru realizarea u n or construcii uoare cu volum e de construcii m ai mici, din oel i alum iniu, p en tru deschideri i ncrcri m ari i cu carac te r dinamic. Construciile metalice s n t ex e cu tate la to lerane reduse, asigurndu-se o precizie m ai b u n la m ontaj ; se p o t utiliza n elem ente m ari i m bina uor i rapid pe antier. Se asam bleaz prin uruburi, sudare i n itu ire i chiar prin ncleiere. Dezvoltarea siderurgiei din a r a n o astr a permis s se ofere construc torilor sem ifabricate metalice n form e foarte v ariate, cu caracteristici 15

statice m ai bune, din oeluri superioare, din aliaje de alum iniu sub form -de : lam inate, evi, profile subiri din ta b l fo rm a t la rece, profile extru d a te , profile a m b u tis a te la rece etc. Din m etal se p o t executa aceleai categorii de construcii ca i din a l t e materiale. Construciile metalice propriu-zise se p o t clasifica d u p criterii proprii : m odul de m binare, tipul de lam inate, sistemul constructiv specific construciilor metalice etc. In raport cu aceste criterii construciile metalice se clasific n : construc ii metalice su d ate ; construcii metalice nitu ite ; construcii cu u r u b u r i ; construcii din e v i ; construcii din lam inate la cald ; construcii din profile cu perei subiri form a te la rece ; construcii pe c a b l u r i ; con stru c ii din aliaje de alum iniu ; construcii din oeluri superioare i de n alt rezisten etc. P rotecia contra focului i p rotecia anticorosiv se po ate realiza p rin diferite mijloace, a t t prin pelicula de protecie de n a tu r chimic, c t i prin protecii realizate din tencuial n ra b i, elemente p re fa bricate din b eton, plci de ipsos, saltele de v a t m ineral, prin nglo bare n zidrie, alte tip u ri de plci term oizolante etc. Planeele' construciilor i pereii p o t fi realizai din elemente m ix te {beton a r m a t cu grinzi metalice nglobate, profile din tabl av nd rolul de cofraj p ierd u t sau a rm tu r). 5) Construcii mixte. Construciile m ixte s n t acele construcii care au elementele de rezisten i de nchidere realizate din m ateriale diferite, ca de exemplu : stlpii din beton a rm a t, arp a n ta din ferme metalice, nvelitoarea din m etal sau cu plci din b eton a rm a t, azbo cim ent, poliesteri a r m a i cu fibre de sticl etc.

B. PRI l ELEMENTE DE CONSTRUCII. TENDINE DE DEZVOLTARE. NCRCRI

Cldirile care adpostesc oam eni sau procese tehnologice p o t fi desf u ra te pe orizontal (construcii p arter) sau pe vertical (construcii cu m ai m u lte niveluri). Spaiul cldirilor se m p arte n spaiul ac tiv itii de baz sau de pro ducie, sp aiul p e n tru servicii com plim entare activ itii de producie, spaiu l de circulaie i acces i spaiul p e n tru instalaii de confort i in stalaii tehnologice.

16

Construcia trebu ie s asigure preluarea ncrcrilor clin g re u ta tea proprie, ncrcrilor funcionale ale utilajelor, ncrcrilor din aciunile climatice (vnt, zpad, te m p e ra tu r ), presiunea apei, ncrcri e x tra ordinare (cutrem ure, uragane) i s aib pro tecia hidrofug, term ic, fonic, contra focului, coroziunii, polurii etc. Modul de rezolvare p e n tru asigurarea construciilor la to a te aceste aciuni formeaz obiectul unor discipline speciale. A ctiv itatea industriei construciilor, ca orice a c tiv ita te economic, este sub ord o n a t cerinelor economiei m oderne i an u m e s se exe cute cu economii de m ateriale, de energie, de m anop er i de costuri. Aceste cerine se realizeaz p rin folosirea de m ateriale noi cu carac teristici superioare, de noi tehnologii de execuie a produselor, noi t e h nologii de uzinare i noi tehnologii de execuie i m ontaj pe antier.

1. Prile construciilor
1) Fundaiile i subsolurile asigur tran sm itere a ncrcrilor la teren, stab ilita te a la r s tu r n a re a construciilor, p rotecia con tra infiltraiei apelor subterane i de s u p ra fa, p u tn d fi folosite n cazurile subsolurilor i p en tru instalaiile cldirilor sau chiar a unor procese de producie auxiliare. S u it subsoluri cu unul sau m ai m ulte niveluri. F u ndaiile pot fi monolite sau prefabricate. F undaiile se execut de regul din beton sau beton ar.mat. n terenuri slabe se fundeaz pe piloi. 2) Scheletul de rezisten i ekm entele de nchidere (pereii exteriori i interiori) se folosesc i la co m p artim en ta rea pe orizontala a construc iilor. Scheletul de rezisten va asigura i preluarea ncrcrilor teh no logice i a mijloacelor de tra n s p o r t grele su spendate sau rezem ate de scheletul de rezisten (poduri ru lante, m onoraiuri, conveiere) i insta laiilor (nclzire, ventilaie, tra n s p o r t p n eum atic etc.). Scheletul de rezisten se concepe s satisfac concom itent mai m u lte funciun i (rezisten i canale de ventilaie etc.). Scheletul de rezisten poate fi din zidrie, b eto n a rm a t, b eton p recom p rim at, m etal, lem n etc. 3) Planeele cldirilor folosesc la com p artim en ta rea pe vertical. n acelai tim p ele realizeaz m preun cu s tru c tu ra de rezisten i centurile o rigidizare spaial a scheletului de rezisten i a ntregii construcii. D u p n a tu ra construciei, destinaie, ncrcri, deschideri etc., planeele po t fi alctuite din diferite m ateriale n diverse forme.
2 Cartea fierarului betonist cd. 1

17

Soluia folosit n mod frecvent n prezen t este cea a planeelor prefabricate din beton a rm a t, de m ari dimensiuni, sub form de semipanou ri sau fii, grinzi prefabricate i corpuri de u m p lu tu r, din beton, ceramice sau alte materiale. L a construciile turistice sau trad iio nale, planeele se p o t executa din lemn. Mai p u in utilizate la noi s n t planeele cu stru c tu ra de rezisten m etalic, cu elemente de u m p lu tu r sau cu alctuire m ix t m etalbeton. Planeele prefabricate ceramice au o rspnd ire mai mic la construciile ex ecu tate n a r a noastr. 4) Acoperiul construciilor poate fi rezolvat cu p a n te p en tru scurge rea apelor sau sub form de teras. Acoperiurile p o t avea prevzute elem ente de lum inator. Soluia de acoperi este funcie de deschiderea construciilor, de folosirea u ltim ului planeu d re p t reazem p e n tru elementele de acope ri i de m aterialele utilizate. L a deschiderile m ari elem entul de rezisten al acoperiului se poate realiza din ferm e simple sau spaiale, cadre, arce, stru ctu ri tridirecionale sau pe ferme din cabluri etc. realizate din diferite m ateriale, beton a rm a t, m etal (oel i alum iniu), lemn etc. L a construciile de deschideri mici cu planee din b e to n a r m a t se po t realiza terase izolate sau se po ate alctui o su p ra stru c tu r rezem at planeu p e n tru realizarea pantelor. Aceast soluie se mai folosete la construcii cu caracter tu ristic sau la vile. 5) Scrile i mijloacele de transport asigur circulaia la diferite nive luri p en tru oam eni i materiale. T ra n s p o rtu l pe orizontal se asigur cu mijloace .mecanice la sol, mijloace rezem ate pe scheletul de rezisten (poduri rulante) sau suspen date de scheletul de rezisten (conveiere, m onoraiuri, grinzi rulante). P e n tru tra n s p o rtu l pe vertical se mai folo sesc ascensoare, escalatoare, benzi rulan te, estacade etc., precum i tra n sp o rtu l p n eu m atic p e n tru coresponden i materiale.

2. Lucrri de completare, protecie i finisaj

Aceste lucrri asigur fu n cio nalitatea construciei prin realizarea pardoselilor, tm plriei, izolrii termice, fonice i hidrofuge i m b u n t irea aspectului estetic i de confort. P rincipalele lucrri din acest domeniu snt : 1) Pardoselile, care treb uie s asigure b u n a circulaie, rezistena la uzur, ntrein ere uoar, aspectul estetic, senzaia de cald etc. 18

2) T m plria (cu geamuri), care asigur nchiderea golurilor de circu laie, lum inare i aerisire, p u tn d fi realizat din lemn, m etal, m ateriale plastice, beton arm a t. 3) Tencuielile i placajele (interioare i exterioare) ndeplinesc funcia de protecie, aspect estetic, tre b u in d s fie durabile, ieftine i uor de ntrein ut. 4) Zugrvelile i vopsitoriile asigur protecia contra agenilor exteriori, condiii de igien, aspect p lcu t i ntreinere uoar t u t u r o r elementelor de construcii expuse agenilor atmosferici, a t t n interiorul construciei, ct i la exterior. 5) nvelitoarea protejeaz construcia contra aciunii ploilor, zpe zilor etc. 6) Izolrile termice i fonice se aplic pereilor, nvelitorilor, fu n d a iilor, subsolurilor i pardoselilor. Hidroizolrile sn t verticale i Orizon tale i trebuie s asigure o protecie continu, dndu-se o m are im por t a n la racordrile ntre protecia orizontal i vertical. 7) Hidroizolatia asigur protecia contra umezelii pm n tu lu i, apelor cu i fr presiune hidrostatic. P ro tecia contra apelor este funcie de : m odul cum acioneaz apa din s o l ; d u ra ta de aciun e ; u m id ita te a mediului ncon jurtor ; agresi v ita te a apei n ra p o rt cu m aterialele din care snt ex ecu tate construc iile ; tasrile ; dilatrile ; contracia c o n s tru c ie i; caracteristicile m a te rialelor de izolaie ; tehnologia de aplicare a izolaiei. O atenie special trebuie acord at : pu n ilo r de infiltraie ; racordrilor ; strpungerilor etc.

3. Elemente de construcii
N oiunea de elem ent de construcii se po ate referi fie la o p arte a construciei, aa cum s-a a r t a t anterior, fie la o p a rte com ponent a prilor de construcii. De exemplu, planeul poate fi a lc tu it din ele m en te din b eton a r m a t precom prim at. Tipurile principale de elem ente de construcii s n t: 1) Elemente de fundaii : P e n tru construciile de zidrie fundaiile se realizeaz de regul din beton simplu t u r n a t direct n s p tu r ; n terenuri cu tasri inegale, fundaiile se consolideaz cu una sau dou centuri din beton a r m a t ; fundaiile p en tru pereii interiori se ngroa i se arm eaz corespunztor placa de pardosea. 19

P e n tru structurile din beton armat se fac : fu n d a ii izolate ; fu n d a ii cu cuzinei din' beton a r m a t ; fu n d a ii cu talp a a r m a t (cu sau fr a r ti culaie) ; fundaii p a h a r p refabricate din beton a rm a t. Se mai ex ecut : fu nd aii pe grinzi p refabricate ; fu n d a ii predale prefabricate p e n tru fundaii tip radier ; fundaii ca setate prefabricate ; fundaii pe piloi prefabricai a r m a i sau pretensionai. 2) Elemente pentru perei : centuri a rm a te ; sm buri din beton a r m a t ; buiandrugi p r e f a b r i c a i ; a n c a d ra m e n te prefabricate p en tru goluri de ferestre i ui, cu sau fr s o l b a n c u r i ; profile ; b ru ri ; cornie ; couri i canale de fum din b eton a r m a t p r e f a b r i c a t ; fii arm a te p e n tru perei din b eto n celular a u t o c l a v iz a t ; panouri m ari p refabricate din b eto n a r m a t cu fun ciu ne de nchidere sau funciune p o rta n t mono sau m u ltis tra t cu aezare orizontal sau vertical. nchiderea construciilor industriale i chiar a vilelor se execut i din m etal cu sau fr izolare termic. 3) Elemente de planeu : planeele cldirilor, n funcie de n a tu ra scheletului de rezisten, se p o t alctui din : elem ente prefabricate din b eto n a r m a t ; sem ipanouri ; fii cu goluri ro tu n d e ; fii ceramice de planeu ; grinzi n forma literei T cu corpuri de u m p lu tu r : grinzi cu arm tu ri pretensionate de forma literelor T i n ; grinzioare cu a r m tu r a p re tensio nat cu m ontare rapid, predale su pra b eto n ate. Semipanourile s n t din fabric p rev zu te cu to a te golurile necesare trecerii courilor de fum , ventilaiilor sau conductelor, instalaiilor, cu eventuale arm tu ri suplimentare. Fiile cu goluri au grosimi de 14 cm p n la lungimea de 4 m i de 19 cm n cazul lungimilor mai m ari. Fiile ceramice se p rod uc n fabric sau n atelierele de antier. Grinzile p re tensionate sn t folosite la deschideri m ari. Planeele cu corpuri de u m p lu tu r sau dale p refabricate p o t rezem a i pe grinzi metalice. 4) Elemente de acoperi : p en tru acoperirea halelor m etalice i a cldirilor se utilizeaz : ferme din b eto n a rm a t, m etal i lemn ; elem ente prefabricate puse direct pe scheletul de susinere ; grinzi T ; grinzi I I ; chesoane etc. din e b m e n te de b e to n a r m a t i elemente de b eto n precom p rim a t. 5) G radul rid icat de prefabricare introdus n pre zen t face s se execute n uzine fie elemente spaiale pentru o ntreag ncpere, fie prefabricarea tuturor elementelor liniare componente ale cldirii.
20

4. Instalaii pentru cldiri


In stalaiile pentru cldiri se refer l a : 1) Alim entarea cu ap (potabil i industrial). \2 ) Canalizare, p e n tru evacuarea apelor u zate i a apelor pluviale. | 3) Electricitate, care cuprinde reele p e n tru lum in, telefon, sonerii, radio i televiziune, a p a ra tu ra casnic, frigidere etc. 4) nclzire, p en tru asigurarea te m p e ra tu rii normale de lucru i p rotecia instalaiilor. 5) Ventilaie, p e n tru evacuarea aerulni viciat i m prosptarea cu aer cu ra t n condiii de u m id itate controlate. 6) Antipoluante, coninnd filtre antip o lu an te. 7) Crematoriu, p e n tru arderea deeurilor menajere.

5. Tendine n alctuirea i executarea construciilor


P e n tru a se realiza sarcinile puse t u t u r o r industriilor de strategia partid ulu i n edificarea societii socialiste m ultilateral dezvoltate, trebuie s se in seam a de necesitile m oderne ale dezvoltrii eco nomice i anum e s se realizeze : construcii cu m ultiple posibiliti funcionale, cu utilizarea de m ateriale nedeficitare, cu vo lum de mano per redus, cu consum mic de energie, cost redus, d u ra t de execuie mic. Construciile trebuie astfel concepute ca s aib o d u ra t de v ia ct mai m are d in p u n c t de vedere f u n c i o n a l ; construcia trebuie s po at fi m odificat uor ca re p artiie interioar (perei demontabili, tra n s p o r t la sol etc.).

6. ncrcrile construciilor
n r c r i l e , denum ite i ac iu ni, care solicit o construeie[n tim pul execuiei .i exploatrii s n t : 1) ncrcri permanente, care acioneaz pe to a t d u ra ta construc iei (g reu tatea p roprie a elementelor de construcie, g re u ta te a sau m pingerea pm n tu lu i, apei, aciunea din precom prim are a unor elem ente etc.). 2) ncrcri temporare (cvasipermanente i variabile), care acio neaz num ai n anu m ite perioade mai lungi sau mai scurte cu inten

21

siti mai m ari sau mai mici. D in aceste acionri se enum er : n crc rile planeelor cu oameni, utilaje, m ateriale, ap, p m n t, perei, m ijloace uoare de ridicat, poduri ru la n te pe grinzi de rulare i aciunea lor di namic ; ncrcri care ap ar la tra n s p o r t i m ontaj ; ncrcri climatice : zpad, v n t, chiciur, te m p e ra tu r . 3) ncrcri excepionale provenite din cutrem ure, explozii, defec ta re a utilajelor, rup erea unor elemente, ocuri, tas a re a reazemelor etc. Calculul care se face ine seam de frecvena, in tensitatea, d u ra ta aciunii ncrcrilor, perioada de revenire, luindu-se coeficieni de sigu ran corespunztori. Modul de luare n calcul al ncrcrilor este regle m e n ta t prin standardele de stat. Rezistenele de calcul sn t de asemenea re g lem entate prin sta n d a rd e de s t a t i ele reprezint o a n u m it valoare din lim ita de curgere a m a terialului. Calculul eforturilor u n ita re care a p a r n elementele supuse la ntindere, compresiune sau ncovoiere se face dup regulile Meca nicii construciilor i R ezistenei materialelor.

C. PLANURI DE EXECUJIE

Construciile se execut dup planuri n tocm ite de in s titu te specia lizate de proiectare. C onstruciile nu p o t fi ex e cu tate dect conform planurilor elaborate de proiectant care rspu nd e asu p ra concepiei de ansamblu, economici t ii construciei i rezistenei elementelor proiectate. P roiecta n tu l ntocm ete proiectul d up care se execut co nstru cia pe baza unor studii tehnico-economice i calculelor de rezisten, n funcie de posibilitile aprovizionrii cu m ateriale i posibilitile teh nologice de execuie ale uzinelor i fabricilor care livreaz elemente, ale atelierelor de antier, precum i n funcie de mijloacele m ecanice pe care le are antierul p en tru tra n s p o rt, m anipulare, punere n oper etc. Soluiile tehnice din planuri nu po t fi sch im bate decit cu acordul proiectantului. Planurile s n t desene care cup rin d to a te elementele geom etrice (lungimi, limi, grosimi, distane, to lera n e etc.) p en tru am plasarea n teren a construciei i p e n tru execuia prilo r ei co m ponente n ordinea logic a unei tehnologii de execuie raional. P e n tru fiecare elem ent de construcie i p ri com ponente ale acestora, se ntocm esc planuri cu detalii de execuie. P lanurile de ar m are fac p a rte din planurile de execuie.

T oi tehnicienii, meterii i m uncitorii calificai tre b u ie s citeasc planurile i detaliile de execuie p u tn d s fac pe baza lor planul de aprovizionare cu materiale, organizarea produciei de elemente pe antier, planurile de organizare i planurile de m ontaj cu grafice i term e n e de execuie, planurile forelor de m unc, organizarea echi pelor etc. P e n tru execuia planurilor (desenelor) trebu ie s se cunoasc regulile de ntocm ire a desenelor tehnice.

1 . Clasificarea planurilor dup coninut

D u p co n inu tul lor, planurile de construcii se clasific a s t f e l : 1) Planurile de situaie prezint pro iectat pe te re n (vzut de sus) contururile exterioare ale. construciei, cilor de acces, orientarea cl dirilor fa de punctele cardinale, limitele terenului pe care se execut, vecintile etc. ; planul de situaie este u n fel de h a r t care a r a t pozi ia construciilor care se execut. 2) Planurile de ansamblu cu p rin d de regul o p a r te mai re strns a obiectelor de construcii care urm eaz a se executa i conin cotele p entru tra s a re a limitelor construciei. P lanurile unei cldiri figu rat pe p lanu l de ansam blu sn t alctuite din : 1) Faade, care s n t proiecii ale construciei pe planuri frontale sau laterale co ninnd elementele care a p a r n fa a d e cu redarea aspectului construciei (fig. 1 . 1 , a). 2) Seciunile construciilor prin planuri verticale n lungul sau tra n s versal construciei care conin to a te cotele elementelor (grosimile pere ilor, nlim ea camerelor, grosimile planeelor, dimensiunile golurilor p re v zu te p rin seciunea respectiv etc.), (fig. 1.1, b). 3) Planurile construciei la diferite niveluri care se refer la planul p arteru lui i planurile etajelor re p re z e n ta te prin secionarea construciei cu u n plan orizontal, cotndu-se t o a t e elementele (grosimea pereilor, dimensiunile camerelor, golurile ferestrelor i uilor (fig. 1.2). 4) P lanurile fundaiei reprezint contururile fundaiei aa cum re zu lt dintr-o seciune p rin fundaie.

23

F ig. F ig . 1.1. A lc tu ire a u n e i c l d iri : a vedere ; b seciune ver tical.

5) P la n u l de cofraj, care se ex ecut pen tru elementele din beton t u r n a t e pe antier. 6) Planurile instalaiei de ap, canal, electrice i nclzire, lare etc., care se ntocmesc dup reguli de desen specifice ; ele traseul conductelor i poziia corpurilor de nclzire i iluminat, ru p to a re etc.

arm at ven ti conin n tre

24

PLAN

PARTER

PLAN

ETAJ

F ig. 1,2. S e c iu n i o riz o n ta le p r in tr - o c l d ire .

C onstructorul i m uncitorul con stru c tor treb u ie s prevad nc de la tu rn a r e a betonului golurile necesare p e n tru conducte i piese nglobate. Alte planuri conin i vederea n spaiu a construciei, perspectiva construciei (fig. 1.1, a) p en tru a se avea o imagine real a construciei aa cum a ra t n re alita te (ca ntr-o fotografie). 25

2. Clasificarea planurilor dup gradul de detaliere


D u p gradul de detaliere i precizie, planurile se prezint sub form de : 1) P lanuri generale, care a ra t modul de alctuire general a con stru ciei sau al unui obiect de construcie, f r s conin detalieri. 2) P lanuri de execuie, care s n t desenele definitive, la scar, cotate ale unui ansam blu sau element. 3) P lanuri de detalii de construcii, seciuni transversale i longi tudinale, vederi etc. ale unui elem ent de construcie a v n d t o a t e cotele p e n tru execuia detaliilor. Astfel se fac detalii de arm a re p en tru fundaii, stlpi, planee, grinzi, cadre etc. 4) Schi cotat pen tru execuia de piese m ru n te pe antier (se p o t face schie co tate ex ecu tate cu creionul i m n a liber). D ac aceast schi folosete p en tru im aginarea unei piese se num ete schi de proiect, dup care se face desenul la scar. C ind schia se face dup o pies existent se num ete schi de releveu. La executarea schiei tehnice se va avea n vedere : poziia opti m de reprezentare ; analiza formelor geometrice com ponente; alegerea vederii principale i num rul m inim de vederi necesare ; ncadrarea de senului ntrun dreptunghi m inim ; trasarea axelor de simetrie-, trasarea con turului cu linii subiri pentru redarea formelor i proporiilor; trasarea ro tunjirilor i liniilor de cot i mrimea cotelor.

D. ELEMENTE PENTRU CITIREA PLANURILOR DE CONSTRUCII

Desenul este o reprezentare la scar (de regul m icorat) prin p ro iectarea pe u n plan, dup u n a n u m it sistem, a construciilor sau elemen tu lu i de construcii. Desenele tehnice se execut cu respectarea unor reguli precise din ca re unele fac obiectul unor sta n d a rd e de s ta t cum s n t : form atele pla nurilor, scrile, m p tu rirea desenelor, scrierea, haurarea, m odul de reprezen tare spaial (axonometric), rotirea n desenul industrial (reprezentare, poziionare), modul de reprezentare al seciunilor, g radul de prelucrare la elementele metalice, num erotarea, sem ne convenionale. Desenele se p t clasifica d up mai m ulte criterii (v. STAS 415-80). Desenele obinuite s n t ex ecutate n aa-zisa proiecie ortogonal c a re reprezint obiectul n v edere sau seciune deci n tr-u n p lan cu
26

dou dimensiuni (lungimi, limi). R ep rezen tarea construciei n trei dimensiuni se face prin desene n perspectiv. n cadrul acestei lucrri se indic cteva elem ente de desen care tre b u ie resp ectate de fierarii betoniti.

1. Formate, scri, scriere, linii


a. Form atele p la n u rilo r i ale copiilor acestora (care a j u n g pe a n tier). Acestea au dimensiunile p revzute n STAS 1-81 n care se indic p en tru un a n u m it form at, sim bolul ( A 1 . .. A 5 ) , dimensiunile n mm, su p ra fa a n m a, dimensiunile chenarului, d is ta n a ntre chenar i m ar gine, precum i lim e a fiiei de ndosariere. Fiecare desen are u n indicator n tocm it conform STAS 282-80. Pe. aceeai coal se p o t ex ecuta n u i m ulte desene independente. b. m p tu rire a desenelor. Aceast operaie se face dup reguli precise conform STAS 74-76. m p tu rire a obinuit se face la form atul A4 (210 X 297) mm). Se ad m ite m p tu rire a i la alte formate. m p tu rire a se face astfel ca pe la tu ra de jos a desenului m p tu r i t s ap a r indicatorul n ntregim e n poziie norm al de citire a dosarului (mape, brouri). L a m p tu rire se ine seam a ca ndoirea s se fac paralel cu fiiile de ndosariere. c. Serile desenelor tehnice. Scara unui desen este ra p o rtu l dintre dimensiunile liniare m su ra te pe desen i dimensiunile reale ale obiec tului re p re z e n ta t (STAS 2-82). S nt scri de muriri folosite la detalii de execuie 2 : 1 ; 5 : 1 ; 10 : 1 i scri la m rim e n atu ra l 1 : 1 ; p en tru detalii de execuie cotele se scriu n m ilim etri sau centim etri, fr a se ine seam a de grosim ea t e n cuielilor sau a u nui a n u m it fel de finisare. Scrile de micorare uzuale folosite n desenul de construcii s n t : 1 : 25 ; 1 : 50 ; 1 : 100 ; 1 : 200 ; 1 : 503. U ltim ele scri se folosesc p en tru planurile de situaii. Cotele se. trec n ce n tim etri sau m etri, d up m rim ea dimensiunilor. d. Liniile n desenul tehnic. Acestea snt i ele n orm ate (STAS 103-84) clasificindu-se n 3 tip uri (linie continu, linie ntrerupt, linie-punct) cu grosim i diferite : groas, mijlocie i subire. D e regul se alege o grosim e de baz b = 0 , 2 . . .2 m m p en tru linia continu, linia mijlocie a v n d grosim ea b/2, iar cea su b ire b/4. Liniile continue groase se folosesc p en tru co ntu ru ri i axele arm tu rilo r n grosimea de 1,56, liniile subiri p en tru m uchii fictive, linii de cot i aju t to a re , hauri, c o n tu ru l seciunilor sup rap use etc., iar

27

liniile n tre ru p te pen tru co ntu ruri i muchii a c o p e r i t e ; liniile-punct se folosesc de regul pen tru tra s a re a axelor i traseelor de secionare (cu grosimea de 1,56). e. Scrierea n desenul tehnic. Aceast operaie se face cu mna sau cu ablonul (texte, simboluri, litere latine i greceti, cifre rom ane i arabe etc.). Dimensiunile literelor sn t stan d ard iz ate, precum i nclinarea aces to ra. STAS 186-74 d to a te dimensiunile literelor, d is ta n a dintre, litere, cu vin te i rn d u ri etc., precum i reelele de linii a ju t to a re p en tru scriere. f. Ila u ra rc a desenelor. Aceast operaie se face cu respectarea indicaiilor din STAS 104-80 u n de'este a r t a t modul de haurare pen tru : metale, lemn, crm id, beton, b eto n arm a t, b e to n p recom p rim at, sticl, pm n t, u m p lu tu r, lichide etc. H a u rare a se execut de regul cu linii continue subiri, drepte, paralele, echidistante, nclinate la 30, 45 sau 60, la d reap ta sau la s tn g a fa de linia de contur.

2. Proiecii, cotare, seciuni


Dispoziia proieciilor i m odul de execuie a vederilor, fa a d elo r i seciunilor n desenul tehn ic se face su respectarea STAS 614-76. a. Vederea din fa sau vederea fro nta l (proiecia principal). In ra p o rt cu proiecia principal se denumesc i celelalte proiecii (vedere de suis, stnga, dreapta, spate, jos). Proiecia principal este astfel aleas ca s se prezinte ct mai m u lte detalii de form ale construciei. D e regul se folosete vederea fron ta l i cea lateral din stnga. P e n tru piesele com ponente proiecia principal este cea de punere n oper sau de prelucrare (arm turi, uruburi etc.). b. P lan urile tle s itu aii. De regul acestea se fac la scara 1 : 100. P e planul p arte ru lu i se po ate re p rezenta i planul acoperiului (la construcii cu u n nivel) care se re d prin linii p u n c ta te unde se tre c coamele, doliile i streaina sau se face u n p lan separat. Ferestrele se reprezint p rin dou linii paralele care re p re z in t geam urile cuprinse ntre liniile de co ntu r ale peretelui i prin dou linii d re p te transversale pe zid n exterior la limitele exterioare ale tocului (v. fig. 1.6). Uile se reprezint prin ntreru perea peretelui secionat, desenndu-se limitele deschiderii prin drepte perpendiculare pe conturul zidului. F oaia uii se reprezin t p rintr-o dre ap t perpendicular pe zid

28

(ua deschis) i cu o linie a ju t to a r e (un arc de cerc care descrie cursa <le deschidere a uii). P e axele de sim etrie ale ferestrelor i uilor se trec cotele. La ui se deseneaz p rin tr-o sgeat direcia accesului n ncpere ; grosimile pereilor sn t n funcie de grosim ea elem entelor p o rta n te constituente, fr tencuieli (grosimea crmizilor 25 cm sau - f 1/2)25 a 38 cm sau grosimea blocurilor ceramice, grosimea pe retelui din beton celular sau din panouri de beton, beton glisat etc.). Scrile se reprezint prin mai m ulte proiecii (vedere orizontal, v e r tical, seciuni etc.). Dimensiunile tre p te lo r (lim e i nlime) s n t norm ate (de regul 25/15 cm). c. Cotarea. P rin cotarea unui desen de construcii se nelege n scrierea n acel desen a dimensiunilor p ariale i totale, necesare p en tru determ inarea precis i clar a t u t u r o r elementelor construciei. Cotarea se face cu respectarea STAS 1434-83, STAS 188-76 i STAS 9773-82 p e n tru construcii metalice i STAS 855-79 p en tru construcii din beton arm at. Cotarea se face prin interm ediul u rm toa relor elemente : linii de cot, care indic lu ngim ile i unghiurile e l e m e n tu l u i ; cota, care indic valoarea num eric a dimensiunii considerate, ex p rim a t n m od obinuit cu cifre arabe, nsoite uneori de simboluri n litere ; linii ajuttoare, care delimiteaz poriunile cotate i se folosesc n cazurile n care linia de cot nu taie con turul elementului ; linii de indicaie sau dc referin, care se folosesc p en tru indicarea cotei cnd spaiul de desen nu este su ficient ; ele se reprezint printr-o linie fr n t subire cu sgeata ascu it prelungit pn la spaiul pe care-1 indic (fig. 1.3).

F ig. 1.3. L i n ii d e re f e r i n n d e sen.

29

P e n tru indicarea diferenei de nivel dintre f a a elementului lu a t d re p t p lan de re ferin se folosete cola de nivel. Liniile de ax indic a x a elementului sau construciei. Uneori drept linie de cot se folosesc i celelalte tipu ri de linii (aju t to a re , de contur, de ax etc..). P e n tru cotarea u n or poriuni drepte prin linii de cot se pot tra s a mai Inti liniile de co n tu r (perete) care delimiteaz liniile de cot ce se duc paralele cu elementul. P e n tru co nturu ri curbe se folosesec linii de cot curbe tra s a te ec h idistan t de con tu r ; p en tru unghiuri se duce o cot circular cu centrul n vrful unghiului i se delim iteaz de laturile unghiului sau prelungirea acestora. L a schemele geometrice ale elementelor cu zbrele, lungimile bare lor com ponente se vo r indica direct pe axe fr linii de cote sau linii de referin (fig. 1.4). P e n tru transcrierea cotelor se n treru p haurile. Axele de sim etrie se m archeaz ca n figura 1.5, a.b. L a elementele simetrice cotele se po t re p rezenta integral sau pe ju m t a t e (v. fig. 1.5). P a n tele acoperiului se m archeaz printr-o sgeat a v n d sensul cobortor, v aloarea pantei se scrie sub form de ra p o r t sau n p ro cen te (v. fig. 1.7) sau prin cotele unui triu n g h i dreptunghic (n valori absolute). La tra s a re a liniilor de cote se v a re sp ecta u rm to a re a regul : liniile de cot m ai mici se deseneaz lng contur, iar cele mai lungi mai departe de co n tu r p en tru a se evita interseciile liniilor de cot cu liniile aju ttoare. De asemenea se vor evita golurile ferestrelor i uilor.

F ig. 1.4.

D e s e n a re a sc h e m e lo r g eo m etrice.

F ig. 1.5. M od d e c o ta re .

30

F ig. 1.6. C o ta re a u n u i p la n .

Axele de tra s a re a construciilor se m archeaz cu cifre arabe sau c u litere m ajuscule (fig. 1.6). Cotele de nivel se indic n m etri cu dou zecimale, chiar dac acestea sn t zerouri (fig. 1.7). Dimensiunile se coteaz prin linii de cote paralele cu laturile ; poziia lor se indic prin d istan a dintre axele lor sau p rin d is ta n a dintre feele lor. Seciunile elementelor mici se po t cota cu aju to ru l unei linii de referin pe care se trec cotele celor dou latu ri n m u lite n tre ele, de exem plu golurile de couri (v. fig. 1.6). d. Seciunile. Sint reprezentarea unui obiect d up tierea im aginar -a acestuia cu u n plan convenional i n d ep rtarea prii d intre planul <le tiere i ochiul observatorului. Seciunile se execut paralele cu unul din planurile de proiecie p e care este re p re z e n ta t oliiectul. Seciunea orizontal fcut printr-o construcie la un nivel carac teristic se num ete plan (v. fig. 1.6) ; cuvintul seciune se utilizeaz de regul p en tru seciunile verticale (v. fig. 1.7). Seciunea n care planul de tiere (secant) este considerat axa piesei sau paralel cu aceasta se num ete seciune longitudinal, iar cnd planul de tiere este perpendicular pe axa piesei seciunea se numete transversal. Seciunile se p o t reprezen ta cu contururile pieselor care se gsesc n spatele planului de tiere. In acest caz se num ete seciune de vedere, ia r fr contururile piesei din spatele planului secant (de tiere), se nu m ete seciune propriu-zis.

32

Se poate folosi i seciunea deplasat ae zat n prelungirea axei de secionare. Seciunile pot fi to tale sau p ariale (combinate cu vedere). Traseul seciunilor se stabilete pentru indi carea poriunilor carac F ig. 1.8. D e sf u ra re a v e d e rilo r. teristice, p u tn d fi drepte sau decalate. D ire cia de j^nvire a seciunii (cu nd ep rtarea p rii dintre planul de tiere i ochiul observatorului) se indic prin sgei cum este a r t a t pe planul din figura 1.6, seciun ea 1 1, care este apoi re p rez en tat n figura 1.7. R eprezentarea decalat a seciunilor cu o desfurare a vederilor secionate se indic prki sgei n d re p ta te spre seciunile pariale, ca seciunea 2 2 2 din figura 1.6 re p rez en tat n figura 1.8. Detaliile pen tru care se fac desene separate p o t s nu fie re p rez en tate n seciuni, ci numai n detaliu. Liniile de ntrerupere a desenului (pentru elemente lungi) denum ite i linii de ruptur se reprezint ca n figura 1.9. Cotele uilor i ferestrelor pe desene la scrile obinuite (1/100) i mai mici se nscriu pe axele acestora sub form de fracie, n centi m etri (limea deasupra nlimii de la fa a pardoselii), iar foaia a ra t sensul de deschidere a uii p rin tr-u n arc de cerc. e. Trasarea n tu. Desenele de construcii se execut n tu , pe calc, dup care se fac copii pe hrtie ozalid care ajung la antier. La trasarea desenului n tu se poate respecta cu precizie ra p o rtu l de grosime

Fig. 1.9. L in ii d e r u p tu r p e n tr u d ife rite m a te ria le . 3 Cartea fierarului betonist cd. 1

33

dintre linii regJndu-se deschiderea trg to ru lu i i respectndu-se u rm toarele i n d i c a i i : axele de simetrie vor avea grosim ea de 1/4 din grosimea liniilor de co n tu r (liniile de co n tu r 1/1), iar liniile a ju t to a r e i cele de cot 1/4 (din grosim ea liniilor de contur), conform indicaiilor de la pun ctul c. D esenarea sgeilor i com pletarea unghiurilor se face cu peni topografic. Orice desen treb u ie s fie co tat, h a u ra t i s aib indicator.

3. Planuri pentru construcii din beton armat


Construciile din beton a r m a t se reprezint prin planuri de ansam blu, de fundaii, de cofraj, detalii de arm are i de m o n tare prefabricate, conform STAS 855-79. P la nu l de fu n d a ie se re p rez in t p rintr-o seciune (cu vedere de sus), f cu t n tr-u n plan orizontal deasupra soclurilor (fig. 1.10 a). P lanu l de cofraj al unui planeu se prezint p rin tr-o vedere de sus a elementelor co m po nen te ale cofrajului, considernd arm tu rile n em on tate i betonul n e tu rn a t (fig. 1.11). Plan urile de a rm a re n seciune i vedere se rep rezint considernd a r m t u r a m o n ta t , fr t u rn a r e a betonului (fig. 1.12, 1.13 i 1.14). a. Notare i cotare. Pe planuri se noteaz o singur d a t marca betonului, tip ul oelului-beton conform stand ard ului, extrasul de arm t u r , cota de nivel etc. Se folosesc urm toarele s i m b o lu r i : 1) F u nd a ia se noteaz cu litera F u rm a t de u n indice care indic n um rul fundaiei (v. fig. 1.10 a). 2) Stlpii se noteaz cu litera S u rm a t de u n indice care de regul a r a t n u m ru l stlpului, ncepnd cu stilpul din stn g a jos, sau axa stlpilor n litere i num rul stlpului de pe ax sau fu n d a ie (v. fig. 1.11). Sub simbolul stlp ulu i se trec dimensiunile seciunii transv ersale ale stlpului, n centim etri. 3) Grinzile se noteaz cu litera G a v n d ca indice literele A . . . Z u rm ate de u n n u m r ; literele A . . . Z indic planul crei aparine, iar indicile numeric rezult din nu m ero ta rea grinzilor, d up care se trec dimensiunile seciunii transversale grinzii, n centim etri, n ordinea b x h (lime X nlime), n fiecare deschidere care difer (v. fig. 1.11). 4) Centurile se noteaz cu litera C u rm a t de un indice num eric i dimensiunile seciunii transversale, de exemplu : C2 25 X 20. 5) Buiaridrugii se noteaz n m od similar cu literele G sau B.

34

> .o .

__________ 2J2___________-|-

-|-

____! _440,

x'
Fig. 1.10 a. Plan de fundaii.

DETALIU Fb 2 150x 1.60 buc. 1


1 -1
N o ta E x t r a s u l d e a rm tu r se a f l p e p la n a

BETON SIMPLU B 75 BETON ARMAT 8 150 '"n c u z in e i B 200 :n s llpi OEL OB 37


1 COTA -*C.00 = 2 L 3 5 5 m 2 3 COTA TERENULUI NATURAL 0 .2 5 m PQRMAT STRATUL P E CARE S E FUNDEAZ E S TE D IN ARGIL NISIPOASA

t NIVELUL M A X IM A L A P E I SUBTERANE 5. PRESIUNE P E TEREN 2 0 N /c m >

130

Fig. 1.10 b. S e c iu n e p rin tr- o fu n d a ie .

A lte notaii : CA = cheson acoperi ; P = plac de planeu ; D = pe rete despritor din panouri mari ; P F = perete de f a a d ; P P B = perete p o r t a n t din beton arm at. Planurile de cofraj i de armare se fac de regul la scara 1 : 50 ; se pot folosi i scrile i : 20 (1 : 25) sau 1 : 100. Detaliile de armate se fac la aceleai s c r i ; p en tru claritate se p ot folosi i scrile 1 : 10 ; 1 : 5 sau 1 : 2. Pe p lanu ri se m a i trec urm toarele date : n planurile de fundaii se dau dimensiunile n plan ale stlpilor i grinzilor de fundaii, zidurile, cuzineii, soclurile, tlpile fundaiei, distan a dintre tlpi i cotele respective. De asemenea, se trece cota spturii n cote relative fa de nivelul de referin 0 ,0 0 , nivelul terenului n atu ral n cote absolute, n a tu ra i caracteristicile terenului de fundare (fig. 1.10 b). Pe planul de cofraj se reprezint to a te elementele verticale n sec iuni hau rate (stlpi, perei) i conturul elementelor orizontale (grinzi, buiandrugi), precum i seciunile verticale din planeu r a b t u t e (n toarse la 90) n planul orizontal al cofraj ului. Se dau to a te cotele gene rale (v. fig. 1.11). Grosimea plcii de planeu, n centim etri, se trece po

36

37

diagonala suprafeei plcii (v. fig. 1.11). Se po ate nscrie i n titlul desenului la plci de aceeai grosime. Golurile se m archeaz printr-o diagonal frnt. n planurile de armare (planee, grinzi, cadre, fundaii, stlpi) se deseneaz barele caracteristice considerate r a b t u t e n planul cofrajului (v. fig. 1.12). Plcile la care a r m tu ra se re p et n mai m u lte cm puri se indic printr-o linie diagonal (v. fig. 1.11 i 1.12). P e planul de arm are a pl cilor se coteaz lungimea clreilor de Ia m arginea reazemului p n la c a p t i d is ta n a de la m arginea reazemului (faa interioar) p n la p u n ctu l de ridicare a a rm tu rii nclinate (v. fig. 1.12). P e n tru barele cu d iam etrul mai mic de 12 m m i care se fasoneaz direct pe plac nu este obligatoriu s se coteze lungimile p ariale ale segm entului de bar. Plcile a rm a te pe dou direcii se noteaz convenional prin dou axe re ctang ulare cu sgeat. A rm turile de re p artiie se deseneaz fie ca b ar r a b t u t n planul cofrajului, fie convenional cu o linie scurt tr a s a t n sensul lungimii barei i te rm in a t cu sgei la am bele capete (v. fig. 1.12) ; pe aceast linie se scrie c u v n tu l re p artiie (ntreg sau scurtat) i poziia u nde se m onteaz sus, jos, iar sub ea se trece m arca barei (nu m rul de identificare nscris n tr-u n cerc), num rul de bare asemenea i diam etrul lor n mm, precedat de sem nul 0 . N um ru l de b uc i se d pe m etru de plac (v. fig. 1.12). Fiecare tip de b ar ex tras se coteaz cu to a te lungimile paria le scrise deasupra sau dedesubtul segmentelor cotate, fr a se tra s a linia de cot. Lungimile pariale ale segm entelor barelor se m soar pe ax, iar a etrierilor la fa a interioar (v. fig. 1.14, 1.15 i 1.16). Modul general de cotare se poate vedea pe figura 1.13. La bare n doite la 45 se ad m ite s nu se mai coteze lungimile acestora. L ung im ea to ta l a unei bare rezult din sum a lungimilor p ariale ro tu n jite Ia centim etri ntregi, plus lungimea ciocurilor (dac este cazul), to tu l r o tu n jit la m u ltip lu de 5 cm cel mai apropiat, care se trece pe desen i n extrasul de arm t u r (fig. 1.15 b i 1.17). L u n g im ea ciocurilor se v a lua conform nor melor. D easupra fiecrui tip de bar (Ia ap rox im ativ 1 mm d istan) se nscriu urm toarele d ate : m arca barei (num rul de identificare) nscris n tr-u n cerc, nu m ru l bucilor asemenea, diam etrul, n mm, p reced at de semnul 0 i lungimea to ta l n o ta t cu L . L a plci n um ru l barelor se d de regul pe m etru sau prin d is ta n a dintre b are (v. fig. 1.12). Cnd a r m tu ra este aezat pe m ai m ulte rn d u ri se indic rn d u l pe care este m o n tat, n u m e ro ta t de la exterior la interior (v. fig. 1.13 mrcile i (g)).

38

1.12. P lan u l co fraju lu i si arm area

unei plci peste

etajul I.

G R IN D A G a G b2 2 0 x 6 0 O E L P C 52 n b a re d e re z is te n OB 38 n e tr ie r i i b a re d e m o n ta j
pr.hchil deschii
1 .75

m t nchii

.; i

1 .C 0
55 , 45.

0
30. 55 ^ 55

nchii 190

. ;.

deschii ___ kj <nchii 2.25 1A0 ' , 65

' j| 55 0C __ J2-.

| 55"

~r~r
22.
1.15

1 7 3

\L
Montai (O 2*10 L-215

3
(3) 2*25
1
L-390 370
2 ? 2 Q L - - 2 i 5

178

205

: 7 2*16L 2*16 L=195


128

Rnd 2 I 150

R h a 2 [^ 1 * 2 5 350

1=850 L- SCO

1*25

I.

X - 1Q2Q L 7 i5 R n d 2 7

Rnd 2 255

1 (10) 2*10
L=635

^rj

ff/nd 2

@ 1 * 2 0 L=705 31L h *1 6 L=i85

HO \
H o t . E x tra s u l de a rm atur se a fta pe fig .1 . 17

F ig . 1.13 a . D e s e n u l d e a r m a r e a l u n e i g rin z i.

S E C IU N E A a -a

S E C IU N E A b -b
I

S E C IU N E A c-c / W )

( 5 > ^ ,x ^ 0 fa j i 0 S 2 fc (6)1*21_ y 8 ^ (fiy2*20_


20

/T

P>0
6 Oj 'o

g^25_ (6)iP -^ _ A M .

T
(g'\1*20 '

BETON B 200
Fig. 1.13 b. Seciuni prin grinzi.

S67--7 9l4C(ri) OH ^C S l= l 9 l* f f ' *

Fig. 1.14, Armare cadre axele 2 1 x B ,'

S ; , S p , S3 , S j', s

6buc5

buc.1

<9
Si / 21. -30.
_

2916 = *

<D
25

S
Uj

; 2 * / -<D ' L____i ! J 5 i 30 - * 0 - J 15

(5)

L-110

0 6 /2 5

)*6/?5

L=no

4020

1 > ) |

1 ------

o < > > W


I 6X?5 L=V0

35

Uj

30

06/25
L-130

04420

(T)it>20 1 f < N 35

f*

CC
s

r L

1 .

25

30

____^ 1 L0

625
L=110

L-130

Fig. 1.15 a. A rm a re a stlp ilo r.

|
Elemen Nr barelor asemenea d) J

Lungimea unei bore [ml 6 i.10 C.10 3.65

c i l 1 ;

1 f
5

u i & 0 li 10 r 55 6 203 6 6 25 Total lunaimi pe diometre Masa p e m e tru Maso p e


Mosa

2 t 2 3 i

3 20 20 16 16

O TEL 0 B 3 7 Ung/mi' h m, pe diametre pentru barele din toate elemen/etet5>'6l 20 *16 16 7 8 9

Diametrul lnfr-un element

M o rea

(60.40
16.W 51.10 1.7,00

4.70

1.10 223.30 1.30 32.50 m 255.60 98.10 196.80 Kg 0222 1.578 2.465 Kg

diametru

56.80 > 5 4 .

685,10

total

pe tipuri de otel Kg

69i.70Kg

Not

Fk zona de h n d ir e a a rm aturilor longitudinale e trierii se vor monte la d is ta n ta de 125cm

Fig. 1.15 b. E x tra s d e a r m tu r p e n tr u stlp i.

SECIUNEA 1-1
fs-s. WS
' ( ) l=>30

SECIUNEA 2-2

*3 W L=270 @3*121 = 2 0 0 ^ &/*** si


13912 L r fJ O

(5 ) 3*12 L=2tS

>;
1 BETON ARMAT B>5o| OTEL OB37

|BETON SIMPW Bjj

Fig. 1.16. Detalii de armare fundaii F f.

E le m e n t

N r b a r e lo r csem enec

e le m e n te le

OTEL PC 52
L u n g im ip e n tru m mpe d in 15 b a r e le

OTEL 0B37
d ic m e tr e to a te

?.B e'8 S A !w ^ Q -D
1

3 ! 8 o * -< u Q L 2 3
M a rc a 1 2 10 10 2 2

0^ E 0 14 ) C v 3O O -J 6
2 .1 5 2 .6 5

to a te

e le m e n te le

*6)

i> 16 7

0 20

5 L L

02 5
9

08 10

* 10
11 8 .6 0 10. 60

In

25

3 .9 0

1 5 .6 0

L 5 6

20 25 25

2 1 1

4
2 2

2 5

9 .8 0 1 7 .0 0 '1 6 .0 0

8 .50
8 .0 0 1. 9 5 7.L5 7 .8 0 L . 9 0

O w j

tV-Q O 9 t) C O 10
11

7 16 e 2 0
20 20 16

2 1

4
2 2

7 .0 5 6 .3 5

L . 10

2 1

4
2

2 5 .1 0 9 .7 0

4 .8 5
1 .5 0

12 13 T o ta l M asa

8 8

L2

8 4
L6 d ia m e tr e

1 2 6 .0 0 6 2 .1 0 m 1 7 .5 0 6 L .2 0 2 .U 7 0 1 .8 .6 0 3 .8 5 0

23

1 .3 5

lu n g im i p e pe m e tru

7 8 8 . 10
0 .3 9 5 7L

1 9 .2 0

kg

1 .5 8 0

0617

M o s a p e *d i a m e t r e M asa to ta l p e t i p u r i d e o e l

kg k g

28

159

187 3 7L k g

12 8 6 kg

N o t

D e ta liile

d e a rm a re

g r in z ilo r

0^2

S/ &B2 S f

Pe

^ '9

^ ^

Fig. 1.17. Extras de armtur pentru grinzi.

Acoperirea cu beton este m a rc a t pe plan (v. fig. 1.15 a). Fiecare plan are u n extra s de a r m tu r p re zen tat sub form de tabel (v. fig. 1.15 b i 1.17). Cind extrasul este tre c u t se p a ra t de plana de arm are se indic num rul planei cu extrasul de a r m tu r (v. fig. 1.17). D in analiza extrasului se deduce num ru l de bare de acelai tip, lungimile, m asa arm tu rii, pe diam etre i calitate de oel.

44

4. Desene pentru detalii metalice


P e desenele de construcii din b eton a rm a t po t aprea detalii me talice d ese n ate: profile metalice, nituri, suduri etc. Profilele metalice se reprezint n vedere prin linii de contur ale muchiilor, pe care se trece seciunea tran sversal r a b t u t i hau rat. Dimensiunile se trec n milimetri. Pe fiecare profil se noteaz num rul de buc i din seciune, sem nul convenional (profil dublu T, profil sub form de U, cornier L etc.), dimensiunile seciunii transversale, n mm, i lungimea, n mm (de exemplu : 2 L 100 x 100 X 10 6 385, reprezint dou corniere cu laturi egale de 100 m m, grosimea 10 mm i lungimea de 6 385 mm ; calitatea oelului i sta n d a rd u l dup care se livreaz se trece separat. P e n tru ansam bluri (ferm, cadru), fiecare pies are o m arc no t a t prin litere mari. E x tra su l de m aterial se face similar cu cel de la arm turi. L a unele piese de m are precizie se trec i toleranele de execuie ale dimensiunilor geometrice. Toleranele la lungimi se trec n aceeai u n itate de m sur, cu indicarea sensului abaterii (pozitive sau negative), nscrierea to leranelor la lungimi liniare i unghiuri se face cu respec tare a STAS 6235-82. S tarea suprafeelor se indic p rin tr-u n semn de radical, pe care se trece gradul de prelucrare conform STAS 612-83. Modul de m binare a pieselor metalice prin sudare, uruburi i nituri se face dup reguli speciale, trecndu-se to ate dimensiunile geo metrice, traseul axelor, distanele d intre nituri i uruburi, tip u rile de nituri i u rub uri etc.

5. Pianuri pentru instalaii


Desenele de instalaii se reprezint cu ajutorul semnelor conven ionale specifice i reprezen tri schematice ale. conductelor astfel : conductele de ap se reprezint printr-o linie continu de culoare verde j conductele de abur prin linie-punct de culoare roie ; conductele de aer prin unul i dou pu ncte de culoare albastr ; conductele de gaze p rin linii n tre ru p te galbene. Planul de instalaii se deseneaz pe planul simplificat al nivelurilor i pe seciunile verticale ale cldirii folosind n plus semne convenionale p en tru m binri (mufe, coturi, curbe, teuri, cruci, flane, fileturi, ram ificaii, robinei etc.).

45

R epre zentarea bilor, chiuvetelor, obiectelor sanitare de diferite utilizri se face prin semne convenionale prevzute n STAS 1 8 5 / 1 . . . 6-73. P e n tr u instalaii electrice s n t semne convenionale simplificate : tip de conductor, tab lo u de distribuie, contor, siguran, prize, ntre ru p to a re, corpuri de ilum inat etc. tre c u te n norme.

6. Tolerane n construcii
n planurile de execuie se p re v d cote precise p en tru fiecare ele m en t de construcie i pen tru con stru cia n ansamblu. Deoarece nu se poate executa o construcie fr s a p a r i abateri de la dimensiuni, aceste abateri se lim iteaz la valori prescrise de norme i se numesc tolerane. Toleranele se indic pe desenele de execuie p rin simboluri con form STAS sau p rin valori numerice de la dimensiunile nominale sau de la valorile cotate. a. nseninarea toleranelor prin abateri lim it. Indicarea prin abateri lim it trec u te obinuit n norm e se face n aceeai u n ita te de m sur cu indicarea sensului abaterii pozitiv sau negativ, nscriindu-se valoarea n u rm a cotei. De regul ab ate rea negativ, sau inferioar se nscrie n dreptu l cotei, iar cea superioar sau pozitiv deasupra aba terii inferioare. Abaterile zero nu se trec. Modul de nscriere a abaterilor de la dimensiunile liniare, unghiuri i ansam bluri este t re c u t n STAS 6265-82. S um a abaterilor d tolerana. b. nsem narea prin simboluri sau sem ne convenionale. P e n tru piesele metalice de m are precizie se trec simboluri de prelucrare, care se p u n dup cifra de cot. Simbolul folosit conform STAS 612-83 este u n sem n de radical. R ugo zitatea suprafeei se indic prin nscrierea valorii admise n m icroni (jxm). Deoarece n construcii snt m ulte elemente sp aiale i plane pre fabricate asam blate pe antier este necesar s se m soare i alte tip u ri de tolerane, conform STAS 7009-79, unde snt definite to a t e noiunile i tipurile de tolera n e . P e n tru execuia construciilor este necesar s se cunoasc tipurile de tolerane, i anum e : 1) Toleranele dimensionale pe planuri i nscrierea conform indi caiilor. L a execuie se verific dimensiunea efectiv e x e c u ta t gsit prin m surare care treb u ie s fie ntre limitele admisibile trecute n proiect.

46

2) Toleranele de ajustaj sn t cele admise la asam blarea a dou ele m ente destinate a fi m binate (asam blate) unul n altul. n aceast cate gorie in tr acoperirile cu b eto n ale arm turii, poziionarea lor n cofraj, m binarea prefabricatelor, mbinrile elementelor metalice etc. 3) Toleranele de form : to lera n a de e x a c tita te a u nui profil, exac t i ta te a unei suprafee (grosimea i geom etria), rectilinitatea, planeitatea (d istan a dintre dou planuri paralele n care este cuprins su p ra faa considerat), paralelismul, nclinarea, perpendicularitatea etc.). 4) Toleranele de p o z iie : poziia u nui punct, linie, coaxialitate, simetrie, alinieri, poziia a dou suprafee (poziia marginilor cofra jului, rn d u rilo r de a rm tu ri etc.). 5) Toleranele de asamblare care cu p rin d distanele dintre elem ente (rosturi), axele de poziii etc.

Capitolul II

NOIUNI ELEMENTARE AJUTTOARE DE MATEMATIC, MECANIC, REZISTENTA MATERIALELOR l NCERCRI ALE MATERIALELOR

A. NOIUNI DE MATEMATIC ELEMENTAR

n construcii ca i n alte ra m u ri ale tehnicii s-au sta n d a rd iz a t no iun ile i notaiile folosite p en tru ca to i tehnicienii i muncitorii s foloseasc acelai limbaj. n continuare se vor da cteva din noiunile mai curent folosite, de fin ite conform standardelor de terminologie.

1. Noiuni de arii i volume


Aceste noiuni sn t definite n STAS 4908-79 astfel : A ria construciilor A c este s u p ra faa seciunii transversale a cldirii d elim ita t de conturul exterior, m s u ra t deasupra soclului. A ria catului (nivelului) A., se m soar la nivelul ferestrelor sau la 1 m de la pardosea cuprinznd balcoanele, logiile, porticele de circu laie, coridoarele exterioare, scrile de acces ntre catu ri etc. A ria de locuit A loc este sum a suprafeelor seciunilor orizontale ale t u t u r o r ncperilor care servesc pen tru locuit sau care s n t p revzute p en tru aceast destinaie (ea nu se confund cu aria locativ), m s u ra t ntre feele interioare ale zidurilor.

48

A ria desfurat A d este sum a ariilor t u t u r o r caturilor. V olum ul catului V c este volum ul o b in u t prin produsul dintre aria catului A e (din care se scad balcoanele i ariile deschise) i nlim ea m s u ra t intre faa superioar a pardoselii i fa a interioar a tavanului.

Uniti de msur uzuale folosite n construcii conform standardelor (tabelele 11.1, II.2, II.3 i II.4)
2 .

Tabelul I I . 1. U n iti tic m sur

Nr. crt. 0 1

Mrimea 1 Lungim e l

Unitatea i simbolul o M etru [m]

Simbolul multi U niti tolerate care pot plilor i submul fi folosite tiplilor 3 km (kilom etru) dm (decim etru) cm (centim etru) mm (m ilim etru) (ini (micrometru ) km* dm* cm ! mm* H ectar [ha] = 10' m s A r [a] = IO2 m 2 4

Observaii 5

Arie A sau S M etru p tr a t [m 1

Volum V

M etru cub [m 3] dm 1 cm 1 mm3 R ad ian [rad] U nghi drept grad sexagesim al ( . . .) G rad centesimal (. . . c) km / s Mg (m egagram ) g (gram ) mg (m iligram )

H ectolitru [bl] L itru [1] C entilitru [cl] M ililitru [ml]

U nghi plan

5 C

V itez v Mas m

M etru pe se cund [m /s] K ilogram [kg]

Ton [t] = 103 kg

M este factor de m ultip li care egal cu 1000000= = 10*

4 Cartea fierarului betonist cd. 1

49

Tabelul I I .1 (continuare)
0 7 1 D ensitate (m as volumic) 8 o K ilogram pe m etru cub [kg/m 3] 3 M g/m 3 k g /d in 3 g/cm 8 F o r F E fo rt . N ew ton [N] MN (meganew ton) kN (kilonewton)
m
4 5

Ton pe m etru cub [t/m 3] K ilogram pe litru [kg/l] Gram pe m ililitru [g/ml] Ton for [tf] 1 tf = 9 806,5 N 1 tf = 9.8065 kN 1 kgf /cm = 9,8 N /cm 2 1 k g f/m 2 = 9,8 N /m 2

E fo rt u n ita r

Newton pe m etru p tra t) [N /m 1] B ar b ar

10

Presiune p

1 b a r = 1 k g f/cm 2

Tabelul I I . 2. O rdinul (le m rim e exprim at prin prefixe M (mega) = 10* k (kilo) = IO3 h (hecto) = IO2 da (deca) <= 101 d (deci) = 10-1 c (ceni) = 10-2 m (m ili) = 10~3 . n (micro) = 10_* n (nano) = 1 0 -'

Tabelul I I . 3 . Semne m atem atice plus (se adu n cu) minus (mai p u in cu) X n m u lit cu : m p rit cu = egal cu # diferit de = identic egal cu < m ai mic declt < m ai mic sau egal cu > mai m arc decit 00 in fin it 1 I valoare ab so lu t S suma de | | paralel J_ perpendicular pe asem enea cu aproxim ativ, egal cu A B segm ent de d reap t A B A B arc de cerc A B Tabelul I I . 4. Litere greceti u tilizate A, B. L, A. a alfa 6 beta Y > gamma 8 delta E, Z. H, 0, e epsilon 7.eta Y ) eta 6 te ta I, i iota K , x kappa V, X, lam bda M, [ji m iu N, v niu II, T P, p S, a O, 9 f, <o pi ro sigma fi omega

50

3. N um ere i c a lc u le teh n ice


n tehnic, p en tru calcule se folosesc numere, simboluri i expresii algebrice. Num erele se reprezint prin cifre i litere Numerele pot f i : 1) N um ere ntregi naturale pozitive (1 ; 2 ; 3 ; -f a ; + b) sau negative ( - 1 ; - 2 : - 3 ; - a ; -b). 2) Fracii ordinare ( 1 / 2 ; 3/8). 3) Fracii zecimale (0,5 ; 0,25 ; 0,0625). 4) N u m r m ixt, care este o sum a unui n u m r ntreg cu o fracie ordinar = 3 +

5) N um ere reale (4 ; a 2 ; b) i numere iraionale care nu p ot fi repre z e n ta te printr-o fracie ordinar sau zecimal, se exprim prin radicale

. 7) N um ere transcendente, num ere care nu po t fi gsite prin operaii aritm etice sau algebrice, ci prin folosirea u n or funcii speciale, trigono m etrice, logaritmi (sin 45 ; log 4). 8) N um ere constante, care au o valoare determ inat (a = 4 ; b 5) sau num ere variabile (.r, y, r) care p o t lua diferite valori dup condi iile ce li se impun. Exactitatea sau precizia unor dimensiuni executate s t verific prin m surri care se ad m it s aib u n a n u m it g ra d de precizie. Valorile, e x p rim a te cifric au gradul de precizie indicat de rotunjirile ultim ei cifre sem nificative a n um rului (a treia sau a p a tra cifr). Precizia se poate exprim a prin procente (12 % ) sau n valori absolute. Calcu lul se verific de obicei prin evaluri globale, simple, pentru a se evita re p etarea greelilor. R ezultatele calculelor i m surrilor tehnice se trec. ori de cte ori este posibil n tabele. Este foarte util pentru calcule rapide cunoaterea ptratelor nu merelor ntrcji pn la 20 i a valorii urmtoarelor fracii ordinare:
1

= 0,05 ;

20

= 0,25 ; 4

= 0,025 ; = 0,0025 ; 40 400 = 0,0625 ; 16

= 0,0125 ; = 0,625 ; 80 8

= 0,03125 ; = 0,2 ; 32 5

25

= 0,04 ;

= 0,02 ; ----- = 0,008. 50 125

51

4. O peraii aritm etice i a lg eb ric e


M onom ul este o expresie algebric, n care literele s n t legate ntre ele prin seninul nmulirii, m pririi, ridicrii la p u tere sau extragerii rdcinii (poate fi i o singur liter). A s t f e l :
^
_

5 a;

ab ;

a-b ; 5 a J x . 4 v

B inom ul este o expresie algebric form a t din dou monoame, le gate ntre ele prin seninul -f- sau . A s t f e l : 3 a + b ; a- b-\ ax + b. 5 P olinom ul este o expresie algebric form at dintr-o sum de m onoa me (poate fi binom, trin o m etc.). Astfel : 3 ab 2 a- + b 7. O expresie algebric poate fi raional (dac nu cuprinde radicali) care la rn d u l ei po ate fi ntreag, dac nu cuprinde litere ce pot lua valori variabile la num itor, i po ate fi fracionar, cnd cuprinde litere i la numitor. Astfel : 1 2 4a- -|------------ . a b Expresiile algebrice care cu p rin d radicali snt d enu m ite iraionale. Astfel : y /a + a + b. Operaiile elem entare cu numere, fracii i expresii algebrice s n t : adu narea, scderea, nm ulirea, m prirea, ridicarea la putere, e x t r a gerea de r d cin de u n ordin oarecare. a. Adunarea i scderea (nsumarea aljjebric). P e n t r u dou num ere (cifre sau litere) care au acelai sem n operaia se face prin n su m area valorilor absolute atribuindu-Ii-se sem nul numerelor care s-au n su m at. Astfel : + 7 + 5a = + 1 2 o sau 35 75 = 110. D ac numerele au semne diferite (4- i ) se a d u n num erele de acelai sem n i su m a care are n valoare absolut valo are m ai mic se scade din cea mai m are i se a trib u ie semnul valorii mai m ari. Astfel : + 7 a 5 a + 2 a sau 35 + 75 = 40.

52

Acest m od de nsum are se num ete nsumare algebric. nsu m area m onoam eor i polinoamelor se face dup regulile nsum rii algebrice A stfel: (5a + 3 b) + (2a - 2b) = 7 a + b. b. n m u lire a. La nm ulire tre b u ie respectate urm toarele re g u li: 1) Dac avem de nm ulit o cifru sau un monom cu un polinom se nmulete m onom ul cu fiecare din monoamele ce alctuiesc p o lin o m u lji apoi se face sum a algebric. 2) Dac avem de nm ulit un polinom cu alt polinom, prim ul poli nom se numete nm ulitor, iar al doilea este num it denm ulit. L a nmul ire se n m ulete fiecare monom n m u lito r pe rn d cu fiecare din mo noamele d enm ulitului i se face nsum area algebric a produselor obinute. A s t f e l : m onom n m u lit cu polinom : a (a + b c) = 2 + ab ac sau 3 ( + 2 0 _|_ 15 5) = = + 6 0 + 45 15 = + 9 0 .

polinoame nm ulite ntre ele : ' a b) (a + b) = a 2 + ab ab b! = a 2 b2. Cifrele cu sem nul + se p o t scrie i fr semn n fa. L a nm ulire i m prire se ine seama de u rm to a re a regul a semnelor (semnul + cu + d sem nul + , semnul cu d semnul + iar semnul + cu d sem nul ). A s tf e l: , ( _ 9 ) . ( _ 3 ) = + 2 7 ; 9 x ( - 3 ^ = - 2 7 ; 9 x 3 = 27. n m u lire a m onoam eor de aceeai baz care au pu teri diferite sau au aceeai p utere se face prin a d u n a rea exponenilor : am-an am n . c. m prirea unui polinom eu un monom. Aceast operaie se face p rin m p rire a fiecrui te rm e n al polinomului prin acel m onom i apoi se face nsum area algebric al rezultatelor. Se recom and ca polinomul de la d e m p rit s fie ord o n a t dup puterile descresc toare ale fiecrei litere. A s t f e l : * 36 4/>2 + 6 b - 2 ab : 2 a = 2 b* - a b.

53

m p rire a cu alt polinom se face dup regulile m pririi. Astfel i (a2 -{- 2 ctb -f- 6~) : (a -|- 6) = a -{- b a- ab -f- ab + b ab b/ 7

D ac m prirea are rest se trece i restul. Apliendu'SC regulile de m ai nainte este bine s se cunoasc ur m toarele formule : (a (a i 6)2 = a6)3 = a3 i 2 ab + 62 ; 3 a 26 + 3 ab2 ^ b3 ;

(a + b + c)2 = a- + 62 + c2 + 2 ab + 2ac + 26c. m p rire a m onoam elor de aceeai baz care au p uteri diferite sau aceeai p u tere se face prin scderea exponenilor am : an = am~n. Se va ine seam a c u n n u m r la pu terea zero este egal cu 1 ( am : am = a = 1 . La nm ulirea i m p rirea m onoam elor i polinoamelor, ex pre siile din p aran teze la operaiile de nm ulire i m p rire se po t simpli fica dac fiecare m onom sau te rm e n din p ara n te z se poate nm uli sai> m pri cu acelai num r. Astfel : (3a + 66) : (12a + 96) = 3 (a + 26) : 3(4^ + 36) = = (a + 26) : (4a + 36). d. Puterea i rdcin a unui monom. P uterea unui m onom se obine prin nm ulirea e x p o n e n ilo r: ( am)n = amn, iar r d cin a de ordi nul n d in tr-u n monom la o p utere oarecare m se obine p r i n m pr irea puterii m onom ului la ordinul ra d ic a l u l u i :
= A.

L a efectuarea operaiilor se v a ine seam a c pu tere a sau radicalul de orice ordin d intr-u n n u m r pozitiv v a fi un n u m r pozitiv. P u te re a de ordin par (cu so) al unui nu m r negativ va fi un n u m r pozitiv, iar pu tere a de ordin im par (fr so) a unui nu m r negativ va fi un n u m r negativ. Astfel : ( 5)2 = 25 ; ( - 3 ) = - 2 7 . R d c in a de ordin p ar din tr-u n nu m r negativ d u n n u m r num it im aginar cu care se opereaz cu reguli speciale. 54

Expresii uzuale cu radicali i puteri :

__

m J

n *_

Pentru sim plificarea operaiilor cu puteri se pot folosi relaiile : = (ab); (33)2 = ( 3 -I I ) 2 = 3=-112 = 9-121 = 1 089 ; 0 = an'an', unde n, - f n = n ; 45 = 4 : -43 = 16-64 = 1 024. Pentru simplificarea operaiilor cu radicali se pot folosi relaiile : V i T = " y / y / dac n = rp ; ^ 1 0 0 = ' \ / = V = 3,1623.

La operaiile cu puteri se vor respecta urmtoarele reguli : 1) Expresiile cu puteri se pot aduna sau scdea dac au aceeai baz i acelai exponent : 32 + 4 x 32 = (1 - f 4) x 3= = 5 x 3-. 2) n m u lirea i m prirea a dou sau mai multor monoame cu puteri, avnd aceeai baz, *e face scriind baza i a dunind , respectiv sczind e x p o n e n ii:
4 3.42

45.

6 . 6 =

6 2.

3) Dac la un raport intre dou puteri de aceeai baz, exponentul num rului de la num rtor este mai mare decit al aceluia de la numitor rezult o putere negativ : a :l : 5 j = a 3-5 = a~- 1 : a- sau n general a~n = 1 : a1 1 . 4) Puterea unei puteri se obine scriind baza ridicat la o putere egal cu produsul exponenilor : (5-)3 = 52' 1 = 56 5) Puterea unei fracii se obine prin ridicarea la acea putere, atit a num rtorului, cit i a numitorului : 5y_ 3 _ 25 3* 9

j_

6) Un radical poate fi ntotdeauna scris sub forma unei puteri fracio nare i apoi se pot aplica toate regulile de la puteri. 55

5. Operaii cu fracii
F raciile sn t de dou f e l u r i : fracii ordinare care a ra t operaia de m p rire ntre dou num ere cunoscute sau ntre dou simboluri, exp rim a t sub form de fracie (de exemplu sau i fracii zeci male exprim ate prin cifre ntregi u rm a te de valori ce reprezint zecimi, sutim i sau miimi din ntreg (de exem plu 3,247). L a fraciile ordinare d em p ritu l se num ete n u m rtor, iar m prito ru l, numitor. La operaiile cu fracii ordinare trebuie s se respecte urmtoarele reguli : 1) A dunarea i scderea fraciilor ordinare : L a fraciile cu acelai num itor ad un a rea i scderea lor se face prin a d u n a rea i scderea n um r toru lu i : 8 T 5 3 2 _ -8 + 5 -2 _ T ~ 3 ~ -5 3 ' a -b f ^ + d_ f f ~

"

(t

a -4- d b c

r
Fraciile care nu au acelai n u m itor se adun sau se scad d u p ce se aduc la acelai n um itor c o m u n : 7 2 5 7 x 3 | 5 x 2 2x3~~ b d ad bc cd 21+10 = (3 3 ~ 2 x 3 31 6 a c

2) nm ulirea i m prirea fraciilor ordinare : Valoarea unei fracii rm n e aceeai dac a t i t n u m rto rul, c i t i num itorul se nm ulete sau se m p arte prin acelai n um r : _9^ = 9 x 3 D o u fracii se nm ulesc m itorii n tre ei : 15 6 27

3 _ 3 x 3 ~ 9 ~ ' J' n tre ele n m u lind n um rto rii i nu 105 12

715 x 7 2

6 x 2~

56

D ou fracii se m p a rt n tre ele n m u lin d fracia dem p rit cu fracia m p rito are r s tu r n a t :

L - 11
4 ' 3 3) 4

7 ~ 28 '

Valoarea reciproc a unei fracii se obine p rin r s tu rn a re a frac

iei. F ra c ia are valoarea reciproc . 5 3 Fraciile ordinare se p ot tran sfo rm a n fracii zecimale prin efec tu a re a mpririi. Ca exemplu se po t lua valorile d ate la pu nctul 3

= 0,5 etc.
o

U n n um r cu mai m u lte zecimale (num ere ntregi sau m en inerea cifrei a 3-a : 4.39673 a 4,397 ; 3,56442 ss 3,564.

d up virgul)

se rotun jesc prin p stra rea primelor 3 cifre dup virgul prin m rire a

6. Media aritmetic
P e n tru a afla m edia mai m u lto r m su rri sau ncercri succesive ale aceleiai m rim i (diam etrul barelor de oel-beton sau rezistena lor la rupere etc.) se nsum eaz valorile fiecrei m surri i se m parte la n um rul msurrilor. A s t f e l : diam etrul real al barelor de oelbeton de 25 m m a re z u lta t din 4 m su rri (24,8 ; 25,2 ; 25,1 ; 24,7 mm). Media m surrilor este : 24,8 + 25,2 + 25.1 + 24,9 100 M = ---------------------- ------------- = ----- = 2o mm. 4 4 Media se po ate face p rin ntregirea num erelor i efectuarea mediei diferenelor rmase. Astfel : 24,8 = 25 - 0,2 ; 25,2 = 25 + 0,2 ; 25,1 = 25 + 0,1 i 24,9 = 25 0,1, a t u n c i : M = 25 + 0,2 -2 V 4 = 25 + 1 = 25. 4

57

7. Proporia i regula de trei simpl


P rop oria este o egalitate a dou rapoarte. ci c F orm a general a unei proporii este : a : b c : d sau = b d n care a i d se numesc term en i extremi, iar b i c term eni in teriori sau mezi. In orice proporie produsul mezilor este egal cu al extremilor ad bc i ca urmare se pot schimba extremii ntre ei i mezii ntre ei, egalitatea pro poriei m eninndu-se. E g alitatea proporiei se m enine dac la fiecare n u m r to r se ad un sau se scade num itorul respectiv sau dac la n u m ito r se a d u n sau se scade n um rtoru l respectiv. A s t f e l : a b c a b d b c d d a b c d a b+ a c d c

Regulile proporiilor se aplic la regula de trei simpl care const din determ inarea unei necunoscute cnd se cunosc trei m rim i care m preun cu necunoscuta se afl ntr-o a n u m it proporie, adic dou cte dou u mrim i s n t n aceeai proporie (sau raport). Astfel, dac se tie c n 3 ore se pot fasona 73 bare din PC 0 25 m m se poate afla n ct tim p se p o t fasona 153 de bare : 73 b a r e ........................... 3 h 153 b a r e ....................... x

8. Calculul procentelor
P rin p rocent se exprim o a n u m it p a rte a unei mrim i lu a t ca ntreg prin n u m r de sutim i. De obicei prin procente se exprim depi rile sau nerealizrile unei a n u m ite mrimi. E x p rim area procentual p o ate fi fcu t prin ra p o a rte (3/100), zeci mal (0,03) sau convenional 3% ; care nseam n un procent de 3 la sut, v alo area 3 se noteaz cu p.

58

D aca mrimea de baz p en tru care se calculeaz procentul p se no t e a z C, se poate calcula valoarea depirii procentuale D prin re la ia : C 100 D 1J = p ----- sau p = --------.

100

De exemplu : o bar supus la tra c iu n e pe p oriunea calibrat are lungimea m s u ra t nainte de ncercare l0 = 110 mm, iar d up rupere, ntre aceleai repere s-a m su ra t / = 132. mm. A lu ngirea'A / = / / = 132 110 = 22 mm. Alungirea procentual ra p o rta t la lungimea iniial / va f i : i J x I, , 00 110

n aceast relaie s-a aplicat de f a p t form ula : D x 100 n ., . , p ------------unde D = A/ i C = /.

9. Folosirea tabelelor numerice n calcule tehnice


P e n tru uurarea calculelor tehnice pe antier se pot folosi m em ora toare tehnice n care s n t date de regul p en tru numerele curente de la 1 la 1 000 valoarea p tratulu i, r dcin a p tra t , su p ra fa a cercului cu diam etru dat, funcii trigonom etrice, logaritm i etc. Pentru a gsi valorile cutate ale unor numere fracionare trebuie respectate urmtoarele reguli : 1) Citirea ptratului u nui n u m r fracio nar la care la baz s-a m u t a t virgula cu o u n itate, la valoarea p tra tu lu i se m u t cu dou, astfel p tra tu l num rului n = 55 este 3 025, iar p tra tu l num rului 5,5 este 30,25. De asemenea, su p ra fa a seciunii unui cerc cu diam etrul de 55 este de 2 375,83 iar su p ra fa a seciunii unui oel-beton cu diam etrul m surat de 5,5 m m v a fi de 23,76 m m 2 (dup rotunjiri). 2) Citirea radicalului : se ine seam a c mul.area virgulei la num rul din care se extra g e radicalul (de sub radical) cu dou u n it i co respunde cu m u ta re a ei cu o u n ita te la num rul c u ta t. De e x e m p lu : y / l 150 = 33,91 ; ^/fiUSO = 3,391.

59

Interp o la rea valorilor interm ediare care nu s n t in ta b u la te se face p rin aplicarea regulei de trei simpla la aflarea diferenelor de cretere, ceea ce presupune o cretere p ro porio nal sau liniar a funciei c u ta t e fa de variabila lu a t n consideraie.

10. Ecuaii algebrice


n relaiile algebrice se folosesc dou feluri de egaliti : 1) Identitile snt egaliti care snt adevrate oricare cir fi ce "e dau literelor care figureaz n ele. Astfel : ! (a +
6)

valorile

(a b) a 2 b- ; a- 2 ab -f ii2 = (a b)- etc.

2) Egalitile sn t adevrate num ai pentru anum ite valori ce am da literelor care figureaz in ele. Astfel : E g a lita te a 5 = 0 este o ecuaie ad e v ra t num ai pen tru x = 5. E g a lita te a a- 5a + 6 = 0 este o ecuaie a d e v ra t num ai e n d nlocuim pe a cu valoarea 2 sau valoarea 3. R ezolvarea ecuaiilor (rdcini, verificare) se reduce la g sirea valo rilor p en tru litere care o tran sfo rm ntr-o egalitate. Valorile speciale ale literelor gsite se numesc rdcini sau soluiile ecuaiei. O peraia de nlocuire a literelor cu valorile gsite se num ete verificare. De exemplu, ecuaia a- = 3 2 care are rdcinile a 1 i a = 2 se verific p en tru aceste v a l o r i : l 2 = 3-1 2 sau 2 2 = 3-2 2, d a r nu se verific pen tru o alt valoare care nu este rdcin, de exem plu o = 3 ; n tr-ad e v r 3 2 = 3-3 2 (nu este o egalitate). Ecuaii de gradul I cu o necunoscut. E c u a ia de g ra d u l I are ne cu no sc u ta x la p u te re a nti. F o rm a general a ecuaiei este : ax +
6

0.

Rdcina sau soluia ecuaiei este :


_ _

b a

D a c D ac D ac

6 6 6

= 0, a / 0 ; rdcina este x r= 0. /
0,

a =

; rd cin a este x = oo (infinit).

= 0, a = 0 ; rd cin a este n edeterm in at x =


0 0

60

i ecuaia devine :
0

-.c +

ad ic ecuaia este verificat de orice valoare finit a lui x. De exemplu, ecuaia 3.r = 4 are r d cin a x = 1/3. Ecuaii de gradul I I cu o necunoscut. O ecuaie de g ra d u l II este o ecuaie la care dup ce s-au tre c u t toi membrii n prim ul term en, iar al doilea este zero se obine n prim ul te rm e n u n polinom (trinom ) unde necunoscuta este n primul m onom de gra d ul II i n al doilea de g ra d u l I. F orm a general a unei astfel de ecuaii este : a x 2 + bx + c
0.

Soluiile pentru formele incomplete sini : F o rm a ax- + bx = 0, cu soluiile x t 0 ; x 2 F o rm a a x 2 + c 0, cu soluiile : c c d a c ------> a a F o rm a ax2 = 0, cu soluiile F orm a complet : = 0 i x 2 0.
0 0

b a

a x 2 + bx + c = cu formulele de rezolvare :

2a C n d b este un n u m r cu so, b = 2 b' , se folosete fo r m u la : b' \ J b '2 ac Cnd b = 2b' i a =


1

form ula devine :

R ealizantul ecuaiei de gradul I I . Rdcinile ecuaiei de gradu l I I conin radicalul ^Jb 2 4 ac denum it r e a l i z a n t ; are o rdcin p tra t care trebuie discutat n tru c t a, b, c pot avea diferite valori iar reali zantul de asemenea po ate avea valori pozitive sau negative.

61

Cazurile ntlnite s n t : 4 ac > O, n acest caz se poate extrage radicalul, ecuaia a v deci rdcini reale diferite. A s t f e l : x" +
8

0.

Aceast ecuaie are rdcinile : 9 * !, = V <)2 - 4 x ^----------- =r


8

9 + V 8 1 - 32 '9 . 7 = t t ; ri = 1 ;

*2

8.

i>2 4ac = 0, n acest caz rdcin ile snt egale : _ _ b 9 1~ ~ 2a ' b 2 4 ac < 0 , c a n tita te a de sub radical este negativ ; ecuaia n u are rdcini reale. i ecuaia .r2 9x + 8 = (x 1)( 8 ) = 0, deci num ai valo rile gsite verific ecuaia.

11. Reprezentri grafice


n tehnic legtura dintre dou mrim i care variaz, de exem plu m rim ea y ce reprezint rezisten a u nui m aterial i m rim ea x ce re prez int alungirea m aterialului, de care depinde m rim ea y, se no teaz y f(x ) adic m rim ea y este funcie de variabila in dep end en t x. Cazul cel mai simplu este cnd funcia f(x) este o funcie de g ra dul I, de exemplu y 3x + 4. Aceast funcie a r a t c p e n tru valorile succesive ale lui x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 etc. funcia are valorile y 4 ; 7 ; 1 0 ; 1 3 ; 16 etc. Aceast v aria ie se po ate repre z en ta grafic lu n d u n sistem de ax e re ctangu lare (care fac u n unghi de 90 ntre ele). Valorile lui x se pun pe axa orizontal, iar valorile lui y pe a x a vertical (fig. II. 1 ). R epre zentarea grafic a unei fu n c ii de gra dul I este o dreapt, iar a unei funcii de grad ul II este o curb
Fig. I I 1. Reprezentarea grafic a unei ecuaii. a crei fo rm e s te n fu n c ie de ex p re -

sia fu n c ie i.

62

12. Noiuni elementare de geometrie i trigonometrie


a. Figuri geometrice n plan. Perpendiculare i paralele 1) Dou drepte snt perpendiculare dac cele 4 unghiuri formate n punctul lor de ntilnire snt egale. Unghiurile astfel form ate se numesc unghiuri drepte ; unghiul d rep t este lu at ca u n ita te de m sur pen tru unghiuri. 2 ) Dou drepte snt paralele dac nu se ntlnesc orict ar fi prelun gite. D ou drepte paralele t ia te de o secant form eaz u n g h i u r i : alterne interne egale, alterne externe egale, corespondente egale, interne de aceeai p a rte a secantei, suplim entare i externe de aceeai p arte a secantei. 3) P la n u l este o suprafa pe care se aaz o dreapt pe toat lungimea ei n orice direcie (planurile pereilor, planeelor etc.). Intersecia a dou planuri se face dup o sem idreapt (muchiile cldirilor). 4) Figuri geometrice plane uzuale : Patrulaterul este figura geom etric delim itat de 4' laturi. Suma unghiurilor interioare ale unui p a tru la te r este de 360. D reptunghiul este u n p a tru la te r cu laturile opuse paralele i egale ; laturile a l tu ra te form eaz unghiuri drepte. P tratul este un d reptun ghi cu to a te laturile egale ntre ele. Paralelogramul este un p a tru la te r cu laturile opuse paralele, iar cele a l tu ra te form eaz 1111 unghi diferit de imghiul drept. Suma a dou unghiuri a l tu r a te este de 180. R om bul este u n paralelogram cu laturile egale. Diagonalele rom bu lui s n t perpendiculare ntre ele. Trapezul este u n p a tr u la te r fo rm a t din dou latu ri paralele i dou neparalele. D ac unul din unghiurile trap ezu lui este u n unghi d rep t se obine un trap e z dreptunghic. Triunghiul p o ate fi considerat ca o ju m t a t e d in tr-u n dreptunghi, ptrat, paralelogram sau romb. S um a unghiurilor interioare n tr-u n triunghi este egal cu 180. Perpendiculara cobort d in tr-u n v rf al triunghiului pe la tu ra opus ei sau pe prelungirea acesteia se num ete nlimea triunghiului. D re a p ta care unete u n v rf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse se num ete median. D re a p ta care m p a rte u n ghiul interior din vrful triu ngh iulu i n dou unghiuri egale se num ete bisectoare. T riunghiul dreptunghic este triu n g h iu l care are un unghi drept (90c). Laturile ce mrginesc unghiul d rep t se numesc c a te te i se noteaz cu b i c i la tu ra opus, ipotenuz n o ta t cu a.

63

T riunghiul echilateral are t o a t e unghiurile i laturile egale. Triunghiul isoscel are dou latu ri i dou unghiuri egale. T riunghiul scalen sau triunghiul oarecare nu are nici o p artic u la rita te '(unghiurile i laturile s n t diferite). E galitatea a dou triunghinri rezult din egalitatea a trei din ele m entele lor. Astfel : Cazul I, cnd au o latu r egal cuprins n tre dou unghiuri egale. Cazul I I , cnd au dou latu ri egale i unghiul dintre ele egal. Cazul I I I , cnd au to a te laturile egale. Triunghiurile dreptimgliiee fiind un ea/, particular al triunghiu.rilor au dou cazuri de egalitate : Cazul I, cnd au ipotenuza i cte o c a te t egal. Cazul I I , cn d au ipotenuza i cte u n unghi ascu it egal. Dou triung hiu ri snt asemenea dac unghiurile s n t egale i latu rile corespunztoare sn t proporionale. ntr-un triunghi dreptungliie ntre catetele /> , c, ipotenuza a, nl imea h din virful unghiului drept i d i e . segm entele de ipotenuz determinate de nlim e, respectiv proieciile laturilor b i c pe ipo tenuz, exist urmtoarele relaii : a 2 = b- -f- c 2 b- = a X d c3 a X e hr d x e (teorem a (teorem a (teorem a (teorem a lui P itagora) ; catetelor) ; catetelor) ; nlimilor).

n t r - u n triun ghi oarecare exist relaia : * = b 2 + c 2 2 bc cos a (teorem a lui P ita g o ra generalizat). Sum a lungimii lturilor unei figuri geom etrice se num ete perim etru. Cercul este o linie curb nchis ale crei pu n cte sn t egal d e p rta te de un p un ct fix n um it centrul cercului 0. R a p o rtu l dintre lungim ea cer cu lui L i diam etrul d d o valoare n o ta t cu litera greceasc 7i(pi) ;

= ti = 3,14159. n practic, se ia valoarea n = 3,14. d R aza cercului se noteaz cu r i d = 2r ; rezult : L = nd 2i ir b. Figuri geometrice n spaiu. F ig arii e geometric? uzuale se nu mesc i poliedre. P e n tru exp rim area principalelor caracteristici s!fe vor utiliza notaiile A ,, = su p ra faa b a z e i ; A t = su p ra fa a lateral ; A , = sup ra faa to ta l ; h = nlim ea, ci respectiv I), diagonale sau dia m etre, V = volumul. Poliedrul este o figur geom etric m rginit pe to a t e prile de fee plane, lim itate la interseciile lor.
64

Prism a este un poliedru cu dou baze egale i paralele. Suprafeele bazelor po t fi form ate din u na din figurile plane (triunghi, p a tru la te r, p en tag o n etc.) ; prism a poate fi d re a p t sau oblic. Paralelipipedul este o prism p a tru la te r ale crei baze s n t p ara lelograme. D ac are muchiile feelor laterale perpendiculare pe baze se num ete paralelipiped drept, iar dac bazele s n t dreptun ghiuri se nu m ete paralelipiped dreptunghic. C ubul este u n paralelipiped cu to a te feele p tra te. Piram ida este u n poliedru care are ca baz o figur geom etric oa recare, iar feele laterale triun ghiuri oarecare au isoscele u nite to a t e n acelai vrf. Tetraedrul este o piram id cu baza triunghiular. T runchiul de piramid se obine prin tierea v rf ului piram idei cu un p lan paralel cu baza. C ilindrul este o prism cu suprafeele de baz cercuri. Conul este o piram id cu s u p ra faa de baz u n cerc. Sfera este u n corp geom etric care are to a te punctele egal d e p rta te de centrul sferei 0. c. Funcii trigonometrice. F unciile trigonom etrice se folosesc pentru rezolvarea p rin calcul a problem elor geometrice. F unciile trigonom etrice s n t definite ca ra p o a rte dintre catetele b sau/i c i ipotenuza a a unui triun ghi dreptunghic A B C cu unghiul drept a n A i cu unghiurile ( i y opuse catetelor b i c (v. fig. II. 2). Pentru unghiul y funciile curente snt : cateta opus c . */ -- cateta opus c trf _ sm y ipotenuz a cateta adiacent b cateta adiacent b cateta adiacent b > ; c cotg y= cos y = ----- :----------- ;------= tg Y c ipotenuz a ' cateta opus n mod similar se determ in i p en tru unghiul J3. Valori de reinut : sin O"1 = 0 ; cos 0 == 1 ; tg 0 = 0 ;

sin 45 = sin
003

J 2--;;

cos 45 4a =
1

= ^-77 cos 60 = ; cos 90 = 0


1
;

sin 90 = 1 ;

tg 90

oo.

5 Cartea fierarului betonist cd.

65

Intr-un triunghi cu laturile a, b, c i unghiurile a, p, y (fig. 11.2) exist relaiile : b = a sin (3 = a cos y ; b = c tg (3 = c cotg ). Aceste relaii perm it rezolvarea triu ng hiu lui dreptunghic. ntr-un triunghi oarecare se aplic formula Ini Pitagora generalizat : a 2 = b2 + c 2 2 bc cos a ; b 2 = c 2 -j- a2

Fig. II.2. Relaii Intre laturi i un ghiuri (notaii).

* 2 ac cos (3; c2 a 2 -fDac a =-- 90 gsim


2

&2 &2

2 a/; cos y. + c2.

B. ELEMENTE DE MECANIC l REZISTENTA MATERIALELOR

P e n tru calculul construciilor, inginerii, subinginerii i m aitrii trebuie s aib cu notin e tem einice de fizic, mecanic, reziste n a materialelor i calculul construciilor din diferite materiale, beton ar m at, metal, lemn, materiale plastice etc. O construcie treb uie s fie p ro iectat astfel net s fie re sp ectate regulile de alctuire i de c a l c u l ; s fie e x e cu tat corect n co nform itate cu to a te reglem entrile tehnice i legale n vigoare ; s fie folosit co resp u n zto r condiiilor de ex plo atare ; s se urm reasc co m po rtarea n tim p a acesteia. C onstruciile calculate se bazeaz pe cunoaterea com portrii m ate rialelor din care se face construcia, cunoaterea ncrcrilor la care este sup us construcia, a m odului de co m po rtare a fiecrui elem ent n p a r te la diferite solicitri, determ inndu-se eforturile i eforturile unitare din seciunile cele m ai solicitate care se com par cu rezisten ele m aterialelor de construcii folosite. O construcie p en tru a fi b u n n exp loatare treb u ie de asemenea s-i pstreze deformaiile elementelor ei n an um ite limite, deschide rile fisurilor care ap a r n elementele din b eton a r m a t s nu depeasc li m itele adm ise, s se taseze d up anum ite reguli, s aib c o n tra cia i d ilatarea n limitele p re v zu te de proiectant. In continuare se dau ctev a noiuni necesare de m ecanic i rezis t e n p en tru nelegerea com portrii elementelor din beton a r m a t i a forelor ce se nasc n dispozitivele de ridicare.

66

1. Noiuni de mecanic
a. Forje i momente. Din p u n c t de vedere m ecanic fora este con sid era t o cauz care modific s tare a de echilibru a corpurilor. F o rele se caracterizeaz prin mrime, direcie, sens i p u n c t de aplicare. n teh n ica construciilor forele se m soar n N ew ton (N) i kilonew ton (kN) sau kilogram fo r (kgf) sau to ne for (tf) sau In fore d istribuite pe m e tru p t r a t sau m etru liniar*. A supra unui corp (n cazul n o stru grinzi, planee) p o t aciona mai m u lte forfe sau ncrcri (n acelai plan sau n plane paralele). P e n t r u a p u te a evalu a forele care acioneaz treb uie s cunoatem m o dul lor de compunere. n principiu se cunosc 3 cazuri : forfe care acioneaz pe aceeai direcie; fore care acioneaz pe direcii paralele ; fore care sn t concurente. n figurile II.3 i I I . 4 s n t a r ta te tip uri de fore paralele, iar In fig ura I I . 5 fo re concurente care acioneaz n acelai plan.

F ig. II .3. T ip u ri d e fo re p a ra le le : a scripete ; b balan roman (cntar). * In lucrare s-au u tiliza t pe ling u n it ile de m sur ale sistem ului in ternaional (S I) i u n it ile uzuale folosite in a ra noastr pin la introducerea sistem ului SI.

67

Fig. II.4. Fore paralele la o grind.

Fig. II.5. Fore concurente.

F a de u n p u n c t care nu se gsete pe direcia de acionare a for ei (fig. I I . 6 ), aceasta d u n m o m ent egal cu m rim ea forei n m u lit cu distan a d de la p unctu l considerat A p in la d re a p ta n lungul creia acioneaz fo ra (d istana d e te perpendicular pe direcia forei).

M A=Fd

fi

Fig. II.6. Fore care produc rotiri (momente) i ncovoierea grinzii.

68

I
jS z"

r C iR)

_ n

&

- Compresiune - ntindere

Fig. II.7. Fore care produc ncovoieri i lunecri n grinzi.

M rim ea re z u lta t se num ete m o m en t i se exprim prin produsul for X distan, n N -m sau kgf-m , conform fo rm ulei: M = F - d [N-m]. M om entul unei fore fa de u n p u n c t care s-ar afla pe direcia de acionare a forei este nul deoarece d is ta n a d este nul. D o u fore paralele F de sens c o n tra r formeaz u n cuplu al crui mo m e n t este egal cu m rim ea forei F i d is ta n a dintre ele d : M = F - d [N-m]. Forele tin d s deplaseze corpurile, iar dac s n t corpuri elastice, deformabile, cu legturi care mpiedic deplasarea grinzii etc., ele defor m eaz aceste corpuri (fig. I I .7). M omentele t in d s roteasc corpurile sau seciunile acestora la cor puri deformabile eu legturi. b. Compunerea forelor. Un sistem de m ai m ulte fore po ate fi nlocuit p rin tr-o singur for d en u m it re z u lta n t R. 1) Fore paralele i de pe aceeai direcie. n cazul forelor care acio neaz pe aceeai direcie sau n cazul forelor paralele re z u lta n ta for elor este egal cu sum a forelor, i n n d seama de sensul lor (se adun cele de acelai sens i se scad cele de sens contrar) R = F 1 + F , + F 3. n figura I I .8 se indic nsum area a dou fore pe aceeai direcie, iar n figura I I . 9 nsu m area a dou fore paralele. P oziia re zu ltantei n cazul forelor din figura 11.9 este evident la mijlocul distan ei d.

69

r P /2

Fig. II.8. nsum area a dou fore pe aceeai direcie.

Fig. II.3. nsum area a dou fore paralele i egale,

In cazul n care forele s n t diferite ca m rim e (fig. 1 1 . 1 0 ) rezul t a n t a este egal cu sum a forelor R F t + F, dar poziia re zu ltantei sa obine scriind m om entul forelor fa de u n p u n c t (de exem plu A ) i se gsete poziia direciei re zu ltan tei din relaia : F -d= R c ; c = R .

2) Fore concurente. Mai m ulte fore care acioneaz n acelai p u n c t se po t determ ina grafic prin regula paralelogram ului. In care forele concurente sn t laturile adiacente ale paralelogram ului pe care s-au re p re z e n ta t la scara forelor, iar m rim ea diagonalei (la aceeai scar a forelor) este valoarea rezultantei. Cnd forele s n t perpendiculare n tre ele, p a r a lelogramul se tran sfo rm n dreptunghi iar re z u lta n ta este m rim ea diagonalei dreptunghiului. n figura 1 1 .1 1 se a rat cele dou situ a ii: R - = F \ -f- F l 2F 1F 2 cos a ele fac ntreg ele unghiul a ) ;
Fig. 11.10. Poziia rezul tantei a dou fore para lele i neegale.

(cnd fac

for ntre

= F \ - f F l (cnd forele ele u n unghi de 90).

fO

Fig. 11.11. Irsumarea a dou fore concurente.

Fig. 11.12. Fore concurente, n cabluri, la ridicarea prefabricatelor.

Exem ple de fore concurente s n t forele din cablurile de legare la m anip ularea prefabricatelor din b eto n a r m a t (fig. 11 . 1 2 ). c. Centre dc greutate. Centrul de g re u ta te al u n u i obiect este un p u n c t al obiectului n care se p o ate considera c o n c en trat t o a t greu t a t e a acestuia. G re u ta te a ntregului obiect poate fi considerat deci c acioneaz n acel p u n c t care este p u n c tu l de aplicare a rezultantei forelor d e g r e u ta te (masice). P rin e xtin derea noiunii, i suprafeele au ce n tre de g re u ta te ; dc aceea corpurile omogene cu forme geometrica precizate i grosimi uniform e au centrul de g re u ta te n pu nctul de in tersecie al axelor de simetrie. L a corpurile cu forme com plicate plane, acestea se m p a rt n figuri geom etrice regulate, iar n centrul fiecrei p ri se consider con cen trat g re u ta te a acesteia ca o for verti cal (fora masic). Centrul de g re u ta te al unei grinzi omogene v a fi mijlocul acestei grinzi. La m anipulri, pen tru a nu se produce r stu rn ri, re z u lta n ta cablurilor de prindere trebu ie s trea c prin centrul de g re u ta te al grinzii.

71

R=3g

< 7

o
c

L a g rin d a din figura 11.13, prinderea trebuie fcut n centrul de g re u ta te care se gsete pe direcia de acio nare a re zu ltan tei forei afla t la d is ta n a c fa de p u n c tu l A ; distana c se determ in din re la ia : 2 ff'a + ? '3 = 3 g-c ; q(2a + 3 a) 5

3< 1 d. E ch ilib ru , stabilitate. 3g Un corp se gsete n echi libru dac sistemul de fore (fore exterioare i legturi) Fig. 11.13. Modul de prindere a unei grinzi care acioneaz asup ra lui se re (n centrul de greutate). duce la o re z u lta n t nul i la u n m o m e n t nul: R = 0 ; M = 0. In cazul forelor din acelai plan (coplanare) condiiile de echilibru se reduc la condiia ca sum a algebric a proieciei forelor pe dou axe rectangu lare aflate n planul forelor, precum i sum a algebric a m om entelor forelor n ra p o rt cu o ax norm al n planul forelor s fie nule. F orele de legtur sn t reaciunile cake ap ar n legturi (fire care su sin reazeme, articulaii etc.), fiind egale cu aciunile. In cazul din figura I I .5, reaciunile din legturi sn t evidente. P e n tru cazul din figura I I .4 cnd fo ra F 100 k N se gsete la d is ta n a a de reazemul A i respectiv la d is ta n a b de reazemul B re zult : 1) Ecuaia de proiecie pe direcia forei : V 4 -j- V B F = 0. 2) Ecuaia de momente fa de punctul A : F -a V / = 0. 3) Reaciunile :

\ A = V B = F /2 pen tru a = b 1/2. n ceea ce privete echilibrul corpurilor nedeformabile, n figu ra 11.14 se a r a t cazul de sta b ilita te a unui corp care st pe o baz de susinere fiind n echilibru dac verticala centrului de g re u ta te trece prin interiorul bazei de susinere i clac nu intervin alte fore (de exem plu dac nu b a te v n tu l etc.).

72

> //7 ///$ /7 7 7 7 7 7 ? .


a * &

Fig. 11.14. Sta bilitatea unui

Fig.

11.15. Stabilitatea la rsturnare.

corp. n figura 11.15 se a r a t cum p o ate fi caracterizat stab ilita te a Ia r s tu rn a re fa de punctul A ; m om entul de r s tu r n a re M r = F (a e) treb u ie s fie mai mic dect m om entul de stab ilita te M , = G(b + e) ; deci coeficientul de stab ilita te c la r stu rn a re fa de p u n ctu l A este : M, Mr G(b + e) F (a - e)

2. Elemente de rezistena materialelor


a. Eforturi. Tensiuni interioare (eforturi unitare). n interiorul unui corp solicitat la fore exterioare se dezvolt eforturi care echilibreaz forele exterioare i ca urm are, o stare de tensiuni (eforturi unitare). Sub aciunea acestora, corpul sufer deformaii. Cazul cel mai simplu de solicitare este cea de ntindere centric (fig. 11.16) a unei bare de oel cu aria seciunii A = 20 m m X 20 m m = = 400 m m 3 supus la o fo r de ntindere F = S0 000 N.

A
F-60000N t= - + ...... ....

^
r '

.......

A r - -j} F - 80000N

e E

Fig. 11.16. Bar supus la ntindere.

73

---------------- --A 400 mm* == 200 N / m m 2, adic pe fiecare m ilim etru p t r a t de m ateria l exist u n efort u n ita r interior de 200 N / m m . Aceste eforturi u n ita re se gsesc n seciunile interioare ale m a terialului (seciunea haurat). In calcule se verific dac efortul u n i t a r este m ai mic dect v a loarea de calcul p re v z u t p e n tru oelul folosit. L a barele scurte su puse la compresiuni calculul se face n m od similar cu cel de la ntindere. b. E lem ente ncovoiate. Intr-o construcie tip ul cel mai curent de elem ent ncovoiat este grinda, adic elem entul care a re dou dim en siuni mai mici (dimensiunile seciunii transversale), n ra p o r t cu des chiderea (fig. 11.17). D a c aceast g rin d este n c rc a t cu forele F lt F F t i F t n reazeme se nasc fore egale i de sem n co n tra r i V B, iar fo ra ori zontal H 0. Aceste fore s n t fore exterioare. P e n t r u a determ in a forele interioare din planul seciunilor aflate la distanele x i x ' de reazem e se consider grin d a t i a t im aginar n acest plan, pun n d u -se n locu i p rii t ia te forele de legtur (m om entu l M i fo ra t ie to a re T) similare ap ro x im a tiv cu reaciunile unei grinzi n c a s tra te n d reptul t ietu rii (v. fig. I I . 6 ). Fiecare din cele dou tro nso an e t i a t e tre b u ie s fie n echilibru. Eforturile interioare de pe p a r te a din stn g a vor fi egale i de sem n co n tra r cu eforturile interioare din p a rte a din d re a p ta , ele ac ionnd n c e n tru l de g re u ta te al seciunii. D in condiiile de echilibru rezult c fo ra t ie to a re v a fi egal cu su m a forelor verticale exterioare din stn g a seciunii (inclusiv reac-

E fortul u n itar (pe u n ita te a de su p ra fa) va fi

74

iuniie) T x V AF 1 iar m om entul ncovoietor, cu sum a algebric a t u t u r o r m om entelor forelor exterioare din sting seciunii (inclusiv re a c iu n ile : M x V Ax F ( x a). La elementele ncovoiate a p a r i lunecri (v. fig. I I .7) care n prin cipal s n t date de fo ra tietoare. c, Verificarea prin calcul a clem entelor ncovoiate. Fie o grind ncovoiat (fig. 11.18) a n crcat cu o for F ; p en tru verificarea ei se fac urm toa rele o p e r a i i : Se determ in reaciunile V A i V B fcnd echilibrul ntregii grinzi (scriind ecuaiile de m om en te fa de reazemele A i B : [ M s == Ma =
0

V Al Fb = V Bl F a =

; VA ; VB =

Fb l Fa

l M om entul ncovoietor n seciunea x este : nr Mx


=

VAx

Vl -X,

Fb l

, V ;

\F

l z i! i

t i 1

M im

"x = V A*

m ax "

Fab

l compresiune)

W
< T X (ntindere)

'<M d

F ig. 11.18. G rin d n c o v o ia t : a momente ncovoietoare pe grind pentru o for F ; b efor tu ri unitare n seciunea x ; c seciunea transversal a grinzii.

75

M om entul ncovoietor m axim (din dreptul forei) va fi : Fba l n figura 11.18, b se a r a t p o riun ea de grind din dreptul seci unii x deform ate u n de ap ar eforturi u n ita re din ncovoiere care dau u d cuplu egal cu m om entu l ncovoietor M x ; sn t eforturi u nitare de com presiune n fibra superioar i eforturi u n itare de ntindere n fibra inferioar (maxime). Eforturile u n itare sau rezistenele aa cum se m ai numesc se no teaz cu litera greceasc o. Valoarea eforturilor u n itare m axim e p e n tru o seciune d re p tu n g hiular (fig. II.1S, c) este c = ; W se num ete modul de rezis-

, dh2 te n ta si are valoarea V V= . ' ' 6 d. Rezistene de calcul. Coeficieni de siguran. P e n tr u ca o pies sau o grind s nu se ru p sau s nu cap ete deform aii p erm a n en te (sgei) mai m ari dect cele adm ise p en tru o b u n exploatare, efor turile un itare (rezistenele) se com par cu rezistenele de calcul. R ezistena de calcul de regul se obine din lim ita de curgere a m aterialului m p rit la u n coeficient de siguran (ym) :

c a lc u l

_ ^curgere

n norme s n t d ate valorile rezistenelor de calcul p en tru diferite materiale.

C. DISPOZITIVE DE MSURRI MECANICE l GEOMETRICE


P e n tru efectuarea lucrrilor de construcii pe antier i n atelier se folosesc diferite dispozitive p e n tru m surri de lungimi, unghiuri, dimensiuni ale profilelor metalice, g re u t ii (masei) probelor, presi unilor i forelor folosite la p re n tinderea arm turilor, verificri de nivel, alinieri, precum i scule i dispozitive de trasare. P e n tru pre g tire a a rm tu rilo r i m on tarea lor la poziie se efectueaz o serie de m su r ri i verificri.

76

1. Msurarea dimensiunilor liniare


P e n tru m su rarea distanelor de pe cofraje i a lungimilor la care se fasoneaz a r m tu r a se folosesc u rm toarele instrumente : 1) M etrul gradat m a rc a t n centim etri i milimetri, realizat din lemn. alum iniu sau oel. 2) M etrul pliant fo rm a t din 10 b u c i articulate care se strn g prin supra p u n ere (fig. 11.19). 3) Ruleta cu panglica de otel flexibil de 10, 20 i 50 m lungime, care se nfoar ntr-o carcas (fig. 1 1 .2 0 ). P e n tr u m surarea dimensiunilor profilelor metalice (arm turi, evi. table, piulie, piese prelucrate) i deplasrilor arm tu rilo r n tim pul operaiei de pren tin d ere etc. se folosesc u rm to arele dispozitive : 1) ublerul obinuit (fig. 11.21) este u n dispozitiv de m su rare c o n stru it dintr-o rigl g r a d a t cu cioc i u n cursor cu cioc de aceeai lungime. Cursorul este g ra d a t cu vernier a v n d o g ra d a ie care per mite determ inarea fraciunilor de diviziune. G ra d a ia vernierului se realizeaz pe rigla cursorului p rin m p rirea lungimilor de 9, 19 sau 49 m m n 10, 20 i 50 p ri egale asigurnd precizia de 1/10 1/20 i 1/50, m m respectiv 0,1 ; 0,05 i 0,02 mm. Vernierul p erm ite citirea fraciunilor de diviziune a s t f e l : u n itile ntregi se citesc n stn g a gradaiei zero a vernierului, iar n um rul de fraciuni n drep tul diviziunii de pe vernier care se su pra p u n e cu g ra d a ia de pe rigla g ra d a t (STAS 1373/1 82).

Fig. 11.19. Metru pliant.

. Buton

de fixare

77

urub de fixare

2) ublercle de adincime (fig. 11.22) snt folosite pen tru m surarea dimensiunilor gurilor, avnd limita superioar de citire cuprins in tre 100 si 500 mm cu precizia de m surare de 0,1 i 0,02 mm (STAS 1374-73). 3) Micrometrele, la care m surarea se bazeaz pe acelai principiu ca i la dispozitivele care au cursor. Cursorul g ra d a t la m icrometre este deplasat prin nurubare, tra n s form nd rotirea urubului micrometric ntr-o deplasare liniar (fig. 11.23)

Fig. 11.22. ubler de adincime.

78

G rodotlo

p e n tru

Jum dtS ji de

mm

B ra u l cilindric este g r a d a t cu repere milim etrice i de j u m t i de m ilim etru. P a r te a conic a ta m b u ru lu i este g r a d a t cu repere p en tru su tim i de m ilimetru, a v n d de regul tr a s a te 50 repere echidistante prelungite p n la m arginea inelar a ta m b u ru lu i (STAS 1374-73). In funcie de cursa de m surare, m icrom etrele au diferite desti naii. Cursa obinuit de m surare p o ate fi de la 15 la 25 m m i p o ate a ju n g e p n la 500 mm. D u p destinaie i m od de alctuire se deose besc m icrom etre p en tru srm, tab l, evi, de interior, de adncim e etc. 4) Microcomparatoarele mecanice cu tij i cadran (STAS 4293-83, fig. 11.24) se utilizeaz la m surri de deform aii fo a rte mici (scpri din bacuri ale arm tu rilo r pretensionate, deformaiile elementelor elastice ale dinam om etrelor etc..). M surarea unor deform aii foarte mici se realizeaz p rin amplificarea deplasrilor tijei m icrocom parato ru lu i care se tra n s m ite unui ac. indicator. M rim ea diviziunii este de 0 ,1 sau 0 ,0 1 sau 0 ,0 0 1 mm.

2. Msurarea unghiurilor
P e n tru m surri i tras ri de unghiuri se p o t folosi urm toarele Instrum ente: 1) Echerul, u tilizat pen tru m surarea, tra s a re a i verificarea u n g h iu rilo r exterioare i interioare. Echerele, se ex ecu t cu unghiuri de 45, 60, 90 i 120 (STAS 2050-78). P e n t r u unghiuri d rep te se folosesc i echere cu ta lp (fig. 11.25). 2) Raportorul (fig. 11.26), utilizat p en tru m su rri precise ale u n ghiurilor. P o t fi ra p o rto a re simple, ra p o rto a re cu rigla m obil sau rapo r to a re mecanice (cu rigl fix, rigl mobil, disc g r a d a t si vernier, STAS 6653-83). 3) Cala unghiular, fo rm a t din plci poligonale care po t form a diferite unghiuri.

Fig. 11.25. Echere : a simplu ; b, c cu talp.

-30

Fig. 11.26. Raportor universal.

3. Verificri de poziii
"s

P rin verificrile de poziie ale construciilor, cofrajelor etc. se n eleg operaiile de control ale alinierii, nivelului i verticalitii. P e n tru verificarea alinierii se folosete p in la lungimi de 50 m firu l dc oel cu d iam etrul de 0,8 sau t m m, bine ntins. P e n tru d is ta n e mai m ari de 50 m se folosete teodolilul care este u n a p a r a t de m are precizie ce m soar unghiurile orizontale i verticale. E l p o ate fi folosit la veri ficarea v erticalitii i orizontalitii, la aezarea stlpilor, fermelor (a b aterea po ate fi de 1 0 m m /km ). Cotele de nivel ale construciilor se verific cu nivela de ap cu furtun (precizie 1 mm). L a distan e m ari se folosete nivela topometric. P e n tru com pararea re lativ a dou cote de nivel se folosete linealul i nivela cu bul dc aer sau bolobocul, care este fo rm a t d in tr-u n t u b de sticl uor cu rb a t u m p lu t cu spirt sau cu eter a v n d n interior o b ul de
G Cartea fierarului betonist cd. 1

81

aer (fig. 11.27). C nd tu b u l de sticl este pe s u p o r t de lemn se num ete nivel dulghereasc. Nivela po ate fi folosit i la controlul verticalitii (STAS 5307-80). V erticalitatea p n la 20 m se poate verifica i cu firu l cn plum b dac nu b ate vntu l.

4. Msurarea masei
Masa u nui m aterial este o m rim e care reprezin t ra p o rtu l dintre g re u ta te i acceleraia g ra v ita io n al i se exprim n kilograme (kg). M surarea tehnic se face prin cntrire cu a p a ra te baz ate pe principiul prghiilor.

5. Msurarea forelor
ii operaiile de pren tin d ere a arm turilor la elementele de beton preco m p rim at este necesar s se cunoasc forele de prentindere. De asemenea, la n d rep ta rea din colaci a arm tu rilor este necesar s se cunoasc fora de ndreptare, p en tru ca aceasta s nu depeasc limita de curgere a oelului. F orele se m soar cu d inam om etre care pot fi cu elemente elastice sau hidraulice (STAS 4447-83). a. D inam om etrele eu elem ent elastic. Snt a lc tu ite n general d in tr-u n elem ent elastic (arc) care se deformeaz elastic sub aciun ea forelor. P rin m su ra rea i etalonarea deformaiilor cu m icrocom pratoarele se gsete o coresponden n tre fore i deform aii pe baza creia se poate deduce apoi fora. E lem entul elastic de regul se face dintr-o singur b u c a t din oel (oel arc aliat).

82

1). D inam om etrcle h id rau lice . A cesteafsnt utilizate la msurarea forelor prin d eterm inarea presiunii care ia natere n tr-u n lichid asu p ra cruia acioneaz lin sistem de lore. Presiunile sn t realizate n general prin pom pe cu piston. M surarea presiunilor se face cu m anom e tre care p o t fi cu arc t u b u l a r m onospiral la care se m soar defo rm a ia arcului s u b aciunea presiunii sau m an om etre cu m em bran deformabil.

6. Dispozitive de trasare
n a in te de debitarea unor profile, se traseaz lungim ea lor. Dispo zitivele pot fi folosite i Ia tra s a re a barelor de oel-beton care se faso neaz. De asemenea, n cazul mbinrilor, se traseaz ajustrile pentru sud ur, poziionarea axelor, gurilor p en tru nituri i uruburi etc. La operaiile de trasare se folosesc urmtoarele dispozitive : 1) A c u l de trasare, confecionat din oel dur av n d vrful din widia (carbur metalic). 2) Trasatoarele paralele cu ac de trasaj m o n ta t pe supo rt i cu un lim itato r culisant asigur tra s a re a de linii paralelejcu marginile piesei (fig. 11.28). 3) Compasul dc trasare cu v rfuri m etalice i rigl de trasare. 4) Chernerul care folosete la Dunctarea unor centre, a punctelor de n cep u t i sfrit ale liniilor ce se traseaz. 5) ablonul din tabl subire care se folosete la m arcarea ntretierii axelor ; el po ate a j u t a la fasonarea arm turilor, tierea plcilor pe care se sudeaz arm tu rile etc. 6) Calibrele p e n tru verificarea dimensiunilor barelor de oel-beton (fig. 11.29).

Fig. 11.28. Trasatoare paralele.

83

Fig. 11.29. Verificarea dim ensiunilor barelor de oel-beton :


a

calibrare ; b msurarea diametrului.

4. VERIFICAREA CALITII OELURILOR DE ARMTURI

l A BETONULUI PRIN NCERCRI DE LABORATOR

C alitatea m aterialelor este g a r a n t a t de p ro ducto ri p rin s ta n darde. Totui, n caz de dubii, se verific ca litatea acestor m ateriale. P e n tru oelul de a rm tu ri verificarea cea m ai im p o rta n t este p rin ncercarea la tra c iu n e care se execut cu maini speciale i ncer carea de ndoire p e n tru oel-beton, ndoire a lte r n a t i torsiune p e n tru srme. Aceste ultim e ncercri se m ai numesc i ncercri tehnologice deoarece ele asigur condiiile p en tru punerea arm tu rilo r n oper. P e n t r u beton, ncercarea m ecanic cea mai im p o rta n t este cea la com presiune pe cuburi.

1. ncercarea la traciune
P e n tru verificarea caracteristicilor de re ziste n ale oelului-beton cea mai im p o rta n t ncercare este ncercarea la trac iu n e sau ntindere. a. P rincipiu l nccrcrii. ncercarea const din supunerea unei e p ru v e te de o el-beton de circa 50 cm (500 mm) la o solicitare de tra c

84

iu n e pe direcia axei longitudinale a epruvetei, p n la rupere, n vederea determ inrii a n u m ito r caracteristici m ecanice (STAS 200-75 i STAS 6605-83). b. Eprnvcte supuse la ncercare. P e n tr u oel-beton (vergele din OB 37, PC 52, PC 60, srme, to ro an e etc.) se folosesc epru v ete (por iuni de bar) neprelucrate, deb itate direct din colaci sau din leg tu rile de bare. E p ru v e te le de regul au capetele t i a t e perpendicular pe ax, iar suprafeele de tiere bine polizate. P e n tr u tab le se folo sesc epru v ete plate prelucrate sau e p ru v ete rotunde. n a in te de ncercare e p r u v e ta este m s u ra t cu ublere p e n tru d eterm inarea ariei seciunii iniiale (efective) i dimensiunile nervurilor. n vederea determ inrii alungirii d up rupere, pe epruv ete se t r a seaz repere, de regul la 1 0 m m n tre ele, pe t o a t lungim ea cuprins ntre flcile de prindere ale mainii de ncercat. T ra s a re a se face pe o lungim e de cel p u in 240 mm. D ac e p ru v eta nu este d re ap t, se v a n d re p ta num ai m an u al cu u n ciocan de lemn pe o s u p ra fa plan t o t de lemn, p en tru a nu se schim ba stru c tu ra oelului. c. Determinarea ariei seciunii epruvetei. D eterm inarea ariei iniiale (efective) a epruvetei se face la epruvete netede prin m surarea d iam etrulu i (oel OB 37, srm e netede etc.). Determinarea ariei seciunii oelului cu profil periodic (PC 52, PC 60) se face de regul p rin cntrire, aplicnd form ula din STAS 6605-83: m S 0 = -----'
Lp

r [mm-]

n care : S 0 este aria seciunii iniiale ; m m asa epruvetei care se ncearc, c n t r it efectiv, in g ; L lungimea fix a epruvetei, n m m ; p d ensitatea oelului ; p = 0,00785 g / m m 3 ; d. U tilaje i bacuri. ncercarea se execut la maini de ncercat care treb u ie s ndeplineasc to a te condiiile specificate n STAS 1510-80. Aplicarea ncrcrii se face lent, con tinu u i fr ocuri, p e n tru deter m inarea corect a caracteristicilor m ecanice u rm rite (1 k g f/m m 2, s). P e n tru ncercarea oelurilor, flcile mainii s n t p re v zu te cu bacuri cu d a n tu ra specific fiecrui tip de epruv et, p e n tru ca n tim p u l ncercrii s nu se pro duc lunecri din bacuri. e. Caracteristici care se determin la ncercarea de traciune. n tim p ul ncercrii la tra c iu n e se determ in : lim ita de curgere, rezis te n a la rupere, alungirea la rupere i g tu irea la rupere. 1) Lim ita de curgere este fo ra F e (n registrat la main) la care ncepe s se deformeze m u lt oelul (curge). Aceast lim it este pus n eviden la oelul-beton OB 37 de te n d in a de oscilare sau de stag n are
85

a acului care indic fora, n tim p ce ep ru v e ta co ntinu s se lungeasc. La oelurile dure p en tru b eton p recom p rim at i la oelurile cu profil periodic, curgerea oelului (lungirea lui fr s creasc fora) nu este evident prin urm rirea acului mainii de ncercat i de aceea se m soar limita la care este depit o a n u m it deform aie p erm a n e n t , deform aie neproporional a epruvetei supuse ncercrii (p 0 ,2 %)* Calculul lim itei de curgere (efortului unitar) se face cu form u la: R, = [N /m m 5] ; $0 n care : R e este lim ita de curgere ; F e fo ra de curgere n reg istrat la main ; S0 seciunea iniial efectiv. Calculul se p o ate face i pe aria seciunii tre c u t n sta n d a rd , n u m it i aria seciunii nominale, n loc de S 0. 2) Reslena la rupere este d a t de fora m ax im F mJ n re g is tra t pe m aina de ncercat la ruperea epruvetei. Rezistenele la rupere se calculeaz eu formula : R m= So n care : R m este rezistena la rupere ; Fmaz fora la care s-a r u p t ep ru v e ta ; S0 seciunea iniial efectiv.
Exem plul 1. S se verifice o bar de oel-beton de calitatea O B 37 0 20 mm dac valorile caracteristicilor corespund S T A S 4 3 8 / 1 - 8 0 . n tabelul 4 de dim ensiuni din sta n d a rd citim c o elu l OB 37 0 20 are aria seciunii nom inale S = 3,14 cin1, iar n ta b elu l 7 cu caracteristici mecanice, c o elul OB 37 cu diam etrul d = 1 4 .. .40 mm trebuie s aib urm toarele caracteristici mi nim e : lim ita de curgere R , = 235 N/mm* ; rezistena la rupere R m = 360 N /im n 1 ; alungirea la rupere A5 = 25% . Prin m surri s-au gsit urm toarele valori : diam etrul d = 19,5 mm ; fora dc curgere F , = 73 000 N ; fora de rupere F mit = 114 000 N . S = ---- = ---------- = 298,65 mm* care 4 4 ste m ii n c <bcit seciunea nom inal din tabel (S = 3,14 cm* 314,00 mm*). R ezistenele efective determ inate pe aria seciunii iniiale efective for fi : Aria Seciunii iniiale efective rezulta R ,= /3 000. o 15 N /m m 1 ; R m = 114000 _ 382
2 9 8 ,6 5 2 9 8 ,6 5 7 j t 19, 5

[N/mm*] ;

-J6 v .u j & r j

86

R ezistenele efective determ inate pe aria aciu n ii nom inale sin t :

Ii.=

73 000

311,00

______ . = 233 N/min= ; I!m =

114 000 314,00

363 N/mm*.

Se constat c oelul corespunde caracteristicilor din stan d ard , dar fiind lam in at la o dim ensiune mai mic, rezistenele determ inate pe seciunile nominale (cu care a calculat i proiectantul) nu mai corespund fiind mai mici dccit cele din stan d ard

D iagram a ncercrii la traciune. In tim p u l ncercrii la tra c iu n e se m soar o d a t cu fora aplicat i lungirea epruvetei c u rm are a aplicrii ncrcrii. D ac in tr-u n sistem de axe ortogonale se face o reprezentare grafic, pe abscisa x lundu-se ca variabil alungirea A l (mm], pe o rd ona t fora F [N], se obine diagram a fo r F alungire A l (fig. 11.30). D ac fora se m p a rte la aria seciunii i alungirea la lungimea ep ruv etelor se obine diagram a efort u n ita r (rezisten) R alungire specific e, n care = - ----- [% ], de unde rezult A l = z Io Io P e diagram a R s se pot d eterm in a i celelalte caracteristici me canice, i anum e : m odulul de elasticitate i lim ita de curgere conven ional jR 0,2 caracteristic p en tru oelurile mai dure (fr limita de curgere aparent). Diagrama, se poate nregistra direct la main. 3) M odulul dc elasticitate este o caracteristic a oelurilor, care se d eterm in pe c u rb a ncercrii la tra c iu n e pe p oriun ea n care aceast cu rb are o variaie^liniar, adic pe aceast poriun e a curbei exist

otel cu curgere aparent ; b j oel fr curgere aparent. Determinarea curgerii pe baza lungirii totale : OT = e # -f = 0,5% ; O T = O M -f MT.

87

o p ropo rtion alitate direct n tre creterea rezistentei i alungirii spe cifice (STAS 6065-83 i 10290-75). ' De regul se determ in m odulul de elasticitate tangent (sau cum se mai numete, iniial) E 0. P e n tr u toroan e i m pletituri se determ in m odulul de elasticitate secant. Modulul de elasticitate astfel d e term in a t este o co n stan t, se sim bolizeaz cu litera E i se calculeaz pe p oriunea d re ap t a diagram ei R , cu expresia : E = [N /m m 2]; R zE.

D in p u n c t de vedere geom etric m odulul de elasticitate este t a n g e n ta unghiului la curba R z ; E tg a, adic este p a n ta dreptei care trece prin originea axelor de coordonate (v. fig. 11.30). P e n tru oelul-beton el are valoarea = 21 000 000 N /c m 2 = = 210 000 N / m m 1. Cunoscnd modulul de elasticitate se poate deter m ina pen tru o a n u m it alungire specific rezistena corespunztoare i invers.
E xem plul 2. S se ndrepte un oel-beton t u troliul, fur ca s se ajung lo curgerea ofelului. In acest mod p utem calcula c it trebuie s fie alungirea total la ntinderea u n u i oel liv rat in colaci, lung de 100 m, fr ca rezistena in oel s depeasc ju m ta te din lim ita de curgere B e 210 N /m m = 21 000 N /cm - | respectiv B, j A plicm form ulele anterioare A 1= z l :
e = -----= ----------- -----------------------= O.o/ x 10 3 ; A l = --------- x 10 000 c m - -5,7 cm . E 2 2 1 0 0 0 000 1 000

2 4 000

0,57

Deci trebuie s avem grij s n u se depeasc lungim ea vergelei de 100 m cu m ai m u lt de circa 0 cin, pen tru a n u se modifica prin ntinderea cu tro liu l caracte risticile oelului-beton.

4) L im ita de curgere convenional R p0,2 est e 0 caracteristic a oelu rilor mai t a ri (dure) i este echivalent limitei de curgere de la oelurile moi. Aceast limit corespunde unei deformaii specifice p erm a n en te (care se obine prin intersectarea curbei R s cu paralela la modulul tan g e n t, tr a s a t prin abscisa e = 0,2% , (v. fig. 11.30). 5) A lungirea la rupere ( A n) este alungirea specific a ep ru vetei, care se m soar d up ru perea epruvetei pe o a n u m it baz in dicat de factorul dimensional n An = lu ~ /u x 100. ; Io

88

D e exemplu, p en tru u n oel OB 37, 0 20 s-a m su ra t epru v eta n a in te de rup e re pe o lungime / = 100 m m (echivalent cu l - 5d) i d u p ru p e re s-a gsit l u = 130 mm. n acest caz, alungirea va f i :

A6 =

x 100 = - l-- - --- 100 x 100= 30%, 100

deci a lu n g ire a este m ai m are dect cea p re v zu t n STAS 438/1-80, un de A 27% . N otaiile uzuale s n t urm toarele : A s p en tru alungirea m su ra t pe 5 d (d = diametrul) ; A ie p en tru alungirea m s u ra t pe 10 d ; A ieo p en tru alungirea m s u ra t pe 1 0 0 mm.

2. ncercarea de ndoire Ia rece


P e n tr u a verifica fasonabilitatea oelului i ca p a c ita te a lui de sud abilitate, o elul-beton este supus probei de ndoire la rece. Aceast ncercare este o ncercare de deform abilitate i prelucrabilitate. ncer carea de ndoire se face la maini de ncercat. Mainile care s in t folo site p e n tru ncercarea la trac iu n e , compresiune i ncovoiere p o t fi utilizate i la ncercarea de ndoire la rece. ndoirea se execut pe epruvete de oel-beton la dispozitivul de ncovoiere al mainii (fig. 11.31), care const din dou role de sprijin cu ra za r 2 5 . . .30 mm, cu lun gimea d intre role L D + 3 d, n care D este diam etrul m andrinei de apsare, iar d d iam etrul epruvetei. D iam etrele m andrinei sn t date n STAS 777-80.

89

ncercarea se face p n la un unghi de 160 180. Acionarea m an drinei se face continuu, lent i f r ocuri. U nghiul de ndoire limit se d eterm in la ap a riia pe fa a ntins a epruvetei a primei fisuri sau a luciului m etalic pe o lungime de 5 mm, fr a se lua n consideraie desprinderile de oxizi. P e n tru realizarea ndoirii com plete la 180 se p ot folosi i dispozitive anexe adecvate. P e antier pro ba se p o ate face pe bancul de fa so n at oel-beton. n STAS 438/2-80 s n t d ate unghiurile de ndoire p e n tru fiecare tip de oel-beton a s t f e l : OB 37 se ndoaie fr s fisureze p n la 180 cu u n dorn (m andrin) de 0,5 d (d = diam etrul barei) ; PC 52 se n doaie la 180 cu u n dorn de 3 d ; PC 60 se ndoaie la 180 pe un dorn de 3 d, PC 90 la 90 pe un dorn de 4 d. / Aceste probe s n t foarte severe i ele se folosesc la verificarea cali t i i oelului. n doirea oelului p en tru fasonare se face pe dornuri cu d iam etre mari aa cum se va a r ta la capitolele urm toare.

3. ncercarea de ndoire alternat


Se execut p en tru sirmele folosite la b eton p reco m p rim at conform STAS 7737-67 care a r a t modul de ncercare i STAS 6482/2-30 care a r a t nu m ru l de ndoiri la care treb uie s reziste fiecare srm pn -se ru p e la aceast prob. ncercarea ne a r a t c a p acitatea de deform abilitate a srm ei dndu-ne o indi caie asu pra posibilitii utilizrii sr mei cnd aceasta este obligat s tre a c prin role n tim p ul operaiei de prentindere. ncercarea const din ndoirea la 90 re p e ta t n sensuri opuse a unei ep ru vete fix a t la u n c a p t prin bacuri cilindrice de u n a n u m it dia m etru (fig. 11.32). Se consider o ndoire a lte r n a t ndoirea epruvetei la 90 i readucerea ei la poziia iniial. U ltim a ndoire alte rn a t se con sider la a p a riia u n or fisuri pe epru-

*90

v e t , care depesc m ai m ult de ju m ta te din grosimea epruvetei sau c n d se ru p e ep ruveta. Viteza de ncercare nu treb u ie s depeasc o ndoire a lte rn a t pe secund.

4. ncercarea la ncovoiere
Se su p u n ncercrii de ncovoiere elementele prefabricate (grinzi, plci) pen tru verificarea calitii conform prevederilor de recepionare a acestor produse ex ecu tate n fabricile de prefabricate, ateliere s a u chiar pe antier (STAS 6657/1/80)

R< = - W

[N /m m 2] ;

fn c a r e : M este m om entul ncovoietor d a t de forele e x t e r i o a r e } W m odulul de rezisten al seciunii. Aceast form ul este general i valabil p en tru m aterialele omo gene. P e n tr u seciunile de beton a r m a t calculul se face du p formule speciale, seciunea de b eton a r m a t fiind neomogen (betonul cu carac teristici b une la compresiune i foarte slabe la ntindere i a r m tu ra cu caracteristici foarte bune la ntindere). ncercarea se po ate executa fie la presele de ncercat, fie pe s t a n d uri speciale de n cercat sau chiar n condiii im provizate.

5. Maini de ncercat
P e n tru ncercarea la trac iu n e , com presiune i ncovoiere, ndoire etc. s n t concepute i realizate maini speciale de ncercat. Mainile care p o t face mai m u lte tip u ri de ncercri se numesc m aini univer sale. n general, o m ain de ncercat are dou g ru p e de m ecanism e : m ecanismul de ncrcare, carc servete p e n tru aplicarea ncrcrii asupra probelor (epruvetelor) i mecanismul dc msurare care servete la m su ra rea c t mai precis a ncrcrilor care se p ot citi direct pe diferite cadrane sau rigle sau se nregistreaz grafic cu p e n ia sau creionul pe hrtie cu lin iatu ra special pus pe ta m b u rii rotitori ai mainii.

91

M ceanism nl de ncrcare tran sm ite, de obicei, mecanic sau hidra ulic, fo ra prin acionarea unui m oto r sau cu o m anivel dc acion are m anual. Mecanismele, de msurare p o t fi : cu balane, cu b r a de prghie de lungime c o n s ta n t pe care se aplic g re u t i variabile (fig. 11.33), cu b a la n i co n tra g reu tate , cu b a la n i pendul, in care fo ra pro duce o nclinare a unui pendul, nclinare care este m a rc a t i pe u n cadran. S n t i m ecanisme mecanice de m su rare a deform aiilor pro duse asu pra u n o r arcuri elicoidale ale cror caracteristici s n t cunoscute prin etalonri anterioare cu a p a ra tu r special. Mainile universale p en tru ncercri m ecanice s n t de regul acio n a te hidraulic, iar m surrile se efectueaz cu u n m a n o m etru -p en d u l (fig. 11.34). L a o astfel de m ain se pot efectua : ncercri de t r a c iu n e a unei ep ruv ete E prinse n flcile mainii de ncercat F ce fac corp com un cu prile 1) folosite i la ncercrile de com presiune i nco-

92

Fig. 11.34. Maini universale :

< * . b dou tipuri diferite de maini universale ; c schema unei maini universale cu acionare hidraulic cu manometru-pendul.

voiere. P a r te a D de jos se ridic sau coboar. F orele produse prin in term ediul cilindrului de acionare P s n t transm ise prin ulei la cilindrul de m surri care acioneaz manometru'! cu pendul ce le nregistreaz pe un cadran. La ncercrile de tra c iu n e p a rte a D ' (de jos) se ridic sau co b o a r d up necesiti. Deform aiile piesei ncercate se p o t m su ra cu ap a ra t u r a special (extensometre). Mainile de ncercat oel au clasa de precizie (STAS 1510-80) 1 sau 2 , iar cele pen tru ncercat cuburile de b eton la com presiune snt de clasa de precizie 3.

6. ncercarea Ia compresiune
ncercarea la compresiune a m aterialelor de construcii se utili zeaz n special p e n tru cuburile de prob din beton, crm id etc. (STAS 1275-81). n cercarea const din aplicarea unei ncrcri progre sive in direcia axei cubului de ncercare. P robele se confecioneaz i se p streaz d up anu m ite reguli standardizate. n tim p u l ncercrii proba este supus la solicitri (fig. 11.35) d e compresiune, frecare i forfecare. D eform aia p rodus de fo ra F se m anifest printr-o scurtare cu A l a nlimii cubului i o dilatare late ral a suprafeei A A . Rezistenele la compresiune se calculeaz cu fo rm u la : Rc =
Sq

[N /m m 2].

De exemplu, la u n cub de beton cu seciunea de 2 0 k 20 cm* car a rezista t la 1 000 kN betonul v a avea rezistena d e : R c = ------ - = 2,5 k N /c m 2 = 25 N/mm*. 400 cm 2 Cuburile se ncearc dup n trirea beto n u lu i (7, 14 sau 28 zile)*

94

ntindere

A /V

Zona tensiunilor tangeniale maxime

p tT T T ^ -l b
a b

[ c

Fig. 11.35. ncercarea la compresiune ntindere :

justificarea teoretic a amplasrii armturii n beton ; forele de compresiune i de frecare la ncercarea la compresiune ; c repartiia eforturilor maxime n cazul unei epruvete solicitate la compresiune.

E. PROCEDEE DE REALIZARE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT l BETON PRECOMPRIMAT


1. Principii de realizare a elementelor din beton armat
C onstruciile din b eton a r m a t au o serie de av a n ta je de care tr e b u ie s se in seam a la alegerea soluiilor : 1) Folosesc materiale ieftine (agregate grele, pietri i nisip sau agre gate uoare, ciment, ap etc.).
95-

2) Cantitatea dc oel este mai mic dect la construciile metalice. 3) Se pot turna n formele cele mai diverse n cofraje. 4) Se pot realiza clemente continue (cadre, grinzi, planee i grinzi). 5) Betonul armat rezist bine la aciunea focului, nu corodeaz n condiii obinuite; rezistenele lui pot crete n tim p. Aceste construcii au i o serie de dezavantaje : 1) Construciile sn t grele. 2) N u izoleaz bine la cldur i frig (slab izolare term ic). 3) Transm it cu uurin zgomotele. 4) N u pot f i modificate dup execuie; armtura de la demolri nil poate fi recuperat. 5) Calitatea betonului nu poate fi controlat eficient dect la turnare i num ai indirect. 6 ) Reparaiile ulterioare snt foarte greu de fcut. De aceea se cere o mare grij la turnare i execuie. L ipsa unei armturi din cele prevzute n proiect poate duce la |compromiterea lucrrii. a. P rin cip iul a r m rii elem entelor din beton arm a t. Betonul a r m a t este u n m aterial de construcii care nlocuiete cu succes m etalu l i lem nul p en tru execuia elem entelor de rezisten, folosind calitile a dou m ateriale i a n i m ? a betonului care p o ate p re lu a efo rturi de com presiune i a oelului sub f o r m i de a r m tu ri care p o ate p re lu a eforturi de ntindere. P e n tru a se realiza conlucrarea d in tre b e to n i a r m tu r aceasta treb u ie s se ncleteze ct. mai bine n beton, s adere de b eton cit mai intim. C onlucrarea dintre b eton i a r m t u r se re a lizeaz n cea m i i m i r e m 'm ira p rin ad e ren a dintre barele de a r m t u r i beton, prin conlucrarea sp aial (ncletarea n beton) a plaselor i carcaselor sudate, ca urm are a lucrului a rm tu rilo r tran sv e rsale i p rin m b u n t ire a ancorrii a rm tu rii n beton, ca u rm a r e a ndoirii cape telor barelor (ciocuri) ; adesea seciunile de b eto n s n t c o m p le ta te cu m suri speciale de m piedicare a fisurrii betonului prin frete i etrieri. P e n tru a realiza un elem ent din b eton a r m a t bine co n c e p u t t r e buie s cunoatem u nde a p a r n elem ent zone c o m p rim ate din soli citarea exterio ar i unde a p a r zone ntinse. D a to r it fa p tu lu i c be to n u l are o rezisten fo arte mic la ntindere, a r m tu r a se aaz n zonele ntinse, eforturile din zonele com prim ate fiind luate de b eto n. Cunoaterea n am n u n im e a com portrii elem entelor din b e to n a r m a t la solicitri este o ra m u r a tehnicii de care se ocup inginerii constructori. Principiile de baz treb u ie cunoscute ns i de lucr torii ca re realizeaz elementele (betoniti, fierari betoniti etc.), p e n tru a nu se produce greeli de execuie i chiar p e n tru a evita unele greeli de pe desenele de execuie. Regulile de a rm a re pe b aza principiilor de mai sus v a ria z de la elem ent la elem ent (stlp, grind, plac, fundaie, t i r a n t etc.).
9G

P e n tru nelegerea com portrii unui elem ent din b eto n a rm a t s analizm i grin d a ncovoiat (fig. 11.3(3). D ac grin d a nu este arm a t, la o deschidere m ai m are se rupe Crptun n tim p u l manipulrii. L a o grind slab armat (fig. 11.37, a), adic cu a r m tu r puin, se produce o fisur m are, de regul la mijlocul grinzii, n zona ntins, care se deschide foarte m u lt i grin da se rupe. D ac ad e ren a dintre beton i a r m tu r este foarte, bun se produce, ru perea arm turii. Se s poate produce i alunecarea a rm \ Bar Cnnaa / '"1 deotel dc beton J m L turii, elem entul deform ndu-se foarte m ult ; distrugerea elem entului (con F ig. 11.36. A lc tu ire a g rin z ilo r d in sumul capacitii p o rtan te) se face b e to n a r m a t : i p rin sfrm area betonului din zoa slab armat : b eforturile n grind ; c puternic armat. na com prim at. L a elementele cu armtur obinuit (fig. 11.36, a) se produc fisuri mai m u lte la ncrcare (4 8 fisuri pe m etru n zona ntins), dect la elementele nearm ate. Deschiderea fisurilor la ncercarea de exploatare este foarte mic (sub 0,2 mm). L a aceste elem ente dac se co ntin u ncrcarea, a r m tu r a po ate ajunge la curgere n cazul cnd ad e ren a din a r m tu r i b eton este bun. La elementele puternic armate (fig. 11.36, r) a r m tu ra chiar la rup erea elementului nu m ai atinge faza de curgere. Aceste elem ente se r u p ca s a n t la o sgeat (deplasarea pe v ertical la mijlocul grinzii) m ai mic, prin distrugerea b e to nului din zona co m p rim at d a to rit capacitii re la tiv mici de deform are plastic a betonului. Fisurile la aceste tip u ri de grinzi / _ ,i J_ v / -_ \ s n t mai dese i cu deschideri mai mici. n cazul unei grinzi continue i (fig. 11.37), se c o n stat c disb t r i b u ia fisurilor este alta. A par Fig. 11.37. G rin d c o n tin u n c o v o ia t : fisuri i pe reazem ul central n a cum se ineovoaie i se rupe ; b cum n a r f p o rlp rf r in rin ni se aaz armtura din bare de oel. pai ied C U SU S. TVwn Ua( a ^lin ud 7 Cartea fierarului betonist cd. 1 97

fi n c a stra t n zidrie ar a p rea fisuri i pe reazem e la p a rte a su perioar a grinzii ling ncastrare. Barele de a r m t u r n acest caz tre b u ie s urm reasc zonele n care a p a r ntinderi n b e to n (fig. 11.37, a). P e n tru a prelua corect eforturile de ntindere, a r m tu ra se faso neaz dup desenele de arm are (fig. 11.37, b). P e n tru o m ai bun ade re n , a r m tu r a se face cu profil periodic, prevzndu-se ciocuri, etrier* s u d a i etc. D a to r it forelor mai mici la reazemele grinzilor se p o a te produce i te n d i n a de forfecare, ap rn d eforturi ntinse in plan n clinat, de regul Ia 45, care se preiau prin bare nclinate sau etrieri. Barele fasonate s n t legate i aezate n cofraje conform poziiilor in dicate n planuri. P e n tru elem ente p uternic a rm a te se p u n a rm tu ri i la p a rte a supe rioar a grinzii i la p a rte a inferioar a acesteia, realizndu-se elem ente dublu arm ate. A vndu-se n vedere co m p ortarea de ansam blu a elem entelor aso ciate cu oeluri superioare se p o t folosi eficient oeluri cu lim ita de curgere de 1,52,5 ori mai m are dect a oelurilor obinuite (OB 37) realizndu-se im p o rta n te economii de metal. In figura I I . 38 se dau c te v a exemple de a rm a re a seciunilor de b eton arm at.

b
Fig. 11.38.! S e c iu n i d e b e to n a r m a t : a ncovoiate ; b comprimate.

98

b. Tipuri de elemente din beton arm a t. Elem entele clin b eton a r m t se clasific n 3 categorii, d up r a p o rtu l celor 3 dimensiuni de baz : lim ea o, nlim ea b (grosime), deci elementele seciunii tran sv e rsale, i lungim ea I. Astfel se ntlnesc : blocuri, plci sau dale,grind i st l pi. 1) Blocurile s n t elem ente la care cele 3 dimensiuni a, b i l nu difer prea m ult. D e exemplu, blocuri de fu n d a ii 1 , 5 0 x 2 ,0 0 x 0 , 9 0 m, blocuri din b eto n celular mici, blocuri ceramice etc. 2) Plcile sn t elem ente la care o dim ensiune (grosimea) este mic n r a p o rt cu celelalte dou ; dac plcile au dimensiuni mai mici (l im e i lungime) se numesc dale ; fiiile sn t o form d e riv a t a plcilor (de exemplu, fii din beton celular auto clavizat de 1 2 x 6 0 x 2 5 0 cm). 3) B ara este u n elem ent ia care dimensiunile seciunii tran sv e r sale a i b s n t mici n ra p o rt cu lungimea. D e tip u l barei s n t grinzile care s n t aezate orizontal, s u p o rtn d ncrcrile n aceast poziie i stlpii care s u p o rt ncrcri verticale (de exem plu stlpi de 3 0 x 4 0 x 3 5 0 cm la o cldire de locuit). c. Cerinele o elu rilo r pentru beton arm at. U n oel p en tru a fi utiliza t ca a r m tu r treb u ie s ndeplineasc ctev a c a l i t i : 1 ) O limit de curgere fizic sau convenional garantat reprezent n d ca v alo are m ax im u m 85% din rezistena de rupere. 2 ) O geometrie a suprafeei arm turii (profil periodic realizat direct din lam inare), care s asigure o b u n a d e ren cu betonul, ev itn d con centratorii de eforturi u n ita re i a v n d condiii b u ne p en tru nndirea prin sudare. 3) O plasticitate suficient carac te rizat p rin tr-o m rim e a alungirii la rup ere / l ao m ai m are dect 12% , respectiv 14% la A 6. Plastici t a t e a asigur de asem enea tierea uoar la lungime, p rin mijloace mecanice c u ren te (stane, foarfeci). 4) O tenacitate bun, caracterizat prin rezistena la ndoire Ia rece pe dornurile sta n d a rd iz a te care p erm it pe ling o n d reptare uoar (fr ea oelul s fie supus la eforturi care s-i schim be structura) i o fasonabilitate uoar prin tehnologiile introduse n prezent pe an tiere (n d re p ta re m an u al sau n d rep ta re la m aini cu viteze mari de lucru care p erm it mecanizarea lucrrilor). 5) O bun sudabilitale, care s asigure sudarea barelor de oel-beton, cu deplin siguran, a t t prin su darea prin presiune (prin p u n cte i cap la cap), cit si la sudarea prin topire (obinuit cu arc electric) pentru nndirile efectuate pe antier la construciile m onolite i prefabricate, chiar i n cazul u n or te m p e ra tu ri mai sczute (t = 5C C). S udabilitatea
99

este g a r a n ta t prin compoziia chimic, respectiv prin valoarea carb o nului echivalent C rch = C + < 0,55 (STAS 7194-79). G B etonul de asemenea trebu ie s aib caracteristici de re ziste n i plasticitate b une care vor fi d iscu tate n capitolele despre betoane. d. A rm area elem entelor din beton a rm a t (calculul simplu). A rm t u r a p en tru elementele din b eto n a r m a t ncovoiate se determ in din valoarea m om en tulu i ncovoietor. Principiul de calcul este simplu, forele interioare d a te de com presiunea din b eto n i efortul de n tin dere din a r m tu r dau u n cuplu interior care echilibreaz n fiecare seciune m om entul exterior. A rm tu r a re prez int u n a n u m it procent din seciunea de beton. P rocentul de a n u a re tz se calculeaz cu fo rm u la : A ria seciunii totale a armturii
[x = ------------------- f ; ------------------------------------ X

100%

sau

100 A ,
: ,u =

A ria seciunii de beton

A b

In c a r e : A f este aria seciunii arm turii, n c m 2 ; A b aria seciunii de beton, n c m 2. n m od obinuit, procentele de arm are v ariaz de la 0 , 2 p n la 2,5% . D a c cunoatem procentul de arm are se p o a te d eterm in a a rm t u r a sau invers, la o a r m tu r d a t se poate d eterm ina procentul de armare.
E xem plul 3. La o scefiune dc grind cu dimensiunile b = 30 cm .i h = 50 cm, avnd un procent dc armare |x = 0,5% s se determine armtura A , din zona ntins. A plicm form ula anterioar ;x= - x 100 sau A t X ;i. ; A i, 100 A 6 = 30 x 50 = 1 500 cm 2 ; A / = * = 7,5 cin1.

100

Din tabelul dc. arm tu ri 111.3 se gsete cu a rm tu ra cerut i anum e 2 0 22 care a u o seciune de 2 x 3,80 = 7,60 cm 2. Aceast seciune corespunde deoarece este mai m are dect cea necesar (7,5 cm). P rocentul real de arm are este :

X 100 = - * J 2 U 0,506%.
A 1500 n afara acestei determ inri sim pliste pen tru calculul seciunii dc beton a rm a t se poate folosi o relaie de echivalen in tre m om entul exterior de rupere M , = cM i cuplul dat de forele interioare ; o for a cuplului este d at de efortul din a rm tu r (A t - R e) i cealalt fo r de efo rtu l de com presiune din beton. B ra u l cuplului interior z y h , se exprim in funcie de nlim ea /i0= h a, p u in d fi ap reciat la 0 ,7 5 h , ; n aceast relaie li este nlim ea grinzii, iar a acoperirea de beton (d istan a din

100

a x a arm tu rii pn la m arginea seciunii dc b e to n ); y = 0,75 este tm coeficient de calcul al b rau lu i cuplului. B cfaia de baz pen tru calcul este : unde : M este m om entul exterior care acioneaz in seciune ; < coeficientul dc m ajorare a ncrcrilor ; Rfoit rezistena de calcul a oelului OB 37 (21 kN /cm !) ; z b rau l de pirghie al cuplului forelor interioare. n consecin, aplicind form ulele a rtate p en tru seciunea bh = 30 x 50 cm5 i cunoscind seciunea arm tu rii A f = 7,5 cm p u tem afla m om entul capabil a! sec iu n ii : = . c M = A j B caU X 0,75 li0 = 7,5 x 21 x 0,75 x (50 2) = = 7,5 x 21 x 0,75 x 48 ;

x 21 x 36 = 5 670 lcN-cm 56 kN -m .
Deci o grind astfel arm at poate p relua u n m onent ncovoietor M = M mal : c = 56 : 1 ,4 = 40 k N -m , ceea ce nseam n c o grind cu deschiderea 1= 4 m a v n d o fo r P la m ijloc si cu seciunea a r ta t mai nainte, creia i se cunoate m om entul P l PI d a t dc fora exterioar M = ---- x = ---- = 40 kN -m poate su p o rta o for : 2 2 4 P = 40 X 4 = 40 kN.

2. Realizarea elementelor prefabricate din beton armat


P e n tru reducerea tim pului de execuie a construciilor s-a t re c u t la executarea elem entelor din b eton a rm a t, com ponente ale unei con strucii, n fabrici de prefabricate unde s n t organizate procese teh nologice de m are p rod uctivitate, realizndu-se elem ente cu betoane de m rci superioare, cu precizie de execuie m u lt m ai b u n dect pe antier. Astfel, antierul devine u n loc de m ontaj, rolul fierarului beto nist fiind mai red u s pe antier. A c tiv itatea fierarului betonist se des foar n atelierele de a rm tu ri u n de de regul procesele de fabricaie sin t organizate pe operaii. F ieraru l beton ist v a utiliza n general uti laje pen tru n d re p ta t, t ia t, fa so n at i s u d a t prin puncte. P e antier se to a rn elementele foarte grele care nu po t fi tra n sp o r t a t e (stlpi de dimensiuni foarte m ari cu g re u ta te de 3 5 0 400 kN) i elem ente plane de dimensiuni agabaritice care nu po t fi de asemenea tr a n s p o r ta te pe osele etc.

101

a. Modul dc execuie. Lucrrile de b e to n arm a c pot fi e x e c u ta te monolit, a r m tu ra m on tn d u -se n cofraje e x e cu tate pe antier, preturnaie pe antier p e n tru elementele grele care nu p o t fi e x e c u ta te n fabri cile de prefabricate sau elemente de mic serie (buiandrugj, scri, glafuri etc.) i elem ente prefabricate. Execuia pe antier a elementelor preturnate se face p rin organizarea platform ei de t u r n a r e (ling construcie) care d u p m p reju rri p o ate fi d o ta t cu instalaii de aburire (cnd viteza de co nstrucie im p une o ntrire ra p id a elementelor pre tu rn ate). E x e c u ia elem entelor n m u lte p rivine este sim ilar condiiilor din fabricile de prefabricate. E xecuia n ateliere sau poligoane de prefabricate este o execuie c e n tralizat deservind mai m ulte antiere, p e n tru a se asigura produc t i v it a t e a corespunztoare. Organizarea n m are a atelierelor sau poli goanelor de p refabricate este n m u lte privine sim ilar cu cea a fabri cilor de prefabricate. E xecuia n fabrici de prefabricate este organizat n a r a n o astr p en tru elementele din b eto n a r m a t i b eto n p reco m p rim at de m are serie. Se execut produse specializate (stlpi de energie electric tip L E A , traverse de cale ferat, tu b u r i de canalizare precom prim ate), panou ri mari p en tru construcii de locuine, elem ente p e n tru construcii de hale industriale (grinzi de acoperi, stlpi, fun daii pahar, elem ente plane de acoperi, grinzi de rulare etc.).j T o a te elementele astfel e x e cu tate p o a rt denum irea generic de prefabricate din beton armat. C aracteristicile principale ale execuiei prefabricatelor diu beton a r m a t sn t u rm to arele : 1) A rm tura este executat, n mare serie, industrializat. 2) Cofrajcle snt ae regul din metal, cu precizie mare de execuie hi cu grad ridicat de utilizri. 3) Operaiile de turnare a betonului i vibrare snt mecanizate. 4) Turnarea se poate face cu agregate mecanizate prevzute cu doza toare automate. 5) Vibrarea se poate face cu mese vibrante, vibratoare de cofrage, vibratoare de suprafa i de profunzim e sau prin instalaii de centri fugare. 6 ) P entru ntrirea rapid a betonului se pot utiliza cimenturi cu ntrire rapid sau etuvarea, adic meninerea elementelor tim p de S 24 h tntr-iiti spaiu cu abur saturat, la temperatura de -f-60C. P e n tru beto ane uoare se folosete procedeul de auloclavizare (tem p e r a tu ra + 175C, presiune + 8 at, ab u r satu ra t).
102

Elem entele prefabricate p un problem e speciale de tra n s p o rt, depo zitare, marcare, m ontare, verificare, respectare a toleranelor, pre c u m i de realizare a m binrilor i asigurarea c o n tin u it ii dup m on tare. u ,v b. m binrile elem entelor prefabricate. P e fierarul beton ist care r s p u n d e de realizarea mbinrilor umede (m binri realizate de m u st ile de arm tu ri aezate conform proiectului de c tr e fierarul beton ist i b eto n ate cu ngrijire p en tru realizarea continuitii) l intereseaz i modul de m o n tare a prefabricatelor, precum i stare a acestora, deoa rece el rspunde de c a litatea lucrrii executate, care la rn d u l ei depinde de condiiile artate. Prefabricatele se p o t m bina i prin aa-zisele mbinri uscate realizate prin sudarea a rm tu rilo r i plcuelor m eta lice de legtur, fr beton area mbinrii. m bin rile elementelor prefabricate trebu ie realizate cu cea m ai m are atenie, p en tru a respecta prevederile din proiect cu privire la asigurarea rezem rilor i rezistenei la solicitri orizontale din v n t i n special din cu tre m u re care po t distruge cldirea. c. Reguli de m on taj al elem entelor prefabricate. De m ulte ori la antierele mai mici fierarul betonist treb u ie s a ju te i Ia m ontaj ; de aceea trebuie s cunoasc u rm to a rele reguli de m on taj al prefa bricatelor : 1) Prefabricatele trebuie transportate n poziie orizontal sau verti cal cu mijloace tehnice corespunztoare, fiin d rezemate pe buci dc lemn sau alte materiale elastice aezate pe aceeai vertical pentru a evita fisu rarea elementelor. Elementele trebuie mpnate, i legate de platform . Aezarea elementelor trebuie fcut cit m ai simetric fa de axele plat formei de transportat. Lim ea i nlim ea clementelor transportate pe calea ferat i osele trebuie s se ncadreze n gabaritele permise. 2) Depozitarea se face n stive cu rezemri elastice pc aceeai verti cal i cu nlimea in j u r de 2,50 m , n cazul n care nu se poale face montarea direct din m ijlocul de transport. 3) Toate clementele nainte de montare se verific dac nu au fost deteriorate i fisurate n tim pul transportului. Se admit num ai fisuri fine din contracie. Se verific toate dim ensiunile acestora. 4) n a in te de montare se verific toate cotele fundaiei, axele, se cur paharele fundaiilor i se completeaz din tim p cu mortar p n la cota <din proiect. 5) Se pregtesc suprafeele de rezemare prin curiri i se verific cotele de rezemare ; suprafeele dc rezemare se pot de asemenea marca. 6 ) Se acord cea mai mare atenie sistemelor de prindere, verifiendu-se dac acestea pot prelua greutatea elementului, prinderea trebuie astfel
103

fcut ca elementul s nu balanseze n tim pul montrii. Se va evita mon tarea pe vn t puternic. 7) Urechile de prindere i gurile de trecere a cablului snt lsate n elementele prefabricate nc din tim pul turnrii. 8 ) Prinderea se face prin urechi, guri lsate sau prin nfurare de cablu. 9) D up montare elementele sn t fixa te prin pene, tirani etc. A poi se verific poziia la cot a elementelor dup aezare, oerificndu-se dac nu snt depite toleranele admise. Desigur, aceste indicaii s n t cu caracter general, n tru c t fiecare element, n special cele de m ari dimensiuni, pune problem e speciale care se rezolv conform p ro iec tu lu i de m ontaj prim it de antier, sau nto cm it de eful de antier.

3. Principii de realizare a elementelor din beton precomprimat


P e n tru a se utiliza c t mai eficient calitile de b az ale betonului, i anum e re ziste n a lui foarte b u n la compresiune, s-a t r e c u t la folo sirea betonului a rm a t, la care simplist se poate ra iona , c j u m t a t e de seciune lucreaz la preluarea eforturilor interioare de com presiune si j u m t a t e (partea ntins) este nlocuit prin a r m tu ra care po ate prelua eforturile de ntindere (fig. 11.39, b). La seciunile din beton a r m a t a portul betonului la preluarea eforturilor de ntindere este redus. De aceea a a p ru t ideea ca i aceast p arte s fie com prim at printr-o a r m tu r nain te de a ncrca grinda, iar la exploatare se v a ntinde zona astfel com prim at (precom prim at) fr ca aceasta s ajung a provoca eforturi efective de ntindere n beton. Mecanismul acesta ingenios se v a a r ta in continuare. Aplicarea acestei idei simple se poate spune c a re v o luionat teh nica betonului a r m a t dnd natere tehnicii betonului precom prim at, ajungndu-se s se realizeze elemente foarte uoare n ra p o rt cu cele de b eton arm at. Avantajele elem entelor din beton precomprimat s i n t : 1 ) Seciunile elementelor snt mai reduse deoarece zona ntins poate s lucreze la compresiune, deci elementele snt mai uoare. 2) Consumul de oel este redus prin folosirea otelurilor de nalt rezis ten pentru beton precomprimat.

104

3) Eforturile cele mai mari n beton i armtur se realizeaz, de regul, n m om entul precomprimrii, de aceea precomprimarea este considerat o ncrcare de prob, ncrcarea de exploatare descrcncl pin la o anum it limit grinda. 4) Seciunea fiin d permanent comprimat, n elementele din beton precomprimat nu apar fisuri. 5) E forturile de ntindere din zona capetelor (unde sn t fore tietoare m ari) snt preluate de regul prin traseul curb al armturilor. 6 ) Datorit fa p tului c elementele lucreaz practic fr fisuri se poate vorbi de o comportare bun la coroziune i la oboseal (n u sn t puncte de atac pentru coroziune i nici zone cu concentrri de tensiuni). P e n tru a p u te a realiza elem ente din b eton p re c o m p rim a t s n t nece sare oeluri de nalt rezisten, cu lim ita de curgere de 4 6 ori m ai mare dect cea a oelurilor moi. O p a rte din efortul de p ren tin d ere din elementele d in b e to n pre com prim at se consum prin pierderi (lunecrile i deform aiile locale din ancoraje, scu rta rea betonului precom prim at, d ilatrile din tim p u l tra ta m e n tu lu i term ic de aburire, relaxarea a rm tu rii etc.). a. Principiul precomprimrii elem entelor clin beton. D in cele a r t a t e rezult c n seciunile de b eto n p recom prim at se com prim be tonul prin interm ediul unei a rm tu ri puternice pretensionate. n fi gura 11.39 se a r a t modificarea eforturilor un itare din seciune astfel 1) L a seciunea de beton sim plu ncovoiat se consider ca active for ele de compresiune de pe partea de sus comprimat ( A B E F ) unde efor turile unitare de compresiune sn t m axim e n fibra extrem i nule n axa neutr (fig. 11.39, a). 2) L a seciunea de beton armat (fig. 11.39, b) n poriunea ntins s-au introdus bare de armtur ce preiau ntinderea din zona ntins. Aceste bare ajut ca seciunea in ntregime s reziste, ns partea ntins a seciunii de beton se deformeaz i fisureaz (dac nu a fost n prealabil comprimat ). 3) L a seciunea de beton precomprimat se introduce prin intermediul armturilor o compresiune mai puternic n zona ntins (fig. 11.39, c). Volum ul eforturilor unitare de compresiune rezultat din aceast compri mare este artat pe figur. 4) Dac la seciunea de beton precomprimat (fig. 11.39, c) se suprapun eforturile unitare ale elementului ncovoiat (fig. 11.39, d), atunci n tregul volum de eforturi unitare se echilibreaz prin mrirea prii com primate i reducerea p rii ntinse cu volum ul eforturilor unitare de n tindere.

105.

= Compresiune 0 = ntindere

Fig. 11.39. D ia g ra m a so lic it rilo r n g rin z i d e d if e rite a lc tu ir i i a grind de beton simplu (caz teoretic) ; b grind de beton armat J c grind de beton precomprimat, nencrcat ; d diagram a solicitrilor unei seciuni a grinzii de beton precomprimat, ncrcat.

b. Procedee de realizare a precomprimrii. Snt dou procedee da realizare a elementelor din beton precom prim at (fig. 11.40) a procedeul cu armtura prentins la care n ti se ntinde arm t u r a pe un stand, dup care se to arn e le m e n tu l; procedeul cu armtura postntins la care n ti se execut elementul, apoi se ntinde arm tu ra (care este introdus prin guri lsate n ele m entul de beton sau a fost p ro teja t n tim pul tu rn rii prin teci d protecie).
T r r n s fe r u l precom prim rii p rin tie rea a r m t u r i i dup n tari rea betonului

E lem en t de b e to n precom prim at A rm a tu r postintinsO

a
Element de beton precomprimat

Ancoroje de

* V

A rm tur prentins

4 1 b

Fig. 11.40. T eh n o lo g ii d e p re c o m p rim a re i


a prin prentinderea arm tu rii ; 6 prin postlnUnderea armturii. 106

La procedeul cu armtura prcntins etapele dc prcconipriinare sn t uim toarele : 1) Ancorarea i ntinderea armturii ntre punctele fixe ale standului num ite culei; oelul alungindu-se pln la o valoare controlabil AZ = tl = = 7 ^ conform subcap. I I , D (pentru standul cil lungimea l = 50 m L -*I oelul ntins la rezistena dc 100 kN /cm - avind modulul de elasticitate E = 20 000 k N /c m 2 se obine alungirea : A/ ------------------ X 5 000 = 25 cm).
20 000

2) Se monteaz apoi cofrajele prin care trece armtura ntins ntre culei i se toarn betonul. 3) Se las betonul s se ntreasc i s adere de beton. 4) Se taie armtura la capete dup care armtura acioneaz asupra grinzii precomprimnd-o. Sub aciunea forei de precomprimare grinda se scurteaz. Operaia aceasta se numete transferul forei de la culce la grind. tntre^ lungirea oelului i rezistena lui este o legtur direct ; deci dac grinda se scurteaz i lungirea iniial a oelului ntins ntre culei se micoreaz, n consecin i rezistena oelului se reduce. L u n girea oelului se mai reduce i din alte cauze denum ite pierderi (scpri din bacuri n tim pul pretensionrii, deformarea betonului com prim at n timp, precum i scderea n tim p a rezistenei oelului denum it relaxarea armturii). Desigur aceast scurtare reprezint un procent din lungirea iniial a oelului i n consecin n arm tu r acioneaz o for puternic. Lungirea iniial se calculeaz in n d seama de to a te aceste pier deri din care unele s n t de n a tu r tehnologic (scprile din bacuri) i altele s n t legate de com portarea sub tensiune n tim p a betonului i armturii. Transmiterea efortului de precomprimare la grind sau element se face prin intermediul aderenei dintre arm tu r i betonul ntrit. De aceea, pe de o p arte pentru arm tu r se cere ca ea s aib un profil periodic pentru a asigura ncletarea n beton (fire mpletite, toroane, oeluri cu profil periodic tip PC, srmc ovale cu profil peri odic etc.), iar pe de alt parte, la transfer betonul s aib rezistene filai i (pentru reducerea tim pului de ntrire se folosesc cimenturi cu rezistene iniiale mari).

107

La procedeul eu armtura post ntins etapele de precomprimare snt urmtoarele : 1) Se pregtesc fasciculele de armturi care se monteaz n cofraje nainte de turnarea betonului n teci elastice (sau se introduc ulterior n canale gata executate n beton). Tecile se reazem la distante relativ mici pentru pstrarea liniaritii fasciculului. 2) Se toarn betonul i se las s se ntreasc i s se consume cea mai mare parte din contracia sa. 3) Se trece la ntinderea armturii care se mic liber n teci, desfcind u s e srmele care leag fasciculul, se ndeprteaz rozetele de distanare, dup care se introduc fasciculele n elementele de ancoraj iar apoi acestea se blocheaz n pres. ntinderea armturii se efectueaz dintr-o parte sau din ambele pri, n trepte, cu ajutorul preselor. 4) Se blocheaz (prin pres) armturile n ancoraj ele care vor rm ne n capul elementului precomprimat. 5) Se deblocheaz capetele armturilor din pres i se degajeaz presele (astfel se face transferul forelor de precomprimare direct prin interm ediul arm turii). 6 ) D up transfer capetele armturilor se taie i se evazeaz protejn d u -se prin nglobare n beton. 7) Se efectueaz injectarea (de regul prin golul din conul de blo caj), cu lapte de ciment prin pom pe speciale, pentru protejarea armturii contra coroziunii i realizarea in plus a aderenei armturii cu betonul. V arian te ale procedeului de p o stn tin d e re snt i procedeele de precom prim are prin nfurare a tu b u rilo r i rezervoarelor. Rezer voarele m onolite sau prefabricate se precom prim prin nfurare co ntin u de la b az p n la p a r te a superioar cu o srm p e n tru beton p re co m p rim at care este m e n in u t sub tensiune i nfu rat de ctre o main special aa cum s n t strnse doagele u nui butoi. E lem entele de b eto n p recom prim at s n t deci arm a te cu a r m tu ra de precom prim are d enu m it armtura de pretensionare care realizeaz fo ra de p recom prim are i care se aaz n zona ntins a grinzilor, iar spre capete poate s fie depuse i dup u n tra se u curb p e n tru a prelua forele de la capete care acioneaz ca fore de tiere (forfecare), d enu m ite i fore tietoare. In afar de a r m tu r a de pretensionare ele m entele de b eto n p reco m p rim at se arm eaz i cu a r m tu ra obinuit d e n u m it n acest caz armtura nepretensionat. c. Cerinele oelurilor pentru beton precomprimat. Oelurile pen tru b e to n p reco m p rim at p e n tru a fi utilizate ca a r m tu ri treb u ie s aib ca liti speciale : 1) Oelurile trebuie s aib rezistena la rupere i limita de curgere ridicate pentru a asigura pretensionarea armturii la un aa-zis efort de

108

control cit mai ridicat pentru ca dup consumarea pierderilor s rm n un efort, n faza final, capabil s efectueze precomprimarea. Astfel o srm S B P I 0 5 cu rezistena de rupere de. 1 690 N / m m 2, se ntinde la 0,75 din rezisten a de rupere, iar d u p consum area pier derilor ajunge p u in m ai m are de 0,55 din rezistena de rupere, adic n j u r de 900 N / m m 2 r m n n d ap ro x im a tiv de 4 ori m ai m are dect rezistena cu care se calculeaz oelul OB 37 (2 100 d a N /c m 2 ). 2) Oelurile pentru beton precomprimat trebuie s aib caracteristici de elasticitate ridicate: limita de curgere trebuie s aib S5% din rezis tena la rupere i m odulul de elasticitate in ju r de 200 k N /m m 2. 3 ) n tru ct oelurile snt deformate (alungite) foarte m ult n procesul de prentindere ele trebuie s aib o plasticitate foarte bun ; de aceea li se cere s aib alungire mare pentru a nu se rupe in tim pul prentinderii sau n tim pul exploatrii. 4) Diferite tehnologii de precomprimare im pun ca oelurile s fie ndoite la diferite unghiuri sau chiar ndoite alternat sau rsucite conco mitent cu ntinderea (tra ciu n ea ); de aceea oelurilor li se cere o bun tenacitate caracterizat printr-un num r de ndoiri alternate efectuate pe un anum it dorn i rezisten la un anum it num r de rsuciri care s nu conduc la reducerea rezistenei la traciune. 5) P entru elementele cu armtura prentins pe stand li se cerc arm turilor s aib o anum it geometrie a suprafeei pentru autoancorare n beton pe o lungim e ct mai mic (lungim ea de la captul elementului pn n punctul unde armtura este ancorat complet la efortul din armtur). 6 ) Elementele din beton precomprimat (cum snt grinzile de rulare <ile podurilor rulante, fundaiile etc.) snt supuse i la ncrcri repetate care pot produce obosirea materialului (oel i beton) i n consecin ar mtura trebuie s reziste i la astfel dc solicitri. 7) M odul de livrare ( mrimea i greutatea colacilor, modul de derulare de pe colac) trebuie s satisfac mai m ulte cerine, din care se menioneaz : ca dup derulare s nu se constate modificarea caracteristicilor de elasti citate, rezisten i plasticitate ale oelului, s poat fi m anipulat i trans portat n condiii normale, s asigure mecanizarea operaiilor de fasonare i prentindere pentru toate tehnologiile si s nu necesite operaii supli mentare pe antier ca ndreptare, ntindere sub tensiune (calibrare etc.). Colacii trebuie s aib greuti mari pentru a se reduce pierderile pe an tier. dar s poat fi m anipulai cu mijloacele existente pe antier. 8 ) Oelurilor li se mai cere o bun rezisten la coroziune alt n tim pul transportului i depozitrii, cit i dup punerea n oper. 9) Pentru anum ite tehnologii de precomprimare se cer anum ite con diii specifice cu posibilitatea formrii la rece sau la cald a capetelor de ncorare, posibilitatea de filetare a capetelor barelor prin rolare presare,

109

nndirea prin sudare, prin presiune (la maini de sudat cap la cap pentru bare) i prin topire (cu arc electric), fr ca s se modifice caracteristi cile fizico-mecanice la temperaturi pn Ia 4 0 0 ...5 0 0 C . De asemenea, pentru a nu aluneca din ancorare li se cere o anum it duritate a suprafeei. 10) Deoarece se folosesc dc regul fascicule de bare, caracteristicile mecanice ale acestora trebuie s fie ct mai omogene (s nu difere prea m ult de la o arm tur la alta). d. Armarea elem entelor din beton prccomprimat. P e n tr u a afla num rul ap ro x im a tiv de a r m tu ri ntr-o seciune de b e to n p recom prim at, nainte de a face u n calcul exact se po ate folosi relaia de armare a seciunilor de beton armat : 0,8 A f -m vd calcz unde : m p este un coeficient p en tru a r m tu ra p re n tin s (m p = 0,90) ; Rcaic rezistena de calcul a arm tu rii p en tru beton precom p rim at ; r == y/i n care y este b ra u l de prghie (y = 0,75).
Exem plul i. Un element de acoperi tip T din beton prccomprimat avnd desutiderea de S m, limea tlpii de 2 m i nlimea de l m 100 cm, se precomprim cu toroane T B P 12, iar placa se urmeaz cu armtur neprdensional din plase sudate din sirm S T M i otel O B 37. Grinda se urmeaz cu armtura pretensionai lip T B P 12. Pentru determinarea armturii nepretensionate din plac, aceasta se consider c lu creaz ca console ncastrate n grind de o parte i de cealalt a grinzii i sc urmeaz la fel ca elemntele de beton armat. A rm tura p retensionat pen tru u n m om ent m axim de exem plu M w, r = 450 k N -m respectiv M ax = 45 000 kN -cm , pe care treb u ie s il suporte grinda T cu nl im ea dc 1 m = 100 cm, av in d u n b ra de prghie z y h a 0,75 x 1 0 0 = 75 cm , se calculeaz din relaia : Mm,.r = 0.8 A fm r R c. le z ; 45 000 0,8 x 0,9 x 136 x 75 = 6,13 cm f.

Aria unui to ro n T B P 12 este 0,895 cm*. R ezult p en tru acoperirea seciunii cal culate, u n num r dc 7 toroane. A t = 7 x 0,895 = 6,26 cm1 caic are o arie mai mare dect 0,13 cm 2 cit a ieit din calcul. R ezistena de calcul a toronului este de 136 kN/cm*. F o ra de ntindere a unui to ro n este :

F, = 0,895 x 136 = 122 kN. Foi a to tai de ntindere este : J'i.tai lotal = 7 x 122 = 854 kN. Dup consum area pierderilor, efortul u n ita r din toro n v a ajunge la 100 kN/cm* i astfel fora efectiv de precom prim are va rezulta : F = 7 x 0,895 x 100 = 623 kN.
110

a p r o x im a tiv

F. VERIFICAREA CALITII LUCRRILOR DIN BETON ARMAT

Verificarea calitii lucrrilor se face n scopul stabilirii corespon denei dintre modul de execuie i prevederile din proiect i a prescrip iilor tehnice care reglem enteaz calitatea. Dispoziiile de antier d a te de beneficiar i p ro iec tan t cu res pectarea prevederilor legale au aceeai p utere ca i proiectul de execuie. Verificrile se efectueaz pe t o t parcursul lucrrilor la ncheierea unei faze i la recepia preliminar. n general, verificarea se face prin : 1) M surri de dimensiuni ale elementelor i sortimentelor de armturi folosite. 2) Existenta documentelor de atestare a calitii materialelor i pre fabricatelor i a proceselor-verbale de lucrri ascunse. 3) Efectuarea ncercrilor i probelor prevzute n standardele i nor mele pentru materiale i prefabricate, precum i a prevederilor specialedin proiectele de execuie. 4) P entru lucrrile de armturi intereseaz n special verificrile pe parcursul lucrrilor i verificrile pe faze. 5) n a in te de punerea n oper a betonului i armturilor este necesar s se fac verificrile prevzute in S T A S 1799-79 i N orm ativul C. 21-85i S T A S 6 6 5 7 / 1-82. A s tfe l: to a te arm tu rile de orice fel, inclusiv cele care urm eaz a fi p re tensio natc, precum i to a te piesele nglobate, tecile, ancorajele se verific b u c a t cu b u c a t naintea nceperii beto nrii. Verificarea se face din p u n c tu l de vedere al poziiei, formei, dia m etrului, lungimii, distanelor i din pun ctul de vedere al calitii legturilor i dispozitivelor de m eninere a poziiei n t o t tim p u l betonrii i com pactrii betonului. 6 ) n cazurile n care armturile sau piesele nglobate comport nndiri sau mbinri sudate, se vor efectua in plus verificrile prescrise n Instruciunile tehnice pentru execuia prin sudare electric a mbinrilor i nndirilor la arm turile din oel-beton, C. 28-83. Betonarea nu va putea ncepe dect num ai dup ce au fost verificate i consemnate de ctre conductorul tehnic al lucrii i reprezentantul beneficiarului printr-un proces-verbal de lucrri ascunse, i a n u m e : au fost m o n ta te to a t e a rm tu rile i piesele nglobate conform, prevederilor din proiect privind calitatea, dimensiunile, poziiile arm -

111

tn rilo r i a nndirilor (existena distanierilor, clreilor i a fixatoarelor speciale), precum i fa p tu l c abaterile la lungimi i poziie nu depesc to leran ele adm ise de lungim i i acoperiri cu b eto n ; cofrajele care au dimensiunile p rev zute n proiect s n t suficient de robuste i anco rate p en tru a p relua mpingerile betonului p r o a s p t ; cofrajele i elementele de construcii adiacente au fost cu r ite i corect pregtite. Procesele-verbale de lucrri ascunse se fac pe etape de b etonare i tro nso ane ; valab ilitatea proceselor-verbale s n t lim ita te la 7 zile ; dac n acest tim p nu s-au fcut betonrile, se refac verificrile. P e n tru lucrrile de beton p reco m p rim at se v or efectua n plus Veri ficrile prescrise n N orm ativul C. 21-85 i se v or com pleta fiele de p recom prim are i nregistrrile respective. La execuia prefabricatelor se va verifica vizual bucal cu bucat : 1) Calitatea otelurilor folosite pentru armarea elementelor. 2) Calitatea sudurilor la sudurile prin puncte a plaselor i carca selor sudate, precum i calitatea nndirilor executate prin sudur. 3) Poziionarea armturilor (existena distanierilor, clreilor i fixatoarelor speciale). 4) Dimensiunile i forma tiparelor. 5) Existena golurilor i detaliilor (m usti, urechi etc.). L a b etonare se v a verifica dozarea com ponentelor, caracteristicile betonului proaspt, tehnologia de tu rn a r e i co m pactare f r schim b area poziiei arm turilor, tr a t a m e n tu l term ic etc. Defectele vor fi stabilite de organele de control i ele vo r fi rectifi cate i p re z e n ta te din nou la controlul acestora. Dup decofrarea elem entelor din betou, inclusiv a m binrilor clem entelor prefabricate, se va proceda la efectuarea urmtoarelor verificri : 1) Aspectul elementelor finite i dimensiunile (lungim i, lim i, grosimi, nclinarea muchiilor, feelor etc.). 2) Verificarea toleranelor la dimensiuni. 3) A p a riia de defecte (ruperi, tirbituri, segregri i lipsuri de sec iune vizibile, fisuri, sprturi n beton efectuate dup ntrirea lui indi ferent n ce scop, inclusiv pentru instalaii). 4) Pentru prefabricatele din beton se verific i m odul dc depozitare, transport i m anipulare, precum i rezistena lor la ncercrile de prob. 5) D e asemenea, la montarea lor se va verifica respectarea condiiilor de mbinare, rezemare i m ontaj conform proiectului.
112

La depozitarea armturilor, cim enturilor, prefabricatelor etc. se vo verifica dae sint respectate condiiile specifice fiecrui m aterial prevzute n norme privind : 1) Protecia contra intemperiilor (n special la ciment i armturii pentru beton prccom prim at). 2) Condiiile de rezemare. 3) N u m rul m axim de elemente suprapuse. 4) M surile speciale de protecie contra umiditii i altor ageni agrtsivi (dup cum se nor specifica la fiecare material). 5) Verificarea oelurilor de armturi se va face pe baza standardelor de produse ale acestor oeluri : S T A S 4 3 8 /1 -8 0 pentru arm turile betonului armat i S T A S 6 4 8 2 /1 -8 0 pentru arm turile betonului precomprimat. Verificarea se face pe baza certificatelor de calitate eliberate de productor sau, n lipsa acestora, prin ncercri de control efectuate in conformitate cu prevederile n vigoare ( S T A S 6 6 5 7 /1 -8 2 ). Se recomand pentru cazuri speciale, in n d seam a de im portana elementului prefabricat sau a con struciei, s se prevad obligativitatea verificrii caracteristicilor fizicomecanice ale oelului-beton la fiecare lot aprovizionat, independent de exis tena certificatelor de calitate ( S T A S 6 6 5 7 /1 -8 2 ). 6 ) Verificarea sudurilor plaselor sudate prin puncte i a celorlali suduri se face conform Instruciunilor tehnice C. 28-83. 7) Verificrile calitii elementelor componente ale betonului (c im m i agregate, ap, adaosuri) se va face conform prescripiilor speciale pentru aceste materiale ( S T A S 1707-79). 8 ) Toi executanii de lucrri (m uncitori, maitri, ingineri) trebuie s cunoasc prevederea c este cu desvrire interzis a se proceda la execut tarea de lucrri care s nglobeze sau s ascund defecte sau abateri neadm lsu

8 Cartea fierarului betonist od. 1

C a p ito lu l III

OJELURl PENTRU ARMAREA CONSTRUCIILOR DIN BETON ARMAT l BETON PRECOMPRIMAT l MATERIALE AUXILIARE

A. OJELURl PENTRU CONSTRUCIILE


DIN BETON ARMAT

Cerinele u no r oeluri pen tru arm area construciilor din b eton a r m a t i din beton p reco m prim at au fost a r ta te la cap. II. P e m s u ra dezvoltrii siderurgiei noastre, c o n s t r u c to r il o r li se pun la dispoziie noi tip uri de oeluri cu caracteristici su p erio are. T en d in a actual este de a se utiliza oeluri cu caracteristici de rezisten cit mai nalte pen tru a se face economie la oel. D eoarece este cunoscut c utilizind un oel cu limita de curgere de 400 N / m m 2 n loc de un oel cu limita de curgere de 200 N / m m 3 se po ate folosi teoretic pn la j u m ta te din c a n tita te a de oel. P ractic, aceast eco nomie este mai mic dato rit faptului c elementelor li se im p u n i alte condiii : s nu aib o deschidere de fisuri mai m are dect cea per mis, s nu depeasc o a n u m it sgeat etc. fapt care reduce eficiena utilizrii oelurilor superioare ; totui, folosirea lor aduce rii anual economii de zeci de mii de to ne de oel-beton i de aceea conducerea de p a rtid i de s t a t urm rete sistematic extinderea utilizrii oelurilor superioare. T o to d a t exist preocuparea ca numrul tipurilor de oel s se reduc p en tru a uura livrarea i aprovizionarea cu oeluri.
114

1. Tipuri de oeluri pentru beton armat


'I

P e n tru arm a rea elementelor de beton a r m a t se utilizeaz : 1) Olel-beton laminat ta cald cu profil neted sau profil periodic (STAS 438/1-80). 2) Srm a tras pentru beton armat cu suprafaa neted sau cu suprafaa profilat (STAS 438/2-80). 3) Srm a moale de legat (STAS 889-76). 4) Bioelul (conform normei interne de ntreprindere N .I.. nr. 1979/ 4.11.1973 a Centralei de C onstrucii M ontaj B ucureti (C.P.M.B.). 5) Plase sudate uzinale pentru beton armat (conform catalogului de plase sud ate p en tru arm area betonului fabricate de ntrep rin d e rea de Srm e i P roduse din Srm e (I.S.P.S.) Buzu i puse de acord cu proiectele tip i STAS 438/3-80).

2. Domeniile de utilizare a oelurilor pentru beton armat


P rin domenii de utilizare se nelege d estinaia arm turilor n funcie de tip u l elem entului de arm are si de rolul arm tu rii n element (tabelul I I I .l ) . Sim bolurile folosite pentru m rcile de oel snt urm toarele : OB oel (O)-beton (B). PC oel cu profil periodic (P) lam inat la cald (C). STNB srm (S), tra s (T), neted (N) pen tru beton (B). ST PB srm (S), tra s (T), profilat (P) p en tru b eto n (B). STR srm (S), tra s (T), re co apt (R) care devine moale prin nclzire (recoacere). B ioelul (bi) este u n oel-beton realizat din dou srm e care se su deaz sub form de scri. La plase sudate sim bolurile au u rm to a re a sem nificaie (conform catalogului I.S.P.S. B uzu i STAS 438/3-80) : G plase sud ate tip iz ate de uz general", L plase su d ate tip izate de lis t ; N plase su d ate norm alizate" ; Q plase su d ate cu ochiuri p t r a t e ; R plase sud ate cu ochiuri dreptunghiulare.

115

116

Cifrele care nsoesc sim bolurile reprezint : 1) L a oelurile-belon laminate la cald, rezistenta la rupere, in daN jm m *. 2) L a bioel, diametrul barei, n zecimi de milimetru. 3) L a plase sudate, aria seciunii barelor longitudinale, n m m 2jm . Exem plele de n otare se vor indica pe tipuri de oeluri.

3. Oeluri-beton laminate la cald


L iv ra re a oelurilor-beton lam inate la cald este re g lem entat prin STAS 438/1-80. Oel-beton lam inat la cald. n tabelul I I I . l s-au indicat domeniile de utilizare. Notarea oelurilor pe planuri se face p rin : indicarea produsului, diame tru l n o ta t cu simbolul 0 , tip u l de oel-beton conform tabelului I I I . l i n um ru l stand ard ului. A stfel: otel-bcton 0 16 O B37-STAS 438/1-80 oel-beton 0 20 PC 52-STAS 438/1-80. Din punctul de vedere al com poziiei chim ice, oelurile-beton se clasific n : ofeluri-carbon obinuite : OB 37 ; oeluri slab aliate : FC 52 ; PC 60 ; PC 90. O elurile-carbon obinuite s n t oeluri mai uor fasonabile, cu o b un su d a b ilita te deoarece au u n c o n in u t redus de carbon i nu au ele m ente de aliere. Oelurile slab aliate s n t oeluri semidure, cu gra d de fasonabilitate mediu, sudabil cu a n u m ii electrozi i n limitele a n u m ito r p a r a m e t r i ; s n t slab aliate cu m an g an i siliciu care le confer o rezisten mai ridicat, dar i o plasticitate mai redus a v n d o alungire la ru pere mai mic. a. Caracteristicile mecanicc i dim ensiunile oelurilor laminate la cald (STAS 438/1-80 i tab elu l I I I . 2). Caracteristicile mecanice ale oelurilor se determ in prin ncercarea la trac iu n e static sau la ncercri ciclice de oboseal. ncercarea la tra c iu n e p en tru determ i narea caracteristicilor mecanice se efectueaz pe ep ruv ete de apro xim ativ 500 mm, t i a t e din bare sau din colaci. Aspectul diagram ei rezisten R alungire specific e sau defor maie A l este a r t a t n figura I I I . l , din care se co n stat c fa de oelul OB 37 care are o lim it de curgere m a rc a t p rin tr-u n palier de curgere i o alungire la rup ere m are, oelurile tip PC au num ai limita de curgere convenional R P0:. i alungiri la ru p e re cu a t t mai mici, cu ct rezis tenele la ru p e re snt mai ridicate. D in analiza tab elu lu i I I I . 2 se co n stat ca lim ita de curgere i alun girea la rup ere variaz pe grupe de diam etre. L a diam etrele mici, dato117

Fmax! Rm ax'l

OB 37

a ,(a i i ---------

b
Fig. III.l. Diagrame eort deform aie (alungire specific) a oelurilor :

a OB 3 7 ; b PC 5 2 sau PC 6 0 . rit ntririi oelului (ecruisrii) p rin trecerea succesiv p rin lam inor, lim ita de curgere este m ai ridicat, u schimb se micoreaz alungirea la rupere. D u p cum se vede n tabelul I I I . 2 rezistenele s n t date a t t n sistemul in tern a io n al de u n it i (SI) adic n n ew ton pe m ilim etru p t r a t (N /m m 3), cit i in kilograme fo r pe m m '2 (kgf/mm-). Alungirea la rupere se m soar pe o p oriun e egal m a rc a t cu de 5 ori d iam etru l barei care se ncearc, sim bolizat cu A- n % . Oelul-beton neted OB 37. Dim ensiunile oelului-beton neted OB 37 s n t d ate n tabelul I I I . 3.
118

T a b e l u l I I I . 2.

Caracteristici le mecanice ale oeluri lor-beton


n c e rc a re a la tr a c iu n e 1)

M a rc a o e lu lu ib e to n

D ia m e tr u l , n o m in a l d mm

n c e rc a re a la n d o ir e la rece L im it a de A lu n R e z is te n ta g ire a la r u p e re P.m c u rg e re U n g h iu l D ia m e tr u l R c sau I i p 0>2 N /m m * ( k g f/m m ! ) ^5 m in d e n d o ire d o r n u lu i N /n u n * ( k g f/m m * ) m in . % U a 25p (2 6 ) 2 3 5 (2 4 ) 355 315 335 325 ( 3 6 ) s> (3 5 ) (3 5 ) (3 3 ) * ) 360 (3 7 ) 510 52) 25 180 0 ,5 <is>

OB PC

37

6 - 1 2

1 4 -4 0 52 6-11 1 6 -2 8 3 2 - 10 p e s te 4 0

20

180

PC PC

6 0 s>

6 -40

4 1 0 (4 2 )

590 (6 0 ) 890 (9 0 )

16

180

90

1 0 -2 8

5 9 0 (6 0 )

90

> 1 C aracteristicile m ecanice (rezistena la traciu n e) sc determ in pe aria seciunii nom inale. * > La oelurile tip PC la care lim ita de curgere a p aren t Ii, 1 1 1 1 este ev id en iat la ncercarea la traciu n e, se determ in lim ita de curgere convenional (tehnic) : conform STAS 200-75 i STAS 6605-83. La oelul OB 37 cu d ia m e tru l> de 28 mm se adm ite ca diam etrul dornului s fie de 1d pentru ncercarea de ndoire la rece. C aracteristicile m ecanice ale oelului PC 5 2 > 1 0 rf se stabilesc p rin co n tract. P en tru centrale nuclcare se livreaz o elul PC CON cu caracteristici sporite. Tabelul I I I . 3. D im ensiunile i abaterile lim it ale oelului-beton neted Olt 37
D ia m e tr u l n o m in a l

mm 0 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40

A b a te re a lim i t mm

A r ia s e c iu n ii n o m in a le cm ' 0 ,2 8 3 0 ,3 8 5 0 ,5 0 3 0 ,7 8 5 1 ,1 3 0 1 ,5 1 0 2 ,0 1 0 2 ,5 4 0 3 ,1 4 0 3 ,8 0 0 4 ,9 1 0 6 ,1 6 0 8 ,0 4 0 10,200 1 2 .6 0 0

P e r im e tr 11 1 co re sp u n z lo r d ia m e tr u lu i n o m in a l cm 1 .8 8 2 .2 0 2 ,5 1 3 ,1 4 3 ,7 7 4 ,4 0 5 ,0 5 5 .6 5 6 ,2 8 6 .9 1 7 ,8 5 8 ,8 0 1 0 ,1 0 1 1 ,3 0 1 2 .6 0

M a sa c o re s p u n z to a re d ia m e tr u lu i n o m in a l k g /m 0 ,2 2 2 0 ,3 0 2 0 ,3 9 5 0 ,6 1 7 0 ,8 8 8 1 ,2 1 0 1 ,5 8 0 1 ,9 9 0 2 ,4 7 0 2 ,9 8 0 3 ,8 5 0 4 ,8 4 0 6 ,3 1 0 7 ,9 9 0 9 ,8 0 0

0 ,3

/ + 0 ,3 0 ,5

+ 0 ,5 -0 .8 0 ,8

Observaie : O valizarea barelor (diferena d in tre dou diam etre perpendiculare, m surate in aceeai seciune) n u treb u ie s depeasc ab ate rile lim it p en tru diam etre.

119

g>.Q

oelurilor IUI 52, lC G O i P C 90

CU oU i

o^ . .C C

G &o 510 C 'S


ts' 4) o

Tabelul I I I . 4. Dimensiunile

g C D O -O c

"O'O 3 5
rP ,Q
cu o

Qj

< 1>

OO

120

Oielul-beton cu profil periodic lip P C (tabelul I I I . 4). P e n tru a asigura o conlucrare b u n (aderen ) cu betonul, co respunztoare forei mai m ari pe care o p o a te s u p o rta fiecare bar, oelul este p re v zu t cu ner vuri longitudinale i tran sversale elicoidale. A d eren a cu betonul n acest caz se realizeaz pe ling ncleierea pastei de cim ent de barele de oel-beton i prin ncletarea betonului n nervurile transversale i chiar prin frecarea suprafeei barei de beton n u ltim a in stan. O elul-beton tip PC are dou nervuri longitudinale diam etral opuse i nervuri elicoidale s itu a te la distan e egale, nclinate cu 5 5 65 fa de nervurile longitudinale. N ervurile elicoidale au nlim ea m ax im la mijlocul lungimii lor, nlim ea acestora scznd pe m su r ce se apropie de n ervura longitu dinal. N ervurile s n t decalate unele fa de altele. Nervurile transve rsale elicoidale s n t dispuse diferit dup tip ul de oel. A s tf e l: 1 ) Cu nervurile dispuse n aceeai direcie pe ambele j u m t i ale profilului (fig. I I I . 2) i separate de nervurile longitudinale p en tru oelul PC 52. SECIUNEA B - B

Fig. III.2. Oel PC 52. 121

SECIUNEA B -B )

F ig. I I I .3. O e l P C 60 i P C 90.

2) Cu nervurile dispuse n direcii contrare pe cele dou j u m t i ale profilului (sistem brdule) i separate de nervurile longitudinale (fig. I I I . 3) p en tru oelul PC 60 i PC 90. D iam etru l nominal sau de calcul este u n diam etru e c h i v a l e n t ; dac se m soar cu ublerul valoarea diam etrului, inclusiv nervurile longitudinale re z u lt u n diam etru m u lt m ai m are ce poate duce n eroare pe fierarul betonist la alegerea diam etrului oelului dac nu com par valoarea m s u ra t cu valorile din tab elu l I I I . 4 corespunz to are diam etrului respectiv, adic pe diam etrul to t a l al inimii i nervurii longitudinale ; dac s-a m s u ra t d iam etru l inimii d1 excluznd nervurile, acesta se co m p ar cu valorile din tabel. b. L iv rarea oelului-beton la m in a t la cald. O elul-beton la m in a t la cald OB 37 i cel de tip PC se livreaz n bare sau colaci, conform t a belului I I I . 5. Colacii de oel-beton au g r e u ta te a de 4 0 600 kg i se livreaz le g a i n m inim um 3 locuri. Barele se livreaz n lungimi de 8 18 m pen tru diam etre m ai mari de 2 0 m m i n lungimi de 1 0 2 0 m pen tru diam etre m ai mici. Oelurile se livreaz n loturi de 40 60 t a lc tu ite din oeluri lami n a te n acelai schimb, din aceeai arj (de oel elaborat), acelai tip de oel-beton i cu diam etre care nu variaz mai m u lt de 3 mm.
122

Tabelul I I 1.5. Modul de livrare a oelurilor-bcton Simbol (marc 0 OB 37 PC 52 PC 00 PC 90 ( 0

Modul de livrare Colaci


6 12 mm

Legaturi de bare 0 14 30 mm 0 14 30 mm 0 1 4 - 3 0 mm 0 1 0 - 2 0 mm

Bare libere
Peste 0 30 mm Peste 0 30 mm Peste 0 30 mm Peste 0 20 mm

0 6 12 mm 0 G12 mm -

Loturile vor sosi n ncrcturi de m ax im u m 5 t. De regul se v o r livra ncrcturi de 2,5 t. U n ita te a de n crctu r va fi p re v z u t cu trei legturi de solidari zare din oel-beton i d o u legtu ri de m an ev r cu ochet la p a r te a su perioar pen tru a g a rea la mijoacele de m anipulare. M anipularea pe antier i n ateliere se va fa?.e ca m ijloace m ecanizate. Marcarea oelului-beton PG 93, p en tru a se deosebi de oelul PG 60, se va face cu Vopsea da culoare verde. Obligaia uzinelor este de a se marca oelul cu vopsea rezistent la intem perii, care s nu micoreze aderena oelului cu betonul. c. Verificri als calitii oelurilor-beton lam inate la cald. P e a n tier se fac u rm toarele v e rific ri: 1) Se verific dac lotul de oel-beton este nsoit de certificatul de calitate al uzinei semnat de organul C .T.C. 2) Se verific dimensiunile i profilul. 3) Se verific aspectul (calitatea suprafeei). 4) Se face proba de ndoire la banc. 5) Pentru proba de traciune se trimit probe la un laborator nsoite de toate datele existente pe certificatul de calitate al uzinei i cu indicarea diametrului barelor , numele antierului, lotului de construcie i a obiectului n care se va introduce oelul. Certificatul de calitate n m od obligatoriu treb u ie s conin caracte risticile mecanice conform tabelului II 1.2, treendu -se valorile gsite de uzin la ncercrile fcute. n certificatul de calitate sn t tre c u te conform stan d ard u lu i m arca de fabric, denum irea uzinei produ ctoare, denum irea beneficiarului (antier), d a ta fabricaiei, produsul, tip u l oelului-beton i dimensiunea, n um rul comenzii, masa, n um rul avi dului de expediie, confirm area de. p ro d u c to r a calitii (sem ntura C.T.C. cu tam pil). '

123

Verificarea dimensiunilor i profilului. Se face cu ublerul pe m inim um doi colaci sau legturi de bare (diam etrul inimii, n lim ea nervurilor, d is ta n a ntre nervuri) i se com par cu valorile din tab elu l III. 3 p e n tru oelul OB 37 i tab elu l III. 4 p en tru oelul tip PC. P e n tru verificri sistem atice ale dimensiunilor se procedeaz con form STAS 6605-78 care precizeaz : d iam etrul se m so ar n 3 seciuni tran sv e rsale s itu a te la ptrim ile ep ruv etei i perpendiculare pe axa ei. M surarea d iam etrulu i n fiecare loc se face pe dou direcii perpendi culare, valoarea c u ta t fiind m edia aritm etic a acestor 6 m surri. N ervurile periodice se m soar pe 5 nervuri consecutive aezate pe aceeai p a r te i se re p et pe p a r te a opus. D is ta n a din tre nervuri se m so ar pe o direcie perpendicular pe a x a epruvetei. Nervurile se m so ar cu ublere sau m icrom etre cu precizia de 0,02 m m la d iam etrele mici (d < 10 mm) i cu precizia de 0,05 m m la re s tu l diametrelor. A ria seciunii iniiale (efective) a epruvetelor se determin pe baza mediilor msurrilor. L a oelul cu profil periodic se poate, determ ina p rin m su ra re a d u g in d la aria inimii, corespu nztoare diam etrului m s u ra t, aria seciunilor m s u ra te ale nervurilor din seciunea de ru p e re considerate in m od convenional ca dreptunghiuri. De asemenea, se p o a te d eterm in a aria seciunii tran sv e rsale prin cn trire conform cap. II. Verificarea aspectului (calitatea suprafeei). Pe su p ra fa a barei se a d m ite un s t r a t su b ire de oxizi (rugin), cu condiia ca reducerea dimensiunilor seciunii barei, du p n d e p rta re a s tra tu lu i de oxizi, s nu depeasc a b a te re a lim it la d iam etru . Nu se a d m it nervuri ru p te. Se admit urmtoarele defecte locale ale su prafeei : denivelri, zg rie tu ri ro tu n jite , slriuri sau asperiti, cu condiia ca a b a tere a lim it p re v z u t p e n tru profilul i d iam etru l respectiv s nu fie depit. Proba de ndoire la banc. D in tre carac teristicile m ecanice (v. tab elu l I I I . 2), pe antier se p o a te face p ro b a de ndoire simi lar cu cea p re v z u t n STAS 777-80, .f r alte utilaje. C ondiia este ca d iam etru l dornului D pe care se face ndoirea i ungh iul de ndo ire a (fig. III. 4) s coresp und cu valorile p re v z u te n tab elu l II 1.2. U nghiul de nFig. III.4. ndoirea oteluluidoire a de 180 se realizeaz fcn d ndobeton pe antier. irea p n cn d cele dou ra m u r i ale barelor
124

ajung paralele (oelurile OB 37 i PG 52), iar unghiul de 90 cnd prelungirile celor dou ra m u ri fac u n unghi de 9(F. P ro b a de ndoire se consider satisfcto are dac d up efectuarea ei nu apare nici o c r p tu r sau fisur pe fa a exterio ar cu rbat. ncercarea la traciune. Se face p e n tru determ inarea rezistenei de rupere R m, limitei de curgere R e sau R p0, i alungirii la ru p e re .V5. Aceast prob se face u n de nu exist certificat de calitate sau exist dubii asup ra calitii oelului i la livrri din import. In cazul execuiei prefabricatelor n serie ncercarea la tra c iu n e este obligatorie. Modul de efectuare a ncercrii conform STAS 200-75 i STAS 6605-78 este n principiu a r t a t la cap. II. Analiza chimic. P e n tru oeluri care vor fi sud ate cu procedee speciale, la lucrri de m are im p o rtan , se fac la labo ra to are i probe de analiz a conin u tu lu i de carbon, m angan, siliciu, sulf, fosfor etc. Interpretarea rezultatelor. Necorespondenele cu sta n d a rd u l formeaz obiectul declasrii oelului, nefolosirii lui, schimbrii destinaiei sau napoierii uzinei productoare. n aceast situaie hotrrile le ia eful de antier care va t r q t a problema n co nform itate cu prevederile legale. Fierarul betonist r s p u n d e de ca litatea lucrrii pe care o execut i trebuie s refuze utilizarea de oeluri care nu corespund s ta n d a r dului sau nu au aceeai calitate cu cea p re v z u t n proiect.

4. Srm tras pentru beton armat


P e n tru b eto n a r m a t srm a tra s se livreaz conform STAS 438/2-80 n dou c a l i t t i : cu suprafaa neted (STNB) i cu suprafaa profilat (STPB). Srmele trase p o a rt aceast denum ire deoarece se o bin din b are netede de oel-beton ro tu n d cu c o n in u t redus de ca rbon (oeluri moi) care apoi s n t tra s e sau trefilate, adic s n t tre c u te p rin tr-o filier (orificiu calibrat) i obligate s-i micoreze seciunea tran s v e rs a l ca urm are efortului de tra c iu n e din srm . O peraia se face la rece. Prin trefilri succesive prin orificii din ce n ce mai mici se ajunge la diam etre de srm e foarte subiri i cu rezistene fo arte ridicate rezul ta te din orientarea cristalelor de metal. R educerea de diam etru se numete i reducerea de seciune A care se exprim n procente din seciunea iniial, p u tn d fi de 1270% .

125

R ed ucerea de seciune se calculeaz cu formula : A = So ~ S f x 100% = S, (h ~ d? x dl


100%.

S rm a se trefileaz din urm to a rele m rci de oeluri: OL 34 ; OL 37 i OL 42, liv rate conform STAS 500/2-80. N o tarea se face indicnd tip u l oelului: srm tra s (ST), profilul ne te d (N) sau profilat. (P) i destin aia pen tru a rm a rea betonului (B), com p letat cu diam etrul, simbolizat prin simbolul 0 (se citete ,.fi), v alo area diam etrului, n mm, i n u m ru l stan d ard u lu i. A s t f e l : STNB 0 3 STAS 438/2-80 nseam n srm tra s n eted, p e n tru a rm a rea betonului, cu d iam etru l de 3 m m ; S T PB - 0 4 - STAS 438/2-80 nseam n srm tra s profilat, p e n tru arm area betonului, cu d iam etrul de 4 mm. a. Caracteristicile mecanice i dim ensiunile srm ei trase pentru beton armat (tabelul III. 6 ). D in analiza caracteristicilor mecanice se co n stat : 1) Srma tras are limita de curgere convenional (fig. I I I . l , b). 2) Alungirea la rupere, cu toate c se msoar pe o baz mai mare , de 10 ori diametrul ( A 10), este mai mic dect la celelalte oeluri.
T a b e l u l I I I . 6.

Caracteristicile mecanice ale srm ei Irase


n c e rc a re a la t r a c iu n e n c e rc a re a la n d o ir e la re c e 1)

C la sa d e c a lita te

S im b o lu l

D ia m e tr u l d

mm S u p e r i o a r O b i n u it STNB 3 4 STPB 4 -1 0

L im it a de c u rg e re R p o.? N /m m 2 ( k g f/m m -') m in . 4 9 0 (5 0 )

R e z is te n a la ru p e re K . N /m m * ( k g f /m m 1) m in . 5 4 0 (5 5 )

A lu n g ir e a la r u p e re A ia m in %
8

U n g h iu l D ia m e t r u l d e n d o ir e d o r n u lu i a

4 9 0 (5 0 ) 4 4 0 (4 5 )

5 9 0 (6 0 ) 5 4 0 (5 5 )

' r - ' 1 80 , 1 8 0 . i

' d

4 ,5 5 ,G ' 6 -7 ,1 0
8 - 1 0

, 7
8

3 9 0 (4 0 )

4 9 0 (5 0 )

') Slrmele cu diam etrul mai mic dc 6 mm se ncearc i. la ndoiri altern ate, pe dorn cu raza de 10 mm , treb u in d s reziste la m inim um 4 ndoiri alte rn ate l r s prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber, (conform STAS 1177-74). ; ! i

126

3) Caracteristicile mecanice snt dale pc grupe de diamelrc, fiind mai ridicate la grupele mici. 4) Diametrele mai mari ( S 10 m m ) snt supuse probei dc ndoire, iar diametrele mici probei de ndoire alternat. Dim ensiunile srmelor tra s e s n t date n tabelul I I I . 7.
Tabelul I I I . 7. D im ensiunile i abaterile la dim ensiuni ale sirm ei trase Diametrul sirmei d mm 3,00 3,55 4,00 4,50 5,00 5,60 6,00 7,10 8,00 9,00 10,00 Abaterea limit mm Perimetrul Aria seciunii corespunztor diametrului sirmei cm3 cm 0,071 0,099 0,126 0,159 0,196 0,246 0,283 0,39G 0,503 0,636 0,785 0,94 1,11 1,26 1,41 1,57 1,76 1.88 2,23 2,51 2,83 3,14 Masa informativ kg/m 0,055 0,078 0,089 0.125 0,154 0,193 0,222 0,311 0,395 0,499 0.617

0,1

0 ,1 5

b. Modul de livrare a srm ei trase. Srma se livreaz n colaci (tabelul I I I . 8 ). F iecare colac este legat cu srm moale n 4 locuri. Loturile de srm au m asa de 7 10 t (dup grupele de diametre).
Tabelul I I I . 8, M odul de livrare a sirm ei trase Diametrul . interior al colacului mm 250 650 4 0 0 - 1 000 Masa colacului, kg Obi mii tu 2 1 -1 0 0 2 6 -1 5 0 Redus 5 -2 0 1 0 -2 5

Diametrul sirmei mm Cel m u lt 3,55 4,00 i peste 4,00

c. Verificarea calitii. Verificarea calitii se face n mod similar cu cea a oelurilor lam inate la cald (v. 3, c). P e n tru ncercri se iau probe de la 0,50 m de la ca p tu l colacului. n caz de litigiu se preleveaz probele din poriunea de colac indicat de beneficiar.
127

5. Srm moale pentru legat


Barele fasonate p en tru a realiza a r m tu r a propriu-zis se leag cu srm moale (tabelul I I I . 9) p e n tru a forma plase legate sau carcase legate. Legarea are ca scop de a asigura poziionarea corect a arm tu rii spaiale. L a plasele i carcasele su d ate legarea este nlocuit cu sudur.
Tabelul I I I . 9. Srm m oale pentru legnt (STAS 8!W-3(t) Diametrul mm 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,12 1,25 1,40 Aria Masa Lungimea seciunii mm1 kg/l 000 m m/kg 0,2830 0,3957 0,5030 0,6362 0,7854 0,9852 1,2272 1,5394 2,222 3,106 3,949 4,949 6,165 7,734 9,634 12,084 450,25 321,98 253,23 202,52 162,21 129,30 103,90 82,75 Diametrul mm 1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 2,80 3,00 Aria Lungimea Masa seciunii mm* k g /l 000 m m/kg 1,7671 2,0106 2,5447 3,1416 3.9408 4,9087 6,1575 7,0686 13,872 15,783 19,976 21,662 30,935 38,533 48,336 55,488 72,09 63,36 50,08 40,55 32,33 26,64 20,69 18,02

P e n tr u legare se folosete srm moale neagr (recoapt) d en um it pe an tiere i srm ars, trefilat, din oeluri moi cu c o n in u t redus de carb on OL 34 i care dup trefilare este nclzit n tr-u n cu pto r p n la nroire p e n tru a o tran sfo rm a din srm ta re (ca u rm a re a ecruisrii din trefilare la care s-au a r a n j a t cristalele) n srm moale, adic ajunge la c a litatea oelului de baz OL 34. Srm a este liv rat n colaci mici, fiind adesea p ro te ja t prin u n gere. S rm a se ndoaie foarte uor i rezist bine la strn gerea cu cletele, m odelndu-se du p profilul barelor pe care le leag. Se fabric ntr-o g a m m are de d iam etre (STAS 889-80). P e n t r u legare se utilizeaz, de regul, srm a 0 1 mm. P e n tru legarea cofrajelor se folosete srm de circa 0 2 mm.

6. Bioelul
B ioelul este u n oel realizat din srm tra s t a r e fiind compus din 'dou bare longitudinale de seciune ro tu n d legate n tre ele prin sudur cu a ju to ru l u no r distanieri (scrie) cu seciune dreptu ng hiu lar ^fig. III.5). E l se fabric n a ra noastr n 5 sortim ente. P rescripia

128

Fig. II I.5. B ioel.

care reglem enteaz livrarea este N orm a in tern de ntreprindere N .I.. 1979-73 pen tru realizarea bioelului, elaborat de C.P.M.B. Barele longitudinale se obin din srm t ra s ta re care treb u ie s aib caracteristicile : limita convenional de curgere m inim 680 N/mm*, rezistena la rupere m inim 800 N /m m - i alungirea la ru pere minim
4 io 5/ /o

Barele transversale (scriele) se obin din oel p lat OL 37 cu rezistene m rite prin tragere (reducere de seciune) p e n tru a realiza o rezisten la rupere de 500 600 N/m m -. S udarea scrielor se face la o m ain special dup d e b ita re la lungime. Notarea bioelului se face cu indicativul bi (prescu rta rea de la bioel) u rm a t de d iam etrul barelor longitudinale date n zecimi de mili metru i num rul normei interne de ntreprindere. A stfe l: b i 3 6 - N .I . . 1979-73 nseam n bioel cu bare longitudinale care au diam etru l de 3,6 mm. a. Caracteristicile m ecanice ale bioelului. Caracteristicile mecanice minime livrate ale bioelului s n t considerate cele ale barelor longitudinale i anum e : rezistena la rupere 800 N / m m 2 ; limita de curgere 680 N / m m 2 ; alungirea la rupere A 10 = 5% ; ndoirea la 180 pe un dorn cu diametrul D = 6 mm. S u dura scrielor se verific prin proba de forfecare. b. Dim ensiunile bioelului. Profilul are o geometrie fix care este indicat in figura I I I . 5 ; d is ta n a dintre barele longitudinale este 20 m m, iar cea dintre barele transversale 95 mm. Dimensiunile barelor longitudinale i a celor tran sversale (scriele), precum i m asa bioelului pe m e tru liniar s n t a r ta te n tab elu l III. 10.
C a rte a f i e r a r u l u i b e t o n is t c d .
1

129

Tabelul 111.10. Dimensiunile bioeliilui


B a re lo n g itu d in a le T ip u l d e b io e l B a re tra n s v e rs a le A b a te r ile la n lim e i g ro s im e mm

A r ia ce lo r d o u b a re cm 2

D ia m e tr u l

1 1 1 1 1 1

A b a te r ile la d ia m e tru

Masa
k g /m

1 1 1 1 1 1

n l im e a mm

G ro sim e a mm

bi 40 bi 56 bi 69

0,25 0,50 0,75

4,0 5,6 5,9

0.1

4,0 5.5 7,0

3,0 0.5 3.5

0,216 0.416 0,624

c. Modul de livrare a bioeluliii. Livrarea se face loco atelier in colaci de diam etru m are, a cror m as i dimensiuni s n t n funcie de so rtim ent (tabelul I I I . l 1).
Tabelul I I I . 11. Masa i lungim ea b ioelului liv rat
D ia m e tr u l c o la c u lu i in M asa m e d ic a u n u i c o la c k; L u n g im e a m e d ie a u n u i co la c m

T ip u l de b io l el

b i 40 b i 56 b i 61

50 75 2 ,4 0
1 0 0

225 240
1 0 0

Colacii sn t legai n 3 locuri. Bioelul se deruleaz de pe colaci d re p t neavnd nevoie, de regul, de n drep tare n tru c t destinaia lui principal este p en tru arm area elementelor circulare (silozuri, rezervoare etc.). d. Verificarea c a litii bioeliilui. Regulile de verificare a calitii bioelului snt aceleai ca i la oelui-beton lam inat la cald (v. 3, c,) cu u rm to arele precizri : 1) P e ling verificrile dimensionale, ale aspectului suprafeei, ncer carea Ia ndoire a barelor longitudinale, se facc i verificarea sudurilor scrielor prin proba de forfecare. 2) Pentru ncercrile mecanice ale barelor longitudinale se fac cpruvete prin tierea scrielor. 6) ncercarea la forfecare se face cu dispozitive speciale de forfecare montate la maina de ncercat (se prind scriele coaxial i se supun probei de traciune); lungimea epruvetei este de 550 mm. Proba de forfecare se face pe 3 epruvete.

130

Media aritm etic a celor 3 probe trebu ie s satisfac condiia : B , = ----- > 350 N / m m 2 . 2.1 * unde : R f este rezistena la forfecare, in N / m m 2 ; P fora la care s-a produs cedarea prin forfecare a scriei, n N / m m 2. A seciunea transversal a unei scrie, n m m 2, n cercarea se face cu vitez mic de 5 10 m in/min. Calculul elementelor a rm a te cu bioel se face n conform itate cu Instruciun ile tehnice pen tru calculul i alctuirea elementelor a rm a te cu bioel, P .80-74.

7. Plase sudate uzinale


Plasele su d ate sn t elem ente de a r m tu r form ate din bare de oel (srme) dispuse pe dou direcii perpendiculare, su d ate prin rezisten electric la locurile de ncruciare denum ite noduri, pu tn d u -se con feciona sub form de panou ri i rulouri (care au d iam etru l m axim de 1,5 m). Plasele sud ate uzinale s n t livrate de n trep rin derea de Srme i P ro duse din Srme (I.S.P.S) Buzu i snt destinate n special p en tru ar marea elementelor din beton arm a t plane sau curbe de tipul plcilor pentru panouri de perei, panouri de acoperi, panouri pen tru planee, arm turi de pardoseli, ziduri de sprijin, rezervoare, silozuri etc.. Prescripiile care reglem enteaz p ro ducia de plase sud ate sn t STAS 438/3-80. Plase sudate pentru armarea betoanelor, Catalogul de plase s u d ate fabricate n I.S.P.S. B uzu i Caietul de sarcini CS/1984 I.S.P.S. B uzu p e n tru plasele din srm tras profilat. Clasificarea plaselor. Conform cataloghlui, dup gradul de tipizare, plasele se clasific dup cum urm eaz : 1) Plase sudate cu toi parametrii tipizai ,,de uz general simbolizate cu litera G i de list" simbolizate cu L. 2 ) Plase sudate ,,normalizate" care au lungimea variabil (netipizat), simbolizate cu litera N. 3) Plase sudate speciale tipizate simbolizate cu literele S T . Plaselor din srm profilat li se ada u g Ia nceput literele P P (panou-profilat). Tabelele cu tipurile de plase s n t date n catalog.
131

Parametrii plaselor. P a ra m e trii panourilor de plase s u d ate se p ot ur m ri pe figura I I I . 6 : lungimea panoului L lim ea panoului B r, lim ea ntre barele longitudinale extrem e sau de m argine B, lungimea ntre barele transversale extrem e sau de m argine L, pasul (d ista n a dintre dou bare alturate) barelor longitudinale /, i al celor transversale l t, lungimea capetelor barelor transversale C tl si C,, si a celor longitudinale

CM i C l2.

D iam etrul barelor transversale se. noteaz cu d t i variaz de la 3 la 0.5 mm, iar d iam etru l barelor longitudinale se noteaz cu d t i v ariaz de la 3 la 10 mm. F a c excepie plasele speciale S. Notarea plaselor s u d ate uzinate se face cu u n cod stab ilit n Cata logul de plase s u d ate" n u rm to a re a ordine : u n n u m r care reprezint ordinea plaselor din tabelele de plase pe tipuri, o liter p en tru tip ul de plase conform codificrii G, L sau N, o liter care a r a t forma ochiului re z u lta t din ncruciarea barelor plasei i anum e p e n tru cele p t r a t e litera Q p entru cele d reptu ngh iulare litera R i un nu m r care repre zint aria seciunii arm tu rii longitudinale, n m m 2/m . Plasele sud ate speciale tip izate" se noteaz cu simbolul ST u rm a t de n um rul de ordine din tabelul cu plase speciale. A s t f e l : plase 26 LQ 126 nseam n plase sudate cu n u m ru l de ordine 26 din tabelul cu plase de list" av n d ochiuri p t r a t e i cu aria to ta l a seciunii barelor longitudinale pe 1 m lim e de 1,26 c m 2 ; plase ST5 nseam n plase su d ate speciale tip iz a te " a v n d nu m ru l de ordine 5 din tabelul plaselor speciale. n funcie de m odul de uzinare i de utilizare, plasele sud ate s n t den u m ite i simbolizate astfel : 1) Plase ,,de uz general G folosite de regul la arm a rea elementelor plane din beton a r m a t turnate, monolit pe antier sau p en tru elementele p refabricate de m are serie. 2) Plase ,.de list" L folosite de regul p en tru planee prefabricate, pano u ri ele fa a d prefabricate i panouri de legtur la diafragm e t u r n a t e monolit. 3) Plase normalizate N folosite la elem ente la care lungimea se po ate obine prin tierea plaselor (planee prefabricate, diafragm e m onolite etc.). 4) Plase speciale tipizate ST d estinate arm rii elementelor pre fab ricate de mare' serie pen tru construcii industriale i care nu se ncadreaz n celelalte tip uri de plase. Plaselor li se pot gsi i alte utilizri dect cele indicate. Ca regul general se v a utiliza la arm are u n num r m inim de tip u ri de plase pe ansam blul construciei. Se v a c u ta s se foloseasc plase de ca ta log (G sau L) care se. pot pune n oper cu un n u m r m inim de t ie tu ri la m ontaj. Se face apel la tipurile N i ST num ai cnd primele nu s n t
132

economice. Tierea plaselor se face dup planuri de tiere (croire) pentru a avea un n u m r m inim de t ie tu ri i s nu rezulte pierderi. a. Caracteristicile mecanice ale plaselor sudate. Caracteristicile mecanice (tabelul I I I . 12) se determ in pe srm e decupate din plasa s u d at (at.t cele longitudinale, cit i cele transversale). L ungim ea epruvetelor este p re v z u t n STAS 6605-83.
Tabilul I I I . 12. V alorile m inim e ale caracteristicilor mecanice ale plaselor sudate
L im i t a de R e z is te n a la ru p e re c u rg e re l!m Rpa.t N / i im " N /m m ( k g f / m m 1) ( k g f/m m 2) m in . ru in . 4 9 0 (5 0 ) 490 440 440 390 (5 0 ) (4 5 ) (4 5 ) (6 4 0 ) 5 9 0 (G 0) 590 540 540 190 (6 0 ) (5 5 ) (5 5 ) (5 0 )

A s p e c tu l s u p ra fe e i

D ia m e tr u l s rm e i d, mm

A lu n g ire a la ru p e re .4jn o/ /O m in .

F o r a d e fo rfe c a re a n o d u lu i sudat P / N /m m *

P r o f ila t '- )

4 ,0 -1 0 ,0 3 .0 -4 ,0 4 ,5 5 ,6 6 .0 -7 ,1 8 .0 1 0 ,0

G
6

0 ,3 5

S maxR p0 , a 0 p e n t r u rfi
0 , 8

N e te d

8 8

0 ,5 0

S mllxI t , . , 1 p e n t r u di &
0 , 8

) jRj)o,2 are valoare m inim , iar S mo;reste aria seciunii transversale a barei celei mai groase din nod ; d, i d, sn t diam etrele barelor transversale, respectiv longitudinale. 2) Plasele sudate profilate sn t liv rate conform CS 33/84 I.S .P .S . B u zu unde este in dical i forma profilului (tip Carrv).

b. D im ensiunile plaselor sudate uzinale. Srmele folosite p e n tru confecionarea plaselor su d ate sn t srm e tra s e (v. tabelul I I I . 6 ). P a nourile (plasele plane) care pot fi fa b ricate de I.S.P.S. B uzu au valorile p aram etrilo r lim it (fig. I I I . 6 ) precizate n tabelul I I I . 13. P e b az a tabelului I I I . 12 s-au n tocm it liste cu plase conform clasi ficrii i simbolizrii a r t a t e mai nainte. Listele de plase su d ate sn t numeroase i nu p o t fi d a te n prezenta lucrare. Se d ca exem plu datele cuprinse n lista de plase De uz gen e ral 1 1 (G) p en tru plasa 14 GQ 246. Se ream in te te sem nificaia succesiv a simbolurilor i anum e : 14 (num r de ordine al plasei), G (plasa de uz general), cu ochiuri p tra te (Q) i cu aria seciunii barelor (2,46 c m s/m 246 m m 2/m). n tabelul
1 QO

io.j

Tabelul I I I . l i .

Plasele sudate fabricate de I.S .P .S .Buzu Valori mm 2 0007 000 1 0003 000 Abatere* limit

Parametrul geometric

Lungim ea panoului L c L im ea panoului B t

1 % dar nu mai m u lt de 2 5 mm

L im ea in tre barele longitudinale extrem e B Lungim ea n tre barele transversale extrem e l.

9 5 0 - 2 950 1 9506 950

P asul intre barele longitudinale

Plase su d ate longitudinale Plase sudate longitudinale

cu bare sim ple cu bare 1 duble

5 0 -3 0 0 m ultiplu de 25 100 300 m ultiplu de 25 5 0 -4 2 0 fr trep te Min. 10 M in.110 f ^ x d, J

1 0 mm

P asul intre barele transversale l,

1 0 mm

C ap tul barei tra n s versale Cu sau

Plase sudate cu b are simple Plase sudate cu b are duble

C ap tul barei longitudinale C ,, sau C n

Min. 25

Sensul de avans a l plasei ~n m o sm

Fig. III.6. Param etrii plaselor sudate.

134

plaselor GQ (cu ochiuri ptra te) la poziia 14 se vor citi urm toarele date, conform figurii I I I . 6 : Dimensiunile ochiurilor (distan e ntre bare) : longitudinale, l t = 1 0 0 mm transversale, l, = 2 0 0 mm. D iam etrul b a r e l o r : longitudinale, d t = 8 mm transversale, d t = 4 mm. L im ea plasei (panoului), B c = 2,4 m (ntre axele barelor extreme). Lungim ea plasei (panoului), L c = 6,0 m. Depirea (capetele) : longitudinale, C t = 50 + 50 mm transversale, C ,a = 25 + 25 m m . Aria seciunii barelor : longitudinale, 2,46 cm !/m transversale, 1,26 cm 2/m . Masa, 44,23 kg/buc. I n d ic a tiv u l: 14 GQ 246. Plasele speciale tipizate ST p o t fi confecionate cu d istan e intre ochiuri variabile la acelai tip de plas (de exemplu, 1 x 2 5 + 3 x 3 0 0 + + 1 X250) sau cu bare duble. A s t f e l : (1 x 2 5 ) 2 + 1 x 2 5 0 + 3 x 3 0 0 + + 125 + (1 x 2 5 ) 2 n care cu (1 a25)2 s-a n o ta t g rupu l de bare alturate. In catalog, n coloana 13, la plasele ST s n t a r ta te i elemen tele prefabricate la care se utilizeaz prin indicativul proiectului (de exemplu) : G 3/6-350 este chesonul cu lim ea de 3 m, cu lungimea de 6 m i care a fost calculat la o ncrcare de 3,5 k N / m 2). c. Modul de livrare a plaselor sudate uzinate. Plasele snt livrate sub form de uniti de ncrctur, a v n d m asa de cel m u lt 2 0 0 0 kg i cel m u lt 50 plase. U n itatea de n crctu r se formeaz prin aezarea plaselor plane dou cte dou fa n fa, cu u n dispozitiv special, n scopul redu cerii nlimii pachetului i a obinerii unei stab iliti sporite a acestuia. Ga accesorii se folosesc legturi de m anevr nerecuperabile din srm lam in at OL 32 sau OL 34 0 6 , care se petrec pe t o a t nli mea pachetului n d reptu l a 4 sau 6 suduri, n funcie de dimensiunile geometrice ale Dlaselor i diam etrul barelor. Fiecare pachet de plase are o etiche t m etalic pe care sn t n scrise : I.S.P.S. B uzu ; n u m rul lotului de plase, m asa unei plase, num rul de panouri (plase) din pachet, simbolul (notarea). P rin lot se nelege circa 1 0 t plase sud ate fabricate pe aceeai in stalaie (maina de sudat) care are acelai reglaj al p aram etrilo r geometrici (dimensiuni

135

ale ochiurilor plasei, capetelor, lungimii i limii, diam etrul sirmelor) i electrici (presiune, curent, tim p de sudare etc.). Plasele n rulouri treb uie s aib d iam etrul de rulare conform preve derilor. D u p derulare plasa trebuie s r m n d reap t i s se nscrie tn tr-u n dreptu ngh i perfect. d. Verificarea ca lit ii plaselor sudate uzinate. Pe antier se fac u rm t oarele v e r if ic r i: 1) Se verific dac lotul este nsoit de certificat de calitate al I . S . P . S . Buzu sem n at de organul C.T.C. ; 2) Se verific parametrii conform comenzii ; 3) Se verific aspectul; 4) Probele mecanice (ncercarea de traciune a sirmelor) i calitatea nodurilor sudate (rezistenta la forfecare a nodului sudat) se verific prin trimiterea probelor la un laborator de specialitate. Caracteristicile mecanice treb u ie s corespund valorilor tre c u te n tabelul II 1 . 1 2 . Probele pen tru ncercri se recolteaz din poriunile de panouri dec u p ate pentru goluri. Verificarea param etrilor panourilor se face prin com pararea valorilor m su ra te cu datele din catalog. P erp e n d ic u laritatea in tre barele longi tudinale i transv ersale este g a r a n t a t prin lim itarea ipotenuzei t riu n ghiului cu catetele de 1,60 m i 1 ,2 0 m la valoarea ipotenuzei de 2 ,0 0 m cu o ab a te re de 3 % . Noduri nesudate se ad m it : 3 % din to ta lu l nodurilor unei plase : 1 0 % din nodurile barelor extreme, i 30% din n um ru l nodurilor unei bare cu condiia respectrii prevederilo r anterioare. Se adm ite u n strat subire de rugin cu condiia ca dup n ltu rare, srm ele s se ncadreze n abaterile dimensionale m axim e din tabelul I I I . 6 . Ca defecte locale se a d m i t : denivelri, strivire sau asperiti, de ase m enea cu condiia ca abaterile lim it s se nscrie n valorile din t a belul I I I . 7. Verificarea aspectului se face cu ochiul liber. Verificarea dimensiunilor se face cu ru leta p en tru lungime i lime i cu m icrom etru l p en tru diam etrele barelor. D is ta n a dintre barele transversale extrem e se m soar pe barele de m argine ale panoului. ncercrile mecanice, respectiv rezistena la tra c iu n e l i m, lim ita de curgere ( R e, R p0>2 i alungirea A lt se determ in conform STAS 200-75 i STAS 6605-83, pe ep ru vete a v n d forma din figura I I I . 7. Verificarea calitii sudurii nodurilor sc face prin determ inarea forei de forfecare a nodului. Valorile admisibile pen tru fora de for fecare P f se dau n tabelul I I I . 12.

136

La ncercarea la trac iu n e a unei e p ru vete se folosesc bacuri speciale, astfel ca un bac s tra g de b a ra transversal i cellalt de bara longitudinal. Plasele tipizate (de uz general, de list, norm alizate i speciale tipizate) se com and prin specificarea simbolului m e n io n a t n tabelele cu plase din catalogul uzinei (con form notrii din acest paragraf) i a num rului de buci. La stabilirea n um ru lui de b u c i trebuie Fig. III.7. Epruveta de trac s se in seam a de num ru l minim de buci iune sudat n cruce. a c c ep tat de I.S.P .S . B uzu p en tru livrri (care variaz de la 1 0 0 buci sau 1 t la plasele sudate,,de list" i la 800 buci sau 5 t la plasele s u d ate speciale).

8 . Transportul i depozitarea oeiurilor-beton


a. Oeluri n bare i colaci. Transport i depozitare. Oelurile p en tru beton a r m a t se livreaz sub form de bare, colaci, panouri de plase sudate i plase sud ate n rulouri. n ultim ul tim p exist o preocupare de a se mecaniza operaiile de tra n s p o rt i m anipulare, de a se tipiza dispozitivele i accesoriile de prindere. Problemele de mecanizare care se pun snt urmtoarele : forma rea i compunerea lotului unitar de m a nip ula re; descrcarea din mijloa cele de transport de cale ferat la depozitele centrale i ncrcarea n mi jloacele auto ; manipulri n atelierele centrale ele prelucrare a armturilor; dispo zitivele, accesoriile i mijloacele necesare; depozitarea. 1) Formarea i compunerea lotului unitar de manipulare : Loturile unitare de. manipulare pentru oelul-betan n bare sn t de regul de 1,00 t la oelul-beton liv rat de n tre p rin d e rea Metalurgic Grivia i de 2,50 t de la celelalte uzine m etalurgice (n trep rin d erea Lam inorul 1 1 Brila, C om binatul Siderurgic H un ed oara, n trep rin d e rea Oelul Rou). n vederea manipulrilor, loturile u n itare se grupeaz pn la 4 u n it i n funcie de g re u ta te a u n itar a lotului i de capaci tatea de ridicare a mijloacelor folosite. L oturile un itare se solidarizeaz

137

2muncitori

Formaia de lucru .

Se aducs mijlocul de descrcare n dreptul vagonului c.f Se aga dispozitivul de prindere n crligul macaralei Se aga crhgele dispozitivului de legtunie de manevra ale loturibr unitare, se pnrrl simultan ctoj loturi de 25kNsau patru de 10kN Se ridic bturile unitare i se aeaz n depozit, pe bpuri i diame're, dup care se elibereoz dispozitivul 5 Se preiaudin depozit, cu ajutorul dispo zitivului, pin la ilokri unita-e 6. h funcie de necesitile atelieruiu de prelucrare se_pot forma ioturi unita re adecvate, n cantitile i diametrele indicate prin comand. n acest caz se fac prin rsucire 5legoun : dou de manevr, situate.la cts 2,5 m de la capefe, din 3$ 5 - 6 m m cu bucle de agare i trei de solidari zare din 1Q 5 -6 mm 7. Se aaz loturile unitare pe peridoc Fig. IH.8. Operaii de manipulare, transport i depozitare in bare. oel-betoa

cu cinci legturi de oel-beton 0 5 6 mm, dintre care trei legturi de solidarizare la capete i centru i dou legturi de m anevr cu bucle de apucare din trei fire. Loturile, unitare de manipulare, pentru oel-beton n colaci cuprind colaci a cror mas to ta l nu depete circa 2,80 t. 2) Descrcarea din vagoane in depozite centrale i ncrcarea n mijloace auto. Descrcarea se face de regul cu o m aca ra de 50 kN. Ordinea operaiilor este d a t in figura I I I . 8. 3) Manipulrile n incinta atelierelor centrale de prelucrare a arm turilor a oelului-beton in colaci. P e n tru m anipulri se pot folosi m a carale t u r n sau autocam ioane cu m acarale hidraulice. Ordinea operaiilor este d a t n figura II 1.9. \ 4) Oelul-beton in colaci transconleinerizat. D e regul, prin term en ul conteiner se nelege u n recipient n care se depoziteaz m rfuri, de la uzin la depozit sau la punctele de desfacere. Conteinerele fiind obiecte de in v e n ta r se folosesc continuu. P rin noiunea de transconleinerizart se nelege tra n sp o rtu l cu aju torul conteinerelor. n cazul oelului-beton se preconizeaz utilizarea unei palete tra n sconteiner care este .un fel de platform pe care se aaz colacii form ai n u n it i (de. circa 5 colaci). La destinaie se transb ord eaz transcon teineru l-palet pe semi rem orca special cu care se efectueaz tra n s p o rtu l ru tier pn la depozi tele de rezerv ale atelierelor centrale. 5) Mijloace dc transport, manipulare i descrcare. P e n tru operaiile de descrcarencrcare se folosesc m acarale t u r n cu c a p acitatea de ridicare mai m are de 50 kN, a u to m ac ara de 50 kN i a u to tra c to r cu peridoc de 100 kN. n incinta depozitelor se folosesc de asemenea m aca rale portal. Operaiile succesive s n t : se oprete vagonul portcontein er n raza macaralei p o r t a l ; se rotete pe p a rte a de ncrcare a transconteinerului j se preia lotul u n ita r din depozit i se aaz n transconteiner. 6) Dispozitive de prindere. P e n tru m anevrare a loturilor u n ita re se utilizeaz dispozitivele de prindere (fig. I I I . 10) cu sisteme de reglare i echilibrare. 7) Depozitarea oelului-beton n bare i colaci. Oelul-beton n bare i colaci se poate depozita n depozite deschise. D epozitarea de lung d u rat se face pe platform e b e to n a te pe reazeme (de beton, e a v v eche) lemn ro tu n d din foioase etc.), n stive simple sau suprapuse. n locul platform ei b eton ate se ad m it i platform e am e n a ja te pe un teren uscat cu p a n t de scurgere a apelor.

139

Se oprete mijlocul de trans port in raza macaralei turn Se aga In crligul macaralei dispozitivul de prindere Se introduce cu ajutorul cngii cablul dispozitivului prin lotul unitar Se ridic, lotul unitar i se aeaz in depozitul de rezer v pe tipuri i diametre Se desprinde un ochet al ca blului am dispozitiv si se extrage manual din'lotul uni tar, dupa care se rd ic crligul macaralei pentru un nou ciclu Se preiau pe rnd din depozi tul de rezerv, loturile unitare, oa t punctele 2-5 si se asaz ling virtejuri ' Se dezmembreaz lotul unitar prin tierea benzilor de otel cu foarteca pentru tab j . Se trece cablul scurt prin cte u n colac l se transpor t pe virtej lsindu-l s se aeze orizontal cu ghicire manual . Se desprinde iin ochet al cablului din crligul maca ralei si se extrage cablul din colac cu ajutorul ma caralei

In cazul ia care virtejurile nu mtra in raza de aciunea macaralei, colacii se pot ma mpula cu motostivuilorul Formaia de lu c ru ; 2 muncitori.

E L
2

JkA A

F ig . III.9. O p e ra ii d e m a n ip u la re , tr a n s p o r t i d e p o z ita re o e l-b e to n n c o lac i, tra n s c o n te in e riz a t.

Fig. I I I .10. D isp o zitiv p e n tr u m a n ip u la r e a p la s e lo r s u d a te : a pentru ncrcri-descrcri i ridicare n poziie ozizontal ; b pentru ridicare n poziie vertical.

Stivele se separ prin b aterea de pari la circa 1,50 2,00 m, iar reazemele se. pun la distane mici p en tru ca barele prin ncovoiere s nu ating p m n tul. P e nlim e se separ barele n pachete prin inter mediul dulapilor sau bilelor (fig. I I I .l 1). Stivuirea se face pe diam etre i caliti de oel ; colacii se stivuiesc d u p aceleai reguli, dar reazemele trebuie s fie num ai din elemente plate (dulapi, rinzi de b eton etc.). S tivuirea provizorie pe platform e betonate se poate face i fr reazeme. Colacii co nstitu ii n loturi uni tare legate se pot stivui p rin suprapunere. Stivele vor fi e tich e ta te conform codificrii materialelor. P e n tru depozitarea de lung d u ra t (1 an) stivele se protejeaz c o n tra intemperiilor p rin foi de carton asfaltat, folii de m aterial plastic etc., care se fixeaz cu dulapi, scnduri vechi etc.

c u lc a te

Fig. III.11. Stive pentru bare de oel-beton.


141

Oelul p s tr a t mai m u lt tim p poate fi p ro te ja t provizoriu cu p ra f de ciment, care se ndeprteaz la punerea n oper prin tergere. O elul-beton poate s aib un s t r a t subire de rugin, chiar ade rent. Nu se ad m ite ca rugina s reduc din seciunea barelor. b. Plase sudate. T ransport i depozitare. T ransportul plaselor se face cu mijloace au to sau n vagoane de cale ferat. Plasele se organizeaz din uzin n u n iti de n crctur (pachete) cu m asa de circa 2,50 t prevzute cu 4 la G legturi (ufe) de care se a ga dispozitivele de manipulare. U n itile de n crctur se fac de regul din acelai tip de plas sau din plase diferite legate in p achete m ai mici. Descrcarea i depozitarea plaselor de pe mijlocul de t r a n s p o r t cu m aca rau a se va face cu grij (fig. I I I . 12 i 111.13). D epozitarea se face d up aceleai reguli ca la barele de oel (fig. I I I . 14) ; nu se adm ite aruncarea plaselor n depozit (fig. I I I . 15). Plasele se pot depozita in cazul spaiilor restrnse, n picioare prin rezem are de un perete puternic (fig. III. 16) sau pe m prejm uiri (fig. I I I . 17), sau pe o cap r cu rezemare dubl (fig. III. 18). Plasele se m anipuleaz cu dispozitive de compensare din cabluri cu cirlige (v. fig. II 1.13 i II 1.19).

Fig. III.12. Descrcarea n pachet a plaselor.

142

F ig. I I I .13. R id ic a re a p la s e lo r cu d isp o z itiv N C ER C .

Fig. I I I .14. D e p o z ita re a r e c t a p laselo r.

co

Fig: I I I .15. D e p o z ita re a in c o re c t a p la s e lo r p e o ri z o n ta l .

Fig. I I I .16. D e p o z ita re a P laselor p e v e rtic a l la p e re i.

Fig. I I I .17. D e p o z ita re a p e o s in g u r p a rto .

IU

Fig. III.18. Depozitarea pe capre.

Fig. III.19. Ridicarea plaselor cu cabluri cu crlige.

B. OELUR! PENTRU CONSTRUCIILE DIN BETON PRECOMPRIMAT

1. Tipuri de oeluri pentru beton precomprimat


P e n tru b eton p recom prim at sn t necesare oeluri cu caracteristici mecanice foarte nalte. Se folosesc oeluri sub form de srm e i pro duse din srm e i b are lam inate la cald de nalt rezisten. Srmele si produsele din srm sn t trefilate din otel-carbon si detensionate final (STAS 6482/1-80). Tipurile de srm e i produse din srm snt : 1) Srm de oel pentru beton precomprimat (SPB). 2) Sirma amprentat de oel pentru beton precomprimat (SBPA). 3) Toroanedin 7 srme de oel pentru beton precomprimat (TBP). 4) Lite din 2 sau 3 srme de oel pentru beton precomprimat (LBP). Aceste produse sn t fabricate la Ind ustria Srm ei" Cmpia Turzii (I.S.C.T.) din oeluri cu c o n in u t ridicat de carbon (0,680,92)C slab aliate cu Mn i Si. Barele lam inate la cald p e n tru b eton p recom prim at sn t denum ite pe scurt PG 90 (standard de ra m u r STR 531-83), (v. cap. III, A, 1).
144

n viitor se vor utiliza i oeluri lam in ate la cald de seciune oval cu nervuri, t r a t a t e term ic (tip Sigma), produse ex p erim en tal n a ra noastr.

2. Domeniile de utilizare a oelurilor pentru beton precomprimat


Elem entele din beton precom prim at po t fi cu a r m tu r p re n tin s care se autoancoreaz i cu a r m tu ra postntins. E lem entele cu arm tu r a p ren tin s utilizeaz de regul srm e i produse din srm care se pot autoancora prin ade ren (srm am p re n ta t , toroane, lie, oel PC 90). La elementele postntinse se utilizeaz de regul srm e netede tip SBP, dar se pot folosi i alte tip u ri de a r m t u r i ; d up precom prim are (v. cap. II) se injecteaz cu lap te de ciment. Elem entele de m are serie care se realizeaz prin precomprimare s n t : elementele de suprafa ; elementele de planeu ; grinzi; grinzi d e r u l a r e ; ferme; piloi ; stlpi pentru energia electric; rezervoare; palieri de vie; elemente pentru poduri ; elemente pentru poduri asamblate prin postinlindere ; ancoraje pentru fundaii ; ziduri de sprijin etc.
i

3. Srme de oel i produse din srm petru beton precomprimat


a. Srm a neted SBP (STAS 6182/2-80). D up rezistena la rupere srma pen tru beton precom prim at se fabric n dou c a te g o r i i : S B P I i SBP II (tabelele 111.14 i 111.15). T abdul I I I . 14. D im ensiunile sirm elo r, Sotarea se face, indicnd succe a riile i masa siv denum irea p re sc u rta t a srmei, Diametrul Aria seciunii Masa categoria de rezisten, diam etrul nominal mm* kg/1000 m mm nominal i n um rul standardu lui. De exemplu S B P I-3 STAS 6182/2-80. 1,5 1,767 1.387 3.142 2,0 2,466 Livrarea, ambalarea, marcarea 2,5 4,910 3,853 transportul i depozitarea srmelor 3,0 7,070 5,548 3,7 10,746 8,430 netede S B P . S rm a se livreaz n 4,0 12,570 9,870 colaci bine legai n 4 locuri cu srm 15,410 5,0 19,630 22,190 6,0 28,270 moale. Masa m inim a unui colac 7,0 38.480 30,210 variaz de la 50 la 8 0 kg. Cartea fierarului betonist cd. 1

145

Tabelul I I I . 15. Caraclcristicile mecanice ale sirmelor SBP 1 i SUI II ncercarea la ndoire alternat STAS 1177-71

ncercarea la traciune (STAS 0605-83) Categoria sirmei Diametrul nominal < 1 1 1 1 1 1 1 l.imi Ia Rezistena la rupere R w de curgere tehnic R /M l. ? N /mm* N/mm* (kgf/mm*) (kgf/mm1) min. min. 2 110 2 010 1 910 1 860 1 770 1 720 1 670 1 620 1 570 1 910 1 860 1 770 1 670 (215) (205) (195) (190) (180) (175) (170) (165) (160) (195) (190) (180) (170) 1 790 1 720 1 620 1 570 1 500 1 450 1 420 1 370 1 320 1 620 1 570 1 500 1 420 (182) (175) (165) (130) (153) (148) (145) (140) (135) (165) (160) (153) (145)

Alungirea la rupere .4 h h i, imn.

Numrul Raza minim dc ndoire de indoiri mm 0 6 6 6 1 4 4 4 4 6 6 6 6 5.0 5,0 7.5 7,5 10,0

SBP I

1,5 2.0 2.5 3,0 3.7 4,0 5,0 6,0 7,0 1,5 2.0 2,5 3,0

1.5 1,5 1.5 1.5 2.0 2,0 2.0 2.0 2.0 1,0 1,0 1.0 1,0

o.o
10.0 15.0 20,0 5,0 5,0 7,5 1,0

SBP II

Observaii: 1) P en tru slrmele cu diam etrul nom inal interm ediar celor din taliei, caracteristicile m ecanice vor fi corespunztoare diam etrului nom inal im ediat superior, prev zu t in tab el. 2) Slrmele cu caracteristici mai ridicate decit cele prevzute in stan d ard se vor fabrica i garanta num ai pe baz de nelegere Intre pro d u cto r i beneficiar. 3) Slrmele SBP I i SBP 11 au m odulul de elasticitate cu valoarea convenional de 2,0 x 10: N/cm* (2,0 x 10" k gf/cm !). 4) D iferena dintre valorile rezistenei la rupere d eterm inat la cele dou capete ale aceluiai colac poate fi de cel m u lt : 1 0 0 -N/mm* (10 kgf/mm *) la categoria SBP 1. 150 N/mm* (15 kgf/mm *) la categoria SBP II. 5) In STAS 6482/2-80 este d at i lim ita dc elasticitate convenional /<,>.j. re zistena la rupere Il, ,ai precum i rezistena la rupere d up ndoire la 90 pe dorn de 10 d.

D iam etrul 450 m m 1 000 mm 1 500 mm 1 800 m m

interior p en tru p en tru p en tru p en tru

minim srmele srmele srmele srmele

al cu cu cu cu

colacului este diam etrul de diam etrul de diam etrul de d iam etrul de

de : 1,53 mm 4 mm ; 5 mm ; 6 7 mm.

146

La cerere colacii p o t fi i am balai. Sirmele SBP II se m archeaz cu o dung lat de 50 m m de vopsea alb, rezistent la intemperii, circular, continu, tran sversal peste firele colacului. T ra n sp o rtu l se face n vehicule acoperite, iar depozitarea colacilor, n spaii acoperite sau ncperi i nu direct pe pm nt. Verificarea calitii sirmelor S B P . Verificarea se face 111 aceleai condiii ca la oelurile-beton lam inate la cald cu unele diferene speci fice i a n u m e : verificarea sgeii la derularea colacului, verificarea c u re n t a limitei de curgere, a modulului de elasticitate, a alungirii la rupere n afara gtuirii. precum i la ndoire alternat. Verificarea Ia derulare a sirmelor S B P se face p en tru cele cu dia m etru l de 5 la 7 m m, la care dup derulare sgeata arcului fo rm a t pe o lungime de 5 m nu rebuie s depeasc 40 cm. D erularea se face pe o su p ra fa plan, iar m su rarea sgeii, cu metrul. D e te rm inarea limitei de curgere convenionale se face conform STAS 200-75 i STAS 6605-83 pen tru o alungire neproporional de 0,2% cu precizia de 0,01% ; aceast limit se determ in num ai de laboratoarele specializate, care au a p a ra tu r de m surare a deformaiilor i experien de ncercare. Alungirea la rupere A 100 in afara striciunii (gtuirii) se m soar pe ep ruvete speciale cu o baz iniial de 100 m m a v n d rizuri din 10 111 10 m m ; m surarea se face de la a treia rizur de la seciunea de rupere. b. Srm a am p ren tat (STAS 6482/3-80). Srma a m p re n ta t de num it pe scurt SBPA este o srm similar cu cea neted SBP dar care are n plus im p rim at un profil prin presare (stanare) la rece. Srma este de d ou caliti : SBPA I i SBPA II. Notarea se face n m od similar cu srm a neted. De exemplu, SBPA 1-3 P 2 STAS 6482/7-80 indicindu-se in plus tipul am prentei. Am prentele se deosebesc dup form i dispunerea perim etral (tabelele 111.16 i III. 17). S n t dou tipuri de am prente : amprente
Tabelul III.IC). D im ensiuni Ir sirm elor i ale p ro filu lu i pentru tip u rile de am prente I 2 i I' (am prente dispuse pe dou rinduri) Diametrul nominal < t mm 5 6 7 Adlncimea amprentei h mm 0,18 0 ,0 4 0,20 0 ,0 4 0,22 0 ,0 4 Pasul P mm 8 -1 0 1 0 -1 2 1 2 -1 4 Distant dintre amprente o, mm Tip T, 3 -4 3 -4 4 5 Tip ]>, 1 5 6 Masa kK/100 ifi Minim 15.098 21,815 29.764 Maxim 16.027 23.079 31,502

Observaie : Sirmele an ip ren tate cu diam etre interm ediare celor p revzute in tabel se pot realiza cu acordul productorului.

147

Tabelul I I 1.17. D im ensiunile sirm elo r i a le p ro filu lu i pentru tipul de am prente I, (am prente dispuse pe trei riu iiu ri)
D ia m e tr u l n o m in a l (t mm A d ln c im e a a m p re n te i h mm Pasul P nun D is ta n a d in tr e a m p re n te a mm 2 -3 3 -4

5
0

0 ,1 3 0 , 0 3 0 ,1 5 0 , 0 3 0 ,1 7 0 , 0 3

C 8 - 1 0

Observaie. Masa este conform tab elu lu i I I I .14.

cu muchii perpendiculare pe axa seciunii dispuse pe dou fele ale srmei, tip P 2 (fig. I I I . 20) i amprente cu muchii nclinate la 45 fa de axa seci unii cu amprentele dispuse pe dou fee, tip l^sau pe 3 fee, tip I 3 (fig. I I I . 21).

----------e-----------* I / if ' >

i - I ---------------:

) (
p \\

...... j

F ie . I I I .20. A m p re n te cu m u c h ii d re p te , S T A S 6482/3-80 : a param etrii amprentei ; b vedere.

Fig. III.21. Amprente cu muchii nclinate.

148

R e s tu l condiiilor de verificare a calitii (livrare, am balare, tran s port, depozitare) s n t aceleai ca la sirm a neted. Caracteristicile m ecanice ale srmei a m p re n ta te difer de cele ale sirmei netede, n special prin n um rul de ndoiri mai redus (tabelul I I I . 18). L a aceste srme, n s ta n d a r d s n t tre c u te i valorile pierderilor de ten siuni, prin relaxare.
Tabelul I I I . S . C aracteristicile mecanice ale sim e lc r SUPA I i SUPA II ncercarea la traciune (STAS 6605-83) Rezistena la rupere Rm 1 N /mm* (kgf/mm2) min. Limita de curgere con venional N /mm* (kgf/mm*) min. 1 940 (198) 1 890 (193) 1 840 (188) 1 800 (183) 1 750 (178) 1 750 (127) ncercarea la ndoire alternata Alungirea Num Raza reiat ivft rul de la rupere de ndoire -.4J0 0 mm ndoiri 0/ /o 2.0 2,0 2.0 1,5 1.5 1,5 3 3 3 2 2 2 15 17 20 13 17,5 20 ncercarea la relaxare Relaxarea la 1 000 h pentru o tensiune iniiala de 0,7 R o min.

Diame trul Categoria nomi nal sirmei d 1 1 1 1 1 1

SBPA I

5 6 7 5 6 7

1 670 (170)

1 620 (165) } 1 570 (160) 1 520 (155) 1 470 (150) 1 470 (150) .

3,5

SBP A II

0,Q

M odulul de elasticitate inform ativ este E = 2.0 x 10 N /cm 2 (2.0 ; : 10* kgf/cm*).

c. Toroane (STAS 6482/4-80, tabelul III. 19). Toroanele se execut prin cablare (toronare) din srm din oel-carbon de nalt rezisten, trefilat, care dup cablare este supus unei operaii de n d rep tare i detensionare.
Tabelul 111.19. C aracteristicile mecanice ale loroanelor Simbolul toronului Diametrul nominal Seciunea nominal D mm* mm 9,1 12,2 49,93 88,55 Fora dc rupere N (kgf) min. 88 290 (9 000) 147 150 (15 000)
x

Fora dc curgere convenional N (kgf) min. 75 540 (7 700) 122 630 (12 500)

Ma sa kg m Mini m 0,388 0,693 Maxi m 0,423 0,739

7 0 3 .0 7 0 4 .0

M odulul de elasticitate al unui to ro n este : E = 2,0

10 N/cm* (2,0 >: 10* kgf/cm*).

140

Toroanele snt alctuite din 7 srm e (6 srme periferice nfurate strns n form elicoidal n jurul unei srm e centrale) i sn t destinate arm rii elementelor de con strucii i construciilor din b eton precom prim at. F orm a geom etric este a r ta t n figura II 1.22. Srm a central are diam etrul d c mai mic cu 2,5 5%. Ca m aterial se folosete srm a neted nedetensionat (deci fr t r a t a m e n t f i n a l ; STAS 6482/2-80). Pasul de nfurare a srmelor periferice este de 12 ori diam etrul toronului. Sensul Fig. III.22. Toroane 7 0 d. de nfurare este n general spre dreap ta (STAS 1710-75). Notarea se face indicnd succesiv : denum irea pre scu rtat a toronului (num rul i diam etrul sirmelor care alctuiesc toronul), precum i nu m rul standardului. De exemplu T B P 7 0 3 STAS 6482/4-80. n to ron nu se adm it srme rupte, crpate, ruginite sau ncruciate. Toronul nu trebuie s aib zgrleturi sau turtiri. n n d rea sirmelor s? face prin sudare cap la cap la uzin. Rezis te n a la rupere a srmelor sudate trebuie s fie cel p u in 50% din rezis te n a srmei nesu dite. P e n tru a nu scdea rezistena toronului, sirmele nu po t fi su d ate n to ron dect din 200 n 200 m, m arc ate vizibil. F ierarul betonist tre buie s verifice unde a p a r suduri n toron, cci acestea snt pu ncte slabe unde se rup toroanele, p u in d da natere la accidente. Toroanele trebuie s ndeplineasc aceleai condiii de derulare ca i sirmele pentr.i beton precom prim at. ncercarea la trac iu n e se face pe to ro n u l ntreg (STAS 2172-74 pe o prob care a fost lu at din toron, du p n d e p rta re a a 2 m de la ambele capete). Toroanele se livreaz pe ta m b u ri a v n d diam etrul de nfurare de 900 mm. Masa unui to ron este de m inim um 600 kg. Se ad m it i toroane de 100 kg. Pe acelai ta m b u r se pot nfur mai m u lte buci de to ro n din acelai diam etru i aceeai arj. Toi colacii de srm i ta m b u rii se marcheaz. d. Life din dou sau trei simit' (STAS 6482/4-80). Liele snt m pletituri de dou sau trei srme de oel de acelai diam etru, care dup nfuniere sn t supuse unui proces term ic de m b u n t ire (detensionare) ; sn t notate pe scurt L B P (lie pen tru b eton precom prim at). Caracteris ticile mecanice ale lielor snt date n tabelul I I I . 20.
150

Tabelul 111.20. Caracteristicile mecanice ale sirmelor l.ltl


D iam etru l n om inal al sirm elor com p o n en te mm F o ra tle ru p ere a Ut ei / 'w i n N (kgf) m in. F o ra le curgere convenional F 0,2 % N (kgf) m in.

T ipul lilci

M asa m edie k g /l 000 m

LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP

2 2 3 3 3 3 3

X 1,5 X X X X

2 .0 1.5 2 .0 2 ,5 3 .0 3 ,7

1.5 2 ,0 1,5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .7

6 11 10 17 20 30 52

800 70 0 100 90 0 40 0 700 900

(7 0 0 ) (1 2 0 0 ) (1 0 3 0 ) (1 8 3 0 ) (2 700) (3 750) (5 400)

5 9 8 14 21 30 44

680 800 820 890 950 870 100

(5 8 0 ) (1 0 0 0 ) (900) (1 520) (2 2 4 0 ) (3 150) (4 500)

3 ,0 0 5 ,3 3 4 .7 0 8 ,3 6 1 0,60 18.80 2 8 .5 7

Noi ar ea se face indicnd succesiv : denum irea pre scu rtat, n um ru de srme, diam etrul nominal i num rul stan dardulu i. De exemplu : L B P 3 x 2 . 3 - STAS (>482/4-80.

C. MATERIALE AUXILIARE PENTRU EXECUTAREA LUCRRILOR DE ARMTURI

P unere a n oper a arm tu rilor necesit poziionarea lor corect in cofraje, respectarea toleranelor, m binarea i nndirea acestora atit pentru arm turile betonului arm a t, ct i pen tru a rm tu rile nepretensionate din elementele de beton precom prim at. P e n tr u a r m tu ra pretensionat trebuie s se asigure i ancorajele de blocare. P e n tru poziionarea i fixarea arm turilor, in normele de. proiectare i execuie silit p revzute cote precise. De regul poziionarea se asigur prin distanieri.

1 . Distanieri (supori)
Prin distanieri (supori) se neleg to a te mijloacele folosite, din beton, oel, m aterial plastic sau alte materiale, care asigur poziia arm turii la cotele prevzute n proiect n tim pul betonrii prin fixarea distanei dintre cofraj i a rm tu r, d istan care se num ete acoperirea eu beton.
151

Acoperirea cu b eto n folosete a t t p en tru protecia arm turii contra coroziunii, cit i p en tru a asigura rezistena elem entului de beton. n general, proiectele nu p re vd mijloacele de fixare a arm turii ; ca urm are, acestea s n t foarte diverse. O fixare su m ar i im provizat p oate s fie cauza deplasrii a rm tu rii n m om entul betonrii, care duce la o acoperire insuficient sau prea mare. Acoperirea prea m are poate duce la m icorarea b ra u lu i de prghie interior ceea ce reduce c a p acitatea p o rta n t a elementului, n special la elementele de grosime mic. Acoperirea prea mic aduce peri colul coroziunii i p o ate an tre n a o dim inuare a aderenei arm tu rii n b eton i n consecin se prejudiciaz d u ra b ilitatea i securitatea con struciei. n lucrrile din beton p recom prim at punerea la poziia din proiect a firelor, barelor i cablurilor are o im p o rta n i mai mare, impreciziunile p u t n d avea consecine mai grave, eforturile u n ita re din b eton i a r m t u r a v n d valori m u lt mai ridicate. a. Clasificarea distanierilor (suporilor). D istanierii (suportii) se po t m p ri dup ctev a criterii : m aterialul din care snt alctuii, form a lr, modul de fixare, funcia pe care o ndeplinesc, tipul de elem ent n care s n t folosii etc. D in punctul de vedere al materialului se disting : supori metalici (d enu m ii i purici) ; supori din m aterial plastic ; supori din m o rta r de c i m e n t ; supori din azbociment. D in punctul de vedere al formei i modului de fixare se disting : cale sau blocuri de form geom etric simpl pe care se aaz a rm tu ra ; supori t i p clrei pe care se plaseaz barele sau nodurile plaselor, folosind i ca piese de distan are ntre plase sau carcase paralele ; distanieri de tip circular care nconjoar barele i asigur aceeai acoperire de beton in to a t e direciile perpendiculare pe ax a barei; supori continui care snt destin ai s asigure pe fundul cofrajului sau p en tru plasele superioare o poziionare egal a arm tu rilo r paralele. D in punctul de vedere al elementului , suporii pot fi p en tru placi, grinzi i stlpi. In cazul elem entelor orizontale, dispozitivele de fixare trebuie s suporte : greutatea arm turii; greutatea rezultat la punerea n oper a b etonului; greutatea muncitorilor care circul pe reeaua armturii. b. Supori m etalici. Se disting 3 t i p u r i : 1) Purici, care p o t fi realizai din buci scurte de vergea din oelb eto n (deeuri) t ia te p en tru plci la lungimi de circa 5 8 cm, iar pen tru grinzi, apro x im a tiv de lim ea grinzii. 2) Clrei, care folosesc la fixarea plaselor superioare ; pot fi clrei simpli confecionai pe antier (fig. II 1.23) sau clrei prefabricai.

152

Puncte de sudur

V/

Cu/v se sprijin armatura de/a

p a rte a s u p e rio a r

a p /a c u

Fig. 111.23. Clrei sim pli i distanieri confecionai pe antier din oel-beton :
1

fier e le distanare ;

etrier ; 3 purice.

Fig. III.24. Clrei i supori m etalici continui.

3) Supori continui (fig. I I I . 24) care, la fel ca i clreii prefabricai, folosesc la fixarea plaselor superioare, fiind produi de u n it i speciali zate. Form ele suporiior continui i a!e clreilor m etalici pot fi foarte diferite. c. Supori clin m o rta r de cim ent i azbociment. Se folosesc blochei de m o rta r confecionai adesea pe antier. T e n d in a este de a se pre fabrica n serie aceti supori pe maini simple. Suporii po t avea dou fire din oel moale recopt sau galvan izat pentru fixarea de a r m tu r . P e n tru a se reduce s u p ra faa de co n tac t cu cofrajul, se p o ate alege form a semisferic sau cilindric (fig. I I I . 25). D ezavantajul acestor sup ori este acela c r m n apareni i adesea pot absorbi uleiurile de decofrare.
153

Fig. 111.25. T ip u ri d e b lo c h e i d in m o r ta r d e c im e n t i a z b o c im e n t.

Fig. 111.20. Supori diferii din ma

S uporii din azbocim ent po t fi utilizai cu eficacitate similar. d. Supori din m aterial plastic. Se disting 3 tip u ri (fig. I I I . 26): 1) Supori tip clre pe care se prind barele. 2) Supori tip scaun pe care barele stau simplu rezem at i pot fi folosii i p en tru bare ncruciate. n general aceste tip u ri de supori pot prelua g re u t i m ai mari. 3) Supori tip rondel (fig. I I I . 27). care sint fixai de a r m tu r p rin presiunea axial ex e rcitat de rondel de plastic. Aceti supo ri s n t in general mai p u in robu ti dect s ii porii tip clre i se pot des face prin presare lateral. S nt indicai p e n tru arm tu ri verticale. Au a v a n ta ju l c prezint o poriune redus de contact cu cofrajul. P re u l ridicat al distanierilor din m aterial plastic este 1111 elem ent care frneaz extinderea utilizrii lor pe to a te antierele. e. Supori pentru armtura superioar. Acetia snt de obicei din a r m t u r ndoit (clrei), supori continui metalici, sau chiar blo chei nali din m o rtar de ciment. Suport ii din oel pot fi p revzui iu capace din m aterial plastic. f. Condiii de alecjere a tipurilor de supori. Alegerea tip urilo r de sup o ri revine de regal ex e cutantului care trebuie s se ghideze dup considerente economice, tehnice i modul de punere n oper. Fiecare tip de suport are anum ite caracteristici tehnice i economice (rezisten la ncrcri locale, deform abilitate, caracteristici tehnice care se modific

Fig. III.27. Supori tip rondel din material plastic.

155

la tr a t a m e n te term ice ale betonului sau pe tim p friguros, ad erena cu betonul, coroziunea arm turii, rezistena la foc, aspectul de sup ra fa al betonului, ra p id ita te a de punerea n oper, m anipulare, depozitare, p re de vnzare).
t

2. Materiale de nndire
La m binarea a rm tu rilo r p en tru betonul a r m a t se folosesc urm toarele procedee: nndiri prin ancorarea (aderenta) armturilor n beton , armturile fiin d petrecute, unele peste altele; nndiri prin sudare ; n ndiri pentru realizarea plaselor i carcaselor (legate i s u d a te ); ancorri ale armturilor pentru beton precomprimat. P e n tru realizarea acestor tip uri de m binri se folosesc m ateriale, ag regate i tehnologii specifice. Ca m ateriale se folosesc : srm a de legat p e n tru realizarea plaselor i carcaselor sudate, electrozi de sudare i ancoraje etc. a. Srm de legat. Legtura ntre barele de a r m t u r ale b eto nului arm a t, atunci cn d aceast legtur nu se realizeaz prin sudare, se face cu srm de legat. In acest scop se folosete srma moale neagr (recoapt), (STAS 889-80), cu d iam etru l de 1 mm. P e n tru legarea co frajelor se folosete aceeai srm de 2 mm. S rm a este uor de ndoit, legarea fcndu-se m an u al cu un clete. R e z isten a srmei este slab, d ar lucrabilitatea ei este foarte bun. S rm a se obine din srm obinuit care a fost trefila t la uzin de ctev a ori i apoi nclzit (recoapt) n tr-u n cuptor. b. Electrozi de sudur. Electrozii utilizai p e n tru sudarea m anual cu arcul electric s n t n v e l i i ; ei snt alctuii din vergele metalice acoperite cu o m as mai m u lt sau mai p u in groas de m ateriale, in general nemetalice, care au o compoziie ce a ju t la sudarea Tabelul 111.21. A legerea d iam etrului elec tro z ilo r in funcie de diam etrul b arelor i electric m anual. poziia de sudare Electrozii (tabelul I I I . 21) folosesc la form area arcului D ia m e tr u l e le c tro d u lu i. 111111 D ia m e tr u l b a r e i s u d a te </, electric de sudare i constituie V e r tic a l mm O r iz o n ta l n acelai tim p i m aterialul de 2 ,5 0 -3 .2 5 2 .5 0 -3 ,2 5 25 ru m adaos, adic m aterialul care 3 ,2 5 3 ,2 5 -4 ,5 0 25 28 m m se depune p e n tru formarea 4 ,0 0 32 36 m m 4 ,0 0 5 ,0 0 sudurii. 5 ,0 0 5 ,0 0 40 m m

156

L a un a din e x tre m iti electrodul este dezvelit pe o d is ta n de 25 m m , p en tru a fi prins n cletele portelectrod. La electrozii cu grosimi mici, prinderea n cletele portelectrod se poate face pe o p oriune dezvelit plasat la mijlocul electrodului. P e n tru a asigura am orsarea ra p id a arcului, su p ra fa a fro n ta l a elec trodului, la ex tre m ita te a opus celei de prindere, este de asemenea dezvelit. nveliul electrodului protejeaz m etalul to p it de arcul electric, for meaz o zgur de protecie a m etalului to p it care se poate n d e p r ta .i asigur contin u ita tea s tra tu lu i de sudur, am orsarea i s ta b ilita te a arcului i dirijeaz deplasarea arcului. S udarea se face n co nform itate cu prevederile din Instruciun ile tehnice p en tru executarea prin sudare electric a m binrilor .i nndirilor la arm turile din o el-b e to n G 28-83. Tipurile de electrozi recom andai, n funcie de calitatea arm turilor, procedeul de sudare, poziia de sudare, s n t date n instruciunile C 28-83, tabelul 2. Tipul de electrozi ales treb u ie s asigure, dup sudarea cu procedeul prescris, rezisten a nndirii sudate, cel p u in egal cu a barelor sudate. Electrozii s n t n otai conform STAS 1125/1,2 81, dar au i denumiri comerciale n funcie de uzina furnizoare. n principiu, p e n tru oeluri superioare (PG 52, PG 60) sau pen tru suduri la poziii dificile, precum i pen tru procedeele de sudare n co chilie, se folosesc electrozi bazici.

Capitolul IV

BETONUL ! TEHNOLOGIILE DE PREPARARE l DE PUNERE N OPER

A. BETONUL CA MATERIAL PENTRU LUCRRILE DIN BETON ARMAT l BETON PRECOMPRIMAT


n condiiile lucrului pe noile antiere fierarii betoniti snt che m a i s execute i lucrri de betonare, iar pen tru execuia corect a arm tu rilo r trebuie de asemenea s aib noiuni precise despre exe c u ia betoanelor. Betonul .simplu se obine din am estecarea agregatelor : pietri sau p ia tr s p a rt i nisip cu ciment i ap, form ind betonul proaspt ; dup t u r n a r e n diferite forme i dup n trirea cim entului se formeaz o p ia tr artificial, denum it beton ntrit. P ia tra de ciment se obine din n trirea pastei de ciment, sau a laptelui de cim ent (un am estec de cim ent cu ap), ca re se n trete n timp. Betonul armat este realizat din com binarea betonului simplu care nu rezist la eforturi de ntindere (care pot fi num ai 1/10 din cele de compresiune), cu oeluri sub form de vergele netede, profilate, plase su d ate, care preiau eforturile de ntindere. D in pu nctul de vedere al execuiei, betonul a r m a t poate fi t u r nat monolit, prefabricat sau cu eforturi iniiale de com presiune tran s mise prin arm tu ri, d enu m it beton precom prim at.

1. Tipuri de betoane (clase i mrci)


a. Clasificarea betoanelor. Betoanele se pot clasifica din mai m u lte p uncte de vedere. Astfel : 1) D up natura agregatelor, betoanele se clasific n betoane cu agreg ate grele sau naturale, cu agregate minerale uoare, artificiale

158

(granulii, zguri metalurgice, deeuri ceramice) i betoane cu agregate organice natu rale sau artificiale (tala, rumegu). 2) D up modul de armare, betoanele p o t fi betoane simple, cu sau fr arm tu ri, betoane arm a te cu a rm tu ri obinuite (flexibile), betoane arm ate cu profile lam inate, betoane precom prim ate. 3) Dup procedeul de punere in oper, betoanele pol fi t u r n a t e obi nuit. pom pate, injectate, to re r e ta te sau t u r n a t e sub ap. 4) Dup procedeul de compactare folosit, snt betoane necompactate. betoane co m p ac tate m anual, betoan e co m p actate prin vibrare, betoane centrifugate, beto ane v ac u u m a te, betoane vibro vacuum ate, betoane presate i betoane vibrOpresate. 5) D up procedeul de ntrire, snt betoan e n trite n condiii nor male. betoane aburite, betoan e autoclavizate. 6) Din punctul de vedere al compactrii, s n t betoane compacte, semicompaete, m acroporoase i betoane celulare (n care golurile cu aer ajung la 75% , fa de 5 7% la cele compacte, 7 10% la semicom pacte i 2 0 40% la cele macroporoase. 7) Din punctul de vedere al consistenei, betonul proaspt se cla sific n b eton vrtos, beton plastic i b eton fluid. 8) Din punctul ele vedere al densitii aparente, betoanele. se clasific n betoane foarte grele (2 500 k g / m 3), betoane grele (2 200 2 500 k g /m 3 ), semigrele (1 7 0 0 2 200 k g / m 3 ), uoare (1 000 1 700 k g /m 3 ), foarte uoare (sub 1 000 k g /m 3). 9) Betoanele se mai clasific din p u n ctu l de vedere al lucrabilitii (L0Lj) cu ta sa re 1 9 cm, al impermeabilitii (P 2P 16), al rezistenei la nghe-dezghe (G.-)0, G100, G150) conform norm ativului C. 140-85 (anexa 1.2). b. Clasele i m rcile betoanelor. n norm ativul C. 140-85 i STAS 10107/0-76 s-a introdus clasificarea betoanelor n funcie de clas n loc de m arc. Clasa este sim bolizat cu B c (beton clas) u rm a t de valoarea rezistenei caracteristice ex p rim a t n N / m m 2 (valoarea m inim statis tic sub a crei valoare se pot ntlni cel m ult 5% din rezultate). Marca este sim bolizat cu B dup care se nscrie valoarea rezistenei medii (n k g f/cm 2), corespunztoare unui coeficient de v aria ie C = 15% acceptat convenional c reprezint o calitate medie a execuiei. Echivalena dintre clasele i mrcile de beton este dat n tabelul I V . 1.
159

T a b e l u l I V . 1.

E chiv alen a dintre clasele i m rcile betoanelor


Clasa b e to n u lu i M a rc a b e to n u lu i

Clasa b e to n u lu i

M a rc a b e to n u lu i

B c 3 ,5 B ,. 5 .0 Bc . 7 ,5 Bc B,
1 0 .0

B B B B B B B

50 75 100 150 200 250 300

B c 25 B c 30 B c 35 B,. 4 0 B c 45 O o

B B B B B B B

350 400 450 500 600 670 800

1 5 ,0

B r 2 0 ,0 B c 2 2 ,5

B c 60

Rezistenele betoanelor se stabilesc conform STAS 1275-80 de regul pe cuburi de 20 x 20 X 20 cm sau 10 x 10 X 10 cm, prelev ate la locul de descrcare din mijlocul de t r a n s p o r t ; astfel, u n b eto n de m arca B 100 (Bc 7,5) v a treb u i s aib la ncercarea de compresiune o for m ai m are d e c t: F = A (cm 2) X 1 000 N /c m 2 = 20 x 20 x 1 000 = 400 000 N =
= 400 kN .

2 . Elementele componente ale betoanelor (liani, agregate, adaosuri, plastifiani, ap)


n com ponena betonului in tr dou categorii de m a t e r i a l e : ci m en tu l i a p a ntre care se produc o serie de reacii chimice n tim p u l prizei i ntririi b eto nu lui i agregatele care nu partic ip la reacii fiind elemente inerte. Cimentul poate fi nlocuit i de ali liani. a. Lianii. P rin liani se neleg materialele care leag granulele agregatelor p en tru form area betonului. Acetia p o t fi de natur organic (bitum urile p en tru betoane asfaltice p en tru drum uri) i de natur mine ral (cimentul, ipsosul i varul) sau mieti (amestec de ciment, ipsosuri i polimeri). n p rep ararea betonului cea mai m are im p o rta n o au cimenturile. b. Cimenturile. Acestea se obin prin clincherizarea unui am estec de calcar i argil n proporii d e term in a te de ca lita te a cim entului

160

la care se adaug com ponente silicioase, aluminoase sau feruginoase. Materiile prime sint. concasate i nclzite pn la te m p e r a tu ra de 1 4 0 0 . . . 1' 450C C n tr-u n cuptor rotativ. Ca urm are a unor procese chimice i fizice se obine u n produs dur, clincherul. Din clincher rcit cu adaosuri de ghips se obine cim entul care are proprietatea ca n prezena apei s se ntreasc cu ntrziere (nceperea prizei este astfel dirijat). Cimentul astfel o bin ut, fr adaosuri, se nu mete ciment portland. Dac clincherului i se adaug liani hidraulici (care se. ntresc n ap i aer) ca tras, zgur, var, cenu de furnal etc., n diferite proporii, se obin to t a tte a ca liti de ciment. Cimenturile snt caracterizate prin timpul de. priz i timpul de nt rire. prin degajarea de cldur, prin v a ria ia volumului, fineea de mcinare i rezistenele mecanice. Priza cimentului. Cim entul n co ntact cu apa sufer o serie de tran s formri fizice i chimice form indu-se o p a s t de ciment, cu u n a n u m it grad de viscozitate, care ncepe s se ntreasc n tim p, devenind rigid; aceast rigiditate m archeaz fenomenul de priz. ntrirea betonului. D u p fenomenul de priz, fenomenele chimice i fizice continu la nivelul granulei de ciment, nvelite de un s t r a t impermeabil num it g e l; aici se. produce fenomenul de n trire a granulei de ciment ce absoarbe apa din gel tran sform ndu -se t r e p t a t n piatr de cim ent (cteva sptrani). n perioada de n trire betonul treb u ie s fie p e rm a n e n t um ed pentru a se asigura apa necesar h idratrii continue a granulelor de ciment i a se evita contraciile. Fenom enele de priz i n trire d ato rite fenomenelor chimice s n t nsoite de degajare de cldur. Cimenturile s n t cu priz rapid sau cu ntrire rapid i cu dega jare de cldur m are (pentru betonare pe tim p friguros) sau cu degajare mai mic de cldur). Fineea de mcinare a cim enturilor se caracterizeaz prin s u p ra faa granulelor de cim ent pe g ra m ; rezistena cim entului este proporional cu fineea de mcinare. c. Sorturile de cim ent. Producerea cim enturilor este stan d ard iz at. Marca cim entului este simbolizat cu litere ce indic n general compo ziia. u rm a t de cifre care reprezint reziste n a cim entului la compresiune, n N /m m 2, o b in u t pe prism e de 4 x 4 x 16 cm, confecionate din mor tare plastice i ncercate d up 28 zile. Principalele sortimente standardizate s n t : F 25 ; M 30 i P a 35 (STAS 1500-78. Liani hidraulici. Cimenturi ou adaosuri) ; P 40, P 45, P 50 i P 55 (STAS 388-80. Liani hidraulici. Ciment Portland) ;
C a rte a f i e r a r u l u i b e t o n is t c d .
1

161

SR 35, SRA 35, HZ 35 i II 35 (STAS 3011-83. Cimenturi hidro tehnice i cimenturi rezistente la sulfai) ; PA 300 i PA 400 (STAS 7055-80. Ciment portland alb). Mai sn t cim enturi pen tru destinaii speciale : sonde, drum uri, piste, produse din azbocim ent, cu n trire rapid, cim enturi expansive etc. n norm ativul G. 140-85 (anexa VI. 1) se recom and tipul de cim en t d up n a tu ra i condiiile de exp loatare a lucrrilor. d. Agregate. La confecionarea betoanelor se pot folosi ag re g a te m inerale n aturale sau artificiale i agregate organice (de n a tu r vegetal). I m p o rta n te s n t agregatele naturale. 1) Agregatele minerale naturale s n t constituite fie din agregate de ru, care provin din dezagregarea n atu ra l a rocilor sub aciunea n g heu lui i dezgheului re p e ta t i aciunilor mecanice produse de a p a rurilor, fie din agregate concasate, care se. obin prin sfrm area n concasoare a rocilor sau bolovanilor mari, obinndu-se agregate coluroase (n special cele din tu fu ri vulcanice i scorie bazaltic). n STAS 1667-76 se prescriu condiiile tehnice p e n tru agregate natu rale grele. 2) Agregatele minerale artificiale s n t constituite n mod obinuit din gra n u lit sau argil ex pandat. 3) Agregatele organice snt form ate din rum egu, tala, to c tu r de stuf, coji de orez, puzderie de cnep etc. Ultimele dou tipuri de agregate sn t utilizate p en tru betoane uor re. Agregatele natura le trebuie s prezinte rezisten la aciuni chimice, s nu aib im p u rit i (sulfai etc.) i s aib rezistene mecanice ridicate. Mrimea granulelor. P e n tru a se obine un beton cu rezistene m ari, agregatele trebuie s aib u rm to a rele m rim i ale granulelor : 0 7 m m p e n tru nisip (inclusiv nisip de concasate) ; 7 70 m m p e n tru pietri (inclusiv piatr spart) ; 70 125 m m p en tru bolovani (inclusiv p ia tr spart). B alastul este u n amestec n a tu ra l de nisip i pietri care se p o a te folosi direct p en tru betoane slabe. Granulozitalea dorit se poate obine prin sortarea prin ciuntire cu site de diferite ochiuri. G ranulaia poate fi continu sau discon tin u (pot lipsi anu m ite sorturi). P ro p o ria diferitelor granule (de fapt nsum area granulelor pn la m rim ea dat) sau curbele granulometrice care indic dac d istrib uia mrimii granulelor este optim. Limitele de g ra n ulo zitate p en tru diferite mrci de betoane i domenii de utilizare s n t d ate n n orm ativ ul G. 140-85 (anexa V.3). Granulele nu trebu ie s depeasc o a n u m it m rim e : 30 mm la betonul m o n o l i t ; 20 m m la prefabricate (sau chiar 15 mm). D istanele dintre a rm tu ri se fixeaz astfel ca acestea s p o a t fi bine nco nju rate de beton (fig. IV. 1, a-c).

162

( ? I f ? 0 l

2 5 /7 7 /7 7 ___ 25777/77 2 5 / 77/77

-U u - 2 5 / v m C,

44Ci

IV . 1. D is ta n e m in im e n tr e a r m tu r i i n t r e a r m tu r i i c o fra j.

D istan ele de pe figur trebu ie s satisfac condiiile : ct > 25 m m j 'c , > 30 m m ; cf ^ d (d = diam etrul barelor). n afar de aceasta, dim ensiunea m axim a granulelor treb uie s fie cel m u lt 1/3 din dim ensiunea seciunii transversale i 1/2 din grosimea plcilor. La betonul simplu se pot folosi i agregate cu dimensiuni mai m ari (100 150 mm). Agregatele se spal de im pu riti (praf, humus, argil). e. Apa. P e n t r u realizarea betoanelor, m ortarelor i p e n tru stropire se poate utiliza n ordinea de preferin u rm to arele tip u ri de ap : 163

ap potabil (de but), ap nepotabil (din ruri, lacuri, puuri, izvoare), ap de m are i ap mineral. Apa nepotabil trebu ie s nu aib im puriti, mirosuri, produs chimice strine, restu ri vegetale (humus), argil, praf etc. f. A ditivi (adaosuri). P e n tru a m b u n t i lucrabilitatea betonului i a structurii lui p en tru lucrri la care se cere o om ogenitate supe rioar. impus i de forma elem entului sau a ra n jare a arm turilor, se folosesc aditivi plastifiani. P e n tru a accelera sau ntrzia priza betonului de asemenea se folo sesc aditivi ntrzietori sau acceleratori de priz. Ca aditivi plastifiani se folosesc plastifiantul dispersant (o b in u t din deeuri de la fabricile de celuloz i hirtie, de la ferm entarea drojdiei etc.) i aditivul plastifian t m ixt D isan (ob inu t t o t din deeurile fabri cilor de celuloz i hirtie), livrate sub form de p raf n saci de h rtie sau polietilen, conform STAS 8626-70 respectiv STAS 8625-70. P e n tru ntrzierea ntririi se folosete ntrzietorul Replast. P e n tru accelerarea prizei i ntrirea betoanelor se folosete clorura de calciu care este util la betoanele care se execut pe tim p friguros sau la cele care necesit decofrarea tim p urie (STAS 20713-75). Accelerarea ntririi betonului se poate obine i prin tratare termic cu abur viu (sub prelate sau capace, camere de aburire, tun el sau tu rn ) sau prin tipare nclzitoare. n tim pul aburirii treb uie asigurat u n ra p o r t ap/ciment ( A / C ) optim p erm anent pen tru a nu duce la fisurare i scderi ale rezistenei betonului. P e n tru accelerarea ntririi se mai folosete tr a t a r e a cu raze infraroii, t r a t a r e a cu aer cald sau cu ap cald. P e n tru execuia betoanelor pe tim p friguros se m ai folosete a d itiv u l Antigero.

3. Compoziia betonului
F ix area proporiilor m aterialelor com ponente (agregate, cim ent, ap, eventual aditivi), constituie stabilirea compoziiei betonului, care se alege n funcie de caracteristicile elem entului care se execut, condi iile de tra n s p o r t al betonului, condiiile de ntrire i de exploatare. Stabilirea exact a compoziiei betonului se face cu ajutoru l tabelelor, graficelor etc. de ctre lab oratoru l antierului n funcie de ra p o rtu l pietri/nisip (p/n); (0,8 ; 1 : 1.2). tas a re a betonului (0,5 8 cm), ca n ti t a t e a de ap i ciment, gradul de om ogenitate, n a tu ra cimentului, dome niul de utilizare etc. In n orm ativ ul G. 140-85 (anexa V, tabelul 13) s n t

164

da te compoziii orientative p entru diferite mrci de betoane i domenii de utilizare. De exemplu, la betoanele simple se utilizeaz u rm toarele dozaje de c i m e n t : 75 kg ciment la beton m arca B 25 ; 115 kg la B 50 ; 150 kg la B 75 i 290 360 kg la marca B 200 (tabelul IV.2).
Tabelul IV . 2. Compoziii orientative pentru diferite m rci de betoane
L u c r a b ilita te a D ia m e tr u l maxim al a g re g a te lo r, mm A g re g a te de b a la s tie r k g /m > Ap
1 /m 1 3

c im e n tu lu i

M arca

s l io

(tasarea)

A IC m ax.

D o z a ju l de c im e n t k g /m

N is ip
0 - 7

ml
B

P ie tri 3 -3 1

150 L . - L , 3 0 - 3 5

31

0 ,6 7 -0 ,7 3

2 4 0 -3 0 0

1 7 0 -2 0 0

6 1 0 -8 8 0

1 350-

900

2 0 0 L s L < 3 0 - 3 5

31

0 ,5 9 -0 ,6 4

2 9 0 -3 8 5

1 7 0 -2 4 0

5 1 0 -7 9 5

1 3 4 0 - 1 010

Proporiile compoziiei se obin cu aju to ru l dozatoarelor. n lipsa acestora, cim entul se dozeaz prin aprecierea g re u t ii cim entului din saci, apa cu aju to ru l recipientelor g ra date, aditivii n % fa de g re u tatea cimentului, nisipul i pietriul prin volum. La nisip volum ul se corecteaz folosind curba de nfoiere.

4. Prepararea pe antier a betonului


Betonul se poate prep ara m anual sau mecanic. P en tru dozarea cimentului, agregatelor i apei se folosesc dozatoare autom ate, in urmtoarea ordine : apa, cimentul, nisipul, pietriil. D u p dozare se face malaxarea acestora n betoniere cu cdere liber sau n betoniere cu am estecare f o r a t cel p u in 30 s. Descrcarea betonului proaspt se face c t mai repede p en tru evitarea nceputurilor de segregare. Tipurile de betoniere folosite la noi snt : betoniere cu cdere liber U. 1 0 0 - 1 9 , BL. 2 - 2 5 0 , BL 2 - 5 0 0 (de 100, 250 i 500 1) i betoniere cu am estecare f o r a t BF 250, BF 500 (de 250 i respectiv 500 1). Betonul poate fi p re p a ra t i n staii centralizate, autom ate.
165

5. Transportul betonului la obiect


P e n tru a aduce betonul la locul de betonare se fo lo sesc: boburi, m acarale d.: diferite tipuri, jgheaburi sau burlane, benzi rulante, pompe, vagonete etc. T ra n sp o rtu l la antier se face cu ag itato are sau au tob as culante c.i ben. Ca mijloace de m anipulare interm ediare se folosesc recipiente speciale de t r a n s p o r t : buncre basculante, tom beroane, bene cu fund mobil, bene basculante. Se poate efectua i tra n s p o rtu l p neum atic al betonului (prin utilizarea aerului com prim at). Pentru antiere i centrale de beton aprovizionarea m aterialelor se l'aee eu urmtoarele utilaje : 1) Pentru agregate: au tob asculante 1 ABS 116 (cu bascularea prin spate), A B 45 116 (cu bascularea prin spate i lateral), auto cam ioane basculante de 3.5 ; 4 i 4,5 t. 2) Pentru ciment : semiremorcile SRC 9 de 9 t, vagoane speciale Zvc Uces, cu instalaie p neu m atic p e n tru tra n s p o r t n vrac. D u r a t a de t r a n s p o r t variaz de la 30 la 90 m in dup te m p e r a tu ra i n a tu ra betonului. Pe betonul p ro a sp t i pe betonul n t rit se fac veri ficri (v. C. 140-85, anex a 5).

6 . Punerea n oper a betonului


n a in te de. b eto nare se verific terenul i gropile de fundaie, prin verificarea d im e n siu n ilo r; sp area ultim ului s t r a t se face na inte de turnare. L a controlul cofrajelor i al susinerilor se face verificarea dimensiunilor, rosturilor, poziia arm turii, verificarea sgeilor, reaze melor popilor i contravntuirilor, caloilor, golurilor p en tru instalaii etc. ; cofrajele se u d cu 2 3 h nainte de tu rn are. L a a rm tu ri se verific poziia lor conform desenelor, distanele dintre arm tu ri, acoperirile cu b eton i starea a rm tu rii (rugin, im p u rit i etc.). D u p aceste verificri i pregtiri se m onteaz podine p en tru cir culaia m uncitorilor i a mijloacelor de tra n s p o r t care trebu ie s nu de formeze cofrajul i s nu rezeine pe a rm tu r , lsnd liber spaiul de betonare. n a in te de nceperea operaiilor de betonare se verific : funcio narea betonierelor cu dozatoarele de ap, dozatoarele de agregate i ciment, funcio narea benelor, a macaralelor, a pom pelor de beton, nu m ru l de v ib rato a re etc.

166

7. Turnarea i com p actarea betonului


T u rn a re a se face direct din mijlocul de tra n s p o r t cu m suri de precauie pen tru a nu se produce segregri (separarea pietriului de masa betonului proaspt). L a elementele de dimensiuni mici tu rn a r e a se face cu cue i lopei). B etonul segregat nainte de tu rn a r e se ream estec pen tru a-i recp ta om ogenitatea. T u rn a re a direct n cofraj nu trebuie s depeasc nlim ea de 1,5 m : la nlim i mai m ari se folosesc t u b u ri p en tru tu rn a re . Se v a urm ri ca a r m tu ra s nu se deplaseze i s fie bine nglobat n beton. C om pactarea betonului la lucrri de volum mic se face cu mijloace m anuale (maiuri de lemn sau metalice, lopei cu m uchia teit, vergele metalice, fig. IV.2, a f). Colurile i marginile grinzilor se ndeas cu ipci i cu vergele metalice. C om pactarea m ecanic se face prin v ib ra to a re (fig. IV.3). Vibrarea pune n micare particulele com ponente ale betonului asigurnd astfel aran jarea lor omogen conform granulaiei particulelor. n tim p u l vibrrii betonul este fluid, iar d u p oprirea vibrrii be tonul devine com pact. V ibrarea se poate face prin vibratoare de interior (obinuit de form cilindric), denum ite i pervibratoare, i p rin vibratoare de suprafa

Fig. IV .2. U n e lte p e n tr u tu r n a r e a i c o m p a c ta re a m a n u a l a b e to n u lu i.

167

Fig. IV.3. Diferite m o duri de vibrare :


a v ib r a r e in t e n s iv ; b v ib r a r e e x te n s iv c u v i b r a t o r d e c o f r a j ; c v ib r a r e p e m a s a v ib r a n t ; d v ib r a r e de s u p r a f a ; 1 v i b r a t o r de i n t e r i o r ; 2 v i b r a t o r de c o f r a j ; 3 m a s v i b r a n t ; -i p la c v ib r a n t .

(plci sau rigle, vibrante), mese vibrante i mese finisoare etc.). Vibra toarele de interior pot fi de joas frecven ((3 5 0 0 8 400 oscilaii/ m inut) sau de nalt frecven (10 000 19 000 oscilaii/minut). Vibra toarele de exterior pot fi cu vib raii circulare, cu v ibraii dirijate, vi brato are pn eum atice de exterior (cu mai m u lte presiuni), v ibratoare plac etc. Modul lor de realizare difer foarte m u lt dup n a tu ra energiei fo losite, poziia motorului, n a tu ra legturii ntre m otor i organul care vibreaz. P e n tru o vibrare corespunztoare trebu ie s se aib n v e d e r e : frecvena optim , tim pul de vibrare, d istan a dintre punctele de vi brare etc. La executarea vibrrii treb u ie s se in seam a c n m asa beto nului p ro a sp t acioneaz dou efecte principale : efectul gravitaiei , care conduce la o segregare a prilor grele ce tin d s se aeze la fund i efectul coeziunii, care se opune acestei te n d in e fiind pn la u n an u m it gra d n funcie de fluiditatea betonului. n tim p u l vibrrii se reduc forele interioare de coeziune i betonul se tran sfo rm dintr-un corp plastic, n tr-u n corp cu fluiditate ridi cat, a p t pen tru am estec i omogenizare', dac forele de coeziune
168

nu sn t reduse prea m ult, favoriznd depunerea prilor grele. La oprirea vibrrii se refac forele de coeziune i b etonul c a p t o rigiditate rela tiv (nu se mai poate introduce o vergea). Greelile care se po t ntlni s n t : tim p u l de vibrare redus sau prea m are, distanele dintre punctele de vibrare prea d e p rta te sau prea apropiate, n treru perea vibrrii (pauze). Aceste greeli duc la segregri i la betoane neomogene cu rezisten redus i perm eabilitate ridicat. Elem entele prefabricate se p o t com pacta p r i n : mese vib ran te , reazeme vib ran te, v ib rato a re de cofraj, prin presare, centrifugare, vibrare cu suprasarcin, vibropresare, vibrolam inare, vibrovacuum are. Nu se ad m ite ca v ib rato ru l s rezeme pe arm turi. Modul practic de folosire a vibratorului este a r t a t n m anuale de specialitate (de exemplu n Cartea betonistului"). Modul de beto n are i com pactare difer de la elem ent la element i sn t prescri se reguli practice p en tru fiecare tip de element. S tratu rile de tu rn are, rosturile de lucru i t r a t a r e a betonului dup tu rn a re sn t a r ta te n prescripiile de specialitate.

8 . Decofrarea
Decofrarea se face dup o d u ra t de tim p care difer dup : rolul prii de cofraj (cofrajele laterale se po t ndeprta dup o d u ra t de tim p mai scurt) deschiderea elementului, tipul cim entului i umidi ta te a mediului nconjurtor. La decofrare betonul trebuie s aib rezistene suficiente p en tru a prelua g re u ta te a proprie fr a se p ro duce deform aii i fisuri n beton. ndeprtarea eorajelor se face, de regul, astfel : 1) Prile laterale, care au servit num ai la preluarea mpingerilor laterale, im ediat ce muchiile se p ot decbfra, fr deteriorare. 2) Elementele de rezisten (prile principale de susinere) la v irs ta betonului care asigur rezistenele d e : 50% la deschideri p n la 2,00 m ; 70% la deschideri n tre 2,00 i 8,00 m ; 90% la deschideri peste 8,00 m. Rezistenele se stabilesc prin ncercarea unor cuburi de prob ps tra te n condiiile lucrrii sau prin ncercri nedistructive. Cnd nu se fac ncercri, decofrarea se poate face la num rul de zile prevzut n tabele (la betoane realizate cu cim ent po rtland cu adaosuri de m axim um 15%) (tabelul IV.3).

169

Tavclul IV. 3. Termene de decofrare (zile)


D e s c h id e re a e le m e n tu lu i, m

cc 5 15 25

2,00 10 G 5

2.00 - 8.00 20 12 8

S.00 35 22 . 10

Cnd se folosete cim entul cu ntrire ra pid n u m ru l de zile se reduce la 60% (deci n loc de 20 zile se ia 12 zile), iar la cim enturi p o rtlan d cu adaosuri mai m ari de 15%, n u m ru l de zile se m rete cu 20% . Ordinea de decofrare e s t e : prile laterale ale grinzilor, stlpii care nu snt solicitai, plcile cu deschideri mici i apoi grinzile. Popii se desfac uor, fr ocuri, prin slbirea t r e p t a t a penelor. T o tui i dup decofrare se las o serie de popi de siguran (la plci u n pop la 120 m a de plac, la grinzi cte un pop la 3,00 m, la cofra jele pe care se to a rn i se sprijin pe el planeul pro a sp t t u rn a t).

9, Torcretarea
E s te un procedeu de punere n oper i com pactare a m ortaru lu i i betonului prin mprocare cu aer com prim at cu aju to ru l unui a p a r a t compus, de regul, din dou camere de presiune, f u r tu n de cauciuc, duz de injectare i anexe. Compoziia i g ra n u lom etria agregatelor treb u ie strict co n tro lat. T orcretarea se aplic pe suprafee curate i umede. D ac supra fa a este de beton, se buciardeaz, se c u r prin suflare cu aer com p rim a t i apoi se spal cu ap sub presiune. P rin to rc re ta re se pierde 30% din m aterial la suprafeele verticale (prin ricoarea acestuia la prim ul co ntact cu suprafaa) i 20% la suprafeele orizontale.

10. Betoane uoare


B etoanele uoare s n t betoan e cu d ensitate a p a re n t mic (mai mic de 2 000 k g /m 3) n m od obinuit din agregate uoare (granulit e x p a n d at, zgur ex p a n d a t , perlit ex p a n d at, scorie bazaltie, diato m it etc.).

170

Principalele caracteristici ale betoanelor uoare care le fac compe titiv e s n t : reducerea g re u t ii construciilor cu 1.3 14%, utilizarea unor deeuri (de exemplu zgur de furnal), reducerea costului, confort mai ridicat n locuine. B etoanele uoare po t fi de rezisten ridicat i de rezisten re dus. Cele de rezisten redus de regul s n t folosite p en tru izolri te r mice. P re p a rare a i tu rn a r e a betoanelor uoare se execut n general cu aceleai procedee ca i betoanele grele cu anu m ite diferene, d a to rit densitii diferite a granulelor, gradului diferit de absorbie a apei, re zistenei reduse la sfrm are n tim pul m alaxrii a granulelor ; pen tru asigurarea rezistenelor betonului este adesea, necesar s se foloseasc dozaje de cim ent mai ridicate. P e n tru fiecare tip de agregat sn t elabo rate instruciuni specifice de preparare, tu rn a re , com pactare etc. a beto nului. Rezistenta de compresiune a betoanelor uoare, ca i la betoanele grele, este n funcie de ra p o rtu l A /C , de rezistena cimentului, rezistena agregatelor etc. Rezistenta la ntindere este m ult mai mic dect cea la compresiune fa de betoanele grele. Deformaiile de contracie s n t mai m ari, iar aderena n tre arm turi i beton practic este aceeai ca la betoanele grele. Betoanele uoare prezint o rezistent la foc superioar betoanelor grele, dar asigur o protecie mai slab a armturilor mpotriva coro ziunii. Au o ca pacitate mai m are de izolare term ic (cu 30 40%), dar cap acitatea de izolare fonic este mai redus dect la betoanele grele. R ezistena la nghe-dezghe este mai redus dect la betoanele grele. Betoanele uoare se tra te a z n principiu l fel ca betoanele grele (cu d u ra te diferite). B etoanele se po t utiliza sub form de blocuri, panouri i fii, cu sau fr precom prim are. Betoanele uoare s-au utilizat i la construcii de poduri, hale industriale, hangare, cupole.

11. Betoane celulare


Betonul celular are o s tru c tu r poroas, celular, re p a rtiz a t relativ Uniform, re zu ltat a unor procese chimice. P en tru agregate se folosesc nisipul m cinat, cenua sau zgura ne^ cin at, iar ca liani se folosesc cimentul, v arul sau zgura m cinat.

171

D u p modul de fabricare, betoanele celulare se m p a rt n betoane celulare de tip spumo-beton (bulele cu gaz sn t ncorporate n m o r t a r prin interm ediul unei spume) i betoane celulare de tip qaz-beton (bulele cu gaz rezult dintr-o reacie chimic ntre liant i adaos), folosind u n adaos pe baz de aluminiu. U ltim ul tip poate fi autoclavizat sau neautoclavizat. D ensitatea a p a re n t a betoanelor celulare variaz ntre 400 i 700 k g /m 3. R ezistena la compresiune este cuprins ntre 2,5 i 7,5 N / n u n 2. Izolarea term ic este superioar pereilor de crm id (un perete de crm id de 31,5 cm este echivalent cu o plac de b eton celular de 25 cm). Se pare c izolarea fonic este sensibil ap ro p ia t de cea a betoa nelor grele. Are rezisten b u n la foc, se prelucreaz la fel de uor ca lemnul, dar are d ezavantajul de a nu putea fi utilizat n medii cu um idi t a t e ridicat.

12. Betoane aparente


Betoanele ap a ren te snt betoane g a ta finisate durabile n tim p , realizate cu u n p a r a m e n t b r u t (cu fee netede, fee cu t e x t u r a fibre lor scndurilor cofrajelor, cu fee in relief) sau din betoane decorative, prelucrate prin splare, sablare, buciardare, etc. C alitatea betoanelor este n funcie d e : m ateriale, compoziia i execuia betoanelor, precum i de calitatea cofrajelor care reprezint factorul primordial. Cofrajele pen tru betoane ap a ren te se fac din m aterial lemnos, din m etal i din m ateriale plastice. Materialul lemnos (scndurile b ru te sau geluite, ramele etc.) tre buie s fie de foarte bun calitate, cu scoaterea n eviden a fibrelor lemnului. R osturile se etaneaz cu garn itu ri i se strng cu cleme. Panourile de cofraj po t fi profilate prin ipci com binate cu prelucrarea prin ardere a suprafeei. Cofrajele metalice s n t economice la reutilizare m are (50 la 150 ori). Cofrajele din m ateriale plastice dau suprafee netede sau profilate orna m e n tal de o calitate excepional, ns nu sn t pe deplin soluionate prinderile panourilor i co m p ortarea la te m p e ra tu ri ridicate. Agregatele treb uie s fie fr im puriti, se folosesc de regul agre g a te splate ; p rop oria de p r i fine trebuie s fie m ai mare. Trebuie s se foloseasc la aceeai lucrare acelai tip de ciment, p e n tru a nu se obine n u an e diferite.

172

Se cere o lucrabilitate mai mare, p e n tru evitarea segregrilor a t t la tu rn a re , ct. i la tra n s p o r t (se folosesc plastifiani, ageni de expandare. stabilizatori etc.). Pentru realizarea aspectului se im pune asigurarea strict a acope ririlor, legarea corect cu srm, folosirea distani erilor numai din beton sau material plastic cu suprafaa de contact cu cofrajul cit mai mic. T u rn a re a betonului treb uie realizat continuu u rm a t de compac ta re a prin vibrare de asemenea n m od continuu. Nu se ad m it pe cofraj stro pi de beton i m o rta r ntrit, pro venit de la s tra tu l anterior. Se evit pe ct posibil rosturile de tu rn a re , in caz co n tra r se caut a acestea s coincid cu rosturile dintre panouri. Tim pul de vibrare treb u ie astfel ales ca s se elimine bulele de aer care se formeaz n mod obinuit la co ntac tu l betonului cu peretele cofrajului. Se recom and v ib rarea cu v ib ra to ru l Electro-M ure (40 50 m in /m 3 la s t l p i ; 50 60 min/m la grinzi i 6 0 70 m in /m 3 la perei). D istan a buteliei vib rato ru lu i fa de peretele cofrajului nu trebuie s fie mai m are de 10 cm. Reguli similare se respect i la vibratoarele de su p ra fa (10 12 cicluri de cte 14 16 m in /m 2). Decofrarea i pregtirea cofrajelor p en tru o nou operaie de tu rn a re se face cu cea mai m are grij (curirea cu paclu, perii, crpe, splare cu je t de ap etc.). D u p decofrare (4 7 zile) se m enine betonul um ed circa 14 zile prin acoperire cu rogojini sau alte m ateriale m e n in u te umede. P e n tru remedieri se aplic pe su p ra faa betonului fluosilicat de magneziu cu o concentraie de 15% sau u n g ru n d cu o emulsie diluat de rini sintetice.

13. Betoane aparente decorative


P e n tru a realiza suprafee cu efecte decorative, se procedeaz fie la punerea in eviden a agregatelor mari, fie la o prelucrare a supra feelor ca cea a pietrei naturale. S tratu l superficial de m o rta r se n d eprteaz prin periere i splare {dup 16 18 h de la tu rn are) i prin sablare cu je t de nisip, prin tra ta re -cu acid (1/6 acid n ap) si apoi splare, prin buciardare similar ca la pietrele n atu rale (buciarda electric are 1 300 2 000 lo v itu ri/m in u t i o mas de la 6 la 10 kg), prin dltuire sau prin lefuire i lustruire {de regul in 3 faze ncepind d up 2 5 30 li de la desfacerea cofrajului). Betoanele colorate se realizeaz cu cim enturi colorate sau cim enturi obinuite cu colorani, ag re sa te colorate sau t r a t a r e ulterioar cu colorani.

173

14. Caracteristici i condiii de calitate

pentru fabricarea betonului


C alitatea m aterialelor de regul se verific la sosirea pe an tier i dup anu m ite perioade la m aterialele degradabile sau la care carac teristicile se modific n funcie de condiiile de depozitare i starea atmosferic. Pentru cimenturi se verific : starea de conservare, priza i con s t a n a volumului i rezistenele mecanice (STAS 5293-77). Pentru agregate se verific : com poziia gran ulo m etric i forma granulelor, u m id itatea, prile levigabile i materiile humice, iar 111 caz de dubiu, coninutul altor im pu rit i (crbune, mic etc.). Pentru betonul proaspt i betonul ntrit se fac probe speciale. A stfel : 1) La betonul proaspt se verific : compoziia betonului (la preparare) aerul oclus, densitatea ap a re n t i lucrabilitatea (STAS 1759-80). 2) L a betonul ntrii : rezistenele mecanice respectiv m arca beto nului (STAS 1275-81). P e n tru betoanele care n ex plo atare sn t supuse unor medii spe ciale se fac i alte verificri (perm eabilitate, gelivitate, contracie). a. Starea de conservare a cim entului. Aceasta se determ in prin cernerea a 500 g cim ent prin sita nr. 5 (STAS 1077-80). Reziduurile de bulgri rm ase pe sit, M ( g), se ra p o rteaz la g re u ta te a cimentului (500 g) obinndu-se c a n tita te a de reziduuri (% ) ce definesc starea de conservare: alterat [%] = X 100%. 500 b. Priza cim entului. Aceasta se d eterm in n lab oratorul de antier cu ap a ra tu l Vicat, care stabilete tim p u l de nceput de priz (cnd acul nu m ai p tru n d e com plet n p a sta de cim ent plastic), iar cnd p tru n d e nu m ai 1 m m se consider c priza este term inat. Constana volumului i rezistenele mecanice ale cimentului se determ in cu a p a r a tu r special n laboratorul antierului. c. Compoziia granulometric a agregatelor. Aceasta se stabilete prin ciuruire i trasa rea curbei granulom etrice care se com par cu curbele etalo n (STAS 4(505-80). d. Determinarea prii levigabile. Aceast operaie se face prin cn t rire a unei p r i de agregate nainte i dup splare (cnd s-a n d e p r t a t p a rte a levigabil) ; de regul p a rte a levigabil este 3% pentru beto an e de m arc B 250 i 1% pen tru betoane de m rci s u p e r i o a r e (STAS 4605-80).
174

Ciment

e. Rezistenele m ecanice ale betonului. De regul se determ in rezistena la compresiune, prin luarea de probe, n cuburi cu latu ra de 30, 20, 14 sau 10 cm. Cuburile se confecioneaz i se p streaz in ace leai condiii ca betonul pus n oper i se ncearc la diferite v rste (7, 14 sau 28 zile) ; ncercarea la 28 de zile indic, de regul, m arca betonului (STAS 1275 81). P e n tru tu rn a r e a betonului o im p o rta n deosebit o are consistena betonului i lucrabilitatea sa (punerea uoar n cofraj). Din punctul (Ie vedere al consistenei betonului se deosebesc 3 tipuri de betoane : 1) Betonul fluid care se tra n s p o rt uor prin jgheaburi, dar poate s duc la segregri, la goluri rezultate din evaporarea apei n exces la ntrirea betonului. Trebuie vibrat. 2) Betonul plastic are consistena similar cu a unui a lu a t i nu are de regul segregri. 3) Betonul virtos are p u in ap, pare a fi un p m n t um ed, se prelu creaz greu i se ntrete mai repede. O im p o rta n h o t rto a re pentru lucrabilitatea betonului o are ra p o rtu l n care se gsete n beton ap a i cim entul (raportul A/C), care se stabilete de la nceput n funcie de m arca betonului. Dozajul cim entului (c a n tita te a de cim ent la m etrul cub de beton) se stabilete de pro iectan t sau ntreprindere n funcie de m arca beto nului (v. tabelul IV.2). f. Caracteristicile betonului ntrit. La betonul n trit se c o n sta t : densitatea, compact.itat.ea, porozitatea i perm eabilitatea, variaiile de voliun. Densitatea betonului este d a t de g re u ta te a unui m etru cub de beton pus n oper, dup ntrire. D ensitatea betonului este funcie de densi ta te a agregatelor, c a n tita te a de cim ent i m rim ea golurilor care depind de ra p o rtu l A /C . Compactitatea betonului este cu a t t mai mare, cu c t volum ul golu rilor este m ai mic i depinde i ea de alctuirea granulom etric a agre gatelor, p ropo ria de ap m inim, co m p actarea b u n prin vib rare etc. Porozitatea i permeabilitatea betonului s n t funcii directe de gra d ul de porozitate. Betoanele cu porozitate redus au rezistene mecanice mari i au o durabilitate mai ridicat. D ac betonul are pori deschii, care comunic ntre ei, betonul este perm eabil la aciunea apei. Variaiile de volum ale betonului se p o t datori n principal tem p era turii i um iditii. T e m p e ra tu ra poate produce o dilatare termic sau o contracie termic. Alte fenomene care se produc s n t : contracia la uscare, umflarea betonului i curgerea lent a betonului.
175

P rin contracie se nelege o scurtare a betonului produs n tim p prin uscare p re m a tu r sau lent, care poate produce fisurarea beto nului dac scu rtarea este m piedicat prin frecare cu p m in tu i sau alte legturi. Betonul m en in u t n ap se umfl, efectul umflrii de regul este favorabil, p ro d ucn d reducerea perm eabilitii betonului. Betonul supus ncrcrii se deformeaz la nceput, dar se defor meaz i n tim p ; deform area in tim p se num ete curgere lent. Aceste fenomene, direct sau indirect, sn t legate de : n a tu ra cimen tu lui i dozajul de ciment, n atu ra agregatelor, rapo rtu l A /C . condiiile de tu rn a re i udare tim p de 7 .14 zile, m rim ea eforturilor unitare, v rs ta betonului etc. Izolarea termic a betonului este slab, de aceea este necesar, atunci cirul se cere, s se fac o protecie term ic la pereii exteriori. Izolarea fonic a betonului de asemenea este slab. Rezistena la aciunea corosiv a mediului nconjurtor este satis fctoare, dar p entru medii puternic agresive (apa de mare, industria chimic) trebuie luate m suri speciale.

B. COFRAJE

1. Generaliti
Cofrajele sn t formele n care se m onteaz a r m tu ra i se to arn fofetonul care apoi se ntrete pentru a c p ta profilul proiectat al grin zilor, stlpilor, plcilor i fundaiilor, bolilor, arcelor etc. Ele au un rol im p o rtan t, consum nd la betoanele t u r n a t e monolit m ulte m ateriale i m anoper pen tru realizarea lor. De regul, un cofraj este alctuit din plinul cofrajului care deli m iteaz conturul betonului i din elementele de susinere i de solidari zare ale acestuia. Tipurile de cofraje m oderne dem ontabile cu grad ridicat de refolosire sn t alctuite din platelaje rigidizate (cu rigle), ndeplinind prac tic a t t rolul plinului de cofraj, ct i cel de solidarizare. Elem entele de susinere a cofrajelor trebuie s p erm it : decofrarea prilor laterale ale cofrajelor fr a demonta elementele de susinere; preluarea ncrcrilor orizontale (din vrit sau alte cauze), prin contravntuiri ; meninerea la cot fr lasiri ; la cldiri etajate, transmite rea ncrcrilor verticale direct de la pop la pop. 176

Condiiile pe eare trebuie s le ndeplineasc corajele snt : 1) S fie astfel concepute i realizate pentru a suporta greutatea beto nului proaspt, presiunea lateral care o exercit betonul pe pereii cofraju lui, ncrcrile suplimentare date de mijloacele de compactare i vibrare etc. 2) S fie etane pentru a nu produce pierderi de lapte de ciment i s aib rigiditate suficient la deformaii, pentru a suporta introducerea armturilor i procesele de betonare i compactare. 3) S nu se deformeze sub influena umiditii, s nu adere cu betonul i s asigure o calitate corespunztoare a feei aparente a betonului. 4) S se decofreze uor, fr lovituri i zdruncinturi. 5) S fie refolosite de ct mai multe ori. Cerina de refolosire im pune s se foloseasc ct mai m ulte cofraje de inventar dem ontabile alctuite din panoiu'i interschim babile care s poat fi com binate pen tru a face orice tip de cofraj. Aceste tipuri de cofraje se numesc prefabricate i sn t proiectate pe baz de m odulare (de regul din 10 n 10 cm). P e n tru a se reduce ct mai m u lt tipurile de elem ente care se exe cut din beton monolit, la proiectarea elementelor i a cofrajelor se are n vedere tipizarea i m odularea lor. Din punctul de vedere al rcfolosirii, corajele se mpart in : cofraje demontabile i cofraje neclemontabile. Cofrajele nedemontabile nu snt practic refolosite, ele executndu-se din scnduri, cuie, lemn ro tu n d etc., la decofrare recuperndu-se m ate rialele. Din punctul de vedere al modului de utilizare, corajele se m part n : cofraje fixe i cofraje mobile. Cofrajele mobile p ractic nu se de monteaz, dect eventual parial, ele deplasndu-se pe m sur ce se to arn betonul. Cofrajele se pot realiza din m aterial lemnos, din metal i din m aterial plastic sau din m ateriale combinate.

2 . Cofraje nedemontabile
| Cofrajele nedem ontabile se confecioneaz de regul direct pe antier, urm nd ca d up decofrare s se recupereze u n procent c t mai m are de cofraje. Plinul cofrajului se poate realiza din scndur de 2 2 24 mm grosime, dulapi de 3 8 48 mm, placaj re zisten t la u m id ita te de 8 sau 10 mm grosime, tab l de 1.52 mm sau chiar plci din m aterial plastic.
C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t c d . 1

177

Elem entele de ntrire i rigidizare a cofrajelor se po t realiza din scinduri, dulapi t iai sub form de rigle, profile * metalice lam inate sau form ate X'- 5 la rece. Elem entele de susinere i i de solidarizare propriu-zise ale platelajului se p ot realiza din 2 scnduri sau dulapi m o n ta i pe muchie, rigle, bile sau m a nele din lemn, precum i din profile metalice alctuite sub form de elemente speciale de F ig . IV.4. C o fra je p e n tr u stlpi : in v en tar (caloi, popi, grinzi a alctuire general ; b panou de cofraj pentru stlp ; l chingile panoului de comple extensibile, uruburi, dispozi tare ; 2 chingile panourilor tipizate ; 3 fu rar (umplutur) ; 4 scndur de solidarizare vertical ; 5 scndur de solidarizare orizon tive speciale^de prindere etc.). tal ; 6 ram de montaj ; 7 caloi ; s pa Cheresteaua folosit la co nou ; 9 chinga panoului. fraje este din clasa a V-a. a. Cofraje pentru stlpi. Acestea se asambleaz cu chingi dc scndur cu grosime dubl fa de grosimea plinului. Solidarizarea cofrajelor se face cu caloi care se m onteaz la 0,60 0,70 m unul de altul, fiind de regul alctuii din doi cleti de scndur care prind intre ei doi dulapi sau dou bile (fig. IV.4). Cofrajele au prevzute tieturi la p a rte a de jos a stlpului pen tru cu rire nainte de tu rn a r e a betonului i din 3 n 3 m, ferestre de tu r nare, iar Ia p arte a de sus tieturi p en tru grinzi. La stlpii nali presiunea betonului p ro a sp t se ia prin contrafie. Cofrajele pen tru stlpi se mon teaz dup m o n tare a armturii. b. Cofraje pentru perei. Acestea re utilizeaz la execuia din beton t u r n a t a pereilor de subsoluri, ziduri, socluri de fund aii etc. La cofrarea pe o singur p a ite sprijinirea se face prin contrafie, iar la cofrarea pe am bele p ri cofrajele se ancoreaz la 1,001,20 m cu srm de oel 0 6 8 m m care se strnge pentru a prelua presiunea betonului proaspt (fig. IV.5 i IV .6). c. Cofraje pentru plci i <|iinzi. Acestea snt ex ecu tate la plci din astereal de scnduri, la grinzi din panouri de scinduri.

178

Fig. IV.5. Cofraje din cherestea pentru perei :


1 panou ; 2 montant ; 3 cleti longitudinali ; 4 cleti transversali ; gturi de srm ; 8 rui ; 9 scnduri de trasare.

Fig. IV.6. Cofraje pentru perei din panouri m etalice :


1 fa (tabl de 3 mm) : 2 coaste profil U ; 3 grind ; 4 scaun ; 5 elemente de susinere i parapet pentru platforma de lucru ; 6 tirani ; 7 urub de reglaj.

5 proptele ; 6 distanier ; 7 le

Rezemrile la plci s n t realizate clin scnduri sau dulapi aezai pe muchie care reazem pe cofrajul nervurilor i acestea pe cofrajul grinzilor. Sprijinirea la cot se face cu popi simpli p en tru plci i popi in cruce p en tru nervuri i grinzi (fig. IV.7). Popii se execut din bile, de regul dintr-o singur bucat. Se admite nndirea lor ntr-o singur seciune, pentru cel m u lt o ju m ta te din popi, prin ed is a re pe 3 sau 4 p ri cu scnd ur b t u t n cuie. P en tru a asigura tran sm itere a ncrcrilor verticale, popii se aaz Ia distana de 1,00 1,20 m i se co n travntuiesc pe dou direcii cu scnduri n cruce b t u t e n cuie. Elem entelor mai lungi de 4,00 m li se d o contrasg eat de 3 m m /m . Popii trebuie rezem ai corespunztor pentru a nu avea tasri (tlpi din scndur sau fundaii locale din beton). P entru a asigura decofrarea uoar i refolosirea cofrajelor, acestea se ung nainte de tu rn a r e a betonului cu decofrol. Ordinea de decofrare i Pstrarea popilor de sigu ran asigur integritatea betonului tu r n a t Pm la n trirea corespunztoare a acestuia.

Fig. IV.7. Cofraje pentru grinzi i plci.

3. Cofraje demontabile
Folosirea cofrajelor dem ontabile este posibil num ai la construcii executate dup ideea de modulare. M odularea nseam n c to a t e elemen tele de construcii (pereii, grinzile, stlpii, planeele etc.) au dimen siuni care snt u n m ultiplu de o dimensiune fix acceptabil, num it modul, respectiv / = n X m, unde l este u na din dimensiunile elemen tului (lime, lungime, nlime), iar m este modulul care are de regul m rim ea ni = 10 cm sau chiar 5 cm, n fiind num rul de moduli cuprinj n dim ensiunea lu a t n consideraie. P e n tru construciile m odulate, pe baza analizei u n u i n u m r mar* de proiecte se pot executa cofraje de in v en tar din elem ente interschim babile cu aju to ru l crora se pot ex ecu ta practic to a t e elementele cart tre b u ie cofrate. Elem entele de inventar, de cofraj, m o dulate treb u ie s fie rigid, rezistente la reutilizri, m anipulabile m an u al sau cu mijloace mecanic de care dispune ntrep rin d e rea de m on taj.
180

P e n tru evitarea folosirii de panouri cu dim ensiuni mici, se folosete de regul p entru nlim i i lungimi un m odul auxiliar, m ultiplu al modulului de baz (de exem plu m, = 5 x m 500 m). Materialele din care se confecioneaz cofrajele dem ontabile de in v entar s n t : scnduri, placaje, din lemn, din oel, din alum iniu, din fibre de poliesteri arm a te cu sticl, cu elem ente tip fagure, din elemente com binate etc. Panourile din scinduri re p rez in t form a cea mai p u in industria lizat de realizare a cofrajelor. S n t deja tipizate panouri p en tru stlpi denum ite tip A i panouri p en tru plci i perei denum ite tip 13 i C (fig. IV.8).

I
\Q a m s V \ .. . . t

is t

............1 , 1 ^.D isfant/en


Ram

---------- -------- 1
7390 Seciune / - /

\ Placaj

a
11*0*100*8 <tJ8

\ D/sfsnher

- Rama

Plcut de m * ioo*8 5
repartiie de

\Piullt

Fig. IV.8. C o fra j cu p a n o u ri d e p la c a j (scn d u ri)


a

panou ; b detalii urub strngere.

Panourile din placaj snt executate clin placaj rezistent la umidi tate. ele realizndu-se ca i panourile clin scnduri pe antier sau n atelierele ntreprinderilor ca producie secundar. P entru rigidizarea panourilor se folosesc coaste care s poat conferi panourilor rezistena necesar prelurii presiunilor date de betonul proaspt. Panourile metalice snt alctuite din tole de tab l din oel sau alu miniu cu ntrituri pe faa care nu vine n contact cu betonul ; au de regul caloi cu uruburi, cleme de fixare a caloilor, cleti de asamblare i praiuri pentru susinerea cofrajului. Panourile din materiale combinate au feele n co ntact cu betonul a l tuite din planete clin scnduri de brad sau din placaj ntrite pe cele dou laturi cu profile metalice. Se fixeaz prin cuie sau uruburi de scheletul de rezisten care poate la rndul su fie schelet integral clin lemn, din lemn i metal sau numai clin metal. Panourile din policsteci armai cu sticl se confecioneaz fie simple, pentru clemente cu dimensiuni mici i foarte mici, fie din elemente tip fagure cu feele plane. Susinerile se realizeaz de regul din alte materiale. Tipurile de cofraje demontabile se m part dup tipul elementului n : si ii pi, perei, grinzi i plci. D up modul de folosire se m part n cofraje suspendate, cofraje glisante, cofraje pierdute, cofraje mobile, cofraje crtoare.* a. Cofraje dem ni talii Ie pentru stlpi. Cofrajele pen tru stlpi se reali zeaz din panouri i snt prinse 111 chingi metalice prevzute cu guri i tifturi de fixare, clin 5 n 5 cm. pentru a putea prelua mpingerea betonului. b. Cofraje demontabile pentrn perei. Cele mai utilizate snt cele cu panouri de placaj i cele cu panouri metalice. Aceste panouri pot ave i coaste longitudinale sau transversale care tra n s m it ncrcrile ce le revin la clementele orizontale m on tate pe cele dou fee i prinse cu uruburi cu filet i piulie sau cu bucle i pane sau alte sisteme echi valente. Distanele dintre cofraje (grosimea zidului) este m en in ut prin distanieri de beton, m aterial ceramic etc. (fig. IV.9 i IV. 10). Pentru preluarea mpingerilor se pot folosi i grinzi extensibile. c. Cofrajele demontabile pentru grinzi. Acestea se alctuiesc n mod siinilir cu cele pentru stlpi. d. Corajele demontabile pentru plci. Acestea se alctuiesc de re g u l clin panouri care reazem pe dulapi aezai pe muchie sau pe grinzi extensibile, care snt elemente de inventar, dispozitive ele blocare. Susinerea cofrajului la poziie se face de regul cu popi extensi bili (telescopici) sau cu sisteme de blocare. P o p i i metalici au d i s p o z i t i v e
182

183

de co n tra v n tu ire reglabile (tiran i cu m anoane sau dispozitive cu pene). Cofrajele glisante snt cofraje mobile care se deplaseaz pe verti cal n stare a sa m b la t cu aju to rul unor verine speciale care se ca r pe tije metalice rezem ate pe fundaii. Cofrajul propriu-zis este alctu it din panouri. Aceste cofraje folosesc la execuia pereilor plani sau curbi de grosime c o n stan t pe vertical (fig. IV .11), (silozuri, cldiri de locuit cu m ulte niveluri etc.). Cofrajele pierdute snt cofraje nerecuperabile care r m n nglobate n beton (tuburi de azbociment; elemente ceramice, tab le cu ta te m eta lice, dulapi din b eton a rm a t precom prim ai etc.). Cofrajele crtoare sau pitoare snt cofraje dem ontabile de tip special, cu a ju to ru l crora se execut feele verticale ; se folosesc prin re m o n t ri (fig. IV. 12).
184

La folosirea cofrajelor i la pregtirea lor pentru betonare trebuie s se in seam a de i urm toarele : < ] 1 1) Tratarea cofrajelor na *~ \ ___ ui i inte (le betonare ; pen tru re du n1 ! '/ A 1 cerea aderenei ntre astereala v > ,/ . cofrajelor i beton, cofrajele ,1 1 se ung cu o s u b s ta n decoA y\ V frant, n soluie cald aplicat j ntr un singur s tr a t subire cu pensula (de regul m otorin cu 6% parafin). 2) Tolerantele i rosturile F ig. IV .12. C o fra je c r to a r e : cofrajelor. abaterile dim ensio a p a n o u r i de c o fra je s u s in u te pe r ln d u l in f e rio r de p a n o u ri ; b p a n o u r i s u s in u te p e nale se verific la recepia co d is ta n ie r i ; c b a s c u la re a p a n o u rilo r in ju r u l a rn ie re lo r. frajelor i se corecteaz p in la nscrierea lor n toleran. P entru a se obine suprafee netede se etaneaz rosturile intre panouri cu fiii din carton m ucava de 3 m m grosim e, din polistiren de 4 5 cm grosime sau din f iii de lemn moale de 0 12 mm grosime. n tre scnduri se las ro stu ri de 1 2 mm pen tru um flarea lemnului. 3) Cofrajele pentru betoane aparente se realizeaz din placaj tego (care d up 2 3 utilizri se unge cu s u b s ta n decofrant), din scinduri geluite sau scinduri brute , cu fa a t r a t a t cu soluie de acid clorhidric diluat cu 2 4 p ri ap (se ine n soluie 2 4 li i se usuc la aer 6 h) ; se arde cu soluie nclzit la te m p e r a tu ra de 4 0 ...5 0 C (parafina n clzit am estecat cu 94% m otorin tim p de 2 3 min). Cofrajele na inte de p re parare se cu r, dup caz, cu peria de srm sau cu alte mijloace eficiente. O grij special trebuie s constituie curirea stlpilor prin ferestrele p racticate la p a rte a inferioar a stlpilor, care se nchid. La b aterea scindurilor se ine seam a i de condiia de a nu curge laptele de ciment. L a fixarea la cot a cofrajelor li se creeaz co ntrasgei de 1/200 i 1/1 000 pen tru preluarea deformaiilor elementelor ncovoiate, deformaiilor elementelor de susinere, care treb u ie s aib asigurate rezem ri nedeform abile (rezemri la nivelul de nghe). Executarea neeorespunztoare a cofrajelor poate duce la u rm to a rele defecte : umflarea stlpilor ca urmare a desfacerii legturilor sau cedarca susinerilor ; deformarea pe vertical a grinzilor i plcilor, datorit cedrii terenului sub tlpile popilor, slbirii penelor de sub popi ; nerespectarea cotelor din plan i de nivel.

185

Aceste defecte trebuie cunoscute i p revenite de dulgheri, fierari betoniti i betoniti, deoarece nenltu ra rea lor la tim p duce la com pro m iterea lucrrilor i la demolri.

4. Tipare
De regul, prefabricatele din b eton a rm a t se to a rn n tipare, care le asigur n condiii superioare de precizie form a si dimensiunile elementelor prefabricate, care au seciuni transversale m ai compli cate, grosimi relativ m u lt mai reduse d a to rit calitii superioare a betonului t u r n a t (fig. IV. 13). Tiparele se clasific in : tipare fixe (la execuia pe stand) i tipare mobile (la execuia n lan de agregate sau n flux continuu sau conveier). Tiparele pot i : demontabile (de exemplu tip arele care se desfac la panourile mari) i nedemontabile (care au to a te prile fixe i deco frarea se face prin smulgere sau expulzare).

DETALIUL A

Fig. IV. 13. Tipar m etalic pentru confecionarea chesoanelor prefabri cate (seciune transversal i ve dere) :
1 asiul tiparului ; 2 laterala lon gitudinal a tiparului ; 3 balama pen tru rabatere lateral ; 4 rigidizri ; 5 axul de rotire a balamalei ; 6 cheson din beton.

186

Unele tipare snt incomplete (fr fu nd cele care se to a r n pe par doseal i fr perei laterali care sn t suplinite de agregatul de tu rn a re ). Unele tip are snt. p ri com ponente ale agregatelor de tu rn a re , co m p actare i finisare ( agregatele tipar). Tiparele pot fi cu plate n baterii realiznd t u rn a r e a mai m u lto r elem ente ; ele po t fi ex ecutate din lemn, m etal sau chiar sub form de m a trie din b eton arm at. Condiiile de precizie a tiparelor snt tre c u te n STAS 6(3.57/1-76. Elemente prefabricate de beton, beton armat i beton precomprimat. Condiii generale. Tiparele au rigiditate mai m are dect cofrajele, av n d foarte m ulte r e u ti l i z r i ; treb uie p e rm a n en t n treinute, feele n con tact cu betonul se ung cu su b s ta n e care s nu corodeze tiparul, s nu adere cu b etonul i s nu lase p ete pe beton. Pentru tratarea n camere de aburire se folosesc tip a re care asigur o nchidere cit. m ai com plet. Tiparele nclzitoare au prevzute perei dubli etani ntre care circul aburul. F a a liber a elem entului se acoper cu capac terni oizolator sau nclzitor.

C a p ito lu l V

TEHNOLOGII, DISPOZITIVE l UTILAJE NECESARE REALIZRII ARMTURILOR PENTRU BETON ARMAT

A. CPERAIi PREGTITOARE

1. Generaliti
P e n tru confecionarea arm turilor pe antier, n ateliere sau uzine, se folosesc dispozitive i maini cu u n g ra d mai mic sau m ai mare de com plexitate. n general, operaiile pe care le su po rt arm tu rile s n t : ndrep ta re a , tierea, fasonarea (ndoirea), nndirea (prin suprapunerea barelor i prin sudare), confecionarea carcaselor i plaselor legate i sudate etc. Operaia de ndreptare este n funcie de modul de livrare a arm tu rii (colaci sau legturi de bare), form a profilului, rezistena oelului, dia m etru l barelor i dispozitivele sau utilajele specifice de. care. se dispune pe antier sau in atelier. Aceast operaie poate fi f cu t m an u al sau mecanic. Operaia de taiere a armturilor la lungimea desfurat p rev zu t in proiect se face m anual sau mecanic n funcie de dispozitivele sau utilajele de care se dispune. Fasonarea (ndoirea) se face m anual sau mecanic n funcie de dispo zitivele i utilajele de care se dispune, de grosim ea barelor, razele de n doire, calitatea oelurilor etc. F aso narea se face dup desenele din proiect. < Operaiile de sudare, a t i t cele de nndire n lung a barelor ct i cele de petrecere pentru formarea carcaselor i plaselor, snt incluse de regul n tehnica sudrii arm tu rii i nu se realizeaz de fierarii

188

betoniti, ci de sudori specializai n sudarea oelurilor-beton, sau se execut de ctre agregate complexe pe linii s em iautom ate sau auto m a te de sudare. Unele operaii simple la sudarea prin pun cte se pot x e c u ta i de fierarii betoniti. Confecionarea carcaselor i plaselor se poate face n ateliere sau direct la locul de m ontaj al arm turii, respectiv n cofraje. Industrializarea producerii arm tu rilor necesit execuia n ateli e r e a arm tu rilo r sub form de carcase i plase sudate. Operaiile pre g tito a re fac p a r te din pregtirea fabricaiei ele m entelor din b eto n a rm a t i snt funcie de gra d ul de organizare a atelierului de antier, a atelierului centralizat de arm tu ri sau cel al fabricilor de prefabricate etc. Problem ele atelierelor de a rm tu ri vor fi t r a t a t e la cap. IX.

2. ntocmirea fiei de debitare i fasonare


Preg tirea fabricaiei se face pe baza proiectului de execuie, din are se extrage arm tu ra , p en tru fiecare obiectiv, pe elemente, m rci de a rm tu r, d iam etre i n u m r de buci, ntocm indu-se fia de debitare .i fasonare a arm turii, conform modelului din tab elu l V .l. fn planele de proiectare exist i u n ex tra s de arm tu r . Fia de debitare i fasonare se face pe baza datelor din proiect, care trebuia examinate i nelese perfect de m aistru. Fia poate fi n tocm it de organele specializate cu p re g tirea fabri caiei sau de c tre m aistru. Fiecare b ar va treb ui s p oarte u n indicator din care s rezulte elem entul la care se refer i mr rea arm tu rii prev zut n proiect. Nu este indicat practica de a se lucra direct cu planurile de exe cuie fr a se face fia de debitare i fasonare. Fiele de debitare trebuie s fie nserate n carnetul fierarului betonist, p u tn d face p arte din acest carnet. B n atelierele, dc a rm tu ri este indicat s fie afiate plane cu teh nologia de fasonare 111 care se v a a r ta pe caliti de oeluri i diam etre de baz, razele de ndoiri, m rim ea dornurilor i a rolelor pe care se face ndoirea, tehnologia schematic de ndoire, lungimea ciocurilor, lungimea desfurat a ndoirilor etc. . Pentru completarea fiei (v. tabelul V. l ) se dau urmtoarele n dieaii : feoA h i coloana 1 se trece denum irea elementului. i n coloana 2 se trece m arca arm turii. i n coloana 3 se trece indicativul elementului, de exemplu grinda pt;, B, G etc., stlp S,- l etc., placa P etc.
189

Tabelul V .l. Fia de debitare i fasonare pentru barele din elementele de beton armat
c

Numrul
b a re lo r asem enea In pies T o ta l

D ('n u m ire a piesei

S ife l |l|"

Extragerea armturilor

35
36 3 7 -3 8 3 9 -4 0 41 4 2 -4 3 44 34

Grinda G,

2 1 o n o
pj

L -- 955
o 1 2 2 2 4 2 30 8 20 16 IC 16 12 12 6

L*?2S 87

> S > (>S5

tc

A-

155

o 2 4 2 30

S U

L-S^O

45

D . C /3

Stilpii S 1 -3 -4 -

4 6 C'l o 4 4 4

0 3 3 16

]Z--/55
24 12 12 61 20 20 20 6

JSU

S &

oib

46 47 50 48 Fundaiile /
1 - 3 t - g

=*95
t.2 r~i. i-/5o
3 C " ~^>'L=?3b

OB

a c

4 4

1 21

16 96

16 10

49

L-190

51 52 53 54

Placa 1 2 2 - 3, 4 -

o0

C C

2 2 2 1

13 13 11 11

26 26 22 11

8 8 8 8

? 5 < 7 c____
f

s__^=5^_z 70

(54)

L=ti55

/ n coloana 4 se d oelul de arm are : de exemplu OB 37 PG 52 STNB, STPB (v. cap. III). Coloana 5 conine numrul elementelor similare, deci care au aceleai dimensiuni i acelai lei de armare. I n coloana 6 se trece num rul de bare de acelai tip ca res e a sc s c m element. * s I n coloana 7 se trece num rul to tal de bare asemenea din elemen tele de acelai tip, care se obin din nmulirea coloanei 5 cu coloana 6.
190

In coloana S se d diam etrul arm turii, n mm, pentru m area prev zuta n proiect. In coloana '.) se reprezint desenul co tat conform proiectului, marca a r m t u r i i , poziia ciocurilor(de regul ciocurile n sus snt pentru barele de la partea inferioar i ciocurile n jos snt pentru barele de la p arte a superioar a grinzii). Se trec de asemenea lungimile, n cm, pe tronsoane, unghiurile de. nclinare a barelor care difer de nclinarea obinuit de 45 (sau de catetele egale ale triunghiului). Pe desen barele vor figura n poziia n care snt puse n oper (construcie). Agrafele i trierii se figureaz n planul n care snt m o n tate n oper, iar barele din stlpi in poziie ra b tu t (culcate), ca i cnd'stilp ul ar fi culcat spre dreapta. Dac este necesar se vor trece i explicaii pentru piesele m runte (etrieri, frete). Cotele etrierilor snt pentru exteriorul fibrei barelor. Pe figur se mai trece lungimea desfurat a fiecrei bare. (L). Lungimea barelor de aceeai m arc se obine prin nmulirea cifrei corespunztoare din coloana 7 cu L, care se trece de asemenea n fi. Fia mai conine i o rubric de observaii n care se trec indicaiile speci ale cu privire la modul de fasonare, la rece sau Ia cald, tem peratura admis pentru fasonare pe tim p friguros etc. Fiele se vor ndosaria, pentru a forma caietul de lucru al fierarului betonist. Acest caiet poate fi folositor la recepia lucrrilor ascunse (arm turi nglobate n beton). O margine a fiei rm ne liber pentru nsemnri ale fierarului betonist (evidena num rului de bare, numrul comenzii, formai unea de lucru etc.). n partea de jos a fiei se ntocmete recapitulaia, n care se trec mrcile de oel similare (de aceeai lungime), care folosete la debi tarea arm turii dup ce a fost ndreptat. Lungimea desfurat a unei bare se compune din suma lungimilor fiecrei poriuni. De regul, pe desenele din fi snt trecute at.it lungimile poriunilor fasonate, cit i lungimea total a barei care se fasoneaz. Modul cum se stabilesc cotele i lungimile unei bare se arat deta liat la cap. VI.

3. Pregtirea armturilor n depozit


Dup ntocmirea fielor de debitare, i fasonare se stabilete, cu cit.eva Z|le nainte de nceperea operaiilor de debitare i fasonare, cantitatea total de oel-beton, pe caliti de oel (OB 37, PC 52, PC 00 etc.) i pe diametre, care se vor ndrepta, debita (tia) i fasona, indicndu-se

191

pe form aii ele lucru c a n tita te a to ta l de a r m tu r p en tru o perioad determ in a t , de, regul pentru 10 zile. A rm turile care urm eaz a fi luate din depozit pen tru debitare i fasonare vor fi stabilite de eful de depozit, care v a trebui s indice calitatea oelului i diam etrul barelor, certificatele de calitate pe care le deine i oricare alte date necesare stabilirii calitii. Maistrul sau eful echipei de fierari betoniti ntocmete planul de munc. Prima verificare. n depozit va alege c a n tita te a de oel care rezult din re capitulaia din fie, verificnd calitatea oelurilor (OB 37, PG 52, PG 60, PG 90), pe baza profilului indicat n STAS 438/1-80, i profilul i calitatea srm elor i plaselor su d ate pe baza STAS 438/2-80, STAS 438/3-80 i a stand ard elor pen tru srme, toroane i lie p en tru b eton precom prim at conform STAS 6482/1, 2, 3-80 i STAS 6482/4-80. Calitatea oelurilor v a fi identificat pe baza profilului, a m arcajului cu vopsea sau a plcuelor metalice, folosite de C om binatul Metalurgic din Cmpia Turzii (C.M.G.T.) p e n tru srmele i produsele din srm p en tru b eton precom prim at. A doua verificare. E ste cea p en tru diam etrul barelor de oel-beton (v. cap. II, c) i se face, de asemenea, n depozit cu ublerul, calibrele p en tru m surarea diam etrului sau n lipsa acestora cu cletele p a te n t sau m etru l. nlocuirea oelului p revzut n proiect cu un altul diferind prin cali t a t e sau diam etru se po ate face num ai cu ap ro barea proiectantului. M surarea diam etrului treb u ie f cut cu aten ie p en tru confrun t a re a cu diam etrul nominal tre c u t n sta n d a rd , precum i a abaterilor dimensionale conform sta n d a rd u lu i sau datelor din prezenta lucrare. Valorile gsite se consemneaz pe o not care se transm ite efulu de a n tier sau lot. Colacii sau barele care depesc toleranele negative nu se folosesc la fasonare, ele se noteaz i r m n n depozit p en tru alte destinaii. .4 treia verificare. E ste proba de ndoire la banc, pen tru fiecare dia m etru i calitate de oel sosit cu acelai certificat de calitate. P roba de ndoire se face la unghiul pre v zu t n sta n d a rd u l pen tru fiecare cali t a t e de oel. Colacii sau legturile de bare care nu corespund la proba de ndoire se nseam n i se nd eprteaz deoarece nu se a d m it a fi puse n oper. Oelul-beton care corespunde din p un ct de vedere calitativ se trans p o rt i se grupeaz pe diam etre lng linia de nd rep ta re i fasonare pen tru a se lua o hotrre asupra folosirii acestora. n ainte de operaia de ndreptare se v or pregti arm turile cu respectarea condiiilor din ..Normativul pentru executarea lucrrilor de beton i leton armat C. 140-85; ,,Normativul pentru executarea
192

lucrrilor de beton precomprimat C. 21-85 i STAS 1799-81. Construcii de beton, beton armat i beton precomprimat. Prescripii pentru verifi carea calitii materialelor i betoanelor destinate executrii lucrrilor de construcii din beton, beton armat i beton precomprimat sau alte p re scripii speciale cu privire la re sp ectarea condiiilor de t r a n s p o r t (v. cap. X.G). Dac nu s n t ndeplinite condiiile de t r a n s p o r t i depozitare i n caz de dubii, se vor efectua ncercri (STAS 1799-81).

B. TEHNOLOGII SIMPLE DE DESCOLCIT, NDREPTAT l TIAT ARMTURILE


P rim a operaie tehnologic de confecionare a arm tu rilo r este ope raia de nd rep ta re care este diferit la a r m tu r a liv ra t n colaci, fa de a r m tu r a livrat n legturi de bare. Dispozitivele de nd rep ta re s n t funcie de calitatea oelului (rezis te n a lui), diam etru l barelor colacului, la a rm tu rile liv rate n colac, i chiar de g re u ta te a acestuia. Oelurile-beton lam in ate la cald i liv rate n colaci se descolcesc cu a t t mai greu, cu c t oelul are o rezisten mai m are, d iam etrul barelor este mai m are i d iam etru l colacului este m ai mic, deoarece aceste oeluri ies din lam inor sub form plastic (bare nroite), care se rcesc pe v r te ln ia de lng laminor. Oelurile de n alt rezisten p e n tru b eto n precom prim at, sirmele i produsele din srm e (toroane i lie) de regul s n t n furate in colaci de dimensiuni m ari sau pe ta m b u ri de lemn de dim ensiuni m ari (toroa nele) ; diam etrul interior al colacului se alege astfel ca oelurile s se deruleze cu o sgeat mic fr s aib nevoie de o operaie de n d re p ta re ca la oelurile lam inate la cald. Aceste tip u ri de oeluri se numesc a u to derulante (diam etrul colacului este n j u r de 2,00 m).

1. ndreptarea prin ntindere cu troliul manual a oelului-beton livrat n colaci


Oescolcirea i n d rep ta rea se face pe o platform , de regul b eto nat, c u o lungime de 50 m i o lim e de 2 3 m. n d re p ta re a barelor din colaci la autierele care nu au maini de iclreptat se face obinuit prin n tind ere dac oelul nu este prea d u r
C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t c d . 1
1

qo

i colacul nu tire d iam etrul p rea mic. Oelurile PC 60 de d iam etre Ks i 12 mm care s n t liv rate n colaci cu diam etrul mic sn t greu de n d re p ta t p rin ntindere. n acest caz n d re p ta re a se face la banc cu mijloace m a nuale. n d re p ta re a treb u ie f cu t la u n efort relativ mic, care nu va depi j u m t a t e din fora corespunztoare limitei de curgere. Controlul ntinderii se face fie prin fo r fie prin lungire. F o ra de ntindere este funcie de rezistena oelului i diam etrul barelor. De exem plu, la o b ar din oel PC 60 cu d iam etrul de 10 mm fo ra m ax im de ntindere v a f i : F < 0,5 X 420 x 785 = 16 490 N, u nde limita de curgere jR^o.z = 420 N / m m 2 i seciunea A = 785 m m 2 ;; n m od obinuit fo ra nu depete civ a kilonewtoni. Dac controlul se face prin lungiri, atu n ci lungirea to ta l maxim, se calculeaz din condiia ca lungirea procentual s nu depeasc 0,3% (3 m m /m ), respectiv pen tru o b ar de 50 m lungime lungirea ei . .. . . , . . . . . . . . 0,3 x 5 000] prin ntindere nu trebuie sa depaseasca valoarea .4, = ------------------ - =
'

100

= 15 cm. D ac prin operaii prelim inare se stabilete c oelul se n d re a p t la eforturi sau lungiri mai mici, se folosesc la n dreptare acele date. Pentru operaia de ntindere snt necesare urmtoarele dispozitive : u n troliu m anual bine fix at la ca p tu l platform ei p rin interm ediul unui cablu flexibil, doi cleti de tip ul celui a r t a t n figura V .l, un cablu sau u n la n de ntindere, u n p u n c t fix la cellalt c a p t al platformei (stlp bine nfipt n p m n t), m etru pen tru m surarea lungirii etc. Ordinea obinuit a operaiilor esle: se fixeaz troliul, se prinde unul din cleti de ca p tu l fix (stlp) cu un cablu sau lan, colacul de oe-beton se duce lng stlp u l din c a p tu l platform ei (stlpul de ancorare), iar cap tu l liber al barei se prinde in cletele de la c a p tu l fix, apoi colacul se rostogolete p n n apropierea troliului u nde b ara Jde oel-beton se taie din colac cu foarfeca i se prinde cu al doilea clete de cablul flexibil al troliului (prinderea se poate face nainte de tiere dac barele au ten d in a de rencolcire). Cu troliul se ncepe ntinderea lent [pn cnd oelul se pu n e sub tensiune slab* dup care se m archeaz pe plat form i pe bar lungimea barei nainte de nceperea ntinderii propriu-zie (se pot folosi i sta tive speciale de lemn cu g rad aii Fig. V .l. Clete pentru ndreptarea prin pen tru u rm rirea deplasrii car ntindere a vergelelor subiri de oelptului barei). beton.
194

n tin d e re a troliului se con tin u p n cnd oelul se lungete cu m rim ea stabilit. Controlul lungirii se poate face cu orice fel de dispozitiv im pro v i z a t care poate i n d i c a lungim ea to ta l n centim etri. Lungirea se poate m s u r a c.u m etrul pe platfo rm a b e to n a t , u rm rin d deplasarea captului b a r e i de lng' troliu, p n la atingerea reperului stabilit. D u p nd rep ta re urm eaz o peraia de debitare la lungime, care se p o a t e face pe p latfo rm a b eto n at sau lng standu l de fasonare.

2. ndreptarea la o instalaie de ndreptat cu troliu electric a oelului-beton livrat n colaci


I n s t a l a i a d i s p u n e d e u r m t o a r e l e d i s p o z i t i v e (fig. V.2) : o baterie v rte ln ie ( 1, 2) bine anco rate n p m n t pe care se p u n colacii ; t r o l i u l electric fix at de platform S ; dispozitivele anexe : stlpi de an c o r a r e 3, plci de ancorare i fix ato r cu excentric 5, dispozitiv de ntin d e r e 4, cablu fr sfrit 6, plci cu crlige de ntindere 7, cabluri de n t i n d e r e S, cadru ghidaj 9 i opritor 10. P e n tru o astfel de instalaie dispozitivele anexe au o alctuire variat. a n t i e r e l e p o t s-i construiasc dispozitive improvizate. I n c ontinu are se dau ctev a exem ple de dispozitive. 1 ) Stlpii de ancorare i dispozitivele de ntindere po t a v e a alctuirea d i n figura V.3 i a num e u n stlp io r'd e lemn cu contrafia 6, cercei de p r i n d e r e 1 i 2, b ara de blocare 5, m anonul de strngere 3, scripetele 4 p r i n c a r e trece cablul fr sfrit. d e

Fig. V.2. Instalaie pentru ndreptat oel-beton livrat n colaci. 195

J3

Fig. V.3. S tlp i d e a n c o ra re i d isp o zitiv e d e n tin d e re .

V ig. V.4. V irte ln i sim p l,

n se de de

2) Virtelniele pot fi simple sau duble de in v en tar (fig. V.4) alctuite principiu dintr-un b atiu fix i un sistem mobil cu ax central pe care aaz colacul. Virtelniele moderne sn t p rev zu te cu dispozitiv frnare i o cruce la p arte a superioar care mpiedic colacul s sar pe virtelni. n figura V.5 se a rat o v irteln i care se poate executa pe antier. L a acest tip de virtelni batiul este fo rm at dintr-o podin de lemn

F ig. V.5. V irte ln i d e a n tie r : 1 cruce ; 2 cerc de ru lare ; 3 supori din eav.

196

pe care este m o n ta t o plac de baz cu un pivot n care se rotete o cruce solidarizat cu un cerc de m e t a l ; pe cruce se po t m onta supori din eav. 3) Plcile dc ancorare pot fi de tipu l celor din figura V.6, a, b, care perm it fixarea concom itent a m ai m ultor bare de oel ce se introduc n gurile plcii unde se fixeaz prin ndoire i se nepenesc sub efortul de traciune. 4) Fixatorul cu excentric reprezint u n sistem simplu de blocare pentru barele din oel moale i diam etru mic care necesit u n efort redus pen tru ndreptarea prin ntindere dup descolcire (fig. V.7). 5) Cirligele de ntindere s n t auxiliare de fixare a plcilor de anco rare de cablul fr sfrit (fig. V.8 i 5.9).

fig . V.7. Fixator cu excentric.

197

Fig. V.9. Fixarea capetelor barelor de cablul fr sfirit 3 prin interm ediul plcii de ancorare V i al cirligului de ntindere 2.

6) Cablul de ntindere este p re v z u t cu crlig i ochet i cu a ju to ru l lui i al plcii de ancorare se p o t fixa barele de oel de cablul de pe t a m burul tro liu lu i (fig. Y.10). Operaiile de descolcire la in s talaia cu- troliu electric s n t : 1) Montarea colacilor pe vrtelniie. ' 2) Prinderea capetelor barelor de pe colacii pui pe virtelni de cablul fr sfirit (v .fig . V.9), prin intermediul plcuei de ancorare (u. fig. V .6 ) i cirligului de ntindere (v. fig. V. 8). 3) Descolcirea se realizeaz prin acionarea cablului fr sfirit de ctre troliu, al crui motor a fost pus n funciune ; derularea cablului fr sfirit este asigurat de faptul c cellalt ca p tu l su este legat de s tlp u ld e ancorart cu scripete (v. fig. V.3). ' " 4) Operaia de descolcire se termin cnd cirligul de. ntindere a ajuns la captul cursei cablului fr sfirit, cnd se oprete i motorul.

198

Operaia de ntindere se ncepe cu fixarea barei la cap tu l dinspre vrteln ie prin fixato rul cu excentric (v. fig. V.7), iar cellalt ca p t se leag de ta m b u ru l troliului prin interm ediul cablului de ntindere (v. ig. V.10) i plcilor de ancorare (fig. V. 11).

Fig. V .l l . F ix a r e a c a p e te lo r b a re lo r d e o e l-b e to n d e tro liu p r in in te rm e d iu l p l c ii, d e a n c o ra r e 2, a l c rlig u lu i d e n tin d e r e 2 i a l c a b lu lu i d e n tin d e r e 3.

n d re p ta re a propriu-zis ncepe prin acionarea troliului n aceSeai condiii ca la n drepta rea cu troliul m anual, pn cnd se reali zeaz lungirea procentual stabilit (m axim um 0,3% ). D u p n d rep ta re se rotete ta m b u ru l troliului napoi, b ara se aaz prin g re u ta te a pro prie pe platform , apoi se elibereaz din fixator i din placa de ancorare. Se taie barele de pe p latform cu cletele la lungimile cerute conform fiei de debitare. Se tra n s p o r t barele n fascicule p n la bancul de lucru. Folosirea trac to arelo r sau a altor mijloace de ntindere nu este recom andabil.

3. ndreptarea cu dispozitive simple i la maini de ndreptat cu role i cu cap rotitor a oelului-beton livrat n colaci
Barele de diam etre m ari 0 > 12 m m se n d re a p t pe bancul de fasonat cu chei cu sau fr prelungitor. n d re p ta re a i fasonarea s n t n acest caz operaii care se fac de aceeai form aie i cu aceleai dispozitive (v. cap. V, D). Barele cu diam etru l m ai gros de 12 m m din oeluri OB 37 i PG 52 ?i_eluri PG 60 i PG 90 cu d iam etrul mai gros de 10 m m se n d re a p t

199

m an u al pe u n banc obinuit (fig. V . l 2) care dispune de o serie de dispozitive anexe (plci m etalice cu dornuri 1, fixate cu buloane in col urile opuse ale bancului). n d re p ta re a se face du p intro ducerea barelor in tre dornurile plcii, prin nco voiere, folosind cheia cu prelungitor, sau direct, folo sind ca p tu l liber al barei ca prghie ; bancul de lucru 2 este adesea c o m p letat pe cele dou latu ri cu capre p en tru depozitarea barelor de n d r e p t a t : ansam blu l de ca p re o i capre joase 4 p en tru barele n d re p ta te (care sn t dirijate spre acest Fig. V.12. Banc pentru ndreptarea barelor ansam blu de capre prin p la groase. nul nclinat 5). Barele de diam etru mic se n d re a p t la maini cu role sau la maini cu cap rotitor. n d re p ta re a se face prin c u rb are a succesiv n unul sau dou pla nuri, cu a ju to ru l u n or role de diam etre convenabile, alese n funcie de diam etru l barelor care se n d re a p t ; u n alt p a r a m e tru im p o rta n t este ra z a de cu rb u r (respectiv sgeata /) care se im prim barelor. Sgeata este reglabil i re zu lt din poziia reciproc a rolelor. P oziionarea rolelor se face astfel nct sgeata din curbare s descreasc p n la n d rep ta rea com plet (fig. V.13). Koii*
angrenajului mecanic

Lima barei Oe ofe/-6eton

masm

M icarea
otelului-t,etan

Fig. V.13. Schem a m ainii de ndreptat.


200

Mainile cu cap ro tito r au u n cap curb prin care trec srmele (sau1 bare ce au d iam etru l mic) ; prin ro tire a capului curb i avan sarea srmelor se execut n d rep ta rea t o t p rin curbare, care ns de aceast d a t se face n to a t e planurile ce intersecteaz centrul seciunii transversalea barelor. Descrierea m ainilor este detaliat n cap. V, C. B arele s n t deplasate cu a n u m it vitez prin acionarea unor rolede angrenaj puse n aciune de m o torul mainii. Rolele de angrenaj p o t d erula barele sau srmele liv rate n colaci prin fo ra de t r a c iu n e care se nate p rin frecare. Unele m aini au i dispozitive anexe, cu perii radiale care c u r oelul de rugin. Barele cu diam etru mai mare, p en tru a fi uor introduse n maini, se n d rea p t cu m in a sau cu a ju to ru l cletilor i cheilor, pe o lungimede ap roxim ativ 1 m. Mainile au dc regul u n su p o rt dc susinere a barelor n d rep ta te , prevzute cu lim itato r a u to m a t de curs, ce declaneaz i t ie re a barelor la lungim ea stabilit, d u p care barele s n t deb itate a u t o m a t lateral.

C. MAINI DE NDREPTAT l TIAT

1. Generaliti
P e n tru m ecanizarea operaiilor legate de confecionarea a rm tu rilo r n prezent se dispune de maini de n d re p ta t i t i a t oel-beton : maini de fason at bare p n la 0 < 40 m m ; m aini com bin ate de n d rep ta t, t ia t i faso n at bare, direct din c o l a c i ; m aini de fason at bare su biri (etrieri) ; m aini de t i a t oel-beton acion ate hidraulic sau mecanic ; maini p en tru s u d a t cap la cap bare de oel-beton ; maini de s u d a t prin p u n cte cu o pereche de e le c tro z i; maini de s u d a t cu m uli electrozi, precum i linii complexe care fac operaiile n flux continuu (de t ia t, su dat i chiar r u l a t plase sudate). Mainile p o t fi d estinate atelierelor de a rm tu ri de m are capaci t a t e unde se cere p ro d u c tiv ita te rid ica t sau atelierelor de antier un d e snt suficiente mainile cu p ro d u c tiv ita te medie. Mainile tre b u ie s p o a t prelucra a t t oelul neted, c t i oelul profilat (tip PG sau srmele am p re n tate). Unele din mainile cele mai cunoscute n prezent s n t a r ta te n con tinu are unde se prezint modul general de alctuire i exploatare.
201

2.

A lctuirea d e principiu a unei m aini d e ndreptat i tiat

Mainile de n d re p ta t i t i a t se caracterizeaz p rin civ a parametri principali: putere, vitez de ndreptare, d iam etrul armturii, rezis t e n a oelului care se n d rea p t, p ro d u c tiv ita te a n t/h , masa agre g atu lu i principal etc. Aceti p a ra m e tri p en tru cte v a m aini utilizate la noi s n t d ai n tabelul V.2. Se reco m an d ca mainile utilizate s aib de p referin sistem de nd rep ta re cu role, iar tierea s se fac cu cu ite ro ta tiv e , s aib lim itato are sensibile la finele cursei, n u m r to r de bare i ghidaja p e n tru prevenirea flam bjului barelor ajunse la lim itator, precum i colectoare a u to m a te de bare.
Tabelai V.2. C aracteristicile tehnice ale m ain ilo r de ndreptat l t ia t Denumirea mainii ara U .R .B . R .S .R . Diametrul armturii Profil 5 15 m m R o tu n d i p eri odic 5 15 m m Rotrund i periodic G10 mm R otund Viteza de ndreptare m/min 39 i 72 Productivi tatea t/h 1,50 medie 0,75

Maia kg

2 600

E . W artenw eiler R B /4 c fcy Italia K OCH BE 4 R .F .G . W A FIO S R.4 R .F .G . Nosenko U .R .S .S .

40+80

1,50 medie 0,75

3 850

1 2 0 -1 5 0 180 n d rep tare

1,80 m edie 0,90 2,00 m edie 1,00 0,40 m edie 0,20 0,35 m edie 0,20

3 950

3 10 mm R o tu n d

2 5 -4 0 80 ndreptare

2 200

3 12 mm R o tu n d

40

1200

6 M artie" R .S .R .

4 14 mm R o tu n d

46

2,000

202

Fig. V.14. Maina de ndreptat cu role n dou planuri.

P e n tru bare subiri ( 0 < 1 2 mm) se preconizeaz s se conceap m aini com binate de n d rep ta t, t i a t i fasonat. M ajo ritatea rilor au producie proprie de maini de n d re p ta t i tia t. E x is t u n n u m r fo a rte m are de maini de n d re p ta t i t ia t, m odul lor de alctuire fiind asem ntor. n principiu, u n agregat de ndreptat i tiat (fig. Y.14 i \ .15) se com pune d i n : agregatul propriu-zis de n d rep ta re a lc tu it din m ecanismul de nd rep ta re i avans, p re v zu t cu ec hipam ent de. a c io n a re ; v irte ln i p e n tru su portul colacului de o el-b e to n ; suportul p en tru susinerea barei n d re p ta te i tiate, cu jgheab de degajare ; mecanismele de tiere i degajare a u to m a t a b a r e lo r; echipam entele electrice de acionare, reglare i a u to m atizare a operaiilor. Alctuirea agregatului de t i a t (la m aina tip E. W artenw eiler Italia, care se afl i n d otarea u no r fabrici de p refabricate din a r a noastr) se poate urm ri pe figura Y.16.

Fig. V .l5. Agregat com plet de ndreptat i tiat.

203

3. Modul de utilizare a mainilor de ndreptat i tiat


Se pregtete m aina de n d re p ta t (v. fig. V. 1G), echipndu-se cu setul de role corespunztor diam etrelor barelor ce se ndreap t. Se aaz colacul de oel-beton pe virteln i. Se regleaz cu aju to ru l m anetelor rolele de tragere i n d rep ta re la d ep rta re a corespunztoare dimensiunii barelor care urm eaz a se ndrepta. Se n d re a p t cu cheia ca p tu l liber al vergelei din colac i se introduce prin inelul de c a p t 6!, n tre rolele de ghidaj i cele de p re in d re p ta re i tragere. Se verific dac vergelele p o t p tru n d e cu uurin n ntreg tre n u l de role. Se fac contactele electrice p e n tru acionarea tierii 6 i degajrii barelor. P rin apsare pe buto n u l 7 de com and cu im pulsuri (com and electric), se p une n fu n ciun e m otorul electric principal de acionare 2, care acioneaz rolele de tragere i ndrep tare, astfel inet b a ra s fie mpins de rolele de trag e re ntre rolele de n d rep ta re din plan vertical i orizontal p n p tru n d e la foarfeca de tiere, du p care se regleaz din nou rolele de ndreptare. Se fixeaz lim itatorul de com and a tierii la lungimea necesar. D u p ce se fac to a te verificrile, inclusiv lungimea barei, se apas pe bu to n u l de m ers continu u cu v iteza I sau v iteza II, du p dim en siunea m aterialului care se n d re a p t (oelul 0 5 8 m m se n d re a p t -cu vitez mic, iar oelul 0 8 15 m m se n d re a p t cu vitez mare). D u p ce se taie o bar, se controleaz c a litatea operaiei de n drep tare i tiere la lungime (to lera n a de tiere este n j u r de 1% ), precum i modul de ra b a te re a laturii jgheabului, care las b ara s cad pe suporii de colectare. Maina este p re v z u t cu un n u m r to r al barelor t ia te , care funcioneaz prin scdere (se pleac de exem plu de la 1 999 dac vrem s tiem 2 000 b are i se oprete cnd s-a t i a t n u m ru l de bare stabilit).

4. Maini de ndreptat i tiat executate n ar


n a r a noagtr s-a utilizat, ncepnd din anul 1966 m aina de n dre p ta t tip Nosenko ,No-338, m ain care n d re a p t oelul-beon neted, cu dimensiunile de 0 3 12 mm, folosind p en tru n d re p ta re o to b ro ti toare cu bacuri. Barele s n t trase direct din colacii aezai pe v irte ln i . O m ain sim ilar este m aina IL-Precizia care n d re a p t i ta ie el neted cu dimensiunile 0 3 14 mm, cu viteza de deplasare a vergelei Wai mare decit la m aina t i p Nosenko No-338.

205

n ultimul tim p s-a asimilat maina (le ndreptat i t ia t 6 Martie" Timioara pentru oel rotund cu dimensiunile 0 G12 mm, oeluri PG 52 i PG 00 cu dimensiunile 6 i 8 mm. precum i pentru prelucrarea (n dreptarea) srmelor STNB i STPB cu dimensiunile 5 - 1 0 mm ce se livreaz n colaci (v. tabelul I X .1). Maina U.R.B. este o main de ndreptat cu role, avnd role pentru prendreptare, role de tragere, role de ndreptare n plan vertical i role' de ndreptare n plan orizontal, acionate prin roi dinate cilindrice, astfel incit oale rolele acionate au aceeai turaie. Maina are u n batiu confecionat din oel sudat i p relu c rat; n corpul batiului se afl grupul de antrenare al mecanismului de tragere i ndreptare i grupul de antrenare a amecanismului de tiere. Grupul de role de prendreptare se compune din trei role cu profil i o rol de ghidaj lis care snt reglabile dup diametrul barei ce se ndreapt. Grupul de antrenare se compune din : motorul electric cu dou tu raii i cu mers nainte i napoi ; cuplajul electromagnetic cu friciune care realizeaz transmisia de la motor la reductorul de turaie i frineaz mecanismul de tragere i ndreptare n timpul tierii oelului-beton (transmisia prin curea trapezoidal de la cuplaj la frn i cu lan la reductor i apoi prin grupul pinioanelor cilindrice de pe axele rolelor de tragere i ndreptare). Mecanismul de tiere se compune din : motorul electric de acio nare de tip asincron trifazat i mecanismul de tiere acionat cu 4 curele trapezoidale. Declanarea se face printr-un electromagnet de cuplare. Foarfeca este tip ghilotin acionat de un arbore excentric, care are o cam ce acioneaz o prghie a axului jgheabului, producnd degajarea oelului-beton. Jgheabul are rolul de ghidare i degajarea barelor tiate i este compus d i n : o parte fix format din batiu i 7 supori fici, o parte mobil care se rotete n jurul unui ax, fiind acionat de cama excentricului. La captul fix al jgheabului se gsete iimitatorul (m icrontreruptor care comand mecanismul de tiere. Mainile de ndreptat pot face ndreptarea la diametre mai mici,, prin tobe de ndreptare rotitoare sprijinite pe rulm eni cu bile. n ar noastr s-au produs mai m ulte maini de ndreptat i tiat, i anume : maina Precizia" ; maina 6 Martie" Timioara, model 1978 cu role de ndreptat, maina cu role U.R.B., maina 6 martie" Timi oara model 1981, cu ta m b u r rotitor i buce de ndreptare. La mainile de ndrep ta t cu cap rotitor (fig. V.17) toba are n com punerea ei de regul bucele de ieire i intrare 2 i 5, cteva p e r e c h i de bacuri 3, plasate n paharele 4, uruburile de reglare A , 13, C, D ijE

206

corpul capului lotitor j


3

2 ,

b u ce j

bacuri j

pahare ; A , B , c, O , E uruburi d c reglare.

i ro a ta de transm isie p e n tru curelele trap ezo idale (tip ul re p re z e n ta tiv este Maina Wafios R. 4, folosit n a r , d ar aceasta nu po ate n d re p ta b are de grosim e p re a mare).

5. Dispozitive i maini de tiat oel-beton


Tierea oelului-beton se ex e cu t cu clete m an ual, s ta n e m anuale, ta n e m ecanice ac ion a te cu m o to are electrice sau hidraulice, precum i cu ag regate com plexe de t ie re etc. Cletele m anual se folosete p e n tru tierea barelor subiri (fig. V.18). 'Cletele, fa b ricat de n trep rin d e rea 6 M artie Tim ioara, ta ie srm a S B P de 0 7 m m i o el-b e to n 0 12 mm. Cuitele s n t interanjabile fiind confecionate din oel de scule, t r a t a t e term ic, unghiurile cuitelor asigurnd o b u n tiere. Stanele manuale (fig. V.19) s n t agregate ac io n a te p rin prghii. n a r a n o astr se fabric t a n a m an u al 6 M artie" Tim ioara care ta ie oel ro tu n d 0 25 mm.

Fig. V.19. Stane cu prghii manuale.

:.203

S n t numeroase firme care livreaz ta n e m an u ale care asigur tierea oelului-beton de to ate calitile p n la d iam etrul de 40 m m (v. fig. V . l 9). S ta n a se fixeaz de o fundaie, are u n batiu m asiv i u n b r a rob ust, a c io n a t prin pirghii cu sau f r cremaliere, care acio neaz cu itu l de tia t. Cuitele s n t interanjabile, p u in d fi schim bate du p d iam etrul barelor care se taie sau cnd se uzeaz. Stanele manuale hidraulice po t t ia cu u u rin oel-b eton de dia m etru mare. T ra n sm iterea forei nu se face prin prghii, ci prin pom pe hidraulice a c io u a te m anual. S ta n a se com pune d i n : b a tiu l stanei, organele de tiere, corpul de po m p i organele de tra n sm ite re a forei la organele active de tiere (cuitul). A tt la stanele m anuale, ct i Ia cele mecanice, p en tru a se asi gura o b u n tiere este n e c e s a r : s se dispun de cu ite cu d u rita te corespunztoare, bine ascuite, care s se deplaseze n plan uri paralele, fiind fixate de organele active ce nu au micri laterale, asigurnd u n bun ghidaj. La uneltele m anuale se taie de regul o singur bar. tiinele mecanice sn t alctuite pe acelai principiu cu tan ele m a nuale, num ai c organele active s u t ac io na te prin angrenaje puse n funciune de m o to are electrice. Mainile de regul s in t au to m ate, m o n ta te pe ro i i cu dispozitive de mpingere. Mainile au comenzi m anu ale sau la picior. O p rezentare de principiu a unei ta n e mecanice de t i a t este a r t a t n figura V.20. tan ele mecanice p o t t ia to a te diam etrele de b are i pot tia i un nu m r mai m are de bare, chiar p n la 12 bare o d at, dac diam etrul acestora este m ai mic. Dintre m ainile utiliza te la no i se prezint urm toa rele tip u ri : 1) Mainile F utura (R.F.G.) tip S 322, S 401, S 501 i S 701 care au puteri .de la 1,5 la 7,5 k W i p o t t ia bare p n la 70 m m grosime din oel OB 37, respectiv de 55 m m p e n tru oeluri de nalt re ziste n . Poate t ia p n la 12 bare 0 7 respectiv 14 mm. G re u ta te a m ainilor variaz de la 300 la 1 930 kg ; unele tip u ri au dispozitive hidraulice. Mainile po t teoretic realiza de la 25 la 42 t ie tu ri/m in . 2) Mainile M U B E A tip BS 28 i BS 32 sn t m aini mobile de 2 CP cu g re u ta te de 270 la 435 kg i po t t ia bare p n la 32 m m ; p o t de asemenea t i a concom itent 3 4 bare. Are declanator m a n u a l i rele de susinere a barelor care u rm ea z a fi tiate.
H ~ Cartea fierarului betonist cd. l

209

F ig . V.20. ta n e m eca n ic e . M a in a K SB -50.

3) Mainile lip S T E I N W E G sn t maini 2,5 CP cu p erfo rm an e similare mainilor M UBEA, cu declanator a t t m anual, c t i la picior. 4) Mainile L I E B I G i L U D E W I G -D r e s d a se livreaz n trei ti pu ri : FM-48, KSB-50 i PSK -65 ; s n t maini cu acionare la picior. 5) Mainile M I R (U.R.S.S.) cu p utere de 75 kW , m aina BY-4 (R .P.U .), m ain a tip N-40 (R .P .P .) cu putere de 5,5 kW etc. G) M aina R E M A tip PG 440/35 (Italia) are u n dispozitiv de t ia t a t a a t mainii de fasonat, p rin cuplarea dispozitivelor de t i a t Ia [ar borele m otoreductorului. n u ltim a perioad s-a pus n fabricaie la n trep rin d e rea 6 Mar t i e " Tim ioara, m aina hidraulic de t i a t oel-beton cu m o tor d a n tre n a re de 4 kW , 1 500 ro t/m in , ce debiteaz bare de oel-beton cu diam etru l m axim de 42 m m i ta n e manuale.
210

D. TEHNOLOGII SIMPLE DE FASONAT ! NDREPTAT OELUL-BETON

1. Generaliti asupra fasonrii manuale


Barele de oel-beton sint puse in elementele din b eto n n zonele ntinse ale elementelor, p en tru a a j u t a seciunile de b eton de a prelua eforturile u n ita re de ntindere p rin barele de oel (arm turi). P e n tru a r sp u n d e acestei cerine, barele s n t prelucrate, de fa p t ndoite, la diferite unghiuri, p e n tru a asigura trecerea de la o zon la alta i pentru o b u n ancorare a barelor n m asa betonului. Prelucrarea a rm tu rii conform cotelor din proiect i fiei tehnice se num ete faso narea armturii. F aso n area p o a te fi f cu t m anual sau mecanic. F asonarea m anu al se face cu a ju to ru l u n o r dispozitive simple i const din ndoirea sim pl sau succesiv a barelor la unghiul dat, de regul 45, sau la unghiul precizat in proiect (acest tip de fasonare 5e num ete fasonarea barelor ridicate). P e n tru realizarea ciocurilor se fac ndoiri la unghiuri de 90 sau 180. ndoirile la 90 se fac i la barele care arm eaz colurilor elementelor de b eton arm at. n d oirea barelor trebu ie f cut cu anum ite raze de curbur pe discuri cu raze diferite, stabilite n funcie de n a tu ra ndoirii (cioc, b ar ridi cat etc.), profilul oelului i ca litatea oelului (fig. V.21). Unghiul de ndoire po ate fi verificat prin abloane.
PC 60 <t>Z 10 mm

Fig. V.21. Raze de ndoire.


OB 3 7 0 i 10mm

211

2. Dispozitive simple pentru fasonare manual


F asonarea m an u al se face de regul pe u n banc de lucru pe care s n t fixate dispozitivele a ju t to a r e de ndoire, n special plci din oel pre lu c rat sau t u r n a t , de forme i alctuiri diferite. n figura V.22 se a r a t u n b anc de lucru care tre b u ie s aib u n b la t foarte rigid. D in tre dispozitivele anexe care se folosesc se pre zin t cele mai uzi ta te , i a n u m e ; 1) Cheile simple sau duble cu b r a d rept sau b r a frnt. Cheile au dim ensiuni diferite n funcie de d iam etrul barelor care se n dreapt. 2) Placa simpl cu trei dornuri cu sau fr prghie de ndoire (fig. V.23), cu sau fr cremalier, po ate fi folosit la form area ciocurilor sau n doirea barelor ridicate. 3) Placa cu dornuri, discuri, cerc gradat i prghie cu fixaloare i limitatoare p en tru form are de etrieri, ciocuri, bare ndoite (fig. V.24, a, b). 4) Placa cu dorn crestat i cheie fixat de plac, a v n d prelungitor (fig. V.25 , a, b), folosete la form area etrierilor sau a ndoirilor suc cesive. 5) Plcile cu guri folosesc p en tru fixarea pe acestea fie a dornu rilor simple sau a dornurilor cu discuri, fie p e n tru fixarea prghiilorchei cu dornuri (fig. V.26) care au la p a rte a inferioar u n b o l ce se introd uce n g a u r a plcii, folosit d re p t pivot.

Fig. V.22. Banc pentru fasonarea manual a oelului-beton.

Fig. V.23. Plci cu dornuri i prelungitor pentru fasonare :


a plac simpl ; b plac cu cremaUer.

212

Fig. V.24. Plci cu prghie, cu lim itatoare i fixatoare.

Fjg. V.25. Plac cu dorn crestat.

213

Dispozitivele de ndoire s n t n continu perfecionare i ele s n t concepute de im aginaia tehnicienilor i m uncitorilor p en tru uu rarea muncii m anuale ; practic n um ru l lor este nelim itat.

3. Utilizarea dispozitivelor simple de fasonat


Barele de d iam etre mici (subiri) se pot ndoi cu a ju to ru l a dou chei, n special p en tru corectarea poziionrii arm tu rii n ain te de betonare (fig. V.21), n care caz se p o t folosi i chei frnte. * P e bancul^care are trei sau p a t r u dornuri se po ate face o ndoire comod cu o cheie (fig. V.28) ; dornurile se pot pune la astfel de dis ta n e nct pe ele li se ataeze discuri gu rite care s asigure ndoirea la raza de c u r b u r cerut.

Fig. V.28. ndoirea cu trei dornuri i o cheie.

214

Fig. V ,29. ndoirea cu plac turnata.

Folosirea plcilor din oel t u r n a t s n t cele mai comode, la ndoirea oelului-beto n (fig. V.29). Barele ridicate se pot ndoi uor cu plci cu chei (prghii fixate de plac, barele fiind blocate de dornuri). F o ra de ndoire se reduce d a c se folosesc crem aliere (fig. V.30). F ix area plcilor de ndoire pe bancul de lucru se face, de regul, in coluri opuse, n diagonal, p e n tru a perm ite lucrul concom itent sau succesiv p re d n d bura de la u n fierar beto n ist la cellalt. Acionarea prghiilor pen tru a ex e cu ta ndoiri la 45, 90 sau 180, se n v a uor i nu s n t necesare explicaii. M odaliti a ju t to a r e de ndoire a unor bare cu dispozitive s n t a r t a t e n figura V.23 V.25. D e exemplu, n figura V,25, a se a r a t poziia barei 1 deja ndoit de dou ori care este t re c u t prin dornul crestat 4, fix a t pe placa 5 i mpins pn la lim itatorul 3 al b ra u lu i cheii 2. P rin rsucirea prghiei (cheii) in sensul sgeii se realizeaz o nou ndoire la 90. ndoirile

Fig. V.30. ndoirea barelor ridicate.

215

Pasul fretei

Fig. V.31. ablon pentru ex e cutarea fretelor.

succesive ajung s formeze etrierul nchis cu capetele ciocurilor n d re p ta te paralel cu laturile etrierului (v. fig. V.25, b) sau d up diagonala etrierului. Plcile cu cresttu ri po t form a m ai m uli etrieri deodat. F aso n area fretelor de stlpi cu mijloace m anuale se realizeaz cu a ju to ru l u n u i cilindru de lemn, cu d iam etrul reglabil la dim ensiunea stlpului, aezat cu axul, fo rm a t dintr-o eav , pe d ou capre (fig. V.31) i care se po ate ro ti uor cu o manivel. O asemenea fret se poaie face num ai din oel moale subire, care se modeleaz uor pe cilindrul de lemn.

4. Fasonarea mecanic

P e n tru industrializarea lucrrilor de a rm tu ri n prezent se folosesc maini de fa so n at cu g ra d rid ica t de au to m a tiz a re care asigur o proM W "'7 > d u c tiv ita te rid ic a t la lucrrile de arm turi. De regul mainile s n t in teg ra te unui flux tehnologic continuu care rezult din organizarea ra io n a l a atelierelor de arm tu ri (v. cap. IX). Gel m ai simplu m od de organizare este am plasarea mainii de fa s o n a t ntre dou b ancuri (fig. V.32) p rev zu te cu rulouri pentru spri jinirea barelor i glisarea lor n tim pu l fasonrii. A m plasarea mainii se face prin fixarea n fu n d a ie i calarea sa cu pene. M aina v a avea in sta la ia electric e x e cu tat conform regu lilor de securitate, a v n d p u n erea la p m in t i cablurile tre c u te prin canale n pardoseala atelierului (sau prin cabluri blindate).

216

Fig. V.32. Banc de lucru pentru fasonarea mecanic.

E. MAINI DE FASONAT (NDOIT) OEL-BETON

1. Maini de fasonat bare longitudinale


F asonarea barelor 111 atelierele de antier de mic im p o rta n seface m anual, cu dispozitive simple, d a r aceasta necesit m u lt m ano per. F asonarea m ecanic este indicat pen tru to a te atelierele de con fecionat arm turi. n a r a noastr se utilizeaz m aina de fasonat tip 9 Mai" produs din anul 1964 de U zina 9 Mai" B ucureti i Maina MF-32 (fig. V.33), produs de Uzina Mecanic Sibiu, care poate face operaiile de n dreptare, ndoire i spiralizare a barelor. n tre p rin d e re a 6 M a r tie " Tim ioara produce m aina de fasonat oel-beton 0 40, OB 37 ( 0 32 PC) cu m o tor de a n tre n a re de 4 kW 1 500 rot/m in. M aina este p re v z u t cu un sistem acustic pen tru de pirea accidental a unghiului de ndoire program at. F r reglare a u to m a t se p ot fasona bare pn la un unghi de 180 ar cu reglare a u to m a t se p o t ndoi la unghiuri de 45, 90 i 180. P o a te fasona oel ro tu n d OB 37 p n la 0 < 40 m m i oel PC pn la 32 m m ; p u tere a mainii este de 2,2 k\V, iar g re u ta te a mainii de 900 kg. M ulte m aini de fa so n at au i dispozitive de t i a t (maina REMA tipul PC 40/35 i tip u l PC 32/26 Italia).

217

Fig. V.33. Main da fasonat oel-beton.

2. Alctuirea de principiu a mainilor de fasonat


Mainile de fason at (fig. V.34, a) sn t alc tu ite n principiu din : 4>atiul sau cu tia m a i n i i ; dispozitivele de lucru, p lasate pe o plac d lucru ; mecanismele de a n tre n are ; dispozitivele de com and. Batiul mainii este o construcie m etalic ro bust, de regul m on t a t pe roi p e n tru o deplasare uoar pe distan e mici, la locul de lucru. B atiul este a lc tu it dintr-o s tru c tu r m etalic p o rta n t , co n in n d n el mecanismele de antrenare, de com and pornire, oprire, inver sare etc., instalate pe u n perete lateral, de regul fix. Dispozitivele de lucru fixe sau detaabile sn t am plasa te pe o plac de lucru p la s a t pe p a rte a de sus a batiului. Dispozitivele de lucru s n t alctuite dintr-o plac de lucru confecionat dintr-o ta b l groas n care este d ec u p at u n disc activ ro tito r cu locauri p e n tru fixarea organelor active de fasonare (dornuri, roi, rigle cu guri i dornuri etc.) j
.218

Fig. V.34. Maina de fasonat tip FICEP (a), fasonarea la main a ciocurilor (b) i a barelor ridicate (c) ;
I I V fa z e d e fa s o n a re .

dou sau mai m u lte plci tran sv ersale cu poziie fix sau reglabil, prevzute cu locauri p entru dornuri (roi sau dispozitive), care for meaz organele pasive ale operaiei de fasonare. La m arginea mesei de lucru se gsesc m o n ta te de regul, pe dou fee opuse, dou bare (role) pen tru glisarea oelului-beton. Multe maini au o serie de dispozitive anexe care pot asigura exe cuia unor prelucrri speciale, cum ar f i : b r a cu dornuri p en tru ndoi rea barelor ridicate cu alte d istane n tre dornuri dect cele de pe dis cul activ (S T E IN W E G , F IC E P ). dispozitiv p en tru confecionarea spiralelor (S T E IN W E G , F IC E P , F U T U R A , B IF A X etc.), dispozitive Pentru ndoire cu raze de cu rbu r foarte mari, dispozitive p en tru faso

219

narea dubl a mai m u lto r b are de diam etre m i c i ; dispozitive p en tru spirale poligonale, capete speciale p en tru exe cutare a ciocurilor, dispo zitive de adaos cu role p en tru n d re p ta t srmele, lim itatoare, dispozi tive pen tru ndoirea sim ultan a mai m u lto r bare etc. Mecanismele de antrenare sn t n principiu alc tu ite d in tr-u n m otor, care p une n m icare r o a ta m elcat pe axul cruia se gsete m o n t a t discul activ. D u p n a tu ra construciei, mecanismele dispun de roi d in ate, reductoare, pinioane, curele de transm isie, ambreiaje, frne, ru lm en i etc. Discul tre b u ie s aib ro ta ii prestabilite, cu m ai m u lte viteze (2 4 viteze) n funcie de grosim ea barelor, i dispozitive de inversare. Mainile m oderne (FIC E P ) au u rm to a rele c a ra c te ris tic i: ro tirea dis cului n dou sensuri, oprirea a u to m a t a discului la unghiul de rotire prestabilit, rentoarcerea a u to m a t , obinerea vitezelor de rotire dorite prin reglare prealabil. Mecanismele de comand asigur pornirea prin pedal, oprirea au to m a t a discului, reglarea vitezelor de la un levier, comenzi p en tru viteze fo a rte reduse, dirijate m an ual sau au tom at. S nt i agregate cu g ra d de a u to m atizare ridicat, m o n ta te pe roi de cauciuc care se deplaseaz uor prin m pingere sau p o t fi ridicate cu mijloacele de ridicat. Masa mainilor, d up g ra d u l de com plexitate, diam etrul barelor i re z is te n a acestora v a ria z de la 300 la 1 600 kg.

3. Modul de utilizare a mainilor de fasonat

a. Operaiile com une dc punere n funciune. P e n tru a utiliza ra ional mainile de fasonat, s n t necesare: cun oaterea perform anelor mainilor, utilizarea dispozitivelor anexe i tab ele a ju t to a r e care s indice unghiul de rotire necesar p en tru realizarea unei ndoiri simple sau duble, d ia m e tru l m axim al unei bare sau a barelor caie se n doaie concom itent. n prospectele mainilor sn t m u lte d a te auxiliare necesare folosirii eficiente a mainilor. Operaiile de punere n fu n ciune s n t : 1) M ontarea pe m asa de lucru a riglelor g u rite cu dornuri i mon ta re a rolelor de ndoire pe dornuri (cu sau f r dispozitive anexe, brauri, lim itato are etc.) ; rolele se aleg n funcie de diam etrul barelor care se ndoaie. 2) Stabilirea unghiului de ndoire la mainile a u to m a te sau cu p rogram are ; la cele cu acionare m ecanic (normal), p en tru realiza rea unghiului, fierarul b eton ist u rm rete valorile de pe discul gradat.
220

3) Conectarea mainii la re e a u a electric se face cu luarea m su rilor de p rotecia muncii, stabilirea ro ta ie i discului n funcie de grosi mea barelor (cnd se fasoneaz m ai m u lte bare) i p u tere a motorului. 4) In trod ucerea barelor de fa so n at p rin m anipulare de pe banc pe m aina de fasonat. b. F asonarea propriti-zis. P e n tru fasonare unghiul de ndoire se verific pe ablon. 1) Fasonarea ciocurilor se face pe o m ain cu disc ro tito r ( v . fig. V.34, a) realizndu-se succesiv urm to a rele o p e r a i i : se m o n te a z dornul central sau u n dorn cu rol de dorn central i u n dorn de lucru ; se introduce b ara ntre aceste dornuri (v. fig. V.34, b), lsnd capul necesar form rii c io c u lu i; se p une n micare discul ro tito r spre d re a p ta p n se form eaz ciocul (la 180), apoi se oprete m aina ; se schim b sensul de ro ta ie al discului, p u n n d n m icare inversorul cnd dornul de sprijin a revenit n poziia iniial. 2) Fasonarea barelor ridicate prin ndoiri succesive (v. fig. V.34, c) se face a s t f e l : d up fasonarea ciocului b ara este m pins pe linia dor nului central cu b u c a ta (poriunea) p re v z u t n proiect a fi d re a p t ; dornul de sprijin se fixeaz la o d is ta n mai m are fa de dornul ini ial, pe o ax perpendicular pe b ar ; u n dorn de sprijin se plaseaz pe ling bar, pe liniile cu guri ; ac ion n d discul mainii se face prim a ndoire la unghiul prescris ; b ara este scoas de pe disc i pus n po ziia n care dornurile de sprijin au poziiile din figur, du p care se pune n micare discul n sens invers fcndu-se a doua ndoire ; b ara este apoi m pins nainte n vederea unei noi ndoiri sau a formrii ciocului. In funcie de caracteristicile mainii de fasonat, d iam etrul barelor i nlim ea grinzii p e n tru care se face ridicarea barelor se pregtete maina de fasonat, cum se a r a t n exemplele u rm toare, p en tru ndoirea dubl sim ultan. ndoirea dubl la 45 cu dou dornuri pe discul rotitor (fig. V.35) se face a s t f e l : diam etrul dornului D se alege n funcie de grosim ea barelor d
dmax* mm D , mm 20 80 26 100 34 140 40 160

pe discul ro tito r se p u n dornurile la d is ta n a B 1; iar riglele cu guri la distan a A u poziia re lativ a dornurilor de pe rigle (c ateta triunghiului) se p une t o t la d is ta n a A x :
A -l

0 , 7 5 Bj.
221

a3

A1 A?
a

Fig. V.35. ndoire dubl sim ultan cu dou dornuri pe discul rotitor.

Serviciul tehn ic trebuie s afieze la m aini tabele cu distanele i B i pe g ru p e de diam etre ; discul r o tito r se aduce cu poziia dornurilor astfel ca axa fo rm a t de dornurile de pe disc s fie perpendicular pe riglele cu guri, la mij locul distanei d intre dornurile de pe r i g l e ; se in tro d u ce b a ra n tre dornuri, d up ce s-a nsem nat pe ea cu creta locul de u n de se ridic (ndoaie) ; acest sem n se m archeaz n dre p tul axei dornului de pe d i s c ; se declaneaz m aina care rotete discul cu 45, d up care se oprete dac m ain a nu are dispozitive a u to m a te de aducere napoi. ndoirea se face simultan p rin blocarea barei cu dou dorn uri al t u r a t e fix ate pe discul r o tito r i ndoire d ubl la 45 cu u n singur dorn fix a t pe discul ro tito r (fig. V.36) ; ndoirea se face n m od similar, dar poziia v ertic al a discului treb u ie aleas astfel ca b ara d re a p t s poat sprijini pe cele dou dornuri a l tu r a te de pe riglele g u rite i pe^dornul de pe disc. n figura V.37 se a r a t ndoirea barelor pentru grinzi foarte nalte cn d la disc este necesar s se foloseasc u n prelungitor. ndoirea simultan a mai multor bare subiri, folosind dispozitive anexe tip F I C E P prinse pe riglele g u rite i disc* este a r t a t n fi g u ra V.38. 3) Fasonarea etrierilor cu m aina de fa s o n a t obinuit este a r t a t n f ig u r a V.39. Mainile de fa s o n a t p o t ex e cu ta spirale rotu n d e, poligonale' etc.
222

Fig. V.36. n d o ire d u b l s im u lta n cu u n d o rn p e d is c u l ro tito r.

F ig . V.37. n d o ire d u b l s im u lta n cu u n d o rn p e p r e lu n g ito ru l la d is c .

Fig. V.38. ndoirea sim ultan a barelor subiri.

223

Fig. V.39. Fasonarea etrierilor cu main de fasonat obinuit.

4. Maini de fasonat bare longitudinale


Mainile de fa so n at i ndoit oel-beton sn t la fel de numeroase *ca i mainile de n d re p ta t i tia t. Modul lor de alctuire n principiu este a c e la i; difer foarte m ult dispozitivele de lucru. S n t m aini cu organe active foarte diferite .(discuri, m anete, console etc.) cu m od de acionare similar (prin ro ta i a discului), dar cu caracteristici tehnice i p erform an e diferite. Ca exemplificare se a r a t unele caracteristici p en tru ctev a tip uri de m aini din rile socialiste i din vestul E u r o p e i : 1) Maina G-40 ( R . P .P . ) fasoneaz oel p n la 40 m m cu rezis t e n a p n la 450 N / m m 2 ; viteza de ro taie a discului activ de la 3,5 la 11 ro t/m in , p u te re a 2,2 kW , m asa 700 kg. 2) Maina B H - 4 0 ( R . P .U .) fasoneaz oel p n la 40 m m, cu re zisten a pn la 700 N / m m 2, cu viteza de ro ta ie a discului de 100 130 ro t/m in , av n d puterea de 4 kW . Maina are discul plasat excentric f a de batiu l mainii, dar are o plac ra b a ta b il care asigur prelun girea plcii de lucru astfel c n poziia de lucru discul se afl la mijlocul mesei (plcii). 3) Maina M U B E A B E N D E R (R .F .G .) fasoneaz oel, p n la 32 m m, cu rezisten de 400 N / m m 2 i p n la 25 m m p e n tru oel cu rezisten a de 700 N / m m 2. M aina este p re v zu t cu scal g r a d a t pen t r u a m arca unghiul de ro taie al unui b r a m o n t a t pe discul activ. Se po t realiza unghiuri de ndoire n t re p te cuprinse ntre 0 i 315. M aina are u n set de role de ndoiri, cu diam etrele de la 50 la 480 mm,
224

perm iind s se realizeze;r^ze de ndoire de la 2,5 d p n la lSd, p en tru g am a de diam etre de la 0 la 32 mm. P o a te realiza i spirale cu diam e tru l de 150 mm. 4 ) M aina P E D D I N G H A U S - P E R F E C T R A P I D P (R .F .G .) are posibilitatea de a program a fasonarea la 6 diferite unghiuri de n doire spre sn g sau spre dreapta. 5) Maina R E M PC 4 0 /3 5 (Italia) fasoneaz oel p n la 40 m m cu rezistena de 450 N / m m 2 i p n la 32 m m p en tru oel cu rezistena de 850 N / m m 2 i taie oel p n la d iam etru l de 35 m m, res pectiv 26 mm, a v n d u n m otor electric de 3,5 GP. P o a te fasona conco m ite n t pn la 10 bare de 14 mm, iar cu reducerea corespunztoare a num rului de b are se m rete d iam etru l barei de fa so n at sau t ia t. Are dispozitiv de n d rep ta re cu role a barelor de la 6 la 18 mm. 6) Maina F U T U R A B 502 (R .F .G .) fasoneaz oel p n la 50 m m, are o p utere de 3 kW . are trei viteze de ro ta ie a-discului 5 7, 5 15 ro t/m in cu mers nainte i n a p o i ; m asa mainii este de 1 220 kg j are dispozitive p e n tru p relu crat spirale. 7) Maina P E D D I N G H A U S B I F A X - 3 2 IC (R .F .G .) fasoneaz oel p n la diam etrul de 32 mm, a v n d rezistena m ax im de 450 N / m m 1 ; are dou viteze (20.ro t/m in p en tru bare la 16 m m i 10 ro t/m in pen tru bare m ai groase) ; m aina are i posibilitatea de a fi liv rat cu u n pro gram ator. Multiplele dispozitive anexe o rm eaz ca litatea de baz a mainilor. L a aceast m ain se pot fasona etrieri i n d re p ta oel^ beton de diam etre mici. O m ain mai mic este tip u l B IA F E X -E . 8) Maina F I C E P model C A M (Italia) se livreaz n 6 v aria n te, cu puteri de la 2 la 6 GP i cu m asa variind de la 360 la 1 600 kg ; faso neaz o g am foarte m are de diam etre de diferite caliti, practic n treaga g am posibil, are ec hip am ent care asigur ro ta ia de 3,5 ro t/m in pn la 20 ro t/m in , av n d 2 sau 3 viteze sau cu v a ria to r de viteze. Dispune de o g a m larg de dispozitive anexe p en tru orice tip do prelucrare a arm tu rii, inclusiv etrieri. 9)1 Maina S T E I N W E G (R .F .G .) se livreaz n tipurile B 32 B 40 care fasoneaz oel pn la 32 m m, respectiv p n la 40 m m, cu rezistena de 450 N / m m 2 ; p en tru rezistene mai rid ica te se reduce diam etrul barei. Are caracteristici similare cu mainile prezentate. 10) Mainile U G A R O L A ( Spa nia ) se livreaz n tip u l CB 40 j GB 30 : GM.E.etc. ; au dispozitive obinuite, se pot opri conform pro gramului, au pedale de com and stng a-dreap ta.
C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t c d . 1

225

5 . Maini de confecionat etrieri


Mainile de confecionat etrieri snt de fa p t maini de fasonat oelb e to n ; au lim itatoare speciale p en tru ndoire succesiv perm in d s se realizeze elem ente ndoite de form d reptu ngh iu lar sau p t r a t . O serie din mainile m e n io n ate pentru fasonat oel-beton po t con feciona etrieri. MUBEA, B IF A X , F U T U R A etc. Etrierii se p o t confeciona i m an u al cu dispozitive diferite impro vizate (fig. V.40), cu pivot central sau cu furculi central fo rm a t din dou dornuri cu poziie reglabil, cu piedestal, lim itatoare, s ta tiv e i prgliii.

F ig. V.40. D isp o zitiv e im p ro v iz a te d e fo rm a t e trie ri.

n trep rin d e rea 6 M a rtie " Tim ioara produce din anul 1982 ma ina a u to m a t de produs etrieri ( 0 6 0 1 6 mm) cu m otor de 3 kW 1 500 rot/m in . O m ain com plet a u to m a tiz a t este m aina STEF-14 (F ra n a ) care se com pune din (fig. V.41) : 1) Un grup de ndreptare a oelului-beton p n la 14 m m (pn la 10 m m po ate n d rep ta dou fire), 1. Acest g ru p are role de ndrep t a r e i g ru p de finisare. 2) Un grup de antrenare 2 cu m otor hidraulic cu role n co n tac t cu firul, a v n d o v itez de 0,6 l,2m/s. 3) Un grup de reglare a unghiurilor i lungimilor 3, care p erm ite obinerea unui ciclu a u to m a t al pieselor cu 6 latu ri de lungimi m axim e de 1 m i cu unghiul de ndoire de la 0 la 180. O ro a t n c o n ta c t cu firul tran sm ite, p rin tr-u n joc de pinioane i cremaliere, lungimea ex act a firului la ta b u la to r, pe care se afieaz lungimea cerut.

226

T ransm iterea unghiului de ndoire se efectueaz p rin tr-u n joc de roi, lan u ri i cremaliere la un ta b u la to r, care la sfritul cursei un ghiului afiat declaneaz oprirea ndoirii (4). R eglajul tab ulato arelo r este simplu. P e n tru lucrul ne a u to m a tiz a t n um rul de ndoiri este nelimitat. 4) Grupul de ndoire este acio n a t de o pom p (verin), a n tre n a t de o cremalier care perm ite ndoirea firului de la-0 la 180 dup afi a j u 1 tab u la to ru lu i 5. 5) Grupul de tiere 6 este a c io n a t de o po m p p rin interm ediul unei prghii cn excentric. U n ejector asigur evacuarea pieselor fasonate. Un n u m r to r indic piesele fasonate i declaneaz oprirea mainii la num rul de piese prestabilite. Maina are p ro d u c tiv itate ridicat (circa 700 etrieri/or), poate ndoi bare n colaci sau bare drepte, cu sau fr profil periodic. O m ain similar este m aina M E P STAF-71 (Italia) care faso neaz a u to m a t etrieri de diferite forme de la 4 la 10 mm. Mainile specifice plaselor s u d ate vor fi t r a t a t e la u tilaje de m binare i sudare. Fazele de execuie se v d pe figura V.42 : n d rep ta rea oelului (a) ; ndoirea ( b) ; tierea i expulzarea etrierului (c). F orm a etrierilor ce se p o t fasona este foarte v a r ia t (fig. V.43) i ea se obine din plasarea convenabil a lim itatoarelor i reglarea u n ghiului de ndoire, care se poate programa.
227

Fig.

V.42.

Fazele de etrierilor.

formare

J
c _ __ l 1
'N

J>

u
J 1 1

f
i

o "3

OS

i P

i n

r s

Fig. V.43. Tipuri de etrieri care se pot fasona 1a maini.

6 . Maini dc indoit p la se su d a te

jgPIasele sud ate liv rate ca plase plane pe antier adesea trebuie n doite. P e n tru ndoirea plaselor su date sn t maini de ndoit speciale care po t face simple ndoiri sau chiar carcase de diferite forme. 111 a ra noastr, n tre p rin d e re a 6 M artie1 *Tim ioara execut maini de ndoit plase p n la 0 12 mm, cu lim ea plasei de 5 050 mm i unghiul de ndoire de la 30 la 180. Masa mainii este de 1 180 kg, i a r j g ab a ritu l de 6 0 6 0 x l 5 0 0 x E l 500 mm. O m ain cu ech ipam en t electrohidraulic este maina B I F I din R .F .G ., iar o m ain a u to m a t [este m aina BFM tip P A 4/6 (fig. V.44), care fasoneaz plase cu srm e p n la 12 m m, cu lungimi utile cuprinse ntre 4 p n la 10 m, cu o p utere de 3 7,5 CP, cu o ca den de 4 n d o itu ri/m in u t, a v n d echip am ent electric i h i d r a u l i c ; poate efectua un program de 6 ndo ituri la 4 unghiuri diferite ; se conm a n d de la d ista n cu pedal. De regul, plasele plane care se livreaz pe an tier nu au nevoie de nd rep ta re ; n caz contrar, aceasta se face cu maini de n d re p ta t cu role n care s n t introduse plasele. Principiul de nd rep ta re este acelai ca i la n d rep ta rea tablelor de oel. Dispozitivul poate avea 2

Fig. V.44. Dispozitiv de ndoit plase.

229

sau 3 role, ac io na te m anual sau electric ; unele maini au rolele pro te ja te cu cauciuc. Aceste maini se folosesc i la n dreptarea plaselor livrate n roluri care se n d rea p t la sol, se taie i se folosesc ca plase plane.

7. Maini de tiat plase sudate


P e n tru t i a t plase su date se pot folosi agregate care taie to a te ba rele plasei concom itent, d up sudare sau d u p ndoirea plaselor ; ma inile BFM i 6 M a rtie " Tim ioara taie plase din panouri de 3 0 0 0 x X 6 000 mm. P e antier s n t utilizate mainile electrice m anuale tip mono S K IT T (fig. V.45) ; se livreaz n dou tip u ri ; 11 II i S-12 H i p o t t ia bare de la 4 la 12 mm, respectiv 18 m m (poate t ia i dou bare). Efectueaz circa 25 p n la 30 tie tu ri/m in u t. Masa m ainilor este de 6, respec t i v 8 kg, a v n d m otoare de 430, respectiv 620 W. Tierea plaselor su d a te se poate face i cu cletele m an ual (fig. V.46). n a r a noastr n trep rin d e rea 6 M a rtie" Tim ioara livreaz cleti de t i a t oelbeton. P e n tru tierea n serie n ateliere se po t utiliza ferstraie circulare de m are tu ra ie , a t t pen tru tierea plaselor, c t i p en tru tierea ba relor. Cele m ai u z itate s n t agregatele A E G F ein Miinchen, Bosch (R.F.G.). S n t i utilaje portabile, electrice sau pneum atice, produse i li v r a te de c tre u n m are n u m r de firme.

8. Fasonarea la cald a oelului-beton


Barele cu grosimi foarte mari, din lips de maini de ndoit de dup nclzirea local la forj la formri periculoase n s tru c tu ra duc modificarea seciunii barei care p o t provoca achieri, fisuri care nu se p o t ndoi la rece, n special ca p acitate m are, se po t ndoi la cald, o te m p e r a tn r care nu produce tra n s oelului. nd oirea nu treb uie s pro n zona de ndoire sau alte defecte etc.

230

Fig. V.45. Clete electric d e tip SKITT.

tiat

plase

Fig, V.46.

231

TEHNOLOGII PENTRU MBINAREA l NNDIREA PRIN SUDARE. MBINRI MECANICE ALE OJELULUI-BETON 1. Generaliti asupra procedeelor de sudare
Barele de oel-beton n elementele de b eton a r m a t po t fi n n d ite fie prin petrecere folosind ad e ren a i ancorarea n beton, fie prin su d u r sau prin mijloace mecanice. nn dire a f r su dur v a fi t r a t a t la cap. V II. m b in a rea p rin su d u r se po ate face p en tru asigurarea co ntinu itii barelor longitu dinale, p e n tru realizarea de a rm tu ri transversale nchise, p en tru m binarea prefabricatelor sau p en tru folosirea i valorificarea capetelor de bare care rezult la debitare. P e n tru realizarea plaselor i carcaselor su d ate se folosete sud area de rezisten p rin presiune prin puncte. a. Procedee de sudare. R eglem entarea modului de e x e cu tare sudrii l precizarea tehnologiilor de sudare este stabilit prin ..Instruc iunile tehnice pentru sudarea armturilor de oel-beton C.28-83, n care se dau to a te elementele necesare executrii sudrii prin u rm to a rele procedee (tabelul V.3) : sudarea electric prin puncte (I) ; sudarea electric cap la cap prin topire intermediar (II) ; sudarea manual cu arc electric prin suprapunere i cu eclise (I II) ; sudarea manual cap la cap cu arc electric cu u rm to arele va ria n te : sudarea n cochilie, n baie de zgur (cu sau fr cu stu ri lon gitudinale) ; sud area n sem im anon de cupru (IV). L a sudarea barelor de oel-beton trebuie s se respecte u rm to a re le recom andri 1) Oelurile care se sudeaz treb uie verificate strict dac ndepli nesc condiiile de ca litate cerute de STAS 438/1-80 i STAS 438/2-80. 2) C alitatea sudurilor se verific prin probe. 3) De regul, sudarea se ex ecu t de sudori care au exam enul p ractic i teoretic p e n tru g ru p a 3, conform STAS 9532/1-79. 4) nn dirile s u d ate se v o r am plasa Ia poziionarea a rm tu rii faso n a te n poziia precizat prin p r o i e c t ; n lipsa precizrilor din p roiect se vor am plasa la o distan de 50 d ; n cazul n care d is ta n a este m ai mic, se adm ite n aceeai seciune m ax im u m 25 30% din aria to ta l tra n sv e rsal barelor din elem ent s fie sudate. 5) n do irea barelor s u d ate este adm is la o distan de 5 d de cap t u l sudurii (d = d iam etrul barelor sudate).

F.

232

Tabelul V.3. Procedeele dc sudare admise la m binarea sau nndim oelurilor-beton Tipul de Procedeul

oel

I 0
0

II 0

III 0

IV 0

Observaii

OB 37 STNB 1 sau } STPB J PG 52 PC 60 (PC 60 N)* PC 90

0 0
-

0 0 0

0
0

0
-

Se ad m ite sudarea cu sem im anon de cupru

0 = se ad m ite sudarea ; sudarea nu se adm ite. *) PG 60 N pen tru lucrri nuclcarocicctrice,

b. Condiii generale de execuie. La cxecutarea sudrii se vor res pecta u rm toarele reguli. 1) T e m p e ra tu ra a m b ia n t nu v a tre b u i s fie m ai redus de 5C 2) L a te m p e r a tu ri sub 5C C i pe v n t i ploaie se vor lua m suri de protejare, realiznd spaii acoperite i re spectnd condiiile de sudare pe tim p friguros pe baza dispoziiilor speciale ale responsabilului cu sudura. 3) Barele care se sudeaz cap la cap se vor t ia n um ai cu mijloace mecanice i se v o r c u ri cu perii. 4) L a sudare se v or alege electrozii corespunztori procedeului de sudare, calitii oelului i poziiei de sudare conform Instruciun ilor tehnice G. 28-83. L a oelurile PC s u d ate m an ual cu arc electric prin suprapun ere se v o r prefera electrozi bazici sau supertit. 5) S udarea cu prenclzire se v a fsice cu arzto are (STAS 4137-70), respectndu-se condiiile p en tru rcirea lent, folosind m p achetri cu v a t mineral. 6) Utilajele de sudat, tran sform ato arele i agregatele se vo r verifica, controlndu-se fu n c io n a litatea i realizarea param etrilor de sudare (curent, tensiune, presiune, conform normelor si prevederilor STAS 2689-80). 7) Tehnologiile de sudare treb u ie s asigure o comportare tenace, adic m binarea s aib ca pacitate de deformare, iar rup erea barelor s se produc, dac s n t supuse la trac iu n e , la o d is ta n de (2 3 )d de captul nndirii sud ate ; n cazul n care ru perea s-ar produce n su dur, aceasta treb u ie s fie precedat de t e n d in a de gtuire, ce se produce-

233.

l e n t i cu suprafee de rupere cu aspect fibros, cu smulgeri de m aterial. N u sln t admise ruperile casante, cu aspect lucios, care se produc brusc, f r avertizare, de regul la urechile de prindere, cnd piesele s n t m a n ip u la te pe tim p friguros.

2. Sudarea electric prin puncte

a. P rincipiul sudrii prin puncte. Sudarea prin pu ncte este proce d e u l de sudare electric prin presiune, n punctele de intersecie a b a relor de oel-beton care formeaz prin asamblare plase i carcase sudate. ;Sudarea se bazeaz pe nclzirea p rin cu ren t electric a barelor pe su p ra fa a lor de co n ta c t p n cnd s n t aduse n sta re plastic (adic o stare de top ire local cu te n d in de curgere), n tim p ce barele s n t co m p rim ate p en tru a se suda (forja) prin presare. Barele n tre t ia te (nodul plasei sau al carcasei), care pot fi n n u m r de dou sau trei i excepional chiar p a tru sau cinci, s n t presate cu o a n u m it fo r ntre electrozii de cu pru ai mainii de s u d a t prin care trece i curentul electric fu rn izat de circuitul secundar al unui t r a n s fo rm a to r (fig. V.47). C urentul electric trece prin suprafeele de co n tac t (ale barelor cu electrozii de cupru i ale suprafeelor de co n tac t d intre bare) u nde ntlnete i cea mai m are rezisten. Acest tip de sudur se num ete de contact p e n tru c top irea electrodului i sudarea are loc pe suprafeele V

Fig. V.47. Sudarea prin puncte :


a cu alimentare cu curent electric din dou pri ; b cu alimentare cu curent electric dintr-o singur parte ; 1 bare de oel-beton care se sudeaz ; 2 electrozi ; 3 portelectrod ; 4 braele mainii de sudat ; 5 circuitul secundar al transfor matorului ; 6 placa de presare ; 7 pies de legtur.

234

de co n tac t ntre bare ; se mai p o ate num i dc rezisten n tru c t pe aceste sup ra fee rezistena electric fiind cea mai mare, se degajeaz o cl d u r mare, care aduce suprafeele n stare de topire. S ud are a se face cu maini de s u d a t unipunctuale, staio n are sau cu cleti mobili sau maini staio n are care po t s uda sim ultan mai m ulte puncte, de obicei maini cu a u to m a tiz a re complex. Procesul de sudare n principiu nu se deosebete de sudarea prin pu ncte a tablelo r de oel. L a sudarea prin pu ncte intervine rezistena jjarelor care se sudeaz i rezisten a suprafeelor de contact. Procesul de sudare se realizeaz n t o t tim p u l c it barele s n t com prim ate sub o an u m it fo r i n care tim p acioneaz curentul de sudare. D eschiderea curentului de sudare ncepe num ai dup ce barele au fost com prim ate i este oprit dup ce suprafeele de con tact au a ju n s n stare de topire plastic i cu p u in nainte ca s se n treru p presiunea. S udarea propriu-zis (forjarea) se face de fa p t n cea mai m are p a rte d up ntreru perea curentului cnd barele continu o peri oad scu rt de tim p s fie nc presate. b. P ara m e tri de sudare i reg im u ri optime de sudare. P e n tr u a se obine o sud ur de b un calitate, trebuie s se cunoasc dinainte cu ren tul de sudare, fo ra de apsare pe electrozi, tim p u l de inere sub c urent i sub presiune a electrozilor. Aceste elem ente form eaz para metrii de sudare : inten sitatea cu rentulu i de sudare I, d u ra ta trecerii curentului t, fo ra de apsare P a barelor care se sudeaz, care produce o n trep tru n d ere a barelor s u d ate (fig. V.48). Intensitatea curentului de sudare I este curentul, n am peri [A], fur nizat de circuitul secundar al transfo rm ato ru lu i utilizat la nclzirea suprafeelor de c o n ta c t ale barelor care se sudeaz.

Fig. V.48. Variaia presiunii P i a intensitii I n tim pul sudrii prin puncte.

235

Tim pii de sudare sn t u n an sam blu de tim pi de sudare : tim p u l an te rio r sudrii t u tim p u l de m en inere sub curent f2, tim p u l de forjare ta i tim p u l de p au z < 4. Mainile m o derne au regulatoare electronice pen t r u to i tim p ii care caracterizeaz ciclul de sudare. Tim pul tx este tim p u l care trec e de la nceperea presrii barelor sub electrozi p n cnd se deschide contactul, la curen tu l de sudare ; tim p u l t2 este tim p u l propriu-zis de m enin ere sub curent, tim p u l tz este tim p u l n care se execut forjarea, adic deform area la cald a suprafeelor de co n tac t i care ncepe p u in n ainte d e ,n tr e r u p e r e a curentului de sudare i urm eaz p n la ncetarea presrii electrozilor pe b a r e ; tim p u l tA este tim p u l de pauz, adic tim p u l care trec e de la ncetarea forei de apsare p e electrozi p n Ia nceperea u nui nou ciclu de sudare. L a sud area barelor de dim ensiuni m ari se po ate utiliza prenclzirea barelor naintea ciclului de sudare i o recoacere d up executarea sudrii, cu u n tim p de clire i postnclzire n scopul aducerii oelu rilor la ca litatea lor iniial. Fora de apsare P [N] este fo r a dezvoltat de m ecanismul de ap sare pe capetele electrozilor necesar m eninerii barelor n co n tac t n tim p u l trecerii curentului de sudare i de deform are (forjare) a barelo r d u p ce suprafeele de c o n ta c t au fost aduse n sta re de topire (plastic). Ga u rm are a presiunii, o p a r te din m etalul adus in stare plastic, n zona de m binare, refuleaz. O b u n sudu r se apreciaz i dup valoarea ntreptrunderii h care este adncirea (turtirea) barelor n dre p tul suprafeelor de co n tac t ca u rm a re a forjrii lor la sudare (fig. V.49). M rim ea to tal a n trep trund erii se exprim prin h = (d a), adic sum a diferenelor dintre diam etrul barelor nainte de sudare i d up sudare (m su rate n p u n ctu l de su F ig . V.49. M s u ra re a n tr e p tr u n d e r ii b a r e lo r dare) : n n o d u l s u d a t :
h ntreptrunderea ; a grosimea total m surat In nod ; 6,, > 2 adincituri locale pe bare provocata de electrozi ; ci,, d2 dia m etrele barelor sudate ; I inel de metal refulat din nod n timpul sudrii.

h = (rfj + </2) (o + bx + ^ 2)V aloarea n tre p tru n d e rii treb u ie s fie de 0,25 d la OB 37 i 0,33 d la PG 52 i PC 60.

236

Oelul cu profil periodic treb u ie s u d a t cu cu ren t de sudare de 1,5 ori nai ridicat d ect oelul cu su p ra fa a neted de aceeai calitate. Nervurile longitudinale nu treb u ie aezate n p u n c tu l de sudar# (fig. V.50). O su d u r b u n treb uie s aib aspectul din figur.

3. Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar


S udarea electric cap la cap prin topire interm ediar este un pro cedeu de sudare prin presiune, la care capetele barelor de s u d a t se aduc n co n tac t i se nclzesc p n la topire, dup care urm eaz refularea (STAS 5555/2-80). L a sudarea p rin acest procedeu de sudare tre b u ie re sp ectai mai m uli param etri. Cu acest procedeu se p o t suda nu m ai bare de aceeai ca litate de oel i aceleai diam etre sau care nu difer m ai m u lt de 2 m m. Sud area se face cu utilaje speciale (fig. V.51). Flcile mainii au bacuri cu form a barelor care se sudeaz. Flcile se p o t apropia conform param etrilor de sudare prestabilii p e n tru fiecare tip de otel (v. In s tru c iunile G.28-83). Parametrii principali care se respect la acest procedeu de su d u r s n t : lungim ea liber a barelor care se sudeaz (d is ta n a dintre flci) scurtarea la topire ; scu rtarea la refulare ; curen tu l la prenclzire (da scurt circuit) ; d u ra ta de refulare sub c u r e n t ; fo ra de refulare.

4. Sudarea manual cu arc electric


Sudarea m an u al cu arc electric este u n procedeu de sudare p rin topire, la care sursa term ic de top ire este d a t de arcul electric realizat intre barele de s u d a t i electrodul fuzibil, al crui m e ta l folosete ca m etal de adaos (de sudare). Deci principala caracteristic la sudarea cu arc electric este f a p tu l c sudarea se bazeaz pe posibilitatea utilizrii cldurii degajate de arcul electric p en tru to p irea metalelor. Arcul electric se obine prin legarea de bornele unui gen e rato r (dinam, tra n s fo rm a to r de sudu r, alternator) a dou piese bune cond uctoare de electricitate (m etal sau crbune) care se ating p en tru a se scurtcircuita i apoi se nde prteaz p u in la o d is ta n nu prea m are ( 2 4 mm), funcie da 237

o
a

Fig. V.50. Aspectul sudurii la sudarea prin puncte :

pentru regim bun de sudare ; b pentru regim necorect de sudare ; c aezare greit a barelor cu profil periodic.

Fig. V.51. Schema de principiu a m ainii de sudat cap la


cap :

1suport fix ; 2, 7 flcile mainii ; 3 capetele barelor ; 4 me canismul de punere in funciune a dispozitivului de comprimare a barelor ; 5 placa de alimentare de la secundarul transforma torului ; 6 suport mobil ; 8 bara de cupru flexibil ; 9 con ductor ; 10 transformator ; 11 nfurarea circuitului primar ; 12 alimentarea circuitului primar.

238

tensiunea de alim entare i de tipul de electrod. n t r e cele dou piese d e p rta te s-a nscut un arc electric, adic o scnteie continu de o lum inozitate excepional, a v n d o culoare alb-albstruie. T e m p e ra tu ra la care ajunge m etalul de la ca petele arcului este de Fig. V.52. Principiul sudrii cu arc electric : 3 000 - 6 000C. Tensiunea l bare de armtur ; 2 arc electric ; 3 elec trod ; 4 portelectrod ; 5 conductori electrici ; de scurtcircuitare este m ult 6 surs de curent (generator sau transformator). mai m are dect cea de regim. Arcul se m enine la poziia d e p rta t a electrozilor, deoarece aerul dintre electrozi se ionizeaz i'd e v in e b u n cond uctor de electricitate.. E lectrodul pozitiv este mai cald dect electrodul negativ. Principalul procedeu de sudare cu arc electric este procedeul la care arcul se obine prin legarea unui pol al tra n sfo rm ato ru lu i de curent (sau al generatorului) la b ara de s u d a t i cellalt la electrod (fig. V.52) L a sudarea cu arc electric se poate utiliza a t i t curentu l continuu,, ct i curentul alte rn a tiv (STAS 1125/1-76). L a curentu l continuu, la procedeul cu electrozi metalici, se poate utiliza a t t polaritatea di rect, c t i p o laritatea invers, d up tipul de electrod. P rin polaritatedirect se nelege legarea polului pozitiv de m etalul de s u d at iar prin. polaritate invers se nelege legarea polului negativ de m etalul de sudat. n mod obinuit, pentru sudarea m an u al cu arc electric se utili zeaz electrozi nvelii, livrai conform STAS 1125/1-81 i STAS 1125/2-81, iar p e n tru sudarea a u to m a t sub flux se utilizeaz s rm a de oel pen tru sudare, livrat conform STAS 1126-80. Rolul electrozilor. Electrozii nvelii snt, electrozi flizibili, care se t o pesc la te m p e r a tu ra arcului electric. Materialul re z u lta t din topirea electrozilor folosete ca m aterial de adaos pentru efectuarea custurii. P e n tru realizarea unei bune suduri u n rol im p o rta n t l are calitatea i modul de alctuire a electrozilor. Electrozii trebuie s asirjure urm toarele : 1) Aprinderea uoar a arcului , iar in timpul sudrii s asigure sta bilitatea lui, adic s nu apar ntreruperi in funcionare (cu o vitez de topire i de avans a arcitlui uniform). 2) Arderea (topirea) electrodului trebuie s fie linitit consumindu-se in mod egal att miezul, ct i nveliul, fr s se produc stropi mari de metal sau de zgur.
239/

o 6 73 s o a

i i i 2 a 1-

a u

O f

0 o
2

2 o d H
C

a 4 *
i A

4! " 3

0 1 <u S

c j

S sgw O ^ 3 W O ~ i3 x> r * Oa Nis 3


.5 S

'S ^ a

*-- o wo p < u

.2 N I-

I es la i
sudarfc

t-m* r

o o o ^ T * < i i r o o o

o o o

"3 *

rj

d e Inndlri prn

0 > P.O H a
3 ^ -

t wo
ca o o

^lOO O d.O (

^ o

n o o
o

a oo
c i, e u

S n Wioo C QO O
o a , p <

W iQ o OS uC U
o o o
BOU
o cu cu

ao A

OGD

Tabelul V.4. Tipurile

C /3

T
ci *o
a;

o o

a u zz
3 > a
c

^ Tj
< L >
C , a >

u T* t_ O j3

O O C3 Cu O ' o

r- c

-Q _ j I_ O ) A o rs a > a, a> _K hC
C3 C3 o

s .5

-J o

c < vJ E ;
= 'C uo
rt o

(U cu

C C3 T3 t-> o >ci o ~ 'O 2 S3 2 O s/

*> >ri a> 3 o o


O

o -^> -J ' >r3 " J OH T 33


S < U >s

C *T f>

3 * W ;

w 5 a

in o
rf

4 > s i 'c ^ S*t: IO (0 M

240

O
3

C J

t-

O 2 i> ' -O o

i 3

* '5b q) fi
2 O

C3 W 5 '3

o >

%
00

CJ

C / Op

> O
C

C K e a *c
o o o T I< Tf r * <
CA O i C4

o o o

i i i 00 3 00 0

-r -*

o o o
I I

rp T f rr
o o o
I
C\ C\ Ti

o o o

I I I 00 oc 00

0 o o
01 O l c i

r< mo
o c

P C 0 L fJ o co
ca o o
C
h

frcMo IO C D
a o o o &. a.
Huo c e u a.

n o

C Oio co
o o o

c ao c

O& <C L ,

QO

^3 O

a,
3

o fi
bfi>c3 3 {2 P<W O ,Q 3 < u o JS r 3 o c 3

'O

i s

>03

-f b .2 5

T 3C *
g 3

O )o

. A fe
D <C 3
CJ r- '

3 C J

13 O O S 10 3 Kt o F
03

4 ) fc fl
3 g
o G

'o > W rg O
P a < u

o ^ w < u

3 3

. E rt a C ) t / 3
T3 XS
3 3

3 E.
C I 3 H

0 0 3 3

C 0S g-o

k O o 3 _, 3 -

'O ' ~

3 rj ,3 co i: o

C O ft'O

C /5 Q .'O

*6 Cartea fierarului betonist cd. )

241

3) Custura realizat nu trebuie s prezinte pori, fisuri sau crpturi i s nu aib n ea oxizi metalici, nitruri sau incluziuni de zgur care reduc rezistena custurii. 4) Baia de sudur care se formeaz nu trebuie s provoace arderi mar ginale periculoase; dup rcire zgura furnizat de electrod trebuie s poat fi ndeprtat uor. 5) T ip u l de electrod trebuie s asigure sudarea Ia poziia cerut (ori zontal, vertical, nclinat, n corni, de plafon etc.). 6) M eiului depus trebuie s aib caracteristici mecanice egale cu ale materialului de baz i s prezinte o bun omogenitate. R olul nveliului electrozilor. Electrozii nvelii snt alctuii d in tr-u n miez de oel fo rm a t dintr-o srm d re ap t cu diam etrul de 1,5 8 mm i d in tr-u n nveli. Electrozii nvelii n funcie de grosimea nveliului se m p a rt n : electrozi cu nveli subire (la care diam etrul to ta l in clusiv nveliul este cu 5 10% m ai m are dect vergeaua miezului de oel, electrozi cu nveli mijlociu (la care d iam etru l to t a l este cu 30 40% mai m are dect miezul de oel). Sudarea m an u al cu arc electric poate fi utilizat i la sudarea oelurilor-beton de caliti diferite, la nndirea s u d at prin supra puneri i la cea cu o singur eclis (tabelul V.4). La lun gimile de sudare prevzute n tabel se adaug de fiecare p a rte cte 10 mm p en tru a se obine lungimea eclisei:

/, = 2 x 10 + l,.
Grosimea custurii se ia de 0,34 d d up cum se vede n figura V.53. Rostul dintre capetele barelor se las de 1 2 mm la sudurile cu dou eclise > de 0,5 d la sudurile cu o singur eclis.

b
Fig. V.53. Grosimea sudurilor la sudarea ba relor de o el-b eto n :
a bare cu diametre egale ; b bare cu dia metre neegale ; a , nlimea propriu-zis a su durii (max. 0,34 d i min. 0 ,24 d)\ h3 poriunea egal cu 1/6 d (diametrul barei celei mai subiri) care nu se ia n consideraie la stabilirea nlimii su durii ; h t supranlare.

242

N u m ru l dc straturi de sudur este funcie de grosim ea barelor de sudat, adm indu-se u n s t r a t pen tru d < 16 mm, dou s tra tu ri p en tru 16 m m > d < 25 m m i trei s tr a tu r i p e n tru 25 m m > d < 40 mm. Ordinea de sudare se stabilete conform Instruc iu n ilo r G.28-83 asigurndu-se o nclzirc ct mai lent i uniform a barelor. La sudrile verticalc la poziie sudarea se face de jos n sus pen tru ca solzii de su dur s aib suport. Sc va da atenie : amorsrii a rc u lu i; pstrrii sta b ilit ii; asigurrii intensitii curentului cerute de procedeu ; distanei dintre electrod i pies; nclinrii electrodului ; vitezei de avansare u n ifo rm e; modului de reaprindere; s nu se formeze cratere la nceputul i la sfiritul sudurii, inind ct mai p u in arcul fr s ard marginile. P e n tru sudare barele v o r fi c u r ite de rugin, de pete de ulei, de zgur etc. (la sudarea s tratu lu i anterior). In continuare se v a a r ta tehnica propriu-zis a executrii sudurii m anuale cu arc electric. P entru nceperea exeeutrii su du rii, sudorul este o b l i g a t : s verifice dac are pregtite la locul de sudare toate dispozitivele ajuttoare de prindere i de fixare a barelor i trusa cu uneltele ajuttoare ale su d o ru lu i; s m brace costumul de protecie (or i m nui) ; s monteze n portelecirod tipul de electrod prescris pentru mbinarea respectiv; s pun agregatul de sudare sub tensiune; s fac conectarea curentului la portelecirod la intensitatea i la tensiunea prescris pentru tipul de mbinare care se exe cut cu polaritatea indicat pe cutia electrozilor ce se folosesc* S asigure legarea la polul opus.

5. Sudarea n cochilie, n baie de zgur, cu custuri longitudinale

L a acest procedeu se u rm rete m enin erea p aria l a bii de lichid (metal topit) a v n d cirept sup ort o cochilie m etalic ; se aplic barelor groase cu d iam etrul m ai m are de 20 m m , cnd accesul la locul de sudur nu se poate face dect pe o singur parte. Procedeul fiind mai pretenios se execut num ai de sudori experi m entai i cu u n control riguros al sudrii.

1243

La sud area cu custuri longitudinale eclis are i rol de rezisten, pe lng rolul de suport. La sudarea n sem im anon de cupru, acesta se utilizeaz ca -suport al bii, d up care se recupereaz p en tru sudrile urm to are.

6. nndirea cu manoane

a. Manoane filetate. La nndirea tira n ilo r care po t fi folosii la o construcie de b eto n a r m a t i care treb uie s fie reglai se folosesc m anoane filetate cu filet s tn g a -d re a p ta p e n tru a se asigura p rin ro tirea n sensul acelor de ceasornic strngerea tira n tu lu i (fig. V.54). Sec iu n ea barelor este redus de filet (fiind socotit d iam etrul la fundul filetului), iar lungimea filetului se alege p en tru a asigura o curs liber corespunztoare. Procedeul se folosete de regul la nndirea barelor netede. P e n t r u a evita reducerea seciunii prin filetare se po ate face ngroarea barei p rin forjarea sau filetarea p rin rolare^presare. b. Manoane din cupoane din evi, presate la rece. n ultim a perioad s-au realizat m ai m ulte tip u ri de m binri cu m anoane folosind p e n tru realizarea co n tin u it ii agregate (prese) de presare la rece a m anoanelor. Se m ai folosesc m o rta re speciale in jectate sau procedee com b in ate (filetare, sudare, presare) precum i m anoane filetate cu m a terial m etaloterm ic. Cupoanele din evi se obin de regul din ev i la m in ate la cald sau prin prelucrri mecanice a unor bare ro tu n d e pline. Agregatele de presare s-au realizat n diferite ri. Cele m ai cunoscuta s n t cele realizate n R.F.G . E bersp c h erP ressm uffeng erate, folo site i n R. S. Cehoslovac i R. P. Ungar. n a r a n o astr se fac experim entri p en tru realizarea agregatelor de presare i sudare prin procedee m etaloterm i?e.
Fig'. V.54. nndirea ca m anon de tensiune.

244

G. UTILAJE l DISPOZITIVE DE SUDAT OEL-BETON 1. Utilaje i dispozitive staionare pentru sudare prin puncte
a. Principiile generale de alctuire a m ainilor dc sudat prin puncte i clasificarea lor. Sudarea electric, p rin pu n cte este un procedeu de sudare de m are p ro d u c tiv ita te i de m axim eficien atunci cnd se ex ecut n cadrul unei uzine. O m ain de s u d at (fig. V.55) este com pus din urm to a rele p ri electrozii propriu-zii 1 confecionai din bare sau p l c i ; portelectrozii 2 care s n t legai prin conductori flexibili din cupru 3 ; tran sfo rm ato ru l de sudu r i ; m ecanism ul de apsare a electrozilor pe m binarea su dat 5. Mainile utilizate la sudarea plaselor i carcaselor prin p uncte se pot clasifica dup m ai m ulte c r i t e r i i : 1) D up poziia electrozilor in tim pul sudrii, mainile de su d at snt staionare sau mobile (maini de s u d a t cu clete mobil).

Fig. V.55. S ch em ele d e p rin c ip iu a le m a in ilo r d e s u d a t p r in p u n c te : a pentru sudarea unui singur punct ; b pentru sudarea a dou puncte ou alimentarea cu curent pe o singur parte ; c pentru dou puncte cu curent din ambele pri ; d pentru mai multe puncte cu curent pe o singur parte ; e pentru mai multe puncte cu curent pe ambele pri : f pentru wai multe puncte cu curent dintr-o singur parte, dar cu mai multe trans formatoare.

245

2) D up num rul dc electrozi, mainile s n t cu o singur pereche dc electrozi, care efectueaz su d u ri u m p u nctuale, sau cu mai multe perechi de electrozi, care sudeaz sim u ltan mai m ulte p u n c te (obinuit p n la 36 puncte). 3) D up destinaie, mainile, pot fi speciali zate sau universale. 4) D up gradul dc mecanizare i autom a tizare, mainile p o t fi automate, semiautomate sau fr nici o instalaie dc automatizare. Auto m atizarea se refer a t t la reglarea a u to m a t a ciclului de sudare (reglarea tim pilor procesului de sudare) ct i la acionarea electrozilor i deplasarea plasei sudate. 5) D up tipul mecanismului de apsare pe Fig. V.56. D ispozitiv de electrozi, mainile pot fi pneumatice, mecanice sudat prin puncte. sau cu pedal. 6) D up m odul de alimentare cu curent electric a electrozilor se disting maini cu alimentare pe dou pri i cu alimentare pe o singur parte la care electrozii s n t aezai pe o aceeai p a r te a mbinrilor, iar n p a rte a opus se afl num ai plci de presare (din cupru), (v. fig. V.55). C urentul trece de la un electrod la altul p rin p o riun ea de bar tra n s versal cuprins ntre barele longitudinale care se reazem pe placa de presare. Asupra electrozilor se exercit o presiune P prin interm ediul me canismului de apsare. Electrozii i plcile-electrozi care s n t n partea de jos a m binrii sn t legai p rin tr-u n b r a de batiu l (corpul mainii de sudat). B ra u l de jos poate fi fix at la unele m aini n dou poziii, n mod obinuit, electrodul de sus este mobil i se deplaseaz prin inter mediul aceluiai mecanism care d i apsarea pe electrozi. P e n tru prevenirea nclzirii prea puternice a electrozilor, mainile snt prev zute cu o instalaie de rcire cu ap sub presiune prin canalele din interiorul portelectrozilor i a electrozilor. b. Maini de sudat prin puncte, staionare, cu o singur pereche de electrozi. E x ec u tarea a r m tu rilo r su d ate direct la antiere sau la ateliere de confecionat a rm tu ri de ca p acitate mic se poate face p en tru plase i carcase de dim ensiuni mici cu m aini s taio n are cu o singur pereche de electrozi. n cazul n care nu se dispune de r a c o r d

246

de aer com prim at, se pot utiliza maini cu arc i pedal sau maini cu m otor i arc. Ori de cte ori se dispune de racord de aer com prim at se prefer mainile cu acionarea p n eum atic a electrozilor. P e n tru plase i carcase de dimensiuni m ari confecionate n ateliere mici i mijlocii se utilizeaz maini de s u d a t cu clete mobil (clete de sudur), cu acionare m anu al sau pn eu m atic (hidraulic) a electro zilor. Mainile cu arc i pedal au p ro d u c tiv itate m ic i suprasolicit m uncitorul, d u cnd la obosirea lui. Mainile cu m otor i arc (la meca nismul de apsare a electrozilor) sn t superioare celor cu arc i pedal, n prezent se procur i se utilizeaz num ai maini a u to m a te sau semi auto m ate. Mainile staio n are cu o singur pereche de electrozi prezint ca dezavantaj principal, n afar de o slab p ro d u c tiv ita te n ra p o rt cu mainile cu mai m uli electrozi, deschiderea mic a braului, ceea ce le face utilizabile la sudarea plaselor de lim i mici 500 600 mm sau oblig la efectuarea de rotiri a plaselor cu 180, rotiri care snt inco mode i ocup u n spaiu mare. P rin rotire, atunci cnd form a plasei i carcasei o permite, se obin plase cu lim ea dubl a deschiderii bra ului, plus un ochi de plas. Mainile au mecanism p neum atic pen tru com prim area electrozilor, construcia lor fiind ro bu st i simpl ; mainile au o p ro d u c tiv ita te ridicat, o bun stab ilita te a regimului de sudare i s n t uor de m anip u lat. F a de mainile cu pedale i m otor cu arc, mainile cu acionare pneum atic au un g ra d de a u to m atizare ridicat, asigurat de regula toare electrice ai tim pilor ciclului de sudare i co ntactoare cu ignitroni (fr jnerie). Mainile necesit racord la re e a u a cu aer compri mat. C om prim area electrozilor este pn eum atic, deplasarea electro zilor se face num ai pe vertical. Conectarea i deconectarea transfo r m atorului snt asigurate p rin tr-u n con tactor cu ignitroni. M aina M T P -7 5 ( U .R .S .S .) este tipu l cel m ai u z ita t (fig. V.57) i se compune din : 1) Un regulator de tim p cu 4 poziii (compresiune, sudare, forjare i pauz), ce asigur succesiunea a u to m a t a operaiilor ciclului de sudare. 2) Corpul mainii 1, alctuit din evi sudate, corniere i tab le de asemenea sudate, n care se afl tra n sfo rm ato ru l de sud ur 2, comu ta to ru l cu tre p te 3 i co ntacto rul cu ignitroni 4. D e consola superioar din faa mainii s n t fixate dispozitivul de ghidare 5, acionarea pneu m atic a presiunii 6 * i portelectrodul 7. Consola inferioar S are fix at piesa de contact .9. Yentilul p n eu m atic electrom agnetic 10 este fix at pc capacul mainii.

247

Fig. V.57. Maina de sudat prin puncte cu dispozitive pneum atice de acionare a electrozilor tip MTP-75.

Dispozitivul de reglare a tim pilor de sudare 11 este am p lasa t pe panoul din spate. R o bin etul cu trei ci 12 este m o n t a t n dreptu l con solei superioare. n tre ru p to ru l electric cu pedal se afl n dreptul piciorului sudorului. A cionarea pn eu m atic a electrodului superior se com pune din tr-u n cilindru de oel n care se mic cuplul a dou pistoane, care sn t puse n micare de aerul co m p rim at care in tr sau care este ev a cu at in par t e a superioar sau inferioar a cilindrului. T ra n sfo rm ato ru l de tip b lin d at este alc tu it dintr-un miez care are rolul de p rim a r i din spirale care formeaz secundarul. t

248

In a ra noastr s n t folosite, i maini de su d at cu o singur pereche de electrozi produse n R epublica Socialist Cehoslovac (tip BP-30 i BP-60). n tre p rin d ere a Electrotim i a produs o serie de prototipuri. c. Maini de su dat prin puncte, eu m a i m u li electrozi, de lim e mijlocie. Mainile de sudat cu m ai m uli electrozi snt folosite la su rea plaselor plane i n rulouri i a carcaselor sudate. Gele m ai folosite maini de su d a t n fabricile de prefabricate s n t cele construite n U.R.S.S. de tip MTMS-7 x 35, MTMS-9 x 35 r M TM S-10x35. L a aceste maini, prim a cifr dup iniiale indic nu m rul de transfo rm ato are , iar a doua indic puterea transform atorulu i, tn kVA. L im e a plaselor este de 1 400 m m la m aina MTMS-7 x 3 5 , 1 800 m m la m aina MTMS-9 x 35 i respectiv 2 000 mm la maina M l'M S -10 x3 5. Principiile de funcio nare ale mainilor sn t practic aceleai la to a te tipurile. Aceste maini s n t sem iautom ate. Srmele longitudinale s n t de re gul derulate direct de pe colaci n m od continuu, iar cele transversale snt alim en tate m anual. D u p introducerea srmelor (barelor) tra n s versale se apas pe pedala mainii i ntregul ciclu de funcionare de curge au to m at. D is ta n a dintre srmele longitudinale poate s fie reglat oricum n limitele de la 100 p n la 250 mm. D is ta n a dintre srmele (barele) transversale po ate fi reglat de la 100 p n la 350 mm. P rincipiul de funcionare. La astfel de maini barele longitudinale i transversale snt. pregtite dinainte. Srmele longitudinale descolcite sn t n d re p ta te n prealabil prin role i c u r a te de rugin. D ac srmele sn t introduse n fir continuu ele sn t t ia te dup sudarea barelor transversale i d up e x e c u tare a plasei la lungimea dorit ; n m od obinuit srmele longitudinale s n t tiate la lungimi fixe nainte de sudare. P resarea i sudarea barelor se face prin interm ediul electrozilor tn form de. plci de cupru fixai prin articulaii de tijele cilindrilor pneum atici superiori, care s n t apro piai m ai nti de electrozii infe riori ai mainii. T o ate interseciile se sudeaz concomitent. A lim entarea cu c u r e n t electric se face printr-o singur parte, prin interm ediul electrozilor inferiori legai cte doi de fiecare tran sfo rm ato r. C onectarea i deconec tarea tran sform ato arelor se face prin interm ediul contactoarelor cu ignitroni. D u p sudarea srmelor transversale, plasa este prins de crligele cruciorului care o mpinge cu pasul stabilit anterior. P e n tru sudarea reelelor cu diverse dimensiuni ale ochiurilor, la main se po ate regla distan a barelor longitudinale i a celor tran s versale.

M aina M T M S - 1 0 X 35 este com pus din urm toa rele p r i p rin c ipale : batiul, cilindrii pneum atici superiori de care s n t legate plcile de cupru, electrozii inferiori, fixato a re speciale p e n tru srmele t r a n s versale i longitudinale, dispozitive de ghidare a srm elor longitudi nale, cruciorul de deplasare a reelei, in stalaia pneu m atic, sistem ul de rcire i echipam entul electric. Cilindrii pn eum atici sn t fix ai la p a rte a superioar de o g rin d special pre luc rat ; cilindrii se po t deplasa lin n lungul grinzii la schim barea d istanei dintre electrozi. D e asemenea, plcile de cupru se p ot schim ba cnd se modific d is ta n a dintre electrozii inferiori. Piesele inferioare de co n tac t se po t deplasa lateral pe o grind, de asemenea special am e n a ja t . Portelectrozii se pot deplasa pe vertical. Presiunile sn t prelu ate de o serie de uru bu ri care trebu ie reglate Ia fiecare schim bare a distanelor d in tre barele longitudinale. D eplasarea plaselor se face prin interm ediul cruciorului, barele transversale fiind prinse prin interm ediul unor prghii cu tiran i. P r ghiile cu tir a n i se pot deplasa n lungul arcului i se rotesc pe el. T ransform atoarele de su d u r sn t alim entate de re e a u a de curent a lte rn a tiv cu tensiun ea de 380 V i frecvena de 50 Hz. Tensiunea n r e e a u a secundar a tran sfo rm ato ru lu i de su d u r se regleaz p rin va ria ia num rului de spire din bobinajul prim ar prin interm ediul comu ta to ru lu i PS 2 0 0 8 ; astfel, se asigur reglarea curentului n S trep te, n limitele de la 2,82 p n la 5,64 V. P e tab lou l de com and instalat la maina MTM S~10x35, n spatele mainii, se gsesc com utatoarele p en tru diferite mecanisme. n tre ru p to a re le a u to m a te instalate n re e au a electric prote jeaz echipam entul electric m p o triv a scurtcircuitelor i a scderii de tensiune. Transform atoarele de sudare pot fi conectate fie sim ultan, fie pe grupe (de 3 4 transform atoare), prin interm ediul unor contactoare electromagnetice O O K T I K T I I I . d. Maini de sudat p rin puncte, eu m a i m u l i electrozi, de lime m are . Mainile de sudat plase de. lim i m ari (mai m ari ca 2 000 mm) s n t construite n U.R.S.S., S.U.A., E lveia, Austria, Anglia, R.F.G ., P'rana etc. M aini tip A T M S - l 4 x 7 5 . n U.R.S.S. se utilizeaz mainile ATMS-14 x 7 5 de diferite tipuri. Astfel, mainile A T M S -1 4 x 75-3 su deaz plase late de 2 750 mm, ATMS-14X 75-4 i ATMS-14 X 75-5 sudeaz plase late de 2 350 mm, ATM S-14X75-7 sudeaz plase late de -3 800 mm, A T M S -1 8 x 7 5 sudeaz plase late de 3 800 mm, iar m aina A T M A -1 5 x 4 8 0 sudeaz plase late de 4 800 mm. Maina ATMS-14 X 75-4 (fig. V.58) poate livra plase plane sau plase n rulouri cu distane ntre barele a l tu ra te longitudinale i transver-

250

Fig. V.58. L in ia d e s u d a r e p la s e p la n e .

sale reglabile n limitele 100 300 mm. M aina este integrat n tr-u n flux tehnologic complex. Srmele longitudinale sn t descolcite cu ajutoru l unor v rteln ie am plasa te n spatele mainii de sudat, fiind introduse n m ain n mod continuu d up ce au fost n d re p ta te prin dispozitivul de ndrep t a t cu 5 role. Srmele transversale sn t alim en tate p rin trr un b u n c r unde s n t prinse b u c a t cu b u c a t de ctre u n m ecanism special i introduse n spaiul d intre electrozi aezndu-le perpendicular pe sr mele longitudinale. A lim entarea cu bare transversale se face ritm ic, n limitele ciclului de sudare care este declanat chiar de srm a t r a n s versal cnd ajunge ntre electrozi. S trngerea barelor intersectate i ciclul de sudare se face fie con com itent n to a te punctele intersectate, fie n dou sau trei e tap e p e n tru solicitatea m a i re dus a reelei electrice. Alim entarea cu curent electric se face p rin tr-o singur parte, la cei 28 electrozi inferiori, de la 14 tra n sfo rm ato are a 75 kVA. P u te re a

251

to ta l a mainii este de 1 050 kVA. A ceast p u te re pjoate fi folosit parial prin intrare a n fun ciu ne succesiv a tran sfo rm ato are lo r de sudur. L a plase cu u n n u m r m ai redus de srm e longitudinale se p o t solicita u n n u m r m ai mic de tran sfo rm ato are . D n p sudarea de srmele longitudinale, srm a transv ersal este prins de crligele cruciorului care, acio n a t de doi cilindri pneum atici, deplaseaz plasa cu pasul stabilit, dup care revine la poziia iniial p e n tru reluarea ciclului. Cu a j u to ru l-u n e i foarfece ghilotine se p oate t ia plasa pe t o a t lim ea, la lungimea dorit. U n dispozitiv de acionare pneum atic p o a te asigura i tierea longitudinal a plasei n dou pri. L a to a te mainile, se po ate modifica d is ta n a dintre barele longi tu d in ale i cele transversale. n limitele admise. Schim barea distanelor d in tre barele longitudinale dureaz 3 8 h, iar a d istanei dintre barele transv ersale 0,5 1 h. Mecanismul de prindere i de blocare p en tru srmele tran sv e rsale const din doi electrom agnei i dintr-o prghie cu role m o n ta t pe o consol aflat deasupra canalului buncrului. P e n tru ghidarea srmelor longitudinale, m aina are o serie de evi prin care trec srmele care s n t d irijate n d rep tul centrului electrodului. Buncrul, p en tru srmele tran sv e rsale are u n p e re te frontal deplasabil p e n tru a fixa barele transversale de lungimi m ai mici. F a de m aina ATMS-14 x 75-4 care este a u to m a tiz a t , maina A T M S - 1 4 x 75-5 este o m ain s e m ia u to m a t ; srm a tran sversal este intro dus m an ual n buncr. L a I.S.P.S. B uzu se folosesc dou tip u ri de maini livrate de firm a Em il J g e r i firm a B austahlgew ebe din R.F.G . 1) M aini care lucreaz cu bare longitudinale i transversale ndrep tate i tiate n prealabil: tip G S A M -27/36J a g e r i m aina tip SMP-2650 50/70-9 x 10 Baustahlgewebe. 2) M aini care lucreaz prin tragerea barelor longitudinale direct din colaci, in tim p ce barele transversale se ndreapt i se taie n p rea la b il: ti p GSA Ii-27/37 i tip GSA N-30/40, liv rate de firm a Jger. Mainile care livreaz plase n rulouri au dispozitive speciale de ru lare la d iam etre n ju r de 900 mm, cu lim ea ruloului de circa 3 750 mm. A n tren area ruloului este f cu t cu u n m otor de circa 4 CP, cu viteze variabile i com anda au to m a t , a v n d c o m u tato are de sfir it de curs ac iona te de sgeata plasei. R uloul plasei com plet este cobo rt prin piv otarea u nui su p o rt lateral. R uloul este apoi ridicat de pe t a m b u r prin trag e rea acestuia. L a unele tip u ri de maini, plasele s n t n prealabil curbate.

252

T o a te tipurile de maini s n t p r e v z u te i cu dispozitive de t i a t , d e b ita t i r s tu r n a t plase care apoi sin t legate u diferite puncte pen tru a asigura u n p achet rigid care po ate fi m a n ip u la t pe mijloacele de t r a n s port.

2. Cleti pentru sudarea prin puncte

P e n tru executarea carcaselor s u d ate i a plaselor su date de lime m a re la atelierele de prefabricate mici i mijlocii care nu m ai s n t do t a t e cu maini de s u d a t cu m uli electrozi, se utilizeaz maini de s u d a t cu clete mobil (cleti de sudur) ; de asemenea se pot folosi la sud area -elementelor de dimensiuni m ari de pe antiere. Condiii care se impun pentru m ainile de sudat cu clete m obil : 1) Cletele trebuie s aib posibilitatea de a lucra perpendicular p p la n u l p la se i; db aceea , cursa electrozilor trebuie orientat n lungul capu lui electrozilor (fig. V.59).

Fig. V.59. Modul de lucru la cletele de sudat tip ARO 208.

258

2) Cletele trebuie s aib o mare raz de acionare (m inim um 4 m ). 3) D ispozitivul de suspendare m preun cu suspensia giroscopic va trebui s asigure o m anipulare uoar a mainii i cletelui n tim pul lucrului. 4) Presiunea pe electrozi s fie realizat la o valoare corespunztoare, printr-un sistem de acionare sim plu care dac este posibil s nu necesite racord de aer comprimat, 5) M aina trebuie s fie perfect etanat pentru a nu avea pierderi de ap, ulei, aer comprimat etc. 6) Reglarea timpilor ciclului de sudare i a ntreruperilor trebuie asi gurate prin regulatoare de tim p i prin contactoare fr inerie (cu igni troni ). 7) Transform atorul trebuie s fie inclus in corpul cletelui. a. Construcia cletilor de sudat. Cletele p o r ta tiv se com pune din urm toa rele s u b a n s a m b l u r i : tablo ul de com and ; g ru pu l de ridicare a presiunii ; t r a n s f o r m a t o r u l ; cletele p ro p riu -z is ; dispozitivul de suspendare cu suspensie giroscopic. In tabloul de comand s n t n general m o n ta te u rm toarele elemente : s ig u r a n e le ; n treru p to ru l g e n e r a l ; regulatorul tim pilor de ncl zire i de sudare ; regulatorul cu t r e p te a inten sit ii curentului de sud at. i Grupul de ridicare a presiunii se com pune n general d i n : reductor de presiune a uleiului i un regulator de presiune cu o tripl valv cu co m and electric. R olul grupu lui de ridicare a presiunii este de a tra n s m ite la clete o presiune superioar aceleia prim it de la co nd ucta cu aer com prim at. O d a t cu exercitarea presiunii se declaneaz i cu re n tu l de sudare. Cletele de sudur se com pune n principiu din : un bra f i x ; un bra m o b il; o prghie de blocare a braului m o b il; un verin hidraulic pentru transmiterea presiunii la braul m o b il; un sistem de reglaj al deschiderii ; u n ntreruptor de siguran ; un nlreruptor de co m and; o conduct elastic pentru rcirea electrozilor; doi portelectrozi; doi electrozi. Dispozitivul de suspendare este fo rm a t d in tr-u n crucior cu role, care p o ate rula pe o monoin sau pe cadranul u n u i crucior mobil. D e acest crucior se fixeaz o suspensie care asigur m nuirea mainii n plan vertical. b. Funcionarea de principiu a unei m aini de sudat eu clete m obil, care acioneaz cu aer comprimat. Maina a v n d racordul la reeaua cu aer co m p rim at (de 5 6 at), la re e a u a de a p i la cea de curent, se regleaz la tablo ul de com and in tensitatea curentului de sudur, tim p ii ciclului de sudare conform construciei regulatorului de timp. S udarea se face prin introducerea capului cletelui n celula plasei, prin declanarea ciclului de sudare care ncepe cu presarea electrozilor
254

pe nodul sudat. Presiunea este tran sm is electrozilor la valoarea re glat anterior. Cnd se realizeaz presiunea de regim, se declaneaz a u to m a t de m icro n treru p to r cu ren tul de su d u r la valoarea reglat.. R cirea este asigurat prin ap obinuit dc rcire. e. Tipuri de m aini dc sudat cu elete mobil. D intre acestea m ai cunoscute s n t : mainile tip M TPG -75 ; M TPP-75 cu clete de sudur tip K T G 75-2-5 (U.R.S.S.) ; m aina ARO (F rana) ; mainile B R O W N B O V E R I (E lv e ia ); mainile P E N S I L I ( I ta lia ) ; mainile S CIA K Y (Anglia, F ra n a , S.U.A. etc.) ; mainile Z IN S E R (Norvegia) ; mai nile V E B (R.D.G.) ; m aina K P -6 0 (R.S.C.) etc. n U.R.S.S. s-a co n stru it m aina de s u d a t cu clete mobil M TP G care are tra n s fo rm a to ru l de su d u r i cletele legat de tra n s f o r m a to r prin cabluri speciale flexibile de cu pru cu seciunea de 200 m m 2 pen tr u conducerea cu rentu lui electric. Maina are u n dispozitiv pneum atico-hidraulic p en tru acionarea electrozilor, u n sistem de rcire i u n c o m u ta to r cu ploturi p en tru re glajul tra n sfo rm ato ru lu i p lasat pe transform ator. Schem a electric este asem n toare cu cea a mainii MTP-75. Suspensia p e n tru tra n s fo rm a to r i p en tru cletele de su d u r este asigurat p rin tr-u n sistem special cu o prghie cu c o n tra g re u ta te care se mic pe u n m onorai sau pe cadrul unui crucior. Dispozitivul are posibilitatea rotirii mainii n ju ru l axei verticale cu 360. Transform ato rul de sudu r const d in tr-u n miez blindat, d in tr-u n disc al bobinei prim are i din dou spirale p en tru bobina secundar rcit de u n cu ren t de ap. Spiralele bobinei secundare s n t c u p la te n serie sau n paralel. T ransfo rm ato ru l de sudur este conectat i de co ne ctat prin interm ediul u nui c o n tac to r cu ignitron m o n ta t n t r - u n dulap special n care se afl i regulatorul tim pilor ciclului de sudat. Dulapul este m o n ta t pe un perete sau pe un stlp lng locul de lucru. Mainile de s u d a t cu clete mobil s n t in prezent construite in nu meroase ri. n trep rin d e rea B row n Boveri din E lv eia construiete maini cu cleti de Sudur cu curs ro ta tiv sau m ain cu doi cleti mobili. Mainile tip ARO din F r a n a (fig. V.60 i V.61) au co m an d a pneu m atic (tip 408) sau electropneum atic (tip 418) cu suspensie girosco pic tip ES 80 i ES 100, echilibrarea fcndu-se pe o curs vertical de 1,50 m. T o ate tipurile de maini au o g am destul de larg de portelectrozi interanjabili. P resiunea pe electrozi este o b in u t p rin tr-u n cilindru cu 3 etaje, 8 p istoane m o n ta te pe acelai ax, um plerea cilindrului fiind efectuat p rin tr-u n distribuitor cu 4 ci co m an d a te printr-o electrovalv pilot.

255

Fig. V.60. C le te m o b il d e s u d a t tip A R O .

La jm ainile t i p ARO transform atoare le de su d u r sn t ncorpo r a te n corpul cletelui. R cirea cu ap a tran sform atorului, a p o rte 1 lectrozilor i a electrozilor este asigu rat de u n sistem de rcire cores pu n z to r (v. fig. V.61). Mainile tip ARO s n t p rev zu te cu co n ta c to r electrom agnetic cu 4 tim p i reglabili sau contactori cu ignitroni tip

256

ZE 56. La sudarea dimensiunilor mari se utilizeaz contactoare care pot asigura i u n tim p de prenclzire. P e n tru reglarea tim pilor de sudur si a intensitii curentului la mainile tip ARO se mai utilizeaz contactoarele D 2, D 22, E 22, E 52 etc. Cletele de sudur tip S C IA K Y C 130 (Anglia, S.U.A., Australia etc.) are u n dispozitiv de susinere i m an evrare m an u al care perm ite su darea uoar a pieselor sud ate puse n oper n poziie vertical. D ulapul de com and electric tip D9 A7 p erm ite tr a t a r e a term ic facultativ a barelor sud ate pentru a-i re c p ta caracteristicile nainte de sudare.

3. Dispozitive de reglare. Electrozi


a. Electrozii m ain ilo r de sudat prin puncte. Electrozii m ainilor de s u d at prin pun cte ale arm tu rilor au seciuni circulare, p t r a t e sau dreptunghiulare. P e n tru alim entarea pe o singur p a rte a curentului la mainile cu mai m uli electrozi se utilizeaz electrozi sub form de plcue articulate care asigur sudarea a dou pu ncte altu rate. Pen tru evitarea arderilor sau a pierderilor de curent, diam etrul suprafeei de contact a electrozilor trebuie s se ia in funcie de diam etrul arm tu rii care se sudeaz. La sudarea barelor din oel-beton trase la rece diam etrul su pra feei de co n tac t a electrozilor nu trebu ie s depeasc 20 mm. In ca zul n care se schim b des diam etrul barelor sudate, diam etrul sup ra feei de co ntact a 'electrozilor se alege d up d iam etrul cel mai m are dintre to a te barele care se sudeaz intr-o an u m it perioad. Electrozii treb u ie confecionai din aliaje speciale de cupru (adao surile nu trebuie s depeasc 1 2% , restul de 9 8 99% fiind cupru pur). Electrozii au p revzu te canale n care circul apa de rcire. b. Dispozitive de reglare a tim pilor de sudare. P e n t r u reglarea tim pului i p en tru com anda aciunii succesive a operaiilor de sudare la mainile de s u d a t prin p u n c te se utilizeaz reg ulatoare de tim p. Regulatorul de tim p asigur obinuit com anda a u to m a t a m ainii pentru u rm to ru l ciclu de sudare : apsarea electrozilor; pornirea i oprirea curentului de su d u r ; meninerea pieselor (barelor) la presiune cu i fr c u re n t; ridicarea electrozilor m a in ii; pauza ntre sudri. e. Defeciuni curente la m ainile de, sudat prin puncte i reme dierea lor. Defeciunile snt cele de la instalaia de a p sare pe electrozi la instalaia de rcire. ) Defeciuni la instalaia de apsare pe electrozi : p tru n d e re a pra fului i m urdriei la instalaie ; pierderea de aer prin d i s t r i b u it o r ;
Cartea fierarului betonist cd. I

257

dereglarea dispozitivelor de revenire la poziia iniial ; p tru n d e re a u m id itii la dispozitivele distribuitoare ; defectarea dispozitivului de u n g e r e ; u zura corpurilor cilindrilor m an ife sta t prin pierderi de aer !n camerele acestora ; defectarea reductorului de presiune i a m anom etrulu i face ca fo ra de apsare s nu se m en in c o n s ta n t ; electrozii p o t s nu revin n poziia lor iniial d a to rit ruperii resortului de nto arcere ; m bcsirea cu m urdrie a furtu n u lu i de ulei sub presiune p o a te fi n l tu ra t prin injectare de ulei sub presiune, folosind insta laia p n eu m atico-hidraulic; la cletii de sudare, adesea electrozii nu dezvolt o for de apsare suficient, d a to rit unei prea mari d istane In tre electrozi. n a in te de a se verifica in stalaia p neum atic sau p neum aticohidraulic de acionare a electrozilor, trebuie verificat instalaia elec tric. Defectele regulatoarelor tim pilor ciclului de sudare pot duce la o fu n c io n a re defectuoas a ntregii maini. Totui, nainte de a se face verificarea regulatoarelor de tim p, trebuie verificat funcionarea t u t u r o r celorlalte elemente ale mainii. 2) Defeciunile instalaiei de rcire s n t : scderea presiunii apei de rcire ; blocarea cu m urdrie a conductelor de circulaie a apei de r cire ; blocarea accesului apei de rcire la electrozi ; rsucirea fu rtu n u rilor flexibile de alim entare c.11 ap de rcire (a cletilor de sudur). T o ate aceste cauze duc la nclzirea excesiv a prilo r rcite ( t r a n s fo rm ator, electrozi, cablul de la cletii de sudur etc.).

4. Utilaje pentru sudarea cap la cap prin topire intermediar


Mainile de s u d a t cap la cap fac p a rte in te g ra n t din fluxul teh nologic de execuie a arm turilor n atelierele de arm turi, a t t pen tru utilizarea deeurilor ca arm tu ri constructive, c t i la realizarea su durilor prin topire interm ediar cu sau fr bulb, n special la oelu rile cu c o n in u t ridicat de carbon PG 90 sau la a rm tu ri la care nu s te posibil folosirea unui alt procedeu de nndire. Cele mai cunoscute tip u ri de maini de s u d a t cap la cap, folosite i n a r a noastr s n t : mainile de fabricaie sovietic, M S R -1 8 0 ; MSR-100 ; A S P -1 0 -2 ; mainile de fabricaie cehoslovac, T P 30, T P 60 si TAI-80 ; mainile de fabricaie R .D .G ., V E B SWe-03 i V E B SWe-08 (fig. V.62).

158

5. Unelte i dispozitive pentru sudarea manuai cu arc electric


P e n tr u sudarea m an ual cu arc electric m uncitorii din atelierele de a rm tu ri (fierarii betoniti), trebuie s cunoasc uneltele i dispozitivele de sudare i s posede u n m inim um de cunotine despre executarea su drii. n co ntin u are se a r a t principalele u nelte i dispozitive de sudat. a. Utilaje pentru furnizat curentul de sudare. P e n tru furnizarea curen tului electric se folosesc generatoare de curent continuu i transformatoare Fig. V.62. M a in a d e s u d a t ca p pentru sudarea cu arc electric. P e n tru la c a p V E B SW e-08 (R.D.G.). sudarea cu arc electric se utilizeaz curent continuu fu rn iz at de g eneratoare speciale p en tru sudare sau curent alte rn a tiv fu rn iz at de transfo rm atoare le de sudare. Condiii tehnice cerute pentru generatorul de curent continuu i pentru transformatorul de sudare : . 1) Generatorul i transformatorul trebuie s aib o putere suficient care s asigure alimentarea arcului de sudare. 2) Generatorul i transform atorul trebuie prevzute cu dispozitive care s asigure o reglare lin a curentului de sudare ntre limite dale. Valoarea m inim a curentului de sudare nu trebuie s aib valori nud mici de HO A . Reglarea poate fi continu, n trepte sau mixt. 3) Generatorul i transform atorul trebuie s fie prevzute cu un indica tor al curentului de sudare. 4) Tensiunea de mers n gol trebuie s fie suficient pentru a permite aprinderea uoar a arcului. Valoarea tensiunii nu trebuie s dcpeasc anumite limite de siguran pentru a nu pune n pericol viaa sudorului (m axim um 7 5V). 5) A rcu l electric trebuie s poat fi m eninut stabil pentru ntregul Interval ele reglare a curentului de sudare. Cderea de tensiune admis n circuitul secundar fa de tensiunea normal trebuie s fie de m axi mum 4 V.

259

6) Generatoarele i transformatoarele de sudare vor trebui s livreze cureni de sudare de 50 500 A (m ix im u m 1 0 0 0 1 200 A ). 7) Tensiunile primare normale pentru care se execut transforma toare pot avea valorile de 220 V, 3S0 V i 500 V. 8) Frecvena nominal a curentului este de 50 H z (heri). 9) Generatoarele i transformatoarele trebuie s aib o bun compor tare la scurtcircuitare pentru toate poziiile dispozitivului de reglare, deoarece regim ul lor de funcionare este caracterizat prin numeroase scurtcircuitri. 10) Generatoarele i transformatoarele nu trebuie s se nclzeasc peste limita admis n S T A S 26S9-71 i n instruciunile de fabricare a generatoarelor de sudare. 11) Generatoarele i transformatoarele de sudare trebuie s fie pre vzute cu dispozitive de protecie care s asigure funcionarea n deplin siguran. Sudorul trebuie s cunoasc to a te condiiile de verificare i recep io n ate a generatoarelor de sudare i a tran sform atoare lo r de sudare conform STAS 2689-71. Generatoarele de curent continuu. P e n tru producerea curentului electric este necesar ca n cm pul m agnetic pro du s de u n electrom agnet s se m ite u n conductor care form eaz u n circuit nchis. n u rm a micrii n acest circuit a cadrului nchis apare curen tu l electric (fig. V.63). Acest fenomen se num ete inducie electrom agnetic. Electromagnetul se obine prin nfurarea pe o b u c a t de oel a unui fir de cupru izolat care este alim en tat cu cu re n t electric. n t r - u n astfel de dispozitiv apare o fo r electrom otoare altern ativ , iar n circuit, u n cu ren t a ltern ativ care schim b de sens de dou ori n tim p u l fiecrei ro taii a cadrului de su p o rt al conductorului. L a alte dispozi tive, prin alctuirea special a rotorului, fie din segm eni de oel cir-

Fig. V.63. Cel m ai sim plu generator de curent alter nativ. 260

Fig. V.64. Prile componenta ale unui generator de curent alter nativ :
1 stator ; 2 rotor ; 3 electromagnet ; 4 perii ; 5 inele de contact ; 6 spre consumator ; 7 transmisie cu curea ; 8 baterii de acumulatori ; 9 roata de transmi sie ; 10 nfurarea ; 11 curent continuu pentru alimentarea electro ni agneilor.

cu lari, fie p rin tr-o bobinare special, se obine ca o d a t cu micarea rotorului s se schimbe i c o n tac tu l i astfel s se p roduc curent cu pulsaii ntr-o singur direcie, adic s se produ c cu ren t continuu. Schim barea contactelor se num ete comutaie. Pe acest principiu func ioneaz g en e rato ru l de cu ren t co ntin uu care se m ai num ete dinam, fiind de fa p t o m ain care produce cu ren t alrernativ, p re v zu t cu un dispozitiv, n um it colector, care redreseaz acest cu ren t prin com utaie. Un dinam are frei pri principale specifice oricrui generator <le curent (fig. V.64) : 1) O parte fix num it inductor alc tu it dintr-o serie de electrom agnei fix ai ntr-o carcas de fo n t sau de oel. U n inductor cu doi electrom agnei se num ete inductor bipolar, cu p a tru electromagnei, inductor tetrapolar, iar cu ase electrom agnei inductor hexapolar. 2) O parte fixa t pe un ax de oel care se mic n lagre num it indus. n tre polii electrom agneilor se introduce un t a m b u r cilindric de fier fcut dintr-o serie de discuri de tab l, de form circular care sn t presate. L a m argine discurile au nite cresttu ri num ite ancoe care alctuiesc canale de-a lungul tam b u ru lu i. P rin aceste canale, se fixeaz bobine dispuse simetric, n p lanuri diferite i legate n serie ; aceast parte a dinam ului se num ete indus. In dusul este fix at pe un ax de oel care se mic pe lagre. P rin introdu cerea indusului n inductor se obine cm pul de inducie necesar. 3) Colectorul, care realizeaz legtura dintre indus i circuitul ex terior. Colectorul este alctuit din m ai m ulte lamele corespunztoare num rului de bobine. P e lamele se sprijin dou perii de grafit dispuse diametral. Transformatoarele de curent pentru sudarea cu arc electric. P rin tra n s form ator de cu ren t p en tru sud area cu arc electric se nelege u n dis
261

pozitiv capabil s transform e un curent alternativ furnizat de re eau a electric, cu tensiuni relativ mari (120, 22d, 380 i 500 V )'i cu inten sitate mic n tr-u n curent alternativ de tensiune mic (5 40 V) i cu intensiti mari (50 1 200 A). Transform atorul de sudare este alctuit dintr-un miez nchis alctuit din tole de fier silicios suprapuse i din dou grupe de bobinaje din srm de cupru (fig. V.65). Unul din bobinaje primete tensiunea de alim entare i se numete prim arul transfo r matorului, iar al doilea bobinaj debiteaz curentul necesar instalaiei i se numete secundarul. Bobinajul prim ar dup ce primete curentul electric, de o tensiune dat, induce n bobinajul secundar un curent electric de in tensitate m are i tensiune mic. Jocul de tensiuni i intensiti este realizat prin alegerea convenabil a num rului de spire din prim arul i din secun darul transform atorului. P e n tru a se obine jocul de intensiti i ten siuni se modific num rul de spire din prim ar prin procedeele de reglaj amintite. Reglarea se poate face n tre p te cu aju to rul unui reo stat cu ploturi care modific num rul de spire din circuitul prim ar sau prin introducerea unei rezistene variabile care se leag n serie cu circuitul prim ar al transform atorului, care poate asigura o reglare continu. Se mai poate obine o reglare prin modificarea fluxului produs in mie zul transform atorului cu ajutorul unui unt magnetic. Dispozitivele de reglaj pot fi nglobate n transform ator sau pot fi plasate separat. n m ontajul unui transform ator de sudare (fig. V.66) trebuie s intre sistemul de sigurane, ntreruptoarele i dispozitivul de reglare. De la capetele bobinei secundare a transform atorului se fac legturi prin conductori pn la piesa de sud at i la cletele cu electrodul de sudare.

Fig. V.65. Schema de principiu a transformatorului de sudare. 262

Fig. V.66. Montarea de prin cipiu a unui transformator.

Transform atoarele de sudare pentru antiere snt m ontate pe nite crucioare speciale pentru a le putea deplasa m a n u a l ; de asemenea, ele sn t prevzute cu crlige pentru a putea fi ridicate cu ajutorul m a inilor de ridicat.

Fig. V.67. T ip u ri do cleti p e n tru elec tro zi m e t a l i c i : a clete n form de furc ; b clete cu arc ; c clete cu stringere ; d clete cu urub.

b. Uneltele sudorului pentru sudarea m an u al eu are electrie. P en tru sudarea m anual cu arc electric snt necesare cletele porteleotro d jji dispozitivele de protecie. Cletele portelecirod este principala unealt (fig. V.67 i V.68).

Seciune A-A

l , 2, 5 eav ; 3 suport prghie pentru micarea tijei ; 4 tij pentru micare* electrodului ; 5 prghie pentru micarea tijei ; 6 arcul electrodului ; 7 pastlIS ) 9 articulaia pirghlei ; 10 manon ; 1 1 distanlere ; 1 2 inel de protecie i 13 manon.

Fig. V .68. P o rte le c tro d u l s ta n d a rd iz a t (STA S 5027-79) :

261

Un portelectrod bun trebuie s ndeplineasc urmtoarele c o n d iii: s fie construit sim plu ; s fie uor ; s fixeze bine clcctrozii de diferite dia metre ; s asigure schimbarea uoar a electrozilor; s permit ntrebuin area complet a electrodului ; s protejeze m na sudorului mpotriva ar surilor ; s asigure un contact sigur cu cablul de alim entare; s fie bine izolat pentru a nu produce electrocutri. L a sudri cu cu ren t peste 300 A se prevede ca m n a sudorului s fie p ro te ja t cu o a p rto are care n m od obinuit este din ta b l c p t u it cu azbest. Dispozitivele de protecie, p en tru a apra in tim pu l sudrii fa a i ochii sudorului m p otriv a radiaiilor (razelor ultraviolete), stropilor de m etal i m p o triv a luminii p uternice date de arcul de sudur. P e n tru protecie se folosesc m ti, oruri i a p rto ri de m n. Mtile si ap r toarele treb u ie realizate din m ateriale rezistente la cldur care s nu se ap rind la stropii de m etal t o p it i s nu fie r u conductoare de electricitate. P e n tr u p rotecia ochilor se folosesc sticle duble, u n a de protecie con tra stropilor i o sticl colorat de protecie co ntra radia iilor. Sticlele c o n tra radiaiilor pot fi de mai m ulte tipuri, dup inten s ita te a curentului folosit la sudare.

C a p ito lu l VI

TEHNOLOGII DE PRETENSIONARE A ARMTURILOR l DE PRECOMPRIMARE A ELEMENTELOR

n acest capitol se vor t r a t a tehnologiile de pregtire a arm tu ri lor pretensionate, utilajele i dispozitivele p en tru pretensionare i tehnologiile de precom prim are cu a r m tu ra prentins i p o stntin s.

A. TEHNOLOGII DE PREGTIRE A ARMTURILOR PENTRU ELEMENTELE PRECOMPRIMATE

1. Generaliti
A rm area elem entelor p recom prim ate este funcie de procedeele de piecomprimare, de tip ul arm turilor, dispozitivelor i utilajelor de precomprimare p rev zute n proiect i care s n t n dotarea u n itii de execuie. Deoarece precom prim area elementelor (v. cap. III) este u n procedeu pretenios, aceasta se ncredineaz unor ntreprinderi specializate, care dispun de instalaiile i utilajele necesare i are personal pregtit pentru efectuarea t u t u r o r operaiilor. F ierarii betoniti fac p a rte din Personalul ch em at s execute operaiile de pregtire a arm tu rilo r i chiar s participe la operaiile de precom prim are, ei fcnd p a r te din echipele de lucru colarizate de c tr e inginerul a t e s ta t s ndrum e i sa execute astfel de lucrri.

265

Procedecle de preeom prim are se prevd n proiect i se m p art n d o u grupe de procedee: cu armtur prentins i cu armtur postntins. 1) Procedeele cu armtura prentins se realizeaz p rin pretensionarea a rm tu rii pe u n s ta n d cu culee sau prin pretensionarea arm turii pe tip are m etalice rigide i rezistente pen tru a p u te a prelua for ele m ari de precom prim are (auto p o rta n te) din a r m tu ra ntins cu aju to ru l unor utilaje. A rm tu ra este fix at (blocat) apoi n culee sau tip a re cu dispozitive speciale num ite blocaje. Aceste procedee se aplic de regul la executarea prefabricatelor n fabrici. L a aceste procedee a r m tu ra de pretensionat este ntins nainte de tu rn a r e a betonului, fiind m e n in u t ntins p n c n d betonul tu r n a t -s-a ntrit, apoi a r m tu ra este eliberat dia blocaje, lent i t i a t la nivelul e l e m e n tu l u i ; ea a v n d te n d in a de revenire la lungimea iniial, com prim elem entul de beton arm at. O peraia se num ete transfer, deoarece fo ra este tra n s fe ra t betonului. In tim p u l precom prim rii elementului, a r m t u r a se ancoreaz, u special spre capete, prin ad e ren in m asa betonului. D e aceea, aceast a r m tu r are de regul i u n profil corespunztor p e n tru m b u n t ire a ancorrii (mpletire, ntoronare, profil periodic etc.). Zona -sau po riu n ea d in tr-u n elem ent din beton precom prim at, pe lungimea creia efortul de precom prim are se difuzeaz, pe ntreaga seciune tra n s versal, se num ete zon de transm itere. 2) Procedeele cu armtura postntins se realizeaz prin ntinderea arm tu rii, tr e c u t priu canale pra cticate n betonul n t rit sau plasat -exterior elementului. D u p ntindere, a r m tu ra se blocheaz cu aju toru l u n o r dispozitive speciale n um ite ancoraje (blocaje). De regul, aceste procedee se aplic pe antier i s n t utilizate pentru precom prim area elem entelor cu dimensiuni m ari t u r n a t e pe antier sau p en tru asam blare prin precom prim are a unor elemente prefabri c a te (bolari, panouri, ferme, tu b u ri, rezervoare etc.). L a aceste procedee pretensionarea arm tu rii se face concom itent cu transferul (transm iterea forei de precom prim are betonului), iar a d e re n a a rm tu rii p o stntinse se realizeaz prin injectare, betonare sa u toreretare, asigurndu-se t o t o d a t i p rotecia m po triva coroziunii. D in cele a r ta te se c o n s ta t c execuia elem entelor p r e c o m p r im a te necesit condiii speciale cu privire la : tipare, cofraje, susineri, culee etc. ; pregtirea armturilor sub form de fascicule (pentru procedeele prin postntindere) : dispozitive speciale pentru realizarea canalelor i cele cari se folosesc la postntindere i la poziionarea arm turii n tim pul turnrii etc. ; folosirea unor ancoraje speciale cu care se transmite fora la armtur

.266

se blocheaz armtura In poziie ntins (sub efori) ; folosirea unor utilaje speciale pentru realizarea pretensionrii ; stabilirea unui program de preiensionare i ntocmirea fiei de pretensionare n care se nscriu datele necesare pretensionrii i verificrii operaiei de pretensionare; preciza rea condiiilor pentru betonul folosit i a amestecului de injectare pentru protecia i realizarea aderenei armturilor trecute prin canale, cu ntoc mirea fiei de injectare (cu precizarea tehnologiei de injectare). Se m a i prevd condiii speciale dc : protecia armturilor exterioare; tehnica securitii m u n c ii; execuia pe tim p frig u ro s; manipularea i de pozitarea elementelor de coiistrucii din beton precomprimat, prefabricat etc. D a to rit p articularitilor de execuie a fiecrui element, se ela boreaz de fa p t tehnologii, dispozitive i utilaje specifice execuiei (de serie mare) unor elemente liniare, de suprafa, tubu ri, rezer voare, silozuri, viaducte, poduri, stlpi etc.

2. Pregtirea armturilor
A rm turile pretensionate prentinse sau postintin.se se realizeaz din oeluri de n alt rezisten sub form de srm e ro tu n d e, ovale, lie, toroane, cabluri i bare (v. cap. III). nlocuirea oelului care este p re v z u t n proiect nu se poate face dect cu aprobarea proiectantului. n elementele de b eto n preco m p rim at se folosete i a r m tu r a nepretensionat folosit i la betonul a rm a t, conform STAS 438/1,2,3-80. A rm tu ra p e n tru b eto n p recom prim at a v n d diam etre mici este m ult m ai sensibil la aciunea amanilor co ro s iv i; de aceea se vo r lua m suri speciale p e n tru t r a n s p o r t i depozitare i se v a acorda o atenie sporit la verificarea a rm tu rii nainte de p un erea n oper conform prevederilor STAS 1799-81. Fierarii betoniti treb u ie s verifice dac tra n s p o r tu l s-a efectuat n vagoane nchise sau n autocam ioane p rev zute cu prelate i dac n mijloacele de t r a n s p o r t nu au fost resturi de m ateriale corosive (sare, sulf, pmnt. e t c .) ; am balajele colacilor i tam b u rilo r p en tru toroane nu tre b u ie s fie deteriorate. D epozitarea arm tu rilo r a t t n depozite ct i n ateliere se va face pe loturi i diam etre, n spaii nchise, p rev zu te cu pardoseal i ferite de um ezeal i ageni a g r e s iv i; dac acest lucru nu este posibil se vor lua m su ri speciale de protecie. D u r a ta de depozitare v ariaz de la 60 zile p n la 1 an, funcie de agresivitatea m ediului i de mijloa cele de protecie folosite (de exem plu : ulei em/alsionabU P f-IA , STAS

267

2598-79) pen tru arm turile postntinse, conform prevederilor In stru c iunilor C. 170-83 i N orm ativului C. 140-85. D e b itarea se v a face sub form de fire sau bare drepte, iar Ia depo zitare se v or asigura spaii pen tru aezarea c t mai drept. Se v or lua to a t e msurile pen tru a preveni zgrierea, lovirea sau ndoirea, iar capetele filetate vor fi p ro te ja te n m od special. Se va evita apropierea arm tu rilo r de sursele term ice (a p a ra te de sudur, nclzire i tiere cu flacr). a. Pregtirea a rm tu rilo r prentinse. n cadrul operaiilor de pre gtire se vor lua m in ato are le m s u ri : 1) Se vor alege pentru pretensionarea elem entului armturi (sirm e , li le, bare, toroane) din acelai lot, care in prealabil au fost verificate de ctre un laborator de specialitate, pentru a stabili dac au caracteristici fizico-mecanice omogene (m odulul de elasticitate ct mai constant, diagra mele rezisten-alungire ct mai uniforme), deoarece armturile trebuie s se alungeasc egal n tim pul operaiei de pretensionare pentru a avea eforturi egale. 2) A rm turile pentru beton precomprimat, de regul, nu au nevoie de ndreptri, fiin d autoderulante. 3) Dac apare necesar, se vor ndrepta p rki mijloace mecanice, la maini cu role, cap rotitor sau prin ntindere. ntinderea la un efort superior cu 10% dect cele de pretensionare, fr a depi 0,8 din rezistena de rupere normal, se numete calibrare. 4) Suprafeele armturilor vor fi curite de im puriti i rugin superficial neaderent, iar capetele se vor degresa pentru a se asigura o bun ancorare in blocaje prin beton. 5) A rm tura nepretensionai se pregtete n aceleai condiii ca ar m tura pentru beton armat. 6) Se vor utiliza ecrane metalice fixe sau deplasabile de distanare cu guri (cu 1 2 m m mai mare ca cel al arm turii) pentru poziionarea armturii i evitarea contactului armturii cu poriunile unse ale pereilor tiparelor sau a platformelor de turnare. 7) Pretensionarea se face n dou eta p e; n prim a etap nu va de pi 40% din fora de control, pentru a permite montarea i aezarea ar m turilor nepretensionate ce se leag cu srm neagr. b. Pregtirea a rm tu rilo r postntinse. A c east operaie se face n condiii similare cu a r m tu ra p rentins, cu deosebirea c m odulul de elasticitate se determ in pe fasciculele in d e p e n d e n te sau pe fasci culele introduse n elem ent pe u n trase u rectiliniu de 10 m, cu contro lu l forei (cu o precizie dc 1%) i a alungirii (cu o precizie d e l mm).

268

Modulul de elasticitate al fasciculelor postn tin se v a avea valoarea E = == 1.90 x IO5 N / m m 5. A rm tura prctcnsionat, p re g tit conform prevederilor anterioare, se taie la lungim ea necesar prinderii n culee i tipare, du p ce firele cu suduri tehnologice cap la cap au fost elim inate (tia te n zona sudrii deoarece au o rezisten m ai redus n aceast zon). La tierea arm tu rii la lungime se vor alege mijloacele i dispozi tivele care nu deformeaz a r m tu ra local p e n tru ca introducerea n blocaje s se fac uor, iar a r m tu ra care se in tro duce n teci s nu deterioreze sau s a g a e tecile. L a anu m ite tip u ri de blocaje capetele treb uie s fie pregtite n m od special, p rin polizare, filetare (la barele cu dim ensiuni mari), su dri de adaosuri, form are de capete la rece (la srme, cu aju torul m a inilor speciale, iar la bare form area capului se face la maini de sudare), fixri de m anoane etc. P e n tru a r m tu ra p o stn tin s se confecioneaz fascicule, n ateliere ce n tra liz a te sau chiar n atelierul de antier, p en tru ev itarea tra n s p o r turilor dificile. Fasciculele sn t a rm tu ri po stn tin se alctu ite d in tr-u n g ru p de a r m tu ri (srme, lie, toroane) paralele care se preform eaz, se pretensioneaz cu acelai dispozitiv, d u p ce au fost introduse de regul n canale, i se blocheaz cu aceleai ancoraje. Fasciculele cu alctuiri diferite se depoziteaz pe loturi i se m ar cheaz corespunztor. P e n tr u t r a n s p o r t i depozitare, fasciculele pot fi ru la te cu dispozi tive m anuale sau mecanice ( 0 2 100, 0 2 300 m m p en tru fascicule neintroduse n teci i la diam etre mai m ari la cele introduse n teci de polietilen). Armtura nepretensionat se folosete p e n tru preluarea unor eforturi transv ersale (frete, etrieri), ca a r m tu r de m ontaj, a r m tu r co nstructiv sau chiar ca a r m tu r de rezisten pe anu m ite poriuni ; se m onteaz n carcase i se leag cu srm neagr moale nainte de pretensionare ; se p ot folosi plase i carcase sudate.

3. Confecionarea fasciculelor
Tehnologia recom andabil p e n tru confecionarea fasciculelor este cea pe bancul de lucru, folosind fie srm e t ia te n prealabil la lungimea prevzut n proiect (cu adaosurile tehnologice necesare), fie folosind

269

s rm a care se deruleaz direct din colaci i se taie pe m su r ce se con fecioneaz fasciculele. Fasciculele pot li alctuite din sii me netede, din toroane, lie, b are cu profil periodic (oel tip Sigma). Fasciculele (grupul de srme) sn t n seciunea lor transversal, de regul, ordonate, pe u n rn d sau pe dou rn d u ri circulare. In an u m ite tehnologii ordonarea fasciculelor se face d up o schem dreptunghiu lar. n cazuri speciale se po t ad m ite fasciculele f r o ordonare uni form n seciunea transversal. a. Tipuri de fascicule ordonate circular. Caracteristicile principale s n t date n STAS 10107/1-80, anexa IX (fig. V I . 1 i tabelul V I .1).

Tabelul V I. 1. C aracteristicile principale a le fasciculelor Lungimi minime de prindere in pies mm Tragerea se face : La o ex La dou tremitate extremiti 800 (650) 1 150 (800) 1 150 1 500 1 400 (1 200) 2 100 (1 400) 2 100 2 650

Tipul ilc fascicul

N umrul dc lire pe rlndul interior

Aria

Diametrul Diametrul exterior dornului*) ncl1) mm 80 mm 40

Dimensiunile plcuelor de repartiie mm 3 5 x 5 5 x 12

cm* 1205 12 2,35

1207

12

4,62

110

50

45x65x15

24 0 7 4807

24 48

9,24 18,46

160 190

70 100

6 0 x 9 0 x 15 400x120x25

O D iam etrul ancorajulni la ancoraje tip inel, con sau dorn. *) P entru ancoraje fixe cu dorn.

270

Fasciculele se noteaz prin n u m ru l firelor i diam etrul unui fir j de exemplu, 12 0 7 nseam n fascicul din 12 fire de 0 7 mm. P oziia relativ a srmelor i d istan a lor fa de axa central a fasciculului (fig. V I.2) se pstreaz prin urm to arele sisteme : spirale' din srm, rozete s ta n a te din ta b l i legturi exterioare cu srm neagr (fig. V I.3). Spiralele s n t elem ente de distanare. Caracteristicile geom etrice i de elasticitate ale spiralelor s n t specifice tipului de fascicul. Spirala central, care servete ca inim fasciculelor, se confecioneaz din srm STAS 889-80 cu spire jo antiv e tip fret, care se p ot ex ecuta la maini de fo rm a t spire. Desfacerea spiralei p en tru obinerea unui pas uniform de circa 20 m m se obine prin tragere sau prin calibrarea spiralei ntr - u n dispozitiv special. D iam etrele spiralelor se pot stabili din diam etrele fasiculelor a r ta te n figura V I . 1 i tabelul V I . 1. D iam etru l exterior al spiralei D s se deduce din diam etrul exte rior net D n al fasciculului din care se scade grosimea a dou diam etre de fire : Ds = Dn - 2 0 . De exemplu, p e n tru fasciculul 12 0 5 care are diam etrul exterior net de 25 mm, diam etrul exterior al spiralei v a fi D s 25 2 x 5 = 1 5 mm. D iam etrul srmei variaz de la 1,5 la 2,5 mm, d up diam etrul exterior al resortului (v. fig. V I.3). R ozetele (plcue sta n ate) circulare sau d reptu ngh iulare s n t fo losite ca elemente de d is tan are n special p en tru fasiculele cu dou r n d u r i ; pe rn d u l nti srmele s n t introduse prin guri, iar cele de pe rndul al doilea n cresttu ri (v. fig. VI.3). P e n tru to ro an e se p re vd rozete num ai cu cresttu ri, grosimea rozetei fiind de 1,52 mm. Legarea srmelor pe spirale se face cu srm moale cu diam etrul de 1,5 mm. Legturile se v o r plasa la d is ta n e de 70 100 cm la cape tele fasciculului, la 5, respectiv 15 cm de capt. Srmele legturii (no duri) se vor ndoi spre interiorul fasciculului. De regul, spiralele se execut, continuu, cu lungimea egal cu cea a fasciculului, dar la 1,20 m de ca p tu l fasciculului spiralele se sec ioneaz. Poriunile de ca p t secionate se ndeprteaz num ai nainte de pretensionare, p e n tru a se perm ite tensionarea si blocarea fascicu lului. La unele tip u ri de fascicule, realizate pe dou rnduri, poate s lipseasc spirala a do u a dac se leag s ep a rat fiecare rn d de [srme. Fasciculele care nu au spirale sau rozete de ordonare pe to a t lun gimea fasciculului, la o lungime de circa 100 cm de c a p t v or avea totui elemente de ordonare, rozete sau poriuni de spirale.

271

VEDl E fff
Legoiurd de slrm !o 70 cm

SECTIUNEAA

\ , \ , \ rasc/cut 12*5 \Sotralo dm s/rmo de tt /.S.Tim

Diametrulnt*25mm y_ q mm

Fig. VI.2, Fascicule cu spiral central din srm.


DONDEA OISTANTIER rqzet ) tan tt .

(lobiO de t,5 -2 m rti grosim e)

MODUL CUM SE ASAZ WMELE FASCICULELOR

TIP FASCICUL

ELEMENT DE DISTANARE

TIP FASCICUL

CLEMENT DE
DISTANARE

JO. KfS

< A/\AA
. 20,

3SH5 (2 + 24)

12*7

^A / W

44 $ 5

24*5

. (U >3C )

AAAAs"
K A/V\A
, 20 .

36*5 {12*24)

R/NO INTERIOR

t- t

l >100*5 < D C t C C
Jp C ) t CiQ . i
M JZ V ariabil

' R/NO EXTERIOR

i M

SECIUNE l - l

.....

Fig. VI.3. Elem entele de distanare ale sirmelor n fascicule pentru executarea betoanelor precomprimate prin postntindere.

b. Lungimea total dc tiere a unui fascicul. Lungimea t o t a l de tiere L t se stabilete a s t f e l : 1) Lungim ea fasciculelor cu ancoraje la ambele capete (de regul inel-con) este egal cu lungimea m s u ra t ntre suprafeele de reze m are care de fa p t este lungimea elementului, la care se adaug lu n gimea necesar prinderii n piese l p (v. tabelul VI. 1) : L t l lp pen tru trag e re de la o e x t r e m i t a t e ; L t U + 2/ pen tru tragere de la am bele ex trem iti. 2) Pentru fascicule ntinse dintr-o singur parte prevzute cu ancoraj fix cu dorn (fasciculul depete cu circa 10 cm ancorajul fix), lungimea necesar fasonrii (de tiere) l t v a fi dublul lungimii traseului (2/) plus lungimea fasonrii buclei pe dorn ld la care se adaug dublul lun gimii de prindere n piese 2 lp (v. tabelul VI. 1) i dublul grosimii pl cuei de rezem are : lt = 2/0 + + 28 + ld.

Exem plul 5. Fasciculul 28 0 J ancorat la ambele capete cu ancoraj inel-con i la care tragerea se face dintr-o singur parte ; lungimea msurat pe suprafeele de separaie este de 10 m (10 000 m m ). Lungim ea de tiere ((,) v a fi d ata de / = 10 000 mm i de lungim ea de prindere In prese i = 1 150 m m (v. tab elu l V I. 1): l , = t + l = 10 000 + 1 150 = 11 150 mm (k 11 200 mm). Exem plul fi. Fasciculul 28 0 ancorat intr-o parte cu dorn i intr-un capt cu inel-con. Lungimea de tiere va fi :

/( = 2l0 4- lip -f- 28

lt

8 15 mm ;

U 3,11(G0 + 5 1 ) = 318 mm (#350 mm) ; l, = 2 x 10 000 + 2 x 1 150 + 2 x 15 + 350 = 22 680 ( z 2 2 700 mm).

c. Confecionarea fasciculelor. Tehnologia de confecionare a fas ciculelor este strins legat de tipurile de ancoraje folosite, de sistemele de p strare a distanelor de de tehnologia aplicat la pretensionare. fn a ra noastr se aplic sistemele de ancorare tip inel-con i siste mul de ancoraj fix cu dorn sau ancorare cu buce i filet p e n tru bare. Se po t folosi fascicule a v n d la ambele cap ete ancoraje tip inelcon, cu tragere din ambele p ri (extrem iti) sau cu trag e re dintr-o singur extrem itate. Fasciculele care au la u n c a p t ancoraj fix cu dorn au la cellalt capt ancoraje tip inel-con i s n t ntinse num ai din e x tre m ita te a In care exist ancoraj tip inel-con. Piesele de d istan are, folosite p e n tru p s tra re a poziiei fasciculelor pot fi spirale sau plcue t a n a t e .
18 Cartea fierarului betonist cd. 1
2 J

Spiralele se p o t face direct n atelier, fie la o main special de fa so n at spire, fie cu dispozitive im provizate pe antier (ax ro tito r pe care se nfoar srma, prins n dou lagre, axul fiind rsucit de un m o tor cu reductor). Fasciculele din m ax im u m 24 fire pot fi folosite fr elem ente de distanare. P e n tru ordonare firele se leag cu srm neagr dup ce n prealabil au fost ntinse paralel pe plat form, realizndu-se u n pieptene din srm e ncruciate care apoi se curbeaz circular p en tru a fi introdus n teac sau canal. Legarea se face la capete, cu o d is ta n ntre fire de 1520 m m ; d u p legare firele se noteaz la ambele capete pen tru a nu se ncurca ordinea firelor, prinderea lor i poziia rectilinie in ancoraje. Dac fasciculele au mai m u lt de 21 fire trebuie folosite plcue ta n a te , cu guri interioare i crestturi. L a ordonare se are grij ca ia un fir in trod us pe g a u r s corespund dou fire pe crestturi, nt r u c t cele trei fire v or fi prinse n ancoraj m preun (la unele tip uri de ancoraje). Distanele dintre plcue sn t de regul de 100 cm ; se po t ndesi in zonele de curb are a fasciculului. L a un itile unde exist experien suficient de pretensionare n um ru l de plcue poate fi redus. Ordinea de confecionare este : stabilirea lungim ii firului ; descolcirea i ndreptarea (dac este c a z u l); tierea la lungim e nainte sau dup formarea fa scicu lu lu i; ordonarea pe platform cu ajutorul unui pieptene; trecerea prin filiera de formare (fig. V I.4) ; introducerea n teac etc. In figura VI.5 se vede o schem n flux continuu folosit n unele n t r e p r i n d e r i ; schema este util pen tru nelegerea ordinei n care se fac operaiile de form are a fasciculului. Astfel, capetele srmelor snt prinse n tr-u n sistem de fixare cu pene tronconice care perm it tragerea srm elor fasciculului ce trec prin teac, dac tehnologia de tu rn a re perm ite ca te a c a s fie m o n ta t odat cu fasciculul (la elemente de

Fig. VI.4. Filier de formare :


a seciune prin axa tubului ; & vedere din fa.

274

Fig. VI.5. Schema confecionrii fasciculelor de armturi, la banc :


I colaci de srm ; 2 srme ; 3 dispozitiv pieptene ; 4 spiral central ; 5 tub de lrgire a spirelor la spirala central ; 6 filier ; 7 tub de formare ; S dispo zitiv de tragere ; 9 jgheab ; 10 teac ; 11 panou de protecie ; 12 troliu.

lungim e m o d era t sau la elemente cu te a c nglobat). Schema perm ite s se fac to a te operaiile (introducerea spiralei centrale, legarea fasciculului etc.). La tehnologia la care elementele de distan are folosite sn t rozete, srmele po t fi t ia te n prealabil nainte de ordonare i puse n tr-un jgheab. In ateliere se p o t im agin diferite soluii de execuie a operaiilor, n funcie de posibilitile locale i tip u l fasciculului care urm eaz a fi f cu t (de exem plu ordonarea prin legare cu srm e ncruciate, fig. V I.5). L a srmele la care fasciculul se p u ne n cofraj od at cu teaca, an sam blul teac-fascicul se depoziteaz i se m anipuleaz cu grij p entru a nu se m urdri de p m n t, m aterii grase etc. ; de asemenea nu se adm it deteriorri (strpungeri, crptu ri, deirri etc.). Tecile m etalice vo r fi cu r ite de unsoare. Fasciculele se depozi teaz pe loturi.

4. Canale pentru trecerea armturii postntinse


L a procedeul cu a rm tu ri postntinse este necesar ca betonul s aib p re v zu te canale n care se introduc fasciculele. Se p o t realiza canale cu a ju to ru l unor teci flexibile care se extrag nainte de n trire a betonului sau cu teci flexibile care r m n nglo b ate n beton. F orm a seciunii transversale a canalelor trebuie s fie uniform, co ntinu i etan. A ceast form, precum i poziionarea canalelor n seciunea elem entului condiioneaz realizarea arm rii cu arm tu r postntins.

275

Tecile trebu ie s aib rig iditate transversal suficient, iar d istan ele dintre ele s asigure condiii de tu rn a r e i vibrare. C alitatea cana lelor influeneaz direct tehnologia de realizare a elem entului, pozarea fasciculelor, tensionarea, frecarea de pereii canalului, injectarea i co m p ac tare a elementului. Tecile nu treb uie s prezinte strangulri, curbri brute, i n t r i n duri, crpturi, tirbitu ri etc. Canalele sn t de regul cu seciune circular ; face excepie zona de ancorare cu ancoraje fixe cu dorn care necesit la e x tre m it i o seciune dreptunghiular, ce se racordeaz apoi la seciunea c u re n t circular pe o lungime de m inim um 150 mm. D iam etrul interior al canalelor pe traseu este cu m inim um 5 mm mai m are dect diam etrul exterior al fasciculului, inclusiv srm a de legtur, p en tru a asigura introducerea uoar a fasciculelor. P e n tru canalele dreptunghiulare de regul se dau detalii de exe cuie n proiect. Tecile p o t fi metalice sau din PVC. Nu se recom and a se executa canale p rin extra g ere a evilor pe trasee la care deviaia unghiului depete 20. Tecile din PVC nglobate se po t utiliza la anu m ite elem ente ntinse (tirani, silozuri, rezervoare) cu excentricitate mic unde elementele s n t supuse num ai eforturilor statice de ntindere (nu s n t supuse fe nomenului de oboseal). L a aceste elemente nefiind h o t rto a re ade re n a dintre a r m tu r i beton, se p ot utiliza teci din PVC care n tre r u p ad e ren a dintre a r m tu r i beton. a. Teci nglobate in beton. D intre tehnologiile folosite n prezent, n ara noastr s-au a d o p ta t p e n tru executarea canalelor cu teci nglo b a te urm toarele : 1) teci metalice din band de oel nfurat n spi ral fr f a l ; 2) teci metalice din band de oel nfurate n spirale cu fa l elicoidal; 3) teci formate clin tem P V C tip 4 (STAS 6675/2-80) sau din evi din polietilen tip i (STAS J10617/2-76) ale cror dimensiuni sn t a r ta te n tabelul V I.2 (unele dimensiuni s n t n curs de de finitivare). Tecile metalice se execut la maini speciale de form are prin spiralarea unei benzi cu lime de 35 mm, din oel foarte moale, cu m ar ginile tiate. B a n d a este din oel, la m in at la rece, calitatea alb, con form STAS 1945-80. m b in a rea tecilor circulare se face cu m anoane exterioare livrate od a t cu tecile sau prin introducerea tecilor u n a ntr-alta, p rin p e tre cere de circa 10 cm. m bin a rea se va etan a cu b an d izolatoare, cu grij. Tecile din PVC se nndesc cu m anoane PVC, conform STAS 7476-77, care se lipesc cu adeziv tip PCD-13.

276

Tabelul VI. 2. Caracteristicile geometrice ale tecilor iu|lol>ate Tipul fasciculului Tipul lecii Teac din band dc oel nfurat elicoidal f r fa l : diam etrul in terio r al tecii, mm m asa, kg/m Teac din ban d dc oel nfurat coidal cu fa l : diam etrul in terio r al tecii, mm roasa, kg /m eli80/85 1,62 34/40 0,525 35,4/40 0,284 43/50 0,805 44,2/50 0,688 68/75 1.210 66,4/75 0,976 102/107 2,07 12 0 5 12 0 7 210 7 48 0 7

35/40 0,52

45/50 0,66

67/72 1.00

80/85 1,18

T eac din eav dc PVC (STAS 6675/2-80) : diam etrul interior al tecii, mm m asa, kg/m Teac m etalic cu perei sub iri : diam etrul in terior al tecii, mm m asa, kg/m

1 Grosimea benzilor de oel de regul este de 0,30.6 m m (STAS 1915-80, STAS 9485-80 i STAS 9150-80). Tecile se p o t confeciona i din ta b l de oel prin ndoire i lipre.

b. Teci care se extrag nainte de ntrirea betonului. Acestea se folosesc de regul la elementele p refabricate i nu se recom and apli carea acestui procedeu n cazul construciilor monolite. Tecile care se extrag se realizeaz din evi metalice de 6 m si evi din PVC tip 4 (STAS 6675/2-80) sau din polietilen tip 4 (STAS 106i?/2-76) de 7 sau 9 m. n n o rm ativu l G. 21-85 se dau d ate privind tehnologia de pozare i de extragere a tecilor. Lungimea m axim a tecilor folosite este : 1) P entru trasee rectilinii sau cu deviaia unghiular de m axim um 5 : 6 m la tecile m etalice i 9 m la tecile din PVC. 2) Pentru trasee cu curbe i unghiuri de deviaie, de 5 20 : 9 m la tecile din PVC. P e n tru lungimi mai mari, tecile se pot extrage din ambele capete, av n d ns piese de nndire nerecuperabile. Tecile din PVC se p o t reutiliza de circa 30 ori fiind folosite la tem peraturi care nu coboar sub -f-5C (deoarece po t deveni casante). Poziionarea traseului tecilor se face cu sisteme de blocare, form ate de regul din b r ri sudate de carcas de a r m tu ra nepretensionat, prevzute n proiect, p en tru a fixa tecile n tim p ul turnrii sau vi brrii betonului. D istanele la care se fixeaz grtarele s n t de regul de cel m ult 1,50 m unul de altul.
277

Tecile vor depi ca p tu l cofrajului cu m axim u m 30 cm u cazul traseelor rectilinii i m inim um 80 cm la trasee cu unghiul de derivaia mai mare de 5. P e n tru realizarea lungimii din proiect, la tecile din PVC ap a re adesea necesar s se nndeasc conform detaliilor din figura V I.6. nn dire a este bine s fie poziionat ct m ai apro p ia t de ca p tu l opus celui de tragere. Extragerea tecilor din P V C se face d up t u rn a r e i nainte de n t rirea betonului. P e n tru a p u te a fi extrase, tecile din PVC sn t prevv z u te cu u n cap de extragere special confecionat (fig. VI.7). P e n tru fixarea tecii n p oriu nea tronconic a capului de extragere, eav a nti se nclzete, fie n ap fiart, fie cu alte mijloace la o tem p e ra tu r sub 150G i apoi se preseaz n capul de extragere (poriunea tronconic). E xtrag e rea se face cu mijloace m anuale (troliu de cablu prins de capul de extragere). F o ra care se dezvolt n cablu nu trebuie s depeasc rezisten a de rupere a tecilor (m axim um 16 N / m m 2). L a tecile cu trasee curbe (unghi mai m are dect 1 0). teac a se ghi deaz pe role m o n ta te pe o capr p lasat la 80 cm de ca p tu l elem entului (cofrajului). L a elementele lungi, extragerea se po ate face n ritm u l tu rn rii, trgndu-se poriuni de 6 m, cu respectarea tim p u lu i la care treb u ie f cu t extragerea. L a tecile metalice, capul de extragere poate fi nlocuit cu o pies simpl su d at de teac. T im p u l la care se face extragerea este de circa 1 3 / 4 2 1/4 h de la term in area tu rnrii. Precizarea tim pului la care se face extagcrca se determin de regul prin ncercri (la primul elem ent), el depinzind dc o scrie de fa cto ri: calitatea cim entului; raportul A j C ; temperatura exterioar; lungimea elementului etc. P e n tru a se preveni blocarea tecii n beton, d up tu rn a r e a beto nului, teaca v a fi din tim p n tim p deplasat prin b ti scurte sau rotiri. Dac nu sc respect timpul la care se face extragerea se pot ntm pla urmtoarele inconveniente : se pot produce deformri ale canalului dac extragerea se face nainte de tim pul optim sau evile nu se mai pot extrage i se rup dac a fost depit tim pul optim. D u p extragere, tecile din PVC vor fi cu rite i p s tra te conform prevederilor STAS 6675/2-80.

278

p q r tu r *

d e c u p g jd

Mancr, Teaca

/
-

Adeziv

s '

/tip P r tj

| Circa 200 mrr,


Fig. V I.6. D e ta lii d e n n d ir e p e n tr u t e a c i d in P V C .

# i0

a
< J3 50 63

t>

*c L9
56 71

*e
33
11

< t> f 2 6 .7 3L.7 C5.7

a Si.
67

U.,5
56,5
67,5

5 0
*53

52

Fig. VI.7. Cap de extragere.

279

B. DISPOZITIVE l UTILAJE PENTRU ARMTURILE BETONULUI PRECOMPRIMAT

Dispozitivele folosite p en tru n drepta rea i tierea oelurilor p e n tru b eto n p recom prim at sn t similare cu cele folosite p en tru beton a r m a t, (v. cap. V, B). P e n tru fasonarea oelurilor p en tru b eton p reco m p rim at atunci cnd a p a r necesiti de efectuare a unor ndoiri i ciocuri, se pot folosi dispozitivele de fasonare obinuite folosind role cu diam etrul D m ai mare. P e n tru ancorajele cu dorn fix rola de ndoire va avea diametru* egal cu diam etrul d o rn u lu i: D = 4 0 . . . 6 5 mm.

1. Dispozitive de ndreptat i tiat


P e n tru n d rep ta re cel mai simplu dispozitiv este cel alctu it dintr-o e a v cu diam etrul mic sau p re v z u t cu orificii de trecere, fa s o n a t la cald cu o bucl, rezem at in dou p u ncte prin buce sau rulm eni. U n m otor cu redu cto r antre neaz eava prin interm ediul unei ro i d in a te solidar cu eav a bu clat (fig. V I.8) sau printr-o transm isie simpl pe curea. Aceste dispozitive pot fi cuplate cu perii p e n tru curirea srmei de eventuale urm e de rugin. Dispozitivele s n t m o n ta te pe o m a s i acoperite cu carcas de protecie. P e n tru nd reptare se po t improviza dispozitive cu role reglabile dispuse n tr-u n plan sau n dou planuri, srm a fiind a n tre n a t de
'

Onedeprindere in diipontivulderot/re

Fig. VI.8. eav buclat pentru ndreptat.

280

b
Fig. VI.9. Dispozitiv pentru calibrarea sirmelor :

dere a srmelor ; 1 ansamblu de ntindere cu contragreu tate ; 2 dispozitiv de prindere a sirmei ; 3 srm ; 4 pa nouri de protecie din lemn ; 5 troliu. dou role active puse n micare de u n m otor cu re d u cto r i transm isii simple p rin curele. Dispozitivele pot. fi cuplate cu v rteln ie de pe care se descolcesc colacii. In cazul n care tehnologia de pretensionare prevede calibrarea srmelor la o fo r cu 10% mai m are dect fo ra de pretensionare, se pot improviza dispozitive de calibrare (fig. V I.9). Tim pul m axim de inere sub tensiune este 5 10 min. D ac srm a este in u t m ai m u lt tim p sub tensiune, srm a i con sum o p arte din deformaiile care n tim p o relaxeaz. C onsum area relaxrii n tim p u l calibrrii sau n tim p u l pretensionrii (nainte de transfer) este av a n ta jo a s p e n tru com portarea n tim p a elementelor. P entru prindere i fixare se pot folosi dispozitive individuale prin mpnare, folosind pene m etalice tronconice cu a n sau prin bacuri tronconice cu d a n tu r (fig. V I .10 i V I . 11). Se pot folosi de asemenea, ochei cu m anoane sau dispozitive cu filet pen tru bare. P e n tru trag e rea n g rup exist dispozitive mai complexe cu com pensatori tip N C ER C p e n tru egalizarea tensiunilor, adic srm ele se pot deforma (alungi) diferit, n a n u m ite limite, a v n d acelai efort n fiecare srm (m p letitu r sau toron) sau se p o t folosi prese policilindrice. Tierea evilor din P V C se p oate face cu u n ferstru, u nealt sim pl de t ia t, sau cu dispozitive cu disc, cu v iteza de ro taie reglat dup flexibilitatea i grosimea tecii (fig. VI. 12).
281

a n stare de relaxare a sirmelor ; b n stare de ntin

F ig. V I.10. D isp o zitiv d e p rin d e re a s rm e lo r cu p e n e : 1 corpul prevzut cu cirlig pentru agare ; 2 flci de blocare 3 pan metalic tronconic cu an pentru srm ; 4 srm S cablu de tragere.

Fig. V I.11. D isp o z itiv d e p rin d e re a srm e i cu b a c u ri (1).

Fig. V I.12. T ie re a te c i lo r fle x ib ile .

282

2. Dispozitive de blocare i ancorare


P e n tru ancorare i blocare se folosesc n a r a n oastr ancoraje me talice tip inel-con i ancoraje cu dorn. a. Ancoraje tip inel-eon pentru armturi postntinse. Ancora jele cu inel i con pot bloca srmele sau toroanele fasciculului cn d acestea sn t o rd o n a te fie pe u n singur co n tu r circular, fie pe dou co n tu ru ri circu lare concentrice. Inelul are u n gol tronconic, n care se introduce conul tronconic, cu sup ra faa interioar d a n tu r a t (cercuri paralele ec hidistante cu pas de 2 sau 2,25 mm). Conul blocheaz srmele prin presare. n tru c t srmele sau produsele din srme sn t ex e cu tate cu m aro precizie dimensional, fiind din oeluri dure cu caracteristici mecanice nalte, prinderea lor n piesele de blocare (inel-con) prin fenomene de co n ta c t necesit ca i acestea s fie ex ecu tate din oeluri cu caracteris tici nalte, cu o m are precizie de prelucrare i o d u rita te rid icat a suprafeei, o b in u t p rin tr a t a m e n te termice. Se folosesc u rm to a re le tip u ri de ancoraje : 1) Ancorajele de tip inel cu un singur con p e n tru fascicule obi nuite 12 0 5, 12 0 7, 24 0 7 i 48 0 7, ordonate pe u n singur co n tu r circular (fig. V I .13). S-a r e n u n a t la folosirea ancorajelor cu conuri duble. 2) P e n tru fascicule din toroan e se folosesc ancorajele inel i con cu canale echidistante cu d a n tu ra pe fundul canalului. n figura VI. 14 se arat ancorajele p e n tru fasciculul 16 T B P 7 0 4 . Ancorajele sn t executate de u n it i specializate care au u n proces tehnologic pus la p u n c t i omologat, care satisface condiiile tehnica prevzute n instruciunile ntocm ite p en tru execuie. Piesele ancorate vor fi m arc ate cu poanson. E x ec u ia ancorajelor se face prin strun jiri la stru n g u ri au to m ate, iar d a n tu ra se execut cu tarozi, operaii care se fac chiar n atelie rele fabricilor de p refabricate. Obinerea du ritii necesare prin tr a ta m e n te term ice este operaia cea mai im p o rta n t i trebuie n cre d in a t unitilo r cu experien ndelungat n executarea tr a ta m e n te lo r termice. Piecepia lor se face pe baza u n or reguli care precizeaz n a tu ra i proporia verificrilor i n um rul defectelor admise. Se adm ite folosirea unor ancoraje din im p ort de calitate cores punztoare.
283

INEL
OLC 15 ISTAS 880-801 mbuntit

CON
OLC 60 (STAS 880-801 c lit i re ven it
4

-I

a 0'1

Fig. V I.13. Ancoraje inel-con pentru fascicule 12 0 5, 12 0 7, 24 0 7, 48 0 7. (Pentru precizarea cotelor se va consulta tabelul VI.3 i norm ativul C. 21-85).

Piuli hexagonal nclf M12 sudat de dorn pe contur

Plci rezemare
B rid d e

r~

temporor a srm elor SBP

/
Dorn C L 60

_ __i

L-

Zon nesudafd

Fig. V I.14. Ancoraj dorn.

284

Dimensiunile de baz p en tru execuia i verificarea ancorajelor tip nel-con snt a r ta te n tabelul V I.3.
Tabelul V I . 3. D im ensiunile an corajelor tip inel-con
C a ra c te ris tic ile in e lu lu i, m m T ip u l d e fa s c ic u l D 1205 80 d, 44 >U 3 2 ,4 hp 55 C a ra c te ris tic ile c o n u lu i, m m d c, 37 K 65

1207

110

55

4 0 ,3

70

43

70

2407

160

80

6 4 ,5

75

67

75

48 0 7

190

123

9 6 ,8 8

140

P entru execuia ancorajelor se cere respectarea u no r tolerane stricte : 1) Abaterea de la generaloarea rectilinie n fu n d u l i v r f ui filetulul m axim um 0,05 m m . 2) Abaterile la diametrul fundului anurilor m axim um 0,1 m m (pen tru 16 T B P 7 0 4). 3) Ovalizarea admis pentru inel i con m ix im u m 0,1 m m , dup tratamentul termic. Materialele folosite pentru execuia ancorajelor s n t u rm to a rele : Inelele se ex ecut din oeluri superioare de regul de calitatea OLG 45 (STAS 880-80) i oel aliat 48 MG Ni 15 (STAS 791-80) p en tru fascicule din toroane. Piesele se m b u n tesc de regul p rin tr a t a m e n te term ice care le confer o d u rita te de 2 3 5 300 H B (un iti Brinell) difereniate pe tipuri de ancoraje. |[Conurile se execut de asemenea din oelurile OLG 60 (STAS 880-80) sau 48 MGN 13 p e n tru fascicule din toroane. D u r i t a t e a cerut este mai mare dect la inele fiind cuprins ntre 57 i 64 IIRG (u n iti speciale Rockwell). Aceast d u rita te se ^obine de regul p rin tr a t a m e n tu l de clire i revenire, prin cementare sau prin cianurare.

285


Motero!

c u

$ 3 ' A

li

:s

0 ci

1 & t/)

0f l l.e/10 C N I3 Icanfom ST A S 791-56/

o> O -) S

F ig V I 16. A n c o ra je p e n tr u srm e , to ro a n e s a u m p le titu ri? 0 5 . . . 7,5 m m : a - seciune lnogiaudinal ; t> - seciune transversal ; I - m a n son . 2 set bacuri 0 5-7,5 mm ; J - inel de srm tare

RM 0 8 (STAS 893-80).

Transportul i depozitarea ancorajelor se face pe loturi, n lzi de lem n, p ro teja te m p otriv a coroziunii. b. Ancoraje tip incl-con pentru armturi preutinse. La elementele prentinse, a r m tu ra este ntins n prealabil ntre culei sau pe t i p a rul m etalic au to p o rta n t, a r m tu ra fiind prins fiecare n tr-u n ancoraj cu bacuri d an tu ra te. Ancorajul este a lc tu it similar figurii VI. 15 dintr-un inel i trei bacuri cu d an tur. Ancorajele se ex ecut din oel 18 MG 10 (STAS 791-80) i OLG 45 (STAS 889-80). Ancorajele au de regul bacuri care se schim b du p diam etrul i profilul sirmei (srm a neted, profilat, lie, toroane, bare tip PG 90 sau PG 100 etc.). S nt i ancoraje cu bacuri m ultifuncionale (tip INGERG) care se folosesc p en tru mai m u lte tipu ri de a rm tu ri (fig. VI. 16). B acurile s n t in u te cu un inel de srm. Srmele se introduc pe la c a p tu l bacurilor i se .autoancoreaz prin simpla tragere. Ancorajele s n t prinse sau blocate n blocul com un de trag e re (la c a p t u l la care se face tragerea) i n blocul cu com pensatori (la ce l la lt c a p t u nde este fix at de culeea de ancorare). Blocul cu compen satori are o serie de cilindri hidraulici care com unic n tre ei realiznd aceeai presiune n ntreg ansam blul de cilindri, iar pistoanele acestora, c a re fac corp com un cu ancorajele, se deplaseaz diferit (conform m odu lui de alungire a fiecrei arm turi). P e stan d u ri lungi unde se execut co ncom itent elem ente scurte, se folosesc p en tru g hidarea i ordonarea firelor, fie plcue cu guri c a re trebuie m o n ta te nc de la ntinderea srmelor, fie p lcue cu crestturi care se pot m o n ta i ulterior (fig. VI. 17).

Fig. VI.17. Plcue se paratoare i de ghi dare :


a cu guri ; b cu cres tturi.

c. Ancoraje fixe ou dorn (tabelul V I.4). Acestea se utilizeaz Ia arm tu ri p ostntin se form ate din fascicule ale cror srm e la u n ca p t
Tabelul V I .4. C aracteristicile ancorajelor fixe cu dorn
D o rn u l T ip u l fa s c ic u lu lu i D ia m e tru l mm L u n g i m ea mm P l c u e de re ze m a re D im e n s iu n i, m m P l c u te (1c r e p a r t i ie G u ri / h , m in im

120 120 210 480

5 7 7 7

mm mm mm mm

40 50 70 100

100 1 10 170 300

35

55

12

100x100x12 1 4 0 X 1 4 0 X 16 2 0 0 x 2 0 0 x 18 280x280x15

4 5 x 6 5 x 15 6 0 x 9 0 x 15 100 X 1 2 0 x 2 5

50 62 84 125

O bservaii: 1) La plcuele de re p a rtiie comune m ai m u ltor fascicule grosimea lor poate fi redus cu 2 nun. 2) G urile care se practic sn t cu 3 nun m ai m ari decit d iam etrul tecilor. 3) La 4 8 0 7 sirmele se aaz pe dou rinduri.j

trec peste un dorn form nd o bucl. D ornul reazem pe o plcu, denum it plcu de rezemare (sprijin), prin care trece fa s c ic u lu l; la rnd ul su plcua de rezem are se reazem pe o p lcu de re p artiie de la cap tu l elem entului (fig. VI. 18). d. Ancoraje pen tru bare. Ancorajele p en tru bare pot fi fcute cu buce presate la cald sau la rece cu capete a m b u tisate sau cu capete filetate i prinse cu piuli i contrapiuli, sprijinite de obicei pe un rulm ent care reduce frecarea (fig. V I .19). Strngerea piuliei pe filet, la blocarea pe tip a r sau pe culee, se poate face cu chei dinam om etrice ta r a t e sau chei dinam om etrice cu clichet pen tru declanare a u to m a t ; strngerea se oprete cnd se ajunge la m om entu l de rsucire stabilit. V ariante ale acestor ancoraje care se bazeaz pe forfecarea filetului, capetelor cu buce sau capetelor am b utisate, s n t : 1) Ancoraje cu filet format prin rolare presare (fr strunjire de material). 2) Ancoraje cu filet obinut din laminare (procedeul D ywidag din R.F.G.). 3) Procedeul de ancorare L eeM c. Cal (A nglia). 4) Procedeul de ancorare B .B .R .V . (E lveia) cu capete ambutisate (un fel de mciulie) executate la o main special.
19 C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t cd . 1 9 ftQ

Fig. VI.18. Ancoraj fix c u dorn pentru fasciculul c u dou straturi d e srm.

Fig. V I.19. ntinderea i fixarea barelor filetate eu piuli.

3. Mijloace pentru realizarea forelor de pretensionare a armturilor


P e n tru realizarea betonului p recom prim at este necesar s se in tro d u c eforturi de ntindere m ari n arm turi, fie nainte de t u rn a r e a betonului (la procedeul cu a rm tu ri prentinse), fie d up tu rn a r e a be to n ulu i (la procedeul cu a rm tu r postntins). Eforturile n a rm tu ri se realizeaz cu ajutoru l preselor ac ion a te de generatoare de presiune (pompe, grup uri de pom pare etc.). Arm turile po t fi prentinse p rin rezem area preselor pe culeele unui stan d , pe tip a re a u to p o rta n te sau pe elementul de beton. n tim p u l prentinderii, presele p o t ntinde a r m tu ra de la am bele e x tre m it i sau de la o singur extrem itate. a. Prese pentru beton precom prim at. P e n tru pretensionarea a r m turilor, n a ra noastr, s-au constru it de ctre NCERC o serie de prese p en tru execuia betonului precom prim at. n prezent aceste prese (tabelul V I.5) se execut de n trep rin d e rea de Microproducie i Lu crri E x p erim e n ta le (I.M.E.C.) B ucureti din cadrul In s t i t u tu lui Central de Cercetare, Proiectare i D irectivare in Construcii (I.C.C.P.D.C.) Bucureti. Unele prese se pot folosi a t t p en tru precom prim area prin proce deul cu a r m tu ra prentins, ct i cu procedeul cu a rm tu r postntins. b. Prese pentru tensionri individuale. P e n tr u tensionarea indivi dual a barelor PC, 90, PC 100, Sigma (A = 4 0 . . . 7 0 cm 2) i to ro an e 7 0 3, 7 0 4 etc. se folosesc prese cu gol central. Pentru tension ri individuale se folosesc dou tip u ri de prese eu gol c e n t r a l : T ip u l 1, la care presa cu ancorajul de tensionare este situat ntre cilindrul de blocare i cel de tensionare i la care ancorajul de prin dere a arm tu rii este solidar cu cilindrul de tensionare.
29 1

Tabelul V I . 5. Caracteristicile

preselor pentru

lieton

preeonprim al U F produse In ara noastr de I.C.C.P.II.C. I.M.E.C.

292
dup efectuarea pretensionrii).

> Acest tip

de ancoraj necesit o lungime de toron mai mare (care se pierde

T ip u l 2, la care, spre deosebire de tip u l 1, ancorajul este solidar cu cm aa exterioar a cilindrului de tensionare. Acest tip este utilizat la presele de 120 kN ( 1 2 tf) care pot avea ancorajul n fa sau in spate, p en tru pretensionarea n special pe tip a re auto portan te. n principiu, aceste prese cuprind o camer de presiune hidrau lic pentru blocarea propriu-zis, revenirea fcndu-se, de regul, cu arc ; cilindrul de tensionare cuprinde i el o cam er de presiune hid rau lic (camera activ) care poate efectua a t t tensionarea, ct i revenirea. Presele v o r fi acio nate de g ru p u ri speciale de po m pare sau electropom pe (generatoare de presiune). Presa m ono filar (fig. V I.20) cu ancorajul n fa, cu cilindrul hidraulic cu dublu efect, cu gol central pen tru trecerea arm turii prin interior se com pune din : 1) Capul de rezemare blocare cu cilindru de blocare, pe care este fix at pistonul de blocare prin interm ediul piuliei r e s o r t ; arc o pastil de rezemare, g arn itu ri etc.

Fig. VI.20. Agregat de n tindere individual :


1 culee ; 2 pres de n tindere ; 3 grup de pompare cu aparatur de control ; i r m turi (toron) blocat In cu lee dup prelntlndere.

293

2) Capul de tragere, cilindrii exterior i interior, piston, m anon, piulia de fund, g a rn itu ri de etanare. 3) Ancoraje de tragere care culiseaz pe conul capului de trag e re i care s n t nchise (blocate) prin mpingerea lor de ctre resort prin interm ediul talerului i snt deschise de cepul de declavetare fixat n cilindrul de blocare. 4) Distribuitorul hidraulic p en tru acionarea camerelor de blocare i revenire, compus din conducte, tije, piulie etc. fix ate n m inerul presei. Legturile hidraulice ntre g ru pu l de po m pare i pres se reali zeaz prin fu rtu n u ri de nalt presiune care se prind prin filetare n tuurile din m iner i cele ale cilindrului exterior. La presa de 120 kN cu ancoraj n spate capul de tragere este n u ru b a t de pistonul presei n p a rte a din spate a presei i blocat cu o p an ; capul de blocare, care este n p a rte a din fa a presei, reazem pe tip aru l a u to p o rta n t sau pe culeea stan du lui unde se face pretensio narea. P resa necesit o a rm tu r mai lung pen tru prinderea n bacurile ancoraj ului de blocare care se afl n spate. Operaiile de pretensionare a a rm a tu rii snt urm toarele : 1) Se racordeaz presa la generatorul de presiune, eleclropomp sau grupul de pompare. 2) Se introduce presa pe armtur pn reazem pe ancorajul de blocare. 3) Se d drum ul la uleiul din electropompu care ptrunde n inte riorul camerei de tensionare (camera activ) i provoac deplasarea cilin drului exterior i interior a capului de tragere. 4) *Se blocheaz astfel armtura prin mpnarea setului de bacuri, n capul de tragere (n prim a parte a cursei). 5) P rin deplasarea n continuare a capului de tragere nfiletat pe cilindrul exterior se produce tensionarea armturii i apoi se blocheaz ieirea lichidului din camera activ. 6) P rin punerea n legtur a uleiului din generatorul de presiune cu camera de blocare se acioneaz asupra pistonului de blocare (circa 16 m m ), efectuindu-se blocarea. 1) Eti atingerea presiunii de 2 k N /c n r (2 0 0 k g f/c n r) se face automat legtura cu camera activ, nccpind cursa de revenire. 8) L a sfritul cursei de revenire se face autocleclavetarea prin intrarea capului de declavetare n interiorul capului dc tragere. Presele au condiii severe de execuie i ntrein ere trec u te n ca ietul de sarcini. Ele se livreaz cu certificat de ca litate i necesit con diii speciale de tra n s p o r t i depozitare.

294

Presa de 120 kN este similar produselor strine livrate de firm ele : M ax-Paul (R.F.G.) ; CCL. 6-Alevin (Anglia), ; SCt 180 S T U P (F ra n a ) ; P R O C E Q (E l v e i a ) ' Presto ( I ta lia ); NZ 10 SKODA (R.S.C.) etc. Presa de 400 kN are o construcie diferit de a preselor de 120 k N d a r n principiu poate efectua tensionarea de a r m tu r i care trec prin golui central al presei. c. Prese pen tru ten s io n are a fasciculelor. P e n tru tensionarea fas ciculelor se folosesc prese de 300 kN. 600 kN, 1 200 kN, 2 000 kN i 2 500 kN. Tipurile de fascicule care se tensioneaz s n t a r ta te n t a b e lul V I.5. n principiu, astfel de prese snt compuse din : presa cu gol cen-' trai pen tru punerea n tensiune a fasciculelor i declavetaj (desface rea fasciculelor); presa (cric) de blocaj p en tru 3 Conul blocarea ancoraj ului Inelul ancoratului au xiliar i ancoraj ului f i x ; ancorajul auxiliar DETALIU DE CLAVETARE (con i in e l); presa de Pan i doveto) blocare a conului inter S 'rm mediar ; presa de blo care a ancorajului au xiliar ; dispozitivele au xiliare pentru ordona rea firelor n interiorul presei ; presele de dcFig. VI.21. Pres pentru ntinderea fasciculelor :
d a v e t n i ("firi J

V I 91 \ 1w 1/

a ~ vedere ; b schem ;

1 , 2 , 3 camere de presiune care se umplu succesiv.

295

Operaiile de pretensionare a fasciculelor la presele de 300 i 600 kN snt urmtoarele : 1) Se racordeaz presa Ia pom pa de nalt presiune prin intermediul furtunurilor, al stufurilor, al pipei i al uruburilor cu cap ptrat. 2) Se aduce presa n poziie de lucru sprijinindu-se pe ancorajul de blocare din fa. 3) Se poziioneaz armturile cu ajutorul capului crestat. 4) Se blocheaz armturile de capul presei cu ajutorul penelor prin blocare. 5) Se creeaz presiune n camera de tensionare pn se ajunge la pre siunea dorit. G) Se blocheaz ieirea fluidului din camera de tensionare. 7) Se alimenteaz camerele de blocare i revenire efectundu-se blo carea ancorajului din fa (n prim a faza) dup care are loc revenirea (in a doua faz). 8) Se elibereaz camera de tensionare i se acioneaz n continuare revenirea i deblocarea penelor din capul presei care se face automat. Presele dc 1 200 kN i 2 500 kN. Aceste prese snt destinate t e n sionrii fasciculelor puternice din m ulte fire sau din toro ane care con centreaz fore mari. Alctuirea lor, de principiu, a fost a r ta t anterior. n figura V I.22 se a r a t o seciune printr-o pres de acest tip cu o construcie apro x im a tiv similar celor care se fabric n prezent (fig. V I.23 i V I.24). Presa de 1 200 kN se fabric n prezent n dou v a ria n te modernizate.

F ig. VI.22. P re s p e n tr u n tin d e r e a fa s c ic u le lo r d e 24 0 7 m m (48 0 7 m m ) : A camera de presiune la tensionarea fasciculului ; B camera de presiune la retur ; l inel exterior ; 2 con interm ediar ; 3 eon interior ; i pies de blocare a conului interm ediar ; 5 inelul exterior al ancorajului de inventar ; 7 conul interior al ancorajului de inventar ; 8 r~ suport cric ; 9 cric de blocare ; 10 tij ; 11 eava de presare a conului Intermediar ; 12 tija de presare a conului interior.

296

F ig. VI.23. P r e s de 2 500 k N n tim p u l n tin d e rii fa sc ic u le lo r.

F ig . V I.24. F a sc ic u le d e 42 fire b lo c a te n t r - u n con (cte 3 fire g ru p a te p e u n c a n a l).

La utilizarea acestor tipuri de prese se fac o serie de operaii com plexe, presa avnd ancoraje cu con i inele duble i ancoraje de in ventar. E x p lo a ta re a presei se face de ctre personal specializat carecunoate n detaliu modul de fu n c io n a re i ntreinere, a v n d la dis poziie caietul de sarcini i fia tehnic.

297'

d- Generatoare (le presiune. Ca generatoare de nalt presiune se pot folosi pom pe m anuale, electropom pe i grup uri de pompare. Pompa m anual de nalt presiune se compune din urm toarele p r i principale : postamentul, care susine ansam blul pompei i rezer vorul de u l e i ; corpul pompei, care conine cilindrul de lucru, pistonul pom pei de presiune medie i nalt, supapele de admisie i refulare, racordul la m anom etru, robinetul de evacuare, racordul fu rtu n u lu i de presiune ; prghia de acionare a pistonului m o n ta t la parte a superioar ,a ansam blului (fig. VI.25). P o m pa lucreaz la presiunea de regim de 400 k g f/c m 2 i are o m as de circa 50 kg. Eleetropompa de nalt presiune se com pune din : pom pa cu 5 pisto.nae radiale care reazem pe ru lm en tu l m o n ta t pe axul excentric care prin ro ta ie realizeaz mi// carea de du te-vino av n d / / ____ cilindrii fici in d e p e n d e n i; '/ distribuitorul cu 5 ci care asigur f u n c i o n a r e a ; supa pele de siguran i de sens reglabile (aspiraie, refulare) care asigur presiunea de lucru nec esar; motorul electric {asincron de 4 k W ( ~ 1 500 rot/m in) n scurt circuit, c u p lat direct de pom p este acio n a t de un co n tac to r ; mano m e tr u l ; re zervorul cu filtru de 15 1 n care este im ersat pom pa; cadrul de susinere si role (fig. V I.20). Pompa funcioneaz com plet im ersat n ulei a v n d o presiune de regim de 4 k N /c m 2 (400 kgf/cm 2 ) i u n debit de 4 5 1/min, masa 30 kg. D istribuitorul perm ite acionarea inde p e n d e n t a 3 cilindri. Pentru funcionare : se umple rezervorul cu ulei pn Fig. VI.25. Pomp cu acionare manual. Io reperul superior nscris

.298

pe jo j ; se efectueaz amorsarea prin realizarea unei suprapresiuni de 0,20 0,40 bar n re zervor ; se face legtura la p res ; se efectueaz reglajul supapei de siguran cu instalaia sub presiune, motorul pornit i cu distribuitorul nchis, unnrindu-sc pe manometru presiunea pn la 450 bar. Reguli de proiecia muncii : u tila ju l va fi folosit numai d u p punerea la p m in t. Nu se ad m it intervenii la pres sub presiune i tensiune. N u se a d m it intervenii sub presi une 111 cazul scurgerilor de ulei. E lec tro p o m p a v a fi a m p la s a t n zone ferite i pro t e j a t cu ecrane. E lectrop om p a I.M.E.C. este sim ilar electropom pei M ax -Paul (R.F.G.) T K F reyssinet P ine (S.U.A.) i PR O C E Q (Elveia) folosite F ig. V I.26. E le c tro p o m p a . i la grupurile de pom pare. Grupul de pompare BP-234-00 B se compune din u rm toarele sub ansam bluri : electropompa form a t dintr-o pom p cu 5 pistonae r a diale, fu ncionnd im ersate i a c io n a t de u n m o tor electric asincron de 4 k W (1 500 ro t/m in ) n scurtcircuit p re v zu t cu u n d istrib uito r cu 3 ci i m an o m etru ; m otorul este a s a m b la t p rin cuplare direct la pom p; su p a p a de siguran p en tru pro teja rea pom pei de su p ra n c rc a re ; distribuitorii cu dou electroventile ; supapele cu sens pe tu r u l i re tu ru l electropompei, p e n tru p roteja rea acesteia ; supapele de tarare pe cir cuitul de t u r i re tu r, d up distribu itorul cu electroventile ; supapa pilotat pe circuitul de t u r care perm ite revenirea presei n um ai dup blocarea a r m t u r i i; drosele robinet (regulator de presiune) pe circuitul de tu r de la pom p al distribuitorului i al m anom etru lui ; panoul electric cu instalaia electric, casetele de com and etc. G rupul de po m pare este m o n ta t pe u n cadru cu roti p neum atice (f'g. V I.27). La punerea sub tensiune se acioneaz s im u ltan m otorul electro pompei i electroventilul corespunztor cii de tensionare (pn la atingerea presiunii de 400 bar).

299

Fig. VI.27. Grup de pompare.

L a te rm in area tensionrii se acioneaz c o n tac tu l care deplaseaz su p ap a p ilo ta t p en tru m enin erea presiunii n cam era activ, iar uleiul d e b ita t realizeaz operaia de blocare a a rm tu rii p n la atingerea presiunii de 2 k N /c m 3 (200 kgf/cm 2) cn d ncepe revenirea (v. pompa de 120 kN). Pentru funcionare : se umple rezervorul cu ulei al eleclropompei (pn la reperul jo jei) ; se efectueaz amorsarea ca la electropomp, racordndu-se leul la grupul colector ; se leag instalaia cu furtunuri la pres ; se execut reglajul supapei de siguran (se nchide droselul, se pornete motorul, se urmrete manometrul pn cnd presiunea este de 450 bar) ; se deschide droselul de pe traseu i se anclaneaz electric pompa corespunztor cii active i se regleaz suvapa respectiv ; se anclaneaz electromotorul corespunztor cii de revenire la circa 1/2 din presiunea de la activ, pn se descarc presiunea (de la manometru) ; se execut reglajul droselului, corespunztor vitezei de tensionare optim. Regulile de p rotecia m uncii sn t similare cu cele de la folosirea electropompei. G rupul de pom pare e x e c u ta t de I.M.E.C. este similar p r o d u s e lo r strin e liv rate de firmele M ax-Paul, R e x -R o th (R .F.G .) d instala

300

iilor produse n R epublica Socialist Cehoslovac i R epublica P o p u la r Bulgaria. e. Pompa pentru injectat mortar. Aceast pom p folosete p e n tru introducerea am estecului de in jectare n canalele fasciculelor (la pro cedeul de postcom prim are). P o m p a propriu-zis se com pune din urm toa rele p r i principale: camera de admisie cu transm isie cardanic, nec, cilindru cu m anon de cauciuc i camera de evacuare; motorul electric de 1,5 k W (1 500 ro t/m in ) j suportul sudat al pompei i motorului ; manometrul de control. P resiunea m axim este 20 bar, a v n d un debit de 500 sau 1 000 l/k d u p tipu l necului folosit (fig. V I.28).

Fig. VI.28. Pomp pentru injectat mortar tip P.J. :


1

electromotor asincron trifazic ; 2 cuplaj ; 3 camer de aspiraie ; 4 nec j 5 manon ; 6 manometru ; 7 camer tampon cu ulei ; 8 plac suport.

P o m p a de in je c ta t I.M.E.C. este similar produselor strina CCL-150, CCL-250 ; CCL-350 si M5-S T R O N G H O L D (Anglia) ; MMIOO-PROCEQ (Elveia). f. Agitator vertical cu vas. Acesta este folosit p en tru prepararea pastei de cim ent p e n tru injectarea canalelor n care se gsesc fasci culele la procedeul cu a r m tu ra postcom prim at. Agitatorul se com pune din : vasul de 180 1 n. care se p re p ar p a s ta de c i m e n t ; agitatorul, care este a lc tu it d intr-un m o tor de 5 kW (1 500 rot/m in), echipam entul electric, arborele principal cu dou elice .(superioar i inferioar) ; jgheabul. Masa agregatului este dc circa 115 kg (fig. V I.29). Agitatorul I.M.E.C. este similar produselor strine MD-30 ; MD-80 j MH-CCL i M -5-STR O N G H O LD (Anglia).

301

Fig. VI.29. Agitator vertical cu vas.

C. TEHNOLOGII DE PRECOMPRIMARE CU ARMTUR PRENTINS l POSTNTINS

P re in tin d ere a arm tu rii poate fi fcut pe s ta n d folosind culei sau pe tip are auto po rta n te . Sistemele de p re ntind ere n tre b u in a te sn t cu p re n tin dere n g rup sau cu prentindere fir cu fir cu agregate de tensionare individual.

1. Armturi prentinse
a. T ensionarea individual, eu agregate, pe stand sau pe tipare autoportante. P e n tru tensionarea individual cu agregate snt n ecesare prese de tensionare individual, g rup de pom pare care debiteaz li chide sub presiune p en tru acionarea presei de tensionare i ap a ra tu ra de control.

302

T u r m

e n s i o n a r e a

i n d i v i d u a l ( e t a p e )

p e :

t i p a r

a u t o p o r t a n t

s a u

p e

s t a n d

n e c e s i t

t o a r e l e

o p e r a i i

1) Introducerea presei pe armtur (respectiv armtura n pres). 2) Tensionarea armturii pn Ia efortul dorit. 3) Blocarea armturii sub efortul final. 4) Revenirea diverselor subansambluri ale piesei la poziia iniial i eliberarea presei. 5) Scoaterea presei de pe armtura tensionat. Agregatele po t executa operaiile succesiv, cu com and p en tru fiecare operaie, e ta p cu etap , ca de exem plu tensionarea, blocarea i revenirea. S n t i agregate care p o t executa in serie operaiile la u n a sau dou comenzi, fiind considerate agregate sem iauto m ate sau autom ate. La v a r ia n ta sem iauto m at, o peratorul com and tensionarea dup care, la atingerea efortului dorit, oprete com anda, iar la o nou co m a n d d a t de operator, se execut a u to m a t blocarea i revenirea la poziia iniial. n v a r ia n ta a u to m a t cele trei etape (tensionarea, blocarea i re venirea) se ex ecut succesiv la o singur comand. b. T ensionarea n grup pe stand. Tensionarea pe stan d se p o a te face prin tragere concom itent a m ai m ulto r fire sau bare prin inter mediul blocului comun dc tragere, n care sn t introduse ancorajele in dividuale care se autoblocheaz. P e n tru trag erea centric, blocul de tragere are o articulaie cardanic prins cu o b ar filetat care t r a verseaz culeea i p tru n d e n golul presei de ntindere ce re azem la rn d u l ei pe culce, tija filetat p u in d fi blocat la poziia dorit folo sind rezem area ei pe culee prin interm ediul unei plci de rezem are i a unei piulie dc blocare. L a culeea opus se gsete de regul sistem ul hidraulic cu com pensatori de alungiri.

2 . Armturi postntinse (fascicule de cabluri)


Se pot tensiona fasciculele prevzute in tabelul VI. 1 care trec prim canale, cu teci care se extrag sau cu teci nglobate (v. tabelul V I.2), cu aju to ru l preselor (v. tabelul V I.5) p en tru b eto n p reco m p rim at (cu excepia celor folosite la tensionarea arm turilor individuale). Fasciculele s n t compuse de regul din srme SB P 0 5 . . .7, to ro an e 7 0 3 . . . 5 , oel tip Sigma etc. Fasciculele p o t avea u n ancoraj fix (cu dorn) i unul cu inel i con sau ambele cu inel i con. T ensionarea se poate face dintr-o singur ex tre m itate sau din ambele ex trem iti.
303.

Firele fasciculului se tensioneaz simultan. P u te re a preselor (tabelul V I .6) este n funcie de fora de precom prim are care se realizeaz n fascicul (3 0 0 2 5 0 0 k N ) .
Tabelul V I . 6. Forjele de precom prim are in funcie de tip u l fasciculelor

Fora dc precomprimare kN 300 570 G00 900 1 050 1 140 1 200

Fora dc rupere kN 390 740 775 1 160 1 350 1480 1550 12 12 24 36 42 24 0 0 0 0 0 0 5 7 7 5 5 7 10

Tipul de fascicul mm pe mm pe mm pe mm pc mm pe mm pe toroane un singur rinei un singur rind un singur rind dou rlnduri concentrice dou rin d u ri concentrice dou rin d u ri concentrice 7 0 pe un singur rind

a. Lucrri pregtitoare pe fascicule i pc utilaje de precomprimare. P e n tru efectuarea tensionrii fasciculelor sn t necesare unele lucrri p reg tito are efectuate asupra fasciculelor i asupra preselor de precom prim are i anum e : 1) Trasarea diagramei for-alungirc (F &1) se efectueaz pe fi rele din acelai lot, folosind u n s ta n d de 10 m lungime, pe care se ntind firele n tre p te p n la 0,8 din rezistena p re v zu t n standard. 2 ) La grupul de pompare i la prese se verific : circuitele, distri buitoarele, garniturile, aparatele de m surarea presiunii (m anom etrele) etc. ; se verific de asemenea mersul n gol i revenirea preselor ncrcnd in stalaia la o presiune cu 10% mai m are dect presiunea d e lucru. P e n tru prese se verific periodic cel p u in o d a t pe an frecrile interioare conform prevederilor din caietul de sarcini folosind u n dinam o m etru i co m parn d fo ra de la d inam om etru F 0 care are pre cizia de 1% cu fora ce rezult F m din presiunea citit la m anom e t r u pa n m u lit cu aria activ a pistonului presei A ; F m = p0A. Din diferena acestor fore rezult frecrile interioare f0, n pro cente, care se com par cu cele etalon cu formula : f0 = P ^ L = Il [[%]. /v i 3) Verificarea manometrului se face cu ajutorul unui m a n o m e t r u etalon, m o n ta t n paralel la o pres. 4) Determinarea pierderilor de tensiune prin frecarea pe traseu se face la capul de serie al elementelor, n tin z n d cu dou prese u na pn

304

la 1/5 1/6 din presiunea m axim (presa pasiv), iar cealalt p n la presiunea m ax im (presa activ). Pierderile de tensiune prin frecare s n t d ate de diferenele de fora citite la cele dou prese (activ i pasiv) : AF

P \-F ,
= ............................ =

1' 1

- ( P i - P i f i - P * + p 4*)>

care au fost corectate cu frecrile interioare ale preselor folosite : F l = Pi A ( \ fi) ; F , = p t A ( l - f t), unde f t i f. snt coeficienii de frecare interioar ai celor dou prese, iar A , aria seciunii transversale a pistonului presei. 5) Determinarea pierderilor de tensiune la blocare se datore te alu necrii srmelor n ancoraj i deform aiilor plastice ale ancorajelor i se afl prin urm rirea pierderii presiunii citit la m an o m etru , n tim pu l pretensionrii, i anum e im ediat nainte de blocarea fasciculului, P i apoi im ediat nainte de blocarea fasciculului, P 2 ; op eraia se execut n dou e tap e prin ntindere i blocare succesiv, e ta p a a doua execu tnd u-se d u p 2 0 30 min. 6) Determinarea forei de control N c se face prin interm ediul p re siunii de control P c i anu m e N e = P c x A , n care P c include pier derile stabilite anterior i trebu ie s corespund prevederilor din proiect. 7) Determinarea alungir fasciculului p en tru stabilirea efortului p revzu t in proiect se face prin calcul n funcie de efortul de control H c, de seciunea fasciculului A f , diagram a for alungire F AZ i lungim ea fasciculului l. Aceast alungire este u n mijloc de verificare a efortului realizat n fascicul. T o ate aceste elem ente se trec n fia de pretensionare (tabelul V I.7). b. Lucrri pregtitoare n clem entele care se prccomprim. n ain te de tu rn a re a betonului se m onteaz fasciculele n tecile elastice i pl cile de repartiie. L a tecile rigide i acolo unde fasciculele se in tro d u c n canalele lsate n beton, fasciculele se m onteaz ulterior (dup t u r narea betonului). Se verific seciunile fasciculelor. D istanele d in tre fascicule t r e buie s respecte cotele din proiect (v. cap. VII). Fasciculele (tecile) se poziioneaz p rin dispozitive care mpiedic deplasrile pe orizontal sau pe vertical a acestora, prin legarea lor n dou planuri de a r m tu ra n epretensionat. La fel se procedeaz i cu plcile de re p artiie care se sudeaz de a r m tu ra nepretensionat. Legarea fasciculelor se face la circa 1,00 1,50 m n tre ele ; cofrajele se verific conform prevederilor generale.
20 Cartea fierarului betonist cd. 1

805

Elem entele din bolari p refab ricai se a.az pe reazeme rigide, verificndu-se continu itatea, liniaritatea canalelor, poziia reciproc la r o s t u r i ; apoi rosturile se cofreaz. Se verific certificatele de calitate ale bolarilor. Se verific dac elem entul care se precom prim poate asigura schema static (reazem artic u la t la u n a din extrem iti). Se fac ncercri pe cuburi m a rto r p s tra te n aceleai condiii ca elem entul de b eto n p reco m p rim at sau pe cuburi prelevate din m o rta rul sau betonul din rosturi. Se evacueaz cu aju to ru l aerului p recom prim at apa care a p tru n s n canale. c. E fectuarea precom prim rii. Punerea sub tensiu n e a fasciculelor se face num ai dup ce betonul a atins rezistena p re v zu t i s-au exa m in a t zonele pe ca re se v or rezem a ancorajele. Fazele dc precom prim are snt urm toarele : 1) Se verific ancorajele conform normativului C.21-S5. 2) Se aduce presa n poziia de lucru, sprijinindu-se pc ancorajul de blocare din fa, avnd toate dispozitivele auxiliare ; se fac racordurile la grupul de pompare sau electropomp. 3) Se poziioneaz armturile cu ajutorul capului crestat care in pre alabil au fost ordonate i nsemnate la nivelul inelului ancorajului. 4) Se blocheaz armturile prin pene (piulie). 5) Se creeaz presiunea n camera de tensionare (activ) in cteva trepte ( 4 5) pn se ajunge la presiunea de control corespunztoare efortului total, presiunea citindu-se la manometru numai la creterea acesteia. 6) Se blocheaz ieirea fluidului din camera de tensionare. 7) Se msoar alungirea cablului cu ajutorul unei rigle de msu rare (distana de la capetele elementului de beton la reperele de pe srme) i se verific presiunea cu manometrul (la fiecare treapt, dup cteva minute de Ia terminarea operaiei). 8) Se alimenteaz camerele de blocare i revenire efectuindu-se blo carea ancorajului din fa (n prima faz), dup care are loc revenirea (a doua faz). Se noteaz eventualele alunecri fa de punctele de blo care in pres. 0) Se scade uor presiunea din camera de tensiune. 10) Se declaveteaz ancorajele (deblocarea penelor) care de regul se face automat, terminndu-se transferul. 11) Se demonteaz presa. Dup transfer capetele sirmelor se evacueaz protejindu-se prin n globare n beton, astfel ca s rmn pentru injectare numai golul din

306

con. Tierea sirmelor se face de regul cu discuri rotative cu carborund sau cu flacr oxiacetilenic. 12) Se execut injectarea i protejarea armturii. 6 a ten ie deosebit se d verificrii efortului de precomprimare, care se face de ctre inginerul responsabil de lucrare (atestat), prin interm ediul alungirii, fcnd to a te calculele p rev zute i in n d seama de pierderile, frecrile co n s ta ta te etc. D atele necesare s n t trec u te n fia de pretensionare, conform tabelului V I.7.
Tabelul V I. 7. F ia de pretensionare (E x em p lu conform n o rm a tiv u lu i C. 21-86)

ntreprinderea executanta........................ . antierul ................................................

Punctul de lucru.-. . . Hala nr................ Temperatura......

Elementul Rezistena betonului la precomprimare Fasciculul Tipul fasciculului

Presiunea la capete bar


52/50 102/100 202/200 300/300 400/400 416/416

Tipul piesei NCERC-1200 kN Lungimea ntre repere 25,75 m Alungirea prevzut 169 mm Intrarea maxima admisibil a sirmelor Rb o 1 n ancoraj 5 mm Presiunea la : 240? pretensionare 430 bar blocare 350 bar Deplasrile Alungiri, mm Deplasare reper alungiri srmei In anco Efortul real capt rajul presei la Par! i- Totale la pres Citiri brute capt, mm Diferene imn capt, mm ale ca capt kN pt o 1 1 2 (1 4-2) (1 + 2) 1 2 (ii
120 310 480 720 960 1 035 350 361 382 301 117 423 300 311 333 354 379 385 12 25 19 16 6 21 22 21 25 6

2
1 0 1

2 1 1 1 0

,19 40 38 40 11

19 38 78 116 156 167

Alungirea v a fi stab ilit pe lungim ea to ta l a fasciculului, inclu siv poriunea necesar prinderii n prese in n d seama i de scurtarea elastic a betonului, eventualele striviri locale, tu rtire a fasciculelor n zonele curbe. M surarea alungirii ncepe d up prim a tre a p t ..zero convenional" ; p en tru prim a tr e a p t valoarea alungirii se ob ine prin ex trap olare ; alungirea se m soar pe reperele tra sa te pe arm turi sau dup deplasarea capului pistonului (cu scderea depla srii arm tu rilor la mpnare). Precizia de m surare adm is este. de 1 mm. D ac se co n stat alungiri neuniforme (care depesc 5 mm) fasci culul se desface i se v a relua operaia de pretensionare.

307

Alunecarea srm elor n ancoraj la blocare se d eterm in n cursul descrcrii presiunii din cilindrul presei de preten sion are, prin m su ra re a deplasrii unor repere tra s a te pe srm ele fasciculului n ra p o r t cu u n p u n c t fix de pe piesa de b eton sau de pe corpul presei, dup blocarea fasciculului n ancoraj, scznd alungirea srm elor d a to rit tensionrii. Dac s n t lunecri mai m ari cu 50% dect cele prev zute, pre tensionarea se v a opri i se verific ancorajele.

3. Realizarea aderenei armturilor postntinse i protecia lor mpotriva coroziunii


L a elementele postntinse, dup term in area operaiei de tensiona re a arm turilor, este obligatorie protecia a r m tu rii i ancorajelor prin injectare, to rcretare sau betonare, n m ax im u m 15 zile de la pre tensionare, respectiv 60 zile de la m o n tare a a rm tu rii n cofraj. In mediu agresiv a r m tu r a v a fi p ro te ja t n m ax im u m 7 zile de la aducerea acesteia l p u n ctu l de lucru (la te m p e r a tu ri cuprinse ntre -}- 5 i + 30G. n medii puternic agresive nu se adm ite p re te n sionarea pe antier. P ro te ja re a a rm tu rii se face prin injectare cu p ast de cim ent (ci m e n t -j- ap) sau m o rta r de m are fluiditate, p e n tru a perm ite um plerea com plet a spaiilor dintre srme, precum i dintre acestea i pereii canalului (tecii). a. Amestecul de injectare. Amestecul p e n tru injectare se prepar din cim enturile P 40, P45 (STAS 388-80), cim enturile H35 sau SR35 (STAS 3011-83) sau cim enturile produse conform N T R 1511-83 res pectiv N T R 1512-83. P e n tru m b u n t ire a caracteristicilor se pot uti liza p lastifiani (DISAN, LSC, R E P L A S T , F L U B E T ). n ultim ul timp se utilizeaz a d itiv u l expansiv A D EX . P e n tru stabilirea amestecului optim se fac probe pe cel p u in dou cim enturi, cu sau fr adaosuri de aditivi plastifiani (cu excepia d o r i n i i de sodiu care poate provoca fenomene de coroziune). P re p a ra re a se face cu ag itatoru l vertical cu vas (m alaxor) care are o ca p acitate util de 100 1 i poate efectua o m alax are mecanic cu circa 1 500 ro t/m in cu d u ra ta de 5 apoi 3 min, cu o p au z ntre m alaxri de 10 min. D in m alaxor am estecul trece printr-o sit cu ochiuri de 1 2 mni n rezervorul din care aspir pom pa de injectare ; rezervorul este pre v z u t cu u n dispozitiv de m alax are m anual (m axim um 100 rot/m in) care este acio n a t cu in term iten. '
308

Tim pul de la nceperea preparrii i pn la injectare nu va de~ pi 1 h. b. Probe pentru determinarea caracteristicilor am estecului de in jectare. Amestecul dc injectare este. supus probelor de fluiditate, sedi m en tare i dc rezisten la compresiune dup ntrire. Fluiditatea se determ in prin m surarea tim pu lui de scurgere a amestecului p rin p ln ia metalic etalon. P ro b a se face dup 7 min de la term in area m alaxrii. De regul, fluiditatea este cuprins ntre 25 i 35 s. Sedimentarea se d eterm in prin m surarea c a n titii de ap care se separ din am estecul de injectare dintr-un cilindru g ra d a t de sticl de 500 ml: (STAS 4095-68). D u p 2 h c a n tita te a de ap sep a rat nu treb u ie s depeasc 10 ml la m alax a rea mecanic, iar du p 24 li tre buie s sc resoarb (se face i o prob de nclinarea cilindrului). Rezistenta la compresiune se determ in pe cuburi cu la tu ra de 7,0 cm sau 10 cm, n condiiile STAS 1275-81. c. Efectuarea injectrii cu pompe dc injectare (cu m em bran, a r c sau piston). n a in te de injectare se v a proceda la splarea canalului, precum i la verificarea etaneitii i contin u it ii lui prin prem eninerea unei presiuni de 4 at, tim p 3 5 min, a apei din canal sau a ae rului co m p rim at, apoi ap a se elimin prin oiificii de scurgere n punc tele cele mai de jos ale canalului (operaia se face cel p u in cu 15 min nainte de. injectare la canale cptuite i 90 min la' cele necptuite). In jec tarea se face p rin axa ancorajului i prin teu ri de injectare am plasate n p a rte a de jos a canalelor (la 20 30 m) la fasciculele ori zontale. L a fasciculele verticale, injectarea se face n axa ancorajului de la partea inferioar a fasciculului i prin teu ri de injectare i de reinjectare (la p a rte a superioar a canalelor) i n tre boluri. In jectarea se face lent, iar orificiile se a stu p num ai dup ce ames tecul a ajuns n dreptul lor. La te rm in area injectrii, se astu p to a te orificiile i se m enine presiunea de 3 a t tim p de 3 min. D u p 45 min se va face o reinjectare d up aceleai reguli (la can ale mari se fac dou reinjectri). La 24 h dup term in area operaiei de injectare to a te golurile rm ase la orificiile de injectare, golire sau control vor fi u m p lu te cil m o rta r de ciment. P e n tru injectare se ntocm ete o fi conform tabelului V I.8. Pe t i m p friguros se respect condiiile p rev zute n norm ativul C. 21-85. d. Protejarea ai m turii. Aceasta operaie se face p rin injectare, betoane i toreretare, conform n o rm ativu lui C. 21-85.
309

lilBAJdsqo

fi J n.!i;iDoruio.i inindoDiir [ll] i.iy^ofu| ini^UJS O


o o

a , 2

c 5 -= e rls w"o 2 oo( 3 (J C 3 *= o3 ; t

[,uiui/x] O IJ Z/ T juosizou [juiJ dJCiioutipos [sj ajHPnId[ (-unu/x) ojiz l dnp 9unso.idiuoo v.\ uiuoisizovx [[iu] 0.IU }U 3U Iip0S [s] Jl)U>!L |[.i ["'!] (tupj) lU A U!PV
[3>( ] IisN L

O o
Ol

cs

1' C I ^
C C

9,20

n in 10,15 u
o

cident ;

?9 Oc 5 w 2 58
~ C J oU

Nici

1 1 0 0

SI

[i ] >;<iv [3 > [J (Baqujioo)


uoiuiq

e ;
o

u C 5 X C5 i 3 o o
ej ci

c u i1 C 3 Q ju injnDiosbVl C J G I ii
3

o 3 ~3 H a. = 5 c c *

c?

n^iioiuojjX [3,] jnviuaduiDX ujyporui u o.iodoouj op u.io lCQ

O +
^. C 3

310

4. Reguli pentru protecia muncii


P e n tru eviterea accidentelor, n tim p u l lucrului se v or respecta regulile de tehn ica securitii, specifice locului de m unc, utilajelor i tehnologiilor folosite. n a in te de nceperea tensionrii propriu-zise se v a controla arm t u r a pe to a t lungim ea (pe s ta n d sau tipar) n scopul depistrii eventu alelor p un cte care ar p u te a produce ruperi spo ntane (suduri, corodri, fisuri} nndiri slabe, ndoiri puternice etc.). Ancorajele se vo r verifica dac nu au uzuri accentuate, fisuri etc. Locul de pretensionare devine zon interzis accesului p en tru perso nalul nean g ajat n efectuarea pretensionrii. Pe tip are se vor aeza trav erse de protecie. n afara s tan d u lu i i tip a ru lu i la capete se vor aeza la d istane convenabile ecrane protectoare solide care s prev in accidentele din scprile din bacuri ale utilajelor, ruperii firelor sau altor defeciuni neprevzute. Nu este permis accesul n tim p u l tensionrii pe. traie ctu l firelor. Tensionarea v a fi astfel conceput ca operatorii-tensioniti s nu fie plasai n d re ptul unor fire sub tensiune. Firele te n sio n ate (blocate )vor fi p ro te ja te la capete cu ecrane mobile. Axul presei v a fi n to td e a u n a paralel cu axele firelor* care se te n sio n eaz sau s coincid cu acestea. D u p tensionare nu se vor lsa capete de fire m ai lungi de 0,50 m. Nu se va lucra cu u tilaje defecte care prezint scurgeri de lichid sau care nu s n t verificate i omologate. Presele vor avea ecrane dc protecie. n tim p ul confecionrii a rm tu rii se vor lua m suri de protecie la to a te utilajele cu piese n micare, precum i p en tru - prevenirea, lovirea din m anipu lare , ndoiri, fasonri etc. prin ecrane. Preselor i utilajelor utilizate, nainte de folosire, li se v or face probe de funcio nare (cursa de tensionare, blocare, revenire, etanare, suprapresiune), probe de d u ra t cu funcio narea sub ncrcri i in gol, probe de omologare (dac nu au certificat de c a lita te i docum enta ie de omologare). M uncitorul sau personalul care p articip la tension are v a fi in struit pentru protecia muncii, ntocm indu-li se fiele de pro tecia muncii. Se vor respecta urm toa rele norme : Norm e republicane de p ro tecia muncii, apro b ate de Ministerul Muncii i Ministerul S n tii cu nr. 34/1975, Norm e de pro tecia muncii ap rob ate de Ministerul Construc iilor Ind ustriale , nr. 7N/1970 i N.P.I.-1977.
311

C a p it o lu l VII

REGULI DE ARMARE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT l BETON PRECOMPRIMAT

A.

REGULI PENTRU ELEMENTE DIN BETON ARMAT, ARMATE CU BARE 1. Reguli generale, definiii

Oelurile folosite in elem entele din b eto n a rm a t p oart denum irea generic de armturi*1 n tru c t ntresc sau arm eaz seciunile de beton a r m a t fcndu-le capabile s su porte eforturi m ari longitudi nale de ntindere,, s sporeasc capacitatea seciunilor de beton pen t r u a prelua eforturi de compresiune sau de a rezista la eforturile d a te de aa numitele fore transversale sau tietoare. a. Clasificri. A rm turile se definesc dup an u m ite criterii (tipul oelului, rolul arm tu rii n elem entele de b eto n a r m a t i beton precom primat. etc.). Din punctul de vedere al rigiditii, a rm tu rile se m part n ar mturi flexibile form ate din bare de oel-beton (fig. VII. 1) i armturi rigide a lc tu ite din profile lam inate la cald. Din punctul de vedere al rolului armturilor 111 elem entele, de beton armat acestea se m part n : armturi de rezistent (a rm tu ri principale, longitudinale) ; bare ridicate (bare n c lin a te ); armturi de repartiie (a rm tu ri secundare) ; armturi transversale (etrieri, l'rete etc.), armturi de montaj (sau arm tu ri ajuttoare). A rm turile betonului preco m p rim at se m p a rt in armturi pretensionatc , form a te din oeluri dc nalt rezisten n care se introdu c eforturi de pretensionare mari, i armturi nepretensionate din oelbeton obinuit similare cu arm turile din elem entele de b eton arm a t. A rm turile care nu rezult d in tr-u n calcul de rezisten se numesc armturi constructive.

812

F ig. V II.l. M a rc a re a a r m tu r ilo r :


> (3)> @ > m r c i d e o e l- b e to n .

Din punctul de vedere al aderenei eu betonul a rm tu rile se m p a rt n armturi cu profil periodic, armturi netede etc. Se mai ntlnesc d enu m irile: armturi cu ciocuri i armturi fr ciocuri, plase legate sau plase sudate, precum i carcase legate sau carcase sudate. Din punctul de vedere al grad n lu i.d e industrializare, arm tu rile folosite s n t sub form de bare izolate care se asam bleaz n cofraj sau sub form de carcase legate sau plase i carcase sudate prefabricate. Prelucrrile pe care le su port barele izolate snt, de regul, n doiri, form ri de ciocuri, asam blri p rin legare, asam blri prin sudare, preasam blri n atelier, prelucrri de com pletare n cofraj etc. Din punctul de vedere al elem entelor la care snt destinate arm turile, acestea snt denumite armturi pentru : plci plane, plci curbe, grinzi; stlpi, arce, console, perei, fundaii i armturi pentru construcii speciale : rezervoare, castele dc ap, turnuri de rcire, couri, elemente spaiale, stlpi L E A etc. b. D efiniii. Armturile dc rezisten au rolul, de regul, de a prelua n p rim u l rn d eforturile de ntindere care se produc n zonele^ ntinse n elementele ncovoiate (grinzi, plci,, elem ente speciale etc.) i apoi de a m ri ca p a c ita te a de rezisten la compresiune a zonelor com prim ate a seciunilor de b eton a r m a t (stlpi, grinzi, plci etc.) sau la alte solicitri. Elem entele com p rim ate excen tric (cu eforturi de compresiune i eforturi de ncovoiere, cum s n t stilpii cadrelor, seciunile arcelor, riglele cadrelor de beton arm at), elementele ntinse sau ntinse ex c e n -

313

t rie (tirani, p oriuni ale unor plci de construcii speciale etc.) folo sesc a rm tu r de rezisten p en tru a prelua efo rtu ri de ntindere sau de compresiune. Barele nclinate (ridicate) s n t bare p lasate pe direcia eforturilor celor m ai m ari de ntindere din anu m ite seciuni ale elementelor i s n t desigur t o t bare de rezisten (v. fig. V I I . l , m arca 0 ) . 'Etrierii snt ram e transversale care leag barele longitudinale din oel-beton, p re v zu te de regul cu ciocuri. E trierii pot fi nchii (sub form de ra m nchis) sau deschii (ram fr o latur). E trierii n chii pot fi legai cu srm neagr sau prin sudare (v. fig. V I I .l marca(g)). De regul, rolul etrierilor este cel de rezisten, p en tru preluarea linei p ri din eforturile transversale din stlpi, grinzi, arce, cadre, sub form de eforturi de ntindere, d ar au i rolul de asigurare a con lucrrii t u t u r o r arm turilo r, asam blrii lor sub form de carcas i m eninerii poziiei arm tu rilor la cotele p revzu te n proiect. ntreaga armtur din elementele de beton armat poate fi socotit ca armtur de rezisten. A rm tu r a folosit cu scopuri speciale, p en tru preluarea eforturilor d in te m p e ra tu r , din c o n tra cia betonului, p e n tru reducerea efectului fisurrii etc. po ate fi considerat a t t ca a r m tu r de rezisten, ct :i ca a r m tu r constructiv. A rm tu ra , prin s tru c tu ra ei, este d e stin at a prelua eforturi de ntindere, astfel de a r m tu r fiind specific elem entelor ncovoiate (grinzi, plci, stlpi ncovoiai etc.) ; dar a r m tu ra po ate prelua i efor tu ri de compresiune, m preun cu betonul din zonele com prim ate (stlpi, zonele com p rim ate ale. grinzilor etc.). Eforturile transversale din elem ente s n t su p o rtate t o t de arm turi, care au c a p a c ita te a de a prelua eforturi de ntindere. A rm tura constructiv este a r m tu ra care nu re z u lt n m od obinuit d in tr-un calcul de rezisten. n categoria arm tu rilo r constru ctiv e se consider armtura de repartiie a plcilor a rm a te pe o singur direcie al crei rol principal este cel de a asigura conlucrarea de ansam b lu a arm tu rii (rep artizn d egal barele de rezisten), p u nnd u-se u n n u m r de bare pe m etru liniar de plac la o d is ta n m a x im fix at p rin proiect i care desigur a fost justificat p rin ncercri m ultiple. Se tie c aceast a r m tu r are i rol de rezisten, dar n tru c t pro iectantul nu treb u ie s respecte dect reguli constructiv e p e n tru prevederea ei n proiect (n um r de bare pe m etru tran sv e rsal de plac, m rim ea d iam etru lu i barelor, dis ta n e le dintre b are etc.) se n um ete i a r m tu r c o n stru c tiv . Arm tura de montaj n tr n categoria a rm tu rilo r co n stru ctiv e i este form a t din bare longitudinale care asigur m o n taju l arm .314

1 urii n grinzi sub form de carcas, p s trn d poziia etrierilor (v. fig. V I I . l , m arca Q). T o t ca a r m tu r de m ontaj tr e b u ie socotite i agra fele care pstre az distan a dintre barele longitudinale ale stlp ilor cnd acestea nu s n t legate de etrieri, sau cnd etrierii nu au suficient rig iditate p en tru p s tra re a geom etriei carcasei stlpului. Ancorarea armturii n beton este o condiie a asigurrii conlucrrii dintre beton i arm tu r . Barele cu profil periodic ntinse se ancoreaz i prin profilul oelului care asigur pe lng ad e ren a obinuit a oelului de beton, p rin p tru n d e re a laptelui de cim ent u asp eritile nevizibile ale barelor de oel-beton, i o ad e ren prin ncletare, care se opune te n d in ei de lunecare a barelor p rin efectul de p an d a t de n e r v u r i ; n u ltim in s t a n exist i frecarea care se opune alunecrii barelor d up ce a fost nvins a d e re n a p rin ncletare. Ciocurile sn t m ijloace de m b u n t ire a ancorrii n b e to n a ar m turilor, fiind realizate fie sub form de ciocuri n unghi d re p t la capetele barelor din oelurile cu profil periodic, fie. sub form de ciocuri cu ndoire la 180, de regul la oelurile netede. Barele co m p rim ate pot r m n e i fr ciocuri. Modul de confecionare a ciocurilor se a r a t la fasonarea a rm turii. nclinarea armturilor (poziionarea barelor de rezisten pe o sec iune nclinat) este necesar a t t p en tru trecerea a rm tu rilo r spre zona ntins a elem entului de la fa a opus, c t i p e n tru preluarea eforturilor transv ersale din forele tietoare, din com binarea lor cu cele de- ncovoiere sub form de bare supuse la ntindere la elementele lini are (grinzi, noduri de cadru, console etc.). La grinzi, barele nclinate se numesc i bare ridicate deoarece trecerea barelor longitudinale la p a r te a superioar se face p rin ridicarea (ndoirea) barelor. Forele tietoare sn t preluate i p rin etrieri. care se p u n ndesii n zona cu fore t i e t o a r e m ari. Arm turile pretensionate sn t a rm tu ri de n alt rezisten, care sn t supuse unor eforturi iniiale m ari de ntindere, la execuia ele mentelor, fie p rin n tin de rea lor pe s ta n d la elementele la care d u p tran sfer se asigur p reco m p rim area acestora prin an corarea p rin ade re n n beton, fie p rin ntinderea lor prin golurile lsate n elem ente ; precom prim area elem entelor se. asigur prin blocarea a r m tu rii n tinse n ancorajele de la ca p tu l elem en telo r (v. cap. VI, B). A rm tu rile folosite la pretensionare s n t a rm tu ri de nalt rezis te n (v. cap. I I I si STAS 6482-/2-80, STAS 6482/3-80 i STAS 6482/4-80) In elem entele de b eto n precom prim at, n opoziie cu arm tu rile pretensionate, restul arm tu rilo r se numesc armturi ne pretensionate.

315

c. lfcjii 1i generale. P e n tru a sc uura execuia arm turilo r, proiec t a n t u l trebuie s in seam a de. u rm toarele reguli generale : 1) Se va alege u n num r cit mai mic de bare. 2) P e n tru ca barele s nu fie confundate, diferena dintre d ia m e tre tre b u ie s fie de cel p u in 2 4 mm p e n tru a fi deosebite cu ochiul liber. 3) D iam etru l arm tu rilo r fasonate nu se v a reduce sub 5 mm (cu excepia plaselor sudate), p en tru ca acestea s-i pstreze la t u r n a r e poziia din proiect. 4) La proiectare tre b u ie s se in seam a de to leranele de execuie. 5) Nu se v o r folosi, ori de cte ori este posibil, bare prea groase, care se fasoneaz greu i au o ancorare n b eton m ai slab dect b a rele subiri i nu asigur ductilizarea betonului. 6) N u se vor folosi bare flo tan te care nu asigur ancorarea cores p u n z to a re n beton. 7) P e n tru a rm tu rile de rezisten se v o r folosi bare cu profil perio dic, preferabil de c a litate PG 60. 8) P e n tru elem entele plane se v o r prefera plase su d ate uzinate din srm e cu profil periodic. 9) L a cotarea a rm tu rilo r i stabilirea m rcilor p en tru bare se. v a ine. seam de posibilitatea industrializrii execuiei arm turilor, sta bilind m rci com une p en tru bare de acelai d iam etru i cu acelai m o d de fasonare. 10) Ori de cte ori este posibil se v o r folosi carcase sudate sau p re as m b la te prin legare. 11) A rm tu rile v o r fi prevzu te cu u n n u m r ct m ai redus de ndoiri. 12) P en tru zonele seismice se v a ine seam a de condiii speciale de arm are specifice acestor zone. Fasonarea i montarea carcaselor de armturi i a plaselor sudate se face pe baza prevederilor proiectului i a fielor de debitare i fasonare, resp ectnd cu s trictee dimensiunile p rev zu te n proiect. B arele t ia te i fasonate vor fi depozitate n p ach ete i e tic h e ta te conform simbolurilor din fie. Scopul m pach etrii i etichetrii este de a se face identificarea lor u oar i de. a asigura p s tra re a formei i a cureniei pachetu lui de arm turi. Dac n proiect nu snt suficiente date asupra m odului de fasonare se vor respecta uim toarele indicaii jcnerale : 1) Barele netede solicitate la ntindere vor avea, de regul, ciocuri semicirculare. 2) A rmturile legale de la partea superioar a plcilor pol fi pre vzute cu ciocuri la 90. , 3) La nglobarea barelor longitudinale a stlpilor n fundaii se vor prevedea ndoiri la 90.

316

4) Barele ca profil periodic, care necesit i ciocuri terminale (bart ntinse) se vor prevedea cu ciocuri la 90 5) Se execut fr ciocuri : barele cu profil periodic i netede com primate, barele plaselor i carcaselor sudate, la care aderenta se asigur prin conlucrarea spaial a ntregii armturi, barele din zonele cu soli citri reduse, care snt folosite pe considerente constructive. 6) Barele nclinate trebuie s aib la capt o poriune dreapt de m in im u m 20 d in zonele ntinse i dc 10 d n zonele comprimate (d fiind diametrul barei). 7) L a proiectarea armturilor se vor avea n vedere i posibilitile d poziionare a armturii, prin distanieri (cel pu in 3 la fiecare metru p trat de plas sau perete), cel puin 1 la fiecare metru liniar de grind sau stlp), prin capre de oel-beton dispuse la 50 cm pentru partea superioar a plcilor n consol i la 100 cm pentru restul plcii. 8) Plcuele metalice i praznurile nglobate vor fi de regul fixate prin sudur de armtur sau legate de cofraj pentru corecta poziionare a lor la betonare. 9) Legarea armturii este obligatorie la oale ncrucirile armturilor pentru a asigura efectul spaial de plas sau carcas i pentru poziionarea corect a armturii. 10) Plasele sudate se folosesc la elementele plane solicitate static cu ar mtur de rezisten sau pentru preluarea eforturilor din contracie i temperatur. 11) N u se vor p une n oper plase n rulouri care nu au fost in prea labil ndreptate sau plase care nu snt plane sau au noduri de sudur des fcute (mai mult dect permit condiiile de livrare). 12) Poziia nndirilor se stabilete numai, cu acordul inginerului care conduce lucrrile de execuie care va ine seama ca seciunea aleas pentru nndire s fie slab solicitat i va respecta condiiile privind asigurarea continuitii i aderenei armturii n beton. 13) Pentru execuia armturilor este obligatorie asigurarea stratului de acoperire cu beton care este o condiie obligatorie privind asigurarea conlucrrii armturii cu betonul i a proteciei armturilor contra aciunilor corosive. 14) nlocuirea armturilor prevzute n proiect se admite numai cu respectarea urmtoarelor condiii : aria armturii nlocuite s fie egal sau cel mult cu 5% mai mare decit cea prevzut n proiect; diametrul barelor s nu difere cu mai mult de 2 5 % ; nlocuirea barelor cu alt tip de armtur (alt calitate de oel) se face numai cu avizul proiectantului.

317

15) N u se admite la turnare ngrmdirea armturilor, deformarea acestora sau schimbarea dimensiunilor elementului prin lipsa de rigiditate a cofraj ului. ti. E x e m p le de citire a p lanu rilo r. Planul (le arm a re (v. cap. I) tre b u ie s conin vederi laterale i seciuni transversale considernclu-se c beto nul este tra n s p a re n t, fiind m a rc a t num ai conturul su (co n tu ru l elem entului de b eton arm at). La vederile laterale a r m tu rile se consider pro iec tate pe fa a din spate a elementului. Pe aceste p lan uri snt d ate dimensiunile elem entului, configuraia arm tu rilor, diam etru l barelor, lungimile prilor fasonate ale arm tu rilor, n u m ru l de bare, d is ta n a dintre bare, colurile caracteristice-etc. Fiecare arm t u r caracteristic p o a rt o m arc i este ex tras din elem ent i d esen at s e p a ra t cu to a te cotele. Planurile trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii : 1) Planurile de armare pentru obiectul care se execut trebuie s con in denumirea obiectivului, nivelul (etajul) la care se refer i celelalte elemente necesare identificrii. 2) Elementele care urmeaz a fi executate Ia un obiect trebuie s fie complet nscriate, pa riind indicative din Utere i numere, conform regulilor de desen (v. cap. I ) pentru a se identifica uor armtura ce se fasoneaz pentru fiecare element, pentru a nu se executa armtur n plus sau a se omite execuia unor armturi. Astfel, to a te fundaiile, stlpii, la un an um it nivel, grinzile, ner vurile, plcile, pereii, elementele secundare etc. vor avea indicative separate distincte care s nu dea natere la confuzii. E ste necesar ca nainte de a se trece la organizarea lucrului s se fac liste com plete cu seria i indicativele t u t u r o r elem entelor i s se completeze fiele de debitare i fasonare a arm turilor. n a in te de a ncepe lucrul propriu-zis, m eterii i efii de echip t r e b u i e s cunoasc to a te datele necesare. n cazul neclaritilor sau lipsurilor din proiecte, nu se v a trece la d e b itarea i fasonarea arm tu rii p n nu se lm uresc n detaliu to a te datele care nu rezult cu c la rita te din p l a n u r i ; se trece la com pletarea acestora pe baza discu iilor i lm uririlor cu inginerul responsabil de execuia lucrrii. eful de echip va avea mai nti o reprezentare clar asup ra m o dului n care v a fi pus a r m tu ra n oper, la ntregul obiectiv, a su p ra ordinei de execuie a arm turii, ntocm ind o d o cu m entaie com plet a s u p ra ntregului lot de arm tu ri ce-1 are de fasonat.

318

Planurile de armare ale unui elem ent trebuie s conin toate datele pentru poziionarea armturii i pentru fasonarea fiecrei bare* astfel (v. cap. I) : 1) Vederea lateral conine dimensiunile elem entelor din beton armat poziia arm turii, a v n d m arcate barele de re ziste n , nu m ru l barelor din aceeai seciune i acelai rn d , m arca arm turii, diam etrul arm turilor, d is ta n a dintre etrieri sau ntre barele de repartiie, poziia barelor nclinate i a. barelor de m o n taj, acoperirea cu beton. 2) Seciunile transversale conin poziia barelor longitudinale de rezisten, a barelor de m on taj, etrierilor etc. cu indicarea dimensiunilor seciunii transversale, d iam etrului barelor, distanelor dintre bare, num rul de rn d u ri pe care se gsete arm tu ra. 3) Diametrul fiecrei bare caracteristice se extrag e i se redeseneaz s ep a rat (v. cap. I) paralel cu poziia barei n elem ent : desenul conine lungimile n centim etri ale fiecrei poriu n i d rep te (considerate ntre colurile axelor barelor), lungimea to tal, tipurile de. ciocuri, diam etrul barei, n milimetri, simbolul oelului (de exemplu 3 O 0 O B 37) i m arca barei. La desenele pe care nu este t re c u t calitatea oelului se nelege c oelul este de ca litatea OB 37. 4) Vederea de sus este folosit p e n tru indicarea poziionrii n p lan a a rm tu rii elem entelor plane, indiendu-se distanele dintre bare, res pectiv n u m rul i diam etrul barelor pe m etru liniar, inclusiv calita te a de oel. P e n tru a se exemplifica cum se citesc planurile, in continuare se dau o serie de exemple.
E xem plul 7. Cuzinetul (fundaia) unui stilp din beton armat. n figura Y II.2 este reprezentat cuzinetul din beton a rm a t cu dim ensiunile in p lan de 125 x 150 cm, re zem at pe o fu n d aie din beton sim plu. Detaliile figurii reprezint ; 1) Vederea n perspectiv a cu zinetului de form prizm atic din care se vd ieind 6 m u sti prevzute cu ciocuri (fig. V I I .2 , a). 2) Vederea de sus a tlp ii cuzinetului care este arm at cu o plas de bare legate i anum e pe o direcie sn t 9 0 1 4 bare i pe cealalt direcie 11 0 14 ceea ce nseam n c pe latu ra de 125 cm sn t 11 bare aezate la intervale de 15 cm, ia r pe cealalt direcie sn t 9 bare la intervale de 9 cm, respectiv 10 cm, n tre ele. Barele de pe latu ra scurt a cuzinetului au m arca , iar cele de pe la tu ra lung au marca @ , (fig. V II.2, b). Fiecare m arc de arm tu r este desenat a v n d figurate ciocurile sem icirculare i trecute urm toarele d im e n siu n i: lungim ea dreapt a barelor care este de 95 cm la m a rc a i de 120 cm la marca Q) ; lungim ea to tal a barelor este de 115 cin la marca deci mai lung cu 20 cm, ce reprezint lungim ea necesar confecionrii celor dou ciocuri (aproxim ativ 2 x 7 d), i n u m rul to ta l de bare p en tru fiecare marc. Se rem arci c ciocurile se pun in sus.

319

Fig. VII.2. Cuzinet din beton armat, vedere n perspectiv i planuri de armare.
3) Seciunea vertical fcut paralel cu latu ra lung a cuzinetului (fig. VI 1.2, e). D in acest desen se v d : dim ensiunile in p la n vertical ale cuzinetului, poziia pe care o are plasa de arm are din cuzinet i poziia m ustilor, precum i desenul in detaliu .al m rcii , ce reprezint m u stile. I.a desenul m u st ii (m arca ), sn t tre c u te la fel ca la celelalte arm tu ri lungim ea p rilo r d repte (153 cm) inclusiv a ciocului d rep t ndoit la 90 (de 10 cm), cit i lungim ea to ta l (181) cm), i n u m ru l barelor (6 0 2 2 ). Pe aceeai seciune este trecu t i poziia arm tu rilo r d in stlp i care se v or pe tre c e cu m ustile pe o lungim e de 100 cm (aproxim ativ 45 d). n ceea ce privete plasa de la baza cuzinetului se observ din acest desen c barele lungi (marca Q)) au ciocurile n sus i sin t puse sub bafele scurte (marca 0 ) .care n seciune se v d num ai ca nite p u n cte. 4) Seciunea vertical fcut paralel cu la tu ra scurt (fig. V II.2, d). Din acest desen s e v d : dim ensiunile cuzinetului n seciune, aezarea barelor plasei din cuzinet la care marca (D. se vede in ntregim e cu poziia ciocurilor, iar m arca Q) se vede sub form -de puncte. Exem plul 8. Armarea plcilor din planeu, cu armtura pe o singur direcie t <cu armtur p>entru preluarea momentelor negative de pe reazeme. M odul de arm are a fost a r ta t la cap. I (v. fig. 1.12) d in care se vede a t t arm area pe o direcie cu b are drepte, bare ridicate, clrei i bare de rep a rtiie c it i arm area ncruciat a plcilor. In figura V I 1.3 se a ra t dou m odaliti de fasonare a arm tu rii i anum e n de s e n u l a barele de rezisten sn t de d o u tip u ri, marca () i m arca Q) ; n cm pul p l c ii se trece num ru l de bare pe m tru lin iar (de exem plu 6 0 6 m m /m ), num r

320

Fig. VII.3. Armarea plcilor din beton armat cu armtura de rezisten pe o singur direcie.
realizat de cele dou mrci fl) i Q), d ar pe reazem e se ridic num ai barele de m arc barele de m arc 2 sin t co n tin u ate cu bare drepte pin pe reazem av in d ciocuri sem i circulare in sus. Barele de re p artiie sin t cele indicatei cu m arca Q). In desenul b se ara t c se poate folqsi o singur marc de arm tu r <) pus al tern ativ cu un cap t rid icat spre stin g marca ' apoi spre dreapta marca . La plase sudate arm area se face cu plase sep arat pen tru zona ntins din cim pul plcii i sep arat p en tru zonele ntinse de pe reazem . La plasele legale ridicarea barelor pe reazem se poate face i direct pe cofraj cu chei speciale, barele fiin d ns deb itate la lungim ea to ta l a mrcii Q) din desenul a sau a mrcii '. iu seciunea tran sv ersal barele de re p artiie se v d sub form de p u n cte i se aaz p e s te arm tu ra de rezisten ; aceast arm tu r se num ete de re p artiie deoarece prin le g a r e d e a rm tu ra de rezisten o repartizeaz pe aceasta in mod uniform con form prevederilor din proiect. E xem plul 9. Armarea unei grinzi simpla rezemate. n figura V11.4, o, b, c se a ra t arm a -e a u n e i grinzi. Se co n stat c astfel de grinzi au arm tu ra de rezisten for mat in c i m p d in 4 bare 0 20 m m a lc tu ite diferit, dou sub form de bare d re p te , una s u b fonn'i d e bar ridicat pe reazem i cu ndoire p en tru a asigura lungim ea minim d e ancorare i una sub form dc bar dreapt ridicat care are o lu n gime d e ancoraj suficient, la p artea superioar ntins (). 21 C a rte a fie ra r u lu i b e to n is t cd. 1
3 2 1

30

<16

L?L0

?*20

/
dn A -A <n
6 E t r ie r i O 7 L IbC

SECIUNEA >
2
te \ 15 E t r ie r i C 7

1
i vr

(5)
a

i
o V-) O 'r>

L i> 2 0

n
25

o r>

y r

75

E t r i e r i Tnchisi

3 0 -+ *

Fig. VII.4. P lanul de armare a unei grinzi care preia momente negative pe reazeme.

Marca 0 reprezint barele de m ontaj alc tu ite de 2 0 8 si care au rolul de a p stra distanele dintre etrieri i a asigura conlucrarea in ansam blu a a rm tu rii, m arca (J) reprezint etrieri deschii (eu 3 latu ri) care sn t p oziionai n zona central a grinzii care nu are fore transversale (tietoare) m ari, ia r marca reprezint etrieri nchii (cu 4 latu ri) ce sin t prev zu i la capetele grinzilor unde forele transversale s in t m ari, pe o poriune de cel p u in dublul nlim ii grinzii.

322

In seciunea A A se vede poziia arm tu rii de m ontaj i de rezistent, precum i conturul etrierului. Mrcile (2) i p o t fi nlocuite p rintr-o singur m arc Q)' care se aaz a ltern ativ cu bara cu ndoire de reazem la un cap t i apoi la cellalt (fig. V il.4, b). Astfel se sim plific fasonarea, d ar poate da nate re greelilor de m ontaj. Fierarul betonist trebuie s fie a te n t la poziia c io c u rilo r: barele au ciocurile de regul ndreptate spre. interiorul grinzii pentru ca i capei le ciocurilor i ciocul ca atare s se ancore/c ferm n masa b etonului. P en tru regiuni seismice ancorarea aceasta este foarte im portan t. E xem plul 10. Plan dc armare,a vinii stlp cu seciunea ptrat, la parter (fig. V II.5). C aracteristic pentru arm area stlpului este asigurarea co n tin u itii cu fundaia care se realizeaz prin m u sti m arca i cu stlpul de la etajul I care se realizeaz p rin arm tu rile cu m rcile (J). E trierii se aaz la 33 cm ; in fiecare seciune sin t cte 2 etrieri nchii : etrieri de c o n tu r m arca ce poziioneaz arm tu rile de col i etrieri de interior care pozi ioneaz arm tu rile longitudinale de pe latu rile stlpului, marca (g). P entru regiuni seismice etrierii se ndesesc spre capelele stlpilor conform proiectului. Sttlpii cu seciune dreptunghiular pot avea n loc ele eloi etrieri in aceeai sec iu n e uh etrie r i o agraf in form de S (fig. V II.6). In regiuni seismice nu se rcee.mand folosirea agrafelor.

F ig . V I I .5. P l a n u l d e a r m a r e a u n u i s tlp d e p a r t e r c u s e c i u n e a p tr a t .

----

F ig . VII.6. Agraf i pozi ia ei in s e c i u n e a unui s t lp d i n beton a r m a t .

2 . Condiii generale de armare


Unele criterii p en tru arm area elementelor din b eton a r m a t pe care le ia in considerare proiectantu l au fost deja a r ta te n parag rafu l 1. Arm area elementelor de beton rezult de regul d in tr-u n calcul de rezisten pe baza cruia se stabilete aria arm tu rii n zonele ntinsa sau com prim ate ale seciunilor. Regulile de arm are s n t p revzu te n prescripiile de proiectare i ex e cu ie: STAS 10107/0-76. Calculul i alctuirea elementelor din beton, beton armat i beton precomprimat i n orm ativu l G.140-85 Normativ pentru executarea lucrrilor de beton i beton a rm at. a. Alegerea oelurilor. Cunoaterea criteriilor de alegere este util a t i t p en tru p ro iec tan t ct i p en tru executant. Alegerea oelurilor trebuie s asigure : un consum redus de o e l ; u n consum mai redus de m anoper la fasonare i la m on taj j co m p ortarea bun la solicitri de tip seismic i la cele de oboseal. A rm area se folosete pen tru preluarea eforturilor de ntindere, de forfecare sau de torsiune a elementelor de beton. L a elementele cu sec iu ni reduse i eforturi m ari se folosete arm area i p en tru zonele com prim ate. P e n tru zonele cu concentrri de eforturi m ari arm a rea se exe cu t du p unele reguli speciale date n norm ativele i t r a ta te le de specialitate. S int reguli de arm are p en tru nodurile cadrelor de b eton armat p e n tru reazemele grinzilor, p en tru console, p en tru m binrile elemen telor, p en tru legturile elem entelor liniare cu cele plane etc. P entru satisfacerea criteriilor a r ta te se va c u ta s se foloseasc oeluri superioare de tip PG 52, PG 60, srm e trase de t i p STN B i S T P B etc.
324

P e n tru m rirea gradului de industrializare i respectiv p en tru re ducerea m anoperei de confecionare i m ontaj se v or folosi ori de cite ori este posibil, plase su date, carcase sud ate sau legate etc. Desigur, a p a r i restricii n utilizarea unor oeluri ; astfel oelul OB 37 se v a folosi ca a r m tu r constru c tiv la elementele slab a rm a te sau la elem entele supuse la vibraii, ocuri, oboseal etc. Plasele su d ate din srm tras , care au rezerve reduse de deformabilita te (ductilitate), nu se vor utiliza la arm area diafragmelor, la arm area elem entelor supuse la oboseal sau la eforturi a ltern an te rep etate, cu ex cepia pistelor (dalelor p e n tru fu n d a ia tram v a ie lo r sau a auto str zilor etc.). b. A in i ri constructive i recom andri generale. Armrile con stru c tiv e se folosesc de regul fie la arm area elem entelor la care prin calcul rezult o a r m tu r foarte redus, fie la arm area pen tru solicitri greu de exp licitat p rin tr-u n calcul curent. n aceast ultim categorie in tr nodurile de cadru, bordrile golurilor, zonele cu concentratori de eforturi, arm rile speciale p e n tru o bun com portare a elem entelor la solicitri seismice, armrile p en tru preluarea u no r eforturi din tem p era t u r , neevideniate prin calcule, arm rile la elementele la care apar eforturi m ari din contracie ce ar produce fisurarea acestora fr o a rm a re suplim entar. Reguli de arm are sn t i pen tru preluarea forelor tieto are prin bare nclinate i a rm tu ri transversale, pen tru arm area elem entelor su puse la torsiune, pen tru asigurarea ancorrilor arm tu rii n beton, pentru a asigura nedeform abilitatea arm tu rilo r la betonare, p en tru trecerea arm tu rii pe reazemele grinzilor. Trebuie re spectate reguli privind : asigurarea unui an u m it procent de arm are, p en tru folosirea diam etrelor de a rm tu ri corespunztoare dimensiunii elem entului i m odului su de solicitare sau de com portare a elementelor, pentru asigurarea acoperirii cu b eto n a a rm tu rii i uoarei betonri a elem entelor (v. fig. V II .8). c. A ria a rm tu rii. Procentele de ai mai c. Aria a rm tu rii n ra p o rt cu aria seciunii de beton a r m a t se exprim n procente ; astfel, de exem plu, o g rin d care are o seciune transversal cu lim ea de 20 cm i nlim ea de 50 cm; are o arie A h 50 X 20 = 1 000 cm 2. Dac aria oelurilor de arm are a re z u lta t de 20 cm 2 ( A f 20 cm 2) r a p o r t u l : K 100 = X 100 = 2 % , reprezint [procentul! de A 1 000 Se ia de regul aria util a seciunii de beton A b = bh0. n prescripiile de proiectare (STAS 10107/0-76) sni date m ulte precizri privind procentele minime i m axim e de armare.
325

20

armare.

Procentele minime de arm are p e n tru stlpi sin t cele din tabelul V I I . l .
Tabelul V I I . l . Procentele m inim e <le arm are ale a rm tu rii lo n g itu d in ile in

slilpi

G ra d u l d e p r o te c ie a n tis e is m ic (G P A ) 7 T ip u l d e s t ilp I>C 52 sau PC 60 6 i fi.5 PC 52 sau P C 6 0

F r s o lic ita r e se is m ic P C 52 sau PC 60

O B 37

O B 37

O B 37

P ro c e n te le m in im e de a r m a r e In te r io r M a r g in a l D e c o lt 0 .6 0 ,7 0 ,8 0 .8 0 .9 1 ,0 0 .5 0 .6 0 .7 0 .6 0 ,7 0 ,8 0 ,4 0 .4 0 ,4 0 .5 0 ,5 0 ,5

O b se rv a ie . La solicitri reduse n stlpi procentele m inim e se lim iteaz la 0,15/o la gradul de protecie antiseism ic G P A > 7 ; 0,10% la gradul 6 i 6,5 ; 0,075y n zone fr aciuni seism ice.

Procentele maxime ale armturii longitudinale. A rm tu r a longitudinal va fi de m axim u m 2 % n zonele cu solicitri seismice i de m axim um 3 % la elementele fr rol de rezisten seismic. Procentele m inim e pentru armarea transversal a stlpilor. A rm area tran sversal a stlpilor se face p rin etrieri nchii prin su d u r sau p etre cere aa cum se poate urm ri pe figura V I I . 7. Procentele m inim e de arm are transversal pe direcia fiecrei la tu ri va fi de 0,15% la g ra d u l de protecie antiseism ic GPA > 7 i de 0,10% la cel cu g ra d de protecie antiseism ic GPA < 7 . Acestea se sporesc n seciunile de capete ale stlpilor i grinzilor n special n zonele n care la solicitri seismice ap ar plastificri. n paragrafele u rm to a re se vor da detalii de arm are. Procentele de armare ale grinzilor. D ac nu exist considerente deose bite se recom an d utilizarea unor procente medii de arm are fa de seciunea util (fr/i) a inimii de 0,6 1,2% ce po t fi depite la seciu nile T cu placa com prim at. P e laturile ntinse ale seciunilor grinzilor i plcilor se va prevedea c a n tita te a de a r m tu r reieit din calcul, dar cel p u in de 0 ,0 5 0 ,1 % ob in u te prin ro tu n jirea n plus a procentelor de arm are calculate. La grinzile care formeaz riglele de cadru procentele minime vor fi 0.1% pen tru GPA < 7 i 0,15% p e n tru construcii cu GPA > 7, iar pe reazeme p en tru preluarea m om entelor negative, va fi de m inim um

326

Fig. VII.7. D istanele dintre etrieri i stlpi n zone seism ice.

0,4 din arm tu ra din cmp. L a p a rte a inferioar a reazemelor a r m t u r a va fi cel p u in 0,3 din cea p re v z u t n cm p p e n tru GPA < 7,5 i 0,4 pen tru GPA > 7,5.

327

Procentele m axim e de arm are dep ind i de clasa betonului. Astfel, la grinzile supuse la solicitri seismice, procentele de a rm a re nu vor depi, la oelul tip PG 1% la b eton Bc 25 i 1,4% la Bc 35. L a plci procentele de arm are sn t cele a r ta te anterior (0,050,1% ) ob in u te adesea prin rotunjirea n plus a procentelor de arm are din calcul. n afar de aceast condiie, la plci snt i foarte m ulte prevederi su p lim entare constructive cu privire n special la num ru l de bare pe m etru de plac (n cm pul plcii, pe reazeme), lungimea minim pe care treb u ie s p tru n d a rm tu ra su plim entar in plac (1/4), aa cum se poate u rm ri pe figurile V I I . 3 i VII. 17. d. Alegerea n u m ru lu i i d iam etru lu i barelor (le oel-belon. Aceast operaie se face pe baza ariei calculate. P e n t r u gsirea uoar a barelor se po ate folosi tab elu l V II.2.
Tabelul V I I .2 . A ria seciunii, n fiu , pentru un n u m r de bare
D ia m e tr u l mm 6 ~ 8
1 0 1 2

N 1 0 .2 8 2 7 0 ,3 8 4 8 0 ,5 0 2 7 0 .7 8 5 4 1 ,1 3 1 0 l jp 3 9 4
2 , 0 1 0 0

ii m

r ii

de b a re 6 1 ,7 0 2 .3 1 3 ,0 2 4 ,7 2 6 .7 9 9 ,2 4
1 2 , 0 0

> 0 .5 7 0 ,7 7
1,01

3 0 ,8 5 1 .1 5 1 .5 1 2 ,3 6 3 ,3 9 4 ,6 2 6 ,0 3 7 ,6 4 9 ,4 2 1 1 ,4 0 1 4 ,7 3 1 8 ,4 7 2 4 ,1 3 3 0 ,5 4 3 7 ,7 0

4 1 ,1 3 1 ,5 4
2,01

5 1 .41 1 ,9 2 2 ,5 1 3 ,9 3 5 .0 5 7 .7 0 1 0 .0 5 1 2 ,7 2 1 5 ,7 1 1 9 ,0 1 2 4 ,5 4 3 0 ,7 9 4 0 ,2 1 5 0 ,8 9 6 2 .8 3

7 2 ,9 8 2 ,6 9 3 ,5 2 5 ,5 0 7 ,9 2 1 0 ,7 8 1 4 .0 7 1 7 ,8 1 2 1 .9 9 2 0 .6 1 3 4 ,3 6 4 3 ,1 0 5 6 .3 0 8 1 ,4 3 8 7 .9 0

S 2 ,2 6 3 ,0 8 4 .0 2 6 .2 8 9 .0 5 1 2 .3 2 1 0 ,0 8 2 0 .3 6 2 5 ,1 3 3 0 .1 1 3 9 .2 7 4 9 ,2 6 6 1 .3 1 8 1 ,4 3 1 0 0 .5

9 2 ,5 4 3 ,4 6 4 ,5 2 7 ,0 7 1 0 .1 8 1 3 ,0 5 1 8 ,1 0 2 2 ,9 0 2 8 .2 7 3 4 .2 1 4 4 ,1 8 5 5 ,4 2 7 2 ,3 8 9 1 .1 0 1 1 3 ,1

10 2 .8 3 3 ,8 5 5 ,0 3 7 ,8 5 1 1 ,3 1 1 5 ,3 9
2 0 . 1 1

14 16 18
2 0 2 2

25 28 32 36 40

2 ,6 5 5 7 3 .1 4 1 6 3 .8 0 1 3 4 ,9 0 8 7 . 0 ,1 5 7 5 8 ,0 4 2 5 1 0 ,1 7 8 8 1 2 ,5 6 6 4

1 ,5 7 2 .2 6 3 .0 8 4 ,0 2 5 ,0 9 6 ,2 8 7 .6 0 9 .8 2 1 2 ,3 2 1 6 ,0 8 2 0 ,3 6 2 5 ,1 3

3 ,1 4 4 ,5 2 6 ,1 6 8 ,0 4 1 0 ,1 8 1 2 .5 7 1 5 .2 1 1 9 ,6 3 2 4 .6 3 3 2 .1 7 4 0 .7 2 5 0 .2 7

1 5 .2 7 1 8 .8 o 2 2 .8 1 2 9 ,1 5 3 0 ,9 5 4 8 .2 5 6 1 .0 7 75.-10

2 4 ,4 5 3 1 ,4 2 3 8 ,0 1 4 9 ,0 9 6 1 ,5 8 8 0 ,4 2 1 0 1 ,8 0 1 2 5 ,7 0

D ac aria (suprafaa) calculat este mai m are dect cea care se gsete n tab elu l V II.2, ea se po ate com para cu o sup ra fa o b in u t p rin adun a rea coloanelor din tabel. De exemplu, dac aria calculat A = 20 cm3 este echivalent cu aria corespunztoare a 13 bare 0 1 4 aceast arie se obine din aria a 10 bare plus cea a ariei p en tru 3 bare A = A 10 + A 3 = 15,39 + 4,62 = 20,01 cm-

3. Diametrele minime ale barelor de armturi


S uprafaa to ta l a arm tu rii necesar arm rii elem entelor de beton a r m a t rezult din calcule de rezisten. A rm tu ra treb uie s fie ct m ai uniform re p a rtiz a t n seciune, dar s se gseasc i ct m ai ap ro ap e
328

T a b i l u l X I l . o . L i r n t u i l f niinin e aim ise la elen tufele le lietoi) iun at m onolit

sau p rclu rn at Categoria armturii 1 A rm tur de rezisten longitudinal Elementele de construcii i telul armturii 2 S h lp i portani (liale i cadre) La elem entele obinuite : oel neted oel periodic La elem entele nestructurale Grinzi La planee obinuite La planee cu nerv u ri dese Plci A rm are cu plase legate : la p arte a inferioar la p artea superioar cu oel neted A rm are cu oel periodic A rm are cu plase su d ate : la elem ente m onolite la elem ente prefabricate Dale cu stlpi F iii in clm p F iii pe reazeme Stlpi La stlpi n ep o rtan i La stlp i p o rta n i cu la tu ra sub 400 mm sau sub 300 mm i GPA < 7 La stilp i p o rta n i cu latu ra m in i m 400 sau peste 300 mm i grad de protecie antiseism ic G P A > 7 I're ta (diam etrul barei de fretare) Grinzi La grinzi cu nlim ea pn la 800 mm La grinzi cu n lim ea peste 800 mm La carcase sudate Grinzi La carcase legate cu srm : la elem ente m onolite la elem ente p returriate L a carcase su d ate : la elem ente m onolite la elem ente p retu rn ate Diametrul minim admis mm 3

Observaii 4

14 12 10 10 8 G 8 ti 5 4 8 10 5 6 8 6 16 8 4

M aximum 28 p en tr u GPA > 7 22 p en tru beto an e uoare

i li

E trieri (arm tur tra n sv e r sal)

> 1 /4 dm,,x al a r m tu rii tongitudidinale 8 pentru OB 37

Sudare corespunz toare

A rm turi de montaj i repartiie

8 8 G 5

10 la OB 37

329

T a b e lu l V I I . 3

(coniiniarc)
1

2 Plci R ep artiie la plase legate sirm R ep artiie la plase sudate : la elem ente m onolite la elem ente p retu rn ate

cu 6 4 3 8 G 5 10 OB 37 PC

A rm tu ri con stru ctiv e pe lcele laterale pe nlim ea grinzii A rm tu ri din diafragm e

In carcase legate cu srm


La carcase sudate La elem ente torsio n ate

V erticale din PC V erticale din OB 37

10 12

m axim um 1 /IO din grosimea diafrag mei

de fibrele ntin se ale seciunii de beton, de asemenea, este necesar ca a r m t u r a s aib un m inim de rig id itate p e n tru a-i p s tra poziia n tim p u l tu rn r ii i s asigure o uoar t u r n a r e a betonului care tre buie s cu prin d n mod omogen ntreaga seciune. Aceste condiii se concretizeaz p rin tr-o serie de reguli construc tiv e printre care sin t cuprinse i cele referitoare la d iam etru l m inim al arm turii. D iam etrele m inim e admise s n t a r t a t e n tab elu l V I I . 3. L a elem ente p re fab ric ate se folosesc de regul arm tu ri cu d iam etre mai mici, n tru c t pericolul deformrii la tu r n a r e este redus, d a to rit execuiei m ai ngrijite. a. D iam etrele m inim e la grinzi. D iam etrele m inim e p e n tru barele de rezisten vor fi de 10 mm. Se adm ite p e n tru planee cu g rin z i dese ca diam etrul m inim s fie de 8 mm. D iam etru l minim al etrierilor (arm turile transversale) la grinzi, cu carcase legate, nu v a depi 1/4 din d ia m e tru l m axim al arm turilo r longitudinale respectnd i condiia ca diam etru l minim la grinzi mici (cu nlim ea mai mic de 80 cm) s nu depeasc 6 m m, iar la grinzi mai nalte dect 80 cm s nu depeasc 8 mm. L a carcase su d a te se adm ite d iam etrul m inim al etrierilor de 4 m m dac se asigur o sudare bun. D ia m e tru l etrierilor de regul nu v a depi 12 mm. P e n tru a r m tu ri de m o ntaj, n zona com prim at, p en tru susinerea etrierilor se p re vd cel p u in dou bare de m ontaj 0 10 sau 8 mm pen tru elem ente prefabricate, cnd se folosete oelul OB 37 i 8 m m c n d

330

se folosete oelul PG 52 sau PG 60 ; la carcase sud ate, d iam etrul m inim poate fi redus la 6 sau 5 m m la elementele prefabricate. P en tru a r m tu ra con stru c tiv care se pune pe feele laterale ale grinzii diam etrele m inim e vor fi 8 m m p e n tru oelul OB 37 i 6 mm p e n tru oelul PG 52 sau PG 60 ; p e n tru carcase s u d ate d iam etru l se reduce la 5 mm. b. Diametrele m inim ? Ia stlpi. D iam etrul m inim adm is p e n tru stlpii de rezisten va fi de 14 mm. La stilpii p o rta n i tu r n a i m onolit la care a r m tu ra este foarte redus (constructiv) diam etrul minim se adm ite s fie de 12 mm. La stlpii n e p o rta n i (caracter decorativ etc.) d iam etru l minim se reduce la 10 mm. D iam etrul m axim se recom and s nu depeasc 28 m m (in special n zone cu g ra d de protecie antiseismic G P A > 7 . La elementele p refabricate, la seciuni cu dim ensiuni stabilite pe considerente constructive, la elementele in care solicitrile s n t mici sau la stlpii de b eto n a r m a t t u r n a i n zidrie, d iam etru l m inim al barelor longitudinale se reduce t o t la 12 m m la OB 37, respectiv 10 mm la PG. deci se reduc cu 2 mm diam etrele m inim e (v. tab elu l VII.3). P e n tru betoane cu agregate uoare diam etrele m axim e adm ise vor i de 22 m m din oel cu profil periodic (PG). Folosirea diam etrelor m ai m ari se adm ite cu luarea msurilor speciale de ancorare i cu m rirea a rm tu rilo r transversale. Diametrul armturii transversale ( etrieri) va fi cel pu in 1! 4 clin dia metrul minim al armturii longitudinale i m inim um : 5 m m la stlpi nepo rta n i ; 6 m m la stlpi p o rta n i cu b < 400 mm ; 8 mm la stlpi p o rta n i cu b > 400 mm. La stlpii stru ctu rilo r cu gra d de protecie antiseismic GPA > 7 i la tu ia cea mai m are > 300 mm, se vor folosi etrieri de 8 mm din OB 37. Se adm it etrieri de 6 m m la stlpi cu la tu ra cea m ai m are de 300 mm i pentru GPA < 7. D iam etrul minim al fretei elicoidale continue sau al etrierilor sud ai (arm turi transv ersale sudate) va fi de 6 mm. c. Diametrele' m inim e la plci. D iam etrul m inim p e n tru a r m tu r a de rezisten in cazul plaselor legate cu srm, la elementele din beton monolit se v a lua : 1) P e n tru arm tu rile de la p a rte a inferioar a plcii, 6 mm. 2) P e n tru a rm tu rile de la p a rte a superioar a plcii (inclusiv a r mturi nclinate sau clrei) : 8 mm p en tru oelul neted ; 6 mm p en tru oelul tip PG (cu profil periodic). 331

D iam etru l m axim al barelor de rezisten din plci nu va depi, n mm, valoasea d a t de relaia ------- [- 2.
'

10

P e n tru elem entele arm a te cu plase s u d ate din srm t ra s p e n tru beton a rm a t, diam etrul m inim al a rm tu rii de re ziste n v a fi de 4 m m la elem entele p re fabricate i de 5 mm la cele e x e cu tate monolit. A rm tu r a ele re p a rtiie p en tru plci t u r n a t e monolit se ia de 5 mm p en tru plase legate i de 4 m m pentru plase sudate. La elem entele p refabricate cu plase su d ate a r m t u r a de re p artiie poate avea diam etru l m inim de 3 mm. d. Diam etrele m inim e la diafragme. Diam etrele minime ale a r m turilor v ertic ale de rezisten vor fi : 0 12 p e n tru arm area cu oel OB 37 ; 0 10 p e n tru arm a rea cu oel PG 52. D iam etru l m axim al a rm tu rilo r va fi ^ dj 10 sau 25 m m, u nde d este grosim ea diafragmei, n mm. E trierii din zonele de ca p t ale diafragm elor vor fi de m inim um 0 6 la 100 m m ntre ei pe cincimea inferioar a nlimii cldirii peste subsol. e. Diametrele m inim e Ia structurile speciale (in velitcri, rezer voare, planee ciupcici, planee cu nervuri dese). Diam etrele minime trebu ie s fie conforme cu prescripiile speciale elaborate p en tru aceste lem ente.

4. Distanele dintre barele armturilor


L a grinzi, stlpi, arce i la t o a t e elem entele liniare la care a rm tu rile a p a r con stituite sub form de carcas spaial legat sau sudat este necesar s se p revad d istan e m inim e ntre arm tu ri, pentru a se asigura trecerea gra nu le lo r de agregate i a laptelui de ciment n tim p u l tu rn rii, v ib rrii sau com pactrii betonului (fig. V II.8); a. Distanele diniie tarele ai mturilor la grinzi. D istan a (lumina m inim dintre arm tu rile lo ng itud inale de rezisten care au o pozi ie orizontal sau nclinat la elem ente liniare (grinzi, arce etc.) n tim pul betonrii se ia egal cu diam etru l b arelo r d ar nu m ai p u in de: 25 m m p e n tru a r m tu r a de la p a rte a inferioar ; 30 m m pen tru a r m tu ra de la parte a superioar. C nd a r m t u r a de la p a r te a inferioar a grinzilor este dispus Pc mai m u lt de 2 rnd uri, d is ta n a m inim (n afar de barele primelor

332

dou rinduri) se va lua de 50 mm (v. fig. VII-8) i se v a respecta condiia ca a r m tu rile din rndurile 2 i 3 s cad e x a c t peste cele din rn d u l 1. La elementele p re tu r n a te i prefabricate, d is ta n a dintre a rm tu ri (lum ina) poate fi m icorat p n la 15 mm, dar nu sub d iam etrul arm turii. n tabelul V I I . 4 sn t indicate distanele minime adm ise intre arm tu ri. D ac un proiect are p revzute distane d intre a rm tu ri mai mici de 25 mm, se vor d a in proiect indicaii a su p ra dim ensiunilor m axim e admise p en tru granulele agregatelor ce se vo r folosi la execuia betoanelor. D is ta n a m ax im d in tre axele a rm tu rilo r de rezisten se recom and s nu depeasc 150 m m (tabelul V I I . 5). D is ta n a la a r m tu ra constru c tiv dispus pe fa a lateral Ia grinzi mai nalte de 70 cm va fi de 400 mm. A rm tu rile p o t fi legate i cu agrafe cu d iam etru l m inim de 6 m m n zone neseismice. D istanele dintre etrieri vor fi de m in i m um 100 mm.

l u n a r e

dl

) 25 mm

Fig. VII.8. D istanele m inim e dintre armtu rile de rezisten pemtru grinzi orizontale sau- nclinate.
Distana minim mm 2

Tabelul V I I . 4. D istana m inim e adm ise intre arm tu ri Elementul i Stlpi sau elemente nclinate executate cu cofraje pe toate laturile : Barele longitudinale Etrieri Pasai tretei sau d istan a d in tre etrieri n cazul n care seciunea acestora rezult din calcul Grinzi sau elemente nclinate executate cu cofraj riumai P( tr\i taluri (inclusiv stilpi p re tu rn a i) : Intre barele unui rin d dc a rm tu r de la partea inferioara, precum i in tre prim ele dou rin d u ri " intre arm turile dc la faa superioar ~ 1 arm tu ra dispus pe mai m u lt de dou rin d u ri (In afara barelor din prim ele dou rin d u ri) Etrieri Ele;, eiite preturnaIc

50 70 50

cl ins > 2 0 d ins > 3 0 > 50 >100 rf ins > 15

333

1
Plci monolite : arm tu ri de rezisten n zona central a plcii, precum i pe reazeme Riglele de cadre pentru G P A > 7 Console scurte

>70 s:2 0 0 ; s:/i/4 100150

d esle d iam etrul nominal al barei. Tabelul V I 1.5. D istane maxime adm ise intre arm tu ri Elementul Maximum sau cea mai mic dintre valori mm

Slilpi : A rm turi longitudinale : p en tru la tu ri cu num ai dou bare pentru la tu ri cu m ai m u lt de dou bare E trieri : in zona curent In zona de inndire a barelor Grinzi : P asul fretei A rm turi de rezisten E trie ri : cind nu exist a rm tu r com prim at rezu ltat din calcul pen tru G P A < 7 cnd exist arm tu r com prim at rezu ltat din calcul pen tru GPA > 7 A rm turile constructive dispuse pe la ta lateral la grinzi m ai nalte de 70 cm Plci : A rm turi dc rezisten : plci cu grosime de cel m u lt 15 cm plci cu grosime de peste io cm A rm turi de re p a rtiie : p en tru plci arm ate pe o singur diiccie cu 1,11, > 2 p en tru plci pe care p ot aciona i ncrcri con centrate sau distribuite local

400 pen tru G P A < 7 350 p e n tru GPA > 7 250 15rf ; *><300 : 3/4 lOd (la betonul cu g ran u lil) 0,2 d, ; 180 ; 150 D istan a rezu ltat din calcul: 3/4 h ; 300 15 d c ; 3/4 d ; 200 400 200 1,5 h p 350 250

N ota/ii : d diam etrul m inim al 1 are)or dc rezisten ; b cea n ai m ic laturi a stllpului ; d, diam etrul sim burelui de b e to n ; li nlim ea g rin z ii; h,e i1 1 * im ea p l c ii; dc diam etrul arm ul urii-com prim ale.

334

L a grinzile la care a r m tu ra com p rim at nu rezult clin calcnL etrierii vor fi pui la d is ta n a m ax im de 300 miri, dac din calcul nu rezult o d is ta n m ai mic sau din condiia ca d is ta n a dintre etrieri s nu fie mai mic de 3/4 din nlim ea grinzii ; aceast condiie im pune d is ta n a dintre etrieri la grinzi care au nlim ea mai mic de. 40 cm. n zone seismice d is ta n a m ax im d in tre etrieri v a fi de 200 m m i nu va depi 1/4 din nlim ea grinzii. La grinzile la care a r m tu ra co m p rim at rezult din calcul, se pune condiia ca aceast a r m tu r s nu flambeze din lips de leg tu ri d in tre etrieri ; de aceea, d is ta n a dintre etrieri treb uie s respecte i condiia ca s fie m ai mic de 15<7, p en tru bare co m p rim ate cu gro simi mai mici. L a grinzi mai late de 400 m m se vor prevedea m inim um p a tru ra muri de etrieri (etrieri dubli). Se vor prevedea etrieri nchii n zonele n care exist a r m tu ri com p rim ate re zu ltate din calcul i n zonele din apropierea reazem elor grinzilor (de regul pe ap roxim ativ 1/4 din deschidere dar cel puin pe 2 h de fiecare p arte a reazemului). P e n tru riglele cu GPA > 7 d is ta n a va fi < 200 m m i < /i/4. La console scurte, distanele ntre etrieri vor fi cuprinse ntre 100 i 150 mm. La elementele solicitate la ncovoiere cu torsiune, etrierii se a.az la distan a m axim de 1,36 (b fiind limea elementului, m axim um 400 mm) se vor folosi etrieri nchii cu ciocuri sau cu etrieri sudai. E trie r ii vor form a cadre nchise sud ate sau cu capete petrecute pe cel p u in 30 d, la d is ta n a m axim 0,65 b. b. Distanele dintre barele armturilor la stlpi. La stlpi, d istan a liber ntre a rm tu rile longitudinale v a fi de 50 m m. D is ta n a m axim pentru laturile pe care sn t numai dou bare va fi de 350 pentru GPA < 7 i 400 mm p e n tru GPA > 7, ia r p en tru laturile cu mai m u lt de dou bare va fi de 250 mm. La stlpii t u r n a i pe orizontal d istan ele m inim e vor fi similare celor a r ta te la grinzi. Distanele dintre etrieri la s tlp i v o r avea u rm to arele v a l o r i : 1) M inim um 70 m m i m a x im u m 300 m m, f r s se depeasc dimensiunea m in im a seciunii, i m axim um 15 d min al a r m tu rilo r longitudinale c o m p rim a te la betonul o binuit i de 10 d la beton ul cu granulit. ' 2) n regiuni seismice p e n tru GPA >- 7 d is ta n a m axim se limi teaz la 200 mm. 3) D is ta n a dintre etrieri v a fi r e d u s la 100 m m n zonele de la ex trem itile stlpilor pe o lungim e m ai m are de 600 cm sau 1/8 din nlimea stlpului H s (v. fig. V I I .7).

335

4) La stlpii scuri la care nlim ea lor este mai mic (le 1 ori, l a tu ra m are a seciunii transversale, ctrierii se ndesesc pe toat nl imea stilpuliii. 5) La p a r te a de jos a stlpilor halelor p arter, etrierii se ndesescpe o nlime depind cota pardoselii. 6) n cazul n care n seciune sint mai m ulte tip uri de etrieri (d rep tun ghiu lar, rombic, agrafe etc.) acetia se aaz in aceeai sec iune ; distanele dintre planele etrierilor sn t cele a r ta te mai nainte. 7) P asu l fretei (inclusiv etrierii suplim entari care se gsesc n pla nul fretelor cnd acetia rezult din calcul) v a respecta urm toarele c o n d i i i : m inim um 50 m m , m ax im um 80 mm. dar vor respecta i con diia de a nu depi ca d is ta n m axim 1/5 din diam etrul sm burelui de beton. c. Distanele dintre barele a rm tu rilo r la plei. Aceste d istan e vor fi : cel p u in 70 m m (la plase sud ate dac nu snt admise prin pres cripii speciale i dimensiuni mai mici) ; cel m u lt 200 mm la plci cu grosimea de m ax im um 150 m m ; cel m ult 1,5 h p la plci groase (cu lip mai m are de 150 mm, h p fiind grosimea plcii). Arm tura de repartiie minima va fi cel p u in 3 bare pe un m etru liniar (330 m m intre bare), iar seciunea barelor de rep artiie treb u ie s reprezinte cel p u in o zecime din seciunea to ta l a barelor de rezisten. D ac pe plac exist ncrcri con cen trate sau distribuite pe o arie lim itat, n um rul de bare minim este de cel p u in 4 b are/m (250 mm interax), iar seciunea tran sversal a acestora v a fi m in im u m 25% din cea a a rm tu rii de rezisten. Penti'u p stra rea distanelor recom andate, barele de a rm tu ri trebuie strns legate cu srm ars, in suficiente puncte, iar plasa astfel reali zat s fie poziionat prin distanieri (purici). Fierarii betoniti treb uie s verifice poziionarea arm tu rii nainte i n tim pul tu rn r ii betonului.

5. Forme constructive i acoperirea cu beton a armturilor


a. Forma seciunilor transversale. P e n tru elementele liniare (stlpi, arce, grinzi) se aleg de regul seciuni drep tung hiu lare sau sub form de T. Dim ensiunile sint m od u late, fiind m ultiplu de 50 m m pentru seciunile transversale. Se ad m it excepii cnd elem entul este integrat n zidrie sau n cazul unor condiii speciale.
336

De regul la seciunile

dreptu ngh iulare ra p o rtu l laturilor este : h/b < 2,5.

La elementele cu seciune d rep tun ghiular solicitate la ncovoiere cu torsiune, ra p o rtu l la t u r i l o r este : h/b < 2. La construcii cu gra d de protecie antiseismic GPA > 7 r a p o rtu l laturilor este : h/b < 1,5. Fac excepie structurile c o n tra v n tu ite cu diafragme, portale etc. La elementele liniare cu dou bare pe laturi se folosesc de regul etrie ri perimetrali nchii ; la elementele liniare co m p rim ate p e n tru GPA < 7 i 4 bare pe la tu ra cu dim ensiunea m ax im a seciunnii < 400 m m se folosesc etrieri cu mai m u l t de dou ra m u ri. A ceast condiie se im pune i la trei bare pe la tu ri p en tru GPA < 7 i la dou bare pe la tu ra pentru GPA > 7. Pentru grinzi, nlimea minim a grinzilor este de regul n func ie de deschideri (lum ina e ntre axele reazemelor). n lim e a g rin zilor h trebuie s se cu prind de 15 p n la 25 ori n lungimea l a g rin zii, dup im p o rta n a i ncrcarea g r i n z i i ; cele m ai nalte s n t grin zile principale, l 15 li. Se recom an d s se evite cazurile cn d dimensiunile grinzii nu res pect relaia l > 4 h. Slilpii trebuie de asemenea conform ai respectnd ra p o rtu l H /b < 25. Se recom and ca acest ra p o rt s fie redus la 2,0 p e n tru stlpii din beton uor (cu granulit), u nde I I este nlim ea stlpului, iar b la tu ra cea mai mic. T oto dat, dimensiunile minime ale seciunilor treb u ie s asigure o rigiditate satisfctoare stlpilor de flam baj (X < 85 la b eto n o binuit i > . < 70 la b etoane cu agregate uoare). Stlpii fretai vor avea ae regul seciune tra n sv e rsal de form circular sau poligonal (hexagonal, octagonal etc.). Plcile se caracterizeaz prin ra p o rtu l laturilor i grosime. L a pl cile lungi cu ra p o rtu l laturilor l2/lj. > 2, se arm eaz pe direcia latu rii scurte, iar grosimea lor este cuprins de circa 30 35 ori n deschiderea laturii^ scurte. La plcile cu ra p o rtu l Z 2/Z, < 2, arm a rea se face pe dou direcii, iar grosimea este cuprins de circa 4 0 45 ori n deschidere. Grosimea m inim a plcilor v a fi de 60 mm. L a elementele prefa bricate se ad m ite o grosime de 30 mm.
22 C a rte a f ie ra r u lu i b e to n ist cd . 1

3 3 7

b. Acoperirea cu beton a a r m tu rii (tabelul VII.6). Barele de a r m tu r treb u ie s aib o acoperire m inim, cu u n s t r a t destul de gros de beton, n fu ncie de mai m u li factori, p en tru a p ro teja a r m tu ra i a asigura conlucrarea acesteia cu betonul. P rin acoperire se nelege grosimea s tra tu lu i de b eton de la a r m tu r p n la fa a elementului (fig. V I 1,9).
Tabelul V I I . 6. A coperirea m in im cu* beton a arm Aiurii Tipul armturii i elementului Arm turi longitudinale dc rezisten P lci (planee, diafragm e, p ere i cu g ro sim e a^ 100 mm Idem, plci cu grosim ea> 100 mm P lci prefabricate G rinzi cu nlim e ^ 2 5 0 mm i a rm tu ri 0 ^ 20 Grinzi cu nlim e m ai m are de 250 mm i a rm tu ri : 0 < 28 mm 0 ^ 32 mm 0 > 32 11.111 G rinzi prefabricate cu nlim e m ai m are de 250 mm G rinzi cu n lim e> 5 0 0 mm i 0 ^ 1 0 cm G rinzi cu arm tu ra rigid (lam inat) E lem ente din beton cu g r a n u lit: alte elem ente plci folosite in spaii nchise, fr m ediu agresiv A rm turile nclinate (pentru bare cu 0 s g l 6 ) obligatoriu p en tru elem ente din beton cu g ran u lit S tilpi G rinzi de fu n d aii i fu n d aie aezat p e p m n t cu s tra t de egalizare (acoperirea pen tru faa inferioar) Idem , fr s tra t de egalizare F u n d a ii prefabricate pe s tra t de egalizare A rm turile de pe feele laterale ale elem entelor (stilpi, grinzi, fu n d aii) n contact cu p m n tu l Arm turi transversale i dc montaj E trieri, a rm tu ri transversale, bare de m ontaj A rm tur de re p a rtiie la plci Distanele dintre capetele armturilor la marginea elemen tului P lci, panouri, diafragm e A lte elem ente E lem ente din b eton aparent E lem ente n m edii agresive (dup p rescripii sp eciale): alte elem ente plci * 20 min pot fi realizai eu m o rtar to rereta t (M 100). Grosimea stra tului minim de acoperire (I, mm 10 15 10 15 20 25 30 20 20 50 15 10 2d 25 35 50 30 45* 15 10 m ax. 5 m ax. 10 <7+10 n + j> 9= 10 Minimum m rim ea granulei Observaii

338

Fig. V II.9. A c o p e rire a a r m tu r ilo r : a la grinzi i stlpi ; b la plci i perei.

Grosimea stiatului de beton este in funcie ele : 1) Calitatea betonului (beton greu, beton uor. marca acestuia, con diiile de execuie etc.). 2) Aciunea mediului exterior (umiditate, aciune chimic, acid. s ruri de vapori agresivi, aciuni biochimice etc.). 3) A ciunea focului i temperaturilor. 4) Diametrul armturii i rolul acedcia in element. P roteciile suplim entare ale betonului (cum ar ti tenc.uirea sau alte procedee similare) au rol redus n m rirea proteciei armturii. Placajele de p iatr, fa ian, sticl, m aterial plastic i tencuielile obinuite nu se consider acoperiri ale armturii. P e n tru respectarea prevederilor privind realizarea acoperirilor este obligatorie folosirea distanierilor (puricilor) din m aterial plastic, oel, m o rta r de cim ent etc. Acoperirile minime trebuie satisfcute concom itent, a t t pen tru barele de rezisten, ct i pen tru etrieri sau barele de repartiie. A rm tu rilo r li se vor asigura o rigiditate spaial corespunztoare prin execuia corect a etrierilor, a a rm tu rii ridicate, prin legare strns i execuia lor la cot. E ste foarte im p o rta n t ca fierarii betoniti s tie c execuia unei a rm tu ri ridicate mai nalte, nu asigur acoperirea cu beton, iar execuia unei a rm tu ri ridicate cu nlim e mai mic are ca efect micorarea rezistenei elementului. M anipularea carcaselor de arm tu ri i a plaselor se va efectua conform normelor, fr a se deforma Ia m anipulri i tran sp o rt. E lem entele p refabricate vor fi tran sp o rta te , m anipulate i m o n ta te cu a ten ie p entru a nu se distruge s tratu l de acoperire. P ro tecia arm tu rii la betoanele uoare se face n fabrici cu respec tare a strict a tehnologiei.

339

L a elementele din b eto n p recom prim at arm tu rile i piesele n globate vor fi p ro teja te special.

6 . Ancorarea armturii. Forma barelor


P e n tru asigurarea conlucrrii arm tu rii cu betonul, a r m tu ra t r e buie s fie an corat n beton pen tru a supo rta efortul de ntin dere fr s alunece d in beton. Pe lungimea barelor, ancorarea n beton se realizeaz prin a d e re n a pe care o are su p ra faa a rm tu rii ce num ai a p a re n t este neted, dar care n fond are foarte m ulte asperiti, care nu se observ cu ochiul liber, n cafe p tru n d e laptele de ciment. A deren a se m b u n t e te prin folosirea oelului cu profil perio dic, care perm ite de fa p t s se ancoreze a r m tu ra prin ncletarea profilului n beton, prin interm ediul nervurilor, astfel c aceeai sec iune de a r m tu r rezist la un efort de smulgere mai m are la profilul periodic n ra p o rt cu profilul neted. Carcasele i plasele sud ate se ancoreaz n beton, barele tran sv ersala opunndu-se ten d in ei de lunecare a arm tu rilo r longitudinale supusa la ntindere. La arm tu rile com prim ate, eforturile de com presiune au efect favorabil asupra aderenei. P e n tru ancorare la capete, barele izolate s n t p revzute cu ciocuri. Deoarece ancorarea n lungul barei, pen tru preluarea unui efort de n tindere, necesit o lungime mare, se c a u t s se ancoreze capetele b are lor n zonele com prim ate ale seciunilor de beton, folosind ndoiri corespunztoare, ridicri ale barelor i prevederea de ciocuri. a.' Ancorarea cu ciocuri. JNormele prevd ca a rm tu rile ntinse (barele izolate) s se term in e de regul prin ciocuri. P e n tru a r m t u rile com prim ate, sub form de bare izolate, prevederea ciocurilor nu este obligatorie. A rm turile din plasele sud ate i chiar barele izolate cu profil periodic, de regul, se term in fr ciocuri. n cazuri speciale se fac ciocuri drepte p en tru barele izolate cu profil periodic, se ndoaie plasele, se prevd bare sud ate m arginale sau chiar piese m etalice sau dispozitive speciale. Ciocurile (num ite uneori i crlige) se folosesc Ia a g a rea barelor n beton.
340

c
Fig. V II.10. Tipuri de ciocuri la armturile pentru beton armat; Fig. V II.ll. D im ensiunile ciocurilor barele de armturi. la

Se deosebesc trei forme de c io c u r i: 1) Ciocuri semiroiunde o b in u te prin ndoirea ca p tu lui (fasonarea) barei la 180, ra m u r a ntoars fiincl paralel cu bara (fig. V I I . 10, ). 2) Ciocuri ascuite la care ndoirea c a p tu lu i barei se face la lin unghi de 135, cele dou ra m u ri fcnd ntre ele u n unghi de 45 (fig. V II . 10, b). 3) Ciocuri drepte la care ndoirea captului barei se face la un unghi de 90 (fig. V I I . 10, c). Ciocurile sem irotu nde se folosesc, de regul, p en tru barele netede, Ciocurile ascuite la etrieri (fig. V I I . 11), iar ciocurile drepte la bare cu profil periodic sau chiar la barele com prim ate din stlpi care se ancoreaz In cuzinei. L u ngim ea p a ria l de ancorare se socotete p n la nceputul curbei de racordare a ciocului. F o rm a i dimensiunile ciocurilor sn t n funcie de form a profi lului barei, d estin aia arm tu rii, calitatea oelului, diam etrul barei si m odul de fasonare. D im ensiunile obinuite ale ciocurilor s n t a r ta te n figura V I L I I i se vor respecta a t t la d e b ita re , ct i la fasonarea arm turii (razele de ndoire, dim ensiunea captului d rept al ciocurilor etc.). n funcie de criteriile a r ta te mai nainte se vor respecta urm toarele in d icaii: Barele netede longitudinale, de rezisten, se confecioneaz cu cio curi de tip u l a sau b a r ta te n figura V I I . l l , pn la 0 20 : tipul a se ex ecut de regul prin fasonare m anual, iar tip u l b prin fasonare mecanic (STAS 10107/0-76 prevede numai tipul a i tip u l e). Barele cu 0 ^ 20 se adm ite a se fasona cu ciocul de tip c din fi gura V I I . l l , dac nu sn t incom patibiliti de ancorare (grosimea ele m entu lui etc.).
341

Etrierii vo r avea ciocuri ascu ite cu o poriune d re a p t a c a p tu lu i de 3 d sau 10 d in zone seismice (la etrieri legai cu sirm ars, STAS 889-80). P en tru a r m tu ra ds rezisten din stlpi, la ca p tu l a n c o rat n cuzinet (fu n la ii) se aInvite fasonarea unui cioc drept, tip u l e din figura V II. 11, care are o poriune d re a p t da minim un 3 d, dup te rm in a r e a curbei de ndoire (racordare). Ilarele netede nu ati cioeuri in urmtoarele cazuri : 1) Cuiil fac parle din plase sudate. 2)' Cind fac parte din carcase sudate sau carcase legate corespunztor, iar proiectul nu prevede formarea unor ciocuri. 3) Cind snt n zonele permanent comprimate ale betonului pentru construcii care snt executate tn zone neseismice (fr cutremure de pmnt). 4) Pentru barele dc montaj, dac proiectul nu prevede execuia de ciocuri. Unele proiecte ad m it sa nu se foloseasc ciocuri i la plase legate, pe considerentul c a r m tu ra este ori slab solicitat ori an corarea prin ad eren este satisfctoare. L a plci se pot folosi i ciocuri ascuite. Barele cu profil periodic, n special cele de diam etru mic ( 0 < 14), pot fi folosite fr ciocuri, ancorarea realizndu-se prin aderen. La d ia m ;tr e m i i m i r i sau cind proiectul prevede fasonarea de ciocuri, acestea ss fac (ie tip ii d d 'n figura V I I . 11, cu o raz de m inim um 2,5 d (sau 2 d) i cu o poriun e d eapt d 7 d. Nu se fac ciocuri sem irotund e deoarece aceste oeluri fiin l mai dare, se fasoneaz greu i p ot fisura pe zona da curbare. P en tru bare cu dimensiuni foarte m ari se po t prevedea mijloace speciale da ancorare la capete (sudare de plcue, piese metalice sau alte dispozitive p rev zu te n proiect). Lungimea ciocurilor. In afar ds lungimea obinuit a barei l se mai prevede o lungime p en tru ciocuri L c care este in funcie de form a ciocului, d iam etrul barei d, d iam etru l rolei de fasonare D = fd, unghiul de ndoire i m rim ea poriunii drepte c = nd. n figura V I I . 12 sn t a r ta te datele geometrice p en tru stabilirea lungimii L c necesare faso nrii ciocurilor. U rm rind datele din figur, se stabilesc urm toarele relaii pentru lungim ile necesare ciocurilor : L c 1,07( f + l)d + nd, p e n tru ciocuri semicirculare ; L c = 0,67(/" + l)d + nd, p en tru ciocuri ascuite ; L r = 0,28(7 + 1)^ + n(l> pen tru ciocuri drepte. n aceste relaii f este num rul care se stabilete funcie de d iam etru l barei d i d iam etru l D al rolei de fasonare f D /d k ; n este n u m rul de diam etre care definete lungimea d re ap t a ca p tu lu i barei (n c/d), (dup zona de curbare).
342

Fig. V II.12. Stabilirea lungimii necesare ciocurilor cu ndoiri la :


a

1 8 0: ;

1 3 5 ;

90'.

P e n tru calculul lungimii poriunilor de bar necesare ciocurilor se poate folosi tabelul V I I .7. Valoarea L c se calculeaz cu relaiile anterioare folosind valorile f i n din tabel.
Tabelul V I I . 7. Lungim ile necesare ciocurilor Tipul ciocului n / (D =/d) (c =nd) 2,5 5,0 5,0 Sem icircular cu cap t drept 2,5 5,0 2.0 3,0 2.0 2,5 2.5 3 3 5 0 0 3 4 3 5 7 7,0rf 10,Od 12,Od 4,0 d 7,5 d 5,0 d 7,0 d 4.0 d 6,0 d 8,0 d Tipul (fig. V II.ll) a c c b b Observaii B are netede cu diam etru l 1 1 1ic B are netede cu d iam etru l m are Idem , fasonare mecanic

Sem icircular cu cap t drept

A scuit cu cap t drept

_
-d d d

E trie ri pen tru plase

Drept cu cap t drept

B are p en tru stlp i B are cu p rofil periodic

L ungim ea necesar ciocurilor se poate deduce din tabel. 1) Pentru o bar cu dou ciocuri semicirculare cu f = 2,5 i n 3, lungimea necesar am belor ciocuri va fi 2 L c = 2 x 7d = 14 d.

343

2) Pentru o bar cu dou ciocuri diferite, u n cioc semicircular f = 2,5 i n = 3 i u n cioc- drept f . = 2,5 i n = 7, lungimea necesar ciocurilor v a fi L cl + L c2 = 7(/ + 8 r/ = 15 rf. b. Formele barelor de rezisten se refer la bare drepte, bare ndoite, bare curbe, etrieri. Barele drepte de rezistent i constructive se folosesc la stlpi i la grinzi (a p rox im ativ 1/3 din barele de rezisten ntinse), la plase sudate, la bare de reziste n i de re p a rtiie i la grinzi ca bare de m ontaj. Barele curbe de rezisten, cu curbur m are, se folosesc la arce, boli, rezervoare, silozuri etc. ; curbarea se po ate face direct n cofraj, la m o n tare a a rm tu rii ; p en tru tu b u r i cu d iam etrul mic, a r m tu ra sub form de fret etc. se execut in atelier. Barele ndoite de rezisten se folosesc p en tru trecerea arm tu rii n tinse dintr-o zon n alt zon, d u p te n d in a de curbare a elem entului. L a elementele ncovoiate, barele ntinse din cm pul deschiderilor snt ridicate (ndoite) spre reazeme i se numesc bare ridicate sau bare n clinate. Barele ridicate, funcie de nlim ea grinzii, num rul de bare i v a loarea eforturilor pe care treb u ie s le ia n seciunile nclinate, precum i de alte considerente de rezisten sau constructive, pot s aib o nclinare fa de ax a elem entului cu u n unghi de 45 sau m ai m are (60 70). La plci, n schimb, unghiul po ate scdea la 30. P e n tru ndoirea barelor ridicate i a celor in unghi drept, se vor folosi role cu raze m ari D = (10. . .15) d pen tru bare ridicate i de mi nimum 2 d p en tru barele ndoite la un unghi de 90 (fig. V I I . 13). P oziio narea corect n cofraj a barelor ndoite fiind foarte im por t a n t , apare necesar s se verifice cu foarte m are atenie poziia p unc telor de ndoire n lungul elem entului de rezisten (v. fig. V I I .4). Barele se pot ndoi i pen tru schim brile de seciuni ale stlpilor (v. fig. VII.5). Etrierii au formele din figura V I I . 14. Rolul etrierilor a fost a r t a t anterior, iar formele lor n figurile V I I .4, V I I . 5, V I I .7. V I I . l l etc. c. Aspeefe constructive i de rezisten pentru armare i anco rare ete. La fasonarea a r m tu rii elem entelor ncovoiate se vor respecta o serie de reguli. Astfel : 1) A rm tura care se menine dreapt pe toat lungimea elementului, de regul, v a fi : la grinzi, o treim e din barele de rezisten necesare n mijlocul deschiderii grinzii (m inim um o b ar la grinzi nguste, cu b < 15 cm, i m inim um dou la grinzi m ai late). L a seismicitate ridicat, g r a dul 8, pe reazem se p streaz 40% . n zona com prim at a seciunilor din cm p se vor prevedea m ini m u m dou a rm tu ri de m ontaj necesare pen tru susinerea etrierilor.

344

(fii

(fii

Ta

F ig. V II.13. F aze de n d o ire a b a re lo r :


a

F ig. V II.14. F o rm e d e e tr ie r i p e n tr u grin zi.

la 4 5 ;

la 9 0 .

A rm turile longitudinale se v or distribui, pe c t posibil, n ju rul perim etru lui etrierilor. A rm tu rile longitudinale se v o r ancora n conform itate cu cerinele p en tru barele ntinse. Se recom and ca ciocurile a rm tu rilo r longitudinale inferioare ;s fie nclinate spre interior ; la plci, ju m t a t e din a r m tu r a m axim de rezisten la plci simplu rezem ate i o treim e la plcile continue pe reazem (la un in ter val m inim de 40 cm). L a g ra d u l S de seism icitate a r m tu ra plcilor se m rete pe reazeme. La plcile a rm a te pe o singur direcie (av n d ra p o rtu l /.//, < 2) se va prevedea o a r m tu r de re p artiie a lc tu it d in cel pu in trei a rm tu ri pe m etru, a t t n cm p ct i pe reazem. Seciunea pe m etru a a r m t u rilor de re p artiie va fi cel p u in 10%- din a rm tu rile de rezisten. L a plci dublu a rm a te (la p a r te a de jos i sus), a r m tu ra de re p a r tiie se prevede la ambele pri. L a plcile continue, rezem ate pe grinzi secundare (v. fig. V II. 18), se prevede peste grinda principal, pe direcia perpendicular de a rm a re a plcii, o arm a re su p lim entar alc tu it din clrei (7 0 6 m m /m pen tru PG 52 i 5 0 8 m m /m p en tru OI 37). 2) Barele ridicate pc reazeme in zona ntins, re zu lta te din calcul, vor respecta d istan ele : m inim um 5 cm de. la reazem la nceputul primei bare nclinate, iar d istanele m axim e ntre barele nclinate vo r fi, de regul, egale cu n lim e a h a grinzii ; ncepnd cu a treia b ar n clinat (pornind de la reazem), aceast d is ta n se po ate m ri p n la 1,5 li (fig. V I I . 15). Barele nclinate trebuie s respecte i condiiile ca poriunile drepte n zona c o m p rim at s fie de m in im u m 10 d, iar n zona ntins de 20 d, iar razele de cu rb u r la ndoire de (10. . . 15)d, conform figurii V I I . 16. La barele ridicate la plci p en tru zona ntins, care nu rezult dintr-un calcul, se vor respecta urm to a rele condiii constructive : 1) Barele se ridic la 1/5 din deschidere (m su rat la baza grinzii), (fig. V I I . 17).
345

Fig. V II.17. Distane con structive pentru bare ri dicate.

Armtur

Fig. V II.18. Armare su plim entar la grinzile principale ale planeelor.

346

Seciunea n care armtura este necesar h ntregime din calcul

^ln
Seciunea m care
a rm tu ra h tr e r u p t

nu mai'este necesar

dm calcul

Seciunea n care arm aturile snt necesare n ntregime din calcul

Sechunen m care a rm a tun/e ntrerupte nu mai snt necesare dm calcul

Fig. VII.19. Lungimi de ancorare ling reazeme n zonele ntinse. 2) La reazeme simple, ridicarea se po ate face la 1/10 din deschidere. 3) L a plci continue pe reazeme, a r m tu r a ridicat se face cel p u in pe 1/4 din deschidere (mai m are n cazul deschiderilor neegale). N a se admit bare ridicate flotante (fig. V I I . 16, d). nclinarea barelor fa de axa elem entului v a fi de regul de 45, care se poate m ri la 60 la grinzile n alte i reduce la 30 la grinzi de nlime mic. Lungimile de ancorare prin aderen s n t n funcie de zona de ancorare, tipul a rm tu rii, n a tu ra prelucrrilor sale (ciocuri, suduri etc.), calitatea betonului etc. Aceste lungimi se stabilesc prin calcul. Unele valori ale lungimilor de ancorare s n t d a te direct de s ta n d a rd u l de calcul, pen tru diferite zone de ancorare : pe reazeme, (fig. V IL 18), n ainte de reazeme, n zonele com prim are, ntinse etc. (tab elu l V I I .8). n figura V I I . 19 se a r a ta cum se socotesc lungimile de ancorare n zonele unde a p a r eforturi de ntindere ; eforturile tran s v e rs a le s n t preluate fie p rin arm tu rile longitu din ale din p a r te a de jos sau de sus a grinzii, fie prin etrieri. L ungim ile de ancorare Calculate la sau lungimile de ancorare stabilite co n stru ctiv w s in t indicate n figur. P e n tru consolele stilpilor sau consolele transv ersale ale grinzilor (fig. V I I .20), arm tu rile longitudinale i ev en tual cele nclinate v or fi ancorate pe o lungime de calcul ln p re s ta b ilit ca p en tru zonele ntinse, socotit de la m arginea stlpului sau grinzii.

347

Tabelul YI 1.8. Lungimile d c ancorare (nndiri) ale arm tu rilo r

348
segregri (bare orizontale, baie nclinate, nlim e

* Aderenii slab se consider la elementele la care pot aprea mare). Solicitri I c defavorabile (GPA ^ 7 , fore concentrate muri).

/ > lungim ea d e /
a n c o ra re

Fig. V II.20. L u n g im i d e a n c o ra re la s tlp i.

Fig. V II.21. L u n g im i d e a n c o ra r e n zona e le m e n te lo r frn te .

Armarea in zonele de frintar a elementelor liniare (bare) se face cu respectarea datelor constructive din figura VIL21 din care se vede e arm area se face p rin tr-u n sistem de bare n tre t ia te , cu lungime de ancorare Ia a r t a t pe figur, n care se ine seam de ntreaga lungime activ de ancorare / = lal + la. P en tru bare curbe sau cu unghiuri mai m ari de 160 i bare subiri (0 < jl4 ), ndoirea se po ate face d u p conturul feei, ns se prev d etrieri sau agrafe speciale (fig. V fl.2 2 i V I I .23).

F ig. V II.23. E le m e n te c u rb e la c a re a r m tu r ile s n t a sig u r a te cu e tr ie r i p e rf m e tra l le g a i s a u su d a i.

349

7. n n d irea armturilor
Barele de o el-beton puse n oper, pe ct posibil, n special cele ntinse, vor fi folosite fr nndiri. nndirile a p a r necesare in p rim u l rn d din considerente de calcul, care stabilete aria arm turilo r in di ferite seciuni ale elem entu lui de beton, arie care difer foarte m u lt ca m rim e i poziie de la o seciu ne la alta. U n alt considerent, care poate conduce la necesitatea n n d im a rm tu rilo r s n t cerinele tehnologice de execuie, cnd treb u ie folo site buci m ari de bare, care implicit treb u ie nndite. nnd irile se poziioneaz n seciuni cu eforturi mici. D ac aceste seciuni nu snt precizate n proiect, ex e cu tan tu l trebuie s aib acordul inginerului responsabil de lucrare asupra poziionrii nndirilor. n n d ire a a rm tu rilo r se p o ate face prin su p rap unerea barelor, prin s udare sau prin m ancane sau filete. Se reco m an d ca nndirea ar m tu rilo r cu 0 > 25 s se fac prin sudare (obligatoriu de la 0 32) sau p rin procedee mecanice. N u se v o r nndi cu su d u r bare avnd 0 < 8 mm. Se v a u rm ri ca ntr-o a n u m it seciune s se nndeasc num ai o singur bar. D ac tre b u ie s se nndeasc m ai m u lte b are ntr-o seciune, se v a urm ri ca aria arm tu rilo r ntinse nn dite prin p e tre cere fr sud ur, ntr-o singur seciune, s fie de m axim u m 25% din aria t o ta l de a r m tu r ntins n cazul a rm tu rilo r netede i m a xim um 50% n cazul arm tu rilo r cu profil periodic la m in a t la cald. Lungim ea de su pra p u n ere a a rm tu rilo r nndite, am p la s a te n . zona n tins a elem entelor solicitate la ncovoiere, compresiune excen tric i n tin d e re excentric cu ex c en tricitate mare, deci la stlpi p u tern ic ncovoiai, la bare ntinse i ncovoiate i la bare com prim ate i ncovoiate (fig. V II .24), v a 1'i egal cu cel p u in valorile calculate la i de m inim um 250 mm ; p en tru cazurile curente, se p erm ite s se foloseasc valorile din tabelu l V I I .8 n locul formulelor de calcul a lun g im ilor de nndire. n n d ire a p rin petrecere (suprapunere) nu este peimis : la bare 0 > 25 m m ; la tiranii, diagonale i bare nlinse, ale grinzilor cu zbrele din beton armat. B arele suprapu se vo r fi puse una lng alta, astfel ca laptele de ciment s nconjoare t o a t s u p ra fa a barelor pentru o b u n aderen. n n d ire a plaselor s u d ate din STNB, pe direcia a rm tu rilo r de re zisten , se v a face prin su p ra p u n ere pe dou ochiuri plus 5 cm : se p e rm ite ca nndire a s se fac i pe u n ochi plus 5 cm, d ar cel puin 40 d, dac nndirea se face ntr-o zon n care eforturile u n itare sint mici n arm turi.

350

Observaie. P e n tr u nndirile arm tu rilor n stlpi co m p rim ai excentric, n cazurile n care unul din capetele zonei de suprapun ere corespunde unei solicitri de com presiune excentric cu excen t r ic ita te mic, se perm ite ca lungimea de suprapu nere s cores pu n d valorilor din tabelul V I I .8, F ig. V II.24. M o d u l d e s u p r a p u n e re a pct. 4 dac se nndesc n a r m tu r ilo r n n d ite f r s u d u r . aceeai seciune bare re p rezentnd pn la 50% din aria t o t a l a arm a tu rilo r longitudinale i lu n gimi sporite cu 5 0% dac se nndete n aceeai seciune o c a n t i t a t e relativ m ai mare. Lungim ea m inim de su p ra p u n ere p en tru arm tu rile nndite n zona c o m p rim a t v a fi de 30 d p en tru elem ente ex e cu tate cu beto ane de m arc mai mic ca B c 25, respectiv 20 d p en tru elemente ex ecutate cu betoane de m arc B c 25 sau mai mare. Lungim ile de su prapun ere pot fi reduse n m od corespunztor, dac nndirea se face ntr-o zon de so licitare mai redus. L a elem entele liniare solicitate la compresiune, pe lungim ea de suprap unere a arm tu rilo r n zona de inndire, etrierii vor fi ndesii, d is ta n a m ax im d in tre ei fiind de 10<7. N u se adm ite executarea nndirilor p rin su prap u n ere fr sudur n elemente liniare a cror seciune este ntins n ntregim e (tirani). De asemenea, se reco m an d s nu se execute nndiri prin s u p ra p u nere, fr sudur, la alte elem ente ntinse centric sau ntinse excentric cu ex cen tricitate mic, a rm a te cu oeluri netede. Se admite nndirea prin suprapunere fr sudur a armturilor din pereii rezervoarelor sau silozurilor eu urmtoarele condiii : 1) Diametrul armturilor nndite s nu depeasc 20 mm. 2) Armturile s fie realizate din bare cu profil periodic. 3) Seciunile de inndire s fie mai decalate dcct la celelalte elemente, astfel net n aceeai seciune de calcul s nu fie n nd ite mai m u lt ca 25% din bare. 4) Distana dintre dou nndiri succesive s fie > 1,25 la. 5) Lungimea de suprapunere s fie 1,5 l. Se adm ite ca lu (lungimea de suprapunere) s fie luat din tabelul VII.8. nndirea prin sudur n zonele seismice v a avea o lungime a cordoanelor de su d u r mai m are cu 50% fa de zonele neseismice. 351

Inndiri mecanice se pot realiza prin m anoane deb itate clin evi presate la rece, p rin m anoane filetate n u ru b ate pe capetele filetate sud ate de ca p tu l barelor ce se nndesc sau m anoane u m p lu te cu cim enturi expansive cu adaosuri.

8. Calculul lungimii barelor de armturi


Calculul lungimii barelor se face, de regul, de proiectant. n a n u m ite cazuri acest calcul se face pe antier, direct de ctre fierarii be to n iti sau de eful de echip. Lungim ea unei bare de a rm tu ri se com pune din : poriuni drepte, poriuni nclinate, ndoiri i ciocuri. La stabilirea lungimii se v a ine seam a de poziionarea a r m t u rii, acoperirea cu beton, asigurarea d is tan elo r de la captul elem en tu lui la ca p tu l barei, corecturile d a to rit frn tu rilo r elem entului, lu n gimile de petrecere, lungimile p e n tru suduri etc. Elem entele a ju t to a re p en tru calculul lungim ii s n t : formulele i tabelele p en tru calculul necesar lungimii ciocurilor (v. tabelul V II.7) ; formulele, ev e n tu a l tabelele p en tru calculul lungimii barelor nclinate, n funcie de cotele din proiect cind lungimea barei nclinate nu este dat. Modul de cotare a planurilor a fost a r t a t n cap. I, dar trebuie u rm rit dac s-au n o ta t axele barelor sau bara, inclusiv grosimea ei. Calculul lungimii barei rid ic a te la 45 se po ate face p rin calcu lul ipotenuzei / a unui triu n g h i dre p tu n g h ic cu catetele egale a, rezulti n d l - a ^ 2 = 1,41a. U rm rin d figura V I I .25 se vede c b ara rid ic a t A B cu lungim ea l face p a rte d i n triu ngh iu l A B C , n care la tu ra A C = a este diferena de lungime a barei ridicate m s u ra t n lungul barei longitudinale, iar B C = b este nlim ea de rid ic a t sau devierea lateral care se m a r cheaz pe banc la fasonat. Relaiile cunoscute sin t l2 = a- -f- b- sau / = N / a 2 -f- b" (valabil p en tru orice nclinare a barelor). Gncl unghiul de ridicare a este de /

Fig. VII.25. Lungimea barelor cu armtur ridicat la un unghi a.

352

Exem plul 11. O bar de armtur pentru o grind (v. fig. V IL4) cu seciunea trans versal i lungimea arinzii de 3 0 :< 53 x 5 75 cm, marca Q), 0 20 are urmtoarele carac teristic: : dou ciocuri sem icirculare : dou poriuni drepte la partea superioar A S = 80 c m ; o poriune dreapt la partea inferioar CD = 3G6 cin dou por iuni nclinate BC = DF. 67 cm (nclinarea la 45):. nlim ea grinzii 55 c in ; etrieri 0 8 : acoperirea cu beton 25 mm pen tru a rm tu ra de rezisten i 15 mm pentru etrieri (v. tab elu l VI 1.6). Poriunile drepte nu ridic problem e, ele se iau ca ata re din p lan. La stabilirea poriunilor drepte care trec peste reazeme (A B = EF) s-a in u t seama c intre ca p tul elem entului i m arginea exterioar a ciocului s rm in 1 cm (10 mm). Pontru s 'a 'n irea lungim ii po riu n ilo r nclinate s-a procedat astfel : din iiu liin ea h 55 cm a grinzii s-au sczut acoperirile de beton 2 x 2,5 cm si grosimea unui diam etru de bar, rezultind nlim ea de ridicare l> (v. fig. V II.4), calculat in axa bar. lor : b = 55 - :< 2. b a x 0,5 x 2 = 48 cm j diferena de lungime in lungul barei este egal cu a = o, deoarece unghiul de ridicare este de 15' : calculul lungim ii se face cu form ula a r ta t l = 1,41 x 48 = 67,6 cm i ia rotu njete rezultatul la 67 cin. Stabilirea lungim ii ciocurilor se face cu aju to ru l form ulelor Sau tabelului VI1.7 i anum e, in in d seam a c ciocul se va face pe o rol cu diam etrul D 2,5 d l cap tul d rep t va ivea o lungime de c = 3 d, cele dou ciocuri v or avea lungim ea i 2 1 ,, = 2 X 7 (i = 2 X 7 x 2 = 28 cm. Lungim ea to tal a barei va fi : i = 2 t t + 2 A B + C,D + 2 BC = 28 + 2 x 80 + 366 + 2 x 67 = 690 cm. La calculul lunjiniii etrierilor se procedeaz sim ilar in in d seam a de grosimea barelor i grosimea stra tu lu i de acoperire. Din seciunea A A a grinzii se vede c grinda are baza b = 30 cm i nlim ea h = 55 cm. Din nlim ea grinzii h se scade acoperirea cu beton de la p artea superioar l inferioar a grinzii : ramura orizontal a etrierului va fi : R, = 30 - 2 x 2,5 = 25 cm :

ramura vertical a etrierului va fi : R, = 55 2 x 2,5 = 50 cm. Dac se ine seama i de grosimea etrierului 0 7 mm, calculul exact in axa etri erului este : R, = 30 2 x 2,5 + 2 x 0,7/2 = 25,7 cin (ro tu n d 25 cm) ; 7? = 55 2 x 2,5 + 2 x 0,7*2 = 50,7 cm (ro tu n d 50 cm). Lungim ea etrierilor deschii i nchii sc calculeaz prin ad unarea lungim ii ra murilor cu lungimea necesar ciocurilor : L e = 7 d = 7 x 0,7 = 5 cm ; L itch = R + 2 i? ,> 2LC= 25 + 2 x 50 + 2 x 5 = 135 cm |

Ljjr w = 2 x R. + 2 R, + 2L , = 2 x 25 + 2 x 50 + 2 x 5 = 160 cm.


23 Cartea fierarului betonist cd. l

353

B. REGULI PENTRU ARMAREA CU PLASE SUDATE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT

1. Reguli generale
Plasele su date snt destinate, de regul, arm rii elementelor din beton a rm a t plane sau curbe (plci de planeu i acoperi, perei, p a r doseli, panouri prefabricate, ziduri de sprijin, rezervoare, silozuri etc.) i sn t executate, de regul, din srm tras de rezisten medie. Plasele su d ate snt alctuite din bare netede sau cu profil perio dic OB 37 ; PG ; STNB i ST PB cu 0 3 - 1 2 mm. Plasele sud ate pot fi plase sudate u zinale de m are serie i plase produse n ateliere de arm tu ri prefabricate sub form de plase cu limi mari sau plase nguste ex ecu tate la maini cu o singur pe reche de electrozi. Plasele pot fi utilizate ea : plase sudate de rezisten ; plase sudate, constructive; plase sudate ca armtur nepretensionat in elemente de beton precomprimat. Plasele nu se utilizeaz la elemente supuse ncrcrilor dinamice. Plasele uzinate pot fi livrate sub form de plase plane sau plase in rulouri. A rm tu ra de rezisten a plaselor poate fi dispus longitudinal (dup la tu ra lung a plasei), transversal (dup la tu ra scurt a plasei) sau dup ambele direcii (fig. V I I .26, o, b, c). A rm tu ra de rezisten poate l'i i n tre ru p t (fig. V I I .26, d). Confecionarea plaselor su date este co ndiionat de utilajele de care dispune prod uctorul (v. cap. V). n figura V I I . 27 i tabelul V I I . 9 se dau caracteristicile plaselor uzinate care se pot. confeciona la n trep rin d e rea de Srme i Plase Su date (I.S.P.S.) Buzu. La eonfeeionarea barelor sudate n uzine i ateliere este necesar s se in seama de urm toarele reguli : 1) La stabilirea dimensiunilor plaselor, de posibilitile de transport i manipulare. 2) Plasele care se execut trebuie s fie intr-un numr limitat de tipuri. 3) Barele transversale se sudeaz perpendicular pe cele longitudinale. 4) Distantele intre barele longitudinale snt modulate (multiplu de 50 mm);
354

5) Lungimea capetelor ba relor longitudinale c, va fi de cel puin 25 mm, iar lungimea capelelor c t ale barelor transver sale va fi ele cel puin 10 m m (fig. V I I . 27). (3) Plasele au de regul toate nodurile sudate. 7) Plasele pot fi ndoite cu respectarea razelor de ndoire i a distanelor minime de la n ceputul curburii (fig. V II .2 S ) . L a oelurile din PC razele de ndoire se dubleaz. S) Raportul dintre diame trele barelor se limiteaz la 0,60. n figura VI 1.29 se dau combinaii admise la plasele din srme trase pentru beton. Se ad m it i alte combinaii pe baz de experim entri. Notarea plaselor su date va conine u rm toarele date : forma de livrare : P panou, R rulou ; p aram etrii geometrici ai plasei, n cifre, n ordinea u r m t o a r e : d t X l,/clt X lt Ii X L c n + cn /c n + Ct c (cu semnificaia de pe figura VI 1.27). - STAS 438/3-80. Exemplu de notare : O plas s u d a t sub form de panou a v n d : d, = 6 mm ; /i = 300 m m ; d t = 4 mm ; lt = 200 m m ; R = 2 600 m m ; d, a, L = 6 000 m m ; c n = c (2 = d = 75 mm ; c n = c l2 = 50 mm, Fig. V II.26. T ip u ri d e p la s e s u d a te : se v a nota a s t f e l : a cu armtura de rezisten longitudinal ; P 6 x 300/4 X 2 0 0 - 2 600 x b cu armtura de rezisten longitudinal i transversal ; c cu ochiuri ptrate ; d n X 6 000 - 75 + 75/50 + 50 treruperea plaselor cu armtura de rezisten - STAS 438/3-80. longitudinal i transversal.
355

B * 5 o|

I -

h j r~ o 03 COX^ ;~c-8g
C T3 *3 c

c . o

S
2

c
5 c

l o S e o

M 'tb i

| C Ca S - 2 c * P5 3 < ua m ao gv/ , Un "'O C iaV/?


I O CS

" d

c -

Oi

C3 ao
G
3 s d -o -a

5 3 3 <| BT 3* >M

358

Plas

c u ochiuri dreptunghiulare

^,/TW S. 3 3 yss
4

'*.35

4.5

5,6

65

fi

/O

5 5 6 6 65

7/
S
9

Fig. VII.29. Combinaii admise ntre diametrele barelor care se sudeaz.

2 . Condiii generale de armare .


La folosirea plaselor su date trebu ie s se in sema de m odul lor de alctuire, diam etrul barelor, ra p o rtu l dintre bare, d is ta n a dintre bare, aria seciunii active, modul de nndire i m odul de ancorare. Form a plaselor im pune reguli constructive speciale p en tru utilizare. a. Procentul m inim de armare. Se pune condiia ca elementele arm ate cu plase sud ate s se com porte ca elemente de beton arm a t, deci s se ru p , d up fisurare, prin curgerea arm turii. Se recom and ca procentele minime de arm are s fie : 0.10% pen tru elementele din beton B c 15 i B c 20 ; 0.15% p en tru elementele din b e to n B c 25 i B c 27,5. Procentele se stabilesc n ra p o r t cu aria to ta l a seciunii de beton, n zone slab solicitate procentele de arm are se reduc la 0,05%. Aria seciunii barelor de re p artiie v a treb u i s fie de cel p u in 10%. b. Diametrele m inim e i distanele m inim e i m axim e ntre barele plaselor. D iam etrul m inim folosit este : 3 mm p en tru arm ri constructive i elemente prefabricate executate n fabrici (se recom and 4 mm) ; 4 mm p en tru elemente de rezisten execu tate pe antier (se reco m and 5 mm) ;
359

5 mm pentru arm turile de pe reazeme i cele supuse aciunilor corosive. P e n tru fundaii, diafragme sau alte elem ente cu caracter special, diam etrele minime se stabilesc prin instruciuni speciale. D istanele minime (lumina) intre barele de rezisten ale plaselor s u d ate sn t n funcie de d iam etru l barelor. D is ta n a m axim se limi teaz la 35 mm (tabelul V I I .9 ; v. fig. V I I . 26).
Tabelul V I 1.9. D iam etrele i distanele m inim e ntre barele plaselor
C aractcristici D iam etru l barelor longitudinale d t 3 7,1 mm S 12 nun

D iam etrul minim al barelor transversale, d ,f mm D istana m inim ntre axele plaselor l, sau /,, mm

4 -4 .5 50

n cazul suprapunerii plaselor sudate, distanele minime (lumina) dintre barele aceleiai seciuni se pot reduce la 25 m m la plasele infe rioare a plaselor i la 30 mm la plasele superioare, care reprezint condiia unei bune betonri (p trun derea granulelor) : distanele re duse se refer la bare care fac p arte din plase diferite. Unele plase pot avea su d ate cte dou bare alturate. D is ta n a m axim ntre barele plaselor, de regul, rezult din calcul (elementul nu treb u ie s fisureze peste anum ite limite prescrise). c. Determinarea ariei seciunii i masei plaselor sudate. Aria sec iunilor se determ in pe baza rezistenelor de calcul ale arm turilo r (v. cap. III). P en tru plasele livrate de I.S.P.S. Buzu, se vor lua urm toarele rezistene : R a = 370 N / m m 2 pen tru srme 0 < 7,1 mm ; R a = 325 N / m m 2 p en tru srm e 0 x 8 . . .10 mm. P e n tru determ inarea ariei seciunii arm tu rii (tabelul V II. 10) se fac calcule sau se folosesc grafice. Masele plaselor sudate se determ in cu ajutorul tabelului VII. 11. Folosirea tabelului V I I . l l se face cu aju to ru l caracteristicilor pla selor a r ta te n figura V I I . 30. Astfel : 1) P e n tru exemplul din figura V I I . 30, a, plasa are urm toarele c a r a c te r is tic i: lim e 2,40 m ; bare 0 4 : l, = 200 m m (interax) ; lungime 4,80 m ; bare 0 7,1 ; I, = 200 m m (interax) ; depirile barelor la m arg in e c( i c t = 100 m m (respectiv j u m ta te din distantele d intre barele /, si condiie n care s-a calculat tab elu l V I I . l l ; masa pe 1 m 2 e s t e : pentru barele transversale m , = 0,49 kg/m-, iar pen tru barele longitudinale m , 1,56 k g /m 2 ;

360

m asa t o t a l a plasei va f i : /i = (0.49 + 1,56) X 2,4 X 4,S = 22,50 kg. 2) P e n tru exem plul din figura V I I . 30, b Ia care barele s n t la dis ta n e inegale, m asa se obine p rin n m u lire a masei unei bare m (kg/m) cu num rul barelor n i lungimea lor L (mm) :
Tabelul V II. 10. A ria seciun ilo r plaselo r sudate In cm /l ni (pe direcia de calcul)

Diametrul barelor nun


3 ,0 0 3.5 5 4 ,0 0 4 ,5 0 5,0 0 5 ,60 6 ,0 0 7,11 8 ,0 0 9 .0 0 1 0 ,0 0

Aria pentru o b a r cin*


0.071 0 ,0 9 9 0 ,1 2 6 0 :1 5 9 0 ,1 9 0 0 ,2 4 6 0 ,2 8 3 0 ,3 9 6 0 ,4 4 7 0 ,5 6 5 0 ,6 9 8

Aria pentru toate barele, aflate la distana Intre axe de : 50 mm


1,42 1,98 2 ,5 2 3 ,18 3 ,9 3 4 ,9 2 5.66 7,92 8 ,9 4 11,31 13,97

100 nun
0 ,4 7 0,99 1,26 1,59 1,96 2 ,1 6 2 ,8 3 3,96 4 ,4 7 5.6 5 6,98

150 mm
. 0,36 0 ,6 6 0 ,8 4 1,06 1,31 1,64 1,88 2 ,6 4 2,98 3 ,7 7 4,66

200 mm
0 ,3 6 0,49 0,63 0 ,8 0 0 ,9 8 1,23 1,41 1,98 2,2 3 2 .8 3 3,48

250 mm
0 ,2 8 0 ,4 0 0 ,5 0 0 ,0 4 0 ,7 8 0,98 1,13 1,58 1,70 2,26 2,79

300 mm
0 ,2 4 0 ,3 3 0 ,4 2 0 .5 3 0 ,5 0 0 .8 2 0 ,9 4 1,32 1.88 1,48 2 ,3 3

Observaii: P e n tru barele 0 8 0 10 s-a lu a t o arie redus cu 0,89 fa de ariile calculate pentru diam etre mici, d ato rit rezistenelor mai sczute ale barelor mai groase. P entru elem entele su b iri i de deschideri n ari, aria scciunii poate rezulta i din condiia ca elem entul s nu depeasc o an u m it sgeal, iar fisurile s nu se des chid peste o an u m it m rim e. Instruciunile a ra t cind se fac aceste verificri (la ce dim ensiuni ale elem entelor). Tabelul V I I . 11. Masele plaselor sudate din STiYB pentru diferite diametre i distane Intre bare (pe 1 m 2 de plas)
D iam etru l b arelo r mm 3,0 0 3,5 5 4,0 0 4,5 0 5,0 0 5,50 6 .0 0 7 ,10 8 ,0 0 9 ,00 10,00 ------ -------M asa unei b a re M asa b arelo r n tr-o direcie. In k g /m , p e n tru d ista n a d in tre b a re de : 50 m m 1.11 1,56 1,98 2 ,5 0 3,08 3,8 6 4,44 6,22 7.89 9,99 12.33 100 m m 0 ,5 5 0 ,7 8 0 ,9 9 1.25 1,51 1,93 2 .2 2 3,11 3.95 4,99 6.17 150 m m 0 ,5 7 j 0.52 0,58 0.83 1.03 1.28 1,48 2.08 2,53 3,33 4.11 200 m m 0.28 0.39 0,49 0,63 0 ,7 7 0 ,9 7 1,11 1,56 1,97 2 ,5 0 3,0 3 250 111111 0,22 0,31 0,39 0.5 0 0 .6 2 0,7 7 0.89 1.24 1,58 2 ,0 0 2.46 300 m m 0 .1 8 0 .2 6 0 ,3 3 0 .4 2 0.51 0.6 4 0 ,7 4 1.04 1 .3 2 1.65 2 ,0 0

kg/m

0 ,0 5 5 0 ,0 7 8 0 ,0 9 9 0 ,1 2 5 0 ,1 5 4 0 .1 9 3 0 .2 2 2 0,311 0 ,3 9 5 0 .1 9 9 0 ,5 1 7

361

lr- 200

*7.1

1 r

1
o

jI C}= 100

.....

L c -- 4.60 /--(1.567 0.i9) 2 .i * L.6 = 22.60 k g

F ig . V I I . 30. T ip u r i d e p la s e ( e x e m p le p e n t r u c a l c u l u l m a s e i) :
a cu d is ta n e eg ale in tre b a r e ; b c u d is ta n e n e e g a le n tr e b a re i d e p iri n e s im e tric e .

=0099 *1,65 * 20 -

3,27kg 17,1.0kg

NOTA D iam etrele barelor si distanta intre b a re se exprima tar tungmle barelor , n m

n rrmt

m asa barelor transversale ;


Jiij = 771,7!,/, = 0 ,0 9 9 x 2 0 x 1 ,8 5 = 3 ,2 7 ;

m asa barelor longitudinale :


m , = 77i,77,/; = 0 ,3 1 1 x 11 X 4 ,1 2 5 = 1 4 ,1 3 ;

m asa t o ta l : 7 7 7=
777!

+ m , = 3 ,2 7 + 1 4 ,1 3 = 1 7 ,4 0 kg.

d. Reguli de redactare a proiectelor la armarea cu plase sudate. Plasele cu care se armeaz elementele snt indicate cu poziia lor, iar n extrasul de a rm tu r se indic i poziia fiecrei plase, g re u ta tea plasei pe b u c a t i to tal, care este p re v z u t n catalogul de plase.

362

te

oo

oo

Q
j

j CL

oo

CC Kp la s e i
o K <N X u~> <N <o

Uj

o o j d im

C aracteristicile

3
Lungimea ca p e Masa Numr telor lib e re p la Transv. a un L o n g it sei, kg L n iv e l mm mm
CN

-Q '

0 <o O

b u c i

a un L a toat L cldirea n ive l


V i

L a toata cldirea 53,76 107,52

CN i O O

X io

v j

lo

26,88 36,70 36.50

'vO

o ? O <N
V I

<N

c \ i O O

LT)

<o

O O

3 6,70
Cm

73,10 36.50 73.00

in \

iq v i' X

X io

V I

o o

i ^

o ^

t \ i

!^

u-> < \l

! * j VI v j X U -)

Ijq
cu plase

Fig. V II.31. A rm area

i e x tra s u l

de a r m t u r

363

s' t j l.
b
L a t/m e a zonei cu a rm a re red u s

l a r * 0.125-0,21,
, n fu n c ie oe m o dul de re z e m a re o plcii

L l. * 1 .6 . SBr ~ r

B a re

S e c iu n e lo n g itu d in a le

A -A

s u p lim e n ta re d m zona de in n d ire

------- ------- Zona

=*=
de
n n d /re *

LEGENDA:
\ ^ \ P a n o u r i d e p /a s e ] Zon

d t n n c d irt

F ig . V II.32. C o n d iii p e n tr u lu a r e a n c o n s id e ra ie a b a r e lo r s u p lim e n ta re d in zo n ele d e in n d ire : a cazul general ; b pentru plci arm ate cruci cu arm are redus In fliile marginale ; c pentru plci arm ate cruci cu dou plase pe limea elementului i I , : J, l,5 ; Iar limea zonei cu arm are redus.

Pentru plci se vor indica pe plane : poziia plaselor (sus i jo s), (fig. V 1 1 .3 1 ); depirea plaselor peste reazem e; limea de nndire p t ambele direcii ale plaselor; dim ensiunile plaselor intre axele barelor marqinale extrem e; conturul plaselor se reprezint prin dreptunghiuri (fig. VI 1.32). N otarea plaselor a fost a r t a t anterior. n cazul n care se folosesc mai m u lte plase, se consider aria to ta l a plaselor astfel alese, ca aceast arie s fie ct mai ap ro pia t de aria de calcul. Dac peste plase se adaug bare legate cu srm se vor ad u ga i aceste bare in calculul seciunilor. Barele care se adau g plaselor prin legare sau chiar prin sudare se va c u ta s fie de calitate ap ro p ia t barelor din plase. Se adm ite ca barele adug ate s fie i de ca litate PG 52 sau PG 60. n dreptul golurilor din plci, plasele se n treru p prin tiere, iar golul se va borda cu bare suplim entare, a v n d aria seciunii ec h iva lent barelor ntrerup te. Aceste bare se sudeaz ntre ele la coluri i se vor suda i de plac n cel p u in dou p uncte de sud ur de fiecare parte a golului sau vor avea lungimea necesar de ancoraj, n funcie de calitatea oelului i m arca betonului (fig. V I I .33).

Fig. V II.33. B a re le d e b o rd a re a le g o lu rilo r n p l c i d e b e to n a r m a i c u p la s e s u d a te : o. cyi s u d u r p r in p u n c te ; b p r in a d e re n : dlf d: d ia m e t r u l barelor su


p lim e n t a r e ; d i i , d i- d ia m e t r u l b a r e lo r dt l =
9 O

n t r e r u p te .

; d t i = - ; l a lu n g im e a de a n c o ra re c o n fo rm p r e s c r i p i il o r In v ig o a re .

365

3. nndirea plaselor sudate


n foarte multe cazuri, la construciile executate monolit pe an tier, nu se poate face armarea cu o singur plas ; pentru realizarea continuitii plaselor, acestea se nndesc prin petrecere (suprapunere) fr sudur, a tit n lungul plasei (de regul nndiri pe direcia barelor de rezisten), cit i pe limea plasei (inndire pe direcia barelor de repartiie). a. nndirea pe direcia barelor de rezisten. nndirea plaselor din srm tras (STNB) se face prin petrecerea plasei de deasupra pe o lungime care rezult din condiia : petrecerea minim se face pe lungimea la egal cu un ochi de plas + 50 mm, dar nu mai puin de 40 rfj (f/j fiind diametrul barelor de rezisten longitudinale), (fig, V II.34). Aceast lungime minim de petrecere se admite dac nndirea este ntr-o zon slab solicitat (jum tate din solicitarea maxim a plasei), deci nu n mijlocul plcii. n cazul n care nndirea se face n zona cea mai solicitat a plcii, lungimea de inndire / se mrete la dou ochiuri plus + 50 mm ; aceast lungime se aplic i n cazul n care plasele au bare care difer ca diametru mai m ult dect raportul di/d., > 2,5, iar condiia / > 40 d1 se aplic i n acest caz. n cazul nndirii n zona comprimat, lungimea total de petrecere la poate fi de 30 </,, dar 1111 mai mic de 15 cm. Lungimea de petrecere Ia nu include extrem itatea barelor; lungi mea total, inclusiv extrem itatea barelor, se noteaz cu La barele cu profil periodic, lungimea de suprapunere ls trebuie s ndeplineasc numai condiia / = 40 </, (dar 1111 mai puin de 25 cm). n figura V II.34 se arat i cazurile de nndire fr bare trans versale in cuprinsul nndirii, fie la o singur plas (fig. V II.34, d), fie la ambele plase (fig. V II.34, e).
E x e m p lu l 12. nndirea a dou plase sudate din S T N B , cu ochiuri p trate de 20 m m interax cu bare longitudinale 0 5 i bare de repartiie 0 4. L u n g im e a d e p e tre c e re / p e n tr u b a re le de r e z is te n v a fi in zonele sla b s o lic ita te (m a i p u i n d e ju m t a t e d in s o lic ita re a m a x i m ) : / = 1 ochi + 50 111111 = 200 111111 + oO m m = 250 111111 (25 cm ) ; / = 4 0 d 1 = 4 0 X 5 = 200 111111 < 250 111111 . L u n g im e a d e p e tre c e re / p e n tr u b a re le dc r e z is te n v a fi In zonele de so lic it ri m a x im e la e le m e n te n c o v o ia te sau n tin se / = 2 ochiuri 50 111111 = 100 + 50 = 450 111111 (45 cm).

b. nndirea pe direcia barelor de repartiie. Barele de repartiie nefiind considerate bare de rezisten se adm ite ca nndirea lor s se fac fie prin suprapunere (petrecere), fie cu ajutorul unei plase mici suplimentare (care asigur petrecerea plaselor speciale cu bare 0 < 12)Petrecerea plaselor se face in urmtoarele condiii (fig. V II.35): 1) Lungim ea de petrecere minim pentru barele cu 0 4, la = jO mm ( 5 cm).

366

*5cm
a A
o-------- o--------o-------- o a~

L t h :P

. =

_o____ a ..........a

d2

,. .1.1 - i
> 5 cm

ii

f i

--h.... O

Q , C _O ,

U^ i
Vedere A -A

m
eu
1 . J L _ _ 11 I II I .
-L._____

r S O----\ V ' " O '

1*

r
1

1 1

r T " II

1)4-4 1 1 1 1 1 1 1

_L_ J __ _1L 1 1
.

1 1I

1ZJ

L I

- o .......... o

r t\\r
b -

h \ w \

IT TT
r _r \r~ ir

'.... r

Fig. V II.34. n n d ire a p la se lo r su d a te p e d ire cia b a re lo r de rezis te n a : ^ a _ cu barele de repartiie transversale dispuse n acelai plan ; b cu barele de rezisten longitudinale i de repartiie transversale in planuri diferite ; c cu barele de rezisten in acelai plan ; d fr bare trans versale n cuprinsul nndirii la una din plase ; e fr bare transver sale n cuprinsul nndirii la ambele plase ; lungimea total de su prapunere.

^ 10cm, ^1 5 d 2

tiie :
a - nndirea prin suprapunere cu aezarea barelor de rezisten In acelai plan ; b nndirea prin suprapunere cu aezarea barelor de rezisten n planuri diferite; c nndirea plaselor sudate cu bare de rezisten 0 < 12 mm cu ajutorul unei plase sudate suplimentare ; plas de baz ; @ plas suplim entar ; barele longitudinale extreme ale plasei suplim entare ; @ barele longitudinale extreme ale plasei de baz.

2) Lungim ea de petrecere m inim pentru barele cu 0 > 4, la = = 100 mm (1 0 cm). 3) L ungim ile de petrecere, n cazul folosirii plaselor suplimentar 21a = 2 X 100 m m > 15 d , (plasa suplim entar trebuie s aib dia metrul barei care asigur petrecerea d, egal cu cel al plaselor, iar barele transversale trebuie s aib diam etrul barei d3 > 0,5 d 2. n figura V I I . 36 se a ra t m odul de plasare a nndirilor de rezis ten , la arm a rea plcilor de dim ensiuni mari. L a acest mod de a m p la sare se respect condiia ca aria nndirilor s nu fie m ai m are de j u m ta te din aria to ta l a arm turii.
Exem plul 13. P en tru plasele din exem plul 12 lungimea de petrecere m inim a ba relor de rep artiie va fi la = 50 m m (5 cm) deoarece d3 < 4 mm . Observaie. D ac barele de rep artiie rf2 sin t m ai m ari de 4 m m , lungimea de petrecere se dubleaz, l., = 100 m m (10 cm).

4. Ancorarea i ntreruperea plaselor sudate


De regul, plasele sudate, se execut fr ciocuri. Ancorarea plaselor su d ate pe reazeme se face n funcie de tip u l reazemelor, de exem plu p en tru a r m tu ra de rezisten de la p a r te a inferioar a plasei. a. Ancorarea plaselor sudate Ia reazeme sim ple (fr ncastrare au continuitate). O b ar tran sv e rsal a plasei de rezisten de jos trebuie s se gseasc dincolo de m arginea interioar a reazemului la distana precizat n proiect (min. 2 5 50 mm) n funcie de soluia constructiv (tipul de planeu, n a tu ra rezemrii), (fig. V I I . 37 i V I I . 38).
24 Cartea fierarului betonist cd. 1

369

figurat plasa <je peste reazem


>0.151

-a----- #_ di
* 2 ,5 cm

Perspect/v

l.i_.

&

> 5 dr (recomandabil *1 0 d, J

*0.151

-_ _
B a rele o rizontale ale / plaselor difragmeloPK \> 5 c m

cm (recom a n d ab il 0,5cm)

Barele ve rticale ale plaselor diafragm elor

/
Turnarea n / p rim a etap

Fig. VII.37. Ancorarea plaselor sudate pe reazeme sim ple :


a cazul general ; b cazul rezemrii plcilor prefabricate pe elemente de beton sau metal ; c recomandare de ancorare in diafragme din beton : cl cazul rezemrii pe grinzi, centuri etc., cu etrieri ; e cazul plcilor prefabricate cu arm turi de continuitate.

370

jH-T

,
0 ,1 5 1

0.251

0.251 0 .151

:
{2)

, t

'!

0 .1 5 1

- , . 0 (?) I

^1r1
1

J --- a ----L > ... *


()

---- (5) @ /

t....,

Fig. V II.38. P l c i a r m a te p e o d ire c ie c u p la s e s u d a te :


a p la s e s u p ra p u s e d e c a la te ; b id e m , n tr e p te . B a re le 0 i @ ; < 3 ) i @ i @ ; se gse sc n a c e la i p la n . P e n tr u c la r it a t e e le a u f o s t d e s e n a te n p la n u r i d if e r it e .

b. Ancorarea plaselor sudate la reazemele eu ncastrare sau con tinuitate ale plcilor. Ancorarea se face 111 dou m o d u r i : 1) Ga la reazemele simple (cnd este posibil acest lucru). 2) n cazul n care b ara tran sv e rsal nu p oate depi m arginea interioar a reazemului, d a to rit etrierilor sau barelor verticale la d ia fragme, ultim a b ar tran sversal se poate opri la 50 m m (5 cm) de m a r ginea reazemului, iar ancorarea se face prin prelungirea barelor longi tudinale cu 100 mm (10 cm) dincolo de m arginea reazemului (se adm ite i tierea barei transversale p en tru introducerea barelor longitudinale pe reazeme), (fig. V I I . 39). Lungim ea to ta l a plaselor rezult din deschiderea plcii la care se adauga lungimile suplim entare, necesare petrecerii pe reazeme con form precizrilor de mai nainte.

371

ii i 1 ] i i! l_____ *_ ___*___ _,1 _*_____ a " J---- -t. / x t,-6Jc/n>25cm ! ; zodr--6ccm>25cm A1 0 cm


lO cm jjjg'^^Pi/ncfe/e M x -0

n o r

Perspectiv

Fig. V II.39. E x e m p le d e a n c o ra re p e re a z e m e a p la s e lo r s u d a te n p l c i c o n tin u e a r m a te p e o d ire c ie : a prin trecerea ultimei bare transversale dincolo de marginea reazemului ; b prin prevederea ultimei bare transversale la cel mult 5 cm nainte de marginea reazemului.

c. Luarea n consideraie a ncastrrii plcilor pe reazemele de capt. Se p revd urm toarele condiii (pentru plasa de sus) : 1) L ungim ea to ta l a zonei de ancorare, dincolo de m arginea in te rioar a reazemului treb uie s fie de cel p u in un ochi i j u m t a t e da plas. 2) Plasele se ndoaie n zona de ancorare la 90 a v n d pe aceast zon cel p u in dou bare transversale, u ltim a b ar fiind pe p o riunea vertical (dincolo de ndoitur), (fig. V I I . 40). L a barele cu profil periodic, lungimea de trecere dincolo de reaze mele co ntin u e trebuie s fie cel p u in 10 rfj. d. n treruperea plaselor n deschidere. Se face n urm toarele si tu aii : 1) n zona com prim at.

372

F ig . V II.40. A n c o ra re a p la s e lo r s u d a te p e r e a z e m e la p l c i c o n tin u e sa u n c a s tra te : a pe r e a z e m e in t e r m e diare ale p l c ilo r c o n tin u e ; b pe re a z e m e m a r g in a le cu n c a s tr a r e . P e n tr u c l a r i tate nu s -a f i g u r a t o p a r te din arm tura p r e lu n g it p e reazemul in t e r m e d ia r .

l/2och i

.-5^3

?1ochif5

respectiv * b/2 M arginea inferioar a reazemului

2) n zona ntins, dincolo de seciunea 11 care nu m ai este nece sar (betonul po ate prelua ?ingur eforturile de ntindere). 3) Plasele din srm e n tre ru p te se ancoreaz dincolo de zona iu care nu mai snt necesare prin prevederea n aceast zon a cel p uin dou bare transversale iar cele din profil periodic pe o lungime de cel p u in 35 cl (d = diam etrul barei ntrerupte). 4) Gel p u in o treim e din aria seciunii a r m tu rii ntinse se v a a n cora pe reazeme aa cum s-a a r ta t. n proiecte snt cotate to a te armrile, dar fierarul betonist trebuie s cunoasc m odul cum a g n d it proiectantul cnd a fcut planurile de armare.

C. REGULI PENTRU ARMAREA ELEMENTELOR DIN BETON PRECOMPRIMAT


I,a aezarea arm tu rii nepretensionate trebuie s se respecte regu lile de la subcapitolul A pen tru betonul arm at. La arm turile prentinse, a r m tu ra i la cele postntinse, canalele trebuie s fie poziionate cu respectarea unor reguli specifice.

1. Elemente cu armtur prentins


Ga a r m tu r se folosesc srmele SBPA (a m prentate), litele din 2 i 3 fire, toroanele 7 0 /? , barele cu profil periodic tip PG 90 i PG 100 i oel tip Sigma (ultimele nc nestandardizate). P e n tru pretensionare se folosesc procedeele a r t a t e n capitolul VI. P e n tru elementele scurte i foarte scurte, zonele de ancorare au o im p o rta n mai m are ; de asemenea, utilajele de pretensionare, 111 special la pretensionarea pe tip are au to p o rta n te , trebuie s asigure o bun blocare, cu lunecri mici (max. 3 mm).
373

Transferul se face lent, stabilindu-se o ordine de tiere a barelor, pen tru a se m enine n zonele de cap t eforturi u nitare reduse. P oziionarea arm tu rii trebu ie fcu t cu m u lt grij, folosind car case, clrei, distanieri i plase sudate. Deflectarea arm turilo r (devierea) nu treb u ie s depeasc 10 15 p en tru barele din PG 90 i 25 p en tru srm a SBPA, toro ane T B P i L B P . Msuri de m b u n t ire a aderenei barelor pe zonele de c a p t (su dri de scu rt tu ri, ondulri, frete etc.) se p re v d n proiect. La ca p tu l elementului pe lungime egal cu 1/4 din lungimea do ancorare, se pun la d istan e egale 3 5 a rm tu ri transversale supli m en tare (etrieri nchii, carcase, frete, grtare). La oelul PG 90 i PG 100 ( 0 > 16 mm) pe o lungime de 10 d, n jurul barei, se vor p re vedea obligatoriu frete din oel moale din srm 0 6. . .8 m m , cu pasul de 30 la 50 mm. n zona de ancorare se aaz etrieri nchii 0 6 . . . 8 mm, la dis t a n e de 150 mm. a. Diametrul m inim al barelor de pretensionare. Acesta este de 4 mm pen tru srme independente i de 3 mm p en tru srmele din m pletituri (lie) i toroane. b. Distana m inim (lumina) dintre armturile plasate la partea inferioar (fa de direcia de turnare a betonului). D istana minim va fi egal cu cea mai m are din valorile : dimensiunea m inim a granulei agregatului dagr -f 5 m m ; 15 m m ; diametrul exterior al toronului sau barei. La p a rte a superioar d is ta n a se mrete. c. Acoperirea eu beton pentru elemente folosite n medii neagre sive. P e n tru aceste elemente, acoperirea cu beton va f i : 15 mm pentru plci cu grosimi < 100 m m , armate cu srm e S B P A ; 20 mm pentru celelalte elemente armate cu srm e S B P A ; 20 m m pentru plci cu grosimi < 100 m m , armate cu T B P ; 25 m m pentru celelalte elemente armate cu T B P ; 15 m m (sau d) pentru plci < 100 m m , armate cu PC 90 sau PC 1 0 0 ; 20 m m (sau d) pentru celelalte elemente armate cu PC 90 sau PC 100. Acoperirea cu b eto n m e n io n a t se coreleaz cu acoperirea a r m turii nepretensionate. Acoperirile cu b eton se sporesc a s t f e l : cu 5 m m la elementele neprotejate supuse intemperiilor ; la m in im u m 30 m m pentru elementele n contact cu pm ntul. De asemenea se ad m it sporuri pentru p ro tecia anticorosiv, foc etc. Proiectul po ate prevedea i acoperiri m ai reduse la an u m ite tipuri de elem ente (element centrifugat, p ro te ja t cu tencuial pe m inim um 15 mm etc.).
374

2. Elem ente cu armtur postntins


Elem entele cu a r m tu ra po stn tin s de regul se arm eaz cu fas cicule sau bare (v. cap. VI). A rm tu ra se introduce de regul n canale, dar poate fi i exterioar elementului. Ancorarea arm tu rii se face de regul la capetele elem entului sau n zone com prim ate n exploatare. Plcile metalice de re p artiie vor fi prevzute cn praznuri sud ate 0 1 0 . . . 14 m m i apoi nglobate in beton. Ordinea de tensionare a a rm tu rii se alege astfel ca s nu se pro duc eforturi un itare mari. R ezistena pe cub la 28 zile a amestecului de injectare v a fi de 30 N /m m 2, iar m arca m ortarului de to rc r e ta t arm tu rile exterioare va fi m inim um Bc 20. D ev iaia canalelor nu va depi 20 p en tru extragerea uoar a evilor din PVG sau P E. a. Zonele de transm itere. Acestea vor fi t r a t a t e special ; n aceast zon se prevede, de regul, o arm are pe dou direcii. In v ec in tatea fiecrui ancoraj se vor dispune dou sau trei plase de srm cu cel p u in 4 bare pe fiecare direcie ; prim a plas se aaz la 30 mm de fa a plcii de repartiie ; distanele dintre plase vor fi de 5 0 70 mm. D iam etru l arm turilor care alctuiesc plasele va fi de 6 14 mm, av n d ochiuri de 60 100 mm. Plasele se fac fie sub form de plase sudate, fie sub form de arm tu ri continue (fig. V I I .41, a, lt), fiind comune mai m ultor ancoraje. Nu este permis folosirea plaselor legate realizate din bare inde pendente (fig. V I I . 41, c). Zona de ancorare (transm itere) se po ate arm a i cu frete 0 6 . . .10 mm, cu pas 5 0 80 m m, cil d iam etrul fretei cores pu nz to r presiunii ancorajului. n aceast zon se mai prev d etrieri nchii 0 8 la d istane de 150 m m. l'

---1 --s .
; i

--- ---

f7; /I / S
375

Fig. VII.41. Plase pentru zona de ancorare.

L a capete (zonele de rezemare) se p re vd bare longitudinale, piese m etalice cu praznuri, pen tru a asigura aceast zon la transfer, m a n ip u lare, tra n s p o r t sau la solicitri locale. b. Distana m inim (lum ina) dintre canale la armtura postntins. Aceast d is ta n este n funcie de tip u l canalului i m rim ea acestuia, lundu-se urm toarele valori m inim e : 30 m m pentru canale cptuite, Ia fascicule cu drxt max = 60 mm ; 40 m m pentru canale necptuite, la fascicule cu d ext max = 60 mm ; i la canale cptuite ale fasciculelor cu d,.xt = SO m m ; 50 m m pentru canale necptuite ale fasciculelor cu d ext = SO mm. c. Distana m inim ntre axele a dou ancoraje nvecinate. Aceast d is ta n este n funcie de tip u l ancorajului i m odul de pretensionare, m rim ea fasciculului i are valorile : 8 0 130 m m , pentru ancoraje alternate, inel-con cu ancoraj fin cu dorn ; 0 0 2S0 m m , pentru pretensionarea succesiv ; 2 5 0 400 m m , pentru pretensionarea succesiv a dou fascicule al turate (d a to rit g abaritu lui plaselor, STAS 10.107/0-76 anexa T). d. Distana minim de la axa ancorajului pn la marginea seciunii. Aceast distan variaz ntre 60 i 160 m m dup mrimea fasciculului. e. Acoperirea cu beton a canalelor. Aceast acoperire este de regul egal cu d is ta n a m inim (lumina) ntre canale la care se scade circa 10 nim. d. Acoperirea cu beton a armturilor postntinse. Acoperirea va fi de 20 mm p en tru m o rta r to rc r e ta t i 30 m m p en tru beton. f. Ancorarea n deschidere. n cazul ancorrii .n deschidere se prevede p en tru zona de tra n sm itere o arm are suplim entar dispus pe poriun ea de nlim e h / 4 de ling ancoraj, extinzindu-se cu o lun gime de h/2 de fiecare p a rte a ancorajului (fig. V I I .12).

376

C a p it o lu l VIII

a r m a r e a p r in c ip a l e l o r t ip u r i d e e le m e n t e d in b e t o n a r m a t

! b e t o n p r e c o m p r im a t

A. ARMAREA HALELOR PARTER, UOARE, PENTRU INDUSTRII

P en tru a economisi m aterialele deficitare (oelul i cimentul) s-a trecu t la folosirea elementelor uoare i foarte uoare, cu nvelitori din azbociment, m ateriale plastice- etc. Elem entele de beton a r m a t au fost in cea m ai m are p a rte nlocuite cu elemente prefabricate din b eto n precom prim at. n general, halele se realizeaz in prezent din elem ente prefabricate tipizate. Se folosesc m a i des u rm toarele sisteme : 1) Grinzi cn inim plin din beton precomprimat pe care se m o n teaz fie elemente secundare, grinzi sau pane din beton precom prim at, fie elemente de su p ra fa (elemente curbe, elem ente curbe U P H , ele mente sem itubulare etc.). 2) Grinzi cu zbrele din beton precomprimat sau beton armat pe care se m onteaz fie grinzi secundare din beton precom prim at, fie direct elemente de suprafa. 3) Arce din beton prccomprimat sau beton armat pe care se m onteaz grinzi secundare din beton p recom prim at i plci din beton celular sau alte tip u ri de elemente. 4) Grinzi transversale tip macaz din beton precomprimat pe care se monteaz grinzi secundare din beton p reco m prim at etc. Tipurile de hale a r ta te se folosesc n m a jo ritatea industriilor m a terialelor de construcii, industria m etalurgic, industria uoar, depo zite, construcii de maini, industria lemnului etc.

377

T ra n s p o rtu l tehnologic poate fi fcut fie la sol, fie cu m ijloace.de ridicat (grinzi de rulare sau grinzi suspendate de elementele de aco peri etc.). n com ponena halelor se folosesc stlpi din beton arm a t, prefa bricai sau pretu rn ai, grinzi din beton precom prim at, ca elemente secundare sau ca elemente principale de rezisten, elemente de aco peri de sup ra fa mare, de regal t o t din beton precom prim at, cu a n sa m b lu l nvelitorii de tip uor care asigur izolaia. Deschiderile halelor folosite in mod cu ren t snt de 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 i 30 m cu travei de li sau 12 m ; mai ra r se folosesc deschideri mai m ari sau trav e i de 9 m. n lim e a raional a halelor fr pod ru la n t este n ju r dc 5 m. n general, halele sn t concepute s. fie extensibile cel p u in n plan longitudinal. Multe hale se execut du p proiecte tip. R ig iditatea i stab ilita te a de ansamblu (spaial) a halelor se re a lizeaz prin efectul de cadru d a t de stlpi i grinzile transversale sau longitudinale i de efectul de diafragm plan (aib) pe care il reali zeaz elem entele de acoperi. L a deschideri peste 18 m i cu poduri ru la n te peste 120 kN se folo sesc portalele pen tru asigurarea stabilit ii halci n lungul su.

1. Hale cu grinzi cu inim plin din beton precomprimat


E v o lu ia concepiei asupra proiectrii i perfecionrii tehnologice de execuie a halelor a dus la m rirea gradului de prefabricare a hale lor i la folosirea u n o r'e le m e n te de beton precom prim at liniare i a unor elemente de s u p ra fa de deschidere mare, cu extradosul plan sau curb i cu g re u ta te redus dato rit folosirii betoanelor de calitate superioar i a precom prim rii. n figura V III. 1 a i VII1.1 b sn t a r ta te soluionri de hale p a rte r cu elemente liniare (grinzi) precom prim ate i elemente de suprafa (chesoane, plci II, T etc.). S tlpii s n t p re tu r n a i sau prefabricai. n figura V I I I . 2, snt a r ta te elemente p refabricate de su prafa p e n tru acoperirea halelor industriale. n cele ce urm eaz se dau ctev a exemple de hale i de armri, a. H ala tip cu pod ru la n t (fig. V I I I .3). E s te a lc tu it din p unct de vedere constructiv din grinzi principale transv ersale de 12,00 m din b eton p recom prim at care reazem pe stlpi, cu tra v e e de 6,00 m, a v n d elemente de acoperi tip cheson cu deschidere de 6,00 m, lime
378

Fig. V III.la . Hale parter din grinzi i elem ente de suprafa prefabricate curbe.

de 1,50 m ; lum inatoarele s n t din cupolete din poliesteri a rm a i cu sticl (PAS). Arm area grinzii transversale din beton precomprimat cil deschidere de 12,00 m (fig. V I I I . 4 a i V I I I . 4 b). Grinda are seciunea dublu T, a rm a t cu 9 toroan e T B P 12 (7 0 4) cu fora de rupere F r = 1 4 7 k N . P entru toroane, la execuia pretensionrii se respect urm toarele re g u li: se p re n tin d toroanele pe tip are le a u to p o rta n te metalice la un efort 122.4 kN pe fiecare toron. A baterea admis la poziionarea toroanelor .este de ^ 3 mm pe v e r tical, de 2 mm pe orizontal i 3 mm de la m arginea elementului (aco perirea cu beton). La execuia elem entului se folosete beton m arca B 500 ; t r a n s ferul se face d u p ce n beton se realizeaz 3,50 N /m 2. Grinzile se ridic

379

Fig. V III.l b. H ale p a rte r d in grin zi i elem en te de su p ra fa p re fa b ric a te p lan e.

tn minimum 30 min dup transfer cu ajutorul urechilor de agare. Ordinea de ntindere a toroanelor se stabilete prin proiect. Arm tura nepretensionat este format din carcase alctuite din srme STNB i oel PG 52, sudate la maini (v. cap. V). Poziionarea carcaselor se face. cu distanieri. Carcasele C3, C i i C5 snt prezentate n desen desfurate n plan (fig. V III. 4 c ) ; dup confecionarea la maini de sudat prin puncte (cu o singur pereche de electrozi), aceste carcase snt ndoite la forma seciunii transversale. Ordinea de aezare a arm turii se stabilete in ateliere i ncepe cu carcasa C6 (pentru poziionarea toroanelor). Proiectul prevede de regul i tolerane pentru execuia carcaselor i poziionarea m ustilor i altor piese metalice ; toleranele variaz n limitele 10 mm. * Forele de pretensionare se verific conform fiei de pretensionare (v. cap. V) folosind doze, manometre, repere trasate pe capetele toroa nelor, verificarea alunecrilor n ancoraje i blocaje etc. mbinarea grinzilor ntre ele i pe stlpi este artat n figura V II I.4 d folosind

380

Fig. V II 1.2. E lem en te p re fa b ric a te de su p ra fa d in b eton a rm a t i


o e le m e n te T d re p te d in b e to n p r e c o m p r im a t : b e le m e n te n d re p t d in b e to n p re c o m p r im a t ; c e le m e n te I I c u rb e d in b e to n p r e c o m p r lrn a t ; d , e, f ch cso a n e d in b e to n a r m a t ; p ch c s o a n e d in b e to n p r e c o m p rim a t ; h p l c i d in b e to n c e lu la r a u to c la v iz a t ; i f ii cu g o lu r i ro tu n d e d in b e to n a rm a t sau p r e c o m p r im a t ; j u n d p a ra b o lo id h ip e r b o lic d in b e to n p re c o m p r im a t.

382

PLAN

ARMARE

G RINDA

G12

Fig

VIII.4 a. Armarea

grinzii precomprimate d e 12,00 m ( G 12) o u toroane, pentru travee d e 6,00 m. Plan armare.

hale

e u elemente

de

25

C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t c d . 1

385

m binare

grind p e stlp

MARGINAL curent SECIUNEA 3-3

SECIUNEA 7-7

SECIUNEA 2-2

C D ?*?0 i 2 2 , , a

Fig. VIII.4 d Detalii de m binare a

386

MBINARE GRIND PE STLP CENTRAL CURENT SECIUNEA l-i SECIUNEA 6-6

\ ----l~6

grinzilor G 12 pe stlpi.

P r!7 /n e c unei

b a re

T ip u l de c a rc a s

Buc f i

M a rc a

L u n g im i S im b o l 05 6,68

m/it> PC 5 2 010 1.67

08

5 (y C a r c a s a ( T ) 10 C 7 (t) ) 8 10

4 1 3 11

1,67 1.67 0 .6 0 0.54

1,80 5.94 6,68 0 .1 5 6 1.0U 1,01 17,8/. 6,17 9,96 2 7 .6 0 0,156 4 .3 5 4 ,5 5 17,52 16.12 33,61. 0,156 5 ,2 5 5 ,2 5 19.26 8.06 2 7 .3 2 0,156 t.,30 U.30 2 3 ,8 8 19A 7 6.12 0 ,3 9 5 2 ,1 2 1.80 0 ,395 7.66 0.617

T o t a l m /t > M o s a , k g /m M o sa , k g / p k g /m a r c a de o e l v ) (6 ) C2 v ) 5 8 5 T o ta l 4 9 12 m /t > 4,46 0,68 0.83

0.70 4,70 5 ,!,0 k q P C 5 2

M a s a , k g /m M o s a , k q /t> k g /m a rc a 6 C a rc a s a (s) 5 2 6 C 3 T o t a l m/<t> d e o te l 2.92 0 ,6 2

2 , i2 k g P C 5 2

(8)

M a s a , k g /m M o sa, k g /Q k g / m a r c a d e o te l C a rc a s a

__

. _ __
Fig. V III.4 e. E x tra s de a rm tu r p e n tr u c a rc a sele g rin z ii G 12.

c4

m &)

5 5

6 13

9.21 0 .62

T o ta l

m /< t M a sa, k g /m d e o te l 5 ,9 7 0 ,5 9

M a s a , k g /< i

C a rc a s a C 5

(12)

00

kcT / m a r c a 5 4 5 33

T o ta l m / t M a sa, k g /m M a s a , kg/<t> kq / m a re a d e o fe l 0.1.3 0.15 0.07 0.075

43 ,5 5 0,754
6 .8 0 6 .8 0

fa)
C a rc a s a C 6

8 5 5

2 2 6 2

086 0 .3 0

< fs )
fa)

0,4 2
0.15 0167 0.156 0.15 0,66 0335 0 ,3 5

T o ta l m /Q M a s a , k g /m M asa, kc 7/ m a r c a k q /t> d e o te l 1.67 16 7 0.5 6

.
1.67

0,75
668

0 .3 5 k q P C 5 2

(1 )
C a r c a s a (2) C7

5 10

4
1

8 (7) T o ta l

74
m /Q

6 ,6 8 k g /m k g /o de o fe l 0,156

4,4 8 4.4 8
0J95

1.6 7 0,617 1.05

M asa, M asa, k g /m a rc a

7,04 7,04

7,7 8

285kqP C 52

plcuele prevzute pe capul stlpului care de regul se sudeaz cu cornierele de la baza grinzii, iar m ustile din grind i stlpi snt sudate sau nesudate conform prevederilor din proiect. n mbinare se folosesc n plus etrieri dubli la 15 cm. b. Hal tip, fr pod ru lan t (fig. V I I I .5). E ste alctu it din punct de vedere constructiv din grinzi longitudinale de 12,00 m cu pan t la partea superioar i elemente de sup rafa curbe tip II sau tip T cu lime de 3,00 m i deschideri de 12, 15 i 18 m, pline sau cu goluri, pentru lum inatoare, executate de regul din poliesteri arm ai cu sticl (PAS), tip cupolet sau t i p omid (continue). Grinda longitudinal de 12,00 m d in beton precom prim at i ele mentele de su prafa se vor confeciona numai n fabrici de prefabri cate sau de ctre uniti specializate la care se asigur o calitate cores punztoare. Grinzile i elementele de suprafa se to a rn n tipare m e talice autoportante, cu gradul de precizie 7 (STAS 7721-76). Condiiile cerute pen tru calitatea betonului i execuia pretensionrii snt similare cu cele a r ta te mai nainte. Armarea grinzii longitudinale din beton precomprimat cu deschide rea de 12,00 m (fig. V I I I . 6). G rinda este arm a t cu 16 toroane T B P 12 (7 0 4). Ordinea de montare a armturii este urm toarea : 1) Se m onteaz etrierii m arca @ sudai de laminatele a i b i se sudeaz ntre ele conform detaliului A , de asemenea etrierii m arca (2). 2) Se m onteaz reelele E l care poziioneaz toroanele. 3) Se m onteaz carcasele C i care se execut nti desfurat i apoi se ndoaie la forma bulbului din figur. 4) Se amfileaz nti toroanele din bulb i apoi celelalte. 5) Se m onteaz carcasele (C5) t o t pentru bulb. 6) Se m onteaz carcasele inimii C I i CV i agrafele m arca i (g) conform figurii V I I I . 6. 7) Se m onteaz carcasele C3 apoi carcasele C2. S) Se m onteaz barele m arca 0 , (2), i Q). Toleranele de ntindere i prin dispoziie tiie uniform i abaterile vor fi conform STAS 6657/1-76. Ordinea tiere a toroanelor snt figurate n .proiect sau sn t date de antier ; la fixarea ordinii se ine seama de o repar a eforturilor n grind n tim pul pretensionrii.

389

390
d e suprafa t ip ii.

Fig .VIII.5 a. Hal c u grinzi din beton precomprimat i elemente

391

392
PLAN ARMARE GRINDA

G 1Z

CI

C1

Fig. VIII.6 b. Armarea

grinzii precomprimate

transversale

d e 12,00 m ( G 12). Detalii d e armare.

393

n tin d e re a toroanelor se face cu o pres monofilar, care se m a n e v reaz num ai cu ajutoru l grinzii de m anipulare (v. cap. VI). T ransferul se face cnd rezisten a betonului atinge 30 N / m m 2. m binrile pe stlpi i ntre grinzi se fac conform proiectului asigurnd con ti n u it a t e a prin a rm tu ri su d ate sau bucle betonate. A rm area elementului curb de acoperi tip II din beton precomprimat. E lem entu l curb din figura V I I I . 7 are deschiderea de 12,00 m i l i m ea de 3,00 m i este a r m a t cu toroane t i p T B P 12 (7 0 4) n nu m r de 4 sau 6 toroane dup tipu l ncrcrii de pe elem entul curb (diferite zone climatice). A rm tu ra pretensio nat din nervuri se execut pe abloane. n placa elementului se folosete o plas de srm su d at ST 419 liv rat de fabrica I.S.P.S. Buzu a M inisterului Industriei Metalurgice. Carcasele se execut la mainile de s u d a t a u n itii de execuie, sub form desfurat, apoi se ndoaie cu dispozitive speciale. Ordinea de montare a armturii este u rm to a re a : 1) Se m onteaz carcasele CA, apoi carcasele C3. 2) Se amfileaz toroanele. 3) Se m onteaz carcasele C2. 4) Se m onteaz plasa ST 419. P e n tru poziionarea corect a carcaselor i plaselor se folosesc purici din m aterial plastic, care treb uie s asigure acoperirea cu b e to n p re v z u t n proiect (placa are grosimea de 3,5 i 5 cm). F o ra de pretensionare realizat cu prese monofilare, pe fiecare toron, este de 122,40 kN. Ordinea de ntindere i tiere a toroanelor este de sus n jos i alternativ la o nervur i la cealalt. L a tran sfer betonul trebuie s aib m arca n j u r de 30 N /m m 2. Controlul pretensionrii se face p e rm a n en t conform fiei de p re te n sionare i regulilor obinuite de control (pierderile de tensiune nu t r e buie s depeasc circa 19 kN /toron). O v a r ia n t de realizare a halelor cu grinzi longitudinale se obine prin folosirea grinzilor Q (omega), (fig. V I I I . 8), care au o seciune t r a n s versal cu perei dubli i pinteni pe care reazem elemente de su p ra fa tip T sau chesoane. Grinda este precom prim at cu 30 toroane T B P 12 (7 0 4). A rm tu ra nepretensionat este realizat n carcase confecionate i ndoite dup tehnologia a r t a t anterior. Toroanele se poziioneaz cu ajutorul reelelor R 1 (20 buc.) plasate la capetele elementului.
394

Fig. VIII.7 a. Planul d e armare

al unui element curb

tip I I

din beton

precomprimat.

S E C IU N E A

FiK. VIII.7 b, Detalii de armare

a elem en tu lu i curb

tip ii

din

beton

p re c o m p rim a t.

Fig. VIII.8. Planul d e armare

a grinzii omega

GM12

d e 12,00 m deschidere.

2. Hale cu arce din bston precomprimat


Hala tip fr pod rulant din figura V III.9 a este alctuit din punct de vedere constructiv din arce precomprimate cu tirant, rezemate pe stlpi din beton armat preturnat, cu pane din beton precomprimat i elemente de streain i dolii din elemente din beton precomprimat. Subansamblul de nvelitoare este alctuit din azbociment. Panele de 6,00 m deschidere, precomprimate, dispuse la 1,50 m, reazem pe arce i se solidarizeaz de acestea cu un urub M 14 i cu o eclis metalic fi xat pe arc. Stlpii snt preturnai pe antier sau prefabricai n fabrici de pre fabricate i montai n fundaii pahar. Structura este contravntuit. Armarea arcului (le 18,00 m precomprimat cu tirani. Arcul are tirantul postcomprimat cu dou fascicule 2 x 1 8 0 5 SBP 1, trecute prin teci PVC cu 0 50. Arcul este armat cu 6 0 16 PC 52. Armtura nepretensionat a tirantului este format din 4 0 10 PC 52, iar montanii din 2 0 10 PC 52. Zona de capt este ntrit cu plase sudate (3 buc.) prinse de cornierele de reazem ; etrierii 0 8 snt ndesii pe reazem, iar plcuele de rezemare P 2 snt prinse cu praznuri sudate (fig. V III.9 b).

Fig. V III.9 a. H al in d u stria l p a rte r cu arce d in beton p reco m p rim a t de 18,00 m deschidere i tra v e i de 6,00 m . V edere de ansam blu.

398

E trt> B /20

L60 *60*10-200

400

SECIUNE A

Fig. VIII.9 c. Detaliu d e armare a arcului n zona d e reazem.

C a rte a f i e r a r u l u i b e to n is t c d . l

Fig. V III.9 d. D etalii de arm are

c u plase

sudate

(v. fig. VIII.9 b).

S tlp ii preturnai au form a din figura V I I I . 10 i se m onteaz a fundaii p a h a r (v. cap. V I I I , C). A rm tu ra longitudinal cu mrcile Q) i (2) este ndoit la capul stlpului p en tru a arm a i consolele de pe reazeme p e n tru arce. D in stlp s n t lsate m u s t i pen tru m binarea cu arcele. P e console s n t p re v zu te plci P I din oel la t an co rat p riu su dur cu a rm tu ri nglobate n console. P e n tru m an ipu lare stlpii s n t p re v zui cu crlige.
V E D E R E 1 1 V E D E R E 23

Fig. VIII. 10 a. Stlpi preturna la hale parter cu arce din beton precomprimat.

402

A R MA R E

<S

R *J3| 1

SECIUNEA

1-1

SEC IU N EA

2 -2
L tW m E t r * 6 / 2 5 IS O )

VEDERE 3-3

n o M Q) - 11

r C0

70

< 0 2

1
E tr 6 /2 S L v = J .S 0 m

( ) l (.5 0 m
Elr * 6 /til2 3

Fig. VIII.IO b. Detalii de armare a stihiilor preturnai.

403

EXTRAS
rea 1 2 3 L 5 6 7 8 9 P2 < t> L L L 1 L L 8 6 6 6 12 Buc L 2 2 2 2 2 30 20 5 6 Lurxjrrva 7.96 2 .9 7 6 .2 5 2 .8 5 1.70 2.10 1.50 1.10 1.80 1.70

DE ARM TUR
OB 3 7 06 *8 O 1L 012 PC 5 2 * L 31.B5 15.95 12.50 5.70 3.LQ L.2>3 15.00 2 2 .OG 9.00 1320 76.00 0.22 16.90 L.2C 9 .V 121 11.'j O 10.23 60.30

Lunaim e / t k q /m k n /i> Total T o ta l, kg

__ ' T ;
38 .6 0

am

Ol
73j3d 73.00

9W

111.60

EXTRAS DE LAMINATE
Denum ire PI O tel lat Oimensiuru 100x10 Lungi Buc m ea 2 2 .5 L M asa Pe m 7.65 P e b uc. 176 To n al 7,OL

kg

7.0L 0.96 6.75

CARACTERISTICI
E lem en t S tlp Volum m3 1.03 M osa. Cofraj m2 t 2 .6 0 3.56 Laminate kg 17.00 O te l-b e ion 0 9 37 38 .6 0 PC 5 2 7300 3 250 Beton

S u d u r

cu

e le c tr o z i

EL 4 6 f

Fig. VIII,10 c. Extras da armtur pentru stlpi.

3. Hale parter realizate cu ferme i arce din beton armat


a. Hale a cror structu r de rezisten este realizat cu aju to rul arcelor. Folosirea arcelor din beton arm a t, ex ecu tate monolit, i gsete n prezent o aplicare lim itat, d ato rit consumului m are de m anoper, cofraje etc. Concepia constructiv pen tru realizarea monolit, prefabricat sau pretensio nat este practic aceeai.
404

Folosirea arcelor eu tiran i pretensionai este n prezent posibil d a to rit progreselor tehnologice nregistrate n ex ecu ia elementelor prefabricate i a celor pretensionate. D in p u n c t ele vedere constructiv aspectul halelor cu arce clin b eton a r m a t monolit este similar cu al celor din beton precom prim at. n fi gura V III.9 a s-a a r ta t o seciune transversal printr-o hal p a r te r realizat cu arce. P rob lem a principal la aceste tip u ri constructive este ancorarea t i r a n t u l u i sau barelor ntinse in noduri n special la cel de capt (la reazem). n figura V I I I . 11 snt a r ta te diferite moduri de ancorare a t i r a n tului, la arce i ferme, cnd arcul este realizat din a rm tu ri elastice (oel-beton). Zonele de ancorare sn t ngroate p en tru preluarea efor turilor locale. Barele n aceast zon s n t ancorate n mai m ulte m o duri : cu plcue sud ate prin ad eren folosind bucle, cu bare filetate i plcue etc. Barele de oel-beton pot fi introduse i n grinzile longi tudinale sau in bulb (ntrituri), special prevzute n capul arcului. P e n tru preluarea eforturilor locale (de ntindere) care snt deosebit de mari, n aceste zone se prevede n plus i o a rm tu r tran sversal puternic (etrieri, frete, carcase). P e n tru tira n i apare eficient s se foloseasc n loc de oel-beton, profile lam inate, ancorate la capete cu piese sudate. P e n tru a preveni apariia unor sgei m ari la t i r a n t u l principal al arcului, acesta se execut cu o eontrasgeat i se ancoreaz de arcul propriu-zis prin m o n tan i. Arcul are p revzute m u s t i pen tru reali zarea conlucrrii cu elementele ele acoperi care se m onteaz pe hale. b. Hale a cror structur este realizat eu ajutorul fermelor din beton armat. Utilizarea fermelor din b eto n a rm a t la realizarea halelor industriale a fost destul de r s p n d it n cincinalele anterioare, da torit consumului redus de m ateriale pe care l reclam (oel, ciment). n figura V I I I . 12 se prezint aspectul de ansam blu al unei hale realizat clin ferme de beton arm a t. n plan a I* se d u n exemplu de arm are a unei ferme clin beton arm a t, cu bare independente de oelbeton. F e rm a are clou p a n te i reazem pe nodul superior de ca p t a v n d i o legtur cu stlpul care se betoneaz dup m o n tare a fermei. Nodurile fermei snt suficient de dezvoltate p en tru a se p u te a a n cora barele m o n tan ilo r i diagonalelor care snt a rm a te cu cte 4 bare bine ancorate in tlpi n zona nodurilor.
*) Planele sini plasate la sfirilul crii.

405

Fig. V I I I .ll. A n co rarea tira n ilo r la fe rm e i a rc e i a prin fretaj ; b, c prin plci de ancoraj i freta) ; d prin plol de ancora) (corniere) ; e, 1, g prin aderena.

406

Fig. VIII.12. S tru c tu r de h a l re a liz a t cu ferm e d in p a n o u ri a sa m b la te p rin p re c o m p rim a re : a cu travee de 6,00 m ; b cu travee de 12,00 ra.

Tlpile au arm tura continu (v. plana I). P en tru preluarea efor turilor locale mari din noduri se pun etrieri nchii dei, iar la nodul de capt snt m ontate i reele (plase cu ochiuri dese). Talpa superi oar are m usti pentru asigurarea conlucrrii cu elementele de aco peri, iar pentru manipulare este prevzut cu crlige de agare.

4. Hale parter realizate cu ferme din beton precomprimat


In trecut s-au realizat elemente de ferm din beton arm at asam blate prin postntinderea a r m tu r ii; pentru a se realiza indici tehnicoeconomici mai favorabili s-a trecu t la execuia n tipare a unor ferme din beton arm at de 12, 15 i 18 m, dintr-un singur tronson.

407

Fermele se to a rn n poziie orizontal, iar d up ntrire i deco frare se execut postntin derea tlpii inferioare cu fascicule de srm S B P I (v. cap. VI). Fasciculele au n com ponena lor 1428 srme, n u m ru l lor fiind n funcie de deschiderea fermei, tip u l de ncrcare etc. n plana I I se a r a t arm a rea unei ferme de 18 m deschidere (cu ta lp a precom prim at). L a arm area acestei ferme s-au u tiliza t carcase s u d ate ex ecu tate n fabric. A rm tu ra n epretensionat a tlpilor i diagonalelor fermei este alctuit din carcase sudate prin puncte sub form desfurat (plan) du p care s n t ndoite (cu dispozitive speciale cu raza mare) sub form de carcase nchise. Noduiile fermei s n t a rm a te suplim entar, cu carcase speciale i etrieri nchii. n ta p a de jos se las la tu rn a re un gol realizat p rin teac din b an d de oel de grosime 0,2 mm i 0 in, = 65 mm care se extrage d up t u r narea betonului. P o stn tin d ere a se face prin tensionarea fasciculului de la ambele C apete; blocajul fasciculului se face cu ancoraje inel-con (v. cap. VI).

5. Hale fr pod rulant realizate cu elemente de suprafa tip UPH din beton precomprimat
n figura V III.1 3 a se a ra t realizarea halelor uoare din grinzi precom prim ate i elem ente spaiale tip U P H cu deschideri de 12 ; 15 i 18,00 m, iar n figura V I I I . 13 b i c. modul de arm are a elem entului prefabricat U P H cu deschiderea de 15,00 m i lim ea de 3,00 m. a. Armtura nepretensionat. Elem entul este a r m a t cu plase exe c u ta te de I.S.P.S. B uzu i cu carcase sud ate ex e cu tate n fabrici, din srm tra s STNB i oel OB 37. La capete are p rev zute a rm tu ri su p lim e n ta re din oel PC 52 i OB 37 ( 0 6, 10, 12 i 14). Marginile s n t n t rite p rin carcase. Ordinea de montare a armturii este urm toarea: 1) Se monteaz barele marca Q) i @, carcasele C I, urechile de agare i apoi plasele P I i P 2 de la partea inferioar i se leag barele marca (2) i @ de barele acestora. 2) Se amfileaz toroanele. 3) L a partea superioar se monteaz plasele P I i P 2 i barele marca 0 i care se leag de plase. 4) Poziionarea armturii se face prin clislanieri din material plastic.
408

Fig. VIII.1 3 a, Hal

fr

pod

rulant

din

elemente

d e suprafa

tip

UPH.

409

C m

li

m m

O l fc to v

- J-

l"l',ll'

NT "A

i i i 4 .j i gr 9 / i 9x i 9 i # i 9 r

410

rig. VIII.13 b. Armarea elementului UPH-15/3.

U \j jSSs

SECIUNEA
Scara 110

A -A

Fig. VIII.13 c. Armarea elementului UPH-15/3. Seciuni transversale.

411

b. A rm tura prelensionat. Aceasta este alc tu it din t o ro a n e T B P 9 (7 0 3) care pretensioneaz elementul dup dou diagonale. N um rul toroanelor pe o direcie de pretensionare variaz de la 5 la 9, d up tipul elem entului (deschidere, ncrcare etc..). Preensionarea se face pe tiparul a u to p o rta n t cu prese monofilare. Betonul folosit are marca 500. Rezistena minim a betonului la tr a n s fer este 35 N /m m 2, iar la livrare de 44 N /m m 2. Betonul este pregtit cu un vibrofinisor i t r a t a t termic. Abaterile admise la poziionarea arm turii snt de 1 mm la a rm t u r a pretensionat i de 5 10 mm la lungimea i limea plaselor carcaselor. O mare atenie se d i acoperirii cu beton la care se adm ite o a b a tere de m ax im u m 5 mm.

B. ARMAREA CONSTRUCIILOR N CADRE


P entru anum ite industrii, unde stru ctu ra de rezisten trebuie s preia ncrcri mari, aceasta este dimensionat n consecin. Ori de cte ori este posibil se folosesc construcii prefabricate, d a r s n t i cazuri cnd elementele prefabricate nu pot fi utilizate. In categoria halelor grele se consider halele parter executate mo nolit i halele etaja te pen tru industrii la care presiunea pe planee este de 10 30 k N /m 2. Construciile de locuine cu schelet de beton arm a t se execut mai rar. La construciile monolite stru ctu ra de rezisten este alctuit din stlpi solidarizai cu grinzile, formnd cadre plane, care la rndul lor sint solidarizate n direcie perpendicular to t cu grinzi, realiznd i pe aceast direcie cadre. R eea u a plan de grinzi i plcile de leg t u r formeaz aibe nedeformabile. Construciile specifice pentru acest sistem snt construciile e ta ja te n cadre de beton arm at, construciile etajate cu planee ciuperci sau dale, construciile industriale p arter n cadre, construciile speci fice cu stlpi peron, construciile pe. stlpi i grinzi cu zbrele, solidari zate de stpi cu nvelitori grele i sisteme constructive ale halelor uoare cnd se folosesc subansambluri de acoperi grele ce au deschideri mari.

412

1. Cadre din beton armat monolit pentru hale industriale parter


P entru hale industriale cu pocluri rulante grele s-au folosit In trecu t construcii pe cadre cu trei deschideri ca cea din figura V I I I . 14, cu distana dintre cadre de circa 12,00 m. Grinzile s n t prevzute cu vute. Stlpii exteriori snt elastici pen tru a permite dilatri i contracii n plan t r a n s v e r s a l ; placa este din beton arm a t monolit. n mod prac tic, n prezent se execut numai construcii p arial monolite. La aceast soluie trebuie re in u t modul cum se armeaz vutele, Jegtura de la colurile cadrelor, arm area consolelor, ridicarea a rm tu rii pe reazem. n prezent, pen tru zone seismice se respect unele prevederi supli m entare, n special pentru a rm tu ra transversal din capetele stlpilor i grinzilor, aa cum s-a a r ta t n cap. VII.

to.oo
P L A N COFRAJ

H
l

I
m
Z .W -i- Z ffU

. X . J ____ L , _ L . _
W ^ 2 .B 2 -A - 2 ,6 ? ~ Z,6Z-^~ 00

-V il

-y-ZflZjfrZ.W frZ.M

i-

Fig. VIII.14 a. Armarea unui cadru monolit de hal industrial. Seciune transversal prin hal.

413

AMARE CAD RU CURENT


/ \

414
unui cadru monolit

'ujDQ/8<p-ld

Fig. VIII.1 4 b. Armarea

d e hal

industrial. Detalii d e

armare.

2. Cadre etajate din beton armat


a. Cadre din beton armat etajate n soluie monolit. Construciile e ta ja te din cadre flexibile au riglele cadrelor orizontale. P en tru con strucii cu deschideri egale, riglele (griczile) cadrelor se execut fr v u te ; la intercalarea de travei mrite, riglele cadrelor se mresc i se prev d de regul grinzi cu v u te pe reazem. Construciile actuale se exe c u t numai parial m o n o lit; planeele snt prefabricate parial sau n to ta lita te i de asemenea o p arte din rigle. n figura V I I I . 15 se prezint arm area unui fragm ent de cadru m o nolit cu plac monolit, i anume : modul de nndire la stlpi, ridicarea a rm turii pe reazeme, folosirea etrierilor nchii pe reazeme i la stlpi, ndesirea etrierilor pe reazeme i ' la capelele stlpilor etc. Se atrage a ten ia asupra poziionrii arm turii prin purici i distanieri. n zone seismice, dup noile norme de arm are se acord u n rol mai mare arm turilor transversale prin etrieri i continuitii arm turii pe reazeme i la colul cadrelor. b. Cadre din beton aim at etajate n soluie parial prefabricat. In aceast v a ria n t stlpii halelor se to arn monolit pe fiecare n i v e l : grinzile (riglele) pot s fie prefabricate, iar planeele se pot executa din elemente de planeu de tip II de 6 12 m (fig. VIII.16) sau din planee predal. c. Cadre din beton aiinat n soluie integral prefabricat. Toate elementele snt prefabricate, stlpii po t fi de nlim ea unui etaj cu con sole lungi sau scurte, de asemenea pot fi i continui pe nlimea a dou sau trei niveluri, riglele principale snt prefabricate, iar riglele de rigidizare se execut pe antier. F undaiile snt de asemenea pre fabricate, iar elementele de planeu s n t de regul complet prefabri cate (fig. VIII. 17). n figura V I I I . 18 se arat o soluie de hal P + l integral prefabri cat, la care se folosete pentru arp an t ca element de rezisten ferme de acoperi din beton arm at precom prim at (v. plana II). Pe ferme se m onteaz grinzi secundare prefabricate, avnd nvelitoarea din azbociment izolat termic. Planeele snt alctuite din chesoane prefabricate suprabetonate, iar stlpii i fundaiile din beton arm a t prefabricat. La armarea stlpului central (plana III) este folosit oelul FC 52 pentru bare de rezisten, a v n d etrierii din oel OB 37.Oelul PC 52 este fasonat fr ciocuri sau cu ciocuri drepte, iar a rm tu ra tran sver sal (etrierii) este ndesit la capetele stlpilor i n zona consolelor, conform reglementrilor pentru calculul n zone seismice.

415

416
S I * --7 9 1 *1

m--7/*e(4)
Exemplu d e armare a unei poriuni d e cadru etajat.

o e/= >

Fig. VIII.15

Fig. VIII.16. Elementele structurii parial prefa bricate pentru hale industriale etajate :
a e le m e n te le s tr u c t u r ii ; b a lc tu ire a u n u i n o d ; 2 s tilp d in b e to n t u r n a t m o n o lit in c o fra je de in v e n t a r ; 2 g r in d de r ig id iz a r e p r e fa b ric a t tr a n s v e r s a l ; 3 g rin d p r in c ip a l p re fa b ric a t lo n g itu d in a l ; 4 e le m e n t de p la n e u t i p I I ; 5 s u p ra b e to n a re a r m a t .

27

C a rte a f ie r a r u lu i b e to n is t cd . 1

417

Fig. V III.17. E lem en tele stru c tu rii in te g ra l p re fa b ric a te v a ria n ta stlp i cu console scu rte p e n tru h a le in d u s tria le e ta ja te :
a elementele structurii ; b alctuirea unul nod ; 1 stlp din beton armat cu console scurte prefabricat sau preturnat pe antier ; 2 rigl transversal prefabricat ; 3 grind longitudinal prefabricat ; 4 element de planeu tip II i 5 suprabetonare armat.

418

Fig. VIII.18 a. Hal etajat

din elemente p refab ricate. Seciune

transversal

(proiect I.P.C.T.)

420

li io'

U i O K
etajat din elemente

< />

Fig. VIII.1 8 b. Hal

prefabricate. Seciuni longitudinale.

3. Stlpi din beton armat pentru cldiri i hale industriale


Stlpii snt d estinai a prelua n prim ul r n d forele de com presiune pe care le tra n s m ite g re u ta te a cldirii i ncrcrile pe care le su p o rt (utilaj, m ateriale, oameni, mijloace de ridicat etc.), iar n al doilea rn d trebu ie s reziste te n d in ei de ncovoiere din efectul de cadru, din podul ru l a n t i din conlucrarea spaial a construciei. C om portare similar cu stlpii au to a te elem entele de tip b ar din construcii (barele fermelor, arcele etc.) care treb u ie s suporte eforturi de compresiune. a. Form e constructive. Stlpii de hale industriale, a n de regul, formele a r ta te n figura V I I I . 19. Seciunea tra n sv e rsal a stlpilor i m o d u l cum apare a r m tu ra n seciunea tran sv e rsal se vede n fi g u r a V I I I . 20. Cele mai u tilizate forme de seciuni s n t : dreptunghiulare, dublu T, casetate, n cruce, circulare, tu b u la re (la cei centrifugai), poligonale etc. A rm tu r a poate fi elastic (oel-beton pen tru b eto n a rm a t sau be to n p recom prim at) sau rigid (din lam in ate de oel). Seciunea cea mai u tilizat este cea dreptunghiular. R a p o rtu l dintre laturile d re p tu n ghiulare din seciunile tran sversale este h/b = 1 , 5 . . . 3 . Dim ensiunile se iau, de regul, din 5 n 5 cm p n la nlim ea sec iunii de 80 cm, apoi m ultiplii de 10 cm. Stlpii treb u ie s ndeplineasc condiii de rig id ita te ex prim a te p rin ra p o rtu l dintre nlim ea H a stlpului i lim ea h a seciunii transversale. L a stlpii de rezisten ra p o rtu l H /h variaz a s t f e l : la construcii obinuite H /h < 25 (20 la b eto n din granulit) ; la hale industriale H /h < 14 (12 la poduri ru lan te grele). Seciunile transversale pen tru la tu ra mic v ariaz de regul n tre 20 i 40 cm. L a halele industriale se folosesc i stlpi cu goluri sau stlpi d u blu T cu inim plin subire (fig. V I I I . 21). Stlpii cu goluri sn t n prezent s tu d ia i p e n tru corecta dimensio nare a ram urilor, barelor transversale i zonelor de legtur. b. A im are a stlpilor. Regulile de arm a re a stlpilor a u fost a r t a t e la cap. VII. A rm tu ra se aaz periferic stlpilor i ct mai uniform i simetric, a v n d grij s se asigure acoperirea cu b eton i o b u n legtur prin a r m tu ri transversale (etrieri, frete etc.), (fig. V I 11.22, a d).
421

422

1 J=

U j

l uj a
f V

f\ ^-1

^ r

j i ,_

'<1

..._.

Fig. VIII.19. Tipuri d e stlpi pentru hale industriale.

Fig. VIII.20. Seciuni transversale ntilizate pentru stlpi.

j, SECIUNEA 7-7 '/// l/) -c bs u |


L

m
Y ;

SECIUNEA 2-2

hr U ^ J

[::: j 1 *r

SECIUNEA 3-3 >

mz.
5O O 4 uH

Fig. VIII.21. Stlp cu goluri pentru hale in dustriale.

\\

X .

ZZ3
N O T A : L u n g im e a
c io c u lu i ( x J ta e f n e r i = W d

/:

F ig. V I I I .22. A rm a re a s tlp ilo r (se c iu n i tr a n s v e rs a le ).

Armturile de rezisten (longitudinale) ale stlpilor trebuie s se gseasc din 2 n 2 n coluri de etrieri, de aceea se folosesc etrieri dubli sau suplimentari (v. fig. V I I I . 22). Stlpii prefabricai au prevzute m usti (ochiuri) de agare (prin dere) n macara (v. fig. V III. 10 b). c. Armarea consolelor i articulaiilor. Stlpii snt prevzui c i console scurte pentru sprijinirea grinzilor de rulaie sau a elementului de acoperi (grind, ferm, arc etc.). Consolele stlpilor snt solicitate la ncrcri concentrate mari care produc eforturi locale puternice de forfecare, ncovoiere etc. Consolele se armeaz puternic pentru a prelua aceste eforturi ; arm tu ra de la partea ntins a consolelor se ancoreaz n stlpi i se distribuie simetric n console. P entru preluarea eforturilor de tiere (forfecare) arm tu ra este ridicat (cobort) ori de cte ori este posibil i com pletat cu etrieri dei (arm tur transversal, fig. V III.23, a). E xem ple de arm are a consolelor din capul stlpilor se pot vedea i u figura V I I I . 10 b, V I I I . 14 i plana III.

F ig. V III.23. A rm a re a co n so lelo r sc u rte i a a rtic u la iilo r. A rm tu rile p o t *1 a stfe l a r a n ja te in c it s in te rv in d e d o u o ri n re z is te n a co n so lei : a consol de stlp marginal cu seciune constant ; b consol de stlp marginal ea seciune variabil ; c arm area transversal a consolei scurte cu bare nclinate I d arm area transversal a consolei foarte scurte ; e, f console de stilpi centrali cu seciune variabil ; g arm area articulaiei cu miez la un stlp pe fundaie ; h al inarea articulaiei cu bare ncruciate la un stlp pe fundaie ; 2/3 I, reprezini pottiunea activ a arm turii transversale.

426

Fig. VIII.24. Armarea nodurilor de cadre :


a, b, c, d noduri de col ; e, f noduri interm ediare.

(Clorert)

Fig VIII.25. ntreru perea armturilor loagitudinale la col urile cadrelor.

n prezent articulaiile de beton armat se folosesc m ai rar. A rticulaia se n trebu ineaz, de regul, la baza i n capul u nor stlpi, arce, boli, cadre i la grinzi continue cu articulaii. Se po t realiza articulaii perfecte sau articu laii pariale (prin mic orarea seciunilor la 1/3 sau 1/4). A rm area articulaiilor treb u ie s fie puternic, n tru c t to a te eforturile din articulaie se preiau n u m ai de a rm tu r. A rm tu ra din articu laii se ancoreaz de asemenea putern ic i se p reteaz p en tru preluarea eforturilor locale (fig. V III.23, g, h). d. A rm tu ra nod urilor de cadru. n cap. V II s-au a r t a t criteriile de arm are a elementelor frn te (grinzi). n exemplele din cap. I I i I I I s-au p u t u t u rm ri m oduri de a rm a re a nodurilor la cadrele e x e c u ta te monolit. L a halele industriale, leg tu ra dintre rigle i stlpi treb uie reali za t ct m ai corect p en tru a prelua ntinderile din fibrele ntinse (de la p a rte a superioar i inferioar) i eforturile de forfecare. A rm tu r a din rigl se ancoreaz n stlp, iar cea din stlp, n rigl pe o lungim e de 30 40 d n zonele ntinse i pe 20 30 d n zonele com p rim ate (pen t r u oeluri tip PG se vor lua lungimile reco m an d ate la cap. VII). Barele se n treru p num ai cte dou n aceeai seciune tran sv e rsal, dis ta n a d intre seciuni fiind de 30 d (fig. V I I I . 24). Barele care se ndoaie d u p un arc de cerc au raza m inim de 15 d. n cazul solicitrilor m ari (m om ente ncovoietoare mari) nodurile s n t p re v zu te cu v u te (v. fig. V I I I . 14). Se poate ad o p ta i soluia de fretare a regiunii com prim ate a v-utei. P e n tru colurile de cadru cu eforturi de ntindere la fa a exterioar, n treru p e rile arm tu rilo r longitudinale se fac de regul conform fi gurii V III.2 5 . A rm turile transv ersale (etrieri) se ndesesc n dreptul nodurilor p e n tru preluarea eforturilor de ntindere din aceast zon i a preveni flam barea barelor longitudinale la eforturi a ltern ativ e d a te de forele orizontale provo cate de cutrem ur. n nodurile cadrelor cu v u te, etrierii se aaz normal pe vute. ^

4. Grinzi de rulare
Grinzile de rulare (fig. V III.26 ) se ex ecut n prezent n fabrici, de regul din b eton a r m a t precom prim at. L a deschideri mici se folosesc i grinzi de rulare d in b eton arm at. De obicei se folosesc grinzi de ru lare sim plu rezem ate. Seciunea transv ersal folosit este, de regul, sub form de T sau dublu T.

428

GRINDA

CR6-80-C

429

Fig

VIII.26 a. Armarea

unei grinzi

d e rulare din beton I.P.C.T.).

armat. Seciune longitudinal

(proiect

0 ) C /)

tu

o U j

io

E *

^d Sd; Q J 'd c o
'o

3 a S <

Uj

o U co
j

b fl
E

430

nlim e a li a grinzii se ia de 1/7 1/10 din deschiderea I, iar l im ea b este de 1 /2 1/4 din h. T alp a grinzii se proiecteaz de 10 14 cm, fiind de o lim e destul de m are p e n tru a m ri rig id ita tea tra n sv e rsal a grinzii. L a grinzile simplu rezem ate se poate obine c o n tin u ita te a lor printr-o zon de legtur bine a rm a t i betonat. A rm tu ra de rezisten este din oel PG 52 i nu are p revzute ciocuri ro tu n d e, ci num ai ciocuri drepte. P e n tru preluarea forelor tie to a re pe reazem s-a pus m u lt a r m t u r rid ica t (nclinat). L e g tu ra de co n tin u ita te pe reazem se realizeaz prin m u sti. Pe g rin d se p re vd piese metalice p en tru rezem are pe consolele stlpilor i prinderea inei. Grinda are legturi cu stlpii i p e n tru preluarea forelor de frnare longitudinale i transversale. P e n tru arm area grinzilor de ru la re se pot utiliza i carcase s u d a te puternice.

C. ARMAREA FUNDAIILOR

F u n d a ia este p a rte a de construcie care tra n s m ite terenului ncr crile construciei, asigurndu-i nedeform abilitatea acesteia p n lalimitele ce-i confer siguran. F u n d aiile p o t fi din zidrie de piatr, b eto n ciclopian, b eto n simplu i b eton arm at. Deoarece terenul are ca p a c ita te redus de a prelua compresiuni, fu n d a ia asigur o s u p ra fa de rezem are m are, fcnd trecerea de la seciunile m ai reduse ale stlp ilo r sau elementelor de construcii 1as u p ra faa necesar rezemrii. Corpul de fu nd aie se gsete de regul sub nivelul terenu lui ; el reazem pe u n s tr a t de fund are ce se gsete la o adncim e re la tiv mic. T ipurile obinuite de fu n d a ii s n t : fundaii izolate din beton i be ton a r m a t; fu ndaii de adncime ; fundaii continue rectilinii i circulare din beton sim plu sau beton armat ; fundaii din reele de grinzi i radiere din beton armat ; fundaii speciale din beton armat (circulare, poligonale,, cu nervuri, fu n daii precomprimate etc.). Tipurile de fundaii, adncim ea de fundare, s u p ra faa de rezemare i condiiile de izolare se aleg n funcie de : natura terenului i nivelul apelor subterane ; adncimea de nghe (talp a fundaiei gsindu-se sub aceast adncime) ; im portana cldirii i seismicitatea regiunii ; condi iile de exploatare ale cldirii (ncrcri, u m id itate etc.).
431

Materiale folosite. P e n tru fundaiile din b e to n sim plu se folosesc mrcile de b eton B c3,5, B 05 i Bc7,5. La u m p lu tu ri i egalizri se folo sete m arca B 03 ,5 . P e n tr u a rm a re se fo lo s e s c : pentru armtura constructiv, OB 00 i OB 37 ; pentru armtura de rezisten, OB 37, srm e netede i p ro filate STNB i S T PB i oeluri cu profil periodic PG 52. Adneimea de nghe. A ceasta este de regul m ai m are de 70 cm (STAS 6054-77). A dneim ea de fun d a re la terenurile expuse ngheului este mai m are dect adneim ea de nghe cu circa 1020 cm. n po r iunile de cldire neexpuse ngheului aceasta se reduce la 4 0 50 cm.

1. Fundaii izolate din beton si beton armet


*

> ,

Acestea sn t fundaii da mic adincim e folosite la stlpii din b e to n a r m a t monolii i prefabricai i la stlpii metalici. S u p rafaa de re z e m are pe te re n a fund aiilor este d t form p t r a t sau d re p tu n g h iu lar. Tipurile de fundaii folosite n mod cu ren t s n t : tlpile din beton arm at ; blocurile din beton sim plu i cuzineii din beton armat ; paharele din beton armat pentru stlpii prefabricai. a. F u n d a ii izolate eu tlp i din bel oii arm a t. Aceste fundaii snt de regul fu n d a ii de mic adincime, care po t fi cu solicitri centrice sau excentrice, a d ic la care ax a stlpului se gsete n axa fundaiei sau are o deviere fa de axa fundaiei. D in p unctul de vedere al formei, ta lp a fundaiei poate fi de form prism atic, la dimensiuni mici ale fundaiei la care s u p ra faa A < 1 m*, sau de form tronconic, la dim ensiuni mai m ari ale fundaiei la care s u p ra ia a A > 1 m'-. b b. F u n d a ii izolate de form ___ 1 prism atic (fig. V I I I . 27). Reco f m andri constructive de a lc tu ire: 1) Raportul nlim e/lim e r i ( I i / B ) trebuie s aib valori co >-j 3 r:rscJD ...... J respunztoare pentru ca fundaia '77777/ / / / ; / / / / / / / / / / / / / / ; s fie rigid i s nu fie nevoie / B de arm tu ri ridicate p e n tru p re Beton de egalizare/ luarea forelor tieto are ; aceste Fig.VIII.27. Fundaie izolat prismatic. condiii s n t ndeplinite la fu n
432

daiile cu ren te dac 11/B 0 ,2 3 . . . 0 ,3 5 ; la stlpii de col. nlim ea fundaiei este mai m are i satisface c o n d iia ; H /(2 B b) = 0 ,2 5 ...0 ,3 0 .

2) nlim ea m inim constructiv (I I > 3 0 cm ) trebuie s fie satis fcut concomitent cu raportul H j B . Betonul de egalizare are grosim ea de 5 cm i se t o a r n nainte de tu rn a re a fundaiei. Reguli de arm are : 1) Procentul m inim de armare se ia 0,05% raportat la seciunea Bh . de exemplu la B = 100 cm i Iv, = 30 cm, a r m tu ra m inim va f i ' t Jh V

V '\

< 100 X 30 % 0,05 r , A / --------------------------- = 1,5 cm 2 ; A t x 6 0 6.

100

2) A rm area se face de regul cu plase sudate cu sau fra ciocuri, con form regulilor de armare. A ria armturii se determin prin calcul i pa fi mai mare dect cea m inim artat. 3) A rm tura se plaseaz la partea ntins a fundaiei (faa de jo s ) ; la fundaii ptrate armtura se distribuie uniform pe ntreaga talp. 4) A rm tura stlpilor trebuie s ptrund n fundaie pe lungimea de ancorare necesar (v. cap. VII). c. Fundaii izolate de form tronconic. Acest t i p de fundaie se utilizeaz la fundaii cu tlpi mai late (A > 1 m 2) sau cnd trebuie s se reduc c a n tita te a de beton. Acest tip de fu n d a ie este mai dificil de executat. Reguli constructive de fundare (fig. V I I I . 28): 1) nlim ea marginii H ' va fi de cel puin 20 cm, de regul : II' = / / / 3 . . .11/2. In ju rul bazei stlpului se v a lsa o poriune orizontal de 5 10 cm lime. 2) A rm tura se determin prin calcul. L a fundaiile cu tlpi dreptunghiulare a r m tu ra determ in a t sub zona activ a fundaiei (d eterm inat de planurile la 45 duse din col urile stlpului) se extinde (cu aceeai seciune pe m etru liniar) pe to a t talpa (restul tlpii). D is ta n a m axim dintre a r m tu ri v a fi mai mic de 25 cm.
28 Cartea fierarului betonist cd. 1
jq o

Fig. VIII.28. Fundaie izolat tronconic din beton armat pentru un stlp.

La partea superioar se prejvede o arm tur constructiv compus din bare la maximum 50 cm, cu 0 m( 10 la otel PC si 0 min 12 Ia oel OB 37. P entru evitarea fisurrii betonului se folosete (din calcul sau con structiv) i arm tur ridicat de acelai diametru cu arm tura de la partea superioar. A rm tura are de regul i ciocuri pentru m buntirea ancorrii. d. Fundaii tip eiuperc izolate clasic*. Acest tip de fundaii se utilizeaz n cazuri speciale, pentru fundaii de foarte mic adincime. n figura V II I.29 se d o variant de armare a unei astfel de fundaii. n cazul n care eforturile snt mari, barele ridicate trebuie s aib lungimea de ancorare n zona comprimat (n partea de sus) conform prevederilor din cap. VIL e. Fundaii izolate excentrice (nesimetrice). Acest tip de fundaii snt folosite n cazul solicitrilor excentrice (stlpi de col) i n cazul n care din anumite motive fundaia nu se poate dezvolta n toate di reciile sau cnd solicitrile excentrice snt mari (fig. V I I I .30) i nu este economic s se foloseasc o fundaie centric. O variant a fundaiilor excentrice snt cele cu grinzi de echilibrare la care fundaia de margine nesimetric este legat cu o grind de alt fundaie vecin.

434

SEC IU N EA A-A

7Q-120

3etiit>8L=265-t5S Beton de egalizare

tir.^ 8 la 30 cm

57 o *

98
110 'bS & n moL*2zo V S W L ^SO
m iz L-3^5

&
\2%>20L=K5

Fig. V III.29. F u n d a ie izo lat Sn fo rm de ciu p erc, p e n tr u stilp d in b eto n

armat.

'50, h
-4 j,i 20<b12mm /Kso-*!
90 * 130- 220--------

X 3 \< t> 1 2 m rri

220--------

Fig. V III.30. F u n d a ie d in b e to n a rm a t, so lic ita t e x c e n tric .

r\
-

1?

90 4
-

130-

t I \ h r
A I ptH

y-90-* 130

435

2. Fundaii cu bloc din beton simplu i cuzinet din beton armat


O astfel de fu n daie se folosete p en tru obinerea unei suprafe# mai m ari de fu ndare la o adincim e dorit. Fundaiile de acest tip sn t alctuite d in tr-u n bloc din b e to n simplu, pe care reazem stlp u l prin interm ediul unei tlp i rigide mai mici d ect fu n d a ia den u m it cuzinat (fig. V I I I . 31). Recomandri constructive de fundare : 1) Blocul are retrageri n trepte (1 3). 2) Cuzinetul se dimensioneaz ca o fundaie rig id cu t lp i de form prismatici7 pn la suprafaa dc 1 ms i de form Ironconic la su p ra fe t mai mari. 3) Limea cuzinetului b se dimensioneaz ct m ai redus, asigurnd ns transmiterea presiunilor la teren ; de regul variaz dup form ula : l> = ( 0 , 4 0 . . . 0,65)B in fu n cie de n u m rul treptelor.. 4) nlim ea treptelor blocului este n j u r de 30 40 cm. 5) nlim ea cuzinetului rezult din condiiile : h > 0,25b ; b = h /l = = 2 / 3 . . . 1. lle<juli dc armare a cuzinetului : 1) In principiu cuzinetul se armeaz ca o fundaie rigid izolat, cu procent de armare de 0,05 % raportat la seciunea bh . 2) L a partea inferioar cuzinetul are o plas cu ochiuri ptrate sau dreptunghiulare, cu distana m axim ntre bare de 25 cm (2 5 0 m m ). 3) Cuzinetul se ancoreaz n blocul de beton sim plu printr-o arm tur de ancoraj (v. cap. VII).

Fig. VIII.31. Fundaie cu bloc din beton sim plu l cuzinet d ia beton armat.

436

3. Fundaii izolate pentru stlpi metalici


B aza stlpilor metalici se alctuiete astfel pen tru a putea tr a n s mite, prin placa de baz i traverse, efortul de compresiune, iar prin uruburi de ancoraj, efortul de ntindere. F u n d a ia propriu-zis este alctuit dintr-un bloc din b eto n simplu i u n cuzinet din beton arm at. Modul de alctuire si prindere a stlpului de fundaie se poate urm ri pe figurile V III.3 2 i VIII.33.
L IB I Cu s e u

Mortar de poza S

'U----JU U

E y
M

Profile metalice

. li > > Ml. A -3-5 cm

Placa d e b a z urub pentru fundetii

Fig. V III.32. F u n d a ie iz o la t p e n t r u stlp m e ta lic c u e f o r tu ri m ici.

' # ..... ....... v .'iV

437

4. Fundaii izolate tip pahar pentru stlpi prefabricai


L a construciile integral prefabricate fund aiile stlpilor se execut sub form de fu n d a ie p refabricat tip pahar, n care se introduce stpul prefabricat, care se m pneaz de regul cu pene metalice i m o rta r de ciment, realiznd n castrarea stlpului n fundaie^(fig. V I I I . 34).
M/n. Scm

ECTIUNEA A-A
Peretele paharului S tilp

CAZUL FUNDAIEI CU 2 STLPl'


r 12cm > Scm 8-l2cm

Tf

Stlpi

^ Peretele paharului

Fig. VIII.34 a. Fundaii tip pahar (prefabricate) cu perei drepi.

SECIUNEA l-l OTEL 0 B 3 7 BETON B 50 BETON B 200

vnJ>0

K .I(6

r i ;va

Fig. VIIL34 b. Fundaii tip pahar (prefabricate) cu perei nclinai.

439

Reguli constructive de execuie a fundaiei tip pahar : 1) Dim ensiunile golului trebuie s fie astfel proiectate incit s rm n un spaiu ele m inim um 5 8 cm pentru m pnare cu beton marca B c 2 0 n ju r u l stlpului. 2) L im ea m inim a peretelui stlpului se ia lp min = 1 5 . . . 25 cm , dup solicitrile stlpului. 3) nlim ea paharului H p = ( 2 , 5 . . . 3 ,0 )b r trebuie s asigure m pnarea stlp u lu i i ancorarea armturilor longitudinale din stlpi. 4) Grosimea bazei paharului se ia 11f ^ 15 cm. Condiii de armare a stlpilor : 1) Procentul m inim de armare se ia de 0 .0 5 0 raportat la aria B H _ 2) Pereii paharului se urmeaz cu bure individuale orizontale i verticale mrcile 0 i (2) sau cu plase sudate 0 min 10 ; distana dintre armturile verticale nu va depi 15 cm, iar pe orizontal 20 cm. 3) Stlpii puternic solicitai cu bv > 30 cm se urmeaz cu PC 52, iar stlpii cu b > 45 cm, 0 min va fi de 12 mm.

5. Fundaii continue din beton i beton armat


Fun daiile continue se aplic n cazul fundaiilor de mic ad incim e folosite la ziduri, la perei p o rta n i din b eton i b e to n arm a t, la dia fragme etc. Tipuri de fundaii : fundaii obinuite din beton sim plu sau din beton a r m a t; fundaii cu descrcri pe reazeme izolate cu ajutorul grinzilor i bolilor ; fundaii sub form de plac continu ; fundaii speciale adap tate terenurilor compresibile. a. Fundaii continue din beton simplu. Acestea a u reguli de a lc tu ire care in seama de funciile pe care le au fundaiile (transm iterea pre siunilor la acel s t r a t de p m n t care este capabil s le preia) i de con diiile de ex p lo ata re (nivelul apelor subterane, poziia pardoselii, t r o tu arulu i, nlim ea soclului, adneim ea de. ng he etc.). L a fu n d a ia p en tru pereii de zidrie cu sm buri (stlpi) din b e to n arm a t, ntre stlpi i fu nd aie se va prevedea un cuzinet de re p a rtiie din beton arm a t, n general exe cu tat din aceeai m arc de beton dim care a fost e x e c u ta t stlpul. I n cazul d istanelo r mici dintre stlpi se po t folosi cen tu ri a rm a te n loc de cuzinei.

44#

b. Fundaii continue lin beton armat. F undaiile continue de b e to n armat au alctuirea constru ctiv n seciune transversal similar cu cea a fundaiilor izolate. F u n d a ia continu se to a rn i ea pe un s t r a t de egalizare de 5 cm grosime. De o p a rte i de alta a zidului se las o banchet orizontal de 2.5 cm lime, pentru a se perm ite trasa rea i aezarea corect a peretelui i p en tru com pensarea eventualelor erori de tra s a re a fun daiei (v. fig. V I I I . 28 i V I I I . 29). c. Fundaii continue pentru construcii cu perei portani ampla sate pe terenuri compresibile. P rin te re n u ri compresibile se n eleg argile cu consisten redus, nisipuri n stare afinat, argil prfoas,, terenuri ndesate mecanic sau hidromecanic, teren uri sensibile la u m e zir (fig. VI 11.35). R eguli particulare constructive de alctuire : 1) F undaiile pentru perei vor forma contururi nchise. 2) nlim ea fundaiei este de regul mai mare dect cea obinuit . 3) A rm tura se monteaz la partea superioar i inferioar pe unul' sau dou rnduri. 4) A rm tura de la partea superioar formeaz o centur. 5) F undaia se armeaz cu O B 37 sau P C 52, 0 min = 10 m m i ca A f min = 4,6 cm 2 x 6 0 10, dar nu mai puin de 0 ,2 % din sup ra fa a zonei armate. 6) Acoperirea lateral cu beton a barelor longitudinale va fi de m ini m um 4,5 cm. 7) Barele longitudinale din centuri se nndesc prin petrecere p tT o lungime de 40 d. 8) Etrierii centurilor snt alctuii din 0 6 i 0 S dispui la 25 cm distan ntre ei. 9) Tlpile fundaiilor vor avea o armtur transversal din bare 0 1 1 0 , dispuse la m axim um 25 cm intre ele. 10) L a colurile i interseciile centurilor barele longitudinale vor f i tndoile i ancorate pe o lungim e m inim de 30 d. 11) F undaiile diafragmelor snt proiectate cu centuri tip c uzi net n care sn t ancorate armturile diafragmelor (care la prim ul nivel sin t armate cu o reea dubl de arm tur). 12) L a subsoluri i adincimi mari de fundare se pol folosi fundaii tip perete din beton armat (v. fig. VI I I . 35).

441

WQQZ<H

- f r

m r

z :
TTTTT
terenuri com presibile. Fig. VIII.35. Fundaii continue pentru

S U * J
o

fl

^ h> fl u \ i sh \ >>
i

Q * i O f"

vc 1 >r 0 * r 3 ; s li r ir

442

6. Fundaii pe grinzi i radiere din beton armat


a. Fundaii pc grinzi. Sistemul de fu ndaii pe grinzi se folosete ra r i num ai n cazul n care alte soluii m ai economice nu p o t fi utili zate, fie d a to rit terenurilor p rea compresibile, fie imposibilitii de dezvoltare a fundaiilor izolate d a to rit prezenei peretelui calcan a unei construcii vecine etc. soluie constru ctiv se p re v d grinzi de fu n d a ie (fig. V I I I . 36) sau reea de grinzi continue ncruciate (fig. V I I I . 37).

Fig. V III.36. G rin z i d e fu n d a ie .


| ,-A m rostului

Fig. VIII.37. Fundaie pe grinzi ? ncruciate. Planul fundaiei i seciunile pe dou direcii per pendiculare.

443

D in p u n c t de vedere co nstructiv , g rin d a de fu n daie este asem nto are cu o g rin d obinuit de planeu, cu deosebirea ns c este solicitat de jos n sus de ctre presiunea reactiv ; ea are u rm to a rele carac te ristic i: 1) n lim e a grinzilor v a fi cuprins ntre 1/3 i 1/6 din deschiderea ei stab ilit ntre doi stlpi consecutivi. P e n tru preluarea unor eforturi de ntin dere m ari se prevd v u te n dreptul stlpilor. 2) L im e a grinzilor rezult din condiia de a se lsa n ju ru l stl pilor o b an c h et orizontal de 5 10 cm. In cazul stlpilor de lim i m ari grinzile (talpa) de fu n d a re p o t fi lite num ai pe o poriune n d rep tul stlpilor, a v n d racordri drepte p en tru trecerea la seciunea curent. 3) D a la (talpa) de la p a rte a de jos a grinzii de fu ndaie are nli mea m in im de 15 cm la m argine i de 30 cm ling grind ; ea se v a t u r n a fr cofraj la p a r te a superioar, p u th id avea fie o p a n t redus, fie tre p te c n d nlim ea dalei este mare. L a im e a dalei poate fi egal cu nlim ea grinzii. 4) A rm a rea se face cu oel OB 37 sau PG 52. P rocentul m inim de arm are al seciunilor grinzilor de fun daie este de 0,10%. Ori de c te ori este posibil, arm a rea dalei (tlpii) se v a face cu plase sudate. A r m t u r a longitudinal de re p artiie din plac (dal) de o p arte i de alta a grinzii v a fi de cel p u in 10% din a rm tu ra de rezisten a acesteia. A rm tu rile ridicate la grinzi scu rte i nalte p o t fi ndoite la 60 n loc de 45 (fig. V III.38). A rm turile v utelor se ancoreaz n grin d pe^o dis ta n de 30 d. 5) n cazul existenei betonului de egalizare, acoperirea cu b eton a arm tu rii va fi 5 cm. In exemplul de arm are din figura V III.3 8 s-au folosit urm toarele arm tu ri: 1) L a talp : a rm tu r de rezisten 0 16 la 15 cm ; a r m tu r de re p a rtiie 4 0 10 de fiecare p arte a grinzii. 2) L a grind : a r m tu r de rezisten n cm p i pe reazeme 0 16, 0 20 i 0 25 ; a rm tu r tran sv e rsal i etrieri 0 8 la 20 cm ; a rm tu r de m o ntaj 2 0 12 la mijlocul grinzii i agrafe 0 6 la 40 cm. Grinzile ncruciate se armeaz la fel ca grinzile cu un singur rin d de stlpi.

444

Fig. VIII.38. Armarea unei grinzi d e fundaie.

445

b. Radiere din beton arm a t. De regul, se recurge la radiere c n d prin fundaii izolate sau prin grinzi ncruciate nu se ajunge la presiunea capabil s o preia terenu l de fundaie, fie d a to rit unor ncrcri mari, fie d a to rit u no r p m n tu ri compresibile i neuniforme ; aceast soluie ev it ns spturile m ari de p m n t. De asemenea, se recurge la soluia de fu n d a re prin radiere cnd subsolurile s n t form ate din cutii rigide sau la care se proiecteaz cuve etane m p o triv a pnzei de ap freatic. Tipuri de radiere : din plci d rep te; cu g r in zi; din planee ciuperci ; plci c u r b e ; dale groase; celulare etc. Radierele din plci drepte se folosesc la construcii cu perei p or ta n i, la care d ista n a dintre perei este de 3,004,00 m, a v n d u rm toarele caracteristici : placa are o grosime m inim de 20 cm, iar n dreptul pereilor (pe reazeme) placa poate avea i vute. P laca se arm eaz fie ca o plac cu a r m tu r ncruciat, fie ca o plac a r m a t pe o singur direcie. Radierele cu grinzi s n t alc tu ite din plci a rm a te ncruciat, reze m ate pe o re ea de grinzi principale i secundare (fig. V III.39). Alc tu ire a i arm area grinzilor radierului nu difer de grinzile obinuite de fundaie. Radierele cu planee ciuperci s n t folosite n special la silozuri, de pozite subterane, rezervoare ngropate (v. fig. V I I I . 39). Radierele cu dale groase se folosesc la construcii la care d a to rit condiiilor de fu n d a re se im pune realizarea unei rig id iti m ari a fu n daiei p rin tr-o plac cu grosimea de 0,801,50 m (3.004,00 m pentru cldiri nuclearoelectrice). c. F u n d a ii speciale. Acestea snt d estin ate u no r construcii de forme i nlim i deosebite cum ar fi courile de fum, castelele de ap, tu rn u rile de rcire, stlpii de m are nlim e (televiziune) etc., care ne cesit fu n d a ii masive, tip ra d ier ; un astfel de tip de fu n d a ie este a r t a t n figura V I I I . 40 p en tru u n co industrial, cu a r m tu ra diago nal pe mai m ulte rndu ri ; printr-o a r m tu r aezat pe fii sub form de stea, se realizeaz o den sitate m are de arm are n zona central. F u n d aiile din b eton arm a t, de orice tip, nu se toarn direct pe p m n t, ci pe u n s t r a t de b eto n sim plu de circa 5 cm (50 mm) grosime, denum it s tr a t de egalizare.

446

PLAN

D E COFRAJE

/ ARMAREA
PLCU

Fig. VIII,3 9 a, Armarea radierului c u grinzi, Plan e le cofraje i armare^ p licii,

447

Fig. VIII.39 b. Armarea unei grinzi a radierului.

Seciune A -A

Fig. VIII.40. Armarea fundaiei pentru un co industrial.


29 Cartea fierarului betonist cd. 1

15+15*2$

449

F ig. V III.41. B lo cu ri p re f a b ric a te d in b e to n a r m a t p e n tr u fu n d a ii c o n tin u e .

7. Fundaii prefabricate
Acestea se folosesc, a t t ca fu ndaii izolate p en tru stlpi, sub form de fu nd aie p ahar, ct. i la fun daii continue p en tru zidrie, sub form de blocuri mici sau mari. Unele tip u ri de blocuri se dau n figura V I I I . 41. A rm area acestora se realizeaz d u p aceleai reguli ca fundaiile continue ; b a n c h eta .superioar are o lim e m ai m are cu 10 cm d e c t limea zidriei Blocurile se leag ntre ele cu m u s t i (bare de oel-beton) i cu m o rtar de ciment. Se pot folosi i fu n daii-p ostcom prim ate, precum i blocuri fr legturi.

8 . Fundaii de mare adncime n terenuri slabe


In cazul u no r terenuri afin a te (nisip de plaj, terenuri de u m p lu tu r etc.), tere n u l se consolideaz prin mijloace mecanice sau prin suprapresiune hidrostatic. D a c aceast soluie nu este economic, se folosete p en tru consolidare coloane de balast, co m pactate prin b atere sau prin vibrare. P e n tru consolidare se p ot folosi i explozii. n anu m ite cazuri nu se poate evita folosirea piloilor din beton a r m a t b tu i sau t u r n a i ' direct n p m n t n golul forajelor fcute n acest sens (fig. V I I I .42).
450

Umplutur

AtyiM vint consistente

i -1 1 .w i'i'iw iH itfiT m uT iiiU T iiiim m iniiW ii'titm tttim m iiiiM iiiM iinH finM m uiitii . iy> . *

in n m i n i m i m i n i ii i i i ii im ii ii i i ii 11111111111111111111 unnSs?

' n i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i ii i i i n i n m n i n m i i i i i i i i n i i i i i i i i 1 ^

fr e fv

Barele ermturii principele

F ig. V III.42. P ilo i d in b e to n a r m a t : a piloi btui pn la pm lnt rezistent ; b arm area unui pilot dm beton arm at pentru nfigere n pm nt prin batere ; c seciuni ale pilo- * ilor din beton armat.

Piloii din beton precomprimat au seciuni p tra te , circulare sau poligonale, p re v z u te cu un v rf i sabo t de batere, s u d a t de a r m tu r. A rm tu ra longitudinal este alc tu it la fel ca cea p en tru stlpii de b eton a rm a t, iar a r m t u r a tra n sv e rsal este sub form de fret (fig. VIII.43). S up rafaa lateral a pilotului trebuie s fie neted, iar vrful ct mai ascuit, p e n tru a p tru n d e uor n p m n t. S n t introdui prin batere sau vibrare. P e n tru preluarea ncrcrilor date de construcie, capul piloilor este nglobat n grinzi de b eton arm at.

451

Fig. VIII.43 a. Armarea

piloilor din beton

o
Q D
X.

Q M C 3

Q J

C s o E

453

9. Fundaii arm ate cu p la se su d a te


La arm area cu plase su d ate se po t folosi bare de oel cu diam etru mai mic ( 0 8 mm). De regul se folosesc plase dintr-o singur b u ca t cu sau f r ndoiri de bare ; distanele dintre b are v a ria z n tre 100 i 200 mm. Barele ndoite (ridicate) pot fi realizate t o t din plase sudate (fig. V III. 44) executate p lan i apoi ndoite.

P /a s t Q

A Plasa (J )

ct
.

a>
a8 .*1 .5 0 .!9*1 .5 0 . .

(^7) A 11,5d* lOO/s,5 x250

\
sj~500 j 550 ) 500

Fig. VIII.44. Armarea fundaiilor izolate cu plase plane i ndoite :

sudate
c sa

l l i n i i d e n d o ir e ; I I l i n i i d e t ie re , i n d i c a t i v u l ci a r a t fo lo s e s c b a re d u b la te .

454

D. ARMAREA ELEMENTELOR PLANE VERTICALE

Elem entele plane verticale s n t folosite la perei de hale industriale sau la construcii de locuine, a t t ca elemente de nchidere, c t i ca elemente p o rta n te integrate n tr-u n sistem co n stru ctiv complex, cum sin t construciile din panouri m ari sau construciile e ta ja te cu diafragme.

1. Structuri cu diafragme
v

S tructurile la care scheletul de rezisten este realizat n principal prin co n tin u ita te a unor perei verticali de b e to n arm a t, denum ite diafragm e verticale, care m preun cu diafragmele orizontale ale planeelor, denum ite aibe, realizeaz o s tru c tu r spaial se numesc s tr u c tu r i cu diafragme. Diafragm ele verticale po t fi longitudinale sau t r a n s versale. Ele trebuie a ra n jate la d istan e convenabile p en tru a se ncrca c it m ai uniform n planul lor. L a capete se te rm in de regul cu ntritu ri (ngrori) denum ite bulbi, alctuii simetric sau nesimetric. Diafragmele fr bulbi cu cap lamelar, se folosesc la construcii cu nlim e mai redus, unde acestea s n t m ai p u in solicitate. Marginile golurilor p racticate n diafragm e creeaz m o n ta n i i palei care treb u ie s aib o lim e m inim de 7 0 75 cm (capete lamelare). a. A rm area diafragm elor verticale. P e n tr u arm a rea diafragm elor verticale se p ractic diferite sisteme, care in seam a de lucrul acestor diafragme, n special la solicitri e x tra o rd in are mari, care ap ar fie din v n t, fie din aciu nea cutrem urului. Se folosesc fie arm ri continue, fie arm ri pe zone care in m ai bine seam a de modul de solicitare a diferitelor zone (fig. V III.45). Astfel, la diafragmele fr goluri, diafragmele se m p a rt n 3 zone : zona I (zona bulbului), zona I I I (zona interseciei) i zona I I (zona peretelui pr'opriu-zis al diafragmei). L a diafragmele cu goluri m ai ap a re zona I V (zona paleilor sau a captului lam elar al diafragmei). Dimensiunile constructive ale zonelor sint in ra p o rt cu grosimea b a peretelui (pn la 4 6 b) i de nlim ea II a nivelului Precura ^ a lim ii li a diafragmei (O.l/i).

Arm area m inim a zonelor este in funcie de am plasarea cldirilor.

455

^60

nivel \<2,5b

Fig. V III.45. A lc tu ire a c o n s tru c tiv a d ia fra g m e lo r v e rtic a le :


a z o n e d e a r m a r e a le d ia f r a g m e lo r f r g o l u r i ; b z o n e d e a r m a r e f r a g m e lo r c u g o lu r i. a le d ia

Pentru cldiri amplasate n zone seism ice se vor practica urm toarele armturi : 1) A rm turile verticale dc rezisten din zonele de capt (zona bulbilor, interseciilor i capetelor lamelare, m ontanilor) la diafragme cu goluri vo r f i : 0 12 p en tru arm area cu oel OB 37 i 0 10 pen tru arm area cu oel PG 52 sau PG 60 (fig. V I I I . 46). Aria a rm tu rii este 0,4 0,6% din zona de capt. 2) Etrierii din zonele de capt ale diafragmelor vor fi de cel pu in 0 6 dispui din 10 n 10 cm (15 d) pe cincimea inferioar a nlimii cldirii peste subsol. n zone neseismice, diam etrul barelor se reduce cu 2 m m ; deci de la 12 m m la 10 mm, cu excepia etrierilor. 3) A rm area zonelor de mijloc (zona I I ) din regiunile seismice se realizeaz cu dou plase ortogonale, cu ochiuri a cror distan m axim este de 25 mm, dispuse la cele dou fee ale diafragmei.

456

fi 'J | N

6012110) r ~ :~ :
E tn e n

r z a

O 10*12(1 0 )_ _
m
3 <*12(10)

I a
r -1

mmim C 6 la W cm

rh _ d

Fig. V III.46. A rm a re a z o n e lo r d e c a p t a le d ia fra g m e lo r : a capt cu intersecie ; b capt lam elar ; c capt cu bulb simetric ; < 2 capt cu bulb nesimetric.

n aceast zon procentul m inim de arm are este de : 0,20 0,25% , p en tru arm area orizontal, n funcie de n u m ru l de niveluri i gra d ul de protecie seismic ; 0,15 0,20% , pen tru arm area vertical. n zonele neseismice procentele se po t reduce la ju m tate. 4) A rm area constructiv a diafragmelor se face cu plase de srm tra s pen tru b eto n a rm a t (plase uzinate) 0 5 m m, cu ochiuri de 200 mm, aezate pe fiecare fa a diafragmei. 5) A rm turile verticale se nndesc pe o lungime m inim de 45 d, n zona I I i de m inim um 60 cm, n zonele I, I I I i IV . 6) A rm area diafragmelor cu goluri trebuie stabilit prin calcul. 7) A rm area continu este arm a rea zonelor centrale cu plase sud ate sau legate. 8) Arm area discontinu este o arm are fo rm a t din fii verticale (stlpiori) plasate la 2,002,50 m i fii orizontale (centuri) n dreptul planeelor i centu ri (2 0 10) n zonele interm ediare dintre planee.

457

> lo c h it5 c m

, >Wd

c
c nn-

Fig. V III.47. n n d ir e a p la s e lo r s u d a te : a Inndire cu dou bare transversale ; b Inndire cu o bar transversal dire vertical fr nici o bar transversal n plasa inferioar.

Arm area continu se practic la nivelurile inferioare ale cldirilor, la pereii casei scrilor i lifturilor, la ultimele niveluri de sub planeele tera s i la cldirile foarte solicitate (ncrcri mari, zon seismic etc.). In zonele neseismice diam etrul barelor din co m p onena plaselor su date nu v or depi 0 8 iar d is ta n a m axim dintre bare este de 300 m m . Plasele sud ate supuse la eforturi de ntindere sau ncovoiere se nndesc dup aceleai reguli (fig. V I I I . 47). Acoperirea cu beton se ia de 15 mm. Plasele de pe cele dou fee snt m en in u te la distanele din proiect p rin agrafe. b. m b in rile diafragmelor. Diafragmele se po t intersecta ntre ele prin planuri orizontale i verticale n d reptu l planeelor. n principiu, zonele de intersecie n plan orizontal se ntresc p rin folosirea u nor carcase (bare longitudinale 0 1 0 . . . 12 i etrieri 0 li). La armrile cu plase sud ate uzinate i la arm rile discontinue co ntu rul carcaselor trebuie s ia forma interseciei (L, T, + ) . cup rin zn d capetele barelor care in terv in n intersecie (fig. V III.48). C nd arm a rea diafrag melor este puternic, av n d bare din oel OB 37 i PG 52, nu este necesar s se creeze o carcas local, deoarece m binarea la intersecie a barelor se asigur prin ancorarea lor conform normelor (4045 d). Interseciile n plan v ertical la legtura cu planeele se realizeaz prin centuri arm a te cu 2 4 0 8 . . .10, d up m odul de arm are a diafrag melor (a rm tu ra continu sau discontinu). A ceast soluie se aplic n cazul planeelor monolite din b eto n a r m a t . Planeele prefabricate rep rezin t soluia obinuit p en tru stru ctu rile realizate cu diafragme e x e cu tate n cofraje plane n acest caz, p en tru
453

1 .

w o l' (W2)

m m / 1

1 Q>m\

i )\ - *7 :j

..

H *y

!
ffiTO)

c i V-i
n

848

1048 / (tom

k_l

1248/ om

Fig. VIII.48. Armarea interseciilor de diafragme n form de L, T i + :


a a r m a r e c u re e a d in b a re in d e p e n d e n te ; b a r m a r e c u p la s e s u d a te ; c a r m a r e d is c o n tin u f o lo s in d c a rc a s e ; 1 b a r e in d e p e n d e n te n e n tr e r u p te n in t e r s e c ie ; 2 p la s e s u d a te .

planee se folosesc panouri mari, semipanouri sau predale cu suprabetonare. In figura V I I I . 49 se indic u n mod de rezolvare a mbinrii ntre planee i diafragmele verticale prin folosirea unor console de beton. I ntre console se monteaz bare verticale de legtur cu lungime de ancorare suficient (3) i se realizeaz o centur din 2 4 bare, ntre plcile prefabricate avnd 0 m in = 10 mm. O alt soluie c o n .t din rezem area planeelor pe console din oelbeton (fig. V I I I . 50) care asigur o m ai b u n continuitate.
459

2-

Fig. VIII.49. m binarea diafragmelor ar m ate cu plase sudate cu planee prefa bricate rezem ate pe console de beton :

1 console de beton ; 2 plase sudate ; 3 bare verticale pentru legtura plaselor dispuse intre consolele de beton.

Fig. VIII.50 m bina rea diafragmelor ar m ate ca plase sudate cu planee prefabri cate rezemate pe console din oel-be ton :
a detaliu de cen tu r; 6 detaliu de consol de rezemare ; 1 pla se sudate.

b!
Va
2*8^

2*10 *(M2)

C 2 5 Z
"7 /-

li

c. Soluionri specifice a execuia diafragmelor eu ajutorul co frajelor glisante. D a to rit introducerii a rm tu rilo r p rintre juguri, a spaiului mic i a prezenei pieselor com ponente ale cofrajului (tije de glisare), arm a rea se realizeaz cu carcase verticale i orizontale preconfecionate. Centurile care cuprind i golurile de m binare a dia fragmelor cu planeele se arm eaz cu 4 0 8 (4 0 10) i cu etrieri nchii 0 6 la 30 cm. Centurile de c a p t vor fi bine an corate (fig. V I I I . 51). De regul, la acest sistem constructiv se execut planeele dup ce s-au t u r n a t pereii. Planeele se to a rn de jos n sus sau invers, g ro simea fiind de 10 15 cm. A rm area planeelor se face cu plase sud ate sau cu plase legate. P rin gurile lsate n perei se trec a rm tu ri p en tru realizarea con tin u it ii ; cele de la p a rte a superioar se calculeaz, iar cele de la p a rte a inferioar re p rez in t m inim um 4 0% din seciunea barelor din cmp (m inim um 2 0 8, fig. V I I I . 52).

460

SECIUNE

ORIZONTAL

4 Q 40cm

I r
2H0 2tW
.50cm .

Fig. V III.51. A rm a re a c e n tu r ilo r la p e re ii e x te r io r i d e co l la o s tr u c tu r cu d ia fra g m e d in b e to n a r m a t m o n o lit e x e c u ta te n co f r a je g lisa n te .

SECIUNEA a-o

F ig. V III.52. A rm a re a p la n e e lo r d in b e to n a r m a t m o n o lit la s tru c tu r ile cu d ia fra g m e e x e c u ta te cu c o fra je g lisa n te .

R ezem area planeelor se face m ai nti provizoriu pe popi sau pe console prinse de perete (fig. V I I I . 53). d. A rm area buiandrugilor. Buiandrugii snt elem ente de leg tu r care se m onteaz deasupra golurilor (ui, ferestre etc.), fiind consi derate elem ente de b eto n a r m a t care preiau eforturi im p o rta n te la ncr cri orizontale, n special din aciunea seismic. A rm area buiandrugilor se poate face conform schemelor din figura V I I I . 54, a, b, c.

461

462
1 t - B c r n

A rm area se realizeaz cu bare longitudinale (m inim um 2 bare), b are interm ediare (la m a x im u m 30 cm) i bare nclinate aezate adesea n cruce. E trierii se dispun la d istan e de 1,5 ori grosimea diafragmei sau la 15 d (d fiind d iam etrul barelor longitudinale). P e n tru a se asigura co n tin u ita te a de deasupra buiandrugilor cu diafragmele, etrierii se prev d cu m usti. Barele longitudinale se ancoreaz n diafragmele a l tu r a te pe o lungime de m inim um 50 d.

2. Panouri mari prefabricate

a. Con(1ii de alctuire. La structurile din pan ouri m ari se reali zeaz de fapt o s tru c tu r n diafragme, ob in u t prin asam blarea p an o u rilor mari prin monolitizri. i structurile n diafragme executate monolit po t avea faadele fo rm ate din panouri mari. M rim ea panourilor depinde de tehnologia de execuie, de g abaritu l adm is la tra n s p o rt, de condiiile de m ontaj i de cele de fun cionalitate a partiului de locuine executate cu aceste panouri. n prezent se execut construcii care nu depesc 9 niveluri. C om portarea acestor construcii la c u tre m u r a fost bun. P anourile m ari s n t m od ulate i tipizate, tinzndu-se pe conside ren te economice i tehnologice ca n um rul panourilor diferite ntr-o cldire s fie ct mai mic. Dim ensiunile obinuite a unor panouri snt : nlim ea p en tru lo cuine 2,60 m ; p en tru spitale, coli etc. 3,20 m ; lim ea nu poate depi dim ensiunea de g a b a rit care se po ate tra n s p o r ta (3,60 m) ; grosimea panourilor p en tru perei p o rta n i este de 1418 cm, iar a celor de planeu de 10 16 cm. b. A rm area panourilor. Panourile se arm eaz p e n tru a prelua efor turile la care s n t supuse in cldire, pe cele la care s n t supuse la m a nipulri i t r a n s p o r t i pen tru a se asigura m binarea panourilor ntre ele. A rm area cm pului panoului se realizeaz fie cu u n rin d de plase sudate, cu 0 3 . . .5, fie cu cte dou rn d u ri de plase dispuse pe fiecare p arte (fig. V I I I . 55, a). Se mai pot a rm a n v a r ia n ta cu carcase su d ate dispuse local i com pletate cu bare (fig. V I I I . 55), b, sau n v a r ia n ta cu carcase locale n treptru nse, dispuse perpendicular pe planul panoului (fig. V I I I . 55, c).

463

*1
r t

SECIUNEA SECIUNEA b-b

T - -=* -L J T

Ir w i d . n i : 7' -

p - i-

\
11 '
2

lk\

SECIUNEA a-a

SECIUNEA SECIUNEA ' b-b c-c 3


A

SECIUNEA SECIUNEA ' b-b c-c \

c\ /

b\

bI SECIUNEA a-o f C

F ig. V III.55. E x e m p le d e a r m a r e a p a n o u rilo r p r e f a b ric a te d e p e re i 1 a cu plase generale n planul median al panoului ; b cu carcase locale n planul median al panoului ; c cu carcase ntreptrunse.

La p a rte a superioar panourile au o arm are orizontal m ai p u te r nic (2 0 8 . . .1 0 mm) pen tru a prelua eforturile locale, d ate de dis pozitivele de ridicare. De asemenea, marginile verticale sn t b o rd a te cu bare 0 min -- 8 mm. La golurile de ui se po t m o n ta bare nclinate i se p o t ndesi etrierii n zona buiandrugilor. Dispozitivele de ridicare a panourilor sn t indicata n figura V I I I . 56.

F ig. V III.56. D isp o zitiv e de rid ic a r e a p a n o u r ilo r : a buce cu filet ; b crlig din oelbeton.

> I

c. m b in a rea panourilor de faad. P anourile de fa a d a u n primul rnd funcia de realizare a izolrii termice, a plasticii construciei (faad ct mai estetic i divers), iar apoi rolul de a crea o rezerv de rezisten a cldirii prin diafragmele de fa a d . S traturile de izolare care asigur protecia term ic, evitarea condensului i modul de m binare se v d n figura V I I I . 57.

F ig . 111.57. m b in a r e a p a n o u rilo r p re f a b ric a te d e f a a d : a diafragm transversal turnat simultan cu mbi narea ; b diafragm transversal turnat ante rior execuiei mbinrii (n cofraje plane universale).

30 Cartea fierarului betonist cd. l

465

m binrile orizontale (fig. V I I I . 58) i verticale trebuie s poat prelua forele de ntindere, com presiune i lunecare care apar ntre panouri. m b i narea se poate realiza prin su dur sau prin bucle (in cazul unor efo r tu ri mai mici ntre p a nouri). De regul se folo sesc 2 4 bare 0 10 sau 2 4 bare 0 12 ; seciu F ig. V III.58. m b in r i o riz o n ta le la p e re ii e x nea m inim adm is a te rio ri. a rm tu rii este de 2 cm-. m bin rile pa no u r i lo r m ari snt de mai m ulte ti puri: mbinri de margine ; mbinri verticale eu nod deschis (fig. V III. 5 9 ,a); mbinri cu nod nchis (de fixare a marginilor verticale), (fig. V III.59, b). Rosturile verticale au i ele. o tr a ta r e special F ig. V III.59. m b in a re v e rtic a l c u n o d d e s c h is (a) i c u n o d n c h is (b). care intereseaz mai p u in pe fierarul betonist. N odul deschis perm ite execuia legturilor prin sudarea arm turilor, a v n d accesul liber n tim p u l m o n t a j u l u i ; n acest scop marginile p a nourilor sn t oprite (retrase) cu circa 10 cm. Acest tip de nod necesit beton area pe antier (cofraje, tencuieli etc.). N odul nchis cu panourile alturate perm ite execuia legturilor fie num ai la nivelul planeelor, fie prin bucle de arm are. Unele m binri de nchidere nu au rol de rezisten, ci n um ai de etanare n care scop treb u ie s p erm it b eto narea sau um plerea cu m o r tar, av n d i diferite soluionri p en tru pro tecia m p otriv a p trun derii ploii, v n tu lu i i a condensului pe f a a interioar ; la aceste m binri se folosesc diferite soluii de etanare, profile exterioare, profile din m aterial plastic cu gol de decompresiune p en tru evacuarea infiltraiilor, chituri p erm a n en t elastice, v a t m ineral, polistiren e x p a n d a t etc. Unele noduri p o t fi nchise, folosind procedeele de postcom prim are prin fascicule sau bare (v. cap. V).
466

Centurile s in t alctuite din a rm tu ri i din beton ul t u r n a t n m binrile orizontale ; ele ndeplinesc u n rol foarte im p o rtan t, deoarece creeaz ad e v ra te centuri continue care asigur stab ilita te a ansam blului construciei.

3. Armarea zidriilor
Construciile de zidrie s n t o form a construciilor cu diafragme i de aceea plasarea pereilor, dimensiunile lor, conform area de an sa m blu a cldirii, precum i c a p acitatea de a prelua diferite ncrcri (ver ticale i orizontale) constituie preocuparea inginerului constructor. M rirea capacitii zidriilor p en tru a prelua, n special, ncrcrile orizontale (vnt, seisme, ncrcri mecanice d ate de utilajele de ridicat etc.) se realizeaz p rin stlpiori din beton arm a t, diafragme de zidrie arm a te, planee, centuri, buian dru gi etc. a. Consolidarea zidriei prin stlpiori din beton armat. Consoli darea p rin stlpiori se practic la cldiri cu asize diferite, la cldirile e ta ja te , la colurile cldirilor care nu snt n unghiuri d re p te , pen tru ancorarea fund aiei etc. Stlpiorii au seciunea de regul de 25 X 25 cm i se arm eaz cu m inim um 4 b are 0 1 2 p revzute cu etrieri i bare orizontale 0 (3.. .8 m m cu lungim ea de ancorare de 50 cm, dispuse in rosturile zidriei, la d is ta n a de 45 60 cm (fig. V I I I . 60). b. Armarea orizontal a diafragmelor din zidrie. De regul a r m t u r a orizontal este c o n c en trat n centurile de la fiecare nivel. A rm area zidriei prin a r m tu r pozat n ro stu ri la cel m u lt 60 cm pe vertical (3 4 asize) se realizeaz din 1 2 0 6 . . . MinMcm 8 mm, folosind m o rta r cu m arca m inim Min.50cm B 50. Zonele de arm are la cldiri puternic solicitate se indic n figura V I I I . 61 ; n lipsa stlpiorilor arm ai, colurile i in terseciile trebuie bine ancorate. B uiandrugii care au o nlime m axim 6(8)l45-60cm . de 50 cm se execut prin sporirea nl imii centurii in d re p tu l golurilor ; n cele lalte cazuri acetia se execut ca b uian drugi independeni, tu r n a i pe loc sau prefabricai, cu o lungime m inim de r e Fig. V lfl.60. Stlpior de be ton armat dispus la intersec zemare de 35 cm. ie de ziduri.

467

oectiune a-

J L

F ig . V III,61. A rm tu ri la c l d irile d in z id rie p u te r n ic s o lic ita te : a arm turi prevzute In pereii exteriori la cldiri din zidrie cu solicitri im portante ; b arm area zidriei la coluri i inter secii in form de T ; l arm are sub golul ferestrei ; 2 bare de legtur n peretele transversal ; 3 stlpior de beton arm at ; 4 buiandrug-centur; 5 arm area plinurilor dintre ferestre.

Centurile se prevd n m od obligatoriu la nivelul fiecrui planeu. L a planeele t u r n a t e m onolit centurile p o t fi realizate i din a r m tu ra continu a plcii pe o lim e de 4 hp (h P fiind grosimea plcii) considerat de fiecare p a rte a zidriei. L a solicitri m ari centurile au nlim e mai m are (fig. V I I I . 62). La planee prefabricate c e n tu ra se po ate realiza n spaiul dintre prefabricate cu sau fr su p ra b eto n are (fig. V III.6 3). A rm tu r a m inim a centurilor este de 3 5 cm 3 pe zidurile exterioare i 2 ,54,5 cm 2 pe zidurile interioare, d up im p o rta n a cldirii. Ancorarea barelor la coluri i la intersecii se face n soluia a r t a t n figura V I I I . 61, b, ca p tu l ndoit al barei a v n d o lungime de 40 d.
468

Fig. V III.62. C e n tu ri la p la n e e d in b e to n a r m a t m o n o lit : a centuri prevzute In grosimea plcii planeului ; b centur cu nlimea depind grosimea plcii planeului ; 1 bare In centur ; 2 bare n placa planeului conlucrnd cu centura.

M
a
Fig. V III.63. C e n tu ri ,1a p la n e e d in e le m e n te p r e f a b r ic a te : - planee fr suprabetonare ; b planee cu suprabetonare.

4. Armarea pereilor supui la ncrcri normale pe planul lor


Pereii din beton armat care snt supui presiunilor laterale date de lichide (ap), materiale pulverulente sau granulate (ciment, cereale, crbune) i de pm nt fac parte din recipienii care conserv sau depo ziteaz pe termen lim itat aceste produse, avnd forme plane, ca elem ente com ponente a unor prisme, sau forme circulare. Din punctul de vedere al lucrrilor inginereti, aceste construcii se numesc rezervoare, silozuri, buncre, conducte sau ziduri de sprijin pentru preluarea mpingerii pmntului. La recipienii circulari armtura preia eforturile de ntindere. Ar mtura se aaz n dou planuri n ipoteza c recipientul ar fi fcut ca un butoi cu doage din armtur longitudinal i cercuri din tabl care o strng, ce sn t realizate din armtura aezat radial, care poate fi

469

Fig. V III.64. A rm ri la p e re i n c rc a i n o rm a l p e p la n u l lo r (zid d e sp rijin ).

^ 4 8 /3 0 cm

~ 08/15cm

10 APSTA A W

continu (sub form de fret) la conducte i rezervoare precomprimate cu srme sau la cele de dimensiuni mici. L egtura cu fundul rezervoarelor, precum i marginea liber se tra te a z in mod special prin zone ngroate i armare p e n tru preluarea eforturilor care se concentreaz n aceste zone. n figura V I I I . 64, a, b se a ra t arm area unor ziduri de sprijin.

E. ARMAREA PLANEELOR PENTRU CLDIRI Elementele de construcii, orizontale sau nclinate, care compartiinenteaz cldirile, la diferite niveluri se numesc planee. La ultim ul nivel planeul poate fi folosit ca teras, fiind element de nchidere i rezisten. Planeele ndeplinesc mai multe roluri i anume : 1) Rol de rezisten , prin preluarea ncrcrilor verticale pe care lc tran sm it la stlpi i perei. 2) Rol de nedeformabilitate, prin asigurarea unei rigiditi la ncr cri verticale i vibraii. 3) Rol de stabilitate a cldirii, asigurind conlucrarea clementelor verticale, prin efectul de diafragm (aib), n special la aciunea n crcrilor orizontale date de cutrem ur i de v n t, realiznd in acelai tim p i stabilitatea elementelor verticale (perei, diafragme). 4) Rol de izolare , contra pierderilor de cldur (izolare termic), contra transm iterii zgomotului (izolare fonic), contra infiltraiilor de ap (izolare hidrofug). 5) Rol de rezisten la foc, prin folosirea de materiale necombustibiie sau greu combustibile. Planeele pot avea i rol decorativ, arhitectural etc. D up poziia lor n cldiri, ele poart diferite d e n u m iri: planeu peste subsol, interm ediar etc. Un a n u m it tip de planeu poate satis face to ate cerinele mai sus a r tate sau numai o p arte din ele. n acest subcapitol se tra te a z numai planeele care au elemente din beton a rm a t sau beton precomprimat. n aceast categorie intr n prim ul rnd planeele din beton arm a t i planeele m ixte din m etal cu dale din beton arm at. Planeele m ix te (metal-beton) se folosesc n construcii industriale, la cldiri nalte cu schelet metalic i la consolidri. La aceste tipuri de planee elementul de rezisten (grinda) este metalic (profile, grinzi cu zbrele etc.), iar placa sau elementul de u m plutur poate fi din beton arm a t sau din alte elemente (beton simplu ceramic, zidrie etc.).
471

Planeele din b eton a r m a t p o t fi din b eton monolit, executate num ai n cazuri speciale, sau din elem ente prefabricate, folosind de regul elem ente de s u p ra fa din b eto n a r m a t sau din beton p recom p rim at sau elemente liniare prefabricate cu legturi pe reazeme i ntre ele, iar n loc de plac, elementele de u m p lu tu r artate.

1. Planee din beton armat monolit


Aceste planee,, t u r n a t e n cofraje ex e cu tate pe antier, sn t sub form de plci cu grinzi principale i grinzi secundare sau reele de grinzi, planee ciuperci, planee dal etc. a. Planee eu plci, grinzi principale i grinzi secundare. Aceste tip u ri de planee s-au folosit cel mai m u lt i co ntinu s se foloseasc n continuare. D in p u n ct de vedere static, plcile reazem pe grinzile secundare, iar acestea pe grinzile principale care la rn d u l lor tran sm it ncrcrile la elementele verticale. A spectul m onolit rezult clin fa p tu l c placa i grinzile fac corp comun (fig. V I I I . 65 i V I I I . (37). Snt. cazuri cnd grinzile secundare se suprim , rezultnd u n p lan eu cu grinzi dispuse dup o singur direcie; deschiderea plcilor ajunge la 3 4 m cnd arm area se face pe o singur direcie i la 5 6 m, cnd arm a rea se face pe dou direcii (arm are ncruciat). Cnd distanele dintre grinzile secundare se reduc la mai puin de 70 cm, planeele se numesc cu nervuri dese. C nd nervurile s in t dis puse dup o re e a ortogonal sau diagonal se numesc planee casetate.

ffr /n ?/

F ig . V III.65. V e d e re d e jo s a u n u i p la n e u m o n o lit su p l c i i g rin zi.

472

Caracteristicile geometrice ale elem entelor de planeu : 1) Placa are grosim ea 1/35 1/40 din deschidere la plci a rm a te pe o direcie i de 1 /4 5 1/50 la plci a rm a te pe dou d i r e c ii ; la p la n eele cu nervuri dese plcile au grosimea de 1/12 din d is ta n a dintre nervuri. D in considerente tehnologice, grosimea plcilor nu se reduce ns sub an u m ite valori (nu se ad m it plci cu grosimi m ai mici de 4 cm, excepional 3 cm). 2) Grinzile principale au nlim ea m inim de 1/15 din deschidere (5,00 8,00 m), aezate la in terax de 3,50 6,00 m (deschiderea g rin zilor secundare). 3) Grinzile secundare au nlim ea de 1/20 din deschidere, aezate la in tera x de 1,50 2,50 m ; la nervuri dese nlim ea se reduce la 1/25 din deschidfre i la 6 cm lime. b. A rm area plcilor (cu bare legale). D u p dimensiunile n plan, r a p o r tu l laturilor plcii Zi//*, acestea au dispuse a r m tu ra de rezis t e n pe o direcie cnd lxj l 2 > 2 sau au a r m tu ra de rezisten dispus pe ambele direcii, arm are ncruciat, cnd /,// < 2). A rm area pe o direcie poate fi aplicat p en tru o plac cu o sin gur deschidere sau pen tru o plac continu (arm are obinuit) la un planeu cu grinzi sau cu plac continu (v. fig. 1.12). Regulile de arm a re au fost a r ta te in cap. VII. O p arte din a r m tu ra plcilor din cm p (cel p u in 1/3) se m enine dreap t pe reazem, de regul depind reazemul, iar o p a rte se ridic la p a rte a superioar a acestuia p en tru preluarea eforturilor de n tin dere din aceast zon. P e n tru co m pletarea arm tu rii de la p a rte a su perioar, pe reazem se m onteaz i clreii care p t r u n d n deschi derile vecine, conform regulilor constructive, i se ancoreaz n beton, de regul, n zona c o m p rim at (fig. V I I I . 66). Barele ridicate dintr-o deschidere trec in deschiderea vecin i se ancoreaz n beton la p a rte a de sus a plcii sau s n t b are continue care n cm p se afl n to a te deschiderile n p a rte a de jos, iar pe re a zeme, la p a rte a de sus a plcii (in zona ntins). Variante de fasonare a a r m t u r i i unei plci arm a t pc o direcie : 1) n cazul barelor subiri 0 < 8, arm a rea se poate face dup u rm to are a tehnologie : barele se taie la lungimea necesar (v. cap. V II), i li se fasoneaz num ai ciocurile la banc du p care se aaz ca bare drepte pe platform a cofrajului la distanele p revzute n proiect (indi cate prin n um ru l de bare pe m etru liniar, n u m r care po ate fi ntreg sau fracionar, de exemplu 3 1/2 bare/m ). Barele se aaz alte rn a t (barele care r m n drepte pe reazem alter neaz cu bare care se ridic pe reazem n care se socotesc i clreii). Dup aezarea pe cofraj, barele care devin bare ridicate se ndoaie
473

_ _
m ATmor?e , 1 , t/r __________ ' r<
. -. . A rm tu r

lfS 6c m

dejS!SM 6i

- T f - Arm are dubl


A )p S7 c n
1 ' a -i

D is to n ie r

p=

=U i

~T

Fig. VIII.66. Exem ple de folosire a barelor independente la plci.

direct cu o cheie special pe cofraje, avndu-se grij ca barele de pe reazem s fie aezate simetric fa de reazem. 2) In cazul barelor cu 0 > 10, acestea se fasoneaz com plet la ban c i apoi se m onteaz n cofraj ; acest m od de armare, se poate aplica si la barele subiri. 3) In cazul dublei armri cu armtur dreapt a t t la p a rte a supe rioar. cit i la p a rte a inferioar, barele se m onteaz cu distanieri (fig. V I I I . (57). 4 4) Barele de repartiie se m onteaz dup ce au fost m o n ta te barele de rezisten. P e n tru a se asigura acoperirea cu b eton (v. cap. V II) a r m tu ra este poziional prin purici i distanieri din oel. c. A rm area ncruciat a pleilor. Aceast a rm a re se aplic la plci de form p t r a t sau ap rop iat de p t r a t cu deschideri mai mari (4 6 m) sau la plci circulare i poligonale. De regul plcile s n t simplu reze m a te pe co n tu r i nu au nevoie de a rm tu ri la p a rte a superioar a reazemelor.

(5) L t

K /m

L = 190cm

17 5 (5 ) 772 2 < * 1 2 /m l= 7 3 0 c m

L-215cm
( 5 ) L <t>12jm L=690cm

(1 C < t>Kjm

L=555cm

Fig. VIII.67. Armarea unei plci prelungit cu consol.

475

' "*

, x

1 L'* 1

Aim t u r a este distrib u it pe ambele direcii, fiind ndesit pe ju m t a t e a cen tra l a fiecrei deschideri (fig. V I I I . 68). A rm area unui planeu (continuu pe o direcie) cu plci a rm a te ncruciat este a r t a t n figura V I I I . 69. A rm tu ra este din oel PG 52 ; a rm tu ra continu pe reazeme m arca Q) este faso n at Ia capete cu ciocuri drepte.

D e a se m e n e a , a rm tu rile r id ic a te p e r e a z e m e le tr a n s v e r sa le m rcile (g) i (J) i c l r e ii m arca @ s n t fa so n a te cu cio cu ri d rep te ; a rm tu r ile care trec d rep t p e r e a ze m e i c e le d e r e p a r tiie m rc ile i (g), ca re c o m p le te a z b a rele d e r e z iste n 0 i nu au ciocu ri.

Fig. VIII.68. Armarea ncruciat la o plac cu deschidere mare.

N u s n t d ate distanele dintre, bare, d ar este indicat num ru l de bare pe m etru liniar p en tru fiecare m arc de oel de u nd e rezult i distanele dintre bare. Barele au indicate lungimile to tale de debitare, ele fiind legate cu srm pe cofraj fo rm n d plase legate. '^f
P la n *

Fig. VIII.69. Plan.eu l m o n o lit a r m a t n c r u c i a t cu b a re


d in P C 52.

iz o la te

476

Fig. VIII.70. Armarea unei grinzi continue

fr vute solicitat

c u o ncrcare

uniform

repartizat.

d. A rm area grinzilor de planeu. P e n tru planeele monolite, grinzile principale i secundare s n t de regul grinzi co ntinue cu sau f r vute. cu seciune dreptunghiular. D a to rit plcii, grinzile lucreaz ca o seciune n T ; grinzile po t avea i console. Regulile, generale de arm are au fost a r ta te n cap. V II, iar u n exemplu de cotare a unei grinzi a rm a te s-a indicat n figura 1.13. In figura V I I I . 70 se arat armarea unei grinzi continue fr v u te, iar n figura 11.37, modul de deformare. n seciunile grinzii se po ate u rm ri poziia arm turii. Pe desen fie care b ar are o marc. De exemplu, m arca () se gsete n prim a des chidere a grinzii ; p o ziia ei in cim p rezult din seciunea 2 7, iar pe reazem din seciunea 2 2. Grinda este mai puternic a r m a t pe reazeme unde la p a rte a supe rioar sn t 10 bare, iar n cim p num ai 0 bare. n seciunile tra n s v e r sale ale grinzii nu se vede arm a rea plcilor. Barele m arca 0 s n t bare de m ontaj care se com pleteaz cu barele de rezisten m arca Q). Bai'ele m arca (g) snt b are clrei cu po riu n i nclinate. Barele ridicate m arca @ p t r u n d n deschiderea vecin pe 190 cm (a p roxim ativ 1/3 din deschidere). Barele d re p te m arca (g) p t r u n d dincolo de reazem (snt cel p u in dou bare), n zona reazemelor etrierii s n t nchii. P oziia barelor nclinate (primele pornesc la p a r te a de sus din re a zem la o d is ta n < 5 cm), rn d u l al doilea Ia o d is ta n < h (55 cm) i rn d u l trei la 2 li (95 -- 15 = 110), respectiv d ista n a d cerut fa de a doua b ar i < 1,5 ii. A rm area v u telor la grinzile cu v u te se face similar ca la grinzile de cadru (v. fig. V I I I . 14), respectindu-se de regul dimensiunile v u tei i dispunerea a rm tu rii din figura V I I I . 71. Pe reazeme, ca i la grinzile fr vu te, a r m tu ra s-a dispus cu respectarea regulilor de arm are care rezult i din figura V I I I . 16.

Fig. V III.71. D im e n s iu n ile i a r m a r e a v u te lo r.

478

e. A linarea planeelor eu plase i earease sudate. Armarea p lan eelor cu plase sud ate se face cu respectarea prevederilor a r t a t e n cap. V II , deci cu suprapuneri conform regulilor artate. In plci, plasele se m onteaz la p a rte a inferioar i pe reazeme pe un rn d sau pe dou, cu sau f r decalare. n figura \ I I I . 72 se dau exemple de aezare a plaselor n seciune tran sve rsal i in plan. Pe reazemele interm ediare plasele de la p a rte a superioar acoper de o p arte i de alta a reazemului o poriun e din deschidere (0,25 / de fiecare parte).

Q15J_

25% An

'.Cf/o An

An

T I

g T T T
\d]_ J*i5d i

B E IE C
H)mm%d> d j

k2

t)

buc.

Fig. VIII.72. Armarea grinzilor m onolite de planeu cu carcase sudate :


a g r in d s e c u n d a r ; b g r in d p r in c ip a l .

479

Seciune A-A

Fig. VIII.73 a. Armarea de principiu a unei grinzi prefa bricate pentru construcii industriale. Seciune transver sal (proiect I.P.C.).

Vedere lateral - poziionare carcase

Vedere de sus-poziionare carcase

Vedere de jos-poziionare carcase


C6( ISfc.-Bazu)

Fig. VIII.73 b. Armarea de principiu a unei grinzi prefabricate pentru con strucii industriale. Aezarea carcaselor (proiect I.P.C.) :

Carcasele

C i, C3, C5, C7

snt executate n atelier ; carcasele de I.S.P.S. Buzu.

C2, CA. C6, CS

sint livrate

31

C a rte a f ie r a r u l u i b e to n is t c d . 1

481

Plcile mai groase (h > 9 cm) se pot, arm a pe reazem eu dou plase suprapuse aezate n trepte, primele t r e p te av n d o p tru n d e re n deschiderile vecine de 2 X 0,15 l = 0,3 l. Proiectele p o t conine i alte rezolvri la aezarea plaselor. Grinzile de planeu tu r n a te m onolit i arm a te cu carcase su d ate se arm eaz de regul cu carcase plane, confecionate la maini cu o pereche de electrozi (sau dou perechi), (fig. V I I I .72). n seciunea t ra n s v e r sal se aaz vertical 2, 3, 4 sau mai m ulte rn d u ri de carcase. n sec iunile reazemelor continue se m onteaz, de regul, m ai m ulte carcase (3 sau 4 cel puin) dect in c.mp. Pe. figur sin t date i unele reguli de armare, din care rezult lu n gimile plaselor i carcaselor, n cim p i pe reazeme, precum i arm rile su p lim entare pe reazem. n figura V I I I . 73 se poate vedea arm area unei grinzi dublu T p entru construcii indu striale arm a te cu carcase sudate liv rate de I.S.P.S. B uzu (carcasele C2, CA, C6, CS) i care s i n t ndoite n atelier. Cele lalte carcase de dim ensiuni care. nu se execut industrial, se sudeaz direct n atelier.

2. Planee prefabricate din beton armat


Planeele prefabricate au c p ta t cea mai larg utilizare, realizndu-se in prezent sub diferite t i p u r i : planee cu nervuri dese prefa bricate i corpuri de um plutur ; planee sub form de panouri cu corpuri ceramice a rm a te; planee tip flie cu sau fr g o lu ri; planee tip cheson ; planee predal ; planee din panouri mari etc. sau semipanouri. P e n tru hale industriale, la deschideri m ai m ari de 3,00 4,00 m, se po t folosi grinzi de diferite seciuni astfel alese nct, dac se pun un a lng alta, se realizeaz u n planeu capabil s su porte g re u t i mari. Grinzile t i p T i II cu lim ea de 1,50 3,00 m i deschideri de 6 ,0 0 18,00 m pot fi folosite in acest scop. n aceast categorie p o t fi incluse i chesoanele. Planeele pot avea i alte denum iri dect cele a rtate. Planeele sn t d en um ite i dup destin aia cldirii sau lucrrilor inginereti, poziia planeelor n cldire etc. P e n tru a r ta re a modului de arm are a acestora se prezint o serie de exemple caracteristice. a. Planee lip elieson. n figura V I I I . 74 se a r a t a rm a rea unui cheson de 5,70 m cu plase i carcase sudate. Placa chesonului este a r m a t cu plase sudate, iar nervurile cu carcase din oel PC 52 0 10 i 18 mm, su d ate prin p u n cte cu srm STNB 0 4. n plac se mon482

Fig. VIII.7 4 a. Armare Cheson. Seciune

longitudinal

(proiect I.P.C.T.).

483

434
ry

(o ci I

Uj

Fig. VIII.7 4 b. Armare cheson. Detalii armare (proiect I.P.C.T.).

TC C

I
S E C IU N E A a -a

S E C IU N E A

b -b

S E C IU N E A

c -c

Fjg. VIII.74 c. Armare cheson. Seciuni trans versale (proiect I.P.C.T.).

teaz o plas cu 0 4 (plasa ST 402 livrat de I.S.P.S. - Buzu). La col uri se prevede o arm are su plim entar. L im ea transversal a chesonului este de 1,49 in, nervurile au nlim ea de 45 cm (CU 45) i de 40 cm (CU 40). Placa are grosimea 3,5 cm, iar acoperirea m inim de b eton 1,2 cm. Chesonul este p re v z u t cu urechi pentru m anipulare. b. Planee din fii eu goluri. Un exemplu de fiie cu goluri de 6,0 m (5,92) deschidere a r m a t cu carcase sudate este a r ta t n figura V I I I . 75. Carcasa s u d at C I este n o ta t cu 3 x 150/3 x 150 - 0,92 x 5,75, ceea ce nseam n c este din srm STNB 0 3 cu ochiuri p tra te de 150 mm, cu lim ea de 0,92 m i lungimea 5,75 m (num rul de ochiuri pe lime este de 9 i pe lungime 19), fiind ex e cu tat de I.S.P.S.

485

CARCASA

C2-2 b u c

td
(J\7 03 STNB : 130cm

JSUt

^L= 130 '

s7\ 1 lt 3 STNB\ 65 cm f

Fig. VIII.75. Fiie cu goluri armat cu carcase sudate.

B uzu. Denum irile plaselor pot fi talog (v. cap. III).

indicate cu simbolurile

din

ca

Carcasa C2 este notat* cu 3 X 100/3 X 123 0,60 x 1,25, cu sem nificaia sim ilar cu carcasa C I i se ndoaie conform d esenu lui la u n dispozitiv special de ndoit carcase (cu raze dc ndoire 0 20) care de regul se construiete n atelier. L a to a te interseciile de bare carcasele se leag cu srme. c. F ii ceramice precomprimatc. P e n tr u construcii industriale e ta ja te se folosesc, planee puternic, arm a te p e n tru a prelua ncrcrile mari. Un exem plu de astfel de planeu este cel din figura V I I I . 76, format din fiii ceramice, nglobate n b eto n a r m a t B 400, prin pretensio narea a 6 toroan e T B P P (7 0 3). n tre corpuri ceramice i la p a rte a superioar s n t p re v z u te c a r case s u d a t e ; carcasa C I este n plan tran sv e rsal ndoit, fiind de construcie special, n sensul c la capete b a re le tra n s v e rsa le sn t ndesite. Carcasa are o lim e de. 1,35 m i este com pus din 22 0 4 S T N B -j+ 2 x 3 0 5 STN B + 2 X 4 0 OB 37 i PC 52 (la distan e de 20; 15 : 10 i 5 cm). P e figur se a ra t i ordinea de ntindere i tiere a toroanelor. Capetele fiiei s n t mai puternic, arm ate, a t i t p e n tru a prelua forele de tiere (forfecare), ct i p en tru a p re lu a eforturile din to ro a n e la transfer.
486

487

488
d e 6,00 m deschidere, armate c u iuni transversale. toroane i carcase sudate. Sec

Fig. VIII.7 6 b, Fii ceramice

F. ARMAREA SCRILOR DIN BETON ARMAT MONOLIT


Scrile s in t alctuite d in tr-u n sistem de plci nclinate n castrate n grinzile podestului, p u tn d avea i vangu ri (grinzi marginale). Placa nclinat (ram pa) a scrii este a rm a t pe o direcie ca o plac obinuit, dublu n c a s tra t in grinzile podestului. A rm tu ra de re zisten din em pul plcii nclinate este ridicat pe reazem i anco rat n grinzile i in plcile podestului. In figura VI 11.77 se a ra t modul de arm are a unei scri t u r n a t monolit, cu bare OB 37, independente.
SECIUNI PRIN RAMPE l PODETE

489

P L A N COFRAJ VEDERE I - I "


S-cara ' 50

VEDERE n-n

Zcara 1 50
GRINDA P 2 2 0 * 3 5 - 1 buc

Fig. VIII.77 I). Plan cofraj i armarea unei scri tur nate monolit.

V \ l I!

3Z3:
TPI

L -3 3 S cm < ) "0 vu SLJL ^ e200 HKLjrA:m''/^ ^ -v3 ?ys _

GRINDA PI 2 0 3 5- 1 buc

^,

0 >775

SECIUNEA o-O

A 2 .

1 0

w
-h ^4
SECIUNEA c - c
2 i1 S L '2 K ^ 2 1 0 L ' 2 i 5 fp .

cr^SL-VK)-, (g

490

Fig. VIII.78. Scar prefabricat pentru construcii din panouri mari.

Grinzile (vangurile i grinzile podestului P I i P 2) se arm eaz ca grinzi simplu rezem ate d rep te sau grinzi frn te (v. cap. VI). Grinzile au etrieri nchii n tru c it s n t solicitate i la rsucire. Scara fiind n ansamblul construciei, m preun cu casa scrii, o parte rigid a construciei, este necesar ca to a te prile ei com ponente s fie la fel de rigide sau s aib anu m ite zone care s lucreze ca a r ti culaii. Noile tehnologii de execuie a construciilor im pun n prezent ca scrile s fie ex e cu tate din elemente prefabricate. n acest sens sn t e x e cu tate p refabricat podestele, rampele, vangurile i grinzile de podest, a v n d concepute m binri de c o n tin u ita te . S n t situaii cnd s in t folosite i elem ente prefab ricate sp aiale (ram pa - f podest) : aceste elem ente sn t ns dificil de t r a n s p o r ta t im an ip u la t (fig. V I I I . 78). Armrile elem entelor prefab ricate de scar se execut d up regulile obinuite, folosind n special plase i carcase su d ate e x e cu tate n fabrici.

G. ARMAREA CONSTRUCIILOR l ELEMENTELOR DE CONSTRUCII SPECIALE

O serie de construcii inginereti pun problem e speciale de exe cuie i arm are. n aceast categorie de c o n stru c ii s n t construciile realizate din plci su b iri, ca elementele com ponente ale acoperiurilor de hale industriale, pereilor recipienilor p e n tru diferite produ.se (re zervoare, buncre, silozuri etc.), tu rn u rile de rcire, courile de fum, stlpii de nlim e m are p en tru tra n s p o r tu l energiei electrice, precum i construciile m asive p en tru poduri, baraje, ziduri de sprijin, piste pen tru aero p o rtu ri etc. Problem ele de arm a re la aceste tip u ri de construcii se rezolv pe baza principiilor a r ta te n cap. V II, a v n d soluionri constructive similare cu cele a r t a t e i n acest capitol.

1. Rezervoare circulare pentru lichide


I n plana IV se a ra t alctuirea unui rezervor din b eton a rm a t ae zat pe sol, de form cilindric cu diam etrul de 15,84 m i nlim ea de 5 m. n acest rezervor ncrcarea este d a t de presiunea pcurii
492

(m ai mare la baz). A rm tu ra din perei este fo rm a t din a r m tu ra

circular (inelar) care se petrece cel pu in pe o lungime de 60 d i a rm tu ra longitudinal. A rm tu ra inelar este alc tu it din bare 0 10 dispuse pe dou rnduri la d is ta n e variabile cu tronsonul. L egtu ra fundului rezervorului cu pereii se arm eaz pen tru p re luarea mpingerilor din perei. A rm tu ra este alc tu it din bare 0 10 i 8 dispuse dup gen e rato are pc ambele fee la 15 cm n tre ele. Acoperiul rezervorului se arm eaz ca o cupol, iar inelul cupolei se armeaz ca o grind circular. F u ndu lrezerv orului(radier) se arm eaz ca o plac circular cu a r m t u r a radial i inelar dispus ncruciat. A rm area fundaiei inelare se face similar cu a unei plci obinuite. Detaliile de arm a re se po t urm ri pe plana IV. A rm area poate fi f cut i cu plase su d ate dac se respect condi iile de petrecere (aceast soluie trebu ie ns ju stific at economic). Arm area trebuie s fie puternic n tr u c it nu se a d m ite ca b etonul s fisureze. n plana IV pen tru cupola radier i fu n d a ia inelar, a r m tu ra este reprezen tat prin desenarea custurilor pe unele sectoare circulare, nelegindu-se c a r m tu ra se ex tin d e pe to a t cupola i pe ntreg radierul i inelul circular. A rm tu ra vertical din pereii rezervorului este re p rez en tat prin diam etrul barelor i d is ta n a dintre bare (m su rat pe un cerc cu raza stabilit, 1/2 n m od o b in u it din ra za m axim ). A rm tu ra inelar din pereii rezervorului este re p re z e n ta t pe tronsoane (I IV), indiendu-se diam etrul barelor i num ru l dc. bare pe fiecare tronson. Barele tre b u ie n nd ite prin petrecere pe 60 d (pro iectele conin de regul re p rezentri detaliate). Modul de fasonare a barelor i lungimile barelor sn t re prezentate n seciunea transversal de lng rezervor. F ierarul betonist treb u ie s p o a t stabili n u m rul dc bare i lu n gimea barelor de arm are a re zerv oru lui care nu este o problem uoar, n detaliile din plan s n t r e p re z e n ta te modul de izolare, modul de tra v e rs a re a conductelor i bord a rea golurilor etc. A rm tu ra inelar po ate fi realizat sub form de a r m tu r p o st ntins, ap lica t la rezervoare p re fabricate form ate din doage, sau la rezervoare t u r n a t e monolit. P retension area se po ate face continu prin srme S B P ntinse cu un dispozitiv de pretensionare care circul pe pereii rezervorului (biciclet) sau prin pretensionarea u n o r poriuni

493

din inel prin ancorarea arm turii in nervuri verticale special exe cu tate (fig. V II I.79). n cazul pretensionrii armturii, acoperi rea cu beton se obine prin torcretare.

2. Castele de ap
Castele de ap snt rezervoare plasate la nlime, folosind de obicei la alim entarea cu ap a unei anum ite industrii. Ca i re zervoarele, ele pot fi executate din beton arm a t monolit sau prefabricat i din beton a rm a t precomprimat. Unele castele se execut la sol. fiind apoi liftate. Castelele de ap se compun Fig. VIII.79. Seciune orizontal sche din: fundaii, tu rn de susinere i matic printr-un rezervor circular preeomprimat. rezervorul propriu-zis (fig. V II I.80 i V III.81). F undaiile se realizeaz n mod obinuit de tip bloc cu cuzinet (v. fig. V II I.40). Turnul de regul se execut cu cofraje glisante spe ciale (v. fig. IV.38), lsnd goluri pentru ui, ferestre, scri, planee etc. unde a rm tu ra longitudinal se taie, dar se bordeaz marginile golu rilor.
I n m o d u l c a z u l u r m c o f r a j u l u i : l i f t a t l a e x e c u t a r e a c a s t e l u l u i s e p r o c e d e a z n t o r

1) Se monteaz cofrajul pe un schelet de rezisten. 2) Se monteaz armtura peretelui i se pun distanieri. 3) Se execut liftarea i fixarea la cot. 4) Se execut fu n d u l rezervorului (partea de jo s a cofrajului). ;>) Se monteaz armtura din fundul rezervorului i din inelul de legtur dintre turn i rezervor. (5) Se monteaz piesele de ptrundere pentru conducte. 7) Se execut betonarea n straturi orizontale de 10 15 cm. t u rn a r e a se. face printr-o tehnologie strict pentru ptrunderea i com pactarea betonului i respectarea stratului de acoperire.
494

COFRAJ TURN
S c a r a 1.100

Fig. VIII.80 a. Armarea unui turn de castel de ap cu oel OB 3T i PC 52, executat prin glisare. Seciune vertical (proiect IP.C.T.).

PO ZIIO N AR E A R M A T U R A IN PE RETE T U R N S c a r a 1 : 50

D ET A L IU DE PO ZIIO N AR E I FA SO N A RE M U ST I TURN S c a r a 1 :2 9

<& JlDO

< > -

83
m

tfg turnare

DETALIU DE POZIIONARE} HUSTI PENTRU P L A N E E S c a r a 1 -2 0

0-

I
(Lh J Q !~ >
IArm tur verticala^ I d m turn DETALIU DE ARMARE PERETE TURN S c a r a 1 10 Arm tura ___

-w-i

y^verhcald 2\ pLi

L
Mus fo i d m _ fu n d a ie

Arm tur _____ orizontal Agrafa 6 La 2 jcm

i 11 ; i 11 I t *I ml.

2*f5In

OETALIL' DE INNDIRE A R

WC
Fig. VIII.80 b. Detalii d*> armare a turnului.
to teri or

, R inW_
e x te r io r

m?
Fig. VIII.81. Armarea pereilor i cupolei unui rezervor de ap de nlime.

3 2 C a rte a f ie r a r u lu i b e to n is t cd .

497

Pe figurile .VII 1.80 i V I I I .81 snt date linele explicaii privind tipul de a r m tu r i m odul de soluionare a unor detalii. F ierarul be tonist treb u ie s nvee modul de arm are dup plane nainte de a ncepe fasonarea arm turii.

3. Rezervoare cu planee ciuperci (rezervor de ap subteran)


Planeele dal i planeele ciuperci care se. folosesc la construcii de cldiri i gsesc i o aplicare specific la execuia rezervoarelor (v. plana V). Presiunile mari date de ap, de mpingerea i g r e u ta te a pm ntului justific execuia m onolit a unor astfel de rezervoare. Desigur c se po t gsi i soluii prefabricate. D in p un ctu l de vedere al arm rilor prezint, interes ciupercile care se armeaz pe p a tru direcii perpendiculare ntre ele i paralele cu la tu rile panourilor i pe muchii, cu asigurarea lungimii de ancorare a fiecrei bare. Capitelurile ciupercilor pot fi cu dou pante. . Stlpii ciupercai snt plasai dup o reea rectangular la distane de 4 6 m. Plcile snt n trite cu o reea legat sau su d at pu ;l dea supra capitelurilor. A rm tu ra transversal a capitelurilor se re alv eaz prin etrieri nchii ndesii pe to a t nlim ea capitelului i pe por iunea de stlp de ling capitel. Armrile colurilor i contururilor radierului i a plcii superioare se soluioneaz similar ca la rezervoarele obinuite. Aceste zone au prevzute de regul vute. A rm tu ra va fi bine ancorat sau poate fi folosit n aceast zon a r m tu ra continu. Plcile, pereii i radierul au arm are dubl ncruciat. Planeele dal s n t de fa p t planee ciuperci cu capitelul nglobat n plac care de aceast d a t este m ai groas dect Ia celelalte planee.

4. Silozuri i buncre
Silozurile pen tru cim ent, cereale etc. snt destinate depozitrii i conservrii n bune condiii a acestor produse. S n t de regul m u lti celulare cu celule circulare, dreptunghiulare sau poligonale, de nl ime mare, c o n stru ite al tu ra t, av nd pereii apropiai sau c o m u n i :
498

celulele sn t am plasate pe o fu nd aie com un (radier general). Silozu rile au un t u r n elevator p en tru ncrcri, descrcri, uscare etc. Celulele silozurilor se arm eaz pen tru a prelua presiunea radial d at de ncrcarea produsului depozitat, de com presiunea d a t de aciunea forelor orizontale (vnt, cu tre m u r etc.), la efectul dinamic al ncrcrilor i pentru prevenirea fisurrii betonului din ncrcri sau ca u rm are a contraciei betonului sau v ariaiilor de te m p e r a tu r -etc. Unele silozuri reazem prin interm ediul unor grinzi foarte nalte (tip perete), n u m ite grinzi perei, care se arm eaz special. Unele silo zuri au i subsoluri. De regul, grosim ea pereilor nu coboar sub 15 cm. Celulele silozurilor se arm eaz dublu cu a r m tu r ncruciat pe cel p u in 2/3 din nlime. In m od similar cu rezervoarele se arm eaz placa de baz (fundul) celulelor. P a r te a de sus a silozurilor e ste 'a c o p e rit cu plci cu goluri p e n tru ncrcare i de vizitare a rm a te ncruci at i n t rite cu inele puternic arm a te. n figura V I I I . 82 se a r a t o v aria n t de arm are p en tru celulele poligonale ale unui siloz a r m a t cu plase sudate, ndoite pen tru asigurarea legturilor la colturile celulei.

Fig. VIII.82. Armarea cu plase sudate a pereilor unui siloz. Grosimea pereilor nu este desenat la scar.

499

VARIANTA DETALIUL A

Fig. VIII.8:!. Armarea pereilor unui siloz cu celule drept unghiulare.

De regul silozurile se armeaz cu bare 0 8 . . . 16 aezate la dis ta n e variabile (1 20 cm). nndirea arm turii se face conform re g u lilor (v. cap. VII) pe o lungime de 40 d i nu mai m ult de 1/4 din totalul arm turii din aceeai seciune. Acoperirea cu beton se ia de 2 .0 2,5 cm. Stelele dintre celule se armeaz n mod special, iar pereii din dreptul stelelor snt ngroai (fig. V I I I .83), avnd i a rm tu r sub form de V. Buncrelc snt construite a t t sub form de baterii, ct i ca buli cre individuale ; se folosesc n cadrul unui proces tehnologie, de regul, pentru depozitarea tem porar a unor produse, av nd i un rol de sim lificare a procesului de ncrcare-descrcare cu mijloace mecanice, n acest scop, n anum ite cazuri snt prevzute i cu utilajele necesare. Elem entul caracteristic al buncrelor este plnia, care n mod obinuit este de form p trat, p ro tejat contra uzurii cu plci de oel special. n plana VI se a rat arm area unei plnii de buncr pentru crbuni. Racordrile pereilor verticali i ale feelor plniei sint. realizate cu vute puternice. Plnia este bine ancorat n pereii buncrului. Arnifi turile asigur legaturile elementelor plane ntre ele pe toate direciile

5. Stlpi cu destinaie special i construcii turn


a. Stlpii LK.V i de telecomunicaii. P e n tru liniile de tra n s p o rt i distribuie a energiei electrice, pentru telecomunicaii i tran sp o rt pe calea ferat, transpo rt urban etc. se folosesc stlpi de beton arm a t i beton precom prim at prefabricai. Seciunile stlpilor pot fi similare cu cele a r ta te anterior (v. fig. V I I I . 20 i fig. V I I I . 81).

500

-H I S

9
<ty

n:
000

-f if
i

T IU J_l

priza

de partere

Ll.LJ

Spre

I I Am-

L j - lj j s JL
G EN E R A LA

ui.

D IS P O Z I IE

ARMARE

Fij>. VIII 84 Stlpi prefabricai LEA cu seciune n I executai prin vibrare. Linii de 616 kV.

501

Modul lor de. execuie este d e s tu l'd e d i f e r it : stilpi turnat'i m onolit; prefabricai prin vibrare; preturnai orizontal sau vertical; centrifugai; precomprimati cu armtura aderent ; asamblai din tronsoane prin postcom prim are etc. Modul de arm are a acestor stlpi este sim ilar cu cel al stlpilor obinuii. Seciunea transv ersal a stlpilor este varia b il , alte rn n d seciu nea dublu T cu cea d rep tun ghiular. La seciunea dublu T a r m tu ra longitudinal se gsete n colurile etrierilor. b. Stilpi peron. P e n tru a n u m ite construcii industriale se execut stlpi cu .console lungi n capul lor pe care reazem diferite elemente de construcii (ferme lum inator, grinzi, elemente de su p ra fa etc.). In plana V II se- a r a t arm a rea unui stlp peron p re fab ric at p en tru hale industriale pe care reazem, dc regul, ferme lu m in a to r din beton a rm a t. Stlpul prezint interes n tru c t la p a rte a de jos este un stlp cu goluri, care are console scurte p u ternic arm a te p e n tru grinzile de rulare (cu m u s t i p en tru realizarea continuitii). A rm area consolelor lungi din capul stlpilor asigur preluarea n tinderilor de la ta lp a superioar, com presiunile de la p a rte a inferioar i forele tietoare prin a r m tu r a rid ic a t (coborit) i etrieri. E trierii s n t ndesii n dreptul consolelor (la 10 cm). B arele coborte (de la console) s n t ancorate n zona com prim at. La capul stlpului este m o n t a t i o a r m tu r n V p en tru preluarea eforturilor din coluri. c. Construcii turn. Tehnologiile industriale im p un executarea unor construcii speciale tip tu rn , p en tru couri de fum, tu rn u ri de rcire, tu rn u ri pen tru castele de ap etc. A rm area unor astfel de con strucii se realizeaz similar cu cea din figura V I I I . 40, pen tru fundaie i cu cea din figura V I I I . 80 pen tru tu rn .

C a p i t o l u l IX

ORGANIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR DE ARMARE N ATELIERE

A. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC PENTRU OPERAIILE EXECUTATE N ATELIERE

Organizarea locului de m unc n ateliere este n funcie de g r a dul de d otare a atelierului. n cap. V i VI s-au p re z e n ta t scheme de organizare p en tru descolcire, ndreptare, tiere i fasonare. n acest capitol se v a prezen ta organizarea locului de m unc p entru unele operaii de sudare cu g ra d mai ridicat de organizare. n prezent se p re vd n cadrul atelierului linii tehnologice fo r m ate dintr-un com plex de maini i dispozitive p e n tru realizarea unui proces tehnologic continuu. Aceste linii specializate sn t p rezentate n crile de specialitate.

1. Organizarea sudrii barelor cap la cap


Tipurile m ainilor de su d at cap la cap folosite s-au a r t a t la cap.V. Organizarea sudrii cap Ia cap se poate face conform schemei din fi gura IX. 1. Barele s in t aduse cu crucioare, electrocare sau cu u n mijloc de ridicat i t r a n s p o r ta t (poduri rulante, grinzi rulante, m onoraiuri etc.). F luxul tehnologie n acest caz este u rm to ru l: barele aduse din depozit sn t plasate pe stelajul lateral 7 apoi s n t rostogolite pe masa cu role 3. La capetele mesei s n t aezate dou perii m ecanizate, cu peria n form de disc. (pentru capetele celor dou bare Care se sudeaz). Barele cur503

F ig . I X .1. S u d a r e a b a r e l o r d in o e l- b e to n d e lu n g im i d if e r ite , c a p la c a p (sc h e m ) :


1

stelaje laterale ; 2 perii mecanice cu disc ; 3 , 5, 8 m ese cu role ; 4 stelaj intermediar ; 6 main de sudat electric cap la cap ; 7 foarfece mecanic ; 9 main de ndoit ; 10 mas.

ite s n t aezate pe stelajele interm ediare ^ de unde snt. apoi rostogo lite pe m asa cu role .5 ; de aici un a din bare este tre c u t peste maina de su d at cap la cap 6 prin interm ediul unor role rabatabile, care se ridic m preun Cu a r m tu ra aezat pe ele. D u p sudare, barele sudate snt trecute la foarfeca m ecanic 7, dup care sin t duse la m aina de ndoit !) i apoi snt. deplasate cu un crucior la locul de m o n tare a plaselor i a carcaselor.

2. Organizarea sudrii prin puncte folosind maini de sudat staionare cu o pereche de electrozi
Plasele s u d ate de lime mic, care nu se p o t 'o b i n e prin tierea plaselor uzinate de I.S.P.S. Buzu, se po t confeciona n atelierele de a rm tu ri ale fabricilor de p refabricate sau n cele care deservesc antierele, folosind maini cu mai m uli electrozi sau maini cu o singur pereche de electrozi, care de regul nu lipsesc din dotarea atelierului de arm turi. La sudarea carcaselor cu maini cu o pereche dc electrozi se p re vede organizarea locului de m unc folosind u na sau m ai m ulte maini (fig. I X .2) aezate n cadrul unui proces tehnologic continuu. Poziia sudorului, alim entarea cu bare tran sv e rsale, precum i ordinea care trebu ie respectat la sudarea nodurilor, p en tru a se evita efecte electrice nedorite (untarea), s n t a r ta te n figura I X .3. Barele longitudinale s n t aezate pe mese cu ghidaje cu role, fiind deplasate m anual. P e n tru a se respecta ordinea de sudare, plasele se p o t ntoarce cu 180. 504

O - -

' t

K| Dublul lungimii elementului


1 3 t

/
4 Fig.

IX .2. Schem e de organizare a locului de lucru pentru dou m aini cu o singur perache de electrozi :

a in linie ; b fa in fa ; 1 mas ; 2 B a re lungi ; 3 ma in de sudat ; 4 jg h e a b pentru -------------- bare scurte ; 5 poziia sudorului 6 poziia muncitorului auxiliar.

Fig. IX.3. Organiza rea locului de lucru i ordinea de execu tare a sudrilor la o carcas plan :
a organizarea locu lui de lucru ; b su darea primei bare lon gitudinale ; c sudarea barei a doua marginal cu ntoarcerea plasei : ci sudarea primei ba re interioare ; e su darea ultimei bare in terioare dup ntoarce rea plasei cu 180 ; f idem, dup ntoarcerea plasei cu 1 8 0 ; 147 puncte de sudur.

11119i 76 5 13 ZI

C U z ? a2 i2 0aaii i6m u
? <
12 3 1 5 6 7 3101112

C 27 26 29 30 31 25 -26 d

--

i33b

H 3 \b /ff \3V d m SM M Z M S. *a []

3. ndoirea plaselor p lan e n c a r ca se

Aceast operaie se face cu dispozitive de atelier, cu ab k a n tu ri de ndoit realizate n ateliere care au lungimea plasei ce se ndoaie sul) form de carcas (fig. I X . 4). Plasele uzinate livrate de I.S.P.S. B uzu p o t fi t ia te la dim en siuni mai mici. Plasele pot 1'i t ia te pe ambele direcii.

Fig. IX.4. *Scheme pentru formarea carcaselor prin rabaterea plaselor plane.

4. Organizarea sudrii prin puncte folosind cleti de sudur (maini de sudat suspendate)

Alctuirea cletilor de sudu r a fost p re z e n ta t in cap. V. n ateliere, cletii de su d u r s n t de regul suspendai de un monorai sau de. o grind de. rulare care perm ite deplasarea lor la pu nctul de su du r (fig. I X .5). E i p o t fi folosii a t t la sudarea plaselor sudate, ct i la sudarea carcaselor spaiale (fig. I X . 6). Electrozii p ot fi drepi sau nclinai, av n d posibilitatea de. acces prin tre bare.

506

S e c i t in e A - A

P la n

Fig. IX .5. Schem de organizare a locului de lucru la m aini de sudat suspendate cu clete :
1 m a s s u p o r t ; 2 m o n o r a i.; 3 p is ic ; 4 c le te d e s u d u r s u s p e n d a t ; 5 s to c d e b a re .

Fig. IX.6. Sudarea cu clete de sudur :


a s u d a re a c a r c a s e lo r ; ^ b s u d a re a p la s e lo r .

n figura I X . 7 se vede m odul de. pendai, a t t la sudarea plaselor ct S udarea carcaselor de m are serie plexe de sudur care asigur accesul carcase.

folosire a cletilor de sudare sus i la sudarea carcaselor. se poate ex ecuta i pe linii com la punctele de sudur ale. ntregii

507

508

5. Organizarea locului de munc la sudarea cu arc electric


Modul de executare a sudurii a fost a r t a t la cap. V. P entru executarea sudurilor, n cadrul msurilor p re g tito a re , responsabilul cu su d u ra face un e x tra s al tipurilor de bare care se sudeaz i ntocm ete fie de sudare unde se indic : d iam etru l barelor, tipu l de oel, tipul de sudur, dimensiunile sudurii (eclise etc.), electrozii, re gimul de sudare (intensitate, p o laritate etc.). Modul de pregtire a arm tu rilo r const n : tierea capetelor, Ieirea marginilor, cu rirea de regul cu perii metalice, de 1ugin, de ulei, de zgur, de vopsea sau de diferite im puriti. La locul de sudare trebuie s existe o surs de curent cu regulator de intensitate (tran sfo rm ator sau g enerator de curent), a p a ra tu r de su d at (portelectrod, cabluri etc.), dispozitive de protecie (mnui, mti, hote, exhaustoare etc.), dispozitive auxiliare (mese de lucru, panouri i cabine), precum i dispozitive p en tru asam blare i sudare. n figura I X .8 se vede schema un u i post de sudu r electric care folo sete d rep t surs de cu ren t u n gen e rato r 3, cu regulator de intensitate pus n micare de un m otor electric 2 , a lim en tat de la re eau a de cu ren t 1 a atelierului sau antierului. Motorul i g eneratorul sn t m o n tate pe un crucior. Cablul 4 conduce cu rentul la portelectrodul < S , iar cablul 5 face legtura dintre piesa de s u d a t 7 i sursa de cu ren t (generatorul). Sudorul fine portelectrodul S cu m n a dreapt, iar n m n a stn g ine masca 9. D e asup ra mesei se gsete o hot de v en tila ie 10. Sculele se pstreaz n sertarele mesei 11.

509

Fig. IX.9. Panouri pentru protecia su dorilor.

i
Fig. IX .10. Dispozitive deprindere.

510

n locul generato rului se po ate folosi tran sfo rm ato ru l de sudur (v. cap. V) cu regulator de in ten sita te (bobina de reactan). Mesele de lucru pot fi fixe, de regul dreptunghiulare sau tu r n a n t e cu nlim e reglabil. nlim ea meselor corespunde fie poziiei sudorului n picioare (0,90 in) fie poziiei aezat (pe scaun). Mesele au cutii anexe p en tru electrozi i sertare p en tru p stra rea uneltelor. Se po t folosi i mese speciale cu exhaustor. P anourile i cabinele se folosesc pentru protecia con tra radiaiilor ; locul de su d u r se m prejm uiete cu panouri ra b atab ile rezistente la foc, sau conductoare de cu ren t cu s u p ra faa m a t sau v o p s it n culori care nu reflect radiaiile (fig. IX .9). Dispozitivele pentru asamblare i fixare se co m pun de regul din dispozitive de susinere i conducere (stelaje, mese cu role etc.), dispozi tive de ghid are (lim itatoare i opritori) i dispozitive de prindere i strngere (fig. IX . 10, a f ) care fixeaz piesele de s u d a t (bare) la o distan de cel p u in 10 cm de la capetele sudurii.

B. ATELIERE DE ANTIER DE CONFECIONAT

ARMTURI PENTRU BETOANE 1. Generaliti


P en tru unificarea tehnologiilor de pregtire a arm turilor n ateliere de antier s-au ntocm it de ctre In s titu tu l de P roiectri p en tru Construcii Industriale (I.P.C.) proiecte tip. Proiectele ntocm ite s-au orientat pen tru satisfacerea u rm to a relo r cerine : 1) S se mreasc productivitatea muncii pe baza unor tehnologii moderne. 2) S se elimine eforturile fizice mari p rin folosirea mecanizrii, cit mai m ult posibil n operaiile de pregtire a armturilor. 3) Atelierul s fie demontabil pentru a se plasa pe cit posibil n centrul de greutate al antierelor pe care le deservete. 4) Capacitatea atelierului este de 1 000 sau de 2 000 t/an. Schemele tehnologice ale atelirelor (fig. IX .11) trebuie s satisfac urmtoarele eerine : 1) Introducerea operaiilor de prelucrare n spaiul acoperit. 2) Folosirea operaiilor,ffar ntoarceri i ncruciri, n flu x continuu, i nlocuirea operaiilor pe agregate.
511

L in ie p e n t r u o e l- b e to n c u d i a m e t r u l -S 12 m m

L in ie p e n tr u o e l- b e to n c u d i a m e t r u l > 12 m m

ndreptare Pregtirea barelor Descolcire, n dreptare Sudare cap la cap Tiere la msur Fasonare Tiere la msur Fasonare j

......... i............

Asamblarea sau carcaselor

Confecionarea

plaselor plane

sau

carcaselor

plaselor

Formarea carcaselor spaiale prin rabatarea plaselor plane

Formarea carcaselor spa iale (din plase sau carcase plane i bare), cu cleti de sudur mobili i prin le gare

Controlul calitii armturilor finite

i
Depozitarea armturilor finite

I
ncrcarea armturilor finite n mij locul de transport spre punctul de con sum Fig. IX. 11. Schema de principiu pentru alctuirea fluxului tehnologic In ate lierele de mic capacitate. 512

..

j ofl i a **S^2 I ^ H N|

3 q, 2 3 a a ih M g

SBlr-u 7 J K 5 S o >5 2 c.o.i.c*'3 J* *10 04 JO


u

ir) O fl o o d.n

- 3 o u .a o*

rati 2 n o

2*"?3a r-i < 2i2 T 3 2 U ac tu to -a >q , E^ ^ 3 ca t- w ..

sb ! S'S I 3 U
0
N
>. . 3 3SC<j

w .> O .. > - ^ 0J 0) c j -t *3
t* X 3 c JS

s P u s o 3 a ~ ^ g s 1

r t .o

a S -^3 a c o fi EI I S M ,ss a c I c |2 ..a 1 1 O Co ow# ua > oti I a 2 s t|. r ^* s s S7f w -to *o-g 5 a 0 ? ! ! 1

' I | o

O
jO fflC jjjC jj

o nllij a * O * rt PH "03
H C **** -

C cI C

ra* 3ra Sers-s? WI o, U i ra 1 b*O PU S? gcs, S0 5


X t- t

S5 &
I_________ 00 1 ^5 G o
________

o irt | I 1 22. n ~ t i 'R , ** * E E S?*a


5pw

o O '' 9 1>

i l'1 8

o.

00V *

3) A telierul trebuie s aib platform e exterioare amenajate, dotate ca mijloace de transport i m anipulare adecvate (electrocare, stivuitoare, macarale mobile cu bra, portale, vagonele etc.). 4) Folosirea utilajelor de mare productivitate pentru linii tehnologice n flu x, specializate, cu utilizarea m axim a sudrii prin puncte pentru asamblare. 5) Operaiile de pregtire trebuie mecanizate n cel mai nalt grad, ncepnd de la descrcarea colacilor, depozitarea i debitarea continu a srmelor la mainile de sudat, la standul de tiere la lungimile fix e i fasonare. 6) Alim entarea fr ntreruperi tehnologice a agregatelor de mare productivitate trebuie s formeze o preocupare special. 7) Operaiile de descolcire, ndreptare, sudare cap la cap, fasonare sau sudare prin puncte trebuie executate n flu x continuu. 8) Un atelier de antier de mic capacitate trebuie s aib posibilitatea de adaptare uoar la alte linii tehnologice dect cele pentru care au fost proiectate, n funcie de eventualele noi sortimente. 9) M anipularea colacilor (descrcare, ncrcare, amplasare pe vrtelnie etc.) trebuie s se fac mecanizat, prefem bil cu macarale. 10) Depozitele trebuie s aib capacitate suficient (pentru deser virea atelierelor cu armtur pe 8 10 zile) i amenajri speciale pentru depozitarea oelurilor pe caliti i diametre. 11) A telierul de armturi, depozitul de arm turi, platform ele exterioare i depozitul de produse fin ite trebuie s fie pe acelai teritoriu i s fie de servite de o reea de drum uri sau de o linie de cale ferat. Atelierele m ari p o t avea linii specializate de produs plase s u d ate uzinate (fig. IX . 12) sau carcase plane sau spaiale.

2. Organizarea atelierelor de confecionat armturi


D in practica execuiei la m arile lucrri, cap acitatea de prelucrare a oelului b eton n ateliere centralizate po ate s fie cuprins ntre 1 000 i 5 000 t /a n . U n am plasam en t p en tru u n atelier centralizat poate de regul dura n tre 6 luni i max. 5 ani. P ro d u ctiv ita tea la prelucrarea arm tu rii este direct corelat cu nivelul de dotare a s taiei sau atelierului de prelucrare, aa cum se p o a te vedea n figura I X . 13.
514

2 3 Cantitatea [ t]
Fig. IX.13. Valori orientative de productivitate ale instala iilor de prelucrare a oelului-beton.

La evaluarea ariilor 1 3 din figura IX. 13 s-au a v u t n vedere dife rite instalaii de prelucrare a oelului-beton, diferite m oduri de ndoire, tiere, legare, num rul de buci de bare de diferite dimensiuni, cali t a t e a oelului, lungimea de debitare, formele de ndoire, gradul de difi cultate i cap acitatea mainilor de prelucrare utilizate. Organizarea de principiu a unui atelier este a r ta t n figura IX.14. Sgeile a r a t variantele de dirijare a arm turilor.

515

B1 I 0) 7 SO u gs c, 0 ) i* 2 S a
o

S :3 *

s i*8

iU s iw .
a u Sc l a
2 & ? .
3

t r

o 3

TI>o 2

3 O < |- 'ti 1 /3

*3 0 5 O r3 c - *. . O T IZ . *> C O (U g ss^> tfi ^ o C c oc .y o s 2 -S

s ii ^ o
?

-
. oc
. oa

E "b

2 X? |
.H

< 5 2 L - tj , N^ o ..
a

ta o , o

asIo -E

516

Fig. IX .15. Echiparea unei staii de prelucrare a armturilor cu capa citatea pn la 1 500 t/an :
1

pod rulant ; 2, 3 maini mobile de msurat i tiat oel-beton ; cu role libere ; 5, 7 maini de fasonat oel-beton.

4, 6

m ese

C apacitatea de prelucrare se dimensioneaz dup ce se execut ntr-un amplasament. n figura IX.15 se arat schema de principiu atelier cu capacitatea de prelucrare de 1 500 t /a n , unui atelier 1 500 3 5 0 0 t/a n , iar n figura IX.17 3 50 0500G t/an .

m rimea lucrrilor a organizrii unui n figura IX.16 a a unui atelier de

70-75m

SC

Fig. IX.16. Echiparea unei staii de prelucrare a armturilor cu capacitatea de 1 5003 500 t/an :
1

depozit Intermediar ; 2 , 3 maini mobile de msurat l tiat oel-beton ; 4 m as cu role acionate ; 5 mas cu role acionate cuplat cu o mas cu role libere \ main de fasonat oel-beton ; 7 mas cu role libere ; 8 main de fa so n a t oel-beton.

517

Fig. IX.17. Echiparea unei staii de prelucrare a arm turilor cu capacitatea de 3 5005 000 t/an :

1 r o le ini

p o d r u la n t ; 2 , 3 m a in i m o b ile d e m s u r a t i d e b ita t o e l- b e to n ; i m a s cu a c io n a te ; 5 m a s c u r o le a c io n a te c u p la te c u o m a s c u r o le lib e r e ; 6 . 8 m a d e fa s o n a t o e l- b e to n ; 7 m a s c u r o le lib e r e ; 9 m a in d e t ia t p la s e s u d a te ; 10 m a in d e n d o it p la s e s u d a te .

P e n tru do tarea atelierelor se preconizeaz utilizarea utilajelor i dispozitivelor produse n a r (tabelul IX . 1).
T a b e lu l I X . 1. U t i la j e i d is p o z itiv e de p r e l u c r a t

Tipul utilajului Stan manual de tiat Main electric hidraulic tiat oel-beton Clete de tiat plase sudate Main de tiat armtura SBP Main de tiat plase sudate Main de ndreptat i tiat Main de fasonat oel-beton de

ntreprinderea 'productoare 6 Martie" Timioara 6 Martie" Timioara 6 Martie" Timioara I.P.M.P.B. - Piteti 6 Martie" Timioara 6 Martie" Timioara 6 Martie" -- Timioara

Productivitatea max. 0 125 max. 0 42 max. 0 12 max. 0 10 Vitez 0,5 m/s 1,5 t/h max. 0 40 L = 5 050 mm

518

T a b e lu l I X . l .
T ip u l u t ila lu lu '

(continuare)

ntreprinderea productoare

Productivi lalea

Main automat de confecionat etrieri Mese cu role libere sau acionate Maina de sudat prin puncte tip PPU-16 tip PPU-125 Clete de sudat suspendat cu transformator nglobat tip PPM-16 tip PPM-40 Idem, cu transformator separat tip PPS-80-1 tip PPS-80-2

6 Martie" Timioara ntreprinderea Reparaii Brila Electrotimi

max. 0 12

max. 0 12 max. 0 16

Electrotimi 100 puncte /minut 90 puncte/minut Electrotimi 106 puncte/minut 90 puncte/minut

Trebuie re m a rca t c aceste utilaje sn t susceptibile de m b u n tiri perm anente i de autom atizri, n special utilajele de fasonat i sudat, care v or putea fi p rog ram ate pe baz de cartele.

C a p ito lu l X

OPERAJII DE MONTARE, TRANSPORT, MANIPULARE l DEPOZITARE

A. MONTAREA ARMTURILOR

A rm tu ra din elementele din beton a rm a t pen tru a conlucra ct mai bine cu betonul treb u ie s realizeze o carcas spaial la elemen tele liniare (grinzi, stlpi, arce) i o plas sau o serie de plase plane la elementele plane (plci, perei). D u p cum s-a a r t a t la capitolele V, V I i V II, carcasele i plasele se realizeaz din ce n ce mai m u lt prin asam blarea lor cu su d u r n pu n cte Ia maini speciale de s u d a t care asigur o p ro d u c tiv itate ridicat prelucrrii arm turilor. Modul de asam blare a plaselor i carcaselor su d ate s-a a r t a t la cap. V. Asam blarea acestor tip u ri de carcase i plase se face prin legarea interseciilor barelor ncruciate (noduri).

1. Legarea barelor cu srm


Legarea nodurilor se face de regul cu dou fire de srm neagr 0 1 1,5 m m (livrat conform STAS 889-80). Plasele de srm folosite la plci i perei se leag n m od obligatoriu pe ntreg con turul pe cel p u in dou rn d u ri de noduri. P e n tru restul interseciilor se adm ite legarea din dou n dou noduri, n ah, dac acest lucru este specificat n proiect.

520

N um rul de legturi i felul legturilor la noduri este n fu n c ie de tra n s p o r t i manipulri. L a stlpi i grinzi, agrafele i etrierii se leag cu srm la ciocuri, iar etrierii i punctele de intersecii cu barele longitudi nale, obligatoriu la coluri. R estul a rm tu rii se leag de etrieri din 2 n 2 intersecii, n ah. Barele nclinate se leag de primii etrieri cu care se ncruci eaz. F retele se leag de to a te b a rele cu care se ncru c ie az; de asemenea, se leag de to a te b a rele cu care se ncrucieaz etri erii nclinai i agrafele nclinate. Fig. X.l. Tipuri de legturi la ncruci area barelor de armtur. a. Modul de execuie a leg tu rilo r cu srm e simple. Nodurile care se execut cu srm sn t: noduri simple (fig. X . l , o. b, c), noduri duble ncruciate (fig. X . l , d) i noduri n furc (fig. X . l , e) sau noduri m oarte. Srmele s n t p re g tite p en tru legat n m nunchiuri de srm e scurte i ndoite n form de U. P rim a bucl a nodului se face cu m na, prin in tro ducerea srmelor sub ncruciare ; se rsucete m ai nti cu m n a apoi cu cletele sau paten tu l. P e n tru a n v a execuia nodurilor treb uie u rm rite figurile X . l , a e din care rezult fazele de execuie ; asftel, n figura X . l , a, se vede exe c u tarea u n ui nod simplu pen tru p u n ctu l de ncruciare a dou bare n unghi d rept (plase i carcase sudate). n figura X . l , b se a ra t m odul de executare a unei legturi n tre barele longitudinale i etrieri. b. Legarea cu cleme i agrafe cu ochiuri. P e n tr u a se m ri produc tiv ita te a la legarea srmei se po t folosi mai m u lte sisteme din care cel mai utilizat este dispozitivul cu crlig de rsucit srm a (fig. X.2), care nlocuiete cletele p a t e n t la operaiile de legare a barelor de oel-beton. n acest sistem se folosesc cleme n form de U din srm neagr (v. fig. X.2), care se ndoaie pe ciocul dispozitivului i apoi prin rotirea dispozitivului se realizeaz m pletirea srmei. U n alt sistem const din confecionarea la un dispozitiv special, a unor srm e legate cu ochiuri la capete (agrafe) care apoi se rsucesc cu

521

P e ste b a re le clin otel babn se p etre ce o ciem d n tormS de U d in strmO a rs

Pe c io c u l d isp o zi tiv u lu i se b a o a ie c a pe tele clem ei

P rin ro tire a d is p o z iti vului se realizeazd mple tirea capetelor cle m e i

Fig. X.2. Dispozitiv cu crlig de rsucit srma.

522

Fig. X.3. Rsurirea agrafelor pentru legat armturi :


a m in e r c u c rllg p e n tr u r s u c ir e a a g ra fe lo r ; b a g r a f d e s rm o c h iu r i p e n t r u le g a t a r m a t u r i. cu

dispozitivul de rsucit (crlig) cu mjier (fig. X.3) ; crligul dispoziti vului se introduce n ochiurile agrafei i prin rsucire se realizeaz nodul. Capul dispozitivului de rsucit se po ate nvrti i prin simpla tragere a dispozitivului, d a to rit unor caneluri interioare de ghidaj aflate n inte riorul dispozitivului (capul cu crlig al minerului). n figura X .4 se a ra t modul de confecionare a agrafelor (legturi cu ochiuri) la u n dispozitiv simplu, cu dou manivele. Srm a introdu s n gurile suportului manivelei i n dou crlige se rsucete formnd cele dou ochiuri p rin n vrtirea succe; v a manivelelor.

Fig. X.4. D ispozitiv pentru confec ionarea agrafelor cu ochiuri.

2. Asamblri de carcase din bare independente legate n atelier


P e n tru asam blarea carcaselor se procedeaz a s t f e l : 1) L a grinzi i stlpi de seciune constant: se confecioneaz capre din oel-beton ndoit care se am plaseaz pe o su p ra fa neted, de regul b eto nat. n locul caprelor se p o t folosi supori de in v e n ta r ; se aaz pe capre sau supo ri barele de la p a rte a de jos a grinzii sau de pe latu ra lateral a stlpului (n cazul stlpilor) ; se introduc circa 1/4 din etrierii din p a rte a central a elementului nsem nndu-se cu cret poziia lor pe u n a din barele din m arginea elem entului, conform distanelor p re v z u te n p la n u ri; se ncepe legarea etrierilor n coluri de barele longitu dinale din p a rte a de jos a g r i n z i i ; se introduc barele ridicate i de m ontaj, precum i barele de la p a rte a superioar, care se p rind de primii etrieri nchii dinspre centru l g r i n z i i ; se leag apoi etrierii de barele de m ontaj de la p a rte a central a grinzii ; n final se introduc etrierii de la c a p t care se leag de barele longitudinale (fig. X.5) conform planurilor. 2) L a grinzi de seciune variabil cu vu te: se procedeaz ca la stlpii i grinzile de seciune co nstan t cu deosebirea c etrierii se introduc to i de la nceput n p a rte a ce ntral a grinzii, n tru c it au dimensiuni variabile i nu m ai po t fi introdui ulterior pe Ia capetele grinzii (dup ce s-a nceput legarea barelor longitudinale de etrierii din p a rte a cen tral). 3) Execuia carcaselor (legate) pe abloane : p en tru realizarea carca selor ndoite, prin legarea barelor independente, n special cnd se folo sesc bare de diam etru m are (la construcii m a s i v e : poduri, b araje etc.) se p o t folosi abloane alctuite din supori i scnduri puse pe cant n care se cresteaz la d istane egale locul de poziionare a barelor care apoi se leag de intersecii (noduri). Suporii p o t avea i console i rafturi

Fig. X.5. Montarea la banc a unei carcase.

524

SECIUNEA A-A

p en tru aezarea barelor nervurilor, care se folosesc la alctuirea c a rca selor (fig. X.6). Organizarea lucrului pen tru asam b larea carcaselor se face de regul cu respectarea unei tehnologii optime (care fixeaz ordinea operaiilor, n funcie de num rul abloanelor i num rul fierarilor betoniti dispo nibili).

3. Montarea armturii iegate direct n cofraj


M ontarea arm tu rii direct n cofraj se practic din ce n ce m ai p u in d ato rit consumului m are de m anoper, to tu i la livrri mici, cnd nu se dispune de a r m tu ra confecionat n ateliere, se mai utili zeaz i acest procedeu de m ontare a a rm tu rii in cofraj.

525

n a in te de nceperea operaiilor de m ontare a arm turilo r se cur cofrajele. C urirea cofrajului se face prin splarea cu furtunul, m tu ra re sau curire cu aer com prim at. Preo cu parea principal a fierarului betonist trebuie s se ndrepte spre poziionarea corect a a r m tu rii prin mijloace sigure, pen tru a se asigura acoperirea cu beton care cohfer a rm tu rii durabilitate, iar ele m entului sig uran i fiabilitate n exploatare. a. Armarea fundaiilor. Aceast operaie se execut n urm toarea ordine : se fasoneaz barele ; se cur s tra tu l de b eton de egalizare ; se aaz a r m tu ra n poziia p re v zu t n p r o i e c t ; se poziioneaz puricii, a v n d dimensiunea care s asigure acoperirea cu b eton (care este mai m are dect la celelalte elemente) ; se leag arm tura. b. Armarea stlpilor. Aceast operaie se execut n urm toarea ordine : se introduc nti etrierii peste m u stile lsate din fu n daie sau din stlpul in fe r io r; se introduc barele longitudinale care se leag de m u s t i i se traseaz cu cret pe o b ar longitudinal .poziia etrierilor ; se leag etrierii ncepnd de sus n jos la distanele p rev zu te n proiect (conform indicaiilor a n te r io a re ); se m on teaz cofrajul s t l p u l u i ; carcasele stlpului se poziioneaz cu distanieri circulari, agrafe i srm e cu care se leag de cofraj. c. Armarea grinzilor. Aceast operaie se execut n urm toarea ordine : se term in cu m o n tare a arm tu rii din stlpii de la capetele g r i n z i i ; se traseaz poziia etrierilor cu creta pe cofraj ; se poziioneaz etrierii pe cofraj, n dreptul sem nelor; etrierii nchii se las cu latura de sus deschis ; se introduc barele drepte de la parte a de jos, se leag cu srm n poziie corect, de etrieri ; se introduc distanieri n fundul c o f r a ju lu i; se introduc barele ridicate i de m ontaj ; se nchid etrierii i se leag ; se m onteaz distanieri laterali pen tru asigurarea acoperirii cu beton. d. Aimtura pereilor plani sau curbi, verticali sau nclinai. Se m onteaz dup ce s-a ex e c u ta t cofrajul unei fee a peretelui; se t r a seaz pe cofraj poziia barelor verticale i orizontale care formeaz fie o plas legat, fie dou plase legate (dup planurile de armare) ; se ncepe cu u n g ru p de bare verticale, de regul de la margini de care se leag barele orizontale, d up care se continu cu barele verticale i in cele din u rm se m onteaz cele orizontale. Poziia barelor se fixeaz de cofraj cu cuie ; se m o nteaz distanierii din m aterial plastic (sau srm e rigide ndoite, cu capete din m aterial plastic) ; se m onteaz al doilea perete al cofrajului i se verific poziia arm turilor. e. A linarea plcilor orizontale. Aceast operaie se execut n u rm to a rea ordine : se traseaz cu creta poziia barelor ; se m onteaz barele drepte, de regul a ltern ate c.11 bare ridicate g a ta fasonate ( 0 < 12)

526

sau cu bare care urineaz a fi n doite (ridicate) direct pe cofraj cu o cheie special sau cu u n dispo zitiv special (fig. X.7), prinznd bara n crligul f u r c i i ; ndoirea barelor direct pe cofraj este p re cedat de nsem narea cu creta a punctelor superioare i inferioare a barelor care se n d o aie; se . , , , .... . , Fig. X.7. Dispozitiv reglabil pentru naaz barele de rep artiie de la doirea barelor ridicate n plci. p a rte a inferioar i superioar (bare de m o n taj) i se leag cu srm ; dac apare necesar, se m onteaz clreii ; n cazul arm rii pe dou direcii (ncruciat) se procedeaz in mod similar.

4. Montarea plaselor sudate uzinate i a carccselor sudate i legate


a. M ontarea plaselor. Plasele sudate uzinate snt t r a n s p o r ta te n condiii speciale. In prealabil plasele sn t depozitate pe platfo rm a de lucru, pe indicative, n ordinea n care se vor m onta. n a in te de punerea n oper se verific de eful brigzii de fierari betoniti dimensiunile i tip ul plasei conform proiectului, se resudeaz, cu dispozitivul de sud at pe o singur parte, nodurile slabe sau desfcute (conform prevederilor, , deoarece n unele cazuri se ad m it i noduri nesudate) i se fac celelalte operaii tehnologice (tieri, decupri, legri de bare etc.) dac tehnologia de punere n oper prevede c aceste operaii se fac la antier i nu la ateliere. Se poate p ractica procedeul de m ontare la sol pe un cadru m e ta lic a ntregii a rm tu ri a unui planeu, plasele de la parte a superioar fiind m e n in u te n aceast poziie cu distanieri m o n tai i ei la sol. Prin aceast tehnologie nu se imobilizeaz cofrajul pen tru m ontarea plaselor (fig. X.8 i X.9). D istanierii s n t de tip u l celor a r ta i in cap. III (la p a rte a supe rioar se a d m it distanieri din oel-beton). P en tru corecta poziionare a plaselor i asigurarea petrecerilor de m binare (v. cap. V II) pe cofraj, sau pe platform a de m o n taj, se t r a seaz cu creta poziia plaselor i indicativul lor conform proiectului. P e n tru plasele de la p a rte a superioar se poate utiliza alt culoare de cret.

527

Fig. X.8. Ridicarea plaselor pe obiect cu macaraua

528

Fig. X.9; Montarea plaselor la sol.

Plasele care se m onteaz vor fi etich e ta te cu indicativele din proiect, indicative ce treb u ie scrise i pe cofraj. La m o n tare a plaselor, foarte im p o rta n t este asigurarea acoperirii cu beton i a nndirilor prin petrecere. P e n tru m o n tare a plaselor pot fi lu ate n considerare i alte tehnologii care mresc p ro d u c tiv ita te a muncii la punerea n oper, ca de exemplu riparea plaselor, care sn t prinse cu mijloace speciale de ag are pen tru ripare (trre), chiar direct din mijlocul de tra n s p o rt, procedeu ce poate fi folosit la pardoseli, la pistele aeroporturilor etc. 34 Cartea fierarului betonist cd. 1 529

Se pot utiliza i plase n rulouri care se monteaz direct prin derulare i se prind cu cuie de cofraj, asigurnd acoperirea cu beton prin distan ieri clin material plastic. b. Montarea carcaselor. Prin carcase sudate se neleg att. carca sele plane, sudate care ocup diferite poziii n seciunea transversal a grinzilor (fig. X.10), ct i carcasele ndoite, fie din carcase plane sudate ca atare, fie din plase plane obin ute prin tierea lor din plase uzinate (v. cap. V III). De asemenea, t o t denumirea de carcas (legat) o arc i arm tura elementelor liniare (grinzi, stlpi, poriuni de arce) din bare indepen-

b< 15cm

u8 * 1

tr

i t

r. i

LJ
1TM H fl-- V W di
-i----- zr

r*

n Q/iELft.il,

yy

v -

Fig. X.10. Exemple do carcase sudate pentru grinzi.

530

dente, cu sau fr utilizarea de. carcase sudate, care sint g a ta montate intr-o carcas spaial a ntregului element. Montarea carcaselor legate se face conform indicaiilor artate, la paragraful G, 3 din acest capitol i al exemplificrilor de la cap. V III. G reutatea i dimensiunile carcaselor pentru ntregul element snt limitate de mijloacele de manipulare i transport. Manipularea lor se face cu grinzi rigide i cadre care au un numr de prinderi suficiente pentru a nu deforma carcasa s p a ia l .. Dac nu se dispune de mijloace, speciale, greutatea lor nu trebuie s depeasc de regul 100120 kg. n cazul utilizrii carcaselor spaiale g a ta m ontate, cofrajul trebuie numai parial m ontat. Se las nem ontate panourile pe unde se introduc carcasele spaiale. In acest scop, eful de antier m preun cu eful echipei de. fierari betoniti i dulgheri stabilesc fazele dc m ontare i modul de ncheiere a cofrajului. Carcasele aduse din atelierul de antier la obiectul care urmeaz a fi executat nu se monteaz direct n anum ite situaii impuse de te h nologie. De regul carcasele se depoziteaz pe indicative, n ordinea n care vor fi m on tate pe platform a de lucru, folosind stelaje de inventar (capre) sau stelaje din oel-beton gros. nainte de m ontare se verific toate cotele conform proiectului i li se m onteaz distanierii din material plastic a tt cei din fundul cofrajului (la grinzi), ct i cei pentru arm tura lateral, dac tipul de distanier folosit permite aceast operaie ; n caz contrar se iau msuri pentru poziionarea distanierilor pe cofraj (nainte de m ontare sau chiar n cursul montrii). M ontarea n cofraj se poate face a t t pe. direcie vertical, ct i pe cea lateral, dup tehnologia care a fost fixat de eful de antier. c. Protecia m uncii. n vederea prevenirii accidentelor la m anipu lare, transport, la operaiile de ncrcare, descrcare i m ontaj se vor respecta prevederile Normelor de protecia muncii" aprobate prin ordinul nr. 566/1968 i modificate prin Ordinul Ministerului Construc iilor Industriale nr. 32/N din 4.10.1975. La ncrcarea i descrcarea carcaselor se vor respecta dispozi iilor cuprinse n cap. V al normelor, precum i prevederile cuprinse n cap. V privind maini i mecanisme de ridicat i dispozitive auxiliare. Efectuarea transporturilor se va face conform prevederilor din norme, cap. X X I I, iar lucrrile de montaj conform cap. X II I. Prevederile normelor nu snt limitative i pot fi com pletate in funcie de situaia local sau de condiiile speciale.

531

B. ABATERI l TOLERANE ADMISIBILE PENTRU ARMTURILE GATA MONTATE


n STAS 6657/1-76. Elemente prefabricate din beton armat i beton precomprimat. Condiii generale, se dau toleranele i clasele de precizie p e n tru execuia elementelor, tiparelor, cofrajelor etc. n STAS 7721-67. Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton se indic abaterile de form, dimensiuni i to le ra n e pe clase de precizie etc. Proiectele a ra t clasele de precizie cerute i dau sau prev d to le ra n e le care trebuie respectate. n lipsa precizrilor din proiect, aceste elemente treb uie sta b ilite Ia execuie. Abaterile se refer la : lim ea, nlim ea i lungimea elementului. abaterile de rectiliniaritate a muchiilor, planeitate, paralelism (aceste abateri s n t n ju r de 6 10 mm). P e n tru a rm tu ri aceste ab ateri se refer la poziia a rm tu rii, pe lim e a elementului ( + 1 0 mm), pe nlim e ( + 5 10 mm), n lungul elem entului ( + 1 0 20 mm), la lungimea m ustilor, la poziia pieselor metalice, a urechilor (unde se a d m it ab ateri mai mari) etc. Aceste abateri s n t precizate i n condiiile tehnice ale norm ativelor pen tru executarea lucrrilor din beton a r m a t i b eton precom prim at (C. 140-85 i G. 21-77), (tabelul X .l).
T a b e lu l X . l .

Abateri limit admise la executarea i montarea armturilor


A b a te re a l im i t sau to le r a n ta a d m is

T ip u l a b a te r ii sau to le ra n e i a d m is e f a d e p ro ie c t

A b a t e r i l i m i t la d im e n s iu n ile s e g m e n te lo r b a r e i fa s o n a te i la l u n g im e a t o t a l a a c e s te ia , i n m m : p in la 1 m de la 1 10 m de la 10 m A b a t e r i l i m i t la lu n g im e a d e p e tr e c e r e a b a r e lo r I n c a z u l i n n d i r i l o r p r in s u p ra p u n e re A b a t e r i l i m i t la p o z i i a I n n d i r i l o r , I n m m

20
50 3 d 50

Tehnologiile, dispozitivele i utilajele pen tru execuia operaiilor de descolcire, ndreptare, tiere, fasonare, form area fasciculelor, p re cum i operaiile de pretensionare au fost a r ta te n cap. V i VI ale

532

lucrrii. S-a a r t a t de asemenea modul de pregtire a fabricaiei (ntoc m irea fiei de debitare, fasonare etc.). n acest capitol se v o r prezenta unele aspecte ale organizrii lucrului i a locului de m u n c , m odul de organizare a u nor ateliere de antier, modul de tr a n s p o r t, m anipulare i m ontaj a arm tu rilo r fasonate. E x ecu ia lucrrilor de a r m tu ri din bare independente pn la punerea lor n oper com port o serie de operaii i faze, care n prin cipiu snt u rm toarele: 1) T ransportul oelului-beton. 2) Descrcarea oelului-beton din mijloacele de transport. 3) Depozitarea pe caliti de oel, diametre, loturi, conform preve derilor (v. cap. I I I ) . 4) Descolcirea i ndreptarea. 5) Tierea i sudarea cap la cap sau nndirea cu manoane. 6) Fasonarea i gruparea pe elemente, mrci etc. 7) Confecionarea carcaselor, plaselor, fasciculelor sau legturilor de bare fasonate. 8) Controlul calitii. 9) Depozitarea armturilor finite. 10) ncrcarea armturilor finite n mijloace de transport i transportul la punctul de lucru. 11) Descrcarea i m anipularea pentru punerea n oper. 12) Completarea lucrrilor de montaj n oper (legare, sudare, ndoire, pozarea puricilor i distanierilor ele.). 13) Verificarea operaiilor de montaj. 14) Betonarea elementului. Dac n loc de bare independente se folosesc plase uzinate livrate de I.S.P.S. B uzu, operaiile necesare executrii arm tu rilo r sn t m u lt simplificate, co n stn d din : 1) Transportul plaselor sudate (plane i n rulouri) pn la punctul de lucru. 2) Descrcarea i manipularea pentru punerea n oper (sau pe platform a de lucru). 3) Completarea lucrrilor de m ontaj n oper sau pe platform a de lucru (decupri, bordri la marginile golurilor, returi de noduri desfcute sau slabe , ndesiri de bare, legri de bare independente,' ndoiri de plase, pozri de purici i distanieri ele.). 4) Verificarea operaiilor de montaj. 5) Betonarea elementului. D a c plasele su d ate uzinate se folosesc la confecionarea carca selor prin ra b a ta re a lor (ndoirea lor conform proiectului), plasele uzinate se tra n s p o r t la atelierul de arm turi, se depoziteaz pe platform e e x te

533

rioare i apoi se ..execut operaiile pregtitoare (tieri, decupri etc.) duS care se ndoaie cu dispozitive speciale de ndoit plase de diferite lungimi.

C. MANIPULAREA, TRANSPORTUL l DEPOZITAREA ARMTURILOR


P e n tru m anipularea, tra n sp o rtu l i depozitarea oelului-beton snt ntocm ite de I.C.C.P.D.C. INCEP.G fie tehnologice care. prezint circuitele i mijloacele de. m a n ip u la re tra n s p o rt, dispozitivele de, m a n ip u lare, m anipularea colacilor, m odul de depozitare, fo rm aia de lucru, consumul de m unc, costul, eficiena economic, protecia muncii. R egulile generale de depozitare a oelului-beton au fost a r t a t e la cap. III.

1. Manipularea transportul i depozitarea oelului-beton n colaci (fia tehnologic F. 05)


P e n tru m anipularea m ecanizat, colacii se com pacteaz cu 4 leg tu ri suficient, de strinse. P e n tru m anipularea propriu-zis se folosete dispozitivul din figura X . l l , grind a cu crlige i cablul cu oche.i de 4 m care se trece prin colaci. n atelierele centralizate descrcrile i ncrcrile se fac cu m acarale tu r n de tip MT 40, M T 1 1 0 M , MTA 125 etc. Transportul la atelier se face cu a u t o camioane de producie rom neasc (Bucegi, C arpai, DAC, Rom an), remorci tip RM-2 sau semiremorci joase tip RA. T ran sp o rtu l pe calea fe rat se poate face paletizaf. sau conteinerizat, conform u nor condiii speciale. Transportul in interiorul depozitului se face cu m o tostivu ito are cu crlige. La a te lierul de antier operaiile de ncrcare, descrcare i m anipulare se pot face cu Fig. X .ll. Grind cu crlig m aca rau a hidraulic de pe autocam ion sau i cablu cu ochoi.
534

remorc, cu a u to m ac ara u a obinuit, cu m acaraua Pioner say m acarau a de planeu (la punerea 111 oper). Depozitarea pe te rm e n scurt se face n depozite descoperite. Colacii se aaz vertical sau uor nclinai, dar 1111 direct pe pm nt.

2. Manipularea, transportul i depozitarea oelului-beton n bare (fia tehnologic F.06)


Oelului-beton n bare 0 12 40 mm) se livreaz fr legturi sau cu legturi n uniti de ncrctur de 1 000 ia 2 500 kg, p rev zute cu cte trei legturi de solidarizare din oel-beton i dou legturi de m anevr cu ochet (fig. X.12). P e n tru m anipulare se folosesc dispozitive a n e x e : grind, ochei, scoabe de prindere i cabluri. La n crcturi foarte m ari se folosesc n plus springuri (ufe) din cablu 0 16 manonat.e, de 3 m, care ncon jo ar de dou ori legtura de bare (fig. X . l 3). Crligele grinzilor se introduc n ochei.

Fig. X.12.

Legtur de bare.

Fig. X.13. Springuri pentru prinderea legturilor,

535

Fig. X.14. Depozitarea barelor pentru a fi uor manipulate.

ncrcturile mari se depoziteaz pe rinduri perpendiculare cu interspaii pentru introducerea springurilor (fig. X.14). Operaiile de ncrcare-descrcare se fac de regul cu o autom acara de capacitate convenabil (AM-5). Consumul de manoper i costul snt reduse la ju m ta te fa de oelul livrat n colaci. La antier, depozitarea se poate face provizoriu pe traverse metalice sau de lemn i pe capre din oel-beon.

3. Manipularea, transportul i depozitarea plaselor sudate (fia tehnologic F. 07)


Plasele uzinate fabricate la I.S.P.S. Buzu au lungimea cuprins ntre 2 000 i 7 000 mm i limea de 1 000 la 3 000 mm. Plasele se livreaz n pachete de cel mult 50 buci, fr a depi masa de 2 000 kg. fiind prevzute cu legturi de manevr (4 sau 6 buc.) din srm lam inat OL 32 sau OL 34 0 6 (fig. X.15). n pachete plasele pot fi aezate una peste alta fa n fa (a doua rsturnat), astfel ca linia nodurilor s fie vertical. n vagoane se pot tran sp orta plase cu limea m axim de 2 700 mm. n mijloacele auto, plasele se pot tran sp o rta fie n camioane, fie n remorci joase cu epui fr a depi nlimea epuilor sau a obloa nelor mai m ult cu o treime din grosimea pachetului (fig. X.16). Plasele trebuie legate. Manipularea pachetelor de plase se face cu dispozitivul din figura X.17. Modul de depozitare s-a ar ta t la cap. III, iar perioada de depozitare va fi ct mai scurt.

536

Fig. X.15. Legarea plaselor.

de transport.

Fig. X.17. Dispozitiv pentru manipularea pachetelor de plase sudate.

537

4. Manipularea, transportul i depozitarea

armturii fasonate
a. A rm tu ra fasonat ca baie individuale. Aceasta se aaz pe grupe de bare, pe tipuri dc oeluri, elemente i mrci de oeluri, etichetndu-se. P e n tru m anipulri, barele fasonate se leag n aceleai condiii ca la a r m tu ra liv rat n bare (v. C, 2). E tichetele trebuie s conin elementele de pe fia de debitare-fasonare : obiectivul (cldirea), indicativul elementului, m arca barelor, num rul barelor pe fiecare elem ent i eventual num rul elementelor din beton a r m a t p entru care snt fasonate barele din legtura etichetat. De regul legturile conin o singur m arc pen tru mai m ulte ele m ente similare. Etrierii se leag se p a ra t p en tru grinzi i se p a ra t pen tru stlpi i se eticheteaz dup aceleai criterii ca i barele fasonate. G re u tatea legturilor este n funcie de gradul de m ecanizare a atelierului i a antierului. P e n tru atelierele cu mijloace de ridicat reduse, legturile nu dep esc 100 120 kg, pentru a p u te a fi m a n ip u la te de ctre doi m uncitori. Pachetele de bare. fasonate i etrierii se depoziteaz n ordinea n care se vor livra la antier (fundaii, stlpi, grinzi), ntr-o zon special a atelierului sau pe platform e exterioare precizate prin schema fluxului tehnologic din proiectul de organizare a atelierului