Sunteți pe pagina 1din 5

Compartimentul financiar contabil

Activitatea Financiar Contabila : 1. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n baza propunerilor fundamentate transmise de catre ordonatorul tertiar de credite al bugetului local. 2. Elaboreaza proiectele bugetului local, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si externe, veniturilor si cheltuielilor n afara bugetului local si ale institutiilor finantate din bugetul local n cazul rectificarii acestora si a efectuarii unor virari de credite. 3. ntocmeste detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele si paragrafele bugetare. 4. nregistreaza n evidenta contabila operatiunile economico-financiare care se deruleaza direct de catre Primaria Comunei Calafindesti precum si veniturile bugetului local; 5. ntocmeste fisele conturilor contabile, analitice si sintetice; 6. Verifica exactitatea operatiunilor nscrise n extrasele de cont emise de Trezorerie si existenta disponibilului din cont nainte de fiecare plata; 7. Exercita controlul financiar preventiv al operatiunilor economice, conform legislatiei n vigoare si a dispozitiei emise in acest sens de catre primar; 8. ntocmeste state privind drepturile salariale ale personalului Primariei Comunei Calafindesti si a indemnizatiilor consilierilor locali; 6. ntocmeste declaratiile fiscale si pe cele privind contributiile asiguratilor si angajatorului la bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj, de sanatate si le depune n termenul stabilit de normele n vigoare; 7. ntocmeste raportarea privind monitorizarea cheltuielilor de personal, conform dispozitiilor legale n vigoare; 8. ntocmeste si urmareste executia bugetara privind activitatea proprie; 9. ntocmeste trimestrial si anual executia bugetara si alte rapoarte financiare privind activitatea proprie;

10. ntocmeste trimestrial si anual bilantul contabil privind activitatea proprie; 11.Urmareste ncadrarea platilor n prevederile bugetare si efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale si a destinatiilor aprobate si ntocmeste ordonantarile, dispozitiile de plata pentru avansuri spre decontare si ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrari si servicii; 12. nregistreaza n evidentele contabile cantitativ si valoric, pe gestiuni, intrarile si iesirile de materiale, obiecte de inventar si alte valori; 13. nregistreaza cantitativ si valoric, n evidenta contabila si n registrele de inventar intrarile si iesirile de active fixe din patrimoniul unitatii; 14. Verifica la finele anului soldurile conturilor contabile si nchiderea acestora; 15. ntocmeste balanta lunara de verificare, balanta analitica si pe cea sintetica. 16.Verifica si realizeaza operatiunile de casa, efectueaza viramentele, potrivit legislatiei n vigoare; 17.ndeplinete i alte sarcini prevzute de lege sau delegate de ctre Primar i Secretarul comunei; 18. Prezint lunar primarului extrasele de cont;

Impozite si Taxe
1. Stabileste, constata, controleaza, urmareste si ncaseza impozite si taxe locale, majorari si penalitati de ntrziere, precum si amenzi, n cazul persoanelor fizice si juridice; 2. Elibereaza certificate fiscale, verifica si vizeaza fisele de nmatriculare a vehiculelor; 3. Coopereaza cu organele de politie, banci comerciale, institutii ce gestioneaza registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice n vederea furnizarii de informatii necesare desfasurarii activitatii de administrare a impozitelor si taxelor locale; 4. Inventariaza materia impozabila generata de aplicarea Codului fiscal, precum si de alte reglementari n materie, n cazul persoanelor fizice;

5. Solutioneaza contestatiile formulate mpotriva actelor de control si de impunere, avnd ca obiect impozitele si taxele locale ; 6. Urmareste derularea nlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, acordate, n conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ; 7. Aplica sanctiunile prevazute de lege pentru contribuabilii persoane fizice care nu respecta prevederile legale privind impozitele si taxele locale; 8. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia; 9. Efectueaza analize statistice n legatura cu ncasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si ia masurilor pentru cresterea gradului de ncasare a acestora; 10. Exploateaza aplicatiile informatice specifice compartimentului, pentru ncasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor si a penalitatilor de ntrziere; 11. ncaseaza si tine evidenta impozitelor si taxelor locale, a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, a taxelor judiciare de timbru si a taxelor extrajudiciare de timbru, precum si a altor sume datorate de contribuabili la bugetul local; 12. Tine evidenta veniturilor bugetului local si realizeaza situatiile financiare privind conturile de venituri ale bugetului local; 13. Asigura integritatea si securitatea numerarului ncasat; 14. Tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia, pe surse de venit.

JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA

Nr. Crt.

Data

Compartimentul in care s-a desfasurat activitatea

Activitati desfasurate M-i s-a prezentat de catre Seful compartimentului financiar contabil atributiile financiar contabile.

1 27.05.2013 2 28.052013

Compartimentul Financiar Contabil Compartimentul Financiar Contabil

29.05.2013 3

30.05.201331.05.2013 4

03.06.201304.06.201305.06.2013 06.06.2013 07.06.2013

Am urmarit intocmiterea notelor de intrare receptie pentru materiale si bonuri de consum. Am urmarit modul de intocmire al ordinelor de plata si ordonantarii de plata. Compartimentul Am urmarit modul de inregistrare in Financiar Contabil registrul de evidenta a ordinelor de plata ,registrul privind angajarile , ordonantarile, lichidarile si platile. Am urmarit modul de realizare a controlului financiar preventiv propriu din cadrul primariei Compartimentul Calafindesti. Financiar Contabil Am urmarit modul de inregistrare in programul informatic de contabilitate a notelor contabile privind incasarea impozitelor si taxelor locale , precum si a cheltuielilor efectuate. Am urmarit modul de intocmire a chitantelor privind incasare de impozite si taxe locale. Biroul de impozite si Am urmarit modul de intocmire a taxe borderourilor de incasari si plati. Am urmarit modul de intocmire a registrului de casa. Am urmarit modul de intocmire a declaratiilor de impunere pentru cladiri , terenuri , mijloace auto. Am urmarit modul de lucru in programul informatic privind impozitele si taxele locale.

10.06.2013 11.06.2013 12.06.2013

Compartimentul de asistenta sociala

13.06.2013 14.06.2013

Compartimentul registru agricol

M-i s-a explicat modul de intocmire a bugetului local precum si executia acestuia. Am urmarit modul de intocmire a dosarelor de alocatie , alocatie complementara , dosarelor de ajutor social , dosarul de sprijin financiar la intemeierea familiei si a dosarului privind acordarea trusoului pentru nou-nascuti. Am urmarit modul de completare a registrelor agricole , de intocmire si elaborare a adeverintelor de venit agricol.

CONCLUZII

In perioda practicii am urmarit sa inteleg si sa imi insusesc modul de inregistrare si completare a documentelor financiare contabile enumerate mai sus. Pentru mine ca student mi-a fost de un real ajutor intrucat am interactionat cu diferiti oameni si diferite situatii practice.